You are on page 1of 2

Samo tvoja ljubav

fra Ivan Matić
Bm Bm Ê Ê K K   .            . Â   Â A G FS
o - vim svije-tom, sam bez ci-lja i bez na-de, u-mo-ran od

SS ; K A
A

1. Lu-ta-o sam

D FS ˘ SS Ê Ê Ê K J L A      .          . G
svo- jih ra- na, u- mo- ran od svih lu- ta - nja. Sve dok me

A

Ê Â Â . Â
Tvo- ja lju- bav

G

A A

SS

A

D

Ê Ê . K  .   Â Â
Bo-že ni - je do-ta - kla

G AÊ Ê J L Â Â Â Â Â . Â Â ÂÊ L Â Â Â .
Sve dok me Tvo-ja lju-bav Bo-že, ni- je

SS

Bm Ê Ê Ê Â Â Â .  ‰ . po - di - gla iz bla - ta. FS

Bm

A

G

K

   Â
A G

Ê Â . Â
pri-ja - te - lja, pje-sme,

K Â Â Â Â
ni - je bi - lo ne-ma ta- kvih

2. Ni - je bi - lo 3. Ne-ma ta- kve

A

SS

FS

Bm

FS

K ‰
D

   Â
ru- ku da mi ko - ji - ma bih

Ê Â . ‰
pru - ži mo- ga - o

K Â Â Â Â Â ‰ Â Â
mo - ju bol da po - dije - li, hva-lu ti i - zre - ći

ni - kog rije - či,

A

SS

A

G

A

Ê K L Â Â Â Â
sve dok me ne - ka ti

Ê Â Â . Â Â
Tvo - je bo - li ži - vot moj, o

  J
ni - su Bo - že,

   ‰
is - cije - li - le bu - de hva - la

D

A

SS

A

G

A

Ê K L Â Â Â Â
sve dok mi ne - ka ti

Ê Â Â . Â Â
Tvo - je svje- tlo ži - vot moj, o

L Â Â Â Â .
ni - je Bo - že, sve bu- de

Ê Â Â Â Â Â Â
mo - je ra - stje-ra - lo pje-sma ko - ja ne-ma

Bm

G

A

SS ‰ ‰ tmi - ne.
kra - ja.

A

J Â Â
Sa- mo

. Â ‰
tvo - ja

Ê D Ê Â Â Â Â . Â Â Â Â Â Â Â ÂÊ

lju- bav mo - že u - či - ni - ti da sve pro- cvje -

Bm

G

A

SS

A

Ê L Â Â Â Â
- ta. Sa - mo

. Â ‰ Â
tvo - ja

Ê D Ê Ê Â Â Â . Â Â Â Â . Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
u - pa li - ti no- va svje -

lju- bav mo - že

Bm

A

SS

G Ê . L Â Â ‰ . Â Â ‰ Â .‰
- tla. Sa-mo tvo - ja

FS

1.Bm

2. Bm

‰ ‰
lju - bav

‰ .
Bo - že

K  . .   ‰  .
Sa-mo Bo - že.