You are on page 1of 20

1995 ck atmufwdkbmvrSpwifI tywfpOfxkwfa0onf

oice of Burma
V Published by Voice of Burma Information Group

APTO 502, 7-18-1 , Takinogawa , Kita-Ku, Tokyo 114-0023, JAPAN


Issue No. 748, FEBRUARY 7, 2010

Tel/Fax: 81 3-3949-3919, E-mail: sayarkway@yahoo.com , koko@gol.com

'kOuUÏOD;wifOD;ukd jyefv$wfay;oifh[k tzGJ@csKyfajymqkd


DVB / azazmf0g&D 4 ? ? jrefrmppftpkd;&u aetdrftus,fcsKyfcs vdk@ usaemfxifygw,f? usaemf rdom;pktaeeJ@awmh tjrefqHk;jyefvGwfyg
xm;wJh trsKd;om;'Drkdua&pDtzJG@csKyf'kOuUÏOD;wifOD;ukd jyefv$wfay;oifh apvdk@qkawmif;w,f? tjrefqHk;r=umciftcsdefrSm jyefvGwfvdrfhr,fvdk@
w,fvdk@ tzGJ@csKyfygwDeJ@ OD;wifOD;&J@ rdom;pkwdk@u ajymygw,f? usaemf,Hk=unfygw,f?”
2003 ckESpfrSm a':atmifqef;pk=unfeJ@twl ygwDpnf;±kH;a&;qif;&if; 'DyJ,if;ta&;tcif;uwnf;up+yD; OD;wifOD;eJ@twl zrf;qD;cHcJh&+yD;
txufjrefrmjynf 'DyJ,if;rSm t=urf;zufwkdufckdufcH&+yD;aemuf OD;wifOD; tckcsdeftxdaetdrftus,fcsKyfusaewJhtzJG@csKyftaxGaxGtwGif;a&;rSL;
udk ppftpkd;&tm%mykdifawGu aetdrftus,fcsKyfxm;cJhwmyg? vmr,fh a':atmifqef;pk=unfukdvnf; aetdrftus,fcsKyfoufwrf; jynfhcgeD;rSmppf
azaz:0g&D 13 &ufrSm csKyf&ufoufwrf;xyfjynfhrSmjzpfygw,f? OD;wifOD; tpkd;&u w&m;pGJ+yD; axmif'%fcsrSwfxm;ygw,f? aetdrftus,fcsKyfus
udk csKyfaESmifxm;wm Oya't& rESpfuwnf;ucsKyf&ufouf wrf;jynfhcJh aewJh a':atmifqef;pk=unf&J@tdrfxJudk tar&duefEkdifiHom;wOD;u vuf
+yD;jzpfvkd@ vGwfoifha=umif;eJ@vGwfzkd@vnf;ar#mfvifhw,fvdk@ tzJG@csKyfygwD eufudkiftapmifht=uyfawG &SdaewJh=um;u usL;ausmf0ifa&mufcJhreJ@ ywf
jyef=um;a&;tzJG@0ifOD;^m%f0if;u ajymygw,f? ouf+yD; a':atmifqef;pk=unfudk ppftpkd;&tm%mydkifawGu aetdrft u
“OD;wifOD;u +yD;cJhwJhwESpfuwnf;u vGwfajrmuf&rSm/ 'gOya' s,fcsKyfwm;qD;rdef@azmufzsufr_eJ@ axmif'%f 18 v csrSwfcJhwmyg? tzJG@csK
udk usaemfwdk@em;vnfzwf±_&wJhoabmu pkpkaygif;u 5 ESpfyJ? tJ'D yfacgif;aqmifESpfOD;udk Oya’eJ@rnD zrf;qD;ta&;,lr_[m trsKd;om;jyefvnf
awmh olwdk@u pkpkaygif;qdkwJhae&mrSm A[dktzGJ@uwrsKd;/ 0ef}uD;tzGJ@&J@t oifhjrwfa&; vrf;a=umif;eJ@ qef@usifzufjzpfaew,fvkd@ OD;^m%f0if;u
wnfjyKcsufeJ@wrsKd;/ ESpfrsKd;cGJvdkuf+yD;awmhrS 6 ESpfvdk@ olwdk@tJ'Dvkd,lq ajymygw,f?
w,f? 'ga=umifh 'D 6 ESpfuvnf; tck jynfhyg+yD? wu,fvGwf oifhwmu “jrefrmjynfrSm vuf&Sdt"dutwdkuftcH EdkifiHa&;ygwD[mtrsKd;
+yD;cJhwJhwESpfuwnf;u vGwfoifhwmyg?” om; 'Drdkua&pDtzGJ@csKyfyJ? trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf&J@ acgif;aqmifydkif;
OD;wifOD;ukd vGwfrvGwfqkdwmukdawmh apmifh=unfh&rSmygvdk@ awGudkvnf;xdef;odrf;w,f? atmufajcawGrSmvnf; trsKd;rsKd;xdef;odrf;
OD;^m%f0if;uajymygw,f? touf 83 ESpf&Sd+yDjzpfwJhOD;wifOD;[musef;rma&; wma&m tpnf;ta0;awGrSmzdESdyfwma&m trsKd;pHkvkyfw,f? 'DvuQ%m
vnf; odyfraumif;wJhtwGuf aq;ukozkd@/ vGwfvGwfvyfoGm;vmaexkdif awGu trsKd;om;&if=um;apha&;eJ@qef@usifbuf vuQ%mawGyJ? usaemf
cGifh&zkd@twGufv$wfay;oihfyg+yDvkd@OD;wifOD;&J@om;udkoef@ZifOD;u ajymyg wdk@trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJ@csKyftaeeJ@uawmhjrefrmEdkifiH&J@vuf&Sdtajc
w,f? OD;wifOD;rSm rsufpda0'em/ ajcaxmufrSmaoG;jyef ausmxHk;wJha&m tae pD;yGm;a&;/ EdkifiHa&;tajctaet& trsKd;om;&if=um;apha&;[m vdk
*gausmufuyfrSm ausmufwnfwmwdk@ cHpm;ae&w,fvdk@vnf;ajym yg tyfw,f? t"duqHk;jzwfEkdifwJholawG awG@qHkaqG;aEG;Ekdifa&;u ta&;}uD;
w,f? AdkvfcsKyf}uD;a[mif;wifOD;[m “[dkt&ifu wdkufyGJrSmaoewfrSef w,fqdkwm ydk+yD;awmhay:vGifvmapw,fvdk@ ,lqygw,f?”
xm;wJh'%f&mawGu jyefemwmawGenf;enf;yg;yg; &Sdr,fxifw,f?touf trsKd;om;'Drkdua&pDtzJG@csKyf[m 1990 jynfhESpf arvrSmusif;y
&vmwJh tcgusawmhav”vdk@ *syefrSmaewJh udkoef@ZifOD;uajymygw,f? wJhygwDpkHtaxGaxGa&G;aumufyJGrSm trwfae&mtrsm;qkH;tEkdif&ygw,f?
“vGwfvGwfvyfvyf ydk+yD;awmh ukocGifh&r,f? tckxufydk+yD;awmh 'gayr,fh ppftpkd;&u tm%mv$J ajymif;ray;wJhtjyif ygwD0ifawGudk ESdyf
oGm;Ekdif/ vmEdkifw,f/ ukoEdkifr,fqdk&ifawmh trsm;}uD; ydkaumif;vdrfhr,f uGyfzrf;qD;wm/ ygwD+rdK@e,f±Hk;awGudk csdwfydwfwmawG vkyfxm;ygw,f?

pmul;ajzolawGt 'kuQonfrsm;jyefydk ha&;&yf rJaqmufteD; jrefrm wdkif;ESifh òr›de,f tzGJ h tdkbm;rm; jrefxdkif;e,fpyf typf&yfrGefjynfopfygwD
wGuf cdk;ul;pmtkyf qdkif;&eftar&duefv$wfawmf tvkyform; 7 OD; csKyfvkyfief;pOfawG twGuf tultnDa':vm rS e,fjcm;apmifhwyfzGJ ha&;
i,faps;}uD;vm trwfrsm;wdkufwGef; aoewf'%f&meJ h nd‡ESKdif;aqG;aEG; 36˜5 oef;tqdkwif vkH;0vufrcH
aoqHk;
pmrsufESm 3 pmrsufESm 5 pmrsufESm 10
pmrsufESm 7 pmrsufESm 15 pmrsufESm 18

February 7, 2010 Voice of Burma 748


aemufausm "m;jzifhxkd;onhfvkyf&yf
2000 ckESpfwGif &efukef+rdK@wuUodkvf&dyfomvrf; jcHtrSwf 54 &Sd aetdrfESifhjcH0if;udk w0uf
ydkifqdkif&,lvdkr_jzifh OD;atmifqef;OD;u xdkjcH0if;twGif;aexdkifvsuf&Sdonhf ol.nDrjzpfolESifhw&m;+ydKift
r_udk pGJqdkcJhonf? tqdkygvkyf&yfonf jrefrmta&;pdwf0ifpm;olrsm;/ jrefrmhta&;v_yf&Sm;olrsm;t=um; t

VOB
}uD;tus,fysH@ESH@cJhonf? tarGqdkiftdrfESifhjcHudk &,lydkifqdkifvdkr_xufruaom ta=umif;&if;awG&Sdaeonf?
'Drdkua&pDa&;ESifhjrefrmjynfolrsm;ta&;udkvkyfaqmifaeonhf a':atmifqef;pk=unftm; wzufwvrf;
rS xdk;ESufwdkufcdkufaomvkyf&yfjzpfonf[k trsm;uoHk;oyf=uonf? xdkoHk;oyfcsufonf rSm;,Gif;jcif;r&Sd
ay? ppftm%m&SifetzAdkvfcsKyf}uD;rsm;. a':atmifqef;pk=unftay: xdk;ESufwdkufcdkufr_jzpfonf? jrefrm

tm EdkifiHwGifwnf&SdaeqJOya't& EdkifiHjcm;om;wa,mufonf EdkifiHwGif;&Sd ra&$@rajymif;Edkifaomt&mrsm;


udk ydkifqdkifcGifhrjyKay? tar&duefEdkifiHom;jzpfaeaom OD;atmifqef;OD;u aetdrfESifhjcH0if;udk w0uf&,lydkif

abmf qdkifvdkr_twGufav#mufxm;csufonf 2000 ckESpfrSonf ,ae@xufwdkifr+yD;jywfyJ usefaeonf?


,ckwzef jcHtrSwf 54 aetdrftm; jyifqifcGifhudk pnfyifom,ma&;XmewGif av#mufxm;jyefaom
tcg jyifqifcGifhrjyK&ef OD;atmifqef;OD;u w&m;&Hk;wGifav#mufxm;jyefonf? etzuvnf; w&m;&ifqdkif
cGifhjyKvdkufonf? xdk@a=umifh a':atmifqef;pk=unfonf olr.a&S@aerSwqifh w&m;&Hk;udpPvkyfaqmif&
OD;rnfjzpfonf? tqdkygvkyf&yfrsm;onf a':atmifqef;pk=unf. vkyfaqmif}udK;yrf;aer_rsm;udk taESmihft
,Sufjzpfap&ef [ef@wm;onhfvkyf&yfrsm;tjzpf &_jrifI&onf? jrefrmEdkifiHwGif w&m;Oya'pdk;rdk;r_r&Sd/ ppft
m%m&Sifrsm;uw&m;pD&ifa&;qdkif&mudpP&yfrsm;wGif aemufuG,frSwrsKd; ajAmifwoG,f jzifh 0ifa&mufpGuf
zufvkyfaqmifaeonf?
jcHtrSwf 54 udpPESifhywfoufI jrefrmhta&;v_yf&Sm;olrsm;t=um; rauseyfr_rsm;xGufay:vsuf&Sdonf? OD;atmifqef;OD;tay: trsufa'goxGuf
ae=uonf? rdrdwdk@vkyfaqmifEdkifonhfenf;vrf;rsm;jzifh uef@uGufae=uonf? vdktyfaomvkyf&yfjzpfonf? odk@aomf xdkr#ru pOf;pm;vkyfaqmif&efvnf;
vdktyfonf[k ,lqonf? OD;atmifqef;OD;.vkyf&yfa=umihf rnfoltusKd;&Sdaprnfenf;qdkonfukd pOf;pm;&efvdktyfonf? 2010 wGifa&G;aumufyGJusif;
yrnf[ktcdkiftrmqdkaeaom etz.vkyfaqmifcsufrsm;tay: vlwdkif;utm&Hktjynhft0rxm;ap&ef txl;ojzifh 'Drdkua&pDtiftm;pkrsm;u etz.
vkyf&yfrsm;tay: wefjyefxdk;ESufr_rsm;wGif tm;avsmhoGm;ap&efvkyfaqmifcsufjzpfonf[k ADGtdkbDu wGufqonf?
w&m;Oya'a=umif;t&qdkv#if a':atmifqef;pk=unfbufutom&Edkifonf? w&m;pD&ifa&;wGif etzu 0ifa&mufpGufzufaeaoma=umifh
tr_onf EdkifiHa&;tajctaeay:rlwnfI qHk;jzwfcsufusvmEdkifonf? ta=umif;rSm a':atmifqef;pk=unftm; aetdrftus,fcsKyfcsxm;jcif;onfOy
a'a=umif;t&rnDnGwfyg[k t,lcH0ifxm;csufudk w&m;&Hk;csKyfu t+yD;owf=um;emqHk;jzwfjcif;r&Sdao;aomtcsdefwGif etz0ef}uD;wOD;qkdolu a':
atmifqef;pk=unftm; Edk0ifbmvtwGif;jyefv$wfay;rnfqdkaomajymqdkcsufu rajy;aomfvnf; uef&m&Sdonf qdkonhfpum;twdkif;jzpfaeonf?
rnfodk@yifjzpfapumrl wuUodkvf&dyfomvrf; jcHtrSwf 54 ESihfywfoufaom ta&;udpPrSefor#onf a':atmifqef;pk=unftay: EdkifiHa&;tajccHonhf
oG,f0dkufaomxdk;ESuf csufjzpf+yD; yl;aygif;=uHpnfr_[kqdk&rnfjzpfonf?

aq;rwdk;awmhonfhiSufzsm;ykd; jrefrmEdkifiHwGif ay:aygufaea=umif;


Irrawaddy / azazmf0g&D 5 ? ? ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အတြက္ အထိေရာက္ WHO က ဆုိပါတယ္။
ဆံုးဟုထင္ရွားသည့္ အာတီမီဆီနင္ Artemisinin ေဆးကို ခံႏုိင္ရည္ရွိ ေဆးမ်ားကုိ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း စနစ္တက်သုံးစဲြ
ေသာေရာဂါပိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေပၚေပါက္ေနၿပီဟု ကုလသမဂၢ၏ ျခင္းမျပဳဘဲ၊ အလြယ္တကူ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ကုသမႈျပဳျခင္း
IRIN သတင္းဌာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ ေၾကာင့္ ဤျပႆနာေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ထုိင္းျမန္မာ
ယင္းေရာဂါပုးိ သည္ ေဒသတြငး္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၏ ငွကဖ
္ ်ားေရာဂါတိက
ု ္ နယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ ေဒါက္တာ သီဟေမာင္က
ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ တေနရာမွ ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာပါတယ္။
တေနရာသို႔ လူမ်ားေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈမ်ားျပားသည့္ ယေန႔ေခတ္ “ေဆးေတြတမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး ေျပာင္းသံုးလာရာကေန အခုလက္ရွိ
တြင္ ငွက္ဖ်ားေဆးကိုခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ ေရာဂါပိုးသည္ ကမၻာအႏွ႔ံသုိ႔အ မွာ တရုတ္ထုတ္ အစြမ္းထက္ေဆးေတြျဖစ္တဲ့ အာတီမီဆီနင္၊ အာတီ
လြယ္တကူပ်ံ႕ႏွ႔ံႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ WHO ၏ ျမန္မာႏုိင္ ဆူနိတ္တုိ႔လုိ ေဆးေတြ မတိုးေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ
ငံဆုိင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Leonard Ortega က IRINသတင္းဌာ ေ၀ဒနာရွင္ေတြနဲ႔ ငွက္ဖ်ားႏွိမ္ႏွင္းေရးမွာ အမ်ားႀကီးအခက္အခဲျဖစ္ႏုိင္
နကို ေျပာပါတယ္။ ဖုိ႔ရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာသီဟေမာင္က ရွင္းျပပါတယ္။
“ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးေဆးေတြက မထိေရာက္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ငွက္ဖ်ားထူေျပာသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ငွက္ဖ်ား
ေတာ့ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ အေသေပ်ာက္ပိုမ်ားေတာ့မွာပဲ” ဟု Leonard ျဖစ္ပြားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းမွာ ကာကြယ္
Ortega ကဆုိပါတယ္။ အာတီမီဆီနင္ကုိ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ေရာဂါပိုးေတြ႔ ေဆးမ်ားမရွိလုိျဖစ္ဟု ေဒါက္တာသီဟေမာင္ကေထာက္ျပပါတယ္။
ရသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါ၀င္ အာရွႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ေဒသတုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု Leonard Ortega က ဆုိပါတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အဆိုးရြားဆံုးခံစားေနၾကရသည္။အေရွ႕ေတာင္အာရွ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တီဘီ ၊ HIV/AIDS စသည့္ ေရာဂါမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ တြင္ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ေသဆုံးသူဦးေရ၏ထက္၀က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ငွက္ဖ်ားသည္လည္း ေသဆံုးမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးေရာဂါတခုျဖစ္သည္ဟု ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ က်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ဆုိပါတယ္။

Page 2 Voice of Burma 748 February 7, 2010


pmul;ajzolawGtwGuf cdk;ul;pmtkyfi,faps;}uD;vm
Irrawaddy / azazmf0g&D 1 ? ? ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ စာကူးေျဖသူ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ မႀကဳံခ့ဲရေပ။သက္ဆုိင္
မ်ားအတြကအ
္ ထူးစီမံ ထုတလ
္ ပ
ု ထ
္ ားေသာ စာအုပင
္ ယ္ေစ်းကြကသ
္ ည္ ရာေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမ်ားက စာေမးပဲြနီးလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္
ရန္ကုန္တြင္တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ ပုိမုိႀကီးမားလာပါတယ္။ ရမည့္သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးေလ့ရိွသည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲက်င္းပရန္ ရက္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆယ္တန္းသုေ
႔ိ ရာက္တဲအ
့ ခါ ယခင္ႏင
ွ မ
့္ တူဘဲ
ခန္႔သာလုိသည့္အခ်ိန္တြင္ ထုိစာအုပ္ငယ္မ်ား အလြန္ အေရာင္းသြက္ ခက္ခဲတဲ့စာေမးပဲြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြသည္ အစုိး
ေနတယ္လို႔ ခိုးကူး စာရြက္စာတမ္းေရာင္းခ်သူမ်ားက ေျပာပါတယ္။ ရစစ္ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီစဥ္သျဖင့္
“စာအုပ္ဆုိင္ေတြမွာ တင္ေရာင္းသလုိ၊ လူကုိယ္တုိင္လည္း လမ္း ပါ၀င္မည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာက်က္
ေပၚေလွ်ာက္ၿပီး ဒုိင္လွ်ဳိေရာင္းၾကတယ္” လို႔ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းအနီးရွိ မွတ္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ား အထူးမ်ားျပားေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းသား
စာအုပ္ဆုိင္တဆုိင္မွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာပါတယ္။ မ်ား၏ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။
ဆယ္တန္း ဘာသာရပ္စုံပါ၀င္တဲ့ ခုိးကူး စာရြက္စာတမ္း တစုံ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ခန္႔မွစၿပီး စီးပြားေရးသမားမ်ားက စာေမးပဲြခန္းအ
ကို အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ၾကေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲနီး တြင္း စာကူးၿပီးေျဖလုိသူေက်ာင္းသားမ်ား ခုိး၀ွက္သယ္ေဆာင္ရန္လြယ္
လာခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူသူ ပုိမုိမ်ားျပားလာဖြယ္ရိွေၾကာင္း ခိုးကူးစာအုပ္ ကူသည့္ စာအုပ္ငယ္မ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ေရာင္းခ်ခ့ဲၾကသည္။ ဆယ္တန္းစာေမး
ေရာင္းသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ပြဲတြင္ ခိုးကူးေျဖဆုိသူမ်ားကုိ စာေမးပြဲရာသက္ပန္ ေျဖဆုိခြင့္ ပိတ္သည္
“ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္နဲ႔ စာေမးပြဲစေျဖတဲ့ မတ္လဆန္းေလာက္ဆို အထိ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတ
တေန႔ကို ခုိးကူးအစုံရာခ်ီေရာင္းရတယ္။ ခုိးကူးတစုံကုိ ၃၅၀၀နဲ႔ ေရာင္း ေက်ာင္းမွ ဆရာတဦးက ရွင္းျပပါတယ္။
တယ္။ စာအုပ္ဖိုးေရာ၊ လိုင္းေၾကးအပါ ခုိးကူးတစုံ အရင္းခ်ည္းပဲ ၁၈၀၀ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွနာမည္ႀကီး က်ဴရွင္ဆရာႀကီးတဦးက ပညာေရး
ရွိတယ္” လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္္။ သည္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာ
လုိင္းေၾကးဆုိတာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ ေပးရသည့္ ဏာ ပုိင္တုိ႔က ခိုးကူးေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္ႏွင္းသင့္သည္
လာဘ္ေငြျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္က်ပ္ ၅၀၀၀ ဟု သုံးသပ္သည္။
ေပးရၿပီး စည္ပင္ရဲ၊ ရယက၊ ႀကံ႕ဖြံ႔ စသည့္ ေဒသခံအဖဲြ႔ အစည္းမ်ား “အေရးယူမႈမရွိလို႔ ဒီေလာက္တြင္က်ယ္လာတာ။ ဒါပညာေရး
ကုိလည္း လာဘ္ေငြအနည္းငယ္ ေပးရရတယ္လိ႔ု ဆူးေလ ဘုရားအနီးရိွ ကုိ အေလးမထားတဲ့ လုပ္ရပ္ဆုိရင္ပုိမွန္မယ္” လို႔ သူကေျပာပါတယ္။
ခုိးကူးစာအုပ္အေရာင္းေစ်းသည္တဦးက ေျပာပါတယ္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကုိ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကုိးတန္းအထိစာေမးပဲြ ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

