You are on page 1of 17

a;pStMbSmOit"

≈Ig,ex;y nm"
aq p[qmoå?y;y"
aq goro/n;idivWyegohTy;y;' c p[;y…íˇv,Rnm(
a;pStMb' p[v+y;…m p[;y…íˇivin,Rym(
dUiWt;n;' iht;q;Ry v,;Rn;mnupvU x R " 1
preW;' p·rv;deWu invOˇmOiWsˇmm(
ivivˇ_dex a;sInm;Tmiv¥;pr;y,m( 2
anNymns' x;Nt' sTvSq' yogivˇmm(
a;pStMbmOiW' sveR smeTy munyoåb[vu n( 3
.gvn( m;nv;" sveåR sNm;geåR ipiSqt; yd;
crey/u mR k
R ;y;R,;' teW;' b[iU h ivin„’itm( 4
ytoåvXy' gOhSqen gv;idp·rp;lnm(
’iWkm;Rid c;pTsu i√j;mN],mev c 5
deyç;n;qkÉåvXy' ivp[;dIn;ç .eWjm(
b;l;n;' StNyp;n;idk;yRç p·rp;lnm( 6
Ev' ’te kq≤çt( Sy;Tp[m;do y¥k;mt"
gv;dIn;' ttoåSm;k˘ .gvn( b[iU h in„’itm( 7
Evmuˇ_" =,' ?y;Tv; p[…,p;t;d/omu%"
ÎÇ; AWInuv;cedm;pStMb" suin…ítm( 8
b;l;n;' StNyp;n;idk;yeR doWo n iv¥te
ivpˇ;vip ivp[;,;m;mN],…cikTsne 9
gv;dIn;' p[v+y;…m p[;y…íˇ' ®j;idWu
kÉ…cd;¸nR doWoå] deh/;r,.eWje 10
a*W/' lv,çwv òehpu∑‰•.ojnm(
p[;…,n;' p[;,vOÊyqR" p[;y…íˇ' n iv¥te 11
28
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

ait·rˇ_' n d;tVy' k;le SvLpNtu d;pyet(


ait·rˇ_É ivp•;n;' ’Cz^mve iv/Iyte 12
}yh' inrxn;t( p;d" p;dí;y;…ct' }yhm(
p;d" s;y' }yh' p;d" p[it.oJy' tq; }yhm( 13
p[;t" s;y' idn;ıRç p;don' s;yv≤∆Rtm( 14
p[;t" p;d' creCzÀ{" s;y' vwXySy d;pyet(
ay;…ctNtu r;jNye i]r;]' b[;˜,Sy c 15
p;dmek˘ cre{o/e √* p;d* bN/ne cret(
yojne p;dhInç cret( sv| inp;tne 16
`<$;.r,doWe, g*Stu y] ivp¥te
credıRvt[ ' t] .UW,;q| ’t' ih tt( 17
dmne v; inro/e v; s'`;te cwv yojne
StM.̓lp;xwí mOte p;donm;cret( 18
p;W;,wlgR @u v¯ ;Rip xS]e,;Nyen v; bl;t(
inp;ty≤Nt ye g;Stu teW;' sv| iv/Iyte 19
p[;j;pTy' crei√p[" p;don' =i]yíret(
’Cz^;ıRNtu cre√Xw y" p;d' xU{Sy d;pyet( 20
√* m;s* d;pye√Ts' √* m;s* √* Stn* duhte (
√* m;s;vekvel;y;' xeWk;le yq;®…c 21
dxr;];ıRm;sen g*Stu y] ivp¥te
six%' vpn' ’Tv; p[;j;pTy' sm;cret( 22
hlm∑gv' /m| W@±gv' jIivt;…qRn;m(
ctugvR ' nOxs' ;n;' i√gvç …j`;'…sn;m( 23
aitv;h;itdoh;>y;' n;…sk;.edne tq;
ndIpvRts'ro/e mOte p;donm;cret( 24
n n;·rkÉlb;l;>y;' n muÔne n cMmR,;
29
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

