Ραδιοεραζιηεχμικά Αμάλεκηα

Δημιουργία βιβλίου – Επιμέλεια:

SY1AKA

Επηθνηλσλίεο
Αξηζκνί θιήζεο ππεξεζηώλ εθηάθηνπ αλάγθεο

Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Δθηάθηνπ Αλάγθεο:
112


Δζληθό Θέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο: 166
Ξπξνζβεζηηθή ΢πεξεζία: 199
Διιεληθή Αζηπλνκία: 100
Ιηκεληθό Πώκα: 108
Θέληξν Γειεηεξηάζεσλ: 210.7793777
Δθεκεξεύνληα Λνζνθνκεία, Φαξκαθεία, Γηαηξνί:
14944

Γελ.

Γξ.

Ξνι.

Ξξνζηαζίαο:

210.3248128

210.3248135

Γ.Γ.Ξ.Ξ. Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ: 210.3359900 –
210.3359909

-------------------------------------------------------Πνκπνδέθηεο CB
Ρα CB (Citizens Band=Εώλε Ξνιηηώλ) εθπέκπνπλ ζηα
βξαρέα, ζε 40 θαλάιηα. Νη αζύξκαηνη απηνί είλαη ζπλήζσο
ησλ 4-5 watt κε εκβέιεηα ζε αλνηρηό ρώξν πεξί ηα 40 ρικ.
Γελ ρξεηάδνληαη εμεηάζεηο παξά κόλν έλα παξάβνιν γηα λα
πάξεη θάπνηνο άδεηα ρξήζεο. Αλαιπηηθά, νη ζπρλόηεηεο ησλ
θαλαιηώλ ησλ CB είλαη νη εμήο:
Ch.

Low

Normal

High

1

26.565

26.965

27.415

2

26.575

26.975

27.425

3

26.585

26.985

27.435

4

26.595

27.005

27.445

5

26.605

27.015

27.455

6

26.615

27.025

27.465

7

26.625

27.035

27.475

8

26.635

27.055

27.485

9

26.645

27.065

27.495

10

26.655

27.075

27.505

11

26.665

27.085

27.515

12

26.675

27.105

27.525

13

26.685

27.115

27.535

14

26.695

27.125

27.545

15

26.705

27.135

27.555

16

26.715

27.155

27.565

17

26.725

27.165

27.575

18

26.735

27.175

27.585

19

26.745

27.185

27.595

20

26.755

27.205

27.605

21

26.765

27.215

27.615

22

26.775

27.225

27.625

23

26.785

27.255

27.635

24

26.795

27.235

27.645

25

26.805

27.245

27.655

26

26.815

27.265

27.665

27

26.825

27.275

27.675

28

26.835

27.285

27.685

29

26.845

27.295

27.695

30

26.855

27.305

27.705

31

26.865

27.315

27.715

32

26.875

27.325

27.725

33

26.885

27.335

27.735

34

26.895

27.345

27.745

35

26.905

27.355

27.755

36

26.915

27.365

27.765

37

26.925

27.375

27.775

38

26.935

27.385

27.785

39

26.945

27.395

27.795

40

26.955

27.405

27.805

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη:


Ρν
θαλάιη
9,
ζπρλόηεηα
27.065
MHz,
ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά
θαη
κόλν
ζε
πεξηπηώζεηο αλάγθεο, όπσο επίζεο από ηνπο
ζηαζεξνύο ζηαζκνύο ησλ ζπιιόγσλ CB γηα
επηθνηλσλία κε αδεηνύρνπο ζηαζκνύο CB.
Ρν
θαλάιη
11,
ζπρλόηεηα
27.085
MHz,
ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία
κε ηνλ θαινύκελν θαη ακέζσο κεηά πάλε ζην
θαλάιη πνπ νξίδνπλ νη ρεηξηζηέο.
Ρν
θαλάιη
15,
ζπρλόηεηα
27.135
MHz,
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα επηθνηλσλίεο κε εηαηξείεο
νδηθήο βνήζεηαο.
Ρν
θαλάιη
40,
ζπρλόηεηα
27.205
MHz,
ρξεζηκνπνηείηαη από 01/04 έσο 30/10 γηα αλάγθεο
Ξπξαζθάιεηαο.

-------------------------------------------------------LPD
Ρα LPD (Low Power Device = Αζύξκαηνο Σακειήο Ηζρύνο)
εθπέκπνπλ ζηα UHF. Γελ ρξεηάδνληαη άδεηα. Έρνπλ κέγηζηε
ηζρύ ηα 10 mw θαη εκβέιεηα κηθξόηεξε ηνπ ρηιηνκέηξνπ.
Καο είλαη ζρεδόλ άρξεζηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.

-------------------------------------------------------PMR
Ρα PMR (Personal Mobile Radio = Ξξνζσπηθόο Φνξεηόο
Οαδηνζηαζκόο), θνξεηά ηνπ κηζνύ watt, δελ ρξεηάδνληαη
άδεηα. Έρνπλ νθηώ θαλάιηα θαη εθπέκπνπλ ζηα UHF ζηελ
δώλε ζπρλνηήησλ από ηνπο 446.00625 έσο ηνπο
446.09375 MHz. Ζ εκβέιεηα ηνπο θηάλεη ηα 3 ρικ ζε
αλνηρηό ρώξν θαη γύξσ ζηα 500 κέηξα ζε θαηνηθεκέλε
πεξηνρή κε ςειά θηήξηα. Ρα PMR πνπ εθπέκπνπλ ςεθηαθά
(dPMR) έρνπλ 16 θαλάιηα θαη εθπέκπνπλ ζηα UHF ζηελ
δώλε ζπρλνηήησλ από ηνπο 446.103125 έσο ηνπο
446.196875 MHz.
Οη ζπρλόηεηεο ησλ 8 θαλαιηώλ ησλ PMR είλαη:

Ιαλάιη PMR
1
2
3
4
5
6
7
8

΢πρλόηεηα ζε Mhz
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375

Οη ζπρλόηεηεο ησλ 16 θαλαιηώλ ησλ dPMR είλαη:
Ιαλάιη dPMR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

΢πρλόηεηα ζε Mhz
446.103125
446.109375
446.115625
446.121875
446.128125
446.134375
446.140625
446.146875
446.153125
446.159375
446.165625
446.171875
446.178125
446.184375
446.190625
446.196875

Όηαλ κηιάκε κε ηνπο απινύο αζπξκάηνπο αθήλνπκε πάληα
έλα θελό πξηλ απαληήζνπκε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεη
θάπνηνο λα παξέκβεη. Αλ ρξεηαζηεί λα παξέκβνπκε,
εθκεηαιιεπόκαζηε απηό ην θελό αλάκεζα ζηνπο δύν
ζπλνκηινύληεο θαη ιέκε ηελ ιέμε ΓΗΑΘΝΞΖ. Ξεξηκέλνπκε
λα καο δώζνπλ βήκα κε ηελ θξάζε ΛΑ ΞΑΟΔΗ Ν
ΓΗΑΘΝΞΡΖΠ. Πε θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαινύκε ιέγνληαο
ΓΗΑΘΝΞΖ – ΔΞΔΗΓΝΛ.
Πεγή (CB, LPD, PMR): greekcb.blogspot.gr
--------------------------------------------------------

Πνκπνδέθηεο VHF/UHF
Νη θιαζηθνί πνκπνδέθηεο VHF/UHF απαηηνύλ άδεηα
ξαδηνεξαζηηέρλε αιιηώο ππάξρνπλ απζηεξέο θπξώζεηο. Πηα
VHF ε επηηξεπόκελε δώλε εθπνκπήο ζπρλνηήησλ
(ξαδηνεξαζηηερληθή) είλαη από ηνπο 144 έσο ηνπο 146 MHz.
Πηα UHF ε επηηξεπόκελε δώλε εθπνκπήο ζπρλνηήησλ είλαη
από ηνπο 430 έσο ηνπο 440 MHz. Νη ζπρλόηεηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη Νκάδεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΝΔΑ) είλαη νη
εμήο:
Θύξηα
3.743
Δθεδξηθή
3.775
7.088
H.F. Θύξηα
Δθεδξηθή
7.045
10.110
H.F. Θύξηα
Δθεδξηθή
10.100
14.270
H.F. Θύξηα
Δθεδξηθή
14.310
145.212,5
VHF Θύξηα
Δθεδξηθή
144.925
Θύξηα
433.400
Δθεδξηθή
432.650
Ζώλε
UHF
Δπαλαιήπηεο
431.000
(70cm)
ΝΔΑ:
+7.600
Shift:
Πεγή: users.otenet.gr/~sv6czr/trx.htm
Ζώλε
(80m)
Ζώλε
(40m)
Ζώλε
(30m)
Ζώλε
(20m)
Ζώλε
(2m)

H.F.

KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz
KHz

Ρν Γηεζλέο Πήκα Θηλδύλνπ (MAYDAY) ην εθπέκπνπκε όηαλ
απεηιείηαη αλζξώπηλε δσή ή ηδηνθηεζία. Ζ θιήζε
πεξηιακβάλεη ηε ιέμε MAYDAY ηξεηο θνξέο, αθνινπζνύκελε
από ην όλνκα ή ην ραξαθηεξηζηηθό θιήζεο (callsign) απηνύ
πνπ θαιεί, επίζεο ηξείο θνξέο. Κεηά από κία κηθξή παύζε
δίλνληαη πιεξνθνξίεο ηνπ ζηίγκαηνο πνπ βξηζθόκαζηε, ηεο
θύζε ηεο βνήζεηαο πνπ απαηηείηαη ή ηεο έθηαθηεο αλάγθεο
θαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ θηλδπλεύνπλ. Όηαλ γίλεη κηα
θιήζε MAYDAY δελ επηηξέπεηαη θακία άιιε θίλεζε ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα παξά κόλν γηα λα βνεζήζεη ζηελ
έθηαθηε αλάγθε.

--------------------------------------------------------

Πεξηνρέο ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηαθξηηηθώλ θιήζεο
Ζ ρώξα καο ρσξίδεηαη ζε ελλέα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
ξαδηνεξαζηηερληθώλ δηαθξηηηθώλ θιήζεο, νη νπνίεο είλαη νη
εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SV1 ή SY1 = Πηεξεά Διιάδα
SV2 ή SY2 = Θεληξηθή θαη Γπηηθή Καθεδνλία
SV3 ή SY3 = Ξεινπόλλεζνο
SV4 ή SY4 = Θεζζαιία
SV5 ή SY5 = Γσδεθάλεζα
SV6 ή SY6 = Ήπεηξνο
SV7 ή SY7 = Θξάθε θαη Αλαηνιηθή Καθεδνλία
SV8 ή SY8 = Όια ηα Λεζηά εθηόο Γσδεθαλήζσλ
θαη Θξήηεο
SV9 ή SY9 = Θξήηε θαη λεζηά πνπ ηεο αλήθνπλ
δηνηθεηηθά.

Αιθαβεηηθόο θώδηθαο
Ζ ινγηθή ηνπ θσλεηηθνύ αιθαβήηνπ είλαη απιή: ζε θάζε
γξάκκα ηνπ αιθαβήηνπ αληηζηνηρίδεηαη κηα ιέμε πνπ αξρίδεη
κε ην ίδην γξάκκα θαη ε άξζξσζε ηεο είλαη θαζαξή ώζηε λα
κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαηαλνεηή. Ρν Γηεζλέο Φσλεηηθό
Αιθάβεην ρξεζηκνπνηείηε από ππεξεζίεο όπσο ην Δκπνξηθό
Λαπηηθό (Δ.Λ.), ηνπο Οαδηνεξαζηηέρλεο θ.α. Θάζε ρώξα έρεη
θαζηεξώζεη επηπιένλ ην δηθό ηεο θσλεηηθό αιθάβεην γηα
ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο.

Φσλεηηθό Αιθάβεην
Δηεζλέο

Ειιεληθό

Κέμε

΢ώκαηα
αζθαιείαο

Ειιεληθή Ινηλή

Α

ALFA

Α

ΑΠΡΖΟ

ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ

Β

BRAVO

Β

Β΢ΟΥΛ

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

C

CHARLIE

Γ

ΓΑΙΖ

ΓΔΥΟΓΗΝΠ

D

DELTA

Γ

ΓΝΜΑ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

E

ECHO

E

ΔΟΚΖΠ

ΔΙΔΛΖ

F

FOXTROT

Ε

ΕΔ΢Π

ΕΖΛΝΒΗΑ

G

GOLF

Ζ

ΖΟΥ

ΖΟΑΘΙΖΠ

H

HOTEL

Θ

ΘΔΑ

ΘΔΝΓΥΟΝΠ

I

INDIA

I

ΗΠΘΗΝΠ

ΗΥΑΛΛΖΠ

J

JULIET

Θ

ΘΔΛΝΛ

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

K

KILO

Ι

ΙΑΚΑ

ΙΔΥΛΗΓΑΠ

L

LIMA

Κ

ΚΔΙΗ

ΚΔΛΔΙΑΝΠ

M

MIKE

Λ

ΛΑΝΠ

ΛΗΘΝΙΑΝΠ

N

NOVEMBER

Μ

ΜΔΟΜΖΠ

ΜΔΛΝΦΥΛ

O

OSCAR

O

ΝΠΚΖ

ΝΓ΢ΠΠΔ΢Π

P

PAPA

Ξ

ΞΔΡΟΝΠ

ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

Q

QUEBEC

Ο

ΟΖΓΑΠ

ΟΥΜΑΛΖ

R

ROMEO

Π

ΠΝΦΝΠ

ΠΥΡΖΟΗΝΠ

S

SIERRA

Ρ

ΡΗΓΟΖΠ

ΡΗΚΝΙΔΥΛ

T

TANGO

΢

΢ΚΛΝΠ

΢ΤΖΙΑΛΡΖΠ

U

UNIFORM

Φ

ΦΥΦΥ

ΦΥΡΗΝΠ

V

VICTOR

Σ

ΣΑΟΑ

ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ

W

WHISKEY

Τ

Τ΢ΣΖ

ΤΑΙΡΖΠ

X

X-RAY

Υ

Y

YANKEE

Z

ZULU

ΥΚΔΓΑ

ΥΚΔΓΑ

Αξηζκνί
1

ONE

6

SIX

2

TWO

7

SEVEN

3

THREE

8

EIGHT

4

FOUR

9

NINE

5

FIVE

0

ZERO

-------------------------------------------------------Ο θώδηθαο Q
Ν θώδηθαο Q ρξεζηκνπνηείηαη ώζηε λα επηηαρύλεηαη ε
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ θαη είλαη ν κόλνο
επηηξεπόκελνο θώδηθαο ζηηο ξαδηνεξαζηηερληθέο ζπδεηήζεηο.
Ρα ζηνηρεία ηνπ απνηεινύληαη από θσδηθέο ιέμεηο ηξηώλ
γξακκάησλ ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ, κε πξώην γξάκκα
πάληνηε ην Q. Αθνινπζεί ν πιήξεο θώδηθαο Q:
QRA –
QRZ
QRA
QRB

QRC

Εμήγεζε
Ξνην είλαη ην όλνκα ηνπ ζηαζκνύ ζαο;
Ρν όλνκα ηνπ ζηαζκνύ κνπ είλαη...
Πε πνηα θαηά πξνζέγγηζε απόζηαζε
βξίζθεζηε από ην ζηαζκό κνπ;
Ζ θαηά πξνζέγγηζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ
ζηαζκώλ καο είλαη ... (λαπηηθά κίιηα ή
ρηιηόκεηξα)
Από πνηα ηδησηηθή επηρείξεζε (ή Θξαηηθή
Γηεύζπλζε) εθθαζαξίδνληαη νη ινγαξηαζκνί

QRD

QRE

QRF

QRG

QRH
QRI

QRJ

QRK

ηειώλ ηνπ ζηαζκνύ ζαο;
Νη ινγαξηαζκνί ηειώλ ηνπ ζηαζκνύ κνπ
εθθαζαξίδνληαη από ηελ ηδησηηθή
επηρείξεζε... (ή Θξαηηθή Γηεύζπλζε ...)
Ξνύ πεγαίλεηε θαη από πνύ έξρεζηε;
Ξεγαίλσ ζε ... (ηόπνο) θαη έξρνκαη από ...
(ηόπνο)
Ξνηα ώξα ππνινγίδεηε λα θηάζεηε ζε (ή πάλσ
από) ... (ηόπνο);
΢πνινγίδσ λα θηάζσ ζε (ή πάλσ από) ...
(ηόπνο) ηελ ώξα ... (GMT)
Δπηζηξέθεηε ζε ... (ηόπνο);
Δπηζηξέθσ ζε ... (ηόπνο);
Δπηζηξέςηε ζε ... (ηόπνο);
Ξνηα είλαη ε αθξηβήο ζπρλόηεηα εθπνκπήο
κνπ;
Ζ αθξηβήο ζπρλόηεηα εθπνκπήο ζαο είλαη ...
(kHz)
Κεηαβάιιεηαη ε ζπρλόηεηα εθπνκπήο κνπ;
Ζ ζπρλόηεηα εθπνκπήο ζαο κεηαβάιιεηαη.
Ν ηόλνο ηεο εθπνκπήο κνπ είλαη: (αλαθνξά
ιήςεο T)
1. Θαιόο
2. Κεηαβιεηόο
3. Θαθόο ;
Ν ηόλνο ηεο εθπνκπήο ζαο είλαη: (αλαθνξά
ιήςεο T)
1. Θαιόο
2. Κεηαβιεηόο
3. Θαθόο
Κε ιακβάλεηε θαθώο;
Παο ιακβάλσ θαθώο. Ρν ζήκα ζαο είλαη πνιύ
αζζελέο.
Ζ επθξίλεηα ηεο εθπνκπήο κνπ είλαη:
(αλαθνξά ιήςεο R)
1. Θαθή
2. άζρεκε
3. Ηθαλνπνηεηηθή
4. Θαιή
5. Ξνιύ θαιή
Ζ επθξίλεηα ηεο εθπνκπήο ζαο είλαη:
(αλαθνξά ιήςεο R)
1. Θαθή
2. άζρεκε

QRL

QRM

QRN

QRO
QRP
QRQ

QRR

QRS

3. Ηθαλνπνηεηηθή
4. Θαιή
5. Ξνιύ θαιή
Δίζηε απαζρνιεκέλνο;
Δίκαη απαζρνιεκέλνο
Δίκαη απαζρνιεκέλνο κε ηνλ ...
Ξαξαθαιώ κε κε παξελνριείηε
Ξαξελνριείζηε;
1. Θαζόινπ
2. Ιίγν
3. Αξθεηά
4. Ηζρπξά
5. Ξνιύ ηζρπξά
Ξαξελνρινύκαη από ηνλ ...
1. Θαζόινπ
2. Ιίγν
3. Αξθεηά
4. Ηζρπξά
5. Ξνιύ ηζρπξά
Έρεηε παξάζηηα (ζόξπβν);
1. Θαζόινπ
2. Ιίγν
3. Αξθεηά
4. Ηζρπξά
5. Ξνιύ ηζρπξά
Έρσ παξάζηηα (ζόξπβν)
1. Θαζόινπ
2. Ιίγν
3. Αξθεηά
4. Ηζρπξά
5. Ξνιύ ηζρπξά
Λα απμήζσ ηελ ηζρύ εθπνκπήο;
Απμήζηε ηελ ηζρύ εθπνκπήο.
Λα ειαηηώζσ ηελ ηζρύ εθπνκπήο;
Διαηηώζηε ηελ ηζρύ εθπνκπήο.
Λα κεηαβηβάδσ πην γξήγνξα;
Ξαξαθαιώ κεηαβηβάδεηε γξεγνξόηεξα (ζε ...
ιέμεηο αλά ιεπηό)
Δίζηε έηνηκνο γηα ηε ρξήζε ησλ απηόκαησλ
ζπζθεπώλ;
Δίκαη έηνηκνο γηα ηε ρξήζε ησλ απηόκαησλ
ζπζθεπώλ.
Λα κεηαβηβάδσ πην αξγά;
Ξαξαθαιώ κεηαβηβάδεηε πην αξγά ... ιέμεηο

QRT
QRU
QRV
QRW

QRX

QRY
QRZ
QSA –
QSZ
QSA

QSB
QSC
QSD
QSE

QSF

αλά ιεπηό
Λα ζηακαηήζσ ηε κεηαβίβαζε;
Πηακαηήζηε ηε κεηαβίβαζε
Έρεηε ηίπνηε γηα κέλα;
Γελ έρσ ηίπνηε γηα εζάο.
Δίζηε έηνηκνο;
Δίκαη έηνηκνο, πξνβείηε.
Λα εηδνπνηήζσ ηνλ ... όηη θαιείηε ζηε
ζπρλόηεηα ... (kHz);
Ξαξαθαιώ εηδνπνηήζηε ηνλ ... όηη θαιώ ζηε
ζπρλόηεηα ... (kHz);
Ξόηε ζα κε μαλαθαιέζεηε;
Θα ζαο μαλαθαιέζσ ζηηο ... (ώξα GMT) (θαη
ζηε ζπρλόηεηα ... kHz)
Ξνηα είλαη ε ζεηξά κνπ;
Ζ ζεηξά ζαο είλαη ... (αξηζκόο)
Ξνηνο κε θαιεί;
Παο θαιεί ν ... (ζηε ζπρλόηεηα ... kHz)
Εμήγεζε
Ξνηα είλαη ε έληαζε ησλ ζεκάησλ κνπ (ή ησλ
ζεκάησλ ηνπ...); (αλαθνξά ιήςεο S)
Ζ έληαζε ησλ ζεκάησλ ζαο είλαη: (αλαθνξά
ιήςεο S)
1. Κόιηο επδηάθξηηε
2. Αζζελήο
3. Αξθεηά θαιή
4. Θαιή
5. Ξνιύ θαιή
Κεηαβάιιεηαη ε έληαζε ησλ ζεκάησλ κνπ;
Ζ έληαζε ησλ ζεκάησλ κνπ κεηαβάιιεηαη.
Δίζηε θνξηεγό πινίν;
Δίκαη θνξηεγό πινίν.
Δίλαη πξνβιεκαηηθό ην ρείξηζκά κνπ;
Ρν ρείξηζκά ζαο είλαη πξνβιεκαηηθό.
Ξνηα ππνινγίδεηε όηη είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ
λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο;
΢πνινγίδσ όηη ε κεηαθίλεζε ηνπ
λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο είλαη ... [αξηζκνί
θαη κνλάδεο, π.ρ. 18 ΛΚ (λαπηηθά κίιηα)]
Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηάζσζε;
Έρσ πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηάζσζε θαη
πξνρσξώ πξνο ηε ... βάζε (κε ... άηνκα

QSG

QSK

QSL
QSM

QSN

QSO

QSR

QSS

QSV

QSX

ηξαπκαηηζκέλα γηα ην λνζνθνκείν).
Λα κεηαβηβάζσ ... ηειεγξαθήκαηα
(κελύκαηα) ζπγρξόλσο ρσξίο δηαθνπή;
Κεηαβηβάζηε ... ηειεγξαθήκαηα (κελύκαηα)
ζπγρξόλσο ρσξίο δηαθνπή.
Κπνξείηε λα κε αθνύζεηε κεηαμύ ησλ
ζεκάησλ ζαο θαη, αλ λαη, κπνξώ λα δηαθόςσ
ηε κεηαβίβαζή ζαο;
Κπνξώ λα ζαο αθνύζσ κεηαμύ ησλ ζεκάησλ
κνπ. Γηαθόςηε ηε κεηαβίβαζή κνπ.
Κπνξείηε λα επηβεβαηώζεηε ιήςε;
Παο δίλσ βεβαίσζε ιήςεο.
Λα ζαο επαλαιάβσ ην ηειεπηαίν
κεηαβηβαζζέλ ηειεγξάθεκά κνπ;
Δπαλαιάβεηε ην ηειεπηαίν κεηαβηβαζζέλ
ηειεγξάθεκά ζαο ή ην (ηα) ππ' αξηζκόλ ...
ηειεγξάθεκα (ηειεγξαθήκαηα).
Κε αθνύζαηε (ή αθνύζαηε ηνλ ...) ζηε
ζπρλόηεηα ... kHz;
Παο άθνπζα (ή άθνπζα ηνλ ...) ζηε
ζπρλόηεηα ... kHz
Κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ηνλ ... απ'
επζείαο (ή κέζσ ηνπ ...);
Κπνξώ λα ζπλνκηιήζσ κε ηνλ ... απ' επζείαο
(ή κέζσ ηνπ ...);
Λα επαλαιάβσ ηελ θιήζε ζηε ζπρλόηεηα
θιήζεο;
Δπαλαιάβεηε ηελ θιήζε ζαο ζηε ζπρλόηεηα
θιήζεο.Γελ ζαο άθνπζα (ή έρσ παξεκβνιέο).
Ξνηα ζπρλόηεηα εξγαζίαο ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε;
Θα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ζπρλόηεηα εξγαζίαο ...
kHz. (Πηελ πεξίπησζε πςειώλ ζπρλνηήησλ,
θαλνληθά κόλν νη ηειεπηαίνη ηξεηο αξηζκνί
πξέπεη λα δίλνληαη).
Λα ζηείισ κηα ζεηξά από V ζ' απηήλ ηε
ζπρλόηεηα (ή ζηε ζπρλόηεηα ... KΖz); (γηα
ιόγνπο δνθηκήο θαη ξύζκηζεο)
Πηείιηε κηα ζεηξά από V ζ' απηήλ ηε
ζπρλόηεηα (ή ζηε ζπρλόηεηα ... kHz)
Θα αθνύζεηε ηνλ ... (δηαθξηηηθό θιήζεο
ζηαζκνύ) ζηε ζπρλόηεηα ... kHz (ή MHz);
Αθξνώκαη ηνλ ... (δηαθξηηηθό θιήζεο
ζηαζκνύ) ζηε ζπρλόηεηα ... kHz (ή MHz).

QSY

QSZ

QTA –
QTZ
QTA
QTB

QTC

QTD

QTH
QTN
QTO

QTP

QTR
QTS

Λα αιιάμσ ζπρλόηεηα εθπνκπήο;
Αιιάμηε ζπρλόηεηα εθπνκπήο (ζηνπο ...
kHz).
Λα κεηαβηβάζσ θάζε ιέμε ή νκάδα
πεξηζζόηεξν από κηα θνξά;
Κεηαβηβάδεηε θάζε ιέμε ή νκάδα δύν θνξέο
(ή ... θνξέο).
Εμήγεζε
Λα αθπξώζσ ην ππ' αξηζκόλ ... κήλπκα;
Αθπξώζηε ην ππ' αξηζκόλ ... κήλπκα.
Ππκθσλείηε κε ηνλ δηθό κνπ ππνινγηζκό
ιέμεσλ;
Γε ζπκθσλώ κε ην δηθό ζαο ππνινγηζκό
ιέμεσλ. Θα επαλαιάβσ ην πξώην γξάκκα
θάζε ιέμεο ή ην πξώην ςεθίν θάζε αξηζκνύ
ή νκάδαο.
Ξόζα κελύκαηα έρεηε λα ζηείιεηε;
Έρσ ... κελύκαηα λα ζηείισ ζε ζαο (ή ζηνλ
...)
Ρη έρεη αλαθαιύςεη ην λαπαγνζσζηηθό πινίν
ή ην αεξνζθάθνο δηάζσζεο;
Ρν ... (δηαθξηηηθό θιήζεο πινίνπ ή
αεξνζθάθνπο) έρεη αλαθαιύςεη:
1. ... (αξηζκόο) λαπαγνύο
2. λαπάγηα
3. ... (αξηζκόο) πηώκαηα
Ξνηά είλαη ε ζέζε ζαο......(πόιε);
Ζ ζέζε κνπ είλαη......(πόιε)
Ξνηα ώξα αλαρσξήζαηε από ... (ηόπνο);
Αλαρώξεζα από ... (ηόπν) ηελ ... ώξα (GMT).
Βγήθαηε από ηνλ όξκν (ή ηνλ ιηκέλα) ή
απνγεησζήθαηε;
Βγήθα από ηνλ όξκν (ή ηνλ ιηκέλα) ή
απνγεηώζεθα.
Ξξόθεηηαη λα εηζέιζεηε ζηνλ όξκν (ή ζην
ιηκέλα) ή πξόθεηηαη λα πξνζζαιαζζσζείηε ή
λα πξνζγεησζείηε;
Ξξόθεηηαη λα εηζέιζσ ζηνλ όξκν (ή ζην
ιηκέλα) ή πξόθεηηαη λα πξνζζαιαζζσζώ ή λα
πξνζγεησζώ.
Ξνηα είλαη ε αθξηβήο ώξα;
Ζ αθξηβήο ώξα είλαη ... (GMT).
Κπνξείηε λα κεηαβηβάδεηε ην δηαθξηηηθό