&efukefwdkif;twGif; rD;ysufcsdef 3 qwdk;vmrnf


NEJ / azazmf0g&D 1 ? ? ရန္ကုန္တိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔ ေတာင္ မွန္မွန္မရပါဘူး။ ၾကားထဲမွာ အနည္းဆံုး ၃-၄ ခါေလာက္ပ်က္
က ဇန္နဝါရီလကုန္ပိုင္းမွစၿပီး ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးေပးခ်ိန္ အ တယ္။ ေန႔ဘက္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာမေနနဲ႔ တေန႔လံုးေနလို႔ ၁ နာရီ ၂
ခ်ိန္ဇယားသစ္အရ ႐ံုးခ်ိန္ ၈ နာရီအတြင္း တေန႔ ပ်မ္းမွ် ၂ နာရီ ၄ဝ နာရီေတာင္မရဘူး” လိ႔ု ေျပာပါတယ္။
မိနစ္သာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ အခုလို လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ခ်ိန္အလြန္မ်ားၿပီး လုပ္ငန္းတိုင္းမီးစက္
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လသာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳေနရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ စရိတ္
ေပးေရး႐ံုးသို႔စံုစမ္းရာ ေျဖၾကားသူတဦးက “က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္ဇယား ျမင့္တက္ေစတဲ့အတြက္ စားသံုးသူ ျပည္သူမ်ားသာခံၾကရမယ္လိ႔ု စက္႐ံု
အသစ္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ နဂိုအတိုင္း အုပ္စု ၃ စု အလွည့္က် ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာပါတယ္။ အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔သကဲ့သုိ႔ ဘီလူးေခ်ာင္
ေပးပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ မီးပ်က္ခ်ိန္ အရင္ကထက္ ၃ ဆေလာက္ရွိ းေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ံုကပို႔လႊတ္သည့္ တာဝါတိုင္ၿပိဳလဲခဲ့၍
လာမယ္။ ၃ ရက္အခ်ိန္ဇယားအရ ပထမ ၁ ရက္ မီး ၆ နာရီ ပ်က္ပါမယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီး ဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္ျခင္းမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဘီလူးေခ်ာင္းအ
က်န္ ၂ ရက္က ၁ ရက္ ၁၂ နာရီစီ မီးပ်က္ပါမယ္။ ည ၁၁းဝဝ နာရီကေန မွတ္ ၂ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အား ၁၆၈ မီဂၢါဝပ္
မနက္ ၅းဝဝ နာရီ အခ်ိန္ကေတာ့ အုပ္စုအားလံုး မီးေပးပါမယ္” လိ႔ု သာရွိေၾကာင္း၊
ေျပာပါတယ္။ “၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ၿပီးစီးသြားတဲ့ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က စတင္တဲ့ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ စီမံကိန္းဆိုရင္ စက္တပ္ဆင္အား မီဂၢါဝပ္ ၂၈ဝ ရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရ
အခ်ိန္ဇယားမွာမူ ၃ ရက္အတြက္ မီးလာခ်ိန္ နာရီ ၆ဝ ႏွင့္ မီးပ်က္ခ်ိန္ ေျပာတာမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးကေတာ့ ေပါင္းေလာင္းနဲ႔အျခား
၁၂ နာရီရွိၿပီး ယခု အခ်ိန္ဇယားမွာ ၃ ရက္အတြက္ မီးလာခ်ိန္ ၄၂ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကထုတ္တဲ့ ဓာတ္အားေတြ ရန္ကုန္ကမရဘဲ ေနျပည္
နာရီရွိၿပီး မီးပ်က္ခ်ိန္ နာရီ ၃ဝ ရွိသည္။ ေတာ္မွာဘဲ သံုးေနတာ၊ ရန္ကုန္အတြက္ အဓိက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက “လက္ရွိ ေျပာင္းလဲၿပီးအခ်ိန္ဇယား ထုတ္ ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ဂက္စ္တာဘိုင္ေတြ ဂက္စ္လံုလံုေလာက္ေလာက္မရ
ျပန္ထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအခ်ိန္ဇယားအတိုင္းလည္း မီးမရပါဘူး။ သူ ရွိလို႔ မလည္ပတ္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္” လိ႔ု ရွင္းျပပါ
တို႔မီးမွန္မွန္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ည ၁၁းဝဝ နာရီကေန မနက္ ၅းဝဝ နာရီအထိ တယ္။

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 3


*&rfrD*Dwqkay;yGJukd jrefrmtqkdawmfrsm;wufa&mufcGifh&&Sd
VOA / azazmf0g&D 1 ? ? အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကယ္လီဖုိးနီးယား ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသလိုသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြကိုလည္းလုပ္ခဲ့ၾကပါ
ျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ Gram တယ္။ အဲဒီလုိ ကမၻာတ၀န္းကအဆုိေတာ္ေတြရဲ႕သီဆုိ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြ
my ဂီတထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆုိေတာ္ေတြလည္း ကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္အ
ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ထူးပဲ ေက်နပ္အားရမိတယ္လို႔လည္း အဆုိေတာ္မီးမီးခဲက အခုလိုေျပာ
ဂီတရဲ႕ ေအာ္စကာဆုလုိ႔တင္စားေခၚေ၀ၚတဲ့ Grammy ဆုေပး ပါတယ္။
ပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ “ထူးျခားတဲ့အေတြ႕အႀကဳံကေတာ့ ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့အဆုိေတာ္
ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကအဆုိေတာ္ေတြျဖစ္ တဲ့ ထူးအယ္လင္း၊ ေတြကိုေတြ႕ရတယ္၊ သူတို႔ ဆုိတာေတြေရာ၊ သူတို႔ရဲ႕ Performance က
မီးမီးခဲ၊ ကဗ်ာဘြဲ႕မႉးနဲ႔ ဆုန္သင္းပါတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အရမ္းမုိက္တယ္။ အဲလုိမ်ဳိးေတြၾကည့္ရတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္လႈပ္ရွားဖုိ႔
ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆုိေတာ္ေတြ တက္ေရာက္ ေကာင္းပါတယ္။ Performance ဆုိရင္ Pink ဆုိတာကိုႀကိဳက္တယ္။
ခြင့္ရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Pink က ေကာင္းကင္မွာႀကိဳးေတြနဲ႔သြယ္ၿပီး တကုိယ္လုံးကုိလိမ္ေနတာ
အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆုိေတာ္ေတြ Grammy ဆုေပးပြဲကို ေပါ့၊ ကၽြမ္းဘားလုိပုံစံမ်ဳိးဆုိတာေလ။ ကၽြမ္းဘားလည္းလုပ္ၿပီး ဆုိ
တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကမကထလုပ္စီစဥ္ေပးခဲ့တဲ့ I Love Myanmar ေတာ့ သူဆုိတဲ့အသံက အေမာခံႏုိင္တယ္။ သူ ဘယ္ေလာက္ဘဲအဲလို
အဖြဲ႕က ေဒၚလစ္ဘီက အခုလိုေျပာပါတယ္။ ဆုိေနပါေစ၊ သူ႔အသံက က်မသြားဘူး။ အဲဒါေတြ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
“အဲဒါ သူတို႔ကုိ လက္ေဆာင္ေပးခ်င္တာေလ။ ဒီလုိမ်ဳိးပြဲကို ကုိယ္လည္းသီခ်င္းဆုိရင္ ႀကိဳးစားၿပီးေလ့က်င့္ဖုိ႔လိုတယ္ေပါ့။ ဒါမ်ဳိးသံ
ျမန္မာေတြကမတက္ဖူးဘူးေပါ့။ အဲဒါဆိုေတာ့ သူတို႔လည္းနည္းနည္း ၿငိမ္ေအာင္၊ခုိင္မာေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္၊ အဲလိုစိတ္ေလးျဖစ္တယ္။”
ရပါေစ။ ကိုယ့္ကိုကူညီခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္ၿပီးလက္ေဆာင္ေပး ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့
တာေပါ့။ တဲ့ Grammy ဆုေပးပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆုိေတာ္ မီးမီးခဲေျပာျပသြားတာ
“သူတုိ႔ က်မကိုအမ်ားႀကီးကူညီခဲ့တယ္။ က်မတုိ႔ ဧရာ၀တီတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မွ ာ ကယ္ ဆ ယ္ ေ ရးလု ပ ္ င န္ း ေတြ လ ု ပ ္ တ ယ္ ၊ ရြ ာ ေတြ မ ွ ာ အိ မ ္ ေ ဆာက္
တယ္၊ ေက်ာင္းေတြေဆာက္တယ္ဆိုရင္လည္း အိမ္ေဆာက္တာကို
ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲလို႔ သြားၾကည့္ရင္လည္း သူတုိ႔က သီခ်င္း OD;atmifqef;OD;eJ@ZeD;uHaqmifoydwfpm&if;rSmxnfhoGif;
လုိက္ဆုိေပးတယ္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲလည္း သီခ်င္းဆုိတယ္။ ခရီးထြက္ရင္
လည္း တပတ္ေလာက္ အဲလိုထြက္တာ။ သူတုိ႔ပြဲေတြဖ်က္ၿပီးေတာ့ RFA / azazmf0g&D 2 ?? ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သားအႀကီးျဖစ္သူ
လုိက္ခဲ့တာ။ ျမန္မာျပည္ကအဆုိေတာ္ဘယ္သူ႔ကိုေခၚမလဲလို႔ေရြးခ်ယ္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲ႔ဇနီးသည္ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းတိ႔က
ု ို ပတၱနိကုဇၨန
တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူမႈေရးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္အားကိုယ္ အားနဲ႔ကူ ကံေဆာင္သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့စာရင္းမွာ ထပ္မံထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး
ညီခဲ့တဲ့လူေတြကို ဖိတ္တာ။” ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔မွာ သာသနာက ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ
I Love Myanmar အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုႀကီးက ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္
ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္မုန္တုိင္း ျပန္လုိက္ပါတယ္။
ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ျပည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ညီမျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္း
သူေတြကို အကူအညီေပးခဲ့ပါတယ္။ Grammy ဆုေပးပြဲကို ျမန္မာ စုၾကည္ကို အခက္အခဲေတြ႕ေစရန္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးဟာ စစ္အစိုးရအ
ႏုိင္ငံကအဆုိေတာ္ေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အ လိုက် အမ်ဳိးမ်ဳိးအေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနတာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအေပၚ
စည္းေတြနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေလာက္ကတည္းက ဆက္သြယ္ ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္ထားတဲ့ စာရင္းမွာ ထပ္မံထည့္သြင္းလိုက္တာ
ၿပီးလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ျပည္ပေရးရာတာ၀န္ခံ ဦးပညာေဇာ
ေဒလစ္ဘီက ေျပာပါတယ္။ တ က အမိန္႔ရွိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အဆုိေတာ္ ကဗ်ာဘြဲ႕မႉးကလည္း Grammyဆု ေပးပြဲကို ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲ႔ ဇနီးသည္ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းတိ႔က
ု ို ၿပီးခဲတ
့ ဲ့
ျမန္မာႏုိင္ငံကအဆုိေတာ္အျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္တက္ေရာက္ ခဲ့တာနဲ႔ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက လုပ္ရပ္ေတြကိုရပ္တန္႔ဘ႔ို စာပို႔ထားခဲ့တာကို
ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းမျပန္တဲ့အတြက္ အခုလို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရတာျဖစ္
“အရမ္းသေဘာက်တယ္၊ က်မတုိ႔အဖြဲ႕ေတြ ဒီပြဲကုိ လာရတဲ့အ ေၾကာင္း၊ လုပ္ရပ္အမွားေတြကိုရပ္တန္႔ၿပီး သံဃာေတာ္ေတြကို ၀န္ခ်
တြက္၊ ဂုဏ္ယူမိတယ္ေပါ့။ ဒီကို Sponsor ေခၚေပးတဲ့ အမကုိလည္း ေတာင္းပန္မွသာ ကံေဆာင္ရာကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပး
ေက်းဇူးတင္တယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ရတဲ့အတြက္လည္း မွာျဖစ္ေၾကာင္း သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုေၾကညာခ်က္မွာ ထုတ္ျပန္ထားပါ
အရမ္းကုိ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။” တယ္။
ဒီႏွစ္ Grammy ဆုေပးပြဲ ဆုရတဲ့သူေတြထဲမွာ နာမည္ႀကီး အဆုိ ဒီေၾကညာခ်က္ကိုၾကားသိတဲ့ သံဃာအေပါင္းဟာ ၀ိနည္းေတာ္
ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ Beyonce၊ ၊ Taylor Swift၊ ၊ Lady Gaga၊ ၊ Kings Of အတိုင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲ႔ ေဒၚလဲ့လဲ့ႏြယ္သိန္းတို႔ထံကေန ဆြမ္းကြမ္း
Leon နဲ႔ The Black Eyed Peas စတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အလႉခံျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ သာသနာဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈမျပဳၾကဘို႔ကုိ
Grammy ဆုေပးပြဲမွာ ကမၻာတ၀န္းက ႏုိင္ငံေက်ာ္အဆုိေတာ္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Page 4 Voice of Burma 748 February 7, 2010


'kuQonfrsm;jyefydk@a&;&yfqdkif;&ef tar&duefv$wfawmftrwfrsm;wdkufwGef;
Irrawaddy / azazmf0g&D 5 ? ? ကရင္ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကိုထိုင္း ကာလအတြင္း ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေထာင္ေသာင္းမ်ား
အာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔ေနရပ္ရင္းသို႔ျပန္ပို႔မည့္ အစီအစဥ္အားရပ္ စြာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ျပန္လည္အေျခခ်
ဆိုင္းေပးရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္”ဟု လႊတ္ေတာ္အ
တီလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၉ ဦးက ထိုင္းႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ေ၀့ခ်ာ မတ္မ်ားက ၎တို႔၏စာထဲ၌ ထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္။
ခ်ီ၀အား တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အကယ္၍ ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ျပန္ပို႔
ယင္းသို႔ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ကို ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔မည့္အစီအစဥ္ ျခင္းခံရပါက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြားႀကဳံေတြ႕
မစတင္မီနာရီပိုင္းအလိုတြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အေမရိကန္ လႊတ္ ရလိမ့္မည္ဟုလည္း အမတ္မ်ားကေထာက္ျပထားပါတယ္။
ေတာ္အမတ္မ်ားက စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာတေစာင္ေပးပို႔ “၎ဒုကၡသည္မ်ားအေနႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ
၍ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သား စုေဆာင္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ခံရ
ဧရာ၀တီက မိတၱဴလက္ခံရရွိေသာ အမတ္ ၂၉ ဦး လက္မွတ္ ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုး၀ွက္လုယူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြ
ထိုးထားသည့္အဆိုပါစာထဲ၌ “ဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာျပည္ ပဋိပကၡ ညွစျ္ ခင္းစသည္တက
႔ုိ ုိ မလြဲမေသြခရ
ံ မည္ျဖစ္သည္အ
့ တြကမ
္ ်ားစြာေသာ
ေဒသတြင္းသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ႏွင့္ ၎တို႔ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရေပလိမ့္မည္”ဟု အေမရိကန္အမတ္မ်ားကဆုိ
အား ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္အကာအကြယ္ေပးပါရန္ အေဆြေတာ္ ပါတယ္။
အား ကြ်ႏု္ပ္တို႔က အေဆာတလ်င္တင္ျပေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္”ဟု ထုိ႔အျပင္ စာထဲ၌ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက “စစ္အစိုးရစစ္
ေဖၚျပပါရွိပါတယ္။ သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္းကို လက္နက္
“သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျပင္းထန္ေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တခုသဖြယ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနပါဦးမည္။ ယခုေနရပ္ရင္းသို႔ျပန္ပို႔
မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို ခုိလံႈခြင့္ေပးေသာ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ဂုဏ္ ခံရမည့္ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္က
သတင္းႀကီးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည့္လုပ္ ေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ၎တို႔အေနႏွင့္ မုဒိန္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္
ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဤႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုစြန္းထင္း ေမွးမိွန္ေစပါလိမ့္ ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ စြာျဖင့္ေနထိုင္
မည္” ဟုလည္း ထိုစာ၌ပါရွိပါတယ္။ သြားၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္”ဟုလည္း ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို
ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေပးပို႔ေသာစာကို လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားထဲ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါတယ္။
တြင္ထင္ရွားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ၾသဇရွိေအာက္ အဆိုပါ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ တာ့ခ္ခရိုင္ ထေဆာင္ယန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရင္
လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ေဟာင္း၀ါတ္ဘာမင္၊ ယင္း ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔ကို ျပန္မပို႔ရန္အတြက္ ယမန္ေန႔ကလည္း Friends
ေကာ္မတီ၏အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္ေသာ အီလိန္းေရာ့စ္လဲ့တီနင္ of Burma ထုိင္း - ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ား အဖြဲ႔ က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္
ႏွင့္ တြန္မ္လန္းေတာ့စ္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။
သည့္ ဂ်ိမ္းစ္ပီမက္ဂိုဗန္းႏွင့္ဖရင့္ခ္၀ုဖ္ တို႔ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ Friends of Burma အဖြဲ႔အစည္းသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္ NGO အဖြဲ႔တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အေရးကုိကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ
ေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို နားလည္သည္ႏွင့္အညီ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ အဖြဲ႔အစည္းတခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

jrif;jcHaxmifrS EdkifiHa&;tusOf;om;wcsKd@aysmufqHk;
NEJ / azazmf0g&D 4 ? ? ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒါက္တာ၀င့္သူ အမႈတြဲတြင္ပါ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္အက္ဥပေဒ၊ ပံုႏွိပ္အက္ဥပေဒစ
၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စီရင္ သည္တျ႔ုိ ဖင့္ ႏွစရ
္ ည
ွ ေ
္ ထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတခ
္ ျ့ဲ ခင္း ျဖစ္သည္။ သူတက
႔ုိ ုိ မႏၲ
ခ်က္ခ်ၿပီး မည္သည့္ေထာင္တြင္ထားသည္ကို မိသားစုက စံုစမ္းမရဘဲ ေလးတုိင္းအိုးဘိုေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး အိုးဘိုေထာင္တြင္ပင္
ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ံုးထုတ္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အုိးဘိုေထာင္ကလည္း
ျမင္းၿခံႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ မတရားအသင္း၊ မည္သည့္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည္ဆိုသည္ကို မေျပာၾကားဟု သိ
အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒတို႔ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ရသည္။
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွကိုသန္းထုိက္ေအာင္အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို
အခ်ိဳ႕မွာ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ၁ လေက်ာ္အထိ မည္သည့္ေထာင္တြင္ ထိန္း ခံရသူ ၉ ဦးအားအနည္းဆုံးေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္မွအမ်ားဆုံး ၇၁ ႏွစ္
သိမ္းထားသည္ကို မသိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ အထိ အသီးသီးခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားထဲမွ ၃ ဦးကိုသာ မ
“ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကေတာ့ ေဒါက္တာ၀င့္သူအမႈတြဲက ၂ ေယာက္ ည္သည့္ေထာင္တြင္ထားေၾကာင္း သိရွိရေသးၿပီး ကိုသန္းထိုက္ေအာင္
ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္ေရာက္တယ္။ ျမင္းၿခံကအဖြဲ႔ေတြဘယ္ အပါအ၀င္ အျခားသူမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္းေမးျမန္းေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ေထာင္ေရာက္ေနမွန္း မသိဘူး။ အိုးဘိုေထာင္ကလည္း မေျပာဘူး။ သိရသည္။
မိသားစုသြားေမးရင္လည္း ဟိုလိုလို သည္လိုလိုပဲေျပာတယ္” ဟု “မိသားစုက ႐ံုးထုတ္တာေတြ ဘာေတြ ၀င္လုိ႔ မရဘူး။ အဲေတာ့
ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံရသူ ကိုသန္းထိုက္ေအာင္၏အေဒၚက ေရွ႕ေနနဲ႔ပဲ လႊဲထားရတယ္။ စီရင္ခ်က္က ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ခ်တယ္။ မိ
ေျပာၾကားသည္။ သားစုေတြကို ဘယ္ေထာင္မွာထားတယ္ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ကေဒါက္တာ သတင္းလည္း မထုတ္ဘူး” ဟု ကိုသန္းထိုက္ေအာင္၏ အေဒၚျဖစ္သူ
၀င့္သူအပါအ၀င္ ၉ ဦးကို သံဃာ့သမဂၢီဖြဲ႔စည္းမႈ ျပဳလုပ္သည္ဆိုကာ မၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 5


သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာမ႑ိဳင္ျပဳေခတ္
ausmfausmfpdk;

ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တိုးတက္ျပာင္း လဲ ပယ္ အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအထူးလိုအပ္လွေပသည္။ ယခင္


လာသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားေနေပသည္။ ထိုသို႕တိုးတက္ ေခတ္ကာလမ်ားက စက္မႈလုပ္ငန္းအေျချပဳစီးပြားေရးက ပင္မေနရာ
ေျပာင္းလဲမႈက ျမန္မာ့အေျခခံလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း တိုးတက္ရာတိုးတက္ တြင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္း
ေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာမ်ားအရ သတင္းအခ်က္အလက္အေျချပဳစီးပြားေရးကက်ယ္ျပန္႔
အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္ႀကီးအတြင္း လိုက္ပါ သည့္အေနအထားကို ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စက္မႈအေျချပဳ
ႏိုင္ေရးသည္လူတဦးခ်င္းတိုးတက္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာမက သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး
လူ႕အဖြဲ႕အ စည္းရွင္သန္တိုးတက္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းအ အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အေျမာက္အျမားရွိေန
ေရးပါသည္။ ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတခု
ႏိုင္ငံစီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ မရွိမ ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေနသည္။
ျဖစ္ အေရးႀကီးသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္တိုးတက္ ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ျပ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အေတြးအေခၚေခတ္ ည္စံုလံုေလာက္စြာရရွိေရးသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတိုးတက္
မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာရရွိ ဖံြ႕ ၿဖဳိးေရးအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္သည့္ အရင္းအျမစ္တခုျဖစ္လာသည္။
ေရးသည္ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ေရာက္ရွိလာေနသည္ဆိုသည့္အ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ေကာင္းမြန္ခိုင္ျမဲစြာႏွင့္ သြက္
ခ်က္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမဟုတ္ေပ။ ေျပာင္းလဲလာေသာဆက္ လက္ထိေရာက္စြာရရွိႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ
သြယ္ေရးနည္းပညာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္အထိုက္အေလ်ာက္ရရိွေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကီးစြာအေထာက္အကူျပဳေပသည္။လူ
ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္ သားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္တို႕ကလူ႕
မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာရွင္မ်ားက အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္၊ ဘ အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြအ
ေလာ့ဂ္၊ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာစသည္မ်ားကို ၎တို႕အလိုအတိုင္းပိတ္ပင္ ေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေငြေၾကး
တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ ဗဟိုျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ဦးေႏွာက္အေလးေပးစီပြားေရးလုပ္
ရွိရန္ ေနာက္က်ေနၿပီး အမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အမီလိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ ငန္းမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ေျပာင္းလဲလာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိႏိုင္ေပသည္။ တိုးတက္မႈအၿပိဳင္ အဆိုင္ရွာေဖြေ လူ တ ဦ း ခ်င္ း စီ ၏ ကိ ု ယ ္ ရ ည္ က ိ ု ယ ္ ေ သြ း တိ ု း တက္ ရ န္ လ ိ ု အ ပ္ သ လိ ု ၊ စီ း
နေသာေခတ္ႀကီးတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်ည္တုပ္ေႏွာင္ထားသကဲ့သို႕ျဖစ္ ပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး
ေနသည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာအရည္အေသြးတိုး တက္ေကာင္း
ယခင္က ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးသည္ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံတိုးတက္ မြန္လာေရးျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးဟုဆိုသည္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုသည့္
ႀကီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ေခတ္တေခတ္အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ အခန္းက႑သည္ မလႊဲမေရွာင္သာပါ၀င္လာေပသည္။
ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးအ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႕က စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးျဖစ္သည့္
ခ်ိန္မီရရွိေရးႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈရွိေရးေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မီွေန တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က ဆရာတဦးႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုခဲ့စဥ္က ဆ
သည့္ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူအမ်ားက ရာအား ေမးခဲ့ဘူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ေျပာင္း
စက္မႈေခတ္ကုန္လြန္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေခတ္သို႕ေရာက္ရွိ လဲေနေသာေခတ္ႏွင့္အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရ မည္နည္း
ေနၿပီဟုဆိုၾကသည္။ ဟူေသာေမးခြန္းအား ဆရာက အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ လူတိုင္းကို အေျခ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူလူထုက တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ခံပညာအထက္တန္းအဆင့္အထိ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္္ေပး
ေနသည့္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီေခတ္ကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ရွာေဖြေနၾက ရန္လိုသည္ဟု ေျဖခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႕ဆိုရသနည္းဆို
သည္ သို႕ေသာ္ အာဏာပိုင္မ်ား၏အေတြးအေခၚ၊ အျမင္၊ သေဘာထား သည္ကို ဆရာကထပ္မံရွင္းျပသည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးကမၻာေပၚ
တို႕က က်ဥ္းေျမာင္းလွၿပီး လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းရွိ သို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိကာ ေအာင္ျမင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ၾကာခဲ့သည္။ ယခု
သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္၊ ထို႕ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ အိုင္တီေတာ္လွန္ေရးကမၻာ
ေၾကာင့္လတ္တေလာလိုအပ္သည့္အရာမွာမိမိတို႕၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ေပၚသို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ရန္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခု သာၾကာသည္ဟုရွင္းျပသည္။
ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဆရာက တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္မီနည္းပညာ
စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္သတင္းအခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဉာဏ္မီရန္ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္
အလက္မ်ားကို ျပည္သူအားလံုးလက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ေရးႏွင့္အသံုးခ် အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္အထိ ပညာသင္ယူဘူးသူမ်ားျဖစ္ရ
ႏိုင္ေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ မည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ေရးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ႏိုင္ငံေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး လြတ္လပ္သြက္လက္စြာစီးဆင္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အလိုရွိေသာသတင္း
တိုးတက္ေရးသည္ ပိုမိုအေရးပါသည့္အခန္းသို႕ေရာက္ရွိေနေပၿပီျဖစ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူရယူႏိုင္ရန္အတြက္
ရာႏိုင္ငံစီးပြားတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြနယ္
pmrsufESm 12 okd h

Page 6 Voice of Burma 748 February 7, 2010


rJaqmuf®r›teD; jrefrmtvkyform; 7 OD;aoewf'%f&meJ@aoqHk;
NEJ / azazmf0g&D 1 ? ? ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္အနီး ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ရဲဒုဗိုလ္မႉးႀကီးစံုစာမလိဖံုးက “ဒီအမႈဟာ
ေတာထဲတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ျမန္မာ ၇ ဦး ေသဆံုးမႈတြင္ ေဒသခံရဲ လူေမွာင္ခိုသမားေတြက ေငြယူၿပီးေတာ့ ဘန္ေကာက္မပို႔ဘဲ ေတာထဲ
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္ပတ္သက္မႈရိွ မရိွသိရိွႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အား မွာ သူတို႔ကိုသတ္လိုက္တာလို႔ ယူဆရတယ္” လိ႔ုေျပာပါတယ္။ ေတာ
လံုး ယေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ အစီရင္ခံစာတင္ၾကရမယ္လိ႔ု တာ့ခ႐ိုင္ရဲ လမ္းခရီးတြင္ ၎တို႔ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပတဲ့ျမန္မာလူကယ္ရီမွာ ထြက္
မင္းႀကီးရဲဗိုလ္မႉးႀကီး ပန္ညာဆူအင္က အမိန္႔ေပးထားပါတယ္။ ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရိွၿပီး ၎အားထိုင္းရဲမွ ရွာေဖြလ်က္ရိွပါတယ္။
ခ႐ိုင္ရဲမင္းႀကီး၏အမိန္႔တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ကာလ ယခင္လ အဆိုပါအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းရဲမွစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္
၂၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အားလံုးမည္ ေနၿပီး အလားတူ ျမန္မာမ်ားအစုလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား မဲေဆာက္
သည့္ေနရာတြင္ရိွေၾကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္မည္သူ႔ကို အဆက္အသြယ္ ႏွင့္အနီး၀န္းက်င္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၄
လုပ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုင္ေဆာင္သည့္ ေသနတ္သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ပစ္ ႏွစ္က မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၈ ဦး အုပ္စုလိုက္အသတ္
ခတ္မႈရိွမရိွစသည္တို႔ကို လာေရာက္အစီရင္ခံရမယ္လိ႔ုပါရွိပါတယ္။ ခံရမႈႏွင့္ မဲလမတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္က ျမန္မာ ၁၇ ဦး
အဆိုပါေသဆံုးသူမ်ားမွာ မဲေဆာက္မွတဆင့္ ေတာလမ္းခရီးအ အုပ္စုလိုက္အသတ္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္
တိုင္း ဘန္ေကာက္သို႔အသြားမဲေဆာက္ႏွင့္ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကားေတာ ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။
လမ္းခရီးတြင္ အမည္မသိေသနတ္သမားမ်ားရဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္္
ေသဆုံးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားရိွၿပီး ယင္း
a&eHacsmif;tzJG‹csKyf vywftpnf;a0;
ဒဏ္ရာမ်ားမွ က်ည္မ်ားကိုစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ ဒႆမ ၃၈ ႏွင့္ ဒႆမ DVB / azazmf0g&D 2 ? ? trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ‹csKyf ygwDxdyf
၂၂ က်ည္မ်ားျဖစ္ကာ အဆိုပါက်ည္မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း wef;acgif;aqmifawGudk atmufajcygwD0ifxkeJ‹ awG‹qkHzdk‹zdwf=um;oGm;
မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားသည့္က်ည္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရပါတယ္။ +yD; ygwDtiftm;udk csJ@xGifoGm;r,fvdk‹ rauG;wdkif; a&eHacsmif;òr›e,facgif;
ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၂၇ ရက္၌ ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕ျပင္ ေတာထဲတြင္ေတြ႔ရိွခဲ့သည့္ aqmifawGu 'Duae@qkH;jzwfvdkufygw,f?
ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည့္ ျမန္မာ႐ုပ္အေလာင္း ၄ trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ‹csKyf òr›e,fpnf;±kH;a&;aumfrwDOuUÏOD; cif
ေလာင္းႏွင့္ ယမန္ေန႔က ထပ္မံေတြ႔ရိွသည့္ ျမန္မာ ၃ ေလာင္းအပါအ၀င္ 0if;aetdrfrSm 'Dae@usif;ywJh vywftpnf;ta0;rSmqkH;jzwfcJh=uw,fvdk@
ေသဆံုးသူ ၇ ဦးမွာ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ေပါင္ရြာသားမ်ားျဖစ္ၾက tpnf;ta0;wufa&mufwJh òr›e,fpnf;±kH;a&;aumfrwD0ifOD;ef;atmifu
ပါတယ္၊ ေသဆံုးသြားသူတဦးျဖစ္သည့္ နန္းပိုင္မူး၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကို ajymygw,f?
ၾကည္ေအာင္က အခုလုိေျပာျပပါတယ္။ “txl;ojzifhA[kdtvkyftr_aqmifaumfrwD0ifawGjzpfwJhOD;0if;
“က်ေနာ္ကဘန္ေကာက္မွာအလုပ္လုပ္တယ္။ က်ေနာ့မိန္းမက wifeJ@ OD;cifarmifaqG&,f/ rauG;wkdif;pnf;±Hk;a&;tzJGŒu OuUÏeJ@'kwd,
ရြာမွာ ကေလးငယ္ႏွစ္ေယာက္ကိုခ်န္ထားၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုက္လာ OuUÏ tygt0iftwGif;a&;rSL;tzJGŒawG zdwf=um;+yD;awmhrSatmufajcxkyg
တာ။ ေသတဲ့အထဲမွာ က်ေနာ့ညီထူးေအာင္နဲ႔သူ႔မိန္းမလည္းပါတယ္။ wD0ifawGeJ@awG@Ekdifatmifusaemfwdk@pDpOfay;zdk@&Sdygw,f?”
ဒီလူေတြအေတာ္ရက္စက္တယ္။ အခုသူတို႔အေလာင္းေတြ မီးသၿဂဳႋဟ္ 'ghtjyif tzGJ‹csKyfu csrSwfxm;wJh a&$*kHwdkifvrf; a=unmpmwrf;udk
ဘို႔က်ေနာ္တို႔ေစာင့္ေနတယ္၊ ရဲကဘာမွမေျပာေသးဘူး”။ qufvufaxmufcHzdk@vnf; tpnf;ta0;rSm qkH;jzwfcJhygw,f?
ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ေပါင္ေက်းရြာမွ ရြာသား “tckcsdefrSmwcsKd@u a&$*kHwkdifa=ujimpmwrf;u taoqkyfxm;p
၉ ဦးႏွင့္ အျခားအမည္မသိရြာမွ ၃ ဦးအပါအ၀င္ ၁၂ ဦးပါ အဖြဲ႔သည္
&mrvdkbl;ajymwJh toHawGuxGufvmw,f/ xGufvmawmhusaemfwdk@
တဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၁ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ လူကယ္ရီ၏အစီအစဥ္အရ
u a&eHacsmif;òr›e,fpnf;±Hk;a&;tzJGŒtaeeJ@awmh a&$*kHwkdifa=unmpmwrf;
bJ qufvuf&yfwnfr,fqkd+yD; qkH;jzwfcsuf=uw,f/ 2010 a&G;aumufyJG
ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာလမ္းခရီးျဖင့္ထြက္ခြာရာ ေနာက္တေန႔
qdkwm 2008 zJGŒpnf;ykHtoufoGif;zkd@vkyfrSmav? usaemfwdk@ tapmydkif;
တြင္ ၎တို႔အထဲမွ လူ ၄ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို ဖို႔ဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွေတာ
2008 zJGŒpnf;ykHqENcH,lyJGwkef;u tzJGŒcsKyfu 'DzJGŒpnf;ykHtajccHOya'udk
ထဲတြင္ ေဒသခံမ်ားကေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၃ ေလာင္းကို ယမန္ေန႔က
uef@uGufrJay;zdk@qkd+yD;rS usaemfwdk@ukd w&m;0ifn$ef=um;cJhwm&Sdw,f 'Dvdk
မဲ ေဆာက္ၿမိဳ႕ျပင္ ေတာထဲတြင္ ထပ္မံေတြ႔ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
zJGŒpnf;ykHtajccHOya'udk uef@uGufzdk@n$ef=um;cJh+yD;rS ckcsdef=urS 'D 2010 a&G;
အဆိုပါ ျမန္မာ ၁၂ ဦးတြင္ ၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ၃ ဦးမွာ ထြက္
aumufyJGudka&$*kHwdkifa=unmpmwrf; taorqkyfudkifbJeJ@oGm;r,fqkd&if
ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔ကို ထိုင္းရဲကထိန္းသိမ္းထားသည္။
a&SŒuvkyfcJhwmeJ@ aemufu vkyfr,fh[m ajymif;jyefjzpfoGm;rSmaygh?”
ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ၂ ဦးမွာ ေသဆံုးသြားၿပီးဟုယူဆရၿပီး ၎တို႔ကိုေတာ
a&G*kHwdkifa=unmpmwrf;[m 'DESpf{+yD 29 &ufrSmxkwfwJh trsKd;
နင္းရွာေဖြလ်က္ရိွသည္ဟု ထိုင္းရဲအရာရိွက ေျပာပါတယ္။ မဲေဆာက္မွ om;'Drdkua&pDtzJG‹csKyf&J‹a&G;aumufyGJqdkif&moabmxm;xkwfjyefcsuf
၀ါရင့္ထိုင္းသတင္းေထာက္တဦးက jzpfygw,f? a':atmifqef;pk=unftygt0if EdkifiHa&;tusOf;om;v$wf
“ဒီအမႈျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရတာ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ay;wm/ 2008 zGJ@pnf;ykHudk jyifqif&if/ a&G;aumufyGJudk EdkifiHwumpHcsdefpH
ရိွမယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ခ႐ိုင္ရဲမင္းႀကီးကေတာင္ အမိန္႔ nGef;awGeJ@ usif;y&if a&G;aumufyGJ0ifa&;udpPudk pOf;pm;r,fvdk‹xnhfoGif;
ထုတ္ရတယ္ဆိုေတာ့ အမႈေနာက္ဆက္တဲြကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” လိ႔ု xm;+yD; ppftkyfpkudk awG@qkHaqG;aEG;yGJuom taumif;qkH;tajzjzpfwJht
ေျပာပါတယ္။ a=umif;urf;vSrf;xm;ygw,f?

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 7


wyfxJa&muf+yD; 10 &uftwGif; uav;ESpfOD; jyefvnfvGwfvm
DVB / azazmf0g&D 1 ? ? tckv 19 &ufae@u ajcvsifwyf&if; 83 u “udk,fuwaumifºuufvnf;jzpfom;av;eJ@tarbJ&SdwJh twGuf
twif;tusyfac:aqmifoGm;wJh awmifwGif;}uD;òr›u uav;ESpfOD;pvkH;jyef udkusr0rf;omvdk@rqkH;bl;/ tukefvkH;udkvnf; usraus;Zl;wifvdk@ udkr
vGwfajrmufvm+yDvkd@ od&ygw,f? qkH;ygbl;? usrom;av; a&mufwmrdk@vdk@ aysmfvdk@rqkH;awmhygbl;&Sif?”
rauG;wkdif; awmifwGif;}uD;òr›atmifaZ,suGufopfrSmaewJh a':pEN om;jzpfoluvnf; jyefa&muf+yD;csif;rSmyJ olvkyfaeus ikH;Oðyyf
0if;&J@om;armifausmfrif;xGef;[m +yD;cJhwJh 30 &ufae@paeae@nutdrf a&mif;wJhtvkyfjyef&zkd@ óu;pm;aew,fvkd@ a':pENm0if;u ajymjyygw,f?
jyefa&mufvm+yDvkd@ armifausmfrif;xGef;&@Jtara':pENm0if;u ajymygw,f? armifausmfrif;xGef;zrf;qD;cHxm;&wkef;u tjynfjynfqdkif&mtvkyform;
armifausmfrif;xGef;ukdzrf;qD;oGm;wJhrdacsmif;&Jòr›tajcpkduf cv& 83 wyf tzGJ@csKyf (&ef ukef±Hk;cGJ)qD pmwifxm;ygw,f? ILO bufuta=umif;r
u t&m&Sdav;OD;tdrfxdvmykd@wmvkd@ a':pENm0if;uajymygw,f? jyefEkdifcifrSm tckvkdjyefvGwfvmygw,f? jynfytoHv$ifhXmeawG&J@ xkwf
“paeae@nae 3 em&DcJGavmufu rdacsmif;&Jppfwyfujyefvm vGifhay;r_a=umifh atmufajcwyfom;&J@ppfom;pkaqmif;r_awGukd txuf
ykd@ay;ygw,f/ olwdk@u ,leDazmif;0wfrxm;wJhtwGuf usrvnf;rodbl; tm%mykdifawGodoGm;wmuwa=umif;eJ@ppftpkd;&eJ@ ILO t=um; t"rR
aygh/ bmjzpfvdk@vnf;rajymbl;/ uav;udkar;jref;+yD;awmh usrudk vufrSwf vkyftm;ay;ckdif;apr_eJ@ uav;ppfom;yaysmufa&;vufrSwfwESpfxyfwkd;
xkd;ckdif;w,f/ ‘rpENm0if;om;udk usef;rma&;awGbmawG=unfhyg/ uav; wmuwa=umif;a=umifhjyefvGwfvmwmvkd@vrf;jy=u,f tzGJ@ acgif;aqmif
'%f&mawGbmawG=unfhygtkH;’rpENm0if; tJ'gqdk&if oabmwlvm;/ vuf OD;at;jrifhuajymygw,f?
rSwfxkd;ygqkd+yD; rdcifxHjyeftyfwJhta=umif;udkbJ vufrSwfxkd;cdkif;+yD; "gwf “toHv$ifhXmea=umifh vl}uD;em;ayguf+yD;awmh uav;awGjyefvnf
ykH±dkuf+yD;,loGm;ygw,f?” &&SdwmjrefoGm;w,f/ txufetzvl}uD;awGvnf; e*dkxJurpkaqmif;
touf 14 ESpft&G,f armifausmfrif;xGef;eJ@ 9 wef;ausmif;om; zkd@rSm=um;xm;w,f/ ILO u wjynfvkH;udkr[kwfbl;urBmodatmif'Dud
ukdòz;wkd@udk cv&-83 u 'kwyf=uyfEkdif0if; 'Dv 19 &ufae@u t"rRac: pPudkwifjyaew,f? aemufwcku EkdifiHwumuae ILO a=umifh zdtm;
aqmif+yD; wyfxJoGif;cJhygw,f? 9 wef;ausmif;om; ukdòz;uawmh aq;±kH awGay;vmwJhtwGuf tckuav;ppfom;udpPeJ@ywfoufvm&ifus,f
vufrSwfawG/ &yfuGufOuUÏvufrSwfeJ@ usyfav;aomif;ay;vkdufEkdif us,fjyef@jyef@vlxkawGuem;vnfvmw,f/ txufvl}uD;awGuvnf;
wJhtwGuf+yD;cJhwJh 26 &ufae@ujyefvGwfvmygw,f? aiGrwwfEkdifwJh oabmaygufwJhtwGuf atmufajcrSmtusifhysuf 0efxrf;awGtwGuf
armifausmfrif;xGef;&J@rdcifu awmifwGif;}uD;uae rdacsmif;&J wyftxd awmh &mckdifE_ef;awmfawmfrsm;rsm;vrf;ydwfoGm;+yDvkd@ tefu,fwdk@,lq
vkdufoGm;ayr,fh om;eJ@awG@cGifhr&cJhwma=umifh rD'D,mawGukd ajymqkdcJh w,f?”
ygw,f? tarwck om;wckb0eJ@ &yfwnfae&wJh a':pEN0if;[m uav;ppfom;yaysmufa&;twGuf 'DESpfqef;rSmwif vrf;jy=u,f
om;jzpfol tckvkd vGwfajrmufvmwJhtwGuf t&rf;ukd0rf;om+yD; tzGJ@uvkdufygaqmif&Gufay;wJhtxJrSm armifausmfrif;xGef;[m 'kwd,
aus;Zl;wifa=umif; tckvkdajymygw,f? ajrmufjyefvGwfwJhuav;ppfom;jzpfw,fvkd@OD;at;jrifhuajymygw,f?

qENjyI tvkyfjzKwfcH&ol jrefrmtvkyform; 4 OD; avsmfa=u;&


DVB / azazmf0g&D 2 ? ? &Srf;jynfe,f wmcsDvdwfòr›wbufurf; r,fqkdifòr›u u,fwrf;usawmh usrwdk@ tvkdus&rSmr[kwfbl;av? ruf(yf)azmifa';
Osaka zdeyfcsKyfpuf&kHrSm tvkyfvkyfaewJh xkdif;EkdifiHom;awGukd tvkyf&Sifu &Sif;tzJG@u ulnDvdk@&wm/ tJ'DtwGufa=umifh twdkif;rod0rf;vnf;om
vpmwkd;ay;ayr,fh jrefrmtvkyform;awGukd vpmrwkd;ay;wJhtwGuf w,f/ tJvdkrsKd;ulnDr,fhvl ay:aygufvmawmhvnf; awmfawmfav;tm;
xkdif; EkdifiHom;enf;wl vpmwkd;ay;zkd@ jrefrmtvkyform;awGu +yD;cJhwJh &SdoGm;wmaygh? wu,fwrf;qkd&if 'DvdkrsKd;tcGifhta&;awGu b,fvdkrSar#mf
23 &ufae@u qENjycJh=uygw,f? rSef;vdk@r&wJhOpPmav/ tJ'DtwGufa=umifh usrwdk@ruf(yf)azmifa';&Sif;t
jrefrmtvkyform;awGukd vpmrwkd;ay;wJh qENjy&mrSm OD;aqmifol zGJ@udk aus;Zl;trsm;}uD;wifwJhta=umif;udk ajymcsifygw,f?”
4 OD;ukd vpmray;avsmfa=u;ray;/ +yD;cJhwJh 26 &ufae@tvkyfuaexk puf&HkrSmusefwJh jrefrmtvkyform; 68 OD;ukdawmh olwkd@awmif;
wfcJhygw,f? 'Dta&;udpPeJ@ywfouf+yD;awmh tvkyfxkwfcH&wJholawGu qkdxm;wJhtwdkif; vpmwkd;ay;r,fvkd@ tvkyf&Sifu +yD;cJhwJh 29 &ufae@
rD'D,mawG ukdajymqkdcJhovkd xkdif;EkdifiHtajcpkduf wkdif;&if;om;tvkyform; uoabmwlcJhygw,f? xkdif;EkdifiHtpkd;&&J@w&m;0ifxkwfjyefxm;wJhcsif;&kdif
usef;rma&;eJ@ynma&;tpDtpOf ruf(yf)azgifa';&Sif;udk tultnDawmif; c&kdifrSm tvkyform;wOD;&J@wae@tedrfhqkH;vkyftm;c 157bwf&&Sd&r,f
cJhygw,f? ruf(yf)azmifa';&Sif;u vkdufygaqmif&Gufay;wJhtwGufrae@ vkd@ owfrSwfxm;wJhtwkdif; 'Dv Zefe0g&Dvup+yD; tvkyform;tm;vkH;
uawmh tvkyfxkwfcH& wJholawGukd tvkyf&Sifu avsmfa=u;jyefay;vkduf 157 bwfay;r,fvkd@ tvkyf&Sifu tpnf;a0;rSm w&m;0ifajymqkdvkduf
ygw,f? rpDpDvGifu avsmfa=u;jyef&wJhtay: tckvdk ajymjyoGm;ygw,f? w,fvkd@ tvkyform;awGuajymjyygw,f? qENrjycifu jrefrm tvkyfo
“2 vydkif; 1 &ufae@ wevFmae@ (ae@vnf) 1 em &DcJGu&w,f/ rm;awG[m vkyfief;cGifoufwrf;t& bwfaiG 80 uae 120 txdyJ&&Sd+yD;
usrwdk@vkyfouftvkduf&wmaygh/ usru 9 ESpfqkdawmh av;aomif; tckv 157 bwf&&SdrSmjzpfwJhtwGuf t&rf;0rf;oma=umif; 'DAGDbDukd ajym
ig;axmifausmf&w,f/ aemufxyfwa,mufuvnf; usreJ@twlwlbJ& jycJhygw,f?
w,f/ usefwJh 6 ESpf orm;ESpfa,mufu okH;aomif; ckepfaxmif&w,f/ w

Page 8 Voice of Burma 748 February 7, 2010


2010

azaz:0g&D 1 / NY ? ? DVB owif;axmufrsm;tm; jyefv$wf&ef EsL;a,muf&Sd Committee to Protect Journalists rS ,aeh awmif;qkdvdkuf.?
azaz:0g&D 1 / SPR ? ? jrefrmrSrl;,pfaq;o,fr_jzihf 2008 *|efwGifrdcJhonfh rav;&Sm;2 OD;tm; puFmylw&m;&Hk;rS ,ae@ao '%fay;.?
azaz:0g&D 3 / MAESOT ? ? xkdif;wGifjrefrm 9 OD;tm; ae&mcGJI aoewfjzihfypfowfr_wGif oHo,ruif; xkdif;&Jt&m&SdwOD; rdrdukd,frdrdowfaocJh
a=umif;xkdif;&JrSqkd.?
azaz:0g&D 3 / Irrawaddy ? ? rGefjynfopfygwDonf e,fjcm;apmihfwyfzGJ@zGJh&ef vufrcHEkdifa=umif;/ a&S;OD;pGmzGJ@pnf;tkyfcsKyfyHktajccHOya'udk ajymif;
vJ&rnf[k rGefjynfopfygwDOuUX EkdifaxmrGefrS {&m0wD.ar;jref;r_okd@ ajz=um;.?
azaz:0g&D 3 / ND- Mizzima ? ? azaz:0g&D 3 rS 8 txdusif;yrnhf tdENd,rS zdwfac:onfh a'owGif;a&wyfrsm;yl;aygif;ppfa&;avhusifhr_ okd@ jreffrmrS
bk&ifhaemifoabFmapv$wfxm;a=umif;?
azaz:0g&D 3 / Irrawaddy ? ?EkdifiHykdifvkyfief;rsm; yk*~vduykdifokd@v$Ja&;tpDtpOfwGif MAI tm;uarBmZb%fvkyfief;okd@v$Jay;rnfjzpfa=umif;?
azaz:0g&D 4 / RGN-AP ? ? a':atmifqef;pk=unf. tdrfjyif&ef tukdjzpfolrS wm;jrpfI w&m;r_ukd azaz:0g&D 10 wGif=um;em;rnf?
azaz:0g&D 4 / Mizzima ? ? tzGJ@csKyf 'kOuUXOD;wifOD; r=umcifvGwf&ef tJeftJvf'DrS ar#mfvifhaea=umif;?
azaz:0g&D 4 / WHO-IRIN ? ? jrefrmwGif iSufzsm;a&m*gaq;rwkd;r_ay:aeI a'owGif; iSufzsm;a&m*gtwGuf pkd;&drf&a=umif;?
azaz:0g&D 4 / Irrawaddy ? ? 2010 a&G;aumufyGJ tEkdif&a&;twGuf etzonf xkdif;ESihfpuFmylwkd@rS a&G;aumufyGJt=uHay;/ tcgay; a0'ynm&SifwOD;pD
ac:xm;a=umif; a0'ynm&SifwOD;rSqkd.?
azaz:0g&D 4 / Mizzima ? ? xkdif;&Jrsm;onf rJaqmuf&Sd Karen Information Centre tm; ,ae@eHuf v#yfwysuf 0ifa&mufppfaq; oGm;a=umif;?
azaz:0g&D 4 / BKK-IPS ? ? Poisoned Hills trnfjzihf xkwfjyefcsufwGif etz.bdef;pkdufysdK;r_wkd;csJ@r_rsm;ukd oufpGefhqHjzm;owif;,lxm;ol
yavmiftrsdK;orD;rsm;. óu;yrf;r_ukd az:jyxm;a=umif; ALTASEAN rS Debbie Stothart rSqkd.?
azaz:0g&D 4 / Mizzima ? ? eDaygEkdifiHvHkAeD&Sd OD;oefhtxdrf;trSwfwnf;ckdcef; jyifqif&mwGif yg0ifvkyftm;ay;ol jrefrmrS&[ef;rsm;tm; uwWref'l;&Sd
jrefrmoH&Hk;rS uefhuGufydwfyifa=umif;?
azaz:0g&D 4 / Burma Today ? ? a':atmifqef;pk=unf.tukd OD;atmifqef;OD;ESihfZeD;wkdhtm; a':atmifqef;pk=unftay:vkyfaqmifr_rsm;twGuf
jreffrmEkdifiHvHk;qkdif&m oHCmhwyfaygif;pktzGJ@}uD;rS 2010 azaz:0g&D 2 ae@pGJjzihf Ak'<bmomtjzpfrS xkwfy,fvkdufa=umif; a=unm.?
azaz:0g&D 4 / Irrawaddy ? 'kuQonfrsm; jyefrykd@&ef xkdif;&Sd jreffrmrsm;.rdwfaqGrsm;toif;rS awmif;qkd.?
azaz:0g&D 4 / Irrawaddy ? ? xkdif;r,fvpef;rS touf 20 rS 40 eSpfrdbpHkIom;oRD; 5 rS 15 ESpf&Sdol 'kuQonfrdom;pk 7 pkvl 30 OD;tm; yxrt
okwfjzpf *syefrS ac:,laexkdifcGifhay;&efpDpOfae.?
azaz:0g&D 4 / Burma Today ? ? tar&dua&muf jrefrmyef;csDtEkynm&Sifrsm;.vuf&mjyyGJukd New York Open Center wGif azaz:0g&D 6 rS 9
txdusif;yrnf?
azaz:0g&D 4 / Irrawaddy ? ? jrefrmteSH@ ema&;ulnDr_toif;rsm;ay:aygufovkd xkdif;a&muf jrefrmema&;ulnDr_toif;rsm;zGJ@pnf;aea=umif;.?
azaz:0g&D 4 / VOA? ? vl@tcGifhta&; av;pm;vkdufemrsktaejzihf jrefrmppftpkd;&onf a&G;aumufyGJrwkdifrD EkdifiHa&;tusOf;om;rsm;tm; jyefv$wf
ay;oifh.[k ,ckvv,f jrefrmokd@c&D;ESifrnfh ukvvl htcGihfta&; txl;oH Tomas Quintana rSqkd.?
azaz:0g&D 4 / Irrawaddy ? ?jrefrm'Drkdua&pDv_yf&Sm;ol ucsifwkdif;&if;ol aemfvGDZmbifqifonf uifqma&m*gjzihf tar&du wGifuG,fvGefcJh.?
azaz:0g&D 5 / Mizzima? ? autkdiftkd KIO onf etz. zdtm;ay;vsuf&Sdaomfvnf; e,fpyfapmihfwyftoGifokd@rajymif;Ekdifa=umif;/ wkdif;&if;om;tcGihf
ta&;twGuf qufvufwkdufyGJ0ifrnfjzpfa=umif; 49 }udrfajrmuf autkdiftkdae@ tcrf;tem;wGif autkdiftkdOuUX Zau Hara rSqkd.?
azaz:0g&D 5 / Irrawaddy ? ? rckdif&$ef;vJh&nfrdom;pkonf okcukokdvfjzpfaq;cef;"gwfrSefaqmiftwGuf odef; 150 vSLa=umif; OD;ausmfolrSqkd.?
azaz:0g&D 5 / BKK ? ? xkdif;onf u&if'kuQonf 1700 cefh (trsm;pkrSmcav;ESihf trsdK;orD;rsm;) tm; jrefrmokd@jyefykd@&ef pDpOfae&m etzwyfESdyfuGyfr_
tjyifajrjr‡yf AHk;tEœ&m,f}uD;rg;I jyefrykd@oihfa=umif; KWO tzGJ hponf xkdif;ESihfjrefrmtzGJ h75 zGJ@rS azaz:0g&D 5 wGif xkdif;tpkd;&okd@ pmykd@rnf?
azaz:0g&D 5 / Irrawaddy? ? wmhcfc&kdif xaqmif,ef;'kuQonf 12 OD;ukd jrefrmokd@ xkdif;tm%mykdifrsm;rS tapmihf 3 OD;jzihf ,ae@pwifjyefykd@cJh.?
azaz:0g&D 5 / New Straits Times ? ? u&if'kuQonf 3000 cef@tm; ae&yfokd@jyefykd@onfhtpDtpOfukd&yfqkdif;&ef tar&duef &DywfbvpfuifESihf'Drkdu
&ufwpftrwfrsm;rS xkdif;tpkd;&tm%mykdifrsm;okd@wkdufwGef;vkduf.?
azaz:0g&D 6 / BKK ? ? xkdif;&Sd u&if'kuQonf rdom;pk 30 (100 OD;)cef@onf tif*sDtkdrsm;ESihfwkdifyifjyD; pdwfajymif;I olwkd@tm;jyefrykd@awmha=umif;
xkdif;wyfrS qkd.?
azaz:0g&D 4 / New Straits Times ? ? jrefrmrdbESpfOD;onf rdrdwkd@. 4 ESpforD;tm; tyfESHxm;ol 39 ESpf&G,f jrefrmrS rzG,f&mðy}uHa=umif; t*Fgpyf
emolorD;tm; aq;&Hkaq;csuft&od&I r,HkEkdif0rf;enf;yufvufjzpfaea=umif;/ usL;vGefoltm;&JrS zrf;qD;xm;a=umif;?
azaz:0g&D 5 / India Today? ? jrefrmonf EsLuvD,m;EkdifiHjzpfvmv#if tdENd,onf EsLuvD,mtdrfeD;csif;EkdifiHwckESihf xyfwkd;&ifqdkif &OD;rnf?

