You are on page 1of 20

Projektiranje alata i naprava

PROJEKT IZ REZNOG ALATA


PRORAUN SVRDLA
MATIJA PETRANOVI
3-RA. IN.-1
0035148514
LIST 1
ZADATAK:
Projektirati zavojno svrdlo te analitikim postupkom
izraunati i nacrtati zavisnost prednjeg i stranjeg
kuta svrdla.
Parametri svrdla su:
- promjer svrdla 10 mm ( 2 0
r

)
- kut vrha 2,06 mm (
2
)
- kut uspona ljeba 0,4 rad (

)
- promjer jezgre svrdla (promjer svrdla 0,15)
(2a=1.5 mm)
- kut poprene otrice 0,9 rad (

)
Parametre otrenja uzeti prema podacima s vjebi.
Prof. dr. sc. Ivan Seuek
LIST 2
PRORAUN:
Ravnina O-O je osnovna ravnina koja prolazi nekom
proizvoljnom tokom
a) ; a r T(
2 2

i osi svrdla.
0.75) ; 0.75 2.5 T(
2 2


0.75) T(2.3848;
0,3253
75 . 0 5 . 2
0.75
a r
a
tg(g k
2 2 2 2


-
) ( tg
je ravnina koja se projicira na XY ravninu kao
pravac
l x k y +
0 y x
a r
a
2 2

-jednadba osnovne ravnine


(u implicitnom obliku).
0 3253 , 0 y x
Te su koeficijenti smjera osnovne ravnine (odnosno
njene normale):
2 2
0
a r
a
A

; 1 B
0
; 0 C
0
;
3253 . 0
0
A
; 1 B
0
; 0 C
0
;
obzirom da je pravac okomit na ravninu kada su im
koeficijenti smjera jednaki, te su koeficijenti normale
u odnosu na ravninu
N
4
- N
4
ovi:
4 4 4
n m l , ,
(jednaki gornjim koeficijentima
smjera).
4 0
l A
4 0
m B

4 0
n C
3253 . 0
4
l 1 m
4
0 n
4

U ravnini rezanja lei glavna otrica i pomou iste
ravnine odreuje se kut a s obzirom da je okomita na
osnovnu ravninu znai da i normala u toki T lei u
ravnini mjeranja, tj, ista normala lei u ravnini
mjerenja. Uzimajui u obzir uvijet okomitosti,
koeficijent smjera presjeka ravnine mjerenja u XY
ravnini glasi:
a
a r
k
1
k
2 2
1

-koeficijent smjera ravnine
mjerenja

LIST 3
1798 , 3
75 . 0
75 . 0 5 . 2 1
2 2
1


k
k
) ; ( a a r T
2 2

-implicitni oblik jednadbe ravnine mjerenja:


0
a
a r
a y x
a
a r
2 2 2 2

0 1798 3 2 1 y x 1798 3 + , , ,
0 3798 4 y x 1798 3 + , ,
Koeficjenti smjera ravnine mjerenja:
a
a r
A
2 2
3

; 1 B
3
; 0 C
3

1798 3 A
3
, ; 1 B
3
; 0 C
3

Jednadba ravnine u kojoj se mjeri prednji kut a koja
je okomita na glavnu otricu (toke kroz koje prolazi
glavna otrica su
T
1
i T
2
);
) , , ( 0 a a r T
2 2
0 1
)
) (
, , (

tg
a r
a 0 T
2 2
0
2
,
te jednadba pravca kroz dvije toke glasi:
p
z z
z z
y y
y y
x x
x x
1 2
1
1 2
1
1 2
1

(parametarski oblik jednadbe


pravca)
I nakon uvrtavanja koordinata T
1
i T
2
dobije se
jednadba glavne otrice:
) (tg
a r
z
a r
a r x
2 2 2 2
0
2 2
0
0
665 , 1
75 . 0 5 75 . 0 5
75 . 0 5
2 2 2 2
2 2


z x

z x + 969 . 2 6 , 0
Te koeficjenti smjera pravca u kojem lei glavna
otrica glase:
LIST 4
2 2
0
a r l
0
; 0 m
0
;
) (

tg
a r
n
2 2
0
0
;
943 , 4
0
l
; 0 m
0
;
969 , 2
0
n
;
Iz uvjeta okomitosti pravca i ravnine proizlazi da je:
0 1
l A

