You are on page 1of 2

1

10

11

12

13

Razd
.

Slu. br
i broj
dolazak
a

Redn
i broj
dolas
ka

Vrijem
e
dolask
a

Slu. Br
i
vrijeme
usluiva
nja

ekanj
e
radnik
a na
uslugu

Poetno
vrijeme
usluiva
nja

Vrijem
e
zavre
tka
usluge
(1.
radnik
)

Neza
posl.
vrije
me
1.
radni
k

Vrijem
e
zavre
tka
usluge
(2.
radnik
)

Neza
posl.
vrije
me
2.
radni
k

Vrijem
e
zavre
tka
usluge
(3.
radnik
)

Neza
posl.
vrije
me
3.
radni
k