E….g;RStu n b›Iy;√ı±v; prvxo.vet( 25


k⁄x"w k;xwí b›Iy;√éW.' d≤=,;mu%m(
p;dl¶;…¶doWeWu p[;y…íˇ' n iv¥te 26
Vy;p•;n;' bÙn;Ntu ro/ne bN/neåip c
….WiÑQyopc;re c i√gu,' gov[tçret( 27
Í©.©πåiSq.©π c l;õ™gl U Sy c kˇRne
s¢r;]' ipbe∂Gu /' y;vTSvSq; pun.Rvte ( 28
gomU],e tu s'…m≈' y;vk˘ .=yeid≠√j"
Eti√…m…≈t' cwv muˇ_çoxns; Svym( 29
dev{o<y;' ivh;reWu kÀp„e v;ytneWu c
EWu goWu ivp•;su p[;y…íˇ' n iv¥te 30
Ek; p;d;ˇu b¸….dwvR ;√‰;p;idt; Kv…ct(
p;d' p;dNtu hTy;y;íreySu te pOqKpOqk™ 31
yN],e go…íikTs;qeR mU!g.Rivmocne
yàe ’te ivpiˇíeTp[;y…íˇ' n iv¥te 32
srom' p[qme p;de i√tIye Xm≈ukˇRnm(
tOtIye tu ix%; /;Yy;‹ six%Ntu inp;tne 33
sVv;‹NkÉx;n( smuıT» y zπdyed©ë≤l√ym(
Evmev tu n;rI,;' ixrso mu<@n' SmOtm( 34
îTy;pStMbIye /MmRx;S]e p[qmoå?y;y"
aq i√tIyoå?y;y"
aq xuı‰xu≤ıivvekv,Rnm(
k;®hStgt' pu<y' y∞ g[;m;i√in"SmOtm(
S]Ib;lvOı;c·rt' p[Ty=;Î∑mev c 1
p[p;Svr<yeWu jleåq nIre {o<y;' jl' y∞ ivin"sOt' .vet(
30
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

êp;kc;<@;lp·rg[hWe u pITv; jl' pçgVyen xu≤ı" 2


n du„yeTsNtt; /;r; v;toıÜt;í re,v"
≤S]yo vOı;í b;l;í n du„y≤Nt kd;cn 3
a;TmxYy; c vS]ç j;y;pTy' km<@lu"
a;Tmn" xu…cret;in preW;mxucIin tu 4
aNywStu %;int;" kÀp;St@;g;in tqwv c
EWu ò;Tv; c pITv; pçgVyen xu?yit 5
¨iCz∑mxu…cTvç y∞ ivœ;nulpe nm(
sv| xu?yit toyen tˇoy' kÉn xu?yit 6
sUYyRriXminp;ten m;®tSpxRnne c
gv;' mU]purIWe, tˇoy' ten xu?yit 7
aiSqcMm;‹idyuˇ_Ntu %r;êo∑^opdUiWtm(
¨ıreddu k˘ sVv| xo/n' p·rm;jRnm( 8
kÀpo mU]purIWe, œIvnen;ip dUiWt"
êÍg;l%ro∑^íw £Vy;dwí jug‚u Pst" 9
¨ı»Tywv c tˇoy' s¢ip<@;n( smuıret(
pçgVy' mOd; pUt' kÀpe tCzo/n' SmOtm( 10
b;pIkÀpt@;g;n;' dUiWt;n;ç xo/nm(
k⁄M.;n;' xtmuıT» y pçgVy' tt" ≤=pet( 11
yí kÀp;≤Tpbeˇoy' b[;˜," xvdUiWt;t(
kq' t] ivxu≤ı" Sy;idit me s'xyo .vet( 12
aÆKl•en;Py….•en xven p·rdUiWte
pITv; kÀpe Áhor;]' pçgVyen xu?yit 13
ÆKl•e ….•e xve cwv t]Sq' yid tt( ipbet(
xu≤ıí;N{;y,' tSy t¢’Cz^mq;ip v; 14
îTy;pStMbIye /mRx;S]e i√tIyoå?y;y"
31
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq tOtIyoå?y;y"
gOhåe ivD;tSy;NTyj;teinvexne b;l;idivWye c p[;y…íˇm(
aNTyj;itmivD;to invse¥í veXmin
sMyGD;Tv; tu k;len i√j;" k⁄vNR Tynugh[ m( 1
c;N{;y,' pr;ko v; i√j;tIn;' ivxo/nm(
p[;j;pTyNtu xU{Sy xeW' tdnus;rt" 2
yw.ˇRu _' t] pKv;•' ’Cz^' teW;' p[d;pyet(
teW;mip c yw.ˇRu _' ’Cz^p;d' p[d;pyet( 3
kÀpk w p;nwd∑Ru ;n;' SpxRne xvdUW,m(
teW;mekopv;sen pçgVyen xo/nm( 4
b;lo vOıStq; rogI g….R,I v;åip pI…@t;
teW;' nˇ_' p[d;tVy' b;l;n;' p[hr√ym( 5
axIityRSy vW;R…, v;lov;PyUnWo@x"
p[;y…íˇ;ı mhR≤Nt ≤S]yo Vy;…/t Ev c 6
NyUnk;dxvWRSy pçvW;R…/kSy c
creÌ®u " su˙√;ip p[;y…íˇ' ivxo/nm( 7
aqv; i£ym;,eWu yeW;m;·ˇ‹" p[ÎXyte
xeWsMp;dn;Cz⁄≤ıivRpiˇnR .ve¥q; 8
=u/; Vy;…/tk;y;n;' p[;,o yeW;' ivp¥te
ye n r=≤Nt .ˇ_Én teW;' t≤TkæLvW' .vet( 9
pU,åeR ip k;linyme n xu≤ıb[;˜R ,wivRn;
apU,„eR vip k;leWu xo/y≤Nt i√joˇm;" 10
sm;¢…mit no v;Cy' i]Wu v,RWe u kihR…ct(
ivp[sMp;dn' k;yRmTu p•e p[;,s'xye 11
sMp;dy≤Nt yi√p[;" ò;ntIq| flç tt(
sMy‘ˇurR p;p' Sy;√étI c flm;“uy;t( 12
32
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

