You are on page 1of 116

RoaldDahl

Szuperpemp
novellk

Fordtotta:BorbsMria

ldozatibrnycomb
Melegvoltaszobastiszta;afggnytsszehztk,gettaktasztalilmpamelletteazegyik,a
msikszemben,azresszknl.Mgtte,atlaln,kthosszpohr,szda,whisky.Ahtvdrbenfriss
jg.
MaryMaloneyhazavrtaazurt.
Flflnzettazrra,nemaggodalmasan,csakppeneljtszottakellemesgondolattal,hogyminden
egyeselteltperckzelebbhozzaafrjt.Csndesmosolygsradtazasszonybl,mindenmozdulatbl.
Furcsncsndesenhajlottfejeakzimunkjafl.ttetszenfnylettabrehatodikhnapbanjrt,szja
puha,szemeettlazj,bkstekintettlminthamgnagyobblennesmgfeketbb.
Mikorazrnmrcsaktzperchjavoltaztnek,Maryhegyeznikezdteflt,segyktpillanatmlva,
pontosan,mintmindig,meghallottaacsikorgfkezstakavicsossvnyen;becsapdottakocsiajtaja,
lpsekhaladtakelazablakeltt,kulcscsikordultazrban.Maryletetteakzimunkt,felllt,sazurael
ment,hogycskkaldvzlje:Szervusz,apuci!
Szervusz.
Maryelvetteazurakabtjt,felakasztotta.Aztnatlalhozlpett,italtkevert,jersetafrfinak,
egszengyengtmagnak;aztnmegintottvarrogatottakarosszkben,afrfiamsikbanlt,szemkzt,kt
kzzelmarkoltaahosszpoharat,srzogatta,hogyajgkockkcsrmplvekoccantakazveghez.
Marygyreztemindig,ezanapfnypontja.Tudta,hogyazuranemigenszlalmeg,mgazels
poharatkinemitta,megberteazzal,hogycsndbenl,slveziazuratrsasgtamagnyos,hosszrk
utn.Kjesenlubickoltafrjepusztajelenltben,sakrastrandolanaphevt,gyrezteafrfimeleg
kisugrzst,valahnyszorkettesbenvoltak.Szerette,ahogyknyelmeseneleresztimagtltben,szerette,
ahogybelpazajtn,szerettekzeled,hosszlpteit.Szerettetvoli,frksztekintetttellenben,azasztal
tloldaln, szja mks hajlatt, s szerette mindenekfltt, hogy egy szval sem emlti a fradtsgt,
megvrja,mgawhiskyvalamennyitfeloldbelle.
Fradtvagy,apuci?
Igenfelelte.Fradt.Dealigmondtaki,szokatlandologkvetkezett.Felemeltepohart,segy
hajtsrakiitta,pedigfligvoltmg,legalbbflig.Marynemnzettr,detudta,mitcsinl,merthallottaa
visszahulljgkockkkoppanst,mikorafrfiletetteazrespoharat.Aznemszltegypillanatig,ltben
elrehajolt,aztnfelllt,lassanatlalhozment,smeginttltttmagnak.
Hagyd,majdn!kiltottazasszony,sfelugrott.Maradjcsakmondtaafrfi.
Amikorvisszaltazasztalhoz,Maryszrevette,hogyazitalszne,akrasttborostynannyibenne
awhisky.Hozzamapapucsodat,apucikm?
Nemkell.
Marycsaknzte,ahogybelekortyolamlysrgaitalba,sltta,hogyolajosangyrzikazerskeverk.
Igaznaljassg,hogyegyrangidsrendrtkinthagytakposztolniegsznapazutcnmondtaaz
asszony.
Afrfinemfelelt,htMarymegintkzimunkjaflhajolt;deahnyszorazuraajkhozemelteazitalt,
Marymindighallotta,amintajgapohrfalhozkoccan.
Mondd,apuciszlaltmegismtazasszony,ennlegykissajtot?Cstrtkvan,nemfztem
vacsort.
Nemkell.
Ha nem akarsz elmenni vacsorzni folytatta Mary , az se baj. Van elg hs meg egyb is a
htszekrnyben;haakarod,akrfelsemkellllnodazasztaltl.
Rnzett,vrtaavlaszt,egymosolyt,biccentstdeafrfinemszlt,nemmozdult.
Akkorishozokelbbegykissajtotmegkekszetmondtaazasszony.
Mondom,hogynemkellfeleltafrfi.
Mary nyugtalanul fszkeldtt a szkben, nagy szemt le nem vette a frfi arcrl. De ht
mindenkppen kell vacsorznod! Igazn semmibl sem ll, hidd el, szvesen megcsinlom! Ehetnk
brnysltet. Disznhs is van. Mondd meg, mihez lenne gusztusod. Csak be kell nylnom a
htszekrnybe!
Hagydafenbe!mondtaafrfi.
Dedesem,muszjennedvalamit!nmindenesetreelksztemavacsort,shaakarod,eszel,ha
nem,otthagyod.

Felllt,letettekzimunkjtalmpamell.
ljlemondtaafrfi.Egypercreljle,lgyszves.
Marycsakmostijedtmeg.
Na,ljmrlemondtaazura.
Azasszonylassanvisszaereszkedettaszkbe,snagy,rmltszemvelegyrefigyelteazurt.Afrfi
megintfelhajtottaawhiskyjt,ssszerncolthomlokkaltanulmnyoztaapohrfenekt.
Idehallgass.Valamitakaroknekedmondani.
Mit,apuci?Bajvan?
Afrfitkletesenmozdulatlanvolt.Fejtlehajtotta,amellettelllmpafnyehomloktvilgtotta
csakmeg,lla,szjarnykbanvolt.Maryszrevette,hogyabalszemesarkbanmegmegrndulegyapr
izom.
Htazthiszem,ezmeglehetsenrzkenyenfogtgedrintenikezdte.Nagyonsokattrtema
fejemet,degygondolom,legjobb,hamindjrtmegmondom.Remlem,megfogszrteni.
smegmondta.Nemtartottsok,ngytpercigtaln,sMaryegszidalattmegsemukkant,bdult
borzalommalhallgatta,ahogyazuramindenkimondottszvalegyretvolodiktle.
Htezvolnamondtaafrfi.Tudom,nemalegjobbkorjnezneked,dehtegyszerennincsms
megolds.Pnztperszemajdadok,sgondoskodomrlad.Hanemaztnnelegyensemmiflefakszni.Azn
llsombanvigyznikellazilyesmivel.
Maryelszrsztnszerenegysztsemhittelazegszbl,minthanemishallottvolnasemmit.Taln
azuramegseszlalt,gondolta,talncsakkpzeldik.Lehet,hogyhamostmindjrtfelll,scsinljaa
dolgt,minthamitsemhallottvolna,akkormajdidvelfelbred,srjn,hogynemtrtntsemmi.
Megyekvacsortfzninygtekivgl,smostmrafrfisemtartztatta.
Maryvgigmentaszobn,delbaalattnemrezteapadlt.Egyltalnsemmitsemrzetttalnenyhe
melygst csak, kis hnyingert. Gpiesen mozgott le a lpcsn a pincbe, a villanykapcsol, a
mlyhtszekrny, a htben vaktban megragadja az els holmit, ami a keze gybe kerl. Kivette,
megnzte.Paprbavoltburkolva,kicsomagoltaht,smegintmegnzte.
Brnycomb. J, ht akkor brnyt vacsorznak. Felvitte, kt kzzel fogta a csont vgt, s ahogy
vgigmentanappalin,meglttaafrjt,httalneki,azablaknl,sMarymegllt.
Azgszerelmremondtaafrfi,merthallottaazasszonylpteit,demegsemfordult.Nekemne
csinljvacsort.Elmegyek.
EbbenapillanatbanMaryMaloneyegyszerenodalpettmgje,gondolkods nlklmeglblta a
vaskos,fagyottbrnycombot,steljeserejblfejbevgtaveleazurt.
Akrvasbunkvalisfejbeverhettevolna.
Htralpett,vrt,scsakazvoltafurcsa,hogyazuravagyngytmsodpercigmgottllt,alig
imbolygott.Aztnlezuhantasznyegre.
A zuhans, a zaj, a felborult kisasztal maghoz trtette az asszonyt. Lassan trt szhez, fzott s
csodlkozott,segykicsitmgottllt,shunyorogvanzteazurt,smostisktkzzelmarkoltaazta
lehetetlendarabhst.
Htj,mondtamagban.Szvalmegltem.
Klns,mennyirekitisztulthirtelenazagya.Lzasangondolkodnikezdett.Rendrfelesg,jltudja,mi
lesz az tlet. Annl jobb. Neki egszen mindegy. St, valsgos megknnyebbls. J, de mi lesz a
gyerekkel?Mitmondatrvnyaterhesgyilkosrl?Kivgzikmindakettejketazanytmegagyerekt?
Vagykivrjkakilenchnapot?Kitudja?
MaryMaloneynemtudta.Ilyenkockzatotpedignemhajtvllalni.
Kivitteahstakonyhba,serpenyberakta,nagylngralltottaastt,betoltaahst.Aztnkezet
mosott,sfelszaladtahlszobba.Leltatkrel,megigaztottahajt,arct,szjthalvnyankirzsozta.
Mosolyogniprblt.Meglehetsengyatrnsikerlt.Megintmegprblta.
Jestt,Sammondtahangosan,vidman.Gyatrncsengettahangjais.
Krumplitkrek,Sam.sigen,talnegydobozzldborst.
Valamivel jobb. A mosoly is, a hang is. Mg egyprszor elprblta. Aztn leszaladt, kabtot vett,
kimentahtsajtn,takerten,kiazutcra.
Nemvoltmghatra,afszerzletbenvilgosvolt.Jestt,Sammondtavidman,srmosolygott
apultmgttllfrfira.

Nicsak,Mrs.Maloney!Jestt!Mivelszolglhatok?Krumplitkrek,Sam.sigen,talnegy
dobozzldborst.
Afszeresmegfordult,sfelnyltazldborsrtapolcra.
Patrick fradt, s inkbb otthon szeretne vacsorzni magyarzta az asszony. Cstrtkn
rendszerintvendglbenesznk,smostittllokegyszlzldsgnlkl.
Htahs,Mrs.Maloney?
Azvanotthon,ksznm.Vanahtszekrnybenegyszpbrnycomb.
Aha.
Nem szoktam rgtn megstni, ha annyira t van fagyva, tudja, de ht most knytelen vagyok
megreszkrozni.Gondolja,hogysikerl?
Szerintemmondtaafszeresegszenmindegy.Adhatokebblaszprzsakrumplibl?
Igen,legyenszves.Nagyonszp.Ktfontotkrek:
Leszmgvalami?Afszeresflrebiccentfejjel,nyjasanszemllteazasszonyt.Nosutna?Mit
adnekiutna?
Htmitajnlana,Sam?
Afszereskrlnzettazzletben.Mitszlnaegyszpszelettrtorthoz?Aztbiztosanszereti.
NagyszermondtaMary.Aztimdja.
A fszeres mindent szpenbecsomagolt, meg fizetett, s felvillantotta legragyogbb mosolyt:
Ksznm,Sam!Jjszakt!
Viszontltsra,Mrs.Maloney.nisksznm.
Mostpedig,kzltemagvalhazafelsiettben,egyszerenhazamegyafszerestl,haza,azurhoz,
akimrvrjaavacsort;finomvacsortfogfzni,beleadapaitanyait,hiszenszegnyemberolyanfradt;
hapedigtrtnetesenbelpahzba,sottvalamiszokatlantlt,esetlegtragikusat,netalnborzalmasat,ht
termszetesenszrny megrzkdtats lesz, s egszen elveszti a fejt bnatbans iszonyatban. Nem
minthaegypercigisarraszmtana,hogybrmittall.Csakppenmegyhaza,afszerestl.Mrs.Patrick
Maloneymegyhazacstrtkesteafszerestl,svacsortakarfzniazurnak.
gykelleztcsinlni,mondtamagnak.Rendesen,termszetesen.Csakegsztermszetesen,akkornincs
szksgsznszkedsre.
Ezrtaztnmikorahtsajtnbelpettakonyhba,ddolgatottvalamit,smosolygott.
Patrick!kiltott.Hogyvagy,apuci?
Letette a csomagokat az asztalra, s bement a nappaliba; s amikor megpillantotta ott a padln,
flhzottlbbal,sflkarjaegszenkifacsarodvahtigaznrmesltvnyvolt.Marybenfellobbantargi
szerelem,avgy,odarohanthozz,melljetrdelt,smajdaszemtkinemsrta.Knnyenment.Nemvolt
szksgsemmisznszkedsre.
Prpercmlvafeltpszkodott.Tudtaarendrrszobatelefonszmt,samikoregyfrfihangbeleszlt
akagylba,Maryfelkiltott:
Gyorsan!Jjjenekazonnal!Patrickmeghalt!
Kibeszl?
Mrs.Maloney.Mrs.PatrickMaloney.
MrminthogyPatrickMaloneyhaltmeg?
Azthiszemzokogottazasszony.Apadlnfekszik,sazthiszem,hogymeghalt!
Egypercmondtaafrfihang.
Nagyonhamarodartakocsi,samikorMarykinyitottaazutcaiajtt,ktrendrlpettbe.Ismerteket
majdnem mindenkit ismert akrzetben, s egyenesenJackNoonan nyakba borult, s hisztrikusan
zokogott.Arendrgyengdenleltette,aztnbementatrsa,bizonyosOMalleyutn,akimraholttest
melletttrdelt.
Meghalt?sikoltottazasszony.
Sajnos,meg.Mitrtnt?
Maryrvidenelmondta, hogyanmentela fszereshez, stalltaazutngyafrjt,a padln.Mg
beszlt, srt s beszlt, Noonan egy kis alvadt vrcsomt fedezett fel a halott fejn. Megmutatta
OMalleynek,azrgtnfelllt,satelefonhozsietett.
Nemsokramgtbbenjttek.Elszrazorvos,aztnktnyomoz,azegyiketMaryismertefutlag.
Jttmgegyrendrsgifnykpszis,sfotzott,aztnegyujjlenyomatszakrt.Sgtakbgtakahulla
krl,anyomozkmegszntelenlkrdezgettkMaryt.Demindvgignagyonkedvesen.jraelmondtaaz

egszet,mostellrl,mikorPatrickhazart,megkzimunkzott,azurafradtvolt,olyanfradt,hogynem
akartelmennivacsorzni.Errebetetteahstastbemgmostissl,skiszaladtafszereshez,
zldflrt,sahogyhazart,itttalltaapadln.
Melyikfszereshez?krdezteegyiknyomoz.
Marymegmondta.Anyomozodafordultamsikhoz,sgottnekivalamit,mireaztstntelment.
Negyedramlvartvissza,kezbentelertlap,stovbbisgsbgs,szokogsnkeresztlMary
meghallottegyprelsuttogottmondatfoszlnyt:
gy viselkedett, mint mindig jkedv j vacsort akar fzni bors.trtorta
elkpzelhetetlen,hogylettvolna
Aztnelmentafotsmegadoktor,sjttktember,akikhordgyonelvittkahullt.Elmentaz
ujjlenyomatszakrtis.Aktnyomozottmaradt,arendrkis.Igaznnagyonkedvesekvoltakvele,Jack
Noonanmgmegiskrdezte,nemakarnaeinkbbelmennivalahova,anvrhezesetleg,vagypedig
hazavinn,afelesgeeltudjahelyeznijszakra.
Nem,mondtaazasszony,gyrzi,egyelremozdulnisembr.Nemharagudnnak,haittmaradna,
amgegykicsitrendbenemjn?Ugyanisnemrzinagyonjlmagt,higgykel,igaznnem.
Akkortalnokosabbvolnalefekdni,vlteJackNoonan.Nem,nem,szvesebbenmaraditt,aholvan,
ebbenaszkben.Talnmajdegykicsitksbb,hamrjobbanrzimagt,felmegy.
Ht bkn hagytk, k meg mentek a dolguk utn, tkutattk a hzat. Nha valamelyik nyomoz
krdezetttlevalamit.VagyJackNoonanvetettodaegykedvesszt,hatmentaszobn.Azurt,kzlte,a
koponyjramrtnagyerejtsltemeg,valsznlegnehz,tompaszerszmokozta;mindenbizonnyal
valamilyenslyosfmdarab.Mostahalltokozfegyvertkeresik.Lehet,hogyagyilkosmagvalvitte,de
azsincskizrva,hogyakzelbenrejtettevagyhajtottael.
Aszoksosmesemondtaarendr.Hamegvanafegyver,megvanatettes.
KsbbazegyiknyomozMarymell lt.Vaneolyantrgyahzban, amelyalkalmas lehetett a
gyilkossgelkvetsre?Hajlandvolnakrlnzni,nemhinyzikevalamiegynagycsavarkulcspldul,
vagyegynehzfmvza.
Nincsisfmvzjuk,mondtaazasszony.scsavarkulcs?
Nemhiszi.Bragarzsbanakadhatilyesmi.
Tovbbkutattak.Marytudta,hogyahzkrlakertistelevanrendrrel.Hallottalptketakavicson,
nha zseblmpa fnye villant a fggny hasadkn. Ksre jrt, az ra a kandallprknyon majdnem
kilencetmutatott.gyltta,ahzatkutatngyfrfifradt,segykissingerlt.
JackszltottaMary,mikorarendrlegkzelebbaszobbalpett.Adnanekemvalamitinni?
Termszetesen.Talnebblawhiskybl?Afrfiodanyjtottaapoharat.
IgykmagaismondtaMary.Biztosannagyonfradt.Igaznolyankedveshozzm.
Htamiaztilleti,nemvolnappenszabadmondtaarendr,dehtazrtegypohrkvalnemfog
megrtani.
Beszllingztakatbbiekis,snmirbeszlsremindegyikelfogadottegykortyot.Flszegenlltk
krl, kezkben a pohr, kiss feszlyezte ket Mary jelenlte, prbltk vigasztalni. Noonan rmester
betvedtakonyhba,aztngyorsanvisszamentazasszonyhoz:
Mrs.Maloney,astjemgmostisg,sahsbennevan!
Uramisten!kiltottazasszony.Tnyleg!
Eloltom,j?
Legyen olyan kedves, Jack. Nagyon szpen ksznm. Az rmester megint visszajtt, s Mary
rvetettenagy,fekete,knnyesszemt.JackNoonansuttogta.
Tessk?
Megtennenekemegykisszvessgetmagamegatbbiek?
Hamdunkbanll,Mrs.Maloney
Nzze, maguk valamennyienj bartai voltak szegnydrga uramnak, s segtenek elfogni azt a
gazembert,akimeglte.Biztosrettenetesen hesekmr,rgvacsorznikellettvolna,sntudom,hogy
Patricksosebocstanmegnekem,Istennyugtassaszegnydrgmat,hanznm,hogyhenmaradjanaka
hzban,snemvendgelnmmegmagukat,ahogyillik.Igazn,egykmegaztabrnysltet.Mostmr
ppenjlesz.
Szsemlehetrla!szabadkozottNoonanrmester.

NagyonszpenkremrimnkodottMary.Krem,fogyasszkel!nrsetudokmostnznitelre,
klnsenamitaznszegnydrgmnakksztettemDemagukigaznfogyasszkel!Higgykel,nagy
szvessgettennneknekem.Akkoraztnnyugodtandolgozhatnaktovbb.
Angyrendrjdarabigttovzott,dehtmitagads,korgottagyomruk,svglktlneklltak.
Kimentekakonyhba,snekilttak.Azasszonynemkeltfel,csakanyitottajtntnzteket,hallottais
zsros,teliszjbeszdket.
Krszmg,Charlie?
Nem.Hagyjunkbelle.
Dehaegyszeraztakarja,hogymegegyk.Szvessgettesznkneki,hallottad.
Naj.Adjlmg.
Istentelen nagy bunkval hagyhattk helyben szegny Patrickot mondta. valamelyik. A doki
szerintdiribdarabratrtakoponyja,minthaprllyelklintottkvolnafejbe.
Ezrtleszknnymegtallni.
Aha.nisaztmondom.
Akrkitette,nemfogjamagvalhurcolni,csakameddigfelttlenlmuszj.
Valamelyikbfgtt.
Htnbizonymegvagyokrlagyzdve,hogyittleszahzkrl.
Csakppaszemnketkinemszrja.Mi,Jack?
AszobbanpedigMaryMaloneykuncogottegyet.

Egyemberdlrl
Hat ra fel kzeledett, gyhogy gondoltam, veszek egy veg srt, s kilk egy kerti szkbe az
szmedencemellegykicsitakseinapra.
Odamentemabrpulthoz,megvettemasrt,smagammalvittem,kiakertbe,amedenchez.
Szpkertvolt,gyep,azleagyak,sudrkkuszplmk,hangosanftyltaszlaplmkkoronjakzt,
aleveleksziszegtek,ropogtak,minthatzetfogtakvolna.Csomkbanfggttanagy,barnagymlcsa
levelekalatt.
Sok kerti szk llt az szmedence krl; a fehr asztaloknl hatalmas, lnk szn ernyk alatt,
napbarntottfrfiak,nk,ltek,frdruhban.Bentamedencbenhromngylnymegvagyegytucatfi
lubickolt,hatalmaslrmtcsaptak,dobltakegyrislabdt.
lltam, s nztem ket. A lnyok angolok, a szllodbl. A fikrl nem tudtam semmit, hangjuk
alapjnamerikaiaklehetnek,gondolom,valsznlegtengerszkadtokazonazUSAiskolahajn,amelyik
reggelfutottbeakiktbe.
Megkerltemamedenct,sleltemegysrgaernyal,aholngyresszkettalltam;kitltttem
srmet,knyelmesenelhelyezkedtem,srgyjtottam.
Nagyon kellemes volt ott lni anapon, a srrel mega cigarettval. Kellemes volt lni s nzni a
strandolkat,amintazldvzbenlubickolnak.
Azamerikaitengerszekegszszpenboldogultakazangollnyokkal.Ahhozastdiumhozrtekel,
amikorafiavzalbukik,slbnlfogvafelbukfenceztetialnyt.
ppakkorlttammegegyregedkisembert,amintfrgnmegkerliamedenct.Makultlanfehr
ltnyvoltrajta,nagyongyorsanjrt,szapora,szkdellptekkel,mindenlpsnlmagasanlbujjhegyre
emelkedett.Szles,vajsznpanamakalapvoltatejn,szkdelvekzeledettamedencementn,nzteaz
embereketmegaszkeket.
Megllt mellettem, s elmosolyodott, kivillantva apr, egyenetlen, kiss fak fogait.
Visszamosolyogtamr.
Elnzst,krem,lhetekide?
Hogynefeleltem.Tesskcsak.
Krlszkdeltegyszket,megszemllte,biztonsgose,aztnletelepedett,skeresztbevetettelbt.
Fehrzbrcipjnaprlyukaksorakoztak,szellzsvgett.
Szpestemondta.MindegyikesteszpittJamaikban.
Nemtudom,olaszvagyspanyolakcentussalbeszlte;valsznnektartottam;hogydlamerikai.sj
reg,haazemberkzelebbrlnzi.Olyanhatvannyolchetvenves.
Igenmondtam.Isteniszpitt.
skikezek,hakrdezhetem?Ezeknemahotelbenlaknak.Alubickolkramutatott,amedencben.
Azthiszem,amerikaitengerszekmagyarztam.Amerikaitengersztanulk.
Persze,amerikaiak.Kimscsinlilyennagylrmt?nnemamerikaitaln?
Nem.nnemvagyokamerikaimondtam.
Egyszerreottlltelttnkazegyikamerikaikadt.Akkorjttkiamedencbl,cspgttrlaavz.Az
egyikangollnyisvelevolt.
Foglalt?mutatottaszkekreafi.
Nemfeleltem.
Szabad?
Tesskcsak.
Kszmondta.Trlkzvoltakezben;lelt,kigngylte,selszedettegycsomagcigaretttmeg
egyngyjtt.Megknltaalnyt,azvisszautastotta,azutnmegknltengem,snvettemegyet.
Nem,ksznm,nszivarozokmondtaakisember.Krokodilbrtrctvettel,abblszivart,majd
elhztazsebkstabbankisollisvolt,lecsippentetteaszivarvgt.
Tessk,adoktzet.Azamerikaififelemeltengyjtjt.
Nemfogmeggyulladniilyenszlben.
Dehogynem.Mindigmeggyullad.
Akisemberkivetteszjblameggyjtatlanszivart,fejtflrebillentette,safiranzett.
Mindig?krdeztelassan.
Persze.Sosedglikbe.Legalbbisnlam.

Akisembermgmindignembillentettevisszaafejt,scsaknzteafit.Well,well.Magaazt
mondja,ezahresngyjtsohanembedglik.gymondta?
Perszefeleltafi.Pontosangy.
Tizenkilenchszveslehetett,szeplsarcahossz,vkonyorraakramadrcsr.Testtaligfogtameg
a nap, melleis szepls, rajta ittott vrs szrpamatok. Jobbkzzel tartotta az ngyjtt, kszen, hogy
felkattintsa.
Sosedglikbemondta,smosolygott,ahogytrfsantdtotta:Istenbizony,nemdglikbesoha.
Egy pillanat, krek szpen. A szivart tart kz magasba emelkedett, tenyrrel kifele, mintha a
forgalmatakarnlelltani.Krekegypillanat.Klns,fojtott,tompahangonbeszlt,slenemvettea
szemtafirl.
Talncsinlhatnnkkisfogadst?Afiramosolygott.Talnkssnkkisfogadst,hogyngyjt
mindigmeggyullad?
Mirtne?mondtaafi.Fogadjunk.
Magaszeretfogadni?
Persze.Szvesenfogadok.
Akisemberhallgatott,aszivarjtnzegette,smegkellmondanom,sehogyansemtetszettnekema
viselkedse.Minthavalamitkiakarnakovcsolniebblazegszbl,megzavarniafit,skzbenaztis
reztem,holmikissajtklntitkotddelget.
Megintfelnzettafira,slassanszlaltmeg:
nisszvesenfogadok.Csinljunkjfogadst.Jnagyfogadst.
Navrjunkcsakegypercigmondtaafi.Aznemmegy.Dehuszontcentbefogadhatunk.Akr
egydollrbais,vagyaminekazittmegfelel,egyprshilling,azthiszem.
Akisembermegintmeglobogtattaakezt.
Hallgassonengem.Csinlunkkismulatsgot.Fogadunk.Azutnfelmegynkszobmba,itt,hotelben,
ottnemfjszl,snfogadok,nemtudjatzszeregymsutnmeggyjtanihresngyjtjt.
Htfogadjunk,hogymeggyjtommondtaafi.
Jlvan.J,j.Fogadunk,igen?
Persze.Fogadjunkegyficcsbe.
Nem,nem.nnagyonjfogadstajnlok.ngazdagvagyok,snsportembervagyok.Hallgasson
engem.Kinthotelelttllazautm.Nagyonszpaut.Amerikaiaut,amagahazjbl.Cadillac
Nana.Vrjunkegypercig.Afihtradltaszkben,snevetett.Nekemnincsilyesmim.Eztiszta
hlyesg.
Nemhlyesg,nem.Magatzszeregymsutnmeggytjangyjtt,sCadillacamag.Maga
szeretneztaCadillacet,igaz?
PerszehogyszeretnkegyCadillacet.Afiegyrevigyorgott.
Rendben.Nagyszer.Fogadtunk,snfeltettemCadillacet.
smitteszekfeln?
Akisembervatosanlevetteavrspaprszalagotaszivarjrl,amitmgmindignemgyjtottmeg.
n,bartom,sosekrekolyasmit,amitnemlehetteljesteni.rtengem?
J,htmibefogadjunk?
snagyonmegknnytemadolgt,igen?
Ok,ok.Knnytsecsak.
Valamiaprsg,knnyennlklzi;haelveszti,nemnagyonhinyzik.Rendben?
Mintpldul?
Mintpldul,teszem,akisujjaabalkezn.
Micsodm?!Afimrnemvigyorgott.
Igen,igen.Mrtne?Nyer:visziautt.Veszt:viszemujjt.
Nemrtem.Hogyhogyvisziazujjamat?
Levgom.
Jszagisten!Eznemfogads,ezrltsg.Rszemrlmaradazegydollr.
Akisemberhtradlt,tenyrrelfelfeletartottakezt,slenzenmegrndtottaavllt.Well,well,
well.Nemrtem.Magaaztmondja,meggyullad,mgsemfogad.Htakkorfelejtskel,igen?

Afinmnlt,bmultaalubickolkatamedencben.Aztnegyszerreeszbejutott,hogymgnem
gyjtottr.Acigaretttaszjbatette,tenyerblernytformlt,selkattintottaazngyjtt.Akancapr,
makacs,fnyessrgalnggalgett,safigytartottaakezt,hogyaszlnemrhette.
Kaphatnktzet?krdeztem.
,afeneElnzst,elfelejtettem,hogymgnemg.Azngyjtrtnyltam,deafifelllt,odajtt
hozzm,stzetadott.
Ksznmmondtam,pedigvisszamentahelyre.
Jlrziittmagt?rdekldtem.
Klasszul.Rendeskishely.
Aztn csend lett, s szrevettem, hogya kis ember lehetetlenajnlata sikeresenmegzavarta a fit.
Nagyon csndesen lt, de nyilvnval volt, hogy egy kis feszltsg ledezik benne. Aztn fszkeldni
kezdett a szkn, mellt drzslte, tarkjt nyomogatta, vgl kt kzzel a trdre tenyerelt, s ujjaival
doboltatrdkalcsn.Nemsokramralbvalisdobolt.
Na, nzzk csak meg ezt a maga fogadst szlalt meg vgl. Azt mondja, felmegynk a
szobjba,shatzszeregymsutnsikerlmeggyjtanomeztazngyjtt,enymaCadillac.Hapedig
csakegyszerisnemgyulladmeg,odaabalkezemkisujja.gyvan?
Pontosan.gyvolnaafogads.Deazthiszem,magafl.
Milesz,havesztek?Tartomazujjam,mgmagalevgja?
, dehogy. Az nem j volna. Taln ksrtsbe esne, hogy ne tartsa. Nem; megmondom, hogyan
csinlnm:mielttelkezdjk,odaktzmkeztazasztalhoz,sottllokkssel,srgtnnyissz!amint
ngyjtmegnemgyullad.
MilyenvjrataCadillac?krdezteafi.
Hogyhogy?Elnzst,nemrtem.
Milyenvjrat,mennyiidsakocsi?
Aha,mennyiids?Igen.Mltvi.Egszenjaut.Deltom,maganemszeretfogadni.Mintlegtbb
amerikai.
A fi egy pillanatig hallgatott, aztn elbb az angol lnyra nzett, utna nrm. Igen mondta
hangosan.llomafogadst.
J!Akisemberhalkan,egyszer,sszecsattintottatenyert.Nagyonj!Mostmegcsinljuk.sn,
uram fordult hozzm , taln lesz szves hogy mondjk nk? brskodni. Spadt, jformn
szntelenszemevolt,sapr,ragyog,feketepupillja.
Htszerintemezrltfogadsmondtam.Sehogysemtetsziknekem.
Nekemsemmondtaazangollny.Mostszlaltmegelszr.Szerintemostobasnevetsges
fogads.
snkomolyangondolja,hogylevgjaennekafinakazujjt,haveszt?krdeztem.
Komolyan,igen.Aztis,hogynekiadomCadillacet,hanyer.No,gyernk!Menjnkfelaszobmba.
Felllt.Felltzikelbb?krdezte.
Nemfelelteafi.gymegyek.Azutnhozzmfordult.Nagyszvessgnektekintenm,ha
vllalnabrskodst.
Rendbenvanmondtam.Megyek,denemtetsziknekemezafogads.
Teisgyeremondtaafialnynak.Gyeresnzd.
Akisembervezetteamenetet,akertblaszllodba.Fellelkeslt,izgult,sahogylpkedett,mintha
magasabbraemelkedne,mintvalaha.
ABpletbenlakommondta.Akarjanznielbbautt?Ittvanmindjrt.
Elrevitt, hogy lssuk a szlloda kocsifelhajtjt, megllt, s egy fmesen csillog, halvnyzld
Cadillacremutatott,egszenkzel.
Azaz.Azld.Tetszik?
Ty,ezmrkocsi!mondtaafi.
Jlvan.Mostmegynk,smegltjuk,maglesze.
Kvettk a B pletbe, fel az emeletre. Kinyitotta az ajtt, s a nyomban besereglettnk a nagy,
kellemes,ktgyashlszobba.Azegyikgyvgbennipongyolahevert.
ElszregykisMartinitmondtaakisember.

Aszobatlssarkbanegyasztalknlltakazitalok,keversrekszen,koktlkeverisvolt,jgs
tmrdekpohr. Nekiltott a Martini keversnek, de kzbencsengetett, s most kopogtakaz ajtn, s
belpettegysznesbrszobalny.
Aha!mondtaakisember.Letetteaginesveget,trctvettel,sabblegyegyfontost.Valamit
krekmagtl.Odaadtaapnztaszobalnynak.Ezamagmondta.Mostittjtszunkvalamit,s
kremmagt,hozzonnekemktdolgotnem:hrmat.Egyprszeget;egykalapcsot;segyhsvg
brdot,amilyetmszroshasznl.Konyhblkrjen.Megteszi,igen?
Hsvgbrdot!Alnyszemeelkereklt,keztsszecsapta.Igazihsvgbrdotgondolazr?
Hogyne,igen.No,krekszpen,hozza.Biztosanmegszerezmindent,igen?
Igen,uram.Megprblom,uram.Igen,megprblom.skiment.
AkisemberkrbeadogattaaMartinit.lltunk,kortyoltuk;ahosszkp,szepls,hegyesorrfi,a
fakbarnasznadrgtleltekintvecsupaszon;acsontos,szkeangollny,vilgoskkfrdruhban,aki
poharaflttlenemvetteaszemtafirl;aszntelenszemkisember,amintmakultlanfehrruhjban
iszogatjaaMartinit,snziavilgoskkfrdruhslnyt.Nemtudtammitkezdeniazegsszel.Akisember
szemmellthatlagkomolyanvesziafogadst,skomolyangondoljaazujjlevgst.Deazangyalt,milesz,
haafiveszt?AkkorszguldhatunkvelekrhzbaaCadillacen,amitnemnyertmeg.Jkishistrialesz.
Naht,igaznremekkishistria.Vlemnyemszerintmarhaegyflslegeshistria.
Nemgondolja,hogymeglehetsenbutafogadsez?krdeztem.
Szerintemklasszfogadsmondtaafi.MrvgzettegyjkoraMartinival.
Szerintempedigostoba,nevetsgesfogadsmondtaalny.Milesz,havesztesz?
Nem rdekes. Hajl meggondolom, nem emlkszem, hogy valaha is szksgem lett volna a bal
kezemkisujjra.Afimegfogtaazujjt.Ittvan.Sohaletbenmgsemmihaszntnemvettem.Ht
mrtnefogadhatnkabrre?Szerintemklasszfogads.
Akisembermosolygott,felemelteakoktlkevert,sjratltttepoharainkat.
Mielttelkezdjkmondta,tadomautkulcsotadnadntbrnak.Elvettezsebbla
kulcsot,stnyjtotta.Apaprokfolytatta,igazolvny,biztostsazautbanvannak,kesztytartban.
Azutn bejtt a sznes br szobalny. Kis brdot hozott, olyat, amilyet a hentes hasznl
csontdarabolshoz;amsikkezbenkalapcsotsgyzacskszeget.
J!Mindenittvan.Ksznmmagnak.Mostelmenjen.Vrt,mgalnymgttbecsukdottaz
ajt,azutnletetteakellkeketazegyikgyra,sjramegszlalt:Mostfelkszlnk,igen?safihoz:
Segtsen,krek,azasztallal.Odbbvisszkkicsikt.
A szoksos szllodai rasztal volt; egyszer, ngyszgletes asztal, vagy hromszor ngy lb, rajta
itatstmb,tinta,tollak,papr.Beljebbvittk,elafaltl,seltettkazrszereket.
Mostpedigmondtaakisemberegyszk.Felemeltegyszket,sazasztalmelllltotta.Frge
voltslelkes,minthagyerekzsronrendeznetrsasjtkot.Azutnszegek.Beveremszegeket.Fogtaa
szegeket,ssorrabeverteazasztallapjba.
Ottlltunk,afi,alnysn,keznkbenaMartini,snztk,hogyandolgozikakisember.Nztk,
amintktszgetbeverazasztalba,vagyhathvelyktvolsgra.Nemvertebeegszen;mindegyikkilltegy
kicsit.Aztnkiprblta,milyenersenlnekafban.
Aztgondolhatnazember,nemelszrcsinljaanyomorultmondtammagamban.Ezaztntudja,
mitakar.Asztal,szgek,kalapcs,konyhaibrd.Hajszlpontosantudja,mikellneki,shogyan.
Mostpedignemkellms,csakegykissprga.Keresettsprgt.Jlvan,vgremegvanminden.
Krek,szveskedjenlelniasztalhozmondtaafinak.
Afiletetteapohart,slelt.
Mosttegyebalkezetide,ktszegkz.Szegcsakazrtvan,hogyjlodaktzhessemkezt.J,
nagyonj.Mostmegktkkeztasztalhozjszorosangyni.
Asprgtaficsukljakrtekerte,aztntbbszrsenatenyerekr,vglszorosanaszegekhez
erstette.Alaposmunktvgzett,samikorelkszlt,afikptelenlettvolnaelhzniakezt.Deazujjai
szabadonmozogtak.
Mostkrekklbeszortanikezet,csakkisujjatne.Kisujjatdugjaki,tegyeasztalra.
Kitn!Kitn!No,mostkszekvagyunk.Jobbkzzelkrekkezelningyjtt.Csakmgegy
pillanatrakrek.
Azgyhozszkdcselt,sfelvetteabrdot.Azutnvisszajtt,meglltazasztalnl,kezbenabrd.
Mindkszenvagyunk?krdezte.Brr,krekmagamondjameg,haelkezdhetnk.

Azangollny,vilgoskkfrdruhjban,ottlltafiszkemgtt.Csakllt,nemszltsemmit.Afi
egszencsndbenlt,jobbkezbenfogtaazngyjtt,snzteabrdot.
Akisemberrmnzett.
Ksz?krdeztemafit.Ksz.
sn?
Egszenkszmondtaakisember,felemelteabrdot,sotttartotta;vagyktlbnyiraafiujja
felett,sjtsrakszen.Afinzte,deszemesemrebbent;szjamegsemrezdlt.Csakaszemldkthzta
fel,srncbafutottahomloka.
Rendbenmondtam.Mehet.
Lenneszvesszmolni,hnyszorgyjtommegmondtaafi.
Jmondtam.Szmolok.
Hvelykujjvalfelpccintetteazngyjtfedelt,sugyancsakhvelykjvelkemnyenelkattintottaa
kereket.Atzkszikrzott,akancfellobbant,sapr,srgalnggalgett.
Egy!mondtamhangosan.
Nemfjtaelalngot:rcsuktaazngyjtfedelt,stalntmsodpercigvrt,mirejblfelnyitotta.
Nagyervelpccintettemegakereket,smegintfelfnylettakancaprlngja.
Kett!
Msnemszlt.Afiazngyjtraszegezteszemt.
Akisemberalevegbentartottaabrdot,sisazngyjttnzte.
Hrom!
Ngy!
t!
Hat!
Ht!
Ezazngyjt,gyltszik,trtnetesenjlszuperl.Hatalmasszikrtvetatzk,akancppenkell
hosszsg.Figyeltemahvelyket,amintafdeletalngrakattintja.Utnasznet.Azutnahvelykmegint
felemeliafdelet.Azegszmvelet.ahvelykujjrapl.Mindentahvelykcsinl.Llegzetetvettem,hogy
kimondjamaNyolcat.Ahvelykujjmegpccintiakereket.Atzkszikrzik.Felvillanakislng.
Nyolc!mondtam,sahogykimondtam,nyltazajt.Mindmegfordultunk,segyntlttunkmegaz
ajtnylsban.Kicsi,feketehajnvolt,nemfiatal;ottlltvagyktmsodpercig,csakazutnrohantbe,s
sikoltott:Carlos!Carlos!Megragadtaakisembercsukljt,elvetteabrdot,az gyradobta,aztn
megkaparintottaafehrltnyhajtkjt,shevesenrznikezdteakisembert,skzbenbeszlt,beszlt
hozz,sebesenshangosansvadul,valamilyenspanyolhangzsnyelven.Olyansebesenrzta,hogyakis
embermrnemisltszott.Elmosd,kds,gyorsanmozgkrvonallvlt,mintaforgkerkklli.
Aztnazasszonylasstott,smegintelbukkantakisember,sazasszonyvgigvonszoltaaszobn,s
azegyikgyratasztotta.Ottltazgyszln,hunyorgott,safejtprblgatta:forogemganyakn.
Igaznsajnlommondtaan,igaznrettentensajnlom,hogyilyesmitrtnhetett.Jformn
hibtlanangolsggalbeszlt.
Rettenetes folytatta a n. Azt hiszem, tulajdonkppennvagyok az oka. Tz percre egyedl
hagyom,megmosatomahajamat,hazajvk,stessk:mrmeginteztcsinlja.Mlysgessajnlkozss
aggodalomtkrzdttazarcn.
Afieloldottakeztazasztalrl.Azangollnymegnottlltunk,sztlanul.
Kszveszedelemmondtaazasszony.Odalent,otthon, sszesennegyvenhtujjatszedettssze,
klnbzemberektl,stizenegykocsitvesztett.Vglmegfenyegettk,hogybecsukjk.Ezrthoztamfel
ide.
Csakegykisfogadsmotyogtaakisemberazgyon.
Bizonyraegykocsibanfogadottmondtaan.
Igenfelelteafi.EgyCadillacben.
Nincskocsija:Azautazenym.Ezcsakmgrosszabb,hogyfogadsfogadsfogad,mikormr
nincssemmije.Nagyonnagyonszgyellem,srettenetesensajnlom.Vgtelenlrendesnvolt.
Tessk,ittakocsikulcsmondtam.Letettemakulcsotazasztalra.
Csakegykisfogadsvoltmotyogtaakisember.
Mrnemmaradtsemmije,amibefogadhatnamondtaazasszony.Semmijesincsaz gvilgon.
Semmije.Azigazatmegvallva,nnyertemelmindent,mgrgen.Idbetelt,soksokidbe,skemny

munkavolt,devglelnyertemmindent.Felnzettafira,selmosolyodott,lass,szomormosollyal,
azutnazasztalhozlpett,selvetteakulcsot.
Minthamostisltnmakezt;csakegyujjvoltrajta,megahvelyk.

Lutri
Harmadnapralecsendesedettatenger.Mgazutasoklegknyesebbjeiisakiketltnisemlehetetta
fedlzeten,amitakifutottakatengerreelbukkantakkabinjukbl,sfelvnszorogtakanapozfedlzetre,
aholahajpincrnyuggyakatosztogatott,pokrcbabugyolltassorokbarendezteazutasokat;ottfekdtek
aztn,arcukataspadt,aligmelegjanurinapnaktartva.
Meglehetsenviharosvoltazelsktnap,sezahirtelennyugalom savelejrknyelmesrzs
kellemesebbhangulatotteremtettazegszhajn.Estremrtizenktrnyiszpidvoltmgttk,s
sokkalbiztosabban reztkmagukat, gyhogyestenyolcramegteltanagyebdl;magabiztos sedzett
tengerszeknteltsgvelettekittakazutasok.
Avacsorafelnljrtak,mikoratestkmegaszkkkztikissrldsblszrevettk,hogyanagy
hajhimblzikmegint.Egszenszeldenkezddtt,csakppenegykislass,lustaoldalrabillens,erre,
aztnamarra,demindezelegendvoltahhoz,hogyaterembennyombanmegvltozzkegykissahangulat.
Nhnyanfelpillantottakatnyrjukbl,ttovztak,vrtak,valsggallestkakvetkezbillenst,idegesen
mosolyogtak,szemkbentitkoltnyugtalansgvillant.Volt,akinekszemesemrebbent,msnyltanflnyes
volt,trflkozottavacsorvalmegazidjrssalkapcsolatban,csakazrt,hogygytrjeaztanhnyat,aki
mr megint knldott. A haj mozgsa hirtelen hevesebbre vlt, s alig that perccel azutn, hogy a
himbldzst szleltk, mr slyosan imbolygott ideoda; az utasok jl megltek a szkkben, gy
nekivetettkhtukatazlsnek,mintamikorakocsileskanyartvesz.
Ezutnjttazigazi hullm,saz lelmezsitiszt asztalnlMr. William Botibolegyszer csakazt
szlelte,hogytnyrjasrajtaaposrozottrombuszhal,laHollandaise,szpenelsuhanavilljaell.Ideges
zavartmadt,mindenkiatnyrokmegaborospoharakutnkapkodott.AzlelmezsitisztjobbjnMrs.
Renshawaprtsikkantott,smegragadtaazemltettriemberkarjt.
Komiszjszaknkleszmondtaazlelmezsitiszt,sMrs.Renshawranzett,Nagyonkomiszegy
jszakakszldik,gynzem.ppencsakegyrnyalatnyikajnsgrzettahangjban.
Egypincrjttsietve,svizethintettazabroszra,atnyrokkz.Azizgalomellt.Legtbbentovbb
ettek.Egypran,kztkMrs.Renshaw,vatosanfellltak,stitkoltsietsggeltnyomakodtakazasztalok
kztt,kiazajtn.
Htittvanmondtaazlelmezsitiszt.Helyeslpillantstvetettmaradkbrnykira,akiknyugodt
nelgltsggelltekazasztalnl,sarcukonottvilgoltazasajtosbszkesg,amikoregyutaztudja
magrl,hogyjtengersz.
Vacsoravgeztvelkvtszolgltakfel,sMr.Botibol,akiahimbldzselsjeleitaszokatlanul
komolynak s elgondolkodnak mutatkozott, most hirtelen felllt, s kvscsszjvel tvonult Mrs.
Renshawmegrlthelyre,azlelmezsitisztmell.Letelepedettahlgyszkbe,aztntstntodahajoltaz
lelmezsitiszthez,sszapornsuttognikezdettafibe.Elnzstmondotta,krdezhetnkvalamit?
Azapr,gmblysvrslelmezsitisztfigyelmesenelrehajolt.
Mivelszolglhatok,Mr.Botibol?
Akvetkeztszeretnmmegtudni.Afrfiarcnaggodalmaskomolysglt,sazlelmezsitiszt
figyelmesennzte.Aztszeretnmtudni,hogyakapitnyfelbecslteemranapiutat,alutrivgett,
ugyanis.gyrtem,mielttgyrosszabbrafordultazid?
Azlelmezsitisztarrakszlt,hogyvalamilyenszemlyestermszetvallomstkellmeghallgatnia,s
mostelmosolyodott,shtradltszkben,hogyteljesterjedelmbenelnyugtassapocakjt.Azthiszem,
igenfelelte.Nembajldottazzal,hogysuttografogjaahangjt,brsztnszerenhalkabbanbeszlt,
mintmindig,amikorazembersuttogsravlaszol.
smikortettemegakapitny?
Adlutnfolyamn.ltalbandlutnszoktamegcsinlni.
Krlbellhnyrakor?
Htaztbizonynemtudom.Gondolom,gyngyratjban.
Haddkrdezzekmgvalamit.Hogyanhatrozzamegakapitnyaszmot?Sokattprengrajta?
AzlelmezsitisztrnzettMr.Botibolaggodalmas,feszltarcra,selmosolyodott,mertnagyonjl
tudta,mireakarkilyukadni.
Azgyvan,hogyakapitnyamolyanrtekezletflttartanavigcistiszttel,tanulmnyozzkaz
idjrstmegmgegycsomdolgot,aztnmegejtikabecslst.
Mr.Botibolblintott,segypillanatigfontolgattaahallottakat.Azutnmegszlalt:

Vajonszmoltazzalakapitny,hogymarosszidtkapunk?
Igaznnemtudomfeleltazlelmezsitiszt.Belenzettamsikfrfiapr,feketeszembe,sltta,
hogyakzepbenazizgalomaprszikrjatncol.Nem,igaznnemtudom,Mr.Botibol.Fogalmamsincs
rla.
Hatovbbromlikazid,talnrdemesvolnaalacsonyabbszmotvenni,nemgondolja?Asuttogs
mgsrgetbben,aggodalmasabbanhangzott.
Meglehetmondtaazlelmezsitiszt.Habrnembiztos,hogyazregigaznkomiszjszakra
szmtott.Dlutn,mikorfelbecslteazutat,mgegszszpidnkvolt.
Az asztal krl elcsendesedtek a tbbiek, s odafigyeltek, azzal a feszlt, flrebiccent, frksz
pillantssal mregetve az lelmezsi tisztet, amilyet lversenyplyn lt az ember, mikor megprbljk
kihallgatni az edzt, amint az eslyekrl beszl: flig elnylt szj, felhzott szemldk, nyjtott nyak,
flrebillent fej az azelszntan feszlt, hipnotizltforma, kmlel pillants, amikor valaki egyenesen a
forrsblakarinformcihozjutni.
Nostegykfel,hanvehetneszmot,nmelyiketvlasztanma?suttogtaMr.Botibol.
Nemtudommg,miasklavlaszolttrelmesenazlelmezsitiszt.Vacsorautnkzlikcsak,
amikorelkezdikazrverst.Klnbennemsokatkonytokhozz.nugyaniscsaklelmezsitisztvagyok.
Mr.Botibolfelllt.
Elnzsket, hlgyeim s uraim mondotta, mg vatosan vgiglpdelt az imbolyg padln az
asztalokkztt.Ktszerismegkellettkapaszkodniaegyegyszktmlban,gyhimblzottahaj.
Anapozfedlzetre,legyenszvesmondtaaliftkezelnek.
Egyenesenmellbetasztottaaszl,amintkilpettanyltfedlzetre.Megtntorodott,megmarkoltaa
korltot,ktkzzelkapaszkodott,sgylltott,snzteasttltengert,atornyosulnagyhullmokatsa
szlellenbennyargalfehrlovakat,amintprafellegmaradanyomukban.
Elgcsnyaodakint,igaz,uram?krdeztelefelmenetaliftkezel.
Mr.Botibolkispirosfsjvelmegigazgattaelszabadultfrtjeit.
Gondolja,hogycskkentettkasebessgetazidjrsmiatt?rdekldtt.
Hthogyne,uram.Alaposancskkentettk,amitailyenrosszrafordult.Muszjlevenniasebessget
ilyenidben,mertklnbencsakgydlnnekazutasokahajn.
Lent adohnyzbanmr gylekezettaz rvers kznsge. Jl neveltencsoportosultakazasztalok
krl,afrfiakkissfeszesen,szmokingban,kicsitvrsenstlsgosankiberetvlvasmereven,hvs,
fehrkarhlgyeikmellett.Mr.Botibolakikiltasztalnakszomszdsgbanfoglalthelyet.Keresztbe
vetettelbt,sszefontakarjt,sannakazembernekameglehetsenknyszeredettmodorbandlthtra
szkben,akiirdatlannagyelhatrozsrajutott,semmisemriaszthatjavissza.
Alutrinatteksszege,kzltemagval,megkzeltleghtezerdollrkrlmozogmajd.Krlbell
ennyivoltelzktesteis,mikoraszmokhromngyszzdollrjvalkeltekel.Angolhajlvn,fontban
mentazrvers,deszvesebbengondolkozotthazaivalutban.Htezerdollrszppnz.Azangyalt,de
mgmennyire!gyfogjacsinlni,hogyszzdollrosbankjegyekbenkriel,segyszerenbetesziabels
zsebbe,gyviszipartra.Nemleszottsemmibaj.Aztnelsdolga,igenis,alegels,hogyvsrolegy
nyithattetejLincolnt.Mindjrtahogykiszllahajbl,megveszi,sazonmegyhaza,csakhogylssa
Ethelarct,amintajttnyit,smegpillantja.Azleszcsakazrm,ltniazEthelarct,mikorodasiklik
egyenesenazajtelavadonatj,halvnyzld,nyithattetejLincolnjn!Hell,babm,mondjamajd,csak
gyflvllrl.Gondoltam,hozoknekedvalamicseklysget.Meglttamtkzbenakirakatban,seszembe
jutottl,gondoltam,mindigszerettlvolnaegyilyenmtyrkt.Tetszik,szvecskm?Megfelelaszn?s
akkormajdfigyeliazarct.
Akikiltmostfellltazasztalamgtt.
Hlgyeimsuraim!kiltotta.Akapitnyrfelbecslteanapiutat;holnapdlitizenktrig
tszztizentmrfld.Szoksszerintideodatzszmaskla,vagyistszzttltszzhuszontigterjed.
Termszetesenazokszmra,akikgygondoljk,hogyavalsgosszmennlistbbavagykevesebb,
kln alacsony rtk s magas rtk ll rendelkezsre. Nos, ezennel kihzzuk a kalapbl az els
szmot
A teremben csnd volt. A kznsg nmn lt, minden szem a kikiltra szegezdtt. Bizonyos
feszltsgrzdttalevegben,salicitlssalafeszltsgisfokozdott.Nemvolteztrfa,nemisjtk;ez
csalhatatlanulltszottabbl,ahogykikiaszomszdjranzett,amintazlicitltlehet,mosolygottkzben,
decsakaszja,mertaszemefnyesvoltsjghideg.

Aztszztizenkettesszmszztzfontrtkeltel.Akvetkezhromngyszmiskrlbellennyirt.
Ahajugyancsakimbolygott,sahnyszormegbillent,afaburkolatnyikorgott,minthappenkszlne
megrepedni.Azutasokszkkbefogzkodtak,sfigyelmketazrversresszpontostottk.
Alacsonyrtk!hirdettekiakikilt.Akvetkezszm:alacsonyrtk!
Mr. Botibol nagyon egyenesen s mereven lt. gy hatrozott, vr, mg a tbbiek felhagynak a
licitlssal,akkorbelp,smondjakiavgssszeget.gyszmtotta,krlbelltszzdollrjavan
odahazaafolyszmljn,deinkbbhatszz.Eznagyjblktszzfontvalamiveltbb.Ezrtaszmrt
senkisemfogtbbetajnlani.
Minttudjk,hlgyeimsuraimmondottaakikilt,azalacsonyrtkbenfoglaltatnakaskla
legalacsonyabb rtknl kisebb szmok, jelen esetben minden szm tszzt alatt. gy teht ha azt
gondoljk,hogyahajaholnapdlitizenktrvalzrulhuszonngyrsidszakbantszztmrfldnl
kevesebbetteszmeg,okosanteszik,haeztaszmotveszikmeg.Szabadkrnemtehtazajnlatokat?
Akadlynlklmentfelszzharmincfontig.Mr.Botibolonkvlisszrevettknhnyan,hogyazid
rosszabbrafordult.SzznegyventvenIttmeglltalicitls.Akikiltfelemeltekalapcst.
Szztvenelszr
Hatvan!mondtahangosanMr.Botibol,saterembenmindenarcfeljefordult.
Hetven!
Nyolcvan!mondtaMr.Botibol.
Kilencven!
KtszzkiltottMr.Botibol.Mostmrnemhagyjaabbanem,semennyirt.
Sznet.
Kettszzfontsenkitbbet?
Nyugalom,mondtamagnak.Nyugalom,nemnznkfel.Hafelnzel,nemleszszerencsd.Llegzetet
visszafojtani.Havisszafojtodallegzetedet,senkisemlicitlrd.
Kettszzfontelszrakikiltnakkopasz,rzsasznfejevolt,saprvertkcsppekszikrztak
atetejn.KettszzfontmsodszorMr.Botibolvisszafojtottaallegzett.KettszzfontSenki
tbbet,harmadszor!Akalapcslecsapott.Mr.Botibolmegrtaacsekket,tadtaakikiltsegdjnek,
azutnhtradltszkben,svrtaazrversvgt.Nemakartlefekdni,mgmegnemtudja,mennyia
ttekvgsszege.
Elkeltazutolsszm,sszeadtkatteket:ktezeregyszzvalamennyifontrargott.Vagyiskrlbell
hatezer dollr. Kilencven szzalk a nyertes, tz szzalk megy a tengerszek jtkonysgi alapjra.
Hatezernekakilencvenszzalkatezerngyszz.Iigenhtezelglesz.Megvehetianyithattetej
Lincolnt,smgmaradisvalami.Enyjasgondolatotmelengetveboldogizgalommaltrtmegkabinjba.
Msnap reggel felbredt, s egypr percig csukott szemmel fekdt, hallgatta a vihart, vrta a
himblzst. Viharnak semmi jele, a haj nem himblzott. Felugrott, s kikmlelt a kabinablakon. A
tengerSzentsgesristen!sima,mintatkr,anagyhajsebesenszeli,szemmellthatanbeakarja
hozniazjszakaelvesztegetettidt.Mr.Botibolelfordultazablaktl,slassanleereszkedettgyaszlre.A
flelemknyeselektromossgabizsergettegyomrabrt.Veszvemindenremny.Ezekutnmrcsaka
magasabbszmokeslyesek.
JsgosIstenmondtafennhangon.Mostmitcsinljak?
Mit mond majd pldnak okrt Ethel? Egyszeren kptelensg bevallani neki, hogy ktvi
takarkossguknak szinte teljes gymlcst elvesztegette egy lutricdulra a hajrversen. Mg csak
titokbansemtarthatjaadolgot.Nem,mertakkormegkellenemondania,hogynelltsonkitbbcsekket.s
ahavirszletatelevziramegazEncyclopaediaBritannicra?Mrlttaazasszonypillantsbanadhts
amegvetst,ahogyaszemekkjeszrkrevlik,smagaaszemsszeszkl,mintmindig,haharagos.
JsgosIsten.Mitcsinljak?!
Semmirtelmeazzalltatnimagt,hogyakrcsakegyszikraremnyeisvanhacsakazadghaj
sarkonnem fordul. Ezekutncsakakkorleheteslye anyersre, haahajt rkvercbeteszik, s teljes
sebessggelmegindulvisszafel,smegy,smegy,smegy.Htakkortalnmegkrirakapitnyt.Tz
percentetajnlnekianyeresgbl.Hakell,tbbetis.Mr.Botibolkuncogott.Aztnegyszerreabbahagyta,
szemeszjadbbentmeglepetsselelkerekedett.Mertebbenapillanatbantmadtaztlet.Kemnyenfbe
klintotta,sfelugrottazgyrl,irtzatosizgalomban,sazablakhozfutott,smegintkinzett.Htmirt
ne?gondolta.Mirtisne?Atengercsendes;knnyenfelsznenmaradhat,mgkinemhzzk.Halvnyan
azaz rzsetmadt,hogyvalakimrcsinltilyesmit,dehtmirtnetehetnmeg is?Ahajakkor

mindenkppenmegll,csnakoteresztenekle,sacsnakvisszamegytalnflmrfldetis,mgelnemri
t, s akkor megint vissza a hajhoz, s felvontatjk a fedlzetre. Legalbb egy rba telik, mg
lebonyoltjk.Egyra,azkrlbellharmincmrfld.Igen,harmincmrflddelcskkenamegtettt,s
alacsonyrtkbiztosnyer.Csakazalnyeg,hogyvalakiegszbizonyosanlssa,amintbeleesik;deht
eztnemnehzelrni.Knnyholmitveszmagra,aminemakadlyozzaazszsban.Sportltzetet,igen.
Minthapontafedlzetrekszlne,teniszezniing,rvidnadrg,teniszcip.Azrjtmegitthagyja.Hny
ra?Kilenctizent.Minlelbb,annljobb.Gyernk,essnktlrajta!Muszj,hiszendlitizenktraa
limit.
Mr.Botibolfltis,izgultis,amikorsportltzetbenkilpettanapozfedlzetre.Aprtestecspben
szlesvolt,sfelfelkeskenyedett,akragyertya,avalszntlenlkeskeny,csapottvllig,gyhogyha
msra nem is, alakra a hajclphz hasonltott. Cingr, fehr lbt fekete szr bortotta, s puha talp
teniszcipjbenvatosanlpdeltafedlzeten.Idegesentekingetettmagakr.Kzelstvolegyetlenutast
ltottcsak,egyigenvastagbokjsszerfelettnagyfenekidsebbhlgyet,akiakorltraknyklve
mernnzteatengert.Perzsabundjnakgallrjtfelhajtotta,gyhogyazarctMr.Botibolnemltta.
Nyugodtanllt,messzirlszemllteahlgyet.Igen,mondtamagban,valsznlegmegfelel.Minden
valsznsgszerintiscsakolyanhamarelkiltjamagt,mintakrkims.Deazrtvrjegypercig,William
Botibol, vrj csak egy percig, nyugalom, nyugalom! Gondolj arra, mit mondtl magadnak pr perce a
kabinban,mgtltztl.Na,mit?
Mr.Botibolmindkznsgesenisvatosembervolt,smostaszoksosnliskrltekintbb,haarra
gondol,hogyezermrfldnyireaszrazfldtlbeugorjonegyhajrlazcenba.Egyltalnnemgyzdtt
mgmegarrl,hogyezan,akiottlleltte,teljesbizonyossggalsegtsgrtkilt,hogyhabeugrik.
Vlemnyeszerintktokislehetsges,amelynlfogvacsdtmond.Elszris,felttelezhet,hogyvak
avagysket.Nemppenvalszn,viszontlehetsges,smirtvllaljonazemberfeleslegeskockzatot?Az
ellenrzsmdjaigenegyszer:egyktpillanattalelbbszbaelegyednivele.Msodszorsszolgljonez
bizonytkularra,hogymilyengyanakvleszazember,mihelytaznvdelemmegaflelemirnytja,
msodszor feltltt benne, hogy trtnetesen pp ez a n lehet esetleg a lutri egyik magas szmnak
birtokosa, smintilyennek,nyoms anyagi okokbl kifolylagnem rdeke, hogyahajmeglljon.Mr.
Botiboljltudta,hogynemegyembertltekmrmeghatezerdollrnljvalcseklyebbsszegrt.Naponta
olvas az ember ilyesmit az jsgban. Mirt kellene ht ilyen kockzatot vllalnia? Elzetes ellenrzs
kvntatikittis.Fazalapostjkozds.Rpke,udvariastrsalgs;majdpedig,feltve,hogyannyjas,
rzszvemberilnynekbizonyul,biztosramehet,sknnyszvvelvethetitmagtakorlton.
Mr. Botibol knnyed modorban kzelgett a n fel, s csaknem kzvetlenl mellette megllt, s a
korltraknyklt.
Jreggeltszlaltmegbartsgosan.
Anfeljefordult,srmosolygott,meglepenkedvessmondhatniszpsgesmosollyal,habraz
arcamagacsfvolt.
Jreggeltviszonoztaazdvzlst.
Ellenrzs,mondtamagbanMr.Botibol.Elspontlezrva.Nemvak,nemsket.
Mondjacsak,asszonyomtrtegyenesenatrgyra,miavlemnyeategnapirversrl?
rvers?rncoltahomloktan.rvers?Miflervers?
Httudja,azaszamrdologestnkntadohnyzban,vacsorautn,mikorlutriszmokatadnakel,a
hajnapitjrl.Gondoltam,megkrdem,miavlemnyerla.
Az asszony fejt rzta, azutn megint elmosolyodott, kedves, kellemes mosolyval, amelybe egy
rnyalatnyimentegetzsisvegylt.
n olyan lusta vagyok mondta. Mindig korn fekszem. gyban szoktam vacsorzni. Olyan
kellemes,hogyhaazembernekgybahozzkavacsort.
Mr.Botibolvisszamosolygottr,svatosantvolodnikezdett.
Megyek sportolni magyarzta. Sose mulasztom el a reggeli testgyakorlst. rlk, hogy
tallkoztunk.Igen,nagyonrlk,hogytallkoztunkVagytzlpsthtrlt,azasszonynemnzett
felje.
Mostmrmegymindenszpsimn.Atengercsndes,ltzkemegfelelazszshoz,azAtlanti
cennakezenarsznbizonyosannincsenekemberevcpk,sittezazaranyosidshlgy,akimajd
segtsgrtkiabl.Mostmrcsakazakrds,kellideigksleltetieahajtahhoz,hogyamrlegaz
javrabillenjen.Igen,majdnembizonyos,hogygylesz.Azrtbiztonsgkedvrtmagaishozzsegthet

egykicsit.Majdnemhagyjamagtolyanknnyenberngatniamentcsnakba.szklegykicsit,krbe
krbe,lopvahtrlellk,amikormegakarjkkzelteniskihalszni.Mindenperc,mindenmsodperc
nekidolgozik.Megindultakorltfel,deekkorjflelemrohantameg.Milesz,haelkapjaapropeller?
Hallottmrilyesmirl,amikorvalakinagyhajrlvzbeesett.Dehtperszenemesik,hanemugrik,saz
egszenms.Haelgmesszireugrik,biztosanelkerliapropellert.
Mr.Botibolvatosan,lassanmegkzeltettekiszemelthelytakorltnlvagyhszlpsnyireantl.
Aznemnzettmostfelje.Nembaj.Neisnzzenoda,amikorugrik.Hasenkisemltja,ksbbknnyen
mondhatja, hogy megcsszott, s vletlenl esett a vzbe. Vgigkmlelt a haj oldaln. Hossz, hossz
zuhanslesz.Hajobbanmeggondolja,csnynsszezzhatjamagt,hahasmntrvizet.Minthaegyszer
valakinekpontosangyrepedtvolnafelahasfala,mikornagymagassgblhasastugrott.Egyenesenkell
ugrania,lbballefel.Mintalehullks.Azm!Ahogygynziavizet,jhideglehet,smlysszrke,
vgigfutahtnahideg,hanzi.Nodemostvagysoha!Lgyfrfi,WilliamBotibol,lgyfrfi!Noht
akkoregyketth
Felmszottaszlesfaprknyra,megllt,hromiszonytatmsodpercigegyenslyozott,aztnugrott
ugrott,felfelskifel,amennyiretletelt,sugyanakkorelkiltottamagt:
Segtsg!
Segtsg!Segtsg!ordtottaugrskzben.Azutnvizetrt,selmerlt.
Az els seglykiltsra az asszony, aki a korltra knyklt, felijedt s sszerezzent. Gyorsan
krlnzett,smegltta,amintnemmesszetleottvitorlzikalevegbenazakisember,rvidnadrgbans
teniszcipben, sztvetett karral, s kzben kiabl. Egy pillanatig csak nzett, mintha nem volna benne
egszenbizonyos,hogymitkelltennie:kidobniegymentvet,elfutnissegtsgrtkiablni,vagycsak
sarkonfordulnisordtani.Visszahzdottegylpstakorlttl,sflfordulatottettaparancsnokihdfel,s
ervidpillanatigmozdulatlanvolt,feszltshatrozatlan.Aztnminthahirtelenfelengedettvolna,messze
kihajolt a korlton, s bmulta a haj sodrban fodrozd vizet. Hamarosan felbukkant a habokban egy
aprcskafeketefej,egykaremelkedettflje,egyszer,ktszer,hevesenintegetett,segykicsiny,tvoli
hang kiablt valamit, amit nemigen lehetett rteni. Az asszony mg mlyebben thajolt a korlton,
megprbltaazugrlkisfeketepttyreszegezniatekintett,dehamar,nagyonhamarmrolyanmesszire
elmaradt,hogynemisvoltbennebizonyos,lttaeegyltaln.
Nemsokra egy msik n jelent meg a fedlzeten. Ez csontos volt s szgletes, s szarukeretes
ppaszemetviselt.szrevetteazasszonyt,sodamenthozz,mindenvnlenyokeltklt,katonslpteivel
mrvevgigafedlzetet.
Szvalittvanmondta.
Avastagbokjnmegfordultsrnzett,denemszlt.
Mrkerestemfolytattaacsontos.Mindenholkerestem.
Olyanklnsmondtaavastagbokjn.Azelbbbeugrottavzbeegyember,ruhstul.
Badarsg!
De,de,higgyeel!Aztmondta,sportolniakar,sbeugrott,smgcsaklesemvetkztt.
Jobblesz,haszpenlejnmondtaacsontosn.Szjahirteleneltkltvonallkeskenyedett,arca
leslettsber,smrnembeszltolyanszelden,mintazimnt.smegnetrtnjenmgegyszer,hogy
kiszkik,segyedlelmszklafedlzeten.Nagyonjltudja,hogycsakvelemjhetki.
Igen,Maggiefelelteavastagbokjn;smegintelmosolyodott,gyengd,bzmosollyal,s
megfogtaamsiknkezt,sjmborultrte,hogyazvgigvezesseafedlzeten.
Olyankedvesembermondta.Mgintegetettis.

