You are on page 1of 38

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNAAN INSTRUMEN BANCIAN KEMUDAHAN PRASARANADAN PROGRAM SUKAN SEKOLAH (i-KePS)

TAHUN 2013

PENGENALAN i-KePS bermaksud Instrumen Bancian Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah. i-KePS merupakan satu system aplikasi pangkalan data yang telah digubal oleh Ahli Panel Khas yang terdiri daripada pegawai-pegawai Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia, Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri dan guru sukan sekolah. Skop bancian melalui i-KePS merangkumi aspek pengumpulan maklumat tentang kemudahan prasarana sukan di sekolah dan pelaksanaan aktiviti sukan untuk murid di sekolah, perancangan program/projek sukan di sekolah, penyertaan sekolah di dalam kejohanan-kejohanan sukan dan penglibatan murid dalam aktiviti berkaitan Dasar 1Murid 1Sukan. Aplikasi i-KePS mengandungi dua (3) set instrument. Set A merupakan instrumen yang mengandungi item bagi mengumpul maklumat berkaitan kemudahan dan prasarana sukan di sekolah. Item yang dikelompok dalam set ini meliputi maklumat tentang keluasan padang, gred padang, trek (balapan), kegunaan dewan, penggunaan setor dan kemudahan gelanggang sukan. Manakala, Set B mengandungi item bagi mengumpul maklumat mengenai perancangan program atau aktiviti sukan, pelaksanaan dan penglibatan murid dalam kegiatan sukan di sekolah. Manakala Set (C) merangkumi aspek penglibatan murid dalam aktiviti 1Murid 1Sukan.

OBJEKTIF Objektif i-KePS adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) Mewujud pangkalan data yang komprehensif mengenai kemudahan sekolah; Mewujud pangkalan data yang komprehensif mengenai program sukan sekolah; Menyedia perancangan dan strategi jangka pendek dan jangka panjang penyediaan kemudahan prasarana sukan di sekolah; dan prasarana sukan

(iv)

Menyedia perancangan dan strategi dalam usaha menentukan hala tuju pembangunan sukan sekolah secara komprehensif bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan dasar 1M1S di sekolah.

SASARAN Bancian ini mensasarkan seluruh sekolah rendah dan menengah di bawah urus tadbir Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang terdiri daripada Sekolah Mengengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Vokasional (SMV), Sekolah Sukan Malaysia (SSM), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah Menengah dan Rendah Khas, Sekolah Menengah dan Rendah Model Khas, Sekolah Kebangsaan Asli, Sekolah Kebangsaan Khas dan Sekolah Menengah dan Model Khas Komprehensif K9.

FASA PELAKSANAAN Pelaksanaan bancian ini melibatkan 4 fasa. Iaitu: (i) Fasa Pertama: Pernyediaan kertas cadangan dan instrumen i-KePS. (ii) Fasa Kedua: Membangunkan Sistem Aplikasi, membina Manual Pengguna dan melaksana Kajian Rintis. (iii) Fasa Ketiga: Pelaksanaan i-KePS di Sekolah. (iv) Fasa Keempat: Analisis dan Penyediaan laporan.

AGENSI DAN PEGAWAI PELAKSANA (i) (ii) (iii) (iv) (v) Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pentadbir Instrumen (PI) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) a. Pegawai Unit Sukan Pejabat Pelajaran Daerah/Bahagian (PPD/G) a. Penyelia Kanan/Penyelia Sukan Sekolah a. Penolong Kanan Kokurikulum (PKKo); dan b. Setiausaha Sukan Sekolah

PENTADBIR INSTRUMEN (PI) Pentadbir Instrumen (PI) adalah pegawai yang telah dilantik dan berjaya mengikuti Kursus Pentadbir Instrumen (PI) sama ada di peringkat Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR INSTRUMEN (PI) Antara Tugas dan tanggungjawab PI adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Menghadiri Taklimat/Kursus Pentadbir Instrumen (PI); Memberi latihan penggunaan Sistem Aplikasi i-KePS kepada Setiausaha Sukan Sekolah; Mengumpul data dari sekolah mengikut tempoh yang ditetapkan; dan Menyerahkan data dari sekolah kepada Penyelia Kanan Sukan/Penyelia Sukan PPD mengikut tempoh yang ditetapkan.

