ร่างพระราชบัญญัตค

ิ ม
ุ้ ครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใตุ
ภูมห
ิ ลัง

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที ่ 13 ทีสิ
่ งคโปร์ ในวันที ่ 20

พฤศจิกายน 2550 ผู้นำาประเทศสมาชิกไดูร่วมลงนามในกฎบัตร
อาเซียน ซึง่ จะเป็ นกรอบกฎเกณฑ์และโครงสรูางองค์กรสำาหรับการ
ดำาเนินงานทีม
่ ีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ ของอาเซียน และจะช่วยขับเคลือ
่ น
การสรูางประชาคมอาเซียนใหูสำาเร็จภายในปี 2558 ตามทีผ
่ ู้นำา
อาเซียนไดูตกลงกันไวู โดยไทยจะไดูรับผลประโยชน์ต่างๆ จากการ
รวมตัวทีใ่ กลูชิดยิง่ ขึน
้ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การเพิม

โอกาสทางการคูาและการลงทุนใหูกบ
ั ไทย การส่งเสริมความร่วมมือ
เพือ
่ เผชิญกับภัยคุกคามทีส
่ ่งผลกระทบต่อประชาชน อาทิ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ยาเสพติด และสิง่ แวดลูอม เป็ นตูน

ในโอกาสเดียวกัน ผู้นำาอาเซียนไดูเห็นควรใหูเร่งรัดการใหู

สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนโดยเร็ว เพือ
่ ใหูกฎบัตรมีผลใชูบังคับภายใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที ่ 14 ซึง่ ไทยจะเป็ นเจูาภาพ ไทย
จึงจำาเป็ นตูองดำาเนินการตามกระบวนการภายในเพือ
่ ใหูสามารถใหู
สัตยาบันภายในกรอบเวลาดังกล่าวขูางตูนไดู ซึง่ ถือว่าเป็ นเรือ
่ ง
สำาคัญต่อไทยในฐานะผู้ร่วมก่อตัง้ เป็ นสถานทีเ่ กิด และเป็ นประเทศ
ทีม
่ ีบทบาทนำาในอาเซียนมาโดยตลอด

กระบวนการภายในของไทยกำาหนดว่า กรณีทไี ่ ทยจะใหู

สัตยาบันความตกลงระหว่างประเทศทีจ
่ ะตูองมีการออกหรือแกูไข

กฎหมายเพือ
่ รองรับพันธกรณีตามความตกลง จะตูองมีการดำาเนิน
การออกหรือแกูไขกฎหมายนัน
้ ใหูแลูวเสร็จก่อนการใหูสัตยาบัน
และตามกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะตูองยอมรับสถานะ
นิติบุคคลของอาเซียน รวมทัง้ ตูองใหูเอกสิทธิแ
์ ละความคูุมกันตามที ่
ระบุไวูในกฎบัตรฯ แก่อาเซียนและเจูาหนูาทีท
่ ีเ่ กีย
่ วขูอง ดังนัน
้ เพือ

ใหูการคูุมครองการดำาเนินงานขององค์การอาเซียนในประเทศไทย
เป็ นไปตามกฎบัตรดังกล่าว

จึงจำาเป็ นตูองตราพระราชบัญญัติ

คูุมครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใตู พ.ศ... ฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ กระทรวงการต่างประเทศไดูจด
ั ประชุมส่วน
ราชการทีเ่ กีย
่ วขูองเพือ
่ พิจารณาร่าง พรบ.ฯ ดังกล่าว และนำาขูอคิด
เห็นจากทีป
่ ระชุมมาปรับแกูร่าง พรบ.ฯ ดูวยแลูว

เพือ
่ ใหูสาธารณชนรับทราบเกีย
่ วกับกฎหมายทีส
่ ่วนราชการจะ

เสนอเขูาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงการต่างประเทศจึงไดู
เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติฯ ในเวปไซต์ของกระทรวงฯ ซึง่ หาก
ท่านมีขูอคิดเห็นเพิม
่ เติมประการใด สามารถแจูงใดทาง email:
narttaponl@mfa.go.th หรือ mattaneek@mfa.go.th
___________________________
กลุม
่ งาน
นโยบาย

กรม

อาเซียน

15

ก่มภาพันธ์ 2551

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful