You are on page 1of 8

-2-

-3-
-4-
-5-
-6-
-7-

Το ξέρεις Χριστιανέ ότι το νέο ηµερολόγιο είναι σχίσµα, διότι αλλοίωσε τις παραδόσεις της Ορθοδόξου Πίστεώς µας;
Και όµως λαός και Κλήρος του νέου ηµερολογίου καταφέρονται εναντίον των ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
(ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ), οι οποίοι παραµένουν στην Πατερική ευσέβεια;
Το ξέρεις ότι η αλλαγή του ηµερολογίου έσχισε την Ορθόδοξη Εκκλησία στα δύο, στη νεοηµερολογίτικη και την παλαι-
οηµερολογίτικη και προσέκρουσε στο Σύµβολο της Πίστεώς µας που λέει: ‘’Εις µίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν
Εκκλησίαν’’; Αυτό το αµάρτηµα ούτε µε αίµα µαρτυρίου δεν ξεπλένεται, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Η αλλαγή
του ηµερολογίου έγινε το 1924, αυθαίρετα και δικτατορικά και επιβλήθηκε µε θανατώσεις, φυλακίσεις και διωγµούς
του κλήρου και του λαού που δεν θέλησε την αλλαγή αυτή; Το νέο ηµερολόγιο είναι δηµιούργηµα των αιρετικών παπι-
κών (του Πάπα Γρηγόριου του 12ου), ώστε να προσεγγίσουν δολίως την Ορθόδοξο Ανατολική Εκκλησία και να την υπο-
τάξουν, ενωµένοι υπό το πρόσχηµα της αγάπης; Οι Άγιοι Πατέρες για το θέµα του νέου ηµερολογίου συνεκάλεσαν 4 Πα-
νορθόδοξους Συνόδους, τα έτη 1583, 1587, 1593 και 1848 και αναθεµάτισαν οποιονδήποτε το αποδεχθεί και το ακολου-
θήσει (ανάθεµα σηµαίνει να είναι κάποιος καταδικασµένος µαζί µε τον διάβολο, στο πυρ της αιώνιας κόλασης;); Αν το
σχίσµα στην Εκκλησία δεν διορθωθεί έγκαιρα εξελίσσεται σε αίρεση; Η εκκλησία του νέου γιορτάζει µε δύο ηµερολό-
για. Τις ακίνητες εορτές (8 µήνες) µε το νέο (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια) και τις κινητές (4 µήνες) µε το
Παλαιό ηµερολόγιο (Πάσχα), ενώ πολλές φορές καταργείται εντελώς η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία είναι
διορισµένη µε αποστολική εντολή; Για αυτό αναγκάζονται να νηστεύουν την εβδοµάδα του Αγίου Πνεύµατος, όπου απα-
γορεύεται. Οι Ιεροί Κανόνες αναθεµατίζουν όποιον δεν τηρεί όλες τις διατεταγµένες νηστείες της Εκκλησίας. Επίσης δη-
µιουργήθηκε ανωµαλία στο Κυριακοδρόµιο, διότι αλλοιώθηκε η διατεταγµένη τάξη των Ευαγγελικών περικοπών που δια-
βάζονται κάθε Κυριακή, ενώ αναµένουν κάθε χρόνο να ανοίξει το Τριώδιο στο παλαιό για να ανοίξει στο νέο.
Το ξέρεις ότι το Πάσχα είναι διορισµένο από την Πρώτη Οικουµενική Σύνοδο να πέφτει από τις 22 Μαρτίου µέχρι τις
25 Απριλίου, πότε όµως το µήνα Μάιο όπως συµβαίνει µε την εφαρµογή του νέου ηµερολογίου; Επίσης η δικαιολογία ότι
το παλαιό ηµερολόγιο έπρεπε να διορθωθεί, επειδή το νέο είναι πιο ακριβές από επιστηµονικής πλευράς και µελλοντικά
θα δηµιουργούνταν πρόβληµα στον κύκλο των εορτών, είναι εντελώς ψευδές. Απόδειξη, το γεγονός ότι οι περισσότερες
Ορθόδοξες Εκκλησίες πηγαίνουν µε το Παλαιό ηµερολόγιο (Ρωσίας, Σερβίας και Ρουµανίας) και τα 3 από τα 4 Πα-
τριαρχεία (Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και Ιεροσολύµων), χωρίς να έχει προκύψει σχετικό πρόβληµα. Το Πανάγιο Πνεύ-
µα που φώτισε τους Αγίους Πατέρες και θέσπισαν τα ∆όγµατα και τις Παραδόσεις της Πίστεώς µας, είναι ποτέ δυνατόν να
έκανε λάθος, ώστε να έρθουν οι σύγχρονοι νεωτεριστές, ψευδοποιµένες για να το διορθώσουν; Φρίξον ήλιε και στέναξον
γη και οδυροµένη βόησον! Η 7η Οικουµενική Σύνοδος εντέλλεται: ‘’Να έχει 3 φορές το ανάθεµα όποιος πειράξει τα
∆όγµατα και τις γραπτές και άγραπτες Παραδόσεις της Πίστεώς µας, είτε εις προσθήκην, είτε εις αφαίρεσιν, είτε
εις αλλόιωσιν’’. ∆ηλαδή στην 7η Οικουµενική Σύνοδο το Άγιο Πνεύµα εσφράγισε δια των Αγίων Πατέρων, όλα τα θέµατα
της πίστεως, οι οποίοι ‘’Τα πάντα καλώς διετάξαντο’’. Για αυτό και ο Κύριός µας στο Άγιο Ευαγγέλιό του λέει ότι ο-
ποιαδήποτε βλασφηµία κατά του Αγίου Πνεύµατος, δεν πρόκειται να συγχωρεθεί εις τους αιώνας.
Το ξέρεις ότι το Παλαιό ηµερολόγιο (Ιουλιανό) είναι εγκεκριµένο από τους Αγίους της Εκκλησίας, διότι µε αυτό γεννή-
θηκε ο Χριστός και θεσπίστηκαν όλες οι εορτές; Στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού, όπου κάθε Πάσχα βγαίνει το Άγιο Φως,
είναι µε το Παλαιό. Από τότε που εφαρµόστηκε το νέο ηµερολόγιο (στην Εκκλησία της Ελλάδος και στο Πατριαρχείο
Κων/πόλεως) εµφανίστηκαν µύρια κακά στους Χριστιανούς, όπως έξαλλες µόδες, κούρεµα και ξύρισµα των ιερέων, διαζύ-
για, παιδεραστίες, πορνείες, παρά φύση διαστροφές και πολλά άλλα. Ο λαός δυστυχώς πήρε τον κατήφορο, χωρίς στα-
µατηµό. Ας ξυπνήσουµε προτού να είναι αργά. Τα δεινά κατέφθασαν και η µέλλουσα κρίση είναι αναπόφευκτη.
Το ξέρεις ότι το Παλαιό ηµερολόγιο το χρησιµοποίησαν όλοι οι Άγιοι, χωρίς να βλάψει ούτε αυτούς, ούτε την Εκκλησί-
α; Ποιο είναι λοιπόν το σωστό; Ποιο πρέπει να ακολουθήσεις; Τι λέει η Εκκλησία και η συνείδησή σου; Τι ωφέλησε την
Εκκλησία το νέο ηµερολόγιο; Συντάχθηκε µε τον Πάπα και την αίρεση και εσύ διερωτάσαι; ∆εν βλέπεις τον γκρεµό
της απώλειας που οδηγούνται όσοι το ακολουθούν; Τι θα µας πει ο Κύριος; Υποκριταί, το µεν πρόσωπο του ου-
ρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σηµεία των καιρών ου δυνάσθε γνώναι; Όσοι ‘’Θεολόγοι’’ και ‘’Κληρικοί’’ λένε ότι
είναι το ίδιο είτε πας µε το Παλαιό είτε µε το νέο, ψεύδονται; Είναι πλάνη να ρίχνεις την ευθύνη στους µεταρρυθµιστές του
ηµερολογίου και να λες: ‘’Μόνο εκείνοι φταίνε, εµείς τι να κάνουµε;’’. Αδιαφορούµε και ακολουθούµε τους προδότες της
Αγίας Πίστεώς µας. Ας δούµε όµως τι λένε οι Άγιοί µας:
Ο Μέγας Βασίλειος: ‘’Της σιωπής το κρίµα φοβερόν εστί’’ & ‘’Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόµενον
είναι η Πίστις, τούτον είναι ίδιον της αρνήσεως. Το δε να ελέγχη, είναι οµολογία ειλικρινής’’. Ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστοµος: ‘’Ο µη λέγων την Θείαν αλήθειαν υπεύθυνος έστι του αίµατος τουτέστιν της σφαγής των ψυχών των
πλανωµένων’’ & ‘’Το µη κρίνετε ίνα µη κριθήτε, περί βίου εστίν, ου περί Πίστεως’’. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης:
‘’Εντολή γαρ Κυρίου µη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Ώστε, ότε περί Πίστεως ο λόγος έστιν ειπείν,
εγώ τις ειµί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης;… Ουαί και οι λίθοι κεκράξουσι και συ σιωπηλός και α-
φροντίς;’’.
-8-

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός παραγγέλλει: Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός κήρυτ- Ο Άγιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης, λέ-
‘’Φεύγετε τους παπικούς, ως φεύγει τις τε: ‘’Τον Πάπα να καταράσθε γει: ‘’Το βάπτισµα των Λατίνων εί-
από όφεως’’. Ενώ στη συνθήκη της Φερά- διότι αυτός θα είναι η αιτία του ναι ψευδώνυµο βάπτισµα και δεν
ρα - Φλωρεντίας (1439 µ.Χ.), όταν του ζήτη- κακού’’ και ο Αποστ. Παύλος λέ- είναι δεκτό ούτε κατά τον λόγο της
σαν να υπογράψει την ένωση µε την παπι- ει: ‘’Μετά πρώτης και δευτέρας ακρίβειας, ούτε κατά τον λόγο της
κούς είπε: ‘’Ου ποιήσω τούτο ποτέ καν ει νουθεσίας, από αιρετικό άν- οικονοµίας, επειδή πρωτίστως εί-
τι και γένηται’’. ∆υστυχώς, ο τότε Πατριάρ- θρωπο παραίτου’’. Πέρασε σχε- ναι αιρετικοί και δευτερευόντως,
χης υπέγραψε, πεθαίνοντας ύστερα µε φρι- δόν 1 χιλιετηρίδα και οι παπικοί επειδή δε φυλάσσουν τις 3 βυθίσεις
κτό τρόπο, ενώ ο Πάπας όταν διαπίστωσε όχι µόνο εµµένουν, αλλά αυξά- του βαπτιζοµένου υπό του ύδατος,
ότι ο Άγιος δεν είχε υπογράψει, είπε: ‘’Ου- νουν τις κακοδοξίες και τις πλάνες όπως παρά των Αγίων Αποστόλων
δέν ποιήσαµεν’’. Έτσι διασώθηκε η Αγία τους. Προς τι λοιπόν ο διάλογος η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία
Ορθοδοξία και επιστρέφοντας στην µε τον Πάπα; Γιατί η εκκλησία του παρέλαβε’’. Παρ’ όλα αυτά, η εκ-
Κων/πολη ο λαός φώναζε: ‘’Έξω κλήρον, νέου, µε δική της αίτηση προ- κλησία του νέου έχει αποδεχθεί ότι τα
νέον Κλήρον’’, στους προδότες κληρικούς. σήλθε στο ΠΣΕ το ’48; ‘’Μυστήρια’’ των αιρετικών, ισχύουν.

Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει: ‘’Με τις πλά- Αυτά λένε οι Άγιοί, δυστυχώς όµως ο ‘’Πατριάρχης’’ και ο ‘’Αρχιεπίσκο-
νες της η παπική εκκλησία, στερήθη- πος’’ λένε και κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Να ενωθούµε δηλαδή µε τους
κε της Χάριτος του Αγίου Πνεύµατος αιρετικούς, δίχως οι παπικοί να αρνηθούν τις αιρέσεις τους. Αυτό σηµαίνει
και κατάντησε σώµα χωρίς πνεύµα ότι έχουν αιρετικά φρονήµατα και εφόσον έχουν συµπροσευχηθεί µαζί
και ψυχή’’ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυ- τους, συγκαταλέγονται µε τους αιρετικούς. Οι Άγιοι Πατέρες στην 7η Οικου-
σόστοµος: ‘’Μη σχέσιν, µη φιλίαν, µη µενική Σύνοδο αποφάνθηκαν: ‘’ΟΛΟΙ ΤΟΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙΣ ΑΝΑΘΕΜΑ’’. Εµείς
ειρήνην, µηδέ κοινόν µετά των ετε- τώρα ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ποιούς θα ακούσουµε, τους Αγίους µας ή τον
ροδιδασκούντων έχειν. Και γάρ και ‘’Πατριάρχη’’ και τον ‘’Αρχιεπίσκοπο’’; Οι Άγιοι κέρδισαν σίγουρα τη βασιλεία
Iερέας και λαϊκός, υπέρ της αληθείας του Θεού, ενώ πολλοί Πατριάρχες καταδικάστηκαν ως πλανεµένοι και αιρετικοί.
προσήκει φθέγγεσθαι, κατά των πα- Ας επιλέξει λοιπόν ο καθένας, ποιον δρόµο θα ακολουθήσει.
ραβατών αγωνίζεσθε’’. ‘’Ο λατινοφρονών µετά των Λατίνων κριθήσεται και ως παραβάτης
της πίστεως λογισθήσεται’’ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