0 1
m B

0 1
n C
909 7 A
1
, 0 B
1


7497 4 C
1
,
Jednadba normalne ravnine u nekoj proizvoljnoj
toki
T (X
T
,Y
T
,Z
T
) glasi: T (3,816; 1,2; 2,46)
0 z z C y y B x x A
T 1 T 1 T 1
+ + ) ( ) ( ) (
Te nakon uvrtavanja koeficjenata smjera dobije se
jednadba koja glasi:
0 z
tg
a r
z
tg
a r
x a r x a r
T
2 2
0
2 2
0
T
2 2
0
2 2
0

+ +
) ( ) (
,
te nakon sreivanja ove jednadbe dobije se ravnina
mjerenja za za kut g koja glasi:
0 z x tg z x tg
T T
+ ) ( ) (
0 46 2 816 3 03 1 tg z x 03 1 tg + , , ) , ( ) , (
0 815 8 z x 665 1 , ,
Iz ega proizlazi da su koeficijenti smjera iste te
ravnine:
) ( tg A
1
0 B
1
1 C
1

665 1 A
1
, 0 B
1
1 C
1

Parametarske jednadbe prednje povrine ljeba
svrdla:
) cos( ) sin( +
2 2
a r a x
) sin( ) cos(
2 2
a r a y

) ( ) ( tg
r
tg
a r a r
z
0
2 2 2 2
0
Kut g
1
je kut izmeu presjenica ravnine N-N i
ravnine u kojoj lei glavna otrica a koja je paralelna
s osi svrdla te ravnine N-N i tangencijalne ravnine.
Kut g
2
je kut izmeu presjenica ravnine N-N s
LIST 5
osnovnom ravninom i ravnine u kojoj lei glavna
otrica, a paralelna je s osi svrdla i ravninom N-N
2 1

Jednadba tangencijalne ravnine:
0
z y x
r
z
r
y
r
x
z z y y x x
T T T


(promjenjive varijable su r i

)
Nakon rjeavanja determinante dobije se jednadba
tangencijalne ravnine iji koeficijenti smjera glase:
r
z y z
r
y
A
2

r
z x z
r
x
B
2

r
y x y
r
x
C
2

rad 266 1
2 1
2 1 4
arctg
a
a r
arctg
2 2 2 2
,
,
,


3146 0
2 1 4
266 1 4
a r
r
r
x
2 2 2 2
,
,
) , cos( ) cos(

1
2 1 4
266 1 4
a r
r
r
y
2 2 2 2

,
) , sin( ) sin(
6295 0
03 1 tg 2 1 4
4
tg a r
r
r
z
2 2 2 2
,
) . ( , ) (
279 3 266 1 2 1 4 266 1 2 1


a r a
x
2 2
2 2
, ) , sin( , ) , cos( ,
) sin( ) cos(289 2 266 1 2 1 4 266 1 2 1
a r a
y
2 2
2 2
, ) , cos( , ) , sin( ,
) cos( ) sin(


92 18
4 0 tg
8
tg
r z
0
,
) , ( ) (

LIST 6
Uvrste li se gornje jednadbe u jednadbu
tangencijalne ravnine i ista podjeli s r, proizlazi da su
koeficjenti smjera te tangencijalne ravnine kako
slijedi pri tome za glavnu otricu za poetno stanje
0 (poetni uvjeti).
6 0 03 1 ctg ctg A
2
. ) , ( ) (
77 4
03 1 tg 2 1 4
2 1 4 0 tg 03 1 tg 8
tg a r
a tg tg r
B
2 2 2 2
0
2
,
) , ( ,
, ) , ( / ) , (
) (
) ( / ) (

1 C
2

Koeficijente smjera ravnine mjerenja N-N znamo, a
oni su:
) ( tg A
1
0 B
1
1 C
1

Koeficjenti smjera presjenice ravnine N-N i
tangencijalne ravnine su:
77 4
4 0 tg 03 1 tg 2 1 4
03 1 tg 8 4 0 tg 2 1
tg tg a r
tg r tg a
C B
C B
l
2 2 2 2
0
1 1
2 2
2
,
) , ( ) , ( ,
) , ( ) , ( ,
) ( ) (
) ( ) (

265 2 03 1 ctg 03 1 tg ctg tg
A C
A C
m
1 1
2 2
2
, ) , ( ) , ( ) ( ) (
016 2
03 1 tg 2 1 4
03 1 tg 8 4 0 tg 2 1
tg a r
tg r tg a
B A
B A
n
2 2 2 2
0
1 1
2 2
2
,
) , ( ,
) , ( ) , ( ,
) (
) ( ) (

Koeficijenti smjera ravnine u kojoj lei glavna otrica
su:
0 A
5
; 1
5
B ; 0 C
5

Kut izmeu presjenice tangencijalne ravnine s
ravninom N-N i ravnine u kojoj lei otrica je:
[ ] rad
180
n m l C B A
n C m B l A
2
2
2
2
2
2
2
5
2
5
2
5
2 5 2 5 2 5
1

,
_

+ + + +
+ +

) ( ) (
arcsin
te nakon uvrtavanja i sreivanja i koritenja relacije
1 ctg
1
1
1
+

) (
) sin(
LIST 7
dobijemo da je:
rad 023983
180 03 1 2 1 4 0 tg 03 1 8
2 1 4
arctg
180 a tg r
a r
arctg
2 2
0
2 2
1

,
_

,
_


) , cos( , ) , ( / ) , sin(
,
) cos( ) ( / ) sin(
Koeficijenti smjera osnovne ravnine su poznati, tj.:
2 2
0
a r
a
A

1 B
0
0 C
0
,
a koficijenti ravnine N-N su:
) ( tg A
1
;
0 B
1

;
1 C
1

te koeficijenti smjera presjenica gornjih ravnina su:

1
C B
C B
l
1 1
0 0
1

;
3144 0
2 1 4
2 1
a r
a
A C
A C
m
2 2 2 2
1 1
0 0
1
,
,
,


;
665 1 03 1 tg tg
B A
B A
n
1 1
0 0
1
, ) , ( ) (
Koeficijenti smjera ravnine koja prolazi otricom i
paralelna je sa osi svrdla su.
0 A
5

;
1 B
5

;
0 C
5

,
te su koeficijenti smjera presjenice gornje ravnine i
ravnine mjerenja N-N:
1
C B
C B
l
5 5
1 1
4

0
A C
A C
m
5 5
1 1
4

665 1 tg
B A
B A
n
5 5
1 1
4
, ) (
Kut izmeu presjenica osnovne ravnine sa ravninom
LIST 8
N-N (ravninom mjerenja) i gornje presjenice je:
[ ] rad
180
n m l n m l
n n m m l l
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
1
4 1 4 1 4 1
2

,
_

+ + + +
+ +

) ( ) (
arccos
I uvrtavanjem koeficijenata smjera u gornju
jednadbu dobije se:
rad 16051 0
2 1 4
03 1 2 1
arctg
a r
a
arctg
2 2 2 2
2
,
,
) , cos( , ) cos(,
i konano:
rad 01369 01605 0236 0
180
a r
a
arctg
a tg r
a r
arctg
2 2
0
2 2

1
1
]
1

,
_

,
_


,
) cos(
) cos( ) ( / ) sin(
Dobijemo polumjer r na kojemu

prelazi u iz
pozitive u negativu:
) ( sin
) (
) sin(
+

2 2 0
a
tg 2
2 a r
r
mm 3286 3 03 1 2 1
4 0 tg 2
06 2 2 1 8
r
2 2
, ) , ( sin ,
) , (
) , sin( ,
+


2 4 6 8 10
-1.5
-1
-0.5
0.5
Parametri oternja:
LIST 9
g(rad)
g
r(mm)
rad 26 0 22 0
s
, ,
b- pomak vrha stoca od ishodnog koordinatnog
sustava
8 3 6 3 b , ,
d- od glavne otrice do simetrale prvog stoca
(pomak od glavneotrice stoac sijee y-os)
( ) ( )
0
r 14 0 1 0 d , ,

Odabrano:
6 3 b ,
i
( ) ( ) 96 0 8 12 0 d , ,
- visina stoca od ravnine XY
912 6
03 1 tg
2 1 8 6 3
tg
a r b
h
2 2 2 2
0
,
) , (
, ,
) (

+

Za iznalaenje stranjeg kuta na glavnoj otrici, kao i


geometrije na poprenoj otrici potrebno je nai
jednadbu stoca. Da bi se nala aplikata stoca ''1''
s ravninom ''zy''. U tu svrhu dodjeli se jedinini
vektor ) , ( 0 1 i izvodnici u kojoj lei glavna otrica. U
koordinatnom sustavu x
1
y
1
z
1
jednadba izvodnice u
kojoj lei glavna otrica je:
1 1
X ctg Z ) (
857 0 03 1
ctg 1
1
2
s
, ) , sin( ) sin(
) (
) cos(
+

0
s
) cos(
5148 0 03 1
ctg 1
ctg
2
s
, ) , cos( ) cos( ) sin(
) sin(
) cos(
) (
) (
) cos(

+


k i O0 ) cos( ) sin(
Dodjeli li se u nekoj proizvoljnoj toki T ije su
koordinate
) , , (
1 1 1
z y x T
na platu stoca radij vektor r
(iz ishodita), ) ( k z j y i x r
1 1 1
+ + (jed. vek. koji lei u
izvodnici, koji lei u ravnini u kojem lei glavna
otrica)
Skalarni produkt:
) cos(
s
0 r 1 r O ;
r 1
r O0
s

) cos(
Nakon uvrtavanja vektora te apcise i koordinate
LIST 10
probodita (b i d) dviju izvodnica stoca s ravninom
YZ dobije se kvadratna jednadba.
( ) ( ) 0 d b z 2 b z
s
2 2 2
s
2 2
1
2
1
2
s
2
+ + + ) ( cos ) ( sin ) ( cos ) sin( ) ( cos ) ( cos
( ) ( )
0 25 0 96 0
03 1 25 0 6 3 z 06 2 6 3 z 03 1 25 0
2 2
2 2 2
1
2
1
2 2

+ + +
) , ( cos ,
) , ( sin ) , ( cos , ) , sin( , ) , ( cos ) , ( cos
Rjeenje ove kvadratne jednadbe je:
96 2 z
1
, i 76 1 z
1
,
ije apsolutno vee rjeenje predstavlja aplikatu
.) ( konst Z
p

probodita jedne izvodnice s ravninom YZ,
a ustvari u toj istoj izvodnici lei os stoca otrenja
(os po kojoj otrimo).
Jednadba osi stoca otrenja u sustavu
1 1 1
z , y , x

glasi:
c
z
d
y
b
x
1 1 1

c- konstanta (dobije se iz te
jednadbe)
Dodjeli li se osi stoca jedinini vektor njegovi
koeficijenti smjera su:
2 2 2
s
c d b
b
+ +
) cos(
;,
uvrtavanjem poznatih veliina dobije se;
1,9402 c
2 2 2
s
c d b
d
+ +
) cos(
;
2 2 2
s
c d b
c
+ +
) cos(
,
te uz supstituciju:
u c d b
2 2 2
+ +
2 4 9402 1 96 0 6 3 u
2 2 2
, , , , + +
jedinini vektor glasi:
) ( k
u
c
j
u
d
i
u
b
O0 + +
Bilo kojoj toki na platu stoca dodjeli se radij vektor
) ( k z j y i x r
1 1 1
1 + + ,
i opet prema relaciji: LIST 11
1
0
s
r 1
r O

) cos(
, kad sve uvrstimo i sredimo dobijemo:
( ) ( ) ( )
0 z y c d 2 z x c b 2
y x d b 2 z c u y d u x b u
1 1 1 1
1 1
2
1
2
s
2 2 2
1
2
s
2 2 2
1
2
s
2 2
+
+ + + ) ( cos ) ( cos ) ( cos
Jednadba stoca 1 u sustavu
1 1 1
z y x , ,
dobije se
translacijom sustava:
b x x
1
+
;
a y y
1