CARTA ALIRAN KESELURUHAN PELAKSANAAN i-KePS

MULA

TAMAT

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PELAJARAN NEGERI (JPN)

PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD)

SEKOLAH

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN PERINGKAT BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB CARTA ALIRAN
MULA

TINDAKAN

Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM.


MENGHANTAR SURAT SIARAN

Menghantar surat siaran pelaksanaan i-KePS kepada JPN.

Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM. Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM. Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM. Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM. Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM.

TAKLIMAT PI

Memberi taklimat Pentadbir Instrumen Peringkat JPN.

kepada di

MENGEDAR PERISIAN DAN MANUAL I-KePS

Mengedar perisian aplikasi dan manual i-KePS Kepada JPN. Mengumpul dan menyemak data i-KePS yang diperolehi daripada JPN. Menganalisis data i-KePS yang diperolehi daripada JPN.

MENGUMPUL DAN MENYEMAK DATA

PROSES MENGANALISIS DATA

MEMBUAT LAPORAN DATA

Membuat laporan melalui data yang berkaitan.

Sektor Perancangan dan Penyelarasan, Bahagian Sukan, KPM.

MENYIMPAN DATA

Menyimpan data dalam sistem pangkalan data i-KePS.


TAMAT

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN PERINGKAT JABATAN PELAJARAN NEGERI (JPN) TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES
MULA

TINDAKAN

Pengarah Pelajaran JPN.


MENERIMA SURAT SIARAN

Menerima surat siaran pelaksanaan i-KePS daripada KPM.

Unit Sukan, JPN.

TAKLIMAT PI DI PERINGKAT PPD

Taklimat kepada pentadbir instrumen (PI) di peringkat PPD. Mengedar perisian aplikasi dan manual i-KePS kepada PPD. Mengumpul dan menyemak data i-KePS.

Unit Sukan, JPN.

MENGEDAR PERISIAN DAN MANUAL i-KePS KEPADA PPD

Unit Sukan, JPN.

MENGUMPUL DAN MENYEMAK DATA

Unit Sukan, JPN.

PROSES MENGANALISA DATA

Menganalisis data.

Unit Sukan, JPN.

MENYEDIA DAN MENGHANTAR LAPORAN NEGERI KEPADA KPM

Menyedia dan menghantar laporan i-KePS peringkat JPN kepada KPM.

MENYIMPAN DATA

Unit Sukan, JPN.


TAMAT

Menyimpan data dalam sistem pangkalan data di JPN.

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN PERINGKAT PEJABAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES
TAMAT

TINDAKAN

Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan PPD.


MENERIMA SURAT SIARAN

Menerima surat siaran pelaksanaan i-KePS daripada JPN.

Penyelia Kanan Sukan Penyelia Sukan, PPD.

TAKLIMAT PI DI PERINGKAT SEKOLAH

Taklimat kepada Pentadbir Instrumen di peringkat sekolah. Mengedar perisian aplikasi dan manual i-KePS kepada sekolah. Mengumpul dan menyemak data i-KePS.

Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan, PPD.

MENGEDAR PERISIAN DAN MANUAL i-KePS KEPADA SEKOLAH

Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan, PPD. Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan, PPD.

MENGUMPUL DAN MENYEMAK DATA

PROSES MENGANALISA DATA

Proses menganalisis data.

Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan, PPD.

MENYEDIA DAN MENGHANTAR LOPARAN PPD KEPADA JPN

Menyedia dan menghantar laporan i-KePS peringkat PPD kepada JPN.

Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan, PPD.

MENYIMPAN DATA

Menyimpan Data Dalam Sistem Pangkalan Data di PPD.

TAMAT

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN PERINGKAT SEKOLAH

TANGGUNGJAWAB

CARTA ALIR PROSES MULA

TINDAKAN

Pengetua / Guru Besar GPK Kokurikulum. Setiausaha Sukan Sekolah.

MENERIMA SURAT SIARAN

Menerima surat siaran pelaksanaan i-KePS daripada PPD.

Pengetua / Guru Besar GPK Kokurikulum. Setiausaha Sukan Sekolah. Pengetua / Guru Besar GPK Kokurikulum. Setiausaha Sukan Sekolah.

MENGISI MAKLUMAT i-KePS

Mengisi maklumat yang diperlukan.

i-KePS

MENGHANTAR DATA i-KePS KEPADA PPD

Menghantar kepada PPD.

data

i-KePS

Pengetua / Guru Besar GPK Kokurikulum. Setiausaha Sukan Sekolah.

MENYIMPAN DATA Menyimpan data i-KePS di peringkat sekolah. MULA

BAHAN RUJUKAN Bahan edaran untuk rujukan pengguna adalah seperti berikut: (i) (ii) Manual Sistem Aplikasi Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah (i-KePS Versi 2.1); Cakera padat yang mengandungi perisian seperti berikut: a. Manual Sistem Aplikasi Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah ((i-KePS Versi 2.1); dan b. Panduan Sistem Aplikasi Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah i-KePS

SENARAI PEGAWAI RUJUK Zaid Bin Zakaria Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia No. Telefon : 03-88841036 (P), 012-3717726 (HP) No. Faks : 03-88841034/44 Email : zaidzaid2094@gmail.com Encik Mohd Fauzee Bin Ramli Email : fauzeeramli@gmail.com No. Telefon : 07-6903058 (P), 014-2756682 (HP) No. Faks : 076903058 Email : fauzeeramli@gmail.com

SENARAI PENTADBIR INSTRUMEN (PI) PERINGKAT JPN DAN PPD/G Portal Untuk Muat Turun Soft Ware dan Manual i-KePS v.2.1: www.moe.gov.my/bsukan
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NAMA FAUZEE BIN RAMLI MOHAMMAD KHAFIZ BIN MOHAMAD ALI FAIZUL ANUAR BIN SAHARUDDIN SARIDAN BIN ABD HAMID ROSLI BIN ABD HALIM CHE ABDULLAH BAKORI BIN MAT YAACOB MOHAMAD AZLI SHAM BIN OSMAN NOR HISHAM BIN MUHAMMAD NIK KAMAL BIN RAJA HASSAN TEOH BOON LEONG BASHIR BIN ABU BAKAR RUSNAH BT. ISMAIL HJ. MOHAMAD NASIR BIN HJ. A. HAMID NOR AISHAH BTE ABD GHANI MOHD EZANI ZAMANI BIN KHAIRAN ZULKIFLY BIN BAHARUDIN AZMAN BIN ZAINUDIN ROSLAN BIN MOHD AMIN ZANUSI BIN OTHMAN NEGERI JOHOR JOHOR JOHOR KEDAH KEDAH KELANTAN KELANTAN KELANTAN KELANTAN MELAKA MELAKA MELAKA MELAKA NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN PULAU PINANG JABATAN/ SEKOLAH SK BENUT PONTIAN PPD JOHOR BAHRU JPN JOHOR SMK MERGONG JPN KEDAH PPD TANAH MERAH PPD KUALA KRAI JPN KELANTAN PPD KOTA BHARU SMK SERI PENGKALAN SK MELAKA PINDAH PPD MELAKA TENGAH JPN MELAKA JPN N. SEMBILAN SK PEDAS REMBAU PPD P. DICKSON PPD SEREMBAN PPD KUALA PILAH PPD S. PERAI (T) NO-TEL 014-2756682 017-7974878 019-7501085 019-4165117 019-4115275 013-9336050 019-9436833 013-9587887 019-9849886 012-6975351 013-6376655 012-2725355 012-9264739 019-6640251 012-6539748 017-6750253 012-6143935 019-2477004 013-4887953 EMAIL fauzeeramli@gmail.com md_khafiz@yahoo.com.my lifetime_zul@yahoo.com saridan@gmail.com roslispts@gmail.com lahbakori979@gmail.com m.azlisheam@yahoo.com syam7887@yahoo.com nikppdkb@yahoo.com teohboonleong@gmail.com bashir_rohan@yahoo.com ros7450@yahoo.com hjnasir57@yahoo.com aishahusjpns@gmail.com are.cheeq@yahoo.com zullppdpd@ymail.com azman_zainudinppds@gmail.com lanppdkp@gmail.com cikguzax@yahoo.com

