!"

#$
%!& '()#$
%*+,
) -#%. ) /0,
' 12#$
%3/4,
56667894 : ; <= 3+>?# (
) @AB C
D -#%
@AEF
4 G EF
0H
B #%$ 1I
J C :K L BD #% ? 5666B M N#O
9#% ?
#% 1J9PQ
L #% R#% #% :)L SK
# ) ? ? D DT U
#% ? 5666B M N#O
9#%V
-#% @A
)
W
@AB ?KX? /0Y, +, #%ZSK D@ :K
B L 94 [\:K
C )O
E <=
]
#% MS%^ G 3T ) :B
:)94 C 3 D_`a
D U ) #KD M @A@ ):) )M \; #$
%12#$
% 9J U
L HR #% ? b <
;#% L ^ : D LO
9
3 #$
%12#$
%
9J U ) : )9J#$
% L HC :K
;#% U^ 3R
: D HR
>? cd V
[\Z : Me%a
cd 9J [\Z : Q
L O
9
L B R [\Z : >? ? # (
)e%a
c4B 94W
:L T 3+, V
W
@AB : $L
f 3+, V
#% R
9J C g5666
D= #K)V ) h9J:K ) #% i D $ /0,f 3/4,Zg U^ )
:K Q
L^. H 3/0,#% D Q
LT )
? 3/4,#%W
@AB : $L
; j? ?#%k ?3 -#%12W
;B 1I
4 ? R
-#% @AC ;O
9#% . lK 3SK
? : H
#% U^ ; L T m
KXO
9 O
9 D 3XSK U R:K
# ? _ Nin 1I
4 #% ) #% >?B .
R i) D : H
#% U^
UF
= ?]
#%94>?B H ) R
NXQ
L
D $:K LF F
)O
(
9
i DQ
L
R
b G D fT )[B ^#% R .
? #%9I
4 [\
G o T :#$
%
3/4, '( o p#$
%U= B # D#$
%o p9J
:K3 : $U )
o p9J +, M 14T#% U^ ) E48 )O
9 ( M <`a
R qi3
i #% Rn : )U D EF
0
O
1 M KXO
9 M #%G) T1r
)#s
%C ; )O
9
I 9J3 C ) R
3 CZ#$
%k $i< 12
O
1 i<= O
9
R i #K Q
L
O
1 E48 #% #%
B ;
W 3SK
#%k#%j?):) NX?
O
1 O
1
R ? 1I
4 #% V>?@ 8 ; #%D t
3 NB: ? o p

? L HO
1q# Q
L ' 8 ):K ?
;B L
R
3 L H3 b):K UF
= 33 #% RT:u O
9
R
#% R
>? 3SK >?Z:u
K
9J
b#%
O
1q NX #%
D M:) V
+=, j?):) UF
=
' 1I
JL _ $
R 3 b):K i< 1I
4 #% V>? t
* :)U^ Q
L
TW
:u #% O
1
N
R ?B 1Jj?T
bZRm O
1
R 3 <= E4
L SK
?
? $:K
1I
4 #%V>? W12_H
q )< :KQ
L 94 R
T:uq #
D=R #KD 3 3 D Q
LSK i< O
9#%V
U= B # R#% E4 # Zg U^ NX
3 .H
R
#%
R; L T m < # 94
O
9
D 3/4, 3 ; K
o p #% K
$. q'< # ?H3 9P<q<= M< :K)]
#%#% j=
?# $ O
1
3 i Q
L V>? ?
$#$
% < #K 3W t
*@A ; #%W#%:K t
*@A
Q
L
: ?9J i v;
) ??H ; L T E48 $#$
%
3
i N3 Q
L 94 l
O
1 )#K
; D_H
qi< 12 R
3 5666 #% : v94 Q
L #D 3
*@Aq w Q
t
L N? R N R # (
):K
# :K
U R:K <X i ?
WI )#% : <`a
i< 12 -#%. )L _H
LB Q
L :B
R
O
1 ? L SK R ;
?xU^? :K Q
L
D T:u i 9Jqi
Q
L 9J>?Z=D )Tyj?
*@A#%W#K#K
t
D $:)>? ?B L #%D ) 3 3SK
#%
U )-#%. ) ; 9P3 #D L . H D <X>? n b zq
L T lQ
L ? R R N#% {U # :K| R
N # ; E48 z '< G#%Q
L D 'L ^
k; t
* HO
1q3 #%#% ^
?:B HO
1 #(
):K ' 8 )
DT U )
94' 12#$
% L^
FG9J
? i< 12 94
V w ; O
1 3 i<
O
9
?KX?' 12#$
% L ^#% inU RU R ;B

FG9J M:O
9#% 12< L HR ? :u#% 3+, < :K B
L SK N D $W
:SK
<X ?B j? #% O
1 Q
L
D :(
)L
E48 Q
L
?
) D=#%
)O
9z
)^ V
W
R
i #K Q
L
O
1 #%f # D (
}a
3 -#%. )E4? 9J D 1I
t
J
NXqE4 C O
1qL SK
>? -#%k . ):K #% M @AE4? 9J ?
U^:K )HL n : H
#% U^) m M @A NXO
9 N#% O
1
3
L ^ <=
L T +, ;#%3+, V
L _ 3+,C 14w O
1 N
R
T:u O
9 94Q
L ? R L
O
9#%V>? ? U [ wL _ $
@ 8<= :12:K:)9I
4
8 D )L
8 ?:12:K:)9I
4 n R K #% ;
l R# ?:u#%
N
>? M @A#%
>? {# O
1:K NX? |E4 D '94W
: :)ZI:)ZI
)94w R
E4 E4 #12 n b. H O
9
R # :K )
#% : w
O
1
33 #K <= M< #%
>? i WU^V?
L SK:K
R #(
):K
3 ?
N
) t
O
1a
~D : 33 'L ^ D R L T
O
1 UF
=
R
?R :K
) M ;B 1I
4 $>? 94W
:Q
LN
R
T:u O
9 D=#% ?:u*/4,3 )#$
%) R
lD= ?#K O
9 R
n b zq #%k
94W
:
1I
43 ) )L L ^ ? b$D
33<= L O
9
U=#%12
O
t
91P3 # R :K
i L O
9 O
9
VD=h. ) ? K:K3 •)H
:Kt
O
91P3 #% 14O
9
n b. H O
9 #%T K
NX L ^ 3 Q
LT>? ?
)
Q
L ?B W
L € G94 @J $ U •666 EF
J ?
V )

]
#%
L
i
? b i j? B
? R
B
B x ? O
9
D i #% ? 5666B L SK
E48 x ? O
9
O
9#%V>?i Q
L_ D<
i
Z#$
%Q
L_ DD : /0, 94C 9J
3q 94 x*149J
N
‚ll
N
K#%V>? #$
%#%9P:K #% Q
L_ D
i< 12
i O
9 O
9
#$
%#%9P:K#%
O
1
i O
9
R:K
N
#$
%#%9P:K #% L T Q
L D MD {# O
1 NX
NX?
R |
< :K
:K U^ O
1 D=C3(S%G
O
1 :
? 3 <= E4
Q
L HL T L 94 ?9J#%
V
94 1I
4 ? RN
E48
:Kj=
?.Vk
M
;
l 94 # #% KZ $V € 3 { ?H
B ?
:K L
BI
:)W:)) ? R 94 f: ? O
1q x
:K 123 Ne%a
cd L T
R |
#(
)e%a
c4B (
} #KO
9 i R
x -#%k. ):K #%H
U< b ;
)
< :Kt
*; #% #% R
W12 H #$
%#%9P:K O
1 <Xq<D=<
; E4 3 #%k O
9 {U )
;B : ? |
#%< v
i
F Q
L 9J >?Z=#% C
B ƒ : ? R; C R
B F
)
}
(
O
9#% ?
w ; 3+, V
; : )9J#$
%
; : )9J#$
% 3/4,#% #% # (
) e%a
c4B M9JL
„:G
) i< 12
EF
4`a
cd'943/0YH D
3 #KO
9 L^

V C B R ? O 9#% NX3+.#Kk ) ? 1I 4 # >?T L .B#%O 1Q L ?B ' #K :KC 14€ 3 # :K ?O 9j?HL _H M B ƒ : ? R.O 9 #K M:K ?t 3 N j?):)i< 12 R. V>? 94EF J@ R Q L ?B 3 #%kj= ?T#D l \1P m* w @4] #%.O 9 D H) i3 ? #%O 1 #%k 1I 4 $>?3 E4: ) D@ # ) R U R:K . '#%k$ U { : ?9J ?# O 9 >?B H )| ? W Q L ?B #% U^q.$T .…M . R 3 w:K . 3< 12 * ( V .W3 {# O 1 NX * Bt *| O 9 N R:12:K O 9 K O 9 D M:) VD Rt O 1a ~Q L G 14 R:K NX? -/0Y. ?T _H . C R . L SK . 3 b):K ?H Bt * #% ? C O 1 < )Z L #EJ>? @4: ?H B $V B {?B #$ % #% ) L #%3 | Q Lj?3/0Y. (#% R BC R i 1r : R B >?3 O E. R |? iC3(S%G R ( }a 3 t x $) #%k#%< :Kj?):) 3 W Nf 3+. l R U R:K $: ?9J 3 ?H #%):)U ) LF \KXO 9 O 9 3SK i :K 94M . #% R. . j?):K 3] #%M #%D DB ? Q L ?B O 9 cd#% ? R: ? O 1 <q 3/0Y.B 3/4. >?#% R . bBt *#$ % U^ 12D #$ % mp 5666 . i< ?:uO 9 ' 3 7: N{? 9J #% R. mp 5666 #%k< #% ? O 9#%V>? */4. t 3 NL H 3 i< O 9 t *. $ ) B 3 D= #%kD D : H 94:K 1I 4.

#D # ( ):K #% Z L R . #EJ>? E48 i R U U= #%. [\Z : 94W : $C $ V 12 @A. ) j?Hmp 5666 L 94:12:KC R 3T •6669P9J#$ %3+. ##% .3< 12 R. # :K L H Q L ? ba * 3T t H 3/0Y. ? #% i< 1I 4O 9 M @A TD #$ %3/( 4 R ' 1I J C $EJ # H ) W R i U= #%. #D 3/0Y? O 1 3 #$ %k @ ):K ' 8 ): D U # ( ):K #%k#% 3+.#% L ^#% k. B '#%k R U R# :K Q L 94W : 12 #%k#% j= ? H Q L H 3 w:K bBt *#$ %>?U^ -#%k.#% 3/0YH R #% R 3 m :K L _H NX? R W B U= 9J 3+>? ? #% 3T `ai3 #%Dq NX#%D T `a\ wD=B : U= Dt * >?BI@4] #%. K . M1J9J ( R W D B 3K . '. ? #( ):K #%k#$ %@ ):K ? #%k:K[. )_ ? 9J < : 3( O 1 (O 9 g9J3/( 4 R E48 g9J O 1 i KXO 9 R Q L^.V ? n#%k$#$ % #K Q L #%k3 C R. V ) R <=$#$ % j? D#$ %U K] #% #%D i< 1I 4O 9 < :)Z /0Y. 9J L O 1 L 94 _ 12#$ %:KD p KO 9 L 94 ( l:K C ) ? #% O 9 sp 3N Q t L #Kk 3 #%k (#%D '( FG9J#$ % L ^ #%`a:K3 C ) ? 9J U K#% E48 W N3/( 0Y #% t O 1 w#$ % k. .B#% R 3 E48 94 # :K L #% Q L ?B >? ? 3 ] #%94C . L _H i3 ) : 3B #% L H 1I 4 $>?3 ? E4: ) mp 5666 . 3 #% R ? FG FG9J le%a :KL >?B H 3C ) # # ?T:u ' 8 ):KC )') 9J O 9 h [\Z : . t 3N L .

#% O 9 R 3 ?B 3 #$ %k j? O 9 94W : x :KQ L #%D .l #% N 3 #$ %k 3/0.p #% NB#$ %? #% ? -#% Q L HE4GB wg Q L #% . C R #$ %12#s %9J U .#% L HR #% 3 w:K U^ ) ? :12 ):K # ( ):K :) C R T B 3 #% #% $ T t * ?H #% . 3 E4: )#% R U R:K ? #%< :KL _H# O 1:K NX? R ? #%/0Y. >?ZTq' 8 ) $ # ( t ):K #%t 3 X p #% N . #%Z. . :K C $ V D@ #K R 35666 .) #% ? Z N :12:K n#%k#% ): 3 : ?9J#$ % U^ [\Z : S%l R:KEF 0 cd#% ? ) i 9J>?Z=D )Tyj? 94 #% U^ N :12:K #$ % DD #K BD ) ? ?H? O 1 #K B3 Q L HR 3 D „j?H# # ( ):K #%k#% j?):)L SK #%/0Y. #% U K#%:KC ) R#%T:K j?H B #% ? p9JE4:KO 9 ' 1I J >?E4: 333 R )#$ %<DT L#% n bz R# :K W W .#%L H R 3 #% U _H#% $ Q L [1P K t * *12 )@4) . ) #( )e%a c4B o #%j? R. O 9U . X Q L #$ % #$ %@4)^ #%k ?B #$ % ? ?O 1 W L . #% ( }a 3 . H 1I 4 ?O 1 L :u K L T ?B j? #% R # U^ D ( }a 3 t #% :) { #% ?:)Z )| Q L . #%D # ( ):K a ~†%U )Z Q L< :u :) p9J 3/0.H t W3 3 EF 0 T:u E4‚ #%:K D=R#%B:ZT C R Q L 3 #$ %k D#$ %#% <=B O 9#% C ) " TD •6669P :u#% U^ ) g '( ):K TD •6669I J#$ %3O /.B #% ^ R q# ( )_ N #%m#%@ . #% i<= 1I 4O 9 @ B ?#%k :K C R # ?HTD 12#s %L 94 @AB BI#KEJB @ B L:KC R [1I J in W @ .

3Z,

[1P9J#$
%3+, ) U R:K X i< ; R; L _H: : :K
*‡
t
~[ #
#% 14 R h 9J N3 #%C R /0Y,
#$
%
:)i Q
L EJ ? O
1 i< ; R; 3 #%k L SK
? Q
LT ) #% (
}
#KO
9
< $:K i< 12 D ?DD 3 #%k j?):) # (
):K <= M< D
#% #% ^
$ #% #%
O
9
R T:u
x
$ ) 3 : */4,B
#% ; R
#%D $3 56669J NX
#O
1 NX
#%L #%
94W
: R #KD
12#$
%3 #% /I
0#%
#%
O
9 #% 14 3 #% [1I
J#$
%
W
B 3 #%k 3+,
#% ^ R
TD # (
) _ N $Q
L #% i< 1I
4O
9
#%k#$
% ):) #% ^ R
ƒ ; #% ?:B#%
l ?@4: ?H-(O
9 R m :K L H 94 L T
#K; wU=
i3 t
*#$
%O
9U -#%t
3 N# (
):K #% H ) #% 14 ? L NB #%k
$>? UF BR (#% R
L G : D U TD t
3 NL H
E4 ):u
K 12 L #% ; R;
O
9 U R:K R
}a
(
3 ) { 12 ?H
t
B L T 94 #K3 1P
Q
LSK D | (
} #K O
1 C R #KD $ ;B#% #%H x 9J#$
%ƒ : ? )
i< 12<= '94 ?
G
D B ?
3 $: )9J#$
%L v
BI'
9J#%
G D j?; #% R
#%k#%j?):) 3 w:KQ
L G*; # L ^ $:K )b`aw#
R;I
L :u
KL SK
F Q
L O
9
'#%k Q
LF <= #%k #K @p '#%k3
R {# O
1 NX |
# :Kj? #% R ?B
p\# g'#%k *; #% O
1 E4 ]
#%<= `a O
9 #% 14
R
<= M< #%i RC ; 33 L :u
K
R
Q
L< :u#% :) l
#% 3+>? `a
3
#% 14 '#%k ]
#%<=
# K O
9 R U R:K
?EF
0
? O
1
EF
0 O
9 #KD H
BC O
9 :K
i EF
J@ *; #
_H
?R :K 9JU L#% $:K
mp
5666qM EF
J@ 3D#$
% *;#% V
O
9 56J;9P#$
%3/0, L ^ Kj?
3
B * $>?3 #%`a #K { NX? UZT:K | R
H
LO
9If # T:uO
9#%
R

i
NX*;3< 12 E4 D H
B D=]
#%t
3 #
_H R
<Xf #% R
<= M /0,
>? #% >?Z=
#%k3 M #%3 )
Q
L #% <=
<`a B q #%>?Z= t
*:K bZR 14 3 M #% 14 D
p\# g
EF
0 9J <=3 t
*Q
L
# ?KX?3
* <=
t
#$
%
N Q
L
#$
%3:K <= O
9#% DR. I t
* C D#$
%
'`a K
* #$
t
% D X (
}
; R D (
}a
3 ) i<= O
t
9 TD
L
R
E48 M TD #%O
1 '#%k TD E4: ) :u:K R
B:)
*; #%L H
t
(#%D
M /0, L O
9 M
R # :K
L SK #KD= ' ? Bt
3 M:K
<= M< ?#%k
R
le%a
:KL H ? Bt
3 3:KD ' ? 12:K B Q
L HR; M_SK
`af # i< 14 ;B ?
p
R U R:K
?_ #KD=
# '94 1I
4 ?O
1 D= # ?H
:K 3t
W1r:K C ) R
U R:K
3 i<= O
9#%V
Q
L G*; # L ^
R
+=,
*; #% R N:K +=,
#% (
} #K#% R
<X #%ka
3
t
`af # T:uO
p
9
#%
#%kD R<`a : H
#%k< #K O
1 h L N 3W /I
0D ::B
}Q
(
L #% 14 D
it
3 )D=#%
O
9 )'94 1I
4 ? RN
O
9 )D=#% ? b$D L BD
#%L BD U )
1I
4 O
9#%V
-#%)<= -#%)#$
% 9412#% ? 5666B C ; ) 5666@
i3 i ƒ ; 94L T ]
#% '9412 ;94
D=#% ? 5666B j=
?) ) )

i
NXL ]
S%SK N:K
>?
3 D R L BD
U={:: K ; | F
)O
}
(
9
D=#%O
9#%V>? #%O
9
[I 94 1I
4 #%
-#%k . ) ; {3 b):K Q
L t
*; #%k U
b<= #% Q
L G
>?U^
:K ?:)Z ?:B ;I D 9Pg t
*#$
%>?U^-#%3Z j=
?: <=12 ;I
<=12|L T_H )V?
' #K#% ? 5666B C
?
94 1I
4 #%[I@P R
<=; ? R3B 94W
:C U
W 3/0Y, #%k#%>?U^
b#$
% #%
3/0, FG ; #%D cd#% ? R : ?
?_ >?B H ) #KD mp
5666
M N#O
9#% V? R # )#% -#%k. )L BD C ) .ƒ ? #%k M ?_
#KD 94C ; L BD
m) EF
0
?KX? (
}a
3 ) 3 b):K Q
t
L G B:)L D#$
%
GEJ>?
94W
: -j?H ; #%D C R
B ? :K _
D#$
% $ ;9I
JD
„ ?X v $ )
? K 94 :
R D= :KC ) : ?
EJ; 3Z L N 3Z
U^#% # D @4]
#%; t
* Q
L -j?H ; #%D
:)BI ? R; :K n#$
%k>? p
`a nT n B
R
U R D]
#% 94 ?; #% ; R NE4 D O
1
n b G- B
R
)L T. H
i< 12L T Q
L)
;9I
J ' ;WX9P
)
x L O
9#% V
? O
9U
;#% 3+, L ^ ?KX?TD
3 t
O
9 )
?
1I
4 #% #% ^ R # (
)D< o B 33 R Mx )#$
%? t
3N
j?):) h TU^M9JL B
W N3 f 3+,V? R D
i<= O
9
W
@A9I
J <= M< Q
L^ H ) D=#% l #%k NR; C ) ? L ^#%

D= B j=
? H )O
9
RU R:K NX?
.ƒ ? #%k ' t
3 i/0Y,#%ZT * ):) #%k#% ;O
9 #KD */4, #$
% ?
R #$
% #%:K
#%k#%'< ? D=R
R NX?
? O
9 *; ##%
94>?B H ) ; j? ?
R
;
R ):K (
} Q
L ##%
? ??
R ;9J ]
SI
%`a
}a
(
3 U= R -#%kC ;
t
3XSK #% (
}a
3 D
t
; D ?xU^? :K 94 Q
L ? R N 3 R : )9J#$
%L SK N:K
D=
EF
0
#%`a *; #
R
n b G
R# :) H
; 14
+=, R
f # R
E48 #%D= 't
3 Q
L
#$
%E4 #% R
R
NX?
i3 >?Z= 3 5666 j? #% ; T:u #% #%
R
L SK N:Kˆ
i L O
9
} Q
(
F
L #% O
9#%V>? '
LTL
R Q
L G ?
B
FG#%j=
?]
#%B H
:KEF
0K:K i< 12) C T:uO
9#%
)L U R:K
)Q
L
i Q
L Z
E4 #%O
1
i< 12E4 #%O
1
} #K ; 12 L D=#%>?B i<
(
: ? Rn
Q
L O
9#%V>?'#%k3 L T. H
V#$
%l3 F '94 ?
3< 12
Q
L
8-#%O
1O
9
i< 12'()< -]
#%94C R
94 N? )-]
#%94C
ˆi #K Q
L
E48 D=3 :
W
94:

3W t O 1 9J Z ' #K n b G >?Q L ) 3 5666 ) U#%D D=)# ( ):K ƒ W :O 9 {* B cd#% ? :K ? #%| mp 5666 U R:K B : 94 12 FXD $ n1I J U )94 N <= E4 3 U R:K <X l'94 T:uO 9#% 14 I $ H R3< 12K {] #%MS%^ G :KC )'94 1I 4 | #%3 .ƒ ? #%kD #% #% E48 #K_ N #%k< #K # ? O 9 Q L LB i3 >?Z= O 1 .B h -#%k12Q L '] #%<= : M <`a 3 ? O 9 R N i D=.B] #% M .E48L #% i< 12 . V # :K )h -#%k D#$ % F Q L* L B i Q L Z ? O 9 94>?B H ) R Q L? . R N ?E4K `af # p 8ˆ #$ % 1I 4 ? RO 9 33<= 94 O 9 RN . D M C3(S%G O 9 ‰>? ? 14 D= D9J )O } ( F 9 '#%M Nh . #%D L T Q LN '94 1I 4 $>?3+.

O 1q ? Q Lj?3/0Y. ) NX? U R:K t W >?O 9 R NX#% >? Mt O 1 9J t W >? 94:K t >? * ( D< D=] #%E4:K>?B O 9 h <`a B LO 9I )Q L ' ?#s % ? O 9 M <`a M N h -#%k12Q L LB T:u:K ?B j? #D { F Q L #% V>? <`a BD ( }a 3 | t #%`a 3 t O 9 O 9 { 94 . :B :B:K nT )U ) < R NX? M 3 1I J 94W : .B 1I 4 < @ :O 9 BI #KEJB i <= M< i .:K 3X3 . ba * j= t ?_Tq3 ?H Q L GEJI )U U R:K n?H? | ? 14 ‰>? R M U R:K B : ? R{? Q L G n#%k #$ %| #%`a 14 3 1I J E48 Q L :K Q L Gj? G R ba *Q t L G D#$ %t O 1a ~ . -#k. )i R 3 RL SK:K ? ] #%#%B NB i NB #%€ Gq3 .V ' #K ' #K .33 #%`a 14 N 33 )V O 9 . )O 9 U #$ %nQ L^ )#$ %< O 9 O 9 3+.fT 5666U Q L : 39I J :KEF 0K:K C ) $ . )U I )V O 9 D: Q L H) \#%k X M N#O 9#%V D=#% 94W : C . ) D] #% E4 i .B i B h #%t 3 EF 4`a cd# ? :K3 C ) '94 12 . ) NX94.

Z TD V ) ' 12#$ %K O 9#% #%k$t ] #% 3/0.I C R _ M < Ft 3 : ? | 3 1I J )t ] #% D R EF 0)L #%`a 3 #%/0Y.Q L H ):u KQ L +=.a ] t #% Mx )#$ % #%ka 3 t t ] #% )t ] #% #%`a 3 E4 ?E4 C ) D <XT:u x O 9^T L 94 ' #K Q L 94 * ( : <=$] #%C D >?: \ V@AB ˆ : :K R _ #% $ . #:B t <= [I ( *. )#% Q L G 3 DR. { #%k$t ] #% O 1q ) :u)t ] #% 3 C3(S%G .B#% 3XT ‰>?#%`a 3 t KXO 9 R .B 1I 4 #%q 3/0YH R Q L *. I M 143< 12 `af # p )Q L ? #%/0.#$ % L H :u <= #12 * ( : D=] #% C D ) Q LT L B3:K * ( 94 N 3 :K $ D {? b$ . #% 14 ) #%kD i : ? RnM9JU U 1I 4 . # ( ):K *] t #%j?HD=#% R* ( /0./J. E48 DR. #%k j?):) $EF 4 }a ( 3 p t `ai< 14 . 3a t X >? R L. H <= [I TD V ) . I < #%k . f R #%`a 3 EF t 0)L L ^ R . ? ? )t ] #% 3 B .#%#% B ? R Q L ' 12#$ % 3/4. R | TU^ . ( f # {3 $:KB N x 9J | ?B x :u#% >?U^ :ua * Z#% K H [I Q t L #( ):K #%`a:K C . -#%k. ) ? b$3:K EF 0)L Z ? ) #%k N:K #%`a 3 EF t 0).B 94 : ( R E48 Q L O 9 NXEF 0)L:B 3 #%`a 3 *.

M9JL †%U ) . j?):) i EF 4`a cd H D D H )3+.EJ ? O 1 E48 #K_ N #% ^ L ^ #% i R 1I 4 ? R ' #K i< L . #% 14 R #% K O 9 R i #% B #% R #KD t 3F G L BO 9 Š :KC $V 3/0.i 14 D #% ^ R 12<9J i .B H R ilTy :K C L#% in LF39Pg H C R i<= 1I 4 O 9 ] #%3 ' 8 ):K C ) . D#$ % R. HR 3 #% U D Q L ?B 3 #%T Bt * n?H? ] #%B ') ? i<= : HK O 9 R )O } ( F 9#% 1I 4 #% #% C ) lD] #% O 9 R DR ) ? n#$ %k L T H h9J:K . :) # R #%k >?Q L^ ' 3 : R >? D#$ % D 9J B#% 3/4. O 9U L R #$ %Q L w9J BbK9J B *14 #%3. R #K_ N#% ^ i ) R #K O 1 +. 3 #KO 9 L ^ >?Z= B9J : #%B N? O 1 3 b):K S%( >? #%k#% L SK 3 #KB L D 3R L H R •)H :K3 #$ %kj? : D#$ %EF 0 3T : #%B N? C R .#% L ^ M1J 1I 4 '( ' 12#$ % L^ )9J ? #% i<= 1I 4O 9 ! 5666 b G #% R i TD 9J M t *‡ ~ [9J 94 1I 4 $C 14 O 9 #% R i R3W #% Q L G $:K -(O 9 3 )R : )C )#% j?3 ( L B R EF J@ B V 12< L H•6669I J #% ^ R 3 9J Z#$ % 3/0. H ' 3 TD L T L ^ #% D H) #% 14 3+.

{t *@ * Q t L| C78 7 :K ? T B FG :L ^? R.3 #% U 3 b):K U^ <= Q L ?B 3SK 12 . :K ? ) i 9J >?Z=O 9 3 : D U . C $ V #( )e%a c4B i 1I 4O 9 # ?_ N 3 #% U 94W : #% :) 3 b):K EF 0@ t * : v MD U Š :K C $V ? E4F ? RD ( }a 3 ) 94 t _ N 12 L # . w #%B N? { Q Lj?t * ?Q L C U|'3 B R :I K 9J :3 C O 1 L T EF 0@ <= U N R. EF 0 O 1 ‹w M /0 D=R 9J <= 3T Q L ?B # ( ):K ƒ. <= #% >?U^ O 1 #% . # ( ):K Q L ?B 3 #%k 94#kEJ M:) V . :K 3 b):K 12C U #Kk R Š :K B #%B N? Œ #Kk D TB H R NŒqi #K Z R #K BD j?H B #% ? : ?9J # ( ):K E4F FXD H ) i< 12'94 N? ) R M9JL BIM . # ( ):K MD U DB ^ R i<= >? DT LO 9 #KD m ‰ *#% B : $Q L. >? 14 R. C $ V ? E4FL T #% E4F D:T 5666L # Q L ?B NB K N R 3 b):K DR? :K L^Q L N? R. DT U ) : ? $V . 12#$ % 3 b):K ? ) :KZ V #% R. R. H < 12 ' X#% M Q L *14 N M . >?Z_H ) ?:K Xwg >?i< F :K v# 9J>?Z=#% <= C R Q L ?B W #% >?U^ Q Lj?t * 3T . ?B f ' ?# ( ):K )V N #% :I K D :KC Z )#K O 9 N )h #KT3 C R R C 14 L R #%k T\@P9J O 93 L SK3 O 9 C 14 CO 1 .9I J] SI %`ai C D ( } Š ? ) #KD ' #K `a:K #KO 9 #( ):K ?B . .

B R# :K U R:K K O 9 O 9 NX? R K D D=#%>?B TBIB N12 W ?gKB ?3 . :K 3/0. H M N #% E4G B#% i Q L( N 3+. W -#%k$3 D .B 1I 4 #% )O 9 143< 12 N O 9N '#%k #% C R€ O 9 nL # :KBD C ) ) < )V N O 9 R:K '3 )*. :K f # )' NX O 9N '#%k #% N #%k #% ) ) ' ? * (:K C R€ < 12 { Q L 12t * 3T t *@A #B HR. @4] #%. C O 1U R NX ? : ?9J >?B H ) U= n b G TU^ . # h @A#$ % )W N'.H €3 L ( . 1I 43 #( ):K T . H M B G] #%1P L ^#% #% ? #%M: # ( ):K ?Z_H q' 3 : :K <= [I #Kk [I R 3 : ? 3#$ %k) HR. U R:K B : # ( p ):K nT BI . # ‚ #%g NX#% H R N#% O 9 D= #$ %3/0•. Q LT|3 ?H BD=R'#%k3 U . C RN R 94 .3q D NL^ L ^:K .j?H? #%3 #%k L BD j?R H :K3 W Q L ?B # ( ):K t *#$ % >?U^ L #%B #$ % U #% >?U^q bBt * :K D ? R. :K Q L H U . t * Q L U^#%B 94:) n#Kk `a . * t ) ?:K n#%k? O 1 Q L HQ L G 12M :12:K Q L G ? #% $Q L H .

U < $T L # D#$ % j?Ra _H 94W : #% n#$ %k * $>? #$ %Q L w T #% :u #% #% T #% L B . T:u /0. U R:K @B ) N )L `a C p {DB L D 94 C ? #% 3/0Y. C R3 : #%:K C R . C y <= #% #%k ::K C R 3 #%B ?$< mp 5666 h FG3 j= ? #% R. Q L G# ( ):K 3 #%k94:) ? #K/0. FG B FGt *@ <= U 3/4. O 1 mp 5666 #Kk x L T L #%k O 9 q '94W : #% C 3 #%k j? : O 9 ( #% BI #K ' #K . {? : ?9J #%t 3 M3S% „F?X |C O 1 S%#$ %H# ( )MQ Lj? .#$ % #% ) L t *#$ %K#% 94W :C L D NL ^94 i K#%V>?q 94W :C >?BI I l' ?#%Ž) #%D= l R RD NL^ L ^:K O 1 ?R :K3DR R ( } #K#% 94 . Q L HU= t *#$ %O 9 D#$ %t O 1a ~Q L HO 1 ?B 3 #%k j?T . D< )>? :: K . :)@A#% . #% R B FG#$ % #% ):) ? Q L ?B C y <= UqW bB :u#% L ^ <= . D#$ % #% O 9 ?L ^ ? R | 94EF 0O 9 #% R i3 Q L ? . :K3 ? Q L ?B ? #% . ? Rq lDR R < $T L # D#$ %t O 1a ~Q LT Q L B O 9 94W : 12C L Q L ? Dt * EJI )U .#% j= ?T 94W : #% $Q L H ? #% . •)H € G9J_ ? T Bt * ) ?:K n#$ %k FGL #%D lQ L G •666 R 1I 4 #%V>? ( } #KO 9 . @B ) N <= [I ( . * B FG *. 3T Q L ?B ? #% ) ?:K >?U^ #%U^/0. 3/0. <= U U= 9J Z#$ % ^EJ ? O 1 EF 0 <= . C ) NX? D=Q L G ?C R UF = B R : ?9JC3X: D=R 3 b):K Q L ?B )94 #KD ?9J3 ? W Q L ?B >?U^ L . < )Z L #EJ `ap p `a BI#K ' #K [I ( #% mp 5666 <= [I B D= 3 5666 L O 9 ' #% ( B R .

#%D ? 3 #%k 94#%k R #( ):K #% :) . D#$ %qW #K/I 0 FGC R B T ?T L # D#$ %t O 1a ~Q L HO 1 94W : T #%#$ % n#$ %k 12C L U= t *#$ % K:K3 94W : B<= j?H 12 Bt * f ? :K . 3 #%k D#$ %t O 1a ~Q L_H T B 3 #$ %k3+. W Q L {#% $Q L |#% j= ?T W Q L ?B C € :) H U= q Bt * #% O 9_SK #% :) #% T #% LBI:K C R L B B ?:)Z cd#% N12 HO 1qT:u EF 0 ? Q L ?B U . T Bt * Q L ?B 3T 3 #%k 94#%k O 1 : 3 M:) . ? K s# R #%:K F #% #K . D U ) 3 #KS%:K #%@ ):)q #%k#%3/( 4 D j?R L #KD=h 9J:K ? +=. o #% j? R LBI:K ? ) T B FG 12:K ?:)Z ) h FG9J t *@ @4W^T . X <= )O 9 G ? D=#% ) DQ } ( F L G3 O 9 .j? B ? <= ( [I )O 9 G #%# >?T L#% R . j? B ? R W *#% B ? Q L ?B T Bt * )Z . #% R U= # ( ):K #% t *#$ %@ ) #$ % M ? ? #% #%DT H D }a ( 3 ) t #% $Q L >?U^ L N 3Z :K #$ % * B FGU=Z#%t * KSK . :K ) ? i i :)9P9Jt O 1a ~Q L HR }a ( 3 ) t <= -( [I@P BI#K j? B '94 ( h i :)9P 9J #%`a L O 9 Q L< :u :) : : :K NX? T:u $UF = .Vw #%k3 #% :K B # #%3 #%j?HC ) DD L DQ L N? #% O 1D= '`a i -#%12 Q L G BI ? #K M: R i 1I 4 D g•666 :K D #%L T ( K ') ? D=#% y #K O 9 '94 . C R i #%12:L ^? R. :K3 U= Bt * #%O 9_SK ?#% Rt *#$ % O 9 #% #% <=B #K#% p `a #% B#% .B < O 9 B D 3 B G#% 3 #%k ( N:KD . ? ) B FG ?:B HO 1 : 3 : ?9J#$ %@4) . [\Z : EF 0 T #% L B :12:K .

9I J #%/0Y. 3 #%kj?):) ? #%/0. T Bt *Q L G 3T ) ? B :K T #%#$ % ) #% B#% . )M9JU L i Q L GEJ ? Rn -p 5666 BI #K [I B ' t 3 < U)O 9 D= :Kqq U ) #KS%:K 12t ] #% < 1433 R. #% .9I J#$ %L H {n :3 C R | R 94W : #%/0. 3 b):K -#%Q L * C U )< * ? t Q L H? )>?U^ U=Z#%<= KT . *12L H *O 1 G #Kk D=9J 94 R M:)M:) B #% ? • : ?9J i v v. ) i e%a cd 9J R h ? 3 B L ^ D >?B H ) #KD i<= M9JL B . -#%k.T:u #%/0Y.:12:K #% R ' #Ki<= O 9D )Tyj? ( }Š ? ) mp 5666 '94W : h M ? DRL BD C ) #KD M: BI#K .9I J#$ %# ( )e%a c4B L SK ? #%/0.9I J •)H :K # )#%i O 9 _ # )#% ?„`•a D=R#%B:ZT C R 94W : L T 3 b):K * < <T #Kk R _ „ N:K TZU . ):K < )94^ 9J U 94 j?\12 L 9J >?Z=#% ' ? #% U^ ) 3 B 3 /0. q T B @B ) N :)) v -( K [I ? -#%k. C R i : 12 HN ?:)Z . S% . f RMS% ? x 9J#$ %L H #%/0. ):K #%k#% @ ):) ?T L #EJ ( .: O 9 i 9J i< F :K v# 9J>?Z=D )Tyj? #KD 94W :C O 1 3 bj? HR. O E w 9J#$ %L #% C O 1 ' ?L Nj= ? #%3 q B ? ) M DQ L G O 9I $#$ %h M9JL B W] #%j?HL U R:K #$ % B FG U=Z#%t * :K $ : U t * U #$ % #% i# *Dg9P :l HR. :K ) : 3 3: :K #. #% 1433 D EF 0 q 94 h )Tyj? U :O 1] #%k)q #%k 9J i Bq ?:K '`a O 9#% V>?q ' ? #% KDQ L^ D REF 4 M M9JL -#%k. Q L_H :: K .

3 5666 L #:B ‘< ? 9J +=.B O 9N ^#% R33 D i 9J U R MS% ?_ N ?.B #% . ) ' #K *14#% 3 . 94 L T #% D=#% 9J#% G . 3 (E4)V [\Z : 3 #%: 12T Bt * $Q L -#%12D ? )t * U #$ % #% ?B #%k#% j?T $ #%L H <= -( K [I B ? ?E4F Z '( R : ? ] #%D= :K<DT H ) M 9J $ #%/0. C y <= W * NB M #%D C RC 8 <= Q L HD< ) mp 5666 B94: 94 C R€ . 3 #%k 3/4. -#% * < #%k#%94:K U R:K B ) N:K MMMMM . Z:K nT Z:K #% R33 i< . B 3 $fT ). L T 12 )Tyj?9J M: D ( }a 3 ) t [I -#%k. ){ $#%Ž 9J 3F ? . ( R 9J E4F i< 12 '94 @ : ? ) D #%k j?\12 LO 9D )Tyj?h \ ‹cd # : ?9J#%DT H :K ŒŒ<= i Q L H Rn ) # #% . x L :B #% O 1 ? O 9 #% O 1 D= '`a #KD -#%k12M9JU L W Nj?):) +=. U R:K X T:u EF 0 x T #% #%k ) ba * t #% R #Kk’ R U R:K 3 ?B j? O 9 * ? R 1I 4O 9 ?KX?j?.9I J #%t 3 ‘ R12 N‘ $ #%/0Y.Q L H #$ % ƒj?H #% NT #% L B#% n#%k#%D ) ? nT * ? ) /0. W 3/0.B H H R | BI#K ' ? #% L ^#% M: mp 5666 ?t *‡ -t *‡ W . mp 5666‘< ? ') ?BL #%D E4F Z ““ R U ) ?R :K #( )e%a c4B $ U . V BD .ƒ ? ? b$ '94 UF = h )Tyj?9J C R NXQ L HR) EF 4G +=. R3 #KD= B ? :K T 3+. Rn D=#% >?B ’ ? D >?Z[ 12) Q L HR N x b # ( l ƒ .

7: 12 #$ % D#$ %t O 1a ~Q L HO 1 94 DR. V ) 3 w:K $: )Q L #%D 9J B#% ): 9J B * B ? $ . #%D <= R f . #%j?H 94:K U=B ^#% .9J B#% 3/0. Q L GO 9#%V>? nT 14 N . )? #%314 EF 0 BI#KEJB #$ % * B W ƒ $:K C $ $#$ % )' X O 9 #Kk [I # ( ):K #K/0Y.#%j? G#% { . q#%j?H #T . C R $: EF 4: 9J B#% 3+. D #% R #KEJB | 94W : ƒ $E4) 9J B * B 9J Z#$ % HO 1 -#k < Z= I<=. G nT <= D )L M C #Kkˆ w w w . .#% # O 9 ] #% ( } #K O 9 #( )e%a c4B '() FGDS%”( K@G3 Z ) #( ):K3 #$ %k3+. C R $ ”#% ?:B O 9 b G #%D 3 #%k @ ):)O 9 EJ ? O 1 T ) Bt * Q L 3T n#$ %k O 9 ( R 3 #$ %kj?):) $3 5666 9J#$ %L SK #%L O 9 ?3#%:K T B FG M ? ] #%T L HR `a:K C R $ L N B FG#% #%V? O 1 W T B :u#%Q L ^EJ C .O 9<= Q L<#$ % #%k O 9 ?$ M ) * B <= 94W : $ :? ƒ $L 12 )Tyj?9J 5666#%)L#% R DS%^ * B n#%k#%D 3 5666 T #%9J L #%D 94W :C $ V 3 B W ) ?< l D#$ % j?R H /0Y.:K C $ <= ( [I MMMM <= nT [I M* G .#%j= ?_H +=. #%D ):u K +=. R #KD $ .#% R. G #( ):K -#%Q L $ D <= 3T . . ) ?:12:K 9J B#% D#$ % O t 1a ~Q LSK $ :KDR . W T Bt * Q L 3T 3 B Q L HR. :K #%k#% 94:K #$ % W •W bB < $ $ . I Q LSK >?Z= #KD= #$ % * B M j?H$#$ % #% 14 #%„j? 5666@ :K j?L G94:K ?R :K < $ $ $ D#$ % )'U^ . U=Z#%t * *12 # ( ):K #% SK EF 0 T:u #%/0Y. ): ? R.

#O 9#% <= M . -#%k. #O 9#%V? R . HR M nT ?:u ? R 9JL '`a O 9#%V #( ):K B 3 B Q LSK #K/0Y. :K EF 0 * HO 1 <= [I ( M: #K_ N #%`a:K C ) w w w b MMMp 5666 nT [I # ( )_ N #% B#% w w w b #%k ?:B ? ) ?. ):K SK -#%k. B ) ?< lT # ( ):K . ?94 N) * B U=B H3+. E4F ?.#% j? G#% 9J O 9 94 C U ] #%B : EF 4: ? )W :94 9J B 9J O 9 HR #KD ) ) ? E4F:K C ) 9J B #%k :K8• S% DR ) ?:B H S%l #%t 3 j?< b)#%Z:) H ) <= M ( [I #% B#% MMMM <= M . C ) $#$ % . 5666w . nT D=/0Y. 9I 4 ? 3 b):K 3 ? R S%l ? #%f: ? R U R:K f B f: ? R. W #( ):K #%k#% @ $#$ %<=B )#$ %. ):K : #% ) NX U=B ^#% . )U 3 #$ %k * G D#$ % T B 3 #%k @ ) 3t O 1 9J ? #% @: ) ?:K9J B#%3+=. 7: N # R U R:K mp 5666 n [I #K_ N >?mT#% .#% 94:)9J B#% 3 b):K 3/0YH R 94 9J B#% 3+. . mmmmp 5666 <= D=] #%Q L_ ) . V ) E4FQ L B< #K i # #%L )_H 94 C . j? : ? R T #% L B :12:K .MMM . HR #Kk mp 5666 94 C bO 9#% C R f D= 9J B MM w w w D@ :K #%O 93 DT H ) '94W : C $V BDT H ) #%)Z>? X R #% : ? 33 D '94i3 1I 4 ? R '#%k nT LF HO 1 D=#% #%B 94: /0.#%T ./J. #% R E4F ?.V ) #$ % * B . 94 C ) #%/0. #O 9#% i 9J12#% 9J B * $>? 9J12U : 12EF 4: 94 ?:B H 94 9J B : B#% $ : *5666O 9b1PEF 4: ?:B ? ) E4F>?B HR. . Q L HO 1 9J B ) i #% B ? R.

h #KS% H K ( ( [ * L#% LU^V 94 3 b):K Q L G O 9 mp 5666 nT w wqq O 9 MMM 94 . l : 3 -#%ke%a cd M:)#. #% R #KD= ' ?t O 11P:K mp 5666 ' ? x ' 9JC D #% '. ) #Kk mmmp 5666 ' ? 3L^:K C 3< 12 9J B #KZ V? ) D=9J B )mmp 5666 ' ? t O 11P:K C 3< O 1 mp 5666 #O 9 ' ?:K C . #% B ? $ N$#$ % N:K ) ? nT *. mp 5666 '94 >? 3+. j?. D E48 i U R TBI Q L HR. HD #O 9 MMM #% B#% #%k#% ?:)Z>? ?. #O 9 N 94W : T B j? R:K C U mp 5666p 5666 #Kk :12:K [ * L mp 5666 94 * U>? V? 33 3 #% #%k _ NC O 9 94 >? +=.$ .#% @4: ?H ? j? B ? R ? 3 b):K3 B ( } :K . #O 9 Nmp 5666 #%:K ƒ $_H ?. MMM M94 ( <= [I <= .#% j= ?T # ( )e%a c4B M:) j?):) 9J B#% 3/0YHO 1 M : t * * B U=Z^ 9J B#% 3+. C 3 i #%k Q L HO 1 3t W1r:K C. #% ..#%14 j? G ( R < 3 Q LT .V [I j? B ? # ? #KD= .#%14 j? G#% -p 5666 EF 0 3 H ) 3O /.O 9<= $L # v O 9 • .

<=8 > () 232 ! E)$5 % ! 2FDG78 6 ) H $% .3() 23 ! & # FD(7 2 4D '() & () P! > .<=K 9 () $5 % LA( =M2 ! N: >O() P2 4 > "' Q : & ! > # & & () R # O & .<=8>() R # Y Y 4D D (7 8& O ! 2 ^6 ) R. \!VI2:()-! 0d4 '() 2 .I J F 6 7 23 ' & ! >F. / 9 P' \! (7 2\! (7 8& 6 7 ] . ^$' X X+ D *() R ! '() 2 (7 2 4D & ! >() R O _() P1 2 !45.<=8.#K !DW ! $ () R 6 ) X & (7 Y . / V ' . () 23 023 ! ! . 2(l5m N & /& O ! E) .F + 2 4D -! & & ! A@ 4 2 D(7 2 4D $ ! 2 V 2 2 P Z 78 m n!o T !D *Ag & ! ] & & .K ! 2 ! "e 023 ! 8.<=8.<K 2 /2 & ! 2 D(7 2 . / H DA 1 23 Z )[V U 0 ! 2 > .30a4 S.! "# $% & '() * +. J F! #H 6 7 U 2 F () 452 ! 2 V 2 2 P "' p & M .$ FD(7D8A@ 4 2$# -I !6 7 () . 0 ! 2 .452 4D & S23T & 6 7 U 2' 1 2 V N > D . /& 01 23 45 6 ) (7 8& 9: & ! $ 023 ! ! .<=8>() R # W6 ) & 9 () $5 % & '() 2 . >"? <@ /& 2 ! > '() @ A? C 2 ! > D B 2 23 . 2>45 ' X V 0 >2 4D (7D8& 6 ) E) H J ` F! 6 7 4 W !D /& & ! > D S.b T & c() 23 . '() -!. 0 FD(7 8 > D 2 \!VI2 M2f ! Ag 2 hi (7 B2 4D & ! 2 & & () R # 6 ) H Dj U 2 "#k gUk # () J F(7 8 > ! D2 !45. > 2!D( Q . >"? <@ L .

@ Dt O@ D(7 N & W6 ) & O * 22(l5m N & . ? # "'\! B 4 $ ! #H . O 8. D:! '() 2& V(7D8 #H N 10a ! > #4() R c. B & '() N X A 23 . () . 2 -! & & . E) BJ F t '() E)$5 % 6 ) 11 2V 9 & X '() B ! $ 0 # N 4 . B B >A-! D !D 0 > 2FD(7D8 Z ) B # X ]N 4D & >6 7 ] . '() V 2$# . B & ! 1 f& '() 2 & & () R !() U 2() () U 2 X > Tq U (7D8& 6 7]. R F .6 7 023. J FT 8.M . S2H / () 232 # ! $ 6 7].() . 1X 0a >45 -I !G7T . 2 . B & r2m h# 2 2 O 0 ` s2 X .I Z ) > c G7() PO Z )7 O > 2(l5m N & G7() PO . $% (7VBE)45 & E) 1\! 2 () ! > P `\! X 2 > 1 23& () P X > '() 2& V+ D$# 20a\! J F() _R 4DH$5 % F D$# 2 > . L (7 f2& F Q.<=K9 () $5 % '() ! > 1 O() P2 4D W6 ) & s2 F+ 6 ) (7 8 & 23() P$# E) B. B & # !@ D & 23 ! . # N & W6 ) & O .B & 23-! & & FDM 1 23 ! 2 FD(7D8S2J F t 23 20a X+ ! FD() P 23 E)$5 % /& XIV 2 ?tE)$5 % ! 2 E) 1 2 ?tE)$5 1 % V.<=K $5 % D(7 2 > . ! :$% "? # . 2. 2` & 6 ) 1p 2F WWWWW 4D & X 2 2 "' ! $ 6 ) () u 1 1 23 # N D 4D & s2.I B W Z ) 4D X > & X 45 > .! ! 1 ' 2 ' X (7D8.

$% 2 \! .<=K ! $ .<=K D(7 2 $ ! o! O 'X F F + 2$ Z ) 0 !G7() P () . B & G7() P 2. :()@ !> 6 ) ] 2J F& O ! XIV 2 ]2 9 ! & .() > "#g ! Z )[ os2"#AD N & ` $m nJ FT 8 4D H J F ! "? < # . $% X >6 ) # v P F+J F() P!D 4 > () & 6 7w-! s22 N & * # 0 ! G7() P"? <& F V >45 S2 () 23 .I J F@ () & 6 7w-! O ` $ ' Z )[V Uk B CJ F(7 2 >45 N > . $x c.2 2 O $ '() 2$# E)$5 % & ! 2 E)$5 % (7 8 > .I X ] 2\!F + H J F! 6 ) . .<K -!. B & (7( 2& F > . E) ! > P & Po!D 1 * 23 F?(7 8$ I2 # N & P * #H N 4 & #$% .B & G7() P 6 ) 2() 45 L (7 ' D * !G7() PJ F(7 8 > D Q 0. * ! 2(l5m N I (7 > f ! *Ag & N W D !D > Z 7RUE) J F@ 0a ! D & > D$# Z 7RUE) X\! !45.<K () & 6 7w-! . B > "? <@ & 0# o $ oD .B & G7() PO c. /& 01 23 45 0a !D & 0 ! p 2 .I X & @ t .() 2 > . $% ! " #H ! 8! > P "# .I* F Z ) A-! D ! > .<=K 10a ! & ! D4 2 c.<K9 P > c. 2I(7 4G7() P > N $# P2 ! D4 ' 1 23& ! N D FDM v P > ! .

<K 2& V W . ^6 ) R. :()@ !> .(7D8LbT & & ! 9: RX & # Q > J F. $# >45 c.() .<=K 2V6 ) X1 2V X .<=K 1 & bT & s26 7 ] .I Z ) 4D & F O() >P & c16 ) (7 8>45 > \! -I !E7 > 26 7 J F6 ) R 45 .T & 4 0# 2 > | 2 > D$# & . ] 2 & (7 (7 . /` E) 1 2\!X+ . . f 20a\! yIK ^6 ) R $# Y > '() 2 . 4 > P I>FDG78 DUE) & & z @ t& Po!D )+ B > 1 ! W() P!D () & 6 7w-! HB {m C / 0a bT & FD T 8 & > .. ! & ^1 23 45 & "#g # ^s23@ t2 . fM R &0 P lm U # 0 ` \! 23 X & O 4D 1 2 2 X+ J F! . T & O (7 -I ! +. F?(7 8$ yIK* . FDM ! 2 2. F + ! $ . T & '() 2$# -I !(7 s2yK "e. $% -I !E7@ t H$5 % (7D8 . ^ /@} D$# 2 > "#g ! .() 0 s2"#ADb (7 @ ' 2D O() P (7H O() P 4D . "# ?. & () 232-I !6 7 #s2$eA4 Yk-I !@ "' ! $ 2 4D*4D 2& V B B 4D & F c > B W( = > () BD > W( = 0# & .

B & /& X 45 !8 A 1 45 R X & L 2 ! 1 #N .I 023 \!VI 4D S2W() PW0 .c. 2.<K 2& V0a & W 4D DV & P() 452 > .<=K & ! A 3 ! 1 2 0 ! G7() P > I(7 FD(7D8 0 ! G7() PJ FT 8.<=K & 6 ) & @ Uk > () & .Q 2\! T 2 > '() ` E) 1 2 J F6 ) \! 0az @ & 2 *() R J FA ! > P 0 # "#AD X DU' N > 2\! T * # .o L D4 2E71 23 X DQ c.$5 % 45 N & ` s2()P. $% > B C 2 #: !8 > Z ` . ! F 2 > b () & 6 7w-! 1 2 O $ 4D 2 "' 1X f ! U6 ) &@ > /& P > ! W6 ) 0 >. Q BZ ) > J F() R F + 2 0 >\!F + 2 E)452 1 L2 .I 23 2F+€ > X > . Yk >N BM2t . .o () P & ! '() ^1 23 D/ 4D D ^$% ' X ! s2FD(7 8 > D D & ! HF+ . $% * # .I *() R *() R #: !8 ~U~U G7)[ 6 ) &@ U 6 7 ] . C B :()M>mB C2 FDM Z ) ! A !D 6 7 ] .I > O B c. • > 82 \!F + 2 () f ! :() D > D D4 ' ! & . ! . \!VI > () R 82 X+ & (7 Y & "? <@ . $% -I !E7@ DtV 023 X -I !E7@ DtV 2.

• '() 0 0aG78 !0 R W( = ! u W() P! > # 2 2 ! $ S. ! & V () R ^6 ) R 2$ S2.I Z ) ` 2 2 /! & 2 2(l5m N & * ! # PN >z @ .#H X & 2$# /& #& ` E) F ! & -I !6 7 S23N 4 '() D yIK '() De D b• yK0a ! & '() D:! ! E /$e"? # 023. V FDB 8$ W( = B O . 2 ! 2 #: !8() ! > FDB 8F . 1 u ! 0a4 2 hi ‚ 2E)452 ! 2F 2 . 02 ! A g A g ! 8$ ! 0d-!82 () P1 2 "'. () . . ?` R4 & () P2 ! & ^G)R D >"? <@ ^6 )R S2.B & G7() P \! c P ^ >"? <@ 2(l5m 2:$' eJ F(7 2 4D 'F () P!() R2 FD(7 2 4 > 9? I 9? I B ! > O W() P 2 ! yK .<K 2& V () J F(7 8& 23 023.<=KH D & ! . ! D8 . $# ^6 ) R "# ? 4 > . .() R !D c P! 0aG780 >(7 !k 0a@ "# b () P45' 0 S23 .<K J F(7 8$ .<K9 P (7D8 4 > c 8F . 2 # 0` H .I #: !8Z ) > X ] W 4D ! 0a4 2 D !D (7H FDB 4D 2 ! > 023. 0d ! > '() D$# 2D 2(l5m N & * # . O@ D(7 . $ "#AD . + 20a >45 B ! $ D/ O 4D (7 8 > ^6 ) R. ?` -I !6 ) 2 $# #H /& A@ 4 2-I !6 7 s2T & '() 2 .3T & N 1A '1 2\!F + 2 Ss2T & 9? I 4D '() 023. 2 6 ) 0d F 2 4 & 2 & & () R # ! 2 2D W6 ) & 2(l5m (7 8>45 W & O .

6 7 ] 20a\! (7 & * c X> 1 I2 > "# 2 > O @ (7 ' X > 1 & 0 ' E) B 1 & 0 ' E) B 1 ^ / t6 7] 6 7H] s2 6 7 ] D 23. * # :() & 8 (7D8 0# 6 7] / O O # 0d 2 & # $# P J F(7 8& 4 > J FG78 D:! $# 2D $ #: !8 N V O Z ) # '() '() V 1 2. !86 ) # 0() PD0 45 ^ /@} S2() 23F () P!D F?(7 8 > c.452 Z ) . ! /1 2 I2$ X > 1 "? <& F G7() P OO X > 1. * # :() & 8F 2D \!VI D c J F@ 2D c J F(7 8 >^ c J F(7 8 > ^ /@} D$# 2 D$# 2 & . & & 0a !D & 0 23.! $5 % ! ! W f .

& "#AD 0 ! 2(l5m () ! > FD O"#g B| ! $5 % Z ) OOO .45 F?(7 8 > B > G7() PO & \! 2.I O. X+ ! ! & c ! > & B E)452 4 P 0 ! X 1O 4 & * # 23 J F(7 8> P (7 ‚E) ! > 2 O (7 ‚ ! .() 2 2\!VI 0 # (7 ‚() ! >^ ^6 ) R. $% 0 2 P \! .<=K-! ! > 0d c ^6 ) R 2(l5m N 4 & # \! yK0a * #H & 6 7 yK0a W ^ #8..I # OO (7H Y Y *() R "# W J F() R W (7 & J F() R W . F?(7 8$ (7 ‚ 4 (7 ‚ O #H $# P ` E) 1 2 # () 232 /& . & \! 023 . 0# W 2 $ B H() $% 2 * #H N D #H N & () & 6 7w-! () N $ N $# O .

. X? I O FD E) 0 # . () & . $% ^0 R 0a4 D4 .F + 2 4 >z @ D & ! $ yIKE `) 1 22A J F() P P D4 O() P D4 BJ F! # W !O 4 N D$# # > P c. ^/ t ^ DT 8 2 I& 20 .I * ! G7() P 0 DN c.$5T 8 I# c.'() 2D '() 2D ^0 R c 0 ! !8 :" U' 2-!8& & 45 0 # & & 0a ! . 23 2 * !G7() P X? I c. j ' (7 8 & 2 > *# \! F?G78 O F?G78X? I f * # .<=K #6 ) L PoQE)45.< # 0 # \! F 2 4 . J F+ .I c.<K "#g . $ "#AD "# 2D * # D4 . FD 1 @ t D2 2(l5m 2 '() 2 .

.

.

.

.

.

. ¥Á§Ã €ÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁÅœÁÅþÂä. ©Á®ÁòϜ œÃ¥Ã§Ã ‡ÃѬÁÅàþÂä™ÁÅ œÁ¡ÃåœÊ. ©Ê®ÁÅò þ̍ÃÑ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ¥Á§ÃÏœÁÂ ©ÉþÁÁÅÑ ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà ŠÁÑ ¯Á›Ï Ã ÿ÷éé €ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ. ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÁÅÑÏýÆ ¥Á§ÃÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÊ¨Â úʬÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ.com . Â®ÁÅò ³ÂŸÁê¥ËþÁÏœÁÂ ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ.±Â§÷Û 6 ©ÉþÁÁ þ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë úÊœÁŨŠþ̍ÃÑ¡ÁýÃÛ „Ïú™ʥÉÂ. ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ. ÿÁ¥Á Âé €ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅ ¨Í¡Á¨þÁÅÏúà ©Á¬ÁÅàÏžÃ. £œÃ¥Á Â¨ÃœÊ ¥Á§ÃÏœÁÂ §ÉúÃֱ͜ÁÅþÂä™ÁÅ. ¥Á§Ä €™Áݏͨŏ ‡ÁÑ™Í ˆ¥ÁƨÍ œÁÃ¨Ê¨Â þÌ¡Ãå ¡ÁôýÛ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ƒ ýËÏ ¨Í ©ÁžÁÅâ €þà ‡ÏœÁ £œÃ¥Á Â¨ÃœÊ ¥ÁÁ©Â®ÁòÃ €ÏœÁ Ë¡Áô ‡ÁÅÑœÁÅϞà Â£Í¨Å. ©ÁõœÁÏ Í¬ÁÏ þ̍ÃÑ ©ÁôÏýÊ. œÁþÁ úʜà ©Ê®Áò Í®ÁÅò ¨Í¡Á¨ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¨Í¡Á¨Ã ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁäýÅÛ €þáìÁÅàÏžÃ. €¡Áôå™ÁÅ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë „þÁä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©Ê®ÁòœÍ ÁÅúÃÖ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÅþÁäýÅÛ. œÁ¡ÁåžÁÅ. €¨ÂÊ Â¬Ê¡Áô ‹¡ÃÁ ¡ÁýÂÛ¨ÃðÏžÊ €þÁä ¤Â©ÁÏ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. žÂÏœÍ ÁÅϙɨŠ€©ÃªÊ¨Â ©ÁúÊÖ ÊÁþÁÅ ¡ÁôÁÅÏýÆ úÃþÁäÂ „¥÷é.. ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í œÁþÁ œÂÃ™Ã þÌ¡ÃåœÍ ±ÂýÅ ªÁÖ§ÂêþÃä Áƙ Á¨ÃÃ¬ÁÅàÏžÃ. œÁþÁþÁÅ £œÃ¥Á ¨à ©ÁžÁÅ⠁ÁÅ €ÏýÆ úÉ¡Êå ¨ÍÂþÊ ŠÁÑ ¬ÉÁþÁÅ Áƙ ýËÏ ‚©ÁíÁÅϙ ¥Á®Äò £¦ÁýÁÏý œÄ¬Ã ¥Á®Äò ŠÊ³Â§Ã ¨Í¡Á¨ÁÅ žÁƬÁōÁű͜ÁÅÏýÊ. €ÏýÊ ©ÁžÁÅâ €þà £œÃ¥Á ¨™ÁÏ ¥Á ÂþÁōÁÅþÂäþÁÅ.. €ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.. ¤ÂŸÁ ©Ê¬ÁÅàþÂä €ÏœÁÂ þÌ¡Ãå €þáÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ÁÏ™Á§Â¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê œÂÁÅœÁÆ žÃÁÅœÁÅÏ™ÁýÏ ©Á¨ì Â£Í¨Å. ‡ÁÑ™Á þʧÂÖ™ÁÅ ‚ÏœÁ ¡ÁýÅÛ.. œÁþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ üÁëœÁà ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.. ŠÊ³Â§Ã €ÏœÁ £Â§ÂýÞà §É¥Áé¨Å úĨÅ֍ÁÅÏýÆ €™ÁÅÝ §Â£Í¦þÁ ¡Ë ¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ ¥Á™ÁœÁ ¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä ¨Í¡Á¨ÁÅ œÌ¨Å֍ÁÅÏýÅ §Ã©ÁôíþÁ ³ÂÃ±ÍœÁÅÏýÊ ‡ÁљÞ ©É®Ãò±ÍœÁÅÏžÍ €þÁä ¤Á¦ÁÏœÍ ¨ÍúÃÏúʨ͏Â..pdffactory. úÊœÁŨœÍ ¬Ãύ÷ €ÏúÁŨŠÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþÃ. žÁ£Ä ¥ÁÏýÆ ‡ÁÑ™Í ¬É§Ãí¯÷ ©ÁžÁâ žÁ£÷ ¥ÁÏýÆ ÁÅžÁÅâÁÅÏýÊ. ©Ê®ÁÅò ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁŜ¦Á  €þáìÁÅàÏžÃ. ÂþÄ úéÁ§Á €ÏúÁŨŠœÁÃ¨Êý¡Áôå™ÁÅ. ú¨ ¨¦Á£žÁâϏÂ. ‹ÿ÷. œÁþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©ÁúÊÖý¡Áôå™ÁÅ Â¬Áà ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ü§ÃÃ œÁþÁ £Â§ÂýÞà ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÁÁÅϙ úÊžÂâ¥ÁþÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. žÂÏœÍ ÌÏœÁ ¤Á¦ÁÏ ±Í¦ÏžÃ. ‡¨ÂÁÆ œÁ¡ÁåžÁþà €§Áã¥Á©Á™ÁÏ ©Á¨ì Â£Í¨Å. œÁþÁ §Â™÷ þà £¦ÁýÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ œÄ¬ÁōÁÅ ©ÁúÃÖ žÂžÂ¡Áô ÃϞà §É¥Áé¨ úéÁ§Á ©Á§ÁÁÏý œÉúÃÖ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.¥Á  £Ìë œÍ .