QTU

QTV

QTW

QTX

QTY

QTZ

QUA –
QUZ
QUA

QUC

QUD

θιήζεο ή ην όλνκά ζαο γηα ... δεπηεξόιεπηα;
Θα ζαο κεηαβηβάδσ ην δηαθξηηηθό θιήζεο ή ην
όλνκά ζαο γηα ... δεπηεξόιεπηα.
Ξνηεο είλαη νη ώξεο εξγαζίαο ηνπ ζηαζκνύ
ζαο;
Νη ώξεο εξγαζίαο ηνπ ζηαζκνύ κνπ είλαη από
... σο ... (GMT).
Λα αθξναζζώ αληί γηα εζάο ζηε ζπρλόηεηα ...
kHz (ή MHz) από ώξα ... σο ... ;
Αθξναζζείηε αληί γηα κέλα ζηε ζπρλόηεηα ...
kHz (ή MHz) από ώξα ... σο ... .
Ξνηα είλαη ε θαηάζηαζε ησλ λαπαγώλ;
Νη λαπαγνί είλαη ζε ... θαηάζηαζε θαη
ρξεηάδνληαη επεηγόλησο...
Αθήλεηε παξαθαιώ ην ζηαζκό ζαο ζε
ιεηηνπξγία γηα λα επηθνηλσλεί καδί κνπ κέρξη
λενηέξαο εηδνπνηήζεσο (ή κέρξη ηελ ... ώξα);
Ν ζηαζκόο κνπ ζα παξακείλεη αλνηρηόο γηα λα
επηθνηλσλεί καδί ζαο κέρξη λενηέξαο
εηδνπνηήζεσο (ή κέρξη ηελ ... ώξα).
Θαηεπζύλεζηε πξνο ηε ζέζε ηνπ ζπκβάληνο
θαη, αλ λαη, πόηε πξόθεηηαη λα θηάζεηε εθεί;
Θαηεπζύλνκαη πξνο ηε ζέζε ηνπ ζπκβάληνο
θαη ππνινγίδσ λα θηάζσ εθεί ζε ... ώξεο (ηελ
... εκεξνκελία).
Ππλερίδεηε ηελ αλαδήηεζε;
Ππλερίδσ ηελ αλαδήηεζε γηα... (ην
αεξνζθάθνο, ην πινίν, ηε ζσζίβηα ιέκβν,
ηνπο επηδήζαληεο ή ηα ιείςαλα λαπαγίσλ).
Εμήγεζε
Έρεηε λεόηεξεο εηδήζεηο από ηνλ ...
(δηαθξηηηθό θιήζεο ζηαζκνύ);
΢πάξρνπλ λεόηεξεο θιήζεηο από ηνλ ...
(δηαθξηηηθό θιήζεο ζηαζκνύ).
Ξνηνο είλαη ν αξηζκόο (ή άιιε έλδεημε) ηνπ
ηειεπηαίνπ κελύκαηνο πνπ ιάβαηε από κέλα
(ή παξά ηνπ ... (δηαθξηηηθό θιήζεο));
Ν αξηζκόο (ή άιιε έλδεημε) ηνπ ηειεπηαίνπ
κελύκαηνο πνπ έιαβα από ζαο (ή παξά ηνπ
... (δηαθξηηηθό θιήζεο)) είλαη ... .
Ιάβαηε ην ζήκα επείγνληνο πνπ έζηεηιε ν
θηλεηόο ζηαζκόο ... (δηαθξηηηθό θιήζεο);

QUF

QUI
QUM
QUN

QUO

QUP

QUQ

Έιαβα ην ζήκα επείγνληνο πνπ έζηεηιε ν
θηλεηόο ζηαζκόο ... (δηαθξηηηθό θιήζεο).
Ιάβαηε ην ζήκα θηλδύλνπ πνπ έζηεηιε ν
θηλεηόο ζηαζκόο ... (δηαθξηηηθό θιήζεο);
Έιαβα ην ζήκα θηλδύλνπ πνπ έζηεηιε ν
θηλεηόο ζηαζκόο ... (δηαθξηηηθό θιήζεο).
Δίλαη αλακκέλα ηα θώηα πιεύζεο ζαο;
Ρα θώηα πιεύζεο κνπ είλαη αλακκέλα.
Κπνξεί λα επαλαιεθζεί ε θαλνληθή εξγαζία;
Κπνξεί λα επαλαιεθζεί ε θαλνληθή εξγαζία.
Ξαξαθαινύληαη ηα πινία ηα επξηζθόκελα
ζηελ άκεζε γεηηνλία κνπ (ή ζηελ άκεζε
γεηηνλία ηνπ ... (γεσγξ. πιάηνο) ... (γεσγξ.
κήθνο)) λα θαζνξίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο,
ΑΘΟΗΒΖ πνξεία θαη ηαρύηεηα.
Ζ ζέζε κνπ, ε ΑΘΟΗΒΖΠ πνξεία θαη ε
ηαρύηεηά κνπ είλαη ...
Λα εξεπλήζσ γηα:
1. Αεξνζθάθνο
2. Ξινίν
3. Λαπαγνζσζηηθό ζθάθνο ζηε γεηηλίαζε ηνπ
... (γεσγξ. πιάηνο) ... (γεσγξ. κήθνο) (ή
θαηά νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε);
Ξαξαθαιώ εξεπλήζηε γηα:
1. Αεξνζθάθνο
2. Ξινίν
3. Λαπαγνζσζηηθό ζθάθνο ζηε γεηηλίαζε ηνπ
... (γεσγξ. πιάηνο) ... (γεσγξ. κήθνο) (ή
θαηά νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε)
Ξαξαθαιώ δείμηε κνπ ηε ζέζε ζαο κε:
1. Ξξνβνιέα
2. Καύξν θαπλό
3. Φσηνβνιίδεο
Παο δείρλσ ηε ζέζε κνπ κε:
1. Ξξνβνιέα
2. Καύξν θαπλό
3. Φσηνβνιίδεο
Λα θαηεπζύλσ ηνλ πξνβνιέα κνπ
θαηαθόξπθα πάλσ ζε ζύλλεθν,
δηαθνπηόκελν αλ είλαη δπλαηό, θαη αλ ην
αεξνζθάθνο ζαο γίλεη νξαηό ή αθνπζηεί λα
εθηξέςσ ηε δέζκε πάλσ ζην λεξό ή ζην
έδαθνο, αληίζεηα πξνο ηνλ άλεκν, γηα λα
δηεπθνιύλσ ηελ πξνζζαιάζζσζε ή ηελ
πξνζγείσζή ζαο;

QUR

QUS

QUT

QUU

Ξαξαθαιώ θαηεπζύλεηε ηνλ πξνβνιέα κνπ
θαηαθόξπθα πάλσ ζε ζύλλεθν,
δηαθνπηόκελν αλ είλαη δπλαηό, θαη αλ ην
αεξνζθάθνο κνπ γίλεη νξαηό ή αθνπζηεί
εθηξέςηε ηε δέζκε πάλσ ζην λεξό ή ζην
έδαθνο, αληίζεηα πξνο ηνλ άλεκν, γηα λα
δηεπθνιύλεηε ηελ πξνζζαιάζζσζε ή ηελ
πξνζγείσζή κνπ.
Νη επηδώληεο
1. έιαβαλ ηε ζπζθεπή δηάζσζεο;
2. πεξηζπιιέρηεθαλ από λαπαγνζσζηηθό
πινίν;
3. πξνζεγγίζηεθαλ από ζπλεξγείν δηάζσζεο
εδάθνπο;
Νη επηδώληεο
1. έιαβαλ ηε ζπζθεπή δηάζσζεο
2. πεξηζπιιέρηεθαλ από λαπαγνζσζηηθό
πινίν
3. πξνζεγγίζηεθαλ από ζπλεξγείν δηάζσζεο
εδάθνπο
Γηαθξίλεηε επηδώληεο ή λαπάγηα; Αλ λαη, ζε
πνηα ζέζε;
Γηέθξηλα:
1. επηδώληεο λαπαγνύο ζηε ζάιαζζα
2. επηδώληεο λαπαγνύο πάλσ ζε ζρεδίεο
3. Ππληξίκκηα ή λαπάγηαζηε ζέζε ... (γεσγξ.
πιάηνο) ... (γεσγξ. κήθνο) (ή θαηά
νπνηαδήπνηε άιιε έλδεημε).
Δληνπίζηεθε ν ηόπνο ηνπ δπζηπρήκαηνο;
Ν ηόπνο ηνπ δπζηπρήκαηνο εληνπίζηεθε κε:
1. θιόγα ή επηπιένπζα θαπλνγόλν ζπζθεπή
2. ζαιάζζην ζεκαληήξα
3. έγρξσκν ζεκαληήξα
4. ... (πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξώο άιια
ελδεηθηηθά ζεκεία)
Λα θαηεπζύλσ ην πινίν ή ην αεξνζθάθνο
πξνο ηε ζέζε κνπ;
Θαηεπζύλεηε ην πινίν ή ην αεξνζθάθνο ...
(δηαθξηηηθό θιήζεο)
1. πξνο ηε ζέζε ζαο εθπέκπνληαο ην
δηαθξηηηθό θιήζεο ζαο θαη καθξέο παύιεο ζηε
ζπρλόηεηα ... kHz (ή MHz)
2. κεηαβηβάδνληαο ζηε ζπρλόηεηα ... kHz (ή
MHz) ηελ ΑΙΖΘΖ πνξεία ζαο γηα λα ζαο
ζπλαληήζσ.

QUW

Βξίζθεζηε ζηελ πεξηνρή αλαδεηήζεσλ, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη από ... (γεσγξ. πιάηνο) ...
(γεσγξ. κήθνο);
Βξίζθνκαη ζηελ πεξηνρή αλαδεηήζεσλ, πνπ
πξνζδηνξίδεηαη από ... (γεσγξ. πιάηνο) ...
(γεσγξ. κήθνο).
Ζ ζέζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ πινίνπ είλαη
επηζεκαζκέλε;
Ζ ζέζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ πινίνπ είλαη
επηζεκαζκέλε κε:
1. θιόγα ή επηπιένπζα θαπλνγόλν ζπζθεπή
2. ζαιάζζην ζεκαληήξα
3. έγρξσκν ζεκαληήξα
4. ... (πξνζδηνξίδνληαη ιεπηνκεξώο άιια
ελδεηθηηθά ζεκεία)

QUY

-------------------------------------------------------Ο Ιώδηθαο Λνξο
Ν Θώδηθαο Κνξο είλαη κηα κέζνδνο γηα κεηάδνζε
πιεξνθνξίαο κε παικνύο κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο, ή
ζεκάδηα κε ηειείεο θαη παύιεο. Κε ηελ αλάπηπμε πνηό
ζύγρξνλσλ κεζόδσλ επηθνηλσλίαο ε ρξήζε ηνπ είλαη πιένλ
μεπεξαζκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα έθηαθηεο
αλάγθεο θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο όπσο ξαδηνθάξνη
θαη από ξαδηνεξαζηηέρλεο ζηα ζπλερή θύκαηα (CW).
Ιώδηθαο Morse
Καηηληθό
Αιθάβεην

Ειιεληθό
Αιθάβεην

Ισδηθνπνίεζε
Λνξο

Λλεκνληθόο
Ιαλόλαο

A

Α

.-

ΑΛ

B

Β

-…

ΒΑΝ΢

C

Θ

-.-.

ΘΔΚΑ

D

Γ

-..

ΓΗΑ

E

Δ

.

ΕΗΠΖ ΡΚΝΣ

F

Φ

..-.

Ν΢ΦΑ

G

Γ

--.

ΓΟΗ

H

Ζ

….

ΔΗΠΗ ΡΚΝΣ

I

Η

..

ΔΘΠΖ ΡΚΝΣ

J

.---

K

Θ

-.-

ΘΝΘ

L

Ι

.-..

ΔΙΗΑ

M

Κ

--

ΔΗΠΖ ΡΛΝΣ

N

Λ

-.

ΛΑ

O

Ν

---

ΔΗΠΖ ΡΚΟΣ

P

Ξ

.--.

ΑΟΞΑ

Q

Τ

--.-

ΣΙΔΤ

R

Ο

.-.

ΑΟΑ

S

Π

ΔΗ΢Ζ ΡΚΝΣ

T

Ρ

-

ΔΗΠΖ ΣΚΝΣ

U

..-

V

…-

W

Υ

.--

ΥΣΟ

X

Μ

-..-

ΜΝ΢Ρ

Y

΢

-.--

Ι΢ΛΜ

Z

Ε

--..

ΡΕΗΑ

Σ

----

ΔΗΠΖ ΡΚΝΥ

΢εκεία ζηίμεο
Δξσηεκαηηθό (? ή ;)

..--..

Ρειεία (.)

.-.-.-

Θόκκα (,)

--..--

Άλσ ηειεία (·)

-.-.-.

Άλσ-θάησ ηειεία (:)

---…

Δηζαγσγηθά (")

.-..-.

Αξηζηεξή Ξαξέλζεζε [(]

-.--.

Γεμηά παξέλζεζε [)]

-.--.-

Θάζεηνο (/)

-..-.

Ιάζνο (αθνινπζεί ην
δηνξζσκέλν ηκήκα ηνπ
κελύκαηνο)

……..

Αξηζκνί
1

.----

2

..---

3

…--

4

….-

5

…..

6

-….

7

--…

8

---..

9

----.

0

----- (ή κόλν αλ κεηαδίδνληαη
κόλν αξηζκνί)
Εηδηθά ΢ύκβνια Δηαδηθαζηώλ

Ξξνβείηε

-.-

Έηνηκνο, over

-.--.

Αξρή κελύκαηνο

-…-

Ρέινο κελύκαηνο

.--.

Ξεξηκέλεηε

.-…

Ρέινο εθπνκπήο

…-.-

Ν κλεκνληθόο θαλόλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκάζεζε
ηνπ θώδηθα Κόξο. Γηα ηα γξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε
θσδηθνπνίεζε απνηειείηαη κόλν από ηειείεο ή κόλν από
παύιεο, ρξεζηκνπνηείηαη ν κλεκνληθόο θαλόλαο «ΔΗΠΖ
ΡΚΝΣ». Ρν Δ θσδηθνπνηείηαη κε κηα ηειεία, ην Η κε δπν, ην Π
κε ηξεηο, ην Ζ κε ηέζζεξηο. Ρν Ρ θσδηθνπνηείηαη κε κηα
παύια, ην Κ κε δπν, ην Ν κε ηξεηο, ην Σ κε ηέζζεξηο.
Γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ππόινηπσλ γξακκάησλ
αιθάβεηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
ην
«πνηεκαηάθη»
αθνινπζεί:

ηνπ
πνπ

ΑΛ ΒΑΝ΢ ΓΟΗ ΓΗΑ ΡΕΗΑ ΘΔΚΑ ΘΝΘ ΔΙΗΑ ΛΑ ΜΝ΢Ρ ΑΟΞΑ
ΑΟΑ Ι΢ΛΜ Ν΢ΦΑ ΣΙΔΤ ΥΣΟ
Αληηθαζηζηώληαο ηα θσλήεληα κε ηειεία θαη ηα ζύκθσλα
κε παύια, πξνθύπηεη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ
γξάκκαηνο ζε Κνξο. Ρν Ι γηα παξάδεηγκα, αληηζηνηρείηαη
ζην "ΔΙΗΑ" ηνπ κλεκνληθνύ θαλόλα θαη θσδηθνπνηείηαη σο
«·-··» (πιεξνθνξίεο από el.wikipedia.org).
--------------------------------------------------------

΢πλήζεηο ζπληνκνγξαθίεο ξαδηνεξαζηηερλώλ
BK
CQ
CW
DE
K
MSG
PSE ή
PLZ
RST
R
RX
TX
UR

Σξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθόςεη κία εθπνκπή
ζε εμέιημε
Γεληθή θιήζε πξνο όινπο ηνπο ζηαζκνύο
Ππλερέο θύκα
Δδώ ν .... (γηα ην δηαρσξηζκό ηνπ δηαθξηηηθνύ
ηνπ θαινπκέλνπ από ην ζηαζκό πνπ θάλεη ηελ
θιήζε)
Ξξόζθιεζε γηα εθπνκπή
Κήλπκα
Ξαξαθαιώ
Δπθξίλεηα, Ηζρύο ζήκαηνο, Ξνηόηεηα ηόλνπ
Ιήθζεθε
Γέθηεο
Ξνκπόο
Γηθό ζνπ

΢ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ξαδηνεξαζηηερληθνύ
ζηαζκνύ:
1.

