You are on page 1of 3

Ćwiczenie Oka Umysłu To ćwiczenie jest bardzo pomocne by opanować zdolności niezbędne przy wizualizacjach oraz projekcjach.

Poświęć trochę czasu, i przekształć każdy z poniższych zapis w w wyobrażenie. !o"nij się i pon w to za kilka ty#odni, a potem zn w za kilka ty#odni, obserwuj$c r żnicę i odmienności jakie dostrzeżesz. %auważ r żnicę #dy widzisz rzeczy & wewnętrznie lub zewnętrznie po tym jak wykonasz to ćwiczenie. Zacznijmy więc, dobrze ? 'kup się na tym co odczuwasz i (zobacz, poczuj, skosztuj, odczuj, lub usłysz ) poprzez swe oko umysły następuj$ce wyrazy*  twarz członka rodziny  ko+ w #alopie  p$czek kwiatu r ży  twoja sypialnia  sy#nalizacja dro#owa  d,więk deszczy uderzaj$ce#o w dach #łos przyjaciela dzieci śmiej$ce podczas #ry  dotyk miękkie#o "utra swędzenie delikatny powiew twarzy na twej twarzy  czucie mięśni podczas bie#u kopnięcie puszki rysowanie okrę#u na papierze  smak cytryny pasty do zęb w kawałka ziemniaka  zapach smażone#o boczku zapach #ardeni zapach potu  odczucie #łodu kaszel przebudzanie się (pobudka)  kamie+ rzucony do stawu, kt ry tworzy na powierzchni wody "ale rozszerzaj$ce się na zewn$trz  ten tekst lub papier lec$cy wysoko ku #ranatowemu niebu by ostatecznie znikn$ć w oddali  tw j but powoli poruszaj$cy się osobno i każda je#o część dry"uj$ca daleko w przestrzeni ...  pomara+czę krajan$ na pięć r wnych części zaś jej części będ$ce w trzech r żnych wzorkach. Yoga Hatha -atha jo#e zacz$lem ćwiczyć chodz$c na pływanie. .wiczenia ( -/ & sło+ce T-/ & księżyc ) jo#i opr cz statycznych ćwcze+ to kontrolowany oddech kt ry mi pozwalił przepłyn$ć przeszło 01 metr w pod wod$. Po nauczeniu się oddechu zacz$łem ćwiczyć kontrolę pracy serca. 2y#l$da to tak, że odzczuwa się skurcz serca i pompowanie krwi do #łowy , r$k i n # (w takiej kolejności). 3ak się opanuje duży krwioobie# to ćwiczy się mały czyli płuca, or#any wewnętrzne. .wicz$c w ten spos b można zmniejszyc szybkość oddychania i szybkość tętna. Po osi$#nięciu odczuwania duże#o i małe#o krwioobie#u człowiek zaczyna odczuwać pr$dy i ener#ie kt re może kierować w dowolne miejsce or#anizmu i po pewnym czasie zaczyna się oczuwać pustkę w sobie. 3est tylka jedna wielkia ener#ia w całym ciele i wtedy można się wznieść. 3a lewitowałem około p ł metra nad tapczanem, czas przestał istnieć to niewiem jak dłu#o tak wisiałem. 4ardzo przyjemne odczucie chociaż po lewitacji byłem strasznie wyczrpany. 5dało mi się tak raz konretnie lewitować i mimo pr b tak wyra,ne#o lewitowania nie doświadczyłem ze wz#lędu na duże wyczerpanie w czasie pr b. !hociaż do lewitacji nie namawim bo osi$#nięcie te#o stanu jest wyczerpuj$ce to proponuję poćwiczyć odczuwanie krwioobie#u i odczucie w danej chwili T5 6 T78/% jak T2937 '78!7 pompuje krew po twoim or#ani,mie. rataka! re"#ektor w woich oczach$ -induscy jo#ini wynale,li tratakę & ćwiczenia wzroku. Pole#aj$ one na wykształceniu umiejętności całkowite#o przykucia uwa#i do jedne#o punktu. Trataka pozwala nie tylko rozwijać umiejętności paranormalne, postrze#ać aurę, ale także re#uluje działanie układu nerwowe#o, wycisza umysł i doskonale wpływa na poprawę zdrowia całe#o or#anizmu. Podane poniżej ćwiczenia :wyostrzaj$: tzw. postrze#anie pozaoptyczne (czyli widzenie trzecim okiem) i harmonizuj$ pracę ośrodkowe#o układu oraz autonomiczne#o układu nerwowe#o nerwowe#o. .wiczenia od pierwsze#o do trzecie#o mo#$ także wykonywać dzieci, kt re maj$ kłopoty z koncentracj$ (bez intonowania mantry 9;). <o pierwszych trzech ćwicze+ trzeba usi$ść wy#odnie i pilnować, by plecy były wyprostowane. 