žÂþÃœÍ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ Á¨¦Á ‚žÁâ§ÃÃ ¥ÁŸÁê. ¨¦Á£žÁâϏ þÊþÁÅ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ €¨Â ©ÁõÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. þ ¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ ±ÍýìÁÅ £¦ÁýÁÅ œÄ¬ÃþÁ¡Áôå™ÁÅ Áƙ €¨©ÂýÅ ¡Á™Ã ÌžÃâÂ ©Ã™Ã©Á™Ã „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨ì ©ÂýÃ¡Ë œÁþÁžÃ ¬Áå«ÁÛϏ ÁþáìÁÅàÏžÃ. ˆ¦÷ ˆ¥Ãýà ÁžÁ¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁþÁÅ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ©É®Ãò šÄ ÌýÛ™ÁÏ ü§ÃÃÏžÃ. €žÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í þÊþÁÅ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ œÍ³ÂþÁÅ. €žÃ ÁŧÃàÏúÃ.  ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í Áƙ €ÏœÁ £Â§ÁŞà þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ œÄ¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÏýÊ þÁ¥ÁéªÁÁêϏ €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ... ¨Í¡Á¨ÁÏý œÁÁ¨ ©ÁžÁÆâ. ‹ÿ÷ñ.. ¡ÉžÂ¨¡Ë þÁōÌþà „þÁä œÁþÁžÃ §É¥Áé¨Å úĨŬÁÆà žÃÁÅœÁÅÏýÊ.. þáÁôå¨Í ¡ÉýÃÛ ¥É§ÁŬÁÅàþÁä Ì¨Ã¥Ã¨Â. ¬ÃÁÅÓœÍ Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ ÁýÃۏ ¥ÁƬÁōÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ.‡þÃä³Â§ÁÅì žÃÃþ €ÏœÁ £Â§ÂýÞà ¡ËÁÏý ©ÁúÃÖ ¨Í¡Á¨ÃÃ žÃÁÅœÁÅÏýÊ ÁÅ쪃 ŠÍÑ ¯Á›Ï Ã ÌýÅۍÁÅÏýÅþÁäýÅì €©ÁôœÁÅÏžÃ.. žÂþÃœÍ þ €ÏœÁý þÊþÊ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÃÑ œÍ¬ÁÅàþÂäþÁþà €§Áã¥Á¦ ¬ÃÁÅÓœÍ Ã±Í¦Á ÂþÁÅ...com . œÁþÁÅ žÃÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁŨÂ.. ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâÁÅþà ¨Í¡Á¨ÁÏý ©É®Ãò œÁþÁ §Â™÷ ÃÏžÁ ÁÅœÁÅà¨ÅÂ ©Ê®Âò™ÁÅœÁÅþÁä ýɬÃۍÁ¨÷ð þ ¡Ã§ÁÅžÁŨÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â €œÁōÁÅѱͦþÁýÅÛ œÁÃ¨Â¦. €¡Áë¦ÁœÁäϏ ‡ÏžÁÅÍ œÁ¨ ©ÁÏúà ÃÏžÁÁÅ úÁƳÂþÁÅ. ÂþÄ ÿÁýÂœÁÅàÂ ‡¡Áôå™ÁÅ ¡Ê³Â™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ÂþÄ. þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì ¬Á§ÃÂ ÁþáÃÏúÁýÏ ¨ÊžÁÅ. €ÏýÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡Ë úÉ¦ê ©Ê¬Ã ©ÁϏà €™ÃÂ™ÁÅ. ŠÁѳ§à ¡Ã§ÁÅžÁ¨¡Ë Áƙ úÊœÁŨŠœÄ¬Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ÿ÷éé €ÏýÆ ©Áõ±Â™ÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.. žÂÏœÍ úÊœÁŨŠÏúà ÌžÃâÂ ¨Ê¡Ã úÁƬÊà. ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁÅœÁÅÏýÊ ¡ÉžÂ¨Å ©Ã™Ã©Á™ÁÅœÁÆ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì ˆžÍ ÌžÃâÂ þ §É¥Áé¨ ¡ÁÁÑþÁÅÏúà ©Áõý ©Áõ§ÁÅœÁÅþÁäýÅì ÁþáìÁÆà ©É®ÁÅàÏýÉ.pdffactory. ‡ÏœÁ ¡ÁôÁÅþÂä €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ ¥ËÁÏ Á¥ÁÅéœÁÅþÁäýÅì ¥ÁþÁ¬ÁōÁÅ œÉ¨Ã¬Ê ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ öÁ¦. ‡§Áë£Â§Ã œÁ™ÃÂ ¥É§ÁŬÁÆà œÁþÁžÃ. úɩÞÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ úÃþÁäÂ "ÁžÁ¨Á ±ÍœÊ ‡¨Â. ¡Äìü÷ ÁžÁŨÅ" €þÂä™ÁÅ. €¨Â žÃÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ ¡Ã§Áë¨Å ¡ÁýÃÛ ©ÉþÁÃÑ ¨ÂÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. €¡Áåýà ©Á§ÁÁÆ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ ¨Í¡Á¨ ÁϜ ©É®Áò™ÂþÍÁþÁäýÅÛ ©Ã¬ÁŧÁŏ þÁþÁÅä ©ÉþÁÁÃ ¨ÂÊ©Â™ÁÅ. (€¬Á¨Å ‡¨Â ©É®ÁÅàÏžÍ. €¡Áåýލ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ ¡ÉýÃÛ „Ïúà „þÂäþʥɠþÉ¥ÁéžÃÂ ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê žÃÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ žÂþÃþà úÁÆ™Á™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂþÁÅ.. ‡¨Â „ÏžÍ €þÁä ÁÅœÁÆÿÁ¨Ï Â£Í¨Å). ‹ÿ÷.

. ÁúÁ֏Â... þÌ¡Ãå... ." þÁ©ÁôíœÁÆ ©Ã¬ÁōÁÅÑÏýÊ "úÊœÁ ÂÁ±ÍœÊ ¬Á§Ã" €þÂäþÁÅ Í¡ÁÏœÍ... §Á©Ä. ¡ÁÁѨ ‡ÁÑ™Í œÁÁŨŜÁÅÏžÃ.. ÁÅ.com .. ±Ì§Á±ÂýÅþÁ €þÂä. ¡Äìü÷.. "‚¨Â €¦œÊ þÄ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ¢Ä¨ÃϏ÷ð ÁþáÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.. ¡Äìü÷ ©É®Ââ¥Á  £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ" €þÂä™ÁÅ ¨Â¨þÁÂ. ÿ÷. ¬ÁřϨà ÁÏýÊ ©ÊÁϏ §Ã©ÁôíþÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ. ( ˆ™ÁÅ¡ÊžÍ ¥ÁÅÏžÊ ˆ™Á©Á ©Á¨¬ÃÏžÃ.§Á©Ä. €ÏýÊ ©ÊÁϏ £¦ÁýÁÅ. ³Â§Ä. €ÏýÆ €§ÃúÂþÁÅ) ˆ¥Ãýà €þÁäýÅì œÁþÁÅ ÃœÊ. €þÄä úÁƬÁÆà úɦÁê©ÁúÁÅÖ. "§Á©Ä.. ¡Äìü÷.pdffactory.... ©ÁžÃ¨Ê¦÷.. œÁýÅۍͨÊþÁÅ.. ©ÁžÁÅâ. ¡Äìü÷... ‹ÿ÷.. ‡©Á§ÁÅ ¡ÉýÛ¥ÁþÂä§ÁÅ ‚ÁÑ™Á œÌÏžÁ§Á¡Á™Ã. ˆÏ €þÁōÁÅþà ‚¡Áôå™ÁÅ ˆ¥Ã ¨Â¤ÁÏ €þÁōÁÅÏýÆ þÃýÆÛ§ÂÖþÁÅ. "«÷. ‡¡Áôå™ÁÅ £¦ÁýÁÅ ©Á¬ÁÅàÏžÍ ¥Á¨Äì ¨Í¡Á¨ÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ©É®ÁÅàÏžÍ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ÿ÷.. þÃüϏÂþÊ €ÏœÁ ¬Ê¡Áô ©ÁϏà „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨ì þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅÏžÃ. úÁ¬ÁÅàþÂä.. €žÊ ýËÏ ¨Í œÁþÁžÃ ¨Í¡Á¨ ¡ÁÁэÁÅ ‡ÁÑ™Í œÁÁ¨™ÁÏ œÍ €£Âç."©ÁõÿÁÆ" €ÏýÅ œÁ¨ €™ÁÝϏ ©Áõ±ÂþÁÅ úÃþÁäÂ "‚¨Â €¦œÊ ¥Á®Äò þÁÅ©Êí €Ïý©Áô. "¥Á ÂýÂì™ÃœÊ ú¨ŠþÌ¡Ãå €Ïý©ʥÃýÊ £Â£Æ. €ÏœÁ Í¡ÁÏ ©ÁžÁÅâ. €ÏœÊ ŠÁÑ ¯Á›Ï ˆÏ ü§ÁŏÁÅœÁÅÏžÍ €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô €þÃ" £ÉžÃ§Ã¬ÁÅàþÁäýÅÛ €þÂä™ÁÅ... ‹ÿ÷.. ‡ÁÑ™Á œÁÁŨŜÁÅÏžÍ œÉ¨Ã¦Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.." €þÂä™ÁÅ úÃþÁäÂ þÁ©ÁôíýÆ. €ÏœÁÂ £¨©ÁÏœÁÏ ¡É™ÃœÊ €ÏžÁ§ÃÄ ©ÃþÁ¡Á™ÊýýÅÛ €§ÃúÊžÂþÃþÊ¥Ä. €¦þ €¥ÉÂé £É™÷ §ÁÆÏ¨Í œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÍÃ úÁƬÁÆà ƒ ¡ÁþÍà ©Á¡ÁôåÌþÊ žÂþÃþÂ? úÁúÃÖþ þ ©Á¨ì €¦ÊêžÃÂžÁÅ.." PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.. ÿ÷éé.. "±ÍþÄ £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ ©É®Ââ¥Á Â.. ©ÁõÿÁÆ €ÏýÅ œÁ¨ €™ÁÝϏ ©Áõ±ÂþÁÅ. €¨Â úʬÁÆà Šÿ÷. ¡Äìü÷.. ÁþÉä ¡Ã¨ì¨ÂÂ." €ÏýÆ ©Ã¬ÁōÁÅÑþÂä. "¡Äìü÷ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅÏžÃ" £œÃ¥Á ¨ŜÁÅþÁäýÅÛ €þÂä. Á®Áò¨Íì ¬ÃÁÅÓ. ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ÁúÁ֏ €þÁōÁÅþÂäþÁÅ.. üÁëœÁà ¡Á™Ä ¡Á™Ã. ÿ÷. ©ÁžÁÅâ.. €ÁÑ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ÁžÃ¨Ê ¤Â©Â¨Æ. €¥ÉÂé.. ¡Áô. €¥Á Âé..

þÌ¡Ãå§Â.. ©Á¡Áôå ÁÅþÂäÂ. £Â£Æ.. þà §Â™÷ Ã ‹ žÁ›ßÏ. ¥Á  ¦ÁþÁ ÁÏýÊ... þÄ «ÁÛÏ.. Âþæê... Ž§ÃÃ ¥Á  ¦ÁþÁ Áƙ œÂÁþà ¡ÁëžÊªÂ¨Ãä œÂÁÅœÁÅÏýÊ. ÁÅ.. ©ÁύÁ§Á ©ÁžÁÅâ.. ‚ύʥà €þ¨Ã. ÿ÷.. ÁÅ. úÊœÁþÎþÁÅ... ³ÌÏœÁ €ÁÑþÁŧÂ.... €¨ÂÊ §Â. Á. ¡ÁÁѨ œÁÁŨŜÁÅϞçÂ.. ¥Á®Äò ˆ¥Ãýà €ÿ÷.. €ÿ÷.. ‹ÿ÷. ÿÄ £Â©Á ÁþÂä €. Á ¥ÁþÂäþÂ.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁŨÊ. . €ÁÑ €þËþÂ. Šÿ÷.. . .. þÄ ‚¬ÁÛÏ €þÂäÂ.... ©Áõ¡Ã§Ã ™Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. Šÿ÷.. §Á©Ä . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. úÁœÁþÎþÁÅ.com . þčÁÅ ¦Á ¬ÁÏ §ÂžÂ. ¥Á®Äò ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô úʳÂà©Í. þÄÊ ©ÁúÁÅÖ. þÄÊ £ÂÂ ©ÁúÁÅÖ... ‹ÿ÷. ©ÉŸÁ©Â. £œÃ¥Á ¨ŜÁÅþÂäþÁÅ. ©ÁžÁÅâ. Šÿ÷.. œÃ¦ÁêÁÅ..... ¡Äìü÷. €¨. þÄ žÂþÃÍ žÁ›ßÏ.. .. §Á©Ä ¡Äìü÷. ÿ÷.. ¥Á®Äò €þÁþÁÅ.. §Á©Ä ¡Äìü÷... þčÊ... œÁ¡Áå¦ÏžÃ.. þÉ¥ÁéžÃ.. úÁÆ™ÁÅ... ¨Í¡Á¨ ¥ÁÏý.. .. ÿ÷.. þčÊ. ¬Á§Ê ¬Á§Ê. ©ÁúÁÅÖ.. œÃ¥Ãé§ÉÃÑ ±ÍœÁÅÏžÃ... œÁ¨ ©ÉþÁÁÅÑ ¡ÉýÃÛ €œÃ Á«ÁÛÏ¡Ë. ... ¨Í¡Á¨ §É¥Áé¨Å ¥Áϙà ±ÍœÁÅþÂä¦... úÄ... þÄ žÂþÃä œÁýÅۍͨÊþÁÅ ¡Äìü÷ §Á©Ä. ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ‡ÁљɍÁÑ™Í œÁþÁ þ£÷ œÂÁÅœÁÆ €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ‡©Á§ÁÆ œÂÁþÃ. ƒ €ÁÑþÁÅ ‚¨Â úÁÏ¡ÁôœÂ©Áô. ¡Á¨Å. úÃϡʬÁÅàþÂä©Áô.. ¡Äìü÷.. ©Áõ¡Ã§Ã ¡Ä¨Ö™ÁÏ Áƙ Á«ÁÛ¥Á©ÁôœÁÅÏžÃ.... ..... §Á©Ä. ¥ÁŸÁê¨Í. ‡žÍ ‰±ÍœÁÅϞà §Â... ¦Á ¬ÁÏ ‡Á§Ì¡Áôå. ÿ÷. £ÂÂ ©ÁúÁÅÖ. ¡Áô.. ©Áô¡Ã§Ã ™Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ˆžÍ €©ÁôœÁÅÏžÃ.. ¡Áô.. œÁ¡ËåϞà ¡Áô. €ÁÑþÁÅ. ƒ¦÷êê. £ÂÂ.. œÁýÅۍͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂä§Â. úÁúÂÖ €¥Á Âé..... ÿ÷. ú¨Â. Â©Â¨ÏýÊ ÁœÃàœÍ ±Ì™Ãúɦê. €¥Á Âé.. ŠÁ ¡ÁÁÑ þÌ¡Ãå... €ÿ÷. þčÊ... úÊœÁÌúÁÅÖ. €¥ÉÂé.... §Â.. «÷. ¬Á§ÁžÂÂ £ÅžÃâ œÁÁÅÑ©Ë €þÂäþÁÅ. žÂþÃœÍ úÁÏ¡ÁÁÅ. ‹ÿ÷. ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃ֏ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ. ÿ÷ñ.. ©ÁžÁÅâ. ‡ÏžÁōÁŧÂ. ©Á¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ ÁžÁ§Â. ‹ÿ÷..... ©ÁúÁÅÖ.  ¬Á§ÁžÂÂ œÃýÂÛþÁÅ... þ ©Á¨ì ÂžÁÅ. €¥ÉÂé... Šÿ÷.. ©ÉŸÁ©Â. þÄ €ÁÑþʏÂ.. ÿ÷ñ. .. ©ÁúÁÅÖ..€œÁêÏœÁ žÁ¦ÁþĦÁÁ§ÁÏ Â œÁ¦Á §ËϞà þ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ œÁþÁ ±ÍýìÁÅ. ƒ ¬Äå™÷ ©Á¨ì ¤Á¦ÁÏ. ÿ÷. ¬Á§ÁžÂÂ €þÂäþÁÅ...... €ÁÑþÁÅ §Â... þÄ Í¡Á¥ÁϜ þ¥ĞÁ.. €¨Â.. €¥÷é.. ¡Äìü÷. ©ÁúÁÅÖ €þÂäÂ...... €¥Á Âé. ©ÁžÁÅâ. ˆžÍ €¦±ÍœÁÅþÁä ¢Ä¨ÃϏ÷.... €¥Á Âé. ¥÷é.. ¡Äìü÷ §Á©Ä. ¬Á§Êì. ¡Äìü÷. ¥÷éé.. ‡žÍ ÁœÃà žÃÏœÁÅœÁÅþÁäýÅì „ÏžÃ. Â©Â¨ÏýÊ ÌýÅÛ. €£Âç...pdffactory.. ¡Äìü÷. ‡ÏœÁ ¬É¡Áô. ‡ÁÑ™Í úħÁōÁÅ ±Í¦ÏžÊ¥É €þÁäÏœÁÂ ¨Í¡Á¨ ¥ÁÏý..... Šÿ÷.. Šÿ÷. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. ‡ÁÑ™Í  €ÁÑ™Á ˆžÍ £Ì¥ÃÁ ¨ÂÂ „ÏžÃ.. €ÿ÷. ÿ÷. . öÁ. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. €ÿ÷ñ.... öÁ¦ ÂžÁÅ. ¬Á§Ê. ¥Á Âý ©ÃþÁ©ÊÏ.... þÄÍ žÁÏ™ÁÏ.. . þÄÊ . ‚ύʥà €þ¨Ã. Í¡Áå™ÁÁÅ.... €£ç.. ©Ã§ÁÁ ÌýÉÛ¦ÁêÁÅ...... €£Âç. ÿ÷ ©Á§ÁŬÁōÁÅ ±ÍœÁÅþÂä¦.. ¥÷é. ©ÁύÁ§Á .. €ÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁžÁÅâ. þÁÅ©Êí¨Ê Ì¡Áå.. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô? þ ©Á¨ì Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÌ¡Ãå..

Á¨ ¨ÂÁÅÏžÊ ‚¡ÁåýÍÄ.. ¥ÁÅÏžÁÅ ¡Áþà Âþæê. ÿ÷ñ. €ÁÑœÍ ‚¨Â €þÁÁÆ™ÁžÁþÁōÁÅÏýÂ. þÃüϏÂþÊþÂ. þÄ žÂþÃ¨Í ‚¨ÂÊ „ϙñͩ¨þáìÁÅàÏžÊ. €ÂÑ. ÂžÁŨÊ.. «÷. ¥÷é.. Šÿ÷.. Šÿ÷... öÁ... €¥÷é..." "¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ.... þÃüÏ €ÂÑ.. ¡ÁÁÑ ±ÍýÉìÏžÁōÁÅ. ‡ÏœÁ ¨ÌœÁÅ „ÏžÊ. ¥÷éé. ¥Á Âý¨œÍ úÁÏ¡ÁÁÅ... ˆžÍ ¨Â „ÏžÃ.. ÿ÷éé. €ÏœÁ ¤ÂŸÁ¨ÌþÁÆ ‚¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÁÅ ¡ÃœÊ þ œÃ¥Ãé§Ã ¬ÁϏÁœÃ ‡¨Â „þÂä. ˆžÍ €™ÁÅÝ œÁÁŨŜÁÅÏžÃ. þÁ¥Áé¨ÊÁÅÏ™Â. ˆ¥ÎœÁÅÏžÍ €ÁÑ™Á œÁÃ¨ÃœÊ ˆ¥ÁþÁä ÁÅÏœÁ ¡É™ÁÅœÁÅþÂä™Ê¥É €þáÃÏúÊÏœÁ ¢Ä¨ÃϏ÷.. úÁ³ÂàþÂ. €ÿ÷ñ.þÁÏžÁÏ ÁþÂä ¤Á¦ÁÏ.. "€ÂÑ.. œÁþÁÅ ÌýÃÛþÁ¡Áôå™Á¨Âì. þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ þÂÊ €§ÁãÏ ÁþÁÏœÁÂ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ œÉ¨Ã¦ÁþÁÏœÁÂ ¥ËÁÏ Á¥ÃéþÁýÅۏ €¦±ÍœÁÅÏžÃ. ¨Í¡Á¨ œÌ¨©ÁÁÅ.. ‡ÏœÁ ©Ê™ÃÂ „ÏžÍ ¨Í¡Á¨. ‡¡Áôå™ÁÆ ‚ÏœÊþÂ" ˆžÊžÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäžÁÅ. €£Âç. €¨Â ¡ÁÁѨÁÅ ©ÁžÁÅâ... ‡ÏžÁōÁÅ... "€£Âç ¡ÁþÁŨʩÊ. ‚¡Áåýà žÂÂ ©ÁžÁÅâ €þÂä©Áô.. £¦ÁýÁÅ.pdffactory.... PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www... ©Ã§Â¥ÁÏ ‚©ÁíÁÅϙ úɦÁê™ÁÏ ªÁÖ§ÂêÏ Ì¨Å¡ÁôàÏžÃ. ‡¡ÁåýÃÄ ‚¨ÂÊ ¨Í¡Á¨. úÁƬÁōÍ. "„¥÷é. úÄ....... ÿ÷. Šÿ÷.. ‚¨Â ¡Á§Ã ¡Á§Ã©ÃŸÂ¨ÅÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ±ÍœÁÅÏžÃ. Šÿ÷. €¦þ úÁÆ™ÁÅ.. "©ÁžÁÅâ. ÿ÷ñ. ¥Á  ©Ã™ÁœÍ Šÿ÷. €¨Â œÃ¡ÁåÁÅ. §Â.. €ÿ÷.. Šÿ÷. üÁëœÁàÂ...com . ‹ÿ÷. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô." ¡Á®Áò£ÃÁÅ©ÁôþÁ €þÂäþÁÅ.. œÁþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÃþÁ¡ÁôåžÁ¨Âì ‚žÁâ§Ã ¨ÍþÁÅÏúà §Á³Â¨Å ÌžÃâÂ Â§Á™ÁÏ ©Á¨ì Â£Í¨Å.. €ÿ÷... ‚ÏœÁ ¬ÁÅŽÏ ¨ÊžÊ.... úÁ¬ÁÅàþÂä§Â. ÿ÷ñ.. ‹ÿ÷. úÁÆ™ÁÅ. Šÿ÷. ‹ÿ÷. þÃüϏ €ÁÑþÁÅ úʬÁÅœÁÅþÂäþÁÏýÊ.. ¡ÃúÉ֍ÁÅÑœÁÅÏžÊ. ‹ÿ÷ñ. ‡ÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®Ãòþ ‚ύ ©É®Áò™ÂþÍà žÂ§Ã „þÁäýÅì „ÏžÃ. Šÿ÷. þÌ¡Ãå.. ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ üÏÁŧÁÅ œÁÃ¨ÃþÁýÅÛ ‚žÁâ§Ã©Ã €ÏýōÁÅÏýÅþÂä¦ ÌžÃ⠬ʡÁô... „¥÷é.. €ÁÑžÂÏýÍì ‡ÏœÁ Á¬ÃÂ „ÏžÍ. ‡ÏœËþ €ÁÑ €ÊÑ.. „¥÷é." ¦Á ¬ÁÏœÍ ‡Á§Ì¡Áôå œÄ¬ÁōÁÅÏýÆþÊ €þÂäþÁÅ. úÉ¡Áôå ‡¨Â „ÏžÊ. "ˆ¥ÃýÊ £Â£Æ. ¡Ã§ÁÅžÁŨϜ úÃœÁà™ÃÂ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ œÁ¦Á §ËÏžÃ... ¡Á§Á©Â¨ÊžÁŨÊ... €¨Â žÂÏœÍ ¨Í¡Á¨.. œÁ¡Á÷ œÁ¡Á÷ ¥Áþà ³ÎÏ™÷ ©Á¬ÁÅàÏžÃ. Á«ÁÛϏ „Ï™Â" €¨Â ©ÊÁϏ ©ÁõÁÅœÁÆ §Ì¡ÁôåœÁÅÏýÊ €™ÃÂ™ÁÅ. ¥Á§Í ¡ÁÁÑ. §Á©Ä.... €ÁÑžÂÏýÍì. ©Â™ÃÃ €©ÁžÊ¥É ¥Á®Äò ‚ÏœÁ ýËÏ œÄ¬ÁōÁÅÏý™ʥÉ €þÊ Ï™Í®ÁþÁ ¥Á§Í ¡ÁÁÑ. Â¨Ã±ÍœÁÅϞʥÃýÊ ¨Í¡Á¨. ©ÂÍÑ.. œÄ¬É¦ê. ‡ÏœÁ ¬Äå™Áŏ úʬÃþ ©Â™Ã¨Í ¦Á ¬ÁÏ §Â©ÁÁ ±Í©Á™ÁÏ. €ÿ÷ñ.. þÌ¡Ãå ÁþÂä ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ þÁ§ÁþÁ§Âþ ±ÌϏÃþÁ œÃ¥Ãé§Ã.... €£Âç.. ÿ÷ñ.. Šÿ÷... ‚©ÁþÄä ¤Á§Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ...... „¥÷é... ¡Áþ ÌžÃ⠬ʡÁô. €ÿ÷. ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ. ¬Á§Êì þÄ ‚«ÁÛÏ.

. ÿ÷ñ..... Šÿ÷. ÿ÷éé..com . "‡ÏžÁōÁÅ. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. üÏÁŧÁÅ œÁÃ¨ÃœÊ.  €¨ÂÊ. ÿ÷.. (ŸÁ£Ä ŸÁ£Ä ¥Áþà ±Ì™ÁŬÁÆà. ³ÌÏœÁ €ÁÑþà ¥ÄžÉÃÑ ‚¨Â ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ÁÅ®Áò ÿ÷éé... œÊ§ÁÂ €ÁÑ žÌ§ÃÃÏžÁþà ƒ ¡ÁëœÂ¡Á¥ÁÏœÂ.þÁÅ Á«ÁÛÏ.. ûÄ ‚¨Â. ‹ÿ÷.... €ÂÑ. ¬Äå™÷ œÁÁӍÁÅ. €ÿ÷ñ.. §Á©Ä.. ‚ÏœÁ Á¬Ã ˆ¥ÃýçÂ. úçÂÓ „ÏžÃ.. ‚ύÁ ú¨Å.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. Â¨Å úÁ¡Ã. þÄ ¥ÊþÁÍ™Á¨Å ¡ÁôýÃÛÏžÃ. €¥Á Âé... ¡Á©ÁžÁâþÂäþÂ.. ƒ €ÁÑ ¥ÄžÁ €ÏœÁ Í§ÃÁ ˆ¥ÃýçÂ.. Šÿ÷. €ÿ÷... ‹ÿ÷. ‡©Á§ÃÁþÂä œÉ¨Ã¬Êà. ¬Á§Êì €þÁþÁÅ.......... ‚ÏœÁ ¬Ê¡Áô úʬÃþ þčÁÅ œÁþéà œÄ§Á™ÁÏ ¨ÊžÂ.. . ‹ÿ÷. Á®ÁÅò œÃ§ÃÃ ¡Á™Ã ±ÍœÂþÁÅ... þ ¥Á Âý¨Å. €ÁÑ™Á üÁëœÁà.. ƒ ³Â§Ã ˆžÍ ŠÁýà €¦±Í©Â¨Ã. ‚ÏœÁÂ úʬÃ.. €ÿ÷ñ. ¥÷éé... Á«ÁÛϏ „ÏžÃ.. ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô „ÏýÂ©Í ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô €¨Â ¬Äå™Áŏ ¡ÁÁÅϙ úʳÂà©Í úÁƳÂàþÁÅ.....? ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô... Šÿ÷... Ì¡Áå þÄÊ úÉÏžÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. €¬Á¨Ê ™ÊÏü§÷ ýËÏ ¨Í¡Á¨ ±Í¦ÁÁÅ.. ¡Äìü÷ üÁëœÁà. §Á©Ä üÁëœÁà. üÁëœÁà. £¦ÁýÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ. Šÿ÷ ü§à ±ÍœÁÅÏžÃ. €¨ÂÊ ¡ÁÁÅ....... €£Âç. ¡Á§Á©Â¨ÊžÂ. €¨Â œÌ¨©ÁÁÅ.. œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ÂžÁÅ. úÁϡʬÁÅàϞà ¨Í¡Á¨. Á¬Ã œÄ§Á¨ÊžÂ. ‹ÿ÷.... ˆ €ÂÑ ‚¨Â œÁ¥ÁÅé™ÃÃ ‚©ÁížÁŧÂ. €¨ÂÊ ¥ÁŸÁê¨Í ˆ¥ËÏžÃ.... ¥ÉÅžÁœÊ ¡Á©Á¨¬ÃÏžÃ. ‚ύ €¨ÂÊ. ‚¡Áôå™ÁÅ Á¥ÁÏýÊ ÁŜ©Â.. ú¨Å. .. £ÂÁÅÏžÂ..... ©ÃÏýÅþÂä©Â... ÿ÷ñ. €¥Á Âé.. ÿ÷... ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.... €ÁÑ ¥ÄžÁ ‚ÏœÁ Í§ÃÂ.. ¡Äìü÷ ©ÁžÁÅâ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÃýÛ©ÁôÂ.... €ÿ÷. œÁ¥ÁÅé™Ã©Ã..." "‡ÏœÁ ±Ì™ÃúÃþÂ. ‡ÁÑ™Ì œÁÁŨŜÁÅÏžÃ. Á§ÁëœÍ ±Ì™ÁŬÁÅàþÁäýÅÛ „ϞçÂ.. þÌ¡Ãå ÂžÁÅ ÂþÄ ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô.. . ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâžÃ§Â £Â£Æ. ©ÁžÃ¨É¦ê. €ÁљʧÂ. ¨Í¡Á¨Ã ÁÏœÂ. ¨Í¡Á¨Ê.. ‚ÏœÁ úʬà ‚¡Áôå™ÁÅ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä©Áô... Á§ÂèªÁ¦ÁÏ œÂÁÅœÁÅþÂä©Áô." ÂžÊ €¦±Í©Á¬ÁÅàÏžÃ. €¥Á Âé.. €¥Á Âé. ‚ύ úʬÊà.... ÿ÷éé.. ÿ÷. €ÿ÷ñ.. ÁÅ쪃 Ã±Í¦ÊÏœÁ ©Á§ÁÁÆ úʳÂþÁþà Ì¡ÁåÂ úÉ¡ÁôåÍ©ÁúÁÅÖ... €ÁÑþÁÅ..pdffactory... ‡ÏœÁ ¨Í¡Á¨Ã žÃÁÅœÁÅþÂä©Í.  „ÏúÁÅ.... ˆ¥Ã ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. þ ©Á¨ì ÂžÁÅ. €ÏœÁ ¨Í¡Á¨ ±Í³Â©ÁÏýÊ Á™ÁÅ¡Áô ŽÂ¦ÁÏ... Â¬Ê¡Áô ©Í§ÁÅ֍ÁÅÏýÂþÁÅ. . ‹ÿ÷. þħÁ¬ÁÏ ©Á¬ÁÅàÏžÃ. §Á©Ä.... ¬Äå™÷ ¡ÁÁÅ. ÿ÷. ‹ÿ÷. ¥Á §Á֍ÁÅ.. úÁúÃÖþ ¬Á§Ê. þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ.. ÿ÷. €¥Á Âé.... €ÿ÷. ÿ÷. ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™Ã úÊœÁ ‚¨Â. ˆ¥ÁþÂä ÂþÄ ¤Á§Ã³ÂàþÁÅ..... ‹ÿ÷. Šÿ÷ñ. €žÊ§Â.. Šÿ÷. úÄ. ƒ €ÁÑ ¥ÄžÁ ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô úʬÊà œÄ§ÁÅœÁÅÏžÃ.. ©ÉþÁÁÅÑ ©ÁϏÃ.. úÁÆ™ÁÅ ‡¨Â ‡žÁŧÁÅ œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦ÉÂ. þÁÏýÊ ¡ÉžÁâ©Â™Ã©Ê¥ÉÂ. úÉ¡ÁôåÍ©ÁúÁÅÖ. ÿ÷.. úÁÆ™ÁÅ ƒ §É¥Áé¨ £ÃÁÅ©Áô œÁÁÓ™ÁÏ ¨ÊžÊ¥ÃýÊ.‚¨ÂÊ ÁÅ쪃 Ã±ÍœÁÅÏžÃ.. þÌ¡Ãå ¨ÊžÁŨÊ.. €¨Â ¡ËÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ. ‹ÿ÷... ¬ÃÁÅÓ ¨ÊÁÅÏ™Â. ¡ÁÁþÂäþÂ.. ÿ÷.. ÿ÷...) ¡Á§Á©Â¨ÊžÂ €©ÁÌýÉÛ¦ÁêþÂ... ‹ÿ÷. Á¡Áå¨ÂÂ ¨ÂÊ¬ÁÅàþÂä¦. ÿ÷éé. €£Âç.. þÌ¡Ãå. ‚ύÁ... PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ‹ÿ÷..... úÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä©Áô ÁžÁ§Â. ÿ÷.. ¡Äìü÷. £Ì™Ãúà úĨÃÖ úÃÏ¡Ã ÿ÷. žÃÁÅ. ‡©Áí§ÁÆ úɦÁê§ÁÅ ‚¨Â..

±Â¡ÁÏ.. §Á©Ä. §Á©Ä . ÿ÷.... ©Á¨ìÂžÁÏýÊ ‡¨Â. ÿ÷. Â®ÁÅò þÌ¡Ãå. ‹ÿ÷.. ÁÅžÁ§ÁžÂ.. ÿ÷. þÁÅ ‚ÏœÁ. þÄ €ÁÑþÁÅ.. ¨Í¡Á¨ ¡Áýۍ§ÁÅ „ÏžÂ. ÿ÷éé.. ¬Äå™ÁŏÂ. ‹ÿ÷.com .. ‹ÿ÷. ‚ύÂ... ÿ÷éé. €ÁÑ™Ê ±Ì¦ÁêþÂ... þ žÂþÃä €™ÁŏÁÅœÁÅÏžÃ.......... €¨ÂÊ.. ÿ÷. ‹ÿ÷. €ÂÑ. €ÂÑ. ¬Á§Ã ±ÍœÁÅÏžÃ. þ ÁÅÏ™ÁÅ ‡¨Â ¡ÁýÅۍÁÅþÂä¦É þÄ ¨Í¡Á¨Ã ¡É™Á¨Å..... ©Í¡ÃÁ ¡ÁýÅÛ. ‹ÿ÷. ©ÁžÁÅâ¨Ê.. ‚ÏœÁ €¨ü™Ã. €¨ÂÊ.. ¥÷éé.. ÿ÷éé. €¨ÂÊ ÁýÃۏÂ... ÿ÷.. ÿ÷éé. ¥÷éé... ÿ÷.. ˆ¥Ä ÂžÁÅ. þ œÁ¥ÁÅé™Ê þ¨Í.. ‹ÿ÷... ¬Áí§ÁÓÏ ÁþáìÁÅàÏžÊ.... ‡ÏœÁ Ã§ÁÅëÂ „ÏžÍ. ¥÷éé.. ¨Í¡Á¨ÁÏý ©É®Ãò±ÍœÁÅÏžÊ.... ‹ÿ÷. ‹ÿ÷ñ.. ˆÏ.. ‹ÿ÷.. €¦±ÍœÂþÁÅ.. €¨ÂÊ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. €žÊ ýËÏ ¨Í §Á©Ã..... €¨ÂÊ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. ÿ÷. ©É®ÁÅàϞÏÂ..... þÄ œÁ¥ÁÅé™ÃþÃ. §Á©Ä... €¨ÂÊ. €ÁÑ ¨Í¡Á¨. €¨ÂÊ ÁýÃۏÂ... €ÿ÷.. ¡ÁÁÑþÁ œÁ™Á¡ÁþÂ..‹ÿ÷..... ¥÷éé. €žÁÇ«ÁÛÏ. ‹ÿ÷. ‚ύ ÁýÃۏÂ.... €¥Á Âé.. ©ÃþÁ§Â.... þ žÂþÍÃ. ‡ÁÑ™Á þʧÂÖ©Ê.. ¡Äìü÷ ƒ ŠÁÑ³Â§Ê ¨Í¡Á¨Ê ±Ì¦ÁêþéÊí.. ‡ÏœÁ ©Ê™ÃÂ „ÏžÍ þÄ ¨Í¡Á¨. ÿ÷éé... . ÿ÷. €¨ÂÊ ‡ÏœÁ öÁ¦Â „ÏžÍ . ÿ÷éé. ú¨Å. ‹ÿ÷. €¦... ¥÷éé.. ¡ÁôýÛ¨Í ±Â¥ÁŨ ‡ÁÑ™Í ˆžÍ œÉ§ÁÅúÁōÁÅÏžÊ.. €¨ÂÊ. ˆ¥Ã ÂžÁŨÊ... ‚ÏœÁ ¨Í¡Á¨ ±Í¬Êà.. ŠÁÑ ³Â§ÃÃ....... ÿ÷éé. ÂþÄ ¨Í¡Á¨ ±Í¦ÁÁÅ. ˆžÍ ¨Â „ÏžÃ. ‹ÿ÷. œÁ¡Á÷ œÁ¡Á÷ ¥Áþà ¡Á™ÁÅœÁÅÏ™Ê.. ƒ ¡ÁýÅì. ÿ÷ñ..¬Á§Ã ±ÍœÁÅϞ ƒ ±ÍýÅ.. €¦±ÍœÁÅϞçÂ. ÿ÷éé. ‹ÿ÷. ‹ÿ÷. ‹ÿ÷.... . €¨ÂÊ ÁýÃۏ ‚ύ ÁýÃۏ ÁÅžÁâþÂ. §Â... ¡Äìü÷ §Á©Ä.. ‡¨Â þ̍ÁÅÑœÁÅþÂä©Ê.. žÂþÃä Ë¡Áô úÁƬÁÅàÏýÊ ¡ÁÁ¨ žÃ¦Á Âê¨þà „ÏžÊ...... ÿ÷éé §Á©Ä..... ‹ÿ÷.. ú¨Â.. €ÂÂÑ. ‚þÃä ©Á¡ÁôåÁÅþÂäþÁŏÂ.. ¨ÊžÁÅ þÁÅ ¬ÃÁÅÓ „ÏýÊ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ. ‹ÿ÷ œÁ™Ã €¦Ï™É... €ÏœÁ ÁýÃۏ ÁÅžÁâÁÅ... ‹ÿ÷........ Âύ÷ð.. ±Ì™ÁÅ©Áô. ÿ÷é. €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä œÃ¦ÁêÁÅ... ‚ύ ÁýÃۏ ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ.. ¥÷éé.. €¨ÂÊ.¥÷ééé. ÿ÷. ‚ÏœÁ ©Ê™ÃÂ. ¥ÁŸÁê¨Í £¦ÁýÁÅ œÃ¦Áê™ÁÏ. ‹ÿ÷.. ‹ÿ÷. ÿ÷éé ýËý÷ Â ©É®ÁÅàÏžÊ.. ¬ÃÁÅӨʍÁÅÏ™Â.. ‹ÿ÷. œÌ™Á¨Å žÁÃÓ§ÁÁÅ £ÃÃÏúÁÅ.. ©ÁôÏ™ÁÅ. ¬Á§Ã ±ÍœÁÅÏžÂ.? ¡Äìü÷. œÁýÅۍͨÊþÊ.... ‹ÿ÷. öÁ ©Á¨ìÂžÁÅ. €¨ÂÊ. þÄ ¨Í¡Á¨. ˆ¥ÃýžÄ?... ‹ÿ÷. €þÁōͨʞÊ.. ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ úʦÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӨʍÁÅϙ Â®ÁÅò ©Ã™ÁžÄ¬Ã. ÿ÷éé ±ÍœÁÅÏžÃà ..... §Á©Ä. ‚³Âà©ÁþÃ. ‹ÿ÷ñ.. þÃüϏ þÄ.. ¥÷é....... €ÏýÅ £¨¥ÁϜ þÁ™ÁÅÏ ¨ÍÃ œÉúÁÅ֍ÁÅþà ÁÅϙɨ ©Á§ÁÁÆ œÂÊ¨Â žÁ¤Ä ¥ÁÏýÆ ÁÅžÃâ. ¡ÁÁÅ. ŠÁѳ§Ï ³Ì¥Áé¬Ã¨ÃìþÁýÅÛ €¦±Í¦Á ÂþÁÅ... úÁÆžÂâÏ..... .  ýËÏ ¨Í £¦ÁýÁÅ œÄ¬É¦ê.... ‹ÿ÷.. þáÁþÄ. ‹ÿ÷.pdffactory. €¨Â £¦ÁýÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ ¨Í¡Á¨Ê „ÏúÁÅ.. ¥Á Âé. ‡ÏœÁ €ÂÑ. €ÂÑ.. ‡ÏœÁ €©Áô§Â©Áô§ÁÏýÅþÂä¦ÉÂ. ¥÷é.. ¡Äìü÷.. €ÁÑ™Ê ˆžÍ œÁÁŨŜÁÅÏžÃ. ‚ύÂ.. ‹ÿ÷. ¡Äìü÷. ‹ÿ÷. €ÂÑ... üÁëœÁà §Á©Ä.. €žÃ§Ã ±ÍœÁÅÏžÃ... ÁýÃۏÂ. ©ÁžÁÅâ. þ ÁÅÏ™ÁÅ.. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊÁÅÏ™Â.. ‹ÿ÷ñ. úÃÏúɦÁ Âê¨þà „ÏžÊ... ‚ύ ÁýÃۏÂþÂ. ŠÁѳ§à œÁ™Á¡ÁþæÁê©Ê. ÁÅžÁ§ÁžÂ.. ±Ì¦ÁêþÁÅ¨Ê €ÁÑ™Á... ‚¨Â úʬÊà.. ‹ÿ÷. ‹ÿ÷. ¨Í¡Á¨ ¡ÉžÂ¨Å úÁÆ™ÁÅ. ‚ύÂ. ‚ύÂÂ. ‹ÿ÷.. €¨ÂÊ ÿ÷.. ¨Í¡Á¨ œÁþÁ ¨ÍþÁÅÏúà PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ‹ÿ÷..... ‹ÿ÷.... ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ... €¨ÂÊ £ÃÁ¡ÁýÅÛ. €¦±ÍœÁÅÏýÊ. €¨ÂÊ.. ‹ÿ÷... ‹ÿ÷. €ÁÑ©Áô... €žÊ ýËϨÍ.. ‡ÏœËþ úʦ. €ÁÑþÁÅ...... ¨Í¡Á¨ £ÃÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä©Â. ‹ÿ÷.. œÃ¥Ãé§Ã ‡Ãѱ͜ÁÅÏžÃ. ‡¨Â..... ‹ÿ÷. ©ÁžÁÅâ¨Ê... ‹ÿ÷.. ¥÷é.. €ÂÑ. €¨ÂÊ €¨ÂÊ £ÃÁ¡ÁýÅÛ. ÿ÷é... ‹ÿ÷.. ¥÷éé. §Á©Ä. ‹ÿ÷.. ƒ ŠÁѧÍüÆ þÄ ‚«ÁÛÏ.. £¦Áý . ÌžÃâ¬Ê¡Áô. ¡Äìü÷ €ÂÑ.

þÊþÁÅ €¨ÂÊ £ÂœÁÆëÏ ¨Í ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ÁƧÁÅÖϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ œÁþÁÅ ©Â¨Ã±Í¦ €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ.. œÁþÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÂÖ™Í þÉ¥ÁéžÃÂ ¤ÁÅüÏ ¡Ë œÁýÂÛ™ÁÅ.pdffactory.) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.  œÁ™Ã ¨ÍþÊ. œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÍÃ þħÁ¬ÁϏ úÁƳÂþÁÅ. œÁþÁ £§ÁÅ©Áô Áƙ ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ €¨Â ‡ÏœÍ ¬Ê¡Áô „þÁä œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÁþÊ þ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¨Êúà ©É®Âò™ÁÅ £ÂœÁÆëÏ ¨ÍÃ. ƒ ¨ÍÂ £¦Áý ‡©Á§Í œÁ¨Å¡Áô œÁ™ÁÅœÁÅþÁä ªÁ£âÏ €¦ÏžÃ. ÌžÃâ ¥Ãþô¨ ±ÂýÅ €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¨ÍúÁþÁ¨Æ ÁžÁ¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.Â§Êֳ™ÁÅ ‡™Ì úÍÁÑýà žÁë©ÁÏ þ Á§ÂèªÁ¦ÁÏ Í™Á¨þÁÅ œÂÁÅœÁÆ üéÁôíþÁ ¡ÃúÃÂ§Ä ¨ÍþÃÏúà ©ÁúÃÖþÁýÅì. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ «Á©Á§÷ £Âœ÷ ‹þ÷ úʬÃ. €¨Â £ýÛ¨œÍþÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ÌžÃâ þåô¨ ±ÂœÁÅ. þÊþÁÅ €¨ÂÊ ³Ì¥Áé¬Ã¨ÃìþÁýÅì ¥ÉÂúʜà ¥ÄžÁ ¬Ãύ÷ ¡Ë þÃÏúÁÅ ÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. (‚ύ „ÏžÃ. ‡©Á§ÁÆ €þà €ÏýÆ œÁþÁÅ £¦ÁýÁÅ ©É®Âò™ÁÅ. þìÁðœÁÅà©ÁÂ „ÏžÃ. þÞÁë ©ÁúÃÖþÁýÅìÂ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¥ÁœÁÅà ©Á®ÁòϜ ©ÁÿÃÏúà „ÏžÃ. £ÂœÁÆëύà ©É®Ãò§Â €þÁäýÅì. ‡žÍ ¡Ë¡÷ ¨ÌþÁÅÏúà úÃ¥ÃéþÁýÅìÂ ©ÁúÃÖ œÂÃÏžÃ.com . €¨Â þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ Â®ÁÅò Â¨Ã¨Í œÊ¨ÅœÁÅþÁäýÅì Â ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦. þÊþÁÅ ýìÁōɮÁòþ €þÁäýÅì þ úÉ¦ê ¡ÁýÃÛ ¨Ê¡Á£ÍœÊ ©ÁžÁÅâ €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ¡Ã ªÁ§Ä§ÁÏ ¨Í ªÁÃë €ÏœÂ ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ þÉ¥ÁéžÃÂ ©É®ÂòþÁÅ.  ýËÏ ¨Í €¨Â ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô „þÂä¥É œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ... €¨Â €¨¨Å €¨¨ÅÂ úÃ¥Ãé þÁýÅÛ œÁþÁ¨ÍþÃÏúà žÁë©ÁÏ €¨Â úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÊ.

úÃþÁä¡ÁåýÃþÁÅÏúà ©Â™Ã ¡Ë „þÁä ¡Êë¥Á ©Á¨ì Â£Í¨Å. "ÿɨÍì" ©Â™Ã ÌÏœÁÅ ÁŧÁÅà ¡ÁýÂÛþÁÅ. ÌžÃâÂ Í¡Áå™ÃœÊ ¬Á§Ã±Í¦ÊžÃ. ÌžÃâÂ ‹¡ÃÁ §ÂÂþÊ þ £ýۨŠ€©Ã ¬Á§ÁÅâÁÅþÂäþÁÅ.. ©Â™ÁÅ §ÂÂþÊ ¥Á §ÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅϙ £¦Á¨Å žÊ§Â¨Ã €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ‡ÏœËþ ©Â™Ãþà œÃýÅۍͩÁ™ÂþÍà ©Â™ÃžÊ œÁ¡Áôå €þÁōͩÁ™ÂþÍà ¥ÁþÁ¬ÁÅ €ÏÄÁ§ÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁ¨Å¡Áô ü§Á©Ê¬Ã ©É®ÂàþÁÅ... €¥Áé¦Á Âê €þÁōÁÅþÂäþÁÅ.. ÁÅ™ÃÝ¨Í ¥É¨ì. "©Áõ" €þÂäþÁÅ "úÃþÁä ‚£çϞà ©ÁúÃÖÏžÃ" €þÂäžÁÅ. ü§ÁÁ§ÂþÞà ‚ÏœÁ ü§ÃÂÁ œÃ§ÃÃ ©Â™ÃÃ ‡žÁŧÁÅ ¡Á™Â¨ÏýÊ Á«ÁÛÏ.¥Á  £Ìë œÍ . þÉ¥ÁéžÃÂ ©Í¡ÃÁ ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà ¨Êúà ³ÂäþÁÏ úʳÂþÁÅ. œÌ™Á¨¥ÁŸÁê ¡ÉžÂ¨¡Ë ©Á§Ã¡Ã™ÃÃ §ÊÃþÁ ¥ÁÏýÂ. ÁþĬÁÏ €¨ÂÊ €þà Áƙ úÉ¡Áå¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ. ‹ÿ÷. €¨ÂÊ ¡Ã¨Å¬ÁÅàÏ™ÁýÏœÍ ©Áõ.). €¦þ þʥÁ¦ÏžÃ  ¬Á¥Á¦ÁϨÍ. "©Â™Ê ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ" €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãò ±Í¦Á ™ÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ £ÂœÁÆëÏ œÁ¨Å¡Áô úÁ¡Áôå™ÃÃ ¬ÁåÇÿÁ¨ÍÃ ©ÁúÃÖþÁýÅì €¦Á ÂêþÁÅ. ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ Â ¡Á¨Á™ÂþÍà Áƙ ‹¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ.±Â§÷Û 7 €¨Â £ÂœÁÆëÏ ¨Í ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô „þÂäþÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "¢Ä¬÷ þÁÅÏúà ‡©Á§Í ©ÁúÂÖ§ÁÅ. €þÂä þħÁ¬ÁϏÂ. €™ÁŏÁÅ œÄ¬Ã €™ÁŏÁÅ ©Ê¦Á ¨ÏýÊ Á«ÁÛϏ „ÏžÃ. ÂþÄ Â®Áò¥ÁŸÁê ‚ÏÂ œÉ¨Å¬ÁÅàþÁä þÌ¡Ãå. £¦Áý ©Â™ÃÃ ‡žÁŧÁÅ ¡Á™Â¨ÏýÊ „Ï™Ê ‚£çϞà ©Â™Ã ¥ÉÅÿÁÏ ‡¨Â úÁƙ¨ €þÊ ¬ÁϞÏÁâÏ œÄ§ÃÏžÃ. ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. ¡Ã¨Å¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. ¥ÎþÁϏ ©ÃÏýÆ „þÂäþÁÅ. €§ÉØÏý÷ ¡Áþà „ÏžÁý. þÃüϏ ü§ÃÃÏžÁÏýÊ þÁ¥ÁéªÁÁêÏ Âþà ©ÃŸÁϏ „ÏžÃ.pdffactory. ˆ¥Ãýà €þà Áƙ €™ÁÁ¨ÊžÁÅ. (‡ÏœËþ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ. ûÄ. þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÉžÂ¨Å (ÃÏžÁ) §Â¬ÁōÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ¨Ê¬ÁÅàþÁä ¥ÁÏý ü§ÃÃþÁ ©Â¬Áà©ÂþÃä ÁŧÁÅà úʬÁÆà „ÏžÃ.com . ‚Á ‡ýÃÛ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ¨Í ƒ ‚ÏýÍì „Ï™Á¨ÊþÁÅ.. œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ €¨Å¬ÃúÂÖþÊ¥ÉÂ? ¨ÊÁ±ÍœÊ ³ÌÏœÁ €ÁÑœÍ ‚ÏœÁ ‚žÃÂ.. üÁëœÁà" €þÂä™ÁÅ. €ÂÑ. ‚ÏœÁ¨Í ¢Ä¬÷ þÁÅÏúà ©Â™ÁÅ ²Íþ÷ úʳ™ÁÅ. ü§ÃÃþÁžÁϜ Á¨¨ÂÂ €þáìÁÅàÏžÃ. £¦Áý ™Í§÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©Ê¬ÃþÁ ªÁ£âÏ ©ÃþáìÁÅàÏžÃ. žÂþÃœÍ ÌÏœÁ ©Á§ÁÁÅ §Ã¢Éë«÷ €¦Á ÂêþÁÅ.

. ©Áô§Íì úɱÂå§ÁÅ. ©É®Âò¨Ã. ‡¨ÂÂ ‡©Á§ÃÏýÍà ©É®Âò¨Â €þÁōÁÅþÂäþÊ.. "¨ÊžÁÅ þÊþÁÅ ©Áõ§ÁÅ ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. ¢Ä¬ÁÅ þÁÅÏúà §Â¨ÊžÂ. úÃþÁä¡Áåýà þÁÅÏúÄ £Â£Â¦÷ €ÏýÉ „Ï™Ê €¤Ã¥Á ÂþÁÏ." €þÂä ÁÅì¡ÁàϏÂ.. "€ÂÑ ¡Äìü÷ ©É®ÁòÁÅ. "úÃþÁä ¡Áþà „Ï™Ä..pdffactory. €ÁÑ™Á ¡ÁþÁŨŠ€¨ÂÊ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©ÁúÂÖþÁÅ" ‚¨Â €þÄä œÁþÊ úÉ¡ÁôåœÁÆ ¬ÁÏžÁ™Ã úʬÁÅàþÂä™ÁÅ.. ‡ÁљÍà ©É®Âò™ÁÅ. þ ÌÏœÁÅ¨Í „þÁä ŽúÃÖœÁœÁíÏ €§Áã¥ËϞà €þÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ‚¨Åì üÁëœÁà €Ïý. ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ "©ÁôÏýÅþÂä©ÁôÂ" €ýÅþÁÅÏúà ©Â™ÁÅ.. ÿÁ¥Áé¦Á Âê ±Âë›Ï ¨Êúà ©ÁúÃÖϞà €þÁōÍ. ‡©Á§ÁÆ „Ï™Á§Ê¥É €þà ¤Á¦Á¡Á™ÁÅœÁÆ ©ÁúÂÖþÁÅ.com . ‹ÿ÷. ©É®Âò¨Â ©ÁžÂâ €þÊ ¥Ä¥Á ÂϬÁ. ±ÍþÄ¨Ê þÁÅ©Áôí „þÂä©Áô. §Ê¡Áô §ÂœÃëÃ ©É®Ãò ±Í©Â¨Ã. ƒ ¨ÍÂ £¦Áý Â¨ÃϏ÷ £É¨÷ ¥ÉÂÃœÊ úÁƳÂþÁÅ.. ¡ÉžÁâÂ ¡Áë¦Á ¬Á ¡Á™ÁÁÅ. þ ©Á®ÁÅò üÁëœÁàÂ Â±Â™ÁÅ Í¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ.. §ÂÂþÊ ýËëþ÷ ‡ÃѳÂàþÁÅ. ˆÏ úÉ¡ÁôœÂþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ. ÌžÃâ¬Ê¡Áô ©Â™Ã þÁÅÏúà ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Å ¨Ê©Áô. §Á©Ã ¡É®ÂòÏ ¨ÊžÁþÃ.. ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ. §Ê¡Áô ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ..... ¬Á§ÊþÂ. ¥Á  £Â£Â¦ ©Á§Á¬Á¦Êê ŠÂ¦ÁþÁ ©Á¦Á¬Ã 60 ¡ËþÊ „ÏýÅϞà "€¥Á Âé¦÷ „þÂä©Â. "©É®ÁòÁÅ ©ÁúÊÖ©Á§ÁÁÅ „Ï™ÁÅ ýËÏ ¨ÊžÁÅ. ©Á®ÁÅò ¥ÁÏ™ÃÏžÃ. ©Â™ÁÅ ˆ™Ä. üÁëœÁà" €þÂä™ÁÅ. ÂþÄ ˆ¥ÁþÁä €¦œÊ. ˆžÍ ¡ÉÏ«Áþ÷ ¡Áþà ¥ÄžÁ ©ÁúÂÖþÁÅ. §Ê¡Áô ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ. ‚¨Åì üÁëœÁà" €ÏýÅþÂä™ÁÅ. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ ²Íþ÷ žÁÁÓ§Á „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. Á¬ÃÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. þ ©Á®ÁÅò žÍúÁōÁÅþÂä™ÁÅ ÂþÄ ‡©Á§Í žÌϏÁ¨Å ‚¨Åì žÍúÁōÁÅÏý§Áþà üÁëœÁàÂ Â¡Á¨Â Â¦Á ¨þÁōÁÅÏýÂ. ¡Äìü÷ €¬Á¨Ê ¥ÁþÁ ˆ§Ã¦Á  ¨Í žÌϏÁ¨Å ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. Âþà „ϙ¨ÏýÊ. Â§÷ £¦Á¨ÅžÊ§ÁÅœÁÅÏžÃ. ‚¨Åì €¨Â ©ÁžÃ¨Ã ©É®ÂòþÁþÃ. ‡þÃä §ÍüŨËϞà ©ÁúÃÖ. ¡Áþà ¥ÄžÁ ©ÁúÂÖ©Â.¬Á§Ê „ÏýÂþÁÅ" €þà ²Íþ÷ ¡ÉýÊ۳™ÁÅ. ¬Á§Ê ©ÁÏý úɦê. þ ©Á¨ìÂ©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥Á§ÁžÁ¨Å þÁþÁÅä œÃýÃ۱ͬÁōÁÅÏýÅÏžÃ. ©ÁôÏýÅþÂä©ÁôÂ." ‚¨Â Á¨ Á¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ©É®Áò™ÂþÍà ŸË§ÁêÏ ú¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¦ÁþÁþÁÅ úÁÆ™ÁÂþÊ ¡ÁôýÃÛþÁ ¬ÁϜͫÁÏœÍ €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „þÂä ¤ÂŸÁ þÉ¥ÁéžÃÂ œÁÅ™Ãúà ¡ÉýÅۍÁÅ ±Í¦ ¥Á Âý¨¨Í ¡Á™ÂÝþÁÅ ¦ÁþÁœÍ" PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www... ÌžÃâÂ ˆžÁþÂä ©ÁÏ™ÁÅ ú¨Å."ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ ¬Á™Éþ÷ Â ¢Ä¬÷ ¡ÁþÃ¡Ë ÂÏ¡÷ Ã ©É®Âò¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÃ.

¥Á§ÁŬÁýà §ÍüÅ ¦ÁþÁ ¡Áþà ¥ÄžÁ ©É®Âò™ÁÅ. ¬Á™Éþ÷ Â £Â£Â¦÷ "€¥Á Âé¦÷ þčÁÅ ýËëþ÷ ýÍÉý÷ Ã ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂþÊ. ©ÁôþÁäÏžÁōÁÅ ˆ¥ÁþÁōÁÅÏýÅþÂä™Í €þÁōÁÅþà "£Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ" €þÂäþÁÅ ÁÅì¡ÁàϏ úÃþÁäÂ. ˆžÍ ŠÁ ýËëþ÷ úÁÆ™Á¥ÁþÂäÂ" €þÂäþÁÅ ÌžÃâÂ þëÁÆÛ§ÁϏÂ. ¥Á  ¥Á Âý¨ÁÅ §Á©Ã ˆ¥Ä ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ‚ÏœÁ œÌÏžÁ§Á ¡Á™Ã ©É®Ãò ˆÏ úʳÂà©Áô €þà úÉ¡Ãå §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ žÃ©Â§ÁÏ §Ãü§Êí«Áþ÷ úʦÏúÂþÁÅ" €þÂä™ÁÅ. ©Á®ÁÅò ¥ÁÏ™ÁÅœÁÅÏžÃ. œÁžÊÁϏ ýà ©Ã úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. ‚¡Áôå™Á¡Áôå™Ê §Ãü§Êí«Áþ÷ ¨ÊžÁÏý. ˆ¥ÃýÍ ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©Áõ§ÁÅì ¡ÁýÅۍÁÅ œÃ§ÁŏÁŜ§ÁÅ. "€žÊ¥Ãýà £Â£Â¦÷.com . "€žÃÂžÁÅ £Â£Â¦÷ ¡Áþà „ÏžÁþà úɱÂåÂ þÊþÁÅ þÃœÍ ±ÂýÅ ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ. €ÏœÁ žÁƧÁÏ ¡Áë¦Á ›Ï" €þÂä™ÁÅ. ‚¨Â Á¨ Á¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏýÊ þÁÅ ýËÏ œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ."ˆ¥ÃýÊ ¥Ä ¦ÁþÁ ‡¡Áôå™ÁÅ ©Á³Âà™ÁÅ. þÊþ洀 ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ. þ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ‚ύ ÁžÁ¨Â™ÁÅœÁÅþÁä ¤Â©Â¨Å úÁžÃ©ÃþÁýÅìþÂä™ÁÅ. ¥ÁÏúà ýËÏ ¨Í ©ÁúÂÖ™ÁÅ. "©ÁžÁÅ⠁™Á¡Ã¨ì©Áô. ƒ ¨ÍÂ £Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ³Â¦ÁÏœÁëÏ ©Á§ÁÁÆ ¦ÁþÁ §Â¨ÊžÁÅ. ¥Á§Ä €¨Â ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. ¦ÁþÁÁÅ ©Áϙà ¡ÉýÃÛ þÉ¥ÁéžÃÂ þÞÁë¨ÍÃ ü§ÁōÁÅþÂäþÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ ©Á§ÁÁÆ ŽÂ®Ä ¨ÊžÁÅ €þÂä§ÁÅ. £œÃÃÏú™ÁÅ" úÃþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ „þÂäþÁÅ €þÊ ©ÁôžÊâªÁêÏœÍ.pdffactory. "‹ÿ÷ £Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™Â. "€žÊ¥ÃýÊ £Â£Æ ‚þÃä §ÍüŨŠ„þÂä©Áô €¨Â ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁœÂ©Ê¥ÃýÃ. ˆ¥Ä ©ÃþÁþÁýÅì. §Éü§Êí«Áþ÷ ¨ÊÁÅϙ ‚£çϞà ¡Á™ÁœÂ©Áô. "©É®Ãò ±ÍœÂ©Ê¥É þÁþà ¤Á¦Á¡Á™ÂÝþÁÅ. §ÂÂþÊ ¡Á¨Á§ÃÏ¡Áô¨œÍ ÌžÃâ þåô¨ŠÁ™Ãú¦. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ƒ ¨ÍÂ §Á©Ã ©ÁúÂÖ™ÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™Ê ©É®ÁÅò" €þÂä™ÁÅ. Âύ÷ð" €þÂä™ÁÅ.. §ÂÁ §ÂÁ €ÁÑ ©Á¬Êà. þ¨ŏÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™Á¥Áþ¨ÃðϞà ±Í¦ ¥Á Âýì™Á©ÊÏ" €þÂä™ÁÅ. ¬Á§ÁžÂÂ „ϙ¨ÃðþÁ ©Á¦Á¬ÁŨÍ". œÁ¨Å¡Áô œÃ¦ÁêÂþÊ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ œÃ¡ÁôåÁÅþà žÂ§Ã ‚úÂÖþÁÅ. "€žÊ¥ÃýÂë. œÁþÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬà öÁ¨÷ ¨Ì ÁƧÁÅÖþà ýà ©Ã úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. ˆ¥Ãýà ¥Á§Ã œÁþÁ ¬ÁϏÁœÃ ¡ÁýÃÛÏúÁōͩÁ™ÁÏ ¨ÊžÂ.

þ¨ŏÁÅ §ÍüŨŠ„ϙà ©É®Áò©Ê. ‡ÏœÁ ¡ÉýÛ¥ÁÏýÊ €ÏœÁ ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. "þÁÅ©Áôí ©Áô§Áōͧ ¥Á§ÄþÁÅ. "ˆžÍ ™ÁÁÆœÁŧÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. "‡ÏžÁōÁÅ ¡ÉýÛþÁÅ £Â£Â¦÷. €¬Á¨Ê ¬Á§Á¨ ¨ÊžÁÅ €þÁä €¨ÍúÁþÁ Áƙ ¨ÊžÁÅ. €žÊ ‡ÁÅÑ©Á €¦ ±Í¦ ©Ã¬ÁŏɜÃàÏžÃ". ˆ úÄ§Í þÁÍ ¡ÉýÂۨà ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ. ¨ÊÁ ±ÍœÊ þÃþÊä £ýۨŠ¬Á§ÁÅâÁÅÏžÃ. þ ©Á§ÁËœÊ ˆ¥Ä ¨ÍýÅ úɦÁê¨ÊžÁÅ £Â£Â¦÷. €¨ÂÏýéà úÁƬÁōͩ¨à ¥Á§Ã" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷ ¡ÉžÁâ œÁ§ÁöÁ¨Í. ªÁÅ£ëϏ ¡ÁýÃÛÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. ©ÁžÁÅâ €þÂä œÁþÁÊ¥Ã Â©Â¨Í úÁƬÁōÁÅþà ¥Á§Ä ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ˆÏ Â©Â¨Í úÉ¡ÃœÊ Â €§Áã¥Á¦ÊêžÃ" €þÂä™ÁÅ.. ˆžÃ ¡ÉýÛ¥ÁÏýÊ. ¥Á®Äò ©Á¬ÁÅàϞ ˆ¥ÃýÃ. €¬Á¨Å €¨©ÂýÅ ¨ÊžÁÅ. £¦Áý ÿÍý¨÷ œÃ®ÁÅò (úèáÏ £Â£Â¦÷ úÁÆ™ÁÁÅϙ úÁƬÁÆà) €©Ã þÁÅ ¡Á™Á©Áô. ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™ÁÅ œÁ§ÂíœÁ ©É®ÁÅò. þÁÅ©Ëíþ úÉ¡Áôå" €þÂä™ÁÅ.com . ©ÁêϏÁϏ €þÂä " ¡É™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. "ˆ¥ÃýÊ ¥Á§Ä þÄ £ÂžÁ. Â©Â¨ÏýÊ úÉ¡Áå©ÁúÁÅ֏Â? ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™ÃþʏÂ. „ÏýÅϞà ¨Ê§Â" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷. ˆ¥ÁÂÑ ÂžÂ? úÉ¡Áôå ˆ¥ÁþÂä ¨ÍýÅ úʳÂþÂ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ©Â™Ã žÁíϞ§Áâ¡Áô ¥Á Âý¨ÁÅ ‡¨Â §Ã¦Á ÷Û Â©Â¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ¨Í „ϙñͦÁ ÂþÁÅ. œÁþÁÃ ˆžÃ Â©Â¨ÍúÁƬà ¡ÉýÅÛ. ©É®ÂàþÁþÃ. þÁÅ©Áôí ¥Á§ÄþÁÅ. €þÄä ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ" €þÂä™ÁÅ ÌÏýɏÂ. "þÁÅ©Áôí ©ÁúÂÖ©Áô Â£ýÃÛ ¬Á§Ã ±Í¦ÏžÃ £Â£Â¦÷.pdffactory.. ˆžÍ €ÁÑ „Ϟà ÁžÂ úÁƬÁÅàÏžÃ¨Ê €þÁōÁÅÏýÊ £ÉýÅÛ úʬÁÅàÏžÃ. œÁþÁ ¥Á Âý¨Å þÁÅ €§Áã¥Ë ¥Á§ÃÏœÁÂ ¥ÁÏ™ÁōÌúÃÖÏžÃ. €¬Á¨Å þ ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©Â®ÁÅò €¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÅÏýÊ ˆ¥Ã €þ¨Í. ‚¡ÁåýÍáÁôå™ÁÅ ‡¨Â €§ÍÁêÏ úəñ͞ÁÆ. úħʥÃýÃ."¡ÁýÃÛÏúÁō͍Á ±Í©Á™ÁÏ ˆ¥Ãýà £Â£Â¦÷. ¡ÉýÛ™ÁÏ €þÊ ¥Á Âý ©Â™ÁÅ ˆ ©ÁôžÊâªÁÏœÍ €þÂä™Í œÉ¨Å¬ÁÅ. ‡¨ÂÁÆ ©ÁúÂÖ©ÁôÂ. œÁþÁÅ €™ÁÁÁ ±Í¦þÂ. " ¥Á Âý úÉ¡ÃœÊ Â¬Áà úÁƬÁōÁÅþà ‡ÏœÁ Â©Â¨Í €ÏœÊ ¡ÉýÊÛ ©Â™Ãþà ÁžÂ" ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí €þÂä™ÁÅ.. œÁþÁÊ¥ÁþÂä œÁÁÅÑ©Á €þáÃÏúÃÏžÍ ˆ¥ÃýÍ. ¥Á ÂœÁëÏ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÂ. ˆ¥Ä ¡ÉýÛ™ÁÏ ¨ÊžÂ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷. ÁþĬÁÏ €¨ÍúìÁÅàÏžÂ? ‡¨Â ÁÅžÁŧÁÅœÁÅϞà þÁÅ ¢Ä¬÷ ¡ÁþÁŨœÍ. ÂþÄ ˆÏ úɱÂå¨Ã. ‡ÏœÁ ‚£çÏžÃ. œÁþÁ Á«ÁÛÏ ˆ¥Ä „ÏúÁÅ ÍþÁŨÊ. Í¡ÁϏ „ÏžÃ. ©ÁÏý €©Ä ˆÏ œÃ¡Áå¨Å ¡Á™ÁœÂ™ÁÅ. €¬Á¨Ê ©Â™Ã ©Ã™Á ¨ÊžÁÅ.. ˆ¥ÃýÂÑ ¡ÉýÛ™ÁÏ ¨ÊžÂ úÉ¡Áôå.(‹§ÁÂ þ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ) œÁþÁÊÏ Â©Â¨Í ¥Á§Ä œÉ¨Å¬ÁōÁÅþà €™ÁÁÁÅÏ™ÂþÊ ‚¬ÁÅàþÂäþÁÅ.

‚žÃÍ ýÍÉý÷" €þà ‚úÂÖ™ÁÅ £Â£Â¦÷. "ˆžÍ ŠÁýÃ. ©Â™Ã ¥Á Âý¨ÁÅ þÁ©Áôí©ÁúÃÖÏžÃ. þÁ©ÃíœÊ ‡ÁÑ™Á §ÉúÃÖ ±ÍœÂ™Í €þà …§ÁōÁÅþÂäþÁÅ.com . úÁŧÁŏÂÓ úÁƬà œÁ¨ œÃ¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ. £Â£Â¦÷ œÍ ©É®Ãò ±ÍœÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ £ÉžÃ§Ã¬ÁÆà. €ÏœÂ ü§ÃÃ±Í¦Á Á" €þÂä þçÃì¡ÁàϏÂ." þÁ©ÁôíœÁÆ §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÆ €þÂä™ÁÅ. ¥Á§Ã œÁ¨úÁōÁÅþà ‡ÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ ¡Á™Á™ÁÏ.pdffactory. "€¨Â ¥Á§Ã Í¡Áå™ÁÁÅ.. "þÁÅ©Áôí úʬÃÏžÁϜ úʬà ‚¡Áôå™ÁÅ þÁþÁÅä úɦÁê¥ÁÏý©ʥÃýÃ.. ˆ¥ÁþÂä úɦê" €þÂä™ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þÁúÁÖ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì. þžà öÁ¥Ä ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. €ÏžÁŨÍþÁÆ þÄ €ÏœÁý þÁÅ©Áôí úʳÂàþÁÏýÉ. ¨ÊžÁÏýÊ þÁþÁÅä þÄ Í¡ÁÏ œÄ§Ê¨Â œÃýÅÛ. €¬Á¨Ê ¡Á¬ÁÅà¨Å „Ï™Á¨ÊþÁÅ. "ˆ¥ÁþÂä úʳÂàþÁþà ¤Á¦Á¥Á  ¨ÊÁ ˆ¥Ä úɦÁêþÁÅ €ÏýÅþÂäþÁþà Í¡Á¥Á  €¨Â úÁƬÁÅàþÂä©Áô" ¥Á§ÃÏœÁÂ ý ¡ÁýÃÛ¬ÁÆà €þÂä™ÁÅ. ©Ä¨ËœÊ ¬Á§ÁžÂÂ ‚žÍ üÂä¡ÁÁϏ œÄ¬ÁōÍ. €žÃ œÁ¡Áå ¥ÃÃ¨ÃþÁ©Ã þÁÅ©ÉíÏžÁōÁÅ ¡ÁýÃÛÏúÁōÁÅÏý©Áô¨Ê" €þÂä™ÁÅ. €þÂäþÁÅ. úʬÃÏžÁϜ þÊþÁÅ úʳÂþÁþÂ? þÄ ‚«ÁÛÏ ÂžÁÏýÂþÂ... þÉ¥ÁéžÃÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ ©ÉþÁÁ þÁÅÏúà ¥É™Á ©ÁÏ¡Áô ¨ÍþÁÅÏúà úɩÞÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÃÖ "€žÂ þÄ ¤ÂŸÁ. . ƒ¨ÍÂ £Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ¤ÍüþÁÏ ©Ã«Á¦ÁÏ þÊþÁÅ €þÊžÃ. €žÊ¨Ê €¨Â Í¡ÁϏ úÁÆ™ÁÁÅ. ¥ÁÏúà ÁŧÁÅœÁŏ „ÏýÅÏžÃ. ‡¨Åìϙà §Ãü§Êí«Áþ÷ úʦÏúÂþÁÅ.þ ¥Á Âý ¥Á§ÃÏœÁ Â ©Â™ÃÃ ¬Á§ÁžÂ ¡ÁôýÃÛÏúÃÏžÃ. ü§ÃÃϞà ˆžÍ ü§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ. ˆ¥Ä úɦÁêþÁŨÊ. "ˆ¥ÃýÊ „ÏýÅþÂä©ÁôÂ" €™ÃÂ™ÁÅ £Â£Â¦÷. ³ÂäþÁÏ úɦÁê™ÂþÍÁþà £Â£Â¦÷ £ÂœÁÆëÏ ¨ÍÃ ©É®ÁòÂþÊ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ "ˆÏ ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÅ. "‚žÃÍ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÃœÊ €¬Á¨Å „Ï™ÁþÁÅ. "©ÁžÁÅâ¨Ê ©ÁžÁÅâ¨É. ‡¨Â œÃ¡ÁôåœÁÅþÂä™Í úÁÆ™ÁÅ €þÁōÁÅþÂä ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁÏýÂ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ¥Á§Ã €ÏœÁ ÁÏýÊ Â©Á¨¬ÃϞà ˆ¥ÁÅÏžÃ.

. " £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í žÁÅ¡Áåýà ¥Á §ÁÅÖ ±ÂœÁ¡Á™Ã ±Í¦ÏžÃ" €þÂä™ÁÅ §Á©Ã. ÁþĬÁÏ ±Ì§Á±ÂýÅ ‚Á ¥ÁÅÏžËþ ü§ÁÁÁÅϙ úÁÆ™ÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ. ‚£çϞà ¡Á™ÁÁÅϙ úÁƬÁÅàϞèÊ. ‚ÁþËþ ƒ ¡ÃúÃÖ ¥Á Âý¨Å ÁýÃÛ¡ÉýÅÛ. "‹ÿ÷. ¬ÁíÁœÁϏÂ. ©ÁžÃ¨É¦ê" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ "‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â ü§ÃÃÏžÃ" €™ÃÂ©Áô. þÁÅ©Êí €¨ÍúÃÏúÁÅÍ €þÂäþÁÅ. ¨ÍúìÁÅàþÁäýÅۏ €þÁōÁÅÏýÅ ‡ÁљɍÁÑ™Á ‡¨Â „þÂä¦É ¨ÉÃÑÏúÁōÁÅþÊ ©Â™ÃþÊ¥ÉÂ. ¤Íüþ¨Š€¦Á ÂêÁ £Â£Â¦÷ öÁ¨÷ ¨ÍþÊ þÞÁë ±ÍœÂþÁþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. "¬Á§Ê¨Ê ü§ÃÃÏžÊžÍ ü§ÃÃÏžÃ. "žÄþÃÊ ©Í¡ÃÁ ¨ÊžÁÏýÊ ‡¨Â. "‡þÂä®ÁòþÁÅÏúÍ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „ÏžÂ" €™ÃÂþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ.pdffactory. þÁÅ©ÉíÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ ¡Á™ÁýÏ" €þÂä™ÁÅ ÃÏúÃœÁÅà úÃþÁä £Í¦þÁ ¬Áí§ÁÏœÍ.. þÃþÁÅä þÁÅ©Êí €™ÁŏÁÅœÁÅþÁäýÅì þÁþÁÅä €™ÃÃœÊ ˆ¥Ã úÉ¡ÁåþÁÅ. €žÃ ƒ ýËÏ ¨Í ‡©Á§ÁÆ ¨ÊÁ ©ÁÏý§ÃÂ ‚žÁâ§ÁÏ „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì ‚¨Â ü§ÃÃÏžÃ" úÃþÁäÂ €þÂä™ÁÅ.  ±Â¡ÁÏ þžÃ. ¬Á§Êì ¬Á§Êì ¥ÁÅÏžÁÅ ¤Íüþ¨ŠúɦÁêϙà €þÂäþÁÅ. ³Â§Ä" ¥Á Âý¨Å ¡Ã €þÂä™ÁÅ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©Á¬ÁÅÛ §Á©Ã. €ÁÑ ‡þÂä®ÁòþÁÅÏúÍ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „ϙà „ÏýÅÏžÃ. €©Áôþ €ÂÑ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà."„ÏýÅÏžÃ¨Ê £Â£Â¦÷. ¥Á Âý ¥Á §ÁŬÁÆà. "ˆ¥É ¥Á§Ã. þ ‚£çϞà œÉ¨ÄžÂ ˆ¥ÃýÃ.. úÁŧÁŏÂÓ úÁƬà "ƒ ¡ÃúÃÖ ¥Á Âý¨Å ¡Áô" €þÂäþÁÅ "‹ÿ÷. ˆ¥Ã úʳÂàÏ. ¡Á™ÁōÍϙç ú¨ ýËÏ €¦ÏžÃ €þà úÉ¡Ãå ¡Á™ÁÁ ©Ê³Â™ÁÅ. ¥Á§Ã žÂþÍà ‹¡ÃÁ „ÏžÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ  Í§ÃÁ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Ì PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ‚ϞÁ ˆžÍ þÁÅ©Êí úʳÂàþÁþÂä©Áô. ‚ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ žÂþéÃ. ¨Â¨þÁÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ "‡ÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ. ‚þÂä®ÁÅò Á§Áí ¡Á™Ê ©Â™Ãþà ¥Á  €ÁÑ €ÏžÁ¥ËþÁžÁþÃ. €ÏœÁ œÁ¡Áôå €ÏýÅ ü§ÃÃœÊ €žÃ þ œÁ¡Áôå. £ÿÁŪ  €ÏžÂþÃä ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í Ì¨ÅúÁōÁÅþÊ ©Â™ÃþÊ¥ÉÂ.com .. ¬Á§Á®Á ¨ÊžÁŏÂ. ‚¨Â Á´ÂÛ¨Íì ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©É®ÁòžÁŨÊ. "¥Á§ÁÅÖÍ ‚¡Áôå™ÁÅ ©Í¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ" €þÂäþÁÅ. ‡ÏœËþ ¡Ãë¦Á¥ËþÁ œÁ¥ÁÅé™Ãþà ÁžÂ. "ü§ÃÃþÁ žÂþÃÊ ¤ÂŸÁœÍ úÁ¬ÁÅàþÂäþÁÅ.

..¡É§ÃÃ ¡É§ÃÃ „ÏýÅÏžÃ. ü§ÃÃþÁ ±Ì§Á±ÂýÅ ¥Á®Äò ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ. þÊþÁÅ Áƙ €§Áã¥Á©ÁôœÁÅþÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±ÂþÁÅ. "§Á©Ä. "©ÁêœÃ§ÊÃÏúÁÁ±ÍœÊ ¥Á ÂœÁëÏ þčÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÂ œÁ±Íå ©Á±Íå" €þÂäþÁÅ. "ü§ÃÃϞà ˆžÍ žÁŧÂâ¨Í ÁÁÅѧÃà ¡Á™ÁÝýÅì þ ¬Á§ÁžÂ ¡Áõ§ÃàÂ œÄ§Á¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ. ˆžÍ þÁÅ©Áôí ©ÁêœÃ§ÊÃÏúÁ¨ÊžÁŏ €þà ¥Á§Ã £¨©ÁÏœÁÏ úʳÂþÊ¥ÉÂþÁþÃ" €þÂä™ÁÅ. "±ÍþÄ¨Ê þÃþÁäϜ ŠÁýÊ ¤ÂŸÁ. œÁ¡Áôå. "ˆÏ ±Â¡ÁÏ ¬Á§Á®Á Ê¥ÁÏýÂ.. ‡ÁÑ™Ì ˆ¥ÁÆ¨Í ÌžÃâÂ €©ÁÂªÁÏ ¬ÁÏŸÁ§ÁèÏ §ÂÂþÊ ¡É§ÃÃ „ÏýÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ. þÃþÁä ˆžÍ ©Ê™Ã¨Í €¬Á¨Å úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ. úÁÁя „ÏýÅÏžÃ." "§Á©Ä.. "¥Á§Ã ¤ÂŸÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä©Â ü§ÃÃþÁ žÂþÍÃ?" ¥ÁÇŸÁÅ©ÁôÂ €™ÃÂ™ÁÅ þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã. "ˆ¥Ã œÁÁÅÑ©Á ÂžÁÅ ÂþÄ þčÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÁÅÑ©Ê" €þÂä™ÁÅ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ÃÏžÁÁÅ œÉúÃÖ §Ì¥ÁÅé¨¡Ë §Â¬ÁÅàþÁäýÅìÂ úɦÁê £ÍœÊ. úÃþÁäÂ "¨ÊžÁÅ¨Ê ü§ÃÃÏžÊžÍ ü§ÃÃϞà ¤ÂŸÁ¡Á™Ã ˆ¥Ã ¡Áë¦ÉÂüþÁÏ €þà ¬Á§Ã ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ" €þÂäþÁÅ.. ŠÁѳ§Ã. œÁþÁÊÏ œÁÁÅÑ©Â?" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ..pdffactory." €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ €£êÏœÁ§ÁÏ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì "€ÂÑ þÃþÁä. þÄ ¥Á Âý¨Íì ¥ÁÇŸÁÅœÁíÏ þÁþÁÅä ÁýÃÛ ¡Á™Ê¬ÃÏžÃ.com . "¥Á§Ä" €þÂäþÁÅ. ˆ¥Ãýà €þÁäýÅì úÁƬÊà. "‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅàϞà ‚ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ €ÁÑ žÌ§ÁōÁÅœÁÅÏžÁþÊ ¬ÁϜͫÁÏ¨Í ¥ÁþÁ¬ÁÅ ˆ¥Ã €¨ÌúÃÏúÁ¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "€žÃÂžÁÅ þ ¥Á Âý ©ÃþÁÅ" €þÂä™ÁÅ..

com . ŠÁѳ§à ¡Áõ§ÃàÂ €þÂä™ÁÅ. "þÁ¥Á Âé¨ÏýÊ ˆÏ úɦÁ Âê¨Ã? ŠÁѳ§à ©Á¡ÁôåÍ ¥Á§Í ³Â§Ã þÁÅ©Áôí £ýÛ¨þÄä ©Ã¡ÁôåÁÅþà §Á¥Áéþà ¡Ã¨ÃúÃþ §ÂþÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úèáÏÂ. "ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ... ƒ Í§ÃÁ ¥ÁÏúà üÂä¡ÁÁϏ ¥ÃÁŨÅ֍ÁÅϞ¥ÁÅ. "€¬Áà¥Á ÂþÁÆ ÂžÁÅ¨Ê ¥Á§ÌÁÑ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê" €þÂä™ÁÅ.pdffactory. "þčÁÅ €¨ÂÊ „ÏýÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ."ŠÁѳ§à ¡Áõ§ÃàÂ ˆ¥Ä ÁϏ§ÁÅ ¨ÊÁÅϙ Í§ÃÁ œÄ§ÁÅ֍ÁÅÏýÊ ‚ύɡÁôå™ÁÆ ÁŧÁÅàÁÅ §ÂžÁÅ. €§ÁãÏ ÂþÁýÅì úÁƳÂþÁÅ. Â©Â¨þà ¥Á ÂœÁë¥Ê „ÏžÃ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. "‚ύʥà Â©Â¨Ã" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ. "¥Á§Í ³Â§Ã œÁ¡Áôå úÉ¦ê €ÏœÊÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. "€¨ÂÊ €Ïý©Áô ¡ÁëœÃ³Â§Ä". "ƒ ³Â§Ã ¢Áô§ÃàÂ þÃþÁÅä úÁƬÁÆà." €þÂä™ÁÅ. "‡¨Â „ÏýÅÏžÃ.(þÁ©Ãí) €žÊ ˆžÍ ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ÂÁÅϙ €ÏÂϏÁÏ úÁƬà ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁÅžÃëÏúÁōÌþà œÁÇ¡ÃàÂ ŠÁѳ§Ã.  ©Ã«Á¦ÁÏ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ). "¡ÁëœÃ³Â§Ä €þÁþÁŨÊ. €¬Á¨Å ¥ÉÅþÊä œÁ¡Áôå úʳÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ. "ûÄ. "þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂäþÁÅ (þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ ¥ÉœÁࣙÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.. ƒ ŠÁѳ§à ¥Á ÂœÁë¥Ê". "€žÊ. ¥Á®Äò Ê©Á¨Ï €ÂÑ œÁ¥ÁÅé™Ã¨ÂÂþÊ „Ϟ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ. þÃþÁä ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ¥Á ÂœÁë¥Ê úʳÂ" €þÂä™ÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.. žÂþÃœÍ ¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ‡§Á룙ÃÏžÃ. " œÊ§ÁÂ ©Á¬Êà €¬Áà¥Á ÂþÁÆ Â©Â¨þÊ „ÏýÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "‡¡Áôå™ÁÅ?" €™ÃÂ™ÁÅ. "¬ÃÉÓÏžÁōÁÅ €ÂÑ. "þÃü¥Ê €þÁōÍ. þà €ÏœÁý þÁÅ©Áôí ‚©Âí¨Ã" €þÂä™ÁÅ."ûÄ." "‚ύ ˆ¥Ã ‚©Âí¨Ã. €žÂ. ¡Áõ§ÃàÂ. "ˆÏ ±Â¡ÁÏ ¬Á§ÃÂ ÁþÁ¡Á™Á¨ÊžÂ. "¥ÉÅþÁä ¬ÁÁ¥Ê œÄ¬ÁōÁÅþÂä©Â.. "¥Á§Ã ‚³Âà©Â.œÁþÁ ¥Á Âý¨Å)..ˆ¥Ê¥Ã „þÂä¦É €þÃÄä úÁƳ©ÁôÂ" €þÂäþÁÅ.. "¬ÁÁÏ ÂžÁŨÊ. "ˆ¦÷.. ¡Áõ§ÃàÂ ©É®ÂòþÁÅ €þÁōÍ. ‚ÏžÁÅ¨Í €žÊ ¡ÉýÂÛþÁŏÂ.. ˆžÍ účÁýÍì" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. "‹ÿ÷.. ¥Ã ¦ÁþÁžÃ. ÂþÄ...pdffactory.. "¥Á  €¦ÁþÁœÍ „þÁä¡Áô™ÁÅ".?" "ÁþÁ¡Á™ÃϞà €þÁōÍ.. €þÄä œÄ¬ÁōÁÅþÃ" €þÂäþÁÅ.¬ÃÁÅӨʞÁÆ þčÁÅ" €ÏýÆ úÉ¦ê ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÂþÁÅ. þÃüÏ ©ÁýÅÛ €ÏýÅ €þà þÁ¥Áé™ÁÏ ¨ÊžÂ Â©Â¨ÏýÊ žÄþåĞÁ ©ÁýÅÛ €ÏýÅ þ úħÁ¡ËþÁÅÏúÊ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê úÉ¦ê ©Ê³Â™ÁÅ.. "ú¨Êì ¡Áô" €þÂäþÁÅ.com . ©ÁýÅÛ ©Ê³ÂÂ. þÄ ¨Í¡Á¨Ã ©É®Áò™ÁÏ" €þÂä™ÁÅ. úÉ¦ê ¡ÉýÛ™ÂþÍà ‡ÏžÁōÁÅ ¬ÃÁÅÓ" €þÂä™ÁÅ.." €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ.. "þÊþÁÅ ‚©ÁíÁÅÏ™ÂþÊ œÄ¬ÁōÁÅþÂä©Ê¥ÃýÄ?" €þÂäþÁÅ.. ‚©Âí¨Ã" €þÂä™ÁÅ." þÁ©ÁôœÁÆ €þÂäþÁÅ (¬Á§ÁžÂÁþÄ „ÏžÃ... "ˆžÍ þ €ÏœÁý þÊþÁÅ œÄ¬ÁōͩÁýÏ ÂžÁÅ.ÂþÄ úÁÆ™Á¨ÊžÁŏÂ" "‚ύ ˆ¥Ã úÁƙ¨Ã.

" .ú©Á ÌýÂÛ©Áô" "ˆÏ €ÏœÁ ¤ÂŸÁ.. ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛþÁ¡Áôå™ÁÅ €þ¨à  ¥Á Âý" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. "ƒ ³Â§Ã €ÏœÁ ¤Á¦Á¡ÉýÛþÁŨÊ" €þÂä™ÁÅ..¡ÉýÂÛþÂ" "©Áõ.úÃþÁäÂ þÃýÆÛ§ÁŬÁÆà.. ©ÁžÁÅâ¨Ê" €þÂäþÁÅ...©Á®ÁòϜ ¡ÁúÃÖ ¡ÁôÏ™ÁŨ œÁ¦Á §Á¦ÏžÃ" €þÁäþÁÅ. ²ÂÏý÷ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà Áƙ ©Ê™ÃÂ Â¨ÅœÁÅþÁäýÅìÂ ©Áô£ÅçÂ €žÃ œÁÃ¨ÃÏžÃ.. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.. þ ©Á¨ì Â¨ÊžÁÅ £Â£Æ..? þÁÅ©Áôí ‚úÊÖžÂþéÂ. "¥Á§Ã žÄþà ¬ÁϏÁœÃ úÁƳÂà©Â €þÂä™ÁÅ þ €§ÁúÉ¦ê žÂþåĞÁ ©Ê¬Ã ¥Á§ÃÏœÁ þ̍ÁÅÑœÁÆ.pdffactory. "ûÄ.. ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÃœÊ ©ÁúÊ֞ʥÃýÃ. "¬Á§Ê¨Ê ©ÁžÁŨÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ ÌÏœÁÅ ‡Ï™Ã ±Í¦þÁýÅì €¦ÏžÃ.. "‚¡Áôå™ÁÅ ÂžÁÅ. "ˆÏ úÃþÁä ¡Ã¨ì©Áô ÂžÁŏÂ" €ÏýÊ. þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂäþÁÅ. "¡Äìü÷ £Â£Â¦÷ „þÂä™ÁÅ. €ÏœÁ £ýÛ¨ ¥ÄžÁþÁÅÏúà Áƙ €žÃ œÁÃ¨Ã ¤Á¦Á¡É™ÁÅœÁÅϞà þÁþÁÅä." €þÂäþÁÅ. ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ."¬ÃÁÅÓ¨ÊþÍ™Â.? "ú¨Êì" €þÂäþÁÅ. "ˆ¥Ä ÂžÁÅ.com . €¨ÂÊ €Ïý©Áô. žÂþà ¬Áå§ÁðÃ... (þ ¥Á Âý¨Íì €ÏÄÂ§ÁÏ €§Áã¥ËÏžÃ) "±ÍþÄ žÄþÞà öÁ¥Ä ¬Á§Êþ €ÏýÅ þ úÉ¦ê ŠÁýà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ©ÁžÁâÁÅ œÄ¬ÁōɮÃò žÂþÃ¡Ë ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. "..€þÂä ©Áõ§ÁōÁÅþÂä©Â. "«÷." €ÏýÆ úÉ¦ê ¨ÂÍÑ±ÍœÊ €¨ÂÊ „Ïú™ÁÅ.. ‡ÏœÁ ¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÃÏžÍ" €þÂäþÁÅ. €¬Á¨Å ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ ¬Á£É؍÷Û ‡¨Â ¥Á §ÃÏžÍ Áƙ Á¥ÁþÃÏúÊ €¨ÍúÁþÁ ¨ÊžÁÅ.

€¡ÁåýÃÊ ©Â™Ã ¥Á Âý¨œÍ ±ÌϏà £ÃÁÅœÁŏ €¦ „þÂä¦ þ ‡žÁ ‡œÁÅà¨Å. "úÁƳÂà©Â žÄþà ¬ÁϏÁœÃ" "¥Ä ©Ã™Á ©Á¬ÁÅàϞèÊ. "¥Á§Ã ˆ¥ÃýžÄ" €þÂä™ÁÅ Í¡ÁϏ úÁƬÁÆà. "¬Á§ÁžÂÂ €þÂä¨Ê ©ÁžÁŨÅ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ. "‡¡Áôå™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁϜͫÁÏœÍ "©ÁúÊÖ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ƒ ³Â§Ã ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂäþÁÅ ©ÉÃѧÃÏ¡ÁôÂ. žÂþÃœÍ þ „¡Á¬ÁÅà ©ÂžÃ žÂþÃþà ÿÁœÁÅàÁÅþÂäýÅìÂ €¦ÏžÃ. þčÁÅ ¥Á§Ä ¤Á¦ÁÏ ¨ÊÁÅϙ ±ÍœÁÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ "¥Á§Ã úÉ¡Áôå" "ˆÏ úɱÂå¨Ã?".com .. œÁ¡ÁåžÁþà €§Áã¥ËÏžÃ.pdffactory.. "©Áõ§ÁōÍ. œÁþÁÅ úÁƬÁÅàÏžÃ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ. žÂÏœÍ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖ úé¨ÅþÁ žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ‡¥ÁōÁ¨Å ©Ã§ÃÊ¨Â ÿÁœÁÅàÁÅþà ¡Ã§ÁÅžÁŨ ©ÉþÁÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã £¨ÏÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. "©ÁžÁŨÅ" €þÂäþÁÅ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ …¡Ã§Ã œÄ¬ÁōÁÅÏýÅ. "€ÏœÁ©Á§ÁÁÆ þÁÅ©Áôí úÁƙ¨à ¥Á§Ã" €þÂä™ÁÅ."þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä™ÁŨÊ" €þÂä™ÁÅ." "€žÊ ‡¡Áôå™ÁÅ?" PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ©ÁžÁ¨ÁÅϙ €¨ÂÊ ¥Á§ÃÏœÁ £ÃÃÏúà ©Áõ¡Ã§Ã ™ÁÁÅϙ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÊ. ÁÅúÁÅ֍ÁÅþÂäýÅìÂ ©Â™Ã ûœčà þ̍ÁÅэÁÅþÂä¦. "¬Á§Ê¨Ê úÁƳÂàþÁÅ ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ ÂžÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ. "¥Á§Ã úÉ¡Áôå ‡¡Áôå™ÁÅ €ÏýÉ" "ƒ ³Â§Ã ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ.

"‡¡Áôå™ÁÏýÊ €¡Áôå™ÁÅ ÁÅžÁŧÁÅœÁÅÏžÂ" €þÁäþÁÅ þÁúÁÖ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì. žÂþÃœÍ ©Â™ÁÅ þÁ©Ãí €£Âç Í¡ÁÏ.pdffactory. "ú¨Êì ¥Á Âý¨Å þʧÂÖ©Áô" €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ. žÂþÃœÍ ¥Á§ÃÏœÁÂ „žÊëÁÏ Â úÁýōÁÅÑþÁ þ ¡ÉžÁ©Ã þà §ÉÏ™ÁÅ ¡ÊžÁ©Áô¨œÍ ¨Í¡Á¨ÁÅ ¨ÂÁÅÑþà úÁ¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÊ֨ ¡÷Ö.. þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©É®Ãò ŠÁѳ§à ©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ¡Êë¥ÁÂ þ ¡ÉžÂ©Áô¨¡Ë ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¡ÉýÃÛ ¬ÁŜ§ÁϏ þ¨ÍÁœÍ §Â¬Êà €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å. €¦œÊ Ã¦œÊ ‚žÃ ¥ÁÅþÁŏÁÅœÁÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ¤ÂÁÏœÍ œÁþÁ žÂþÃä þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ¥Á§ÃÏœÁÂ ©ÁœÁÅàœÁÆ. "¬Á§Êì §Ê¡Áô ¥Ä £Â£Â¦÷ ©É®Ãò ±ÍœÂ™Áŏ €¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ ¬ÃÁÅÓœÍ œÁ¨ ©ÁÏúÁōÁÅþÃ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. £Â£Â¦÷ þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä™ÁÅ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ ÌžÃâÂ ‡™ÁÏ úʬà ‡žÁ¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ. €¨Â þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬà œÁ¨ €¨ÂÊ ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà þ ‡žÁ¡Ë ©Â¨ÅÂ „þÁä úħÁ úÉϏÁÅ ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã¡Ã üÉý÷ ¡ËþÁÅÏúà ¡ËÃ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÉœÁàžÁþÁÏ ¡Ë ¤ÂÁÏ ¨Í œÁ¨ ¡ÉýÃÛ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê œÁ¨ ¡ÉýÃÛ ÌžÃâÂ €ýÅ ‚ýÆ ÁžÃ±Â™ÁÅ œÁ¨þÃ. €ÏýÅ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþà ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ.. "ÁÅ™÷" €ÏýÅ þÁ©Âí™ÁÅ. ©ÁžÁÅâ. ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÁŏÁÅœÁÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ žÁŧÂâÂ. ©Ä¡Áô¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÍ¬ÁÆà. €¨ÂÊ œÁþÁ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬà þÊþÁÅ Áƙ œÁþÁ ÃϞà ¡ÉžÁ©Ã ©ÁœÃà¡ÉýÃÛ úÃþÁäÂ Ì§ÃÃþÁýÅì úʬà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÊ œÁÇ¡ÃàÂ úÁƳ™ÁÅ þ©ÁύÁ. ¡Êë¥ÁÂ œÁþÁ Á®Áò¨Íì Á®ÁÅò Á¨Ã¡Ã úÁƳÂþÁÅ.com . þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁÅþáÁ®ÁòœÍ þ ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã €ÏúÁŨŠ¡ÁýÅۍÁÅþà úÃþÁäÂ þ̍ÃÑ ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ.  ÁÅ™÷.. ƒ Í¡ÁÏ €ÏœÂ §Ê¡Áô œÄ§ÁųÂàþÁÅ¨É €þÂä™ÁÅ. þÊþÊ ¨ÍúÃÏúÃ.. "ˆ¥Ä ¥ÁÅþÁÁžÊ. " œÄ§ÁÅžÁÅâ©ÁôÂþÄ ¥ÁÅÏžÁÅ ©É®ÁÅò" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. "«÷ñ. ©É©Êí €ÏýÆ ©ÉÃѧÃÏœÁÂ ¡ÉžÂ¨Å œÉ§Ãúà €þÂäþÁÅ. "‡ÏžÁōÁÅ ÁÅžÁ§ÁžÁÅ..

" €þÂä™ÁÅ. "©ÁýÅÛ. §Ãà €§Áã¥Ë œÁ¨þÁÅ €¨ÂÊ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÃÑ „ÏúÂþÁÅ. "¬Á§É¨Ê" €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ. þÁ¥ÁéþÁÅ". "©Áõ ÿÁÆ.pdffactory.‚ÁÑ™Ê ƒ úÃþÁäžÂþÃÉ ©Á¡ÁôåÍþà žÂþéà §Ê¡Áô ©Á¡ÁôåÁÅÏý©ÁÏýÊ ‡¨Â þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂä™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ ©ÁžÁŨŜÁÅþÂäþÁÅ" €þÂä™ÁÅ Í§ÃÁœÍ þÃÏ™ÃþÁ Á®ÁòœÍ. ¡Áõ§ÃàÂ £ýۨŠ(©ÁœÃà ¡Á¨ÅÁÅœÁÆ) ¨ÊÁÅÏ™Â. Á®Áò¨ÍÃ úÁƬà þÁ©ÂíþÁÅ.. "¡Áõ§ÃàÂ þÊþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅì ©Ãþ¨Ã" €þÂä™ÁÅ. ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ. ¡Áõ§ÃàÂ...com . "¥Á®Äò ˆ¥Ã €™ÁÅÝ úÉ¡ÁåÁÆ™ÁžÁÅ.. þÊþÁÅ ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ. €ÏýÆ úÁ¡Áôå™Á¦Êê¨Â ¡ÉžÁ©Áô¨¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþà ÿÁýÂœÁÅàÂ úÉ¦ê ¥Á  ‚žÁâ§Ã¥ÁŸÁê „þÁä ŽÂ®Ä ¨ÍþÁÅÏúà ü§Ã¡Ã œÁþÁ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. " ©ÁýÅÛ" €þÂäþÁÅ "©ÁýÅÛ ‡ÁÑ™Á ©É¦Á Âê¨Í œÉ¨ÄžÂ" €þÂä™ÁÅ úèáÏÂ.. ‚žÃÍ ‚¨Â €¦œÊ €¬Á¨Å ©Á¡ÁôåÍþÁÅ.œÁþÁ ©ÊªÁÏ. þÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Íþà §ÁÁàþ®¨Š±ÌϏÁÅœÁÅþÂä¦ œÁþÁ ¥Á Âý¨ÁÅ. €¬Á¨Å ¨ÊÁÅϙ ©Á¡ÁôåÍ©Â¨Ã. ¬ÃÁÅÓ¨Êþ͙ ©É®ÁÅò ¥ÁÅÏžÁÅ" €þÂäþÁÅ Í¡ÁÏ þÁýìÁÆà (Á®Áò¨Íì þÁ©Áôí) "©ÁõÿÁÆ. ¬Á§ÊþÂ. "žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà úÉ¡ÁåÁ ±ÍœÊ ©ÁžÁ¨þÁÅ ‚¡Áôå™Ê ¥ÉÅžÁ¨É™ÁœÂþÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¡ÁœÁÅàžÁ¨ úÁơìÁÆà. £Â£Â¦÷ œÍ ©É®Ãò±ÍœÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ.. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ „ϙà œÁ¨ ¡ËÉœÃà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ ¥ÉÅÿÁÏ œÄ¬ÁōÁÅþà þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬÁÆà "§Ê¡Áô þÃüϏÂ. œÁþÁ ¤ÁÅüÏ¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã "¬Á§Ê €þÂäþÁŏÂ" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. €£Âç €þÁÅäÛì úÁƬà œÁþÁ œÁ¨ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ¡÷Ö. €ÏÁÅ®ÁÏ €ÏÁÅ®ÁÏ úÁÆ™ÁþéÂí¨Ã..

(‚ύ „ÏžÃ. ¬Á§Ê ©É®ÁÅò ¥ÁÅÏžÁÅ €ÏýÅ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã úÃþÁäÂ œÍ³ÂþÁÅ.. €¨ÂÊ €ÏýÆ ©É®Âò™ÁÅ. €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ¡ÃœÊ.. ¨Êúà ¬ÊÛ«Áþ÷ ¨Æ žÃÏ¡Áô" €þÂäþÁÅ.com . ˆ¥ËÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ þÁÅ ÁÆ™Â..) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.£ýÛ¨¡ËþÁÅÏúÊ žÂþåĞÁ ©Ê¬Ã €§ÁúÊœÍà žÂþåĞÁ £Í§ÃìÏúÃþÁýÅìÂ ©Ê¬Ã ©ÁýÅÛ ¬Á§Êþ €ÏýÅ Á®Áò¨ÍìÃ úèáÏ úÁƳÂþÁÅ. ©Ê®ÁòœÍ žÂþÃä ¡ÁýÃÛ þ̍ÃÑþÁýÅìÂ úÊœÃþà ÁýÃۏ £ÃÃÏúà ¡ÁýÅۍÁÅþà ©ÁžÁ¨™ÁÏ úʬÁÅàÏýÊ ŠÁѳ§à €£Âç €þÂä™ÁÅ. "þÃþÁä þÁþÁÅä ¤ÂŸÁ¡ÉýÃÛþÁ¡Áôå™ÁÅ œÉ¨Ã¦Á™Â ‡ÏœÁ ¤ÂŸÁ ¡ÉýÃÛϞà ‚žÃ" €þÂäþÁÅ. þ úɦêÁƙ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „ÏžÃ.. ¥Á§Í ³Â§Ã úÊœÍà žÂþÃä þ̍ÃÑ ©ÁžÃ¨Ã "žÂþà ¬ÁϏÁœÃ §Ê¡Áô úÁÆžÁÅâ©Áô ÂþèÊ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. £¦Áý öÁ¨÷ì ¨Í £Â£Â¦÷ ÁžÃ¨ÃþÁýÅì €¦ÏžÃ. žÂÏœÍ ¬ÁϜͫÁÏœÍ 'Âύ÷ð" €ÏýÅ þ þÍýÍì þ¨ÍÁ üÌáà ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ©ÁôÃѧà £ÃÃѧà úʳ™ÁÅ. "ˆÏ ±Â¡ÁÏ þ̱Âå?" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. ¥Á§Ãúñ͍ÁÅ £Â£Â¦÷ œÉ¨ì©Â§ÁÅ üÂ¥ÁÅþÁ ©É®Âà™ÁÅ.

¥ÉÅþÁä ü§ÃÃϞà ‚«ÁÛÏ „Ϟà ÂþÄ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ. ˆ¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅϞà €¬Á¨Å. §Á©Ã úÉ¡ÃåþÁýÅì ¥ÉÅþÁä ü§ÃÃϞà œÁþÁÃ (‚žÁâ§ÃÄ ÁÆ™ÂþÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆžÍ ¥Áƨ) ¡Áõ§ÃàÂ œÁÇ¡Ãà ‚úÃÖ „Ï™ÁžÁÅ.. ƒ ³Â§Ã ŠÁѳ§Ê.. Í§ÃÁ €þà ÂžÁÅ ÂþÄ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ „žÃíÁäœÁ..com . ¥Á®Äò "ÿÁ¨Í" €þÂä™ÁÅ. ‹ÿ÷. "ÿÁ¨Í" €ÏýÅþÂä™ÁÅ.pdffactory. ©Â™ÁÅ €þÁäžÃ þÃü¥ÊþÊ¥ÉÂ.Maa Bro To . þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í §ÁÁ §ÁÂ¨ ¨ÍúÁþÁ¨Å. ¥Á®Äò ‚¨ÂÏýÞà ü§ÁÁ ÁÅϙ üÁëœÁà ¡Á™ÁýÏ œÁ§ÂíœÁ úÁÆ™Á©ÁúÁÅÖ €þÁōÁÅþÂäþʥɠþ ¥ÁþÁ¬ÁÅ œÉ§Ã¡ÃþÁ ¡Á™ÁÝýÅì €¦ÏžÃ. ƒ ¨ÍÂ §Á©Ã þÁÅÏúà ²Íþ÷. þÊþÊþ €¨Â ¥Á ÂýÂì™ÃϞà €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. €žÊžÍ ‚žÁâ§ÃÄ ŠÁ œÄ¡Ã (¬Á¥Á ÂüÏ €ÏÄÁ§ÃÏúÁÁ ±Í¦þ ¬Á§Ê) ÁŧÁÅàÂ ¥ÃÃ¨Ã±ÍœÁÅÏžÃ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ˆžÍ Á¬Ã „žÊëÁÏ €ÏœÊ. ÌžÃâ ¯Á›Â¨ ±ÂýÅ þÊþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á ¨ÊžÁÅ.. ÂþÄ ‡ÏœÁ ÂžÁþÂä ¥Á Âýà ¥Á ÂýÃÄ ýËÏ úÁƬÁōͩÁ™ÁÏ ©ÁÏýà úÁ§Áê¨Å €¡Áë¦ÁœÁäϏ ü§ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í œÁ§Áúà ¨ÍúìÊà ‡¡Áôå™ÁÅ ©Á³Âà™Â €þÁä œÁëÏ.Part 8  §ÍüÅ „žÁ¦ÁÏ £Â£Â¦÷ ©É®Ãò ±Í¦Á ™ÁÅ.. ‹ÿ÷.. þÃþÁä §Á©ÃœÍ ¥Á ÂýÂì™ÃϞà œÁ¨úÁōÁÅÏýÊ ©Á®ÁòϜ €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ „žÃíÁäœÁ. ¥Á®Äò üÄ©ÃœÁÏ ¨Í ‚¨ÂÏýà ±Ì§Á±ÂýÅ ü§ÁÁ ÁÆ™ÁžÁÅ €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ÂþÄ ƒ §ÍüÅ þÊþÊ ©Á¡ÁôåÁÅÏýÆ §Á¥Áéþà ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ. ³Â¦ÁÏœÁëÏ þ¨ŏÁÅ €©ÁôœÁÅÏžÃ. £Â£Â¦þà žÃÏ¡ÃþÁ œÁ§ÂíœÁ §Á©Ã €ýÅþÁÅÏúà €ýÊ ¢Ä¬Áōà ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ. €ÏžÁÅÊ Â£Í¨Å ŠÁѳ§ÁþÂä ¡Áõ§Ãà €ÏÄÂ§ÁÏ œÍ úɦÁ Âê¨þà œÂ¡ÁœÁë¦Á ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ü§ÃÃϞà ˆžÍ ‡¨ÂÍ ü§ÃÃÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "‡ÏžÁōÁÅ... "ˆ¦÷.?" €þÂä™ÁÅ ¬Á§ÁžÂÂ.. "." €þÂä™ÁÅ. €ýÅ©Ë¡Áô þÁÅÏúà úÃþÁäÂ þÁ©Áôí. ¢Ä¬÷ þÁÅÏúÃ" €þÂäþÁÅ. ¨Â¨ÃÏ¡Áô „þÂä¦) "ˆÏ ©É®Ãò ±Í¦Á ÂþÁþÁōÁÅþÂä©Â.pdffactory.com . „þÂä©Â?" €þÂä™ÁÅ..?" úÃþÁäÂ €þÂäþÁÅ (þÁ©ÁôíþÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥Á ÂýÅþÁ œÌÃÑ¡ÁýÃÛ) "ˆ¥ÉÂ. ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ©Ê¥ÉÂ." œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ÌžÃâ ¡ÁëªÂÏœÁœÁ. ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. œÌÏžÁ§ÁÂ ©ÁúÉÖ¦Áê¥ÁÏý©Â. "Â©Â¨ÏýÊ §ÉÏ™Í ´Í Áƙ þÊþÊ ©Ê³Âà¨Ê" €þÂä™ÁÅ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ..." €þÂä™ÁÅ žÁŧÂâÂ. (œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¥Á §Áã©ÁÏ. "ˆ¦÷.. ˆ¥Ãý ¥Á Âý¨Å.. "‡ÏžÁōÁÅ ©ÁúÃÖ.. €¨ÂÂ §ÉÏ™ÁÅ ´Í¨Å úÁƙ¨þà „ÏžÁþÁä¥Á Âý" €þÂä™ÁÅ. "¥ÁÏúà ÿÁŴ§Áŏ „þÁäýÅì „þÂä©Ê." ˆ™Ã¡Ã¬ÁÅàþÁäýÅì €þÂäþÁÅ... "‹ÿÍ. "‡©Á§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ¨Ê ¡ÁÁÑþÁ. €§Áã¥ËϞà ‡ÏžÁōÁþÂä™Í.. þÊþÁÅ þčÁÏýÊ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁôýÂÛþÁÅ €þà ÁŧÁÅàÏúÁōÍ" ÌÏœÁÅ œÁÃÓÏúà §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÅþÁäýÅì €þÂäþÁÅ... €ýÅþÁÅÏúà €ýÊ ¬ÉÁÏ™÷ ´Í Áƙ úÁƬà ©Á³ÂàþÁÅ. (‡ÏœÁ ¥Á Â¥Áƨŏ „Ϟ¥ÁþÂä „Ï™Á¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ) "€ÂÑ. Â©Â¨þà ˆ™Ã¡ÃÏúÁ™ÂþÍà €þÂäþà ©ÉÏýþÊ €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþÃ.." €þÂäþÁÅ.. þÁÅ ¡Áþà „Ϟà ¡ÁÃÑÏýà ¥É ˆžÍ ¬ÃþÃ¥Á à §Á¥ÁéÏžÃ."ÿÁ¨Í" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ.

.. ÂþÄ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ. §ÉúÃÖ ±ÍœÁÅþÂä©Ê ŠÁѳ§ÍÊ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ ¥Á§ÃÏœÁ ¬Á§ÁžÂ ¡ÁôýÃÛ. €ÁÑ™Á ÁŧÁÅÖþÁä ¡ÁëžÊªÁÏ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "€žÊ¥Ä ÂžÁÅ..©ÁÏý úÊžÂâ¥ÁþÃ" €ÏýÊ €¦žÃÏýÍÁ¨Âì ©ÁúÊÖ³Âà¨Ê €þÂä™ÁÅ. "þÁÅ €ÏœÁ ¬Á§ÁžÂ ˆ¥Ä ¨ÊžÁŨÊ. £ÂœÁÆëϨ͍à ©É®ÁòÂþÊ §ÍüÅ §Á©Ã œÁþÁ ¡Áþà ¡Áõ§ÃàúɦÁêÂþÊ ‡ÏœÁ þħÁ¬ÁϏ £ÂœÁÆëÏ ¨Í ÁƧÁÅÖϙà ±Í¦Á ÂþÍ ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏžÁōÁÅ œÁÂÓ¨þà ¥Á Âý¨Íì.. þÊþÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ ¥Á Âý¨Å þÂÊ ªÁÖ§ÁêÏ Ì¨Å¡ÁôœÁÅþÂä¦..com ..pdffactory. þÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¥ÁÅÏúÁōÌúÃÖÏžÃ. ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Áƨ¨Íì €¨Â „ϞʥÉÂ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¬ÁÆý÷ Ê¬÷ ¨Í £ýۨŠœÄ¬ÁōÁÅþà ³ÂäþÂþÍà ©É®ÂòþÁÅ. "ú¨Êì ÂþÄ. ¥Á  ©Ã™ÁÁÅ ŠÊ §ÍüÅ §ÉÏ™ÁÅ ´Í¨Å ©Ê¦ÏúÁōͩ¨þÊ ¬Á§ÁžÂ ÂþÄ €ÏœÁ Í§ÃÁ ÂþÄ ¨Ê©Áô¨Ê" €þÂäžÁÅ ÌÏýɏ þÁ©ÁôíœÁÆ. ¬Á§Ê „ÏýÂþÁÅ €þà ²Íþ÷ ¡ÉýÊÛ³ÂþÁÅ."¥Ä ©Ã™ÁœÍ Áƙ ‚¨ÂÊ ¥Á ÂýÂì™ÁœÂ©Â. úÁÆžÂâÏ" €þà €þÂäþÁÅ. ü§ÃÃþÁ ¬ÁϐÁýþÁþà €ÏœÁ ¬Á§ÁžÂÂ ¥Á Â¥Áƨŏ œÄ¬ÁōÁÅþÂäþ €þáìÁÅàÏžÃ. ÂþÄ ¡ÁÏœÁÏ. 'ˆÏ €ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ „ÏžÂ. "€£Âç. ‡þÃä ÁÏý¨ÁÅ ©Á¬ÁÅàþÂä©Áô" €þÂäþÁÅ." €þÂä™ÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÁÏý úʬʳÂþÁÅ... "‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁœÂþÁÅ. ¢Ä¬÷ ²ÍþÁŨÍ" €þÂäþÁÅ þÁ©Ãí.

£¦Áý œÁ¨Å¡Áô úÁ¡Áôå™ÁÅ. ÁÅϙɨÍì £ÉžÁŧÁÅ Á¥ÁÅéÁÅϞà þÉ¥ÁéžÃÂ.. ˆ¥ÁþÁōÁÅÏýÂ™Í €þÃ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÁäÏœÁ ¬Ê¡Áô þÉ¥ÁéžÃÂ þÍýÍìþÁÅÏúà ÁÆþ珨Š©Á¬ÁÅàþÂä¦.. þÉ¥ÁéžÃÂ ¬Á¥Á¦ÁÏ €¦ÏžÃ. þ Á®Áò¨Íì ¥Ä¥Á ÂϬÁ. ±ÍþÄ¨Ê ¬Á§ÁžÂ ¡Á™ÁœÂ™ÁÅ €þà …§ÁōÁÅþÂäþÁÅ. "©Áõ. €ÏœÁ ¬Ê¡Áõ ‚žÁâ§Ã¥ÁŸÁê ¥Á Âý¨Å ¨Ê©Áô. ŠÁѳ§Ï €¡Áåýލ „þÁä ŸË§ÁêÏ ü§à ±Í¦ÏžÃ. þ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ €§ÁãÏ úʬÁōÁÅþà ¥Á Â¥Áƨŏ „Ï™Á™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÆà." €þÂäþÁÅ "þÁÅ©Áôí œÃþÂä©Â?" €þÂä™ÁÅ ¨ÊžÁÅ €þÁäýÅì œÁ¨ …¡ÃœÊ ‚žÁâ§ÃÄ ©Á™ÃÝÏúÉ¦ê €þÂä™ÁÅ. œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¡ÁÁэÁÅ þÁÅÏúÁÅþÂäþÁÅ. €¡Áë¦ÁœÁäϏ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë þÁ©Áôí.com . œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¨Í¡Á¨ÁÅ §ÂÂþÊ þ ¥ÉÅÿÁÏ úÁƳ™ÁÅ. œÁþÁ úÊœÃ¨Í ˆžÍ £Â÷ „ÏžÃ. ³ÂäþÁÏ úʬà £ýۨŠÁýÅۍÁÅÏýÅÏýÊ ¬Á™Éþ÷ Â ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖϞà þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ œÉ¨ì úħÂ. ÂþÄ ¡Á§Ä¯ÁÂ þÁþÊä úÁƬÁÅàþÂä™Áþà œÉ¨Å¬ÁÅ.©ÁÏÊ úÁƬÁÆà £ýۨŠ©Ã¡ÁôåÁÅþà ³ÂäþÁÏ úʳÂþÁÅ.pdffactory. üÉý÷ œÉúÁÅ֍ÁÅþÂäþÁþÃ. ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂäþÁÅ œÁ±Âå? Š±Âå? €þÉ ¥Ä¥Á ÂϬÁ. ¬ÁϞÏÁâœÂ ÁþÁ¡Á™ÃϞà €þÁōÁÅÏýÂþÁÅ. ¥ÎþÁϏ ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¤ÍüþÁÏ ©Á™ÃÝÏúÂþÁÅ ‚žÁâ§ÃÃ. ˆžÍ ªÍ¤ÁþÁÏ §ÍüŨ ƒ £ýۨŠÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ €þà ¥Á §ÁÅ֍ÁÅϞ¥ÁÏýÊ ‹¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ ¥Á®Äò. "¤ÍüþÁÏ ¡ÉýÊÛ³Âà©Â" €þÂä™ÁÅ..

œÁþÁÅ ¨Ê™ÁÅ. ÃþÉä¨þà ¬Ãύ÷ ¨Í ¡Á™Á©Ê¬Ã €þÄä ¬Á§ÂâþÁÅ. ‡ÏœÁÄ œÁþÁ þÁÅÏúà ˆ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¡Ã¨Å¡Áõ §ÂÁ±Í©Á™ÁÏœÍ €¨ÂÉ œÂœÂð§ÁÏ úʳÂþÁÅ ú¨ ¬Ê¡Áô ŠÁ ÁÏý ©Á§ÁÁÆ. œÁþÁ ©ÁύÁ €¨ÂÊ úÁƬÁÆà œÃþÂäþÁÅ." €ÏýÆ úÃþÁäÂ Á¬Ã§ÃþÁýÅì €þÂäþÁÅ ÂþÄ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ úçÁÅþÁ©Áôí œÁþÁÅäÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. €þÄä ³ÂÏ¡ÁëžÂ¦ÁϏ ü§ÃÃœÊ £ÂÁÅÏýÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ ÌÏýɏÂ. "ˆ¦÷. úéÁ§ÁÃ öÁ¨÷ ¨ÍÃ ©ÁúÃÖ úÁƳÂþÁÅ. œÁþÁÅ úÃþÁäÂ þÁ©Ãí ©Ê®ÁòœÍ  ¥ÁÅžÁâþà þÍýÃ¨Í ¡ÉýÂÛ™ÁÅ..  úÁÆ¡ÁôÃ €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ÁÆ™ÁÅ ÁýÅۍÁÅþà „þÁä £ÉžÁŧÁÅ œÌ¨Ã ±Í¦ÏžÃ. öÁ¨÷ þÁÅ þÁōÁÅþÊ £É™÷ §ÁÆϬ÷ „þÂä¦. €ÏžÁÅ¨Í ŠÁ žÂÏýÍì þÊþÁÅ „ÏýÅþÂäþÁÅ..pdffactory. œÁþÁ Á®Áò¨Íì €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ ¡Êë¥Á. €¡Áôå™ÁÅ Á®ÉòœÃà œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƳÂþÁÅ. "¬Á§Êì œÌÏžÁ§ÁÂ ¤ÍüþÁÏ úɦê" €þà þÁ©Ãí úÊœÁŨŠÁ™ÁōÁÅÑþà öÁ¨÷ ¨ÍÃ ©É®Âò™ÁÅ. "œÉ¨ì úħÁ Áƙ ÁýÅۍÁÅþÂä©ÁôÂ ¥Á§Ã. œÁþÁ §ÁÆÏ ¨ÍÃ úÁƬÊà ¨Ëý÷ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. œÃþÁ¥ÁþÁäýÅì. ¬ÃÁÅÓœÍ þ £ÅÁӨŠ‡§Á룙Âݦ. þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þͧÁÅ œÉ§Ãúà ¡ÉýÛ¥ÁþÁäýÅìÂ úÁƳÂþÁÅ.com .¡ÁÁÑþÊ ÁƧÁÅÖþà „þÂäþʥɠ¥ÁŸÁê¨Í ¬Á™Éþ÷ Â œÁþÁÅ Á¨Å¡ÁôÁÅþà œÃÏýÅþÁä ¥ÁÅžÁâ þ þÍýà ©ÁžÁâÁÅ œÉúÂÖ™ÁÅ. €¨ÂÊ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ŠÁ§Ã Á®Áò¨ÍìÃ ŠÁ§ÁÏ úÁƬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ. €þÁäÏ €¦Á ÂêÁ "±Â¨Å Áƙ Á¨Å¡Áô ‚žÁâ§ÁÏ ¬ÁÁÏ ¬ÁÁÏ œÂÁŞ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ œÁþÁÅ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.

þÉ¥ÁéžÃÂ œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã účÁýÏ „ÏýÊ ¨Ëý÷ ©Ê³ÂþÁÅ." €þÂä™ÁÅ úÃþÁäÂ. ‹ÿ÷. "£ÂÁÅÏžÂ. žÃÂçëÏœÃ.©É¨ÅÁÅœÁÆ ÁþáìÁÅàÏžÃ. ƒ ¡Áõ¨Å ¬Á§Áâ™ÂþÍà ‡ÏœÁ Á«ÁÛ¡Á™ÂÝþÍ úÁƳ©ÁôÂ. €Á§Á£œÄà¨Ê „ϙà „Ïý¦Áþà €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ¬ÃÁÅÓœÍ Á®ÁÅò €§Á¥É™ÁÅå¨Ë ©Â¨Ã±ÍœÁÅÏ™ÁÂ €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ ÌÏœÁÅ ¡ÉÁ¨Å֍ÁÅþà "©Áõ" €þÂäþÁÅ. §ÁÆÏ¨Í þ £É™÷ ¥ÄžÁ €ÏœÁý ¥Á¨Éì¡Áõ¨Æ ÁŨ£ĨŠŠÁ Áë¥Á ¡ÁžÁâœÃ¨Í ü¨Ãì „þÂä¦. ¥Á§Ã €ÏœÁ Á«ÁÛÏ þÄ þÁÅÏúà Áƙ „ϙ¨à €þÂä™ÁÅ ¡Êë¥ÁÂ. ¡Êë¥Á Â. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ þèÅÖϙñͦÁ ÂþÁÅ.pdffactory. þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÅÛ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ©ÉþÁÁþÁÅÏúà þ ¤ÁÅü¨¡Ë œÁþÁ Á™ÁÝÏ þÃÏúà œÁþÁ £ÅÁÓœÍ þÁ £ÅÁÓ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ. þ©Á¨ì ÂžÁþÁōÁÅþà þ £É™÷ §ÁÆÏ Ê¬Ã ©É®ÂòþÁÅ. Á®ÁÅò ©Ã±Âå§ÁÅ֍ÁÅþà úÁƬÁÅàÏýÊ €Á§ÌœÁÅਠ©Â¬ÁþÁ ¥ÁōÁÅÑ ¡Áôý¨ÁÅ ÿÁ¦Â œÂÁÅœÁÅÏžÃ..com ... þ úÊœÁ¨Íì ©ÊªÁÏ. ªÁÖ§ÁêÏ. €úÁÖÏ ªÍ¤ÁþÁÏ §ÍüŨÂ.. œÁÇ«Áß €þÄä Á¨Á¨Ã¡Ã „þÂä¦. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. €ÏœÁ ÁÏýÊ £ÂÂ ¬Á§Ãâ „þÂä¦ ¡Áõ¨Å..... œÁþÁÅ €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ ¡ÁýÃÛ ©ÁœÃà þ¨ōÁ ¨Í¡Á¨Ã üÌþáÃÏúà ˆžÍ ªÍŸÃ¬ÁÅàþÁäýÅì ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã ¨Í¡Á¨ €ÏúÁÅ €ÏœÂ §Â¬Ã žÂÏýÍì „þÁä §ÁÁàÏ €ÏœÂ ¡Ä¨Å֍ͩ¨þÁäýÅì ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ. ‚ϞÁ œÁþÁœÍ œÉúÃÖþÁ £Â÷ ¨Í ƒ ¡Áõ¨Æ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ‡ÏœÁ ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþÂä þʧÁŏ œÁþÁ §ÁÆϨ͍à þ €ÏœÁý þÊþÁÅ ©É®Áò™ÂþÍà ŸË§ÁêÏ ú¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ©ÉþÁōÁ ‡¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÂÖ™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ‚ύÁ €¨Â þÁÅÏúÍ©Á™ÁÏ þ ©Á¨ìÂÁ ©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃ þ ¡Êë¥Á €ÏœÂ úÁơìÁÆà úÊœÁŨŠœÁþÁ úÁÅýÆÛ ©Ê¬Ã ÁýÃۏ þ ÿÁÇžÁ¦Á ÂþÍà €œÁÅàÁÅþà œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.