2.
3.
4.
5.

Από ελαιιαθηηθή ζέζε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξόζεκα
πνπ αληηζηνηρεί ζηε γεσγξαθηθή εξαζηηερληθή
πεξηνρή ζηελ νπνία ππάγεηαη ε ελαιιαθηηθή ζέζε,
αθνινπζνύκελν από ην πιήξεο δηαθξηηηθό θιήζεσο
(π.ρ. SV3/SV1xxx). Πηελ πεξίπησζε πνπ ε
ελαιιαθηηθή ζέζε αλήθεη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή
εξαζηηερληθή
πεξηνρή
ηεο
θύξηαο
ζέζεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνύ, ρξεζηκνπνηείηαη ην
πιήξεο δηαθξηηηθό θιήζεσο κε ηελ θαηάιεμε /Α
(Alternative).
Υο θνξεηνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαθξηηηθό ηνπ
ζηαζκνύ κε ηελ θαηάιεμε /P (Portable).
Δπί νρήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαθξηηηθό ηνπ
ζηαζκνύ κε ηελ θαηάιεμε /M (Mobile).
Δπί πινίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαθξηηηθό ηνπ
ζηαζκνύ κε ηελ θαηάιεμε /MM (Maritime Mobile).
Δπί αεξνζθάθνπο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαθξηηηθό
ηνπ ζηαζκνύ κε ηελ θαηάιεμε /AM (Aeronautical).

Ο ξαδηνεξαζηηερληθόο ζηαζκόο ρξεζηκνπνηείηαη:
1. Από ηνλ θάηνρν ηνπ ζηαζκνύ ή ηνλ ππεύζπλν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ.
2. Από θάζε άιιν αδεηνύρν ξαδηνεξαζηηέρλε (Έιιελα ή
αιινδαπό) θάησ από ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ θαηόρνπ ηνπ
ξαδηνζηαζκνύ ή ηνπ ππεπζύλνπ ιεηηνπξγίαο.
3. Πε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί
ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο, ν θάηνρνο ηνπ ζηαζκνύ,
ξαδηνεξαζηηέρλεο
κε
ηζρύνπζα
άδεηα,
κπνξεί
γηα
εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο θαη απνζθνπώληαο ζηελ πξόνδν ηνπ
ξαδηνεξαζηηερληζκνύ, λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ
ζε ηξίην πξόζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ
ξαδηνεξαζηηέρλε, ππό ηελ επζύλε ηνπ, ηελ επίβιεςή ηνπ
θαη ηηο νδεγίεο ηνπ, γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα είθνζη ιεπηά ηεο ώξαο. Πηηο πεξηπηώζεηο
απηέο, κεηά ην ραξαθηεξηζηηθό θιήζεσο ηνπ ζηαζκνύ
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ γίλεηαη από ηξίην
πξόζσπν ζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ δηαθξηηηθνύ ηνπ ζηαζκνύ αθνινπζνύκελν από ηελ
θαηάιεμε /Ρ (training).
Γεληθέο ζεκεηώζεηο


Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θξππηνθσλίαο,
ζπλζεκαηηθώλ ιέμεσλ ή νπνηνπδήπνηε κε
γλσζηνύ θώδηθα.
Νη ξαδηνεξαζηηερληθνί ζηαζκνί εθπέκπνπλ θαηά
ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο εθπνκπήο ηνπο ην
δηαθξηηηθό ζήκα θιήζεο ηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθπνκπήο ηνπο, εθπέκπνπλ θαηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα όρη κεγαιύηεξα ησλ δέθα πξώησλ
ιεπηώλ, ην δηαθξηηηθό ζήκα θιήζεο ηνπο.
Γηα ηελ εθθνξά ησλ δηαθξηηηθώλ θιήζεο,
ζπληκήζεσλ ή θσλεηηθώλ ιέμεσλ, ζπληζηάηαη ε
ρξήζε ηνπ εληαίνπ θσλεηηθνύ αιθαβήηνπ.
Νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πξέπεη λα δηαηεξνύλ ζηελ
βάζε ηεο θεξαίαο ηνπο αλεμίηειε πηλαθίδα κε ηα
ζηνηρεία ηνπο, θαζώο θαη ην δηαθξηηηθό θιήζεο
ηνπο.
Νη ξαδηνεξαζηηέρλεο πξέπεη λα ηεξνύλ εκεξνιόγην
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ βάζεο (ειεθηξνληθό ή
έληππν)
ζην
νπνίν
ζα
αλαγξάθνληαη
ε
εκεξνκελία, ε ώξα, ν ρξόλνο δηάξθεηαο θάζε
αληαπόθξηζεο, ην δηαθξηηηθό θιήζεο ηνπ άιινπ
ζηαζκνύ, ηα ηερληθά ηνπ ζηνηρεία (ηζρύο,


ζπρλόηεηα, ηύπνο εθπνκπήο, θ.α.), ηόπνο ζηαζκνύ
θαη ζηνηρεία πνηόηεηαο ιήςεο.
Ν ζηαζκόο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ην εκεξνιόγην
ηνπ ζηαζκνύ, ππόθεηληαη ζε έιεγρν από ηηο
αξκόδηεο ππεξεζίεο.
Όια
ηα
ζρεηηθά
ζηελ
Δθεκεξίδα
ηεο
Θπβεξλήζεσο, Ρεύρνο Γεύηεξν, Αξ. Φύιινπ 1969,
2 Πεπηεκβξίνπ 2011.

-------------------------------------------------------Επαλαιήπηεο θαη αλακεηαδόηεο
Νη επαλαιήπηεο (Repeaters), βνεζνύλ ηελ επηθνηλσλία ζηα
VHF/UHF, όηαλ δελ είλαη εθηθηή ε απεπζείαο (simplex)
επαθή αλάκεζα ζηνλ πνκπό θαη ηνλ δέθηε. Ρνπνζεηνύληαη
ζε θάπνην βνπλό ή πςειό θηήξην, θάλνπλ ιήςε ζε κηα
ζπρλόηεηα (π.ρ. 145.625 Khz) θαη αλακεηαδίδνπλ όηη
ιακβάλνπλ ζε κία άιιε (π.ρ. 145.025 Khz). Κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ε ζπλνκηιία γίλεηαη κε ηελ κεζνιάβεζε ηνπ
επαλαιήπηε (dublex) θαη έηζη απμάλεηαη δξακαηηθά ε
εκβέιεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Ππλήζσο απαηηείηαη λα
εκπεξηέρεηαη ζην ζήκα έλαο ηόλνο. Αλ δελ ππάξρεη ν
ζπγθεθξηκέλνο ηόλνο, δελ ελεξγνπνηνύληαη νη επαλαιήπηεο.
Κηα θαηεγνξία επαλαιεπηώλ είλαη θαη νη αλακεηαδόηεο
(Transponders). Νη αλακεηαδόηεο ιεηηνπξγνύλ όπσο νη
επαλαιήπηεο, αιιά αλακεηαδίδνπλ ην ζήκα ζε άιιε
κπάληα. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζήκα ζηελ κπάληα ησλ VHF
(π.ρ. 147.750 Khz) ζα αλακεηαδνζεί ζηελ κπάληα ησλ UHF
(π.ρ. 441.750 Khz).
Γηα λα ξπζκίζνπκε ηνλ πνκπνδέθηε καο ζα πξέπεη λα
νξίζνπκε, βάζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ, ηελ ζπρλόηεηα πνπ
ιακβάλνπκε εκείο ηνλ Repeater (απηή είλαη ε ζπρλόηεηα
εθπνκπήο ηνπ), γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ Repeater ηεο
Ξάξλεζαο είλαη ε 145.625 Khz. Έπεηηα πξέπεη λα κπνύκε
ζην κελνύ ηνπ αζπξκάηνπ θαη λα νξίζνπκε ηελ
δηαπινπνίεζε (step) ζηνπο 12,5Θ, ηνλ ππόηνλν (t-ctc)
ζηνπο 88,5, ηελ δηαθνξά ζπρλόηεηαο (shift) ζηνπο 600
KHZ (0.600), ηελ θνξά κεηαηόπηζεο ζπρλόηεηαο (SFT-D)

ζην – (πιελ) θαη ηέινο νξίδνπκε ην εύξνο δώλεο (N/W) ζην
Narrow (ζηελό εύξνο), ξύζκηζε θνηλή γηα όινπο ηνπο
επαλαιήπηεο. Έρνληαο νξίζεη ηελ δηαθνξά ζπρλόηεηαο
ζηνπο -600 Khz, ζηελ πξάμε αθνύκε ηνλ Repeater ζηνπο
145.625 Khz θαη όηαλ παηάκε γηα λα κηιήζνπκε ε
ζπρλόηεηα αιιάδεη απηόκαηα ζηνπο 145.025 Khz, όπνπ εθεί
καο ιακβάλεη ν Repeater. Πηα VHF ε δηαθνξά ζπρλόηεηαο
ησλ Repeaters είλαη νη 600 Khz, ελώ ζηα UHF είλαη νη 1600
Khz. ΢πάξρνπλ θαη λεώηεξνη Repeaters κε άιιε δηαθνξά
ζπρλόηεηαο. Απηά ηα ζηνηρεία ηα βιέπνπκε ζηνπο
αληίζηνηρνπο πίλαθεο, όπσο θαη ηνλ θαηάιιειν ππόηνλν γηα
θάζε έλαλ Repeater.
Όηαλ θάλνπκε θιήζε ζε έλαλ επαλαιήπηε ζπιιαβίδνπκε
πξώηα ην δηαθξηηηθό θιήζεο ηνπ θαινύκελνπ (call sign),
έπεηηα ιέκε DE (ή από, ή ν) θαη κεηά ζπιιαβίδνπκε ην δηθό
καο δηαθξηηηθό. Πε γεληθή θιήζε αλαθέξνπκε «θιήζε από»
θαη ζπιιαβίδνπκε ην δηαθξηηηθό καο.
--------------------------------------------------------

Μαπηηθά Ιαλάιηα
Πηα VHF λαπηηθνύ ηύπνπ, ππάξρνπλ 88 θαλάιηα
επηθνηλσλίαο. Από απηά άιια είλαη δεζκεπκέλα θαη άιια
ειεύζεξα γηα επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ πινίσλ. Θαινύκε ην
ΟΚΤΛΠΘΑ ΡΑΔΘΟ όηαλ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο
είηε από πξόβιεκα ζην ζθάθνο είηε γηα ζέκα πγείαο. Δπίζεο
όηαλ έρνπκε έλα επείγνλ ζήκα, π.ρ. λα παξαηεξνύκε θάηη
πνπ επηπιέεη θαη ίζσο λα δεκηνπξγεί θίλδπλν, ή ελώ ε ΔΚ΢
έρεη δώζεη 5Β ζηελ πεξηνρή δηαπηζηώλνπκε όηη ππάξρεη
πνιύ κεγαιύηεξε δύλακε αέξα. Ρν θαινύκε αθόκε γηα
γεληθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. πξόβιεςε θαηξνύ, ή ζύλδεζεο
κε θάπνην ηειέθσλν, ή αθόκα θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ VHF
καο.
Θαινύκε ην θαλάιη 16 όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο. Δπίζεο όηαλ
ζέινπκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ην ΟΚΤΛΠΘΑ ΡΑΔΘΟ, ή
ηηο Ιηκεληθέο Αξρέο, ή γηα αλαγγειία εθηάθησλ γεγνλόησλ,
ή γηα λα δεηήζνπκε δειηίν θαηξνύ πεξηνρήο. Θα πξέπεη
πάληα λα θάλνπκε αθξόαζε ζην θαλάιη 16.

Τπάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ θσλεηηθώλ ζεκάησλ
θηλδύλνπ:
1. MAY DAY (3θνξέο) ζε πεξηπηώζεηο άκεζνπ θηλδύλνπ
αλζξώπηλεο δσήο.
2. PAN PAN (3θνξέο) ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη
επείγνπζα αλάγθε ζε ζθάθνο ρσξίο λα ππάξρεη άκεζνο
θίλδπλνο δσήο π.ρ. αθπβέξλεην από κεραληθή βιάβε,
πξνζάξαμε ζε αβαζή, θιπ.
3.
SECURITE
(3θνξέο)
ζε
θαηαζηάζεηο
3εο
πξνηεξαηόηεηαο, π.ρ. όηαλ βιέπνπκε έλα αθπβέξλεην
ζθάθνο, ή ιάδηα ζηε ζάιαζζα, ή έλα βαξέιη θαη γεληθά
όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηελ λαπζηπινΐα.
Σξόπνο θιήζεο θηλδύλνπ:
1. MAY DAY ή PAN PAN (3 θνξέο)
2. Όλνκα ζθάθνπο θαη Γηαθξηηηθά Πθάθνπο, π.ρ.
ΛΑ΢ΠΗΞΝΟΝΠ SX9735 (3 θνξέο)
3. Ρν ζηίγκα καο, ή ηε ζέζε πνπ βξηζθόκαζηε θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο
4. Ρν είδνο ηνπ θηλδύλνπ
5. Ρν είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ δεηάκε
6. Ρνλ αξηζκό ησλ επηβαηλόλησλ θαζώο θαη ειηθίεο ή ΑΚΔΑ
Έλα ηππηθό κήλπκα MAYDAY κπνξεί λα είλαη:
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY ζθάθος ΟΡΙΩΝ, ΟΡΙΩΝ,
ΟΡΙΩΝ. MAYDAY ΟΡΙΩΝ. <κηθρή παύζε> Η ζέζε κοσ
34°29'42.28"N - 33°37'31.36"E, ηο ζθάθος έτεη πάρεη
θωηηά θαη βσζίδεηαη. Χρεηαδόκαζηε άκεζε βοήζεηα, πέληε
άηοκα ζηο ζθάθος ηο εγθαηαιείποσλ ζε ζωζίβηες ζτεδίες.
MAYDAY ΟΡΙΩΝ OVER.
Ξαξόιν πνπ κία θιήζε MAYDAY κπνξεί λα γίλεη ζε
νπνηαδήπνηε ζπρλόηεηα, ην ΘΠΔΓ θαη νη Κνλάδεο SAR
αθξνώληαη ζπλερώο ζηα ζαιάζζηα MF ζηα 2182 kHz, ζηα
λαπηηθώλ επηθνηλσληώλ VHF ζην θαλάιη 16 (156,8 MHz) θαη
ζηηο AIRBAND ζπρλόηεηεο 121,5 MHz θαη 243,0 MHz. Κηα
θιήζε Mayday είλαη ηζνδύλακε ελόο θώδηθα Κνξο SOS ή κε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Πε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδύλνπ θαη όηαλ δελ πξνθηαίλνπκε
λα επηθνηλσλήζνπκε θσλεηηθά, αλαζεθώλνπκε ην θόθθηλν
θαπάθη ηεο ζπζθεπήο ηνπ VHF θαη παηάκε γηα 5
δεπηεξόιεπηα ην θόθθηλν θνπκπί. Ρν VHF ζηέιλεη ζε κνξθή
data πξνο όια ηα VHF πνπ είλαη ζε πεξηνρή θάιπςεο ην

MMSI ηνπ ζθάθνπο – Πηίγκα – Ώξα θαη είδνο θηλδύλνπ. Πην
ΟΚΤΛΠΘΑ ΡΑΔΘΟ αλάβεη θόθθηλνο θαλόο θαη ζεηξήλα θαη
εκθαλίδνληαη ηα πην πάλσ ζηνηρεία.