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 9


wdkif;ESifh òr›e,f tzG@JcsKyfvkyfief;pOfawG nd‡E_dif;aqG;aEG;
DVB / azazmf0g&D 1 ? ? rEWav;wdkif;pnf;±Hk;a&;tzG@J[m ,m tzGJ@aqG;aEG;yGJwckudk OuUXOD;atmifa&$&J@aetdrfrSm rae@uðyvkyfcJhyg
,DqufoG,fa&;±Hk;jzpfwJh v$wfawmfudk,fpm;vS,f OD;armifarmifoef;&JŒ w,f? tzG@J0if 30 avmufwufa&mufcJhwJh 'Dtpnf;ta0;twGif; aqG;aEG;
aetdrfrSm tywfpOfwevFmeJ@aom=umae@wdkif; yHkrSefawG@qHkyGJvkyf+yD; tzGJ@ cJhwmawGudk tzGJ@csKyf vlr_taxmuftulðytzGJ@ wm0efcHOD;jrif@armifu
csKyfvkyfief;pOfawG nd‡E_dif;aqG;aEG;ae=uwm jzpfygw,f? tckvdkajymjyygw,f?
'Duae@rSmawmh A[dkOD;pD;tzGJ@twGuf tzGJ@0ifvsmxm;pm&if; a&G; “usaemfwdk@&yfuGufaus;&Gm vli,fzJGŒpnf;a&;eJ@ trsKd;orD;zJGŒpnf;
cs,fa&;udpP wdkifyifaqG;aEG;cJh=uw,fvdk@ wdkif;pnf;tzG@J0ifOD;rsKd;Edkifu t a&;udkOD;wnf+yD;awmh 'D&yfuGufaus;&GmawGudk qif;+yD;awmh tJ'DzGJŒpnf;a&;
ckvdkajymjyygw,f? udpPawGudkaqG;aEG;ygr,f/ avmavmq,f &yfuGufrSm usaemfwdk@ zJGŒpnf;
“usaemfwdk@uawmh tckus,fus,fjyef@jyef@ udk,fhòr›e,fawG a&;aumfrwDtzJGŒav;awGudk wm0efay;+yD;zJG@ygw,f?“'Duae usaemfwdk@
wkdif;awG/ aemuf+yD; ygoifhygxdkufwJhyk*~dKvfrsm;aygh/ jzpfEkdif&ifwjcm;pD;yGm; òr›e,fudk tpD&ifcHpmwufvmwJhtcsdefrSm olwkd@tqifoihfjzpf+yDqdk&if
a&;vkyfief;&SifawG/ ynm&SifawG/ tJ'DvdkawGa&G;cs,f+yD;awmhusaemfwkd@ usaemfwdk@ òr›e,fuae+yD;awmh OD;aqmifzJGŒpnf;rSmjzpfygw,f? usaemfwdk@
pOf;pm;xm;wJhemrnfav;awG tJvdkaygh wa,mufeJ@wa,mufaqG;aEG;=u òr›e,fawGrSmawmh trsKd;orD;u 7 OD;/ &yfaus;rSmawmh 5 OD; jzpfygw,f/
wmaygh? “'gayr,fh wu,fwef; pmygta=umif;t&mawGeJ@ ywfouf+yD; vuf&Sduawmh csm;pwef;aus;&GmrSm trsKd;orD; 5 OD;eJ@ zJGŒpnf;+yD;yg+yD?”
aocsmodoGm;wJhtcgusawmh b,fvkd a&G;cs,f&rvJqkdwmu wkdifyifnd‡
E_dif;+yD;rSa&G;cs,f&r,fhrlwckxGufrSmaygh/ usaemfwkd@u 'Dtay:rSmtajccHrl
wnf+yD;awmh a&G;cs,frSmyg?” +idrf;csrf;a&;qufxef;oGm;&efrGefjynfopfajymqdk
A[kduydk@vdkufwJh n$ef=um;pmu tpnf;ta0;+yD;rS a&mufvmwJh
twGuf vla&G;cs,fa&;udpPudk aom=umae@rSm qufvufaqG;aEG;r,fvdk@ NEJ / azazmf0g&D 1 ? ? နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ အသြငေ
္ ျပာင္းေရးကုလ
ိ က္မ
vnf; OD;rsKd;Edkifuajymygw,f? rdwWDvmòr›rSmawm@ 'Duae@ 3 òr›e,ftpnf; ခံသည့္ေနာက္ပုိင္း နအဖစစ္အစုိးရနဲ႔ တင္းမာမႈပုိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ရရွိထား
ta0;ðyvkyf+yD; A[kdOD;pD;tzG@Judk'Drdkua&pDenf;usa&G;cs,fzGJ@pnf;zdk@awmif; တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ နအဖစစ္အစုိးရမွာ တာဝန္ရွိ
qdkvdkufygw,f? rdwWDvm/ 0rf;wGif;/ oJawm pwJh 3 òr›e,fu tzGJ@csKyfpnf; ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
±Hk;a&;tzGJ@0ifawGwufa&mufaqG;aEG;+yD;/tckvdkawmif;qdkvdkufwmyg? 'Dvdk မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ႏုိင္ေထာမြန္က“နယ္ျခားေစာင့္တပ္
awmif;qdk&wmeJ@ywfouf+yD;awmh rdwWDvmòr›e,f tzG@JcsKyftwGif;a&;rSL; ကိစၥလက္မခံတာေၾကာင့္ နအဖနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီအၾကားမွာ တင္းမာ
a':jrifhjrifhat;u tckvdkajymjyygw,f? မႈေတြပုိမ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးတာမ်ဳိးရွိခဲ့ရင္
“b,fvdkrsKd;jzpfapcsifvnf;qdkwmtifrwefta&;}uD;w,f/ w ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း ျပန္ကာကြယ္ရလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း
u,f udk t&nftcsif;&SdwJh atmufajcu wufºuwJhvlawGvnf; trsm; ေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က စဖ်က္မွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကုိ
}uD; ygapcsifw,f/ ygapcsifwJhtwGuf rludkaocsmcsrSwfyg/ tckcsrSwf ထိန္းသိမ္းသြားဖုိ႔က နအဖဘက္မွာလည္းတာဝန္ရွိတယ္” လို႔ေခတ္
vdkuf wJhrl 5 csufpvkH;u usrwdk@vufcHEdkifwJh taetxm;r&Sdbl;?olwkd@ ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားပါတယ္။
ta&; ,ltjypfay;xm;wJhvlrygbl;qkdawmh olwdk@u tjypfr&SdbJeJ@tjypf ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လုိလား
ay;xm;wmtrsm;}uD;&Sdw,f? awmfawmfrsm;rsm; t&ifuxkwfxm;wm&Sd ခ်က္အတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သုံးသပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တ
w,f/ tJawmh 'DrlawGudk aocsmcsrSwfyg/ vludkra&G;ygeJ@rleJ@ a&G;yg / b,frleJ@ ဖက္သတ္က်င္းပခဲ့ပါက လြတ္လပ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ ရွိမည္မဟုတ္၍
qkd&ifa&G;cs,foifhw,fqkdwJhrlawG awmif;vdkufyg? tJ'DrlawGtay:rSm a&G; ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနား
cs,fapcsifygw,f?”
တြင္ ႏုိင္ေထာမြန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။
'Duae@tpnf;ta0;rSm a&$*Hkwdkifa=ujimcsuftwdkif; qufvuf&yf
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ နအဖစစ္အစုိးရႏွင့္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့
wnfa&;/ jynfaxmifpkae@tcrf;tem;udk 0rf;wGif;òr›e,ftzG@JcsKyfu OD;
သည္မွာ လာမည့္ ဇြန္လတြင္ ၁၅ ႏွစ္ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သ
aqmifusif;ya&;/ tzGJ@csKyfA[kdtvkyftr_aqmiftzGJ@0if OD;0if;wifudkolwdk@
စ္ပါတီကဦးေဆာင္၍ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕အနီး ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာတြင္
a'oqDzdwfac:a&;pwJhqHk;jzwfcsufawG csrSwfcJhw,fvdk@vnf;a':jrifhjrifh
က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာ
at;uajymygw,f? weoFm&Dwdkif; tzGJ@csKyfawmh A[kduawmif;cHxm;wJh
မြန္အပါအဝင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ မြန္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕လည္းတက္ေရာက္
A[kdOD;pD;tzGJ@twGuf vsmxm;pm&if;a&G;cs,f+yD;jyDvdk@ od&ygw,f?a&G;cs,f
xm;wJh olawG&J@trnfawGeJ@ a&G;cs,fcJhyHkta=umif;udk xm;0,fòr›e,f ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

tzGJ@csKyf0ifvli,fudk aZmfrif;Edkifu tckvdkajymjyygw,f? ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္ခ့ဲသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္း

“weoFm&Dwkdif;twGif;rSm 5 a,mufawmh vsmxm;w,f/ xm; အနားမ်ားကုိ ျပည္ပေရာက္မြန္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ကလည္း က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး


0,fuawmh OD;baX;wa,mufbJygw,f/ OD;vSrif;u aumhaomif;u ျပည္တြင္းရွိမြန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီတုိ႔က ဦးေဆာင္သည့္
wkdif;OuUÏ/ aemufwa,mufu wkdif;twGif;a&;rSL; udkatmifpkd;/ OD;bpdef ဗဟုိအခမ္းအနားကုိ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္ရွိလမုိင္းၿမဳိ႕တြင္ အလား
wkdif; b¾ma&;rSL;/ OD;pkd;&D tzJGŒ0if/ aemufwa,mufu OD;pdk;vGif tm;vkH; တူ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
5 a,muf/ b,fvdkykHpHrsKd;vnf;qdkawmh usaemfwkd@ òr›e,fusawmh zkef;awG မြန္ဘုရင္ သမလ၊ ဝိမလညီေနာင္တုိ႔ ဟံသာဝတီ ေနျပည္ေတာ္
bmawGeJ@ar;& ajym&ayghaemf/ tukefvkH;oabmwlvufcHygw,f/ vsm ကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆၊ တပုိ႔တြဲ
xm;csufbJ &Sdao;w,f/ A[dkrydk@ao;bl;?” လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ကုိ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါ
aumhaomif;òr›e,f tzG@JcsKyfpnf;±Hk;a&;tzGJ@eJ@ &yfaus;pnf;±Hk;a&; တယ္။

Page 10 Voice of Burma 748 February 7, 2010


o w if ; wdk xG m z wf p & m
twif;t"rRjyefydk@rnfavm
xdkif;EdkifiHxJudkxGufajy;a&muf&SdvmwJh u&ifwdkif;&if;om;'kuQ
onf 1700 xJu trsKd;orD;awGeJ@uav;awGudk jrefrmEdkifiHxJ jyefydk@r,fqdk
wJhowif;xGufvmwma=umihf tEœ&m,f}uD;rm;wJhtwGuf u&iftrsKd;orD;
tpnf;t&Hk;u jyefrydk@zdk@awmif;qdkvdkufygw,f/ tJ'D'kuQonfawGaewJh
at'DbDu aiGxkwfracs;Edkifao;yg &Gmw0dkufrSm ajrjr‡KyfAHk;awGaxmifxm;wma=umihf tEW&m,f}uD;w,fvdk@qdk
ygw,f? xdkif;ppfwyft&m&Sd}uD;wOD;u 'kuQonfawGudk xdkif;bufut"rR
1988 ckESpfrSm jynfolawGudkowf+yD; tm%modrf;cJhwm&,f/ 'Drdku jyefydk@rSmr[kwfa=umif;eJ@ olwdk@oabmeJ@olwdk@jyefaprSmjzpfa=umif;qdkyg
a&pDtiftm;pkawGudk ESdyfuGyfwmawG&,fa=umifh aiGxkwfacs;wmrsKd;udkwm; w,f? (AP, 5.2.2010)
jrpfxm;wJh tm&SzGH@+zdK;a&;b%f at'DbD[m r=umao;rD&ufydkif;twGif;
utdkiftrftufzfeJ@twl jrefrmEdkifiHxJudkoGm;a&mufavhvr_awGvkyfcJhyg
w,f? jrefrmjynf&J@tajctaeawGudkavhvmqef;ppfr_awGvkyfwmjzpf ucsifjynfe,fujynfol@ppfoifwef;
+yD;aiGxkwfacs;zkd@tpDtpOfawmhr&Sdbl;vdk@qdkygw,f? (MIZZIMA,
2.2.2010)
etzeJ@typftcwf&yfpJxm;+yD; e,fpyfvHkjcHKa&;wyfzJG@tjzpftoGif
ajymif;zdk@ zdtm;ay;cHae&wJh autdkifat[m ucsifjynf olawGudk jynfol@
ppfoifwef;ay;aew,fvdk@od&ygw,f/ vGefcJhwJh Edk0ifbmvtwGif;u
ar#mfvifhaeqJ oifwef;om; 200 eJ@pwifcJhwmjzpf+yD;/ 'DZifbmv,frSm aemufxyf 100
trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJ@csKyf'kOuUXOD;wifOD;udk xdef;odrf;xm;wm udk oifwef;ay;aeygw,f? tuJcwfwcsKd@uawmh tJ'Djynfol@ppfawGudk
[m azazmf0g&D 13 &ufae@rSm oufwrf;ukefqHk;awmhrSmrdk@ jyefv$wfay;& vdktyf&iftoHk;csEdkifzdk@ autdkifatu oifwef;ay;wmjzpfygw,f? (IRRA
r,fh tajctaeqdkufa&mufvmr,fvdk@ tzGJ@csKyf0ifawGuar#mfvifhxm;yg WADDY, 4.2.2010)
w,f? a':atmifqef;pk=unfjyefvGwfcgeD;rSm *|ef,ufawm[m a&ul;+yD;
a':pkjcH0if;xJ0ifa&mufvmwJhZmwfvrf;eJ@ tus,fcsKyfudk qufvufouf 'kuQonfpcef;rS *syefodk@
wrf;wdk;csJ@cJhygw,f? a&G;aumufyGJusif;yr,fqdkayr,fh ra&&mr_awG=uHK
aecsdefrSm b,fvdkZmwfvrf;qif+yD; OD;wifOD;udkqufvufcsKyfaESmifzdk@ t xdkif;EdkifiHwGif;&Sd rJv'kuQonfpcef;rSmaexdkifaewJh 'kuQonfawGxJ
aumuf=uHrvJqdkwmrodEdkifao;ygbl;? (CHANNEL NEWS ASIA, u 30 udk *syefrSmtajccsaexdkifzdk@twGuf *syeftpdk;&[m vlawG@ar;jref;r_
VOB, 4.2.2010) awGpwifvkyfae+yDvdk@od&ygw,f? prf;oyf 3 ESpfwmumvtwGif; vl 90
udk ac:,lrSmjzpf+yD; atmifjrif&if aemufxyfac:,lr,fhtpDtpOfjzpfygw,f
=uyfajy;ukefpnfjyyGJ UNHCR uawmh *syeftpdk;&&J@vkyf&yfudk }udKqdkvdkufygw,f?tJ'D vkyfief;
pOfrSmtcuftcJrsm;pGm&SdrSmjzpffygw,f? (REUTERS, VOB, 2.2.2010
etz&J@+rdK@awmf aejynfawmf=uyfajy;rSm yxrOD;qHk;t}udrftjzpf
ukefpnfjyyGJwckudk azazmf0g&D 27 uae rwfv 3 &ufae@ txd usif;yzdk@pD
pOfxm;w,fvdk@ od&ygw,f? jynfwGif;ukefoG,fa&;wdk;wufvmapzdk@qdkwJh
&nf&G,fcsufeJ@ pm;aomufukef/ vloHk;ukef/ tdrfoHk;ukef/ &Hk;oHk;ypPnf;rsKd;pHk/ jrefrmhava=umif;ydkif&Sifajymif;
jrefrmjynfrSmwyfqifwJh armfawmfqdkifu,f armfawmfum;awGudk cif;usif;
jyoa&mif;csr,fvdk@qdkygw,f? yGJpDpOfolawGu wae@vlwaomif;cGJcef@ jrefrmhava=umif;vdkif; MAI [m jrefrmeJ@puFmyluukr`%Dwck
vmr,fvdk@ rSef;xm;ygw,f? (XINHUA, 2.2.2010) wdk@ yl;wGJydkifqdkifcJhayr,fhtcktcg uarBmZukr`%Du ydkifqdkifr_&J@ 80 &m
cdkifE_ef;udk&,lawmhrSmjzpfygw,f/usefwJh 20 &mcdkifE_ef;uawmhjrefrmEdkifiH
atmfpumqktwGufy%mrvufa&G;pif taeeJ@qufvufydkifqdkifxm;r,fvdk@od&ygw,f? tckwavm EdkifiHydkifpD;
yGm;a&;vkyfief;awGudk ppftkyfpkeJ@eD;pyfwJh yk*~vdupD;yGm;a&;vkyfief;&Sif
a&$0ga&mifawmfvSefa&;vdk@ owfrSwfac:a0:cJhwJh 2007 ckESpf oH awGvufxJudka&muf&SdaewJhvkyf&yf[m eDum&m*Gm/ ydkvef/ csDvD pwJh
Cmrsm;&J@arwWmydk@qkawmif;csDwufv_yf&Sm;r_ taxmuftxm;rSwfwrf; EdkifiHawGrSm tm%m&SifawGjyKwfuscgeD;rSm EdkifiHydkifpD;yGm;a&;vkyfief;awGudk
&kyf&Sif[m 82 }udrfajrmuf atmfpumqkay;yGJtwGuf y%mrta&G;cH&wJh tm%m&SifawG&J@vufa0cH taygif;toif;awGvufxJ v$Jajymif;a&mif;cs
pm&if;xJrSm yg0ifoGm;cJhw,fvdk@ od&ygw,f? (KYODO, 2.2.2010) wmawGeJ@wlaeygw,f? (XINHUA, VOB, 3.2.2010)

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 11


ILO wkdif=um;ol a&S@aeOD;ykd;jzL tr_w&m;&kH;csKyf txl;t,lcH=um;emrnf
VOA / azazmf0g&D 1 ? ? ILO ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ မိသေလာက္ေတာ့ ပုဒ္မ ၈ နဲ႔ ဖြင့္တာက တႏွစ္မွ တမႈရွိခဲပါတယ္။”
တုင
ိ တ
္ န္းမႈေတြနဆ
ဲ႔ က္ႏြယၿ္ ပီး လယ္ေျမအသိမး္ ခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ ေရွ႕ေနဦးျမင့္သြင္ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနကိုဖုိးျဖဴ
ရဲ႕အမႈေတြကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရင္း ကိုယ္တုိင္အက်ဥ္းက်ခံေနရ တဲ့ ဟာ ILO ကို တုိင္ၾကားသူ အမႈေတြကုိ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရာက အခုလုိ
ေရွ႕ေနဦးဖုိးျဖဴရဲ႕အမႈကို ေနျပည္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးက အထူး ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရတာမို႔ သူ႔အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ILO က အထူးဂ႐ုစုိက္
အယူခံ ၾကားနာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႔ ရန္ကုန္က ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr. Steve
ILO အမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Kari Tapiola ကုိယ္တုိင္ Marshall က ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြဆီ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “သူ႔ရဲ႕အမႈကို Mr.Tapiola ကိုယ္တုိင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔
အခုလို တရားဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာတာအျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ILO က ဒါကုိမျပတ္ေဆြးေႏြးေနတာပါ။ သူ႔ကို
သေဘာေဆာင္တယ္လို႔ ILO ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။ ဖမ္းဆီးထားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ILO က သိပ္အေလးထားၿပီး ေဆာင္
ေရွ႕ေနကိုဖုိးျဖဴေခၚ ကိုရန္ႏုိင္ေအာင္ဟာ မေကြးတုိင္းထဲက ေ ရြက္ေနတာပါ။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာမို႔ဒီေရွ႕ ေနအပါ
တာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အမႈေတြကို လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရင္း အ၀င္ တျခားဖမ္းထားသူအားလုံးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းျပန္မွာကို
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ အာဏာပုိင္ေတြက သူ႔ကုိအသင္းအပင္းအဖြဲ႕ က်ေနာ္တုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။” လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အေရးယူတာကို ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေန ILO ရဲ႕ အေနအထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပထားၿပီးၿပီမို႔
ျပည္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးက အထူးအယူခံအျဖစ္နဲ႔ျပန္လည္ ၾကား ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြ ဘက္ကလည္း ဒီလို ILO ကုိ တုိင္ၾကားမႈနဲ႔
နာဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သူ႔အမႈကို လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေနဦးျမင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈေတြေနာင္မွာမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔
သြင္က ေျပာပါတယ္။ သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာ
“၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲရမွာပါ။ ပုိင္ေတြဘက္က ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေန
တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔အမႈျပန္ဖြင့္ေပးတာပါ။ ၂၀၀၀ ပါတယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။
ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၈ အရ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္ ေရွ႕ေနကိုဖုိးျဖဴရဲ႕အမႈကို ၁၅ ရက္ေန႔ အယူခံၾကားနာဖို႔ရွိတယ္
တုိင္ဖြင့္ရပါတယ္။ အဲဒီလုိဖြင့္ထားတာကို က်ေနာ္တို႔က ၁၅ ရက္ေန႔ ဆုိတာကုိ ILO ကုိအေၾကာင္းမၾကားေသးေပမဲ့ ဒီလုိေဆာင္ရြက္လာ
ေနျပည္ေတာ္မွာ ၀န္ႀကီး ၃ ပါးထုိင္နဲ႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးဖို႔ ခ်ိန္းထား မႈေတြဟာအေကာင္းလကၡဏာေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။
ပါတယ္။” “ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေရာက္ေနသူေတြအတြက္ တရားဥပေဒအ
ကိ ု ဖ ု ိ း ျဖဴရဲ ႕ အမႈ ဟ ာအထက္ ျ မန္ မ ာျပည္ ဘ က္ က အမႈ ျ ဖစ္ တ ဲ ့ ရဆက္လက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတာမ်ဳိးဟာသိပ္ကိုအေရး
အတြက္ တရားသူႀကီး ၃ ပါးထုိင္ ၾကားနာမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္းဆုိ ႀကီးပါတယ္။ ဒီလုိအယူခံ၀င္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိးဟာအေကာင္း လကၡဏာ
ပါတယ္။ ကိုဖုိးျဖဴရဲ႕အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာေတြ ေဆာင္လာတာပါ။ သူ႔လုိ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ေနသူေတြနဲ႔ပတ္
နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး … သက္ၿပီး ဒီလိုအခြင့္အေရးေတြ ေပးဖို႔အတြက္ ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြ
“က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အစကတည္းက အယူခံေတြ၊ ျပင္ဆင္ေတြ ကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္ၿပီး တုိက္တြန္းသြားမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ တရားေရး
တက္ေပးထားပါတယ္။ ကိုဖုိးျဖဴဟာ အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆ နဲ႔ စနစ္ကလည္း ဒီလုိလူမ်ဳိးေတြကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးမယ္လို႔ က်ေနာ္
မၿငိစြန္းပါဘူး။ သူက အသင္းအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၃(ဂ) တုိ႔၊ ၅(ဂ)တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” လို႔ ILO ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr. Steve
က်ဴးလြန္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ ခ် Marshall က ေျပာသြားပါတယ္။
ထားတာပါ။ သူ႔မွတ္တမ္းထဲမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေရးထားတဲ့အဖြဲ႕ ausmfausmfpkd;rS
ေသးေလးကို အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့
အတြက္လႊတ္ေပးဖို႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ေလွ်ာက္လဲမွာပါ။” လုိ႔ ဆက္ေျပာ လည္း အေျခအေနမ်ားကို ဖန္္တီးေပးထားရန္အေရးႀကီးလွသည္။
ထိက
ု သ
ဲ့ ႕ုိ ေသာအေျခအေနက ျပည္သမ
ူ ်ား၏အရည္အေသြးတိးု
သြားပါတယ္။
တက္လာေစေရးအားေပးသည္။ျပည္သူမ်ားအရည္အေသြးတိုးတက္
အခုလို ေနျပည္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐းံု က ၾကားနာတာမ်ဳိးဟာ
ေလ အားေကာင္းသည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ထြန္းေရအတြက္ အခြင့္ အ
သိပ္ကုိ ရွားပါးတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
လမ္းပိမ
ု မ
ုိ ်ားလာေလျဖစ္သည္။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ႏွငႏ
့္ င
ုိ င
္ တ
ံ းုိ တက္
“က်ေနာ္တုိ႔ အခု ေအာက္႐ုံးေတြမွာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တက္တာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ျပည္သူျပည္သူမ်ားက သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္
ေတာင္မွ ပုဒ္မ ၇ နဲ႔ အပယ္ခံရရင္ ပုဒ္မ ၈ နဲ႔ ေလွ်ာက္ရင္ေတာင္မွ
ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ အေျခအေနပတ္၀န္းက်င္ကို
တရားမတုိ႔ ရာဇ၀တ္တုိ႔ဟာ ဖြင့္ခဲပါတယ္။ အခုဟာကေတာ့ ၫႊန္ၾကား
ဖန္တီးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ
ခ်က္နဲ႔တုိက္႐ုိက္ဖြင့္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈမ်ဳိးကေတာ့ ဖြင့္ခဲပါ အစိုးရတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး
တယ္။ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကေန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အဘက္ဘက္မွ၀ိုင္း၀န္း
အမႈကိုယူၿပီး ျပန္ဖြင့္ေပးေလ့ရွိပါတယ္၊ ဥပေဒအရ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေလ့လာ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။

Page 12 Voice of Burma 748 February 7, 2010


odrf;,lajrtpm; wjcm;ajr,mukd vkyfukdif&ef vufrSwfxkd;ckdif;
DVB / azazmf0g&D 1 ? ? tjynfjynfqkdif&mtvkyform;t prf;uav;ausmif;pk&Gmu v,form;awG[m v,f{u 100
zJG@csKyf tkdift,fvftkdeJ@qufpyf+yD; zrf;qD;axmifcsxm;wJh rauG;wkdif; ausmf&SdwJh prf;awmif 39 pDuGif;ukd 2007 ckESpfu a'ocHtm%mykdifawGu
atmifvHòr›e,f prf;uav;ausmif;pk&Gmu v,form;rdom;pk0ifawGukd t"rR=uHpkdufckdif;&muae ajr,modrf;r_jzpfcJhwmyg? tJ'Daemuf 2009ckESpf
aejynfawmf&Sd tm%mykdifawGu 'Duae@vma&mufawG@qkHcJhw,fvdk@rd rSm ILO ukd wkdif=um;cJhwma=umifh tm%mykdifawG&J@ wefjyef ta&;,lwmukd
om; pkeJ@eD;pyfolawGu ajymygw,f? cH&+yD;/ o=um;puf0efxrf;awGu w&m;pJGcJhvkd@ OD;oef;pkd;tygt0if v,fo
aejynfawmftvkyform;0ef}uD;XmerS AkdvfrSL;}uD;,kvGifatmifeJ@ rm; 12 OD;[m o&ufòr›tusOf;axmifrSm tenf;qkH; axmif 3 v uae
tzJG@uvma&mufcJhwmjzpf+yD;/ o=um;pufu odrf;,lxm;wJhajr,mawG 5 ESpfuscJhygw,f? +yD;cJhwJhvuawmh vGwf&ufaphvkd@ v,form;OD;pdk;jrifh
tpm; &SmazGxm;wJhajr,mopfrSm vkyfukdifzkd@ oabmwl vufcHa=umif; jyefvGwfvmygw,f? usefaewJh 11 OD;tr_ukdvnf; rauG;wkdif;w&m;±Hk;rSm
rdom;pk0ifawGukd vufrSwfxkd;ckdif;cJhmvkd@ awmifolawGeJ@ eD;pyfolwOD;u t,lcHvufcH=um; emppfaq;aewmjzpf+yD; vmr,fh 17 &ufukd trdef@cs
tckvkd ajymygw,f? r,fvkd@ od&ygw,f?
“olwkd@ w&m;0ifac:wmr[kwfawmh &0w wa,mufu yg;pyfeJ@
vmajymawmh roGm;&J=ubl;/ rawG@qkH&Jbl;jzpfaew,f/ rawG@qkH&JyJeJ@ a':pkA[dkw&m;±Hk;csKyfxHuef@uGufpmwif
rdom;pk 3 pkavmufoGm;w,fayghAsm/ ukdoef;pkd;/ ukdodef;0if;/ aemuf
MIZZIMA / azazmf0g&D 4 ? ?ေနအိမ္ျပဳျပင္မႈကိုဦးေအာင္ဆန္းဦး
rat;0if;rdom;pk&,f oGm;awG@=uw,f/ awG@wJhtcgusawmhAsm AkdvfrSL;
}uD;,kvGifatmifeJ@ ukdoef;pkd;uae+yD;awmh olwkd@vufrSwfxkd;ay;xm; က တားဝရမ္းထုတ္ျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဒၚေအင္

w,fayghAsm? “b,fvkd oabmwlnDcsufeJ@ vufrSwfxkd;ay;xm;ovJqkd ဆန္းစုၾကည္က ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔စတင္လိုက္သည္။

awmh olwkd@,majrtopfawGukd &SmazG+yD;awmh ay;vkd@&dS&if vufcHyghr,f ေနအိမ္အခ်ဳပ္က်ေနစဥ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမျပဳမျပင္သျဖင့္ ယို

qkd+yD;awmh vufrSwfxkd;xm;w,f/ olwkd@ rdom;pkukd tvkyform;0ef}uD; ယြင္း လာေနေသာ ေနအိမ္ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္က ျပဳျပင္
Xmeuae+yD;awmh olwkd@,majrtopfawG&Smay;r,f/ &Smay;wJh[mukd ေနခိုက္ အကိုရင္းျဖစ္သူဦးေအာင္ဆန္းဦးက အေမြပိုင္သည္ဆိုကာ
usefwJhrdom;pkawGu vufcHyghr,f/ oabmwlnDyghr,fqkdwmukd vufrSwf တား ျမစ္ခဲ့သျဖင့္ ေရွ႕ေနမ်ားမွတဆင့္ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
xkd;ckdif;w,fwJh?” “ဒီေန႔ အန္ကယ္တုိ႔က ကန္႔ကြက္စာတင္တယ္။ အဓိကအားျဖင့္
'gayrJh OD;oef;pkd;tygt0if rdom;pkawG vufrSwfrxkd;ay;wJhtwGuf ဦးေအာင္ဆန္းဦးက သူ႔ဆီကသေဘာတူညီမႈမယူဘဲ အိမ္ျပင္တာ ကန္႔
vmr,fh 9 &ufae@ukd xyfrHcsdef;qkdvkdufygw,f? 'DudpP[m axmifuscH ကြက္တာ။ ဥပေဒမွာ အဲဒီလုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရမယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး
ol awGeJ@rdom;pk0ifawGt=um; xifa&mifxifrSm;jzpfatmif zefwD;ae+yD;/ ရမယ္ဆုိတာမရွိဘူး”ဟု သူမ၏ေရွ႕ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
e*kdvkyfudkifvmwJh vufikwfv,fajrawGukd jyefray;awmhbJ wjcm;ajr,m ဦးေအာင္ဆန္းဦးက သူ၏ေရွ႕ေန ဦးဟန္တုိးမွတဆင့္ ယခင္လ
opfawG &SmazG +yD;ay;r,fhoabm jzpfaew,fvkd@ wcsKd@uajymygw,f?
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းတြဲဖက္ ၂ တရား႐ုံးတြင္ တားဝရမ္း
'Duae@rSmyJ o&ufaxmifrSm&SdaewJh OD;oef;pkd;qDukd ol@&J@orD;u 'DudpP
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒအမိန္႔ ၃၉ နည္းဥပေဒ
[kwfr[kwf csufjcif;oGm;a&mufar;jref;cJh&mrSm 'DvufrSwfxkd;r_[m 2009
၁ အရ အျငင္းပြားေနသည့္ပစၥည္းအား ပ်က္ဆီးရန္၊ ဆံုးရွံဳးရန္ႏွင့္
cku aejynfawmft&m&Sd AkdvfrSL;}uD;,kvGiftmif/ o=um;puf0efxrf;awG
တမင္ျဖဳန္းတီးေစျခင္း မဟုတ္ပါက တားဝရန္းထုတ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦး
eJ@awmifolawG vufrSwfxkd;xm;wJhbkd;bGm;ykdifv,fajray:rSm vkyfpm;cGifhðy
ဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။
a=umif; oabmwlnDcsufomjzpfw,fvdk@ OD;oef;pkd;wkd@ajymcJha=umif; tJ'D
awmifoleJ@ eD;pyfolutckvkd ajymjyygw,f? “ဒီလုိအျငင္းပြားေနတဲ့ပစၥည္းကုိ ပ်က္ဆီးမယ္ ဆံုးရွဳံးမယ္တ

“ukdoef;pkd;&J@rdom;pku axmifxJrSm ukdoef;pkd;ukdoGm;awG@awmh မင္ျဖဳန္းဆုိရင္ တားဝရန္းထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဒီျပသာနာကရွိမွမရွိ ဘဲ။

ukdoef;pkd;oabmxm;u olwkd@u vufrSwfxkd;ay;vkdufwJhudpPwJh ,majr ဒီလုိပစၥည္းကုိ တန္ဖုိးေလ်ာ့ေအာင္၊ ပ်က္ဆီးေအာင္၊ ျဖဳန္းတီးေအာင္

topfawGukday;zkd@udpPeJ@ywfoufvkd@ oabmwlnD+yD; vufrSwfxkd;ay; လြဲေျပာင္းေအာင္လုပ္မွ။ ခု အဲဒီလုိလုပ္တာ ရွိမွ မရွိဘဲ”ဟု ေျပာသည္။


vkdufwmr[kwfbl;wJh/ 2009 ckESpfpufwifbmvrSm ILO t&m&dS&,f/ ယခုလ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္ဘက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာမည္
aejynfawmfu tvkyform;0ef}uD;vkyfief;aumfrwD&,fawmifolawG ဟုသိရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ
&,faygh/ aemuf+yD;awmh o=um;pufu 0efxrf;awG&,f !d_Ed_if;aqG;aEG; လယ္မွစ၍ ယခုလအတြင္း အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားရာမွ
+yD;awmh xkd;ay;xm;wJhudpPyg?“tJ'gbmvJqkdawmh ILO tr_rSwf-66 ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္
nd‡Ed_if;aqG;aEG;ajz&Sif;r_qkd+yD;awmh trnfwGifwmaygh/ twdtusajym& အိမ္ျပင္မႈကို ရပ္နားထားရျခင္း ျဖစ္သည္။
r,fqkd&dS&if prf;uav;ausmif;pkrSm&dSwJh awmifolawGu &Srf;awmif 39 pD ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သက္ရွိထင္
0if;xJrSm olwkd@&J@ bkd;pOf abmifqufvkyfukdifcJhwJh v,f,majrawGtay: ရွား သားသမီးႏွစ္ေယာက္အနက္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္အ
rSmukd jyefvnfvkyfpm;cGifhay;w,fqkdwJh oabmwlnDcsuft& olwkd@vuf
လြမ္းသင့္သူျဖစ္သည္။
rSwfxkd;xm;wmyJ jzpfw,f?”

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 13


w&m;r0if jrefrmtvkyform; 9 OD; rJaqmufòr›rSm towfcH&
VOA / azazmf0g&D 1 ? ? ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ရီပဲျဖစ္ေစ အသတ္ခံရတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတယ္။
တာ့ခ္ခ႐ုိင္ ပုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းက အမည္မသိ ေသနတ္ အခုမျဖစ္တာ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။”
သမားေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ ေသဆုံးသြားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၉ ဦးအနက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီအရ ယာယီပါ့စ္ပုိ႔တ္(Passport)နဲ႔ တရား
၇ ဦးရဲ႕ အေလာင္းကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားၿပီ ျဖစ္ ၀င္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလုိအစုလုိက္အၿပံဳလုိက္
ပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ခံရတာျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တရားမ၀င္ျမန္မာအလုပ္သမား
တရားမ၀င္ ေတာလမ္းကတဆင့္ ဘန္ေကာက္ကိုတက္မယ့္ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္လုိ႔လည္း အလုပ္သမားအေရး လုပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၉ ဦးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ အမည္မသိလက္ သူေတြက ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။
နက္ကုိင္ေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး မၾကာခင္မွာ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရတယ္
လုိ႔ အဲဒီေဒသက ေက်းရြာလူႀကီး တေယာက္က ေျပာပါတယ္။
ေသဆုံးသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေနတဲ့ ပုတ္ဖရၿမိဳ႕နယ္က rJaqmiftajcpdkufu&ifowif;Xmexdkif;&J&SmazG
ေက်းရြာလူႀကီးတေယာက္က အသတ္ခံရသူ ၉ ေယာက္ ျဖစ္ေပမဲ့
အေလာင္း ၇ ေလာင္းပဲ ေတြ႕ရေသးတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ MIZZIMA / azazmf0g&D 4 ? ? ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မဲေဆာက္တြင္
“သူတုိ႔က ၂၅ ရက္ေန႔ ျမ၀တီကကူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၅ ရက္ အေျခစိုက္ေသာ ကရင္သတင္းဌာနကို ထိုင္းရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားကယေန႔
ေန႔ကပဲ သူတုိ႔အဖမ္းခံရတယ္။ လြတ္သြားတဲ့လူ ၃ ေယာက္မွာ နံနက္က ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။
တေယာက္က စကားေျပာမတတ္ဘူး။ ဘန္ေကာက္ကေန အဆက္ ျမန္မာနုိင္ငံ ျမဝတီၿမိဳ႕တဖက္ကမ္းရွိ မဲေဆာက္အေျခစိုက္ စစ္
အသြယ္လုပ္ေပးၿပီး ပုလိပ္က ေခၚလာခဲ့ေပးတာ။ အဲဒီလူလည္းက်ေနာ့္ တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ဦးခန္႔က
အိမ္မွာပဲတည္းေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေလာင္းေတြ႕တာ ၂၇ ရက္ ေန႔ မနက္ ၆ နာရီခန္႔မွစ၍ တနာရီေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြၿပီး မွတ္တမ္းတင္
မနက္မွာ ၂ ေလာင္း ေတြ႕တယ္၊ ၂၈ ရက္ေန႔ မနက္မွာ ၂ ေလာင္းေတြ႕ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ယူသြားခဲ့သည္။
တယ္၊ မေန႔က ၃ ေလာင္း ထပ္ေတြ႕တယ္။ ၇ ေလာင္း ေတြ႕ၿပီ၊အား “အဲဒီအခ်ိန္ ႐ုံးထဲမွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။ ႐ုံးထဲကိုဝင္ၿပီးေတာ့ ေမႊ
လုံး ၉ ေယာက္ေပါ့။ အဲဒီအေလာင္းေတြကလည္း မဲေဆာက္မွာ ၄ ၾကည့္သြားတယ္” ဟု Karen Information Center- KIC အယ္ဒီတာ
ေလာင္း၊ ပုတ္ဖရမွာ ၃ ေလာင္းရွိေနတယ္။” နန္းေဖာ့ေဂက ေျပာပါတယ္။ ထုိင္းလံုၿခံဳေရးမ်ားက သတင္းဌာနကိုဝင္
လမ္းျပကယ္ရီက ပုိက္ဆံလာမေပးလုိ႔ သတ္ျဖတ္ခံရတာျဖစ္ ေရာက္ရွာေဖြျခင္းမျပဳမီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးေခါင္းေဆာင္တ
ႏုိင္တယ္လုိ႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ဦးျဖစ္ေသာ ေဒးဗစ္သာကေပါ၏ေနအိမ္ကိုလည္း ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး
“ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ တပည့္လက္သားေတြေပ့ါေနာ္။ ေတာ ခဲ့ေသးသည္။
ထဲမွာတက္လာတဲ့ ကယ္ရီအဖြဲ႕ေတြ၊ ဘာေတြကုိ ဖမ္းၿပီးေတာ့ပုိက္ဆံ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္ကရွိေနခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္တဦးက“ပုလိပ္ေတြ
ညႇစ္တာေပ့ါ။ လြတ္သြားတဲ့ကယ္ရီက ပုိက္ဆံလာေပးမယ္ဆုိၿပီး ေပး က အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္ကိုဝင္ၿပီးရွာတယ္။ ဘာမွမေတြ႔ေတာ့ဓါတ္
လုိ႔ သူတုိ႔က သတ္လုိက္တဲ့သေဘာပါ။ ၁၂ ေယာက္၊ အားလုံးကယ္ရီ ပုံေတြ႐ုိက္သြားတယ္။ အထဲကိုဝင္လာတဲ့ပုလိပ္ေတြမွာေတာ့ ေျခာက္
နဲ႔ဆုိ ၁၃ ေယာက္လာတာေပါ့။ သူတုိ႔က လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိက္ေပါင္ လံုးျပဴးေသနက္ေတြပါတယ္။ ေကအိုင္စီ႐ုံးက်ေတာ့ တံခါးပိတ္ထား
ရြာက ၉ ေယာက္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာသံၾကားတယ္။ ေနာက္ ဇာသျပင္ တယ္။ ေကအိုင္စီ႐ုံးအေပၚထပ္ ျပတင္းေပါက္ကို လက္နဲ႔ဆြဲဖြင့္ၿပီး ေတာ့
မင္းေခါင္ရြာက ၃ ေယာက္ပါတယ္။” ပုလိပ္သံုးေရာက္ဝင္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေကအိုင္စီသတင္း
အသတ္ခံရသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ မတင္ေထြးေအးရဲ႕ ခင္ပြန္း စာေတြကိုထုတ္ၿပီး အျပင္မွာပစ္ခ်လိုက္တယ္” ဟု ေျပာပါတယ္။
ကုိေအာင္ၾကည္က အေျခအေနကုိ အခုလုိရွင္းျပပါတယ္။ ကရင္ေဒသႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေရး အဓိကထားသတင္း
“တုိ႔ ဒီမွာ ျမ၀တီမွာ ေရာက္လာၿပီ၊ လူကုိယ္တုိင္ သြားမၾကည့္ရ ထုတ္ျပန္ေနေသာ သတင္းဌာနကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ
ေသးဘူး၊ မနက္ျဖန္မွသြားၾကည့္ရမယ္၊ မရွိေတာ့ဘူး၊ ပုလိပ္ ဘယ္လုိ ခံရျခင္းျဖစ္ျပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္ရွိ မရွိလာေရာက္စစ္ေဆး
လာေျပာလုိက္လဲမသိဘူး။ ဘယ္သူမွ မထင္ထားဘူး။ ေနာက္ မနက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စစ္ေဆးသူမ်ားက ေျပာသြားခဲ့ေၾကာင္း အယ္ဒီတာ
ျဖန္မွ သူ႔ကုိသြားၾကည့္ရမယ္ေနာ္၊ ဒီမွာေမးေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဘာမွ နန္းေဖာ့ေဂက ေျပာသည္။
မသိေတာ့ဘူး။” ယခုလ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီခန္႔၌ ထိုင္းစစ္ကားတစီးျဖင့္
ျမ၀တီကေနတဆင့္ ဘန္ေကာက္သုိ႔ တရားမ၀င္ ေတာလမ္းက ႐ုံးေရွ႕မွ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု တၾကိမ္တြင္ စစ္ေဆးခြင့္ စာရြက္
သြားသူေတြဟာ အခုလုိ မၾကာခဏ သတ္ျဖတ္ခံရတယ္လုိ႔လည္း စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူမကေျပာသည္။
မဲေဆာက္က အလုပ္သမားအေရး လုပ္တဲ့ ကုိမုိးႀကိဳးက ေျပာပါတယ္။ “လက္နက္ရွာတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးတဲ့။ က်
“လ၀ကတုိ႔၊ နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႕စစ္တုိ႔နဲ႔ အေ၀မတည့္ ေနာ္တို႔က မူးယစ္ေဆးဝါးလုံးဝ လုပ္တဲ့လူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြက
တာလည္းရွိတယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အေ၀မတည့္တာေတြရွိ သူတို႔အေနနဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု KNU ေခါင္းေဆာင္တဦးက
တယ္။ အဲဒီၾကားထဲမွာေတာ့ သယ္ေဆာင္ခံရတဲ့ သူေတြပဲျဖစ္ေစ၊ကယ္ ေျပာပါတယ္။

Page 14 Voice of Burma 748 February 7, 2010


tdkbm;rm; jref-xdkif;e,fpyftwGuf tultnDa':vm 36˜5 oef;tqdkwif
MIZZIMA / azazmf0g&D 2 ? ? အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမားက “က်မတို႔ျမင္ေတြ႔လိုတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ သူ႔တို႔ရဲ႕
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႔ဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ့္
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေထာက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲေတြပဲျဖစ္ပါတယ္၊
အပံ့အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆.၅ သန္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အျမန္ဆံုး
အဆိုတင္သြင္းလိုက္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာတာကိုလည္း က်မတို႔ျမင္လိုပါတယ္”ဟု မစၥ ဟီလာရီ
စီးပြားေရး အေထာက္ အပံ့ရန္ပံုေငြ Economic Support Fund ကလင္တန္က ေျပာၾကားသြားသည္။
၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ၌ သမတ “က်မတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ဒိထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ႏို္င္ငံ
အိုဘားမားက ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိျမန္မာ့ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ခ်င္တာပါ၊ အဲဒါနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္
ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ေတြကိုလည္း က်မတို႔ဘက္ကကမ္းလွမ္းမႈေတြ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပ
အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ယင္းေငြပမာဏကို အသံုးျပဳသင့္ မယ့္ က်မတို႔တကယ္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျမင္ေတြ႕လိုတဲ့အရာက ျမန္မာစစ္
သည္ဟု ထည့္သြင္းအဆိုျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘတ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က၊ အထီး
ဂ်က္သည္ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္ က်န္မႈေအာက္ကရုန္းထြက္လာၿပီ၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ
သည္။ လည္း နည္းလာၿပီဆိုတာေတြကို က်မတို႔ကို သက္ေသျပဖို႔ပါပဲ။ အေမ
ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႕ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ဒိထက္္ပိုေကာင္းတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္
အစည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္နယ္စပ္မ်ားတေလွ်ာက္ရွိ ငံဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါ၊ ျမန္မာျပည္ကို ကူညီဖို႔
ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ လည္း အဆင္သင့္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ ခုိင္လံုတဲ့သက္ေသအ
မ်ားသည္ ဤေထာက္ပံ့မႈ၌ အၾကံဳး၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေထာက္အထားေတြကို အရင္ေတြ႔လိုပါတယ္”ဟု မစၥ ဟီလာရီက ဗီအို
သမတအိုဘားမား၏အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ေအသို႔ ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာအကူအညီ Migration and Refugee
Assistance ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အကူ
အညီ၌ ေဒၚလာ ၄ သန္း တိုးျမွင့္ခ်မွတ္ေပးရန္ကိုလည္းအဆို ျပဳခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေဒၚလာ ၄ သန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ျပည္တြင္းေရႊ ့
rif;udkEdkif etzurf;vSrf;r_vufrcH
ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား IDP အား အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္တျခား လူသား BBC / azazmf0g&D 2 ? ? အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ေ
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီေနေသာ ထိုင္းအ က်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရင္ လႊတ္ေပး
ေျခစိုက္ လူမႈအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ မယ္ဆိုတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း
ဤဘတ္ဂ်က္အဆိုတင္သြင္းမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ခ်မွတ္ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနပါတယ္။
ထားေသာ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကိအ
ု သံးု ျပဳ၍ လုပင
္ န္းမ်ားအေကာင္ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ညႇိႏိႈင္းမႈကို အက်ဥ္းက်ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစုအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အေနနဲ႔လက္ခံလုိက္ပါက ျမန္မာျပည္မႈခင္းဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီမႈမရွိသည့္လုပ္ ပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၄၀၁ အရ ျပစ္ဒဏ္ကိုေလ်ာ့ကာ လႊတ္ေပးတတ္တဲ့အ
ငန္းမ်ားကိုသာ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စဥ္အလာရွိခဲ့ၿပီး ကိုမင္းကိုႏိုငတ
္ ို႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက လႊတ္ေပးမယ္
ယင္းဘတ္ဂ်က္အဆိုတင္သြင္းမႈ၌ သမၼတအိုဘားမား၏ အစိုး
လိ႔လ
ု ာစည္း႐ံုးကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို၀င္ဘို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေပမယ့္
ရအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသို႔ေပးအပ္မည့္ မည္သည့္ ေခ်းေငြႏွင့္
ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေတြက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ
ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္
ရပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြ႕ဲ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။
သားေတြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးေရး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအားလံုးပါ
“ဘ႑ာေရး႒ာန အတြင္းေရးမႉးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
၀င္ခြင့္ေပးေရး စတဲ့အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို လက္ခံ႐ံုမွ်နဲ႔ ျမန္မာျပည္ဒီမိုက
ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရသို႔
ေရစီေရးကို တက္လွမ္းႏိုင္မယ္လ႔ို မယူဆေၾကာင္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရး
ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ နည္းပညာအကူအညီေပးရန္
တက္လွမ္းတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွာ အတားအဆီးျဖစ္ေနတာက ၂၀၀၈
သို႔မဟုတ္ ဘဏ္တခုခုမွ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ တျခားပံုစံျဖင့္ေငြ
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံျဖစ္ေနေၾကာင္း ဗကသ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ
ေၾကး သံုးစြဲရန္တင္ျပလာမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္သြားရန္အတြက္ ဦး
ေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉးကိုလမ္းညႊန္သြားရမည္”ဟုလည္းအဆိုတင္ တာ၀န္ခံ ကိုမင္းႏိုင္က BBC ကိုေျပာျပပါတယ္။

သြင္းမႈတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ အရင္တေလာက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕က ေခါင္း


တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ဗီအိုေအသတင္း႒ာနႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္က အက်ဥ္းေထာင္တြင္းကေန
ခန္း တခု၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့စာတေစာင္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲ႔ အဲဒီစာထဲမွာ
ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထပ္ေလာင္းေတာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕သေဘာာထားက အေထြေထြလြတၿ္ ငိမ္းခ်မ္းသာ
ဆိုေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမားအစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရက ခြင့္ေပးေရးနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါ၀င္ေရးဆိုတာ ေရးသားထား
ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ဆြဲေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့အၿပီး အခုလို ကိုမင္းကိုႏိုငတ
္ ို႔လို
ကို လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕လို ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚသေဘာထားသတင္း ထြက္
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ေပၚလာခဲ့တာပါ။

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 15


jrefrmhEdkifiHa&;tusOf;om;tajctaeukd urBmoda&; v_yf&Sm;r_
DVB / Zefe0g&D 31 ? ? jrefrmjynfu EdkifiHa&;tusOf;om;awG&J@tajc &J@oli,fcsif;yJjzpfjzpf/ udk,feJ@ywfoufcJhwJh vludka&G;cs,f+yD;awmhvuf ay:
taeawGudk EdkifiHwumu od&Sdvmatmif &quot;mwfyHk±dkuf+yD; v_yf rSma&;cdkif;w,f/ a&;cdkif;+yD;awmhrS tJ'D[mudk usaemfwdk@u Ak'<jrwfpGmbk&m;
&Sm;r_awG aqmif&GufaewJh t*FvefEdkifiHom; *sdef;rufau;[m *syefEdkifiHudk &J@krkj'myHkpHayghaemf +idrf;csrf;a&;qdkwJh oauFwyHkpHeJ@ nmzufvufrSma&;+yD;
oGm;a&muf+yD; *syefrSm&SdaewJh jrefrmhEdkifiHa&;tusOf;om;a[mif;awGudk vuf0g;axmif+yD;awmh tJ'gukd "gwfyHk±kdufw,f?”
"mwfyHk±dkufaeygw,f? “vGwfajrmufaeayr,fh igwdk@udk,fwkdif rvGwfajrmufao;ygbl;qdk
‘vGwfajrmufae+yDvdk@ igxifaeawmifrS igrvGwfajrmufao;ygbl; wJhacgif;pOfeJ@ olu urfydef;vkyf+yD;awmh olujyifqifaewJhvljzpfw,f/
qdkwJhacgif;pOfeJ@’ "mwfyHkv_yf&Sm;r_udkvkyfaqmifaewJh *sdef;rufau;&J@wywf usaemfwdk@u tJ'Dae@rSm a&G;ay;vkdufwmuawmh 2007 rsKd;qufopf
=um *syefc&D;pOftwGif; ol[m *syefudka&mufaewJh EdkifiHa&;tusOf;om; ausmif;om;rsm;tzGJ@csKyfuausmif;om;acgif;aqmifwa,mufjzpfwJh
a[mif; 7 a,mufavmufudk awG@qHkar;jref;/ "mwfyHk±dkufae wmjzpf+yD;awmh vif;xufEdkifudk usaemfa&G;cs,fw,f/ bma=umifhrdk@ a&G;cs,f&vJqdkawmh
olvkyfaqmifaewJh "mwfyHkv_yf&Sm;r_eJ@ywfowf+yD; ar;jref;cGifh&cJh&m olvkyf olwdk@u usaemfwdk@rsKd;qufopfawG&J@ acgif;aqmifawGjzpfwJhtwGuf
aewJh v_yf&Sm;r_&J@&nf&G,fcsufudk tckvdk &Sif;jycJhygw,f? a=umifh a&G;cs,fvdkufwmvnf;jzpfw,f?”
“usaemhf&nf&G,fcsufuawmh jrefrmEdkifiHu EdkifiHa&;tusOf;om; tJ'Dv_yf&Sm;r_[m b,favmuftxd EdkifiHa&;tusOf;om;rsm;t
rsm;&J@tajctaeawGudk ydkrdkodvmatmifvdk@vkyfwmyg? urfydef;&J@tajc wGuf axmuftuljzpfEdkifrvnf;vdk@ "gwfyHkowif;axmuf *sdef;rufau;
cHtcsufuawmh wurBmvHk;udkvSnfhywfoGm;vm+yD;EdkifiHa&;tusOf;om; udkar;=unfhwJhtcg olu ckvdkajymygw,f?
a[mif;rsm;&J@"mwfyHkawGudk±dkuf,lumolwdk@&J@vuf&Sd tajctaeawGudk “'Dt}uHtpnf[m EdkifiHa&;tusOf;om;rsm;&J@ tajctaeawGudk
wurBmvHk;u vlawGodvmatmif vkyfwJhtcsufyJjzpfygw,f” vdk@ ajz ukvor*~tygt0if tjynfjynfqdkif&muodatmif vkyfedkifpGrf;&Sdw,fvdk@
=um;cJhwmjzpfygw,f? ol&dkuf,lwJh EdkifiHa&;tusOf;om;rsm;&J@txJrSm xifygw,f? "mwfyHkawG±kduf+yD; tckvdkjyor_awGvkyfjcif;jzifh udk,fwdkif t
1991 uae 1995 ckESpftxd etztusOf;axmifxJrSm EdkifiHa&;tusOf; usOf;uscHcJh&wJh EdkifiHa&;tusOf;om;a[mif;awGuvnf; olwdk@vdkyJ vuf&Sd
om;jzpfcJhwJh udkzkef;jrifhxGef;vnf; yg0ifwmrdk@"gwfyHkt&dkufcHwJhtaetxm; tusOf;uscHae&wJh tusOf;om;awG&J@ta=umif;udk urBmuodatmif ydkrdk
eJ@ywfowf+yD; ar;jref;cJh&m olu ckvdkajymygw,f? vkyfaqmifvmEdkifygw,f? wu,fhudk t"dy`gvfav;av;eufeufudk ay;yg
“usaemfhudkawmh rae@u 'DyJ,if;ESpfywfvnfae@rSm 'DyJ,if; udpPeJ@ w,f”?
ywfouf+yD; qENjyaewJh *syefrSm&SdaewJh jrefrmjynfoljynfom;awG&J@ a&S@rSm *sdef;rufau;[m ol@&J@tckv_yf&Sm;r_ "gwfyHkrsm;a=umifh 2009
"gwfyHk±kduf,loGm;ygw,f/ b,fvdk±kduf xm;vnf;qdk&if nmzufvufay: ESpf wESpftwGif;rSmyJ jyifopfuay;tyfwJh Prix de la Photographie
rSm EdkifiHa&;tusOf;om;a[mif;jzpfwJh usaemfu EdkifiHa&;tusOf;om;awG de Paris 2009 &J@ 'kwd,qkeJ@ FOREIGN CORRESPONDENTS’
vGwfajrmufzdk@ pdwfqENeJ@udk,fpdwf}udKuf udk,feJ@ywfoufwJh udk,fh&J@&J CLUB OF THAILAND 'kuQonfESifh a&$@ajymif;tvkyform;rsm;qdkwJh
abmf&JbufbJjzpfjzpf/ udk,feJ@twl wcef;xJaecJhwJh vlyJjzpfjzpf/ udk,f acgif;pOfatmufrSm wwd,qkwdk@udk &&SdcJhygw,f?

wmhcfqdyfurf;jy\em v$wfawmftrwfESifh pD;yGm;a&;orm;awG ajz&Sif;ae


DVB / Zefe0g&D 31 ? ? jrefrmEdkifiH armif;awmòr›udkrsufESmrlxm;wJh wmhcf “tJ'nD aeydik ;f abmvk;H yJt
G +y;D rSm jrefrmu abmvH;k orm;awG a&csK;d
uem e,fpyfukefoG,fa&;qdyfurf;u jrefrmavSorm;awGeJ@ a'ocHt zdk@ toGm;rSm jyef+yD; &efpw,f/ tJ'DrSm a&rcsKd;&bl;/ aomufa&uefqkd+yD;
vkyform;awGt=um;jzpfyGm;cJhwJh cdkuf&efjzpfyGm;r_jy\emudk wmhcfemv$wf tJ'Duae ckduf&efjzpf+yD;awmh jrefrmu tvkyform;wa,muf&,f a'ocH
awmftrwfeJ@ a'ocHpD;yGm;a&;vkyfief;&SifawGu wm0ef,lajz&Sif;ay;ae bef*gvD ig;a,mufavmuf '%f&m&w,f?”
w,fvdk@ od&yg w,f? aemufwae@ reuf 10 em&Dcef@rSmawmh qdrfurf;tvkyform;awGeJ@
jy\emajz&Sif;+yD;rS a'ocHukefwif/ ukefcstvkyform;awGtvkyf a'ocH 200 avmufu jrefrmavSorm;awGudk xyf+yD;&ef&Smvdk@avSawG
jyefvkyf=urSmrdk@ wmhcfuemv$wfawmftrwfeJ@ a'ocHpD;yGm;a&;vkyfief; udk ewfjrpftv,ftxd armif;ESifxGufajy;&w,fvdk@ tqdkyg&cdkiftrsKd;
&SifawGu wm0ef,lajz&Sif;ay;ae&ygw,f? 'Dta=umif;eJ@ ywfouf+yD; om;u tckvdkqufajymygw,f?
wmhcfuema&muf &cdkiftrsdK;om;wOD;u tckvdk&Sif;jyoGm;ygw,f? “'D 28 &ufae@ 10em&DavmufrSm a'ocHtvkyform;awG[m
“tvkyform;awG '%f&m&awmh olwdk@u 'Djy\emudk rajz&Sif; a'ocH vl 200 avmufeJ@ tJ'Dwhmcfuem qdyfurf;udk twif;0ifa&muf
ay;oa&G@ 'Dukefwifukefcstvkyfudk olwdk@u rvkyf=ubl;av/ tJ'DrSm +yD;awmhcJawGeJ@aygufw,f/ olwdk@eJ@&efjzpfwJh abmvHk;orm;awGudkowf
yJG±Hkydkif&SifawGqdkwm&Sdw,f/ pD;yGm;a&;vkyfief;&SifawGaygh/ aemuf+yD;awmh ykwfw,f/ tJ'DrSm jrefrmuabmvHk;orm; vl 8 a,mufavmuf'%f
wmhcfuem ygvDreftrwfawG&Sdw,fav/ olwkd@u wm0ef,lajz&Sif;ay;zkd@ &m&w,f/ a'ocHbef*gvDawGuawmh 10 a,mufavmuftemw&jzpf
vdk@vkyfaew,f?” w,f/ csufcsif; jrefrmabmvHk;orm;awG[m olwdk@&JŒukefwifwJhavSawmf
'DukefoG,fa&; qdyfurf;[m wmhcfuemòr›eJ@ 3 rdkifavmufa0;+yD; awmfrsm;rsm; 10 ausmfavmuf xGufajy;wdrf;a&Smifae&w,fav?”
jrefrmEdkifiHeJ@t"duukefoG,faewJhqdyfurf;jzpfygw,f? jy\empwifjzpf vGefcJhwJh 2 ywfavmufuvnf; jrefrmavSorm;awGeJ@ qdyfurf;
yGm;wmuawmh +yD;cJhwJh 27 &ufnaepum+yD; qdyfurf;tvkyform;awG taumufcGef0efxrf;awG pum;rsm;&mu wmhcfemqdyfurf;udk wywf
eJ@ jrefrmavSorm;awG abmvHk;upm;&mu pum;rsm; &efjzpf=uwmyg? ausmfydwfvdkuf&ygao;w,f? tJ'Dvdkqdyfurf;ydwfvdkuf&wma=umifh jrefrm
abmvHk;yGJ+yD;wJhtcgrSmvJ jy\emxyfjzpfw,fvdk@ wmhcfuema&muf &cdkif avSorm; awG o,faqmifvmwJh ig;awG tukefykwfukef+yD; usyfaiGodef;
trsdK;om;wOD;u tckvdkajymygw,f? 200 ausmfbdk; qHk;&H_;&w,fvdk@ pHkprf;od&Sd&ygw,f?

Page 16 Voice of Burma 748 February 7, 2010


ppfrSefaoma¶G;aumufyGJ/ tm%m&Sifa¶G;aumufyGJESifh
jrefrmjynftem*wf(tydkif;=6) cifrrrsKd;
အဲဒီအခါမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕မူလရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ပင္မတာ၀န္ေတြ ထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ပညာေရးကို စနစ္တက်
လည္းပ်က္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ျပည္သူအၾကား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔အစိုးရအၾကား အကြက္ခ်ၿပီး ဖ်က္ဆီးထားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕က်န္းမာေရး
က အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမွဳနဲ႔ ေလးစားမွဳေတြလည္း ပ်က္ျပယ္ ကို အေလးမထားတာေၾကာင့္ နအဖလက္ေအာက္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
ရွဳပ္ေထြးကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေၾကြသင့္ဘဲ ေၾကြေနရတဲ့အသက္ပန္းေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ဒါ
ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးအတြက္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေတြကို သူတို႔သိေနၾကပါတယ္။
တပ္မေတာ္ထဲ၀င္လာတ့ဲ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းရတနာေတြဟာလည္း ပါးစပ္ကေနသာ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေပးေန
ကုယ
ိ ္ ကျပရမွာမဟုတတ
္ ဲစ
့ င္ေပၚမွာ အာဏာရွငေ
္ တြၾကိဳးဆြဲတဲ့ ရုပေ
္ သး တယ္လို႔ထြက္ဆိုေနေပမယ့္ ဒီစကားေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတို႔
ေလးအျဖစ္ တက္ကၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ရဲ႕ ခဲနဲ႔ေပါက္ ကိုယ္ သူတို႔သိေနၾကပါတယ္။ လူဆိုတာက မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေနသူ
မွဳ ေတြ၊ တံေထြးနဲ႔ေထြးမွဳေတြကို ၾကားထဲကေနခံၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ ေတြဆိုရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဘာကိုမွရင္ဆိုင္ရမွာ မစိုး ရိမ္ေပမယ့္
တယ္။ ခုိးေၾကာင္ခိုး၀ွက္လုပ္ထားသူေတြက်ေတာ့အလိမ္ေတြေပၚမွာေၾကာက္
ဒီလိုရုပ္ေသးဘ၀ေရာက္ျပီးမွ မိမိနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပင္မတာ၀န္ ျပီး ဟိုဖံုး ဒီဖိလုပ္တာ လူေတြကိုမရိုးမသားဆက္ဆံတာေတြလုပ္တတ္
ေတြကိုျပန္ျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပန္ေတာ့လည္း မိခင္တပ္မေတာ္ ပါတယ္။
ၾကီးအတြင္းမွာ ကိုယ္နဲ႔ေက်ာင္းအတူတူဆင္းခဲ့သူေတြကို အထက္လူ ဘယ္သူကမွရန္မရွာဘဲနဲ႕ ရန္လိုေနတတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္စိတ္
ၾကီးေတြအေနနဲ႔ဆက္ဆံရတာေတြ၊ သေဘာသဘာ၀မတူတဲ့ ပတ္၀န္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ တဘက္သားကို မယံုၾကည္စိတ္ေတြနဲ႔ဘဲ လူေတြကို
က်င္တခုမွာ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ျပန္ညႇိရတာေတြနဲ႔ လူကန္႔လန္႔ေတြ ဆက္ဆံတတ္ပါတယ္။ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြမွာလည္း ဒီလကၡဏာ
ဘ၀ကို က်ေရာက္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔ မေကာင္းျပဳခဲ့တဲ့ကံေတြ သူတို႔ဆီ
ဒီေနရာမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ ႏိုင္ငံေရး၀ါသနာမပါရဘူး၊ ျပန္လာမွာကို စိုးရိမ္စိတ္ေတြ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္
ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဘူးလို႔ ဆိုလိုေနတာမဟုတ္ပါ။ ၀ါသနာပါရင္ တပ္က ေကာင္းစားေရးအတြက္ စုေဆာင္းထားတ့ဲဥစၥာပစၥည္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး
ထြကျ္ ပီး ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသမားဘ၀ကို အျပည္အ
့ ၀ခံယလ
ူ ရ
႔ုိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ဆုံး႐ံႈးသြားမွာကို ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္ေတြ၊ လူတဦးနဲ႔တဦး အ
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအၾကား ျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မေနဖူးဘဲ
ေရာက္ေနမွာကေတာ့အျမင္မေတာ္၊ ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ဆိုသလိုဘဲ မုဆိုးဘ၀နဲ႕ သားေကာင္လိုက္ပစ္ေနတ့ဲ ဘ၀မွာဘဲ ေနဖူးတာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သားေကာင္တလွည့္ျဖစ္လာမွာကို စိုး႐ြံ႕စိတ္ေတြကသူတို႔ရဲ႕ စိတ္
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာကိုက အင္အားျပမွဳအ အစဥ္ေတြကို လႊမ္းမိုးပါေတာ့တယ္။
ေနအထားတခုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္၊ ဒီအခါမွာ ပါလီမန္ထဲမွာျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သား႐ုပ္
တန္းတူညီမွ်ခြင့္ အေျခခံသေဘာတရားေတြလႊမ္းျခံဳေနတဲ့ ပါလီမန္နဲ႔ ေသးႀကိဳးဆြဲေလးေတြ ပါေနရင္ေတာ့ ဒီလိုေၾကာက္လန္႔ရမႈေတြ ေလ်ာ့
သင့္ေလ်ာ္မွဳမရွိပါဘူး၊ မအပ္စပ္ပါဘူး။ အင္အားအတူတူညီမွ်ျပီး အတူ တန္ေကာင္းပါရဲ႕ဆိုတ့ဲ အေတြးေတြနဲ႔ မၾကံေကာင္း မစည္ရာတပ္မ
တကြကစားေနၾကတဲ့ ကေလးေတြအၾကားမွာ ဗလေတာင့္ေတာင့္၊ ေတာ္ၾကီးတရပ္လုံး သမိုင္းအဆက္ဆက္သိကၡာက်ေစမယ့္၊ ပါလီမန္
အင္အားၾကီးၾကီး လူၾကီးတေယာက္ကို ေတြ႕လိုက္ရရင္ ဒီလူၾကီးကို ထဲ တပ္မေတာ္သားေတြ သြတ္သြင္းတဲ့အစီအစဥ္ႀကီးကို အေကာင္
လူ႕ အဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ အထည္ေဖာ္ၾကေတာ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ သူတို႔သားစဥ္ေျမး
ဒီလူၾကီးဟာ က်ပ္မျပည့္တ့ဲလူၾကီးျဖစ္ႏိုင္ဘို႔က ရာခိုင္ႏွဳန္းေတာ္ ဆက္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕အနာဂတ္ၾကီးကို ပံုဖ်က္
ေတာ္မ်ားတယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြကို ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ားဘဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
ႏိုင္ငံ ေရးမလုပ္ရဘူးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မဟာစီမံကိန္းၾကီးမွာ တပ္မေတာ္သားေကာင္းရတနာ
က်ပ္မျပည့္တ့ဲလူၾကီး မျဖစ္ေစဖို႕ အင္အားအေရခံြကိုခြာၿပီး ရိုးရွင္းစြာ ေတြ အသံုးခ်ခံၾကရပါမယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ရပ္က အဆင့္ျမင့္တပ္မ
ႏိုင္ငံေရးကစားကြင္းထဲကို၀င္လာသင့္ပါတယ္။ ေတာ္ေတြဆိုတာက သူ႔အဆင့္အတန္းနဲ႔သူ သီးျခားရပ္တည္ၿပီး ေ႐ြး
ဒါျဖင့္ရင္ နအဖစစ္အုပ္စုေတြဟာ ရိုးရွင္းစြာ အရပ္သားပါတီသစ္ ေကာက္ပြဲဆိုရင္ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ မဲေတာင္ေပးခြင့္မရွိပါဘူး။
ေထာင္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲထဲ၀င္လာတာမဟုတ္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ကလိမ္ ဒါမွလဲ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးအႀကီးဆံုးက ျဖစ္တဲ့
ကက်စ္ဥာဏ္ေတြသံုးျပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာရဘို႔ လုပ္ေနၾကရသလဲဆို ကာကြယ္ေရးက႑နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးက႑မွာ အျပည့္အ၀အာ႐ံု
တာကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ စစ္မွန္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘာ စိုက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳမလုပ္ရဲသလဲ။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္၊ ဆင္ျဖဴ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းမႈမွာ
ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ဆင္မည္းက မၾကည့္၀ံ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုရင္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို စနစ္တက်ျပန္လည္တည္
ျပည္သူလူထုအေပၚ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳမရွိခဲ့ပါ ေဆာက္ရမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ပိုၿပီးေတာင္ သီးျခားရပ္တည္သင့္ပါေသး
ဘူး။ မတရားမွဳေတြကို ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တယ္။
ရဲ႕စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုမလုပ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕သား a&S‹wywfrSqufvufazmfjyygrnf
စဥ္ေျမးဆက္၊ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ ေကာင္းစားေရးကိုသာ အေကာင္အ

February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 17


typf&yf rGefjynfopfygwDrS e,fjcm;apmifhwyfzGJ@a&; vkH;0vufrcH
VOA / Zefe0g&D 31 ? ? အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဟာ ၿပီးေတာ့ အေျဖရွာခ်င္တယ္။ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနက
စစ္အုပ္စု တိုက္တြန္းထားတဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လုံး လည္း ဒီမိုကေရစီအေရးေရာ၊ တိုင္းရင္းသား အေရးေရာေျပလည္
၀လက္မခံဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ေအာင္အေကာင္းဆံုးနည္းက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာေရးပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ
တြက္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒထဲက တခ်ဳိ႕ လည္း အခ်ိန္ကရွိေနေသးတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီအျမင္နဲ႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔
အခ်က္အလက္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥကၠ႒ႀကီးႏိုင္ေထာမြန္က ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအ “တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္အစိုးရကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္
နားမွာေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေျခခံၿပီးေတာ့ႀကိဳးပမ္းေနတယ္။ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အသြင္ကို လက္မခံတဲ့ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြ စည္းပံုကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်က္ေတြကိုမျပင္ရင္ က်ေနာ္တို႔လက္
ဟာ တူညီတဲ့ ပ္တည္ခ်က္ေတြ ရွိေနၾကတယ္လို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔အျမင္က ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ေပါ့၊ အေျခအ
ဥကၠ႒ႀကီး ႏိုင္ေထာမြန္က ဗြီအိုေအကို အခုလိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ေနက အဲဒီလိုရွိေနသည့္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ရင္ေတာ့က်ေနာ္
“က်ေနာ္တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြၾကားမွာတူညီ တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ျပႆနာေရာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေရာ ေျပ
တဲ့ ဒီနယ္ျခားတပ္ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕ဖို႔ ေျပာလာတဲ့အေပၚမွာ လည္မွာျဖစ္လို႔ အဲဒီျဖစ္ေရးအတြက္အေပၚ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီး
က်ေနာ္တို႔အျမင္ေပါ့ေလ၊ တူညီတဲ့မူေတြကို ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲဝင္ တင္ျပေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။”
နံပါတ္ ၁၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တခုတည္းမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကေန ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္မြန္
ေျမွာက္ထားတဲ့ နအဖရဲ႕ေအာက္မွာ တပ္မေတာ္တခုတည္း ရွိရမယ္ အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားကို ထိုင္း၊ ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဘုရား
ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ မူအားျဖင့္လက္ခံတယ္။ သံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမွာ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔နံနက္ မွ
“နံပါတ္ ၂၊ အဲဒီရွိေနတဲ့ သူတို႔ လူမ်ဳိးစုတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။မြန္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား
တပ္အသီးသီးကလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ဆိုင္ရာျပည္နယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသ ေတြနဲ႔ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနား ကို
အစိုးရရဲ႕ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိရမယ္။ အဲဒီအေျခခံမူ ၂ ခုကို က်ေနာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပက မြန္ျပည္သူေတြ အမ်ားအျပားတက္ေရာက္ခဲ့ သလို
တို႔ ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရင္ တူညီၾကတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီအျမင္ကိုလည္း ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕က ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါ
က်ေနာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ဒါ မူအေနနဲ႔ေတာ့လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ တယ္။
ေတြ႕ေျပလည္ေအာင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္းအားလံုးညႇိႏႈိင္းဖို႔ လိုမွာေပါ့။” မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ဟာ သံမလကုမၼာနဲ႔ ဝိမလကုမၼာ မင္းသား
မြန္ျပည္သစ္ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုတိုက္တြန္းထားတဲ့ နယ္ျခား ႏွစ္ပါး ဟံသာဝတီ မြန္ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပို႔တြဲလ
ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီး ႏိုင္ေထာမြန္က ျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ကို အစြဲျပဳၿပီး သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ဆိုပါတယ္။
“တဘက္ကလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ bm;rm;-ADGa*satmfpumqkar#mf
တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြကိုလည္း အသြင္ေျပာင္းဖို႔ အဲဒီလိုလုပ္ေနတယ္။
DVB / azazmf0g&D 2 ? ? a[mvd0k'fuae0ifvmwJh owif;awG
အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ပါတီအျမင္ကလည္း ထင္ထင္ရွားရွားျပန္ၾကား
t& tckESpftwGuf aemufqkH;pumwif atmfpumqk 5 ckpm&if;rSmusrwdk@
ၿပီးေတာ့ ေျပာထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ နယ္ျခားေစာင့္ 'DADGbDu xkwfv$ifhcJhwJh bm;rm;-ADGa*s rSwfwrf;&kyf&Sifum; yg0ifaew,fvdk@
တပ္ဖြဲ႕ဖို႔လည္း လူထုေတြရဲ႕ အျမင္အရ လက္မခံႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီအ od&ygw,f?
ေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနေတာ့ တဘက္က စစ္အုပ္စုက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ရပ္ taumif;qkH;&kyfoHrSwfwrf; 5 ckpm&if;rSm tckvkdyg0ifaewmjzpf+yD;
တည္ခ်က္အေပၚေပါ့၊ လက္မခံႏိုင္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚမွာ သူတို႔ t+yD;owf a&G;cs,fr_udkawmh rwfv 7 &ufae@rSm usif;yr,fvdk@od&
လည္း သေဘာမတိုက္ဆိုင္ေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔ကဘယ္လိုလႈပ္ ygw,f? bm;rm;ADGa*s&kyf&Sif[m 2007 pufwifbma&$0ga&mifawmf vSefa&;
ရွားလာမလဲဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔က တဘက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ udk t"du&dkuful;xm;wmjzpf+yD; &dkuful;olawG usrwdk@'DADGbD&J@owif;
ေနရတာေပါ့။”
axmufawGjzpfygw,f? qka&G;cs,fa&;tzGJ@&J@rSwfcsufukd ajym&r,fqkd&if
bm;rm;AGDa*s[m zdESdyfcsKyfcs,fr_}uD;vSwJhetzppftkyfpkatmufrSm&J0HhvSwJh
လက္ရွိအေျခအေနမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ စစ္အစိုးရအၾကား
owif;axmufawGu 'DrSwfwrf;ADG'D,kdudk oufpGef@qHzsm;&dkuful;cJh+yD; EdkifiH
ဆက္ဆံေရးအပိုင္းေတြမွာ ေအးစက္မႈရွိလာသလို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
wumowif;XmeawGqDvsLd@0SufpGmay;ykd@EdkifcJhw,fvdk@azmfjyxm;ygw,f?
အေနနဲ႔ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒထဲကတခ်ဳိ႕ 'DZmwfum;udk urBmwv$m;rSm jyoaeqJjzpf+yD;xdyfwef;rSwfwrf;
အခ်က္အလက္ေတြကိုမျပင္ရင္ လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီးႏိုင္ေထာ &kyf&Sif 15 ckxJrSm pm&if;0ifaew,fvdk@+yD;cJhwJh Edk0ifbmvua[m vd0k'fu
မြန္က အခုလို ေျပာပါတယ္။ a=unmcJhygw,f? tckawmh 15 ckuae 5 ck pm&if;xJygvmwmjzpf+ydD;
“က်ေနာ္တုိ႔က အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရေဆြးေႏြး wu,f atmfpumqk&r&udkawmh rwfv 7 &ufae@rSm od&rSmjzpfyg
w,f?

Page 18 Voice of Burma 748 February 7, 2010


February 7, 2010 Voice of Burma 748 Page 19
'Drkdua&pDa&;v_yf&Sm;ol oHCmawmfoHk;yg;eJ@vl2 OD;tjypf'%fawGay;csrSwf
RFA / azazmf0g&D 1 ? ? ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္နဲ႔ စက္ ေဌးက လိုက္ပါေဆာက္႐ြက္ေပးေနတယ္လ႔ေ
ို ျပာပါတယ္။ ေရွ႕ေနဦး
တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက အဖမ္းခံရသူ ၈ ဦးထဲက ေရွ႕ေနမပါဘဲ အမႈစစ္ ေက်ာ္ဟိုးကဆက္လက္ၿပီး အစိုးရအၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈပုဒ္မနဲစ
႔ ြဲခ်က္
ေနတဲ့သံဃာေတာ္သံုးပါးနဲ႔ လူႏွစ္ဦးကို မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက တင္ထားတဲ့အဂၤါေန႔တိုင္း ရန္ကုန္မွာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္
အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရားရံုးကေန အျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးလိုက္ၿပီလို႔ ေျမာက္ ေ ရး၀တ္ ျ ပဳဆု ေ တာင္ း ပြ ဲ လ ု ပ ္ သ ူ ေ ဒၚေနာ္ အ ု န ္ း လွ အ ပါအ၀င္
RFA က စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ ေလးဦးအမႈကို ဒီကေန႔သူကိုယ္တိုင္ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ရ
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ သံဃာေတာ္ သံုးပါးကေတာ့ ေရနံေခ်ာင္း ေၾကာင္းနဲ႔ဥပေဒေၾကာင္းအရ သူတု႔အ
ိ မႈက တကယ္တမ္းအမႈမေျမာက္
ၿမိဳ႕ ေ႐ႊေစတီေက်ာင္းက လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဝါယမ၊ ေခ်ာက္ ဘူးလိ႔ု ေျပာျပပါတယ္။
ၿမိဳ႕အေနာက္ ေငြေတာင္ပါဠိတကၠသိုလ္က ဦးေရ၀တ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕သာ “ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတာကို တဘက္က ဥပေဒအရာရွိက ျပန္
သနာ့ဝိပုလာရာမ အေနာက္တိုက္က ဦးဝိသုဒၶ တို႔ျဖစ္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ေတြ မေျဖဘူး။ သူက ေရးသားေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ တင္သြားတယ္ေလ။
ကေတာ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဦးရဲျမင့္နဲ႔ ပဲခူးၿမိဳ႕က ဦးေက်ာ္ခင္တ႔ျို ဖစ္ၾက သူတို႔စြဲခ်က္တင္တဲ့အထဲမွာ ကမၼ၀ါစာေတြ မေကြးေက်ာင္းတိက
ု ္ဆရာ
ပါတယ္။ ေတာ္ကို ကပ္တယ္ မကပ္ဘူးဆိုတာမွာ အေထာက္အထားမရွိဘူးေလ။
သံဃာတပါးအပါအ၀င္ က်န္သံုးဦးထဲက မႏၱေလးၿမိဳ႕က ကိုညိဳ သူတို႔မွာမ်က္ျမင္သက္ေသလည္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါကမခိုင္လံု
နဲ႔မသႏၱာထြန္းတိ႔က
ု ို ေရွ႕ေနအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲဥ
့ ီးေက်ာ္ဟိုး ဘူး။ တရားေသလႊတ္ေပးဘို႔ က်ေနာ္တ႔တ
ို င္ျပခဲ့တယ္ေပါ့ေလ။ ဥပေဒ
က သူသိခဲ့ရပံုကအ
ို ခုလုေ
ိ ျပာျပပါတယ္။ အရေတာ့ ဒီဟာေတြကမေပၚေပါက္ဘူး။ မရွိေတာ့ သူတို႔ကိုလႊတ္ေပး
“ဆရာေတာ္သုးံ ပါးနဲ႔ ဒီအရပ္သားကေတာ့ အကုန္လံုးအျပစ္ ရမွာေပါ့ေလ။ ဥပေဒအရကေတာ့ေပါ့။”
ဒဏ္ေပးလုိက္ၿပီ။ ေရွ႕ေနမပါေတာ့ ျမန္သြားတယ္ေပါ့ေလ။ သူတ႔က
ို ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ကို သီတင္းကၽႊတ္လျပည့္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ဒ
ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့မသိဘူးဗ်ာ။ အသင္းအဖြဲ႔ပုဒ္မ ၁၇ ရယ္၊ ဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းမွာရွိတဲ့ မေကြးပရိပတၱိစာသင္တိုက္ကေန အ႐ုဏ္
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၁၃-၁ ရယ္၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးပါတယ္။ စ ဆြမ္းကပ္ၿပီးအျပန္ ပတၱနိကၠဳဇနကံေဆာင္တဲ့ ကမၼ၀ါစာကိုင္ေဆာင္တဲ့
သျဖင့္ေပါ့ေလ။ တေယာက္ုိပုဒ္မ ႏွစ္ခု သံုးခုနဲ႔ အျပစ္ေပးလိုက္တယ္ အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
လို႔သာသိတယ္။ တေယာက္ကေ
ို ထာင္ ၆ ႏွစ္ ၇ ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ RFA က ေနာက္ထပ္တဆက္တည္းရရွိတဲ့ အင္းစိန္ေထာင္က
ေလာက္က်သြားတယ္။ ၉ ႏွစ္တခ်ဳိ႕က ဒါဘဲသိရတယ္။ ေသာၾကာေန႔ သတင္းကေတာ့ေဖာက္ခြဲေရးပုဒ္မေတြနဲ႔အဖမ္းဆီးခံထားရၿပီးABSDF
ကမွသိတာ။” ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးရဲ႕အဖြ႕ဲ
အမိန႔မ
္ ခ်ေသးဘဲ က်န္ေနတဲ့၊ ေဟာင္ေကာင္ကအျပန္ ေလ ၀င္ေတြလို႔စြပ္စြဲခံထားရတဲ့ ကိုေအးမင္းႏိုင္အပါအ၀င္ ၇ ဦးရဲ႕အမႈေတြ
ဆိပ္မွာအဖမ္းခံရတဲ့ ဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတအတြက္ ေရွ႕ေနဦးေက်ာ္ ကို ဒီကေန႔စတင္စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္၊

Voice
Burma of APTO 502
7-18-1 Takinogawa
Kita Ku, Tokyo
Japan. 114 - 0023

Tel/Fax: 81 3-3949-3919
E-mail: sayarkway@yahoo.com
koko@gol.com

1995 ck atmuf wdk bm v rS p wif I t ywf pOf xkwf a0 onf


AIR MAIL PRINTED MATTER
Page 20 Voice of Burma 748 February 7, 2010