.com ." €þÂäþÁÅ ¡Êë¥ÁœÍ þÃÏ™ÃþÁ ÌÏœÁÅœÍ. ©Á›ÅÁÅœÁÅþÁä ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ €ÂÑ €ÏýÅ €™ÁŏÁÅ¨Í €™ÁŏÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅ ©ÁúÃÖ ¥ÁÏúÁÏ €ÏúÁÅþÁ ÁƧÁÅÖþà ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å þ ©ÁÏÊ þ ‡žÁ ±ÌϏÁŨ ©ÁÏÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã±Í¦ œÁýÅۍͨÊþÁýÅì þ £ÿÁÅ©Áô¨Íì ‚¥Ã™Ã ±Í¦ œÁþÁ œÁ¨ €¬ÁÿÁþÁϏ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. œÁþÁÅ Áƙ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ ©ÁύÁ úÁƬÁÅàÏýÊ.. œÁþÁÅ úÁÆ¡Áô ¥Á §Á֍ÁÅϙ €¨ÂÊ. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã öÁíþìÁÅàþÁäýÅì œÁþÁ ©ÁύÁ ü¡ÁôýÅ "§Â. þ úÊ«ÁÛ¨ÁÅ œÁþÁ¨Í „žÊëÁÏ ¡É§ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ §Á¥Áéþà œÁ¨©Áõ¡ÁôœÁÆ "§Á©Ä. ¡ËýÁÆ üÉý÷ ÁÅ ¡Ãþ÷ ¡ÉýÅۍͨʞÁÅ.. €¨ÂÊ þÊþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¡Ë ©É¨ìÃ¨Â þÉ¥ÁéžÃÂ ©Â¨ÂþÁÅ..." €ÏýÆ Í¥Áŏ Á§ÁϏ ¡Êë¥ÁÂ ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ. €¨ÂÊ ¡Ëý ¡ÁÁэÁÅ œÄ¬ÁÆà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ÁÁÑ ©Á§ÁÁÆ œÉ§Ãúà ¡Ëý €ÏúÁÅ €ÏœÂ ÁÅ¡Áå¨Â ¡ÉýÂÛþÁÅ. þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þ úÉ¦ê ‡™Á¥Á ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ „þÁä ¡Ëý ¡Ë ©Ê³ÂþÁÅ. œÁþÁÅ ÁžÁ¨ÅÑϙ €¨ÂÊ þ©ÁύÁ œÃ§ÃÃ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. žÂþÃœÍ þ §ÉÏ™ÁÅ §Ì¥ÁÅé¨Æ úħÁ úÂÖžÁþÁ œÌ¨Ã ±Í¦ ¬ÁÆýÏ ¬Á©Â¨Å úʬÁÅàþÁäýÅì þÃý§Áŏ Á©Ãí¬ÁÆà „þÂä¦.pdffactory. œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ¨Í §ÁÁàÏ €ÏœÂ ±ÌϏÃþÁýÅì ‡§Á룙à ¡ÉžÁ©Áô¨Å €žÁŧÁÅœÁÅÏ™ÁýÏ ÁþáìÁÅàÏžÃ.€¨Â ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ‚žÁâ§Ã Á®ÁÆò ©Ã™Ã©Á™ÁþÁýÅÛ €¨ÂÊ Á¨Å¬ÁōÁÅþà „þÂä¦. þÉ¥ÁéžÃÂ üÉý÷ €ÏúÁŨ ¥ÄžÁ „þÁä ¡Ëý ©ÁžÁâ úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà ¡ËÃ œÄ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. œÁþÁ Á®Áò¨Íì Á®ÁÅò Á¨Ã¡Ã €¨ÂÊ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁÏúÁÏ žÁÁÓ§ÁÁÅ þÁ™ÃúÂþÁÅ. §Â§Â. þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þ úÊœÁŨ ¡ÁýÅÛ ©Ã™ÁžÄ³ÂþÁÅ œÁþÁþÁÅÏúÃ..

com .) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www." €þÂä™ÁÅ (...pdffactory. ÌžÃâ¬Ê¡Áô Ã "§Á©Ä " €ÏýÆ ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ "©Áõ.þ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê €ýÅ ‚ýÆ ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ ©Áõ¡Ã§Ã ¡Ä¨Å֍ͩÁ™ÂþÍà ÃþÁýÅì œÁ¨ ‡œÃà þ ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÍÃ úÁƬà ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ©Â¨ÃÖ €¨ÂÊ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ. ‚ύ „ÏžÃ..

ÌžÃâÂ ÁÅϙɨŠ£§ÁũɍÁÑ™ÁÏ©Á¨ì Â£Í¨Å.pdffactory. œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë ¬ÁþÁäþà úçÁÅþÁ©Áôí..±Â¨§ÂœÃ ªÃ¨åÏ ¨Â ¥É§ÁŬÁÅàþÂäþÁÅ. €¨ÂÊ Á®ÁÅò §ÁåÁÅϙ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. ¡Ë ÿÁō÷ §Â©Á™ÁÏ ÌžÃâÂ ‚£çϞà €¦ÏžÃ. €žÃ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¡Êë¥Á Â. þÊþÁÅ €¨ÂÊ œÁþÁ©ÁύÁ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠžÁÁÓ§ÁÁÅ œÉúÃÖ ‡œÁÅà¨¡Ë ©Ê¬Ã þÉ¥ÁéžÃÂ ŠÍÑ ÁÅ쪀 ©Ã¡ÁôåœÁÅþÂäþÁÅ. ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¥ÁÅúÁÖýÂ ¬ÁÅþÂä¨Â £ÃÃÏúà "¡ÉžÁ⠏̡Áå" €þÁäýÅì þÁ©Ãí €¨ÂÊ §ÉÏ™Í ÿÁō÷ Áƙ œÄ³ÂþÁÅ. ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂÊ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ œÁþÁ úÉ¦ê œÄ¬Ã ¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÂÛþÁÅ.mA brO tO . Á®ÁÅò ©Ã±Âå§ÁÅ֍ÁÅþà €¨ÂÊ §É¡Áå¨Â§Á֍ÁÅϙ þ úÊœÁŨ ÁžÁ¨ÃÁ ©ÁÏÊ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. þ Á®Áò¨ÍÃ úÁƬà ©Áõ§ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¬ÁàþÁžÁí¦ÁÏ ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á¨Â „þÁä žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ ÁÅœÁÅÏžÃ. €¨Â ©Ã¡ÁôåœÁÅÏýÊ þ ÁÅϙɨÍì £§ÁÅ©Áô.com . €¨Â ¡Á™ÁÏœÍ þ ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ "ˆ¥ÃýÄ" €þÁäýÅì. œÁþÁ úɦê þÉ¥ÁéžÃÂ œÉúÃÖ ªÁÏŽÏ ¨ÂÏýà ¥É™Á ÃÏžÁ §Â¬ÁÆà €¨ÂÊ ¬Áàþ¨Š§ÉÏ™ÁÆ Á¨Å¬ÁÅàþÁä üÉý÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. Í§ÃÁ œÍ ÁÆ™ÃÏžÃ. úÃþÁäÂ þ ‡žÁ ¨ÍœÁŨ¥ÁŸÁêÁÅ ©ÁúÃÖþÁ  úÊœÃþà €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. œÁþÁÅ §É¡Áå¨Â§ÁÖ™ÁÏ ¥Á§ÁúÃþÁýÅì ©Áõ¡Ã§Ã œÃ¦Áê™ÁÏ ¡Ê¬ÃþÁýÅì €¨ÂÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã ±Í¦Á ™ÁÅ. ¨Ëý÷ ©É¨ÅÁÅ þ ¥ÄžÁ¡Á™Ã þÁÅþÁÅ¡Áô žÊ¨Ã ¬ÁþÁäÂ „þÁä ªÁÏŽÏ ¨ÂÏýà ¥É™Á ¥ÄžÁ ¡Á™Ã ü§ÁÅœÁÆ.9 €¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä þÊþÁÅ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. þÁ©ÁôíœÁÆ "©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅÛ œÁ¨ ©Áõ±ÂþÁÅ "ˆÏ" €þÁäýÅì Á®ÉòÁ§Ê¬Êà. £Ã™Ã¦ÁϏ þÁ©Ãí ÌžÃâÂ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÊ œÌ¨ÃÏúÂþÁÅ.

þ ûÂœÄ¡Ë ÌÏœÁ €™ÁÅÝ „þÁä ¡ËýþÁÅ Áƙ ¡ÁÁэÁÅ œÌ¨ÃÏú™ÁÅ. €¨Â ŠÌэÁÑýà ¥ÉÅœÁàÏ ÿÁō÷ð œÌ¨ÃÏúʳÂþÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ÂþÄ üÉý÷ €ÏúÁŨŠ€¨ÂÊ §Ì¥ÁÅé¨Å Á¡ÁôåœÁÆ „ϙà ±Í¦Á ¦. þ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ "ƒ ¡Á§ÁžÂ ‡ÏžÁōÁÅ?. "©ÁõÿÁÆ... "œÂύ÷ð" €þÁäýÅì þÁ©Ãí ÁÅúÃÖ®ÁÅò ŠÁѳ§Ï £¦ÁýÁÅ ¨ÂÂ™ÁÅ. œÁþÁÅ €¨ÂÊ €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±Â™ÁÅ. ¥ÁƜà œÃ¡Ãå þÁ©ÁôíœÁÆ þÊþÊ þÉ¥ÁéžÃÂ §ÉÏ™ÁÅ €ÏúÁŨŠ¡ÁÁэÁÅ žÂžÂ¡ÁôÂ úʜà ©ÁÏ¡Áô¨Í þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ©Á§ÁÁÆ ¨ÂÃ "úÁƬÁōÍ" €þÁäýÅì œÄ¬Ã©Ê¬Ã ‚Á ¬ÃÁÅÓ ¡ÁôÍ¨ÊÁ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÂäþÁÅ. úÁÆ™ÁþÄ. Á£Â¨ÅþÁ œÁþÁ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ £Ã™Ã¦ÁϏÂ. ¥É§ÁŬÁÅàþÁä Á®ÁòœÍ þ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ þ ÁÅúÃÖ®Áò ¥ÄžÁÁÅ úÉ¦ê ©Ê³Â™ÁÅ. œÄ¬Ê³ÂÁ œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƳÂþÁÅ.pdffactory. "©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±Â™ÁÅ "þÁÅ©Êí œÃ¦Á Âê¨Ã" €þÁäýÅì.  €žÁÅýōÁÅ úħÁ Áƙ ÌÏœÁ ¨ÂÃþÁýì¦ê ©ÁžÁŨ¦ÏžÃ.. €¨Â £Ã™Ã¦ÁÏ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã þ €ÏžÂ¨þÄä ¡Á§ÃúÃþÁýÅì œÁþÁÁÅ ÁþÁÅ©ÃÏžÁÅ úʬÁÆà €¨ÂÊ ©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà ©ÁôþÂäþʥɠ©Áõ¡Ã§Ã œÄ¬ÁÅàþÁä¡ÁôåžÁ¨Âì ÁÅϙɨŠ¥Á§ÃÏœÁ ¡ËÃ ¨Ê¬ÁÆà œÁþÁþà öÁíþìÁÅàþÂä¦. "þÁÅ©Êí ¡ÁÁэÁÅ" œÄ¬ÁÅÍ ¥ÁþÁäýÅì.com . þÊþÊ þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÁžÃ¨ÂþÁÅ œÁþÁ úÊœÁŨþÁÅ €ÏÄÂ§ÁÏ úÁơìÁÅàþÁäýÅì. ‚žÁâ§Ã úÊœÁŨŠÁÅúÃÖ®Áò žÁÁÓ§Á €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà „þÂä¦ ÌžÃâ¬Ê¡Áô.." €þÂä™ÁÅ.œÁþÁ Á®Áò¨Íì ÁþáìÁÅàþÁä Í§ÃÁ œÄ©ÁëœÁ þÁÅ Á§ÁíϏ €þáìÁÆà ¬Áàþ¨Š¥Á§ÃÏœÁ þÍÁÑ £Ì™ÁÅúÁōÁÅþʨ úʬÁÅàþÂä¦." €þÁäýÅì œÁ¨ …±ÂþÁÅ £ëœÃ¥Á ¨ŜÁÅþÁäýÅì úÁƬÁÆà.

ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã ¡Ë ¡ÁÏýÃœÍ £ÃÁ¡ÉýÃÛ €¨ÂÊ „þÂäþÁÅ. žÂþÃœÍ ¥ÉÅœÁàÏ úħÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÊ³Â™ÁÅ. ¥ÁŸÁê¨Í ¡Á¨ÖÂ ©É™Á¨Âåýà ±ÌýÛ. £ÃύÁϏ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁä §Ì¥ÁÅé¨Æ. "ˆ¦÷" €ÏýÆ £ÉžÃ§Ã¬ÁÅàþÁäýÅì €þÂä™ÁÅ.pdffactory.. €ÁÑ™Á úÁÆ¡Áô ÃϞà œÁþÁžÃ. œÃ§ÃÃ ÃÏžÁÁÅ ¡Á™Áōͣ͜ÁÆ ¬ÃÁÅÓœÍ ŠÁ ¡ÁÁэÁÅ ©Â¨ÃþÁýÅì ¡Á™Áōͣ͜Ê. "©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅì þÁ©ÃíœÊ.. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. þ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà "¨Ê" €þÁäýÅì ¬ËÁ úʳ™ÁÅ." €ÏýÆ ¥ÁƨÏà œÁþÁ úʦ ¡ÁýÃÛ ¡Ê³ÂþÁÅ. €¨ÂÊ þÉ¥ÁéžÃÂ ¨ÂÁÅœÁÅÏýÊ þ ªÁ§Ä§ÁϨÍþà ŠÌэÁÑ ¤ÂÁÏ £¦Áý¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ.com . ˆžÍ þ ¡Áõ§É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ¨ÍœÁŨÍì ¡ÉýÃÛþÁ ¢Ä¨ÃϏ÷... ©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÁƨű͏ÁÅ Áƙ ¨ÊÁÅϙ úÁƙ¨à €þÁäýÅì üÉý÷ ¨ÂÁÅœÁÅÏýÊ "©ÁôÏ™ÁÅ" €þà ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Ê¬Ã ©Ä¡Áô ©ÉþÁÁþÁÅÏúà üÉý÷ œÄ¬Ê³ÂþÁÅ. ¨Í¡Á¨ ¨ÏÂ Áƙ ¨ÊžÁÅ.. ©Á®ÁòϜ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ œÁ¥ÁÁÏ ¡ÁôÍ¨ÊÁ "§Á©Ä. þÁ©Ãí ÌžÃâÂ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ¡ËÃ ¨Ê¡Ã Â®ÁÅò ‡œÂàþÁÅ ©Ä¨ÅÂ.. ©ÁžÁÅâ. œÁþÁÅ £Ì™ÁÅÝ¨Í ¡ÉýÃÛþ "‹ÿ÷". ¥ÁŸÁê¨Í ªÁώϨ ³ÂÃþÁ ¥É™Á. ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁÏýåĞÁ ˆ¥Á ÂœÁëÏ ¡Ä¨ÃÁ €þÂä ¨ÊÁÅϙ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ þ ªÁ§Ä§ÁÏ ¨Íþà €ÏÂϏÂþÃä œÁþÁ Á®Áò¥ÁÅÏžÁÅ ¡Á§ÃúÂþÁÅ þÊþÁÅ.. "©ÁžÁÅâ" €ÏýÅ ©É¨ìÃ¨Â œÃ±Âå™ÁÅ. "‹ÿ÷" €ÏýÆ ©Ê¨Å €ÁÑ™Á ¡ÉýÃÛ þÉ¥ÁéžÃÂ ÁžÁ¡Á³ÂÂ™ÁÅ.. €ÏžÁōÁþà ÌžÃâÂ Á¡ÁôåÁÅϞ¥ÁþÁōÌþà ‚©Áí¥ÁþÁäýÅì ýËë úʬÊà "©ÁõÿÁÆ" €þà œÁ¨ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ÁÅ¡Áå¨Â úʬà ¥ÁÏúÁÏ ÃÏžÁ žÂ³Â™ÁÅ. €¨Â þÁÁäœÁíÏœÍ ÁþÁÅ©ÃÏžÁÅ úʬÁÅàþÁä þ ªÁ§Ä§ÂþÃä úÁÆ¡Áô¨œÍþÊ ÁÅúÁÅÖœÁÅþÁäýÅì úÁƬÁÅàÏýÊ ¨Í¡Á¨ þÁ§Â¨Å ¥É¨ÃœÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦. œÁþÁÅ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ¡ÁýÅۍÁÅþà úħÁ €ýÆ ‚ýÆ ¡ÁýÅۍÁÅþà ÃÏžÁÁÅ ÁÅÏüÅœÁÅþÁäýÅì ¨ÂÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. ¨ÍœËþÁ £Ì™ÁÅÝ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‚žÃ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏžÁōÁþÁäýÅì €¡ÁåýÃÊ ¬ÁÁÏ œÉ§Áúà „þÁä üÉý÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. ¥É®Áò ©Á§ÁÁÆ ©ÁúÃÖ ‚ύÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÁ™ÁÏ ©Ä¨©ÁÁ Â™ÁÅ. ‡§ÁëÂ œÊþÉ Â§ÁÅœÁÅþÁäýÅì €žÁŧÁÅœÁÅþÁä ¡ÉžÂ¨Å.

. "‹ÿ÷ ‡þÃä³Â§ÁÅì ƒ ¥Á™ÁœÁ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §Â¦Á ¨þáÃÏúÃÏžÍ" €þÂä™ÁÅ. œÁþÁÅ þÁ©Ãí.pdffactory.com . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www." €þÂäþÁÅ ‚ύÁ Á¨ÊÁ. œÁþÁ ü£ç¡Ë úÃþÁäÂ Ã¨ÂìþÁÅ." €ÏýÊ. €ÁÑ™Á ˆý©Â¨ÅÂ ¬ÁþÁäÂ ¡Á™ÁÝ þÁ™ÁÅ¥ÁťĞÁ ¥Á™ÁœÁþÁÅ ©Ê¨ÃœÍ §Â¬ÁÆà ±ÌýÛ©Á§ÁÁÆ ©ÁúÃÖþÁ  ¥Á™ÁœÁþÁÅ œÁ™Ã¥Á ™ÁÅ. "€£Âç.. "ˆ¥Ãýà €¡Áôå™Ê €£Âç €ÏýÅþÂä©Áô. ¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÁýÃÛ "ÿ÷éé. €¨ÂÊ §Â¬ÁÆà ÌžÃâ¬Ê¡Áô „ϙñͦÁ ™ÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ œÁþÁ úÉ¦ê ¡Á¨Öýà ±ÌýÛþÁÅ žÂýà ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁÁÅ žÃÁÅœÁÅÏýÊ Á®ÁÅò ÌžÃâÂ ‡œÃà œÁþÁ©ÁύÁ úÁƳÂþÁÅ.œÁþÁÅ þÁ©Ãí œÁþÁ úÊœÁŨþÁÅ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÁžÁâÁÅ œÉúÂÖ™ÁÅ... ˆ™Ã¡ÃÏúÁÁÅ €þÁäýÅì. þÊþÁÅ þÁ©ÃíœÊ. œÁþÁ úÁÆ¡Áô¨þà €ÁÑ™Ê ÊÏžÄëÁ§Ã¬ÁÆà ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ þÁÆþÁƏÁÅ ©ÉÏýÅëÁ¨ ¥ÁŸÁê žÂÃþÁ þ ™ÁœÁþÁ¡Áô úĨÍÁ ©ÁžÁâÁÅ œÉúÃÖ ©Ê¨ÃœÍ ¬ÁŜ§ÁϏ  úĨÍÁ ±Ì™Á©Áôþ §Â¬Êà §ÁÁàÏ ©Ê™ÉÃÑ ¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ¬ÁÆà €ÁÑ™ÁÁÅ ©Á¬ÁÅàþÁäýì¦ÏžÃ.." €þÊ ¥ÁƨŏÁÅþÁÅ £¨©ÁÏœÁϏ ¡ÁôÁÅþÂäþÁÅ. €¨Â ©Ê¨ÃœÍ §Â¬ÁÆà "ƒ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ¥Á™ÁœÊ þÁÅ©Áôí þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ÁþáÃÏúà þÁþÁÅä ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ œÉúÃÖÏžÃ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁíÁœÁϏÂ. œÁþÁ¨Íþà ¡Êë¥Á ©É¨Åì©Á €ÏœÂ œÁþÁ ©Ê®Áò ©ÁžÁâÁÅ œÉúÃÖ úÁơìÁÅàþÁäýÅì €¨Â §Â¬ÁÆà „Ï™Á™ÁÏœÍ €¨ÂÊ „ϙñͦÁ ÂþÁÅ.. ¥Á§Í úÊœÍà £¨Ã¬ÃþÁ  œÌ™Á¨þÁÅ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ €¨Â úĨÍÁ¡Ë ©Ê®ÁòœÍ §Â¬ÁÆà ŠÍѳ§à úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÃœÍ ŠÁ §É¥ÁéþÁÅ ¡ÁÁэÁÅ ¥ÄýÅœÁÆ „ÏýÅÏýÊ úÉ¥ÁéžÊ§ÃþÁýÅì ¨Í¡Á¨þÁÅÏúà ˆžÍ ±ÌϏà ¡Áë©ÁÿÃÏúÁ™ÂþÍà „§ÁÁ¨Ê¬ÁÅàþÁäýÅì ©Á®ÁòϜ ÁŞáʬÁÅàÏýÊ ¡ÁôÍ¨ÊÁ œÁýÅۍͨʍÁ Â®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÁÅÑþà  ™ÁœÁþÂþÃä ¥ÁÅ™ÃúáÉýÅۍͩ¨þÁäýÅì žÁÁÓ§ÁÁÅ ü§Á¡Á£ÍœÊ "©ÁõÿÁÆ" €ÏýÅ ŠÁ úÊœÍà œÌ™Á¨Å žÁÁÓ§ÁÁÅ ü§ÁÁ ÁÅϙ ±Â™ÁÅ.

.þ ¤ÂžÁ €§Áã¥ËþÁýÅì œÁþÁÅ úèáÏ þÁ©Âí™ÁÅ. ‡Áљ þ̍ÁÑ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ ¡Êë¥ÁÂ ¥Á§Í³Â§Ã œÁþÁ œÁ¨ ¡ÁýÅۍÁÅþà üÅýÅ͍ۨà ©Ê®ÁÅò üÌþáà þ §Ì¥ÁÅ騥ĞÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂäþÁÅ. œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê ¥ÁÆ™Í Â¨Å¨ÂÂ ‡Ã¬Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ €ÏÁÏ.com . ÌÏœÁÅ¨Í ÁÅýÁ ¡Á™ÁþÁýÅìÂ œÁ™Ã §Ã±Í¦ÏžÃ. ¥ÁÁœÁÂ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅ ±ÍœÁÅÏýÊ €¨ÂÊ „ϙñͦÁ ÂþÁÅ. §ÂŸÁþÁÂ. ¥É¨à ©Á§ÁÁÆ „ÏžÂ" €þÁäýÅì ÁþáìÁÅàÏýÊ ¤Á¦ÁÏœÍ ÁÅ쪃 Ã™Á¬ÁÁýÅۍÁÅ ±Í¦ÏžÃ. €¨ÂÊ ¥É®Áò¡Ë þ Â®Áò ¥ÁŸÁê¨Í ÁƧÁÅÖþà þ ©ÁÏÊ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. £Å¬ÁÌ™ÁÅœÁÅþÁä ±Â¥ÁŨ œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê ‡Ã§ÉÃ§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁžÃ úÁƬÁÅàÏýÊ ¤Á¦ÁÏ þÁ§ÁþÁ§Âþ ±ÂÁÅœÁÆ €žÁŧÁÅ ¡ÁôýÃÛ¬ÁÅàÏžÃ. ¥Á§Í úÊœÍà œÁþÁÅ §ÉÏ™Í §Ì¥ÁÅé¡Ë ¡ÉýÃÛ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ÁÅ¡Ãåý œÍ œÄ¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþÁäýÅì ©Ê¬Ã úÃþÁäÂ þÁ¨Ã±Â™ÁÅ. ŠÁ §Ì¥ÁÅé ¥ÄžÁ œÁ¨©Â¨ÃÖ úÃþÁä úÃýÍÉþÁ ©Ê¨Å¨Â þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþà „þÁä úÁþÁÅ¥ÉÅþÁþà §Â±Â™ÃÏúà €¨ÂÊ „ÏúÃœÊ œÃ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅ þ þÍýèÍþÁÅÏúÃ. €¥ÉÂé. €žÃ ¤Á¦ÁÏœÍ ÁÆ™ÃþÁ ©Á›ÅÍ ¨ÊÁ Í§ÃÁœÍ ÁÆ™ÃþÁ ©Á›ÅÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ˆžÍ §ÂŸÁþÁÂ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁäýÅì úʬÁÅàÏýÊ ©Á®ÁòϜ §ÁÁàÏ ±ÂÁÅœÁÅþÁäýÅì €©ÁôœÁÅϞà œÁþÁ úÉ¦ê œÂÃþÁ úÍý¨Âì.pdffactory. Á®ÁÅò ©Ã¡Ãå úÁƬÊà œÁþÁÅ þ Â®Áò ¥ÁŸÁê.. "‹ÿ÷. ‡¡Áôå™ÁÅ £ýۨŠœÄ¬Ê¬ÁōÁÅþÂä™Í Áƙ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.. €¨Â ÌžÃâ¬Ê¡Áô þÂ¨Í Í§ÃÁþÁÅ §Âüʬà þÉ¥ÁéžÃÂ ¡ËÃ ¨Êú™ÁÅ. ©ÁÏýåĞÁ þÁƨű͏ÁÅ ¨ÊžÁÅ. ¥÷é." €ÏýÆ ¥ÁƨÏÂþÁÅ.. ‡žÁŧÁŏ ¥É®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà „þÁä œÁþÁÅ. úÊœÁŨœÍ ©Á®ÁòϜ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ.. œÁþÁÅ þ úɦê PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. þ þÁ§Â¨þÄä ªÁÇœÃúʬÃþÁ ©Ä›¨Â ¥Á §¦. §É¥Áé¨¨Í ©Á›ÅÁÅ ¡ÁôýÃÛÏúÃÏžÃ. ‹ÿ÷ ‚ÏœÁžÃ þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþ €þÁä ¨ÍúÁþÊ þ Â®Áò ¥ÁŸÁê ¡Áõ.. ¥ËžÂþÁϨ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþà €ÁÑ™Á ÌžÃâÂ ©Áô£Ãç „þÁä þ žÃ¥Áé ¥ÄžÁ €§ÁúÊœÍà §Â¬ÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ "‚ÏœÁ €ÏžÁÏ ˆ¥Ã úʬÁōͩ¨Ã" €þÂä™ÁÅ œÁ¥ÁÁϏÂ. ©Á®ÁòϜ œÃ¦Áêþà þÌ¡Ãå ±ÂÃ "‹ÿ÷. ¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ÁϞà ±Í¦ÏžÃ þžÃ. ƒ ýËÏ ¨Í ‡¡Áôå™ÁÅ œÁþÁÅ ¨ÊúÂ™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.

pdffactory. ‚¡Áôå™ÁÅ Á®Áò¥ÁÅÏžÁÅ Ãì¦Á§÷ Â ÁþáìÁÅàÏýÊ ¡ÉžÂ¨Å œÁ™Ã §Ã±ÍœÁÅþÂä¦. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.com . "ˆ¥ÃýÃ" €þÁäýÅì þÁ©ÂíþÁÅ. §Ì¥ÁÅé¨Å úÃþÁäÂ €›ÅÁÅœÁÅþÂä¦. ©Ê®ÁòœÍ Ì¨Å¬ÁÅàþÁäýÅì ÁÅ¡Éåý £ÃÃÏúà ¤Â§ÁϏ „þÁä Á®ÁÅò ‡œÃà œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÊà þÁ©Ãí "ˆ¥Ãýà Ì¨Å¬ÁÅàþÂä©Â" €þÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓœÍ úÉ¦ê ©ÁžÁŨÅúʦÁ£ÍœÊ ©ÁžÁÅâ €þÁäýÅì þ úÊœÃ¡Ë œÁþÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €¨ÂÊ ¡ÁýÃÛ „Ïú™ÁÅ. ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÂ. þÃþÁä ©ÉþÁōÁþÁÅÏúà úʳ™ʥÉ žÁƧÁÏ þÁÅÏúà œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ ‡ÏœÁ „ÏžÍ. œÁþÁÅ úÂœÄþà þ ‡žÁ¡Ë €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ÌžÃâÂ úÊœÁŨŠÏúà ¨Êúà þ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà "Ì¨©Á™ÁÏ €¦±Í¦ÏžÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.. ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÃíœÊ. ÁÅþÁ¡ÁϨ „þÁä œÁþÁžÂþÃ¡Ë þ úÉ¦ê ¡Á™Ã €¡Áë¦ÁœÁäϏ žÂþà úÁÅýÅÛ £ÃÁŬÁōÁÅÏžÃ. „£ÅçœÁÆ þÁ§Â¨Å ±ÌϏÁÅœÁÅÏýÊ þ ©Ê®ÁÅò þÁ›ÅÁÅœÁÅþÂä¦ €¨Â ¡ÁýÅۍͩÁ™ÂþÍÃ. "€žÊ.?" €þÂä™ÁÅ. ¡Áõ§ÃàÂ ¤Â§ÁÏ ©É¦ÁêÁÅϙ ©Â¨Ã ¡Á™ÁōÁÅþà ÌžÃâÂ œÁ¨¡ËÉœÃà úʜà ©Ê®ÁòœÍ £ÅÁÓ¨¡Ë þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ „þÂä™ÁÅ. €¨ÂÊ ©Ê®ÁòœÍ ¡ÁýÃÛ £ÃÃÏúà „ÏúÃþÁ þ úÊœÃ¨Í ‡ÏœÁ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþÂä ˆžÍ ±Â¥ÁÅ ÁžÃ¨ÃþÁýÅì €žÃ Â¨Ã ¡Ä¨Å¬ÁÅàϞà Â£Í¨Å. œÁþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÄžÁÁÅ ©ÁϏ™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ €™ÃÂþÁÅ ÁžÂ. ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨Å¨Í úÉ¡Áå¥ÁÏýÊ ¬Á§ÃÂ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ £ëœÃ¥Á ¨ÃÏúÁōÁÅþÂä©Áô. "Ì¨Ãú©ÁôÁžÂ.þÉ¥ÁéžÃÂ ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ žÂþåĞÁÁÅ œÉ¬ÁÅàÏýÊ ¡ÁôÍ©Â¨þÁäýÅì úÉ¦ê ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ ÂþÄ ¥Á®Äò ©ÁžÃ¨Ê³ÂþÁÅ. ˆžÍ €þÂä©Áô ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ úÉ¡Áôå Á§ÉÁÅۏÂ" €þÂä™ÁÅ... œÁþÁ œÌ™Á¨Å þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã þ úʜà ¡ÁýÅÛ¨Í œÁþÁžÃ þ Â®Áò¥ÁŸÁê „ÏžÃ. œÁþÁ úÂœÄ ÃÏžÁ úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Å ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä¦... ‚ύ þÁ¥ÁéªÁÁêÏ ÂþÁýÅì „ÏžÃ ‚ÏœÁžÃ þÂ¨Í ¡ÁýÃÛÏžÁÏýÊ.