Br
Abbanazvben1946bansokigtartottatl.prilisvoltmr,mgisfagyosszljrtaavrosutcit,
sodafenthfelhkvonultakazgen.
Azreg,akitDriolinakhvtak,keservesenvonszoltamagtaruedeRivolijrdjn.Fzott,nyavalysul
reztemagt,mocskosfeketekabtjbansszehzdzkodott,akrasn,felgyrtgallrjblcsakaszeme
ltszottkimegafejebbja.
Nyltakvhzajtaja,sasltcsirkekiszrd,halvnyillataknosvgyattmasztottagyomrban.
Mentcsaktovbb,respillantstvetettakirakatokraparfm,selyemnyakkendksingek,gymnt,
porceln,antikbtor,szpktsknyvek.Azutnegykpgalria.Mindigszeretteakpgalrikat.Enneka
kirakatban egyetlen vszon volt lthat. Megllt, s megnzte. Azutn indult tovbb. De megint
megtorpant, htranzett; s akkor egyszer csak kellemetlen rzse tmadt, megrebbent az emlkezete,
halvnyanfeltlttvalamiazagyban,valami,amitmrltottegyszerrgen.Megintodanzett.Tjkpvolt,
bolondulmegdlfkcsoportja,minthaiszonyszlfjna,sazgrvnylnkavarog.Akpkeretnapr
lemez,akvetkezszveggel:CHAIMSOUTINE(18941943).
Drioli a kpre bmult, s ttovn azon tndtt, mi is olyan ismers rajta. Bolondos mzolmny,
gondolta.NagyonfurcsasbolondosdeazrttetszikChaimSoutineSoutineAzistenit!kiltott
felhirtelen.Hiszezaznkiskalmkm,azm!AznkiskalmkmkpekintlgPrizslegfinomabb
kpkereskedsben!Nanzzkcsak!
Azregemberodanyomtaarctakirakathoz. Emlkszikafiraigen,egsz tisztnemlkszikr.
Mikoris?Atbbiremrnemolyanknnyvisszaemlkezni.Nagyonrgvolt.Hogymikor?Hszve
nem,inkbbharminc,igaz?Vrjunkcsak.Igenahborelttivbenvolt,azelshboreltt,1913ban.
Akkor.sezaSoutine:azarondakiskalmk,azamorcos,sztlanfi,akitgykedveltigen,aztlehet
mondani,szerette,pedigazgvilgonsemmiokanemvoltr,csakaz,hogytudottfesteni.
Mghozzhogyan!Mostmregyretisztbbanemlkszikazutca,vgesvgigszemtvdrksora,a
rothadsbze,abarnamacskk,amintfinnysanlpdelnekahulladkkztt,nosank,zsros,kvrnk,
lnekakszbn,lbukazutcakvn.Milyenutca?Holislakottazafi?
ACitFalguire,igen,azvoltaz!Azregemberszapornblogatott,rlt,hogyeszbejutottazutca
neve.Aztnottvoltamterem,benneegyszlszkmegakoszosvrsdvny,aminafialudt;arszeg
mulatsgok,ahitvnyfehrbor,adhdtcivakodsok,smindig,mindigafikeser,morcosarca,aminta
munkjaflttkotlik.
Furcsa, gondolta Drioli, milyen knnyen felidzi most az egszet, s hogy minden apr rszlet
nyombanegymsikraemlkezteti.
Ottvoltpldulazaszamrsgatetovlssal.Naht,annlaztnnehzvolnanagyobbbolondsgot
elkpzelni.Hogyiskezddtt?Ja,igen.pnzhezjutottegyszer,igen,srengetegbortvett.Minthaltn
magt,aminthnaalattazvegekkelbelpamterembeafiazllvnyelttl,afelesgepedig(azv,
Drioli)aszobakzepnmodelltll.
Maestennepelnkmondta.Csinlunkegygrbeestt,gyhrmasban.
Mit nnepelnk? krdezte a fi, de fel sem nzett. Taln rsznta magt, hogy elvlik a
felesgtl,snelvehetem?
DehogyismondtaDrioli.Aztnnepeljk,hogysokpnztkerestemamunkmmal.
nmegegyvasatse.Eztismegnnepelhetjk.
Ha akarod. Drioli az asztalnl llt, s bontogatta a csomagot. Fradt volt, szeretett volna mr
belekstolniaborba.Kilencmegrendelegynapcsinoseredmny,deazembernekalaposankiksztia
szemt. Soha mg ennyi nem volt egyszerre. Kilenc pitykos katona s az a dologban a klnsen
figyelemremlt,hogynemkevesebb,minthtkzlkkszpnzbenfizetett.Ezrtakprzatosgazdagsg.
Deamunkaszrnyenkiksztiaszemet.Drioliszemelecsukdottafradtsgtl,afehrjtaprvrserek
hlztk;skrlbellegyhvelyknyiremindegyikszemgolyjamgttaprpontbasrsdttafjdalom.
Demostestevan,stfelvetiapnz,sacsomagbanhromvegegyafelesgnek,egyabartjnak,egy
megmagnak.Megkeresteadughzt,hzgltaadugtazvegekbl,mindegyikpukkantegykicsikt,
amikorkijtt.
Afiletetteazecsetet.ristenmondta,hogylehetilyenlrmbandolgozni.
Anodajtt,megnzteakpet.Drioliisodalpett,egyikkezbenveg,amsikbanpohr.

Nem!ordtottfelhirtelenharaggalafi.Kremne!Lekaptaavsznatazllvnyrl,sa
falnaktmasztotta.DeDriolimrltta.
J.
Rmes.
Isteni.Mintminden,amitcsinlsz.Imdomvalamennyit.
Azabajrncoltahomloktafi,hogyezekblnemlekmeg.Kpetnemehetek.
Akkorisisteniek.Drioliodanyjtottegytelepohrhalvnysrgabort.Iddmegmondta.Ettl
boldogleszel.
Sohamgilyenboldogtalanembertnemltott,gondolta,semkomorabbarcot.Vagyhthnapjafedezte
felegykvhzban,magbanivott,smertakpeoroszosvolt,vagy zsiaifle,Drioliodalthozzaz
asztalhoz,smegszltotta.
Oroszvagy?
Az.
Honnan?
Minszkbl.
Driolifelugrott,smegcskolta,skiabltkzben,hogyisottszletett.
NemppenMinszkblmondtaafi,deegszkzelbl.
Honnan?
Szmilovicsibl,talntizenktmrfldnyireMinszktl.
Szmilovicsi!ordtottaDrioli,smegintmegcskolta.Hnyszorjrtamottklykkoromban!
Aztn lelt megint, s nagy szeretettel bmult a msikra. Tudode mondta , nem ltszol m
nyugatorosznak.Inkbbtatrkpedvan,vagykalmk.Igen,szakasztottmintegykalmk.
Smost,hogyottlltamteremben,Driolimegintafitnzte,amintelvesziapohrbort,segynyelsre
magbadnti.Igen,szleskalmkkpevan,azarccsontjamagas,azorramegvastag sdurva.Azarc
szlessgtcsakfokoztaazelllfl.Aztnakeskenyszem,afeketehaj,avastag,konokkalmkszjde
akeze,akezemeglepets,ahnyszorrnz,olyankicsisfehr,mintvalamidm,aprujjaitrkenyek.
Tltsnmgmondtaafi.Hannepelnk,adjukmegamdjt.
Driolitlttt,aztnletelepedettegyszkre.Afiazregdvnyonlt,Driolifelesgvel.Ahrom
vegelttklltapadln.
Maesteannyitiszunk,amennyibelnkfrmondtaDrioli.Makivtelesengazdagvagyok.Azt
gondolom,mostelmegyek,sveszekmgegyprveggel.Hnyathozzak?
Hatotmondtaafi.Ketttmindenkinek.
J.Megyekismr,hozom.
nismegyek,segtek.
A legkzelebbi kvhzban Drioli vett hat veg fehr bort, s hazavittk a mterembe. Kt sorba
lltottkazvegeketapadln,Driolipedigfogtaadughzt,skihzgltaadugkat,sorramindahatot;
aztnleltekmegint,stovbbittak.
CsakanagyongazdagokengedhetikmegmaguknakazefflenneplstmondtaDrioli.
Azmrigazmondtaafi.Igaz,ugye,Josie?
Aha.
Hogyrzedmagad,Josie?
Finoman.
ElhagyodDriolit,shozzmjsszfelesgl?
Fent.
SzpsgesbormondtaDrioli.Boldog,akiilyetihat.
Lassan,mdszeresennekilttakalerszegedsnek.Azeljrsnemvoltj;debizonyosceremnival
jrt,skomolyankellettvenni,elmondanikzbenegycsomdolgot,aztnjraelmondanidicsrniabort,
salasssgisigenfontosvolt,hogykellleglvezhesskaztmenethromkjesfzist,klnsenazt(s
kivltDrioli),mikorazemberlebegnikezd, salbamrnemtartozikhozz.Ezalegjobbszakaszaz
egszbenmikorazemberlenzalbra,sazolyantvolvan,hogyazembereltndik,vajonmifle
bolondnakatartozkalehet,smiokblheverottlent,messze,afldn.
Egyidmlvafelllt,hogyvilgotgyjtson.Meglepettenszlelte,hogyekzbenvelejnaktlbis,
pedignemisrezte,hogyapadltrtkvolna.Kellemesrzsvoltalevegbenjrni.Vndortraindulta
szobban,slopvaafalnaktmasztottvsznakrasandtott.

Idehallgass!szlaltmegazutn.Vanegytletem.Odamentadvnyhoz,smegllteltte,
enyhnimbolyogva.Idehallgass,nkiskalmkm.
Miaz?
risitletemtmadt.Figyelsz?
Josierafigyelek.
Rmfigyelj,lgyszves.AbartomvagyaznrondakiskalmkmMinszkbl,snnekemte
olyannagymvszvagy,hogyszeretnktledegykpet,egyszpszpkpet
Vigyeelmind.Vegyeel,ahnyatcsaktall,denezavarjon,mikorafelesgvelbeszlgetek.
Nonono.Idefigyelj!gyrtem,egykpet,amimindigmindigvelemleszrkkamerrecsak
megyekakrmitrtnikmindig,mindigvelematekped.Elrenylt,megrztaafitrdt.
Nahtidehallgassmr,lgyszves!
Hallgassodamondtaan.
gylladolog.Aztakarom,hogyfesslegykpetabrmre,ahtamra.Aztnakprertetovlsz,
hogymindig,mindigottmaradjon.
Hlyetleteivannak.
Megtantlak,hogyankelltetovlni.Nemnehz.Egygyerekismegcsinlja.
nnemvagyokgyerek.
Lgyszves
Maga megrlt. Mi a fent akar? A fest felnzett a msik frfi lmos, fekete, bortl fnyes
szembe.Miajistentakar?
Knnyenmegcsinlhatnd!Azm!Azm!
gyrti,hogytetovlva?
Bizony,tetovlva!Ktpercalattmegtantlak!
Kptelensg!
Azthiszed,nemtudom,mitbeszlek?
Nem,hteztcsakugyannemgondolhatjakomolyanafi,mertamitDriolinemtudatetovlsrl,az
nincsis.Vagytalnnemvoltaz,akialigegyhnapjaegyfrfinakazegszhasttelertaavilglegszebb
slegbonyolultabbvirgmintjval?Htazamegrendel,akinekolyanszrsvoltamelle,hogyDrioli
szrkemedvtrtr,gyhogyamellnaszramedvebozontosbundjalett?Vagytalnnemrajzolszp
hlgyet, s helyezi el oly rafinltan a frfikarra, hogy a karizom megfesztsvel a hlgy letre kl, s
szemkprztathastncotlejt?
ncsakannyitmondokfelelteafi,hogymagarszeg,saztleteisegyrszegidea.
Josie lesz a modell. Tanulmny Josierl a htamon. Taln nincs jogom hozz, hogy a tulajdon
felesgemkptviseljemahtamon?
HogyJosie?
.Driolitudta,hogycsakafelesgenevtkellkimondania,safivastag,barnaajkasztnylik,s
megremeg.
Fentmondtaan.
des,drgaJosie,lgyszves.Fogdeztazveget,iddki,mindjrtengedkenyebbleszel.risitlet.
Sohaletembennemtmadtmgilyennagytletem.
Mifletlet?
Hogylefesttgedahtamra.Talnnincshozzjogom?
Rlam,kpet?
Akttanulmnytmondtaafi.Kellemestlet.
Aktotnemmondtaan.
risitlethajtogattaDrioli.
Teljesenhlyetletmondtaan.
Mindenesetretletmondtaafi.saztletmegrdemli,hogymegnnepeljk.
Megittakkzsenmgegyveggel.Aztnafimegszlalt.Nemj.Nemtudnmmegcsinlnia
tetovlst.Inkbbfestekegykpetahtra,magamegaddigviseli,amgmegnemfrdik,slenemmossa.
Hasohaletbentbbnemfrdik,akkorottmarad,amgcsakl.
NemmondtaDrioli.
Deigensazonanapon,amikorelhatrozza,hogymegfrdik,ntudnifogom,hogymrnem
becsliakpemet.gybizonythatjabe,mennyiretiszteliamvszetemet.

Sehogysemtetsziknekemezaztletmondtaan.Majdgytiszteliamvszetedet,hogykoszos
lesznekemvekig.Inkbbcsinldatetovlst.Desemmiakt.
AkkorcsakafejetmondtaDrioli.
Nemtudommegcsinlni.
Nemislehetneegyszerbb.Fogadok,hogyktpercalattmegtantlakr.Majdmegltod.Megyek,
hozomaszerszmaimat.Tketmegtintt.Vannnekemmindenfleszntintm,annyiszn,ahnyfestked
neked,csakmgsokkalszebbek
Kptelensg.
Vannekemsoktintm.Ugye,mennyisznemvan,Josie?
Igen.
MajdmegltodmondtaDrioli.Megyekis,hozom.Felkeltaszkrl,sbizonytalanlptekkel,de
elszntankimentaszobbl.
Flrasemteltel,visszaisrt.Elhoztammindentkiablta,smeglengettebarnatskjt.Ebbena
tskbanmegtallhatatetovlmvszteljesflszerelse!
Letetteatsktazasztalra,kinyitotta,sztraktaavillanytketmegakisvegeketasznestintkkal.
Bekapcsoltaavillanytt,aztnkzbevetteaszerszmot,smegnyomottegykapcsolt.Bgshallatszott,sa
tnegyedhvelyknyikillvgesebesenfelalrezgett.Ledobtakabtjt,balingujjtfelgyrte.Nanzz
ide.Figyeld,mitcsinlok;majdmegltod,milyenknny.Rajzolokvalamitakaromra.
Alskarja mr csupa kk minta volt, de tallt azrt egy res kis brfelletet, ahol bemutathatta
tudomnyt.
Elszriskivlasztjukatinttkznsgeskkmegfelelaztnbelemrtjukathegytgyni
feltartjukatt,egyenesen,sknnyednvgigfuttatjukabrfelsznngysakisvillanymotor
szpenfelleugrltatjaatt,azkilyuggatjaabrt,atintabehatol,smrmegisvagyunk.Na.Ltod,milyen
egyszer?nzdcsak,mrideisrajzoltamegyagaratakaromra.
Afitmagvalragadtaamvelet.Namosthaddgyakoroljamegykicsitamagakarjn.
AbgtvelkkvonalakatrajzoltDriolikarjra.Egyszermondta.Mintamikorazembertollal
tintvalrajzol.Nincsismsklnbsg,csakhogyezlassbb.
Semmiazegsz.Ksz?Kezdhetjk?
Akrrgtn.
Kremamodellt!kiltottDrioli.Gyernk,Josie!Elragadtaahv,csoszogottfelalaszobban,
rakosgatott,mintamikoragyerekizgalmasjtkrakszl.Hollljon?Hogygondolod?
lljonide,atkrhz.Fslkdjn.gyfestemle,hogyahajaavllraomlik,sfsli.
risi.Zsenivagy.
Ankedvetlenlodamentatkrhz,vitteabortis.Driolilevetetteazingt,kilpettanadrgjbl.
gylltott;alsnadrgban,harisnyban,cipben,sfehrbr,jformnszrtelen,kemnyhskisteste
enyhnimbolygottideoda.Na,akkornvagyokavszonmondta.Hovalltodavsznat?
Htazllvnyra,termszetesen.
Nehlyskedj,nvagyokavszon.
Akkorrakjaflmagtazllvnyra.Ottahelye.
Hogyacsudba?
Magaavszonvagynem?
nvagyokavszon.Mrgyisrzemmagam,mintegyvszon.
Akkortegyeflmagtazllvnyra.Miebbenaproblma?
Eredjmr,hiszenaztnemlehet.
Akkorljnleaszkre.ljnlovagllsben,tmasszaarszegfejtatmlra.Na,gyorsan,mrel
akaromkezdeni.
Lehet,kszvagyok.Rajta.
Elszrismondtaafi,rendeskpetfestek.Aztn,hagytartjakedvem,majdrtetovlok.
Szlesecsetvonsokkalfestenikezdettamsikfrficsupaszhtra.
Juj!Juj!vistottDrioli.Egyrisszzlbmsziklefeleagerincemen!
Maradjonveszteg!Halljae!Afisebesendolgozott,vkony,vizesrtegbenraktafelafestket,
hogyksbbneakadlyozzaatetovlsban.Abbanapillanatban,hogyelkezdettfesteni,emberfelettieners
koncentrcijavalsggalelmostaarszegsgt.Rvid,frgekarmozdulatokkalkezelteazecsetet,merev
csuklval,sflrasemteltbel,mreliskszlt.

Naj.Ennyiazegszmondtaannek,akiazonnyombanvisszamentadvnyhoz,lefekdt,s
elaludt.Driolibrenmaradt.Figyelteafit,ahogyfelemeliattsatintbamrtja;azutnrezteazles,
csikland szrst, amint a hta brt ri. A kellemetlen, de nem elviselhetetlen fjdalom nem hagyta
elaludni.Kvetteattjt,snzte,milyenszntintkathasznlafi,gyhogyDrioliazzalszrakozott,
hogymegprbltaelkpzelni,mitrtnikmgtte.Afimeglepintenzitssaldolgozott.Minthatkletesen
lektnakismasinasaszokatlaneffektus.
Pitymallottmr,deagpbgottmg, s afi dolgozott.Drioli jlemlkezettr, amikor vgre a
mvszhtralpett,sgyszlt:Ksz.Odakintnappalvolt,sazutcnemberekjrtak.
LtniakarommondtaDrioli.Afifelemelte,igazgattaatkrt,Driolipedignyaktcsavargatva
nzte.
JsgosIsten!kiltottfel.Flelmesltvnyvolt.Egszhta,avllacscstlagerincetvig
egyetlensznorgiaaranyszldskksfeketesbbor.Olysrvoltatetovls,hogyvastagonfelrakott
festknekhatott.Amennyirecsaklehetett,nyomonkvetteafiazeredetiecsetvonsokat,vgigkitlttte,
scsodlatosmvszettelgyhasznltafelagerincoszlopotsalapockkkitremlst,hogyrszeivvltak
a kompozcinak. Mi tbb, mg ezzel a nehzkes eljrssal is sikerlt a spontaneits ltszatt keltenie.
Valsggal lt az arckp; vilgosan kitetszett rajta Soutine mvszetnek sajtosan kifacsart, elgytrt
jellege.Nemnagyonhasonltottazeredetihez.Hangulatvoltjobbra,nemkpms:amodellarcattova,
mmoros;rvnylikkrltteahttr,sttzld,gndrvonsokfrgetege.
risi!
Nekemistetszik.Afihtralpett,kritikusanszemgyrevette.Azthiszemtettehozz,elgj
ahhoz,hogyszignljam.sfelvettemegintavillanyzgt,svrstintvalodartaanevtajobboldalra,
Driolivesjefl.
Azreg,akitDriolinakhvtak,valsggaltranszbanlltott,srmeredtakpkereskedkirakatbana
festmnyre.Olyanrgvoltezazegszminthaegymsikletbentrtntvolna.
safi?Milettbelle?Mostemlkszikmr,mikorhazajttahborblazelshborbl,nem
tallta,skrdezteisJosiet.
Hovalettaznkiskalmkm?
Elmentmondtaazasszony.Nemtudomhova,deazthallottam,hogyegykpkereskedfelszedte,
selkldteCgetbe,hogyfessen.
Talnvisszajn.
Taln.
Tbbetnememlegettk.NemsokraLeHavrebakltztek,aholsokamatrz,sjobbanmentazzlet.
Azregelmosolyodott,mikorLeHavreragondolt.Azokvoltakaszpesztendk,akthborkztt,akis
boltadokkokkzelben,aknyelmeslaks,mindigelegendmunka,napontahrom,ngy,tmatrzjn;
srendeliakpeketakarjra.Azokvoltakcsakaszpesztendk.
Azutnjttamsodikhbor,sJosieelpusztult,sjttekanmetek,svgevoltazzletnek.Nem
kellett mr kp a karjra senkinek. s most mr reg ahhoz, hogy msfle munkt vgezzen.
KtsgbeessbenvisszajttPrizsba,ttovnremlte,hogyanagyvrosbanmajdknnyebbleszazlet.De
azletnemlettknnyebb.
smost,hogyvgeahbornak,sepnze,seereje,hogyjrakezdjekiszlett.Nemknnyreg
embernekkitallni,mitcsinljon,kivlthanemszeretkoldulni.Dehtmskppmeghenhal.
Naht,gondolta,mgakpetnzte.Ht ez az nkiskalmkm. shogyegyilyenaprsghogy
megkavarjaazemberemlkezett.Prpercemgnemisgondoltr,hogytetovltkpvanahtn.Isten
tudja,mitanemjutottazeszbe.Kzelebbdugtaarctakirakathoz,sbenzettagalriba.Sokkplgott
odabent a falon, s gy ltszott, valamennyi ugyanattl a mvsztl val. Rengetegen jrtakkeltek a
teremben.gyltszik,klnlegeskillts.
Driolihirtelen,sztnszerenmegfordult,betasztottaagalriaajtajt,sbelpett.
Hossz terem volt, padljn vastag, bord sznyeg, s isteni szp s meleg! Mennyien jrklnak,
nzegetikakpeket,csupakimosdott,tekintlyesember,mindegyiknekkatalgusakezben.Driolimegllt
azajtmellett,idegesenkrlnzett,azongondolkodott,bemerszkedjke,vegyljneelatmegben.De
miresszeszedhettevolnaabtorsgt,egyhangszlaltmegmellette:
Mitakar?

Feketezsakettesembervolt,akimegszltotta,kvrskurta,sigenfehrarc.Petyhdtarcvolt,rajta
annyihs,hogyazarcaktoldaltlefittyedtaszjamellett;mintegyprhsoskarajvagymintaspnielkpe.
SzorosanDrioliellpett,gykrdeztejra:
Mitakar?Driolinemfelelt.
Haszabadkrnemmondtaafrfi,hordjaelmagtagalrimbl.
Talnnemnzhetemakpeket?
Arrakrtem,tvozzk.
Driolinemtgtott.Hirteleniszonyharagbredtbenne.
Csaksemmilrmamondtaazember.Nagyernk,errevanazajt.KvrfehrmancstDrioli
karjratette,serszakosanazajtfelterelte.
Ezbetetzteadolgot.Vigyeinnenanyavalysmancst!ordtottDrioli.Hangjavgigcsendlta
hosszgalrin,smindenfej,minthadrtonrngatnk,arrafordultvalamennyidbbentarc,vgiga
teremben,arraaszemlyrebmult,akiilyenlrmtcsapott.Rohanvstkzeledettegyhtramozdt,smost
mr ketten prbltk Driolit kitasziglni. A nzk csendben lltak, figyeltk a kzdelmet. Az arcokon
mindsszeenyhe rdekldstkrzdtt, mintha aztmondank: Semmibaj. Bennnket nem fenyeget
veszly.Mindenelleszintzve.
Nekemisvan!ordtottDrioli.Nekemisvankpemettlapiktortl!Bartomvolt,skaptamtle
egykpet!
Ezbolond.
rlt.Dhngrlt.Rendrtkellenehvni.
Drioligyorstestcsellelhirtelenelszabadultaktembertl,smielttbrkitjtllhattavolna,ordtva
vgigszguldottagalrin:
Majdnmegmutatom!Mindjrtmegmutatom!Leszaggattanagykabtjt,zakjt,leazingt,s
megfordult,hogycsupaszhtanzzenakznsgfel.
Tessk!zihlta.Ltjk?Ittvan!
Aterembenegycsapsrahalloscsndtmadt,mindenkimegmerevedett,lltakmozdulatlandbbent,
knyszeredett zavarukban. Mind a tetovlt kpre bmultak. Ott volt. Valamennyi szn rgi fnyben
ragyogott,deazregemberhtamegkeskenyedett,lapockjalesebbenkiugrott,shanemisvoltlnyegesa
vltozs,akpnekmgisfurntekeredett,nyomotthatstklcsnztt.
Valakimegszlalt:Uramisten,tnyleg!
Azutnjttazizgalomsahangzavar,ahogyazemberekelbbrenyomultak,sazregemberkr
sereglettek.
Flreismerhetetlen!
Akoraistlusa,ugye?
Fntsztikus!Fntsztikus!Nzd,szignlt!
Hajoljoncsakelre,bartom,hogykiterljnakp.
Mondja,regem,mikorkszltam?
Driolimegsemfordult.1913banmondta.1913szn.
Tlem.
san?
Aboldogultfelesgem.
Agalriatulajdonostnyomakodottatmegen,Driolihoz.Mrmegnyugodott,hallosankomolyvolt,
csakaszjamosolygott.Monsieurmondta,megveszemakpet.Driolijlltta,amintazarcnrezega
lazahj,mikzbenazllkapcstmozgatja.Aztmondtam,megveszem,Monsieur.
Hogyanvennmeg?krdeztehalkanDrioli.
Kaprtektszzezerfrankot.Akereskedaprszemefeketevolt,szlesorrcimpjamegremegett.
Neadja!mordultfelvalakiatmegben.Hsszorannyitismegr!
Drioliszranyitottaszjt.Denemjttbellesz,gyhogybecsuktamegint;azutnjrakinyitotta,s
lassangybeszlt:Dehthogyanadhatnmel?Felemeltekezt,aztnlassanleejtette.Monsieur,
hogyanadhatnmel?Avilgmindenszomorsgasrsdttsszeahangjban.
Bizony!mondogattkatmegben.Hogyisadhatnel?Hiszenhozztartozik!
Idehallgassonmondtaakeresked,sszorosanelbelpett.nsegtekmagn.Gazdagembert
csinlok magbl. Majd ketten szpen megalkuszunk a kpre, helyes? Drioli lapos, nyugtalan pillantst
vetettr.

Dehthogyanvehetnmeg,Monsieur?Mitcsinlvele,hamegvette?Holfogjatartani?Hovateszi
majszakra?sholnap?
Ja, hogy hova teszem? Igen, igen, hova is teszem Nos, csakugyan, hova teszem? Ht, nzzk
csakAkereskedduzzadt,fehrujjvalcirgattaazorranyergt.gyvlemmondta,hamegveszem
akpet,magtismegveszemvele.Mrpedigezhtrny.Megllt,megintazorrtcirgatta.Magaakp
nemrsemmit,amgmagal.Hnyvesmaga,bartom?
Hatvanegy.
Nodetalnnincstlsgosanjerben,igaz?Akereskedeleresztetteorrt,slassanfelmrte
Driolit,tettltalpig,mintagazdaavnlovat.
NemtetszikeznekemmondtaDrioli,shtrlt.szintnszlva,Monsieur,eznekemsehogyse
tetszik.
Egyenesenegymagasfrfikarjbahtrlt,akikinyjtottakezt,svatosanmegragadtaavllt:Drioli
htranzett,smentegetztt.Afrfilemosolygottr,skanrisrgakesztybebjtatottkezvelnyjasan
megveregetteazregcsupaszvllt.
Idehallgasson,bartomszlaltmegazidegen,segyremosolygott.Szereteszni.meganapon
stkrezni?Driolifelnzettr,meglehetsriadtan.Szeretieafinomteleketmegabordeauxihres
vrsbort?Afrfiegyremosolygott,eltnters,fehrfoga,skztearanyisvillant.Puha,behzelg
modorbanbeszlt,kesztyskezemgmindigDriolivllnnyugodott.Szeretiazilyesmit?
HtigenfelelteDrioli,nemkevsbdbbenten.Htpersze.
No,saszpnket?
Mirtne?
Ht egy teli szekrny ltnyt meg inget, amit a tulajdon mretre szabtak? gy nzem, nem
tlsgosandsaruhatra.
Driolihallgattaeztaszpszavembert,svrta,mitajnlmg.
Voltemrmrtkrekszltcipje?
Nem.
Szeretne?
Ht
smitszlna,haegyembermindenreggelmegberetvln,smegigaztanahajt?
Driolicsakllt,sbmult.
shaegycsinos,gmblylnymanikrznakrmt?
Valakikuncogottatmegben.
Azgyamellettpedigcsengvolna,azzalhvnbereggelaszobalnyt,hogyhozzamrareggelit?
Nos,bartom,mitszlnamindezekhez?Hogytetszikezmagnak?
Driolicsaklltnmn,snzettr.
UgyanisenymCannesbanaBristolszll.Ezennelmeghvom,jjjnel,sletevgiglegyena
vendgem,sszkomfortosluxushotelemben.Afrfinemszlttbbet,hagyta,hogyhallgatjakellleg
elcsmcsogjonekellemeslehetsgen.
Egyetlenktelessgeaztismondhatnm:szrakozsaazlenne,hogyfrdnadrgbanelidzzna
strandomon, felal jrkljon a vendgeim kztt, napozzon, sszk, igya a koktlt. Mi a vlemnye
mindezekrl?Semmivlasz.
rtsemeg,krem,gyvalamennyivendgemlthatnSoutinenakeztafigyelemremltmvt.nt
szrnyrakapjaavilghr,sazemberekgysuttognakmajdahtamgtt:Nzdcsak,ezazazember,aki
tzmillifrankothordahtn.Hogytetsziknnekezagondolat,Monsieur?Kedvrevolna?
Driolifelnzettakanrisrgakesztys,magasfrfira,smgmindigazontndtt,vajonnemtrfaeaz
egsz.Mulatsgostletmondtalassan.Dehakomolyangondolja?
Hogynegondolnmkomolyan?
Vrjon szaktotta flbe a keresked. Ide figyeljen, regr! Megvan a vlasz a problmra!
Megveszemakpet,selintzemegysebsszel,hogyleoperljaabrtamagahtrl,gyhogyszpen
elvonulhat,slvezhetiaztanagysummt,amittlemkapakprt.
skzbennemleszbrahtamon?
Ej,dehogyisnem!Flrert,bartom.Asebszjbrtltetargi,helybe.Misemegyszerbbennl.
Eztmeglehetcsinlni?
Semmisgazegsz.

Lehetetlen!mondtaakanrisrgakesztysfrfi.regmrazilyennagyszabsszvettltetshez.
Belepusztulna.Belehalna,bartom.
Belehalnk?
Termszetesen.Nemlntl.Maganem,csakafestmny.
AzIstenszerelmre!kiltottfelDrioli.Rmltennzettkrl,abmszkodkznsgarcba,sa
bellcsndbenegymsikfrfihangszlaltmeghalkan,acsoportmlyrl:Talnhaelegendpnzt
ajnlanakazregnek,hajlanditthelybenmeglnimagt.Megkellprblni!
Egypranvihogtak.Akereskedknyelmetlenltoporgottasznyegen.
AkkorakanrisrgakesztyskzmegintmegkocogtattaDriolivllt.Nos,urammondtaafrfi,s
hozzmosolygott,szlesensvillogn,mostszpenelmegynk,skettesbenfinomanmegvacsorzunk,
kzbenpedigelbeszlgetnkadologrl.Nos,miavlemnye?Nemhes?
Driolinzte,sahomloktrncolta.Nemtetszettnekiafrfihossz,hajlkonynyaka;ahogyelre
nyjtotta,amikorbeszltazemberhez,olyanvolt,akrakgy.
KacsapecsenyesChambertinmondtaafrfi.zeszamattalmondtaaszt,kisscsemcsegettis
hozz.Utnaesetleggesztenyefelfjt,tejsznhabbal.
Drioli szeme a mennyezetre fordult, ajka megereszkedett, nedves lett. Szegny regnek szemmel
lthatlagcsorgottanyla.
Hogyszeretiakacst?tdtottaakesztys.Jbarnra;ropogsrastve,vagyinkbb
MegyekmondtagyorsanDrioli.Mrfelisszedteazingt,svadulrncigltaafejnt.Vrjon
meg,Monsieur.Megyek.Segypercmlvamrelistntjprtfogjvalagalribl.
Alig nhny ht mlva eladsra ajnlottak Buenos Airesben egy Soutinekpet. Ni portr volt,
szokatlan modorban, tetszets keretben s vastagon lakkozva. Ez valamint a tny, hogy Cannesban
nincsen Bristol nev szll kiss elgondolkoztatja az embert, gyhogy h imt mond az regember
egszsgrt,sszvblremli,hogyakrhollegyenepillanatban,vanottegycsinos,gmblylny,aki
megmanikrziakrmt,megegyszobalny,akigybaviszinekiareggelit.

Mreg
jfllehetett,mirehazartem,sahogyabungalhozkzeledtem,eloltottamakocsifnyszrjt,hogy
a fnysugr ne hatoljon be az oldals hlszoba ablakn, s fel ne bressze Harry Popeot. Kr volt a
fradsgrt.Ahogyfelfelmentemazsvnyen,meglttam,hogymggavillanyaszobjban,tehtbren
vanhacsakelnemaludtolvasskzben.
Lelltottamakocsit,felmentemaztlpcsnatorncra,skzbenvatosanszmoltamalpseketa
sttben,hogymgegyetnelpjek,amikormrfelrtem.tmentematorncon,megtasztottamalengajtt,
belptem ahzba, s villanyt gyjtottam a hallban. Odamentem Harryajtajhoz, halkankinyitottam, s
benztem.
Azgyonfekdt,slttam,hogybrenvan.Denemmozdult.Mgcsakafejtsemfordtottafelm,de
meghallottamahangjt.
Timber!Timber,gyereide.
Lassan beszlt, vatosan suttogta mindegyik szt, kln, n meg kinyitottam egszen az ajtt, s
gyorsanodaakartammennihozz.
llj!Vrjegypillanatig,Timber.Alighallottamaszavt.Minthairdatlanerfesztsbekerlne
mindenegyessz.
Mibaj,Harry?
Psssszt!suttogta.Pszt!AzIstenszerelmre,nelrmzz.Veddleelbbacipd,gygyerebe.
Nagyonkrlek,teddmeg,amitmondok,Timber.
AbeszdeGeorgeBarlingraemlkeztetett,akihaslvstkapott,sottllt,nekitmaszkodvaatartalk
replgpmotor ldjnak, kt kzzel fogta a gyomrt, s ugyanolyan rekedt suttogssal mondta el
mindennekanmetpiltt,ahogyanmostHarrybeszlt.
Gyorsan,Timber,devesdleelbbacipd.
Nem rtettem, mirt kell levetnem a cipmet, de lthattam; hogy nincs jl, ht mirt ne tegyek a
kedvre,gyhogylehajoltam,lehztamacipmet,sotthagytamaszobakzepn.Azutnodamentemaz
gyhoz.
Nerjazgyhoz!Azistenrt,nerjazgyhoz!Mostismggybeszlt,minthahaslvsrte
volna,slttam,hogyottfekszikhanyatt,segyszllepedfedielhromnegyedrszben.Kkfehrbarna
cskospizsamavoltrajta,siszonyanizzadt.Forrjszakavolt,magamismegizzadtam,denemgy,mint
Harry.Arcaszottaverejtkben,prnjacsuromvizesvolt.gynztem,komiszmalriaroham.
Mibaj,Harry?
Karaitmondta.
Karait?!JsgosIsten!Holmartmeg?Mikor?
Hallgasssuttogta.
Idefigyelj,Harry!mondtam.Elrehajoltam,smegrintettemavllt.Nincsvesztenivalidnk.
Monddmeggyorsan, hol mart meg. Mozdulatlanul s feszlten fekdt, mintha fkentartan iszony
fjdalmt.
Nemmartmegsuttogta.Mgnem.Ittvanahasamon.Alszik.
Gyorsanhtralptem.nkntelenl.sbmultamahast,vagyisinkbbalepedt,amieltakarta.A
lepedtbbhelyttrncotvetett,snemltszott,vanealattavalami.
Aztakarodmondani,hogyegykaraitalszikahasadon?!
Eskszm.
Hogykerltoda?Feleslegesvoltakrds,nyilvnval,hogynemtrfl.Aztkellettvolnainkbb
mondanom,maradjoncsendben.
Olvastam mondta Harry, igen lassan, egyenknt szemelve a szavakat, s oly vatosan, hogy a
hasizommegnemozduljon.Hanyattfekveolvastam,segyszerrerzem,hogyvalamimszikamellemen,
aknyvmgtt.Olyancsiklandsrzsvolt.Akkormeglttamaszememsarkbl,hogyegykiskaraitsiklik
apizsammon.Egszrvid,talnhszcentis.Tudtam,nemmozdulhatok.Nemistudtamvolna.Fekdtem,
nztem. Gondoltam, felmszik a lepedre. Harry elhallgatott, s nhny pillanatig nem szlt. Szeme
lesiklottatestn,oda,aholalepedahastfedte,slttam,aztfigyeli,suttogsanemzavarjaefelazott
fekvkgyt.
Rncotvetettalepedmondtamghalkabban,mintazimnt,gyhogykzelebbkelletthajolnom
hozz,hahallaniakartamaszavt.Mostisottvan.Bebjtalja.reztemapizsamnt,amintahasamon

mszik.Aztnmegllt,smostottfekszikamelegben.Biztosalszik.Nagyonvrtalak.Felemelteszemt,
rmnzett.
Mitavanott?
rktasuttogta.rk,rk,iszonyatosrk.Nembromsokigmozdulatlan.Mrazelbb
khgnmkellettvolna.
NemfrtsokktsgHarrymesjhez.Semmiklnsnincsbenne,hogyegykaraitgyviselkedjen.
ltalbanlakotthzakkrllappang,keresiameleget.Afurcsacsakaz,hogynemmartamegHarryt.A
marsa tbbnyire hallos kivve, ha rgtn rtalmatlann teszik , s vente j sok embert megl
Bengliban,kivltafalvakban.
Nyugodjmeg,Harrymondtam,mostmrnissuttografogvaaszavam.Nemozogj,nebeszlj,
hanemfelttlenkell.Tudod,hogycsakakkormar,hafelriasztjk.Prperc,selintzzk.
Cipnlkl,halkankimentemaszobbl,kerestemakonyhbanegyjleskiskst,szsebretettem,
hogyszksgesetnkznllegyen,mgkigondolunkvalamit.HogyhaHarrykhgvagymegmozdul,vagy
akrmivelmegriasztjaakgyt,sazmegmarja,rgtnkivgomamegmartrszt,smegprblomkiszvni
amrget.Visszamentemahlszobba.Harryugyangyfekdt,mozdulatlanul,sarcrlmlttavertk.
Tekintetekvetett, ahogyodamentem az gyhoz,s lttam, azonspekull,mit eszeltem ki.Meglltam
mellette,azongondolkodtam,milennealegokosabb.
Harry mondtam, s amg beszltem, jformn a flhez illesztettem a szmat, hogy csak a
leghalkabbsuttogsralegyenszksg,azthiszem,azvolnaalegokosabb,hanagyon,nagyon vatosan
felhajtanmalepedt.Akkorlegalbbmegltjuk.Azthiszem,megtudomcsinlni,gy,hogynezavarjam
fel.
Elmentazeszed.Kifejezstelenvoltahangja.Nagyonlassan,nagyonvatosanformltaaszavakat,
sflegnagyonhalkan.Akifejezsatekintetbenlt,saszjasarkban.
Mirt?
Afnymegriasztan.Ottsttvan.
shahirtelenfellebbentenmalepedt,slesprm,mielttmegmarhatna?
Mirtnemhvszorvost?krdezteHarry.gynzettrm,minthaaztakarnmondani:eznekemis
eszembejuthatottvolna.
Orvost.Htpersze.Igazadvan.Megyek,hvomGanderbait.
Lbujjhegyen mentem ki a hallba, kikerestem a telefonknyvben Ganderbai szmt, felemeltem a
kagylt,skrtemakzpontot,hogynagyongyorsankapcsoljon.
Ganderbaidoktor?szltamakagylba.IttTimberWoods.
Jestt,Mr.Woods.Mgnemalszik?
Krem,doktor,ttudtajnnimostazonnal?Hozzonszrumotiskaraitmarsra.
Kitmartmeg?akrdsolylesenhangzott,hogykisebbfajtarobbanskntrteaflemet.
Senkit.Mgsenkit.HarryPopegybanfekszik,segykaraitvanahasn,ottalszikahasn,aleped
alatt.Hrommsodpercigcsendvoltavonaltlsvgn.Azutnlassan,mostnemrobbansszeren,hanem
nagyon is lassan, tagoltan, megszlalt Ganderbai: Mondja meg neki, hogy maradjon nyugton. Ne
mozduljon,snebeszljen.rti,krem?
Hogyne.
Azonnalindulok!Letetteakagylt,npedigvisszamentemahlszobba.Harrytekintetekvetett,
mgazgyhozrtem.
Ganderbaimindjrtjn.Aztzeni,fekdjmozdulatlanul.
AzIstenszerelmre,mgismitgondol,mitcsinlok?!
Idefigyelj,Harry,aztmondta,nebeszlj!Senki.Sete,sen.
Akkormrtnemfogodbeaszd?Mgeztmondta,aszjasarkamegrezdlt,apr,lefelhz
mozdulatokkal,sezegydarabigfolytatdott,amikormrnembeszlt,akkoris.Elvettemazsebkendmet,
sigengyengdenletrltemarcrl,nyakrlavertket,skzbenreztemazizomenyherngstaz
volt,amelyikkelmosolyogazember,mgakezemelhaladtfltteazsebkendvel.
Lbujjhegyenkimentemakonyhba,jegetvettemkiahtszekrnybl,szalvtbaburkoltam,saprra
trtem.Sehogysemtetszettnekemazadologazelbb,aszjval.Demegazsem,ahogybeszl.Bevittema
jgbatyutahlszobba,sHarryhomlokraraktam.
Hogylehljegykicsit.

Szemt felfel forgatta, fogn keresztl lesen llegzett. Vidd el suttogta. Khgtet. A
mosolygizommegintrngatzott.
Reflektorfny sugara hatolt be az ablakon, ahogy Ganderbai kocsija a bungal el kanyarodott.
Kimentemelbe,ktkzzeltartottamajgbatyut.
Miahelyzet?krdezteGanderbai,demegsemllt,hogymeghallgassaavlaszt;elmentmellettem,
tatorncon,bealengajtnahallba.Holvan?Melyikszobban?
Tskjtletetteegyszkreahallban,sutnamjtt,Harryszobjba.Puhatalphzicipvoltrajta,
nesztelenl,finoman,akregyvatosmacska,gylpkedettapadln.Harryaszemesarkblfigyelte:
Ganderbaiodartazgyhoz,lenzettHarryra,smosolygott,bznsbiztatn,sblogatott,mintakiazt
mondja, hogy nem nagy dolog az egsz, Harry ne aggdjon, bzza csak magt nyugodtan Ganderbai
doktorra.Azutnsarkonfordult,skimentahallba,nmegutna.
Elszrismegprblunkegykisszrumotbeadninekimondta,kinyitottatskjt,shozzltottaz
elkszletekhez.Intravnsan.Nagyongyesenkellcsinlni.Nemakarom,hogysszerezzenjen.
Kimentnk a konyhba, a doktor sterilizlt egy injekcistt. Egyik kezben fecskendt tartott, a
msikban vegcst, a tvel tszrta az veg gumitetejt, s a fecskendvel fel szvta a tartalmt, a
halvnysrgafolyadkot.Azutntadtanekemafecskendt.
Tartsa,amgnemkrem.
Felvettetskjt,svisszamentnkaszobba.Harryszemefnylett,stgranylt.Ganderbaiflbe
hajolt, s nagyon vatosan, mintha don csipkt kezelne, felhajtotta knyk fl a pizsamakabt ujjt,
gyhogyakartkzbenmegsemmozdtotta.szrevettem,hogymeglehetsentvolllazgytl.
Adoknnekegyinjekcitsuttogta.Szrum.Egyetlenszrs.Prbljonmozdulatlanmaradni.Ne
fesztsemegahasizmot.Ernyesszeel.
Harryafecskendtnzte.
Ganderbaivkony,vrsgumicsvethzotteltskjbl,Harryfelskarjaalcssztatta,krltekerte
a bicepszn, s szorosan csomra kttte. Alkoholos vattval meglapogatott egy kis terletet a csupasz
alskaron,majdtnyjtottanekemavattt,selvetteafecskendt.Mozdulatlanullltammellette,figyeltem,
Harryisfigyelte,arcaszottavertkben,sgyfnylett,minthavastagonbekentevolnaarckrmmel,saz
mostolvadnaabrn,slecsurognaaprnjra.
JllttamakkvntHarryalskarjnakbelsfeln;aszortktstlmegduzzadt,azutnlttamatt
avnafltt,amintGanderbaijformnvzszintesentartjaafecskendt,soldalvstcssztatjaatt,beakk
vnba,cssztatja,cssztatja,lassan,deolyhatrozottan,hogygyhatolbele,akraksavajba.Harrya
mennyezetetnzte,azutnlehunytaszemt,majdkinyitottamegint,denemmozdult.
Mikorkszenvolt,Ganderbaielrehajolt,sszjtHarryflhezillesztette.Mostmrnemleszbaj
akkorsem,hamegmarja.Denemozduljon.Krem,nemozduljon.Mindjrtjvk.
Felemeltetskjt,kimentahallba,nutna.Mostmrnemtrtnhetbaja?krdeztem.
Dehogyisnem.
Hnyszzalkosvdettsgetadaszrum?
Akisindiaidoktorottlltahallban,salsajktdrzslgette.
Dehtvalamennyivdettsgetcsakad,nem?srgettem.
Elfordult,salengajthozment,amelyaverandranylt.Azthittem,kimegy,deazajtelttmegllt,
skinzettazjszakba.
Nemelgjaszrum?krdeztem.
Sajnos,nemmondta,devisszasemfordult.Lehet,hogymegmentiaz lett.Lehet,hogynem.
Megprblokkigondolnivalamimst.
Nemknegyorsanvisszahajtanialepedt,slesprniakgyt,mielttmegmarhatn?
Dehogy!Semmikppensemvllalhatunkkockzatot.Hevesenbeszlt,hangjalesebb,magasabb
volt,mintmskor.
Nemigenhagyhatjukgyfekdnimondtam.Egyreidegesebblesz.
Krem! Krem! mondtaazorvos, felm fordult, kt karjt gnekemelte. Ne olyan hevesen,
nagyon krem. Nem rohanhatunk fejjel a falnak. Megtrlte homlokt a zsebkendjvel, s csak llt,
homloktrncolta,ajktrgcslta.
Egydologvolnamondtavgl.Mgpedigakvetkez.rzstelentszerrelelkbtjukakgyt,
otthelyben.Ragyogidea.

Ezsembiztonsgosfolytatta,merthllknlazrzstelentsnemolyhatkony,snemisolyan
gyorsahatsa,mintmelegvrllatokesetben,deennljobbatnemtudok.Hasznlhatunktertesetleg
kloroformotLassanbeszlt,sbeszdkzbengondolkodott,mivolnaalegjobbmegolds.
Melyikethasznljuk?
Kloroformotmondtahirtelen.Kznsgeskloroformot.Azleszalegjobb.Gyorsan!Megragadta
a karomat, s a tornc fel hzott. Hajtson azonnal a hzamhoz. Mire odar, telefonon felkeltem a
segdemet,smegmutatjannekamregszekrnyt.Ittaszekrnykulcsa.Vegyenkiegyvegkloroformot
Narancsszn cmkje van, rajta nyomtatott betkkel a tartalom. Itt maradok, ha esetleg trtnik valami.
Gyorsan!Siessen!Nem,nem,hagyjamostacipjt!
Gyorsanhajtottam,skrlbellnegyedramlvavisszartemakloroformmal.GanderbaikijttHarry
szobjbl,elmsietettahallba.
Megvan?krdezte.Nagyonj.ppmostmondtamelneki,miaszndkunk.Demostaztnsietni.
NehzlehetnekiilyenhosszideigAttlflek,megmozdul.
Visszamentahlszobba,nutna;vatosan,ktkzzelfogtamakloroformosveget.Harrypontosan
olyanhelyzetbenfekdtazgyon,mintelzleg,sszakadtrlaaverejtk.Arcafehrvoltscsapzott.
Szemt felm fordtotta, n rmosolyogtam, s bizakodn blintottam. Tovbbra is rajtam tartotta a
tekintett.Felemeltemhvelykujjamat:ok,jeleztem.Lehunytaszemt.Ganderbaiazgymellguggolt,
magamellhelyezteapadlraagumicsvet,amitazimntaszortktshezhasznlt,sacsegyikvgbe
kispaprtlcsrtillesztett.
Mostlassanelhztaalepedszltamatracall,pontosanegymagassgbanHarryhasval,mintegy
tizennyolchvelyknyiretle,snszemmeltartottamazujjait,amintvgtelenlvatosanhztkalepedt.
Olylassandolgozott,hogyjformnnemislehetettmozgstszlelni,semazujjain,semalepedn.
Vgresikerltkisnylstcsinlnialepedalatt,akkormegfogtaagumicsvet,avgtbeillesztettea
nylsba,majdalepedalattHarrytestefelcssztatta.Nemistudom,mennyiideigtartott,amgnhny
hvelyknyirebecssztatta.Hszpercislehetett,denegyvenis.Skzbenegyetlenegyszersemlttam,hogya
csmozdultvolna.Tudtam,hogymozog,hiszenalthatvgeszemmellthatlagrvidlt,deegszen
bizonyos, hogy a karait a legcseklyebb rezgst sem rezte. Most mr Ganderbai is megizzadt, nagy
cseppekbenltavertkahomloknsafelsajkamentn.Deakezenemremegett,slttam,hogyaszeme
nemacsvetfigyeliakezben,hanemalepedgyrdstHarryhasn.
Nemnzettfel,gynyjtottafelmakezt,akloroformrt.Kicsavartamacsiszoltvegdugt,azveget
adoktorjobbkezbetettem,scsakakkoreresztettemel,amikormeggyzdtemrla,hogyersenfogja.
Akkorfejvelintett,hogylpjekkzelebb,ssuttogvaszlt:
Mondjamegneki,hogytitatomamatracot,sershidegetfogrezniatestealatt.Kszljnfelr,
snemszabadmozdulnia.Mondjameg.
Harryflhajoltam,stovbbtottamazzenetet.Mirevr?krdezteHarry.
Mrcsinlja;Harry.Denagyonhideglesz,kszljfelr.
Magassgos g, csinlja mr, na! Most els zben emelte fel a hangjt, s Ganderbai hirtelen
felnzett,nhnymsodpercigfigyelteHarryt,azutnfolytattaadolgt.
Nhnycseppkloroformotntttapaprtlcsrbe,svrt,mgbefolyikacsbe.Azutnutnatlttt.
Megintvrt,sakloroformmelyt,nehzszagaelradtaszobban,svelemesszi,kellemetlenemlkek:
fehrkpenyesmtsnksfehrkpenyessebszekllnakfehrszobban,hossz,fehrasztalkrl.
Ganderbaimostmrszntelenltlttt,slttam;amintakloroformnehzgze,akrafstgomolyoga
paprtlcsr fltt. Most megllt, a fny fel tartotta az veget, tlttt mg egy tlcsrre valt, azutn
visszaadtaakloroformot.Lassankihztaagumicsvetalepedall;azutnfelllt.
Acsbevezetse,akloroformtltsenagyerfesztslehetett,semlkszem,amikorGanderbaifelm
fordulvasuttogott,ahangjamegtrtvoltsfradt.Negyedrtvrunk.Csakppenbiztonsgkedvrt.De
valsznlegmrvge.
AkkormegmiazIstenneknemnzitekmeg!Meginghangosanbeszlt,sGanderbaioldaltszktt,
aprbarnaarcnhirtelenfellngoltadh.Majdnemsznfeketevoltaszeme,smostHarryrameredt,s
Harry mosolygizma megint rngatzott. Elvettem a zsebkendmet, megtrlgettem lucskos arct, s
kzbenvigasztalanmegprbltamegykicsitmegsimtaniahomlokt.
Azutnlltunk,svrtunkazgynl,sGanderbailenemvetteHarryarcrlklns,thattekintett.
Akisindiaiteljesakaraterejtarrakoncentrlta,hogynyugtontartsaHarryt.Szemtszntelenlapciens
arcraszegezte,nemszlt,deminthaszntelenlkiablna:Idehallgass,hallgasscsakide,eztaztnnem

fogod nekem elrontani, hallod?; s Harryott fekdt, s aszja rngatzott, s dlt rla a verejtk, s
lecsuktaaszemt,smegintkinyitotta,rmnzett,alepedrenzett,amennyezetre, nrmmegint,de
Ganderbairanem,soha.Smgis,Ganderbaiminthafogvatartan.Nyomasztvoltakloroformszaga,a
gyomromfelkavarodott,denem,mostnemmehetekkiaszobbl.gyreztem,irdatlanlggmbtfjtfel
valaki,snltom,hogymindjrtelpattan,demuszjodanznem.
VgreGanderbaielfordultsblintott,studtam,hogyhajlandfolytatni.Menjent,krem,azgy
tlsoldalramondta.Ktoldaltmegfogjukalepedt,segyszerrefelhajtjuk,denagyonlassan,krem,
snagyonnyugodtan.
Maradj nyugton, Harry mondtam, megkerltem az gyat, s megfogtam a lepedt. Ganderbai
szemkzt llt, s egyszerre hztuk vissza a lepedt, leemeltk Harry testrl, nagyonnagyon lassan,
mindegyiknkmeglehetstvolazgytl,deelrehajoltunk,smegprbltunkaljanzni.Szrnyvolta
kloroformszag.Megprbltamvisszafojtaniallegzetemet,smikortovbbmrnembrtam,csakfelsznesen
llegeztem,hogyapranekerljnatdmbe.
MostmrszabadonvoltHarrymellkasa,vagyisinkbbacskospizsamakabtrajta,azutnmeglttama
pizsamanadrg korct, csinos csokorra ktve. Megint egy kicsit lejjebb kerltnk, s egy gombot
pillantottammeg,gyngyhzgombot;nekemsosevoltilyesmiapizsammon,gombasliccen,htmg
gyngyhzgomb. Ez a Harry nagyon finom ember, gondoltam. Klns, hogy az embernek nha,
torokszorongat pillanatokban milyen frivol gondolatai tmadnak, s emlkszem, akkor arra gondoltam,
milyenfinomemberezaHarry,mikormeglttamaztagyngyhzgombot.
Agombonkvlmsnemvoltahasn.
Akkorgyorsabbanhztukalepedt,felfedtkalbaszrt,albafejt,saztnlecssztattukalepedt
azgyvgnlapadlra.
NemozduljonmondtaGanderbai.Krem,Mr.Pope,nemozduljon.svgigfrkszteHarry
oldalt,benzettalbaal.
Vigyznunkkellmondta.Brhollehet.Talnapizsamjaszrban.
Mikor Ganderbai ezt mondta, Harry hirtelen felemelte fejt a prnrl, s lenzett a lbra. Most
mozdultmegelszr.Azutnegyszerrefelugrott,fellltazgyra,selbbazegyik,azutnamsiklbtrzta
hevesenalevegben.Abbanapillanatbanmindakettenazthittk:megmartaakgy,sGanderbaimr
nyltisatskjbaszikrt,rcsptetrt,deHarryhirtelenabbahagytabakugrsait,mozdulatlanulllt,nzte
amatracotalbaalatt,sfelvlttt:Nincsitt!
Ganderbaifelegyenesedett,segypillanatigisamatracotnzte;azutnfelnzettHarryra.Harrynak
nem volt semmi baja. Nem martameg, nem is fogja most mr megmarni, letbenmarad, s mindena
legnagyobbrendbenvan.Deazrtszemmellthatlagsenkisemrzettmegknnyebblst.
Mr.Pope,ugyeegszenbizonyosbenne,hogylttaazesteakgyt?Ganderbaihangjbanppcsak
egy rnyalatnyi gny volt, ms krlmnyek kztt sosem hasznlt volna ilyen hangot. Ugye nem
lehetsges,hogylmodtacsak,Mr.Pope?DeGanderbaigynzettHarryra,hogylttam,nemszndkosa
hangjbanagny.Csakppenfelengedettkissafeszltsgutn.
Harryottlltazgyon,cskospizsamban,svadulmeredtGanderbaira,sarcbaszlltavr.
Azt akarja mondani, hogy hazudok? ordtotta. Ganderbai tkletesen nma maradt, gy nzte
Harryt.Harryelrelpettazgyon,tekintetemegfnyesedett.
Nonzzkcsak,akiskoszoshinducsatornatltelk!
Fogdbeaszd,Harry!szltam.
Temocskos,fekete
Harry!kiltottam.Fogdbeaszd!Borzalmasdolgokatmondott.
Ganderbai gymentkiaszobbl,minthaottsemlennnk,nmegutnaeredtem, stkaroltama
vllt,amgvgigmentahallon,kiatorncra.
NetrdjnHarryvelmondtam.gymegzavartaezahistria,aztsemtudja,mitbeszl.
Lementnk a tornc lpcsjn, ki az tra, s t az ton a sttbe, ahol a doktor reg Morrisa llt.
Kinyitottaakocsiajtajt,beszllt.
Ragyogmunktvgzettmondtam.Igaznnagyonksznm,hogyeljtt.
Nem kell neki ms, csak hogy elmenjen szabadsgra mondta halkan, nem is nzett rm, aztn
begyjtottaamotort,selhajtott.

Nyak
Emlkszem,amikorgynyolcvvelezelttazregSirWilliamTurtonmeghalt,sfia,Basil,rkltea
Turtonlapkonszernt(stermszetesenabricmet),azegszFleetStreettippelnikezdett,mikorsikerl
valamelyikbjosifjhajadonnakmeggyznieajmborkisfickt,hogyszemlyecsakisamondotthajadon
szeretgondjaibanlelhetbiztosrvre.Nostermszetesenapnzeis.
Azjdonsltbr,SirBasilTurtonnegyvenveslehetettakkoriban,agglegny,egyszerllek,akia
lgynek sem vtett, s nem rdekelte ms, mint modern kp s szoborgyjtemnye. Asszony mg a
bkessgtmegnemzavarta,nevheznemfrtpletykaavagybotrny.Mostazonbanjelentkenyjsgs
magazinbirodalom ura lett, s akarvaakaratlan fel kellett cserlnie bks vidki lett a londoni
egzisztencival.
Mi sem termszetesebb, mint hogy azon nyomban gylekezni kezdtek a keselyk, s hamarosan
nemcsakaFleetStreet,dejformnazegszvrosmohnfigyelte,amintrszllnakaprdra.Lassan
kzeledtek termszetesen, igenigen kimrt, gyilkos lasssggal, mintha nem is dgmadarak volnnak,
hanemmegannyigyesrk,amintavzalattiigyekszikmegkzelteniegyjdarablhst.
ltalnosmeglepetsreazonbanakisemberbmulatos,gyessggelkisiklotttmadiszorongatsbl,
sahajszafolytatdottegsztavasszal,demganyrbaisbelenylt.NemismertemszemlyesenSirBasilt,
nem volt okom r, hogybarti rzseket tplljak irnta, de nkntelenl isa magam nemnekprtjn
voltam,svalahnyszorsikerltszabadulniaahorogrl,azonkaptammagam,hogylelkesentapsolok.
Azutn,augusztuselejetjn,nyilvnvalanvalamifletitkosnimegegyezsalapjn,ahajadonok
fegyversznetetktttekegymssal,mgklfldreutaztakvakcizni;ottmegpihentek,rendeztksoraikat,s
j terveket kovcsoltak a tli hadjratra. Ez slyos taktikai hibnak bizonyult, mert pontosan abban a
pillanatban egy kprzatos teremts, bizonyos Natalia, akirl addig senki sem hallott, tvonult a
kontinensrl,csuklnragadtaSirBasilt, sabrmgmagrasemeszmlt,otttalltamagtaCaxton
Hallbanazanyaknyvvezeteltt,aholfrjfelesgneknyilvntottkket,mireakrki,elssorbanmagaa
vlegny,rbredtvolna,hogymiismegyittvgbe.
Kpzelhetik,minmltatlankodssalfogadtkahrtLondonhlgyei,smisemtermszetesebb,mint
hogy azonnal megkezdtk a zaftos pletykk terjesztst Lady Turtonrl (az a dg vadorz, gy
aposztrofltk). Szksgtelen azonban rszletekbe bocstkoznunk. Mi tbb, trtnetnk szempontjbl
btranelhanyagolhatjukakvetkezhatesztendtis,sezzelmrisajelenbentalljukmagunkat,azazegy
httelezeltt,amikorabbanaszerencsbenrszesltem,hogyszemlyesenismegismerhettemamltsgos
asszonyt. Most mr, mint gondolhatjk, nemcsak igazgatja az egsz Turton konszernt, de ennek
folyomnyakppenjelentspolitikaihatalomratettszertorszgosviszonylatban.Tudom,msasszonyis
vghezvittilyesmitatrtnelemfolyamn,azesetbenazonbanazvoltafigyelemremlt,hogyidegen,s
gyltszik,senkisemtudtapontosan,merrevanahazjaJugoszlviae,BulgriaavagyOroszorszg.
Mltcstrtkntehtszkkrestlyrevoltamhivatalosegylondonibartomhoz,smgvacsoraeltt
aszalonbanlldogltunk,szopogattukajMartinit,sazatombombrlmegMr.Bevanrlcsevegtnk,
bekukkantottaszobalny,sbejelentetteazutolsvendget:
LadyTurton.
Senkisemhallgatottel;annlsokkaltajobbmodortrsasgvolt.Egyetlenfejsemfordultabejrat
fel.Csakaszemnkkeresteazajtt,svrtukajelenst.
Gyorsanlpettbemagas,karcsn,vrsaranyruhjavillog,aszjonmosoly,akzkinyjtvaa
hziasszonyfel,sistenengemgysegljen!tnemnyesszpsg.
Jestt,Mildred!
KedvesLadyTurton!Hogyrlk!
Akkor aztn, ha jl emlkszem, elhallgattunk s bmultunk, s megjuhszodva vrtuk, hogy
bemutassanak,minthogyhamagavolnaakirlynavagyegyhresfilmcsillag.Csakppenszebbvolt,mint
brmelyik.Ahajafekete,shozzhalvny,tojsdad,rtatlan,tizentdikszzadbeliflamandarc,majdnem
mintegyMemlingvagyVanEyckmadonna.Azelsimpressziilyenvoltmindenesetre.Ksbb,mikorn
kerltemsorraabemutatkozsban,kzelebbrlmegnztem,smegllaptottam,hogyakrvonaltssznt
leszmtvanemismadonnaarc,nem,egyltaln.
Pldul milyen furcsa volt az orrlyuka, tgabb, mozgkonyabb, mint amilyet brkinl is lttam, s
tlsgosanvelt.Ezolyannylt,horkanjellegetklcsnzttazorrnak,hogyvadllatraemlkeztetett,igen
musztngra.

Aszemepedigkzelebbrlnzve,nemtgskerek,amilyetaMadonnkpiktoraifestenek,hanem
keskenysfligcsukott,mosolyogis,haragosis,segyegszenkicsitkznsges,gyhogyvalamilyen
rejtelmesmdon,egszfinoman,feslettsgreutalt.Nemisnzettegyenesenarra,akivelbeszlt.Atekintete
klnsmdonoldalrlsiklottelre;igaznidegestvolt.Prbltammegllaptaniaszemesznt,taln
vilgosszrkelehetett,denemvoltambennebiztos.
Azutnaszobatlsvgbevezettk,msokhoz.lltamsnztem.Szemmellthatlagtudatbanvolt
sikernek,sannak,hogyezekalondoniakkapitulltakeltte.Ittvagyokminthaeztmondan,scsak
nhnyvejttemt,smrisgazdagabbshatalmasabbvagyok,mintbrmelyiktk.Tncosanlpett,
diadalmasan.
Nhny perc mlva tmentnk az ebdlbe, s meglepetssel szleltem, hogy ladysge jobbjra
ltettek.Hziasszonyunkvalsznlegfigyelemnekszntaezt,hogytalnfelcsipegethetekholmimorzst
lapomnak,amelynektrsasgirovattrom.Bizonyrardekesvacsoralesz,gondoltam,mgletelepedtem.
Hanem a hres dma gyet sem vetett rm; egsz id alatt bal oldali szomszdjval, a hzigazdval
beszlgetett. Mr ppen a fagylalt vge fel jrtunk, amikor Lady Turton hirtelen megfordult, tnylt
elttem, a tertkem melll felvette a nvkrtymat, s elolvasta a nevemet. Mosolyogva meghajoltam
ltmben.Amosolytnemviszonozta,ellenbenkrdsekpergtztzdtottarm,meglehetsenszemlyes
termszetkrdseketmunkm,korom,csaldillapotom,efflkfell,sajtos,csoboghangjn,sn
mittehettemmst,tlemtelhetlegigyekeztemkielgteniakvncsisgt.
Egyntatssornatbbikzttaziskiderlt,hogynagykedveljevagyokkpeknek,szobroknak.
Ht akkor jjjn le majd valamikor hozznk, s nzze meg a frjem gyjtemnyt. Csak gy
odavetve mondta, trsalgsi fordulat volt csupn, de tudniuk kell, hogy mestersgem kapcsn nem
szalaszthatokelegyilyenlehetsget.
,milyenkedves,LadyTurton.Alegnagyobbrmmel.Mikormehetnk?
Felvetettefejt,habozott,homloktrncolta,azutnvllatvont:
Nekemmindegy.Akrmikor.
Mitszlnajvhtvghez?Megfelelne?
Akeskenyszemlapospillantsaaszemembeakaszkodott,majdelsiklottmegint.
Mirtne,haakarja.Nekemmindegy.
gy trtnt, hogy a kvetkez szombat dlutn leszaladtam Wootonba, kocsim hts lsn kis
titskval. Aztgondolhatjk, hogykiss erltettemameghvst, de mskppigaznnem szmthattam
volna r. Meg azutn, eltekintve a szakmai szempontoktl, magra a hzra is nagyon kvncsi voltam.
Wootontudvalevlegakoraiangolrenesznszegyikjelentskptmnye.Akrcsakrokonai,Longleaf,
WollatonsMontacute,atizenhatodikszzadmsodikfelbenplt,amikorrjttekarra,hogyegykastly
knyelmeslakhelyislehet,nemcsakltvnyossg,samikoregymaroknyijptsz,kztkJohnThorpe
saktSmithson,csodlatosdolgokatmveltorszgszerte.Oxfordtldlreesik,PrincesRisboroughnev
kisvros kzelben nem nagy t Londonbl , s amikor bekanyarodtam a fkapun, szrkbe hajlott
odafennazg,sleszlltakorai,tlialkony.
Lassanhaladtamahosszkocsifelhajtn,igyekeztemminltbbetltniaparkbl,kivltahrneves
mkertszetet,anyesettfkat,bokrokat,amelyekrlmrsokathallottam.Megkellhagyni,impoznsltvny
volt.Krskrlhatalmastiszafk,mindenflemulatsgosformranyrva,szabdalvatykok,galambok,
flaskk,csizmk,karosszkek,kastlyok,tojstartk,lampionok,vnasszonyoklobogszoknyban,magas
oszlopok, nmelyiknek gmb a vgn, msoknak hatalmas, kupols teteje van vagy gombakalapja. A
flhomlybanfeketbefordultazld,gyhogymindenegyesfigura,mindenegyesfastt,simaszobornak
tetszett. Egyik fordulnl risi sakktblra bukkantam, a figurk megannyi eleven tiszafa, mesterien
kiformlva. Meglltam, kiszlltam a kocsibl, s megindultam a sakkfigurk kztt ktakkora volt
mindegyik,mintn.Teljesvoltamezny:kirlyok,kirlynk,futk,lovak,bstyksparasztok,mind
nyitsrakszhelyzetbenatbln.
Akvetkezkanyarbanmegpillantottammagtanagyszrkehzat;terjedelmeseludvartmagask
mellvdfogtakrl,afalklssarkaibantornyoskiugr,amellvdgymoszlopainkobeliszkekaTudor
elmehdolataItlinak,ahzbapediglegkevesebbharmincmterszleslpcsvezetett.
Ahogybehajtottamazeludvarba,meglehetsdbbenetemreaztkellett szlelnem,hogyaszkkt
talapzatn,azudvarkzepnegyhatalmasEpsteinszoborll.Gynyrdarab,szserla,demeglehetsen
kirakrnyezetbl.Azutnmgmentemfelfelalpcsn,skrlnztem,szrevettem,hogykrskrl

valamennyigyepdarabon,teraszonugyancsakmodernszobrok,klnsfaragvnyokllnak.Tvolrl,azt
hiszem,GaudierBrzesktlttam,Brncuit,SaintGaudenst,HenryMooretsmgegyEpsteint.
Egy fiatal inas nyitott ajtt, s felvezetett az emeletre, egy hlszobba. A mltsgos asszony,
mondotta,lepihent,atbbivendggyszintn,dekrlbellegyramlvalentlesznekvalamennyiena
nagyszalonban,vacsorhozltzve.
Hivatsomtermszetnlfogva,gyakranjrokvendgsgbehtvgn.ventemintegytvenszombatot
svasrnapottltkmsoknl,kvetkezskppenmeglehetsrzkemvanazidegenatmoszfrairnt.Hogy
jevagyrossz,jformnszagutnmegllaptomabbanapillanatban,amintbelpekazajtn;sittsehogy
semvoltkedvemrevalalg.Nemzlettazegsz.Valamilgottalevegben,halvnyan,fakn,mgakkor
is reztem, amikor mr kjesen pcoldtam az ris mrvny frdkdban, s remltem Istentl, hogy
htfiglehetlegnemtrtnikWootonbansemmiflekellemetlensg.
Tz perc mlva mr be is kvetkezett az els habr inkbb meglepetsnek mondhatnm, mint
kellemetlensgnek. ltem az gyam szln, s a zoknimat hztam, amikor halkan nylt az ajt, s egy
sreg,feketefrakkos,ferdevllgnmsurrantaszobmba.akomornyik,kzlte,Jelksnekhvjk,s
szvblremli,hogyelhelyezsemknyelmes,igen?snemltokhinytsemmiben,nem?
Igen,nem,nyugtattammeg.
Rszrlmindentelkvet,mondotta,hogykellemesentltsemahtvgt.Megkszntem,svrtam,
hogytvozzk.Ttovzott,majdkenettlcspghangonengedelmetkrt,hogyeladjonegymeglehetsen
knyestermszetgyet.Csaktessk,biztattam.
szintnszlva, mondotta, aborravalrl volna sz. t ugyanis vgtelenl lehangolja ez az egsz
borravalrendszer.
Valban?svajonmirt?
Nos, amennyiben csakugyan tudni hajtom, sehogyan sincs nyre a gondolat, hogy vendgei gy
rezzk,ktelessgkahzblvaltvozsukalkalmvalborravaltadnimintahogymindenesetben
megteszik.Ezazeljrsnemmltsemahhoz,akiadja,semakikapjaaborravalt.Mitbb,nemtitokeltte
azaknyelmetlensgsem, amelyetamagamfajta vendggyakorta rez ha zokonnem veszem, hogy
megemlti,midngyrzi,tbbetkelladnia,mintamennyitknnyennlklzhet.
Megllt, ravaszgyngyszemeahatstfrkszte arcomon. Olyasmit morogtam, hogysoseaggdjk
emiatt,mramiengemillet.
ppen ellenkezleg, mondotta, szintn remli, hogy hajland vagyok mris beleegyezni, hogy
eltekintekaborravaltl.
Ugyan,neisbeszljnkerrlmondtam.Majdannakidejnmegltjuk.
Nem,uram!kiltott.Engedelmvel,ehhezragaszkodom!
Mittehettemmst,beleegyeztem.
Ksznettfejezteki,segyktlpsselkzelebbcsosszant.Azutnflrebillentettefejt;kezt,akra
pap,sszekulcsoltamagaeltt,majdmentegetzveaprtvontavlln.Szrskisszemeegyrefrkszett,s
nvrtam,egyikzoknialbamon,amsikakezemben,stallgattam,hogymijhetmg.
Mindsszeannyitkrne,folytattahalkan,olyhalkan,hogyahangjaolyanvolt,mintakoncertterembl
azutcraszrdhalvnymuzsika,mindsszeazvolnaakrse,hogyborravalhelyettadjamnekiaht
vgnszerzendkrtyanyeresgemharminchromegszegyharmadszzalkt.Havesztek,termszetesen
nemfizeteksemmit.
Olyhalkanssimnshirtelenhangzottelakrs,hogynemisvoltalkalmammeglepdni.
Nagybanmegyajtk,Jelks?
Igen,uram,nagyban.
Nemtlzsegykissaharminchromegszegyharmad?
Nemhinnm,uram.
Adokmagnaktzszzalkot.
Nem, uram, ezt sajnos nem fogadhatom el. Most bal keze krmeit vizsglgatta, s trelmesen
rncoltahomlokt.
J,akkorlegyentizent.Rendben?
Harminchromegszegyharmad,uram.Felettbbsszerajnlat,uram.Vglisaztsemtudom,
uram,hogynjljtszike,gyhogynevegyeszemlyeskedsnek,uramhasonlhelyzetbenvagyok,
minthaolyanlrafogadnk,amelyiketmgnemlttamsohaaplyn.

Ktsgtelenlaztgondoljk,hogyelsemkellettvolnakezdenemalkudozniakomornyikkal,sminden
bizonnyaligazukvan.nazonbanliberlisgondolkodsembervagyok,sigyekszemmindignyjasan
viselkedniazalsbbnposztllyal.Ettleltekintve,minltbbetgondolkodtamrajta,annlinkbbbekellett
ltnom,hogysportembernemutasthatelegyilyenajnlatot.
Noj.Ahogyakarja.
Ksznm,uram.Azajtfelindult,lassan,oldalazva,akrark.Mikorazonbanmrfogtaa
kilincset,ttovzvamegllt.Haszolglhatnknmitanccsal,urammegengedi?
Nos?
Mindsszeannyit,hogyamltsgosasszonyhajlamostllicitlnialapjt.
Ezmrmgiscsaktlzs.Meglepetsembenelejtettemazoknit.Vgtreisegydologaz,haazember
rtalmatlankissportfogadstktakomornyikkalaborravalra,smegintms,hogyhaazmegsszejtszik
azemberrel,hogyanlehetneelnyerniahziasszonypnztnem,htezmrtbbasoknl.
Rendbenvan,Jelks.Ebblelglesz.
Remlem,nemsrtettemmeg,uram.Csupnaztgondolom,hogynbizonyraamltsgosasszony
ellenfelelesz.ladysgemindigHaddockrnagyrraljtszik.
Haddockrnagy?JackHaddockrnagyrlbeszl?
Rla,uram.
Feltnt,hogyJelksorrakrlapr,gnyosszarkalbtkzikkiHaddocknevnekemltsre.Lady
Turton emltsekor mg cifrbb volt a helyzet. Ahnyszor azt mondta mltsgos asszony, gy
sszecscsrtette a szjt, mintha citromba harapott volna, szavaiban pedig enyhn gunyoros felhang
csendlt.
Engedelmvel,tvozom,uram.A mltsgosasszony htrakormegyle. Haddockrnagyr sa
tbbiekugyancsak.Kisurrantazajtn;aszobbankisnyirkossgmaradtutna,senyhebalzsamillat.
Nhnyperccelhtutnbelptemanagyszalonba,sLadyTurton,akiszebbvolt,mintvalaha,felllt,
hogydvzljn.
Nemtudtambiztosan,lejnemondtasajtos,csoboghangjn.Hogyishvjkmagt?
Bocsssonmeg,LadyTurton,hogyszavnfogtam.Remlem,nemzavarok.
Ugyanmr!mondta.Negyvenhthlszobavanahzban.Ezittafrjem.
Egykisemberkerltelladysgehtamgl,smegszlalt:Igaznnagyonrlk,hogyeljtt.
Aranyos,melegmosolyavolt,samikorkezetfogtunk,mrazujjahegybenisbartsgotreztem.
sCarmenLaRosamondottaLadyTurton.
NagydarabnvoltezaCarmenLaRosa,sgyltszott,minthavalamikzevolnalovakhoz.Biccentett,
s jllehet a kezem mr flton volt a levegben, nem nyjtott kezet, gyhogy knytelen voltam a
mozdulatotorrfvssmdostani.
Megfzott?krdezte.Ejnye!
NemszerettemMissCarmenLaRost.
EzpedigJackHaddock.
Futlagismertemeztazembert.Klnflerszvnytrsasgokigazgattancsnakvolttagja(akrmit
jelentsen ez), s ismert trsasgbeli szemlyisg. J nhnyszor megemltettem rovatomban a nevt, de
mindigisellenszenvesvolt,fknt,gondolom,azrt,mertltalbangyansaknekemazokazemberek,akik
acivilletbenishasznljkkatonairangjukatkivltazrnagyoksezredesek.Ottllt,szmokingban,
telivrllatkpvel,feketeszemldkvelshatalmasfehrfogaival,solyanjkpvolt,hogyazmr
szinte zlstelen. Mosolygsnl felhzta fels ajkt, foga kivillant, s most mosolyogva nyjtotta felm
szrsbarnakezt.
Remlem,szpeketrmajdrlunkarovatban.
AjnlomismondtaLadyTurton,mertklnbenodamondogatoknekiacmoldalamon.
Nevettem, de Lady Turton Haddock rnagy s Carmen La Rosa trsasgban mr elvitorlzott, s
letelepedtek megint hrmasban a kanapra. Jelks italt knlt, Sir Basil pedig szelden flrevont, hogy
hbortatlanulelbeszlgethessnkaszobatlssarkban.LadyTurtonodaodaszltafrjnek,ezthozzon,
azt hozzon, mg egy Martinit, cigarettt, hamutartt, zsebkendt de mg csak ppen emelkedett a
szkben,afigyelmesJelksmrmegelzte,svitteakrtholmithelyette.
Nem vits, Jelks tzbe megy a gazdjrt; s ahhoz sem fr ktsg, hogy az asszonyt gylli.
Ahnyszor teljestette egyegy parancst, orra tvben megjelent a gnyos szarkalb, ajkt pedig
sszecscsrtette,hogyolyanlett,mintapulykafeneke.

Vacsornlahzasszonyaktbartjt,HaddockotsLaRostteleptettemagamell.Eszokatlan
ltetskvetkeztbenSirBasillelmagunkramaradtunkazasztalvgn,gyhogybksenfolytathattuka
trsalgst,kpekrl,szobrokrl.Addigramrvilgosvoltelttem,hogyazrnagyalaposanbelehabarodotta
mltsgosasszonyba.Nemklnbenaz,hanemszvesenbeszlekisrla,hogyaLaRosanugyanarraa
prdravadszott.
Mindeme csacskasg szemmel lthatlag mulattatta a hziasszonyt. Annl kevsb a frjt. Mg
beszlgettnk,mindvgigtudatbanvolt,mifolyikazasztaltlsvgn;gondolatagyakranelkszlta
szban forg tmrl, mondat kzepn elhallgatott, szeme az asztalfre siklott, s sznalomra mltan
elidztt egy pillanatig azon a szp, fekete haj koszorzta, tgul orrlyuk arcon. Nem kerlhette el
figyelmt, milyen felvillanyozott hangulatban van a felesge, hogyan pihen meg olykorolykor beszd
kzbenakezeazrnagykarjn,shogyamsikn,akinektalnvalamikzevanalovakhoz,llandan
hajtogatja:
Natalia!Ejnye,Natalia,figyeljmride!
Holnapmondtamnagyonszeretnm,halevinneakertbe,smegmutatnaszobrait.
Hogyne mondotta , rmmel. Megint a felesgre pillantott, knyrgsfle lt a szemben,
elmondhatatlanulsznandvolt.Mindenmegnyilvnulsaolynyjasvolt,olypasszv,hogymgmostsem
tartottamkpesnekharagra,fenyegetsre,nemreztemrobbansveszlyt.
Vacsora utn egyenesen a krtyaasztalhoz parancsoltak; Miss Carmen La Rosa volt a partnerem
HaddockrnagysLadyTurtonellenben.SirBasilcsndbenltakanapn,egyknyvvel.
Nemvoltajtkbansemmiszokatlan;rutinjtszmavolt,meglehetsenunalmas.HanemJelkslenem
mentanyakunkrl.Egszesteottkerengettkrlttnk,kirtgetteahamutartkat,italtknlt,belenzetta
lapunkba.Nyilvnvalanrvidltvolt,snemigenhiszem,hogykvetnitudtavolnaajtkot,mertnem
tudom,szrevettkenlunkAnglibanakomornyiknemviselhetszemveget,samiaztilleti,bajuszt
sem.Ezmegszeghetetlenaranyszably,sigenrtelmesdolog,habrnemtudom,mirejlikmgtte.Taln
habajuszthord,nagyonis riformjvolna,szemveggelmegamerikaias, sakkoraztnigaznnem
tudom,hovajutnaezazorszg.Elgannyi,hogyJelksegszesteottvoltanyakunkonnygnek,nem
beszlveLadyTurtonrl,akitpillanatonkntkrtekhivatalosgybenatelefonhoz.
Tizenegykorladysgefelpillantottalapjbl,smegszlalt:
Azthiszem,Basil,idejevolnalefekdnd.
Valban,drgm,nisazthiszem.Becsuktaaknyvet,felllt,segypercigfigyelteajtkot.Jl
megyalap?krdezte.
Senkisemfelelt,gynszlaltammeg:
Kellemesjtszma.
Igaznrlk.Jelksgondoskodikmagukrl,csakszljanak,haszksgvanvalamire.
Jelksislefekhetmondottaahzasszonya.
HallottammellettemHaddockrnagyhangosllegzstsakrtyalapokhalkpotyogstazasztalon,
azutnJelkslpteit,amintcsoszogvakzeledettfelnkasznyegen.
Nemhajtjainkbb,hogyittmaradjak,mltsgosasszonyom?
Nem.Fekdjnle.Teis,Basil.
Jlvan,drgm.Jjt.Jjszaktmindenkinek.
JelkskinyitottaSirBasilelttazajtt,sahzigazdalassankiment,nyombanakomornyikkal.
Akvetkezjtszmavgeztvelbejelentettem,hogynislefekdnk.
NagyonhelyesmondottaLadyTurton.Jjszakt.
Felmentemaszobmba,bereteszeltemazajtt,bevettemegytablettt,slefekdtem.
Msnap,vasrnaptzrakrlkeltem,felltztem,slementemareggelizszobba.SirBasilmrott
volt,Jelksppenpirtottvest,szalonntssltparadicsomotszolgltfel.Ahzigazdaarcafelderlt,amikor
megltott,saztajnlotta,reggeliutntstntmenjnkki,sjrjunkegyjnagyotaparkban.Misem
lehetnekellemesebb,vlaszoltam.
Flramlvafelkerekedtnk,snemisgondolnk,micsodarmvoltkiszabadulniahzblafriss
levegre. Fnyes, meleg nap virradt rnk, amilyen idnkint beksznt tl derekn, tarts es utn
meglepen ragyog a nap, s szell sem rezdl. Szpek voltak a csupasz fk a napon, az gakrl mg
csepegettavz,atcskgymntfnnyelragyogtak,azgenaprfelhfoszlnyok.
Gynyridi
Igen,csakugyangynyr.

Alig is beszltnk tbbet az egsz sta folyamn; nem volt szksg szavakra. Sir Basil elvezetett
mindenhov, s n mindent megnztem az ris sakkfigurkat, a mkertszet valamennyi remekt: a
cikornyskertihzikkat,atavakat,szkkutakat,alabirintust,amelynekfalagyertynshrsfasvny,
gyhogycsaknyronrvalamit,amikordsalomb;avirgsznyegeket,sziklakerteket,ameleghzakbana
szltmegazszibarackfkat.stermszetesenaszobrokat.Legtbbeurpaikortrsmvsznekvoltott
szobra,bronz,grnit,mszksfa;jvoltnzniket,ahogymelegszeneksfelragyognakanapfnyben,de
azrt nem szabadulhattam attl az rzstl, hogy kiss kirnak ebbl a hatalmas tvlat, geometrikus
krnyezetbl.
ljnkleegykicsit?krdezteSirBasil,amikormrtbbmintegyrjastltunk.Letelepedtnk
egyfehrpdraapontytlsaranyhalaktlnyzsgvzililiomostavacskamell,srgyjtottunk.Elg
messzekerltnkahztl,apadegykisemelkednllott,szemnkelttgyterltelapark,mintholmirajz
egyrgikertptszetiknyvben;ngyszgekskarikkcsinosmintzattalkottkasvnyek,gyeptblk,
teraszoksszkkutak.
Apmvetteeztabirtokot,mgszletsemelttmondottaSirBasil.Egszletemetitttltttem,
ismeremazutolsfszlatis.Naprlnaprajobbanszeretem.
Gynyrlehetittnyron.
,nagyon.Ltniakellenemjusbanvagyjniusban.Lejnne?
Termszetesenmondtam.Boldogan.samgbeszltem,egyvrsruhsnialakotfigyeltem;a
virggyakkzttmozgott,amesszesgben.tvgottegyhatalmasgyeptbln,ringlptekkel,nyomban
kisrnyk;amikortrtagyepen,balrafordult,sanyrotttiszafkmagasfalamentnegymsik,kisebb
gyeptblhozigyekezett;ezkerekvolt,sakzepnegyszoborllt.
Akertfiatalabb,mintahzmondottaSirBasil.Atizennyolcadikszzadelejntervezteegy
Beaumontnevfrancia,az,akiLevensbenisdolgozott,Westmorelandmegyben.Legalbbegyvkellett
hozz,sktszztvenemberdolgozottakezealatt.
Avrsruhsnhzmostegyfrficsatlakozott,szembenlltakegymssal,vagyegymtervlasztotta
elket,azegszkertipanormakellskzepn,azonakiskerekgyepsznyegen,sszemmellthatlag
beszlgettek.Afrfikezbenaprfeketetrgyvolt.
Hardekli,megmutathatomennekaBeaumontnakaszmlit,amiketazreghercegneknyjtottbea
munkafolyamn.
Igaznszeretnmltni.Vgtelenlrdekeseklehetnek.
Egyshillingnapszmotfizetett,napitzraimunkrt.
Az les napfnyben knnyen szemmel ksrhettk a gyepsznyegen ll kt figura mozdulatait,
gesztusait.Mostaszoborfelfordultak,gunyorosanmutogattakr,ltnivalannevettek,svicceldteka
formjn.Felismertem:HenryMooremve,fbl,klnlegesenszp,simafelletdarab,kthromlyuk
vanbenne,ssajtosgaknylnakkibelle.
AmikorBeaumontelltetteatiszafkatasakkfigurkhozmegatbbihez,tudta,hogylegkevesebb
szzesztendalattleszbellkvalami.Mostanbanminthanemvolnaennyitrelmnkatervezsben,igaz?
Nembizonymondtam.Nincsis.
Afrfikezbenafekete,trgyfnykpezgpnekbizonyult;mosthtralpett,sfnykpeznikezdtea
ntaHenryMooreszobormellett.Anilyen,majdamolyanpzokbavgtamagt;amennyiremesszirl
lttam,mindetkomikusnak,nevettetneksznta.Egyszerflkarjvaltlelteazegyikkillgat,azutn
felmszottaszoborra,soldalvst,nimdrameglovagolta,kezbenkpzeltkantrszrattartott.Ahzell
eltakartaketamagastiszafasvny,stazegszparkbaniscsakonnan;arrlamagaslatrlltszottak,ahol
miltnk.Jogosanhihettk,hogynemltjaketsenki,smghatrtnetesenfelnkpillantottakisvagyis
anapfel,nemigenhiszem,hogymeglttkaktmozdulatlan,aprkisalakotatmentipadon.
NagyonaszvemheznttekezekatiszafkmondtaSirBasil.Gynyrasznk,Valsgos
feldlsaszemnek.Nyronpedigaztanagyragyogstfoltokraszabjk,smgkellemesebbelnzniket.
Megfigyelte,hnyrnyalattltniazldnekmindenegyesnyrottfaskjainskiszgellsein?
Igazngynyr.
A frfi most magyarzott valamit a nnek, s a Henry Moorera mutatott, s ahogy a fejket
htravetettk, lthattam, hogy megint nevetnek. A frfi egyre mutogatott, aztn a n megkerlte a
fafaragvnyt,lehajolt,sfejttdugtaazegyiklyukon.Aszoborakkoralehetett,mintegykisebbfajtal,de
keskenyebb,slthelyemblrlttammindktoldalrabaloldaltanteste,jobbrakidugottfeje.Azokra

avsritrfkraemlkeztetett,amikorazembertdugjaafejtegydeszkn,sagyorsfnykpentereblyes
delnnekltszik.Afrfimostlefnykpezte.
saztnatiszafnakvanmgegytulajdonsgamondtaSirBasil.Koranyron,amikorkihajtanak
azsengegaksakkorelhallgatott,ltbenfelegyenesedett,kisselrehajolt,slttam,aminthirtelen
egsztestemegfeszl.
Igenmondtam,amikorazsengegakkihajtanak?
Afrfielkattintottamrafnykpezgpet,deanfejemgottvoltalyukban,slttam,hogyafrfi
htrateszikezt(safnykpezgpet),sanfelkzeledik.Aztnelrehajolt,gyhogyafejkegszen
kzel kerlt, sszert, s fogta az asszony arct, mg, gondolom, nhnyszor megcskolta. A bell
csendbengykpzeltem,felcsendlninevetsthallokmesszirl,halkan,anapfnyeskertent.
Menjnkbeahzba?krdeztem.
Ahzba?
Igen,menjnktalnbe,sigyunkvalamitebdeltt?
Hogyigyunk?Igen,termszetesen,igyunk.Denemmozdult.Mozdulatlanul lt,nagyonnagyon
messzevoltmosttlem,sfeszltenfigyelteaktalakot.nisketbmultam.Nemtudtamlevennirluka
szememet;egyszerenodakellettnznem.Minthanagyonnagyonmesszirlegyveszedelmeskisminiatr
balettotnznk;ismerematncosokat,azent,denemtudom,mileszatrtnetvge,snemismerema
koreogrfitsem,akvetkezmozdulatot,slenygzvenzem,nzem,mertnemtehetekmst.
GaudierBrzeskamondtam.Mitgondol,SirBasil,mirevittevolna,hanemhalmegolyan
fiatalon?
Kicsoda?
GaudierBrzeska.
HogynemondtaSirBasil.Termszetesen.
sakkorszrevettem,hogyvalaminincsrendjn.Anfejeottvoltmostisalyukban,deegyszerre
elkezdtemozgatniatestt,ideoda,lassan,furcsn,safrfiottlltmozdulatlanul,egyktlpsnyire,s
nzte, nzte. A tartsbl ltszott, hogy nyugtalan; ahogy a fejt felvetette, ahogy megfeszlt a teste:
lthattam,hogymrnemnevet.Egydarabignemmozdult,azutnlttam,amintafnykpezgpetleteszia
fldre,sodamegyanhz,sktkezbefogjaafejt;sakkorolyanvoltmrazegsz,mintabbsznhz,
nembalett;picinyfabbukapr,rngatzmozdulatai,bolondsvalszntlenjtkatvoli,napsttte
sznpadon.
Csndbenltnkegymsmellettafehrpadon,snztk,amintakicsibbfigura,afrfi,ktkzzel
manipullanfejvel.Finomankezdetthozz,nemfrthozzktsg,lassansgyengden,egyszeregyszer
htralpett,hogygondolkodjon,snhaleguggolt,hogymsszgblisfelmrjeahelyzetet.Ahnyszor
elengedte, a n teste megint izgettmozgott, olyanformn, mint a kutya, mikor elszr rzi magn a
nyakrvet.
BennszorultmondtaSirBasil.
A frfi most tkerlt a fafaragvny tls oldalra, ahol a n teste volt, kinyjtotta kt kezt, s
megprbltannyakvalcsinlnivalamit.Azutn,gyltszik,hirtelenfelbszlt,ktszerhromszorjl
megrntottaanyakat,sezttaltisztnelhatolthozznkanapfnyentahang:ankiltott,lesen;dhvolta
hangjban,vagyfjdalom,vagymindakett.
Szememsarkbllttam,amintSirBasillassanblogat,blogat.
Egyszerakezembeleszorultegybefttesvegbemondta.Sehogysemtudtamkiszabadtani.
Afrfihtrltnhnylpst,keztcspretette,fejtfelszegte,tartsadhsvoltskonok.Minthaa
n,knyelmetlenhelyzetbl,szlnahozz,vagyinkbbkiablnavele,sbratestannyiraodaszorult,hogy
csakvonaglstelttle,albszabadonvolt,smozgottmegtoporzkoltiseleget.
sszetrtem a befttesveget kalapccsal, anymnak meg azt mondtam, vletlenl vertem le a
polcrl. Nyugodtabbnak ltszott, feszltsge felengedett, br a hangja furcsn szntelen volt. Taln
menjnkle,hthasegthetnk.
Valban,azlennealegjobb.
Denemmozdult.Cigaretttvettel,rgyjtott,azelhasznltgyufttakarosnvisszatetteaskatulyba.
Elnzstmondta.Parancsol?
Ksznm. Szertartsosan nyjtotta felm a trct, tzet adott, a hasznlt gyufaszlat megint a
skatulybahelyezte.Azutnfellltunk,slassanmegindultunklefelagyepeslankn.
Csndbenrtnkoda,atiszafasvnynylsnt,stermszetesenmeglepetstokoztunk.

Mi trtnik itt? krdezte Sir Basil. Halkan beszlt, fenyegethalkan. Meggyzdsem, hogy a
felesgenemismerteeztahangjt.
Bedugtaafejtalyukon,smostnemtudjakihznimagyarztaHaddockrnagy.Csakviccelt.
Csakmitcsinlt?!
Basil! ordtotta Lady Turton. Mit hlyskedsz! Csinlj mr valamit, hallod? Mozogni nem
nagyontudott,debeszlniigen.
Nyilvnval,hogysszekelltmnkeztafatnktmondtaazrnagy.Szrkebajsznelkentkis
pacavrsltt,smintahogyegyflslegessznfolttnkretesziatkletesfestmnyt,gyrontottaeleza
pacaHaddockdalisklsejt.Egyszeribennevetsgeslett.
gyrti,sszetrniaHenryMooret?
Drgauram,mskppnemszabadtjukkimltsgt.Istentudja,hogyvoltkpesbeprselniafejt,
denmegazttudom,hogykihznikptelensg.Aflenemengedi.
SzrnymondtaSirBasil.Borzalmaskr.AzngynyrHenryMooreom.
Ezvoltazapillanat,amikorLadyTurtonszerfelettkellemetlenmdoniszonycsnyadolgokatkezdett
afrjefejhezvagdosni,skitudja,meddigmentvolnaezgy,haelnembukkanhirtelenazrnykbl
Jelks.Nesztelenlaraszoltagyepen,sSirBasiltltiszteletteljestvolsgramegllapodott,minthaparancsra
vrna.Feketeltzkeabszoltnevetsgesenhatottadlelttinapfnyben,sdonrzsafehrarcval,fehr
kezvelolyanvolt,akrholmiapr,rkflellat,fldalattiregrkslakja.
Tehetek valamit, Sir Basil? Hangjt nem emelte fl, de nem mondhatnm, hogy az arca is
rezzenetlenmaradt.AmikorLadyTurtonrepillantott,minthafldntlirmvillantvolnaatekintetben.
Igen,Jelks.Menjenbe,skertsenegyfrsztvagyvalamit,amivelkivghatokegydarabotafbl.
Hozzakvalakitsegtsgl,SirBasil?Williamgyesenbnikazasztalosszerszmmal.
Nem,magamcsinlom.Csakszerszmothozzon,degyorsan.
MgJelksrevrtak,odbbstltamegykiss,mertnemhajtottamhallani,miketmondLadyTurtona
frjnek.Deppenidejbenvisszatrtem,miremegjelentmegintakomornyik,nyombanpedigazan,
CarmenLaRosa,segyenesenladysgefelvgtzott.
Natalia!DrgaNatalia!Mittettekveled?!
Ej,fogdmrbeaszdszlottahzasszonya.seredjaztbl,j?!
SirBasilkzvetlenlhitvesnekfejnlhelyezkedettel,gyvrtaJelkset.Jelkslassankzeledett,egyik
kezben frsz, a msikban fejsze, s vagy egymternyire megllt. Azutn maga el tartotta mindkt
szerszmot, hogyuravlaszthasson,segyrvidpillanatigkthrom msodperc lehetettmindssze
csendvoltsvrakozs,sekkortrtnetesenJelksretvedtatekintetem.Lttam,hogyafejszttartkz
egycentimternyitelbbrenylik,SirBasilfel.Aprmozdulatvolt,jformnszrevehetetlenakz
piciny rebbense, lass s titkos, szerny ajnlat, szerny s csbt ajnlat, amit taln a szemldk
millimternyikrdrezdlseksrt.
HogySirBasilszrevettee,nemtudom,mindenesetrettovzott,safejszttartkzmegintelbbre
mozdult,olyanformn,mintakrtyatrkknl,mikorabvszaztmondja:Hzzakibrmelyiket,saz
embermindig,csalhatatlanulaztakrtythzza,amelyiketakarja.SirBasilafejszeutnnylt.Lttam:
mintegylombannylfel,elvesziJelkstl,azutn,ahogymegrzianyeltakezben,minthardbbenne,
mitakarnaktle,segyszeribenmegelevenedett.
Ezutnolyanvoltnekemazegsz,mintazaziszonypillanat,amikorltodagyereketkirohanniaz
tra,sjnazaut,stenemtehetszmst,szorosanbecsukodaszemed,svrsz,mgazajblmegtudod,
mitrtnt.Avrakozspillanatahosszsvilgosidszakasszlesz,feketemezbensrgasvrspontok
tncolnak,smghakinyitodmegintaszemed,sltod,hogynemhaltmegsenki,azsemsegtrajtadmega
gyomrodon,hiszentemrlttadazegszet.
Lttammostnis,mindenrszlett,skisemnyitottamaszemem,mgmegnemhallottamSirBasil
hangjt,amintaszoksosnlishalkabban,szeldkorholssalszlakomornyikhoz.
Jelks ennyit mondott, s n kinyitottam a szemem, s lttam, hogy ott ll, tkletes lelki
nyugalommal,scsakfogjaafejszt.LadyTurtonfejeisottvoltmg,alyukban,deazarcahamuszrkre
vltott,aszjaelnyltmegbecsukdott,solyangurgulzsfletrtelbelle.
Ejnye,JelksmondtaSirBasil.Hovgondol?Eznagyonveszedelmesholmi.Afrsztkrem.S
ahogyszerszmotcserltek,mostlttamcsak,hogyktkisforrsznrzsatnikkiazarcn,sfltte,a
szemesarkban,amosolyapr,hunyorgrncai.

Aszprgp
Nos,kedvesfiam,Knipe,htelkszltnk.Azrthvattam,hogymegmondjammagnak:megvagyok
elgedveamunkjval.
AdolphKnipemozdulatlanullltMr.Bohlenrasztalaeltt.Egyszikrnyilelkesedssemltszottrajta.
Talnnemrl?
,dehogyisnem,Mr.Bohlen.
Lttaareggelilapokat?
Nemlttam,Mr.Bohlen.
Azrasztalnllfnkmagaelhztaazsszehajtogatottjsgot,sfelolvastaakvetkezt:
Kormnymegrendelsre elkszlt a nagy automata szmtgp, a vilg leggyorsabb elektronikus
komputere.Feladata,hogykielgtseatudomny,aziparsazllamigazgatsegyrenvekvignyta
gyorsmatematikaiszmtsokra,amelyekethagyomnyosmdszerrelelvgeznimamrlehetetlen.Azj
gprist konstrul cg igazgatja, Mr. John Bohlen, nyilatkozott lapunknak; a szmtgp mkdsi
sebessgemondtanagyvonalakbanakvetkezveljellemezhet:tmsodpercalattadjamegahelyes
vlasztolyankrdsre,amelynekmegoldsaegymatematikusnakkerekegyhnapbateltvolna.Hromperc
alattpedigolyanszmtselvgzsrekpes,amelykzimunkval(haegyltalnlehetsgesvolna)flmilli
lapszabvnyvettltenemeg.Azautomataszmtgpmsodpercenkntegymillielektromosimpulzussal
mindennem,angyalapmveletrelebonthatszmtstelvgez.Agpltalelvgezhetmveleteksora
vgtelen,felhasznlsiterletetehtgyakorlatilagkorltlan
Mr.Bohlenfelpillantottfiatalbeosztottjnakhossz,bnatoskpre.
Htnembszke,Knipe?Nemrl?
Deigen,Mr.Bohlen.
Alighakellemlkeztetnem,hogyamagamunkja,klnsenagpmegtervezse,rendkvlfontos
volt.St,tlzsnlklllthatom,hogymagamegazelgondolsainlklamunkatalnmgmaisatervezs
stdiumbanvolna.
AdolphKnipeideodacssztattatalptasznyegen.Nzteigazgatjnakpici,fehrkezt,amintaz
idegesujjakegyiratkapoccsaljtszadoznak,kiegyenestik,hajtvhajltjk.Nemtetszettnekiigazgatjnak
keze.Nemtetszettazarcasem,azapiciszj,akeskeny,lilaajak.Roppantkellemetlenvoltnzni,hogy
beszdkzbenMr.Bohlencsakazalsajktmozgatja.
Valamiproblmjavan,Knipe?Bntjavalami?
,dehogy,Mr.Bohlen.
Mivolna,hakivenneegyhtszabadsgot?Rfrmagra.Megrdemli.
Ksznm,Mr.Bohlen.Nemistudom
Azigazgatvrt.Elnzteeztahossz,sovnyalakot,akiottlleltte,lehorgadtvllal,grnyedten.
Micsoda nehz pasas. Mirt nem tudja kihzni magt? Mindig lg a vlla, mindig rendetlen, a zakja
pecstes,ahajaazarcbahullik.
Szeretnm,haszabadsgramenne,Knipe.Szksgevanr.
Igenis,igazgatr.Ahogyhajtja.
Vegyenkiegyhetet.Vegyenkikettt.Utazzkel.Napozzon.sszon,engedjeelmagt.Aludjon.
Aztnmajdhavisszajtt,elbeszlgetnkrla,hogyhogyantovbb.
AdolphKnipeautbusszalmenthaza,ktszobslaksba.Kabtjtadvnyradobta,tltttmagnak
egypohrwhiskyt,azutnleltazrgphez.Mr.Bohlennekigazavan.Alegnagyobbmrtkben.Csak
ppen fogalmasincs semmirl. Valsznleg arra gondol, hogy n van a dologban. Ha egy fiatalember
depresszis,mindenkirgtnarragondol,hogynvanadologban.
AdolphKnipeelrehajolt,selolvastaagpbefzttpapronafloldalnyiszveget.Hajszlhjn
ezacmlltfltte.Utnapedig:Viharos,sttjszakavolt,szlsvtettafkkztt,zuhogottazes,
akrhadzsblntenk
Adolph Knipe ivott egy korty whiskyt, lvezte kesernys zamatt, lvezte, amint a hideg folyadk
vgigcsuroganyeldekljn,ssztradabensejben,elbbhvsen,aztnmindmelegebben,segykis
melegfszketblelkiagyomrban.ssemegagutaMr.Bohlent.sssemegagutaanagyautomata
szmtgpet.Legfkppenpediga

sebbenapillanatbanAdolphKnipeszemeszjaelnylt,mintakicsudtlt.AdolphKnipelassan
felemeltefejt,aztnmozdulatlannmerevedett,tkletesenmozdulatlann,csakbmultaszemkztifalra,
nem is mint aki csudt lt, inkbb mint aki megkvlt, mint akit odaszegeztek, s gy maradt,
rezzenstelenl, negyven, tven, hatvan msodpercig. Aztn fokozatosan (de a feje mg akkor is
mozdulatlanvolt)aligrzkelhetvltozsmentvgbeazarcn,amegkvltsgblrmlett,elbbcsak
ppenppen,csakaszjasarkban,aztnegyretereblyesedett,mgvglegynagymosolyvoltazegsz
arca,scsakgysugrzottboldogsgban.AdolphKnipeelszrmosolygotthosszhosszhnapokta.
Persze szlalt meg fennhangon Adolph Knipe az egsz teljesen nevetsges. Megint
elmosolyodott,felsajktfelvonta,fogaikivillantak,klns,rzkivigyorban.
Gusztusosgondolat,dekivihetetlen.Nemisrdemesfoglalkoznivele.
EttlkezdveAdolphKnipemssalsemfoglalkozott.Agondolatlenygzte,elssorbanazrt,mert
halvnygretnagyonhalvnygretderengettfelbenne,hogybossztllhat,mghozzrdgibosszt
legnagyobbellensgn.Elszrcsakisebblaszemszgblvettetekintetbeadolgot;eljtszottezzelvagy
tztizentpercig.Aztnegyszercsakazonkaptamagt,hogyegszkomolyanmegvizsgljamintgyakorlati
lehetsget. Paprt vett el, s lefirkantott nhny jegyzetet. Nem jutott messzire. Jformn azonnal
beletkzttabbaaz siigazsgba,hogyakrmilyenfurfangosegygp,nllgondolkodsrakptelen.
Csakismatematikaifogalmakbankifejezhetproblmkkaltudmegbirkznivagyisolyanproblmkkal,
amelyekreegyetlenhelyesvlaszadhat.
Ezbizonybkken.Megkerlninemlehet.Agpneknincsagya.Msrsztazonbanvanemlkezete.
Pldulaz elektronikusszmtgpnekmilyenpompsamemrija.smilyenegyszer:elektromos
impulzusokategyhiganyoszlopsegtsgvelszuperszonikushullmokkvltoztat,segycsapsralegalbb
ezerszmotraktrozel,amegfelelpillanatbanpedigbrmelyikkelelll.Ugyanennekazelvnekazalapjn
nemlehetnekorltlanmretmemriaegysgetkonstrulni?
Na?
s ekkor Adolph Knipe agyba villmcsapsknt hatolt a felismers: Az angol nyelvtan szablyai
valsggalmatematikaimdonszigorak!Adottszavaksadotttartalomesetnezeketaszavakatcsakis
egyetlenhelyessorrendbelehetelrendezni.
Na nem, gondolta Adolph Knipe, azrt ez nincs egszen gy. Szmos mondatban tbbflekppen
varilhatkaszavak,amondatrszek,snyelvtanilagbrmelyikhelyeslehet.Nadekremszpen.Azelv
attlmgalapvetenigaz.ppenezrtmisemsszerbb,minthogyazelektronikusszmtgpelvealapjn
konstrultgpszmokhelyettszavakraisbeprogramozhat,azadottnyelvtaniszablyokszerint.Adjukmeg
azigket,afneveket,mellkneveket,nvmsokat,raktrozzukelamemriaegysgbenmintholmisztrt,
sprogramozzukbegyagpet,hogykvnatrabrmelyiketkiadja.Aztnbetplljukacselekmnyt,sa
gpgombnyomsramegrjaamondatokat.
Adolph Knipe agya szguldott, akr egy megveszett rakta. Nyomban munkhoz is ltott, s az
elkvetkez nhny napig tbolyult iramban dolgozott. Nappali szobja tele volt szrva paprlapokkal:
kpletek s szmtsok; szjegyzkek, ezer meg ezer szval; novellacselekmnyek, fura mdon
felszabdalva, osztlyozva; a Rokon rtelm Szavak Sztra kivonatolva; szmtalan lapon csupacsupa
keresztnv; szz meg szz lapon a telefonknyvbl mertett vezetknevek zne; bonyolult mszaki
rajzokonkbelek,ramkrk,kapcsolkselektroncsvek;rajzokgpekrl,amelyekklnflealakkis
lyukakattnekkiskrtykba,megegyfurcsavillanyrgprl,amelypercenknttzezersztr.Tovbbegy
mszerfalfle,rajtaegysornyomgomb,mindegyikflttegyegyhresamerikaimagazinneve.
AdolphKnipeafldntlilelkesedsmmorbangett.Nagylptekkelrttaszobjtapaprhalmazok
kztt, kezt drzslte, fennhangon sznokolt, olykor pedig megmegrezzen orrcimpval motyogott
valamit,alighanemiszonytkokat,amelyekkzttgyanssrsggelbukkantfelaszerkesztsz.A
lankadatlanmunkatizentdiknapjnapaprzntktvaskosirattartbasprte,sezeketjszerintfutva
vitteelaJohnBohlenElektromosKszlkekKft.irodjba.
Mr.Bohlenrmmeldvzltebeosztottjt.
Nonzzk,Knipe,szzszzalkkaljobbsznbenvan!Jlnyaralt?Merrejrt?
Szakasztottolyanrondasrendetlen,mintmindig,gondoltaMr.Bohlen.Mrtnemtudjakihznimagt
aszerencstlen?Olyan,mintegystabot.
Szzszzalkkaljobbsznbenvan,kedvesfiam!Csaktudnm,mitvigyorog.sahnyszorltom,a
flemindignagyobb.
AdolphKnipeafnkeelhelyezteaktiratrendezt.

Idenzzen,Mr.Bohlen!kiltottadiadalmasan.Eztnzzemeg!
Aztnkitlaltatrtnett.Kinyitottaaziratrendezket,satervrajzokatameglepettemberkeellkte.
Egy ra huszonkt percig beszlt, aprra elmagyarzott mindent, amikor pedig befejezte, htralpett,
kifulladva,felhevlve,svrtaaverdiktet.
Tudja,mitgondolokn,Knipe?Azt,hogymagabegolyzott.Vigyzzunk,vigyzzunk,mondta
magbanMr.Bohlen.Bnjunkvelekesztyskzzel.Ezazembersokatr.Csaknenznekiolyanrmesen,
azzalahosszlarcvalmegalaptfogaival.safle!Akrakposztalevl.
Deigazgatr,krem!Biztosanmkdik!Bebizonytottam!nsetagadhatja!
Csaknyugalom,Knipe.Nyugalom,fiacskm.Figyeljenrm.
AdolphKnipefigyelt.Mindenpillanatbanjobbanutltaafnkt.
AzelgondolsmondtaMr.Bohlenalsajkafelettbbfigyelemremltszinteaztmondhatnm,
brilins. jabb igazolsa a magrl alkotott magas vlemnyemnek, Knipe. De azrt ne szvja mellre.
Vgtreis,fiacskm,mihasznunklehetbelle?Kiacsudnakkellolyangp,aminovellkatr?sholvan
ebbenapnz?Errevlaszoljon,kedvesfiam.
Lelhetek,igazgatr,krem?
Persze,persze,ljncsakle.
AdolphKnipevatosanleereszkedettegyszkszlre.Igazgatjaberenfigyelte,sazontndtt,
hogyezekutnmijhetmg.
Hamegengedi,Mr.Bohlen,szeretnmmegmagyarzni,hogyanjutottamelehhezadologhoz.
Csakrajta,Knipe.Rajta,fiacskm.Nemszabadnekiellentmondani,gondoltaMr.Bohlen.Afi
valbansokatrnmitlzssalgniusznakisnevezhet,annyitracgnek,mintaslyaaranyban.Mert
nzzkcsakeztakazalpaprt.Embermgilyetnemltott.Egszendbbenetesmunka.Noperszegyakorlati
haszna,aznincs.Piacirtkenulla.Deafi,azigen.Azzsenilis.
Egy vallomssal tartozom, Mr. Bohlen. Talnmegrti belle, hogymirt voltam mindigolyan
olyangondterhelt.
Beszljenbtran,Knipe.Mondjacsakelnyugodtan,minyomjaaszvt.
A fiatalember sszekulcsolta lben hever kezt, knykt oldalhoz szortotta. Mintha hirtelen
nagyonfzna.
Adologgyll,igazgatr,krem,hogyszintnszlvannemnagyonszeretemamunkmat.
Tudom,hogyelgjlcsinlom,megminden,devalahogyalelkemetnemtudombeleadni.Igazbln
egszenmsravgyom.
Mr.Bohlenszemldkefelszktt,mintharugrntottavolnaamagasba.Mr.Bohlenegsztestben
megmerevedett.
Ugyanis,igazgatr,negszletembenrszerettemvolnalenni.
r!
Igen,Mr.Bohlen.Talnelsemhiszi,dehavanegyszabadpercem,nmindjrtlelknovelltrni.
Az elmlt tzvbenszzval rtam anovellkat. Egszen pontosan tszzhatvanhatot. tlagbanhetente
egyet.
Jsgosegek!Miafszkesfennekcsinlilyesmit,ember?
ncsakannyittudok,igazgatr,krem,hogyrmjnaknyszer.
Knyszer?!Mifleknyszer?
Azalkotsknyszere,igazgatr,krem.Ahnyszorcsakfelnzett,megpillantottaMr.Bohlen
ajkt.Egyrejobbanelkeskenyedett,segyrelilbblett.
sszabadjonmegkrdeznem:mitcsinlazokkalanovellkkal,Knipe?
Htppenezabaj,igazgatr.Nemkelleneksenkinek.Ahnyszorbefejezekegyet,elindtomtjra.
Egyikmagazintlamsikhoz.sazokmegvisszakldik.Mindegyik.Htnelegyenazemberelkeseredett?
Mr.Bohlenmegenyhlt.
Nagyonismegrtem,fiacskm.Hangjblvalsggalcspgttazegyttrzs.Mindannyiunkkal
megesik ilyesmi letnk sorn. No de ha mr bizonytka van megcfolhatatlan bizonytka ugye
szakrtktl,maguktlaszerkesztktl,hogyanovellihogyismondjamegykisssikerletlenek
nemvolnaidejeabbahagyni?Felejtseel,fiacskm.Azalegokosabb.Felejtseel.
Nem,Mr.Bohlen!Nem!Nemigaz!ntudom,hogyanovellimjk!risten,hthasonltsassze
azzalasokszemttel,amitafolyiratoklehoznak!Mr.Bohlen,azatemrdekodakent,unalmasvacak,amit
azemberamagazinokbanolvas!Belekellrlni!

Ejnye,fiacskm,vrjunkcsak
Szokottnmagazinokatolvasni,Mr.Bohlen?
Mrneharagudjon,Knipe,demikzeennekamagagphez?
Minden, Mr. Bohlen! Minden! Krem, n mdszeresen tanulmnyozom a magazinokat, s
megllaptottam,hogymindegyiknekmegvanasajtsgosnovellatpusa.Azrkmrmintabefutottrk
ezttudjk,sennekmegfelelenrnak.
Navljunk,vrjunk,fiacskm.Csillapodjon.Ezzelnemmegynksemmire.
Krem, krem, Mr. Bohlen, hallgasson vgig! Rettenetesen fontos. Elhallgatott; llegzetet vett.
AdolphKnipeugyancsakbelelovaltamagt;akezejrt,akracsphadar.Laptfoglarca,kajlafle
valsggalkigyltalelkesedstl,szjblkishjnkicsordultanyl,nedvesenfrccsentekeltorkbla
szavak. Mert ugyanis ha a gpemen szablyozhat koordintort alkalmazok a cselekmny
memriaegysg s a szkincs memriaegysg kz, a megfelel gomb megnyomsval brmilyen
novellatpusteltudoklltani.
Tudom,Knipe.Tudom.Mindeznagyonrdekes,demireval?
A kereslet korltozott, Mr. Bohlen. Megfeleltermket kell piacra dobnunk, a megfelel idben.
Nzzkgyadolgot,mintzletivllalkozst.
Dekedvesfiacskm,hogyanlehetneezzletivllalkozs?Magaisppolyanjltudja,mintn,mibe
kerlegyilyengpnekamegkonstrulsa.
Perszehogytudom,igazgatr.Dekrdemtisztelettel,vajonntudjae,mitfizetnekamagazinokaz
rknakegynovellrt?
Namit?
Nemegyszerfelmegyktezertszzdollrra.Btranllthatom,hogytlagosanegyezrest.
Mr.Bohlenfelugrott,minthabolhacsptevolnameg.
Lehetetlen,Knipe!Teljeskptelensg!
Pediggyvan,Mr.Bohlen.
Magaittl,salegteljesebbnyugalommalaszemembemondja,hogyezekamagazinokilyenrisi
pnzeketszurkolnakleakrkinek,akiakilefirkantottvalamihistrit!Atyaisten,Knipe!Megllazsz!
Hiszakkorazrkmindmilliomosok!
Errlvanppensz,Mr.Bohlen.sitttrnkragpemre.Tesskcsakmeghallgatni,mindjrt
elmagyarzom. A nagy magazinok szmonknt tlag hrom elbeszlst kzlnek. Vegyk a tizent
legfontosabbmagazintamelyikalegtbbetfizet.Akadkztkhavifolyirat,dealegtbbhetenkntjelenik
meg.J.Ezmondjukannyi,mintnegyvennovellahetenknt.Vagyisnegyvenezerdollr.samigpnk
hamajdrendszeresentermeleltudjaltnijformnazegszpiacot.
Fiacskm,magamegrlt.
Nem,igazgatr,krem,ez gyvanszrlszra.Htnemtetszik rteni?Mravolumennkkel
lehengereljkket!Ezagpharmincmsodpercalattellltegytezerszavaselbeszlst,nyomdaksz
llapotban.Krdezemn:melyikrtudezzelkonkurlni?
EpontnlAdolphKnipekisvltozstszleltfnkearckifejezsben:aszemefnylett,orrlikakitgult,
arcamegmerevedett,szintemegbnult.AdolphKnipesebesenfolytatta:Manapsg,kremtisztelettel,a
kisiparitermknekleldozott.Nemtudjafelvenniaversenytatmegtermelssel.Sznyegbtorcip
tglaednyMind!Valamennyitgppellltjkel!Lehet,hogyaminsgnemelsosztly,denem
szmt.Atermelsikltsg,azigen.Azszmt!sanovellahtistenem,aziscsaktermk,minta
sznyegmegabtor,savevtegyfikarcnyitsemrdekli,hogyanlltottkelnekiaksztermkkell,s
jnapot. Nagyban fogunk termelni, Mr. Bohlen! Elnysebb rajnlattal llunk el valamennyi rnl!
Zsebrevgjukapiacot!
Mr.Bohlenegykicsitelbbrecsszott.rasztalaflhajolt,rknyklt,arcardekldsttkrztt,
barnagombszemeabeszlncsggtt.
Vltozatlanulazthiszem,hogynemmegvalsthat,Knipe.
Hetinegyvenezerdollr!kiltottAdolphKnipe.Hacsakafeltvesszk,azisviegymilli!
Aztnhalkabbrafogtaahangjt:Anagyszmtgprtnemkapottegymillit,igaz,Mr.Bohlen?
Beszljnkkomolyan,Knipe.Gondolja,hogycsakugyanmegvennkasztorikat?
Ide hallgasson, Mr. Bohlen. Ki a csudnak kell kisipari elbeszls, ha feleron megkaphatja a
minket?Ezcsaksszer,nem?
shogyanfogjaforgalmazniatermket?Mitmond,kirta?

Irodalmigynksgetalaptunk,azfogjaterjeszteni.Kitalltnevekkeldolgozunk.
Nemtetsziknekemadolog,Knipe.Ebbenvalamitrkkvan.
Mg valami, Mr. Bohlen. Ha elindul a termels, mindenfle jvedelmez mellkzemggal is
foglalkozhatunk.Vegykpldulareklmot.Asrgyrosokszppnztfizetnekmanapsg,hahresrk
hajlandkodaadnianevketatermkeiknek.Azgszerelmre,Mr.Bohlen!Eznemgyerekjtk!Hanem
zlet,mghozzrisi!
Lassanatesttel,fiacskm.
Mgvalami.Asikerltebbnovellkalodarhatjukpldulaznnevt,hahajtja.
Ugyan,Knipe.Mrtvolnanekemilyesmireszksgem?
Nemistudom,igazgatr,deugyenmelyikrkztiszteletnekrvendottvanpldulMr.Erle
Stanley Gardner meg Mr. Hemingway. Nevekre mindenkppen szksgnk van, s rszemrl igazn
szvesenklcsnzmamagamt,haezzelsegthetek.
r?merengettMr.Bohlen.Htnemmondom,egyesekaklubbanmeglepdnnekegykicsit,ha
megltnkanevemetamagazinokbanajobbmagazinokban.
Termszetesen,Mr.Bohlen.
Mr.Bohlenszembelmatag,tvolitekintetkltztt.Mr.Bohlenelmosolyodott.Aztnfelrezzent,s
belelapozottazelttehevertervrajzokba.
Egy dolgot nem ltoktisztn, Knipe. Honnan vesszk a cselekmnyt? A gpnyilvn nem kpes
cselekmnytkitlni.
Betplljuk,igazgatr.Semmiproblma.Acselekmnyalegkevesebb.Ottabbanadossziban,a
bal keze fell, hromngyszz cselekmnyt tall. Egyszeren betplljuk a gp cselekmny
memriaegysgbe.
Folytassa.
Szmosaprrnyalatotalkalmazhatunk,Mr.Bohlen.Megtekinthetivalamennyit,hattanulmnyozza
aterveket.Vanpldulegyfogs,amitmajdnemmindenrhasznlmindegyiknovellbabeszrnak
legalbbegyhosszsrthetetlenszt.Ezazolvasbanaztakpzetetkelti,hogyaszerzroppantokoss
mvelt.gyhogyerreisbeprogramozomagpet.Leszegyklnmemriaegysgehosszsrthetetlen
szavaktrolsra.
A nap htralev rszben a kt frfi megtrgyalta az j gpben rejl lehetsgeket. Mr. Bohlen
vgezetlkijelentette:gondolkodniakelladolgon.Msnapreggelmajdfelvetette alelkeseds. Egyht
mlvaminthatalltavolnakiazegszet.
Semmimsteendnknincs,Knipe,mintbejelentjk,hogymgegyszmtgpetkonstrultunk,nmi
tpusmdostssal.gymegrizhetjkatitkot.
Pontosan,Mr.Bohlen.
Flesztendmltnelkszltagp.Azzemudvarnakvgbenklnpletetemeltekaszmra,s
most,hogymkdsrekszenllt,nemmehetettakzelbems,csakMr.BohlensAdolphKnipe.
Llekemelpillanatvolt,amikoraktfrfiazegyikkicsi,tmzsi,kurtalb,amsikhossz,cingr,
lfogmeglltafolyosnamszerfaleltt,snekikszlt,hogyleprgesseazelsnovellt.Krlttk
falak,megannyiaprfolyosraszabdalva,safalaktelistelekbellel,kapcsolval,dugasszal,szeleppel.
Mindakettenidegesekvoltak,Mr.Bohlenegyiklbrlamsikraugrlt,kptelenvoltnyugtonmaradni.
Melyikgombot?krdezteAdolphKnipe,sazrgpbillentyireemlkeztetkisfehrkorongok
sorra pillantott. n a vlaszts, Mr. Bohlen. Van itt magazin bsgesen Panorma, Ni Dolgok,
Fldkereksg,melyikethajtja?
Azldjt,fiacskm!Hthonnantudjam?srngatzott,mintanyavalyatrs.
Mr.BohlenszlottmltsgteljesenAdolphKnipe,tudjae,hogyemetrtnelmipillanatbana
kisujjalegcseklyebbmozdulatranlehetfldrsznklegsokoldalbbrja?!
Idehallgasson,Knipe,indtsamrmegeztamasint,shagyjaasdert!
Ok,Mr.Bohlen.No,htakkornzzkcsakTalnezt.Kinyjtottaujjt,smegnyomottegy
fehr billentyt, amelyen piriny fekete nyomtatott betkkel ez a szveg llt: MAI NK. Kattans
hallatszott,samikorAdolphKnipeelvetteazujjt,abillentygymaradt,benyomva.
EnnyitavlasztsrlmondtaAdolphKnipe.Mostpedig:indulunk!Felnylt,sfelkattintottegy
kapcsolt.Atermethangoszmmgstlttteel,szikrksercegtek,pici,sebesenmozgemeltykserege
csilingelt;sugyanabbanapillanatbannegyedrtvekkezdtekkicsszniamszerfaljobboldalnlthat

nylsbl,sazalattallkosrbapotyogtak.Msodpercenkntegyv.saligflpercalattvgevolt.Nem
pottyantkitbbpaprarsbl.
Ksz!kiltottfelAdolphKnipe.meanovellja,Mr.Bohlen!
Megragadtkapaprlapokat,slzasanolvasnikezdtek.Azelslapgykezddtt:Akdijffivnwjdlkbk
4lvndfjflsjtjti% 79e,v64.3n mtlwbnrelf knelnm. fuhbeka:: /!Vbnrlsnt lertnlsntkdia .,k2n3+=
dkalonekbngh573+%!/m8:monc,mbnvldnektosndl8,khonst4567m!vkhrnnakaxcvi9lv
Egymsranztek.Aszvegnagyjblazonosvoltvalamennyilapon.Mr.Bohlenfelvlttt.Adolph
Knipeigyekezettlecsillaptani.
Semmibaj,igazgatr.Igaznsemmi.Bekellszablyozni,ennyiazegsz.Valaholnemtkletes
egycsatlakozs.Nefelejtseel,Mr.Bohlen,kzelegymillimternyihuzalvanebbenaszobban.Nem
vrhatjael,hogymindjrtelsregymenjen,mintakarikacsaps.
SoseleszbellesemmigyszoltMr.Bohlen.
Trelem,igazgatr.Csakegykistrelem.
AdolphKnipenekiltottahibafeldertsnek,sngynapmlvajelentette,hogyelrkezettakvetkez
prbaideje.
SoseleszbellesemmimondtaMr.Bohlen.Megmondtamelre.
Knipemosolygott,smegnyomtaaTALLZfeliratbillentyt.Azutnfelkattintottaakapcsolt,sa
helyisgetmeginteltlttteaklns,izgatzmmgs.Egyetlengpeltlaphullottarsblakosrba.
Holmaradatbbi?kiltottfelMr.Bohlen.Megllt!Elromlott!
Nemromlottel,igazgatr.gyvanrendjn.ATALLZ,hanemtudn,srtmnyeketkzl.
Ezttal

gy

kezddtt

szveg:
Mamgkevesentudjkhogyakzelmltbanfelfedezettgygymdforradalmastjaazorvostudomnytsremnyv
anrhogyazemberisglegtkosabbellensgnekarknaksgytovbb.
Halandzsa!vlttteelmagtMr.Bohlen.
Dehogyis,Mr.Bohlen.Mindenalegnagyobbrendbenvan.Csakmgnemvlasztjaklnaszavakat.
Egyszerkisigazts.Deasztoriittvan.Nzzecsak,Mr.Bohlen!Olvassa!Ittvanazegsz,csakegyberva!
gyisvolt.
Nhnynapmlva,akvetkezksrletalkalmval,mindenragyoganment,mgakzpontozsis.Az
els novella egy divatos ni magazinnak kszlt; masszv, cselekmnyes elbeszls volt egy firl, aki
nagyobb megbecslst szeretett volna kapni gazdag munkaadjtl. A fi teht, a novella szerint,
megbeszlteegybartjval,hogyegysttjszaknmegtmadjaagazdagemberlenyt,ppamikorbe
akarszllniazautjba.Afi,akitrtnetesenpparrajr,kitibartjakezblapisztolyt,smegmentia
lnyt.Alnyhls.Azapaazonbangyanakszik.Krdrefogjaafit.Azmegtrik,smindentbevall.
Azutn az apa, ahelyett, hogy gy kirgn, hogy a lba se lje a fldet, kijelenti: imponl neki a fi
talpraesettsge.Alnyszvtmegnyeriafibecsletessgemegazelnysklseje.Azapamegteszi
fknyvelnek.Alnyhozzmegyfelesgl.
risi,Mr.Bohlen!Ennljobbnemislehetne!
Nemgiccsesezegykicsit,fiacskm?
Dehogyis,Mr.Bohlen,ponterreharapazolvas!Elsrendbestseller!
Adolph Knipe izgalmban mg hat novellt kiprgetett, ugyanannyi perc alatt. s mind pompsan
megfelelt,talnegyetlenegyetkivve.Azegyrnyalatnyittrgrrasikerlt.
Mr.Bohlenmegbklt.Hajlandnakmutatkozottirodalmigynksgetnyitniabelvrosban.Knipeot
nevezte ki gyvezetnek. Kt hten bell meg is indult a vllalkozs. Knipe elkldte az els tizenkt
novellt.Ngyalamaganevtrta,egyreMr.Bohlent,atbbirekitalltneveket.
ttnyombanelfogadtak.Mr.Bohlentvisszakldteaszerkeszt,levlksretben:gyesmunka
rta,devlemnynkszerintegykisselsietett.SzeretnnkaszerznekmsrsaitiselolvasniAdolph
Knipe taxiba vgta magt, kiszguldott a gyrba, s leprgetett egy sztorit ugyanannak a magazinnak.
MegintMr.Bohlennevtrtaalja,snyombaneliskldte.Ezttalelfogadtk.
Dltapnz.Knipelassan,fokozatosannvelteahozamot,sflesztendmltnhetiharmincnovellt
termelt.Krlbellafeltelisadta.
Irodalmikrkbengyorsanmegismertkanevt.Termkenyssikeresrhrbenllt.Mr.Bohlen
hasonlkppen;nohategyrnyalattalkevesebbrebecsltk.Amirlperszenekimagnakfogalmasem
volt.Knipeegyidejlegvagytucatnyikitalltszemlytteleptettbeazirodalmiletbe,mintmegannyisokat
grifjtehetsget.Mindenremeklment.

Hamarosan elhatroztk, hogy regnyrsra is beprogramozzk a gpet. Mr. Bohlen tekintlyesebb


irodalmi babrokra vgyott, s ragaszkodott hozz, hogy Knipe azonnal lsson neki az talakts nagy
munkjnak.
RegnytakarokcsinlnimondogattaMr.Bohlen.Regnytakarokcsinlni!
Fogis,igazgatr.Fogis.Csakegykis trelmet krek.Az jprogrammeglehetsenbonyolult
talaktstignyel.
Mindenkibiztat,hogycsinljakmrregnyt!kiltottfelMr.Bohlen.Nembrokakiadkkal,
folytonldznek,hogynevacakoljakmranovellkkal,hanemcsinljakvgrevalamikomolyat.Csaka
regnyszmteztmindenkitudja.
CsinlunkregnytnyugtatgattaKnipe.Amennyitakar.Csakegyicipicitlegyentrelemmel.
Idehallgasson,Knipe.nkomolyregnytakarokcsinlni.Olyat,amirefelfigyelnek.Torkigvagyok
azokkalavacakokkal,amikalmostanbanodairkljaanevemet.Azagyanm,hogymagapojctcsinl
bellem.
Pojct!DeMr.Bohlen!
Magnaktartjamegajavt.Igenis!
Ugyan,Mr.Bohlen!Szsincsrla!
Ezttal majd magam nzek utna, hogy egszen prma, intelligens knyvet csinljak. Remlem,
megrtett.
Idefigyeljen,Mr.Bohlen.nmostolyanmszerfalatkonstrulok,hogyavilgonbrmilyenknyvet
meglehetvelecsinlni.
Ezigazisvolt,mertkthnapelteltvelAdolphKnipegniuszanemcsakregnyrsraprogramoztata
gpet, hanem csodlatos j mszerfalat konstrult, amelyen a szerz elvlasztssal meghatrozhatott
brmiflecselekmnytsbrminirodalmistlust.Annyiszmlap,trcsa,szerkentyvoltrajta,mintegy
sugrhajtsreplgpmszerfaln.
Els mozzanatknt az r lenyomott egy sorozat A kategrij gombot; ez volt az elvlaszts:
trtnelmi,szatirikus,blcseleti,politikai,romantikus,erotikus,humorosvagysima.Kvetkezettamsodik
sor, a B kategria gombjai; ezek kzl vlasztotta trgyt: katonasg, pionridk, polgrhbor,
vilghbor,fajiproblma,vadnyugat,vidkilet,gyermekkoriemlkek,tengerhajzs,tengerfenk,smg
sokan msok. A harmadik sor gombjai irodalmi stlusvlasztkot knltak: klasszikus, bizarr, borsos,
Hemingway,Faulkner,Joyce,niesstb.Anegyediksoraszereplk,aztdikaterjedelem,sgytovbb,
sgytovbbtzhosszsorelvlasztgomb.
De ezzel mg korntsem volt vge. A mszerfalnak az rs folyamatban is volt szerepe (ez
regnyenknttlagtizentpercigtartott),sezalattaszerznekholmisofrlsflnkelletthelyetfoglalnia,
sfelirattalelltottregiszterekethznivagynyomni.Mintazorgonn.Ezltalfolyamatosanhangolhatott
vagyelegythetetttvenklnflesvarilhattulajdonsgot,mintpldul:feszltsg,meglepets,humor,
ptosz,rejtelem.Amszerfalonrengetegszmlapsmrcetudattaazegszfolyamatsorn,hogyholtarta
munka.
Vgezetl ott volt a szenvedly krdse. Adolph Knipe az elmlt esztend sikerlistjn szerepl
knyvektanulmnyozsarvnarraakvetkeztetsrejutott,hogymindenekkzttezalegfontosabbadalk
varzserej kataliztor, amelynek rvn a dgunalmas regnybl az vszzad sikere lesz, legalbbis
anyagilag.Knipeazonbanaztistudta,hogyaszenvedlymregersszer,vatosankelladagolnimegfelel
arnyban,amegfelelpercben.Ennekrdekbenarendszertlfggetlenirnytegysgetkonstrult:kt
rzkeny cssz szablyozbl llt, ezeket pedllal mkdtettk, hasonlkppen az aut gz s
fkpedljhoz. Az egyik pedl a befecskendezend szenvedly szzalkarnyt szablyozta, a msik a
hfokt.Perszektsgtelensezvoltazegyetlenhtrnya,hogyaKnipefleszprgpenregnytrni
olyan,minthaazemberreplgpetvezetne,kocsithajtanasorgonnjtszanaegyidejlegnodeeza
feltalltalegkevsbsemzavarta.Elkszltazjkonstrukci,KnipebszknbevezetteMr.Bohlenta
gpterembe,selmagyarztaazjcsodamkdsielvt.
Uramisten,Knipe!Errekptelenvagyok!Azldjt,ember,hiszknnyebbvolnakzzelmegrni!
Hamarmegszokja,Mr.Bohlen.Egykthtmlvaodasemkellfigyelnie.ppolyan,mintamikor
kocsivezetsttanulazember.
Htannlazrtnehezebbvolt,deMr.Bohlensokrnyiszvsgyakorlsutnkezdettrjnniadolog
nyitjra,svgl,egyeste,kzlteKnipepal,hogykszlhetnekazelsregnyre.Feszltpillanatvolt.A
dundiemberkeottkuporgottasofrlsen,ahossz,lpofjKnipeizgatottanugrltkrltte.

Jelentsmvetakarokrni,Knipe.
Fogis,igazgatr.Meggrhetem.
Mr.Bohlenegyujjalvatosanlenyomogattaakiszemeltelvlasztgombokat:
Akategria:szatirikus
Trgy:fajiproblma
Stlus:klasszikus
Szereplk:hatfrfi,ngyn,egycsecsem
Terjedelem:tizentfejezet
Mr.Bohlenugyanakkorkiszemelteakvetkezhromorgonaregisztert:er,rejtelem,mlysg.
Indulhatunk,igazgatr?
Igen,igen,kszvagyok.
Knipefelkattintottaakapcsolt.Ahatalmasgpfelzmmgtt.tvenezerfogaskerkshajtkars
emeltyolajozottmozgsnakmly,bghangja;aztnavillanyrgpsebeskopogsa,amihamarosan
les,szinteelviselhetetlenkattogssfajult.Repltekagpeltlapokakosrbaktmsodpercenkntegy.A
lrma,azizgalom,akapkodsaregiszterekhez,figyelniafejezetszmllt,atempjelzt,aszenvedly
szelepetMr.Bohlentelfogtaavakrmlet.Szakasztottgyreaglt,minttanulvezetagpkocsiban
cudarulrlpettmindaktpedlra,saddignyomta,mgazegszherkentylenemllt.
GratullokelsregnyhezmondtaKnipe,sfelnyalboltaakosrblagprsoslapokat.
Mr.Bohlenarcnaprcseppekbengyngyzttavertk.
Ezfrfimunkavolt,desfiampihegte.
Demegcsinlta,uram.Megcsinlta.
Haddnzzem,Knipe.Olvassunkcsakbele!
Elolvastaazelsfejezetet,ssorraodaadtaKnipenakalapokat.
Uramisten,Knipe!Miez?!Mr.Bohlenkeskeny,lilahalajkalassanformltaaszavakat,orcja
felfvdott.
Idenzzen,Knipe!Hiszezbotrnyos!
Nos,uram,valbanegykissmersz.
Mersz?Vrlzt!Errenemrhatomranevemet!
Igazavan,uram,tkletesenigaza.
Knipe!Nemakartmagaengemcsbehzni?!
Deuram!Hovgondol?!
Pedignagyongynzki.
Nemgondolja,Mr.Bohlen,hogyesetlegegykisstlsgosannagynyomstgyakoroltaszenvedly
adagolpedlra?
Drgafiacskm,aztnhonnantudjam?!
Prblkozzkmegtalnegymsikkal.
Mr.Bohlentehtleprgetettmgegyregnyt,sezttaligaznpompsansikerlt.
Akziratotegyhtalattelolvastaselfogadtaalelkeskiad.Knipemegrtegyetamaganevben,aztn
rtettmgegytucatot.AzAdolphKnipeIrodalmigynksghamarosannagyhrretettszert,mintgretes
ifjregnyrtehetsgekmeleggya.smegintdltapnz.
AzifjKnipeekkorbontakoztattakizletizsenialitst.
Idehallgasson,Mr.Bohlenszlottegyszpnapon.Mgmindignagyakonkurencia.Mivolna,ha
bekebeleznnkazorszgvalamennyirjt?
Mr.Bohlen,akiezidszerintelszeretettelviseltpalackzldbrsonyzakt,shajaaflektharmadt
eltakarta,egszenelgedettvoltazgyekjelenlegillsvalis.
Nemrtem,mirecloz,fiacskm.Hogyanlehetnerkatbekebelezni?
Misemegyszerbb,uram.AhogyRockefellerazolajtrsasgokat.Egyszerenfelkellketvsrolni,
hapedignemeladk,akkorkifacsarni.Knny.
Csakvatosan,Knipe.Vigyzzon.
Ittvan,uram,azorszgtvenlegsikeresebbrjnakjegyzke.Szndkom,hogyvalamennyiknek
letfogytiglani szerzdst ajnlok, fix fizetssel. Ennek fejben csupn egy ktelezvnyt kell alrniuk,
miszerintsohatbbetegysztsemrnak;nosperszehogytengedikanevketamicljainkra.Mitszl
hozz?
Nemfognakbeleegyezni.

nnemismeriazrkat,Mr.Bohlen.Csakfigyeljen.
Htazalkotsknyszere,Knipe?
Sder!Nemrdekliezeketms,csakapnzmintakrkimst.
Mr.Bohlenkelletlenlbeadtaaderekt,Knipepedig,zsebbenazrkjegyzkvel,belthatalmas
Cadillacjbeamittermszetesensofrvezetettssorraltogattaacmeket.
Elszralistavezettkerestefel,anemzetbabrkoszorsNagyregjt.Knipeknnyenbejutotthozz.
Elmondtaamondkjt,tskjblelvettearegnymintakollekcit,megegyszerzdsrlapot,amelynek
alrsaesetnazillettviennyimegennyihonorriumilletimeg.Amesterudvariasanvgighallgatta,
megllaptotta, hogy futbolonddal van dolga, megknlta egy pohrka plinkval, azutn hatrozott
lptekkelkiksrte.
Amsodikr,amikor szlelte,hogyKnipenem trfl,rtmadt egyjkorapaprnehezkkel,sa
feltall knytelen volt a nyaka kz szedni a lbt. Futtban mg hallotta, amint az irodalom nagyja
fellmlhatatlanulocsmnyszitkokzportzdtjautna.
Adolph Knipeot azonban nem olyan fbl faragtk, hogy az effle cseklysgek elkedvetlentsk.
rzettugyannmicsaldottsgot,denemkeseredettel.Beszlltmeginthatalmaskocsijba,sindulta
kvetkezgyflhez.Eznrvolt;hressnpszer,vaskosromantikusregnyeimillispldnyszmban
keltek orszgszerte. A szplelk hlgy bbjosn fogadta Knipeot, teval knlta, s figyelmesen
vgighallgattaamondkjt.
Roppantlenygzszlaltmegvglazrn.
Csakperszenehzelhinni.
AsszonyomfelelteerreKnipe,jjjnvelem,stekintsemeg.Kinnvrakocsim.
El is mentek; s a meglepett hlgyet bevezettk a nagy csodt rejt gpterembe. Knipe buzgn
elmagyarzta a gp mkdst, s hamarosan meg is engedte, hogy a hlgy leljn a sofrlsbe, s
gyakorolgassonagombokkal.
MostpedigszlaltmeghirtelenKnipenemvolnakedveegyknyvetcsinlni?
Deigen!sikkantottaahlgy.
Igenrtermettnekbizonyult,spontosantudta,mitakar.Egypercigsemhabozottazelvlasztsnl,
aztnleprgetettegyhossz,romantikus,szenvedllyelcsordultigteltregnyt.Elolvastaazelsfejezetet,s
annyirafllelkeslt,hogyazonnyombanalrtaaszerzdst.
EgygonddalkevesebbjelentetteutbbKnipeMr.Bohlennek.Mghozznemiskicsivel.
gyesencsinlta,fiacskm.
studja,Mr.Bohlen,hogymirtrtaal?
Nos?
Nemapnzrt.Abblvannekielg.
Hanem?
Knipeelvigyorodott,felhztafelsajkt,faknyekivillant.
Merttudta,hogyagpitermkjobb,mintazv.
Knipeezutnblcsengyhatrozott,hogyakzpszerekrekorltozzatevkenysgt.Akijobbs
ilyennemsokakadt,gyhogynemigenszmtott,aztnyilvnnemolyanknnyelcsbtani.
Vgezetl,tbbhavikemnymunkautn,alistjnszereplrknakmintegyhetvenszzalktsikerlt
rvennie,hogyrjkalaszerzdst.gytapasztalta,hogylegknnyebbmegdolgozniazidsebbeket,akik
mrkifogytakagondolatokbl,srkaptakazitalra.Afiatalabbakkaltbbbajaakadt.Gorombskodtak,
nhatettlegessgreisvetemedtek;Knipenemegyaprbbsrlstszenvedettzletitjaisorn.
Egszben azonban remnyteljesnek bizonyult a kezdet. Az elmlt esztendben a szprgp
mkdsnek els teljes vben becslsek szerint az angol nyelven megjelent regnyeknek s
elbeszlsekneklegalbbafeltAdolphKnipeszprgpelltottael.
Meglepdnekrajta?
Alighiszem.
smghtravanafeketeleves.Napjainkban,ahogyadolognakhreterjed,valsggalznlenekaz
rk,hogyMr.Knipepalszerzdjenek.Akipedighabozik,hogyalrjae,annakanyaknegyrejobban
szorulahurok.
Most, ebben a pillanatban, itt lk, s hallgatom kilenc hez porontyom sivalkodst a szomszd
szobban,srzem,amintkezemmindkzelebbskzelebbkszikazaranyszerzdshez,amelyotthever
rasztalomtlssarkn.

Adjert,,Uram,hogyengedjkhenpusztulnigyermekeinket!

Ahzinni
Billy Weaver a dlutni szemllyel rkezett Londonbl, tkzben Swindonban t is szllt, s este
kilenckor,mireBathba rt,atiszta,csillagos gen,aplyaudvarbejratvalszemkztihzakflttmr
felbukkantahold.Metszhidegvolt,aszlmintajgpengelapogattaBillyarct.
Kremmondta,vanerrefelvalamiolcsbbszlloda?
MegprblhatjaaCsengsSrknytfeleltahordr,sazutcramutatott.Talnleszhelyk.Vagy
ngyszzmterinnt,atloldalon.
Billymegksznte,fogtaabrndjt,smegindultangyszzmterestonaCsengsSrknyfel.
SosejrtmgBathban,nemismertittsenkit.Mr.Greensladeazonban,alondonikzpontbl,biztostotta,
hogy prma kis hely. Keressen szllst mondta Billynek , aztn mihelyt elhelyezkedett, azonnal
jelentkezzenazalkzpontigazgatjnl.
Billy tizenht esztends volt. j tengerszkk felltt viselt, j barna kalapot, j barna ltnyt, s
pompsanreztemagt.Frisslptekkelmentazutcn.Klnbenis,mostanbanigyekezettmindentfrissen
csinlni.Frissessg,igen,ezasikertitka.Akzpontbananagymenkmindhallifrissek,egypillanatranem
lankadnak.Csaknziazember.
Ahogy ment, szrevette, hogy egyetlen zlet sincs a szles utcn, csak magas hzak, szakasztott
egyformavalamennyi.Ngytlpcs,oszlopostorncabejrateltt.Valamikorrendeskispalotalehetett
mindahny. De most mg este is ltszott, hogy az ajtk, ablakkeretek festse mllik, a csinos fehr
homlokzatokonrepedsekfutnakvgig,skitkznekazelhanyagoltsgfoltjai.
Vagyhatlpsnyireazutcailmpafnybenhirtelenmegpillantottegyfldszintiablakfelstblja
mgtzttcdult:
SZOBAKIAD
rtkrnagybetkkel.Acdulaalattvzallt,bennevirulfzbarkagak.
Billymegtorpant.Kzelebblpettazablakhoz.Zld,brsonyosfggnylgottktoldalt.Szpvolt
melletteafzbarka.Billymgkzelebbment,sbekukkantottaszobba.Akandallbanvidmangetta
tz,eltteasznyegenhelyeskisdakszlialudtkarikbakuporodva.Amennyireaflhomlybanlthatta,
kellemesen berendezett szoba volt. Piann is llt benne, tereblyes pamlag, knyelmes karosszkek; a
sarokbanpedigegykalitkbanpapagj.Ilyenhelyenllatotltnijjel,gondoltaBilly;klnbenis,nagyon
rendeshznakltszik,meglehetneittszllni.Biztosknyelmesebb,mintaCsengsSrkny.
Igazviszont,hogyfogadbankedlyesebbazlet,mintmagnhznl.Srznilehet,estnkntegyparti
bilird, elbeszlget az ember, meg aztn biztosan jval olcsbb is. Egyszer mr megszllt kt napra
fogadban,sremeklreztemagt.Btorozottszobteddignembrelt,sszintnszlva,kicsitfzott
tle.Mrapusztaelnevezshallatrafelrmletteltteahgkposztafzelk,akapzsihziasszony,mega
nappaliszobarkhalszaga.
Kthrompercigistndttahidegben,aztnelhatrozta,megnzielbbaztaCsengsSrknyt,s
majdvlaszt.Mrindultis.sekkorklnsdologtrtnt.ppenellpettazablaktl,sfordultvolnaaz
utcafel,mikorapillantstfurcsamdmegfogtasnemiseresztetteazakiscdula.
SZOBAKIAD
Csakennyi.
SZOBAKIAD,SZOBAKIAD,SZOBAKIAD
Mintktnagyfeketeszem,gymeredtrazvegmglazaktsz,fogvatartotta,odanygzte,nem
engedteelszakadniahztl,smireszbekapott,mrmentisabejrathoz,flalpcsn,snyltacseng
fel.
Becsengetett. Messze bent a hzban hallotta a csilingelst, s ugyanabban a pillanatban nyilvn
ugyanabbanapillanatban,mertmgelsemvetteazujjtacsengrlfelpattantazajt,sottlltegy
asszony.

Habecsengetazember,rendszerintlegalbbflpercetvr,mireajttnyitnak.Deezanniolyanvolt,
mintegyugrjancsi.Becsngetszkiugrik.Idegest.
Negyventtvenveslehetett,sahogymeglttaBillyt,nyjasmosolyraderlt.
Tesskbeljebbfradniszltkedvesen.Odbblpett,kitrtaazajtt,sBillymrmentisgpiesen
befel.Sajtosknyszernemis,inkbbvgyhajtottabefelahzba,anniutn.
Lttamacdultazablakbanmondta,sigyekezetttrtztetnimagt.
Igen,tudom.
Ugyanisszobravolnaszksgem.
Kszenvrja,kedveskmmondtaanni.Kerek,rzssarcavolt,svgtelenlszeld,kkszeme.
ACsengsSrknybaindultammagyarztaBilly.Csakszrevettemittazablakbanacdult.
Drgafiammondtaanni,mirtnemjnmrbeahidegrl?
Mennyittetszikkrni?
tsflshillingetegynapra,reggelivel.
Halliolcs.Ktszerannyiraszmtott,vagymgtbbre.
Hasokalljamondtaanni,talntudokvalamitengedni.Krreggeliretojst?Manapsgdrgaa
tojs.Anlklhatpennyvelkevesebb.
tsflshillingmegfelelmondtaBilly.Szeretnkittmaradni.
Gondoltam.Kerljncsakbeljebb.
Irtkedvesnninekltszott.Pontmintazemberlegjobbbartjnakamamja,amintfogadjaazembert,
mikormegrkezikkarcsonyisznidre.Billylevettekalapjt,sbelpettahzba.
Akasszacsakodamondtaanni.Haddsegtsemleakabtjt.
Mskalap,kabtnemlgottazelszobban.Ernytseltott,stabototsemmit.
Csakmagunkvagyunkmosolygottranni,mikzbenmegindultfelfelalpcsn.Ritkaalkalom,
hogyilyenkedvesvendgrkezikaznkisfszkembe.
DilisegykicsitazreglnygondoltaBilly.Dehttsflshillingrtnevlogassonazember.Azt
hittemvolna,tolonganakajelentkezkmondtaudvariasan.
Hthogyne,kedveskm,hogyne.Csaktudja,jlmegnzem,kitveszekideakrkitugyemgsem
engedhetekahzamba,ugyerti,kedveskm.
Persze,persze.
Deazrtmindigkszenltbenvagyok.jjelnappal,mindenarravrebbenahzban,hthaegyszer
betoppanegymegfelelfiatalr.Nemiskpzeli,kedveskm,micsodarm,micsodaklnlegesrmaz
nnekem,hakinyitomazajtt,sottllvalaki,akippenmegfelel!Mralpcsfordulhozrt,flkzzel
akorltratmaszkodott,shalvnyajknnyjasmosollyalvisszafordultBillyhez.Mintmaga.skk
szemelassanvgigpsztztaBillyt,tettltalpig,aztnvissza.
Azemeletenmegintmegszlalt:
Ittnlakom.
jabbfordul.
Ezpedigamag,csakamag.Ittaszobja.Remlem,jlrzimajdmagt.Kicsi,debbjos
hlszobbavezetteBillyt,svillanytgyjtott.Reggelppenidestanap,Mr.Perkins.UgyeMr.Perkins?
Nem.Weavervagyok.
Mr.Weaver.Igen.Forrvizesvegettartokazgyban,hogyfrissmaradjon.Nincsjobb,mintha
idegengybantisztalepedtsforrvizespalackottallazember,igaz,Mr.Weaver? shafzik,csak
gyjtsabeegsznyugodtanagzklyht.
KsznmmondtaBilly.Igaznnagyonksznm.szrevette,hogyazgyterttlevettk,sa
paplantakarosanfelhajtottsarokkalvrjaazjvendget.
Nem is mondhatom, mennyire rlk, hogy megjtt nzett r komolyan a nni. Mr egsz
nyugtalanvoltam.
SemmibajvgtarvidmanBilly.Miattamsosetessknyugtalankodni.Letettebrndjta
szkre,skiakartanyitni.
savacsora,kedveskm?Evettvalamittkzben?
Ksznm,nemvagyokhesmondtaBilly.Azthiszem,kornlefekszem,mertreggeljkorkell
kelnem,hogyjelentkezzemazirodban.

No,akkormegyekis,hogykipakolhasson.Csakarrakrem,lefekvselttjjjnleaszalonba,srja
alaknyvet,j?Eztmindenkinekmuszjmegtenni,gyrendeliatrvny,sugyeilyenkoraztnigazn
nemszeghetjkmegatrvnyt?Finomanintett,kisietettaszobbl,sbecsuktaazajtt.
Billytegypillanatigsemizgatta,hogyahzinniszemmellthatlaggyagysegykicsikt.Teljesen
rtalmatlan, ez nem vits, s radsul kedves, melegszv teremts. Biztosan elesett az egyetlen fia a
hborbanvagyilyesmi,azmentazagyra.
gyhtkipakolt,kezetmosott,sprpercmlvamrleisballagott,sbenyitottanappaliba.Ahzinni
nemvoltbent,deakandallbangettatz,sakisdakszlimgmostisottaludt.Finommelegvoltakedves
kisszobban.EztszerencssenfogtamkigondoltaBilly,smegdrzsltekezt.Hallihelyrevetdtem.
Anyitottvendgknyvapiannnfekdt.Billyelvettetollt,sbertanevt,lakcmt.Ktbejegyzst
ltottmgalapon,sahogymrvendgknyveknlszoks,elolvasta.ChristopherMulholland,Cardiffbl,a
msikpedigGregoryW.Temple,Bristolbl.
Furcsagondoltahirtelen.ChristopherMulholland.Ismersenhangzik.
Holacsudbahallottaeztaszokatlannevet?
Aziskolbanesetleg?Nem.Vagytalnnvreszmosudvarlinakegyike?Apabartja?Nem,nem,
egyiksem.Megintaknyvbenzett.
ChristopherMulholland,Cardiff,CathedralRoad231
GregoryW.Temple,Bristol,SycamoreDrive27
Most,ahogyjobbanmegnzte,mramsodiknvisppolyanismersnektetszett,mintazelz.
GregoryTemple!mondtafennhangon.Keresgltazemlkezetben.ChristopherMulholland?
Aranyosfiatalemberekszltegyhangahtamgl.Billyhtrafordult,smegpillantottaahzinnit,
amint risi ezsttlcval vitorlzott befel a szobba. vatosanmaga el tartotta, meglehets magasra,
minthatncoskedvparipakantrszrtszorongatn.
MinthamrhallottamvolnaanevketmondtaBilly.
Csakugyan?Jaj,derdekes!
Majdnemegszenbiztos,hogyhallottammrvalaholmindaktnevet.Nemfurcsa?Lehet,hogy
jsgbanolvastam.Talnvalamiflehressgek?gyrtem,krikettjtkosokvagyfocistk,vagyefflk?
Hressgek?ismtelteanni,sapamlagelttllalacsonyasztalkratetteatlct.Nem,nem,
nemhinnm,hogyhressgek.Deaztmondhatom,hogynagyonnagyonjkpfiatalembervoltminda
kett.Magas,fiatal,jkp,szakasztottmintmaga,kedveskm.
Billymegintaknyvbenzett.
Nini!szlaltmeg,mikzbenakeltezsttanulmnyozta.Hiszenezalegutbbibejegyzsmrtbb
mintktves!
Igazn?
Bizony.ChristopherMulhollandpedigmgegyvvelkorbbi,mrtbbminthromves!
Nahtcsvltaafejtanni,sfinomanfelshajtott.Sosehittemvolna.Hogyreplazid!Igaz,
Mr.Wilkins?
WeavermondtaBilly.Weaver.
Ejnye,ejnye,htpersze!kiltottanni,sleereszkedettapamlagra.Csacsifejem!Neharagudjk,
kedveskm,tudja,hogyvanez,aznkorombanmrolyanazemberfeje,akralyukasszita.Htpersze,Mr.
Weaver.
MondokvalamitszltBilly.Tetsziktudni,miazrdekesebbenadologban?
Micsoda,kedveskm?
Hthogyezaktnv,MulhollandsTemplevalahogynemklnklnismers,mrhogyis
mondjam,hanemtalndefurcsa.Minthasszetartoznnak.Minthaegyvalamireemlkeztetnnek,mint
mondjukna,miisIgen,mintpldulDempseysTunneyvagyChurchillsRoosevelt
Nagyonrdekesmondtaanni.No,jjjncsak,kedveskm.ljnideapamlagra,iszikszpen
egycsszefinomtet,hozzharapegykisgymbrpisktt,jlesikazilyesmilefekvseltt.
Igazn,mirttetszikfradniszabadkozottBilly.Nemakartam nterhelnilltapiann
mellett,nzte,amintannirakosgatjaacsszket,tnyrkkat.Milyenkicsi,fehr,frgekezevan,akrmt
megpirosrafesti.

Majdnemegszbiztosvagyokbenne,hogyazjsgbanolvastammorfondrozottBilly.Mindjrt
eszembejut.Na,mrmajdnemmegvan
Nincsknosabb,mintamikorazembernekmajdnemazeszbejutvalami,decsakmajdnem,sehogyan
semtudjamegfogni.Billynehezenbrtelszakadniatmtl.
Vrjunkcsakegypillanatmotyogta.MulhollandChristopherMulhollandNemazazetoni
dik,akigyalogtrnvoltNyugatAngliban,segyszercsak
Tejettetszik?krdezteanni.Cukrot?
Krnkszpen.segyszercsak
Etonidik?mondtaanni.Nem,dehogyis,kedveskm,magabizonyramsragondol.AznMr.
Mulhollandomnemvoltetonidik,mikoridekerlt.Egyetemistavolt.Cambridgeben.No,jjjnszpen,
ljnidemellm,jmelegvanittatznl.Jjjncsak,melegedjen.Ittatecskja.Megveregettemaga
mellettapamlagot,ltbenfelmosolygottBillyre,svrta,hogyleljn.
Billylassanodament,sleltapamlagszlre.Annielbetetteatescsszt.
Tesskcsakhozzltnibiztatta.Ugye,milyenkellemesittatznl?
Billybelekortyoltateba.Anniis.Vagyflpercigegyikksemszlt.DeBillyrezte,hogyanni
nzi.ltbenfligfeljefordult,rezte,hogyaszemtlenemvesziarcrl,gyfigyeliacsszefltt.
Olykorolykorklnsillatcsaptameg,minthaegyenesenanniblradna.Nemvoltkellemetlen,dehogy,
snagyonemlkeztettemireis?Dibeftt?Cserzettbr?Vagytalnkrhz?
Mr.Mulhollandszerettecsakatet!szlaltmegvgreanni.letembensemlttam,hogyvalaki
annyirabolondjalettvolnaatenak,mintazadrga,aranyosMr.Mulholland!
Ugyenemrgkltzttel?krdezteBilly.Nemhagytanyugodniaktnv.Mostmregszenbiztosan
tudta,hogyjsgbanolvastamghozznagybetkkel.
Hogyelkltztt?hztaflszemldktanni.Hogygondolja,kedveskm,dehogyiskltzttel.
Ittvanmostis.Csakgy,mintMr.Temple.Fnnaharmadikemeleten,egyszobbanmindaketten.
Billy lassan letette csszjt, s a hzinnire bmult. Az rmosolygott, s fehr kezvel btortan
megpaskoltaBillytrdt.
Hnyvesmaga,kedveskm?
Tizenht.
Tizenht!kiltottfelanni.ppalegjobbkor!Mr.Mulhollandisannyivolt.Csakegykicsit
alacsonyabbvolt,mintmagcska,azthiszem,safoganem ennyire fehr.Gynyrfogaivannak,Mr.
Weaver,tudjae?
Nemolyanjk,mintamilyenszpekmondtaBilly.Htultelevannaktmssel.
Persze Mr. Temple valamivel idsebb volt folytatta a nni zavartalanul. mr megvolt
huszonnyolcis.Dehanemmondja,sosenztemvolnaannyinak,nembizony.Egymakulanemsok,annyi
semvoltatestn.
Egymicsoda?!
Akracsecsem,olyanvoltabre.
Hallgattak.Billymegintfelemelteacsszjt,sbelekortyolt,aztnletette.Vrta,hthamondmg
valamitanni,aszobatlssarktnzte,srgcsltaazajkt.
Azapapagjszlaltmegnagysokra.Tetsziktudni,hogymikormeglttamazutcrl,az
ablakont,eskdnimertemvolnar,hogyl?
Fjdalom,mrnemaz.
Fantasztikus, milyen gyesen preparltk mondta Billy. Egyltaln nem ltszik, hogy ki van
tmve.Kicsinlta?
n.
Igazn?!
nbizony.saznkisLurkmhozmitszl?Adakszlifelbiccentett,amelyottszunyklta
kandalleltt.Billymegnzte.scsakakkordbbentr,hogyakutyaegszidalattppolymozdulatlan
volt,mintapapagj.Kinyjtottakezt,megrintetteakutyafejebbjt.Kemnyvoltshideg,samikoregy
kicsitelsimtottaaszrt,megpillantottaalattaasttszrke,szraz,tkletesenpreparltbrt.
Szentisten!mondtaBilly.Fantasztikus!Htatfordtottakutynak,smlysgescsodlattal
bmultanniremelletteapamlagon.Irtzatosannehzlehetettgymegcsinlni!
Nehiggyemondtaahzinni.Mindigmagamtmmkiakisdrgkat,haelszenderlnek.Iszik
mgegycsszetet?

Ksznm,nemkrekfelelteBilly.Enyhekesermandulazamatavoltatenak,nemnagyonzlett.
Alrtaaknyvet,kedveskm,ugye?
Termszetesen.
Jlvan,mertaztnidvelmgelfelejtemanevt,sakkorj,haittutnanzhetek.Mgmostsem
telikelnap,hogymegnenznmaMr.Mulhollandalrst,megaMrMr
TemplesegtettekiBilly.GregoryTemple.Netesskharagudni,hamegkrdem:azelmltkt
hromvbennemszlltittmegmsvendg?
Annimagasratartottacsszjt,fejtfinomanflrebillentette,szemesarkblfelnzettBillyre,s
nyjasanrmosolygott:
Nem,kedveskm.Nem.Csakmaga.

WilliamsMary
William Pearl utn nem maradt vagyon, s a vgrendelete nagyon egyszer volt. Nhny aprbb
ajndkarokonoknak,mindenegybazzvegy.
Mrs.Pearlsazgyvdegyttolvastaelaziratotazgyvdirodjban,samikorvgeztek,azzvegy
felllt,sindulnikszlt.Azgyvdazonbanazrasztalnheverirattartblpecstesbortkotvettel,s
tnyjtottakliensnek.
Aztazutaststkaptam,hogyeztadjamtnnekmondta.Afrjekldtehozznk,rviddelmieltt
elhunyt.Fak,pednsfrfivoltazgyvd,sazzvegyirntirespektusblflrehajtottabeszdkzbena
fejt,sszemtlesttte.Szemlyestermszetiratnakltszik.Bizonyrainkbbhazavinn,asszonyom,s
olvasnelmeghittmagnyban.
Mrs.Pearlelvetteabortkot,skimentahzbl.Azutcnmegllt;megtapogattaaziratot.Bcslevl?
Igen,valsznleg.Szablyosbcslevl.Mindenbizonnyalazszablyossmerev.Msnemisteltvolna
kiWilliamtl.Sohasemmifleszablytalansgotnemkvetettelegszletben.
KedvesMarym,bzomabban,hogyevilgrlvaltvozsomnembortjafelegyenslyodat,hanem
letedetezutnisazonelvekvezrlik,melyekkapcsolatunkfolyamnolykitnenirnytottk.Lgymindig
buzg,srizdmegmltsgodat.Lgytakarkos.Mindiggyeljr,nehogysatbbi,satbbi.
JellegzetesenWilliam.
Avagylehetsgestaln,hogyutolspillanatbanmegtrt,svalamiszpetrt?Nyjas,szpzenetet,
valsgosszerelmeslevelet,gyengd,szvbliksznett,amirtharmincvetadottnekiazletbl,s
milliingetvasalt,smilliebdetfztt,milligyatvetett,valamit,hogyjramegjraelolvassa,minden
ldottnap,sfltverizgesseazltzasztalkjnlldobozban,abrosstimellett?
Kitudja,mitteszazemberhallakszbn,mondtamagbanMrs.Pearl,mgeltetteabortkot,s
hazasietett.
Belpettahzba,segyenesenanappalibament.Leltadvnyra,amgykabtban,kalapban.Azutn
kinyitotta a bortkot, s kivette a tartalmt. Vagy tizenthsz lap volt, fehr, vonalas papr, kzpen
sszehajtva,sazegszetiratkapocstartottasszeabalfelssarkn.Srntelervavalamennyiajlismert,
aprbets,takaros,jobbradlrssal,deamikorszrevette,milyenvastagacsom,shogymenynyire
hivatalosastlusa,nomeghogyegyltalnnemgykezddik,ahogyrendeslevlhezillik,gyantfogott.
Msfelnzett.Rgyjtott.Egyszippantsutnletetteacigaretttahamutartra.
Haarrlleszbennesz,amiregondolok,mondtamagban,elsemakaromolvasni.
Dehtlehetnemelolvasniegyhalottlevelt?
Lehet.
Csak
OdanzettWilliamresszkreakandalleltt.reg,barnabrfotelvolt,lsnazvekhosszsorn
t mlyedst hagyott William lepe. Fljebb meg, a tmln, tojsdad stt folt a brhuzaton, ott, ahol
Williamafejtnyugtatta.Mindigottolvasott,abbanaszkben,megszembenlt,apamlagon,gombot
varrt fl, harisnyt stoppolt, vagy William kabtjnak knykt foltozta, s egyszeregyszer flnzett a
knyvbl egy szempr, s meglt rajta, figyelmesen, de valahogy szemlytelenl, mintha szmtgatna
valamit.Marysosemszeretteeztaszemprt.Jegeskkvolt,hideg,apr,kzell,jformnnemvlasztotta
elms,mintarosszallsktmly,fgglegesbarzdja.Egszletbenfigyelteezaszempr.smgmost
is,hogyegyheteegyedllahzban,nhaolyasformaknyelmetlenrzsetmad,minthaottvolnamostis,
kvetn,amerrejr,bmulnarazajtbl,azresszkbl,azablakontmindeneste.
Lassanbelenylttskjba,elvetteszemvegt,feltette.Aztnmagasratartvaapaprt,hogyamgtte
levablakblressenazalkonyifny,olvasnikezdett:
Ezazrsnekedszl,kedvesMary,egyedl,stvozsomutnhamarosanmegkapod.
Neijedjmeg,haeztaterjedelmesiratotmegltod.Mindsszeksrletezrszemrl,hogypontosan
megmagyarzzam, mit csinl velem Landy, hogy mirt egyeztem bele, s hogy mik az elgondolsai s
remnyei.Felesgemvagy,jogodvantudniminderrl.St,tudnod kell rla.Azelmltnhnynapsorn
mindenigyekezetemmelazonvoltam,hogyszbahozzamelttedLandyt,detehallanisemakartlrla.
Mint mr mondottam, ez ostobasg tled, s meggyzdsem, hogy nz magatarts. Nagyrszt a
tudatlansg diktlja, s szilrd hitem, hogy ha a tnyek birtokba kerlsz, nyomban megvltoztatod

nzeteidet.Ezrtremlem,hogyamikormrnemleszekveled,sgondolataidatnemktilesemmi,kell
figyelemmel adzol nekem, mg elolvasod ezt az iratot. Szavamra mondom, hogy mire a vgre rsz,
ellenrzsedeltnik,slelkesedslpahelybe.Mitbb,meremremlni,hogyegykicsitbszkeisleszel
arra,amittettem.
rlnk,hamegbocstandlevelemhvshangjt;csakgytudomazonbanvilgosanelmagyarzni
neked,mirlvansz.Idmkzeleg,misemtermszetesebbht,minthogyrrleszrajtamazrzelgssg,
elntenekmindenrendsrangrzelmeim.Naprlnaprarzelgsebbleszek,kivlteste,shanemgyelek
gondosan,rzelmeimtlcsordulnakelapokonis.
Szeretnkpldulrladisrni,hogymilyenjfelesgemvoltlhosszvekent,aztnmeggrem
magamnak,hogyhajutmgrid,sermblisfutja,ezleszalegkzelebbidolgom.
Szvemvgyaazis,hogyaznOxfordomrlbeszljek,aholltem,aholtantottamazelmlttizenht
vben; hogy megemlkezzem a vros dicssgrl, s ha tudom, megmagyarzzam valamennyire, mit
jelentett a szmomra az, hogy itt dolgozhattam. Flhomlyos szobmban megrohan most minden, amit
szerettem,aholszvesenjrtam.Szpek,fnyesek,ppen,mintvalaha,sismeretlenokblmatisztbban
ltomvalamennyit,mintegykor.AWorcesterCollegeparkjbanatpartisvnyt,aholLovelacestlt
valamikor.APembrokekapujt.AMagdalentoronynyugatiablakblavrost.AChristchurchCollege
nagytermt.ASt.Johnkissziklakertjt,aholacampanulatucatnyivarinsraleltem,belertveaCampanula
Waldsteiniantis.Noht,megmondtam!Elsemkezdtemmg,smriscsapdbaestem.Htakkorhadd
kezdjemvgre;ste,kedvesem,olvasdlassan,srekeszdkiszvedblabnatvagyrosszallsrzst,amely
htrnyosanbefolysolhatjatletedet,grdmeg,hogylassanolvasod,shogymgmieltthozzkezdenl,
igyekszeljzansnyugodtlelkillapotbakerlni.
Jlismeredbetegsgemkrlmnyeit,amelyolyhirtelentmadottmegltemderekn.Nemkellidt
pazarolnom erre legfeljebb annyit mondok, beismerem: ostobasg volt, hogy nem mentem hamarabb
orvoshoz. A rk egyike a kevs betegsgeknek, amit ezek a modern gygyszerek mg nem kpesek
kikrlni. Ha nem terjedt mg el a szervezetben, a sebsz eltvolthatja; n azonban nemcsak sokig
halogattam,deakrolyarctlan,hogyppahasnylmirigyettmadtameg,sgyamttibeavatkozsis,
azletbenmaradsisremnytelen.
gyhtegytlhathnapomvoltmghtra,segyrejobbanertvettrajtamamelankliaamikor
egyszercsakbetoppantLandy.
Hathetetrtnt,egykeddreggel,igenkorn,jvalateszoksosltogatsodeltt,sahogybelpett,
meglegyintettazrletszele.Nemlbujjhegyenkzeledett,flszegenszavartan,keresglveaszt,minta
tbbiltogat.Hatrozottansmosolyogvalpettbe,energikusanazgyamhozjtt,lenzettrm,hetykn
rmkacsintott,saztmondta:
Ezaz,regem!Ponttekellesznekem,William!
Ehelytttalnmegkellmagyarznom,hogyJohnLandyugyannemjrtnlunksoha,stalnnemis
tallkoztlvele,vagyhaigen,csakritkn,nmgiskrlbellkilencesztendejebartikapcsolatbanvagyok
vele.Termszetesenafilozfiaprofesszoravagyokelssorban,deminttudod,azutbbiidbenjcskn
belekontrkodtam a pszicholgiba is. Ezen a tren felletesen rintkezett rdekldsi terletem a
Landyvel.Ragyogidegsebsz,talnalegjobb,snemrgibenelzkenyenrendelkezsemrebocstotta
munkja bizonyos eredmnyeit kivlt a klnbz pszichopatatpusokon vgzett prefrontlis
lobotominak klnfle hatsait tanulmnyoztam. rthet teht, hogy amikor kedden reggel vratlanul
berontotthozzm,nemidegenkntdvzltkegymst.
Idehallgass!mondta,segyszkethzottazgyammell.Egyprhetedvanmg,aztnksz.
Igaz?
Landyszjblmgcsaknemishangzottkmletlenlezakrds.Mgtalnkellemesis,hogyhaegy
ltogatvgrehozzmernylniehhezatiltotttrgyhoz.
Itt,ebbenaszobbanfogszkimlni,azutnelvisznekakrematriumba.
Atemetbehelyesbtettem.
Mgrosszabb.Nosazutn?Gondolod,hogymennybemsz?
Ktlemfeleltem,nohavigasztalvolnaagondolat.
Avagytalnapokolba?
Nemltombe,mirtkldennekoda.
Sosetudhatjuk,kedvesWilliam.
Mireakarszkilyukadni?rdekldtem.

Htidehallgassmondta,slttam,hogymernfigyel.Amiengemillet,sosehittem,hogyahall
utnazemberblmgleszvalamihacsakittmegllt,elmosolyodott,skzelebbhajolthacsak
nekednincsannyistnivald,hogyrmbzodmagad.Hajlandvolnlfontolravenniegyajnlatot?
Ahogybmultrm,ahogytanulmnyozott,ahogyvalamifurcsamohsggal,szemgyrevettlehettem
volnaakregyszpdarabmarhafelslapulton,amitmegvett,smostvrja,hogybecsomagoljk.
Komolyanbeszlek,William.Hajlandvolnlefontolravenniegyajnlatot?
Nemtudom,mirlvansz.
Akkorhallgassrm,majdelmondom.Hallgatod?
Httessk,haakarod.Sokatnemveszthetekvele,hameghallgatlak.
ppellenkezleg,sokatnyerhetszveleklnsenahallodutn.
Ktsgtelenl arra szmtott, hogy megrmlk, de ki tudja, mirt mr vrtam erre. Fekdtem
mozdulatlanul,nztemazarct,aztazismers,lass,halvnymosolyt,amelymindigkivillantottaabal
oldaliszemfoghozerstettprotzisaranykapcst.
Jnhnyvedolgozomezen,mindenfeltnsnlkl.Egyktemberittakrhzbansegtett,kivlt
Morrison,sksrletillatokkalmrrtnkelnhnyszperedmnyt.Mostelrkeztemahhozafzishoz,
amikormegprblkozhatomemberrelis.risigondolat,eleintetalnfantasztikusnakhangzik,desebszi
szempontblnemltomsemmiokt,mirtnevolnamegvalsthat.
Landyelrehajolt,sktkzzelazgyamszlretmaszkodott.Jkpfrfi,csontosarcakellemes;
nyoma sincs rajta a jellegzetes doktortekintetnek. Ismered te is, legtbben gy nznek az emberre, a
szemgolyjukbl villog, mint valami undok fnyreklm szvege: Csak n menthetlek meg. John Landy
szemeazonbantgsfnyes,sazizgatottsgaprszikrjatncolbenne.
Mrrgebben,egyszermondtalttamegyorvosikisfilmet,Oroszorszgblhoztk.Htborzongat
volt,derdekes.Egykutyafejeltszottafilmen;teljesenelvlasztottkatrzstl,demestersgesszvtjn
fenntartottk azartrik s vnk normlis vrkeringst. No mrmost, ami a fontos: az a kutyafej, ott
egymagbanvalamitlcafln,lt.Azagyafunkcionlt.Szmosteszttelbizonytottk.Mikorplduleledelt
tettekakutyaszjra,elbukkantanyelve,slenyalta;saszemekvetteaszobbanjrkelembert.
Ebbllogikusankvetkezett,hogyafejneksazagynakazletbenmaradshoznemkellfelttlenla
testtbbirszhezkapcsoldniafeltvetermszetesen,hogyfennlehettartaniamegfeleloxigntartalm
vrelltst.
Nomrmost.Aznelgondolsom,amelyheztulajdonkppenezafilmadottalapot,akvetkez:az
emberikoponyblkilehetemelniazagyat,sahallbelltautnkorltlanideigletbentartani,smint
fggetlenegysgetmkdtetni.Ateagyadatpldul,atehallodutn.
Nemnagyontetsziknekemagondolatmondtam.
Neszaktsflbe,William.Haddfejezzembe.Amennyireksrleteimalapjnmegllapthatom,azagy
klnlegesenalkalmasaznfenntartsra.Magalltjaelazagyvizet.Agondolkodsnaksemlkezsnek
azagybanlebonyoldvarzslatosfolyamattnyilvnvalannemgtoljaavgtagokvagyatrzs,vagyakr
akoponyahinya,feltve,mondom,hamegfelelkrlmnyekkzttelltjukamegfeleloxigntartalm
vrrel.
Kedves William, lgy szves, gondolj egy pillanatra a tulajdon agyadra. Tkletes formban van.
Teletmveegylettudsval.vekigtartott,amgilyennfejlesztetted.ppenmostkezdelsrend,eredeti
gondolatokat termelni. s akkor a tested tbbi rszvel egytt elpusztul, csak mert a vacak kis
hasnylmirigyedetfelfaljaark.
Nem,nem,ksznmmondtamLandynek.Ebblelg.Undortgondolat,smghamegtudod
iscsinlni,amitersenktlek,teljesenfelesleges.Mirtelmeletbentartaniazagyamat,hanembeszlek,
ltok,hallok,rzek?Ennlkellemetlenebbetelsemtudokkpzelni.
Meggyzdsem, hogy tudnl rintkezni velnk mondta Landy. s taln mg bizonyos fok
ltkpessget is biztosthatnnk neked. No de ne siessnk annyira. Majd erre is rtrek. Tny, hogy
nemsokrameghalsz,akrmileszis;aznterveimpedigkizrlaghallodutnrintennek.Ejnye,William.
Micsodafilozfusazolyan,akinemadjaklcsnaholttesttatudomnynak!
Nemegszengylladologfeleltem.Nzetemszerintnmiktsgfrhozz,vajonhalottleszek
eavagyl,mirevgzelvelem.
NosmosolygottLandy,ebben,azthiszem,igazadvan.Deazrtmgsemkelleneilyenridegen
visszautastanodazajnlatomat,hiszenjformnnemistudszrlasemmikzelebbit.
Nemishajtokrlatudni.

Gyjtsrtartottaelmatrcjt.
Jltudod,hogynemdohnyzom.
Kivettegycigarettt,rgyjtottaligshillingnagysgezstngyjtjval.
Amszerszemtlkaptammondta.gyes,mi?
Megszemlltemazngyjtt,azutnvisszaadtam.
Folytathatom?krdezte.
Inkbbnemondtam.
Htakkorcsakfekdjszpcsendben,sfigyelj.Azthiszem,rdekelnifog.
Feketeszlvoltegytnyronazgyammellett.Atnyrtamellemretettem,scsipegetnikezdtema
szlt.
A hall pillanatban mondta Landy ott kell majd llnom melletted, hogy azonnal bw tudjak
avatkozni,sletbentarthassamazagyadat.
gyrted,hogybennehagyndakoponyban?
Eleinteigen.Mskppnemmegy.
sazutnhovateszed?
Happentudniakarod,egyolyanlavrflbe.
seztcsakugyankomolyangondolod?
Demgmilyenkomolyan!
Htj,csakfolytasd.
Valsznlegtudod,hogyamikoraszvmkdsmegll,sazagybanemjutfrissvrsoxign,az
agyiszvetekhamarosanelhalnak.Ngy,usquehatperc,sazegsznekvge.Mrhrompercisigenkros
hatssaljr.gyhogyigengyorsankelldolgoznom,hamegakaromakadlyozni.Deagpsegtsgvel
egszenegyszerlesz.
Miflegprlbeszlsz?
Mestersges szv. Alexis Carrel s Lindbergh tallmnynak egy egszen csinos adaptcijval
rendelkeznk.Oxigntjuttatavrbe,fenntartjaamegfelelhmrskletet,kellnyomssalszivattyzza,s
mgegycsommshasznosfeladatotltel.Valjbannemisolyanbonyolult.
Aztmonddmegnekem,mitcsinlszahallpillanatbankrdeztem.Mileszazelsdolgod?
Vanvalamifogalmadazagyvrednysvnsberendezsrl?
Nincs.
Ht akkor figyelj ide! Igen egyszer. Az agy vrszksglete kt fforrsbl ered, a bels nyaki
verrblsagerinctrbl.Mindegyikblkettvan,vagyissszesenngyartria.Vilgos?
Igen.
Avisszavezetsirendszermgegyszerbb.Avrtmindsszektnagyvnartiki,anyakivnk.
Tehtfelfelngyartriaperszeanyakbanhaladnak,lefelpedigktvna.Azagykrltermszetesen
szertehlznakmscsatornkbais,deezminketnemrdekel.Ahhozsemmikznk.
Rendbenvanmondtam.Tegykfel,hogyppenmeghaltam.Akkortehtmitcsinlsz?
Azonnal felnyitom a nyakadat, s preparlom a ngyartrit, anyaki s gerinctereket. Azutn
perfundlom, azaz mindegyikbe bevezetek egy vastag injekcis tt. A ngy tt csvek ktik ssze a
mestersgesszvvel.
Aztnigengyorsankimetszemmindabal,mindajobboldalinyakivnt,sezeketisagpszvre
csatolom, hogy teljes legyena vrkr. Most bekapcsolom a gpet, amelyet idkzbenmr a megfelel
csoporthoztartozvrreltltttekfel,smegisvagyunk.Helyrellazagyivrkerings.
Olyanleszek,mintazazoroszkutya.
Nemhiszem.Elszrisahallbelltakorelvesztedazntudatodat,sigenvalsznnektartom,
hogymeglehetsenhosszideignemfogszmagadhoztrnihaugyanegyltalnmagadhoztrsz.Deakr
ntudatodnlvagy,akrnem,helyzetedigenfigyelemremlt,igaz?Kihltholttesthezlagy.
Landyegydarabigelcsmcsogottezenazzletesperspektvn.Annyiraelbvlte,lenygzteazeszme,
hogyszemmellthatlagnemishitte,hogynnetnmskppvlekedemazgyrl.
Nojmondtam,ennyielgislesz.Nemvagyokkvncsiarszletekre.
Dehogyisnem,hallgasdcsakmeg.Igenfontos,hogytisztbanlgyvele,mitrtnikveledegszid
alatt.Ugyanishamajdksbbvisszanyeredazntudatodat,asajtszempontodblsokkaljobb,hapontosan
emlkszelr,holvagy,shogyankerltloda.Mrcsakalelkibkessgedkedvrtisajnlatos,hatudod.
Igazamvan?