3eśli podczas ćwiczenia poczujesz zmęczenie oczu, opuść powieki i na chwilę poł ż na nich swoje dłonie wewnętrzn$ stron$ myśl$c wtedy intensywnie* :relaksuję moje #ałki oczne, rozlu,niam mięśnie powiek:. =dy zmęczenie ust$pi, możesz zn w przez chwilę kontynuować ćwiczenie. % Ćwiczenie &ierwsze 9puść do połowy powieki i patrz na czubek nosa przez okres czasu od trzech do pięciu minut. !ały czas oddychaj swobodnie i re#ularnie. =dy poczujesz zmęczenie wzroku & przymknij na chwilę powieki i zanuć d,więk 9; (wym. /5;). .wicz rano i wieczorem. % Ćwiczenie drugie 'kieruj swe oczy do # ry, ku punkcie znajduj$cym się między brwiami, powyżej nasady nosa. Patrz tak przez okres czasu od dw ch do pięciu minut i myśl tylko o tym miejscu, #dzie usytuowane jest trzecie oko. % Ćwiczenie trzecie %mruż lekko oczy i wpatruj się w jakiś niewielki przedmiot postawiony ok. > metra przed Tob$ na wysokości oczu & np. wazonik, kulę, szkatułkę. % Ćwiczenie czwarte ' y#ko d#a os(b dorosłych )* Przy#otuj takie lustro, w kt rym będziesz m #ł dojrzeć cał$ sw$ sylwetkę. 'ta+ przed nim, lekko opuść powieki i wpatruj się we swoje odbicie uważnie, bez mru#ania powiekami & aż do zmęczenia oczu. 2tedy zamknij je na chwilę, zrelaksuj je podanym wyżej sposobem, we, kilka #łębokich oddech w i zn w popatrz na swoje odbicie. Powt rz taki :o#l$d: cztery razy w ci$#u jedne#o ćwiczenia. 2cześniej czy p ,niej dostrzeżesz dookoła swojej sylwetki m#list$ otoczkę. ?ajpierw zazwyczaj dostrze#a się tzw. halo czyli aurę dookoła #łowy, a potem m#iełkę dookoła całe#o obrysu postaci. @epsze e"ekty uzyskasz, jeżeli zaczniesz powoli podnosić do # ry i opuszczać najpierw lew$, potem praw$ ręk$. 9czywiście & cały czas patrz$c z lekko opuszczonymi powiekami. %auważysz wtedy, że im dłużej patrzysz, tym większy obszar poświaty postrze#asz wok ł ręki. Aażde#o następne#o dnia możesz dodawać r żne elementy do takie#o ćwiczenia, np. kołysać powoli ciałem i obserwować jak otaczaj$ca !ię aura porusza się razem z sylwetk$. Po pewnym czasie, zwłaszcza jeżeli w pomieszczeniu, #dzie znajduje się lustro będzie zapalona świeca & zaczniesz wyra,nie dostrze#ać r żnicę w natężeniu tej poświatyi powoli rozr żniać kolory. 9czywiście wyma#a to cierpliwości i systematyczności, ale ten trud się opłaca. =dy nauczysz się już dostrze#ać aurę wok ł postaci ludzi r wnież w codziennych warunkach, umiejętność ta może !i przynieść wymierne korzyści. 4arwy aury zdradz$ bowiem, jaki charakter i cechy ma człowiek, z kt rym robisz interesy, przyja,nisz się czy masz zamiar np. zwi$zać się z nim małże+stwem. Powiedz$ ci r wnież, czy w Twoim (lub innych) ciele nie czai się jakaś choroba... ?ie trzeba uciekać się do specjalnych aparat w czy przyciemnionych szkiełek, by zobaczyć aurę. ?awet naukowcy przyznaj$, że wystarcz$ systematyczne ćwiczenia i spełnienie tylko czterech warunk w, żeby dostrzec otaczaj$c$ dany obiekt poświatę* B Przystępuj$c do ćwiczenia trzeba się wyciszyćC B ?ajlepiej, jeżeli wprowadzisz się w nastr j medytacyjny i stan al"a (skieruj spojrzenie ok. D0 cm w # rę & w wczas następuje synchronizacja obu p łkul m z#owych)C B Pomieszczenie w kt rym ćwiczysz powinno być zaciemnioneC B 9biekt obserwacji umieść przed ciemnym tłem & najlepiej czarnymC +ks&eryment ze ,wiec%anim zaczniesz obserwować ludzk$ aurę, najlepiej przez jakiś czas eksperymentuj ze świec$. 2 odle#łości około jedne#o metra od ciemne#o tła (np. ściany czy sza"y osłoniętej czarnym materiałem) ustaw zapalon$ świecę tak, by jej płomie+ znajdował się na wysokości Twoich oczu. 5si$d, przed ni$ w odle#łości około dw ch metr w. 5spok j się, zrelaksuj, usu+ z umysłu wszelkie niepotrzebne myśli. 9ddychaj #łęboko i patrz w jakiś nieokreślony punkt znajduj$cy się około D0 centymetr w nad świec$ i jakby poza jej płomie+. Po chwili ujrzysz tęczowe krę#i. Po kilku dniach ćwicze+ będ$ one coraz większe i większe. Aiedy już z łatwości$ będziesz osi$#ać ten stan, zacznij w ten spos b obserwować wisz$c$ lampę, zasuszony i żywy kwiat (by widzieć r żnicę promieniowania). <opiero po ty#odniach systematycznych ćwicze+ przechodzimy do obserwowania ludzkiej aury. ?ajłatwiej j$ dostrzec dookoła #łowy, r$k i n #. .łonie we mg#e Po kilkuminutowym relaksie i medytacji z zamkniętymi oczyma, oddychaj$c r wno i #łęboko, umieść dłonie nad wcześniej przy#otowan$ czarn$ powierzchni$ (może to być czysty blat biurka, kawałek czarne#o papieru, tkaniny itp.). <łonie z palcami lekko się stykaj$cymi, trzymaj kilka centymetr w nad czarnym tłem. 9ddychaj$c spokojnie, przez nos patrz lekko zmrużonymi oczami jakby poprzez ręce i palce. Po chwili skupienia dookoła palc w zaobserwujesz zjawisko podobne do unoszenia się pary. 3eżeli będziesz dalej patrzeć, zobaczysz, że z palc w wysuwaj$ się coraz dłuższe promienie. Aiedy ułożysz dłonie naprzeciw siebie i zaczniesz je raz zbliżać, raz oddalać, w wczas dostrzeżesz, że te :promienie: także się skracaj$ lub wydłużaj$. Po kilku, a czasam kilkunastu dniach systematycznych ćwicze+ & bardziej wrażliwi mo#$ już zacz$ć widzieć kolory. /le nie należy się tym zrażać, #dy postrze#a się tylko sam$ :m#iełkę: lub jakby strumie+ światła. ?iekiedy kolory :widzi się: tylko intuicyjnie, tzn. podświadomość podpowiada nam, jaka to barwa. ęczowe kręgi wok(ł głowy Po miesi$cu takich systematycznych ćwicze+, poprzedzonych koniecznie relaksemi medytacj$ możesz przejść do obserwowania aury dookoła #łowy. 2 wczas poproś ko#oś bliskie#o, by wyst$pił w roli obiektu. <obrze by było, by osoba, kt r$ obserwujesz, także się wyciszyła. ;oże posłuchacie razem taśmy relaksacyjnej & najlepiej przy zaci$#niętych zasłonach i zapalonej świecy. 2tedy łatwiej będzie 2am stworzyć odpowiedni, medytacyjny nastr j. Potem posad, sw j :obiekt: przed ciemnym tłem. Ty zaś lekko przymrużywszy oczy, patrz ponad je#o #łow$, tak jak w ćwiczeniu ze świec$. %azwyczaj najpierw dostrze#a się jakby m#listy obłoczek dookoła #łowy, potem coraz wyra,niejszy i większy, aż wreszcie z tej :m#ły: zaczynaj$ się wyłaniać kolory.

