Lunar Month Chaitra Vaishakha Jyestha Jyestha Ashada Ashada Shravana Bhadrapad Ashvin Kartika Kartika Margshirsha Pausha

Magha Magha Phalguni Phalguni

Paksha Both Both Shukla Paksha Krishna Paksha Shukla Paksha Krishna Paksha Both Both Both Shukla Paksha Krishna Paksha Both Both Shukla Paksha Krishna Paksha Shukla Paksha Krishna Paksha

Maas Shunya Tithis 8th & 9th 12th 13th 14th 6th 7th 2nd & 3rd 1st & 2nd 10th & 11th 14th 5th 7th & 8th 4th & 5th 5th 6th 3rd 4th

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful