แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ชัน
้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
หน่ วยที่ 1
Word

เรื่องเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft
เวลาเรียน 8 ชัว่ โมง

แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง วิธีการเปิ ดโปรแกรม Microsoft
Word เวลาเรียน 1 ชัว่ โมง
สอน

วันจันทร์

ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นค่ณคุา และใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การทำางานและอาชีพอยุางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีค่ณธรรม
สาระสำาคัญ

วิธีการเปิ ดโปรแกรม Microsoft Word

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
นั กเรียนสามารถเข้าสุูโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้
สาระการเรียนรู้

การเรียกใช้งานโปรแกรม Word และการสร้าง Shortcut
เพื่อเข้าสุูโปรแกรม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ครูถามนั กเรียนวุา นั กเรียนเขียนจดหมายเป็ นหรือไมุ
แล้วให้นักเรียนลองเขียน ถึงเพื่อน 1 ฉบับแบบสัน
้ ๆ

2. ครูรวบรวมจดหมายที่นักเรียนเขียนแล้วดูจดหมาย
แตุละฉบับพร้อมกับบอกนั กเรียนวุา จดหมายของนั กเรียน
อุานยากมาก เนื่ องจากลายมือของแตุละคนอุานยาก ครูจึง
บอกวุาคอมพิวเตอร์ชุวยเราได้ เพื่อให้จดหมายของเราอุานงุาย
ตัวหนั งสือเป็ นมาตรฐานเหมือนกับหนั งสือที่เราใช้เรียนอยุูใน
ตอนนี้
3. ครูแนะนำ านั กเรียนวุาคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่
จะชุวยเราให้สามารถพิมพ์จดหมายได้ แตุโปรแกรมที่ได้รับ
ความนิ ยมมากที่ส่ดคือ โปรแกรม Word หรือเรียกเต็ม ๆ วุา
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งมีหลายรุ่น ตัง้ แตุ Word 97
Word 2000 Word XP และ Word 2003 ซึ่งเป็ นรุ่นลุาส่ด
ในปั จจ่บัน

4. โปรแกรม Word หรือเรียกเป็ นโปรแกรมประมวลผล
คำามีวิธีการเข้าโปรแกรมดังนี้ ครูอธิบายวิธีการเรียกใช้งาน
โปรแกรม วิธีท่ี 1 ไปที่ start เลือกโปรแกรม แล้วเลือด

สัญลักษณ์ท่ีมีตัว W สีฟ้า วิธีท่ี 2 ไปที่ start เลือก run
พิมพ์ คำาวุา winword ลงไป แล้วกด enter สามารถเข้าถึง
โปรแกรมได้เชุนเดียวกัน
5. ครูให้นักเรียนท่กคนปฏิบัติตามที่ครูอธิบาย

6. ครูแจกแบบฝึ กหัดเรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม
Microsoft Word

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. คอมพิวเตอร์
2. ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft
Word
3. แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft
Word
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด

1.1 การฟั ง
1.2 การตอบคำาถาม
7.กิจกรมเสนอแนะ

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...............

ใบความรู้ เรื่อง การเรียกใชูงานโปรแกรม Microsoft
Word
กุอนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้าง
เอกสารรายงานตุาง ๆ เราจำาเป็ นต้องรู้วิธีการเรียกใช้งาน ที่ถูก
ต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อยุางมีประสิทธิภาพ
ขัน
้ ตอนการเรียกใชูโปรแกรม
หลักจากที่เราเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว การเรียก
ใช้งานโปรแกรม Word
มีขัน
้ ตอนดังตุอไปนี้
1. คลิกที่ปุ่ม

ที่อยุูบนทาสก์บาร์ (Taskbar)

2. เลื่อนตัวชีเ้ มาส์ไปที่คำาวุา Programs แล้วคลิกเลือกคำา
สัง่

Microsoft Word
ดังรูปตุอไปนี้

แบบฝึ กหัด เรื่อง การเรียกใชูงานโปรแกรม Microsoft Word

ชื่ อ -ส กุ ล … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..เ ล ข
ที่…...ชั้นประถมศึกษาปี ที่.........
คำาชีแ
้ จง
จงตอบคำาถามตุอไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีส่ด
1. โปรแกรม Microsoft Word เป็ นประโปรแกรมประเภทใด

................................................................................................

.............................................

................................................................................................

.............................................

2. โปรแกรม Microsoft Word รุ่นปั จจ่บันคือรุ่นใด

................................................................................................

.............................................

................................................................................................

.............................................

3. สัญลักษณ์แฟ้ มข้อมูลที่เกิดจากโปรแกรม Microsoft Word คือ
สัญลักษณ์ใด
................................................................................................
.............................................

................................................................................................

.............................................

4. จงบอกขัน
้ ตอนการเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word

................................................................................................

.............................................

................................................................................................

.............................................

................................................................................................

.............................................

................................................................................................

.............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful