You are on page 1of 5

YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir? 13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve
özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası durumunda ne yapılır?
hangisidir? Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön
1924 Anayasası görülmüştür.

3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası 14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak
nedir? hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

1787 ABD anayasası Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge 15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma
nedir? yetkisi kime aiddir?

1808 Sened-i Ittifak Bakanlar Kurulu

5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin


ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad
1982 Anayasası verilir?
www.yediiklim.net

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin Yönetmelik


kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması
gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir? 17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde
çıkarılmıştır?
Normlar Hiyerarşisi
Abdülmecid Sultan
7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime
aiddir? 18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği
hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1839 Tanzimat Fermanı
8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü
5 yıl hangisidir?

9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde Nizamiye Mahkemeleri


yayımlanır?
20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin
15 gün uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya
çıkmıştır?

10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez? 1856 Islahat Fermanı

Bütçe Kanunu 21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası


hangisidir?

11. Kanunlar nerede yayınlanır? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Resmi Gazete 22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan


çıkarılmıştır?

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim 1928


yetkilidir?
23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri eklenmiştir?
1937
4 YEDİİKLİM KPSS ANAYASA

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir? 38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları
zaman kime vekalet verebilir?
1946
Diğer bir bakana
25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın
başına gelen kurul hangisidir? 39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi
anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad
Milli Birlik Komitesi
verilir?
26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde TBMM içtüzüğü
kabul edilmiştir?
40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı
1971 - 1973 ara rejimi
düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?
27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir? Anayasa Mahkemesi
1924 Anayasası
41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi
28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini kime aiddir?
gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir? TBMM
Anayasa Mahkemesi
42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya
29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması
anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla yetkisi kime aiddir?
getirilmiştir? Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
1961 Anayasası
43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu
30. İki meclisli yasama organı sistemi hangi anayasada makama kim vekalet eder?
öngörülmüştür? Meclis Başkanı
1961 Anayasası
44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
www.yediiklim.net

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve 1. Soru


hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir? 2. Meclis araştırması
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller 3. Meclis soruşturması
4. Genel görüşme
32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi 5. Gensoru
teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye
Meclis üye tamsayısının 1/3’ü olamaz?

33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren 1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler
kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik 2. Yüksek yargı memurları
edilebilir? 3. Devlet memurları
4. Askeri öğrenciler
TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün kabul etmesi 5. TSK mensubları
34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve 46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi
sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir? hangi kurumun yetkisindedir?
Yasama sorumsuzluğu Yüksek Seçim Kurulu
35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve 47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa
TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir? milletvekilliğinin durumu ne olur?
Ekim ayı - Yasama yılı Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim


36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir? seçer?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür. TBMM

49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?


37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?
TBMM seçimleri yenilenir.
TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.
YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 5

50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, 59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM
teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar
hangi düzenleyici işlemle yapılır. verebilir?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu
alamaması
51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun
kimlerden oluşur? güvensizlik oyuyla düşürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife
• Meclis Başkanı
sırasında güvenoyu alamaması
• Başkanvekilleri
4) Başbakanın istifa etmesi
• Katib üyeler 5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının
• İdare amirleri kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni
Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde
52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak
• Türkiye vatandaşı olmak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
• 40 yaşını doldurmuş olmak
• Yüksek öğrenim yapmış olmak 60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç
• Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak milletvekilinin imzası gerekir?
• Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak 20 milletvekilinin imzası gerekir.

53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir? 61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
• Türkiye vatandaşı olmak Yargıtay Genel Kurulu
• 25 yaşını doldurmuş olmak
• İlköğretim mezunu olmak 62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan
• Mahcur olmamak özellikleri nelerdir?
• Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak • Kesin hüküm sayılır.
• Kamu hizmetinden yasaklı olmamak • Temyize gidilemez.
• Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır
www.yediiklim.net

• İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.


hapis cezası almamış olmak • İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak
• Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak şekilde hüküm kurulamaz.
• Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad • Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1
eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak • İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni
şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun
54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe
kime aiddir? giremez.
Cumhurbaşkanı • Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa 63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa
Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur? Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?
Bakanlığı düşer. • Kanun
• Kanun Hükmünde Kararname
56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde • TBMM içtüzüğü
mümkündür?
Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir. 64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
– Yüksek Askeri Şura kararları
57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler.
işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili – Sıkıyönetim komutanının kararları
bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir? – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
Karşı imza ilkesi – Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu 65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin
TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur? kabul oyu vermesi gerekir?
Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367
hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul milletvekilinin kabul oyu gerekir.
edilir.
6 YEDİİKLİM KPSS ANAYASA

66. Para basılmasına karar verecek makam hangisidir? 78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin
TBMM
son inceleme mercii neresi kabul edilir?
67. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin Danıştay
durumu ne olur?
79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife
Hükümet kendiliğinden düşer.
ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci
68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden neresidir?
önce hangi bakanların çekilmesi gerekir? Uyuşmazlık Mahkemesi
– Adalet Bakanı
80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
– İçişleri Bakanı
– Ulaştırma Bakanı Adalet Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından 81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri
kime karşı sorumludur? sürülemeyeceği öngörülmüştür?
TBMM’ye karşı İnkılab kanunları

70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır? 82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları
nelerdir?
Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi
üzerine cumhurbaşkanınca atanır. 1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik 3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine
Kurulu kimin başkanlığında toplanır? ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve
Başbakan ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme
72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir? akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair
hüküm.
www.yediiklim.net

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında
Kuruluna Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki
73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda Hakkında Kanun
bulunabilir? 7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve
– Anayasa Mahkemesi ünvanların kaldırılmasına dair kanun
– Danıştay 8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair
– Yargıtay Kanun
– Askeri Yargıtay
– Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin
– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve
74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
sosyal vazifelerinin sınırı nedir?
Mali kaynakların yeterliliği 84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal
değeri nedir?
75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında 176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya
hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır? dahildir.
– Temsilde adalet
– İdarede istikrar 85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil değildir.
76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye
olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak 86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı
gereklidir? yetersayısı nedir?
18 yaş Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.
77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife 87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak
olmaları ne şekilde olabilir? cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez bilgi istemeye ne denir?
organlarında çalışabilirler. Soru
YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 7

88. İlk devrede cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç 96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından
oy gerekir? denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu
edilebilir?
367
60 gün

89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim


tarafından seçilir? 97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde
ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar
YÖK
verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
7 (3/5 çoğunluk)
90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için
sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri
Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla
arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?
sınırlanması öngörülmüştür.
Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri


sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için 99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile
hangi şartlar öngörülmüştür? Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl
bir çözüme gidilir?
• Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi
• Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
sürülmesi.
• Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme
hakkında olması 100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir
kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa
• Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi
hangi yol izlenebilir?
veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına
varması Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa
www.yediiklim.net

Mahkemesine başvurulabilir.

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının


diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen
işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme
kararını neye göre verir?
1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya
bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı
kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal


davası açabilmek için esas olarak kaç gün
tanınmıştır?
60 gün

94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı


iddiasında bulunabilmek için kaç gün
öngörülmüştür?
10 gün

95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?


Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle TELE - SİPARİŞ: 0312 230 35 76
görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile
sınırlı bir denetim söz konusudur.