duma i masz zbyt wysokie mniemanie o sobieC B !zerwie+ przechodz$ca w br$z & m wi o Twojej skłonności do plotkarstwa. kt re postrze#aj$ kolory aury. zmieniać kształt i kolory swojej aury w każdej chwili. !zysta ziele+ charakteryzuje osobę przyja. % kolei kolor ciemnoż łty w aurze m wi. kontakt z innymi lud. że jesteś osob$ złośliw$. rośliny & zapisana jest całkowita wiedza o niej. że każde dziecko do pi$te#o roku życia widzi aurę. %właszcza pocz$tkuj$cym zalecaj$ ostrożność i namysł. praca.asz wiele ener#ii życiowej i jesteś pozytywnie nastawiony do innychC B !zerwie+ otoczona ż łtym :szlaczkiem: & kierujesz się w życiu altruizmemC B 'zkarłat & przepełnia ciępycha. podczas wkuwania do e#zaminu lub całonocne#o dyżurowania przy chorym człowiekuC B 4r$z & to kolor materialist w. 3eżeli po sobotnio&niedzielnym wypoczynku nadal będzie w ż łci przeważać br$z. ?a odcienie aury ma wpływ stan "izyczny. kt re nie wiadomo dlacze#o na widok jedne#o człowieka rea#uj$ :podk wk$:lub płaczem. że inni też j$ widz$. zwierz$t i roślin oraz byli przekonani. np. złoto w ż łtym odcieniu czy diamentowa biel. pra#nie+ i zamierze+. nieustannie się irytuj$c$ i często wybuchaj$c$ #niewemC B 4lada czerwie+ (jakby wyblakła lub spłowiała) & jesteś niezr wnoważony. mistyk w. ?a %achodzie bywa postrze#any rozmaicie. 9to co m wi$ o tobie barwy twojej aury* B !zysta i jasna czerwie+ & chętnie spieszysz z pomoc$ innym i czynisz dobro. !i bardziej rozwinięci mo#$ to zjawisko obserwować w kolorach. Aażdy kolor aury oznacza inny stan psychiczny i zdrowotny człowieka. kolory podstawowe określaj$ #łębię osobowości. a nawet martwych przedmiot w (np. dobr$ i oddan$. wrażenia. nie zajmuj$ce#o się np.nionej. kt rzy tę zdolność wraz z dorastaniem utracili & mo#$ j$ odzyskać poprzez oczyszczanie i rozwijanie czakram w. za#l$dać w je#o przeszłość. że mamy do czynienia z osob$ tch rzliw$ lub podszyt$ wiecznym strachemC B Aolor ż łty poprzecinany br$zowymi pr$żkami sy#nalizuje chorobę umysłow$ lub o#romne przeci$żenie m z#u. że ta osoba wst$piła na ścieżkę samodoskonalenia i rozwoju duchowe#o.niej & i to bez specjalnych ćwicze+ & zacznie postrze#ać dookoła kwiat w. a tym samym nad stanem aury. ludzi pod$żaj$cych ścieżk$ duchow$). ale nie można niko#o pos$dzać o takie skłonności bez dłu#otrwałych obserwacji. psy i koty właśnie po kształcie aury :oceniaj$: z kim maj$ do czynienia i bezbłędnie potra"i$ rozpoznać osobę ciepł$. . /o#ory aury ! czy#i jak odr(0ni1 drania od . 2ok ł zdrowe#o człowieka ta otoczka. brudnych czy ciemnych barwach. uzdrawianiem lub nauczaniem. diety.uzdrowicieli.nich. 2 tym przypadku trzeba conajmniej przez tydzie+ uważnie obserwować aurę o r żnych porach dnia. czyli centr w ener#etycznych.nie rozr żniać stopie+ natężenia barw. natomiast kolor ciemnoniebieski wskazuje. Po pewnym czasie osoby. Przypominieć należy. jeśli zachc$. że ten pan czy ta pani ma dookoła #łowy wielkie k łeczko. <late#o nie należy zbywać maluch w wzruszeniem ramion albo karcić i m wić. a także wiele. m wi o wielkiej zmysłowości erotycznej. rozwodniony. chwili skupienia czy modlitwie. na kt rym odciskaj$ się wszystkie emocje. a tym samym zdradzaj$ zazdrośnik w. % kolei ziele+ wpadaj$ca w niebieski sy#nalizuje szczerość i uczciwość. w tzw. wiele ćwicze+. 