îTy;pStMbIye /mRx;S]e tOtIyoå?y;y"


aq ctuqoRå?y;y"
aq c;<@;lkÀpjlp;n;d* p;n;idWUdKy;ids'SpxeR c p[;y…íˇ'
c;<@;lkÀp.;<@ºWu yoåD;n;≤Tpbte jlm(
p[;y…íˇ' kq' tSy v,Re v,Re iv/Iyte 1
creTs;Ntpn' ivp[" p[;j;pTyNtu .U…mp"
tdıRNtu cre√Xw y" p;d' xU{Sy d;pyet( 3
.uKTvoiCz∑STvn;c;Ntí;<@;lw" êpcen v;
p[m;d;TSpxRn' gCzπˇ] k⁄y;Ri√xo/nm( 4
g;y}y∑shßNtu &pd;' v; xt' jpet(
jp' i]r;]mnXnn( pçgVyen xu?yit 5
c;<@;len yd; SpO∑o iv<mU]e c ’te i√j"
p[;y…íˇ' i]r;]' Sy;∫⁄KTvoiCz∑" W@;cret( 6
p;nmwqnu sMpkÉú tq; mU]purIWyo"
sMpk| yid gCzπˇu ¨dKy; c;NTyjwStq; 7
Etwrve yd; SpO∑" p[;y…íˇ' kq' .vet(
.ojne c i]r;]' Sy;Tp;ne tu }yhmev c 8
mwqnu e p;d’Cz^' Sy;ˇq; mU]purIWyo"
idnmek˘ tq; mU]e purIWe tu idn]ym( 9
Ek;h' t] ini∂≥∑' dNt/;vn.=,e 10
vO=;Â!º tu c;<@;le i√jSt]wv itœit
fl;in .=yeˇSy kq' xu≤ı' ivini∂≥xte ( 11
b[;˜,;NsmnuD;Py sv;s;" ò;nm;cret(
Ekr;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 12
yen kÉn…cduiCz∑o ame?y' SpOxit i√j"
33
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahor;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 13


îTy;pStMbIye /mRx;S]e ctuqoRå?y;y"
aq pçmoå?y;y"
aq vwXy;NTyjêk;koiCz∑.ojnep;[ y…íˇv,Rnm(
c;<@;len yd; SpO∑o i√jv,R" kd;cn
an>yu+y ipveˇoy' p[;y…íˇ' kq' .vet( 1
b[;˜,Stu i]r;]e, pçgVyen xu?yit
=≤T]yStu i√r;]e, pçgVyen xu?yit 2
ctuqSR y to v,RSy p[;y…íˇ' n vw .vet(
v[t' n;iSt tpo n;iSt homo nwv c iv¥te 3
pçgVy' n d;tVy' tSy mN]ivvjRn;t(
:y;p…yTv; i√j;n;Ntu xU{o d;nen xu?yit 4
b[;˜,Sy ydoiCz∑mXn;TyD;nto i√j"
ahor;]Ntu g;y}y; jp' ’Tv; ivxu?yit 5
¨iCz∑' vwXyj;tIn;' .u¤π D;n;id≠√jo yid
xƒpu„pIpy" pITv; i]r;]e,vw xu?yit 6
b[;˜<y; sh yoåXnIy;duiCz∑' v; kd;cn
n t] doW' mNyNte inTymev mnIiW," 7
¨≤∞∑…mtrS]I,;mXnIy;t( ipvteåipv;
p[;j;pTyen xu≤ı" Sy;∫gv;ni©r;b[vIt( 8
aNTy;n;' .uˇ_xeWNtu .=…yTv; i√j;ty"
c;N{;y,' tdı;‹ı| b[˜=T]ivx;' iv…/" 9
iv<mU].=,e ivp[St¢’Cz^' sm;cret(
êk;koiCz∑.oge c p[;j;pTyiv…/" SmOt" 10
¨iCz∑" SpOxte ivp[o yid k…ídk;mt"
34
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

xun" k⁄‘$⁄ xU{;'í m¥.;<@÷ tqwv c 11


p≤=,;…/iœt' y∞ ydme?y' kd;cn
ahor;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 12
vwXyen c yd; SpO∑ ¨iCz∑en kd;cn
ò;n' jpç ]wk;Ly' idnSy;Nte ivxu?yit 13
ivp[oivp[,e s'SpO∑ ¨iCz∑en kd;cn
ò;Tv;cMy ivxuı" Sy;d;pStMboåb[vINmuin" 14
îTy;pStMbIye /mRx;S]e pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y"
aq nIlIvS]/;r,e nIlI.=,e p[;y…íˇm(
at Ëı±v| p[v+y;…m nIlIvS]Sy yo iv…/"
S]I,;' £°@;qsM.oge xynIye n du„yit 1
p;lne iv£ye cwv t√顮e pjIvne
pittStu .vei√p[ ≤S]…." ’Cz^iw vRx?u yit 2
ò;n' d;n' tpohom" Sv;?y;y" iptOtp,m(
pçyD; vOq; tSy nIlIvS]Sy /;r,;t( 3
nIlIrˇ_' yd; vS]' b[;˜,oå©πWu /;ryet(
ahor;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 4
romkÀpyw dR ; gCzπ{so nILy;Stu kihR…ct(
pittStu .vei√p[≤S]…." ’Cz^iw vRx?u yit 5
nIlId;® yd; ….N¥;d( b[;˜,Sy xrIrkm(
xo…,t' ÎXyte t] i√jí;N{;y,' cret( 6
nIlIm?ye yd; gCzπTp[m;d;d(b;[ ˜," Kv…ct(
ahor;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 7
nIlIrˇ_Én vS]e, yd•mupnIyte
35
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

a.oJy' tid≠√j;tIn;' .uKTv; cN{;y,' cret( 8


.=ye¥Sy nIlINtu p[m;d;d( b[;˜," Kv…ct(
c;N{;y,en xu≤ı" Sy;d;pStMboåb[vINmuin" 9
y;vTy;' v;ipt; nIlI t;vtI c;xu…cmRhI
p[m;,' √;dx;Bd;in at Ëı±v| xu…c.Rvte ( 10
îTy;pStMbIye /MmRx;S]e Wœoå?y;y"
aq s¢moå?y;y"
aNTyj;idSpxerR jSvl;y;" ivv;h;idWu kNy;y;
rjodxRne p[;y…íˇm( )
ò;n' rjSvl;y;Stu ctuqåRe hin xSyte
vOˇe rj…s gMy; S]I n;invOˇe kqçn 1
roge, y{j" S]I,;mTyq| ih p[vtRte
axuı;Stu n tenhe t;s;' vwk;·rk˘ ih tt( 2
s;?v;c;r; n s; t;v{jo y;vTp[vtRte
vOˇe rj…s s;?vI Sy;Ì»hkMmR…, cw≤N{ye 3
p[qmeåhin c;<@;lI i√tIye b[˜`;itnI
tOtIye rjk° p[oˇ_; ctuqhRe in xu?yit 4
aNTyj;itêp;kÉn s'SpO∑; vw rjSvl;
ah;in t;NyitkMy p[;y…íˇ' p[kLpyet( 5
i]r;]mupv;s" Sy;TpçgVy' ivxo/nm(
inx;' p[;Py tu t;' yoin' p[j;k;rç k;ryet( 6
rjSvl;' Tyjet( SpO∑;' xun; c êpcen c
i]r;]opoiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 7
p[qmeåhin W@^;]' i√tIye tu }yhNtq;
tOtIye copv;sStu ctuqRe viˆdxRn;t( 8
36
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

ivv;he ivtte yDe s'Sk;re c ’te tq;


rjSvl; .vet( kNy; s'Sk;rStu kq' .vet( 9
ò;p…yTv; td; kNy;mNywvSR ]wrl˚ét;m(
pun" p[Ty;¸it' ¸Tv;xeW' kMmR sm;cret( 10
rjSvl; tu s'SpO∑; Plvk⁄‘$⁄ v;ysw"
s; i]r;]opv;sen pçgVyen xu?yit 11
¨iCz∑en tu s'SpO∑; kd;…cTS]I rjSvl;
’Cz^,π xuıte ivp[Stq; d;nen xu?yit 12
Ekx;%;sm;Â!; c;<@;l; v; rjSvl;
b[;˜,en sm' t] sv;s;" ò;nm;cret( 13
rjSvl;y;" s'SpxR kq≤ç∆;yte xun;
rjoidn;ˇu yCzπWStdupo„y ivxu?yit 14
axˇ_; copv;se tu ò;n' pí;t( sm;cret(
t];Pyxˇ_; cwknÉ pçgVy' ipbeˇt" 15
¨iCz∑Stu yd; ivp[" SpOxNe m¥' rjSvl;m(
m¥' SpOÇ; creT’Cz^' tdıRNtu rjSvl;m( 16
¨dKy;' sUitk;' ivp[ ¨iCz∑" SpOxte yid
’Cz^;ıRNtu crei√p[" p[;y…íˇ' ivxo/nm( 17
c;<@;lw" êpcwv;Rip a;]eyI SpOxte yid
xeW;h;Tf;l’∑en pçgVyen xu?yit 18
¨dKy; b[;˜,I xU{;mudKy;' SpOxte yid
ahor;]oiWt; .UTv; pçgVyen xu?yit 19
Evç =i]y;' vwXy;' b[;˜,I ce{jSvl;m(
scelPlvn' ’Tv; idnSy;Nte `Ot' ipbet( 20
sv,RWe u tu n;rI,;' s¥" ò;n' iv/Iyte
Evmev ivxu≤ı" Sy;d;pStMboåb[vINmuin" 21
37
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTy;pStMbIye /MmRx;S]e s¢moå?y;y"


aq a∑moå?y;y"
sur;iddUiWtk;'Syxu≤ıiv/;nv,Rnm(
.Smn; xu?yte k;'Sy' sury; y• ≤lPyte
sur;iv<mU]s'SpO∑' xu?yte t;ple%nw" 11
gv;v[;t;in k;'Sy;in xuıoiCz∑;in y;in tu
dx…." =;rw" xu?y≤Nt êk;kopht;in c 2
x*c' suv,Rn;rI,;' v;yusYU yeNR duriXm…." 3
retSpO∑' xvSpO∑m;ivkNtu p[d„u yit
a≤∫mOdR ; c tNm;]' p[=;Ly c ivxu?yit 4
xuım•mivp[Sy pçr;]e, jIYyRit
a•' VyÔns'yˇu _mıRm;sen jIYyRit 5
pyStu d…/ m;sen W<m;sen `Ot' tq;
sMvTsre, twlNtu koϼ jIYyRit v; nv;
.uÔte ye tu xU{;•' m;smek˘ inrNtrm(
îh jNmin xU{Tv' j;yNte te mOt;" xuin 7
xU{;•' xU{sMpkú" xU{,e vw sh;snm(
xU{;t( D;n;gm" k≤çJJvlNtmip p;tyet( 8
a;ihTy;…¶Stu yoivp[" xU{;•;• invtRte
tq; tSy p[,Xy≤Nt a;Tm; b[˜ ]yoå¶y" 9
xU{;•en tu .uˇ_Én mwqnu ' yoå…/gCzit
ySy;•' tSy te pu]; ÁNy;Cz⁄£Sy sM.v" 10
xU{;•enodrSqen y" k…í≤Nm[yte i√j"
s .veCzÀkro g[;Myo mOt" ê; v;q j;yte 11
b[;˜,Sy sd; .u¤π =i]ySy tu pvR…,
38
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

vwXySy yDdI=;y;' xU{Sy n kd;cn 12


amOt' b[;˜,Sy;•' =i]ySy py" SmOtm(
vwXySy;Py•mev;•' xU{Sy ®…/r' SmOtm( 13
vwêdevne homen devt;>y∞Rnjw pR "w
amOt' ten ivp[;•mOGyju"s;ms'S’tm( 14
Vyvh;r;nuÂpe, /me,R Czlv…jRtm(
=i]ySy pySten .Ut;n;' y∞ p;lnm( 15
SvkMmR,; c vOW.wrnusTO y;¥x·ˇ_t"
%lyD;it…qTven vwXy;•Nten s'S’tm( 16
aD;nit…mr;N/Sy m¥p;nrtSy c
®…/r' ten xU{;•' iv…/mN]ivv…jRtm( 17
a;mm;'s' m/u `Ot' /;n;" =Ir' tqwv c
gu@÷ t£˘ sm' g[;Á' invOˇne ;ip xU{t" 18
x;k˘ m;'s' mO,;l;in tuMbu®" xˇ_viStl;"
rs;" fl;in ip<y;k˘ p[itg[;Á; ih svRt" 19
a;pTk;le tu ivp[,e .uˇ_' xU{gOhe yid
mnSt;pen xu?yet {pd;' v; xt' jpet( 20
{Vyp;…,í xU{,e SpO∑oiCz∑en kihR…ct(
tid≠√jen n .oˇ_Vym;pStMboåb[vINmuin" 21
îTy;pStMbIye /MmRx;S]eå∑moå?y;y"
aq nvmoå?y;y"
apeyp;neå.+y.=,e c p[;y…íˇv,Rnm(
.uÔ;nSy tu ivp[Sy kd;…cTßvte gudm(
¨iCz∑Sy;xucSe tSy p[;y…íˇ' kq' .vet( 1
pUv| x*cNtu invRTyR tt" pí;dupSpOxte (
39
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

ahor;]oiWto.UTv; pçgVyen xu?yit 2


aixTv; svRmve ;•m’Tv; x*cm;Tmn"
moh;∫⁄KTv; i]r;]Ntu yv;n( pITv; ivxu?yit 3
p[stO ' yvxSyen plmekNtu sipRW;
pl;in pç gomU]' n;it·rˇ_vd;xyet( 4
aleÁ;n;mpey;n;m.+y;,;ç .=,e
retomU]purIW;,;' p[;y…íˇ' kq' .vet( 5
pµoduMbr…bLv;í k⁄x;êTqpl;xk;"
EteW;mudk˘ pITv; W@^;]e, ivxu?yit 6
ye p[Tyv…st; ivp[;" p[bJ[ y;…¶jl;idWu
an;xkinvOˇ;í gOhSqTv' …ck°WRt" 7
creySu ]I…, ’Cz^;…, ]I…, c;N{;y,;in v;
j;tkm;Rid…." svw"R pun" s'Sk;r.;…gn"
teW;' s;Ntpn' ’Cz^' c;N{;y,mq;ipv; 8
y√πi∑t' k;lvl;k…cLlwrme?y≤l¢ç .veCzrIrm(
≈o]e mu%e c p[ivxe∞ sMyKò;nen lepophtSy xu≤ı" 9
Ëı±v| n;.e" kr* muKTv; yd©muphNyte
Ëı±v| ò;nm/" x*c' m;jRnne vw xu?yit 10
¨p;nh;vme?y' v; ySy s'SpOxte mu%m(
mOiˇk;xo/n' ò;n' pçgVy' ivxo/nm( 11
dx;h;Cz⁄?yte ivp[o jNmh;n* SvyoinWu
W≤@±.≤S]….rqwknÉ =]iv$(x{U yoinWu 12
¨pnIt' yd; Tv•' .oˇ_; c smupiSqt"
apItvTsmuTsO∑' n d¥;•wv homyet( 13
a•e .ojnsMp•e m≤=k;kÉxdUiWte
anNtr' SpOxde ;pSt∞;•' .Smn; SpOxte ( 14
40
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

xu„km;'smy' c;•' xU{;•' v;Pyk;mt"