;
h z z
1

6 3 6 3 0 x
1
, , +
;
2 1 2 1 0 y
1
, ,
;
912 6 912 6 0 z
1
, ,
i dobijemo jednadbu stoca ''1'':
( ) ( ) ( )
0 h z a y c d 2 h z b x c b 2 a y b x d b 2
h z c u a y d u b x b u
2 2
s
2 2 2 2
s
2 2 2 2
s
2 2
+ + + +
+ + +
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( cos ) ( ) ( cos ) ( ) ( cos
Da se nae stranji kut u bilo kojoj toki T na
stranjoj povrini treba nai jednadbu tangencijalne
ravnine (na stranju plohu), te izr. koeficijente smjera
izmeu presjenice tang. ravnine i kut mjerenja za
kut

.
0 z y x F ) , , (
(implicitni oblik)
Jednadba tangencijalne ravnine na implicitno
zadanu plohu glasi:
0 z z
z
F
y y
y
F
x x
x
F
T T T

) ( ) ( ) (
( ) ) ( ) ( ) ( ) ( cos h z c b 2 a y d b 2 b x b u 2
x
F
2
s
2 2
+ +

( ) ) ( ) ( ) ( ) ( cos h z c d 2 b x d b 2 a y d u 2
y
F
2
s
2 2
+ +

( ) ) ( ) ( ) ( ) ( cos a y c d 2 b x c b 2 h z c u 2
z
F
2
s
2 2
+ + +

Jednadba glavne otrice glasi:


LIST 12
2 2
a r x ,
0 y
,
) (

tg
a r a r
z
2 2 2 2
0
uvrste li se parcijalne derivacije.
Nakon uvrtavanja koordinata za glavnu otricu
dobiju se koeficijenti smjera tangencijalne ravnine na
stranju povrinu.
x
F
A
4

;
y
F
B
4

;
z
F
C
4

;,
te uz supstituciju:
b a r e
2 2
+ ; h
tg
a r a r
f
2 2 2 2
0

) (
42 7 6 3 2 1 4 e
2 2
, , , +
;
454 4 912 6
03 1 tg
2 1 4 2 1 8
f
2 2 2 2
, ,
) , (
, ,

koeficijenti smjera glase:


( ) f c b 2 b u e 2 A
2
s
2 2
4
+ ) ( cos
f c d 2 d b 2 B
4
+
( ) e c b 2 c u f 2 C
2
s
2 2
4
+ ) ( cos
Koeficijenti smjera ravnine u kojoj se mjeri stranji
kut su:
a
a r
A
2 2
3

;
1 B
3

;
0 C
3

Koeficijenti smjera presjecita gornjih ravnina glase:
( )
( ) 33 10 42 7 19402 6 3 2 9402 1 25 0 2 4 454 4 2 1
e c b 2 c u f 2 1
C B
C B
l
2 2 2
2
s
2 2
4 4
3 3
3
, , , , ) , ( cos , ) , (
) ( cos
+
+
( )

,
_


+
a
a r
e c b 2 c u f 2
A C
A C
m
2 2
2
s
2 2
4 4
3 3
3
) ( cos
LIST 13
( )
582 443
2 1
2 1 4
42 7 9402 1 6 3 2 9402 1 25 0 2 4 454 4 2 m
2 2
2 2 2
3
,
,
,
, , , , ) , ( cos , ) , (

,
_


+
( ) f c b 2 b u e 2 f c d 2 d b 2
a
a r
B A
B A
n
2
s
2 2
2 2
4 4
3 3
3
+ +

) ( cos
( ) 261 110 454 4 9402 1 6 3 2 6 3 25 0 2 4 42 7 2
454 4 9402 1 96 0 2 96 0 6 3 2
2 1
2 1 4
n
2 2 2
2 2
3
, ) , ( , , , ) , ( cos , ,
) , ( , , , ,
,
,
+
+

Obzirom da je stranji kut kut izmeu gornje


presjenice i normale na osnovnu ravninu te
koeficijenti smjera glase:
31448 0
2 1 4
2 1
a r
a
l
2 2 2 2
4
,
,
,

;
1 n
4

;
0 m
4

rad 339 1
180
n m l n m l
n n m m l l
2
4
2
4
2
4
2
3
2
3
2
3
4 3 4 3 4 3
,
) ( ) (
arccos

,
_

+ + + +
+ +

LIST 14
r
(mm
)
r
0
8-
10
25

LIST 15
LIST 16
LIST 17
LIST 18

r
(mm
)
r
0
8-
10
25