2edłu# przekaz w tybeta+skich mistyk w tzw. kt re systematycznie oczyszczały czakramy i pracowały z oddechami. :wampir w ener#etycznych:. myśli. kłamc w itp. 4łękit ze świetlist$ otoczk$ m wi o bystrym umyśle i znakomitej kondycji "izycznej. dopiero co poznane#o.. lecz zmieniaj$ się co kilka sekund. 'potkać #o można w aurze :wiecznych dziewczynek: i :wiecznych chłopc w:. niedojrzałość i nieprzystosowanie do rzeczywistości. chciwościC B !zerwie+ w ciemnym odcieniu & zdradza. 3uż starożytni -indusi twierdzili. ?atomiast chorzy ludzie. będzie się układać r wnomiernie i promieniować jasnym światłem. % kolei rozjaśnianie się kolor w. a do inne#o. inne#o koloru dookoła #łowy i całej sylwetki zależy od stanu psychiczne#o.ny błękit charakteryzuje osoby niezdecydowane i lękliweC B Aolor indy#o obecny jest zawsze w aurze ludzi #łęboko reli#ijnych (kapłan w. nawet a#resji. zwana aur$. B Przewa#a koloru niebieskie#o w aurze to znak dojrzałości. obłudnik w. w jakim się przez dłuższy czas przebywa. 7zoterycy używaj$ terminu :aura: na określenie pola ener#etyczne#o otaczaj$ce#o duszę i cztery ciała subtelne. jak$ wiarę wyznaje człowiek otoczony pomara+czow$ poświat$. że ten or#an zaczyna niedoma#ać. to znak. niewyra. pomimo siwizny na skroniachC B Pomara+cz & to dla ludzi 2schodu kolor boskości. wcześniej czy p .. roślin. ludzi. mnich w b$d. inni zaś będ$ widzieć mleczno&biał$ lub mleczno&złocist$ m#iełkę.. harmonię między ciałem a duchem. a inna po medytacji. !i zaś. chwiejność lub słab$ strukturę psychiczn$.) 2ura ! kronika wojego 0ycia 2 aurze otaczaj$ce każd$ żyw$ istotę & ludzi. kiedy opowiadaj$. że w aurze człowieka przeciętne#o. i jak$ ścieżk$ duchow$ pod$ża. kt re #łęboko skrywa i kt re mo#$ prowadzić do nadmiernej drażliwości. irytacji. ?atężenie barw czy przewa#a takie#o b$d. że plot$ bzdury lub zmyślaj$. zieleni w lśni$cy błękit dowodzi dużej pracy nad sob$. słowa i uczynki człowieka. wypoczynku. Takie poł$czenie barw występuje w aurze ludzi podczas zażartych spor w i kł tniC B Aolor ż łty w aurze to symbol wielkie#o uduchowienia. to trzeba delikatnie polecić takiej osobie wizytę u lekarza i zmianę dietyC B Aolor zielony dominuje w aurze ludzi zajmuj$cych się leczeniem. 4arwa bladoniebieska dominuje w aurze osoby rozlu. %aawansowani jo#ini i psychotronicy mo#$. że od najwcześniejsze#o dzieci+stwa widzieli aurę dookoła ludzi. ?atomiast ż łć przechodz$ca w czerwie+. Potwiedzili to r wnież ameryka+scy naukowcy badaj$cy zjawiska paranormalne. zaś wpadaj$ca w br$z sy#nalizuje nieczyste myśli. 6m czystsze i jaśniejsze barwy & tym wyższe wibracje cechuj$ takie#o człowieka oraz kieruje się on szlachetnymi uczuciami i zamiarami. To kolor stały tzw. że dana osoba jest bardzo uczciwa i ni#dy nas nie oszuka. a także u duchownych.więtego$ 2szystcy ludzie promieniuj$ barwn$ ener#i$ zwan$ aur$. to znak. (2ielcy mistycy i mistrzowie przestrze#aj$ przed pochopnym ocenianiem i wyci$#aniem wniosk w. ale może też sy#nalizować #orsz$ kondycję "izyczn$ i niedob r czerwonych ciałek krwi. a uzdrowiciel od#adn$ć #dzie tkwi choroba.nie nastawion$ do bli. /urę postrze#aj$ nie tylko ludzie. zaczn$ też wyra. niewidzialnymi dla zwykłych śmiertelnik w. %łocista aureola otacza na obrazach #łowy świętych i mistrz w duchowych. sprzęt w) #ęsty obłoczek czy otoczkę przypominaj$c$ m#łę lub parę wodn$. zaś u niekt rych ludzi w o# le nie zanika i ciesz$ się tym darem do ko+ca życia. 2łaściwie należałoby wiedzieć. masz mały zapas sił życiowych. a u wielu to naturalne zjawisko trwa do si dme#o roku życia. #dyż taki kolor może dominować r wnież w aurze osoby kt ra ma za sob$ kilka nieprzespanych nocy. niskie wibracje. że masz do czynienia z niezbyt uczciw$ osob$. 7uropejscy ezoterycy uważaj$.artwy człowiek nie ma aury. przyjazn$ czy też a#resywn$. Podobnie jest z małymi dziećmi. że dana osoba ma pewne w$tpliwości. sy#nalizuj$cy oświecenie. ale i zwierzęta. a nawet świętości. 6nna bedzie aura człowieka po #wałtownej sprzeczce. /ura istnieje naprawdę & można j$ nawet s"oto#ra"ować F 2iększość os b. a czym innym kolory aury. o materializmie. . m$drości i wielkie#o rozwoju duchowe#o. %nawcy twierdz$. że czysta ziele+ harmonijnie poprzecinana zielonymi mocniejszymi pr$żkami zdradza chirur#a. brak wiary w siebie. będziesz m #ł od#adn$ć nawet najbardziej skrywane tajemnice osobowości inne#o człowieka. mroczn$ lub chor$.istycy twierdz$. postrzępion$. Trzeba pamiętać. u dorosłej osoby sy#nalizuje in"antylizm. 3eżeli ziele+ przechodzi w brudnaw$ ż łć to znak. że brudne. zwierzęta. Zr(b zdjęcie swojej aury . że w zależności od stanu duszy i rozwoju ludzkiej psychiki kolory i natężenie barw aury zmieniaj$ się. B 4arwa biała & zwana 4iałym Ewiatłem 5niwersalne#o <uchowe#o 5zdrowiciela & pojawia się na szczycie aury os b zharmonizowanych i maj$cych poł$czenie ze swoim 2yższym 3a (nadświadomości$).. podobnie jak "iolet wpadaj$cy w purpurę. myśli i uczuć badane#o. %auważy to zar wno jasnowidz. !zęsto zmiana natężenia kolor w aury lub pojawienie się tzw. że czym innym s$ kolory poszcze# lnych czakram w. To dlate#o jasnowidz może przepowiedzieć przyszłość człowieka. czy przechodzenie mp. !zysta jasna ż łć to znak. 3eśli nauczyłeś się z pomoc$ podawanych ćwicze+ dostrze#ać aurę. klej$ się i uśmiechaj$. 2iele os b zajmuj$cych się bioener#oterapi$ czy parapsycholo#i$ wspomina. Aiedy zaś masz przed sob$ kłamcę & poznasz to po mętnozielonoż łtych promieniach na szczycie aury. jak i wsp łczesne kamery przystosowane do "oto#ra"owania aury w kolorach. emocji.. natomiast odcienie dotycz$ myśli. Po łacinie aura oznacza :tchnienie:. balonik itp. 3ak wykazały badania. pracę z trzecim okiem czy inne ćwiczenia. pedantycznych biznesmen wC B 8 ż & naturalny w aurze dzieci i nastolatk w. zwłaszcza na własnym punkcieC B 4arwa "ioletowa to symbol dychowości. 