Ιαλάιηα
16
8,9,10,66,67,68,69,
71,72,73,74,77
12
18
21
07
18
19
19
19
07
13
15 - 17
11
70
6
20

Ιαλάιηα Επηθνηλσλίαο Μαπηηθνύ
Επηθνηλσλία
Οάδην Νιπκπία
Κεηαμύ ζθαθώλ
Όια ηα ιηκελαξρεία
Ηόλην από Θέξθπξα έσο Οίν
Θνξηλζηαθόο, Αξγνζαξσληθόο
Θεξκατθόο κέρξη Ξιαηακώλα, Γεξαθηλή
Αξγνιηθόο, Ξόξνο, Ύδξα, Ππέηζεο, Ιεσλίδην, Κνλεκβαζηά
Β. Διιάδα από Θάζν, Πηαπξό, Πηξαηώλη, Αιεμαλδξνύπνιε
Θξήηε
Σίνο, Κπηηιήλε, Κύξηλα
Ξαλειιαδηθό δίθηπν Αξρεγείνπ Ι.Π.
Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο Ξεηξαηά
Δλδνεπηθνηλσλία εκπνξηθώλ πινίσλ
Ηζζκόο Θνξίλζνπ
Ππρλόηεηα θηλδύλνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο G.M.D.S.S.
΢πεξεζίεο Ιηκέλα
Αξρεγείν Ιηκεληθνύ Πώκαηνο

Λεηεσξνινγηθέο Εθπνκπέο γηα ηελ Μαπηηιία
VHF OLYMPIA RADIO
Πηαζκόο

Θαλάιη

Σίνο

85

Θεθαινληά

27

Θέξθπξα

02

Θλσζόο

83

Θύζεξα

85

Ώξα (UTC)
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000

MF (RT) OLYMPIA RADIO WX
Πηαζκόο
Θέξθπξα (SVK)
Ιήκλνο (SVL)
Ζξάθιεην (SVH)
Οόδνο (SVR)

Ππρλ.

Ώξα (UTC)

2830
KHz
2730
KHz
2799
KHz
2624
KHz

0703-0903-15332133
0703-0903-15332133
0703-0903-15332133
0703-0903-15332133

Ιήκλνο

82

Κνπζηάθo

04

Κπηηιήλε

01

Ξάξλεζα

25

Ξάηξα

85

Ξεηαιίδη

83

Ξήιην

60

Οόδνο

63

Πεηεία

85

Πύξνο

04

Πθελδάκε

23

0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000
0600-10001600-2000

HF (SITOR) OLYMPIA RADIO WX BROADCASTS
Νιπκπία (SVU4)

8 MHz

0930-2130

NAVTEX BROADCASTS
Ζξάθιεην [H]
Θέξθπξα [K]
Ιήκλνο
[L]

0510-0910-17102110
0540-0940-1740518 KHz
2140
0550-0950-1750518 KHz
2150
518 KHz

Οη ζπρλόηεηεο ησλ λαπηηθώλ θαλαιηώλ
΢πρλόηεηεο Μαπηηθώλ Ιαλαιηώλ
Εθπνκπή
Ιαλάιη
Κήςε
Tx
60
160.625
156.050
61
160.675
156.100
62
160.725
156.150
63
160.775
156.200
64
160.825
156.250
65
160.875
SIMPLEX
66
160.925

Ιαλάιη
Ch.
01
02
03
04
05
06

Κήςε
Rx
160.650
160.700
160.750
160.800
160.850
156.300

07

160.950

156.350

67

156.375

08
09
10
11
12

156.400
156.450
156.500
156.550
156.600

SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX

68
69
70
71
72

156.425
156.475
156.525
156.575
156.625

Εθπνκπή
156.025
156.075
156.125
156.175
156.225
156.275
156.325
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX

13
156.650
SIMPLEX
73
14
156.700
SIMPLEX
74
15
156.750
LOCK
75
16
156.800
SIMPLEX
76
17
156.850
SIMPLEX
77
18
161.500
156.900
78
19
161.550
156.950
79
20
161.600
157.000
80
21
161.650
157.050
81
22
161.700
157.100
82
23
161.750
157.150
83
24
161.800
157.200
84
25
161.850
157.250
85
26
161.900
157.300
86
27
161.950
157.350
87
28
162.000
157.400
88
Γηα ηνπο αλακεηαδόηεο ε δηαθνξά (shift) είλαη: - 4.600 KHZ

156.675
156.725
156.775
156.825
156.875
161.525
161.575
161.625
161.675
161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
161.975
162.025

Πεγέο γηα ηα λαπηηθά θαλάιηα: ofsx.gr, mod.gov.cy,
berovalis.gr
-------------------------------------------------------Ισδηθνί Επηθνηλσλίαο 92 (CODE 92)
Ρν 1859, ζηελ Ακεξηθή θαζνξίζηεθαλ νη «92 θσδηθνί» γηα
ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ξαδηνηειεγξαθεηώλ ησλ
ακεξηθαληθώλ ζηδεξνδξόκσλ. Ζ ρξήζε ηνπο ζηακάηεζε ην
1970. Από ηόηε άξρηζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ νη
ξαδηνεξαζηηέρλεο ζηα ζήκαηα κνξο. Ν πην δεκνθηιήο γηα
ηνπο ξαδηνεξαζηηέρλεο είλαη ν αξηζκόο 73 πνπ ζεκαίλεη
θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κέξνο
ησλ θσδηθώλ. Όζνη δελ αλαθέξνληαη είραλ ρξήζε κόλν ζηα
ηξαίλα:
Ισδηθόο
1
2

Αγγιηθά
Wait a moment
Important Business

3
4

What time is it?
Where shall I go
ahead?

Ειιεληθά
Αλακείλαηε ιίγν
Πεκαληηθή
απαζρόιεζε
Ρη ώξα είλαη;
Ξνπ πξέπεη λα
πξνβώ;

SIMPLEX
SIMPLEX
LOCK
LOCK
SIMPLEX
156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225
157.275
157.325
157.375
157.425

5
6
7
12
13
14
17
18

Have you business for
me?
I am ready
Are you ready?
Do you understand?
I understand
What is the weather?
Lightning here
What is the trouble?

21
22
23
24
25

Stop for a meal
Wire test
All copy
Repeat this back
Busy on another wire

26
27

Put on ground wire
Priority, very
important

28

Do you get my
writing?
Private, deliver in
sealed envelope
No more (end)
I understand that i
am to ..
Message for all
You may use my
signal to answer this

29
30
32
34
35

73

Best regards

88
91

Love and kisses
Superintendent's
signal
Deliver promptly
Who is at the key?

92
134

Έρεηο θάηη γηα κέλα;
Δίκαη έηνηκνο
Δίζαη έηνηκνο;
Θαηαιαβαίλεηο;
Θαηαιαβαίλσ
Ξσο είλαη ν θαηξόο
Αζηξάθηεη εδώ
Ξνην είλαη ην
πξόβιεκα;
Πηακαηάκε γηα γεύκα
Έιεγρνο θαισδίσζεο
Διήθζεζαλ όια
Δπαλαιάβαηε
Απαζρνιεκέλνο κε
άιιν θαιώδην
Γεηώζηε ην θαιώδην
Γώζηε
Ξξνηεξαηόηεηα, πνιύ
ζεκαληηθό
Έιαβεο ην θείκελν
κνπ;
Ξξνζσπηθό, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν
Ρίπνηε άιιν (ηέινο)
Θαηαιαβαίλσ
Κήλπκα γηα όινπο
Κπνξείο λα
ρξεζηκνπνηείο ην
ζήκα κνπ γηα λα
απαληήζεηο ζε απηό
Ξνιινύο
ραηξεηηζκνύο
Αγάπε θαη θηιηά
Ξνιύ δπλαηό ζήκα

Γώζηε ακέζσο
Ξνηνο είλαη ζην
ρεηξηζηήξην;
Κεηά ην 1920 πξνζηέζεθαλ θαη άιινη θσδηθνί έσο θαη ηνλ
αξηζκό 150, αιιά είραλ λα θάλνπλ κε ρξήζε ζηα ηξαίλα θαη

ζηα πινία.
Πεγή: sv1ahh.blogspot.gr/2012/05/code-92.html
--------------------------------------------------------

Δηεζλήο Δηαζηεκηθόο ΢ηαζκόο (ISS)
Ν Γηεζλήο Γηαζηεκηθόο Πηαζκόο (International Space
Station - ISS) είλαη έλαο εξεπλεηηθόο ζηαζκόο ζε ηξνρηά
γύξσ από ηε Γε. Ζ ζπλαξκνιόγεζή ηνπ μεθίλεζε ην 1998.
Δίλαη νξαηόο από ηε Γε, κε ηελ απόζηαζή ηνπ από ηελ
επηθάλεηά ηεο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 319,6 θαη 346,9
ρηιηνκέηξσλ. Ραμηδεύεη κε κέζε ηαρύηεηα 27.744 ρασ,
ζπκπιεξώλνληαο 15,7 πεξηζηξνθέο ηε κέξα. Ν ISS
απνηειεί θνηλό πξόγξακκα κεηαμύ ησλ δηαζηεκηθώλ
νξγαληζκώλ NASA (ΖΞΑ), RKA (Οσζίαο), JAXA (Ηαπσλίαο),
CSA (Θαλαδά) θαη ESA (Δπξώπεο).
Οη ξαδηνεξαζηηερληθέο ζπρλόηεηεο ηνπ ISS
FM VOICE for ITU Region 1 (Europe-Middle East-AfricaNorth Asia)
Downlink:
145.800
Uplink:
145.200
FM VOICE for ITU Region 2&3 (North and South AmericaCaribbean- Greenland-Australia-South Asia)
Downlink:
145.800
Uplink:
144.490
FM U/V VOICE Repeater (Worldwide)
Downlink:
145.800
Uplink:

437.800

FM V/U with PL VOICE Repeater (Worldwide)
Downlink:
437.800
Uplink:
145.990 with
67.0 PL
FM L/V VOICE Repeater (Worldwide)
Downlink:
145.800
Uplink:

1269.650

AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide)
Downlink:
145.825
Uplink:
145.825
FM SSTV downlink (Worldwide)

Downlink:

145.800

UHF Simplex (rarely used)
Downlink:
437.550

Uplink:

437.550

΢εκείσζε: Δίλαη ελεξγό έλα mode ηελ θνξά
Πεγή: issfanclub.com/frequencies
-------------------------------------------------------΢πρλόηεηεο ειιεληθώλ αεξνδξνκίσλ
Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αγξίλην
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGAG
Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
123.65
257.8
(122.1 O/S
UFN)

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Άιιε
Ολνκαζία
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Άθηην
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGPZ
Πηξαηησηηθό
TWR
120.45
122.1
257.8

Ξξέβεδα

Navaids

VOR-DME
-

NDB
353

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αιεμάλδξεηα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGAX
Πηξαηησηηθό
TWR
123.5
VOR-DME
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
NDB
394

RDO
TACAN
-

Navaids

APP
120.45
122.1

RDO
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αι.
Ξαπαδηακάληεο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGSK

Πθηάζνο

Ξνιηηηθό
TWR
126.05
122.1
257.8

APP
126.05
122.1
257.8

Navaids

VOR-DME
-

NDB
326

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ακπγδαιεώλα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKM
Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
257.8

Θαβάια

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αλδξαβίδα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGAD
Πηξαηησηηθό
TWR
120.65
122.1
257.8
VOR-DME
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
120.65
122.1
362.3
NDB
367

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Άξαμνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGRX
Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
125.25
257.8
362.3

Ξάηξα

Navaids

APP
120.65
122.1
362.3

Άιιε
Ολνκαζία
-

RDO
5637
2989
(5637 04001700Z++)
(2989 17000400Z++)
TACAN
-

RDO
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
0400-

COMD
POST
337.75
Navaids

VOR-DME
112.7

NDB
-

1700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αξηζηνηέιεο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKA
Ξνιηηηθό
KASTORIA
INFO
118.4
257.8

Θαζηνξηά

Navaids

VOR-DME
114.5

NDB
372

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Αζηππάιαηα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGPL
Ξνιηηηθό
AFIS
124.85

APP
-

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Σίνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGHI
Ξνιηηηθό
TWR

-

Άιιε
Ολνκαζία
Όκεξνο

APP

RDO

APP
-

Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Άιιε
Ολνκαζία
-

122.7
257.8

124.0

Navaids

VOR-DME
117.6

NDB
299

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Γηαγόξαο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGRP
Ξνιηηηθό
TWR
118.2
122.1
257.8
381.0

Οόδνο
APP
118.25
120.6
122.1
278.25

GND
121.7
VOR-DME
115.8

ATIS
126.35
NDB
339

Navaids

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Γεκόθξηηνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGAL
Ξνιηηηθό
TWR
123.8
122.1
257.8

Αιεμ/πνιε

Navaids

VOR-DME
113.8

NDB
351

APP
123.8
122.1
257.8

5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)

TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Γηνλ. Πνινκόο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGZA
Ξνιηηηθό
TWR
125.425
257.8
122.1

Εάθπλζνο

Navaids

VOR-DME
110.8

NDB
326

APP
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Διεπζίο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGEL
Πηξαηησηηθό
TWR
120.15
122.1
257.8
362.3
VOR-DME
-

Διεπζίλα

Navaids

Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
119.1
129.55
299.5

RDO
-

NDB
418

TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Δι. Βεληδέινο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο
:

LGAV
Ξνιηηηθό
TWR
136.275
118.625
278.7
(136.275 Rwy
03L/21R)(118.62
5 Rwy
03R/21L)(370.02
5 both rwy)

Αζήλα

Άιιε
Ολνκαζί
α
-

ATHINAI
VOLMET

INFO
136.025

APP
126.57
5
124.02
5
131.17
5
316.9
(316.9
MIL)
GND
121.75

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++
) (2989
Opr 17000400Z++
)
ATHINAI
DIR

127.8

278.7

ATHINAI DEP
128.95
299.5
(299.5 Mil)

CLNC DEL
118.675
280.55

121.8
121.9
121.95
297.2
ATIS
136.12
5

VOR-DME
117.5

NDB
-

Navaids

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Φίιηππνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKZ
Ξνιηηηθό
TWR
-

Θνδάλε

Navaids

VOR-DME
109.6

KOZANI
AFIS
118.2
257.8

NDB
291

121.4

ATHINAI
ARR
132.975
126.575
316.9
(132.975
West)
(126.575
East)
(316.9
Mil)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Όλνκα
Ηθαξία
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

ICAO ID
LGIK
Ξνιηηηθό
TWR
-

Πόιε
-

Άιιε Ολνκαζία
-

AFIS
122.3

Navaids

VOR-DME

NDB

RDO
5637
2989
(5637 Opr 04001700Z++)(2989
Opr 17000400Z++)
TACAN

-

322

-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ησάλληλα

LGIO

-

Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

Ξνιηηηθό
TWR
132.2
257.8
(132.2 for
APP/TWR)

Navaids

VOR-DME
108.6

APP
118.6
AFIS
132.2
257.8

NDB
340

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Η. Θαπνδίζηξηαο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKR
Ξνιηηηθό
TWR
120.85
122.1
257.8

Θέξθπξα

ATIS
126.35
Navaids

VOR-DME
114.7

APP
118.075
122.1
122.35
278.25

NDB
403

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θαιακάηα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKL
Πηξαηησηηθό
TWR
120.75
122.1
257.8

APP
120.75
122.1
362.3

Άιιε
Ολνκαζία
Βαζηιεύο
Ξύξξνο
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)

Navaids

VOR-DME
112.6

NDB
348

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θάξπαζνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKP
Ξνιηηηθό
INFO
122.1
123.2
257.8

-

Navaids

VOR-DME
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θάζνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKS
Ξνιηηηθό
INFO
123.2

-

APP

NDB
314

APP
-

(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 04001700Z)(2989
1700-0400Z)

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θαζηέιη
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGTL
Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
257.8
362.3
VOR-DME
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

NDB
-

TACAN
-

Navaids

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θεθαιιελία
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKF
Ξνιηηηθό
AFIS INFO
122.25
122.1
257.8

APP
-

Navaids

VOR-DME
115.5

NDB
318

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θύζεξα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKC
Ξνιηηηθό
AFIS
123.25

APP
-

Navaids

VOR-DME
-

NDB
372

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Θσο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKO
Ξνιηηηθό
TWR
121.05
122.1
257.8

APP
119.95
122.1
ATIS
126.95

Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)

Navaids

VOR-DME
109

NDB
311

TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ιακία
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

Πηξαηησηηθό
TWR
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ιάξηζα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGLR
Πηξαηησηηθό
TWR
120.55
122.1
257.8
VOR-DME
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

Navaids

APP
120.55
122.1
362.3
NDB
362

RDO
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ιέξνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGLE
Ξνιηηηθό
INFO
124.95

APP
-

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ιήκλνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGLM
Ξνιηηηθό
TWR
122.1
128.5
257.8

-

Άιιε
Ολνκαζία
Ήθαηζηνο

APP
122.1
128.5
362.3

Άιιε
Ολνκαζία
-

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)

Navaids

VOR-DME
109.2

NDB
429

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Καθεδνλία
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGTS
Ξνιηηηθό
TWR
118.1
122.1
257.8

Θεζ/λίθε

GND
121.7
VOR-DME
112.1

CLNC DEL
118.05
NDB
345

Navaids

APP
120.8
122.1
362.3

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Καξηηζά
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGRD
Ξνιηηηθό
TWR
118.1

Οόδνο
APP
120.6
381.0
257.8

(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
ATIS
127.55
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Κέγαξα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGMG
Πηξαηησηηθό
TWR
123.5
282.15

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Navaids
405

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Κ. Αιέμαλδξνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGKV
Ξνιηηηθό
TWR
118.4
122.1
257.8

Θαβάια

Navaids
αεξνβνεζήκαηα

VOR-DME
108.8

NDB
327

APP
122.1
124.65
257.8

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Κύθνλνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGMK
Ξνιηηηθό
TWR
119.875
122.1
257.8
(257.8
O/S UFN.)

-

Navaids

VOR-DME
110

NDB
401

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Κπηηιήλε
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGMT
Ξνιηηηθό
TWR
122.1
123.85
257.8

-

Navaids

VOR-DME
109.6

APP
118.75
122.1

APP
122.1
123.85

NDB
397

Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 04001700Z++)
(2989 17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Λέα Αγρίαινο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGBL
Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
257.8

Αικπξόο

Navaids

VOR-DME
110.4

APP
120.35
122.1
362.3
NDB
335

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Λίθ.
Θαδαληδάθεο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGIR

Ζξάθιεην

Ξνιηηηθό
TWR
120.85
122.1
257.8

APP
123.975
122.1
362.3

KAZANTZAKIS
GND
121.7

IRAKLION
DIRECTOR
118.025

VOR-DME
108.8

NDB
431

IRAKLION
RADAR
123.975
362.3
Navaids

Άιιε
Ολνκαζία
RDO
TACAN
-

Άιιε
Ολνκαζία
-

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
ATIS
127.55
TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Νιύκπνη
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

Πηξαηησηηθό
TWR
-

Σίνο

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Πάκνο
Κεηηνπξγία:

LGSM
Ξνιηηηθό

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

Επηθνηλσλίεο:

TWR
122.1
124.1
257.8

APP
122.1
124.1
257.8

Navaids

VOR-DME
111.6

NDB
375

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Παληνξίλε
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGSR
Ξνιηηηθό
TWR
118.05
122.1
257.8

Θύξα
APP
118.05
122.1
257.8

Navaids

VOR-DME
110.4

NDB
307

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Πεηεία
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGST
Ξνιηηηθό
INFO
122.6

APP
-

Navaids

VOR-DME
113.3

NDB
-

Όλνκα
Πθύξνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

ICAO ID
LGSY
Πηξαηησηηθό
TWR
123.2
257.8

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
RDO
5637
2989
TACAN
-

Πόιε
-

Άιιε Ολνκαζία
-

APP
123.2
362.3

RDO
5637
2989
(5637 Opr 0400-

1700Z++)(2989
Opr 17000400Z++)
TACAN
-

Navaids

VOR-DME
116.6

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Πνύδα

LGSA

Σαληά

Κεηηνπξγία:

Πηξαηησηηθ
ό
TWR
121.1
122.1
257.8

Επηθνηλσλίεο
:

BULL PEN
278.95

Navaids

NDB
-

Άιιε
Ολνκαζία
Ησάλλεο
Γαζθαινγηάλλε
ο

APP
118.125
121.1
122.1
362.3

PMSV
METRO
359.4

RANGE
R BASE
252.4

BASE OPS
359.4
VOR-DME
108.6

NDB
409

RDO
5637
2989
(5637 Opr
04001700Z++)
(2989 Opr
17000400Z++)
GND
121.7

TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ππάξηε
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGSP
Πηξαηησηηθό
TWR
-

-

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Πηεθαλνβίθεηνλ
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGSV
Πηξαηησηηθό
TWR
-

Καγλεζία

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Πύξνο
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGSO

-

TWR
123.5
285.15
VOR
112.9

APP

RDO
-

NDB
522

TACAN
-

Navaids

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ραλάγξα
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGTG
Πηξαηησηηθό
TWR
120.25
122.1
257.8
VOR-DME
111.8

APP
120.25
122.1
362.3
NDB
303

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ραηόη
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

LGTT
Πηξαηησηηθό
TWR
118.5
122.1
122.65
257.8
VOR-DME
-

Γεθέιεηα

Navaids

Navaids

Άιιε
Ολνκαζία
Γεκ. Βηθέιαο

Άιιε
Ολνκαζία
RDO

TACAN
Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
119.1
129.55
299.5

RDO
-

NDB
388

TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ρξηόδνπ

-

Κεζζελία

Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

Ξνιηηηθό
TWR
-

APP
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ρξίπνιεο
Κεηηνπξγία:

LGTP
Πηξαηησηηθό

-

Άιιε
Ολνκαζία
Ξαιηό
Θαιακάηα
RDO
Άιιε
Ολνκαζία
-

Επηθνηλσλίεο:
Navaids

TWR
122.1
257.8
VOR-DME
116.2

APP
-

RDO
-

NDB
-

TACAN
-

Όλνκα

ICAO ID

Πόιε

Ρπκπάθη
Κεηηνπξγία:
Επηθνηλσλίεο:

Πηξαηησηηθό
TWR
122.1
257.8
VOR-DME
-

Ζξάθιεην

Άιιε
Ολνκαζία
-

APP
-

RDO
-

NDB
-

TACAN
-

Navaids

Πεγή: worldaerodata.com/countries/Greece.php
-------------------------------------------------------΢πρλόηεηεο ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ
Ιαλά
ιη
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

΢πρλόηε
ηα
(MHz)
46.25
48.25
55.25
62.25
175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
53.25
62.25
82.25
175.25
183.25

Ιαλά
ιη
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

΢πρλόηε
ηα
(MHz)
583.25
591.25
599.25
607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671.25
679.25
687.25
695.25
703.25
711.25

Ιαλά
ιη
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

΢πρλόηε
ηα
(MHz)
855.25
863.25
871.25
879.25
69.25
76.25
83.25
90.25
97.25
59.25
93.25
105.25
112.25
119.25
126.25
133.25

18
192.25
19
201.25
20
210.25
21
471.25
22
479.25
23
487.25
24
495.25
25
503.25
26
511.25
27
519.25
28
527.25
29
535.25
30
543.25
31
551.25
32
559.25
33
567.25
34
575.25
Πεγή: hlektronika.gr

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

719.25
727.25
735.25
743.25
751.25
759.25
767.25
775.25
783.25
791.25
799.25
807.25
815.25
823.25
831.25
839.25
847.25

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

140.25
147.25
154.25
161.25
168.25
231.25
238.25
245.25
252.25
259.25
266.25
273.25
280.25
287.25
294.25

-------------------------------------------------------NATO and SAR (Search And Rescue) Common
Frequencies
NATO Common Approach 362.3
NATO Common Radar 344.0
NATO Common Radar Fix 317.5
NATO Common Tower 122.1
NATO Common Low Level 300.8
NATO Common Radar 123.3
NATO Common Radar 385.4
NATO Common Tower 257.8
NATO Discreet Ops Operations 249.875
RESCUE SAR (Primary) Search and Rescue 282.8
GUARD Stand By / Watch 243.4
EMERGENCY Distress / Mayday 243.0
SAR Rescue VHF Primary 123.1
SAR Rescue Standby 138.7
Marine CH 06 Air/Ship 156.3
SAR Rescue Scene of Search 244.6
SAR Rescue Unicom Incident 130.425

--------------------------------------------------------

Αλακεηαδόηεο θαη επαλαιήπηεο ηεο Έλσζεο Ειιελσλ
Ραδ/ρλώλ
VHF
Ch.

In

Out

Call

Location

145.000 145.600

SV3A

ΣΑΫΓΕΣΟ΢
ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢

KM17DA 88.5

145.025 145.625

SV1A

ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΣΣΙΚΗ

KM18UE 88.5

145.050 145.650

SV3B

ΔΟΛΙΑΝΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ

KM17GJ

88.5

145.075 145.675

SV9A

KM25LJ

88.5

R0 RV48
R1 RV50
R2 RV52
R3 RV54

ΒΑ΢ΙΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Grid

CTCSS

R3b 145.0875 145.6875 SV8L ΑΘΕΡΑ΢ ΙΚΑΡΙΑ KM37DO; 107.2
RV55
R4 145.100 145.700

SV8A

ΑΙΝΟ΢
ΚΕΥΑΛΟΝΙΑ

KM08HD 88.5

145.100 145.700

SV8B

ΟΛΤΜΠΟ΢
ΛΕ΢ΒΟ΢

KM39EB 107.2

RV56
R4 RV56
R4b 145.1125 145.7125 SV8M
RV57

ΑΠΕΙΡΑΘΟ΢
ΝΑΞΟ΢

KM27..

107.2

R5 SV4A

ΠΗΛΙΟ
ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ

KM19MK 88.5

145.1375 145.7375 SV3F

ΑΕΣΟ΢
ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ

KM07UF; 88.5

145.125 145.725
RV58
R5b RV59
R6 145.150 145.750

SV2A

RV60

ΦΟΡΣΙΑΣΗ΢
KM10NN 88.5
ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ

R6b 145.1625 145.7625 SV1O

ΓΕΡΑΝΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ

KM8NA

145.175 145.775

SV1B

ΠΕΝΣΕΛΗ
ΑΣΣΙΚΗ

KM18XB 88.5

145.1875 145.7875 SV7F

ΠΑΓΓΑΙΟ

KM20BV; 107.2

RV61
R7 RV62

Not
Used

R7b RV63

UHF
Ch.

In

Out

Call

Location

Grid

CTCSS

RU1 433.025 434.625 SV1C
RU370

ΤΜΗΣΣΟ΢
ΑΣΣΙΚΗ

KM17VW

88.5

432.725 434.725 SV1D

ΠΑΡΝΗΘΑ
ΑΣΣΙΚΗ

KM18UE

88.5
shift 2Mhz

431.425 439.025 SV8I

ΑΠΕΙΡΑΘΟ΢
ΝΑΞΟ΢

KM27

88.5

RU5 RU378
RU85 RU722

RU2 433.050 434.650 SV8K

ΑΘΕΡΑ΢
ΙΚΑΡΙΑ

RU100431.800 439.400 SV3G
RU752

ΣΡΙΠΟΛΗ
ΑΡΚΑΔΙΑ

RU101
431.825 439.425 SV1P
-RU754

ΑΘΗΝΑ
ΑΣΣΙΚΗ

RU372

KM37DO;

Not Used

KM17

RU101
431.825 439.425 SV2F ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ
RU754
RU101
431.825 439.425 SV8S
RU754

107.2

΢ΚΟΠΟ΢
ΖΑΚΤΝΘΟ΢

Not Used

Not Used

KM07LR; Not Used

LINKS
Ch.