Sztlanulfekdtemazgyon,tanulmnyoztamLandyarct.
Akvetkezproblma:psgbenssrtetlenlkiemelniazagyadataholttestedbl.Atestresemmi
szksg.Mroszlsnakisindult.Ugyancsaksemmiszksgakoponyrasazarcra.Csakakadlyozzka
munkt, utamban vannak. Nekem csupn az agyra van szksgem, a szp tiszta agyra, eleven s p
llapotban.gytehtamintottvagyamtasztalon,frsztfogok,egykisoszcilllfrszt,sezzelszpen
eltvoltom az egsz koponyatett. Ekkor mg ntudatlan leszel, gyhogy felesleges rzstelentssel
bajldnom.
Fentfeleslegesmondtamerren.
Dehiszennemleszelmagadnl,erreszavamatadom,William.Nefelejtsdel,hogyegyprperccel
ezelttmeghaltl.
Mrpedignekemsenkisemfrszelilerzstelentsnlklafejembbjt.
Landyvllatvont.
Nekemteljesenmindegy.Haakarod,kaphatszegykisprokaint.Haezhinyzikaboldogsgodhoz,az
egszfejbrdettelefecskendezemprokainnal,anyakadtlafejedbbjig.
Lektelezel.
Tudod, olyan furcsa dolgok trtnnek nha meslte Landy. A mlt hten behoznak egy
eszmletlenfrfit,smindenflerzstelentsnlklfelnyitomakoponyjt,skiemelekegykisvrrgt.
Mgjavbandolgozomakoponyjban,amikorapofafelbredsmegszlal.
Holvagyok?aztmondja.
Krhzban.
Nzzenekoda!Htezj!mondjaerre.
Mondjacsakkrdemtle,fjezmagnak,amitcsinlok?
Nemaztmondja,nemisrzem.Mrt,mitcsinl?
ppmostszedekkiegyvrrgtazagyblmondomn.
Viccel?
Maradjoncsaknyugton.Nemozogjon.Mindjrtksz.
Naht,ettlfjtmindigolyancudarulafejem!mondjaerreazemberem.
Landyelhallgatott;mosolygott.
Igen,szrlszraeztmondta.smsnapsemmiresememlkezettazegszbl.Furaholmiazagy.
Rszemrl:prokainjelentettemki.
Ahogyhajtod,William.Nos,mintmondtam,fogokegykisoszcilllfrszt,svatosaneltvoltm
ateljescalvariumot,akoponyatett.gyfelsznrebukkanazagyvelfelsrsze,illetveaklsburka.Nem
tudom,tudode,hogyazagyathromszorosburokveszikrl:aklstduramaternekavagydurnakhvjk,
akzpsazarachnoid,abelspedigapiamater,avagypia.Laikusokltalbangykpzelik,hogyazagy
amgycsupaszonszklafejkben.Pedigerrlszsincs.Szpszablyosanbevancsomagolvaebbea
hrom ers rtegbe, az agyvz pedig valjban a kt bels burok kztti kis rsben helyezkedik el, az
gynevezettsubarachnoidlistrben.Mintmrmondottam,eztafolyadkotazagylltjael,sozmzis
tjnrlavnsrendszerbe.
nlegszvesebbenrintetlenlhagynmeztahrmasburkotugye,milyenaranyosnevkvan?a
durt,azarachnoidotsapit.Tbbokomvanerre,nemutolssorbanazatny,hogyadurbanvezetnek
azokavnscsatornk,amelyekavrtanyakivnkbartik.
Nosfolytatta,mosttehtlevettkakoponyafelsrszt,gyhogyfelsznrekerlazagyteteje,
illetveaklskreg.Akvetkezlpsmrmeglehetsencseles:kikellszabadtaniazegszcsomagot,
gy,hogypsgbenkilehessenemelni,dekzbenangytpllartriasaktvnacsonkjaottlg,hogy
brmikor vissza lehessen csatolni a gpre. Vgtelenl hosszadalmas s bonyolult mvelet ez, igen sok
csontotkellvatosaneldarabolni,idegeketmegszaktani,vrednyeketelvgni,lektni.Sikerreegyltaln
csakgyszmthatok,haveszekegycsontcspt,slassanlemaratomamaradkkoponydat,mintamikor
narancsot hmozazember, amg az agyburok oldalfellete s bzisa teljes egszben el nem bukkan.
Merbentechnikaiproblmkatjelentez,nembocstkozommostrszletekbe,demeggyzdsem,hogy
megtudjukcsinlni.Egyszerenkzgyessgstrelemkrdse.Megazutnnefelejtskel,hogykorltlan
idllrendelkezsemre,hiszenamestersgesszvszntelenlottpumplamtasztalmellett,sletben
tartjaazagyat.

Nos teht, tegyk fel, hogy sikeresen lehmoztam a koponyt, s az oldalfellet mentn mindent
letiszttottamazagyrl.Ekkormrcsupnazagytrzsktdikatesthez,elssorbanagerincoszlop,valamint
aktnagyvnasangytpllartriatjn.Mileszmrmostakvetkezlps?
tvgomagerincoszlopot,kzvetlenlazelsnyakicsigolyafltt,igenvatosan,hogynesrtsem
meg a kzeli kt vertebrlis artrit. Tudnod kell, hogy a dura avagy a kls agykreg a gerincoszlop
behatolsipontjnnyitott,gyhogyanylstelkellzrnom,mghozzgy,hogyaszleitsszevarrom.Itt
nemleszsemmiproblma.
Mostmrelkszltemavgsmozzanatra.Mellettem,egykisasztalonllaspecilisformjmedence,
megtltve gynevezett Ringeroldattal. Ezt a klnleges folyadkot az idegsebszetben tmosshoz
hasznljuk.Mostmrteljesenelklntemazagyat,amennyibenelvgomatpllartrikatsvnkat.
Akkoraztnegyszerenmegfogomazagyat,stteszemamedencbe.Ezleszamsodiksutolsesetaz
egszeljrsfolyamn,amikoravrrammegszakad;demihelytamedencbekerlt,egypercsemkell
hozz,mrisjblamestersgesszvhezcsatolomazartriasvnacsonkokat.
HtennyiazegszmondtaLandy.Azagyadtehtamedencbenvansl,smindenokom
megvan annak felttelezsre, hogy igen sokig lni is fog, hossz vekig taln, mr amennyiben
gondoskodunkavrelltsrl.
Nodefunkcionlis?
Ejnye,kedvesWilliam,hthogytudhatnmnazt?Mgcsakaztsemtudom,visszanyerieegyltaln
azntudatt.
shaigen?
Naht,ppenezleszazizgalmas!
Gondolod?krdeztem.Bevallom,ktelyeimvoltak.
Hthogyne!Kpzeldel,ottfekszik,valamennyigondolkodprocesszusodcsodlatosanmkdik,az
emlkezkpessgednemklnben
snemltok,rzek,szagolok,hallok,beszlek.
Aha!kiltottfelLandy.Tudtam,hogyvalamitelfelejtettem!Nemmondtamaszemet.Figyeljide.
Megprblomazegyikltidegedetrintetlenlhagyni,valamintmagtaszemetis.Altidegaprholmi,
krlbellolyanvastag,mintegyklinikailzmr,smintegytcentimterhossz.Azagysaszemkztt
helyezkedikel.Aszpazadologban,hogyvoltakppennemisideg.Magnakazagynakakitremlse,sa
duraavagyazagyburokvgighaladmellette,saszemgolyhozkapcsoldik.Aszemhtsrszetehtigen
szoroskontaktusbanvanazaggyal,sazagyvzegszenodigteljed.
Mindez kivlan megfelel clomnak, s sszer a felttelezs, hogy sikerl megtartanom az egyik
szemedet.Mrkonstrultamisegykisplasztiktokotaszemgolyszmraaszemgdrhelyett,samikoraz
agymramedencbenlesz,aRingeroldatban,aszemgolyatokbanottlebegmajdafolyadkfelsznn.
samennyezetetbmuljamondtamn.
Igen,valsznleg.Izomugyanisnemlesz,amimozgathatn.Debiztosannagyonszrakoztatlesz
ottfekdnibksensknyelmesen,sszemllniavilgotajkismedencdbl.
Falrengetmondtam.Mivolna,haegyfletisszveskednlengedlyezni?
Ebbenastdiumbannemszvesenksrleteznkfllel.
Denekemkellazafl.nragaszkodomaflhz.
Szsemlehetrla.
Bachotakarokhallgatni.
Nemrted,milyennehzsgekkelkellszmolnunkmondtaLandynyjasan.Ahallszerva
cochleasokkalknyesebbkszlk,mintaszem.Azonkvlcsontbavangyazva.Ahallidegegyrsze
ugyancsak,amiazaggyalsszekti.Kptelensgazegszetpsgbenkivsni.
Nemhagyhatndgy,ahogyvan,acsontbagyazva,srakhatndbecsontostulamedencbe?
NemmondtaLandyhatrozottan.Elgbonyolultleszezanlklis.Klnbenis,haaszem
mkdik,ahallsmrnemolyanlnyeges.rottzeneteketfogunkaszemedeltartani.Nyugodtanrm
bzhatod,mitlehet,mitnem.
Mgcsakaztsemmondtam,hogybeleegyezem.
J,j,William,tudom.
Nemnagyontetsziknekemazegszidea.
Jobbszeretnlmindenestlmeghalni?
Taln.Nemtudom.Beszlniperszenemtudnk,igaz?

Nem,persze.
Akkorhogyantarthatomfennveledakontaktust?Honnantudod,hogyeszmletemnlvagyok?
Knnyen megllapthatjuk, visszanyertede az ntudatodat. A kznsges elektroencefalogrf
kimutatja.Azelektrdkatkzvetlenlafrontlisagylebenyekhezerstjk,ottamedencben.
sabblmeglehetllaptani?
Termszetesen.Eztbrmelyikkrhzmegtudjacsinlni.
Dennemtudokrintkezniveled.
Tulajdonkppenazthiszem,hogytudszmondtaLandy.VanLondonbanegyWertheimernev
pofa, igen rdekesksrleteket vgezagondolatkzls tern,s mregyideje kapcsolatba lptemvele.
Tudod,ugye,hogyagondolkodagyelektromossvegyijelzseketbocstki?Shogyezekajelzsek
hullmokformjban,leginkbbardihullmraemlkeztetformbantrtnnek?
Igen,hallottamerrl.
EzaWertheimerszerkesztettegykszlket,kicsithasonltazencefalogrfra,desokkalrzkenyebb,
s szerinte ezzel a masinval megkzelt pontossggal meghatrozhat, milyen gondolkodsi folyamat
megyvgbeazagyban.Akarod,hogylehvjamhozzdWertheimert?
Nemfeleltem.Landymrbiztosravette,hogyhajlandvagyokbelemenniavllalkozsba,snem
voltnyemreaviselkedse.Mosteredjinnen,shagyjbknmondtam.Nemmszvelesemmire,ha
srgetsz.
Azonnalfelllt,sazajthozment.
Fogtaakilincset,demegllt.
Nos,William?
Csakennyit:szintnhiszede,hogyamikorazagyamottleszamedencben,szellemilegppengy
fogokfunkcionlni,mintmost?shogyazemlkezkpessgemcsorbtatlanmarad?
SemmiokotnemltokazellenkezjrefelelteLandy.
Azagyazonos.l.Srtetlen.Tulajdonkppentkletesenrintetlen.Mgcsakadurtsemnyitottuk
meg.Anagyklnbsgperszeabbanrejlik,hogyelvgtunkmindenegyesbevezetidegetaltideg
kivtelvel,sezaztjelenti,hogyrzkeidmrnembefolysoljkagondolkodsodat.Sajtosantisztas
nllvilgbanlsz.Semmisemterhel,mgafjdalomsem.Nemrezhetszfjdalmat,hiszennincsideged,
amifelfogn.Aztlehetmondani,tkletesllapot.Semmigond,aggodalom,fjdalom,hsg,szomjsg.
Mgvgysem.Csakazemlkeidsgondolataid,shogyhatrtnetesenamegmaradtszemisfunkcionl,
mgolvashatszis.Szerintemigenkellemesllapot.
Aztmondod?
Igen,William,aztmondom.Kivltafilozfiadoktorarszre.risilmnylesz.Sohasenkimg
olyan fggetlen, olyan nyugodt helyzetben nem elmlkedhetett a vilg dolgain, mint te. S ki tudja, mi
kvetkezhet ebbl! Nagy gondolataid tmadhatnak, nagy megoldsokra bukkanhatsz, nagy eszmk
vilgosodhatnak meg eltted, amelyek forradalmasthatjk egsz letnket! Csak kpzeld el, ha tudod,
milyentkleteskoncentrciraleszmdod!
skibrndultsgra.
Szamrsg.Nemleszsemmiflekibrndultsg.Vgynlklnincskibrnduls,mrpedigvgyaid
nemlehetnek.Testivgyaidlegalbbis.
Mindenesetreemlkeznitudokelzvilgbeliletemre,svisszavgydhatom.
Ebbeaszemtbe?Kiaknyelmes,jkismedencdbl,svisszaebbeabolondokhzba?!
Mgegykrdsrefeleljmondtam.Mitgondolsz,meddigtudodletbentartani?
Azagyat?Kitudja?Valsznleghosszvekig.Afelttelekidelisak.Jformnvalamennyikrosan
befolysoltnyeztkikszbltk, hlaamestersges szvnek. Avrnyoms egyenletesmarad;a val
letben ez lehetetlen. A vr kmiai sszettele jformn tkletes. Se vrus, se baktrium semmi
tiszttalansgnemleszbenne.Termszetesenknnyelmsgvolnabecslsekbebocstkozni,degyhiszem,
azagyazadottfelttelekkzttkthromszzvigisellhet.Htmostistenveledmondta.Holnapmajd
benzek.Kisietett,smintgondolhatod,engemmeglehetsenzaklatottlelkillapotbanhagyott.
Tvozsautnelsreakcimaziszonyodsvolt.Nemtetszettnekemazegszdolog.Mlysgesen
undortgondolat,hogyengemmagamat,szellemikpessgeimteljesbirtokban,egykisnylkspacniv
redukljanak,amiegypocsolybanhever.Undort,zlstelen,profngondolat.Azonkvlaziszavart,hogy
teljesen tehetetlen leszek, mihelyt Landy belerak a medencbe. Onnan mr nincs visszat, nem lehet
tiltakozni,magyarzkodni.Teljeskiszolgltatottsg,ameddigcsakletbentudnaktartani.

shapldulnembromki?Milesz,hakiderl,hogyazeljrsiszonyanfjdalmas?Milesz,haelfog
ahisztria?
Nincslbam,hogyelrohanjak.Nincshangom,hogykiltsak.Semmi.Jkpetkellvgnihozz,s
elviselniazeljvendktszzvent.
Mgjkpetsemtudokvgni,mertazsemlesz.
Ezenapontonklnsgondolatomtmadt,mghozzakvetkez:akinekamputltkalbt,igen
gyakran gy rzi, hogy most is megvan a levgott vgtag. Hogy a lba ujja, ami mr rg nincs,
kibrhatatlanulviszketsgytovbbsgytovbb.gyemlkszem,nemrgibenhallottamilyesmirl.
Nos teht. Ugyanilyen alapon nem lehetsgese, hogy az agyam, amint ott hever egymagban a
lavrban,ugyanilyenrzkcsaldsldozatalesz?Melyesetbenfeltmadmindenszoksosfjdalmams
knom,smgcsakaszpirintsemvehetekbeacsillaptsra?!Egyikpillanatbangyrzem,hogyiszony
grcslltalbamba,vagyblfjdalomknoz,snhnypercmlvaknnyenlehetsges,hogyszerencsden
hlyagomhiszentudodolyannyiramegtelik,hogyhahamarosankinemrtem,megreped?
Istenrizz!
Hosszasantprengtemezekenaziszonygondolatokon.
Aztngydltjbanhirtelenmegvltozottahangulatom.Mrnemizgatottannyiraadologkellemetlen
aspektusa,sjzanabbultekintettemtLandyjavaslatt.Vglis,mondtammagamban,nmilegvigasztal
gondolat,hogyazagyamnemsemmislmeg.Igen.Meglehetsenbszkevagyokazagyamra.rzkeny,
vilgossproduktv.risitnyanyagothalmozottfel,smgmostisalkalmaskpzeletgazdagseredeti
elmletekellltsra.Igenjelespldny,hanmondomis.Mgazonbanatestem,nyomorult,elhasznlt
testem,amitLandyelakardobninos,mgteisnyilvnegyetrteszvelemabban,kedvesMary,hogyazt
aztnnemrdemeskonzervlni.
Fekdtemazgyamon,hanyatt,sszltettem.Zamatosvolt;hromaprmagjtkivettemaszmbl,
satnyrszlrehelyeztem.
Megteszemmondtamhalkan.Igen.Istenengemgysegljen,megteszem.HaeljnholnapLandy,
mindjrtmegismondomneki,hogymegteszem.
gytrtnt,egycsapsra.saztasokkaljobbanrzemmagam.Mindenkimeglepetsrehatalmasan
beebdeltem,snemsokrabejttlhozzm,aszoksosltogatsiidben.
Milyennagyszersznbenvagyok,mondtad.Csakgyragyogok,csakgyvirulok.Mitrtnt?Taln
rvendetesjsg?
Igen,mondtam,olyasmi.Azutn,hamgemlkszel,megkrtelek,hogyljle,helyezkedjknyelembe,
ststntelkezdtemtapintatosanmagyarznineked,hogymirekszlk.
Fjdalom,hallanisemakartladologrl.Jformnmgalnyegresemtrtem,iszonydhbejttl,azt
mondtad,azegszdologfelhbort,zlstelen,szrnyskptelen,samikormegprbltamrszletekbe
bocstkozni,sarkonfordultl,skivonultlaszobbl.
Nos, kedves Mary, mint tudod, azta is j nhnyszor megksreltem, hogy megvitassam veled a
krdst,dehallanisemhajtottlrla.Ezrthtelevl,sszvblremlem,leszannyijzansgbenned,
hogyelolvasod.Soktartott,mgmegrtam.Kthetevetettempaprraazelsmondatot,smostmrsokkal
gyengbb vagyok, mint akkor. Ktlem, hogy futn mg az ermbl brmi msra. Termszetesen nem
mondok istenhozzdot, mert van r remny, igen halvny remny, hogy ha Landy ksrlete sikerl,
viszontlthatlakamennyibenperszekpesleszelr,hogymegltogass.
Intzkedem,hogyeztaziratothallomutnegyhtteladjktneked.Mostteht,amidnsoraimat
olvasod,htnapjamr,hogyLandymegcsinlta,amitakart.Talnmagadisrtesltlmrazeredmnyrl.
Hanem,haszntszndkkaltvoltartottadmagad,snemvagyhajlandtudomsulvennivalsznleggy
istrtnt,nagyonkrlek,vltoztasdmegelhatrozsodat,hvdfelLandyt,studakoldmeg,mitrtnt
velem. Ez a legkevesebb, amit krhetek tled. Kzltem Landyvel; hogy egy ht elteltvel szmthat
jelentkezsedre.
Hsgeshitvesed
William
Ui.Igenkrlek,hameghaltam,nefeledd:knnyebbafelesgnek,mintazzvegynek.Neigylkoktlt.
Nepazarolj.Nedohnyozz.Nefogyassz dessget.Nehasznljpirostt.Nevegyltelevzikszlket.

Gondosangyomlldnyarantarzsagysaimatssziklakertemet.smelleslegaztajnlom,most,hogymr
nincsszksgemr,szereltesdleatelefont.
W.
Mrs.Pearllassanletettemagamellakerevetreaziromnyutolslapjt.Kicsinyszjtkemnyen
sszeszortotta,orrcimpjakrlelfehredettazarca.
Mgilyet!Azemberazthinn,zvegyasszonymegrdemelegykisbkessgetannyivutn.
Azegszdologolyanborzaszt,nemisszeretrgondolni.Embertelen.Szrny.Ahtaisborszik
bel.
Kivettmgegycigaretttatskjbl.Rgyjtott,mlyenleszvta,hatalmasfstgomolyokateregetett.
Afstkdntlttaazszpsgestelevzikszlkt;vadonatj,risi,ottguggolggsen,deazrtegy
icipicitflszegenWilliamegykorirasztaln.
Vajonmitszlna,haltn?
Maryelgondolkodotthogyisvolt,amikorlegutbbdohnyzsonkaptaafrje.Vagyegyvelehetett,
ottltakonyhaablaknl,sgyorsanelszvottegycigarettt,mielttmgafrjehazartvolna.Ardiban
hangosanszltatnczene,sahogymegfordult,hogytltsnmagnakmgegycsszekvt,afrjeott
tornyosultkomoranazajtban,rmsgestekintettelbmultler,szemebogaraizzfeketedh.
Ezutn ngy htig a frje fizette a fszeresszmlt, neki egy fillrt sem adott, br persze azt nem
tudhatta,hogynekitbbminthatfontjalapulakonyhaszekrnyaljban,egyszappanpelyhesdobozban.
Dehtmirt?krdezteegyszervacsorakzben.Talnflsz,hogytdrkotkapok?
Nemflekfelelteafrje.
Akkormirtnemdohnyozhatok?
Azrt,merthelytelentem.
Agyerekeketishelytelentette,kvetkezskppengyerekksemvolt.
HtholvanmostazWilliamje,aNagyHelytelent?
Landybiztosanszmtr,hogyfelhvja.EgyltalnfelkellhvniaLandyt?Nem,tulajdonkppennem.
Elnyomta a cigarettt, de elbb mg msikra gyjtott rla. A telefonra nzett az is ott lt az
rasztalon,atvmellett.Williamkrte,hogytelefonljon.Klnkikttte,hogyamintelolvastaalevelet,
hvjafelLandyt.Ttovzott,hsiesenigyekezettvisszaszortaniargi,meggykerezettktelessgrzetet,
amitazrtlerzninemmertmgegszen.Azutn,igenlassan,felllt,sazrasztalhozlpett,aholatelefon
llt.Kikeresteaknyvblaszmot,trcszott,vrt.
Mr.Landyvelszeretnkbeszlni.
Kikeresi?
Mrs.Pearl.Mrs.WilliamPearl.
Egypillanattrelmetkrek.
Landyjformnazonnalottvoltatelefonnl.
Mrs.Pearl?
Igen,ittMrs.Pearlbeszl.
Egykissznet.
Nagyonrlk,hogyfelhvott,Mrs.Pearl.Remlem,jlvan?Ahanghalkvolt,nyugodt,udvarias.
Szeretnm megkrdezni, el tudnae jnni a krhzba? Elbeszlgethetnnk. gy hiszem, kvncsi r,
hogyansikerlt.
Maryhallgatott.
Annyitmriselmondhatok,hogymindentegybevetvesimnmentadolog.Voltakppenmagamsem
remltem,hogyennyirejlmegymajd.Nemcsakhogyl,eszmletnlisvan.Mrmsnapvisszanyerteaz
ntudatt.Ugye,rdekes?
Maryhallgatottvrtaafolytatst.
saszemlt.Egszenbizonyos,mertazencefalogrfazonnaleltrstmutat,mihelytvalamitaszem
eltartunk.Mostmrjsgotiskapazalanymindennap.
Milyenjsgot?krdezteMrs.Pearllesen.
ADailyMirrort.Abbannagyobbakafcmek.
Utlja.AdjknekiaTimest.
Kissznet.Azutnadoktormegintmegszlalt:

Krem, Mrs. Pearl. Megkapja a Timest. Termszetesen valamennyien azon igyeksznk, hogy az
alanynakmegfelellegyenakzrzete.
AfrjemnekmondtaMary.Nemazalanynak.Afrjemnek.
A frjnek mondta a doktor. Elnzst. Igen, hogy j legyen a kzrzete. pp ezrt krnm,
szveskedjkmielbbbejnni.Bizonyraisrlne,haltnafelesgt,natudtraadhatn,mennyire
boldog,hogyjblegyttvannak,rmosolyoghatna,cskotinthetne,smseffle.Megnyugtatrzslesza
szmra,hogyntakzelbentudja.
Maryhosszasanhallgatott.
Nosszlaltmegvgre,hirtelenigenjmborsfradthangon,htakkorazleszalegjobb,ha
mindjrtodamegyeksmegnzem.
Nagyszer.Tudtam,hogytjn,Mrs.Pearl.Vrom.Jjjnfelegyenesenaszobmba,amsodik
emeletre.Viszontltsra.
Mrs.Pearlflramlvamegrkezettakrhzba.
Krem,asszonyom,necsodlkozzk,hamegltjamondtaLandy,mgvgigmentekafolyosn.
Nem,dehogyis.
Elspillantsravalsznlegdbbeneteslesz.Sajnos,nemvalamiszemrevalajelenlegillapotban.
Nemaszpsgrtmentemhozz,doktorr.
Landy megfordult, s rbmult az asszonyra. Micsoda fura kis teremts, gondolta. Nagy a szeme,
makacs, mogorva az arca. Valamikor egsz csinos lehetett, de ennek mr nyoma is alig van. A szja
megereszkedett,azarcapetyhdt,rncos,minthaazrmtelenhzassghosszhosszveisornlassan,de
biztosansztmllottvolna.Sztlanulmentektovbb.
Habentlesznk,csaknyugodtanmondtaLandy.csakakkortudjamajd,hogynjelenvan,ha
azarctkzvetlenlaszemflhelyezi.Aszemmindignyitvavan,mozgatniazonbanegyltalnnem
kpes,gyhogyaltmezigenkeskeny.Pillanatnyihelyzetbenamennyezetrenz.Hallanitermszetesen
nemhall.Kedvnkrebeszlhetnk.Tessk,ittvagyunk.
Landykinyitottaazajtt,segyngyzetalakkisszobbaterelteMrs.Pearlt.
Egyelretalnnetesskodamennimondta,sMarykarjratettekezt.Maradjonegypillanatig
itt,asszonyom,mghozznemszokikaltvnyhoz.
Magas,fehrasztallltaszobakzepn,rajtanagyocskafehrzomnclavr,olyanforma,mintegy
mosdkagyl.Vagyfltucatvkonyplasztikcsgazottlebelle.Acsveketbonyolultvegcsrendszerrel
ktttkssze,amelybenlthatankeringettagpszvbleredvr.Agphalk,ritmikus,lktethangot
adott.
OttvanmutatottLandyamedencre,amelymagasanllt,nemlehetettbeleltni.Tesskegykicsit
kzelebbjnni.Nemtlkzel.
KtlpstelrevezetteMaryt.
Ha kinyjtotta a nyakt, lthatta a folyadk felsznt a medencben. Tiszta volt s nyugodt. Rajta
galambtojsnagysgovliskapszulalebegett.
AzottaszemkzlteLandy.Jltetszikltni?
Igen.
Vlemnynkszerinttkletesllapotbanvan.Azajobbszem;saplasztiktartlyraugyanolyan
lencstillesztettnk,amilyetWilliamaszemvegbenviselt.Jelenlegmindenbizonnyalppolyanjllt,
mintazeltt.
SokltnivaljanincsamennyezetenmondtaMrs.Pearl.
Netesskaggdni.ppmostdolgozzukkiaszrakoztatsiprogramot,csakkezdetbennemakarunk
nagyonnagylptekkelhaladni.
Adjanaknekiegyjknyvet.
Hogyne,hogyne.Jlrzimagt,Mrs.Pearl?
Igen.
Akkortalnmenjnkegykicsiktkzelebb,j?sakkorlthatjaazegszet.
Megint elrbb vezette az asszonyt, mr csak ktmternyire lehettek az asztaltl, gyhogy Mary
belelthatottamedencbe.
HttesskmondtaLandy.EzittWilliam.
Kisebbneksvilgosabbnakkpzelte.Felsznnazasokgyrds,barzdamireisemlkeztet?Igen:
risizlddi,ecetben.Ltta,holjnkiazaljblangynagyartriamegaktvnacsonkja,shogy

milyentakarosanktttksszeaplasztikcsvekkel,samestersgesszvmindendobbansraegyszerre
rndultegykicsiktvalamennyics,svrhatolttrajtuk.
KzelebbkellegykicsithajolnimondtaLandy.Tesskcsakodatartaniazarcocskjtaszemfl.
Akkormajdmegltjant,npedigszpenrmosolyog,spuszitdobneki.naznhelybenmondankis
valamikedveset.Igaz,hallaninemfogja,deazrttudjamajd,mirlvansz.
Utlja,hapuszitdobnaknekimondottaMrs.Pearl.Szveselnzsvelgycsinlom,ahogyjnak
ltom. Odalpett az asztalhoz, elrehajolt, mg az arca ott nem volt kzvetlenl a medence fltt, s
egyenesenWilliamszembenzett.
Szervusz,kedvessuttogta.nvagyokazMary.
Afnyesszemsajtos,rgzttintenzitssalmeredtr.
Hogyvagy,kedves?krdezteazasszony.
A plasztik kapszula ttetsz volt, gyhogy ltszott az egsz szemgoly. Az als rszt az aggyal
sszektltidegolyanvolt,mintegyrvidkedarabspagetti.
Jlrzedmagad,William?
Furcsarzsvoltafrjeszembenzni,mikornemvolthozzarc.Csakaszemetlthatta,sbmultas
bmulta,saszemegyrenagyobbsnagyobblett,savgnMarymrnemisltottmstminthanemis
szemvolna,hanemarc.Kicsiny,vrserekhlzatafutottabeaszemgolyfehrfellett,azriszjeges
kksgbenhromngycsinos,feketssugrgazottkiaszembogrbl.Apupillanagyvoltsfekete,oldalt
aprszikrnyifnytkrzdttbenne.
Megkaptamaleveledet,kedves,smindjrteljttem,hogymegltogassalak.Dr.Landyaztmondja,
nagyonszpenhaladsz.Talnhalassanbeszlek,letudodolvasniaszmrl,amitmondok.
Aszemktsgtelenlfigyelte.
Ittmindentmegtesznekrted,kedves.Ezazrdekesmasinaszntelenlpumplspumpl,segsz
biztosan sokkal tbbet r, mint a mi vacak, kopott szvnk, ami brmelyik pillanatban felmondhatja a
szolglatot.Deateszvedrkkvernifog.
Figyelmesennzteaszemet,sehogysembrtrjnni,mitlolyanfurcsa.
gyltom,kedves,jlvagy.Istenien.Tnyleg.
Sokkal kedvesebben nz ez a szem, gondolta Mary, mint letben valaha is. Valahogy szeldebb,
nyugodtabb,gyngdebbsohailyenneknemlttaazeltt.Talnazapontottakzepn,apupilla.William
szembogaramindigapr,feketegombostfejvolt.Csakgyvillogott,harmnzett,szinteazagyamba
hatolt,keresztlltottrajtam,smindigtudta,mitcsinlok,mgaztis,amitgondolok.Deezittmost,ahogy
rmnz,nagyspuhasszeld,majdnemmintatehnszeme.
Egszenbiztos,hogymagnlvan?krdezteMary,defelsemnzett.
,hogyne,tkletesenfelelteLandy.
sltengem?
Kifogstalanul.
Jajderdekes!Biztosazonspekull,mitrtnt.
,nem.Nagyonjltudja,holvan,smirtvanitt.Eztnemfelejthetteel.
gyrti,doktorr,hogyWilliamtudja,hogyittvanebbenalavrban?
Termszetesen.Habeszlniistudna,mindenbizonnyaltkletesennormlistrsalgstfolytathatna
nnel.MeggyzdsemszerintszellemilegsemmifleklnbsgnincsajelenlevWilliamsaznltal
ismertWilliamkztt.
UramistenmondtaMrs.Pearl.Elhallgatott,latolgattaadolognakeztadbbenetesaspektust.
Tudodmit,mondtamagban,smostmrnemaszemetnzte,hanemmgtteaztanagy,szrke,puha
dit,amintbksenheveravzalatt.Azthiszem,talngyjobbanisszeretem.Igazblazthiszem,egszen
jlkijnnkezzelaWilliammel.Ezzelnemvolnanehzelbnnom.
Milyencsndes,ugye?krdezte.
Magtlrtetdik,hogycsndes.
Semmivita,semmikritizls,llandfigyelmeztets,folytonosbetartanivalszablyok,semmitilts,
hogynecigarettzz,nemmeredresteaknyvflttahideg,helytelentszempr,nincsmosnivasalni
valing,nincsvacsorafzssemmi,semmi,csakamszvlktetse,amiegybkntigenmegnyugtat
hang,ssemmiesetresemolyanhangos,hogyzavarntvnzskzben.
DoktorrszlaltmegMary.nazthiszem,nagyonmegszerettem.Htnemfurcsa?
Vlemnyemszerinttkletesenrthet.

Olyankiscsndesstehetetlen,ahogyottfekszikavzalattakislavrjban.
Bizony.
Olyan,mintegycsecsem.Igen.Szakasztott,mintegykiscsecsem.
Landynmnllt,hallgatta.
Jl van, kicsikm mondta az asszony lgyan, a medence fl hajolva. Most mr Mary
gondoskodikrlad,neflj.Mikorvihetemhaza,doktorr?
Hogytetszettmondani?
Aztkrdem,hogymikorvihetemhazaazotthonunkba?
Asszonyom,ntrflmondtaLandy.
Hogytrflok?fordultmeglassanazasszony,sazorvosranzett.Arcaragyogott,kerekszeme
csillogott,akragymnt.
Dehtnemlehetmozgatni.
Nemltombe,mirtnelehetne.
Eztudomnyosksrlet,asszonyom.
Ezaznfrjem,doktorr.
Furcsa,idegeskisflmosolyrebbentLandyarcn.
Htkezdte.
Afrjem,hanemtudn.Nemvoltharagazasszonyhangjban.Halkanbeszlt,minthogyhacsupn
valamiegyszertnytakarnaazorvosemlkezetbeidzni.
HtezmeglehetsenknyeskrdsmondtaLandy,smegnyaltaajkt.njogilagzvegy,Mrs.
Pearl.gygondolom,ebbebelekellnyugodnia.
Maryhirtelenelfordultazasztaltl,sazablakhozlpett.
Nemtrflokmondta.Hazaakaromvinni.scigaretttvettelatskjbl.
Landynzte,amintazasszonyrgyjt.Hanemtved,egykicsitfurcsaahlgy,gondolta.Valsggal
rl,hogyottltjaafrjtabbanamedencben.
Megprblta elkpzelni, mit rezne , ha a felesge agya heverne ott, az szeme bmulna r a
kapszulbl.
Nem.Nemrlne.
Menjnktalnvisszaaszobmba?krdezte.
Azasszonyazablaknlllt,szemmellthatlagteljesnyugalomban,eleresztettemagt,fjtaafstt.
Krem.Mehetnk.
Kifelmenetmeglltazasztalmellett,smgegyszeramedenceflhajolt.
Marymosthazamegy,desmondta.Neizgasdmagad,j?Szpenhazavisznk,mihelytlehet,s
akkoraztnmajdgondoskodunkrlad.Tudode,drgmegypillanatraelhallgatott,ajkhozemeltea
cigarettt,szippantanikszlt.
Abbanapillanatbanaszemfelvillant.
Maryegyenesenbelenzett,sakzepbenapr,deragyogvillmlstltott;aszembogaratfekete
theggyszktetteapokolidh.
Marynemmozdult.Ottllt,amedenceflhajolt,szjhozemelteacigarettt,snzteaszemet.
Azutn igen lassan, megfontoltan, ajka kz tette a cigarettt, s nagyot szvott rajta. Mlyen
bellegezteafstt,hromngymsodpercigatdejntartotta;aztnhirtelen:huss!kiengedte;azorrlyukn
ktvkonysugrbanlvelltkiafst,lecsapottamedencbenafolyadkra,sr,kkfelhbengomolygott,
beburkoltaaszemet.
Landymrazajtnlvolt,httalazasszonynak,vrta.
Jjjn,Mrs.PearlSzlthtra.
Miaz,William,dhsvagy?krdeztegyengdenMary.Nemteszmjt,hamrgeldsz,des!
Landyhtrafordult,hogyvajonmitcsinl.
Nembizonyfolytattasuttogvaazasszony.Mertmostantlkezdve,deskm,gyleszminden,
ahogyMaryakarja,bizony.rted?
Mrs.PearlszltLandy,skzelebblpett.
Htcsaklgyjkisfi,drgasgommondtaazasszony,smegintszvottegyetacigarettjn.A
rosszkisfikkalmostanbannemsokatkukoricznak,tudode?
Landymrottvoltazasszonymellett,megfogtaakarjt,sgyengderllyelelhztaazasztaltl.
P,desszltvisszaMary.Nemsokramegintjvk.

Elglesz,Mrs.Pearl.Menjnk.
Htnemaranyos?kiltottfelMary,sfnyes,dersnagyszemtLandyreemelte.Htnemisteni?
Aligvrom,hogyotthonlegyen!

Amennyorszgtja
Mrs.Fostervilgletbenbetegesenrettegettattl,hogyelksikvonatrl,replgprl,hajrl,mg
sznhzblis.Msklnbennemvoltidegestermszet,deazelksspusztagondolataolyanizgalommal
bortottael,hogyvalsggalrngatzott.Nemnagyon,csakegyaprkisizomabalszemesarkban,mintha
hunyortanacsupnazvoltakellemetlen,hogyegyrahosszatiseltartott,pedigmrszerencssenelrtea
vonatotvagyareplt,vagyamirlppennemksettlemgsem.
Igaznklns,hogyegyeseknlmicsodamegszllottsggfajulhategyilyenegyszerkisszorongs,
hogyleksiavonatot.Mgflrtisrrtekvolnaelindulniaplyaudvarra,Mrs.Fostermrtettltalpig
felltzve,kesztyben,kalapban,kilpettafelvonbl,aztnperszekptelenvoltlelni,szobrlszobra
repdesett ht, idegesen, mg frje, aki pedig nyilvn tudta jl, hogy mr milyen nyugtalan; vgre
elbukkantszentmagnybl,shvs,fanyarhangjnaztkrdezte,nemkellenevgremrelindulniuk?
Knnyenlehet,hogyMr.Fosterttlsgosanbosszantottafelesgnekezacsacsitulajdonsga,deez
nemvoltokarra,hogycsakmgjobbanmegvrassa,sezzelisfokozzaaknjait.Rbizonytaniperszeezta
szndkotnemlehetettvolna,deaztmegkellhagyni,akrhovkszltek,olypontosanszmtottakiazidt
aligegyktmsodpercvoltcsakakss,nemtbb,samodoraolyfeddhetetlenvolt,hogyazember
hatatlanularragondolt:ezMr.Fostertitkoskisknzeszkzeszerencstlennejvelszemben.Pedigaztjl
tudhatta,hogyfelesgenemvetemednearra,hogysiettesse.Annlsokkaljobbanmegfegyelmezte.Detudnia
kellett azt is, hogy ha csak egy msodperccel is tovbb vratja, mint a biztonsgi id utols pillanata,
jformnhisztrisrohambakergetihitvest.Hzassgukutbbiveinekegyktklnlegesalkalmakorgy
tetszett,Mr.Fosterszntszndkkalleakarksniavonatrl,csakhogyregbtseaszegnyasszonyknjait.
Feltve(demegnemengedve),hogyafrjvalbanbns,eljrstcsakmgslyosbtja,hogyafent
emltettegyetlengyengesgtleszmtvaMrs.Fostercsakugyanktelessgtudsszeretfelesg.Tbb
mintharmincesztendejehsgessderkszolgljaazurnak.Eztsenkisemtagadhatja.Tudtaeztmaga
Mrs. Foster is s ha mgoly sernyen utastotta el vek hossz sorn t a feltevst, hogy frje
szntszndkkalknozn,mostanbannemegyszerazonkaptamagt,hogyfeltlikagybanezalehetsg.
Mr.EugeneFosterhetvenedikvefeljrt,sfelesgveljkora,temeleteshzbanlakottNewYork
belvrosban, a keleti Hatvankettedik utcn. Ngyfnyi szemlyzetet tartottak. Komor plet volt, s
nemigenjrtnlukltogat.Hanemaszbanforgjanurireggelenmeglnkltahz,snagyvolta
srgsforgs. Az egyik szobalny ktegszm vitte a porhuzatokat a szobkba, a msik sztteregette a
btorokon.Azinasbrndketcipelt,sletetteahallban.Aszakcsnolykorkidugtafejtakonyhbl,az
inashoz volt mindig egyegy szava, maga a hz rnje pedig, rgimdi bundban, feje bbjn fekete
kalappal, szobrl szobra repdesett, s igyekezett azt a ltszatot kelteni, mintha irnytan a
hadmveleteket.Igazblmsrasemtudottgondolni,minthogyleksiareplgpet,haafrjetstntel
nemkerladolgozszobjbl,indulsrakszen.
Hnyra,Walker?krdezteazinast,amintakzelbert.
Kilencratzperc,asszonyom.Ittvanmrakocsi?
Igen,asszonyom,akocsielllt.ppenmostakaromberakniapoggyszt.
EgyraaztarepltrigmondottaMrs.Foster.Tizenegykorindulagp.segyflrvalelbb
ottkelllennem,avmmiatt.Elfogokksni.Igen,egszenbiztosanelfogokksni!
Bvenvanmgid,asszonyommondtanyjasanazinas.EmlkeztettemMr.Fostert,hogykilenc
ratizentperckorkellindulniuk.Addigtpercvanmg.
Igen,igen,tudom.Deazrtlegyenszves,Walker,gyorsanrakjabeapoggyszt.
Mrs.Fosterfelaljrkltahallban,sahnyszorazinasaszemeelkerlt,megkrdezte,hnyra.
Nem,mondtamagban,mostsemmikppennemkshetel.Hosszhnapokmunkjvalsikerltrvennie
frjt,hogyengedjeel.Haleksiagpet,utbbmgafrjelefjjaazegszutazst.sazanagybaj,hogy
mindenkppenkiakarjaksrniarepltrre.
Atyaristen!mondtaMrs.Fosterfennhangon.Elfogokksni.Egszbiztosanelksem!Azapr
kisizomabalszemesarkbanrjngverngatzott.Aszembepedigmajdhogyknnynemszktt.
Hnyra,Walker?
Kilencratizennyolc,asszonyom.
Mostaztnegszbiztosanelksem!kiltottfelMrs.Foster.Jaj,hogymrtnemjnmr!
Ez az utazs igen fontos volt Mrs. Fosternek. Egyedl utazik Prizsba, a lnyhoz, egyetlen
gyermekhez, aki Franciaorszgba ment frjhez. Mrs. Foster nem rajongott francia vejrt, de a lnyt

szerette,ezenfellpedigkimondhatatlanulvgyakozott,hogymegismerjevgrehromunokjt.Eddigmg
csak fnykpen ltta ket, s a kpkkel teletzdelte a hzat. Gynyr hrom gyerek. Imdta ket, s
valahnyszor j felvtel rkezett, Mrs. Foster magval hordozta, rkig lt eltte, bmulta, imdattal
csggttrajta,sakisarcokonkutattaavrrokonsg,ahasonlsgsi,megnyugtatsolyannagyonfontos
jeleit.Mostanbanegyreersdikbenneazazrzs,hogynemakarhtralevveibenolymesszelnia
gyerekektl,nem:aztakarja,hogymindigjjjenekelhozzltogatba,megstlnivisziket,ajndkokat
vesz nekik, s a szeme eltt nvekednek. Tudta persze azt is, hogy a frje letben komiszsg s
tulajdonkppenhtlensgisilyesmiregondolni.Mrpedig,mghanyugalombavonulis,sfeladjaszmos
vllalkozst, a frje akkor sem volna hajland New Yorkbl Prizsba kltzni. Az is csoda, hogy
engedlyeztenekieztareplutatsahathetesprizsiltogatst.Pedighogy,dehogyszeretnemindigott
lni;akzelkben!
Hnyra,Walker?
Kilencrahuszonktperc,asszonyom.
Mgbeszlt,amikorajtnylt,sMr.Fosterlpettkiahallba.Egymsodpercigmozdulatlanulllt,
mlyrehat pillantst vetett felesgre, az visszanzett r erre az apr termet, de friss s frge
regemberre,hatalmas,szakllasbrzatra,amelymeglepenhasonltAndrewCarnegiergifnykpeire.
Nos szlalt meg Mr. Foster , ha nem akarsz leksni a replgprl, gy gondolom, j lenne
hamarosanelindulni.
Htpersze,drgm;persze!Kszenvagyok.Kintvrakocsi.
NagyonhelyesmondottaMr.Foster.Flrehajtottafejt,gyvetteszemgyrefelesgt.Furaszoksa
voltez,fejtoldalrabillentette,azutnapr,lksszermozdulatokkalblogatottszaporn.Akeztmeg
sszekulcsoltamagasan,amelleeltt,gyhogymindezektlkicsitolyanvolt,mintegymkusegyfrge,
okos,regmkusaparkbl.
Walkermrhozzaakabtodat,drgm.Bjjbele.
TstntjvkmondottaMr.Foster.Csakkezetmosok.
Azasszonyvrt,amagasinasottlltmellette,tartottaafelltt,akalapot.
Walker,elksem?
Nem,asszonyomfeleltazinas.gyhiszem,idejbenodar.
EkkormegjelentjraMr.Foster,sazinasfelsegtetteakabtjt.Mrs.Fosterkisietett,sbeszllta
breltCadillacbe.Frjekvette,csakppenlassan,kimrtenmentlealpcsn,fltonmeglltazeget
kmlelte,beleszimatoltahsreggelilevegbe.
gyhiszem,kdleszmondotta,mgbeltfelesgemellakocsiba.sodakintarepltren
mindigrosszabbazid.Nemcsodlnm,hamafelsemszllnaagp.
Jaj,drgm,azIstenszerelmre,neismondjilyet!Azutnmrnemszltak,mgakocsitnemment
afolynLongIslandre.
AszemlyzettelmindentelintztemmondottaMr.Foster.Maelmennekvalamennyien.Hathtre
flfizetses szabadsgot adtam nekik, Walkernek pedig megmondtam, hogy tviratozom, amikor megint
szksgnkleszr.
Igenfeleltazasszony,mondta.
Estetkltzmaklubba.Kellemesvltozatossgotjelentmajdottlakni.
Persze,drgm.Majdrok.
Nhamajdbenzekahzba,hogyrendbenvaneminden,ssszeszedemapostt.
Nem gondolod, hogyWalker taln mgis otthon maradhatna, s vigyzhatna a hzra? krdezte
btortalanulazasszony.
Ostobasg.Merbenfelesleges.Klnbenakkorteljesfizetstadhatnkneki.
Perszemondtaazasszony.Htpersze.
Azonkvlsosemlehettudni,mijutazilyeneknekeszbe,haegyedlmaradnakegyhzbankzlte
Mr.Foster,azutnelvettegyszivart,ezstszivarvgjvallecsippentetteavgt,saranyngyjtjval
rgyjtott.
Mrs.Fostersztlanulltakocsiban,keztszorosansszefontalbenatakaralatt.
rszmajd?krdezteazutn.
Lehetmondtaafrje.Denemhiszem.Tudod,hogynemlelkesedemalevelezsrt,hacsakaz
emberneknincsvalamiklnlegeskzlendje.
Persze,drgm,tudom.Neisveszdjvele.

Mentektovbb,aQueensBoulevardon,sahogykzeledtekazidlewildirepltrmocsaraslaplya
fel,annyiramegsrsdttakd,hogyakocsinaklasstaniakellett.
Jaj,Istenem!kiltottfelMrs.Foster.Mostmregszbiztosanelksem!Hnyra?
Nejajgass!szltrazregr.Klnbenismindegy.Egszbiztosannemszllfelagp.Ilyen
idbennemindulnak.Nemisrtem,mirtkellegyltalnkimenned.
Az asszony nem volt benne egszen biztos, de egyszerre gy rezte, valami ms csendl a frje
hangjban, s odafordult, hogy megnzze: A torzonborz szakll mgtt nehz volt brmilyen kifejezst
megklnbztetni.Pedigaszja,azszmtott.Brcsakjobbanlthatnaszjt,gondoltamostis,mintmr
annyiszor.Aszembennemtkrzdiksemmi,csakhadhs.
mbrhatrtnetesenmgisfelszllfolytattaMr.Foster,tkletesenegyetrtekveledabban,
hogymostmrnemredel.gyhogyebbetalnmrbeletrdhetnl,nem?
Mrs.Fosterelfordult,sazablakontakdtszemllte.gyltta,egyresrbblesz,ahogykifel
mennek,mrnemisltszottms,csakaztszlemegmelletteegykevsartekbl.Tudta,hogyafrje
rnz.Odapillantotthtmegint,sezttalborzadvaszlelte,hogyfrjemerevenbmuljaazbalszeme
sarkbanaztazugot,ahol,rezte,mostisrngazaprizom.
Htnem?krdezteafrje.
Nemmicsodt?
Biztos,hogymostmrelkstl,hafelszll.Nemmehetnkgyorsabbanebbenatejfelben.
Tbbsznemesettkzttk.Akocsitovbbvnszorgott.Asofrmeggyjtottegysrgafnylmpt,
aztszlreirnytotta,gyvalamivelgyorsabbanhaladtak.Akdblfehrssrgafnyekmerltekfl,
kzeledtek,egyigenfnyeslmpapedigegsztonasarkukbanvolt.Avezethirtelenfkezett.
Natessk!kiltottMr.Foster.Elakadtunk.Tudtamelre.
Nem,uramfordulthtraasofr.Megrkeztnk.Ittarepltr.
Mrs.Fostersznlklkiugrottakocsibl,safbejratontbeszaladtazpletbe.Rengetegenvoltak
odabenn,legtbbjkvigasztalanutas,ajegypnztrakkrltmrltek.Mrs.Fostertfurakodottkzttk,
srdekldttatisztviselnl.
gy van felelt a fiatalember. A gp egyelre nem szll fel. De ne tessk elmenni. Az id
brmelyikpillanatbankitisztulhat.
Mrs.Fostervisszamentfrjhez,akimostisakocsiban lt,sbeszmoltahelyzetrl.Deneked
igaznnemkellvrnod,drgmmondtaazasszony.Semmirtelme.
Nemisfogokfeleltafrje.Amennyibenasofrhazatudvinni.Betudvinniavrosba,krem?
Gondolom,igenmondtaasofr.Kiraktaapoggyszt?
Kiuram.
Istenveled,drgmmondtaMrs.Foster,behajoltakocsiba,aprcskotnyomottfrjeorcjna
durvaszrkeszrzetre.
IstenveledmondtaMr.Foster.Jutat.Akocsielment.Mrs.Fosteregyedlmaradt.
Anaphtralevrszevalsgoslidrcnyomsvolt.HosszhosszrkontltMrs.Fosterapadjn,s
fradtan,ttovntndtt,vajonholtltseazjszakt.Nem,nemakarelmenniarepltrrl.Nemszeretn
ltniafrjt.Reszketettagondolatra,hogyMr.Foster gyvagygykimdolja,hogymgsejussonel
Franciaorszgba.Legszvesebbenittmaradna,aholvan,lveapadjnegszjjel.Ezlennealegbiztosabb.
Demrmostishallfradt,shamarosanrjtt,hogymgiscsaknevetsgesvolna,haegyidshlgyitt
kuporognvgigazjszakt.gyhogyvglfelkelt,shazatelefonlt.
Mr.Fostermrppenindultaklubba,amikormegszlaltatelefon.Azasszonyelmondta,miahelyzet,
smegkrdezte,ottvanemgaszemlyzet.
MrmindelmentekmondottaMr.Foster.
Htakkor,drgm,majdmegszllokvalaholjszakra.Netrdjvelem,nemleszsemmibaj.
OstobasgmondottaMr.Foster.Ittazegsznagyhz,tesskignybevenni.
Dedrgm,haegyszerres.
nisittmaradokveled.
Nincsegyfalatennivalahzban.Semmi.
Akkor vacsorzz meg, mieltt hazajssz. Ne lgy mr olyan ostoba, fiam. Mirt kell mindenbl
problmtcsinlni?
Perszemondtaazasszony.Neharagudj.Majdeszemittegyszendvicset,shazamegyek.

Odakinttisztultvalamicsktakd,deazrthosszslassvoltataxibanazthazig,sMrs.Foster
meglehetsenksnrthazaaHatvankettedikutcba.
Frjeelbukkantdolgozszobjbl,mikormeghallottaazasszonyrkezst.Nosrdekldtt,
milyenvoltPrizs?
HolnaptizenegykormegyagpmondtaMrs.Foster.Ezmregszenbiztos.
Mramennyibenfelszllakd.
MrtisztulmondtaMrs.Foster.Megindultaszl.
gyltom,fradtvagymondottaMr.Foster.Bizonyraagyonizgattadmagad.
Htelggkellemetlenvolt.Azthiszem,leisfekszemmindjrt.
Kocsitrendeltemreggelremondtaafrje.Kilenckorittlesz.
Jaj,drgm,ksznm.Igaznnemkellfradnodazzal,hogymegintkiksrj.
NemmondottalassanMr.Foster.Azthiszem,nemksrlekki.Majdtkzbenleteszelaklubnl.
Mrs.Fosterrnzett,sebbenapillanatbangyltta,frjeigenmesszell,minthasoromphzdna
kztk.Egyszerreolyankicsikelett,solyantvoli,hogyMrs.Fosternemistudtaegszbizonyosan,mit
csinl,mitgondol,demgaztsemnagyon,hogymiisMr.Fostervoltakppen.
AklubbentvanavrosbanszlaltmegMrs.Foster.Nemesiktbaarepltrfel.
Rengetegiddlesz,kedvesem.Vagytalnnemakarszelvinniaklubomig?
,dehogyisnemhthogyne.
Akkorj.Nos,gyhtareggeliviszontltsra.Kilenckor.
Mrs.Fosterfelmenthlszobjba,azemeletre.Anapfradalmaiannyiraignybevettk,hogyamint
lefekdt,nyombanelisaludt.
Reggelkornkelt,sflkilenckormrlentvoltahallban,trakszen.
Kilencrautnvalamivelmegjelentafrje.Fztlkvt?krdezte.
Nem,drgm.gygondoltam,majdaklubbanknyelmesenmegreggelizel.Ittakocsi.Mrvr.n
kszenvagyok.
Ahallbanlltakmostanban,gytnt,mindigahallbantallkoznak,azasszonykalapban,kabtban,
kezbenatskja,Mr.Fosterklns,rgimdi,magasangomboltzakban.
Apoggysz?
Kintvanarepltren.
Ah, igenmondtaMr. Foster. Nos, ha elbbbeakarsz vinnia klubomba, akkor ideje volna
indulni,ugyebr?
Persze!kiltottazasszony.Htperszenagyonkrlek!
Veszekmagamhoznhnyszivart.Azonnaljvk.Szlljcsakbeakocsiba.
Azasszonymegfordult,skiment,azautmellettllsofrmeglttaMrs.Fostert,skinyitottaakocsi
ajtajt.
Hnyra?krdezteMrs.Foster.
Krlbellnegyedtzmondtaasofr.
Mr.Fostertpercmlvajelentmeg,sahogyMrs.Fosternzte,amintlassanlejnalpcsn,szrevette,
hogyafrjelbaszraolyan,akrakecskelb,abbanakeskenycsnadrgban.Mintelznap,mostis
meglltflton,beleszimatoltalevegbe,kmlelteazeget.Mgnemtisztultkiteljesen,demranapfny
egykisfoszlnyathatoltaprn.
MosttalnszerencsdleszmondottaMr.Foster,amintfelesgemelltelepedettakocsiban.
Siessen,kremmondtaMrs.Fosterasofrnek.Neveszdjnatakarval.Majdnelrendezem.
Krem,induljon.Elfogokksni.
Asofrvisszaltakormnykerkmg,sbegyjtottaamotort.
EgypillanatmondtahirtelenMr.Foster.Vrjon,kremegypillanatig.
Miaz,drgm?Mrs.Fosterltta,amintfrjevgigtapogatjakabtzsebeit.
Egy kis ajndkot akartam kldeni Ellennek mondotta Mr. Foster. Hova tettem? Egszen
bizonyos,hogyakezembenvolt,amikorlejttem.
Nemlttamsemmitakezedben.Miazazajndk?
Egy kis doboz, fehr selyempaprba csomagolva. Tegnap elfelejtettem odaadni neked. Ma nem
felejtemel.
Egykisdoboz!sikoltottfelMrs.Foster.Nemlttamsemmiflekisdobozt!Lzaskutatsba
fogottakocsilsn.

Frjekzbentovbbtapogattazsebeit.Kigomboltafelltjt,megtapogattaazakjazsebtis.Az
rdgvigyeelmondta,gyltszik,fenthagytamahlszobban.Rgtnjvk.
Jaj,Istenem!kiltottfelMrs.Foster.Nincsarraid!Nagyonkrlek,hagyditt.Majdfeladod
postn.Biztosanmegintegyprvacakfs.Mindigfsketadszneki.
Haszabadrdekldnm,miabajafskkel?tudakoltaMr.Foster.Dhslett,amirtfelesge
kivtelesenkijttasodrbl.
Semmi,drgm,semmi.Demost
Maradjitt!parancsoltaMr.Foster.Felmegyekslehozom.
Jaj,drgm,siess!AzIstenszerelmre,siessNmnlt,svrt,svrt.
Hnyravan,krem?krdezteasofrt.
Asofrkrlmnyesentanulmnyoztakarrjt.Nlammindjrtfltz.
Kirnkegyraalattarepltrre?
Szken.
EbbenapillanatbanMrs.Fostertekintetevalamifehrsgreesettcsakegysarkalltkiazlsmgl,
azonazoldalon,aholafrjeltazimnt.Odanylt,skihzottegyselyempaprbacsomagoltkisdobozt,de
ugyanakkornemkerlteelafigyelmtazsem,hogyacsomagmlyen,szorosanfszkeltarsben,minthajl
benyomtkvolna.
Ittvan!kiltottaazasszony.Megtalltam.JajIstenem,smostrkigfogjakeresniodafentiSofr,
krem,gyorsanszaladjoncsakfel,shvjale,legyenszves!
Asofr,durcsszjr,nemnagyonllhattaazilyesmit,deazrtkikszldottakocsibl,sfelmenta
lpcsnakapuhoz.Azutnsarkonfordultsvisszament.Bezrtkjelentette.Vankulcs?
Igen,igen,vrjoncsakegypercigMrs.Fosterlzasanturkltatskjban.Aprarctmarokra
szortottaarmlet,ajkaduzzogvacscsrdtt.
Ittvan!Neminkbbnmegyek.gyhamarabblehetntudom,holkeressem.
Kapkodvakiszlltakocsibl,felrohantalpcsn,kezbenakapukulcs.Mrbecssztattaakulcsota
zrbasppenmegakartafordtaniamikormegdermedt.Fejefelemelkedett,sottllt,mozdulatlanul,a
nagysietsg,kulcsfordts,belpskellskzepnegyszerremegmerevedettegsztestben,svrtt,
hat,ht,nyolc,kilenc,tzmsodpercig,vrt.Ahogyott llt,fejealevegben,testefeszlt:minthaegy
hangravrna,amitazimnthallottmesszebentrl,ahzblminthaaztvrn,hogyjrahallja.
Igenegsznyilvnvalanhallgatzott.Testtartsamagavoltahallgatzs.St,minthaafltmind
kzelebbskzelebbvinnakapuhoz.Mostmregszenottvoltakapunl,sazasszonymgegypr
pillanatig gy maradt, emelt f, fl a kapun, kz a kulcson, lb a kszbn, de nem lp be, helyette,
legalbbisgyltszott,hallani,selemezniprbljaahzmlyblhalvnyankiszrdhangokat.
sakkoregyszerremegelevenedett.Kivetteakulcsotazrbl,slefutottalpcsn.
Mrks!kiltottasofrnek.Nemtudommegvrni,nem,kptelenvagyok.Lefogomksnia
replgpet.Mostsiessen,legyenszves!Gyorsan,arepltrrel
Ha a sofr szemmel tartja Mrs. Fostert, nem kerlte volna el a figyelmt, hogy az asszony arca
halottspadt,shogyazarckifejezsehirtelenmegvltozott.Mrnemazameglehetsengymoltalans
butuskapillantsltaszemben.Sajtoskemnysgtelepedettvonsaira,amskorpetyhdtkisszjmost
elkeskenyedett,kemnyen,aszemecsillogott,segyszerretekintlytparancsoltahangja:
Siessen,sofr!
Afrjenemutazik?krdezteazcsodlkozva.
Dehogy!Csakaklubjigkellettvolnabevinni.Nemszmt.Megfogjarteni.Majdtaxithv.Ne
fecsegjnk,krem.Gyernk!IndulagpemPrizsba!
Mrs.Fosteregsztonsrgetteasofrt,azmeghajtott,mintaveszedelem,ssikerltisprperccel
indulselttelcspniagpet.NemsokrafentszlltazAtlanticenfltt,knyelmesenhtradltazlsen,
hallgattaamotorokduruzsolstvgrevalahratonPrizsfel.Nemhagytaelazjhangulat.Klnsen
ersnekreztemagt,svalahogy,rejtelmesmdon,istenien.Kicsitelfulladtbel,deinkbbcsakattl,mert
sajtmagtismeglepte,amitcsinlt,sareplgpmesszeszllt,messzeNewYorktl,smesszeakeleti
Hatvankettedikutctl,sMrs.Fosterrenagynagynyugalomtelepedett.MirePrizsbart,olyanerss
hvssnyugodtvolt,hogymg.
Meglttaazunokit,sletbensokkal,desokkalszebbekvoltak,mintafnykpeken.Kisszpsgeim,
gondoltaMrs.Foster,akrafldreszlltangyalok!

s mindennap nagyokat stlt velk, s teletmte ket cukrszstemnnyel, s elhalmozta ket


ajndkkal,sgynyreketmesltnekik.
Mindenkeddenleveletrtafrjnekaranyos,bbeszdlevelet,csupacsacsogs,csupajsg,s
mindiggyzrtasorait:Gondoljarendszerestpllkozsra,drgm,habrnagyonflek,hogynemigen
trdszezzel,hanemvagyokmelletted.
Eltelt a hat ht, s mindenki szomor volt, hogy Mrs. Fostert hitvesi ktelessgei hazaszltjk
Amerikba.Illetvemindenki,csakmaganem.Klnsmdonnembntaannyira,mintahogyazember
gondoltavolna,samikorsorravgigcskoltavalamennyijketbcszul,minthaaviselkedsblmega
szavaiblarralehetettvolnakvetkeztetni,hogytalnnemisolyansokra,esetleg,haegymdvanr,eljn
megint.
Ltogatsakiszabottidejtazonban,ahogymrilyenhsgeshitveshezillik,egyetlennappalsemlpte
tl.Pontosanhathttelmegrkezseutntviratotkldttfrjnek,azutnfelltaNewYorkireplgpre.
HogyleszlltakIdlewildben,Mrs.Fosternekaztazrdekesdolgotkelletttapasztalnia,hogynemvrr
kocsi.Mgazsincskizrva,hogynmilegszrakoztattaadolog.Mindamellettmegriztenyugalmt,sa
szoksosnlegyetlencenttelsemadotttbbborravaltahordrnak,akitspoggysztbesegtetteegy
taxiba.
NewYorkhidegebbvolt,mintPrizs,sacsatornbanmocskoshkupacokhevertek.Ataximegllta
Hatvankettedikutcban,ahzeltt,sMrs.Fosterrbeszlsreasofrfelcipelteaktnagybrndta
kapuhoz.AkkorMrs.Fosterfizetett,elkldteataxit,sbecsengetett.Vrtsenki.Biztonsgkedvrtmg
egyszercsngetett,shallotta,amintacsenghanglestrilltverkimessze,akamrban,ahzmlyn.De
senkisemjttkaputnyitni.
Mrs.Fosterakkorelvettekulcst,smaganyitottakiakaput.
Ahogybelpett,elsnekegynagyhalomlevlfogadtaotthevertapadln,ahogybepotyogtattasorraa
postsalevlrsen.Ahzsttvoltshideg.Anagyllrtmgmostisporhuzatfedte.Hidegvolt,s
mgisfurcsnnyomottaleveg,sklns,bizonytalanszaglebegettahzban,amilyetMrs.Fostermg
nemrzettsoha.
Gyorsantmentahallon,segypillanatraeltntahallmlyben,baloldalt.Klnseltkltsgvezette
lpteit;minthaholmihresztelsnekakarnavgrejrni,vagygyantigazolni.samikormegintelbukkant
nhnypillanatmlva,elgedettsgvillantazarcn.
Meglltahallkzepn,minthaazontrnafejt,hogymostmitcsinljon.Azutnhirtelensarkon
fordult, s bement a frje dolgozszobjba. Az rasztalon ott hevert Mr. Foster cmjegyzke, abban
lapozgatottegydarabig,majdfelemelteatelefonkagylt,strcszott.
HallmondottaMrs.Foster.KremakeletiHatvankettedikutca9blbeszlekIgen,igen,n
vagyok.Krem,kldhetnnekvalakitlehetlegminlhamarabb?Igen, gyltszik,elakadtazelssa
msodikemeletkztt.AjelzkszlkszerintlegalbbisottHogyazonnal?,igaznnagyonkedves.
Tudja krem, nem val az n lbamnak mr az a sok lpcsmszs. Igazn nagyon ksznm.
Viszontltsra.
Mrs.Fosterletetteakagylt,sottltafrjerasztalnl,svrtaaszerelt,akinemsokraittlesz,s
megjavtjaafelvont.

Jmborrmk
Mr.Boggislassanhajtott,knyelmesenhtradltazlsen,karjtanyitottablakkeretnnyugtatta.Be
szpatj,gondolta;milyenj,hogymegintegyszernyrlesz.Legszebbakankalin.Nosagalagonya.
Fehrsrzsasznsvrsrobbansokbanszkttazgnekagalagonyaasvnyekmentn,alattukmeg
kicsinybokrokbanlapultakankalin,sgynyrvolt,gynyr.
Flkzzelelengedteakormnyt,srgyjtott.Azleszalegokosabb,gondolta,hamostszpenfelmegy
a Brill Hill tetejre. Ott van, alig egy fl mrfldnyire. Az a bokor kunyh a dombtetn, a fk kztt
bizonyra Brill falu. Kitn. Nem mindig akad vasrnapi portyin ilyen kellemes magaslati bzis a
hadmveletekhez.
Felhajtottadomboldalon,satetn,ppafaluszlnmegllt.Azutnkiszllt,skrlnzett.Odalent
riszldkrpitkntterltelatj.Mrfldekreelltni.Tkletes.Zsebbljegyzetfzetet,ceruztvettel,a
kocsinaktmaszkodott,sgyakorlottszemtlassanvgigjrtamavidken.
Jobbra, a fldek kztt, kzepes nagysg tanyahz, fldt vezet odig. Mgtte is hz, nagyobb.
Amott,magasszilfkkarjbanisllegyhz,nincskizrva,hogyAnnakirlynkorabeli,balra,messzebb,
ktugyancsakszmtsbavehettanya.sszesenthely.Errefelnemisigenakadms.
Mr.Boggisgyorsvzlatotksztett,amelyfeltntettevalamennyihzhelyzett,hogyodalentmajd
knnyeneligazodjk,azutnbeszlltakocsiba,sthajtottafalun,adombtloldalra.Onnantovbbihat
lehetsget fedezett fel: t tanyt meg egy nagy, fehr, Gyrgykori hzat. Az utbbit ltcsvel
tanulmnyozta. polt, mdos kls, rendezett kert. Kr. Akkor nem is foglalkozunkvele. Jmdakni
kopogtatnikszidfecsrls.
Mindent sszevve teht ebben a krzetben tz lehetsg. Szp kerek szm, mondta magban Mr.
Boggis.Egydlutnmunkja,knyelmesen.Hnyralehet?Tizenkett.Szvesenmegivottvolnaegykors
srtelbb,devasrnapcsakegykornyitakocsma.Noj,majdiszunkksbb.Jegyzetfzetbepillantott.
gyhatrozott,azAnnakirlynkorivalprblkozikelszr,ottaszilfkkztt.Ltcsvntgretesen
roskatagnak tlte. Bizonyra elkl ott egy kis pnz. Anna kirlyn klnben is szerencss szma. Mr.
Boggisvisszamszottakocsiba,kiengedteakzifket,slassan,resben,lecsorgottadomboldalon.
Attleltekintve,hogypillanatnyilagppenpapiruhthordott,igaznsemmivszjslnemltszottMr.
CyrilBoggismegjelensn.Hivatsttekintveantikbtorokkalkereskedett,Chelseaben,aKingsRoadon
voltzletesbemutatterme.Nemvoltnagyignyhely,nemisbonyoltottnagyforgalmat,demivelolcsn
vsrolt,igen,igenolcsn,sigen,igendrgnadottel,htegsztisztesjvedelemretettszert.Tehetsges
keresked volt, vtelnl, eladsnl egyarnt knnyedn alkalmazkodott a vev hangulathoz. Ids
zletfelekkeltekintlyesvoltslektelez,gazdagokeltthajbkolt,jzanazIstenszolgival,elspra
gyengvel,zvegyasszonyokkalhamis,hajadonokkalhetykespimasz.Tisztbanvoltkpessgeivel,vissza
isltvelkmindenaddalkalommal;samikoraszoksosnlisjobbansikerltegyegymsorszma,alig
llhattameg,hogyudvariasmeghajlssalnekszngesseasznhzipublikumfergetegestapst.
Haszeretettisbohckodni,Mr.Boggisnemvoltbolond.Mitbb,valakiegyszeraztmondtarla,hogy
Londonban nemigen akad senki, aki jobban rtene nla a francia, angol s olasz btorhoz. Amellett
meglepenjzlseisvolt,lesszemmelfelismerteselutastottaabtort,hanemvoltelgkecsesarajza,
hamgolyaneredetivoltisakrdsesholmi.Szvszerelmetermszetesenanagytizennyolcadikszzadi
angol tervezk munkja volt, Ince, Mayhew, Chippendale, Robert Adam, Manwaring, Inigo Jones,
Hepplewhite,Kent,Johnson,GeorgeSmith,Lock,Sheratonmegatbbi,demgittisvlogatott,pldul
semmikppenbenemeresztettabemutattermbeegyetlendarabotsemChippendaleknaivagygtikus
korszakbl,sugyanezlltRobertAdamnmelyslyosabbolaszdarabjrais.
AzelmltnhnyvsornMr.Boggistekintlyeshrnvretettszertkollgikztt,mertmeglepen
gyakranlltelszokatlan,nemegyszerigenritkaszerzemnyekkel.gyltszott,kimerthetetlenforrssal
rendelkezik,holmimagnraktravan,smstsemkelltennie,minthetenkntegyszerleruccannioda,s
kedvrevlogatni.Akrhnyszorfaggattk,holejtetteaprdt,csakmosolygottrejtlyesen,kacsintott
egyet,sholmikistitokraclozgatott.
Mr.Boggiskistitkaigenegyszerelgondolsonalapult.Kilencesztendejebukkantr,egyvasrnap
dlutn,amikorvidkenkocsikzott.
Idsanyjhozindultreggel,Sevenoaksba,savisszatonelszakadtakocsibanaz kszj,tlsgosan
bemelegedettamotor,selforrtavz.Kiszllt,elmentalegkzelebbihzigkistanyavolt,vagytven
mternyireazorszgttl,sazasszonyt,akiajttnyitott,megkrdezte,kaphatnaeegykorsvizet.

Mgavzrevrt,pillantsabevetdttanappaliszobba,sott,aligtlpsnyire,olyasmitltott,hogy
izgalmbanafejebbjtiskiverteavertk.Hatalmas,tlgyfakarosszkvolt,amihezfoghattmindssze
egyszerltottletben.Mindktkarfjtstmljtnyolcnyolcgynyrenfaragottorstartotta.Atmln
hajszlfinom virgintarzia, a karfa vgn pedig faragott kacsafej. Atyaristen, gondolta Mr. Boggis.
Tizentdikszzad!
Beljebbdugtafejt,sakrmilegyen,haottnemllakandallelttaszkprja!
Nemvoltbenneegszenbizonyos,dekrlbellezerfontotrhetezaktszkLondonban.smilyen
gynyrek,istenem!
Amikorazasszonyhoztaavizet,Mr.Boggisbemutatkozott,skertelsnlklmegkrdezte,eladnea
ktszket.
Jzuskm,mrmirtadnelaszkeit?multazasszony.
Htcsakazrt,mertcsinoskissummtkaphatnartk.
smennyivolnaazaszpkissumma?Mertugyeaszknemelad,csakgykvncsisgblkrdi,
ppenazrdekessgkedvrt,hogymennyitsznnarazr?
Harminctfontot.
Mennyit?
Harminctfontot.
Istenem,istenem,harminctfontot?Htezcsakugyanrdekes.Mindigtudta,hogyezaktszksokat
r. Nagyon, nagyon regbtor. Meg aztnigenknyelmes ls esikbenne. Nem is tudna mit csinlni
nlkle,nem,nem.Nem,htnemelad,deazrtnagyonkszniazrszvessgt.
Azrtperszenemolyannagyonregazaszk,mondtaMr.Boggis,segyltalnnemvolnaknny
eladni, de ht trtnetesen neki van egy zletfele, aki pontosan az ilyesfle holmit kedveli. Esetleg
megtoldhatjamgegykicsivelno,mondjuk,hogyharminchtrtmegveszi.llazalku?
Flrtalkudoztak,spersze,avgnMr.Boggismegkaptaaktszket,sazrtkkhuszadrsznl
valamivelkevesebbetfizetettrtk.
Aznapeste,mikzbenhazafelhajtottLondonbaregkamionjn,amelynekhtuljbanknyelmesen
megbjtaktmessszk,Mr.Boggisagybanhirtelenfeltlttavalbanfigyelemremltnakmondhat
idea.
Nzzkcsak,mondta.Haazegyiktanyahzbanilyenszpholmiakad,mirtneakadhatnaatbbiben
is?Mirtnelehetneaztfelkutatni?Mirtnefslhetntazangolvidket?Ottavasrnap,megteheti.gy
nemakadlyozzaamunkjbansem.gysemtudja,mitkezdjenavasrnapjaival.
gy azutn Mr. Boggis felszerelte magt a London krnyki megyk nagy lptk trkpeivel, s
vkony tollvonsokkal mindegyiket ngyzetekre osztotta. Minden egyes ngyzet t ngyzetmrfldnyi
terletetjelentett,mertgyszmtotta,krlbellennyivelbirkzhatmegegyegyvasrnap,hogyhaigazn
alaposantakarjafslni.Vrosokra,falvakranincsszksge.azistenhtamgttihelyek,nagyobbacska
tanyk,tttkopottudvarhzakembere.gyazutnhamindenvasrnaplejregyngyzetet,vagyisvente
tvenkettt,elbbutbbvgezakzelimegykvalamennyitanyjval,krijval.
Persze, azrt gy nem lehet nekiindulni. Gyanakv npsg a vidki ember. Ht mg a szegny
gazdagok!Hacsakgyegyszerenbecsnget,smegkri,hogymutasskmegahzukatnem,htgynem
megysemmire.Mgakapunsemeresztikbe.Hogyannyerhetnemgisbebocstst?Talnnemiskellene
megmondani,hogykeresked.Mondjuktelefonszerellehetne,vzvezetkszerel,agzmvekellenre.
Vagyesetleglelkipsztor
Innentlkezdveazutnmrkibontakozottanagytervgyakorlatimegvalstsa.Mr.Boggisnagyobb
ttelelegnsnvjegyetrendelt,akvetkez,dombornyomsszveggel:
CYRILWINNINGTONBOGGIS
LELKSZ
ARitkaBtorokMegvsraAlakultTrsasgelnke
VictoriasAlbertMzeumvdnksgealatt
Ezutnvasrnaponkntnyjas,reglelkipsztorlesz,akivakcijnutazgat,sszvessgblsszelltja
aTrsasgrszreazangolvidkiudvarhzakbanrejtzkincsekinventrt.svajonkifogjakirgni,ha
eztmeghalljk?

Senki.
Hapedigegyszermrodabentvan,strtnetesenolyasmirebukkan,amicsakugyanrdekli,htvan
annakszzflemdja,hogymegkapja,amitakar.
Mr.Boggismagaismeglepdtt,milyenjlbevltaterve.Igazsgszerinteleintekicsitzavarbais
hozta,hogysorramindenvidkihzbanmilyenszvlyesenfogadjk.Egyfalathideghs,egypohrbor,
egycsszeteamegegykosrkaszilva,nmelykorszablyosvasrnapivacsora,csaldikrbenunos
untalanilyesmiveltraktltk.Termszetesenaddtakkellemetlenpillanatok,knosesetekis,nodekilenc
esztendben tbb mint ngyszz vasrnap esik, s azalatt igazn sok hzat felkeresett. Elg az hozz:
rdekes,izgalmassjvedelmezzletnekbizonyult.
Nosteht,mostisvasrnapvan,sMr.BoggisppenBuckinghamshirevidktjrja,trkpeszaki
rsznekegyikkockjt,vagytzmrfldnyireOxfordtl,sahogylegrdltadombrl,smegcloztaaz
elshzat,azAnnakirlynflerozogt,olyasformarzsetmadt,hogymajnapjalesz.
Akaputlmintegyszzmternyirelelltottaakocsit,sgyalogtettemegazthtralevrszt.Nem
szerette,haazzletflazalkumegktseelttmegpillantjaakocsijt.Egyaranyosreglelkszmeganagy
kamionvalahogynemegszenillikssze.Megaztnarvidstaarraisj,hogykzelebbrlszemgyre
vegyeabirtokot,sfelbecslje,mileszamegfelelkzeltsimd.
Mr.Boggisfrgntalpaltfelfelazsvnyen.Kicsi,kvr,kurtalbfrfivolt.Kerekarcarzss,a
szerephezpompsanmegfelelt,serzssarcblhatalmas,kisskidlledtbarnaszempillogottkifel,az
enyhe tdttsg ltszatt klcsnzve gazdjnak. Fekete ruha volt rajta, nyaka krl a szoksos papi
nyakrv,fejnfeketepuhakalap. dontlgyfastaplctvittakezben,mintegyakedlyesenrusztikus
lgkrfelidzsre.
Odartabejrathoz,scsngetett.Azelszobbanlptekhangzottak,kitrultazajt,shirtelenottllt,
vagyisinkbbotttornyosultfltteegylovaglnadrgosrisasszony.
Cigarettjafstjntlisrezheterteljesistllstrgyaillatlengtekrl.
Nos?krdeztegyanakvtekintettel.Mithajt?
Mr.Boggisnemcsodlkozottvolna,haahlgynyertegyet.Megemeltekalapjt,kissmeghajolt,s
tnyjtottegynvjegyet.
Szveselnzstkremazalkalmatlankodsrtmondta,azutnvrt,sahlgyarcttanulmnyozta,
mgazelolvastaanvjegyet.
Nemrtemmondtaazasszony,mikzbenvisszaadtaanvjegyet.Mithajt,krem?
Mr.Boggiselmagyarzta,mirevalARitkaBtorokMegvsraAlakultTrsasg.
VletlenlnincsennekvalamikzeaSzocialistaPrthoz?krdezteazasszony,sfak,bozontos
szemldkeallvadulmeredtMr.Boggisra.
Ettl fogva jtszi knnyedsggel ment minden. Hm avagy nnem tory, lovaglnadrgban a
mindenkorieszmnyiprda.KtpercesszenvedelmesdicshimnuszaKonzervatvPrtszlsjobbszrnyrl,
tovbbi kt perc: aszocialistk becsmrlse. Dnt bizonytkul bedobott mgegy klnutalst arra a
szocialistatrvnyjavaslatra,amelyasportszervadszatbetiltsrairnyult,tovbbkzltehallgatjval,
hogyamagarszrlgykpzelielamennyorszgotdeavilgrtsetesskapspkmnekelrulni!,
mintaholazemberhajnaltlesteligziafradhatatlankopknyombanarkt,agmetsanyulat,egsz
hten,avasrnapotisbelertve.
Beszdkzbenszemmeltartottaazasszonyt,snemkerlteelfigyelmt,hogyavarzsmkdsbelp.
Azasszonymostmrszlesenvigyorgott,kzszemlretvnrisi,enyhnsrgafogait.
DrgaasszonyomkiltottfelMr,Boggis,sszetettkzzelkrem,neengedje,hogybelelovaljam
magamebbeaszocialistatmba!Epontonazasszonyhatalmashahotthallatott,flemelteirdatlanvrs
kezt,sgyavllracsapott,hogyMr.Boggiskevshjnorrabukott.
Na,jjjncsak!rikkantottazasszony.Nemtudom,miafentakar,decsakjjjnbeljebb!
Mr.Boggisbnatrasnmikppenmeglepetsreazonbannemakadtrdemlegesholmiahzban,s
mivelsosemfecsrelteidejtmeddtalajon,hamarosanelbcszott,stvozott.Nemtartotttovbbegy
negyedrnlazegszvizit,sez,mondottamagban,mgbemszottmegintakocsijba,sindultegy
hzzaltovbb,gyisvanrendjn.
Mostmrcsupatanyahzvoltsoron,alegkzelebbivagyflmrfldnyire.Favzas,nagytglahzvolt,
tekintlyeskor,dlioldaltcsaknembebortottaegyfensgeskrtefavirgkoronja.
Mr.Boggiskopogott,svrt.Senki.jabbkopogsrasemjelentkeztek,gyhogymegkerlteahzat,
htha az istll krl megleli a gazdt. Ott sem tallt azonban senkit. Taln mg nem jttek haza a

templombl, gondolta, gyhogy bekukkantgatott az ablakokon, htha szlelhet valami rdekeset. Az


ebdlben nem ltott semmit. A knyvtrszobbansem. A kvetkez ablak a nappali szobba engedett
betekintst,sott,szintekarnyjtsnyira,akisablakflkbencsodsholmitpillantottmegflkralak,
gynyrborts,mahagnikrtyaasztalvolt,Hepplewhitestlusban,gy1780krli.
AhmondottaMr.Boggisfennhangon,sodanyomtaorrtazablakhoz.Helybenvagyunk.
Deezzelmgnemjutottavgre.Ottlltegyszkis,egyetlenszk,shanemtved,azmgaz
asztalnlisklnb.NemdebrHepplewhiteezis?smilyengynyr!Tmljnakfinomfaragsrcsn
ottazakantusz,ahvelysalaposkehely,azlsndfonataeredeti,albkecses,akthtslbsajtosan
kifelferdl,amiolysokatjelent.Csodlatosszk.MgmielttleldozikanapsuttogtaMr.Boggiserre
a szpsges szkre lesz szerencsm letelepedni. Mindig megtette ezt, valahnyszor szket vsrolt.
Kedvenc prbja volt ez, s nem kevsb meglep ltvny a szemllnek, amint Mr. Boggis vatosan
leereszkedettazlsre,vrta,mennyireenged,sszakszerenspontosanfelbecslteahosszvekmvt,
acseklyfokkiszradstazillesztkbensafecskefarkcsapolsban.
Nodeflslegesasietsg,gondoltaMr.Boggis.Majdvisszajnksbb.Eltteazegszdlutn.
Akvetkeztanyabeljebbllt,fldekmlyn,shogynelsskmegakocsijt,kintkelletthagyniaaz
ton, s mintegy hatszz mtert gyalogolnia az egyenes svnyen, amely kzvetlenl a tanyahz hts
udvarravezetett.Ezmrjvalkisebbhz,llaptottameg,mgkzeledett,snemsokremnnyelkecsegtet.
Elhanyagolt,piszkoshz,dledezmellkpletek.
Hromfrfidugtasszeafejtazudvarsarkban;egyikkktnagyfeketeagarattartottszjon.Amikor
ahromfrfimegpillantottaakzeledMr.Boggist,feketeltzkbenspapigallrban,elhallgattak,s
hirtelenminthamegdermedtek,megfagytakvolna,tkletescsndbenlltakott,mozdulatlanul,ahromarc
feljefordult,sgyanakvszemekfigyeltkkzeledtt.
A legidsebbnek, egy zmk embernek, szles bkaszja volt, apr, sanda tekintet szeme, s Mr.
Boggisugyannemtudta,deRumminsnakhvtk,svoltagazda.
Amellettellhrihorgaslegny,akinekvalaminemvoltrendbenaflszemvel,Bertvolt,Rummins
fia.
Akurtatermet,nyomottkp,alacsonyhomloksidomtalanulszlesvllharmadikaClaudnvre
hallgatott.ClaudabbanaremnybenkerestefelRumminsgazdt,hogykaphategydarabdisznhstvagy
sonkt,elznapugyanisRumminskdiszntltek.Claudtudottazesemnyrlzajamesszeszllta
fldekenmaztistudta,hogyazilyesmiheztrvnyesengedelemszksgeltetik,shogyRumminsnem
rendelkezikilyesmivel.
JnapotkvnokkszntMr.Boggis.Szpidnkvan.
Ahromfrfinemmozdult.Epillanatbanmindhrmukagybanugyanazagondolattelepedettmeg
hogyeztapapot,akikorntsemazonosahelyblitiszteletessel,azrtkldtkide,hogybelesseazorrtaz
dolgukba,shogyatrvnyttudassamindarrl,amittapasztal.
MilyenszpkutykmondtaMr.Boggis.nugyansosemfuttattamagarakat,demindenkiazt
mondja,hogynagyonizgalmassport.
Csnd megint. Mr. Boggis Rumminsrl gyorsan Bertre pillantott, azutn Claudra, aztn megint
Rumminsra,sszrevette,hogymindhrmukarcnugyanazaklnskifejezsl,gnyosis,kihvis,a
szjmegvetenbiggyed,azorrkrlgnyosvigyornyomai.
Szabadrdekldnm,nittagazda?fordultRumminshozatntorthatatlanMr.Boggis.
Mitakar?
Elnzstkrem,hogyzavarom,kivltvasrnap.
Mr. Boggis tnyjtotta nvjegyt, Rummins elvette, s kzelrl megszemllte. A msik kett nem
mozdult,deodabandzsaltottak,szerettkvolnakiskisilabizlni.
Haszabadkrdeznem,mijratbanvanazr?tudakoltaRummins.
Mr.BoggisanapfolyamnimmrmsodszormagyarztaelrszletesenARgiBtorokMegvsra
AlakultTrsasgclkitzstseszmnyeit.
NlunkolyannincskzlteRummins,mihelytazeladsbefejezdtt.Csakazidejtvesztegeti.
Egypillanatra,uramemeltefelazujjtMr.Boggis.Utoljraegyregsussexigazdamondtaezt
nekem, s amikor vgre beengedett a hzba, tudjae, mit talltam? Egy koszos reg szket a konyha
sarkban,skiderlt,hogyngyszzfontotr!Megmagyarztamazregnek,holshogyantallhatrvevt,
sapnzrtvettmagnakegyjtraktort.Bizony.
Miacsudtbeszl?krdezteClaud.Nincsisavilgonolyanszk,amelyikngyszzfontotrne.

EngedelmvelmondottakimrtmodorbanMr.Boggis,Anglibanigenisakadszmosolyanszk,
ami mg ktszer annyit is megr. s tudjae, jember, hogy hol? Isten hta mgtti tanykon, vidki
viskkban,sagazdjuksmlinakmegltrnakhasznlja,srllaszgesbakancsval,hogylevegyena
kredenctetejrlegykcsglekvrt,vagyhogyfelakasszonegykpetafalra.Ezazigazsg,bartom,
nekemelhiheti.
Rumminsknyelmetlenlizgettmozgott.
Aztakarjamondaniazr,hogynemcsinlsemmimst,csakbemegy,megllaszobakzepn,s
krlnz?
AhogymondjablintottMr.Boggis.Vgrepedzettemr,milehetittabibi.Istenrizz,hogyna
pohrszkbenvagyurambocsazlskamrbanakarnkszimatolni.Csakppenabtorravolnkkvncsi,
hogytrtnetesennemakadeittisholmirejtettkincs,amirlazutnrhatnkaTrsasglapjban.
Tudjaazr,mitgondolokn?krdezteRummins,sapr,gonoszszemtMr.Boggisraszegezte.
naztgondolom,hogyazrmagamagnakakarjaaztaholmitmegvsrolni.Mertugyanmirtisfradna
velemsklnben?
Ejnye, ejnye.Ht hogyismondhatilyet!Szvbl kvnom, brcsakvolnapnzem ilyesmire.No,
persze,haltokegydarabot,aminagyonnagyonmegtetszik,htakkoresetlegksrtsbeesem,hogymagam
isajnlatottegyek.Fjdalom,ezvajmiritknfordulel.
Ht hmmgte Rummins , azt gondolom, nincs abban semmi, ha beengedem, hogy kedvre
nzegethessen,happenabbanlelirmt.
Vgigmentazudvaron,ahzhtsajtajig;Mr.Boggisanyomban;utnapedigsorjbanBertfis
Claudaktkutyval.tmentekakonyhn,aholmsbtornemisvolt,csakegyhitvnydeszkaasztal,rajta
egydglttcsirke,onnanazutnbelptekanagyocskasigenigenmocskosnappaliszobba.
sme:ottllt!Mr.Boggisazonnalmegpillantotta,smegtorpant,sdbbenetbenelakadtallegzete.
Azutncsakllt,llt,t,tz,tizentmsodpercig,hanemtovbb,sbmult,mintborjazjkapura,snem
hittaszemnek.Nem,hteznemislehetigaz!Deminltovbbbmult,annligazabbnakltszott.Igen,
tagadhatatlanulottllazorraeltt,afalnl,solyantmrsvalsgos,mintmagaahz.Eztigaznsenki
semmivel sszenem tvesztheti. Igaz, fehrre mzolta valami istentelenkontr, de ht ez az gvilgon
semmitsemszmt.Gyerekjtkleszedniafestket.Uramisten!Mgilyet!sppezenazcskahelyen!
EpillanatbanMr.Boggisrdbbent,hogyahromfrfi,Rummins,BertsClaud,akandalleltt
csoportosul,smernnzit.Lttk,ahogymegtorpan,elakadallegzetesbmul,slttkaztis,hogyaz
arcalngvrslesz,vagytalnhalottspadtdemindenkppenelegetlttakahhoz,hogymeghisuljonaz
egsz nyavalys zlet, hogyha nem cselekszik srgsen. Mr. Boggis abban a szempillantsbanszvhez
kapott,alegkzelebbiszkheztntorgott,sbeleroskadt,skzbenzihlvaszedtealevegt.
Mibaja?krdezteClaud.
Semmi pihegett Mr. Boggis. Mindjrt elmlik. Krem egy pohr vizet, ha lehetne A
szvem
Berthoztaavizet,odaadta,smeglltmellette,slebmultr,arcnbambavigyor.
Azt gondoltam, taln megltott valamit mondta Rummins. Szles bkaszja mg egy kicsit
elszlesedett,ravaszvigyorra,skivillantottatredezettfogait.
,nemmondottaMr.Boggis.Dehogyis,dehogyis.CsakaszvemElnzsketkrem.Vanez
gynha.Dehamarelmlik.Egyperc,mindjrtrendbenleszek.
Kell,kell,hogygondolkozzkegykicsit.smgfontosabb,hogytkletesensszeszedhessemagt,
mielttaszjtkinyitja.Nyugalom,Boggis.Akrmitcsinlsz,csaknyugodtan.Tudatlantrsasgez,denem
ostoba.Gyanakv,vatossravaszemberek.shogyhacsakugyanigazdenem,eznemlehetigaz
Flkeztfjdalmasanszemeeltette,snagyonvatosan,titokbankisrstcsinltktujjakztt,s
tkandiklt.
Igen,adarabtagadhatatlanulottll,smostjalaposanszemgyreveszi.Ktsgtelenligazavoltaz
imnt.Szsemfrhethozz.Htezvalbanhihetetlen!
Azelttellbtordarabrtbrmelyszakemberjformnbrmennyithajlandvolnaldozni.Laikus
szemnektalnnemklnsebbenimpozns,kivltmertkoszosfehrfestkbortja,deMr.Boggisszemben
ez volt a Rgisgkeresked Megvalsult lma. Jl tudta, mint brmely ms eurpai vagy amerikai
rgisgkeresked, hogy a tizennyolcadik szzad angol btormvszetnek leghresebb s irigyeltebb
pldnyai kz tartozik a hrom nevezetes darab, az gynevezett Chippendalesublt. Betve tudta a
histrijukat az elst 1920banfedeztk fel, egyMoretoninMarshihzban, s mgabban az vben

rversrekerltSothebyknl;amsikkettegyvmlvajelentmegugyanabbanazrversicsarnokban
mindkett a norfolki Raynham Hallbl eredt. Mind a hrom csillagszati ron kelt el. Nem emlkezett
pontosan, mennyirt adtk el az elst, mg a msodikat sem, de azt egszen bizonyosan tudta, hogy a
harmadikathromezerkilencszzguinertvettkmeg.sez1921benvolt!Ugyanazadarabmaminden
bizonnyal tzezer fontot is megr. Mr. Boggis nem emlkezett a szerz nevre, de valaki nemrgiben
tanulmnyt rt ezekrl a subltokrl, s bebizonytotta, hogy mind a hrom ugyanabbl a mhelybl
szrmazik,mertbortsukugyanazonfatrzsrlval,smindegyikkmegptsnlazonosmintasablont
hasznltak.Egyikdarabszmljasemkerltel,deaszakemberekegybehangzvlemnyeszerintehrom
subltcsakisThomasChippendalekezemunkjalehet,mghozzplyjalegdicsbbperidusbl.
s most, gondolta Mr. Boggis, mg vatosan tkukucsklt ujjai kzl, itt ll eltte a negyedik
Chippendalesublt!skitalltr?!Gazdaglesz!shres!Abtormvszetvilgbanahromdarabnak
klnnevevoltaChastletonsublt,azElsRaynhamsublt,aMsodikRaynhamsublt.Ezpediggy
kerlbeatrtnelembe,mintaBoggissublt!MilyenkpetvgnakmajdafikodafentLondonban,ha
holnapmegltjk!sadsnldsabbajnlatokaWestEndnagymenitlFrankPartridge,Mallet,Jetley
megatbbi!Megjelenikakpa Timesban,salattaaszveg:AbecsesChippendalesublt,amelyeta
kzelmltbanfedezettfelMr.CyrilBoggis,londonirgisgkereskedUramisten,micsodaizgalomlesz
ott!
EzapldnyszintepontosmsaaMsodikRaynhamsubltnak,gondoltaMr.Boggis.(Mindahrom
darab, aChastletonmegaktRaynham, tbbapr pontbanklnbztt.) Igenimpozns, csinos darab,
Chippendaledirektriumperidusnakfranciarokokstlusban,hatalmas,jlmegtermettfikosszekrny,
ngyfaragottshornyolt,mintegyharminccentimtermagaslbon,sszesenhatfik,kzpenkthossz,
ktoldaltktktrvidebb.Hullmvonalelejtgynyrendsztettk,fellvgig,valamintoldaltsalul,
ugyancsakfgglyesenis,afikokkztt.Abonyolultfaragvnyokvirgfzreket,indadszeket,frtket
brzoltak. Mg a festk alatt is ltszott, mily fensgesek a rzfogantyk. Termszetesen meglehetsen
nehzdarabvolt,deezttkletesenellenslyoztaabtorkivitelezsnekkecseselegancija.
Hogyrzimagt?tudakoltavalaki.
Ksznm,ksznm,mrsokkaljobban.Hamarelmlikeznlam.Aztmondjaazorvosom,nem
komolyazegsz,csakhaelveszezarosszullt,mindigpihenjeknhnypercig.Igenmondotta,slassan
felemelkedett,mostmrsokkaljobb.Nincssemmibajom.
Kissbizonytalanulmegindultkrbenaszobban,darabonkntszemgyrevetteaberendezst,szlt
nhaegyktszt.Nyombanltta,hogyasublttleltekintvecsupahitvnyholmi.
Csinostlgyfaasztalmondotta.Sajnos,nemelgreg,hogyrdekeslegyen.Knyelmes,masszv
szk,demodern,igen,igen,egszenmodern.Nos,ezapohrszk,hmhtezigencsinosdarab,deht
rtkesnekezsemmondhat.Egyfikosszekrny?hanyagulelstltaChippendalesublteltt,kzben
megveten megpccintette. Gondolom, megr nhny fontot, tbbet semmi esetre sem. Meglehetsen
durvautnzat,sajnos.Valsznlegaviktorinusidkbenkszlt.Magukfestettkbefehrre?
IgenmondtaRummins,Bertcsinlta.
Blcsgondolat.Sokkaljobbanbelesimulgyakrnyezetbe.
NagyonersdarabmondtaRummins.Megaztnafaragsaisfinommunka.
Gpi esztergls mondta fensbbsgesen Mr. Boggis, s lehajolt, hogy kzelebbrl szemgyre
vegyeahajszlfinomkzimunkt.Egymrfldrlmegllapthat.Deazrtperszeamagamdjnegszen
csinos.Igen.
Tovbb andalgott, de aztn megllt, s lassan visszafordult. Ujja hegyt llra illesztette, fejt
flrebillentette,smintegymlygondolatokbamerlverncoltahomlokt.
Arragondoltamkezdte,sasubltranzett,solyhanyagulejtetteaszt,hogyrteniisalig
lehetettarragondoltamhasznlhatnkesetlegngyilyenlbat.Rgtagondolokmrilyesmire.Vanaz
nkis hzacskmban egy igenhelyes kis asztal, olyan alacsony holmi, amit kanap el szoks lltani,
amolyan kvzasztalka, s tavaly Szent Mihlykor, amikor kltzkdtem, azok az gyetlen
szlltmunksokcsnyntnkretettkalbait.Mindigazontartomanagybiblimatmegaprdikcihoz
ksztettjegyzeteket.
Elhallgatott,lltsimogattaujjval.
Nos,arragondoltamEnnekafikosszekrnynekalbaimegfelelnnek.Igen,igen.Knnyenle
lehetnefrszelni,saznasztalkmhozilleszteni.

Krlnzett,sltta,hogyahromfrfitkletesenmozdulatlanulll,sgyanakodvafigyelit,hrom
szempr,mindms,demindegyformnbizalmatlan,Rumminsaprdisznszem,Claudnagyslmos,
Bertmegfelems,azegyiknagyonfurcsa,zavaros,fakprs,kzepnaprfeketeptty,mintahalszema
tnyron.
Mr.Boggismosolyogvaingattafejt.
Ej,ej,miketisbeszlek?Minthogyhaazenymvolnaezabtor.Szveselnzstkrem.
VagyishogymegakarjavsrolnimondtaRummins.
Ht Mr. Boggis visszanzett a subltra, s sszevonta szemldkt. Nem is tudom.
Lehetsgesdeazrthajobbanmeggondolomnem,nemnemrimegafradsgot,gyhiszem.
Nem.Hagyjukazegszet.
Mennyitgondoltrte?krdezteRummins.
Htsajnosnemvalamisokat.Ugyanisnemvaldiantikbtor.Csakutnzat.
HtazegyltalnnemolyanbiztosjelentettekiRummins.Mrannakismegvanhszesztendeje,
hogyittll,azelttmegodafennvoltakriban.nmagamvettemmegaktyavetyn,mikorazreg
fldesrmeghalt.Nekemaztnnemmondhatjasenki,hogyezaholmij.
Nemppenj,desemmiesetresemregebbhatvanvesnl.
Mrpedigannl tbb mondtaRummins. Bert, hol az a darabpapr, amit egyszer valamelyik
fikbantalltl?Azazregszmla?
Alegnyrestekintettelmeredtapjra.
Mr.Boggiskinyitottaszjt,azutngyorsanbecsukta,snemszltegysztsem.Szszerintreszketett
izgalmban,shogylecsillapodjk,odamentazablakhoz, skibmultazudvarra,aholegygmblyded,
barnatolltykcsipegetteazelhullottgabonaszemeket.
Ottvanhtulafikban,anylcsapdkalattmagyarztaRummins.Keresdcsakel,mutasdmega
tiszteletesrnak.
AmikorBertodamentasublthoz,Mr.Boggismegintvisszafordult.Nemllhattameg,hogyodane
nzzen. Ltta, amint a fi kihzza az egyik nagy, kzps fikot, s nem kerlte el figyelmt, milyen
gynyren,nesztelenlsiklikafik.Ltta,amintBertkezeeltnik,snagyhalomdrtmegmadzagkztt
matat.
Ezt gondolja? Bert kihzott egy sszehajtogatott, elsrgult paprt, s odavitte apjnak, az meg
szthajtogatta,sorraelemelte.
Aztmrsenkisemondhatja,hogyezazrsittennemsregmondtaRummins,sMr.Boggisnak
nyjtottaazrst,akinekbeleremegettakarja,amikortvette.Trkenyvoltapapr,kissmegroppantaz
ujjaikztt.Hosszks,megdnttt,kalligrafikusbetkkelezlltrajta:
Nagys.EdwardMontagur
TartozikThomasChippendalenek
EgydarabnagymahagniFikosSzekrnyigenfinomfibl,gazdagonfaragott,hornyoltlbak,kt
igentsinosformjhosszantifikakzpsfertlyon,ugyantsakkettszlrl,dsanrovtkoltrzfogantyk
sktmnyek,mindazegszbtordarabmesterimv87
Mr. Boggisnak minden nfegyelmre szksge volt, hogy lekzdhesse nvekv izgalmt, amely
valsggal megszdtette. Egek Ura, hiszen ez valsgos csoda! A szmla birtokban a btor mg
rtkesebb. Azistenrt, ht mennyit rhet gy? Tizenktezer fontot? Tizenngyet? Tizentt taln, vagy
esetleghszezret?Kitudja?
Jsgosg!
Megvetmozdulattalazasztalradobtaapaprt,scsakannyitmondottcsendesen:
gyvan,ahogymondtam:Viktriakoriutnzat.Ezittaszmla,amitakeresked,mrmintazaz
ember,akiksztetteabtort,sgyadtael,mintvaldiantikdarabot,avevnekadott.Lthatjk;egy
szvalsemmondja,hogymagaksztette.Akkorugyaniselrultavolnamagt.
Mondhat,amitakarjelentettekiRummins,ezbizonyregpapr.
Htpersze,kedvesbartom.Viktriakor,ksiViktriakor.Ezernyolcszzkilencvenkrli.Hatvan
hetvenves.Szzvallttamilyet.Akkoribanalegtbbmasztalosmstsemcsinlt,mintazelzszzad
finombtoraithamistotta.

Idehallgasson,tiszteletesrszgeztevastag,mocskosujjtRumminsaltogatra.Nemktlem
n,hogyrtieztabtorhistrit,hanemnazrtcsakennyitmondok:hogyacsudbalehetolyannagyon
biztosabban,hogyezhamis,hogyhamgmegsenzte,mivanafestkalatt?
JjjncsakidemondtaMr.Boggis.Jjjnide,bartom,majdmindjrtmegmutatom.Asublt
mellettllt,vrta,mgvalamennyienkrjegylnek.Vanvalakinekkse?
Claudelvettegyszarunyelzsebkst,Mr.Boggiselvette,sfelkattintottaalegkisebbpengt.Azutn
ltszlagfelletesen,mvaljbanigenfltgonddalhmoznikezdteafehrfestketasubltlapjnakegy
kicsinyfelletn.Afestkknnyenlevltargi,kemnylemezbortsrl,samikorMr.Boggisvagyegy
ujjnyitlehmozott,htralpett,sgyszlt:
No,mosttesskcsakidenzni.
Nagyonszpvoltmelegkismahagnifolt,topzragyogs,ktszzesztendejnekds,stt,rett
sznben.
Mibajavolna?tudakoltaRummins.
Az,hogymanipulltk!Agyerekisltja.
Miblltszikaz,miszter?Mondjamrmeg.
Nos,aztnemolyanegyszerelmagyarzni.Elssorbangyakorlatdolga.Azntapasztalatomalapjn
knnyszerrel megllapthat, hogy ezt a faanyagot minden ktsget kizran borostynenyvvel
manipulltk. Ezzel adjk a mahagninak ezt a stt, rett sznt. Tlgyfnl gvnyes kliumsoldatot
hasznlnak,difnlsaltromsavat,demahagninlkivtelnlklmindigborostynenyvet.
Ahromfrfikzelebblpett,hogyjobbanszemgyrevegyeaft.Azrdekldsnekhalvnyszikrja
gyltbennk.Mindigtanulsgos,haazemberjabbtejtsiavagyszlhmossgimdozatokatsajtthatel.
Nzzk csak meg jl az erezetet. Ltjk, ugye, azt a halvny narancsszn rnyalatot a stt
vrsesbarnakztt,me:aborostynenyvnyoma.
Elrehajoltak,orrukmajdhogyasubltlapjtnemsrolta,elbbRummins,azutnClaud,vgezetl
Bert.
NosaztnnefeledkezznkmegapatinrlfolytattaMr.Boggis.
Amicsodrl?
Megmagyarztahallgatsgnakaszjelentst,btorokviszonylatban.
Kedvesbartaim,nkneksejtelmksincsarrl,mirekpesekezekagazemberek,hogyutnozzka
valdipatinakemnysszpbronzosjellegt.Azembernekelfacsarodikaszve,hacsakerregondol!
Nyelvehegyrlkpteaszavakat,ajktlebiggyesztette,hogyezzelishangslyozzamrhetetlenrosszallst.
Ahromfrfivrtaatovbbikinyilatkoztatst.
Bizony,egyeseknemkmlikafradsgot,csakhogyflrevezesskahiszkenyembertmondotta
mltatlankodvaMr.Boggis.Igaznvrlzt!Tudjke,kedvesbartaim,hogyittpldulmitcsinltak?
Szinteltom,ahogymesterkednek,ahogyvgigcsinljkaztahossz,bonyolulthkuszpkuszt:bedrzslik
a ft lenmagolajjal, bevonjk fnymzzal, amit elzleg ravaszul megfestettek, tcsiszoljk habkvel s
olajjal,mestersgesenszennyezettsporralvegytettmhviasszalviaszoljk,vgezetlpedighkezelsnek
vetikal,amitlaztngymegrepedezikalakk,minthavalbanktszzesztendsvolna!Aszvemszakad
bel,haerreagazembersgregondolok!
Ahromfrficsaknztenzteasttfakisfoltjt.
Tapintskcsakmeg!utastottaketMr.Boggis.Tegykodaazujjkat!Nos,milyenafogsa?
Hidegvagymeleg?
HidegmondtaRummins.
gy,ahogymondja,kedvesbartom!Ahamispatinatapintsakivtelnlklmindighideg.Avaldi
patinnakklnlegesenmelegafogsa.
EzittennormlismondtaRummins,akinemadtamegmagtegyhamar.
Nem,krem,ezhideg.Dehttermszetesenazkellhozz,hogyazembernekigengyakorlott s
rzkenylegyenazujjahegye.Magtligaznsenkisemvrhatja,bartom,hogyszakavatottbrjalegyen
ennek, mint ahogy jmagam sem tudnm megmondani, milyen minsg a maguk rpja. Az letben,
bartaim,mindencsakgyakorlatkrdse.
Az emberek bmultak erre a fura, teliholdkp, kiguvadt szem lelkszre, de mr egy kiss
albbhagyottagyanakvsuk,hiszenapap,gyltszik,rtiadolgt.Dehtazrttermszetesenmgnem
bztakvenne.
Mr.Boggislehajolt,sasubltegyikfikjnakrzfogantyjramutatott.

Eziskedveltterleteahamistknak.Argirznekrendeskrlmnyekkzttegszensajtosa
sznesjellege.Hallottakmrerrl?
Csakbmultakr,svrtkatovbbititkokat.
Hanemazabaj,hogyigenigengyesenutnozzk.Valjbanaliglehetmegklnbztetniavaldi
antikotahamisantiktl.Nemszgyellembevallani:nekemisfejtrstokoz.gyhogyneiskaparjuklea
festketafogantykrl.gysemlesznktleokosabbak.
Hogyanrikel,hogyazjrzolyanlesz,mintazreg?rdekldttClaud.Mertugyanisarz
nemrozsdsodik.
Nagyonigazavan,kedvesbartom.Csakhogyezeknekacsalknakmegvannakatitkosmdszereik.
Pldul?firtattaClaud.Mindenfajtatudomnybecses,gondolta.Azembersosemtudhatja,mikor
ltjahasznt.
Nem kell mst csinlni magyarzta Mr. Boggis , mint ezeket a fogantykat egy jszakra
szalmikszesszeltitatottmahagniforgcskzhelyezni.Aszalmikszesztlafmmegzldl,mhogyha
ledrzsljkazldrteget,alattafinom,lgy,meleg,ezstsfnytltunk,mintamilyenazigenregrz.El
sem tudom mondani, micsoda vad tletekre vetemednek, milyen aljas dolgokat mvelnek ezek! Vassal
azutnmegintmsazeljrs.
Mitcsinlnakavassal?krdeztelenygzveClaud.
A vas mr knnyebb eset mondotta Mr. Boggis. Vaslakatok, tlak, sarokvasak egyszeren
kznsgeskonyhasbatemettetnek,sgynyrsgesrozsdsanskimardvakerlnekelhamarosan.
Aha mondta Rummins. Vagyis ht bevallja, hogy nem tudja megllaptani a fogantykat.
gyhogymeglehet,szzmegszzesztendsek.Igaz?
SzzzzzsusogtaMr.Boggis,skidllednagybarnaszemtRumminsraszegezte.Nemaddigvan
az,bartom.Figyeljencsak!
Zsebblaprcsavarhztszedettel.Ugyanakkorbreztatbbieknemvettkszreegykis
rzcsavartiselvett,selrejtettetenyerben.Azutnkiszemelteasubltegyikcsavarjtngyrgztette
mindegyikfogantyt,svatosanlekapargattaacsavarfejrlafehrfestket.Mikorvgzettezzel,lassan
kicsavarta.
Hogyhaezacsavarvalbantizennyolcadikszzadbeliregdarabmondtaekzben,acsavarmenet
kiss egyenetlen, s knnyen megllapthatjuk, hogy kzireszelvel lltottk el. m ha a rzvereteket
hamistottk,ksbbiidkben,Viktriakirlynkorbanvagyazta,nyilvnval,hogyacsavarisakkori.
Gpitmegcikk.Brkifelismeregygppelgyrtottcsavart.Nos,mindjrtmegltjuk.
Mikorazregcsavarfltttartottaakezt,azutnvatosankihzta,igaznnemvoltnehzkicserlnie
arra,amitatenyerbenrejtegetett.Eziskedvesfogsavolt,sazveksornigenhasznosnakbizonyult.Papi
ltnynekzsebbenmindigjcsknakadtmindenflemretolcsrzcsavar.
Tessk szlt, s tnyjtotta a modern csavart Rumminsnak. Nzze csak meg. Ltja, milyen
hajszlpontosan egyenletes a csavarmenet? Igen? Ht persze hogy ltja. Kznsges, olcs kis csavar,
brmelyikfalusivaskereskedsbenkaphat.
Acsavartkzrlkzreadtk,svalamennyienalaposanszemgyrevettk.AhatsallmgRummins
semvonhattakimagt.
Mr.Boggisvisszatettezsebbeacsavarhztsveleafinom,kzzelmetszettcsavart,amitkiszedetta
subltbl,azutnsarkonfordult,sahromfrfielttazajtfelindult.
Kedvesbartaimmondotta,mgmeglltakonyhaajtban,igaznnagyrabecslmszvessgket,
hogy betekintst engedtek kis otthonukba nagyon, nagyon kedves. Szvbl remlem, nem voltam
tlsgosanaterhkre.
Rumminsegyrecsakacsavartvizsglgatta,smostfelpillantott.
Egyszvalsemmondta,mennyitadnarte.
,csakugyan!felelteMr.Boggis.Nem,htvalbannemmondtam.Nos,azigazatmegvallva,azt
gondolom,hogynemigenrnmegafradsgot.Azthiszem,inkbblemondokrla.
Mennyitadnarte?
gygondolja,hogymgishajlandvolnamegvlnitle?
Nemmondtam,hogymegvlnktle.Aztkrdeztem:mennyitad.
Mr.Boggisasubltrapillantott,fejtflrebillentette,azutnamsikoldalra,sszevontaszemldkt,
lebiggyesztette ajkt, majd vllat vont, s apr, megvet kzlegyintssel juttatta kifejezsre vlemnyt,
miszerintugyebrazegszdologgalnemigenrdemesfoglalkozni.

Htmondjukmondjuk,tzfontot.gygondolom,eztisztessgesajnlat.
Tzfontot!horkantfelRummins.Nenevettessekimagt,tiszteletesr!
Mgtzifnakistbbetr!mondtaundorralClaud.
Tesskcsakmegnzniapaprt!tdtottaRummins,smocskosmutatujjvalolyerlyesenbkdte
azrtkesdokumentumot,hogyMr.Boggisbelereszketett.Hiszenittll,rsban,hogymennyivoltazra!
Nyolcvanhtfont.jkorban.Mostmegmrantik,gyhogyktszerannyitismegr!
Engedelmvel, uram, nem egszen. Ez csakutnzat s kz alatti vtel. Hanem mondok magnak
valamit,bartomtudom,tudom,knnyelmsg,dehtnmrcsakilyenvagyokkapezrtaholmirt
tizentfontot.Nos,ehhezmitszl?
EgytvenesmondtaRummins.
KjesbizsergsfutottvgigMr.Boggislbn,beegszenasarkaal.Megvan.Mostmrazv.Nem
vits.Hanemaszksgsagyakorlatrlelteszoksolcsn,olcsnvsrolni,olyanolcsn,hogyannl
olcsbbanmrnemislehettlsgosanersvoltbenne,hogysemilyenknnyenbeadjaaderekt.
Dedrgauramfuvolzta,hiszennnekemnemiskellms,csakazangylb!Talnegyszermg
valamirefeltudomhasznlniafikokatis,nodeatbbi,avz,mintahogyaznnagyrabecsltbartjaoly
tallanmegllaptotta,csupncsaktzifa.Igen.
HarminctmondtaRummins.
Drgauram,lehetetlen.Higgyeel,lehetetlen!Nemrmegannyit.npedigegyszerennemllhatok
lealkudozni.Igenigenhelytelenvolna.Megteszemavgsajnlatot,azutnmegyek.Hszfont.
llazalkumondtargyorsanRummins.Amag.
Ejnye,ejnyecsaptasszekeztMr.Boggis.HogynmilyenknnyelmvagyokElsemkellett
volnakezdenemeztazegszet.
Nincsvisszakozz,tiszteletesr.llazalku.
Persze,persze,tudom.
Hogyakarjaelvinni?
No,lssukcsak.Talnhogyhaelhoznmideazudvarbaakocsimat,lennnekolyanszvesek, s
segtennekberakni?
Akocsiba?Ezugyanbelenemmegysemmiflekocsiba!Hacsaknemteherautra!
,dehogyisnem.Nodemajdmegltjuk.Lentllazautazton.Egyperc,sittvagyok.Majd
valahogybelesikertjk.
Mr.Boggiskimentazudvarra,kiakapun,azutnleahosszsvnyen,afldekentazorszgtra.
Azonkaptamagt,hogyellenllhatatlanulvihog,sgyrezte,szzmegszzbuborktmadagyomrban,
azutn valahol a feje bbjn sztpattannak, mint a kristlyvz gyngyei. A rti boglrka megannyi
aranytallrrvltozott,tncoltrajtaanapsugr.Televoltveleamez,sMr.Boggisletrtaztrl,hogyaz
aranyakkzttjrjon,tapodjonrajtuk,halljafmespengsket,amintalbahegyebeljktkzik.Alig
brtatrtztetnimagt;szveszerintnekiiramodottvolna.Hanemalelkipsztornemrohan;komtosanstl.
Csakkomtosan,Boggis.Nyugalom,Boggis.Miremostmrasietsg?Tidasublt.Hszfontrtatid,s
tizenthszezretr!ABoggissublt!Tzpercmlvaberakjaakocsibaknyelmesenbefr,azutnfel
Londonnak! s dalra, dalra egsz ton! Mr. Boggis viszi haza a Boggissubltot a Boggiskamionban!
Trtnelmiesemny!Mitmegnemadnaegyriporter,halekaphatn!rtestsetalnasajtt?Nemisrossz
gondolat.No,majdmegltjuk.,dicsteljesra!,szpnyrinap!Dicssgamagassgban,!
OdafentahzbanaztmondtaRummins:
Hogyezavnkphszfontotmegadjonezrtazcskasgrt!
Szpencsinlta,RumminsgazdablogatottClaud.Gondolja,hogyfizetisazreg?
Addignemtesszkbeakocsiba,mgkinemfizeti.
shanemfrbeakocsiba?rdekldttClaud.Gondoltamnvalamit,Rumminsgazda.Akarja
tudni,miaznvlemnyem?nszerintemezabhmnagyholminemmegybeleazautba.Nosakkormi
lesz?Akkormajdaztmondjaapap,kellazrdgnek,sszpenelfurikzik,sakkorltjukmegint,amikora
htunkkzept.Apnztnemklnben.Nemvoltolyannagyonodigasubltrt,nszerintem.
Rumminsfontolravetteeztazjsmeglehetsenriasztszempontot.
Mertkrem,hogyisfrneezbeegyautbafolytattaClaudknyrtelenl.Papflneksosincs
nagykocsija.Ltottmrpapotnagykocsiban,Rumminsgazda?
Htaztnemigenmondhatnm.

Nolssa!Mostpedighallgassonnrm.Gondoltamnvalamit.Nemaztmondtaazreg,hogycsaka
ngylbkellneki?Igaz?Htakkorszpenleszedjkangylbt,mirevisszarazbiztosanbelefrabba
azautba.Hiszezzelcsakmegkmljkafradsgtl,nemkellnekimagnakveszdniveleodahaza.Na,
mitgondol,Rumminsgazda?Claudnyomottbivalykprerzelgsnelgltsgtelepedett.
NemisolyanrosszgondolatmondtaRummins,sasubltrasandtott.St,komm,aztmondom,
hogyfenejgondolat.Lssunkishozzszaporn.Fogjkmegketten,Berttel, svigykkiazudvarra.
Hozomafrszt.Vegykkielbbafikokat.
Kt perc mlva Claud s Bert mr ki is cipelte a subltot, s felfordtva letettk a tykpiszok, a
tehntrgya meg a sr kells kzepbe. Messze a fldeken apr fekete alak poroszklt az svnyen az
orszgtfel.Nztk.Kissnevetsgesenviselkedettazamesszialak.Nhagetsbecsapott,aztnmeg
majdhogytncranemperdlt,hetyknraktaalpst,segyszerminthavgdalfoszlnyaithordtavolna
feljkaszlafldekfell.
Kicsit dilis az reg mondta Claud, Bert pedig komoran elvigyorodott; homlyos szeme lassan
forgottregben.
Rumminskzeledett,totyakosbkamozgsval,kezbenhosszfrsz.Claudelvetteaszerszmot,s
munkhozltott.
Csakvatosan!mondtaRummins.Nefeledje,azregfelakarjamghasznlnialbakat.
Szrazskemnyvoltamahagni,sahogyClaudkezbenjrtafrsz,finomvrsportmadta
pengementn,safldreszllingzott.Sorralevltmindangylb,samikorClaudelkszlt,Bertlehajolt,
salbakattakarosnsorbarakta.
Claudhtralpett,hogyszemgyrevegyefradozsagymlcst.Jdarabigsenkisemszlt.
Egyvalamithaddkrdezzek,RumminsgazdaszlaltmeglassanClaud.Mggyisirdatlannagy
ezaholmi.Belemegyezegyauthtslsre?
Hthacsaknemteheraut,aligha.
Ezabeszd!kiltottfelClaud.Mrpedigpapoknemigenfurikznak,ugye,teherautval!Kis
ktlsesMorrismegAustinkocsijukvanleginkbb.
HiszencsakalbkellnekimondtaRummins.Haatbbinemfrbe,itthagyhatja.Nemlehetegy
szavasem,albakatmegkapta.
Ejnyemr,Rumminsgazda,hogymondhatilyetingattaafejttrelmesenClaud.Hiszmagais
nagyonjltudja,hogyazregnekelsdolgaleszlenyomniazrat,hanemfrbemindenldottdaraba
kocsijba!Ravaszmapapfle,hapnzrlvansz,netvedjnk!Kivltezamiregnk.Htmitszlna,ha
megkapnmosthelybenatzifjt,snemknetbbetveszdnievele?Holtartjkafejszt?
IgenmorfondrozottRummins.Ezgyalighanemjlesz.Eridj,Bert,hozdafejszt.
Bertbementapajtba,hoztaahossznyelfavgfejszt,odaadtaClaudnak.Claudatenyerbekptt,
sszedrzsltektkezt,azutnhossz,lendletesmozdulatokkalnekitmadtasubltlbavesztettvznak.
Kemnymunkavolt,sjprpercbebeletelt,mgazegszetszpenfelhasogatta.
Hanemegyetmondoknmagnak,RumminsgazdamondtaClaud,mikzbenfelegyenesedett,s
megtrltehomlokt.Nemakrmilyencsvoltaz,akieztaholmitsszeszerkesztette,akrmitbeszlisa
pap!
ppjkorvgeztnkkiltottRummins.Jnismrapapunk!

Mrs.Bixbybundja
Amerikaakorltlanlehetsgekorszganknek.Mrisvkanemzetivagyonnyolcvantszzalka.
Hamarosanmegkaparintjkazegszet.Jvedelmezvlettavls,knnylebonyoltani,mgknnyebb
elfelejteni;vllalkozkedvnakrhnyszormegismtelheti,sahaszntfeltornszhatjaacsillagosgig.
Jljvedelmezafrjhallais,snemegyhlgyrszestielnybeneztamegoldst.Avrakozsiidvges,
hiszenatlzsbavittmunkasamagasvrnyomselbbutbbkifogszegnyrdgn,sotthalmegaz
rasztalnl,flkezbenegydobozserkenttablettval,amsikbanegyskatulyanyugtatval.
Vlssvgtisztessgeflelmetesrendszeressggelvltakozkiltsanemriasztjavisszaazifjonti
amerikai hmeksorozatos nemzedkeit. Minl magasabbra hga vlsi arnyszm, bennk csakannl
lnkebbenpezsegavgy.Prosodnakazifjak,akrazegerek,jformnmginnenaserdlkoron,smire
elrik harminchatodik szletsnapjukat, legtbbjk mr minimum kt exfelesg utn fizeti a tartsdjat.
Ahhozpedig,hogyehlgyeketazltalukmegszokottfnyzsiszintentarthasskel,dolgozhatnakaderk
hmek,akraglyarabok,mivelhogyvoltakppenazokis.Csakamikormrelrnekidelttakzpkor
kszbre, akkor szremkedik szvkbe nmi kis csaldottsg, s estnknt sszeverdnek, klubban s
kocsmban, iszogatjk whiskyjket, szopogatjk a nyugtatjukat, s klcsns meskkel vigasztaljk
egymst.
Ameskalaptmjasosemvltozik.Mindegyikbenhromafszerepl:frj,felesg,megagazcsbt.
A frj derk, tisztessges ember; dolgozik, akr az igavon. A felesg ravasz, csalrd, kjsvr, s
szntelenltilosbanjrklagazcsbtval.Afrj,akittermszetesenkenyrrelehetkenni,lmbansem
gyanakszik.Szegny,szegnyember.Lehullikevalahaaszemrlahlyog?Avagytltsetnszomor
felszarvazottsgbanhtralvlett?Alighanemezleszasorsa.Dehallga!Egymesterifordulat,safrj
bravrosan leleplezi boldogsgnak aljas megrontjt! Az asszony megdbben, megrml, megnmul,
meghdol.Afrfihallgatsgasntspultnlmosolyogabajszaalatt,snmivigasztmertazbrndbl.
Sokhasonltrtnetforogkzszjon,aszerencstlenhmvgylmaiblszttmegannyicsodsfantzia,
legtbbje azonban oly ostobcska, hogy emltst sem rdemel, annl meg sokkalta zaftosabb, hogysem
elbrnapapr.Egyikkmindazonltalklnbatbbinl,nemutolssorbanazrt,merttrtnetesenigaz.
Felettenpszerasokszorosanmegcsalatottsmalasztravgyhmekkrben,shanetnmagadiskzjk
tartozol, s a trtnetet esetleg mg nem hallottad volna, bzvst lvezetedet leled a vgkifejletben. A
trtnetcme:Mrs.Bixbybundja,shangzikpedigakvetkezkppen:
Mr.BixbyshitvesekicsinylaksbanldegltNewYorkvrosban.Mr.Bixbytlagosjvedelm
fogorvos volt, Mrs. Bixby pedig nagydarab, leters, nedves szj asszony. Havonta egyszer, mindig
pntekendlutn,Mrs.BixbyvonatraszlltaPennsylvaniaplyaudvaron,selutazottBaltimoreba,agg
nnikjhez.Otttlttteazjszakt,smsnapmgidejbentrthazaNewYorkba,hogyvacsortfzhessen
hitesurnak.Mr.Bixbyjszvvelalkalmazkodott.Tudta,hogyMaudetantiBaltimorebanl,tudta,hogy
neje nagyon szereti az ids hlgyet, s hogy mltnytalansg volna megfosztani kettejket a havonknti
tallkozsrmtl.
Csakaztnekvnd,hogyelksrjelekmondogattaeleinteMr.Bixby.
,dehogy,drgm,dehogy!vlaszoltaMrs.Bixby.Vgtreisnematennikd.Azenym.
Eddigmindenrendben.
Csakhogy igazndibl a tanti jformn csak alibi volt. A httrben, egy ezredes nven ismert
riemberalakjban,ottlappangottalattomosanagazcsbt,hsnnkpedigbaltimoreitartzkodsnak
java rszt e gazficknak szentelte. Az ezredes mdfelett vagyonos volt. Bbjos hzban lt, a vros
villanegyedben.Semfelesg,semcsaldnemslyosbtottalett,rajtakvlmindsszenhnydiszkrts
h cseld lakott a hzban, s Mrs. Bixby tvolltben a jeles hadfi lovaglssal, rkavadszattal mlatta
napjait.
Esztendrlesztendrefolytfolydogltezakellemetesviszony,smisemzavartabkessgt.Hiszoly
ritkntallkoztakventetizenktalkalomcsaknemsok,hajlbelegondolunk!,hogyanisunhattkvolna
meg egymst? St: a kt tallkozs kzt eltelt hossz id alatt gyengdsggel telt csordultig a szv, s
llekemelsnnepialkalomvoltaviszontlts.
Hah!szltmindenegyesalkalommalazezredes,amikoranagyautvalkimentMrs.Bixbyelaz
llomsra.Mrelisfelejtettem,angyalom,hogymilyenelbvl!Gyernkhamar.
Nyolcesztendteltel.