10

20 21 22 23 24 25 26 27

ADNAN BIN DAHALAN NASRI BIN SUBHI NOR AZMAN BIN BACHOK SYED AHMAD SHOBAUDIN BIN SYED ABDULLAH NORZAIDI BIN BADARIDIN MUHD HALIN OTHMAN SAMSUDIN SALLEH MOHD ROZLISHAM BIN MOHD SAAD HJ ROSLAN B DIN MUHAMMAD ADDIB B CHE HASNAN SEENI ABBAS ALI BIN ILHAN MOHAIDEEN MOHD MIRZA MOHAMAD MAHAMAD ZAIDI B SAELH MOHD SHAHRUL B DAUD ZAINUDDIN BIN AHMAD AZRUL SANI BIN ISMAIL MARIA BT. AWANG BESAR HENRY KENNETH LAWRENCE ZAINAL BIN MADI HAYATI ISTIQAMAH BT. HJ. JALIDAR NOJES AK AJIP

PULAU PINANG PULAU PINANG PAHANG PAHANG PERAK PERAK PERAK PERAK

JPN P. PINANG JPN P.PINANG PPD ROMPIN JPN PAHANG SK BELANJA SK POS BERSIH SLIM RIVER SMK RAJA PEREMPUAN KELSOM SK DATO LAKSMANA RAJA MAHKOTA SK BARU PARIT BUNTAR SMK TAMAN PANGLIMA SK JATI IPOH SK METHODIST SK SRI ADIKA RAJA SMK AMBROSE JPN PERLIS SK SERI INDRA SK PEKAN KINARUT PPD PAPAR JPN SABAH JPN SABAH JPN SARAWAK

019-4572761 012-4703743 019-9887108 014-5451551 012-5527722 016-4584746 012-4565077 019-4586321

Adnan_dahalan19@yahoo.com nasrisubhi@yahoo.com azman.bachok@moe.gov.my sasliz69@yahoo.com.my norzaidi73@yahoo.com skpbhem2012@gmail.com samsudinsalleh@ymail.com chekgusham@yahoo.com

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PERAK PERAK PERAK PERAK PERAK PERAK PERLIS PERLIS SABAH SABAH SABAH SABAH SARAWAK

012-5318032 019-5124521 016-3236177 012-4964755 019-4802424 012-5731956 012-4544190 019-4651122 013-8592293 013-8669920 016-8318070 016-4210670 013-8425183

roslandin67@yahoo.com muhammadadidiman@gmail.com abbasnd@yahoo.com Muja_1981@yahoo.com.my mahdzaidi@gmail.com Ict.cikgu@gmail.com zainuddin55@yahoo.com masterminds_1122@yahoo. com thinker_6904@yahoo.co.uk henrykenlawren@yahoo.com zbmwid@yahoo.com hayatiistiqamahSPK@yahoo.com nojesajip@yahoo.com

11

41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56

WILLIAM AK ANUT AHMAD LUTFI BIN MOHD YAZID DAYANG RANIAH BT. AWING JALIL DIAN AZRIN BT. ABDUL RAHIM RAJA ZUL KHAIRI BIN RAJA NONG SUHAIMI BIN SAID WAN AZALI BIN WAN YUSOF MAZLAN BIN SULONG MOHAMAD OTHMAN BIN ISHAK SADIAH BT. KASIM AIMAN BIN IZHAR NOR AZLAN BIN MOHAMED SULAIMAN BIN RIZLAN CALLY AWAT MOGURING ASMADI BIN LABATU

SARAWAK SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR TGGANU TGGANU TGGANU WP K. LUMPUR WP K. LUMPUR WP K. LUMPUR WP K. LUMPUR WP PUTRAJAYA WP LABUAN WP LABUAN

PPD SIBU JPN SELANGOR JPN SELANGOR SMK MUNSYI ABDULLAH JPN SELANGOR GURU BESAR SK K. DURA PPD H. TGGANU JPN TGGANU PPW SENTUL JPN WP K. LIMPUR JPN WP K. LIMPUR PPW BANGSAR & PUDU JPN PUTRAJAYA JPN WP LABUAN SK ST..ANNE WP LABUAN

013-8644463 019-2787612 014-7163010 019-2359509 012-2821095 019-9349594 019-9134188 013-9276477 012-9702170 013-2436009 017-7788916 017-8814305 012-3109790 03-88903087 013-8641353 016-8194717

william_anut@yahoo.com Lutfiathletic09@yahoo.com dygraniah@gmail.com mrsdyan@yahoo.com rzk@rzkonline.com aimies585@yahoo.com azali_y@yahoo.com diey_lan62@yahoo.com bellacute_3@yahoo.com.my Dee06_kasim@yahoo.com.my Moja_aiman88@yahoo.com bnorzlan@yahoo.com Sulaiman.rizlan@yahoo.com unitsukanlabuan@gmail.com delllb3002@yahoo.com

12

PANDUAN PEMASANGAN DAN PENGISIAN SISTEM APLIKASI INSTRUMEN BANCIAN KEMUDAHAN PRASARANA DAN PROGRAM SUKAN SEKOLAH (VERSI 1.0) Cara Memasang Aplikasi i-KePS Aplikasi i-KePS dibangunkan berasaskan MS-Access. Anda cuma perlu salin ( copy ) sahaja dari sumber ( cd-rom atau thumb drive) ke komputer anda..

Klik dan tarik ke desktop (click and drag) aplikasi i-KePS dari sumber ke desktop anda

Aplikasi telah berada di desktop, sedia untuk digunakan

Menjalankan aplikasi i-KePS 1. Dwi-klik (double click) pada ikon yang terwujud tadi. 2. Paparan berikut akan terpapar, klik pada butang " Saya Faham dan Ingin Teruskan"
13

Paparan Utama

14

Kemudahan aplikasi yang disediakan adalah seperti berikut : Set A : 1. 2. 3. 4.

Maklumat Asas Sekolah Maklumat Prasarana Sukan Kemudahan Sukan 1 Kemudahan Sukan 2

Set B : 1. 2. 3. 4.

Pelaksanaan Sukan Sekolah Perancangan Program Sukan Sekolah Maklumat Penyertaan Sekolah 1 Maklumat Penyertaan Sekolah 2

Set C 1. 1 Murid 1 Sukan A ( Enrolmen penyertaan murid dalam kelab sukan dalam 2 mukasurat) 2. 1 Murid 1 Sukan B ( Maklumat Penglibatan Murid dalam Kegiatan 1 Murid 1 Sukan )

Set A 1. Maklumat Asas Sekolah Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah seperti berikut: a. Paparan utama pengisian data Maklumat Asas Sekolah

Maklumat Asas sekolah hendaklah dilengkapkan mengikut data Emis Sekolah.

15

b.

Pengisian Data Tahun

Pilihan butang drop down disediakan bagi memilih ;Tahun pengisian data.

c.

Pengisian Data Negeri

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan negeri.

16

d.

Pengisian Data Daerah

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Daerah. Pilihan Daerah akan wujud selepas pemilihan negeri dibuat.

e.

Pengisian Data Kod Sekolah

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Kod Sekolah. Sila pastikan Kod Sekolah yang dipilih mengikut Kod Sekolah sebenar.

17

f.

Pengisian Data Nama Sekolah

Nama Sekolah akan wujud secara automatik selepas pilihan Kod Sekolah dibuat.

g.

Pengisian Data Jenis Sekolah

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Jenis Sekolah.

18

h.

Pengisian Data Lokasi

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan lokasi. sila rujuk data EMIS sekolah.

i.

Pengisian Data Parlimen

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Parlimen. sila rujuk data EMIS sekolah.

19

j.

Pengisian Data Dewan Undangan Negeri (DUN)

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan DUN sila rujuk data EMIS sekolah.

k.

Pengisian Data Bilangan Pelajar

Enrolmen murid hendaklah dilengkapkan, Sila rujuk Penyata Bulan Disember tahun semasa pengisian data. Jumlah keseluruhan murid akan wujud secara Automatik.

20

l.

Pengisian Data Sesi Sekolah

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Sesi Sekolah.

m.

Pengisian Data Gred Sekolah

Pilihan butang drop down disediakan bagi membuat pilihan Gred Sekolah.

21

n.

Pengisian Data Nombor Telefon Dan Faks

Pengisian nombor telefon dan faks sekolah hendaklah diisi secara manual. Awalan nombor telefon dan faks sekolah hendaklah dimulakan dengan Kod Negara. Contoh: +607-XXXXXXX

o.

Pengisian Data Gred Padang

Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan gred padang. Perincian Gred Padang boleh dirujuk berpandukan butang yang disediakan dan pada terminologi.

22

p.

Pengisian Data Jurulatih Bertauliah

Pengisian data Jurulatih bertauliah hendaklah diisi secara manual. (sila rujuk terminologi)

q.

Simpan Data dan Keluar ke Menu Utama.

Butang Simpan Data dan Keluar ke Menu Utama hendaklah digunakan selepas selesai mengisi data.

23

2.

Maklumat Prasarana Sukan. a. Paparan Utama Pengisian Maklumat Prasarana Sukan Sekolah

Sila buat pilihan Kod Sekolah bagi memastikan data yang dimasukkan adalah sekolah sebenar. Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan sekolah.

b.

Pengisian Data Maklumat Prasarana Sukan Sekolah

Sila pastikan maklumat prasarana sukan sekolah diisi (sila rujuk panduan pada terminologi)

24

i.

Maklumat prasarana sukan sekolah hendaklah dilengkapkan dengan menanda pada ruang yang berkaitan. Jika tiada kemudahan prasarana sukan yang berkaitan, tidak perlu ditandakan; Selepas membuat tandaan pada prasarana sukan sekolah, maklumat Bilangan, Masih Digunakan dan Status Fizikal perlu dilengkapkan; dan Maklumat yang telah lengkap hendaklah disimpan menggunakan butang Simpan yang disediakan.

ii.

iii.

25

4.

Kemudahan Sukan. a. Paparan Utama Pengisian Kemudahan Sukan

Sila buat pilihan Kod Sekolah bagi memastikan data yang dimasukkan adalah sekolah sebenar. Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan sekolah.

26

b.

Pengisian Data Maklumat Kemudahan Sukan Sekolah

Sila pastikan maklumat kemudahan sukan sekolah diisi (sila rujuk panduan pada terminologi)

i.

Maklumat Kemudahan Sukan Sekolah hendaklah dilengkapkan dengan menanda pada ruang yang berkaitan. Jika tiada Maklumat Kemudahan Sukan yang berkaitan, tidak perlu ditandakan; Selepas membuat tandaan pada Maklumat Kemudahan Sukan, maklumat Bilangan, Masih Digunakan dan Status Fizikal perlu dilengkapkan; Sila lengkapkan maklumat kemudahan sukan 1 dan maklumat kemudahan sukan 2. Terdapat sebanyak 27 maklumat kemudahan sukan yang perlu dibuat dibuat pilihan; dan Maklumat yang telah lengkap hendaklah disimpan menggunakan Butang Simpan yang disediakan.

ii.

iii.

iii.

27

Set B
1. Pelaksanaan Sukan Sekolah. Antara maklumat yang perlu dilengkapkan adalah seperti berikut: a. Paparan Utama Program Sukan Sekolah

Sila buat pilihan Kod Sekolah bagi memastikan data yang dimasukkan adalah sekolah sebenar. Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan sekolah.

Butang Simpan dan Keluar ke Menu Utama.

28

b.

Pengisian Data Program Sukan Sekolah

Pilihan Bulan disediakan dalam bentuk menu drop down.

i.

Maklumat Program Sukan Sekolah hendaklah dilengkapkan dengan menanda pada ruang yang berkaitan. Bagi Program Sukan Sekolah yang tidak dilaksanakan tidak perlu ditandakan. Sila rujuk terminologi bagi rujukan; dan Selepas membuat tandaan pada Program Sukan Sekolah, maklumat Bulan Pelaksanaan perlu dipilih. Maklumat yang selesai dilengkapkan hendaklah disimpan.

ii.

29

2.

Perancangan Program Sukan Sekolah a. Paparan Utama Pengisian Perancangan Aktiviti Sukan Di Sekolah.
Sila buat pilihan Kod Sekolah bagi memastikan data yang dimasukkan adalah sekolah sebenar. Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan sekolah. Butang Simpan dan Keluar ke Menu Utama.

b.

Pengisian Data Perancangan Aktiviti Sukan Di Sekolah

Pilihan kenyataan program yang dijalankan, disediakan dalam bentuk Menu drop down.

i.

Maklumat Perancangan Aktiviti Sukan Di Sekolah hendaklah dilengkapkan dengan menandakan pada ruang yang berkaitan. Jika tiada Perancangan Aktiviti Sukan Di Sekolah yang berkaitan, tidak perlu ditandakan. Sila rujuk terminologi bagi rujukan; dan Selepas membuat tandaan pada Perancangan Aktiviti Sukan Di Sekolah, maklumat kenyataan program yang dijalankan perlu dipilih. Maklumat yang selesai dilengkapkan hendaklah disimpan.

ii.

30

3.

Maklumat Penyertaan Sekolah a. Paparan Utama Pengisian Maklumat Status Peringkat Penyertaan.

Sila buat pilihan Kod Sekolah bagi memastikan data yang dimasukkan adalah sekolah sebenar. Pilihan butang drop down menu disediakan bagi membuat pilihan sekolah.

Butang Simpan dan Keluar ke Menu Utama.

i.

Maklumat Status Peringkat Penyertaan hendaklah dilengkapkan dengan menandakan pada ruang yang berkaitan. Jika tiada Status Peringkat Penyertaan yang berkaitan, tidak perlu ditandakan. Sila rujuk terminologi bagi rujukan; dan Selepas membuat tandaan pada Status Peringkat Penyertaan, maklumat penglibatan di peringkat Daerah, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa perlu ditandakan.

ii.

31

SET C ( Maklumat 1Murid 1Sukan ) A. 1Murid 1Sukan (Maklumat Enrolmen Murid Dalam Kelab Sukan)

1. Pilih Kod Sekolah dari "Drop-Down" 2. Nyatakan bilangan rumah sukan dan kelab sukan sekolah 3. Isikan enrolmen murid mengikut kelab yang terdapat di sekolah.

4.

Klik butang ini untuk ke muka surat 2

B.

1 Murid 1 Sukan (Maklumat Enrolmen) Muka Surat 2

32

C.

1Murid 1Sukan B Isikan maklumat kekerapan menjalankan aktiviti dalam ruang yang disediakan

33

Mengekspot Maklumat Yang Telah Dilengkapkan

1. 2.

Pilih Pemacu (Thumb-Drive anda) dan klik butang yang berkaitan. Apabila telah berjaya di ekspot, terdapat 11 fail teks dalam pemacu anda, iaitu t1.txt hingga t11.txt. Setiap satu fail mesti sekurang-kurang mempunyai saiz 1 kb

Saiz 0 kb, bermaksud tiada maklumat, sila semak semula pengisian data

34

Cetak dan Papar Maklumat

Klik butang ini untuk mencetak.

Klik pada butang ini untuk memaparkan maklumat yang telah diisi seperti contoh dibawah:

Segala maklumat yang telah selesai dilengkapkan hendaklah disimpan

35

TERMINOLOGI

BIL. 1 2 3 Gred Padang Gunasama

ISTILAH Bilangan Jurulatih di Sekolah

KETERANGAN Rujuk paparan aplikasi i-KePS (versi 2.1). Rujuk paparan aplikasi i-KePS (versi 2.1). Berkongsi kemudahan bersebelahan. sukan secara bersama dengan sekolah lain yang berhampiran atau

Sintetik

Permukaan trek yang menggunakan bahan getah tiruan. Permukaan padang yang menggunakan rumput tiruan.

5 6 7

Dewan Besar Dewan Khas Sukan Bilik Sukan 1 Bay 2 Bay 3 Bay

Dewan yang digunakan untuk pelbagai aktiviti. Dewan yang dibina dan digunakan untuk aktiviti sukan. Anggaran keluasan (3 meter x 10 meter). Anggaran keluasan (6 meter x 20 meter). Anggaran keluasan satu bilik darjah (standard). * Bilik penyimpanan alatan sukan seperti di bawah tangga/kabin atau seumpamanya tidak diambilkira sebagai bilik sukan.

8 9

Saiz Padang Standard (Bola Sepak dan Hoki) Sukan Utama

Ukuran keluasan padang yang minimum untuk pertandingan (SM/SR). Jenis sukan yang telah menjadi tradisi/yang dipilih oleh pihak sekolah sebagai sukan utama dan menjadi watak /identity sekolah.

10

Inisiatif Sekolah

Program pembangunan sukan yang dibangunkan sendiri oleh pihak sekolah dan mendapat kerjasasma dari PPD/JPN.

36

BIL. 11

ISTILAH Projek Sukan Sekolah Dengan Kerjasama Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara dan PSK Contoh:

KETERANGAN Pusat Kecemerlangan Sukan Negeri di bawah pengawasan PSK/MSN. Contoh: a. Projek Sekolah Khas (PPD/JPN). b. Pusat Latihan Daerah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (PLD SPTS) KPM.

12

Projek/Program Khas Sukan Yang Dianjurkan Oleh PPD/JPN/KPM

13 14 15 16 17 18 19 20 21

PPD JPN KPM KBS MSN PSK PLD SPTS LADAP

Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan. Majlis Sukan Negara. Persatuan Sukan Kebangsaan. Pusat Latihan Daerah. Sukan Prestasi Tinggi Sekolah. Latihan Dalam Perkhidmatan.

37

PENGHARGAAN

Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada:

Pengarah Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pengarah, Jabatan Pelajaran Negeri Semua Ketua Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri Pentadbir Instrumen (PI) Semua Pihak Yang Terlibat Menjayakan Pelaksanaan i-KePS.

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PUTRAJAYA JANUARI 2013

38