In

Out

Call Location

Grid

CTCS
S

GTU0
430.800/145.6 430.800/145.0 SV1 ΢ΠΑΡΣΗ
8
25
25
A ΛΑΚΨΝΙΑ
LR1

KM6F
88.5
W

GTU0
430.825/145.6 430.825/145.0 SV9
9
75
75
A
LR3

KM25C
88.5
N

LR3

ΦΑΝΙΑ
ΚΡΗΣΗ

438.875/145.6 438.875/145.0 SV9 ΑΝΑΣΟΛΙΚ KM35
88.5
75
75
A Η ΚΡΗΣΗ
BB

GTU1
430.900/145.7 430.900/145.1 SV4 ΠΕΝΣΕΛΗ KM18X
2
88.5
25
25
A
ΑΣΣΙΚΗ
B
LR5
GTU1
430.925/145.6 430.925/145.0 SV9 ΤΜΗΣΣΟ΢ KM17V
3
88.5
75
75
A
ΑΣΣΙΚΗ
W
LR3
GTU1
430.950/145.7 430.950/145.1 SV8 ΓΕΡΑΝΕΙΑ
4
KM8NA 88.5
00
00
A ΚΟΡΙΝΘΙΑ
LR4
GTU1
ΜΑΝΨΛΙΑ΢
430.950/145.7 430.950/145.1 SV8
KM09K
4
Α
88.5
00
00
A
M
LR4
ΙΨΑΝΝΙΝΑ
GTU1
430.975/145.7 430.975/145.1 SV2 ΠΑΡΝΗΘΑ KM18
5
88.5
50
50
A
ΑΣΣΙΚΗ
UE
LR6
LR1

438.850/145.6 438.850/145.0 SV1 ΧΗΛΟΡΕΙΣ KM25
88.5
25
25
Α Η΢ ΚΡΗΣΗ KF

LR4b

438.925/145.7 438.925/145.1 SV8 ΤΜΗΣΣΟ΢ KM17V 107.
125
125
M
ΑΣΣΙΚΗ
W
2

LR4b

438.825/145.7 438.825/145.1 SV8
125
125
M

LR5b

438.950/145.7 438.950/145.1 SV3 ΓΕΡΑΝΕΙΑ
KM8NA 88.5
375
375
F ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΘΕΡΑ΢
ΙΚΑΡΙΑ

KM37D 107.
O;
2

Επαλαιήπηεο & Links ηνπ ζπιιόγνπ Ειιήλσλ
Ραδηνεξαζηηερλώλ
UHF
RU80 438.900 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο Αηγαιεσ
RU92 439.200 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο ΢κεηηόο
RU88 439.100 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο ΢κεηηόο
RU86 439.050 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο Ξάξλεζα
RU90 439,150 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο Ξάξλεζα
RU85 439,025 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Ξαληνθξάηνξαο
Θέξθπξα <=> Ππλδεκέλν κε ην παλειιαδηθό δίθηπν
RU90 439,150 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Αγξίλην
RU71 438.675 -7.6 mhz Tόλνο 94.8 Νξεηλε Θνξηλζηα <=>
Ππλδεκέλν κε ην R3B
VHF
R3B 145.687.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο Ξάξλεζα
(narrow)
R0 145.600 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Νξνο Σνξηηάηεο
(narrow)<=>R3B
R7B 145.787.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Ζξάθιεην
(narrow)<=>R3B
R5B 145.737.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Θέξθπξα (narrow)
R1B 145.637.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Νξνο Ξειην
(narrow)<=>R3B
R0B 145.612.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Θεθαιινληα (narrow)
<=>R3B
R2B 145.662.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Όξνο ΢κεηηόο
(narrow)
R0B 145.612.5 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Κήινο (narrow)
Πύληνκα
R5 145.725 -0.6 mhz Tόλνο 94.8 Ρξίπνιε (narrow)
Πύληνκα
LINKS R3B Πάξλεζαο
R3B<=>438.575 simplex
R3B<=>438.650 simplex
R3B<=>438.600 simplex
R3B<=>438.550 simplex
R3B<=>431.050 simplex

Tόλνο
Tόλνο
Tόλνο
Tόλνο
Tόλνο

94.8
94.8
94.8
94.8
94.8

Ξάξνο Θπθιαδεο
Ρξίπνιε
Ιαθσλία
Λόηηα Έπβνηα
Θηζαηξώλαο

LINKS R0B Ιεθαινληάο
R0B<=>438.625 simplex Tόλνο 94.8 Κεζελία
R0B<=>438.550 simplex Tόλνο 94.8 Αθαξλαληθά
R0B<=>438.600 simplex Tόλνο 94.8 Άξηα
LINKS R1B Πειίνπ
R1B<=>438.575 simplex Tόλνο 94.8 Ιάξηζα-Ρξίθαια
R1B<=>438.650 simplex Tόλνο 94.8 Βόξεηα Έπβνηα
R1B<=>431.025 simplex Tόλνο 94.8 Θαζηνξηά
LINKS R0 Υνξηηάηε
R0<=>438.625 simplex Tόλνο 94.8 Πεξξεο
R0<=>438.650 simplex Tόλνο 94.8 Γξάκα
R0<=>431.125 simplex Tόλνο 94.8 Μάλζε
LINKS R7B Ηξαθιείνπ
R7B<=>439.200 simplex
R7B<=>438.825 simplex
R7B<=>438.875 simplex
R7B<=>438.875 simplex
Θίζζακνο

Tόλνο
Tόλνο
Tόλνο
Tόλνο

94.8
94.8
94.8
94.8

Αγ. Ληθόιανο
Σαληά-Οέζπκλν
Λόηηα Θξήηε
Γπηηθά Σαληά -

Αλακεηαδόηεο & Επαλαιήπηεο ηνπ ΢πιιόγνπ
Ραδ/ρλώλ Ειιάδνο

Αλακεηαδόηεο Ιξήηεο (Έλσζεο Ραδ/ρλσλ Ιξήηεο)
ΣΤΑΘΜ
ΟΣ

ΧΑΡ/ΚΟ

ΣΥΧ/ΤΗΤ
Α

ECHO
LINK

SZ9 ERK

144.950

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

A.P.R.S.

J49 VAC

144.800

ΑΡΦΑΝΕ΢

A.P.R.S.

J49 VAB

144.800

ΙΕΡΑΠΕΣΡ
Α

R0

SV 9 C

145.600

- 600

74,4

ΑΦΕΝΣΡΙΑ
΢

R3

SV 9 Α

145.675

- 600

88.5

ΒΑ΢ΙΛΙΚΟ

R4

SV 9 F

145.700

- 600

74,4

ΙΕΡΑΠΕΣΡ
Α

R5

SV 9 B

145.725

- 600

74.4

ΑΓ.
ΠΝΕΤΜΑ

R6

SV 9 D

145.750

- 600

74.4

ΑΓ.
ΜΑΣΘΑΙΟ
΢

RU 72

SV 9 H

438.700

- 7600

74.4

ΒΡΤ΢ΙΝΑ΢

RU 73

SV 9 E

438.725

- 7600

74.4

ΑΡΦΑΝΕ΢

RU 74

SV 9 I

438.750

- 7600

74.4

ΜΑΛΑΞΑ

RS 11

SV 9 G

1.298.275

28000

LINK R 1

SV 1 A

438.850/
145.025

88.5

ΧΗΛΟΡΕΙΣ
Η΢

GTU 9

SV 9 A

430.825/

88.5

ΡΟΔΟΠΟΤ

SHIFT

ΤΟΝ
ΟΣ

ΘΕΣΗ

ΒΑ΢ΙΛΙΚΟ

(R3)

145.075

GTU 11
(R5)

SV 9 B

430.875/
145.125

74.4

ΘΡΤΠΣΗ

GTU 4
(R5)

SV 9 B

430.475/
145.125

74.4

ΜΑΛΑΞΑ

GTU 8
(R5)

SV 9 B

430.575/
145.125

74.4

ΑΡΒΗ

GTU 1
(R5)

SV 9 B

430.425/
145.125

74.4

ΜΠΑΛΙ

GTU 7
(R5)

SV 9 B

430.550/
145.125

74.4

ΜΠΟΜΠΙΑ

GTU 10
(R5)

SV 9 B

430.850/
145.125

74.4

΢ΗΣΕΙΑ

GTU 6
(R5)

SV 9 B

430.525/
145.125

74.4

ΣΗΝΟ΢

GTU 10
(R6)

SV 9 D

430.850/
145150

74.4

ΑΓ.
ΔΙΚΑΙΟ΢

LINK (R
6)

SV 9 D

439.800/
145.150

74.4

ΒΡΤ΢ΙΝΑ΢

<>

<>

<>

<>

ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑ

SV9SIX

50.010

<>

ΒΑ΢ΙΛΙΚΟ

Πίνακας Συχνοτήτων ψηφιακών αναμεταδοτών D-star
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
SV1U
(Σ.Ε.Ρ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
TX 439.000 MHz
RX 431.400 MHz

SV1Y
(Σ.Ε.Ρ)

ΑΘΗΝΑ

TX 438.425 MHz
RX 430.825 MHz

SV2O
(Σ.Ε.Ρ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

TX 439.050 MHz
RX 431.450 MHz

SZ2RLF
(Σ.Ε.Ρ / Ρ.Λ.Φ)

ΦΛΩΡΙΝΑ

TX 439.300 MHz
RX 431.700 MHz

SZ3HAG
(Σ.Ε.Ρ)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

TX 439.025 MHz
RX 431.425 MHz

ΧΡΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SV1U B
RP2: SV1U G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SV1Y B
RP2: SV1Y G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SV2O B
RP2: SV2O G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SZ2RLF B
RP2: SZ2RLF G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SZ3HAG B
RP2: SZ3HAG G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

SV4J
(ΣΥ.Ρ.ΜΑ)

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

TX 438.425 MHz
RX 430.825 MHz

SZ6IOA
(Σ.Ε.Ρ / Ε.Ρ.Ι)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

TX 439.025 MHz
RX 431.425 MHz

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
(REFLECTOR 045)

UR: CQCQCQ
RP1: SV4J B
RP2: SV4J G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ
UR: CQCQCQ
RP1: SZ6IOA B
RP2: SZ6IOA G
MY: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

Ο REFLECTOR 045 είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής εγκατεστημένος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με
ειδική εφαρμογή σε λειτουργικό LINUX που πραγματοποιεί την διασύνδεση όλων των Ελληνικών
κόμβων D-STAR.

Η Φωνή της Ελλάδας
Περίοδος ισχύος από 31.03.13 έως 26.10.13.
Οι αναγραφόμενες ώρες είναι σε Διεθνή Ώρα - UTC
Προς Ευρώπη:
00.00-03.00 στη συχνότητα των 9420 και 7475 KHz
03.00-06.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
06.00-08.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
12.00-14.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
14.00-19.00 στη συχνότητα των 9420 KHz
19.00-24.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
Προς Τασκένδη
12.00-16.00 στη συχνότητα των 9420 KHz
Προς Μ. Ανατολή - Ινδικό Ωκεανό -Αυστραλία
14.00-19.00 στη συχνότητα των 15650 KHz
Προς Ατλαντικό Ωκεανό
24.00-03.00 στη συχνότητα των 9420και 7475 KHz
03.00-08.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
19.00-24.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
Προς Β. Αμερική
00.00-03.00 στη συχνότητα των 9420και 7475 KHz
23.00-24.00 στη συχνότητα των 9420 και 15630 KHz
Προς Ν. Αμερική, Ζώνη Παναμά & Ν. Ατλαντικό
20.00-24.00 στη συχνότητα των 15630 KHz
03.00-08.00 στη συχνότητα των 15630 KHz
23.00-04.00 στη συχνότητα των 15650 KHz
Προς Αφρική
04.00-08.00 στη συχνότητα των 11645 ΚΗz
Πηγή: http://www.ert.gr/voiceofgreece/syxnotites

Άλλοι σταθμοί που εκπέμπουν στα Ελληνικά
Καταχωρημένες ώρες εκπομπής σε GMT
Freq Station
Start
2368 Radio Symban
00:00
7450 R.Makedonias
16:55
9635 R.Serbia
17:15
9935 R.Makedonias
12:50
Πηγή: www.short-wave.info

End
00:00
22:50
17:30
16:49

Pwr
1
100
10
100

Site
Peats Ridge AUS
Avlis GR
Beograde SRB
Avlis GR

ΚΩΔΙΚΑΣ S.I.N.P.O.
Signal
Σήμα

Interference Noise
Παρεμβολή θόρυβος

Propagations Overall
Διάδοση
Συνολικά

5 Excellent 5 None
Εξαιρετικό Καθόλου

5 None
Καθόλου

3 Fair
Επαρκή

3 Moderate
3 Moderate
Μέτρια
Μέτριος
διαταραχή

4 Good
Καλό

4 Slight
Ελαφριά

2 Poor
Αδύνατο

2 Severe
Σοβαρή

1 Barely
audible
Μόλις
διακριτό

3 Moderate
Μέτρια

1 Extreme
Ισχυρή

4 Slight
Λίγος

2 Severe
Σοβαρός

1 Extreme
Ισχυρός

5 Excellent
Εξαιρετική
4 Slight
Ελαφρά
διαταραχή
2 Severe
Σοβαρή
διαταραχή

1 Extreme
Πολύ κακή

5 Excellent
Εξαιρετική
4 Good
Καλή

3 Fair
Επαρκή
2 poor
ΦPωχή

1 Unusable
Μηδαμινή

Ραδιοερασιτεχνικά χαρακτηριστικά χωρών

AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
A2A-A2Z
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
BAA-BZZ
CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
C2A-C2Z
C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
C7A-C7Z
C8A-C9Z
DAA-DRZ
DSA-DTZ
DUA-DZZ
D2A-D3Z

Ραδιοερασιτεχνικά χαρακτηριστικά χωρών
DXCC Countries List
United States of America
Spain
Pakistan (Islamic Republic of)
India (Republic of)
Australia
Argentine Republic
Botswana (Republic of)
Tonga (Kingdom of)
Oman (Sultanate of)
Bhutan (Kingdom of)
United Arab Emirates
Qatar (State of)
Liberia (Republic of)
Bahrain (State of)
China (People's Republic of)
Chile
Canada
Cuba
Morocco (Kingdom of)
Cuba
Bolivia (Republic of)
Portugal
Uruguay (Eastern Republic of)
Canada
Nauru (Republic of)
Andorra (Principality of)
Cyprus (Republic of)
Gambia (Republic of the)
Bahamas (Commonwealth of the)
World Meteorological Organization
Mozambique (Republic of)
Germany (Federal Republic of)
Korea (Republic of)
Philippines (Republic of the)
Angola (Republic of)

D4A-D4Z
D5A-D5Z
D6A-D6Z
D7A-D9Z
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EXZ
EYA-EYZ
EZA-EZZ
E2A-E2Z
E3A-E3Z
E4A-E4Z
E5A-E5Z
E7A-E7Z
FAA-FZZ
GAA-GZZ
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HLZ
HMA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ

Cape Verde (Republic of)
Liberia (Republic of)
Comoros (Islamic Federal Republic of the)
Korea (Republic of)
Spain
Ireland
Armenia (Republic of)
Liberia (Republic of)
Ukraine
Iran (Islamic Republic of)
Moldova (Republic of)
Estonia (Republic of)
Ethiopia (Federal Democratic Republic of)
Belarus (Republic of)
Kyrgyz Republic
Tajikistan (Republic of)
Turkmenistan
Thailand
Eritrea
Palestinian Authority
New Zealand - Cook Islands
Bosnia and Herzegovina (Republic of)
France
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hungary (Republic of)
Switzerland (Confederation of)
Ecuador
Switzerland (Confederation of)
Poland (Republic of)
Hungary (Republic of)
Haiti (Republic of)
Dominican Republic
Colombia (Republic of)
Korea (Republic of)
Korea (Democratic People's Republic of)
Iraq (Republic of)
Panama (Republic of)
Honduras (Republic of)
Thailand

HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
H2A-H2Z
H3A-H3Z
H4A-H4Z
H6A-H7Z
H8A-H9Z
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z
J6A-J6Z
J7A-J7Z
J8A-J8Z
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
L2A-L9Z
MAA-MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OLZ
OMA-OMZ
ONA-OTZ

Nicaragua
El Salvador (Republic of)
Vatican City State
France
Saudi Arabia (Kingdom of)
Cyprus (Republic of)
Panama (Republic of)
Solomon Islands
Nicaragua
Panama (Republic of)
Italy
Japan
Mongolia
Norway
Jordan (Hashemite Kingdom of)
Indonesia (Republic of)
Djibouti (Republic of)
Grenada
Greece
Guinea-Bissau (Republic of)
Saint Lucia
Dominica (Commonwealth of)
Saint Vincent and the Grenadines
United States of America
Norway
Argentine Republic
Luxembourg
Lithuania (Republic of)
Bulgaria (Republic of)
Argentine Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Peru
Lebanon
Austria
Finland
Czech Republic
Slovak Republic
Belgium

OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
P2A-P2Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z
P5A-P9Z
RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SSM
SSN-STZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
S2A-S3Z
S5A-S5Z
S6A-S6Z
S7A-S7Z
S8A-S8Z
S9A-S9Z
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
TIA-TIZ
TJA-TJZ
TKA-TKZ
TLA-TLZ
TMA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ

Denmark
Netherlands (Kingdom of the)
Netherlands (Kingdom of the) - Netherlands Antilles
Indonesia (Republic of)
Brazil (Federative Republic of)
Suriname (Republic of)
Papua New Guinea
Cyprus (Republic of)
Netherlands (Kingdom of the) - Aruba
Korea (Democratic People's Republic of)
Russian Federation
Sweden
Poland (Republic of)
Egypt (Arab Republic of)
Sudan (Republic of the)
Egypt (Arab Republic of)
Greece
Bangladesh (People's Republic of)
Slovenia (Republic of)
Singapore (Republic of)
Seychelles (Republic of)
South Africa (Republic of)
Sao Tome and Principe (Democratic Republicof)
Turkey
Guatemala (Republic of)
Costa Rica
Iceland
Guatemala (Republic of)
France
Costa Rica
Cameroon (Republic of)
France
Central African Republic
France
Congo (Republic of the)
France
Gabonese Republic
Tunisia
Chad (Republic of)

TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
T3A-T3Z
T4A-T4Z
T5A-T5Z
T6A-T6Z
T7A-T7Z
T8A-T8Z
UAA-UIZ
UJA-UMZ
UNA-UQZ
URA-UZZ
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VQZ
VRA-VRZ
VSA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
V2A-V2Z
V3A-V3Z
V4A-V4Z
V5A-V5Z
V6A-V6Z
V7A-V7Z
V8A-V8Z
WAA-WZZ
XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XUA-XUZ

Cote d'Ivoire (Republic of)
France
Benin (Republic of)
Mali (Republic of)
Tuvalu
Kiribati (Republic of)
Cuba
Somali Democratic Republic
Afghanistan (Islamic State of)
San Marino (Republic of)
Palau (Republic of)
Russian Federation
Uzbekistan (Republic of)
Kazakhstan (Republic of)
Ukraine
Canada
Australia
Canada
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
China (People's Republic of) - Hong Kong
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
India (Republic of)
Canada
Australia
Antigua and Barbuda
Belize
Saint Kitts and Nevis
Namibia (Republic of)
Micronesia (Federated States of)
Marshall Islands (Republic of the)
Brunei Darussalam
United States of America
Mexico
Canada
Denmark
Chile
China (People's Republic of)
Burkina Faso
Cambodia (Kingdom of)

XVA-XVZ
XWA-XWZ
XXA-XXZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
Y2A-Y9Z
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ
ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ
Z2A-Z2Z
Z3A-Z3Z
2AA-2ZZ
3AA-3AZ
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-3DM
3DN-3DZ
3EA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ

Viet Nam (Socialist Republic of)
Laos (People's Democratic Republic)
China (People's Republic of) - Macao
Myanmar (Union of)
Afghanistan (Islamic State of)
Indonesia (Republic of)
Iraq (Republic of)
Vanuatu (Republic of)
Syrian Arab Republic
Latvia (Republic of)
Turkey
Nicaragua
Romania
El Salvador (Republic of)
Serbia (Republic of)
Venezuela
Germany (Federal Republic of)
Albania (Republic of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
New Zealand
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Paraguay (Republic of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
South Africa (Republic of)
Brazil (Federative Republic of)
Zimbabwe (Republic of)
Former Yugoslav Republic of Macedonia
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Monaco (Principality of)
Mauritius (Republic of)
Equatorial Guinea (Republic of)
Swaziland (Kingdom of)
Fiji (Republic of)
Panama (Republic of)
Chile
China (People's Republic of)
Tunisia
Viet Nam (Socialist Republic of)
Guinea (Republic of)

3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4KZ
4LA-4LZ
4MA-4MZ
4OA-4OZ
4PA-4SZ
4TA-4TZ
4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-5OZ
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
6OA-6OZ
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6WZ

Norway
Poland (Republic of)
Mexico
Philippines (Republic of the)
Azerbaijani Republic
Georgia (Republic of)
Venezuela (Republic of)
Montenegro (Republic of)
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)
Peru
United Nations
Haiti (Republic of)
Timor - Leste
Israel (State of)
International Civil Aviation Organization
Israel (State of)
Libya (Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya)
Cyprus (Republic of)
Morocco (Kingdom of)
Tanzania (United Republic of)
Colombia (Republic of)
Liberia (Republic of)
Nigeria (Federal Republic of)
Denmark
Madagascar (Republic of)
Mauritania (Islamic Republic of)
Niger (Republic of the)
Togolese Republic
Samoa (Independent State of)
Uganda (Republic of)
Kenya (Republic of)
Egypt (Arab Republic of)
Syrian Arab Republic
Mexico
Korea (Republic of)
Somali Democratic Republic
Pakistan (Islamic Republic of)
Sudan (Republic of the)
Senegal (Republic of)

6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7AA-7IZ
7JA-7NZ
7OA-7OZ
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
7ZA-7ZZ
8AA-8IZ
8JA-8NZ
8OA-8OZ
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9HZ
9IA-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
9OA-9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-9ZZ

Madagascar (Republic of)
Jamaica
Liberia (Republic of)
Indonesia (Republic of)
Japan
Yemen (Republic of)
Lesotho (Kingdom of)
Malawi
Algeria (People's Democratic Republic of)
Sweden
Algeria (People's Democratic Republic of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Indonesia (Republic of)
Japan
Botswana (Republic of)
Barbados
Maldives (Republic of)
Guyana
Sweden
India (Republic of)
Saudi Arabia (Kingdom of)
Croatia (Republic of)
Iran (Islamic Republic of)
Ethiopia (Federal Democratic Republic of)
Ghana
Malta
Zambia (Republic of)
Kuwait (State of)
Sierra Leone
Malaysia
Nepal
Congo (Democratic Republic of)
Burundi (Republic of)
Singapore (Republic of)
Malaysia
Rwandese Republic
Trinidad and Tobago
Πηγή: SW7 QNM, www.berovalis.gr

Νόμοσ του Ωμ
Για ευκολία τον υπολογίηουμε φτιάχνοντασ το
τρίγωνο VIR. Βάηουμε το δάχτυλο πάνω ςτθν
παράμετρο που θζλουμε να υπολογίςουμε και
κάνουμε τθν εξίςωςθ (V=IxR, I=V/R, R=V/I).

Υπολογιςμόσ μήκουσ κφματοσ λ (μέτρα):
λ = 300/F
(Η ςυχνότθτα F ςε MHz)

Συγχρονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος (UTC)
΢την μετεωρολογύα εύναι ςύνηθεσ να χρηςιμοποιεύται η
ώρα UTC. Για να μετατρϋψετε απο UTC ςε τοπικό ώρα
Ελλϊδασ προςθϋςτε 3 ώρεσ το καλοκαύρι (θερινό ώρα)
και 2 ώρεσ το χειμώνα (χειμερινό ώρα).
Ο κόςμοσ χωρύζεται ςε 24 ζώνεσ ώρασ με πλϊτοσ 15º η
καθεμιϊ. Η μϋςη τησ ζώνησ 0 περνϊει από τον
μεςημβρινό του Γκρύνουιτσ κι ϋτςι λϋγεται επύςησ Μϋςη
Ώρα Γκρύνουιτσ (GMT) ό, επιςόμωσ, ΢υντονιςμϋνη
Παγκόςμια Ώρα (UTC). Από αυτό τη ζώνη υπϊρχουν
ϊλλεσ ζώνεσ που αριθμούνται ωσ +1 ϋωσ +12 ςτα
ανατολικϊ τησ UTC και από -1 ϋωσ -12 ςτα δυτικϊ. Η
γραμμό ανϊμεςα ςτο +12 και ςτο -12 εύναι η Διεθνεύσ
Γραμμό Αλλαγόσ Ημερομηνύασ. Κϊποιεσ χώρεσ δεν
ακολουθούν αυςτηρϊ αυτό το προτεινόμενο ςύςτημα
και ϋχουν δικϋσ τουσ ζώνεσ ωρών (π.χ. η Ινδύα ϋχει τη
ζώνη ώρασ +5 ώρεσ και 30 λεπτϊ, ενώ το Νεπϊλ ϋχει 5
ώρεσ και 45 λεπτϊ). Πολλϋσ χώρεσ χρηςιμοποιούν το
ςύςτημα τησ θερινόσ ώεασ που ξεκινϊει την ϊνοιξη.
Κϊθε πλούο ϋχει τη δικό του τοπικό ώρα. ΢υνόθωσ εύναι
ύδια με την ώρα τησ χώρασ ςτην οπούα βρύςκεται, αλλϊ
όταν το πλούο πλϋει μεταξύ λιμανιών με διαφορετικϋσ
ζώνεσ ώρασ ο καπετϊνιοσ αποφαςύςει την τρϋχουςα
τοπικό ώρα. Οι χειριςτϋσ ραδιοτηλεφωνύασ πρϋπει να
γνωρύζουν τη ΢υντονιςμϋνη Παγκόςμια Ώρα (UTC), που
παλιϊ όταν γνωςτό ωσ GMT. ΢τισ περιςςότερεσ
περιπτώςεισ, ακόμη και ςτισ τοπικϋσ επικοινωνύεσ, εύναι
προτιμότερο να χρηςιμοποιεύται η UTC, που κατϊ την
επικοινωνύα μπορεύ να ςυντομευτεύ χρηςιμοποιώντασ

το Ζ αντύ για το UTC. π.χ. "ΕΝΑ ΣΕ΢΢ΕΡΑ ΣΕ΢΢ΕΑ ΕΞΙ
ΖΟΤΛΟΤ" για το 1446 UTC.
Μόνο οι αυςτηρϊ τοπικϋσ εκπομπϋσ τοπικόσ ςημαςύασ
μπορούν να χρηςιμοποιούν την τοπικό ώρα και κϊθε
αναφορϊ ςτην ώρα θα πρϋπει να ακολουθεύται από την
ϋκφραςη "τοπικό ώρα". Για παρϊδειγμα, η 1:36 μ.μ.
τοπικό ώρα θα πρϋπει να εκφραςτει ωσ 1336, "ΕΝΑ
ΣΡΙΑ ΣΡΙΑ ΕΞΙ: τοπικό ώρα".
Ο ΢υγχρονιςμϋνοσ Παγκόςμιοσ Χρόνοσ ( Coordinated
Universal Time, ςυντμ. UTC, προφϋρεται γιου-τι-ςι)
αποτελεύ το διεθνϋσ «ςημεύο αναφορϊσ χρόνου». ΢ε
ελεύθερη απόδοςη ςτα ελληνικϊ μεταφρϊζεται ωσ
«΢υγχρονιςμϋνοσ Παγκόςμιοσ Χρόνοσ».
O UTC αναφϋρεται ςυχνϊ και ωσ Zulu Time (ζούλου
τϊιμ) ό Παγκόςμιοσ Χρόνοσ. O UTC ϋχει αντικαταςτόςει
την Ώρα Γκρόνουιτσ (Greenwich Mean Time, GMT, ώρα
του 1ου μεςημβρινού ό 0). Ωςτόςο, οριςμϋνεσ φορϋσ
χρηςιμοποιεύται λανθαςμϋνα ο όροσ GMT (προφϋρεται
τζι-εμ-τι) ςτη θϋςη του UTC.
Πηγές:
http://limenikadromena.blogspot.com
el.wikipedia.org

Σχετικά με τα Decibel
Το όνομα decibel ή dB προέρχεται από τον Alexander
Graham Bell - γι' αυτό το λόγο το B είναι κεφαλαίο.
Χρηςιμοποιούνται πολλέσ παραλλαγέσ του dB ςτισ
αςύρματεσ επικοινωνίεσ. Παρακάτω θα βρείτε μερικούσ
χρήςιμουσ οριςμούσ και εξηγήςεισ των dB:
dB (decibel): Είναι ο λόγοσ τησ ιςχύοσ δύο ςημάτων.
Είναι λογαριθμική κλίμακα και δίνεται από τον τύπο dB
= 10*log(P2/P1), όπου P1 η ιςχύσ του πρώτου ςήματοσ
(ςε W) και P2 η ιςχύσ του δεύτερου ςήματοσ.
Χρηςιμοποιείται για να δηλώςει την ενίςχυςη (gain) ή
την απώλεια (loss) ενόσ ςήματοσ. Επειδή η κλίμακα
είναι λογαριθμική, κάθε αύξηςη ή μείωςη κατά 3 dB
αντιςτοιχεί ςε διπλαςιαςμό ή υποδιπλαςιαςμό του
ςήματοσ. Έτςι αύξηςη κατά 10dB ςημαίνει αύξηςη τησ
ιςχύοσ κατά δέκα φορέσ, ενώ αύξηςη κατά 20dB
ςημαίνει αύξηςη τησ ιςχύοσ κατά 100 φορέσ! Επίςησ αν
ένα ςήμα διαδίδεται μέςω μιασ ςυςκευήσ (μέςω ενόσ
καλωδίου για παράδειγμα) με απώλειεσ 20 dB, θα έχει
χάςει το 99% τησ ιςχύοσ του όταν φτάςει ςτην έξοδο
τησ ςυςκευήσ.
dBd (dB dipole): Εκφράζει την ενίςχυςη μιασ κεραίασ
ςε ςχέςη με μια δίπολη κεραία ςτην ίδια ςυχνότητα. Η
τελευταία είναι η κεραία με την μικρότερη δυνατή
ενίςχυςη που μπορεί να καταςκευαςτεί. Ο όροσ dBd
(πολλέσ φορέσ αναφέρεται και απλά ωσ dB)
χρηςιμοποιείται ςυνήθωσ για να εκφράςει το κέρδοσ
κεραιών που λειτουργούν κάτω από το 1GHz.
dBi (dB isotropic): Εκφράζει την ενίςχυςη μιασ
κεραίασ ςε ςχέςη με μια θεωρητική, ιςοτροπική
(ςημειακή) κεραία. Η τελευταία υπάρχει μόνο ςτην
θεωρία και δεν μπορεί να καταςκευαςτεί, είναι όμωσ
χρήςιμη για τουσ υπολογιςμούσ. Το κέρδοσ των

κεραιών μικροκυμάτων (πάνω από ένα GHz) δίνεται
ςυνήθωσ ςε dBi. Η δίπολη κεραία έχει 2,14 dBi gain ςε
ςχέςη με την ιςοτροπική κεραία των 0 dBi. Οπότε, αν
έχουμε το gain μιασ κεραίασ ςε dBd, εύκολα το
μετατρέπουμε ςε dBi ςύμφωνα με τον τύπο: dBi = dBd
+ 2,14. Για παράδειγμα μια κεραία κέρδουσ 5 dBd, θα
έχει 5 + 2,14 = 7,14 dBi κέρδοσ.
Προσοχή: Όταν αγοράζουμε μια κεραία που το κέρδοσ
τησ δίνεται ςε dBi, θα πρέπει να αφαιρέςουμε το 2,14
για να βρούμε το αντίςτοιχο κέρδοσ τησ ςε dB. Μικρά
κεραιάκια για τα φορητά V/U που αναφέρουν κέρδοσ
2,14 dBi, έχουν ςτην ουςία κέρδοσ 0 dB!
Πηγή: kioan.users.uth.gr/wireless/decibels.html
--------------------------------------------------------

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful