You are on page 1of 6

H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

νέβασαν κάποτε στή σκήτη τῶν Πατέρων ἕνα δαιμονισμένο
νέο, γιά νά τόν θεραπεύσουν μέ τήν προσευχή τους. Ἐκεῖνοι ὅμως ἀπό
ταπείνωση ἀπέφευγαν. Πολύ καιρό βασανιζόταν ἔτσι ὁ δυστυχισμένος
ἄνθρωπος, ὥσπου κάποιος Γέροντας τόν λυπήθηκε, τόν σταύρωσε μέ τόν
ξύλινο σταυρό πού εἶχε στή ζώνη του, καί ἔδιωξε τό πονηρό πνεῦμα.
- Ἀφοῦ μέ βγάζεις ἀπό τήν κατοικία μου, τοῦ εἶπε ἐκεῖνο, θά μπῶ μέσα
σου.
- Ἔλα, τοῦ ἀποκρίθηκε θαρραλέα ὁ Γέροντας.
Ἔτσι μπῆκε μέσα του τό δαιμόνιο καί τόν βασάνιζε δώδεκα ὁλόκληρα
χρόνια! Ὑπέμεινε μέ καρτερία τόν πόλεμο, ἀλλ᾿ ἀντιπολεμοῦσε κι ἐκεῖνος
μέ τόν ἐχθρό μέ ὑπεράνθρωπη νηστεία καί ἀκατάπαυστη προσευχή. Ὅλα
αὐτά τά χρόνια δέν ἔβαλε οὔτε μιά φορά στό στόμα του μαγειρευμένη
τροφή.
Νικημένο τέλος τό δαιμόνιο ἀπό τόν ἀκατάπαυστο ἀγώνα,
ἀπομακρύνθηκε.
- Γιατί φεύγεις; τό ρώτησε ὁ Γέροντας. Ἐγώ πάντως δέν σέ διώχνω.
- Μέ ἀφάνισε ἡ νηστεία σου! κραύγασε ἐκεῖνο καί ἔγινε ἄφαντο.

ΝΗΣΤΕΙΑ

νας ἀρχάριος μοναχός συμβουλεύτηκε κάποιο διακριτικό
Γέροντα, ποιό μέτρο νά ἀκολουθήση στή νηστεία.
- Ἀπόφευγε τίς ὑπερβολές, τέκνον μου, τόν συμβούλεψε ἐκεῖνος.
Πολλοί δοκίμασαν νά νηστέψουν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους καί δέν
ἄντεξαν γιά πολύ καιρό.
Γεροντικόν

τόν παρεκάλεσε πάλι: .Δέξου με. τά ἔβαλε σέ μιά στάμνα καί ἀποφάσισε νά τρώη κάθε μέρα ὅσο πιάνει τό χέρι του.Δέξου με στό Μοναστήρι σου νά γίνω μοναχός.ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ιά καταπληκτική ἄσκηση χαρακτήριζε τόν ὅσιο Μακάριο τόν Ἀλεξανδρέα: Μόλις ἄκουγε κάποιο ἀσκητικό κατόρθωμα. ἔσπευδε νά τό ἐπιτύχη καί ὁ ἴδιος. Αὐτός ὁ μεγάλος ἀσκητής ὅταν ἔμαθε λεπτομέρειες γιά τήν ὑψηλή πνευματική ζωή τοῦ Μ. κι ἄν δέν ἐργάζωμαι. πῆγε στό κοινόβιο τῶν Ταβεννησιωτῶν. ἄλλον . Μέ τή συμφωνία αὐτή τόν κράτησε. διάταξε νά μέ διώξουν. Μέ λύπη λοιπόν ἄφηνα τότε μερικά.. μεταμφιέστηκε σέ κοσμικό ἐργάτη. πού εἶναι μητέρα τοῦ ἁγιασμοῦ. Παχώμιος τόν κοίταξε καί τοῦ εἶπε: . Ἀστειευόμενος ἔλεγε: -Ἔπιανα ὅσο μποροῦσα περισσότερα κομμάτια. Τόν ἔβαλε σ᾿ ἕνα μοναστήρι πού εἶχε χίλιους τετρακόσιους μοναχούς. Ὁ Μ. Ἔτσι μαθαίνοντας κάποτε ὅτι ἕνας ἀσκητής ἔτρωγε τήν ἡμέρα μόνο μιά λίτρα (320 γραμμάρια) ψωμί. Παχωμίου. Ὁ ὅσιος εἶδε τότε τούς ἀδελφούς νά ἀσκοῦνται ὁ καθένας διαφορετικά: Ἄλλον νά τρώη κάθε βράδυ. ἀββά. ἀλλά ἡ ὑπερβολική ἀγάπη του στήν ἄσκηση. ἔκοψε παξιμάδια σέ μικρά κομμάτια. Σέ λίγο ἔφτασε ἡ Σαρακοστή.. Οἱ ἀδελφοί ἐδῶ εἶναι ἀσκητές καί δέν μπορεῖς νά βαστάξης τούς κόπους τους.Ἔφτασες σέ γεράματα καί δέν μπορεῖς νά κάνης ἄσκηση. βρῆκε τόν ὅσιο κοινοβιάρχη καί τόν παρεκάλεσε: . κι ἄν δέν νηστέψω ὅπως οἱ ἀδελφοί. Δέν τόν δέχτηκε ἔτσι ἐπί ἑπτά ἡμέρες. Κι αὐτός ἀφοῦ ἔμεινε νηστικός ὅλο αὐτό τό διάστημα. ἀλλά δέν μποροῦσα νά βγάλω τό χέρι μου ἀπό τό στόμιο τῆς στάμνας. Θά σκανδαλιστῆς καί θά φύγης κακολογώντας τους. Ἀκόμη καί νά τό ξεπεράση! Κίνητρό του δέν ἦταν ἡ αὐτοϊκανοποίηση.

Πάντα σιωποῦσε! Ἐκτός ἀπό τήν καρδιακή προσευχή καί τό ἐργόχειρο μέ τούς βλαστούς δέν ἔκανε τίποτε ἄλλο. Καί τοῦ ἀπεκάλυψε. ἄλλον νά ἀγρυπνῆ ὅλη τή νύχτα. ἤ νά ξέρης ὅτι ὅλοι ἐμεῖς θά σοῦ φύγουμε! Ἀφοῦ πληροφορήθηκε ὁ ὅσιος τίς ἀσκήσεις του.κάθε δύο μέρες. Ὅταν τό εἶδαν αὐτό οἱ ἀσκητές ἐξεγέρθηκαν κατά τοῦ Μ. (Ἀπό τό βιβλίο Χαρίσματα καί Χαρισματοῦχοι ἐκδ. καί μέχρις ὅτου συμπληρώθηκαν οἱ σαράντα μέρες κι ἔφτασε τό Πάσχα. χωρίς νά ἀνοίξη τό στόμα.Ἔλα λοιπόν. Τότε ἔβρεξε πολλούς βλαστούς φοινίκων. Ἀρκετά μᾶς οἰκοδόμησες.. κι αὐτά τήν Κυριακή. Τόν παίρνει τότε ἀπό τό χέρι. τὀν ὁδηγεῖ στήν Ἐκκλησία. Σοῦ χρωστῶ χάρη γιά τό ὅτι ταπείνωσες τά παιδιά μου καί τά ἔμαθες νά μή μεγαλοφρονοῦν γιά τήν ἄσκησή τους. Πήγαινε λοιπόν στόν τόπο σου. προσευχήθηκε στόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψη ποιός ἦταν. Ἤ διῶξε τον. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ « ς ἔρθει. λοιπόν. δέν ἄγγιξε ψωμί! Ἐκτός ἀπό λίγα λαχανόφυλλα δέν δεχόταν τίποτε. ἄλλον κάθε πέντε. Ἐσύ εἶσαι ὁ Μακάριος καί μοῦ κρύφτηκες.. Παχωμίου λέγοντας: .Ἀπό ποῦ τόν ἔφερες αὐτόν τόν ἄσαρκο γιά νά μᾶς κατακρίνη. Καί ἐργαζόταν συνεχῶς πλέκοντας βλαστούς χωρίς νά μιλήση σέ ἄνθρωπο. καλόγηρε. γιά νά φανῆ ὅτι κάτι τρώει. ἀνάμεσά μας ὁ μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Καί εὔχου ὑπέρ ἡμῶν. καί τοῦ λέει: . μπροστά στό θυσιαστήριο. Ἄς . Πολλά χρόνια ποθοῦσα νά σέ δῶ. κάθησε σέ μιά γωνιά.

.. τήν κακή ἐπιθυμία'. ἀλλά ἀποδιώκοντας ἀπό τή διάνοιά μας ἐκεῖνα. ξεκόβοντας ἀπό τούς δρόμους πού ὁδηγοῦν σέ ἁμαρτωλά θεάματα. ἀλλά καί τό μάτι καί ἡ ἀκοή. ἄς ἀκούσει τόν Παῦλο πού λέει: 'Νεκρώσατε ὅ. Ἄν τώρα κάποιος νομίζει ὅτι γι᾿ αὐτό χρειαζόμαστε ἀκόμη πιό σαφῆ παραγγέλματα. Ἄν δεῖς μιά ὄμορφη γυναίκα. Διότι. νά τόν ἐλεήσεις. θά γίνουμε ἐξάπαντος καθαροί καί ἅγιοι. Ἄς τόν ἀκούσουμε πού λέει: 'Νηστεία καθαρή καί ἀμόλυντη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα εἶναι αὐτή: νά ἐπισκέπτεται κανείς ὀρφανά καί χῆρες στή θλίψη τους καί νά τηρεῖ τόν ἑαυτό του ἀμόλυντο ἀπό τόν κόσμο'. νομίζω. βέβαια. τό πάθος. Νά μή φᾶς καί τήν ἀκολασία διά μέσου τῶν ματιῶν. καί τά πόδια καί τά χέρια καί ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός μας. τήν ἀκαθαρσία. Καί νηστεία τῆς ἀκοῆς εἶναι νά μή δέχεται κακολογίες καί διαβολές. οὔτε νά περιεργάζονται τά κάλλη τῶν ἄλλων. Διότι τί ὄφελος ἔχουμε. ὅταν ἀπέχουμε ἀπό πουλερικά καί . Νά νηστεύουν τά χέρια. Ποιά ἔργα ἐννοεῖ. ἐξασκούμενα νά μήν πέφτουν ποτέ λάγνα πάνω σέ ὄμορφα πρόσωπα. Ἄς νηστεύει καί ἡ ἀκοή. ΠΩΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ « ηστεύεις.. δηλαδή τήν πορνεία. παραμένοντας καθαρά ἀπό τήν ἁρπαγή καί τήν πλεονεξία. Οὔτε πάλι.. γιά τά ὁποῖα βρέθηκε καί τό φάρμακο τῆς νηστείας». Πῶς ὅμως καί μέ ποιό τρόπο θά ἐπιτύχουμε αὐτά πού ἐλέχθησαν. δέν θά ἐπιτύχουμε τή χάρη πού παρέχει ἡ ἀληθής νηστεία ἁπλῶς μέ τήν ἀσιτία καί μέ τήν ἀπόρριψη μόνο τῶν τροφῶν. νά τήν ἀντιπαρέλθεις.τι γήινο εἶναι μέσα σας. Ἄν δεῖς ἐχθρό. Ἄς μή νηστεύει λοιπόν μόνο τό στόμα.μᾶς διδάξει τόν τρόπο τὴς νηστείας. γι᾿ αὐτούς πού σκέπτονται σωστά καί αὐτός ὁ φυσικός νόμος. Ἄς νηστεύει καί τό στόμα ἀπό αἰσχρά λόγια καί λοιδορίες. νά συμφιλιωθεῖς μαζί του. Ἄν δεῖς φτωχό. πού ἀφ᾿ ἑνός μᾶς διδάσκει νά μισοῦμε ὅσα φαίνεται νά εἶναι ἀντίθετα στίς θεῖες ἐντολές καί ἀφ᾿ ἑτέρου μᾶς παρακινεῖ νά κρατοῦμε μέσα μας τό θέλημα τοῦ Νομοθέτου. Νά νηστεύουν τά μάτια. Νά νηστεύουν τά πόδια. Δέν τρῶς κρέας. εἶναι εὔκολο νά ἀνεύρουμε. ἔχοντας ἀπόσχει ἀπό αὐτά καί μόνο. Ἀπόδειξέ μού το διά μέσου τῶν ἴδιων ἔργων. Διότι ἀρκεῖ.

χριστιανοί μου. ΟΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ « νηστεία γεννᾶ τούς προφῆτες. Ἐκεῖνα τά δέκα τά καταρᾶται. ἕνα λιοντάρι. Ἡ νηστεία ἀνεβάζει τήν προσευχή στόν οὐρανό. ἀδελφοί μου. τό σῶμα. Στούς πολέμους φέρεται μέ γεναιότητα. θέλομεν καί ἔξοδα πολλά. ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ « ρέπει καί ἡμεῖς. αὐτή προετοιμάζει γιά τήν ἀπόκτηση εὐσέβειας· εἶναι σύντροφος τῆς νήψεως καί δημιουργός τῆς σωφροσύνης. ἕνα γουρούνι. μά περισσότερον τήν Τετράδη. εἶναι ἐκεινοῦ τοῦ πεινασμένου. Ἡ νηστεία . Φυλάγετε αὐτές τίς τέσσερες Τεσσαρακοστές. τό γυμναστήριο γιά τούς ἀθλητές. Αὐτή ἀποκρούει πειρασμούς. οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί. νά νεκρώνωμεν τά πάθη. τό ὅπλο γι᾿ αὐτούς πού ἀριστεύουν.ψάρια. μέ τό νά γίνεται τρόπον τινά ἡ φτερούγα στήν πορεία πρός τά ἄνω. Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε. διατί εἶναι χαράμι. Ἡ νηστεία κάνει σοφούς τούς νομοθέτες· εἶναι τό καλό φυλαχτό τῆς ψυχῆς. ἐν καιρῷ εἰρήνης διδάσκει τήν ἡσυχία. καθώς ἐφώτισε τό Ἅγιον Πνεῦμα τούς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας καί μᾶς ἔγραψαν διά νά νηστεύωμεν. Ἄν εἶσθε χριστιανοί. διατί ἐπουλήθηκε ὁ Κύριος καί τήν Παρασκευή διατί ἐσταυρώθη. νά ταπεινώνωμεν τή σάρκα. Ὁμοίως ἔχομε χρέος νά νηστεύωμεν καί τές ἄλλες Τεσσαρακοστές. μάλιστα τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστή». δαγκώνουμε ὅμως καί κατατρῶμε τούς ἀδελφούς μας. Ἐγώ τώρα ἠμπορῶ νά ζήσω μέ ἑκατό δράμια ψωμί. Ἐκεῖνα τά εὐλογεῖ ὁ Θεός διατί εἶναι ἀναγκαῖα καί ὄχι νά τρώγομεν ἑκατόν δέκα. δυναμώνει τούς δυνατούς. νά νηστεύωμεν πάντοτε. Ἁγιάζει τόν Ναζιραῖο καί τελειοποιεῖ τόν ἱερέα». ὁ πιστός σύντροφος τοῦ σώματος. ὁπού εἶναι ἕνας λύκος. «Ἡ νηστεία ἔσβυσε τή δύναμη τῆς φωτιᾶς κι ἔφραξε τά στόματα τῶν λιονταριῶν. Καί μάλιστα μέ τά ὀλίγα ζοῦμεν μέ εὐκολία καί ὅταν τρώγομεν πολλά.». ἕνα θηρίον. πρέπει νά τές φυλάγετε.

καταστέλλει τίς κραυγές.κάνει τά σπίτια νά προκόβουν. κάνει σεβαστό τό γέροντα.. γι' αὐτούς πού βρίσκονται στήν ἀκμή τῆς ἡλικίας. τό χαλινάρι· εἶναι τό φυλακτό τῶν συζύγων καί ἡ τροφός αὐτῶν πού παρθενεύουν. τήν πλεονεξία καί ἀπό κάθε ἄλλη κακία». Μέ αὐτούς τούς τρόπους ἡ νηστεία βοηθᾶ σέ κάθε σπίτι... ὅμως. εἶναι ἡ σημασία της γιά τή δημόσια ζωή μας. Διότι τά γεράματα.. ἀλλά τήν πλήρη ἀποφυγή καί ἀποξένωση ἀπό τή φιλαργυρία. γίνονται πιό σεβαστά. Ὁλόκληρη τήν πόλη καί ὅλο τόν λαό τούς ἐπαναφέρει ἀμέσως στήν τάξη. ἄν ἡ νηστεία κυβερνοῦσε τή ζωή μας. ἡ παιδαγωγός τῆς νεότητας. Κι οὔτε πάλι ὁ βίος μας θά ἦταν τόσο πολυστένακτος καί γεμάτος κατήφεια. στολισμένα μέ τή νηστεία. τό στολίδι τῶν γερόντων. ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ « νηστεία προστατεύει τά νήπια. Ἄν ὅλοι τήν παρελάμβαναν ὡς σύμβουλο σ᾿ αὐτά πού ὀφείλουν νά πράξουν. Συμεών Κούτσα: Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) . Διότι εἶναι φανερό ὅτι θά δίδασκε σέ ὅλους ὄχι μόνο τήν ἐγκράτεια τῶν τροφῶν. ἀπομακρύνει τίς κακολογίες. Γιά τίς γυναῖκες εἶναι ὁ πιό κατάλληλος στολισμός. εἶναι ἡ μητέρα τῆς ὑγείας. τίποτε δέν θά ἐμπόδιζε νά εἴχαμε βαθιά εἰρήνη σ᾿ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. σωφρονίζει τό νέο. ὁ πιστός συγκάτοικος αὐτῶν πού συνοικοῦν». Ποιά. ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀρχ. ἡ καλή σύντροφος τῶν ὁδοιπόρων.