P. 1
2012 11 Camion Truck & Bus Magazin

2012 11 Camion Truck & Bus Magazin

|Views: 408|Likes:
Published by hkroy
Camion Truck&Bus Magazin Magyarország
Camion Truck&Bus Magazin Magyarország

More info:

Published by: hkroy on Jan 09, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/16/2014

Sections

A FORD VILÁGA
– A VILÁG FORDJA

Tesztvezetés Münchenben, bemutató Amszterdamban

A Fordnál megújulnak a személygépkocsik a minitől, a nagy terepjáróig,
s legalább ennyire hangsúlyosak a törekvések a Transit szegmensben. A Transit
Custom világpremierjéről már beszámoltunk, s akkor hallottuk, hogy a cég 2014-
ig teljesen megújítja a haszongépjármű palettáját. A Custom a klasszikus „nagy”
Transit és Transit Connect közé pozícionált. Egy tesztvezetés kapcsán – München
környékén – egy egész napot tölthettem ilyen járművek volánjai mögött.
S történt azóta még, hogy a világcég a „Go Further” amszterdami rendezvényén
szeptemberben kiállította a vadonatúj Globális Tranzit és Transit Connect
haszonjárműveket is, sőt ha csak egy fotó erejéig, de sikerült elcsípni a Transit
legújabb kis „futárját”, a Courier-t is. A két esemény élményeit osztom meg
a kedves olvasóval.

AZ ÚJ TRANSIT CUSTOM
KÍVÜL, BELÜL

28-30 ford.indd 28
28-30 ford.indd 28

2012.10.29 11:28:04
2012.10.29 11:28:04

zetett az út, szerencsére az időjárás is meg-
kegyelmezett. A vezetőülés beállított pozí-
ciója hibátlan volt számomra, a kormányosz-
lopot pedig magasságában és mélységében
is egyaránt beállíthattam a számomra ideá-
lis helyzetbe. Apróság, de a telefon elhelye-
zésére szolgáló kis rekesz is ötletes és prak-
tikus. Jobb tesztutat nem is választhattak
volna. Kifejezetten élményszámba ment az
utazás, feltűnő volt a kézi váltó praktikus el-
helyezése, a navigációs monitor pozíciója, a
jármű egyszerű kezelhetősége, a műszerfal
optimális kialakítása. Mint egy jó középka-
tegóriás személygépkocsi, annak mind jár-
művezetői ergonómiai fejlettségével, mind
a jármű dinamikus viselkedésével, a Start-
Stop rendszer hibátlan működésével. Időn-
ként meg-megszólalt a sávelhagyásra fi-
gyelmeztető rendszer, amikor a jármű a leg-
kisebb mértékben is kitért a keskeny kijelölt
sávból.
A gyakorlatilag teljes rakomány ellenére
problémamentes, mondanám szinte élve-
zetes volt az út, a nagyobb emelkedőkön le-
hetett konstatálni, hogy itt azért kvázi teher-
gépkocsiról, teherhordásról is van szó! S tu-
lajdonképpen ezt kell leghangsúlyosabban
kiemelni, mégpedig a rakodótér innováció-
it. Amellett, hogy az autó jól kihasználható
raktere túlszárnyalja a legerősebb vetélytár-
sak térkínálatát, számos új hasznos funkciót
is kínál.
▼ A tökéletesített válaszfal- és raktérkialakí-
tás révén az SWB modellekbe három Euro-
raklap is elfér, egy méter magas rakomány-
nyal
▼ A válaszfalon kiképzett nyílásnak – mely
az ülés alá nyúlik – köszönhetően, az autó-
ban akár 3 méter hosszú tárgyak (például
csövek vagy létrák) is biztonságosan szállít-
hatók
▼ A kerékjárati ívek közti távolság a legna-
gyobb a kategóriában, így a raktérben a szé-
les (2440 mm x 1220 mm) rakomány is köny-
nyedén elfér fektetett helyzetben (de szük-
ség esetén akár függőlegesen is)
▼ A versenytársakhoz képest legmagasabb
és legszélesebb oldalsó tolóajtói révén egy-
szerű a rakodás
▼ Az integrált tetőcsomagtartó-rendszer a
tető szerves részét képezi, így szükség ese-
tén egyszerűen használatba vehető. Haszná-
laton kívül a keresztrudak gyorsan lehajtha-
tók, így csökken a légellenállás és a fogyasz-
tás, és az autó magassága is két méter alatt
marad (a 330-as sorozat kivételével)

▼ Az új helyekre telepített lekötőkampók és
rögzítőpontok az oldalfalon találhatók, így a
jármű könnyebben rakodható és tisztítható
▼ Az új padlóborítás révén a raktér ellenál-
lóbb a sérülésekkel szemben, és könnyeb-
ben tisztán tartható
▼ A számos különféle felépítménnyel meg-

rendelhető Transit hasznos terhelhetősége
600–1400 kg közötti
Jó benyomásaim megalapozódtak, s úgy
érzem megérdemelt az IVOY 2013-as díj is.

Ford Go Further – Amszterdam, 2012.
szeptember

A Ford Motor Company részlete-
sen ismertette termékskálájának
erőteljes kiterjesztését az euró-
pai piacon, valamint növekedé-
si terveit a nagyautók, a SUV-ok
és a haszonjárművek kategóriá-
jában. Számos új személyautót,
haszonjárművet és technológiát
mutatottak be Amszterdamban,
ahol 2500 márkakereskedő, vál-
lalati alkalmazott és újságíró je-
lent meg. Megerősítették, hogy
a közeljövőben több jármű is
megjelenik az európai piacokon
a Ford globális portfóliójában –
például Amerika legendás autó-
ja, a Ford Mustang.
„Európa még a rövid távú üz-
leti terveinkben is komoly le-
hetőségeket ígér a gazdasá-

Jármű és felépítmény Camion Truck&Bus 2012/11

29

A FORD VILÁGA – A VILÁG FORDJA

Transit teszt München környékén

u

1. Courier – a legkisebb Transit
2–4. A megújult Connect
5. Ford haszongépjárművek
az amszterdami színpadon

1

2

3

4

5

28-30 ford.indd 29
28-30 ford.indd 29

2012.10.29 11:28:27
2012.10.29 11:28:27

gos növekedésre,” – mondta Alan Mulal-
ly, a Ford elnök-vezérigazgatója. „Akárcsak
nemrégiben Észak-Amerikában, a One Ford
terv alapján, most Európában is nekilátunk
felgyorsítani új termékeink piaci megjele-
nését – olyan járműcsaládokat vezetve be,
amelyek a legjobb minőséget, fogyasztást,
biztonságot, formatervet és értéket kínál-
ják.”

A Ford Európa termékoffenzívája

▼ Az új Fiesta – Európa legkelendőbb kis-
autója – teljesen áttervezett formában lép
színre; a modellkínálat csúcsán a nagy tel-
jesítményű Fiesta ST áll. Az új Fiesta idén
kerül forgalomba, a Fiesta ST pedig 2013-
ban érkezik.
▼ Az új Mondeo, a Ford nagyautójának mu-
tatósabb és kifinomultabb változata prémi-
um formatervi megoldásokat, kézműves
kidolgozási minőséget és intelligens tech-
nológiákat kínál; a díjnyertes 1,0 literes Eco-
Boost benzinmotorral szerelt változat, vár-
hatóan a kategória legtakarékosabb mo-
dellje lesz
▼ Az egyre növekvő európai SUV-szeg-
mensben jövőre lép színre a vadonatúj
Kuga; ezt követi 18 hónapon belül az Eco-
Sport modell, majd pedig a nagyméretű,