.uKTv; ’Cz^' crei√p[o D;n;T’Cz^]y' cret( 15
a.uˇ_É muçte yí .uÔn( yí;ip suCyte
.oˇ_; c .ojkíwv p¤‰; gCzit du„’tm( 16
y∞ .u¤π tu .uˇ_' v; du∑' v;åip ivxeWt"
ahor;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 17
¨dkÉ codkSqStu SqlSqí Sqle xu…c"
p;d* Sq;Pyo.y]wv a;cMyo.yt" xu…c" 18
¨ˇIYy;‹cMy ¨dk;dvtIYyR ¨pSpOxte (
EvNtu ≈eys; yuˇ_o v®,en;….pUJyte 19
aGNyg;re gv;' goœº b[;˜,;n;ç s…•/*
Sv;?y;ye .ojne cwv p;duk;n;' ivsjRnm( 20
jMmp[.iO ts'Sk;re Xmx;n;Nte c .ojnm(
asip<@¯nR ktRVy' cU@;k;yeR ivxeWt" 21
y;jk;•' nv≈;ı' sg[he cwv .ojnm(
S]I,;' p[qmg.eR c .uKTv; c;N{;y,' cret( 22
b[˜*dne c ≈;ıe c sImNto•yne tq;
a•≈;ıe mOt≈;ıe .uKTv; c;N{;y,' cret( 23
ap[j; y; tu n;rI Sy;•;XnIy;dev tÌ»he
aq .uÔIt moh;¥" pUys' nrk˘ v[jte ( 24
aLpen;ip ih xuLkÉn ipt; kNy;' dd;it y"
r*rve b¸vW;R…, purIW' mU]mXnute 25
S]I/n;in c ye moh;dupjIv≤Nt b;N/v;"
Sv,| y;n;in vS];…, te p;p; y;NTy/ogitm( 26
r;j;•' teja;dˇe xU{;•' b[˜v∞Rsm(
as'S’tNtu yo.u¤π s .u¤π pO…qvImlm( 27
41
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mOtkÉ sUtkÉ cwv gOhIte xix.;Skre


hiStCz;y;Ntu yo .u¤π p;p" s pu®Wo .vet( 28
pun.U"R punret; c reto/; k;mc;·r,I
a;s;' p[qmg.eWR u .uKTv; c;N{;y,' cret( 29
m;tOflí iptOflí b[˜flo gu®tLpg"
ivxeW;∫⁄ˇ_metWe ;' .uKTv; c;N{;y,' cret( 30
rjkVy;/xwlWU ve,cu moRpjIivn;m(
.uKTvwW;' b[;˜,í;•' xu≤ı' c;N{;y,en tu 31
¨iCz^∑oiCz∑s'SpO∑" kd;…cdupj;yte
sv,Rne tdoTq;y ¨pSpOXy xu…c.Rvte (
¨iCz∑oiCz∑s'SpO∑" xun; xU{,e v; i√j"
¨po„y rjnImek;' pçgVyen xuı‰it 32
b[;˜,Sy sd;k;l' xU{e p[We ,k;·r,"
.Um;v•' p[d;tVy' yqwv ê; tqwv s" 33
anUdkÉ„vrPyeWu c*rVy;`[;k⁄le p…q
’Tv; mU]' purIWç {VyhSt" kq' xu…c" 34
.Um;v•' p[itœ;Py ’Tv; x*c' yq;qRt"
¨Ts©π gOÁ pKv;•mupSpOXy tt" xu…c" 35
mU]o∞;r' i√j" ’Tv; a’Tv; x*cm;Tmn"
moh;∫⁄KTv; i]r;]Ntu gVy' pITv; ivxu?yit 36
¨dKy;' yid gCzπˇu b[;˜,o mdmoiht"
c;N{;y,en xu?yetb[;˜,;n;'c .ojnw" 37
.uˇ_oiCz∑STvn;c;Ntí;<@;lw" êpcen v;
p[m;d;¥id s'SpO∑o b[;˜,o D;ndubl R " 38
ò;Tv; i]Wv,' inTy' b[˜c;rI /r;xy"
s i]r;]oiWto .UTv; pçgVyen xu?yit 39
42
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION a;pStMbSmOit" [Ìpastamba Sm¨iti]