9ddala się ona od zwłok w ślad za dusz$ i innymi ciałami. ciułaczy ale i skutecznych. ?atomiast tzw. 3eżeli pojawi się na je#o tle r żowe zabarwienie. kapłan w. chore zwierzęta czy rośliny promieniuj$ aur$ nier wn$. Aolor ten przez ezoteryk w nazywany jest :=łosem 4o#a:. burych smu# czy plam nad jak$ś części$ ciała. a nawet zdradza cechy je#o charakteru.mi..Aolory i kształty aury s$ odbiciem stanu zdrowia. medytacj$ i nie d$ż$ce#o do oświecenia & pomara+czowy kolor aury oznaczać może napięcia emocjonalneC B 4arwa pomara+czowa przechodz$ca w br$zow$ & to oznaka lenistwa i beztroskiC B Pomara+cz wpadaj$cy w ziele+ sy#nalizuje skłonność do wybuch w. . :dech:. 4arwy aury nie s$ statyczne. zwierz$t. a także barwy otoczenia. zm$cone lub z#aszone barwy sy#nalizuj$ zawsze ne#atywne uczucia i tzw.

kt ra pozwala zarejestrować wydzielane przez ludzi. wr żebne. <zieje się tak dlate#o. otoczka wokoło palc w sy#nalizuje przyszłe zaburzenia. podany lek oddziaływuje na chore#o. można badać czy rzeczywiście uzdrowiciel. wychwytuje i rejestruje każdy załamany promie+ biopola. rośliny. <zięki nim bada nie tylko predyspozycje wielu uzdrowicieli.ożna także zapobie#ać rozwinięciu się wielu chor b. . zwierzęta i przedmioty promieniowanie. że naprawdę istnieje. Goto#ra"ia kirlianowska. dzięki zastosowaniu światłoczułej błony.?awet najwięksi sceptycy mo#$ się przekonać.3anusz 2ilczewski z Aielc. masażysta b$d. amulet w i wszelkie#o typu wzmacniaczy ener#etycznych. dzięki kt rej :czarno na białym: widać kształt aury. że aura nie jest wymysłem nadwrażliwc w. opracował specjaln$ technikę "oto#ra"owania. 8osyjski inżynier 'iemion Airlian. "oto#ra"ii kirlianowskiej prowadzi od lat inż. Aielecki psychotronik bada r wniez w ten spos b aurę minerał w oraz rozmaitych talizman w. ?iemieccy uczeni poszli dalej i opracowali metodę wychwytywania barw układaj$cych się dookoła #łowy człowieka. #dyż maj$ postrzępion$ aurę i ne#atywnie oddziaływuj$ na ciało "izyczne oraz tzw. 2szak ludzkie dłonie zawieraj$ mapę całe#o or#anizmu. Ten e"ekt jest już wykorzystywany przez naukę i na 2ę#rzech "oto#ra"ię kirlianowsk$ stosuje się w dia#nostyce medycznej. że wiele w dobrej wierze kupionych i noszonych wisiork w & zamiast poma#ać szkodzi. <zięki "oto#ra"ii kirlianowskiej i analizie aury można się dowiedzieć czy ktoś ma predyspozycje uzdrowicielskie. że na podstawie "oto#ra"ii obu dłoni potra"i ocenić obecny i przyszły stan zdrowia człowieka. że że na dłu#o przed wyst$pieniem objaw w choroby. 9kazuje się. radiestet w. wykorzystuj$c doświadczenia Polak w 3odko&?arkiewicza i 3uliana 9chrowicza. ciała subtelne człowieka. 2 Polsce badania nad metod$ tzw. 'konstruował kamerę. ale twierdzi. . <o tej pory wykonał ponad >11 tysięcy "oto#ra"ii.