prémium Edge terepjáró, amely már szá-
mos más piacon aratott látványos sikereket
▼ A következő évben teljes egészében
átalakul a vállalat haszonjármű-kínálata,
vagyis megújul a Transit, a Transit Custom, a
Transit Connect és a Transit Courier – emel-
lett pedig az új Tourneo személyszállítóval
bővül a paletta
▼ Amerika ikonja, a legendás Ford Mustang
megérkezik Európába
▼ A Ford jelentősen bővíti új technológiá-
inak tárházát: EcoBoost motorok, SYNC fe-
délzeti kapcsolódási rendszer, felfúvódó
biztonsági övek, MyKey-rendszer és egyéb
vezetősegítő technológiák jelennek meg a
kínálatban
„Az európai piac komoly növekedési esé-
lyeket ígér, még ha ezt pillanatnyilag be is
árnyékolja a gazdasági válság,” – mondta
Stephen Odell, a Ford Európa elnök-vezér-
igazgatója. „A teljes európai személy- és ha-
szonjárműpiac – beleértve Oroszországot is
– várhatóan 20 százalékkal, 23 millió jármű-
re növekszik majd a következő öt évben.
Míg más cégek szüneteltetik vagy csökken-
tik termékfejlesztési befektetéseiket, mi a
Fordnál a One Ford terv globális lehetősé-
geit kihasználva felgyorsítjuk új termékeink
bevezetését.”

A rendezvény érdekes-
sége volt, hogy már fi-
zikailag is kitapintha-
tók voltak a jelentő-
sen kibővült Transit-
család finomságai, az
itt mutatott fényképek
egyelőre csak az első
benyomás lehetősé-
gét kínálják, de már így
lehet előre gondolkod-
ni, melyik lenne majd a
legjobb egy adott vál-
lalkozás számára?!

Boncsér Sándor

A FORD VILÁGA – A VILÁG FORDJA

Camion Truck&Bus 2012/11 Jármű és felépítmény

30

u

STEPHEN ODELL – a vállalatcsoport alelnöke
és a Ford Európa elnök-vezérigazgatója

Odell vezeti a Ford Eu-
rópa munkacsoportját,
amely 51 önálló piacon
felel a Ford márkájú jár-
művek gyártásáért, ér-
tékesítéséért és szervi-
zeléséért, valamint ő a
vezetője a Ford Export
Tevékenységek & Globá-
lis Növekedési Kezdemé-
nyezések részlegének is.
Ezt megelőzően Odell a Ford alelnöke és a Volvo Car
Corporation elnök-vezérigazgatója volt 2008 októ-
bere óta. Ebben az időszakban egy rendkívül össze-
tett értékesítési folyamatot honosított meg a válla-
latnál, amely intenzív összpontosítást követelt meg
a bizonytalan gazdasági helyzetben.
Korábban Odell a Ford Európa műveleti vezetőjeként
dolgozott, és feladatai közé tartozott a termékfej-
lesztés, a gyártás, a beszerzés, a marketing, az érté-
kesítés és a szolgáltatások irányítása.
2005 szeptembere és 2008 áprilisa között a Ford
Motor Company alelnöke és a Ford Európa marke-
tingért, értékesítésért és szolgáltatásokért felelős al-
elnöke volt. Ezt megelőzően Japánban dolgozott a
Mazda Motor Corporation marketing, értékesítési és
ügyfélkapcsolati ügyvezető igazgatójaként és a ve-
zetőség tagjaként.
1980-ban lett a Ford Motor Company munkatársa
a Ford of Britain posztgraduális gyakornokaként.
Nagy-Britanniában és az USA-ban számos vezetői
pozíciót töltött be az értékesítés és a marketing te-
rületén, 1997-ben pedig kinevezték a Jaguar North
America marketingért és szolgáltatásokért felelős
alelnökévé.
2000 októberében Odell lett a Mazda Motor North
America műveleti igazgatója, 2002 januárjában
pedig kinevezték a Mazda Europe elnökévé.

ALAN MULALLY
– a Ford Motor Company elnök-vezérigazgatója

Mulally 2006 szeptem-
berében csatlakozott
a Fordhoz; korábban a
The Boeing Company
vezető alelnöke és a
Boeing Commercial Air-
planes elnöke volt. E mi-
nőségében ő irányította
a vállalat valamennyi
szállítógépprogramját
és az ezekhez kapcsoló-
dó szolgáltatásokat. Mulally a Boeing Igazgatói Ta-
nácsának is tagja volt, valamint a Boeing igazgatója
a Pacific Northwest régióban.
Karrierje során Mulally az ipar jelentős személyisége-
ként vált közismertté, ezért a TIME magazin az olva-
sók szavazatai alapján neki ítélte oda „Az Év Üzlet-
embere” címet. Az Automotive News című szaklap őt
választotta „Az Év Iparági Vezetőjének”, míg a Time
magazinban felkerült „A Világ Legbefolyásosabb
Emberei” című listára. Emellett megkapta az „Év Au-
tóipari Vezetője” címet is, és elnyerte az „Edison Fej-
lesztési Díjat”, valamint bekerült a „Kansas Business
Hall of Fame” tagjai közé.
Részt vett a 2010-ben Barack Obama amerikai elnök
által alapított Elnöki Export Tanács munkájában is,
amelynek feladata volt, hogy új piacok meghódításá-
ra ösztönözze az amerikai vállalatokat. Korábban a
Washington Versenytanács társelnöke volt, valamint
tanácsadóként működött közre a NASA, a Washing-
ton Egyetem, a Kansas Egyetem, a Massachusetts
Technológiai Intézet és a U.S. Air Force Tudományos
Tanácsadó Testületének munkájában. Az Amerikai
Egyesült Államok Mérnöki Akadémiájának tagja és
az Angol Királyi Mérnöki Akadémia kutatója.
Mulally a Kansas Egyetemen szerzett diplomát és
tudományos fokozatot repülési és űrrepülési mér-
nökként, 1982-ben pedig – Alfred P. Sloan ösztöndí-
jasként – a Massachusetts Technológiai Intézetben
szerzett vállalatvezetési diplomát.
A kansasi származású Mulally pilótaengedéllyel ren-
delkezik, és kedveli a teniszt, a golfot és az olvasást.

A teljesen
átformálódott
„nagy” Transit

28-30 ford.indd 30
28-30 ford.indd 30

2012.10.29 11:28:40
2012.10.29 11:28:40

www.scania.hu

Szervizeltesse együtt
vontatóját és pótkocsiját
márkaszervizeinkben

Használja ki teljes körű
szervizszolgáltatásainkat pótkocsijára
és tehergépjárművére, akár a
szombati napon is.

A Scania márkaszervizek átfogó
szolgáltatást nyújtanak teherautók
és pótkocsik karbantartására
valamint javítására.

* Az akciós ajánlatunk 2012. december 31-ig érvényes.

A vontató javításán felül a teljes
járműszerelvényre elvégezzük:

· a műszaki vizsgáztatást
· a fékjavítást
· a futóműállítást
· a Wabco diagnosztikát
· a BPW és SAF tengelyek javítását
· a biztosítós ügyintézést és javítást
· a gumiabroncsok ellenőrzését és cseréjét
· a ponyva javítását
· az időszakos karbantartást

4.900 Ft*

+Áfa

f

é

k

m

é

rés,átviz

s

g

á

s

tk

o

c

sidiagno

sz

t

ik

a

,

Scania 1_1 1211.indd 31
Scania 1_1 1211.indd 31

26.10.2012 13:14:02
26.10.2012 13:14:02

Sűrű szervizhálózat

Magyarországon a Scaniát nyolc hivatalos,
területileg arányosan elosztott márkaszer-
viz képviseli, amelyek folyamatosan készen
állnak arra, hogy az ügyfelek járműveiről a
lehető legmagasabb színvonalon gondos-
kodjanak. Szervizközpontjai eredeti alkatré-
szek gyorsan elérhető választékát, valamint

teherautók, autóbuszok és pótkocsik pro-
fesszionális javítását, illetve karbantartását
nyújtják. Szükség esetén a Scania bármelyik
szervize segít Önnek egész Európában.

A Scania
szombaton is az Ön rendelkezésére áll

A jármű minden felesleges állásideje veszte-
séget jelent
az üzemel-
tetőnek.
Végeztesse
el tehát az

időszerű karbantartást vagy javítást a Sca-
nia szervizeiben akkor, amikor járművei nem
dolgoznak. Szombaton is az Ön rendelkezé-
sére állnak a műhelyek.

Gondolnak idősebb járműveire
– kedvezményes árak a régebbi Scaniák
szervizeléséhez

Azoknak a Scaniáknak is megfelelő gon-
doskodásra van szükségük, amelyek már
sok százezer kilométert futottak. Tartsa idő-
sebb járművét is csúcsformában! Így elke-
rülheti a jelentősebb javítási költségeket, és

Camion Truck&Bus 2012/11 Reflektor

32

A Scania teljes körű szolgáltatáskínálata

Szolgáltatás

10 ÉRV A SCANIA MELLETT

A Scania márkanév a nehézkategóriás árufuvarozás terén a sok évtizedes hagyomány mellett magas színvonalú termékeiről
és szolgáltatásairól, kiterjedt szervizhálózatáról, mindenekelőtt pedig az ügyfelekkel kialakított személyes viszonyáról
ismert. Így a Scania kiváló partner a vállalkozások hatékonyságának javításában.

32-33 scania.indd 32
32-33 scania.indd 32

2012.10.27 11:20:20
2012.10.27 11:20:20

meghosszabbíthatja járműve élettartamát.
A Scania olyan szolgáltatások sorát kínál-
ja elérhető áron, mint a kötött árú szerviz-
csomagok, személyre szabott karbantartási
szerződések, alkatrészek és egyéb, speciális
árakhoz kötött ajánlatok.

Személyre szabott
szervizszerződések

A Scania a karbantartás és a javítás tekin-
tetében is minden egyes ügyfélnek sze-
mélyre szabott szervizelési szerződést kínál.
Egy jól összeállított szerződés esetében
semmi sem okozhat Önnek meglepetést.

Scania Assistance

Magyarországon vagy külföldön bekövet-
kezett baleset, illetve meghibásodás ese-
tén a Scania Assistance szolgálata évi 365
napon át, napi 24 órán keresztül készen áll
arra, hogy Önnek segítséget nyújtson. Az
ügyfélközpontot az anyanyelvén hívhatja
telefonon.

Minőség és gyorsaság
– eredeti Scania alkatrészek

A fejlesztés terén megvalósult nagy-
szabású beruházásoknak köszön-

hetően a Scania garantálni tudja eredeti
pótalkatrészeinek kiemelten jó minőségét,
amelyek hozzájárulnak a jármű maximális
teljesítőképességéhez, a hatékony üzem-
anyag-fogyasztáshoz és a biztonsághoz.
A Scania jól szervezett logisztikai hálóza-
ta biztosítja a szükséges alkatrészek sürgős
célba juttatását.

Scania Rent – a gépjárműpark
bővítésének rugalmas megoldása

Lehetősége van egy kecsegtető megbízás
elnyerésére, de nem tudja, hogy hosszú
távra szól-e majd a megrendelés? Arra van
szüksége, hogy bizonyos időre kibővítse a
gépjárműparkját? Ebben az esetben hasz-
nálja ki a Scania Rent szolgáltatását!
A Scania a következő előnyös megoldáso-
kat kínálja: rugalmas időtartamú járműbér-
lés, fix összegű havidíj, az Euro V-ös jármű-
vekkel megtakarítást érhet el az úthaszná-
lati díjakban, továbbá lehetőség nyílik az
Euro VI-os normára való áttérés optimális
időzítésére.

Finanszírozás
és biztosítás egy helyen

A márka a gyári hátterű Scania Finance
révén széles körű finanszírozási és biztosítá-
si szolgáltatásokat nyújt, olyan magas szín-
vonalú termékeket kínálva, mint a zárt- és
nyíltvégű pénzügyi lízing, a saját casco, va-
lamint a GAP-biztosítás.

Scania Flottakezelés – tartsa járműveit
teljes ellenőrzése alatt!

A Scania Flottakezelés-rendszer segítségé-
vel minden járművét valósidejű ellenőrzés
alá vonhatja, így figyelemmel kísérheti az
azok pillanatnyi helyzetével, illetve üzem-
anyag-fogyasztásával kapcsolatos adato-
kat.

Járművezető-képzés – egy befektetés,
amely gyorsan megtérül

A megfelelő továbbképzésben részesített
gépkocsivezető az Ön járműve hatékony
üzemeltetésének kulcsfontosságú tényező-
je. A Scania szakképzett oktatói által tartott
tréningek eredményeként értékes százalé-
kokkal csökken az üzemanyag-fogyasztás,
mérséklődik a jármű kopása, a biztonságo-
sabb vezetési stílus pedig minimalizálja a
balesetek kockázatát és az ezek miatti javí-
tási költségeket.

(X)

Reflektor Camion Truck&Bus 2012/11 33

32-33 scania.indd 33
32-33 scania.indd 33

2012.10.27 11:20:35
2012.10.27 11:20:35

13/2010. (X.5.) NFM. Rendelet előírja,
hogy a meghatározott össztömeget
és méretet meghaladó járműveket szakkísé-
rő, illetve „sima” kísérő autóval kell kísérni.
A rendelet meghatározza azt is, hogy a

szakkísérő jármű legalább 1,8 m magas
lehet, és a sok bepakolni való szakfelszere-
lés és a sárga forgólámpa mellett egy körül-
belül egy négyzetméteres digitális kijelző-
táblával is rendelkeznie kell.

A vezetője pedig vizsgázzon le a szakkísé-
ret-tanfolyam elvégzése után.
Ez eddig rendben is lenne.

De most jön a bökkenő!

Ezek a szakkísérők egy-egy kamion elkísé-
rése alatt 16-20 órát vezetnek szinte pihe-
nés nélkül. Például délután 14 órakor elin-
dul a vezető Budapestről, (bár már reggel 7
óra óta fent van) leérkezik a szlovén határra
Rédicsre 18 órakor. Ott találkozik a kíséren-
dő túlméretes kamion vezetőjével, aki ott
egész nap aludhatott a kamionban. Elinté-
zik a határellenőrzéseket, és 19 órakor elin-
dulnak a határról.
Ha minden jól megy, egy rövidke 50 per-
ces pihenő beiktatásával másnap reggel
6 órára megérkeznek Záhonyba, az ukrán
határra. A kamionsofőr elvégzi a vámkeze-
lést, és leparkol az ukrán oldali terminálban,
majd az egész éjszakai vezetés fáradalmait
egy 9 órás alvással piheni ki.
Na de mit tehet a szakkísérő, aki már 23
órája fent van, levezetett egyhuzamban ez
alatt 900 kilométert, és már ki sem lát a sze-
méből.
A szabályok szerint neki tilos az autójában
fekve aludni!
Neki nem szabad fekhelyet tenni a szakkí-
sérő autóba, tehát vagy alszik a vezetőülés-
ben a kormányra dőlve, vagy hátul a kocsi
padlóján, mint a kutya, de megkockáztat-
hatja, hogy hazamegy Budapestre, és ha
útközben nem alszik el, saját puha ágyában
fekhet le. Ha haza-
ér…
Mindez akkor derült
ki, amikor az egyik
szakkísérő cég mik-
robuszát, amit fel-
szereltek a szakkísé-
ret minden előírt fel-
szerelésével, a cég
az első 4 év után be-
adta műszaki vizs-
gára.
A járműbe az addi-
gi tapasztalatuk és a
külföldi példák alap-
ján már újkorában
beépítették a fekhe-
lyet, egy szerszámos
szekrényt, és pár ki-
sebb tartozéktáro-
lót.
A vizsgán azonnal
megbukott a jármű,
de nem azért, mert
valami műszaki hi-
bája volt, hanem
azért, mert a tulaj-

Camion Truck&Bus 2012/11 Reflektor

34

A

1. Stabil szerszámosszekrény az oldalajtóval
szemben 2. A vizsgán kifogásolt ágy
3. Eszköztároló az ágy alatt

Figyelem, ez NEM szakkísérő autó, …ez ezentúl lakóautó

Különleges fuvar

SZAKKÍSÉRŐ
AUTÓ MÁR PEDIG NINCS…

Kórkép a jogszabályok világáról

Bár már sokan találkoztak a magyar utakon sárga villogókkal közlekedő széles,
vagy hosszú szállítmánnyal, melyek el
őtt villogó lámpás felvezető autók
haladnak, vagy a kamion mögött zárják a forgalmat, és nem is gondolják, hogy
ezek az autók csak a valóságban léteznek, de a magyar jogszabályok szerint ilyen
járm
űkategóriát nem tartanak nyilván!

1

2

3

34-35 tekes.indd 34
34-35 tekes.indd 34

2012.10.27 11:31:35
2012.10.27 11:31:35

donos kivette a második és harmadik szék-
sort, és helyette beépített egy ágyat azért,
hogy emberi körülmények között pihen-
hessen a vezető még akkor is, ha egészen
Hamburgig kell kísérni a kamiont, és négy-
öt napig van úton, míg odaérnek.
Na de a vizsgabiztos kijelentette, hogy ez a
forgalmi engedély szerint egy 9-üléses sze-
mélyautó. Amíg nem látja a kilenc ülést az
összes biztonsági övvel, addig ez az autó
nem vizsgázhat le. Hiába mondta a tulajdo-
nos, hogy ez egy szakkísérő autó, a vizsga-
biztos kijelentette, hogy ilyen járműkategó-
ria nincs!

Átalakítási kérelem

Mit volt mit tenni, keresni kellett egy „kis-
kaput” a magyar jogban. Hosszas utánjárás
eredményeként a tulajdonos kénytelen volt
egy szakmérnökkel elkészíttetni az átalakí-
tási tervdokumentációkat, beszerezni a kü-
lönleges szakminősítéseket, és a Nemzeti
Közlekedési hatóságnál engedélyeztetni az
átalakítási kérelmet. Annak sikeres engedé-
lyezése után végre átment a kocsi a vizsgán.
Igaz, nem személyautóként, nem is szakkí-
sérő autóként, hanem kétüléses lakóautó-
ként vizsgáztatták le. Csak ebben a kategó-
riában engedélyezett a rögzített ágy. Azt
meg sem merem említeni, hogy mennyibe
került ez a tortúra.
Megkérdeztük a vizsgabiztost, hogy mi a
helyzet a szakkísérő autóvá alakított zárt
rakterű furgonok esetében.
A kérdést azért tartottuk fontosnak, mert a
rendőrség azért már szintén megbüntetett
szakkísérő céget, mert a Vito furgon hátul-
jában volt beépített ágy, de mivel ez teher-
autó, a „szállított” ágy miért nincs feltüntet-
ve a menetlevélen, a fuvarlevélen, és miért
nincs róla szállítólevél!?
A vizsgabiztos válasza az volt, hogy a teher-
autó rakterében nem lehet semmi, látsza-
ni kell a rakományrögzítő füleknek, abban
személyek nem tartózkodhatnak, tehát
abba nem szabad ágyat beszerelni.
Tehát sem személyautóba, sem pedig te-
herautóba nem szabad kialakítani a gép-
kocsivezető pihenésére alkalmas fekhelyet.
A magyar előírások szerint tehát a szakkí-
sérőnek nem kell aludni, ő soha nem lehet
álmos. Álljon meg egy szállodánál, vagy ve-
gyen, csináljon magának lakóautót.

Magyar jogszabály-specialitások

Hát nem furcsa, hogy Magyarországon így,
hiányosan írnak elő feltételeket egy-egy ha-
tósági jármű üzemeltetésére, és az ellenőr-
ző hatóságok pedig ennyire vaskalaposan
nézik az előírások betartását.
Ha már a jogszabály előírta, hogy szakkísé-
rő autókkal KELL biztosítani a veszélyesebb
szállítmányokat, elő tudta írni azok több
millió forint értékű felszereléseit, miért nem

tudta meghatározni ezen járművek kategó-
riáját.
A mentőautó biztos mentőautóként tud vizs-
gázni, különben mit keresne benne hordágy,
szék, szekrény, és mivel furgonból alakították
ki, milyen jogon tartózkodnak menet közben
utasok a raktérben. Csak azért, mert számuk-
ra létrehoztak egy kategóriát, a hozzá tarto-
zó speciális előírásokkal.

Jó lenne, ha a kísérő és szakkísérő járművek
mielőbb léteznének a magyar járműkate-
góriák között úgy, mint külföldön bárhol.
Arról már nem is beszélve, hogy a KRESZ is
megfogalmazná a szakkísérők jogköreit, a
közlekedők velük szemben tanúsítandó kö-
telezettségeit. Mert kísérő és szakkísérő –
legalább is a jogait tekintve – a KRESZ-ben
sincs.

Tekes András

Reflektor Camion Truck&Bus 2012/11 35

1

1. Ebben a szakkísérő autóban a tiltott
ágyon éppen jót alszik a vezetője
2. Hogy mi minden lehet fontos egy
szakkísérő autóban
3. Egy német szakkísérő (BF3)
mikrobusz
4. Nyugaton ilyen kényelmes szakkísérő
BF3 autók járnak
5. Szakkísérő autó munka közben

2

3

4

5

34-35 tekes.indd 35
34-35 tekes.indd 35

2012.10.27 11:31:49
2012.10.27 11:31:49

VFS elnevezés valójában a 2001-ben
alapított Volvo Financial Services rö-
vidítéséből származik, ennek központja
Montvale-ban, New Jersey államban (USA)
van és szinte minden olyan országban
megtalálható, ahol a Volvo cso-
portnak érdekeltségei
vannak így Euró-
pában, Ame-
rikában,

Ázsiában és Ausztráliában is. Mintegy 1250
fős szakértő csapata hozzávetőleg 100 mil-
liárd svéd korona értékű portfóliót kezel a
világ közel 60 országban.
A Volvo Finanszírozás célja, teljes körű
pénzügyi szolgáltatás biztosítása ügyfelei
és a csoporttagok részére
Ennek keretében jött létre 2008 végén a VFS
Kft. és VFS Zrt. Az előbbi operatív lízing és
bérlet, míg utóbbi zárt- és nyílt végű pénz-
ügyi lízing, illetve kölcsönszerződések kö-

tésére jött létre, igazodva a hazai piac sajá-
tosságaihoz. A tevékenység valójában egy
klasszikus gyári finanszírozási forma, a tulaj-
donos ugyanaz, mint a Volvo Hungária Kft.-
nek. A cél, elősegíteni a Volvo értékesítése-
it, a kondíciók nem a profithajhászást szol-
gálják, de természetesen a gyári finanszíro-
zásnál is vannak feltételek, amelyeket telje-
síteni kell. Általános vélemény, hogy ilyen
módon könnyebb finanszírozást kapni,
mint egy banknál. Ez így általánosságban
nem igaz, ellenben
mindent

Camion Truck&Bus 2012/11 Reflektor

36

A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->