c;<@;len tu s'SpO∑o yí;p" ipbit i√j"


ahor;]oiWto .UTv; i]Wv,en xu?yit 40
s;y' p[;tSTvhor;]' p;d' ’Cz^Sy t' ivdu"
s;y' p[;tStqwvk w ˘ idn√ymy;…ctm( 41
idn√yç n;XnIy;T’Cz^;ı| ti√/Iyte
p[;y…íˇ' l`u ÁºtTp;peWu tu yq;åht" 42
’„,;…jnitlg[;hI hSTyê;n;ç iv£yI
p[te iny;Rtkíwv n .Uy" pu®Wo.vet( 43
îTy;pStMbIye /mRx;S]e nvmoå?y;y"
aq dxmoå?y;y"
aq mo=;…/k;·r,;m…./;nv,Rnm(
a;c;NtoåPyxu…cSt;v¥;v•o≤d(/y[ te jlm(
¨ı»tåe Pyxu…cSt;v¥;v∫À…mnR ≤lPyte 1
.Um;vip c ≤l¢;y;' t;vTSy;dxu…c" pum;n(
a;sn;duiTqtStSm;¥;v•;åå£mte mhIm( 2
n ym' ym…mTy;¸r;Tm; vw ym ¨Cyte
a;Tm; s'y…mto yen t' ym" ik˘ k·r„yit 3
n tq;å…sStq; tI+," spoR v; dur…/iœt"
yq; £o/o ih jNtUn;' xrIrSqo ivn;xk" 4
=m; gu,o ih jNtUn;…mh;mU]su%p[d"
a·rv;RinTys'£ı⁄ o yq;ååTm;dur…/iœt"
Ek"=m;vt;' doWo i√tIyo nopp¥te
yden' =my; yuˇ_mxˇ_' mNyte jn" 5
n x·ˇ_x;S];….rtSy mo=o ncwv rMy;vsqip[ySy
n .ojn;Cz;dntTprSy Ek;NtxIlSy Î!v[tSy 6
43
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Ìpastamba Sm¨iti] SmOit VEDIC LITERATURE COLLECTION

mo=o .vet( p[IitinvˇRkSy a?y;TmyogwkrtSy sMyk™


mo=o .ve…•Tymih'skSy Sv;?y;yyog;gtm;nsSy 7
£o/yuˇ_o y¥jte y∆uhoit yd∞Rit
sv| hrit dˇSy a;mk⁄M. îvodkm( 8
apm;n;ˇpovO≤ı" sMm;n;ˇps" =y"
a…cRt" pUjto ivp[o duG/; g*·rv sIdit 9
a;Py;yte yq; /enSu tO,rw mOtsM.vw"
Ev' jpí homwí punr;Py;yte i√j" 10
m;tOvt( prd;r;'í pr{Vy;…, lo∑^vt(
a;Tmvt( sv.Ut;in y" pXyit s pXyit 11
rjkVy;/xwlWU ve,cu moRpjIivn;m(
yo .u¤π .uˇ_metWe ;' p[;j;pTy' ivxo/nm( 12
agMy;gmn' ’Tv; a.+ySy c .=,m(
xu≤ı' c;N{;y,' ’Tv; aqvoRˇ_' tqwv c 13
a…¶ho]' Tyje¥Stu s nrovIrh; .vet(
tSy xu≤ıivR/;tVy; n;Ny; c;N{;y,;Îte 14
ivv;hoTsvyDeWu aNtr; mOtsUtkÉ
s¥" xu≤ı' ivj;nIy;TpUv| s˚‚Lpt' cret( 15
dev{o<y;' ivv;heWu yDeWu p[treWu c
k‚Lpt' …sım•;¥' n;x*c' mOtsUtkÉ 16
îTy;pStMbIye /mRx;S]e dxmoå?y;y"
sm;¢;ceym;pStMbSmOit"
Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. III, (Delhi: Nag, 1981) p. 1387.

44