ÌžÃâÂ œÁþÁžÂþÃþà þ̍ÃÑ. £Ã™Ã¦ÁϏ þÁ©ÁôíœÁÆ. €¦ýÊ ˆ¥ÃýÏý Ì¡Áå... "þčÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÁôýÂÛþÁÅ" €þÂäþÁÅ.. "þčÁþÂä ¡ÉžÁâžÂþÃþà ÁžÂ." €þÂä™ÁÅ.ÁŧÁÅà©ÁúÃÖϞà ‡ÏœÁÂ ¬ÁœÂ¦Ïú™Í. þ úʜà ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê „þÁä œÁþÁ žÂþÃþà ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ.. ‹ÿ÷.com . "¥÷éé. úÉ¡Áôå" ÌÏýɏ þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ. €œÃÁ«ÁÛÏ ¥ÄžÁ þÁ©Áôí ¡ÁôÁÅÏýÆ €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨ …±ÂþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ‡§Áë£Â§Ã±ÍœÁÅÏ™ÁÂ. "ûÄ. þÁ©ÁôíœÁÆ "¥ÉÅžÁýó§ÏÂ" €þÂäþÁÅ. €ÏýÊ þÁþÂä þĞà ¡ÉžÁâžÁþÂ. "¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ þÃþÁä €ÏœÁ Ì™Á©Á ¡ÉýÂÛ©Áô" €þà €™ÃÂ™ÁÅ. "€ÏýÊ ³ÂÃϞ ‚¡Áôå™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ." €þÁäþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ ©Áõ§ÁÅÍ €þÁäýÅì." €ÏýÊ "©Áõ" €þÂä™ÁÅ.. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ œÁþÁÁÅ..  ¥Á ÂýœÍ œÁþÁ¨Í „žÊëÁÏ ¡Á§Á©Á®ÁÅò œÌÃÑþÁýì¦ÏžÃ." €þÂä™ÁÅ. þÁ©ÁôíœÁÆ œÁþÁ œÁ¨ þ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÁÅÑþà £ÅÁӥĞÁ úÃþÁäÂ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþà úɩÞÁÁÓ§Á ÁŬÁ ÁŬÁÂ "þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÁŧÂ" €þà €þÂäþÁÅ. "€¡Áôå™ÁÏýÊ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.?" €þÂä™ÁÅ.pdffactory. ªÁÖ§ÁêϏ ÌžÃâÁ œÁ¨¡ËÉœÃà ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí "€ÏýÊ €ÁÑ©Áô Â£ýÃÛ þÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÁôýÂÛ©Áô Â£ýÃÛ. "¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ¡ÁýÛžÁÅ" €þÂäþÁÅ........ þ¨ÍÁœÍ œÁþÁ úÉ©Ã¡Ë ¬ÁŜ§ÁϏ §Â¬ÁÆà..€¦œÊ. ‚¡Áôå™ÁÅ Ì¨Ãúà úÁƬÁōÁÅþÂä©ÁôÂ. "öÁ. £ÅÁӥĞÁ ÌýÃÛ "ú¨Êì" €þÂäþÁÅ.

©ÁžÃ¨Â©Â" €þÂäþÁÅ þÃϞìÁÅàþÁäýÅì.. "‡©Á§ËþÁ €¦œÊ …§ÁōÁÅþÊ žÂþÃþÊ¥ÃýÄ... PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www." €þÂäþÁÅ. úÉ¡Áôå" €þÂä™ÁÅ... "«÷... "€ÏýÊ þÊþÁÅ ‚«ÁÛ¥Á¦Êê. þÊþÊ ÂžÁÅ ‡©Áí§ÁÆ ©ÁžÁ¨§ÁÅ" €þÂä™ÁÅ. ©Áõ§ÁōÁÅþÂä©Â.œÁþÁÅ þÁ©Ãí "þÃþÁä €¨Â ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ©Áô ¥Á§Ã ‚¡Áôå™Ê¥Ãýà ‚ÏœÁ ŸË§ÁêϏÂ" €ÏýÊ "þÃþÁä ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ... Â¨Ã±Í¬ÁōÁÅþÁä £Å™ÁÁ¨Â ¥Á§ÃÏœÁ ©Áô£ÃçϞà œÁþÁžÃ  úÊ«ÁÛœÍ. "‡¨Â ©ÁžÁ¨þÊ.. "¥Á§Ã" €ÏœÊ úʜà ÁÅ¡Éåý ¥ÁŸÁê „þÁä œÁþÁ žÂþÃä þÉ¥ÁéžÃÂ þ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê §É¥Áé¨ ÄýÅ ©ÁžÁâÁÅ œÄ¬ÁōɮÃò ÌžÃâÂ œÁþÁ ÁÅÏ™ÁÅ ¤ÂÂþÃä žÂþåĞÁ §Â¬Ã.?" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.. €žÊ¥Ãýà €Ž§ÃÃ £Â©ÁþËþÂþÂ?" "." €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ.com . œÁ¥ÁÅé™Ã©ÃÁžÂ ¥Á§Ã ¡ÁëœÃÁýÃÏúÁ¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ œÁ¡Ëåþ ¬Á§Ê" €þÂäþÁÅ ¡Êë¥ÁÂ üÅýÅÛ þåçÃ.. "œÁ¡Áåþà œÉ¨Ã¬Ã ¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â öÁíþìÁÅàþÂä©Áô" €™ÃÂ™ÁÅ. œÁþËœÊ ¥Á ÂœÁëÏ þÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁÅϙ ©Á¬Êà ©Áõ§ÁōÍþÁÅ" €þÂäþÁÅ. ˆ¥ÃýÞà ‚¡Áôå™ÁÅ  ¡ÁëªÁä¨Å" €þÂäþÁÅ "¡Äìü÷ úÉ¡Áôå" €þÂäžÁÅ. œÁþÁÅ ¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÉýÃÛ "©ÁõÿÁÆ.pdffactory. "‚¡Áôå™ÁÅ ¡ÁëªÁä¨Å ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ Í¥ÁŏÂ. "‚žÃ. "ˆÏ ÂžÁÅ.

. "¥Á§Ã Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÏýÊ.. "Í§ÃÁ œÄ§Ã±Í©Â¨Ã." €þÂäþÁÅ þÁ©Êí¬ÁÆà.. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. "€©ÁôþÁÅ. "€žÊ¥ÃýÃ" €þÂä™ÁÅ €§ÁãÏ ÂÁ.. ©ÁžÁÅâ €ÏýÊ" €þÂäþÁÅ ¨Â¨þÁÂ þÁúÁÖúÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì.€ÏýÆ ˆžÍ úÉ¡Áå£Í¦Á ™ÁÅ ¡Ã. "€©ÁôþÁÅ ÂþÄ"." €þÂä™ÁÅ "€ÁÑ¡Ë.." €™ÃÂþÁÅ ¥Á®Äò.. ÌÏœÁÅ¨Í €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ ¥Á §Áã©ÁÏœÍ "œÁ¡Áôå Â£ýÃÛ ‚¨Â úɦÁê™ÁÏ" €þÂäþÁÅ..." €þÂä™ÁÅ "€ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÅ ÁžÁÆ" €þÂäþÁÅ.com ." €þÂä™ÁÅ. "€ÁÑœÍ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ úɦÁê™ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÂ" €þÂäþÁÅ. "©Áõ.."þÁÅ©Áôí ©ÁžÁŨŜÁÅþÂä©Â.pdffactory.  Í§ÃÁ ©ÁôÏ™Á™ÁÏ.. þčÁÅ œÁ¡Áôå €þà €ÏœÁÂ €þáìÊà" €þÂä™ÁÅ. "€ÁÑþÁÅ Í§ÁōͩÁ™ÁÏ" €™ÃÂþÁÅ. "©ÁžÁ¨Á ±ÍœÊ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏœÁ €™ÃÃþ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁ±ÍœÊ þÊþÁÅ £¨©ÁÏœÁÏ úɦÁê¨ÊþÁŏÂ. "€©ÁôþÁÅ.ˆÏ úɦÁ Âê¨Ã" €þÂäþÁÅ ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ...

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.. €ÂÑ" €þÂä™ÁÅ. ¥Á  üĩܨŠƒ ¬ÁϣϞÁÏ ©Á¨ì ˆÏ Â£ÍœÁÅþÂä¦É ƒ §ÍüÅœÍ ¡ÁÁ¨¥É ¨ÊÁ ‚ύ ÌþÁ³ÂÁÅœÁÅÏžÍ... ‚¬ÁÅàϞç ‚¨Â" €ÏýÆ ©Ê™Ã þÃýÆÛ§ÁÅå¨œÍ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà €þÂäþÁÅ. œÁþÁ Á®Áò¨Íì þÁ©Áôí "€ÏžÁÅÊ €ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÏýÊ ‚Á¡Ë §ÂÁÆ™ÁžÁÏýÊ Í§ÃÁ œÄñͩ¨Ã.pdffactory.com . œÁ±Íå ©Á±Íå. úÊœÁŨ¡Ë ¨Êúà „þÂä™ÁÅ. ¥ÉÅþÁä œÁþÁÅ ©ÊªÁÏœÍ þÊþÁÅ ¡ÁëœÃÁýìÁÆà... þÄ Í§ÃÁ œÄ§Â Í§ÃÁ œÄ§ÁÅ֍ͧÂ. §Ê¡Áô ‡¨Â ©É®ÁÅœÁÅÏžÍ ‚žÁâ§ÃÄ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. "Šÿ÷ñ. ‹ÿ÷. ˆžÍ úéÁ§Ã ¥Ářà œÉÁÅœÁÅþÁäýÅÛ œÉ¨Å¬ÁÅ. €ÏžÁōÊ.. ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ‚žÁâ§Ã €ÏÄÂ§ÁÏœÍ ƒ §ÍüÅ ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÃ.œÁþÁÃ €§Áã¥ËþÁýÅì. §Á©Ä ‚¨Â ¡Áõ§ÃàÂ œÉ§Ãúà ¡ÉýÃÛ þÄ €ÁÑ. œÁþÁÅ …¡Ã§Ã £¨ÏÂ ¡Ä¨ÃÖ ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Êú™ÁÅ. œÁþÁ ¬ÃàœÃ €§Áã¥Ë œÁþÁ žÂþÃä ¥Á§ÃÏœÁÂ þ ¡Áõ ¡ÉžÂ¨¡Ë þ̍ÃÑ ¡ÉýÃÛ §Â¬Ã ‚ύÉÏžÁōÁÅ ¨ªÁêÏ €þÁäýÅì úÁƳÂþÁÅ.. œÁþÁÅ ¥Á Âý¨Å ¨ÊþÁýÅì €¨ÂÊ „žÃíÁäÏœÍ „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ... œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ þ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ œÁÁŨŜÁÆ „ÏžÃ. ‚ύɡÁôå™ÁÆ ƒ €ÁÑ ˆ¥Ã žÂúÃϞà €þÁōͩÁžÁÅâ. ³ÌÏœÁ €ÁÑ.. ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê œÁþÁ €ÏÁÏ ©ÁÏœÉþÁ ©Ê¬ÁÅàþÁäýÅì þÁōÁÅþà „ÏžÃ. þčÁÅ œÉ¨Ã¦Áþà ¡ÁëžÊªÁÏ ˆ¥Ä ¨ÊÁÅϙ úÁÆ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ ‚žÊ ÁžÁ§Â ƒ €ÁÑþÁÅÏúà Â©Á¨¬ÃÏžÃ" €þÂäþÁÅ. Í§ÃÁ Á§ÁÅ©ÁôœÄ§Â œÄ§Ã±ÍœÊ ‚ύÁ ¡ÁžÊ ¡ÁžÊ §ÂžÁÅ. "¡Áõ§ÃàÂ ˆ¥Á ÂœÁëÏ ‡Áљ žÂ¡Á§ÃÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©Ã¬Áà§Ã¨Í ©Á™ÃÝÏúÃþÁýÅì ¡ÉýÃÛ €ÏžÃ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. €ÏžÁōÊ" €þÂäþÁÅ ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ. ŠÁ§Ã Á®Áò¨ÍìÃ ŠÁ®ÁòÏ úÁƬÁōÁÅÏýÆ €¨ÂÊ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å „þÂä¥ÁÅ. "þÃþÁä €ÏœÁ Á¬ÃœÄ§Â úʬÁōÁÅþÁä þčÁÅ þÄ €ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ œÄ§Á¨ÊžÁŧÂ.

" €ÏýÆ ¥ÁƨŏÁÅ þ ¡ÉžÂ¨þÁÅÏúà œÁþÁÅäÁÅÏýÆ ©ÁúÃÖÏžÃ. œÁþÁÅ §Ã¨Ä¢÷ Â ¢Ä¨÷ €¦ê þÁ©Ãí "œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ¥Ä €þÁÁÆ™ÁžÁÅ" €þÂä™ÁÅ. "¬Á§ÃÂÓ".. ¬ÁÁÏ ©Á§ÁÁÆ Í™Á¨Å ©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ žÃ¥Áé¨Í¡Á¨Ã £ÃÁÅœÁŏ žÃÃÏžÃ.. "€ÂÑ. žÂÏœÍ œÁþÁ ÁÅÏ™ÁÅ ¤ÂÁÏ §É¥Áé¨þÁÅ úĨÅ֍ÁÅÏýÆ ÌžÃâÂ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®ÃòÏžÃ.. "¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ" €þÁäýÅì úÁƬÊà." €ÏýÆ ÃÏžÁÁÅ žÃÂ™ÁÅ ¬Á§ÁÅëþÁ úĨÅ֍ÁÅÏýÆ.pdffactory." €þÂäþÁÅ. €þà Ã "þÌ¡Ãå ¡ÁôýۍÁÅϙ ¡ÉýۍÁ±ÍœÊ. žÂÏœÍ ÌžÃâÂ œÌ™Á¨Å ©É™Á¨Åå úʳÂþÁÅ žÂ§Ã ¡ÉÏúÁÅœÁÅþÁäýÅì. €¨ÂÊ" €þʨ͏ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www... ÌžÃâÂ Í™Á¨Å ©Á§ÁŬÁōÁÅþÁäýì¦ê ¥ÁÏý." €þÂäþÁÅ. Ž§ÃÃ þÊþÊ þêÁî£ÂâþÃä œÉÏúÁÅœÁÅþÁäýÅì …¡Ã§Ã ©ÁžÃ¨Ã œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà "¡ÉýÅÛ" €ÏýÆ þÁ©ÂíþÁÅ.. €þÄä  ¯Á›Ï ¨Í ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁþÁ¬ÁŨ¨ÍþÁÆ ¬ÁÅ®ÁÅò œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦.. "ÿ÷éé. þ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ. žÃÃ±ÍœÁÅþÂä ¡Áõ§ÃàÂ" €ÏýÅÏýÊ "©Áõ. ¡ÁýÅÛžÁ¨Â £ÃÁ¡ÁýÃÛ „þÁä þ ¥ÉÅÿÁÏ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©Ãí §ÉÏ™ÁÅúÊœÁÅ¨Æ þ œÌ™Á¨ÃÏžÁ ©Ê¬Ã €þÁÅ©ÁôÂ ÌÏœÁ ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã±Â™ÁÅ. €žÊ¥Ãýà €þÁäýÅì úÁƬÊà.. úéÁ§Ã €þÁÅ¥ÁœÃ Í¬ÁÏ €þÁäýÅì €¨ÂÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã±Í¦Á ™ÁÅ. "€ÏýÂþÁÅ..¥ÁÏúÍ úÉ™Í. "‹ÿ÷.com .. "ÿ÷éé... ¬ÃÁÅӏ þÁ©Ãí. €ÂÑ" €ÏýÅ ¡ÁôÍ¨ÊÁ ‚Á œÁþÁ ©Á¨ìÂÁ ‡Ã§ÉÃ§Ã¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ žÂþÃä ¡Á™ÁÏ þ ™ÁœÁþÁÏ ©Á¨Êì €©ÁôœÁÅÏžÁþÁäýÅì £ÃÁ¡ÁýÃÛ þ̍ÂÑ™ÁÅ..

ÌœÁà ¡ÁëžÊªÁÏ¨Í œÂÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Á®ÁòϜ ‡Ã§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. €¨ÂÊ. œÁþÁÅ ªÁÃà ÌžÄ⠧̥ÁÅé¨þÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ œÁþÁé¦ÁœÁíÏœÍ ¥Á§Í úÊœÍà ÁÅϙɨ Ê¬Ã œÁþÁ úÉ¦ê €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.pdffactory. £¦Áý úÁ¨ÃÂ „þÂä ¥Á  ‚žÁâ§Ã ©Á®ÁòϜ úÁ¥Áý ¡ÁýÊÛ¬ÁÅàÏžÃ. œÃ¦Áêþà ¥ÁŨŏÁÅ¨Ê ©Á¬ÁÅàþÂä¦.." €ÏýÅþÂäþÁÅ. œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê œÁþÁÅ £¨ÏÂ ÁÅžÁÅâœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ±ÍýÅ ±ÍýÅÄ ¡ÉžÁâÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁþà Á§ÁÅúÁōÁÅ ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. ¡ËÁÏý ¨Êúà £¨¥ÁϜ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁ €ÏÁÏ¨Í ¡ÉýÃÛ Ì™ÁÅœÁÅþÁäýÅì žÃÁÅœÁÅÏýÊ  œÂÃ™ÃÃ ÃÏžÁ žÃ¥ÁéϜ €žÁŧÁÅœÁÆ "§Á©Ä.. "€£Âç.com ... ÁÅϙɨÍì Â¨Ã €ÏœÂ ‡ÁžÁþÃäþÁýÅì "§Á©Ä." €ÏýÆ €§ÃúʬÁÅàþÂäþÁÅ. þ þÍýÍìþÁÅÏúà œÃ¦Áêþà ¥ÁƨŏÁŨÅ. œÁþÁÅ ÃÏžÁÁÅ žÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁþÁ žÁÏ™ÂþÃä ¥Á§ÃÏœÁÂ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. ‹ÿ÷. þ¨ÍþÁÅÏúà ¥Á Âý¨ÁÏýÊ Á¨©Á§ÃÏœÁ¨Æ. ‚žÁâ§ÁÏ ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÅ Á¨Ã¡Ê¬Áōͩ¨þÁä œÁ¡ÁþÁœÍ ©ÁõÃ±ÍœÁÅþÂä¥ÁÅ. .. œÃ¦Áêþà ¬Á¨Å¡Áô ©Á®ÁòϜ ±ÂÁÅœÁÆ "§Á©Ä. þÉ¥ÁéžÃ. üí§ÁÏœÍ Â¨ÅœÁÅþÁäýÅì ©Á®ÁòϜ ¬ÉÁ¨Å.. œÁþÁÅ £¨ÏÂ ÃÏžÁÁÅ žÃÃ ±Ì™ÃúÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ úÁþÁōÁýÅÛ ¡ËÄ ÃÏžÁÁÆ ‡Ã§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅÏýÊ  ³Í¦ÁÁÏ œÁþÁ¨Í ¥Á§ÃÏœÁ Á¬Ãþà §Ê¡ÁôœÁÅþÁäýÅìÏžÃ. €¨Â ¡Áõ§ÃàÂ ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÁÂþÊ þ ¥ÄžÁÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁϏà §ÉÏ™ÁÅ ‡œÁÅà¨Å ¡ÁýÅۍÁÅþà ÁÅžÁÅ®ÁòÁÏý úÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþà ¨ÂÁÅœÁÆ þÁ¨Å¡ÁôœÁÅÏýÊ þÌ¡Ãå. ˆ¥ÃýçÂ. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. œÁþÁÅ Áƙ úÊœÁŨ¡Ë ¡ËÃ ¨Êúà ¡ËÁÏý œÄ¬Ã ŸÁ£Ä ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâœÁÅþÂä™ÁÅ." €ÏýÆ úÃþÁäÂ €§ÃúÂþÁÅ..." €ÏýÆ úÃþÁäÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.. ¥ÉÅžÁý þÉ¥ÁéžÃÁ þ žÃ¥Áé ¥ÄžÁ ¥ÉÅžÁ¨ËþÁ œÁþÁ žÂ™Ã £¨¥ËþÁ ±ÍýìÁÅ žÂ§ÃœÄ¬ÃÏžÃ. ¨Í¡Á¨ œÁþÁžÃ ‡ÁљɍÁÑ™Í œÂÁÅœÁÅÏžÃ.. ‚ύÁ þ ©Á¨ìÂÁ þ Â¨Å œÁþÁ úÁÅýÆÛ ¥É¨Ã©Ê¬Ã ªÁÃà ÌžÄâ þ¨͍à €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.£Ã§ÁŬÁÅ þʨ¨ÍÃ ÁÅþÁ¡ÁÏ žÃÏ¡ÃþÁýÅì ¡Áõ§ÃàÂ ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÃ±Í¦Á ™ÁÅ. ©Âýà ©ÁÏÊ úÁƬÁÆà €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ úÊœÁŨœÍ ©ÂýÃþà Á¬ÃœÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ œÁþÁ £¨¥ÁϜ œÉúÃÖ ±Ì™ÁŬÁÅàþÂä™ÁÅ.

€£Âç. úÁϡʬÁÅàþÂä©Áô§Â. €¨ÂÊ ©Â¦ÏúÁÅ.. ¥÷éé.úÁúÃֱ͜ÁÅþÂäþÁÅ." ‚¨Â ¡ÃúÃ֏ €§ÁŬÁÅàþÁä þÂ¨Í ¨Í¡Á¨ ‡ÁÑ™Í ±ÂœÂ®ÁÁϏÁ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁäýÅì þÁ§Â¨þÄä ©ÁžÁŨ¦Á Âê¦. §Á©Ä..... ‚ÏœÁ ¬ÁÅŽÏ. €¨Â €¨Â Â¨Ã¨Í œÊ¨Ã±ÍœÁÅþÁä ªÁ§Ä§ÁÏœÍ ¡ÉžÁâÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁþÁÅ Á§ÁÅúÁÅэÁű͜ÁÅþÂäþÁÅ. ÿ÷ééé." €ÏýÅ ¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÉýÃÛ œÁþÁÅ ‡œÃà ¨Í¨Í¡Á¨ ÁÅžÁÅ¡ÁôœÁÅÏýÉ ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ œÊ¨Ã±ÍœÁÅþÁäýÅì €¡Áåýލ £ÃÁŬÁōÁűͦ „þÁä ÁÏ™Á§Â¨Å ˆžÍ ©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì þÁ§Â¨¨Í ˆžÍ £¨¥ËþÁ ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å úɨ§ÊÃþÁýÅì €þáìÁÅàÏžÃ.. §É¥Áé¨Å ©Ã¬ÁÅðÁÅþÁä þ ¦ÉÂþÃþà Á¬ÃœÄ§Â œÁþÁ žÁÏ™ÁÏ œÍ £ÂžÃÏ¡Áôå™Á¨Âì ©ÉúÁÖýà þÃýÆÛ§ÁÅå¨œÍ ÄúÁÅ¥Áþà €§ÁŬÁÅÛ ‡Ã§ÉÃ§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ...com . œÁ¥ÁÅé™ÁÆ... ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.." "‚ύ žÃÏúÁÅ. ‹ÿ÷. €¡Áåýލ £ÃÁ¡ÁýÃÛ „þÁä ÁÏ™Á§Â¨Å ŠÊ³Â§Ã PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. þ þÁ§Â¨Å ©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å. ÿ÷éé. €¨ÂÊ.. €¨ÂÊ.. €ÁÑ™Ê. ¥÷éé... ‹ÿ÷ñ.. ©ÁžÁ¨ÁÅ.. ƒ €ÁÑþÁÅ ‡ÏœÁ..¨Í¡Á¨Ã¨Ã ‚¥ÁÅ™ÁÅ֍ͩ¨þÁä Í§ÃÁœÍ þ ¥ÉÅœÁà ‡Á§Ê¬ÁÆà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ¥÷éé... €ÁÑ™Ê œÁÁ¨Â¨Ã. ‹ÿ÷. ‹ÿ÷... €¨ÂÊ§Â. ÿ÷. ÿ÷. §Á©Ä. €ÁÑþÁÅ... ¥÷éé.... žÂÏœÍ ‚žÁâ§Ã ¥ÉÅœÁà¨Å œÂÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁ¡Á÷ ¥ÁþÊ ³ÎÏ™÷ ©Á¬ÁÅàÏžÃ."‹ÿ÷..... ‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊžÁÅ. ¬ÃÁÅÓœÍ ±ÂýÅ Í§ÃÁþÁÅ ¥Á§ÃÏœÁ ¡ÉÏúÁÅœÁÆ ƒ³Â§Ã ¥Á§ÃÏœÁÂ ³ÎÏ™÷ §Â©Â¨þÁä œÁÇ«ÁßœÍ ¥Á§ÃÏœÁÂ £¨Ï ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚úÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ... þÍýÍìþÁÅÏúà ¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃÖ ¡Êë¨Â¡ÁþÁ¨Å.. ‹ÿ÷. þ ™ÁœÁþÁ¡Áô ¨ÍœÁÅ ¨ÍœÁŨÍìÃ žÃÃ±ÍœÁÆ ¬Áí§ÁÓ¡Áô €ÏúÁŨþÁÅ œÂÂ¨þà œÁþÁÅ ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàÏýÊ  ¬ÁÅŽÂþÃä þÁ§Á þÁ§Âþ ‡ÃÑÏúÁōÁÅÏýÆ ³Í¨Ã±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. €¨ÂÊ... ‚ύ ÁýÃۏÂ.. ¥÷éé. €ÁÑ...pdffactory.. §Á©Ä.. ‹ÿ÷. ¬ÁÅŽÏ. . €¨ÂÊ. œÁþÁÅ ¡ËþÁ €¨Â úɨ§ÊÃ±ÍœÁÅÏýÊ œÁþÁ „žÁÅëœÁþà œÁýÅۍͩÁ™ÂþÍ €þÁäýÅì ¥Á§ÃÏœÁÂ þ Â®ÁÅò ©Ã™ÁžÄ¬Ã žÂ§Ã ©É™Á¨Åå úʬÁÅàþÂäþÁÅ. "€ÂÑ... ©Áõ.. ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ... §Á©Ä.  ³ÎÏ™÷....

pdffactory. žÂÏœÍ œÁþÁÅ Â§ÃÖϞà ¨Í¡Á¨ Í™Á¨ÁÅ úéÁôíþÁ œÁÃ¨Ã ¬Á¥ÁéÂ ©Ê™Ã ¬ÉÁ¨Å ÁÁÅÑœÁÅþÁä þÁ žÂþÃþà úÁ¨Âì§ÃÖþÁýÅì €¦ÏžÃ. ‚ύÂ. €ÂÑ. ‹ÿ÷... œÁ¥ÁÅé™ÁÆ. §Ê¡Ê¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁäžÁþÁä ¤Á¦ÁÏ ˆ¥Ãýà ƒ ¬ÁϤÁÏžÁÏ ¨ÂÏýà ¨ÍúÁþÁ¨Å ˆ©Ä ¨Ê©Áô.. ¨Í¡Á¨ §Á³Â¨þÄä ±ÌϏà ¡Áë©ÁÿÃÏúÁÂ ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ Â¨Ã¨Í œÊ¨ÃþÁýÅì €¦ ŠÊ³Â§Ã ¡ÁýÅÛ ©ÁžÃ¨Ê¬ÃþÁýÅì œÁÇ¡ÃàœÍ œÃ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ €§Á¥É™ÁÅå ÁþÁÅä¨œÍ ³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ. €ÁÑ.. €¦±ÍœÁÅÏžÃ. ƒ €ÁÑþà ¬ÁÅŽÏœÍ... Â¬Ê¡Áô" €ÏýÅ.com . ‚ύ ÁýÃۏÂ.©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì €þÃä þÁ§Â¨Æ €ÁÑ™Á œÁþÁÅ œÂÁÅœÁÅþÁä ™ÁœÁþÁ¡Áô §É¥Áé¨ úéÁ§Á ©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅìÏžÃ. úÁϡʬÁÅàþÂä©Áô§Â. €¨ÂÊ ¡ÁÁÅ.... ˆžÍ €©ÁôœÁÅÏžÃ.... . ŠÁ§Ã ¬Áå§Áî ŠÁ§ÁÅ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÆà Â¨Ã Áƞ ú̧Á£™ÁþÁÏœÁÂ €œÁōÁÅÑþñͦ €¨ÂÊ ³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì œÁÇ¡ÃàÂ ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÏ Á§ÃúáÉýÅۍÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþà „ϙñͦÁ Â¥ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ‡ÁÑ™Ì …§ÃþÁ þ §Á³Â¨Æ œÁþÁžÄ Á¨Ã¬Ã þ Ì¨Ã¥Ãþà úÁ¨Âì§ÁŬÁÅàþÁäýÅìÏýÊ €¨ÂÊ œÁÇ¡ÃàœÍ ³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ. §Ê¡Áýà ¨ÍúÁþÁ ¨ÊžÁÅ... œÁþÁÅ €ÏœÁê žÁªÁÁÅ ©ÁúÊ֬à €ÂÑ. ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ Ì™ÁÅœÁÆ ©ÊÁÏ ¡ÉÏúʬÁÅàþÂä™ÁÅ.. ¥÷éé. þ ¨Í¡Á¨ œÁþÁžÃ ¥Á§ÃÏœÁÂ ¨Â©ÁôÂ £Ã§ÁŬÁŏ €©ÁôœÁÅþÁäýÅì œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ. €¨ÂÊ§Â. €ÂÑ. œÁþÁÅ þ ¥ÄžÁ €¨ÂÊ ©Â¨Ã „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www. §Á©Ä.. ‚ύ ¬Äå™Áŏ ‚ύÂ.... œÁþÁÅ Áƙ "€ÁÑ..... §Á©Ä.. ‹ÿ÷. ¡Äìü÷." €¨Â €ÏýÆ œÃ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ŠÁѳ§Ï €þÁäþÁÅ ©Á®ÁòϜ œÊ¨Ã¡ÄœÁÅþÁäýÅÛ €¦.. €ÏýÆ ¨Í¡Á¨ÁÏý ‡ÁÑ™Í œÁÃ¨Ê¨Â úéÁ§ÃÁÏý €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ¨Í¡Á¨ ÁÏý €žÃ¥Ã¡ÉýÄÛ ÌýÃÛ ¨Í¡Á¨ þ ¨Í¡Á¨ÁÏý Â§Êֳ™ÁÅ..... . ÿ÷. ¥÷éé.. ‹ÿ÷. €¨Â ‡ÏœÁ ¬É¡Áô „þÂä¥É œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ŠÁ§Ã ¥ÄžÁ ŠÁ§ÁÏ Á§ÁÅúÁōÁÅþÃ. ¥÷éé. ¥÷éé.. ¡ÁÁÅ. €£Âç. ˆžÍ.. ‚žÁâ§Ã¨ÍþÁÆ  ¬ÁÅŽþÃä ³ÂížÃ¬ÁÅàþÁä €þÁŤÁÆœÃ. "‹ÿ÷..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful