𝒍𝒊𝒎𝒔𝒖𝒑 𝜿𝜶𝜾 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒇 𝜶𝜿𝝄𝝀𝝄𝝊𝜽ί𝜶𝝇 𝝈𝝊𝝂ό𝝀𝝎𝝂

Μερικά ςχόλια
Είναι αντίςτοιχεσ ζννοιεσ με αυτζσ του ανϊτερου ορίου και κατϊτερου ορίου ακολουκίασ ςτον
Αντί για sup βάηω ζνωςθ και αντί για inf τομι 𝒍𝒊𝒎𝒔𝒖𝒑

Στον

 an  

ακολουκία ςτον

τότε liman  limsup an  inf sup am : m  n
bn

Η bn είναι μια φθίνουςα ακολουκία. Ασ δοφμε γιατί :
b1  sup am : m  1
b2  sup am : m  2

Το b2 είναι το supremum ενόσ ςυνόλου που του ζχω κόψει κάτι : τον a1
Το ςφνολο μικραίνει το supremum μικραίνει(ι μζνει ίδιο)
Ασ κάνουμε μια αποδειξοφλα για τθν μονοτονία τθσ bn
bn  sup am : m  n
bn1  sup am : m  n  1

am : m  n  am : m  n  1  sup am : m  n  sup am : m  n  1  bn  bn1
Στα ςφνολα
Ζςτω Χ ζνα μθ κενό ςφνολο και  An  μια ακολουκία ςυνόλων του Χ.
ορίηουμε limsup An 

Am
n 1 m  n

Η ακολουκία Bn 

Am είναι φθίνουςα διότι:
mn

Bn 

Am
mn

Bn 1 

Am
m  n 1

Αλλά:

1
annakorfibe@hotmail.com

Άννα Κορφιάτη

 

 

Bn  
Am   An  
Am   Bn1
 mn1 
 mn1 

δθλαδι Bn  Bn1 𝒍𝒊𝒎

𝒊𝒏𝒇

Στον
liman  liminf an  supinf am : m  n
cn

Η  cn  είναι αφξουςα- κόβω από το ςφνολο, το infimum μεγαλϊνει(ι μζνει ίδιο)
Στα ςφνολα
Ζςτω Χ ζνα μθ κενό ςφνολο και  An  μια ακολουκία ςυνόλων του Χ.
Ορίηουμε: liminf An 

Am
n 1 m  n

Η Cn 

Am κα είναι αφξουςα(ποιοσ το περίμενε; )
mn

Ασ παίξουμε λίγο με τθν Cn

Am 

m 1
  C1  C2  A1  C1  C2

C2 
Am 

m2
C1 

Γενικά

Am 

m  n 1
  Cn  Am1  Cn 1  Cn 1  Cn

Cn 
Am 

mn
Cn 1 

2
annakorfibe@hotmail.com

Άννα Κορφιάτη

Άςκηςη
Ζςτω Χ ζνα μθ κενό ςφνολο και  An  μια ακολουκία ςυνόλων του Χ.
Ορίηουμε:
limsup An 

Am
n 1 m  n
 

liminf An 

Am
n 1 m  n

Δείξτε τα εξισ:
i.

limsup An  x  X : x ανήκει σε άπειρα σύνολα

ii.

liminf An  x  X : x ανήκει τελικά σε άπειρα συνολα

iii.
iv.

liminf An  limsup An .
Δϊςτε παράδειγμα που ο εγκλειςμόσ είναι γνιςιοσ

Απόδειξη


i.

Ζςτω x  limsup An  x 

Am . Τότε το x ανικει ςε όλα τα
n 1 m  n

Am
mn

Δθλαδι ανικει ςτο A1  A2  A3  .... και ςτο A2  A3  A4  .... και
ςτο A3  A4  A5  .... κλπ
Θα ορίςουμε μια υπακολουκία
Ζχουμε x 

 A  τθσ  A 
mk

n

Am (αφοφ ανήκει ςε όλεσ τισ ενώςεισ απ’ όπου κι αν ξεκινήςω)
m 1

Τότε υπάρχει

m1 

: x  Am1

Ξεκινάω να παίρνω ενϊςεισ μετά τον m1 ωσ εξισ: x 

Am ( αφοφ ανήκει ςε όλεσ τισ ενώςεισ
m  m 1 1

απ’ όπου κι αν ξεκινήςω)
άρα υπάρχει m2  m1  1  m1 φυςικόσ τζτοιοσ ϊςτε x  Am2
Επαγωγικό βιμα
Ζςτω ότι ζχει οριςτεί ο mk .
Τότε x 


m  m k 1

Am επομζνωσ υπάρχει mk 1  mk  1  mk φυςικόσ τζτοιοσ ϊςτε x  Amk 1

Επομζνωσ ζχει οριςτεί υπακολουκία

 A  τθσ  A  τζτοια ϊςτε x  A
mk

n

mk

Δθλαδι limsup An   x  X : x ανήκει σε άπειρα σύνολα
3
annakorfibe@hotmail.com

Άννα Κορφιάτη

Πάμε για τθν ανάποδθ φορά:
Ζςτω ςφνολο J   j  : x  Aj  άπειρο ςφνολο

Τότε αφοφ J είναι ςφνολο φυςικϊν το υπάρχει j  1 τζτοιο ϊςτε x  Aj  x 

Am
m 1

Ακόμα το J είναι άπειρο ςφνολο φυςικϊν ,άρα μθ φραγμζνο άρα υπάρχει j  n τζτοιο ϊςτε
x  Aj  x 

Am
mn

Άρα x 

Am για κάκε n 

άρα x 

mn

Δθλαδι

ii.

Am
n 1 m  n

x  X : x ανήκει σε άπειρα σύνολα  limsup An

Ζςτω x  liminf An  x 

ὅπερ ἔδει δεῖξαι

Am τότε το x ανικει ςε τουλάχιςτον ζνα από τα
n 1 m  n

Am
mn

Δθλαδι
x  A1  A2  A3  A4  ...

ι
ι
κλπ

x  A2  A3  A4  A5  ...
x  A500  A501  A502  A503  ...

Άρα υπάρχει mo 

: x

Am
m  mo

δθλαδι υπάρχει mo  : m  mo : x  Am
δθλαδι το x ανικει τελικά ςε όλα τα Am
Επομζνωσ liminf An   x  X : x ανήκει τελικά σε άπειρα συνολα
Η ανάποδθ φορά
Ζςτω x x  X : x ανήκει τελικά σε άπειρα συνολα
Επομζνωσ υπάρχει mo  : m  mo : x  Am
άρα x 

Am επομζνωσ x 

m  mo

άρα

Am
n 1 m  n

x  X : x ανήκει τελικά σε άπειρα συνολα  liminf An

ὅπερ ἔδει δεῖξαι

4
annakorfibe@hotmail.com

Άννα Κορφιάτη

iii.

 x  X : x ανήκει τελικά σε άπειρα συνολα   x  X : x ανήκει σε άπειρα σύνολα 
liminf An  limsup A

iv.

Θεωροφμε ακολουκία ςυνόλων του Χ τζτοια ϊςτε
A2 n  
A2 n 1  X

n 

Am  X    X    X  ....  X

Τότε
mn

Επομζνωσ limsup An  X

Επίςθσ

Am  X    X    ...  

mn

Επομζνωσ liminf An  
Και βλζπουμε ότι liminf An  limsup A

5
annakorfibe@hotmail.com

Άννα Κορφιάτη