You are on page 1of 10

GRA EVINSKIH STROJEVA

- -

K o e fic ije n t m a t e rija la – k A
K o e fic ije n t
m a t e rija la
k A
K o e fic ije n t
p u n je n ja
ž lic e
b a g e ra
-
k p
K o e fic ije n t
p u
n je n ja
V r s t a
z e m ljiš t a
i
v r s t a
r a d o v a
s k r e p e r s k a
d u b in s k a
lo p a t a
(% )
lo p a t a
(% )
lo p a t a
(% )
L
a k i
is k o p
r a s tr e s it
m a te rija l
k a o
p ije s a k ,
s ita n
o b r o
k o ji
9 5
-
1 0 0
9 5
-
1 0 0
9 5
-
1 0 0
p u n je n je
k o m p e n z ir a
lo p a te
s a
iz v je s n im
v iš k o m
r a s tr e s ito s t
S r e d n ji
is k o p
8
5
-
9 0
8
0
-
9 0
8
0
-
9 0
s u h a ,
k r u p a n
š lju n a k ,
z e m lja
S r e d
n je
t v r d i
is k o p
z b ije n a
m a te rija l
k o ji
z a h
tje v a
7
0
-
8 0
6
5
-
7 5
6
5
-
7 5
p rim je n u
e k s p lo z iv a ,
k a o
d o b r o
m in ira n
v a p n e n a c
T v r d i
is k o p
m a te rija l
is k o p a n
u
b lo k o v im a
ili
5
0
-
7 0
4
0
-
6 5
5
0
-
6 5
K o e fic ije n t
ra s tre s ito s ti –
k r
(te ž in e
m
a te rija la
i
ra s tre s ito s t)
T e ž in a
K
o
e fic ije n
t
T e ž in a
M a t e rija l
s r a s lo m
k N
u
s t a n ju
R a s tr e s ito s t
( % )
(r )
r a s tr e s ito s ti
r a s tr e s ito m
u
s t a n ju
/m 3
(
k r )
k N
/m 3
S u h a
g lin a
1 3 .7 0
2
5
0 .8 0
1 0 .9 0
L
a k a
g lin a
1 6 .6 0
3
0
0 .7 7
1 2 .8 0
Z b ije n a ,
ž ila v a
ili
1
7 .8 0
3
3
0 .7 5
1 3 .4 0
v
la ž n a
S u h a
g lin a
z e m lja
1 6 .6 0
2
5
0 .8 0
1 3 .3 0
V
Z
la ž n a
e m lja
z e m lja
2 0 .0 0
2
5
0 .8 0
1 6 .0 0
p
o m ije š a
n a
s a
1
8 .4 0
1
8
0 .8 5
1 5 .7 0
p
ije s k o m
i
š lju n k o m
M
je š a v in a
1
4 .9 0 - 1 7 .8 0
3
0
0 .7 7
1 1 .4 0 - 1 3 .7 0
k a m e n a
( š u
z e m lje
t)
i
S u h i
š lju n a k
1 9 .3 0
1
2
0 .8 9
1 7 .2 0
M
o k a r
š lju n a k
2 1 .4 0
1
4
0 .8 8
1 9 .0 0
1
6 .0 0
2
0
0 .8 3
1 3 .3 0
h u m u s a
T
v r d a
s tije n a
d o b r o
2
3 .8 0
5
0
0 .6 7
1 5 .9 0
m
in ir a n a
D
r o b
lje n i
k a m e n
i
1
9 .3 0 - 2 3 .3 0
3
5
0 .7 4
1 4 .3 0 - 1 7 .2 0
s tije n a
Š k riljc i
ili m e k a
s tije n
a
1 7 .8 0
3
3
0 .7 5
1 3 .4 0
K o e fic ije n t
v la žn o s ti
m a te rija la
k v m
M a te rija l
(g r a d iv o )
" k v m "
0 .9 5
0 .9 3
m o k ra
z e m lja
0 .8 0
0 .9 5
m
o k ra
lje p ljiv
a
m o k ra
lje p ljiv a
tro š n a
z e m lja
s tije n a
0 .6 7
0 .7 1
ili g lin a
0 .3 0
 

T R AJA N JE

R A D N O G

C IKLU SA

BA G E R A

U

sek ZA

K U T

ZA O K R ET A

90 0

 
 

P R IM JE N JU JE

SE

ZA

ST A R IJE

ST R O JEV E

 
 

Z a p re m in a

b a g e rske

žlice

(m 3 )

V rsta

isko p a

0 ,3 8

 

0 ,5 7

0 ,7 5

 

0 ,9 5

1 ,1 5

1 ,5 3

1 ,9 1

   

2 ,3

3 ,0 6

 

T ra ja n je

 

ciklu sa

t c u

se ku n d a m a

 

la k

2

0

2

4

2

4

2

4

 

2

4

2

4

2

6

 

2

9

  • 3 2

sre d n je

te ža k

2

4

2

6

2

6

2

6

 

2

6

2

6

2

9

 

3

2

  • 3 5

te ža k

3

2

3

5

3

5

3

5

 

3

5

3

5

3

8

 

4

0

  • 4 0

 

T R A JA N JE

R A D N O G

C IK L U S A

B A G E R A

U

se k

ZA

K U T

ZA O K R E T A

9 0 0

 
 

P R IM JE N JU JE

S E

 

ZA

N O V IJE

S T R O JE V E

 

O b u ja m

žlic e

(m 3 )

D u b in a

is k o p a

(m )

 

V rije m e

c ik lu s a

u

s e k u n d a m a

za

d u b in s k u

žlic u

 
   

la k

   

sre d n ji

   

te ža k

 

0

,2 8

 

1

,5 0

 

1

2

d o

1 4

   

1

6

d o

1 8

 

1

9

d o

2 2

0

,4 5

 

1

,5 0

 

1

1

d o

1 4

   

1

6

d o

1 8

 

2

0

d o

2 2

0

,5 2

 

1

,8 0

 

1

2

d o

1 4

   

1

6

d o

1 8

 

2

0

d o

2 2

0

,6 3

 

1

,8 0

 

1

4

d o

1 5

   

1

6

d o

1 9

 

2

1

d o

2 4

0

,8 0

 

2

,3 0

 

1

3

d o

1 5

   

1

8

d o

2 1

 

2

3

d o

2 6

0 ,1 0 2

   

2

,3 0

 

1

5

d o

1 7

   

1

8

d o

2 2

 

2

4

d o

2 8

0

,1 1

 

3

,2 0

 

1

3

d o

1 6

   

1

8

d o

2 2

 

2

4

d o

2 8

0

,1 4

 

3

,4 0

 

1

4

d o

1 7

   

2

0

d o

2 3

 

2

6

d o

2 9

2

,1 0

 

4

,0 0

 

1

5

d o

1 8

   

2

3

d o

2 8

 

3

5

d o

4 1

1

,9 0

 

4

,2 0

 

1

4

d o

1 7

   

2

2

d o

2 7

 

3

3

d o

4 0

2

,8 0

 

5

,2 0

 

1

5

d o

1 8

   

2

3

d o

2 8

 

3

5

d o

4 4

T R AJA N JE R A D N O G C IKLU SA BA G

Primjer 1.

q = 0,45 m 3 h = 150 cm (dubina rova) = 90 0 ( kut zakretanja ruke bagera) ________________________________ U P = ? (satni i dnevni)

rov za vodovod
rov za vodovod

U P =

q * T t

C

*

k

A

*

k

B

*

k

C

Prizma zemljanog materijala

q

=

l

*

h

ili

q

=

0 , 5

*

2

l *

h

2

V = L h x * * tan j ª 1 h ª x 2 V
V
=
L h x
*
*
tan
j
ª
1
h ª x
2
V
= *
L h

Koriste se iste tablice kao za bager.

Uz to se koriste i formule za k g (koeficijent gubitka materijala):

i za k nt (koeficijent nagiba terena) kad dozer radi na nagnutom terenu.

k

g

=1- 0,005*

l

i + g

k

nt

k

nt

0 = - n * 1 0,03 0 = + n * 1 0,06
0
= - n *
1
0,03
0
= + n *
1
0,06

• • • dozera je složeno vrijeme. Sastoji se od vremena iskopa, guranja, razastiranja, povratka i
dozera je složeno vrijeme.
Sastoji se od vremena iskopa,
guranja, razastiranja, povratka i
dva manevarska vremena,
vrijeme manevra pri polasku i
pri povratku.
t uk = t isk + t g + t r + t pov + 2 t m
t m = 7 – 10 sek

transportnih sredstava

transportnih sredstava