Karcsonykzeledett,sMrs.BixbyabaltimoreiplyaudvaronvrtaNewYorkivonatra.Azimnt
vgetrt vizit aszoksosnl is kellemetesebbvolt, sMrs.Bixbytkivl hangulatba ringatta. De mitis
beszlnk!Hiszazezredestrsasgamindigisilyenfelemelhatssalvoltre.Azazembervalahogyaztaz
rzstkeltibenne,hogyegszklnlegesenfigyelemremltteremts,rafinltsegzotikustehetsggel
megldottasszony,mindenelkpzelstfellmlanelbvl;smicsodaklnbsgez,haarraazfogorvos
prjragondolodahaza,akinekmgvletlenlsemsikerltmsrzstkicsiholniabelle,minthogyholmi
rkspciens,akibekltzttavrszobba,nmnlakpesfolyiratokkztt,sritknvagytnsohabe
nemszltjk,hogyelszenvedjeamatisztrasroltrzsskezekvatosspednsbbeldst.
Azezredesrkldiszlaltmegmelletteegyhang.Odanzett:Wilkinslltmellette,azezredes
lovsza,apr,aszott,szrkebrtrpe,segyhatalmas,laposkartondoboztnyomottMrs.Bixbykezbe.
Jesszusom!kiltottfelizgatottanazasszony.Jesszusom!Micsodarisiskatulya!Mivanbenne,
Wilkins?zenetnincs?
zenetnincsszltalovsz,selballagott.
Mrs.Bixbyavonatontstntanimosdmagnybamenekltadobozzal,smagrazrtaazajtt.Jaj
deizgalmas!Karcsonyiajndkazezredestl!Bogoznikezdteazsineget.Biztosanegyruha!mondta
fennhangonMrs.Bixby.Vagytalnkett.Deazislehet,hogyegyegszcsomistenifehrnem.Nem
nzekoda.Csakbelenylok,megtapogatom,skitallom,miaz.Mgaszntismegprblomkitallni,meg
afazonjt!Nosazrt.
Szorosanbecsuktaaszemt,slassanfelemelteaskatulyafedelt.Aztnflkzzelbeletrtadobozba.
Selyempaprvoltlegfell;rezteatenyervel,hallottaazizegst.Aztnvalamibortkvagykrtyaflt
tapintottki.Nemsokattrdttvele,bekotortaselyempapral,ujjaivatosankinyltak,akracspok.
Jesszusom!kiltottfelMrs.Bixby.Nemigaz!
Tgranyitottaszemt,sabundrabmult.Aztnlecsapottr,kiemelteaskatulybl.Avastagszrme
gynyrensusogottaselyempaprkztt,ahogyszthajtogattaabundt,samikorfelemelte,smegltta
teljeshosszsgban,olyangynyrsgesvolt,hogyMrs.Bixbynekelakadtallegzete.
Sohaletbennemltottmgilyennercet.Mertnercvolt,semmiktsg.Micsodafldntliszn!
Majdnem fekete.Elszrfeketneknzte,deamikorkzelebbtartottaazablakhoz, szrevette,hogyvan
benneegyrnyalatnyikkis,ds,mlykobaltkk.Acmkrepillantott.Csupnennyilltrajta:VALDI
LABRADORINERC.Semmims.Seazzletneve;semmi.Ezazezredeskeze,gondoltaMrs.Bixby.A
ravasz vn rka nem hagy maga utn nyomot. Jl teszi. De vajon mennyibe kerlhetett? El se merte
gondolni.Ngy,t,hatezerdollr?Nem;mgannlistbb.
Egyszerennemtudtalevennirlaaszemt.Mostrgtnfelkellprblnia.Gyorsankibjtegyszer
piroskabtjbl.Pihegett;szemerisiratgult.risten,micsodatapintsavanennekaprmnek!sazaz
risi,bujj,afelgyrtvastagkzel!Kitlishallottaegyszer,hogyabundaujjtmindignstnyllat
szrmjbl csinljk, s hmbl a tbbit? Juj! Micsoda fura rzs! Mrs. Bixby a tkrbe pillantott.
Fantasztikus! Egyszerre ms n lett belle! Szemkprztat, sugrz, dsgazdag, ragyog, kvnatos
tnemny!Lbaielttheverazegszvilg!Haebbenabundbanbevonulvalahova,gysrgnekmajd
krltteazicipiciemberkk,mintegyketrecrevalnyl!Ezegyszerennemigaz!
Mrs.Bixbykivetteaskatulyblabortkot,felnyitotta,selhztabelleazezredeslevelt.
Egyszeraztmondta,szeretianercet,hteztvettemMagnak.lltlagjdarab.Krem,fogadjael
szvbli jkvnsgaim ksretben, mint bcsajndkot. Magntermszet okokbl tbbet nem
tallkozhatomMagval.Istenldja;sokszerencst.
Naht!
Mgilyet!
Derltgbl,pontamikorolyanistenienreztemagt.
Voltezredes,nincsezredes.
Micsodacsaps.
Hogyfoghinyozni.
Mrs.Bixbylassansimogatnikezdteazisteni,puha,feketeszrmt.
Amitazemberelvesztavmon,megnyeriarven.
Mrs.Bixbyelmosolyodott,ssszehajtottaalevelet.Majdksbbeltpiskidobjaazablakon.m
amikorsszehajtotta,szrevette,hogyamsikoldalnisvanvalami:

Ui.:Mondjacsak,hogyattladrga,nagylelknniktlkaptakarcsonyra.
Mrs.Bixbyszja,amelyppazimnthzdottselymesmosolyra,mostsszekattant,mintharugrajrt
volna.
Ezazembermegrlt!sikoltotta.HonnanvolnaMaudetantinakennyipnze?Hogykaphattam
volnatleabundt!
Csakhogy:hanemMaudetantitlkapta,akkorvajonkitl?!
Jesszusom.Abundaprbaizgalmbantkletesenmegfeledkezetterrlaltfontossgkrdsrl.
KtramlvaNewYorkbar.Tzperccelksbbmrotthonisvan,safrjevrja.Mrpedigegy
frjnek,mghaolyanis,mintCyril,akiaktcscszpfogak,aszuvasods,agykrcsatornknylks,
stt tvesztiben l, mg neki is lenne egykt krdse, ha neje nagysga htvgi rokonltogatsrl
hatezerdollrosnercbundbantoppannabe.
Tudod,mivan,mondtamagbanMrs.Bixby.Azvan,hogyazanyomorultezredesdirektcsinlta,csak
hogy kitoljon velem. Tudja jl a nyomorult, hogy Maude nninek nincs ennyi pnze. Tudta az lnok
gazember,hogynemtarthatommegabundt.
CsakhogyMrs.Bixbynemltevolnatl,haabundtlmegkellvlnia.
Nemadomoda!szltfennhangonMrs.Bixby.Egyszerennemadom!Nekemkellezabunda,s
ksz!
Jl van, drgm, jl van. Kell neked, s ksz. Csak semmi pnik, majd kitallunk valamit. Szp
nyugodtanlnk,gondolkodunk,igen?Okoskisnvagyte,semmibaj.tejtettedtemregyszerktszerazt
aszegnybalfcnt.Hisznemlttovbbafrjahegynl,igaz?Csakrizdmegahidegvredet,aranyom,
sgondolkodj.Gondolkodj.Vanidelg.
KtsflramltnMrs.BixbyaPennsylvaniaplyaudvaronleszlltavonatrl,sakijrathozsietett.
Visszabjtrgipiroskabtjba,shnaalattvitteanagykartondobozt.Intettegytaxinak.
Sofr,kremszltMrs.Bixby,tudakrnykenegyzloghzat,amiilyenkornyitvavan?
Asofrfelvontaszemldkt,shtrasandtott.Mulattattaakrds.
VanegyseregaHatodiksugrtonfelelte.
Akkorlegyenszves,lljonmegazelsnl.Mrs.Bixbybeszllt,sataxielindult.
Hamarosanmegislltegybolteltt;abejratfltthromrzgmbfggtt.
Vrjonmeg,kremszltMrs.Bixby,kiszllt,sbelpettaboltba.
Apultonrisimacskakuporgott,sfehrtnyrblhalfejetevett.AhogyMrs.Bixbybelpett,azllat
remeltecsillogsrgaszemt,aztnmegintvisszatrtavacsorjhoz.Mrs.Bixbymeglltapulteltt,a
lehetlegtvolabbamacsktl,svrta,hogyeljjjnvalaki.Bmultaazrkat,cipcsatokat,zomnc
melltket,sdiltcsveket,trttszrppaszemeket,hamisfogsorokat.Csaktudnm,mrtcsapjkzlogba
afogukat,gondolta.
Igen?krdezteaboltsttmlyrlelbukkantulajdonos.
jesttmondtaMrs.Bixby.Kibogoztaaskatulynazsineget.Aboltosamacskhozlpett,
megsimogattaahtt.Amacskazavartalanulrgtatovbbahalfejet.
Szrny butasgot csinltam csacsogott Mrs. Bixby. Elvesztettem a pnztrcmat, s ugye
szombatvan,abankokzrva,snemmaradhatokegyfillrnlklhtfig.Ezabundaelgrtkes,denem
krekrtesokat.Csakannyit,hogykihzzamhtfig.Majdbejvkskivltom.
Aboltosvrt;nemszltegysztsem.HanemamikorMrs.Bixbykivetteadobozblabundt,sa
gynyr,srszrmeapultraomlott,aboltosnakfelszkttaszemldke,keztlevetteamacskrl,s
kzelebblpett,hogyszemgyrevegyeabundt.Felemelte,magaeltartotta.
Mgegygyrsincsrajtam,seazrmcsacsogotttovbbMrs.Bixby.Akkorazthagynmitt.De
azahelyzet,hogyazgvilgonnincsnlamms,csakezabunda.spucrkeztaboltoselterpesztette.
jnakltszikmondtaaboltos,sktujjakzttmorzsolgattaapuhaszrmt.
Igen,igen,egszenj.Demondom,nekemppcsakannyipnzkell,hogyhtfigkihzzam.Adna
rtetvendollrt?
Adokrtvendollrt.
Szzszorannyitismegr,detudom,hogyvigyznifogr,amgrtenemjvk.
Aboltosegyfikhozlpett,kivettegycdult,sapultratette.Olyanvolt,mintazokanvjegyek,
amiketazemberabrndjefogjrakt,alakja,nagysgaszakasztottolyan,ugyanazamerev,barnspapr.
Csakppakzepnperforltk,gyhogykettlehetetttpni,segyformavoltmindaktfele.

Nv?krdezteaboltos.
Hagyjaki,legyenszves.Acmetis.
Afrfikezeatollalmeglltalevegben,aszaggatottvonalfltt.Vrt.
Nemmuszjfelrnianevetsacmet,ugye?
Aboltosvllatvont,aztnmegrztaafejt.Atollakvetkezszaggatottvonalflvndorolt.
Csakazvan,hogynemszeretnmmondtaMrs.Bixby.Tisztramagntermszetokbl.
Akkorjlesz,havigyz,hogyelnevesztseacdult.
Nemfogomelveszteni.
Tudjaugye,hogyakibejnacdulval,kivlthatjaazelzlogostotttrgyat.
Persze,tudom.
Elg,hafelmutatja.
Igen,igen.
MitrjakaZlogtrgymegjellserovatba?
Semmit,ksznm.Nemszksges.Csakrjabeazsszeget,amitkrtem.
Atollismtttovzott,meglltaZlogtrgymegjellsemellett,aszaggatottvonalfltt.
Valamimgiscsakkellene.Haesetlegelakarjaadniazlogcdult.Soselehettudni.
Nemhajtomeladni.
Talnmgis.Sokaneladjk.
Ide hallgassonmondtaMrs. Bixby. Nem vagyok legve, ha netaln erre gondol. Egyszeren
elvesztettemapnztrcmat.Vilgos?
Ahogyakarjavontvllataboltos.Amagabundja.
Mrs.Bixbynekepillanatbanknyelmedengondolatatmadt.
Mondjacsakszlaltmeg,haazlogcdulnnincsmegjells,honnantudhatom,hogymaga
csakugyanaznbundmatadjavissza,snemvalamimst?
Beleszvezetveaknyvbe.
Denlamnincsms,csakaszma.gyhogytulajdonkppenmagabrmilyenvacakotkiadhat,nem?
hajtmegjellst,vagynem?krdezteaboltos.
Nem,nemmondtaMrs.Bixby.Megbzommagban.
Aboltosazrtkrovatbaodarta,acdulnakmindaktfelre:tvendollr,aztnketttpte,s
azegyikfeltapultracssztatta.Belszsebbltrctvettel,skiszmoltbellettzdollrosbankjegyet.
Akamathavihromszzalkmondta.
Igen,igen.Ksznm.Ugyenagyonvigyzr?
Afrfisztlanulblintott.
Tegyembeadobozba?
Nemszksgesmondtaaboltos.
Mrs.Bixbysarkonfordult,skimentazutcra.Beszlltataxiba,stzpercmlvahazart.
Drgmhajoltodaafrjhez,smegcskolta.Hinyoztam?
CyrilBixbyletetteazestilapot,sakarrjrapillantott.
Tizenktsflperccelmlthatllaptottameg.Egykisskstl,nem?
Igen, tudom. Ezek a rmes vonatok. Maude nni sokszor cskol, mint mindig. Szomjan halok,
drgm,tenem?
Frje szablyos ngyszgbe hajtogatta jsgjt, s a szke karfjra helyezte. Azutn felllt, s a
pohrszkhezlpett.Felesgeottlltaszobakzepn,lehztakesztyjt,vizsgatekintettelmregettelete
prjt,sazontndtt,meddigvrjon.Frjemosthttalllt,elrehajolt,agintmrteki,arcaottvolt
kzvetlenlamrpohrfltt,sgykmleltbele,mintegypciensszjba.
Fura, milyen kicsinek ltszik az ezredes utn. Az ezredes irdatlanul nagy s borosts, s kzelrl
egszenenyhetormaszagavan.Ezmegittkicsistakarosscsontos,snincsegyltalnsemmilyenszaga,
legfeljebbamentoloscukor,amitazrtszopogat,hogykellemeslegyenalehelete,haapciensszjba
hajol.
Nzdcsak,mitvettemvermutadagolnakszlaltmegMr.Bixby,smagasratartottegyhitelestett
laboratriumimrpoharat.Milligrammrapontos.
Milyenokosvagy,drgm!
Igaznlekellszoktatnomerrlazltzkdsrl,mondtamagbanMrs.Bixby.Szrnyennevetsges
ltnykethord.Valamikorrgenelvoltbvlvefrjedivat,keskenyhajtks,hatgomboszakitl,de

mostegyszerenlehetetlennektallta.Htmgacsnadrgot.Azilyesmihezegszenmsfajtaarcillik,mint
aCyril.Nekihossz,csontosaz brzata,keskenyazorra,elreugrikazalsllkapcsa,sahogygy
kibukkanezekblaszkreszabott,divatltnykbl,tisztramintSamWellerkarikatrjaAPickwick
klubbl. Persze nyilvn holmi tizennyolcadik szzadi arszlnnak kpzeli magt. Tny, hogy a
rendeljbenkivtelnlklmindennbetegetgyfogad,hogynyitvaafehrkpenye:haddlsskazalatta
megbvelegancit.Valamihomlyosmdonnyilvnaztabenyomsthajtjakelteni,hogyCyrilBixby
nagykujon.Krdeznkcsakmegafelesgt!Atollazatmerblff.Azgvilgonsemmitsemjelent.Minta
pzsitonpardzvnkanpva,amelyikafeletolltrgelhullatta.Vagyazokabamba,nbeporzvirgok
apitypang,pldul.Apitypangnaknincsisszksgebeporzsraahhoz,hogyamagjtsztrptse,azasok
kprzatos srga szirom tiszta idpocskols, felvgs, maskard. Milyen szt is hasznlnak erre a
biolgusok? Szubszexulis. A pitypang szubszexulis. Hasonlkppen a nyri vzibolha. Tisztra Alice
Csodaorszgban,gondoltaMrs.Bixby.Apitypang,avzibolhamegafogorvos.
Ksznm,drgmmondta,elvetteaMartinit,sletelepedettakanapra,lbenatskjval.Ht
temitcsinltltegnapeste?
Benn maradtam a rendelben, kintttem nhny protzist. A szmlimat is napraksz llapotba
hoztam.
Igazn,Cyril,idejevolna,hogymssalvgeztesdelazilyenkulimunkt.Ateiddtbbetr.Mirt
nemcsinltatodtechnikussalaprotziseket?
Szvesebbencsinlommagam.Szerfelettbszkevagyokaprotziseimre.
Tudom,drgm,igazncsodsakaprotziseid.Szerintemavilgonsenkiilyenprotziseketnem
csinl. De nem szeretnm, ha tnkretennd magadat. s mirt nem rja a szmlidat az a Pulteney
nszemly?Tudtommalazisamunkakrheztartozik.
Csinljais.Deazegysgrakatnekemkellmegadnom.Klnbennemtudja,melyikpciensnekmit
szmlzzon.
EzaMartinitkletesmondtaMrs.Bixby,sletetteapohartakisasztalra.Egyszerentkletes.
Kinyitottatskjt,selvetteazsebkendjt,minthakiakarnfjniazorrt.Nzdcsak!kiltottfel,
amintmegpillantottaazlogcdult.Majdnemelfelejtettem!Ezttalltamazelbbataxilsn.Valami
szmvanrajta,gondoltam,lottcdulavagyilyesmi,gyhogyeltettem.
Odanyjtottafrjnekabarnakemnypaprt.Mr.Bixbyelvette, sgondosanmegszemllte,minden
szgbl,akrcsakegygyansfogat.
Tudod,miez?krdeztevgllassan.
Nem,drgm,nemtudom.
Zlogcdula.
Milyencdula?
Egyzlogzletcdulja.Ittaboltneve,cmeaHatodiksugrtonvalahol.
Jaj,istenem,micsodacsalds.Mraztremltem,osztlysorsjegy!
CsaldsrasemmiokjelentettekiCyrilBixby.St.Mgkellemesmeglepetsrhet.
Miregondolsz,drgm?
CyrilBixbyaprraelmagyarztafelesgnekazlogcdulaszereptsjelentsgt,klnstekintettel
arraatnyre,hogyakifelmutatja,kivlthatjaazlogtrgyat.Mrs.Bixbytrelmesenhallgattaakiseladst.
Gondolod,hogyrdemeskivltani?krdeztevgl.
Aztgondolom,mindenesetrerdemesmegtudni,miazlogtrgymondtaMr.Bixby.Ltodaz
sszeget?tvendollr.Tudod,mitjelentez?
Nemtudom,drgm.Mitjelent?
Azt,hogyakrdseszlogtrgymindenbizonnyalmeglehetsenrtkes.
Mrminttvendollrtr?
Valsznleginkbbtszzat.
tszzat?!
Htnemrted?Azlogossosemadtbbetavalsgosrtektzszzalknl.
risten!Eztnemtudtam.
Sokmindentnemtudszte,kedvesem.Mostfigyeljrm.Mivelazlogcdulnnincsfeltntetvese
nv,secm
Dehtvalamiblcsakmeglehetllaptani,hogyki!

Nemlehet.Sokancsinlnakilyet.Nemszeretnk,habrkiismegtudn,hogyzloghzbajrnak.
Szgyellik.
Gondolod,hogymegtarthatjuk?
Mrhogynetarthatnnkmeg.Ezazlogcdulamramink.
gyrted,azenymjelentettekiMrs.Bixby.Elvgrentalltam.
Kedvesem,nemmindegy?Pillanatnyilagmindenesetreabbanahelyzetbenvagyunk,hogytetszsnk
szerintbrmikorkivlthatjukazelzlogostotttrgyat,tvendollrellenben.Nos,mitszlszhozz?
Jajdemks!kiltottfelazasszony.Szerintemszrnyenizgalmas,klnsenmertnemissejtjk,
milehet!Tulajdonkppenbrmilehet,nem,Cyril?Egyszerenbrmi!
Valban,nohalegvalsznbb,hogygyrvagyra.
Demondd,htnemlenneisteni,haigazikincsvolna?gyrtem,valamirgisg,egygynyrantik
vzavagyegyrmaiszobor!
Nemtudhatjuk,milehet,kedvesem.Szpenkivrjuk,smajdmegltjuk.
Egyszerenfantasztikus!Addideacdult,htfnreggelmindjrtodafutoksmegnzem!
Azthiszem,helyesebb,hamagammegyekoda.
Jaj,nem!kiltottfelMrs.Bixby.Haddmenjekn!
Nemtartomhelyesnek.Arendelbemenetmajdbenzek.
Dehiszenazenymazlogcdula!Igazn,Cyril,haddmenjekn!Nemigazsg,hogynekedjusson
azegszmka!
Tenemismeredezeketazlogosokat,kedvesem.Mgutbbbecsapnnak.
Dennemhagyommagambecsapni,hiddel.Na,igazn,Cyril,addide!
NomegaztntvendollriskellhozzmosolyodottelMr.Bixby.
Vannlamannyimondtaafelesge.Azthiszem,van.
Bocsssmeg,kedvesem,jobbanszeretnm,hanemfoglalkoznladologgal.
Deigazn,Cyril,hiszenntalltam!Azenym!
Hogynevolnaatid,kedvesem.Nemrtem,mirtizgatodfelmagadennyire.
Nemizgatomfelmagam,csakegyszerenizgatottvagyok,sksz.
Vlhetlegnemisgondoltlr,hogyazlogtrgyfrfiholmiislehetpldulegyzsebravagyegy
prmandzsettagomb.
AkkornekedadomkarcsonyrajelentettekinagyvonalanMrs.Bixby.Alegnagyobbrmmel.
Dehaniholmi,akkorazenym.llazalku?
Igen,gymltnyos.Akarszvelemjnni,amikorkivltom?
Mrs.Bixbymrmajdnemkapottazajnlaton,demgidejbenmeggondoltamagt.Nemflthozza
foga,hogyafrjejelenltbengydvzljeazlogos,mintkedvesrgizletfelet.
Nem mondta lassan. Azt hiszem, inkbb nem. Tudod, mg sokkal izgalmasabb, ha itthon
maradok,skivrom.Jaj,csakneolyasmilegyen,amiegyiknkneksemkell!
Mondaszvalamitblintottafrje.Hanemrmegszerintemtvendollrt,kisevltom.
Dehiszenmagadmondtad,hogytszzatismegr!
Mindenbizonnyal.Neaggdj.
Jaj,Cyril,nolyantrelmetlenvagyok!Htnemirtzatosanizgalmas?!
NosmindenesetreszrakoztatmondtaMr.Bixby,smellnyzsebbecssztattaazlogcdult.
Nagysokrahtflett.ReggeliutnMrs.Bixbykiksrtefrjt,sfelsegtetteakabtjt.
Nedolgozdagyonmagadat,drgmmondta.
Nem,dehogy.
Hatraitthonleszel?
Remlem.
Lesziddbenzniazloghzba?krdezteazasszony.
Ejnye,elisfelejtettem.Taxithvok,odamegyekmostmindjrt.gyistbaesik.
Deugyenemvesztettedelazlogcdult?
Remlem,nemtapogattamegamellnyzsebtMr.Bixby.Nem,ittvan.
Vannladelgpnz?
pphogy.

DrgmszltMrs.Bixby.Afrjeelllt,smegigazgattaanyakkendjt,amialegcseklyebb
igazgatsrasemszorult.Havalaminagyonszp,hagygondolod,hogyrlnkneki,nemtelefonlnl
haza,amikorberszarendelbe?
Haakarod,telefonlhatok.
Tudod,naszvemmlynaztremlem,olyasmi,aminekedval,Cyril.Sokkaljobbanrlnk,haa
tidlenne,mintazenym.
Ezigennemesgondolkodsravall,kedvesem.Nodemostmrigyekeznemkell.
Vagyegyraelteltvel,amikoratelefonmegszlalt,Mrs.Bixbygyreplttaszobn,hogyazels
csengetsmgelsemhangzott,mrfelkaptaakagylt.
Megvan!mondtaMr.Bixby.
Nemigaz!Jaj,Cyril,mivolt?Valamij?
Hogyje!kiltottaMr.Bixby.Egyszerenfantasztikus!Vljcsak,amgmegltod!Elfogsz
julni!
Drgm,dehtmiaz?Monddmrmeg!
Csakannyitmondhatok,szerencsskisjszgvagy.
Szvalazenym?
Ht persze, hogy a tid. Csak azt az egyet nem tudom, hogyan lehetett ezt tven dollrrt
elzlogostani!Valakineknyilvnelmentazesze.
Cyril!Neknozz!Sztrobbanok,hamegnemmondod!
Megfogszrlni,hamegltod.
Monddmrmeg,miaz!!!
Talldki.
Mrs.Bixbyhallgatott.vatosan,mondtamagban.Nagyonnagyonvatosan!
Nyaklncmondtavgl.
Nem.
Brilinsgyr.
Mgcsaknemislangyos.No,segtek.Olyasmi,amitviselnek.
Amitviselnek?Mondjuk:egykalap?
NemkalapnevetettMr.Bixby.
Azistenszentszerelmre,Cyril!Mrtnemmondodmeg?
Megakarlaklepni.Estehazaviszem.
Hogyisne!kiltottMrs.Bixby.Mostazonnalodamegyek!
Nemszeretnm,kedvesem.
Jaj,drgm,nebutskodj.Mrtnemehetnkoda?
Mertnagyonsokadolgom.Felbortodadlelttibeosztsomat.Mrgyiscsszomflrt.
Akkortszaladokebdidben.J?
Nemmegyekelebdelni.Nos,nembnom,gyereideflkettkor,akkorbekapokegyszendvicset.
Istenldjon.
Mrs.BixbypontosanegyraharmincperckorrkezettMr.Bixbyrendeljhez.Becsengetett.Frje,
fehrkpenyben,maganyitottajtt.
Jaj,Cyril,olyanizgatottvagyok!
Lehetszis,kedvesem.Szerencsskisjszgvagy,tudode?Vgigvezettefelesgtafolyosn,bea
rendelbe.
Menjenebdelni,MissPulteneyszltodaMr.Bixbyazasszisztensnjnek,akippmszereket
helyezett a steriliztorba. Majd ha visszajn, befejezi. Vrt, amg a leny ki nem ment, azutn a
szekrnyhezlpett,ahovakabtjtszoktabeakasztani,srmutatott.Ottvanmondta.Csukdbea
szemed.
Mrs. Bixbyengedelmeskedett. Azutn mlyet llegzett, de nem engedte ki a levegt. A mlysges
csndbenhallotta,amintfrjekinyitjaaszekrnyajtt,majdhalksuhogst,ahogykivettegyruhadarabota
szekrnybenlgholmikzl.
Jlvan.Kinyithatodaszemed.
NemmeremnevetettMrs.Bixby.
Btran.Kukucs.

Mrs.Bixbyhamisksan,kuncogvakinyitottarsnyireaflszemtppcsakelmosdvaltta,aminta
frjeottllfehrkpenyben,svalamitamagasbaemel.
Nerc!kiltottaMr.Bixby.Valdinerc!
AvarzsigehallatraMrs.Bixbygyorsankinyitottaaszemt,sugyanabbanapillanatbanmrindultis,
hogymaghozleljeabundt.
Csakhogynembundavolt.Hanemegyvacakkisszrmeboa;ottfityegettafrjekezben.
Lttlmrilyengynyrt?!kiltottMr.Bixby,smeglengetteMrs.Bixbyorraelttadarabot.
Mrs.Bixbyszjhozemelteakezt,aztnhtrlt.Mindjrtsiktok,mondtamagban.Igen.Mindjrt
siktok.
Mibaj,kedvesem?Nemtetszik?Mrnemlengetteaszrmt.Afelesgrenzett,svrta,hogy
mondjonvalamit.
DeDehogyisnemhebegteMrs.Bixby.nszerintemigaznszp.Nagyonszp.
Egypillanatraallegzetediselllt,igaz?
Igen.Elllt.
Prma minsg mondta Mr. Bixby. A szne is szp. Tudod, mi a vlemnyem, kedvesem?
Szerintemezadarabbelekerlhetettlegalbbkthromszzdollrba.
Biztosan.
Ktllatvolt,ktkeshedt,koszlottkisllat,rajtavoltafeje,aszemehelynveggyngy,amancsa
lelgott.Azegyikbekaptaamsiknakafarkt.
TessknyjtottatMr.Bixby.Prbldfel.Elrehajolt,sabotfelesgenyakrakanyartotta,
azutnhtralpett,hogymegcsodlja.Tkletes.Igaznremeklll.Nemmindenkinekvanmnercboja,
kedvesem!
Tudom.
Okosabb,havsrlshoznemveszedfel.Mgutbbazthiszik,milliomosokvagyunk,smindenrt
tbbetszmtanak!
Majdgondolokr,Cyril.
Megkellmondanom,kedvesem,karcsonykormsraneszmts.Valjbannemisszndkoztam
tvendollrtklteniazajndkodra.
Elfordult,amosdhozlpett,snekiltottakeztsrolni.
Fussmost,kedvesem,ebdeljmegvalaholrendesen.Magamvinnlekel,deazregGormankintla
vrszobban,atrttprotzisvel.
Mrs.Bixbyazajtfelindult.
Meglmaztazlogost,mondtamagban.Mostegyenesenodamegyek,apofjbavgomeztakoszos
bot,shavisszanemadjaabundmat,nistenbizonymeglm.
Mondtammr,hogyksnmegyekmahaza?krdezteCyrilBixby.Mgakkorisakeztsrolta.
Nemmondtad.
Ahogygyelnzemahelyzetet,leszlegalbbflkilenc.Talnkilencis.
J.Nembaj.Istenveled.Mrs.Bixbykiment.Azajttbecsaptamagamgtt.
UgyanebbenapillanatbanMissPulteney,azasszisztensnlebegettvgigafolyosnebdelniindult.
Micsodaisteniidvan!villantottMissPulteneyragyogmosolytMrs.Bixbyre.Tncoslptekkel
jrt, parfmfelh lengte krl, s olyan volt, mint egy kirlyn, igen, szakasztott mint egy kirlyn, a
gynyrsgesfeketenercbundban,amitazezredesajndkozottMrs.Bixbynek.

HdtEdward
Louisa trlruht tartott a kezben, amikor kilpett a konyhaajtn a hts udvar hvs oktberi
napstsbe.
Edward!kiltott.Edward!Kszazebd!
Egypillanatraelhallgatott,flelt;azutnkimentagyepre,stovbbstltkicsirnykhzdotta
nyomban,megkerltearzsagyat,smentbenegyujjalmegrintetteknnyednanaprt.Kicsivolts
kvr,mgismeglepenknnyedmozgs,ringlpt,karjavllalendletesenmozgottjrskzben.A
bodzafaallkirtatglajrdra,azonisvgigment,aztnmeglltegyponton,ahonnanleltottahatalmas
kertvgbenlevmlyedsbe.
Edward!Ebdelnk!
Innenmr ltta a frjt, vagynyolcvanmternyire, lent a horpadsban, az erd szln a magas,
vkony alakot, khakinadrgban, sttzld szvetterben, amint hatalmas mglya mellett dolgozik, kezben
vasvilla, azzal hnyja a tsks gakat a tzre. A mglya vadul lngolt, narancs lnggal, tejfehr
fstfellegekkel,afstakertfelhzdott,sazszazglevelekisteniillatthordozta.
Louisalementalejtnafrjhez.Haakarja,onnanisszlthattavolnamegint,meghallottavolna,deez
amglyaegszenkitnnekltszott,valsggalvonzotta,hogyegszenkzelrlrezzeamelegt,snzze,
hogyang.
Ebdelnkmondta,ahogykzelebbrt.
Aha,szervusz.J,mindjrtmegyek.
Deszptz!
Elhatroztam,hogyegszenkipucolomeztahelyetmondtaafrje.Elegemvanmrebbla
cserjbl.Hosszarcncsurgottaverejtk,bajusznmintaharmatltki,nyaknktkispatakcsordoglta
magasnyakszvetterfel.
Csakneviddtlzsba,Edward.
Kikremmagamnak,Louisa,hogygybnjvelem,minthaszzesztendsvolnk.Senkineksemrt
egykistestmozgs.
Tudom,drgm,persze.Jaj,Edward,nzdcsak!
Afrfimegfordult,Louisranzett,akiamglyatloldalramutatott.
Nzzoda,Edward!Macska!
Teljesenszokatlansznnagymacskaltatzmellett,olyankzel,hogyalngmrmrabundjt
rte.Tkletesenmozdulatlanvolt,fejtflrebillentette,orraalevegben,hideg,srgaszemvelfigyeltea
frfitsazasszonyt.
Mgmegg!kiltottfelLouisa,eldobtaakonyharuht,nekiiramodott,ktkzzelmegragadtaa
macskt,elkaptaatztl,sbiztonsgostvolbanleraktaafbe.
Butamacskamondta,mikzbenleporoltakezt.Mibajod?
Sosefltsdamacskkatmondtaafrje.Mindigcsakaztcsinljk,amijlesiknekik.Vanelg
eszk.
Kilehet?Soselttamerre.
nsem.ktelensznevan.
Amacskaottltafvn,ssandnmregetteket.Ftyolos,befeltekintszemevolt,mindentuds
furcsntnd;orrakrlfinommegvetssejlett,minthaennekaktkzpkorlnynekaltvnyaaz
egyikkicsi,kvrsrzsaszn,amsikszikr,siszonynizzadmeglepvolnaugyan,delnyegtelen.
Macskaltrecsakugyanklnsvoltasznetisztaezstszrke,akknekleghalvnyabbrnyalatanlkl
,szreigenhosszsselymes.
Louisalehajolt,smegsimogatta.
Menjszpenhazamondta.Jcicaszpenhazamegy.
Ahzasprlassanmegindultfelfeladombonahzba.
Amacskafelllt,sanyomukbaeredt,elbbtisztestvolsgban,demindkzelebbkzelebbkerlt.
Nemsokraberteket,azutnelbkkanyarodott,sottmentelttkegszton,agyepentahzig,mintha
lenneittazr;farkafelmeredtalevegbe,akrazrboc.
Eredjhazamondtaafrfi.Eredjmrhaza.Neknknemkellesz.
Deahogyahzhozrtek,amacskaisbementvelk,sLouisaadottnekiegykistejetakonyhban.
Ebdkzbenamacskafelugrottakettjkkzttllresszkre,svgiglteaztkezst,fejeltszottcsak

azasztalfltt,amintmlysrgaszemvelamveletetfigyelte,tekinteteideodasiklottazasszonysafrfi
kztt.
NemtetsziknekemezamacskamondtaEdward.
Jaj,pedigolyanszp.Remlem,ittmaradegykicsit.
Louisa,idefigyelj!Ezazllatnemmaradhatitt.Vangazdja.Elveszett.shogyhadlutnismgitt
lebzsel,jobblesz,habeviszedarendrsgre.Majdazokgondoskodnakrla,hogyhazakerljn.
EbdutnEdwardtovbbkertszkedett,Louisapedig,szoksaszerint,leltazongorhoz.Kitnen
zongorzott,szvblszeretteazent,sjformnmindendlutnjtszottegyrcskt,csakgyamaga
gynyrsgre. A macska a dvnyon hevert, Louisa megllt mellette, s megsimogatta. A macska
kinyitottaszemt,rnzettegypillanatra,azutnlehunytamegint,stovbbaludt.
Nagyon szp cica vagy mondta az asszony. Gynyr a szned. Brcsak megtarthatnlak.
Azutnamacskafejtsimogatujjakisdudorratallt,ajobbszemflttegykiskinvsre.
SzegnycicamondtaLouisa.Ppokvannakaszpkisarcodon.Biztosanregszel.
Odamentazongorhoz,leltahosszszkre,denemkezdettmindjrtjtszani.Azkisrmeikz
tartozottazis,hogymindennapholmikoncertfltrendezett,gondosansszelltotta,rszletesenkidolgozta
amsort,scsakazutnkezdettjtszani.Nemakartamegzavarniazlvezetetazzal,hogymegllkzben,s
azon gondolkodik, mit jtsszk ezutn. Csak ppen annyi sznetet tartott mindegyik darab utn, mg a
kznsglelkesentapsol,sjabbszmotkvetel.Annyivalkellemesebb,haazemberkznsgetkpzel
magnak, s nhanha, mikzben zongorzott a jobb napjain persze , a szoba hullmzott, elszott,
elsttlt,sLouisanemltottmst,mintszksorokat,szksorokatsfehrarcoktengert,mindfelje
fordul,thallgatja,radshtatosfigyelemmel.
Nhaemlkezetbljtszott,mskorkottbl.Maisemlkezetblfogjtszani;mostppenahhozvan
kedve.Nosmilegyenamsor?ltazongoraeltt,aprkeztsszekulcsoltalben,kvr,rzsskis
figura,arcakereksmgegszencsinos,hajatakaroskontybanafejebbjn.Hakicsitjobbranzett,lttaa
macskt, amint ott alszik sszegmblydve a dvnyon olyan szp az ezstszrke bundja ott a
bborvrsprnn.KezdjktalnBachhal?Nem,inkbbvalamiVivaldit.AdmollConcertoGrossoBach
fleorgonatiratt.Igenezleszazelsszm.UtnatalnegykisSchumanntaKarnevlt,mondjuk?
Igen,finomlesz.AzutnmeghttalnvltozatossgkedvrtegykisLisztet.AzegyikPetrarcaszonettet.
A msodikat az a legszebb, az Edr. Utna megint valami Schumannt, egyik dersebb mvt a
Gyermekjeleneteket.Vglpedig,radsnak,egyBrahmskeringt,vagytaln,happenkedveleszhozz,
kettt.
Vivaldi, Schumann, Liszt, Schumann, Brahms. Nagyon szp msor, s knnyen megy majd kotta
nlkl.Kzelebbltegykicsitazongorhoz,svrtegypillanatig,mgahallgatsgsoraibanmrrezte,
hogyjnapjalesz,mgahallgatsgsoraibanelhalazutolskhgs;azutn,lassan,kecsesen,mint
jformnmindig,felemeltekezt,slettteabillentyket.
Ebbenapercbennemislttaamacsktigazsgszerintmegisfeledkezettrla,hogyottvan,de
ahogyaVivaldiversenymels,mlyhangjaihalkanfelzengtekaszobban,rbredt,aszemesarkbl
ltta,hogyhirtelenmozgstmad,egyvillansnyimozdulatadvnyon,jobbkzfell.Azonnalabbahagyta
ajtkot.
Mivan?fordultamacskhoz.Miabaj?
Azllatazimntmgbksenaludt,demostszlegyenesenltadvnyon,feszlten,olyanvoltateste,
akrafelvontj,flegnekmeredt,szemetgranylt,gybmultazongorra.
Megijedtl?krdeztegyengdenLouisa.Talnmgsosemhallottlmuzsikt.
Dehogyis,mondtamagban.Nemezabaj.Hogyjobbanutnagondolt,rjtt,hogyamacskatartsa
nemflelemrlrulkodik.Nemhtrl,saszemesemrebben.St,aztlehetmondani,elrehajol,feszltsg
vanbenne,sazarcaigen,azarcnfurcsakifejezsl,meglepetsis,dbbenetis.Perszeamacsknak
kicsiazarca,snemisnagyonkifejez,dehaazemberjlmegnziaszemtmegaflt,klnsenazta
kismozgkonybrfelletetaflalattsegykissmellette,nhaigenisersrzelmeketlthattkrzdni
rajta.Louisaalaposanszemgyrevettemostazarcot,smertkvncsivolt,mileszlegkzelebb,kinyjtotta
kezt,smegintelkezdteaVivaldit.
Mostmrvrtamacska,snemtrtntms,minthogyatestemgjobbanmegfeszlt.Deahogyazene
radtsgyorsult,abevezetselsizgattemtlafgafel,furcsa,szinteeksztzisnakmondhatkifejezs
radt el az llat kpn. Flt eddig hegyesen felszegte, most fokozatosan htrahzdott, szemhja

leereszkedett,fejeflrebillent,sepillanatbanLouisaeskdnimertvolnar,hogyazllatigaznmltnyolja
ajtkt.
Mostolyasmitltott(legalbbisaztgondolta),amitmrtbbszrmegfigyeltmuzsikthallgatemberek
arcn.Amikorazenerabulejti,magbazrjaahallgatt,klns,feszltelragadtatottsglkiazarcra,
ppolyanjlfelismerhet,mintamosoly.Amennyiremegtlhette,amacskaarcnmostszakasztotteza
kifejezsbukkantfel.
Eljtszottaafgt,utnaasiciliant,skzbenfolytonfigyelteamacsktadvnyon.Azutnvgleg
megbizonyosodott felle, hogy az llat csakugyan hallgatta, mert amikor a zene elhallgatott, a macska
hunyorgott, mocorgott egy kicsit, kinyjtztatta lbt, knyelmesebb pzba helyezkedett, gyorsan
krlnzettaszobban,majdvrakozsteljespillantstvetettLouisra.Szakasztottgyviselkedett,minta
koncertltogat,mikoramuzsikaegypillanatraeleresztiegyszimfniaktttelekzttirvidsznetben.
Annyiraemberimdraviselkedett,hogyLouisaszveelszorultizgalmban.
Tetszik?krdezte.SzeretedVivaldit?
Ahogykimondta,rezte,milyennevetsges,deazrtsezkellemetlen rzsseltlttteelnem
annyiranevetsges,mintamilyennekrezniekellene.
Nos,nincsmittenni,folytatnikellamsort:akvetkezszmaKarnevl.Amintelkezdettjtszani,a
macskamegintmozdulatlannmerevedett,egyenesenlt;azutn,ahogyahangoklassanskjesentitattk,
megintabbaafurcsa,olvadaneksztatikus rzsbesppedt,amiegykicsitfulladssegykicsit lom.
Igaznnagyonklnsltvnyvoltsmeglehetsenkomikus,ahogyezazezstsmacskaottla
dvnyon,sszrnyravesziazene.scsakmgbolondabbattl,gondoltaLouisa,hogyezazene,amitaz
llat szemmel lthatlag ennyire lvez, kztudottan nagyon is nehz, nagyon is klasszikus, gyhogy az
emberisgnagyrszenemisrtkeli.
Talnnemislveziigazn,gondoltaLouisa.Talncsakafflehipnotikusreakci,mintakgyk.
Vgtreis,hakgytlehetzenvelbvlni,macsktmirtnelehetne?Perszemegkellhagyni,millis
millimacskahallilyesmitmindenldottnap,rdiban,gramofonon,zongorn,studomsaszerinteddig
mgegyetlenegysemviselkedettgy.Ezamacskaszentlgyviselkedik,minthanyomonkvetneminden
egyeshangot.Fantasztikus.
Decsodlatosis.Igen.Alighajrmesszeazigazsgtl,hagygondolja,hogyezvalsgoscsoda,
affleszzvenkntegyszerelfordulllatcsoda.
Ltom,eztetszettmondtaadarabvgeztvel.Br,sajnos,manemnagyonszpenjtszottam.
Melyiktetszettjobban,aVivaldivagyaSchumann?
Amacskanemfelelt,gyhogyLouisa,nehogyelvesztsekznsgefigyelmt,rgtnfolytattaamsort
LisztmsodikPetrarcaszonettjekvetkezett.
sakkorklnsdologtrtnt.Hromngytemetjtszottcsak,amikorazllatbajszamegremegett.
Lassan felemelkedett, klnsen magasnak ltszott most, fejt flrehajtotta, majd a msik oldalra, s
mlysgesenkoncentrlttekintettelmeredtamesszisgbe,minthaaztmondan:Miez?Nemonddmeg.
Mindenhangjtismerem,demosthirtelennemtudom,miez.Louisaelbvltennzte,kicsiszjaflig
elnylt,fligmosolygott,dejtszotttovbb,svrta,hogyhtmostmrmiflecsodatrtnik.
Amacskafelllt,vgigstltadvnyon,leltmegint,hallgatottmgegykicsit;azutnhirtelenleugrott
apadlra,sfelszkttazongoraszkre,Louisamell.Ottlt,feszltfigyelemmelhallgattaagynyr
szonettet,mostnembrndozva,hanemnagyonegyenesen,srisisrgaszemtLouisakezreszegezte.
Na! mondta az asszony, mikor lettte az utols hangot. Idejttl mellm? Itt jobb, mint a
dvnyon?Naj,nembnom,demaradjszpencsendben,sneugrlj.Kinyjtottakezt,gyengden
vgigsimtott a macskn, fejtl a farkig. Ez Liszt volt magyarzta. Persze nha rettenten
kznsges,deezekadarabjaiigazncsodaszpek.
Mr lvezte ezt a klns llatpantomimot, gyhogy rtrt a kvetkez szmra, Schumann
Gyermekjeleneteire.
Egyktpercejtszottcsak,amikorszrevette,hogyazllatmeginthelyetvltoztatott,smostjraott
vanadvnyon.kzbenakeztfigyelte,ezrtnemvetteszrevalsznleg,hogyelment;deazrtnagyon
gyorsshalkmozdulatlehetett.Amacskamostisbmultr,mostisszemmellthatanersenfigyeltea
zent,deLouisagyltta,minthaelszlltvolnabelleazafldntlielragadtatottsg,amiazelzdarab,a
Lisztm alatt rabul ejtette. Mi tbb: az, hogy leugrott a szkrl, s visszament a dvnyra, mintha
csaldottsgnakkesenszlbizonytkavolna.

Mibaj?krdezteLouisa,mikoradarabvgrert.NemszeretedSchumannt?Miolyanklnsen
isteni Lisztben? A macska egyenesen visszanzett r, azzal a srga szemmel, amiben kzpen apr,
szurokfeketefgglegesvonalaklltak.
Ht ez mr igazn nagyon rdekes, gondolta Louisa. Egy kicsit ksrteties is, ha az ember jobban
belegondol.Deahogyrnzettamacskra,amintottladvnyon,okosansfigyelmesen,sszemmel
lthatanvrjaafolytatst,Louisahirtelenmegnyugodott.
Ht j mondta.Mostfigyeljide.Akedvedrt megvltoztatom amsort. gyltszik, Lisztet
nagyonszereted.Jtszomtlemgvalamit.
Habozott,gondolkodott,milennej,aztnhalkanelkezdteaKarcsonyfaciklustizenktkisdarabjnak
egyikt.Kzbenfigyelmesennzteamacskt,snyombanszrevette,hogyabajszamegintmegrezdl.
Leugrottasznyegre,egypillanatigmegllt,flrehajtottafejt,reszketettizgalmban,azutnlass,selymes
lptekkelmegkerlteazongort,felszkttaszkre,sleltLouisamell.
ppadarabkzepnjrt,amikorEdwardbejttakertbl.
Edward!kiltottLouisa,sfelugrott.Jaj,Edward!Idehallgass,drgm!Hallgasdcsakmeg,mi
trtnt!
Namivan?krdezteEdward.Uzsonnzniszeretnk.Keskeny,karvalyorr,lilsarcavolt,s
ahogyfnylettazizzadsgtl,olyanvolt,mintegyhossz,nedvesszlszem.
Amacska!kiltottfelLouisa,sazllatramutatott:ottltnmnazongoraszken.Csakvrj,mg
meghallod!
Minthaaztmondtamvolna,hogyviddbearendrsgre.
Jaj,Edward,hallgassmrmeg.Iszonyanizgalmas.Ezamacskamuziklis!
Csakugyan?
Szeretiazent,srtishozz.
Na,mostmrelgebbl,Louisa,sazistenszerelmre,uzsonnzzunk.Melegemvan,fradtvagyok,
rengetegcserjtkiirtottam,mostanigraktamatzet.Leltegykarosszkbe,azasztalknlldobozbl
cigaretttvettki,azirdatlannagyasztalingyjtvalrgyjtott.
De ht nem rted, hogy valami iszonyanizgalmas trtnt ppitt, atulajdon hzunkban, mgte
odakintvoltl,olyasmi,hogymgazsemlehetetlenhthogyismondjam:trtnelmijelentsg!
Ehheznemfrktsg.
Edward,azistenrt!
Louisaazongornlllt,rzsskisarcamgpirosabbvolt,mintvalaha,orcjnbborsznfoltgyltki.
Happentudniakarod,megmondhatom,hogymitgondolok.
Hallgatlak,kedvesem.
Azthiszem,lehetsges,hogyebbenapillanatbannemmslittkzttnk,mintElhallgatott,
minthahirtelenrdbbenneagondolatkptelensgre.
Nos?
Lehet,hogybutasgnakgondolod,Edward,denekemezameggyzdsem.
Htmonddmrmegvgre,hogykilittkzttnk?
MagaLisztFerenc!
Frjelassan,hosszanmegszvtacigarettjt,safsttamennyezetfelfjta.Feszesbr,besppedt
arcnltszott,hogyhosszvektateljesprotzisthord,sahnyszorszvegyetacigarettjn,azarcamg
jobbanbespped,sapofacsontjakill,akrahallfej.
Nemrtem,amitmondaszszltEdward.
Edward, ide hallgass. Amit ma dlutn a tulajdon kt szememmel lttam igazn csak arra
gondolhatok,hogyittezallekvndorlsesete!
Mrmintezatetvesmacska?
desem,igazn,nebeszljgy.
Talnbetegvagy,Louisa?
Ksznmszveskrdsedet,semmibajom.Csakegykicsitmegzavartezadologigen,nemis
tagadom,dehtmsiscsakgyvolnavele,haaztltja,amitnEdward,hiddel,eskszm
Dehtmitrtnt,haszabadrdekldnm?
Louisa elmondta. Amg beszlt, frje ott hevert a szkben, lbt hosszan kinyjtztatta, szvta a
cigarettjt,seregetteafsttamennyezetfel.Ajknvrtelen,cinikusmosoly.

Nincsenebbensemmiklnsmondta,mikorLouisaatrtnetvgrert.Betantottmacska,
ennyiazegsz.Trkkttantottakbeneki,ezazegsz.
Jaj,Edward,nebeszljilyenbutasgokat.AhnyszorLisztetjtszom,egszenlzbajn,siderohan,
smellmtelepszikaszkre.DecsakLisztnl,mrpedigaztsohasenkinemtanthatjabeegymacsknak,
hogymegklnbztesseLisztetSchumanntl.Mgtemagadsemtudod.Deezamacskatvedhetetlen.Mg
alegismeretlenebbLisztetisfelismeri.
Ktszermondtaafrje.Eddigmindsszektszertettemeg.
Azppenelg.
Na,htnzzkmegmgegyszer.Rajta.
NemmondtaLouisa.Nemsnem.MerthogyhacsakugyanLiszt,mintahogyszerintemaz,vagy
legalbbisLisztlelkevagyakrmi,amivisszajr,akkorigaznnemval,hogymindenflemltatlan,buta
ksrleteketvgezznkvele.
De kedvesem! Ez egy macska egy meglehetsen ostoba szrke macska, amelyik majdnem
megperzseldttamglyamellettdlelttakertben.sklnbenis,mittudszteallekvndorlsrl?
AlleknekemannyiiselgjelentettekiellentmondstnemtrhangonLouisa.Azszmt,
semmims.
Na j, ht akkor nzzkmeg, mit tud. Nzzk csak, megtudjae klnbztetni asajt dolgait a
mstl.
Nem,Edward.Mrmondtam.Nemvagyokhajlandbutacirkuszimutatvnyokraknyszerteni.Mra
elgvolt.Hanemakvetkeztfogomcsinlni.Jtszomnekimgegykevesetasajtkompozciibl.
Naht,ezaztnabizonytk!
Csakfigyeljide.segydologbiztos:amintfelismeri,nemleszhajlandelmozdulniaszkrl,ahol
mostl.
Louisaodamentakottaszekrnyhez,kivettegyLisztalbumot,gyorsanvgiglapozta,skivlasztottegy
szpdarabot,ahmollszontt.Nemakartavgigjtszani,deamikorelkezdte,smegltta,hogyamacska
ottl,svalsggalreszketrmben,smegigzettfigyelemmelkvetiakezemozgstegyszerennem
voltszveabbahagyni.Vgigjtszotta.Amikorelhallgatott,felnzettafrjre,smosolygott.
Naltod.Nemmondhatod,hogynemimdja!
Szeretiahangokat,ennyiazegsz.
Imdja! Ugye, des? krdezte a macsktl, s felemelte. Jaj, istenem, csak tudnl beszlni.
Gondoldcsakel,drgm,fiatalabbveibenismerteBeethovent.sismerteSchubertetsMendelssohnts
SchumanntsBerlioztsGriegetsDelacroixtsIngrestsHeintsBalzacot!smgristen!Hiszen
Wagnerapsavolt!snmostWagnerapsttartomakaromban!
Louisa! szlt r a frje, s felegyenesedett a szkben. Trj magadhoz! Furcsa le volt a
hangjnak.
Louisagyorsanfelnzett.
Edward,nazthiszem,tefltkenyvagy.
Egynyomorultszrkemacskra!
Csak ne lgy olyan undok cinikus! Ha gy fogod fel a dolgot, legokosabb, ha msz vissza
kertszkedni, minket meg bkben hagysz. Ugye, des, az lesz a legjobb? krdezte a macskt, s
megsimogattaafejt.Estemegmajdmegintmuzsiklunkkettesben,megintjtszomnekedamveidbl.
Bizonymondta,smegcskolgattaanyakt,megegykisChopintistaln.Neismondd:tudom,hogy
imdodChopint.Nagybartsgbanvoltatok,ugye,desem?Amiaztilletihajlemlkszem,ppChopin
laksnismerkedtlmegletednagyszerelmvel,azzalaMadameHogyishvjkkal.Hromtrvnytelen
gyerekeisszletetttled,igaz?Bizony,bizony,tekishuncut,neistagadd. gyhogyChopinislesz
mondta, s megint megcskolta a macskt , s akkor majd biztosan visszaemlkezel mindenfle szp
dologra,ugye?
Louisa,azonnalhagydabba!
Jaj,nemorogjmr,Edward.
gyviselkedsz,mintegykomplettidita.Klnbeniselfelejted,hogymaesteBilikhezmegynk,
kanasztzni.
Dehtmostigaznnemmehetekel.Szsemlehetrla!
Edwardlassanfelkeltaszkbl,aztnlehajolt,senergikusanelnyomtaacigarettjtahamutartban.
Monddcsakszltcsndesen.Tetnyleghiszelebbenaebbenazagyvasgban?

Hthogynehinnk!Vlemnyemszerintmostmrnemisfrhethozzktsg.sveddtudomsul,
Edward,hogyezigennagyfelelssgetjelentneknkmindakettnknek.Nekedis.
Tudod, mi a vlemnyem? krdezte Edward. Hogy orvoshoz kne menned. Mghozz
haladktalanul.
Azzalsarkonfordult,skivonultaszobbl,afranciaablakont,akertbe.
Louisanzte,amintvgigmegyagyepenamglyjhozmegacserjihez,svrt,mgeltnikszem
ell,scsakakkorfordultsarkon,srohantabejrathoz,karjbanvitteamacskt.
Hamarosanmrakocsibanlt,savrosfelhajtott.
Aknyvtrelttlltmeg,amacsktbezrtaakocsiba,megfelsietettalpcsn,sakatalgusterembe
ment.KttrgykrkartonjaitnztetLLEKVNDORLSsLISZT.
LLEKVNDORLS alatt egy cmet tallt: Ismtld fldi let Okok s jelensgek cmmel,
bizonyosF.MiltonWillistollbl,megjelent1921ben.LISZTalattktletrajzralelt.Kivettemindahrom
ktetet,lementakocsihoz,shazahajtott.
Otthonletetteamacsktadvnyra,magaismelltelepedettahromknyvvel,snekikszltaz
elmlylt olvassnak. Elhatrozta, hogyF. Milton Willis rral kezdi. Vkonyka, meglehetsen mocskos
ktetvolt,deigenkomolyklsej,saszerznevetekintlyesencsengett.
Allekvndorlstanaszerint,rtesltLouisaaknyvbl,allekmindmagasabbsmagasabbrend
llatokbakltzik.Emberpldulcsakgynemszlethetjrallatknt,mintahogyafelnttblsemlesz
tbbgyermek.
Eztmgegyszerelolvasta.DehthonnantudhatjaeztF.MiltonWillis?Mirtolyanbiztosbenne?Sz
sincsrla.Ilyesmibensenkisemlehetbiztos.HanemazrtezamegllaptscsakkifogtaaszeletLouisa
vitorljbl.
Valamennyinktudatkzpontjakrl,aszilrdklsburkonkvl,mgngytesttartzkodik,atesti
szemszmralthatatlanul,mmindazokaszemlyekvilgosanltjk,kiknekafelfogkpessgetestfltti
dolgoktekintetbenamegfelelfejldsifokonll
Ebblegysztsemrtett,deazrtcsakfolytatta, shamarosanrdekesrszhezrkezett,amelybl
megtudhatta,ltalbanmennyiideigtartzkodiktvolafldtlallek,mielttmstestbenvisszatrne.A
tvolitidejetpusokszerintvltakozik,Mr.Willistblzatartelmbenakvetkezkppen:
Alkoholistksfoglalkozsnlkliek4050v
Betantottmunksok60100v
Szakmunksok100200v
Polgrsg200300v
Nagypolgrsg500v
Birtokosnemessg6001000v
Avatottak15002000v
GyorsanbelelapozottazegyikLisztrlszlletrajzba,hogymegllaptsa,mikorhaltmegLiszt.A
knyvszerintBayreuthbanhaltmeg,1886ban.Vagyishatvanhtesztendeje.Mr.Willistblzataszerint
tehtLisztbetantottmunkskelletthogylegyen,hailyenhamarvisszatrt.Nem,hteznemvgssze.A
szerz ranglistja egybknt sem valami meggyz. Willis r szerint a birtokos nemessg a teremts
koronja. Vrs frakk, szentjnoslds s vrengz, szadista rkavadszat. Nem, ez csak tveds lehet,
gondoltaLouisa.rlt,amikorrbredt,hogymrnembzikMr.Willisben.
Tovbbolvasta a knyvet, s hamarosan egy listra bukkant: a leghresebb llekvndorlsi esetek.
EpikttoszolvastaRalphWaldoEmersontestbentrtvisszaafldre,CiceropedigmintGladstone.
Nagy Alfrd kirly Viktriakirlynbenlttt jra testet, Hdt Vilmos pedigKitchener tbornokban.
AshokaVardhana,Indiakirlya(Kr.e.272)HenrySteelOlcottezredes,akztiszteletnekrvendamerikai
gyvd testbe kltztt, Pthagorsz megtesteslse pedig Koot Hoomi mester, az az riember, aki
megalaptottaaTcoztiaiTrsasgot,MadameBlavatskysH.S.Olcottezredes(akztiszteletnekrvend
amerikaigyvd,msnvenAshokaVardhana,Indiakirlya)trsasgban.HogyMadameBlavatskykivolt
elz letben, arrl nem trtnt emlts. Ezzel szemben kiderlt, hogy Theodore Roosevelt szmos
megtesteslseisornjelentsnpvezriszerepetjtszottTleszrmazottazsiKhaldeakirlyihza;kb.
Kr.e.30000benugyanisamaCaesarnvenismertEgo,Perzsiaakkoriuralkodja,Khaldeakormnyzjv

neveztekiRooseveltsCaesarazidkfolyamntbbzbenkerltekegyvkatonaispolgrivezri
minsgben;egyalkalommalpedig,sokezeresztendvelezeltt,mintfrjsfelesg
EztmrmegelgelteLouisa.Mr.F.MiltonWillisegyszerencsaktallgat.Nekinemimponlezasok
dogmatikuskijelents.Brazipsemindenbizonnyaljnyomonvan,dekijelentseiszlssgesek,kivltaz
els, az llatokrl. Remlhetleg hamarosan meghkkenti az egsz Teozfiai Trsasgot, mert
bebizonytja,hogyemberillekalacsonyabbrendllatkpbenisvisszatrhet.shogynemfelttlenl
betantottmunksmindaz,akiszzvenbelltrvissza.
MostttrtazegyikLisztletrajzra,sppentfutotta,amikorfrjebejttakertbl.
Mostmegmitcsinlsz?krdezteEdward.
, csak ellenrzk egykt adatot. Ide figyelj, drgm, tudtad te azt, hogy Theodore Roosevelt
valamikorCaesarfelesgevolt?
Louisa mondta Edward. Ide hallgass! Hagyjuk most mr abba ezt a sletlensget, j? Nem
szeretem,habolondotcsinlszmagadbl.Addideaztanyomorultmacskt,majdnelviszemarendrsgre.
Louisaminthanemishallottavolna.Ttvamaradtaszja,gybmultLisztkpreazlbenhever
knyvben.
risten!kiltottfel.Edward!Idenzz!
Miaz?
Idenzz!Abibircskokazarcn!Egszenelfelejtettem!Olyannagybibircskokvoltakazarcn,
hresvolterrl!Mgatantvnyaiiskisszrpamacsokatnvesztettekazarcukon,ugyanazokonahelyeken,
hogyhozzhasonltsanak.
Ennekmegmikzehozz?
Semmi.Mrmintatantvnyoknak.Deabibircskoknakannlinkbb.
Egekura!mondottaafrfi.Magassgosegekmindenhatura!
Amacsknakisvan!Idenzz,mindjrtmegmutatom.
lbevetteamacskt,azarctkezdtevizsglgatni.
Tessk!Ittazegyik!Megmgegy!Vrjcsak!Azthiszem,ugyanazokonahelyekenvannak!Holaza
kp?
Azeneszerzhres,regkorikpevoltez;aszpvons,ertsugrzarcothossz,szhajkeretezi,a
fltiseltakarja,snyakrahullik.Azarconvilgosanlthatvalamennyijkorabibircsk,szmszerintt
darab.
Na nzd csak, itt a kpen a jobb szemldk felett van egy. Megvizsglta a macska jobb
szemldknekkrnykt.Igen!Ittvan!Pontosanugyanazonahelyen!sbaloldaltisegy,azorrafltt
igen,ezisugyanottvan!Megalattamgegy,azarcn.skett,majdnemegymsmellett,azllaalatt,
jobboldalt.Edward!Edward!Gyorsannzdmeg!Pontosanegyezikvalamennyi!
Ezavilgonsemmitsembizonyt.
Louisafelnzettfrjre,akiottlltaszobakzepn,zldszvetterben,khakinadrgjban,smostis
szakadtrlaavertk.
Mertflsz,Edward,igaz?Flsz,hogyveszlyeztetedacsudafontosnagymltsgodat,sesetleg
majdaztgondoljkrlad,hogyezegyszerbolondotcsinlszmagadbl.
Egyszerennemesemeksztzisba,sksz.
Louisamegintaknyvbemlyedt,tovbbolvasott.rdekesszlaltmegazutn.Ittaztolvasom,
hogyLiszt Chopinnekvalamennyi mvt szerette, kivve egyetlenegyet abmoll Scherzt. Azt, gy
ltszik, utlta. GuvernntScherznak nevezte el, s azt mondta, hogy msnak nem is val, csak
nevelnknek.
Nas?
Edward,idefigyelj!Hamrilyenundokvagyebbenadologban,eztlegalbbhallgasdmeg.Tudod,
mitcsinlok?Eljtszomaztadarabot,temegmaradjitt,snzd,hogymitrtnik.
sakkortalnmltztatszvacsortiscsinlni.
Louisafelllt,kivettakottaszekrnyblegynagyzldktetet:Chopinsszesmveit.Ezaz.Persze,
emlkszemr.Tnylegelgrmes.Na,mosthallgassideilletleginkbbnzzide!Mindjrtmegltod,mit
csinl.
Akottatartratetteaktetet,slelt.Frjellvamaradt.Zsebrevgtakezt,szjbancigarettafityegett,
sakaratlanulisnzteamacskt,amelyikmostadvnyonszundiklt.AmikorLouisalettteabillentyket,
aszoksosdrmaihatstrteel:azllatfelugrott,minthadarzscsptevolnameg,majdlegalbbegypercig

mozdulatlanulllt,fltfelszegte,egsztestbenreszketett.Azutnegyszerrenyugtalanlett,felaljrklta
dvnyon.Vglleugrott,sfelszegettorral,magasratartottfarokkal,lassan,mltsgteljesenkivonulta
szobbl.
Tessk! kiltott fel Louisa, felugrott, s utnaszaladt. Ht ezt nzd meg! Mi ez, ha nem
bizonytk?! Bejtt megint, karjban hozta a macskt, letette a dvnyra. Arca izgatottan ragyogott,
sszeszortottklnfehrentkzttkiacsont,fejebbjnakiskontymeglazult,flrebillent.
Na,mitszlsz,Edward?Miavlemnyed?sbeszdkzbenidegesennevetett.
Megkellmondanom,hogyigaznszrakoztatvolt.
Szrakoztat!KedvesEdward,ezalegeslegcsodlatosabbdolog,amitaavilgvilg!JsgosIsten!
Felkaptaamacskt,skeblrelelte.Htnemisteni,hogyLisztFerencittvanafedelnkalatt?
Louisa,krlek.Nehiszterizlj!
Jaj,htmuszj,igaznshaelgondolom,hogymostmrrkreittmaradvelnk!
Hogymondod,krlek?
Jaj,Edward!Aligbrokbeszlni,olyanizgatottvagyok.Tudod,mileszalegelsdolgom?Azegsz
vilg valamennyi muzsikusa biztosan ltni akarja, igen, s kikrdezni mindenkirl, akit ismert
BeethovenrlsChopinrlsSchubertrl
Nemtudbeszlnikzlteafrje.
Jlvan.Akkoris.Debiztosanltniakarjk,csakltnismegrinteni,sasajtszerzemnyeiket
eljtszanineki,modernzent,amilyetmgnemhallottsoha.
Nemvoltannyiranagy.Nemmondom,haBachvolnavagyBeethoven
Lgyszves,Edward,neszaktsflbe.Mostpedigakvetkeztfogomcsinlni:kzlmahrtavilg
valamennyi jelents zeneszerzjvel. Ktelessgem. rtestem ket, hogy Liszt itt van, s meghvom,
ltogasskmeg.smitgondolsz,mileszakkor?Azelsreplgppeljnnek,avilgmindentjrl!
Hogymegnzzenekegyszrkemacskt?
Jaj,drgm,azmindegy.Akkorisaz.Kitrdekelaklseje?Jaj,Edward,ilyenizgalmasdologmg
sohaazletbennemtrtnt!
Aztfogjkhinni,hogymegrltl.
Csakvrjl,majdmegltod.Karjbantartottaamacskt,gyengdenbeczgette,deafejefltta
frjrenzett,akimostodamentafranciaablakhoz,skibmultakertbe.Leszlltazeste,agyepzldbl
feketbefordult,tvolbanltszottamglyafehrenfelszllfstje.
Nemmondtaafrfi,denemfordultvissza.Szsemlehetrla.Aznhzambannem.Tisztra
bolondnaknznnekmindakettnket.
Edward!Hogyrtedezt?
gy,ahogymondom.Megtiltom,hogyrisireklmotcsapjegyilyenszamrsgkrl.Trtnetesen
egybetantottmacskraakadtl.Jeddigrendbenvan.Haakarod,tartsdmeg.Nembnom.Denem
hajtom,hogyennltbbetcsinlj.Megrtetted,Louisa?
Tbbet?Minltbbet?
Elegemvoltebblazostobalocsogsbl.gyviselkedsz,mintazeszels.
Louisaletetteamacsktadvnyra.Aztnlassanfelegyenesedett,teljesaprcskamagassgban,s
elrelpett.Afeneegyenmegtged!kiltott,stoporzkolthozz.letnkbenelszrtrtnikvalami
igaznrdekes,temeghallrarmlsz,hogybelekeveredsz,mertesetlegvalakimgkinevet!Igazamvan?
Ugye,hogyigazamvan?
Louisamondottaafrje.Elgebbl.Szeddsszemagad,sazonnalhagydeztabba.Odamentaz
asztalhoz,kivettadobozblegycigarettt,rgyjtottazirdatlanasztalingyjtval.Azasszonynzte,most
mr knnyekgylekeztekaszemesarkban, skt apr fnyes golycskbanvgigfutottakbepderezett
orcjn.
Mostanbankicsitsoknlunkajelenet,LouisamondtaEdward.Neszaktsflbe,krlek.Figyelj
rm.Rendbenvan,tudom,nehzkorszakezazletedben,de
,Uramisten!Teidita!Tenagykpidita!Htnemltod,hogyezegszenms,hogyezhogyez
valsgoscsoda?!Htnemltod?
EkkorEdwardodalpettelje,skemnyenmegfogtaavllt.Azgcigarettaaszjbanvolt,s
Louisa jl ltta Edward brn az odaszradt vertkfoltok halvny krvonalait. Ide figyelj mondta
Edward.hesvagyok.Nemmentemelgolfozni,segsznapakertbengrcltem,gyhogyfradtvagyok,

shesvagyok,svacsorzniakarok.Teis.Mosteredjakonyhba,shozzlmindakettnknekvalami
finomennivalt.
Louisahtrlt,mindktkeztszjhozemelte.Jsgosg!sikoltott.Egszenelfelejtettem.Hiszen
biztosanhenhal!Amitamegjtt,nemadtamnekimst,csakaztakistejet!
Kinek?
Hogyhogykinek?Htneki!Megyekismindjrt,fzkvalamiegszenklnlegeset.Csaktudnm,mi
voltakedvenctele.Mitgondolsz,Edward,mitennealegszvesebben?
Azistenit,Louisa!
Edward. Lgy szves. Ezt az egsz dolgot most kivtelesen bzd rm. Lehajolt, s gyengden
megrintetteamacskt.Maradjcsakitt.Nemsokrajvk.
Louisakiment a konyhba, megllt egy pillanatra, azontndtt, milyenklnleges nyencsget is
kszthetne.Talnfelfjtat?Igen,htazcsakugyanfinom.PerszeEdwardnemnagyonszereti,dehtezzel
sajnosmostnemtrdhetnk.
Nemvoltvalamihresszakcsn,safelfjtknyesholmi,demostnagyonodafigyelt,skivrta,mga
stkellenfelmelegszik.Mgafelfjtastbenvolt,sLouisakeresettvalamihozzvalt,eszbejutott,
hogy Liszt valsznleg soha letben nem evett sem alligtorkrtt, sem grapefruitot. Na, majd most
megkstolja,ebblakettblcsinlsaltt.Vajonmitszlhozz?rdekeslesz.
Mikorelkszltmindennel,tlcratetteavacsort,sbevitteanappaliba.Amikoraszobbalpett,
ltta,hogyafrjeppenbejnafranciaablakontakertbl.
Ittavacsoramondtaazasszony,letetteatlct,sadvnyfelfordult.s?
Frjebecsuktaakertajtt,sazasztalhozlpettcigarettrt.
Edward!Hovalett?
Kicsoda?
Nagyonjltudod!
Aha,persze.Hogyne,igen.Nos,szvalElrehajolt,hogyrgyjtson,kezekrlfogtaazirdatlan
asztalingyjtt.Felpillantott,megltta,hogyLouisanzicipjtskhakinadrgjaszlt,amelynedves
volt,mertamagasszlfbenjrklt.
Csakkimentemmegnzni,gemgatzmondtaEdward.
Louisatekintetefeljebbsiklott,smegllapodottEdwardkezn.
SzpenlngolfolytattaEdward.Azthiszem,kisemalszikazjszaka.
Deazasszonymegrgztttekinteteknyelmetlenvolt.
Na,mivan?krdezteEdward,sletetteazngyjtt.Azutnlenzett,scsakmostvetteszrea
hosszkarmolst,amelyvilgosanlthatanhzdotttlsanakezefejn,azujjaktvtlacsuklig.
Edward!
Igenmondtaafrfi.Tudom.Kellemetlenezatskscserje.Sztmarcangoljaazemberbrt.Na,
Louisa,miaz?Mibajod?
Edward!
Azistenszerelmre,htljmrle,smaradjveszteg!Mitizgatodmagadatmrmegint?Louisa!Nem
hallod,Louisa?!ljle,deazonnal!

Szuperpemp
Hallraizgatommagam,Albert,igaznmondtaMrs.Taylor.
Szemtlenemvetteakisbabrl,akimosttkletesenmozdulatlanulfekdtanyjabalkarjban.
Tudom,tudom,hogyvalamibajavan!
Akisbabaarcbrettetsznfnylett,akragyngyhz,srfeszltacsontra.
PrbldcsakmondtaAlbertTaylor.
Minek?gyishiba.
Azrtcsakprbld,Mabel.
Azasszonykivetteazvegetaforrvizeslbosbl,nhnycspptejetakezefejrecsppentett,hogy
rezze,milyenmeleg.
Na,picikmsuttogta,na,szpenbredj,drga,egylmgegykicsit.
Melletteakisasztalonolvaslmpallt,sfnyelgy,srgaragyogsbaburkoltaazasszonyt.
Na,igaznmondtacsakegyegszenkicsitmg
Frjeazjsgflttnzteazasszonyt:mrflholtszegnyafradtsgtl,smskorkomoly,nyugodt,
tojsdadarcamostspadtselgytrtsktsgbeesett.Degyis,ahogyafejtagyerekflhajtjaolyan
szp!
Ltod?suttogtaazasszony.Hiba.Nemkellneki.
Afnyfeltartottaazveget,amrcsbeosztstfrkszte.
Harmincgramm.Ennyiazegsz.Nem,nemisegszen.Csakhsz.Hiszengyhenhal.Albert,hen
hal!Hallraizgatommagam.
Tudommondtaafrfi.
Csakrjnnnekvgre,hogymiabaj!
Nincssemmibaj,Mabel.Idkrdsecsak.
Hogymondhatod,hogynincssemmibaj?!
Nemnmondom,hanemRobinsondoktor.
Idehallgass!mondtaazasszony,sfelllt.Nekemsenkisemondja,hogyazrendjnval,hogy
egyhathetesgyerekegyrecsakfogysfogy,shogymregyteljeskilvalkevesebb,mintamikorvilgra
jtt!Nzdcsakmegalbt!Csupacsontsbr!
Akisbabaernyedten,mozdulatlanulcsggttazanyjakarjn.
Robinsondoktoraztmondta,neizgasdmagad,Mabel.Amsikorvosisaztmondta.
risi!mondtaazasszony.Htezrisi!Hogyneizgassammagam!
Na,igazn,Mabel.
Dehtazgszerelmre,mitcsinljak?Nevessek?Minthajviccvolna?
Eztnemmondta.
Utlomazorvosokat!Valamennyit!sikoltottazasszony,elrntottamagtafrjtl,skifutotta
szobbl,alpcsfel,vittemagvalakisbabt.
AlbertTaylornemmozdult,hagytaelmenni.
Nemsokrameghallotta,amintazasszonyodafentjrkl,ppafejefltt,ahlszobban,top,top,top,
gyors,idegeslptekalinleumpadln.Nemsokraelhallgatnakalptek,akkormajdfelkelsutnamegy,
samikorbelpahlszobba,otttalljaazasszonyt,mintmindig:lablcsmellett,meredtennzia
gyereket,magbansrcsak,halkan,snemhajlandelmozdulniakisbabamelll.
henhal,Albertmondjamajd.
Ugyanmr,hogyhalnahen.
Deigenishenhal.Tudom!Mondd,Albert
Igen?
Ugyeteistudod,csaknemvallodbe.Igaz?
sezgymegy,mindenldotteste.
Mlthtenvisszavittkagyereketakrhzba,adoktortettltalpigmegvizsglta,saztmondta:nincs
semmibaja.
Kilencvutnszletettakisbaba,doktorrmondtaMabel.nbelehalok,havalamitrtnikvele.
Ennekhatnapjamr,sagyerekaztamegintszztvengrammotvesztettaslybl.

Deht haaz ember izgatjamagt, azzal nem megysemmire, gondolta Albert Taylor. Legokosabb
ilyesmiben a doktorra hallgatni. Felvette lbl a folyiratot, szrakozottan vgigfuttatta tekintett a
tartalomjegyzken:nolssuk,mithoznakezenahten.
Mhekkztt,mjusban
Mzesstemnyek
Mhszetsgygyszerszet
Hasznostudnivalkamhbetegsgekrl
jhreinkaszuperpemprl
Hetistnkamhesben
Agygyerejmhszurok
BritMhszekviKzgylse
EgyesletiHrek
AlbertTaylorvilgletbencsggttamheken.Gyerekkorbanpusztakzzelfogdostaamheket,
beszaladtahzba, mutogattaanyjnak,nha egyetaz arcra tett,hagytavgigmszni arcn, nyakn,s
meglepmdonsohaegysemcsptemeg.ppellenkezleg:aztlehetmondani,amhekislveztkAlbert
Taylortrsasgt.Megsemprbltakelszllni,shaelegevoltbellk,vatosanlesprteketazujjaival.
Mggyisvisszavisszatrtek,sakarjra,kezre,trdre,brnekbrmilyenszabadfelletretelepedtek.
Apjakmvesvolt,skonokullltotta,hogyafitmegbabonztk,hogyaprusaiblradabvs
kiprolgs,shogyenneknemleszjvge,csakhipnotizlgassaazokatarovarokat.HanemazanyjaIsten
adomnynak tekintette a dolgot, s urambocs, mg Szent Ferenc meg a madarak pldjval is
elhozakodott.
Ahogyntt,nvekedett,AlbertTaylormhszeretetevalsgosmegszllottsggfajult,stizenktves
korbanmrkaptravolt.Kvetkeznyronfogtabeazelsrajt.Ktvmlva,tizenngyesztendsenmr
t csinos kaptra sorakozott apja kis hznak hts kertse mellett, s nem rte be a mztermels
mindennapimunkjval,hanemakirlynnevelsfradsgossknyesfeladattiszte,lrvkatltetetta
mestersgessejtcsszkbe,megatbbi.
Soseszorultfstlsre,amikorakaptrbelsejbenmatatott,kesztytsemhzott,semvdlarcot.Igen,
AlbertTaylorsamhekkzttklnsvonzalomtmadt,safaluban,boltokban,kocsmkbanmrholmi
respektusflvelemlegettk,smindtbbenjttekelhozzmzetvsrolni.
Tizennyolcveskorbanmregyholdlegeltbrelt,egycseresznysmellettlentavlgyben,afalutl
egymrfldnyire,sittnekiltottsajtmhszetemegalapozsnak.Aztatizenegyesztendteltel,mostis
ottvoltamhszet,deaterletehatholdranvekedett,ktszznegyvenkitnkaptrlltrajta,nosakis
csaldihz,amitjformnatulajdonktkezvelptett.Hszesztendsfejjelnslt,sahzassgaattlaz
egytleltekintve,hogytbbmintkilencvmlvaszletettcsakgyerekkjlsikerlt.Valjbanminden
rendbenislettvolnaAlbertTaylorportjn,mgmegnemrkezettezaklnskislenygyermek,aki
hallrarmtetteket,mertnemvolthajlandrendesentpllkozni,snaprlnapracskkentaslya.
AlbertTaylorfelpillantottafolyiratbl;gondolataialenyratereldtek.
Mltkor,egyikestepldul,amikorakicsikeazetetskezdetnkinyitottaszemt,pedigbelenzett
ebbeaszemprbaamitottltott,hallrarmtette.Klns,prs,resenbmsztekintet,minthaaszem
nemisvolnakapcsolatbanazaggyal,csakgyheverneaszemgdrbenegymagban,mintktkisszrke
jtkgoly.
Egyltalntudjkazokadoktorok,hogymitbeszlnek?
Hamutartrtnylt,segygyufaszllallassankikotortapipjblahamut.
Htpersze,ellehetnevinnimskrhzbais,talnOxfordbanvalamelyikbe.Majdhafelmegy,esetleg
megemltiMabelnek.
Mostishallottajrklniodafentahlszobban,delevehetteacipjt,spapucsbanvan,mertazaj
igentompa.
Figyelmtvisszaterelteafolyiratra,solvasotttovbb.AHasznostudnivalkamhbetegsgekrl
cm cikkel vgzett, lapozott, s elkezdte a kvetkez cikket: j hreink a szuperpemprl. Nem
valszn,hogyolyasmittall,amiazszmraisjdonsg:
Mirtnyerteecsodlatosksztmnyaszuperpempnevet?

AlbertTaylorfelvetteakisasztalrladohnydobozt,stmnikezdteapipjt,deazolvasstnem
hagytaabba.
Aszuperpempmirigyvladk,amelyetamhdajkavlasztkialrvatpllsra,mihelytazkikelta
petbl. Ezt az anyagot a mh garati mirigyei vlasztjk ki, krlbell gy, mint ahogy a gerincesek
emlmirigyetejettermel.Biolgiaiszempontblfelettbbfigyelemremlttnyez,mertazegybismert
rovaroknlezafolyamatnemfejldttki.
Rgivicc,gondoltaAlbertTaylor,demiveljobbdolganemakadt,olvastatovbb.
Amhlrvk,miutnkibjnakapetbl,hromnapigkoncentrltszuperpempveltpllkoznak;a
leendherksadolgozmhekszmraazonbaneztazrtkestpanyagotnagymrtkbenhgtjkmzzel
s virgporral. A kirlynnek sznt mhek kizrlagos tpllka azonban lrva korukban tiszta
szuperpemp.
Odafent, ahlszobban, elhalt alptek zaja. Hallgatott a hz. Albert Taylor gyuft gyjtott, s a
pipjhoztartotta.
A szuperpempnek risi a tprtke; ezen a tpllkon a mhlrva slya t nap alatt
ezertszzszorosranvekszik.
Igen,gondoltaAlbertTaylor,krlbellennyilehet,noha,kitudja,mirt,sosemgondolteddigarra,
hogyalrvanvekedsslybaniskifejezhet.
Azaz,minthaegyhromkilscsecsemugyanezenidalattngysfltonnragyarapodna.
AlbertTaylormegllt,sjraolvastaamondatot.Azutnelolvastaharmadszoris.
Azaz,minthaegyhromkilscsecsem
Mabel!kiltottsfelugrott.Mabel!Gyerele!
Semmivlasz.
Felrohantalpcsn,villanytgyjtottafordulban.Ahlszobaajtajacsukva.Kinyitotta,meglltaz
ajtban,sbenzettasttszobba.
Mabelszlt,gyereleegypillanatra,lgyszves.Vanegytletem.Akisbabvalkapcsolatban
Akintifnyhalvnyanmegvilgtottaazgyat,smostmrltta,hogyazasszonyhasonfekszik,arct
aprnbatemeti,karjtafejrebortja.Mrmegintsr.
MabelmondtaAlbertTaylor.Odamentazgyhoz,megrintetteazasszonyvllt.Nagyonszpen
krlek,gyereleegypillanatra.Fontos.
Eredjinntmondtaazasszony.Hagyjbkn.
Nemvagykvncsiaztletemre?
Jaj,Albert,nolyanfradtvagyokzokogottazasszony.Olyanfradtvagyok,hogymrnemis
tudom,mitcsinlok.neztnembromtovbb.Nem,eztnemlehetkibrni.
Hallgattak.AlbertTaylorelfordultazasszonytl,lassanodamentablcshz,slenzettakisbabra.
Sttvolt,nemlttaagyerekarct,deamikorkzelebbhajolt,hallhattaallegzeteneszt:halvnyans
nagyongyorsanszedtealevegt.
Hnykorleszakvetkezetets?krdezte.
Kettkor.
sazutn?
Reggelhatkor.
Majdnmegetetem.Fekdjcsakle.
Azasszonynemvlaszolt.

Fekdjle,rendesen,gyba,sazonnalaludjel, rted?sneizgasdmagad.Akvetkeztizenkt
rbannvagyokafelels.Kszidegsszeroppans,haeztgycsinlodtovbb.
Azmondtaazasszony.Tudom.
Most,ebbenapillanatbanfogomakicsitmegavekkert,bemegyekavendgszobba,tepedigszpen
fekdjle,engeddelmagad,sneisgondoljrnk.J?AlbertTaylormrtoltaisablcstkifelazajtn.
Jaj,Albertzokogottazasszony.
Netrdjsemmivel.Majdnelintzem.
Albert
Igen?
Albert,ngyszeretlek!
nisszeretlek,Mabel.Na,fekdjleszpen.
AlbertTaylormsnapdlelttmajdnemtizenegyignemislttaafelesgt.
Szentsges risten! sikoltott az asszony, amint pongyolban, papucsban lerohant a lpcsn.
Albert!Tudod,hnyra?Legalbbtizenktrtaludtam!Nincssemmibaj?Mivolt?!
Albert Taylor nyugodtan ldglt karosszkben, pipzott, s a reggeli lapot olvasta. A gyerek
mzeskosrbanottaludteltte,afldn.
Szervusz,desmondtamosolyogvaAlbertTaylor.
Azasszonyakosrhozfutott,sbelenzett.
Evettvalamit?Hnyszoradtlneki,Albert?Tzkorjrnekiapapi,tudod?
AlbertTaylortakarosan,ngyzetformrahajtogattaazjsgot,sazasztalkratette.
Hajnali kettkor megetettem mondta. Krlbell tizent grammot evett. Hatkor megint
megetettem,akkormregykicsitszorgalmasabbvolt:hatvangramm
Hatvangramm!Albert!Dehiszenezisteni!
smost,tzpercevgeztnkatzraival.Ottazvegakandallprknyon.sszesenharmincgramm
maradt benne. Kilencvenet megevett. Na, ehhez mit szlsz? Szlesen mosolygott; majd sztvetette a
bszkesg.
Azasszonygyorsanletrdelt,sszemgyrevetteababt.
Ugye,jobbannzki?krdezteizgatottanAlbertTaylor.Ugye,hogygmblybbazarca?
Lehet,hogybutasgmondtaazasszony,detnylegminthakicsiktkigmblydttvolna.Albert,
teegycsodalnyvagy!Hogycsinltad?
Tljutott a mlyponton mondta Albert Taylor. Ennyi az egsz. Pontosan, ahogy az orvos
megjsolta.Tljutottamlyponton.
BradnazIsten,hogyigazadlegyen.
Htperszehogyigazamvan.Mostaztnmajdfigyeld,hogynekilendl.
Azasszonygyengdennzteakisbabt.
Tgedisminthakicserltekvolna,Mabel.
Istenienrzemmagam.Neharagudj,hogyazesteolyanvoltam.
Legyl csak mindig ilyen mondta Albert Taylor. Ezentl mindig n etetem este. Te meg
napkzben.
Azasszonyagyerekrlafrjrenzett,homloktrncolta.
Nemmondta.Nem,aztnemengedhetemmeg.
Nemakarom,hogysszeroppanj,Mabel.
,dehogy,mostmrkialudtammagam.
Sokkaljobblesz,hakettencsinljuk.
Nem,Albert.Ezazndolgom,selisfogomltni.Nemleszektbbetolyan,mintazeste.
Hallgattak.AlbertTaylorkivetteszjblapipt,tzetesenmegvizsgltaakupakerezett.
Ht j mondta. Akkor viszont megkmllek a kulimunktl, n sterilizlom az ednyeket,
sszelltomatpszert,kezedalksztekmindent.Legalbbennyithaddsegtsek.
Azasszonyvatosanvgigmrte,azongondolkodott,mithetettafrjbe.
Tudod,Mabel,azongondolkodtam
Igen,drgm?
Azongondolkodtam,hogytegnapestignakisujjamatsemozdtottam,hogyegykicsitissegtsek
nekedababakrl.
Eznemigaz.

Dehogyisnem. gyhogyelhatroztam:ezentlniskiveszemarszemetamunkbl.nlltom
majdsszeatpszert,ssterilizlomazvegeket.Jleszgy?
Igaznrmrendesvagy,drgm,dehtazthiszem,ezegszenflsleges
Ejnyemr!kiltottfelAlbertTaylor.Tnmegakarodfordtaniaszerencst?Hromszoretettem
csakmeg,slthatod,miazeredmnye!Mikorkapmegintpapit?Kettkor,igaz?
Igen.
Ittvan,ksz,sszelltottam.Msdolgodnincs:haittazetetsiid,kimgyakamrba,leveszeda
polcrl,sfelmelegted.Ezazrtsegtsg,nem?
Azasszonyfelllt,odamentafrjhez,sarconcskolta.
Milyenrendesembervagyte.Naprlnaprajobbanszeretlek.
Ksbb, amikor Albert Taylor kint dolgozott dlutn a napon a kaptraival, meghallotta, hogy az
asszonyhvjaodabentrl.
Albert!kiltottMabel.Albert!Gyereide!smrfutottisfrjefelaboglrkkkztt.
AlbertTaylorelbement,sazontndtt,mibajlehet.
Jaj,Albert!Talldki,mitrtnt!
Nami?
ppmostfejeztkbeaktrsetetst,selfogyottazegszpapi!
Nemigaz!
De,azutolscsppig!Jaj,Albert,nolyanboldogvagyok!Mostmrnemleszvelesemmibaj!
Tljutottamlyponton,gy,ahogymondtad!Odamentfrjhez,hevesentlelte,AlbertTaylorpedig
meglapogattaazasszonyhtt,nevetett,saztmondta,hogynaht,ezaMabelmilyenaranyoskismama.
Bejsszmajdalegkzelebbietetsnl,smegnzed?Hthamegintmegeszi!
Avilgrtelnemmulasztan,mondtaAlbertTaylor,Mabelpedigmegintmeglelte,azutnsarkon
fordult,svisszaszaladtahzba,szkdcseltafben,skzbendalolt.
A hatrs etetst feszlt vrakozs elzte meg. Fl hatkor a szlk mr ott ltek tettre kszen a
nappaliban,svrtk,hogyssnazra.Atpszeresvegmelegvzbenlltakandallprknyon.Ababaa
dvnyonaludtamzeskosrban.
tperccelhromnegyedhatelttfelbredt,storkaszakadtblvistanikezdett.
Hallod?!kiltottfelMrs.Taylor.Kveteliapapit!Veddfelgyorsan,Albert.Kremelbbaz
veget.
AlbertTaylorodaadtaazveget,azutnazasszonylberaktaakisbabt.Mabelvatosanodarintette
acuclihegytababaajkhoz.Ababamohnbekaptaacuclit,svadul,gyorsanszvta.
Jaj,Albert,htezcsodlatos!kiltottfelnevetveazanya.
Fantasztikus,Mabel!
Ababahtnyolcpercalatteltntetteazvegtartalmt.
JkislnyvagymondtaMrs.Taylor.Ezisszzhszgrammvolt.
AlbertTaylorelrehajoltltben,smerennzteagyerekarct.
Idefigyelj,anyamondta.ngyltom,hogymrhzottisvalamicskt.Tenemveszedszre?
Azanyaislenzettakicsire.
Htnemnagyobbskvrebb,minttegnap,mondd,Mabel?
Lehet.Nemtudom.Habrennyiidalattnemigengyarapodhatott.Azafontos,hogyvgrerendesen
tpllkozik.
TljutottamlypontonmondtaAlbert.Azthiszem,mostmrnemkellizgatnodmagadat.
Nemisfogom.
Menjekfl,svigyemvisszaablcstamiszobnkba?
J,lgyszvesmondtaazasszony.
Albertfelment,sttoltaablcst.Azasszonyisfelmentagyerekkel,tisztbatette,azutngyengden
leraktaablcsbe,sbetakarta.
Htnemdes?suttogta.Valldbe,hogysohaletedbennemlttlmgilyenszpkisbabt!
Hagydmost,MabelmondtaAlbertTaylor.Gyerele,csinljvalamivacsort.Megszolgltuk.
Vacsorautnaszlkletelepedtekegyegyknyelmeskarosszkbeanappaliban,Albertamagazinnal,
Mrs. Taylor a ktsvel. Mennyire klnbztt ez a jelenet az elz estitl! Mintha elfjtk volna a
feszltsget.Mrs.Taylorcsinos,tojsdadarcarmtlragyogott,kipirult,szemetndklenfnyes,ajkn
az elgedettsg lmatag mosolya lt. Nhanha felpillantott ktsrl, s szeretettel a frjre tekintett.

Olykor egykt msodpercig sznetelt a kttk kattogsa, s Mrs. Taylor csak lt csendben, s a
mennyezetrebmult,hogynemhallesrstvagynyszrgstodafentrl.Deahzhallgatott.
Albertszlaltmegnemsokra.
Tessk,des.
Mitakartlazestemondani,amikorfelrohantlahlszobba?Aztmondtad,valamitletedtmadta
kisbabvalkapcsolatban.
AlbertTaylorletetteafolyiratot,shosszan,ravaszulnzettafelesgre.
Tnylegaztmondtam?
Igen.Mabelvrtaafolytatst,dehibavrta.Htmiazanagytitok?krdeztevgl.Mirt
somolyogsz?
Mertvanminsomolyognommondottaafrje.
Monddel,des.
Nemistudom,hogyelmondjame.Mgazthinnd,hazudom.
Mrs.Taylortalnsosemlttaennyirenelgltnekafrjt,gyhogybiztatlagrmosolygott.
Csakazarcodatszeretnmltni,Mabel,amikormegtudod.
Dehtmirlbeszlsz?!
Alberthallgatott,nemszerette,habiztatjk.
Ugyeteisgyltod,hogyakisbabajobbanvan?krdeztevgl.
Htpersze.
Nekedisazavlemnyed,hogyhirtelenistenienkezdettenni,sszzszzalkkaljobbannzki?
Hogyne,Albert,termszetesen.
AkkorjmondtaAlbertTaylor,sarcnmgszlesebblettamosoly.Tudniillikezaznmvem.
Micsoda?
Htaz,hogymeggygytottamagyereket.
Persze,des,hthogyne.Mrs.Taylortovbbkttt.
Mirt,talnnemhiszed?
Htdehogyisnem,des.Persze,aterdemedazegsz,hogyne.
sszerintedhogycsinltam?
Htazasszonyegypillanatraelgondolkodott.Taln,mertolyangyesenkeveredatpszert.
Amitateksztedelapapijt,sokkaljobbaneszik.
gygondolodteht,hogyatpszerkeversenllvagybukikadolog?
Igen,valsznlegmondtaazasszony,scsakkttt,smosolygottmagael,mintakiaztgondolja,
milyenmulatsgosakezekafrfiak.
HtakkorelruloknekedegytitkotszltAlbertTaylor.Tkletesenigazadvan.Perszenem
egszenazazrdekes,hogyhogyankeveriazember.Sokkalrdekesebb,hogymitrakbele.Ezt,ugye,teis
tudod,Mabel.
Mrs.Taylorletetteaktst,sszigoranfelnzettafrjre.
Albert!Aztakarodmondani,hogybeletettlvalamitagyerektpszerbe?!
AlbertTaylorcsakvigyorgott.
Felelj!Igenvagynem?!
LehetmondtaAlbertTaylor.
Nemigaz!
AlbertTaylornagyonfurcsnvigyorgott,mostmrafogaiskivillant.
Albert,azonnalhagydabba!
Jlvan,des,nincssemmibaj.
Beletettlvalamitatpszerbevagynem?szintnmonddmeg,Albert.Eznemjtk.Ezegykis
csecsem.
Htigen,Mabel.Igen.
AlbertTaylor!Hogymerszelted?!
Na,des,neizgasdfelmagad.Mindentelmeslek,haakarod,deazistenrt,csaknyugi!
Srvolt!kiltottfelazasszony.Valldcsakbe:srtadtlneki!
Ejnye,Mabel,nebeszljostobasgokat.
Htakkormit?
Albertvigyzvaletettepipjtakisasztalra,sknyelmesenhtradlt.

Monddcsakkezdtehallottlevalahaaszuperpemprl?
Nemn.
VarzsszermondtaAlbertTaylor.Nincsrmssz:varzsszer.sazestehirteleneszembejutott,
hogyhatennkegykicsitababatpszerbe
Hogymerszelted!
Mabel,mgaztsemtudod,miaz.
Nemisrdekelmondtaazasszony.Nemlehetidegenanyagokattenniegykiscsecsemneka
tpszerbe.Teegszenmegrltl!
DeMabel,ezteljesen rtalmatlan,klnbeneszembesejutottvolna,hogybeletegyem.Mhektl
szrmazik.
Gondolhattamvolna.
solyandrga,hogyjformnsenkisemengedhetimegmagnak.Vagylegfeljebbcsakegyegy
cseppet.
shaszabadrdekldnm,mennyitadtlagyermeknknek?
Aha!mondtaAlbertTaylor.Htppenezaz!Ittvananagyklnbsg!Szmtsomszerintami
gyermeknkalegutbbingyetetssornkrlbelltvenszerannyiszuperpemptfogyasztott,minteddig
brkiazegszvilgon.Na,ehhezmitszlsz?
Albert,beszljmrvgrekomolyan.
Eskszm!mondtabszknAlbertTaylor.
Azasszonycsaklt,sbmultr,felhztaaszemldkt,szjakisselnylt.
Tudod,hogymibekerlezaholmi,haboltbanakarodmegvenni?Egyamerikaicgezerdollrrt
hirdetikiljt!Ezerdollrrt!Tbbetrazaranynlis,hatudniakarod!
Azasszonymrkvetnisemtudtaafrjeszavait.
Mindjrt be is bizonytom neked mondta Albert Taylor. Felugrott, s odament a nagy
knyvszekrnyhez,aholamhszetiirodalmattartotta.Alegfelspolconsorakoztakaz AmerikaiMhsz
csinosan bekttt vfolyamai, a Brit Mhsz, a Tudomnyos Mhszet s ms folyiratok trsasgban.
AlbertlevetteazAmerikaiMhszlegutolsszmt,sazaprhirdetsekrelapozott.
Tessk.Ahogymondtam:
Szuperpempnagybanira$96o/kg,flkilogrammoscsomagolsban.
Odaadtaazasszonynakalapot,hogyasajtszemvelislssa.
Na,mostmrelhiszed?EzittegyNewYorkinagykereskedshirdetse.Lthatod,ittll.
Deaznemllbenne,hogyjszlttcsecsemktpszerbelehetkevernimondtaazasszony.n
nemrtem,mitttbeld,Albert.
Rendbejtttle,vagysem?
Mostmrnemvagyokbenneolyanbiztos.
Nebeszljszamrsgokat,Mabel.Magadistudod,hogyrendbejtt.
Akkormirtnemadjamsisagyereknek?
Ht ppen ezt magyarzom! Mert iszony drga. Jformn senki a vilgon nem engedheti meg
magnak,hogyfogyasztsravsroljonszuperpempt,legfeljebbtalnatbbszrsmilliomosok.Csaknagy
gyrakvsroljk, kozmetikai ksztmnyekhez, arckrmekhez, ilyesmi. Egyszeren propagandafogsnak
hasznljk. Egycsipetnyit belekevernekegynagytgely arckrmbe, s a nkveszik, mint a cukrot, s
mindenratmegadnakrte.lltlageltntetiarncokat.
Tnyleg?
Htnazthonnantudjam,Mabel?Megintleltaszkbe.Dehtnemisezafontos.Akvetkez
afontos:aztlehetmondani,hogyazutbbiprrbancsodttettagyermeknkkel,gyhogyvlemnyem
szerinttovbbraisadjukneki.Nem,Mabel,neszljkzbe.Haddfejezzembe.Ktszznegyvenkaptram
van odakint, s ha krlbell szzat tlltok szuperpemptermelsre, fedezhetjk a kisbaba teljes
szksglett.
AlbertTaylorszlaltmegazasszony.Szemetgranylt,gybmultafrjre.Nekedelmenta
jzaneszed?
Azistenrt,hallgassmrvgig,j?

Megtiltom.Veddtudomsul,hogymegtiltom.Azngyermekemneknemadsztbbetegyetlencseppet
semabblaszrnyetegpempbl,rtetted?!
Idehallgass,Mabel
s eltekintve ettl, tavaly katasztroflis volt a mzhozam, s ha tovbb is jtszol azokkal a
kaptrakkal,csakazgamegmondhatja,hogyidnmilesz.
Semmibajaakaptraimnak,Mabel.
Nagyonjltudod,hogytavalyfelehozamunkvolt.
Megtennlnekemegyszvessget?krdezteafrfi.Engeddmeg,hogyelmondjamneked,mi
mindenrekpesezacsodaszer.
Mgaztsemmondtadel,hogymicsodatulajdonkppen.
Jlvan.Elmondomaztis.Hajlandvagyvgighallgatni?Megengeded,hogyelmagyarzzam?
Azasszonyshajtott,sfelvetteaktst.
Hthamindenronelakarodmondani,csaktessk.
AlbertTayloregykicsithallgatott,nemtudta,hogyanisfogjonhozz.Nehzilyesmitelmagyarzni
valakinek,akiaztsemtudja,mifnteremamhszet.
Ugyeazttudod,deskezdteazutn,hogymindenegyeskolninakegyetlenkirlynjevancsak?
Tudom.
shogyakirlynrakjaazsszespett?
Igen,drgm.Ennyitmgnistudok.
Naj.Szvalakirlynktflepettrak.Eztvalsznlegnemtudod,pediggyvan.Ezakaptr
csodikztartozik.Olyanpettisrak,amiblherkkelnekki,olyatis,amelyikbldolgozmhek.Ha
pedigeznemcsoda,akkorigaznnemtudom,mitnevezelannak.
J,j,csakfolytasd.
A herkmindhmek. Rluk most nem beszlnk. A dolgozkmindnstnyek. Termszetesena
kirlyn is. Csak ppen a dolgozk nem nlkli nstnyek, ha rted, mire gondolok. A nemi szerveik
elkorcsosultak,akirlynviszontegyszexbomba.Annyipettrakegyetlennapalatt,amennyiasajtslya.
AlbertTaylorhallgatottegykicsit,gondolataitrendezte.
Na,azutnakvetkeztrtnik.Akirlynkrbemszikalpben,slerakjaapetketasejtekbe.
Tudod,azaszzmegszzaprlyuk,amitalpbenltni.Atenyszlpiskrlbellolyan,csakppena
sejtekbennemmzvan,hanempetk.Mindegyiksejtbeegyegypettrak,shromnapmlvamindegyik
petblaprkukacflekelki,eztnevezzklrvnak.
Nos,teht,amintezalrvamegjelenik,amhdajkkezekafiataldolgozmhekkrjesereglenek,
srltgyorsasggaltpllnikezdik.studode,miveltplljk?
SzuperpempvelfeleltetrelmesenMabel.
gyvan!kiltottfelAlbertTaylor.Bizonyhogyazzal!Afejkbenlevmirigyvladkaez,s
azonnalelkezdikasejtbepumplni,alrvatpllsra.Nasmitrtnikezutn?
Drmaisznetettartott,apr,vizesszrkeszemvelazasszonyrahunyortott,azutnlassanmegfordult
szkben,sazelzesteolvasottfolyiratutnnylt.
Akarodtudni,hogymitrtnikezutn?krdezteAlbertTaylor,smegnyaltaajkt.
Meghalokakvncsisgtl.
AszuperpempnekolvastaAlbertTaylorrisiatprtke;ezenatpllkonamhlrvaslyat
napalattezertszzszorosranvekszik.
Hnyszorosra?
Ezertszzszorosra,Mabel!studode,mitjelentez,haemberrlvansz?AztjelentisittAlbert
Taylorsuttografogtahangjt,elrehajolt,fakszemtazasszonyrameresztette,aztjelenti,hogyegy
hromkilscsecsemslyatnapalattngysfltonnranvekszik!
Mrs.Taylormegintabbahagytaaktst.
Eztperszenemszabadszszerintvenned,Mabel.
Hogyhogynemszabad?
Csaktudomnyosanfogalmaztam.
Jlvan,Albert.Csakfolytasd.
MgnemrtnkamesevgremondottaAlbertTaylor.Hallgasdcsaktovbb.Aszuperpemp
legeslegmeglepbbtulajdonsgtmgnemisemltettem.Mindjrtmegltod,hogyanvltozikegyjformn
nemnlklikiscsnya,szrkedolgozmhgynyr,hatalmas,termkenykirlynv.

Aztakarodmondani,hogyagyermeknkcsnyasszrke?fortyantfelazasszony.
Ejnye, Mabel, ht hogymondhatsz ilyet? Hallgass csak meg! Tudode, hogy a mhkirlyn s a
dolgozmh,akrmennyireklnbzikis,mirefeln,ugyanolyanfajtapetblszrmazik?
Eztnemhiszemmondtaazasszony.
Olyanigaz,mintahogynittlk,istenbizony.Hakedvktmad,hogykirlyntkltsenekkia
petbl,nemdolgozmhet,megtehetik.
Hogyan?
Aha!emelteflfenyegetlegazujjtAlbertTaylor.ppenerrlleszmostsz.Ezanagytitoka
dologban.Nos,Mabel,httemitgondolsz,hogyesikmegezacsoda?
Szuperpempmondtaazasszony.Mremltetted.
Demennyirehogyszuperpemp!kiltottfelAlbertTaylor;tapsikolt,scsakgyszkdcseltlt
helyben.Nagy,kerekkpetzeltizgalmban,pofacsontjnlnkbborsznfolttkzttki.
Na, figyelj csak ide! Igyekszem nagyon rtheten elmagyarzni. A mheknek j kirlyn kell.
ptenekhtegyklnlegesennagysejtet,anyasejtneknevezzk,sargikirlynvelabbarakatjkbea
pett.Atbbiezerkilencszzkilencvenkilencpettakznsgessejtekbehelyezi.Naazutn.Amintezekbl
a petkbl kikel a lrva, sszegylnek a mhdajkk, s elkezdik adagolni a szuperpempt. Valamennyi
lrvnak,adolgozknakppgy,mintaleendkirlynnek.Mostjnazonbanalnyeg,Mabel,gyhogyjl
figyelj. Most jn a nagy klnbsg. A dolgozk lrvi csupn lrvakorszakuk els hrom napjban
rszeslnek ebben a klnlegesen rtkes tpllkban. Azutn ms kosztra fogjk, azt lehet mondani,
elvlasztjkket,habrezannyibanklnbzikacsecsem elvlasztstl,hogyegycsapsratrtnik.
Negyednapmrmajdnemaszoksosmhtpllkotkapjkmzsvirgporkeverket,majdkrlbell
kthtmlvamintdolgozmhekbjnakkiasejtbl.
Nemgyazonbanazanyasejtbenmegbvlrva.Ezteljeslrvakorszakbancsakisszuperpempvel
tpllkozik.Amhdajkkegyszerenbelentikasejtbe,hogyakislrvaaszszorosrtelmbenszik
benne.settlleszbellekirlyn!
Mierreabizonytk?rdekldttazasszony.
Nebeszljmrcsacsisgokat,Mabel.Ezrensezrentapasztaltkmrezt,hrestudsokbizonytottk,
mindenfelavilgon.Annyiblllazegsz,hogykikellvennialrvtadolgozksejtjblsberakniaz
anyasejtbeezthvjukltetsnek,azutn,feltve,hogyamhdajkkelltjkamegfelelmennyisg
szuperpempvel,hipphopp!kirlynleszbelle!Htmgateljesenkifejldttkirlynsadolgozmh
kzttmekkoraaklnbsg!Msalakapotroh.Msafullnk.Msalb.Msa
Mennyibenmsalb?krdeztevizsgztathangonazasszony.
Alb?Httudvalevlegadolgozmhlbnkiskosrvan,abbanhordjaavirgport.Akirlynn
nincs.Megaztnmgvalami.Akirlynnemiszerveitkletesenkifejldnek.Adolgozmhnem.Nos
mosthallgasdmegalegrdekesebbet:akirlyntlagngyhatvigl.Adolgozmhngyhathnapigis
alig.smirt?Mertazegyiketszuperpempntartottk,amsikatmegnem!
Alighihetmondottaazasszony,hogyatpllkilyenklnbsgetokoz.
Htperszehogyalighihet.Eziscsakakaptrcsodja.Meremlltani,hogyalegcsodlatosabb
csodja.Akkoranagymarhacsoda,hogyvszzadokontrejtlytjelentettalegnagyobbkoponyknakis.
Vljcsakegypercet!Maradjott.Nemozdulj!
Felugrott,odamentaknyvszekrnyhez,saknyvek,folyiratokkzttkutatott.
Mindjrtmutatoknekedegyprcikket.Na,tessk!Ezittazegyik.Az AmerikaiMhsz egyik
szmblolvasta:
Dr.FrederickA.Banting,Torontban,remekkutatlaboratriumaln,amelyetKanadahlsnptl
kapott az inzulin, az egsz emberisg szempontjbl oly nagyjelentsg gygyszer felfedezsrt,
ksrletezsbe fogott a szuperpempvel. Felkrte beosztottjait, vgezzk el az alapvet frakcionlis
analzist
AlbertTaylormegllt.
Hteztnemkellmindvgigolvasni.Akvetkezalnyeg:Dr.Bantingsatrsaivettekegykis
szuperpemptktnaposlrvkattartalmazanyasejtekbl,azutnanalizltk.svajonmitszleltek?
AztszleltkfolytattaAlbertTaylor,hogyaszuperpempfenolokat,szterolokat,glycerileket,
dextrztsmostjnajava!nyolcvannyolcvantszzalknemazonostottsavattartalmaz!

lltaknyvszekrnyeltt,kezbenafolyirat,ajknfurcsa,vatoskisdiadalmosoly,afelesgemeg
riadtannzte.
AlbertTaylornemvoltmagas;vaskos,zmk,lottyadtnakltsztesttkurtalbhordoztafldkzelben.
Albakissgrbe.Fejenagyvoltskerek,sr,ersszl,rvidrenyrthajbortotta,arcanagyrszt
pedig most, hogy teljesen felhagyott a borotvlkozssal srgsbarna, vagy hromcentis pihe.
Tulajdonkppenelggroteszkfigura,haazemberjobbanmegnzi.
Nyolcvannyolcvant szzalk nem azonostott sav mondotta Albert Taylor. Ht nem
fantasztikus?Visszafordultapolcfel,segymsikfolyiratotkezdettelbngszni.
Mitjelentaz,hogynemazonostottsav?
Htppenezaz!Senkisemtudja!MgBantingsem!HallottlmrBantingrl?
Nem.
Htgykrlbellaleghresebborvosnapjainkbanazegszvilgon.
AhogymostottdngttAlbertaknyvszekrnyeltt,azasszonyelnzteszrsfejtsszrsnyakt,
lottyadt testt, s nkntelenl arra gondolt, hogy ez az ember egy rnyalatnyit emlkeztet a mhekre.
Nemegyszerltottolyannt,akiazidksornhasonultalovhoz,megaziselfordul,hogymadrbartok,
vizslatenysztk,pincsibolondokgyvagygy,demindenkppenmeglepmdonemlkeztetnekkedvenc
llatukra.Deazmgsosemjutotteszbe,hogyafrjeamhekrehasonlt.Kissmegdbbentagondolatra.
sezaBantingevettisaszuperpempbl?krdezte.
Ejnye,Mabel,hthogyanevettvolna?Nemvoltnekiannyi.Sokkalrtkesebbezannl.
Tudod,mitgondoltam?bmultfrjreMrs.Taylor,deazrtmosolygottisegykicsikt.Mintha
egykicsithasonltanlamheidre,tudode?
AlbertTaylorsarkonfordult,safelesgrenzett.
BiztosanaszakllmondtaMabel.Igaznrlnk,haleborotvlnd.Mgaszneisolyan,minta
mhek,nem?
Miafentdumlszittssze?
Albert!Hogybeszlsz!
Mondjamtovbb,vagynemondjam?
Htpersze,drgm,neharagudj.Csaktrfltam.Monddcsak.
AlbertTaylormegintelfordult,kihzottegymsikfolyiratot,slapozgatta.Naezthallgasdcsak,
Mabel:
1939ben Heyl egy huszonegy napos patknnyal vgzett ksrleteket: klnbz mennyisg
szuperpempttartalmazinjekcikatadottazllatnak.Eztkvetlegapetefszektszkhirtelenfejldsnek
indultak,egyenesarnybanabefecskendezettszuperpempmennyisggel.
Natessk!kiltottfelazasszony.Tudtam!
Mittudtl?
Hogyebblvalamiszrnysglesz!
Szamrsg.Nemleszebblsemmibaj.Na,eztishallgasdmeg.Mabel:
Still s Burdett ksrlete azzal az eredmnnyel jrt, hogy egy eddig nemzskptelen hm patkny
szuperpempminimlisnapiadagolsakvetkeztbenszmosivadkapjalett.
Albert!kiltottfelMrs.Taylor.Ezaszerborzaszters!Nemlehetilyesmitegykiscsecsemnek
adni!Sehogysemtetsziknekemazegsz.
Szamrsg.
Akkormirtksrleteznekcsakpatknyokkal,haszabadrdekldnm?Mirtnemveszikbemaguk
azokahrestudsok?Mertannltbbeszkvan,tudod?Gondolod,hogydr.Bantingmegreszkrozza,hogy
rtkespetefszkenjn?Aztmrnem.
Dehiszenadtkmrembernek,Mabel.Tessk,ittegyegszcikkerrl.Figyeljcsak!Lapozott,s
jabbcikketkezdettolvasni.
1953ban Mexikban felvilgosult orvosok egy csoportja minimlis dzis szuperpempt javallt
cerebrlis neuritis, arthritis, diabetes, nikotinmrgezs, impotencia, asztma, diftria s podagra esetn

Hllkodlevelekszzai...MexicoCitybenegykzismerttzsdsmakacspikkelysmrbenszenvedett.
Visszatasztbrkitsekvetkeztbengyfeleiotthagytk.Csdfenyegette.Ktsgbeesetthelyzetbena
szuperpemphz folyamodott tkezs utn egyegy csepp s hipphopp: kt ht alatt kigygyult
betegsgbl.AJenakvhzegyikpincre,ugyancsakMexicoCityben,elmondotta,hogyatyjaminimlis
dzisokatfogyasztottacsodaszerbl,majdkilencvenesztendskorbanegszsgesfigyermeketnemzett.
Acapulcbanegybikaviadalrendezegyfelettbblehangoltanviselkedbiknakkzvetlenlaviadaleltt
egygrammosszuperpempinjekcitadott.Aszerhatsraazllatgynekilendlt,hogyelsnekifutsra
felkleltktpikadort,hromlovat,egymatadort,mgvgl
Hallgasscsak!szaktottaflbeMrs.Taylor.Azthiszem,srababa.
Albert felpillantott a folyiratbl. Igen, ktsgtelen, hogy ellentmondst nem tr ordts hangzott
odafentrl.
BiztosanhesmondottaAlbert.
Felesgeazrranzett.
Szentisten!kiltottsfelugrott.Elmulasztottukazidejt!Gyorsan,Albert,csinldmegapapit,n
meglehozomagyereket!Mozogj!Nemakarommegvratni!
FlpercmlvamrhoztaisMrs.Taylorazvltcsecsemt.Azasszonyaligpihegett;nemszoktamg
megazegszsgeskisbabkegetfldetfelverfolyamatosvltst,amikorapapijukatkvetelik.
Siessmr,Albert!kiabltMrs.Taylor,leltaszkbe,seligazgattalbenagyereket.Siess,lgy
szves!
Albertmrjttisakonyhbl,stadtaazveget,amelegtpszerrel.
ppenjmondta.Nemiskellkiprblnod.
Azasszonykicsitfeljebbemelteknykhajlatbanababafejt,aztnacuclitbelenyomtaazelttott,
vltszjba.Azvltsabbamaradt.Mrs.Taylormegnyugodott.
Nzd,Albert,milyendes.
Fantasztikus.Hlaaszuperpempnek.
Tisztzzuk,drgm,hogytbbegyszsemesikaszuperpemprl.Hallrarmteszezzel.
Vigyzz,Mabel,eznagymeggondolatlansg.
Majdmegltjuk.
Akisbabacsakszvtaacuclit.
gyltszik,megintmegesziazegszet,ugye,Albert?
Egszbiztosan.
snhnypercmlvacsakugyaneltntazutolscseppis.
Aranyoskislnyvagy!kiltottfelMrs.Taylor,sgyengdenkihztaacuclitakisbabaszjbl.A
babamegrezte,mitforralnakellene, segyreersebbenszvtaagumit,nemakartelszakadnitle.Az
asszonymegrntotta,acumipukkant,skijtt.
O!O!O!O!vltttababa.
AzokacsnyaszelekmondtaMrs.Taylor,felemelteababt,smegveregetteahtt.
Ktgyorsbfgs.
Najlvan,picikm,mostmrnincssemmibaj.
Egyktmsodpercigszneteltazordts.Deaztnelkezddttjra.
TartsdcsakgyegykicsitmondtaAlbert.Nagyongyorsanevett.
Azasszonyegyenesentartottaakisbabt.Ahttdrzslte.Kicsitugrltatta.Hasrafektette.Trdre
ltette.Agyereknembfgtttbbet,deegyreharsnyabbanskvetelzbbenordtott.
JtteszatdnekmondtavigyorogvaAlbertTaylor.gytornztatjaatdejt,tudode,Mabel?
Najlvan,jlvan,jlvanmondogattaazasszony,sababaarctcskolgatta.Jlvan,jlvan,jl
van
Vrtakmgtpercig,deazvltsegyetlenmsodpercresemhallgatottel.
TeddtisztbaajnlottaAlbert.Pisisapelenkja,azrtordt.Hozottegypelenktakonyhbl,
Mrs.Taylorpedigtisztbatetteakicsikt.
Minthamisemtrtntvolna.
O!O!O!O!vltttababa.
Nemszrtadmegvletlenlabiztosttvel,Mabel?
Ugyanmr,mitbeszlszmondtaazasszony,deazrtbiztonsgkedvrtmegtapogattaapelenkt.

A szlkott ltek, szembenegymssal, kiki a karosszkben, s ideges mosollyal figyeltkanyja


lbenababt,svrtk,mikorfradki,shagyjavgreabbaabgst.
Teanya!szlaltmegvglAlbertTaylor.
Mivan?
Lemeremfogadni,hogyhes.Szeretnmeghznimgegyszeraztazveget.Mitszlnl,hahoznk
nekiegykisradst?
Nemhiszem,hogyajnlatosvolna,Albert.
Hiddel,jtfogtennimondtaAlbertTaylor,smrfeliskelt.Megyek,melegteknekimgegy
adagot.
Kimentakonyhba,prpercigelmaradt.Aztnmegjelent,kezbensznigteleveg.
Duplaadagothoztamjelentette.Ktszznegyvengramm.Mindeneshetsgre.
Albert!Temegrltl!Veddtudomsul,hogyatltpllsppolyanveszedelmes,mintazelgtelen
tplls.
Nemkellodaadninekiazegszet,Mabel.Brmikorabbahagyhatod.Na,prbldmegmondta,s
thajoltazasszonyvllafltt.Itasdmeg.
Mrs.Taylormegcirkltaababaajktacuclihegyvel.Azaprszjmintacsapdakattantsszeacucli
krl,shirtelencsendtmadtaszobban.Akisbabaelernyedt,arcragidvszllt,mikzbenbuzgn
nekiltott.
Naltod!Mitmondtam?
Azasszonynemfelelt.
Farkashes,egszegyszeren.Nzdcsak,hogyfalja.
Mrs.Taylorfigyelteatpszerszintjtazvegben.Sebesenapadt,spillanatokonbellszzszzhsz
grammeltntaktszznegyvenbl.
Na,jmondtaazasszony.Mostmrelglesz.
Nemvehetedeltle,Mabel.
Dehogyisnem,drgm.Muszj.
Ejnyemr,anya.Addcsakodaazegszet,nevacakolj.
DeAlbert!
Kivanhezve,nemltod?Jlvan,szpsgemggygtt,iddcsakkiazegszflaskt!
Nemleszennekjvge,Albertmondtaazasszony,denemvetteelababtlazveget.
Ptoljaalemaradst,hiddel.
tpercmlvaresvoltazveg.Mrs.Taylorlassanelvetteacuclit.Ababaezttalnemprotestlt,szp
csndbentrte.Bksenfekdtanyjalben,szemtelgedettsgfelhzte,szjafligelnylt,ajknnhny
csepptejfnylett.
Teljeshromszzhatvangramm,Mabel!mondottaAlbertTaylor.Arendesadaghromszorosa!
Htehhezmitszlsz?!
Az asszony a kisbabra bmult. Ajkt sszeszortotta, tg szembe lassan visszatrt az si, rmlt
anyatekintet.
Mostmibajod?faggattaAlbert.Talnmostezizgat?Vagyaztgondolod,visszatravacakkis
szzhszasadagjra?Ugyan,anya,nenevettesdkimagad.
Gyerecsakide,Albertszltazasszony.
Mivan?
Aztmondtam,gyereide.
AlbertTaylorodament,smeglltmellette.
Nzdcsakmegjl,aztnmonddmeg,ltszerajtavalamivltozst.
Albertalaposanszemgyrevetteakisbabt.
gyltom,nagyobb,Mabel,haerregondolsz.Nagyobbskvrebb.
Emeldcsakfelparancsoltaazasszony.Na,fogdcsakmeg.
AlbertTaylorfelemelteababt.JsgosIsten!kiltottfel.Hiszenezagyerekegytonna!
Pontosan.
Naht,ezkszcsoda!kiltottfelAlbertTaylor,scsakgyragyogottabszkesgtl.Lemerem
fogadni,hogytkletesenutolrtemagt!
Albert,nflek.Tlgyorsanfejldik.
Nebeszljszamrsgokat,anya.

Azazundortpemp,azazokamondtaazasszony.Gyllmaztaragacsot!
Aszuperpempminden,csaknemundortjelentettekimltatlankodvaAlbertTaylor.
Nelgymrolyanostoba,Albert.Talnazthiszed,rendjnval,hogyegygyerekilyeniramban
gyarapodik?
Nekedsemmisej!kiltottfelAlbertTaylor.Hallrarmlsz,hafogy,mostmegodavagy,mert
hzik!Mitttbeld,Mabel?
Azasszonyfelkelt,skifelindultababval.
ncsakannyitmondhatokszlt,tisztaszerencse,hogyittvagyok,sakrmdrenzek.Csak
ennyitmondhatok.Ezzelkivonult,sAlbertnzteanyitottajtnt,aminttmegyahallon,alpcshz,s
felfelindul.Amikoraharmadikvagynegyediklpcsfokrart,hirtelenmegllt,snhnypillanatigottllt
mozdulatlanul,mintakinekhirteleneszbejutottvalami.
Azutnmegfordult,selggyorsanlejttmegint,visszaaszobba.
Albertmondtaazasszony.
Tessk.
Felttelezem, hogy ebben a legutols adagban, amit ppen most fogyasztott el, nem volt
szuperpemp?!
Igaznnemtudom,miokodvanilyesmitfelttelezni,Mabel.
Albert!
Mibaj?krdezteafrjehalkansrtatlanul.
Hogymerszelted!kiltottazasszony.
AlbertTaylorszakllasnagyarcnelgytrtsmeghkkentkifejezsderengettfel.
Igaznrlhetnl,hogymegintkapottegyjnagyadaggalmondta.Igazn.Mertezaztnjkora
adagvolt,aztelhiheted,Mabel.
Azasszonyottlltazajtban,maghozszortottaazalvkisbabt,shatalmas,tgranyltszemmel
bmultafrjre.Igenegyenesenlltott,testtmegmerevtetteadh,arcamgspadtabbvolt,ajktmg
jobbansszeszortotta,mintrendesen.
Nemsokra azzal bszklkedhetsz mondotta Albert , hogy a gyereked brmifle orszgos
babakilltsonelvisziazelsdjat.Nagyernk,mrjkcsakmeg,akkormajdlthatod.Hozzamamrleget,
Mabel?Akarodmegmrni?
Azasszonyegyenesenodamentaszobakzepnllnagyasztalhoz,letetteagyereket, sgyorsan
elkezdtekibontani.
Naj!mondtakurtn.Hozdaztamrleget.Leszedteakisrklit,azingecskt.
Azutnkivetteattapelenkbl,letekerte,sababaottfekdtprnazasztalon.
Mabel!kiltottAlbert.Ezcsoda!Olyankvr,mintegykiskutya!
Valban csodlatos, hogy egy nap alatt mennyit szedett magra a baba. A kill bordj, horpadt
mellkasmostkikerekedett,gmblydtt,akrahord,ahasgnekpposodon.Klnsmdonakarsa
lbnemfejldttarnyosan.Akurta,csontbrvgtagokakraplcikkmeredtekelazsrgolybl.
Nzdcsak! mondtaAlbert. Mg egykis pihe is ntt a hasikjn, hogyjmelegen tartsa!
kinyjtotta kezt, s ppen vgig akart simtani a hamvasselymes srgsbarna pelyhen, ami hirtelen
kibukkantababahasn.
Ne nylj hozz! sikoltott azasszony. Sarkon fordult, szembenzett Alberttel, szeme lngolt, s
egyszerreolyanvolt,mintegyharciaskismadr,ahogyanyakakinyltafrjefel,minthargtnazarcba
akarnareplniskivjniaszemt.
Na,csaklassanmondtaafrje,shtrlt.
Temegrltl!kiabltazasszony.
Na,Mabel,csaklassan,lgyszvesHamgmostisazthiszed,hogyezaszerveszedelmesUgye,
azthiszed?Naj,hthallgasscsakrm.Majdmindjrtbebizonytomnneked,egyszersmindenkorra,hogy
aszuperpemptkletesenrtalmatlanazemberiszervezetre,mgigennagyadagokbanis.Mertpldul
mitgondolsz,mirtvolttavalycsakfeleamzhozamunk?Na,mirt?
Ahogy htrlt, vagy hromngy mterrel eltvolodott az asszonytl, s gy tetszett, most mr
biztonsgbanrzimagt.
AzrtvolttavalynyroncsakfeleamzhozamunkmondtaAlbertTaylorlassan,suttografogva
hangjtmertszzkaptrttlltottamszuperpemptermelsre.
Mitcsinltl?

Aha! suttogta Albert Taylor. Gondoltam, hogy ettl meglepdsz majd egy kicsikt. Pedigitt
csinltam,azorrodeltt.Aprszemeazasszonyravillant,szjasarkbanalamuszimosolyderengettfel.
Sosetallndkiazoktfolytatta.Nemmertemeddigszbahozni,aztgondoltam,talnhogyis
mondjamszvalhogyesetlegknyesvolnanekedatma.
Kissznettmadt.Albertmelleelemeltektkezt,tenyertdrzslgette,halvny,srldzajjal;
Emlkszel,mitolvastamfelnekedafolyiratbl?Apatknnyalkapcsolatban?Nzzkcsak,mitis
mond?StillsBurdettksrleteazzalazeredmnnyeljrt,hogyegyeddignemzskptelenhmpatkny
Megllt,arcamgszlesebbvigyorrahzdott,fogakivillant.Leesettatantusz,Mabel?
Azasszonynmnllt,snzte.
Ahogyeztamondatotelolvastam,Mabel,felugrottamaszkbl,saztmondtammagamnak,haegy
nyavalyspatknynlmegteszi,mirtnetennmegAlbertTaylornlis?
Megllt megint, fejt elrebuktatta, flt az asszony irnyba tartotta, gy vrta, mit mond. De az
asszonynemmondottsemmit.
NosaztnmgvalamifolytattaAlbertTaylor.Olyanistenienrzemmagamtle,Mabel,egsz
ms ember lettem, mint azeltt, s bizony azta is szedem, amita bejelentetted az rvendetes hrt.
Vdrszmnyeltemazelmltvfolyamn!
Az asszony nagy, slyos, ztt tekintet szeme mohn frkszte a frfi arct, nyakt. A nyakn
jformnnemisltszottbr,mgaflealattsem.Azegszet,addig,amgcsakelnemtntagallralatt,az
arvidszl,selymes,srgsfeketepihebortotta.
FigyeldcsakmegmondtaAlbertTaylor,elfordultfelesgtl,sszeretetteljespillantstvetetta
kisbabra , ilyen kis csecsemnl mg sokkal jobb hatsa lesz, mint a magamfajta tkletesen fejlett
frfinl.Nzzcsakr,lthatodmagadis.Nemigaz?
Azasszonytekintetelassanlejjebbsiklott,smegllapodottakisbabn.Ababacsupaszonfekdtaz
asztalon,kvren,fehrenskbn,mintvalamirislca,amelylrvakorszaknakvghezkzeledik,s
csakhamarnapvilgrabukkan,fullnkostul,szrnyastul.
Mirtnemtakarodbe,Mabel?krdezteAlbertTaylor.Mgmegfzikamikiskirlynnk!