Crowdculture ”Beta”

Dokumentet sammanfattar utlysningen ”beta” inom fördelningslogiken Crowdculture som pågick under perioden 2010-10-23 till 2011-01-31. Utlysningen har drivits som ett samarbete mellan Fonden för Innovativ Kultur – En del av Stockholms stad, forskningsinstitutet SICS och Fabel Kommunikation samt de aktiva deltagarna på sidan. Medborgare i Stockholms stad har bjudits in till att vara med och påverka kulturutbudet. Påverkan har kunnat ske på tre nivåer av medlemskap för privatpersoner och en nivå av medlemskap för juridiska personer. En nivå har varit registrerade medlemmar, de har kunnat kommentera och marknadsföra projekt. Betalande medlemmar, de har kunnat påverka investeringsbeslut från det offentliga och projektägare vilket är medlemmar som valt att lägga upp egna projekt. Dokumentet kommer på olika sätt försöka belysa hur dessa olika grupper har agerat på sidan, samt hur trafiken till sidan har sett ut.
Sammanfattning

”Jag är verkligen fascinerad av idén att folket styr kulturfinansieringen, och att även ganska obskyra projekt kan få plats där. Vilken annan nämnd eller kulturutredning kan lika exakt spegla vad dom kulturintresserade önskar? Och jag tror inte på farhågorna att om folket får bestämma blir det bara Håkan Hellström och Ulrica Hydman-Vallien. Smal kultur kan också bli allmänt uppskattad, mitt i all mainstream kan kanske konstig kultur t.o.m. vara mer kommersiell.” från intervju med Håkan Lidbo, projektägare.
En utvärdering av utlysning ”Beta” på Crowdculture indikerar ett potentiellt tillskott om 840 000 kr årligen till Stockholms Kulturliv från 1400 medlemmar som med en 200 % motfinansiering kan realisera ca 100 projekt med genomsnittbudget på 30 000 kr framförallt styrt av kriteriet ”Kulturprojektet är bra för samhället”. Om projektägarna och projekten Alla betalande medlemmar har om de velat få lägga upp ett projekt och försöka övertyga andra om att deras projekt är relevant nog att investera i. Resultatet har varit följande. Totalt antal projekt: 29 var av 2 realiserades under testets gång och 4 erhöll pengar efteråt. Totalt ansökt belopp: 814 000 kr i projekt med en total budget av: 5 130 156 kr Nedan redovisas de projekt som erhöll medel under ”utlysning Beta”

Ett datorspel skapat av palestinska flickor i flyktinglägret Yarmouk/Damascus

Spädbarnsrytmik i konsertform!

A dance performance which serves as a referent for a forum about new forms of colonialism within art

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Det nya årtusendets Schackspel. Xoiiox är ett animerat, strategiskt brädspel som samtidigt är ett klurigt musikinstrument.
Om medlemsekonomin

Samskriven och liveanimerad dockteater/film för vuxna

En trilogi, två dansföreställningar och en dokumentärfilm.

”Jag tror att det finns utvecklingspotential genom att sprida och utveckla projektet tillsammans med andra parter, finansiärer i Sverige. Ut med Crowdculture till resten av landet och öppna upp för intag och samfinansiering från regionerna.” från enkätundersökning
För att kunna interagera med andra på sidan har man varit tvungen att registrera sig. För att bli betalande medlem har kravet varit en investering om 50 kr i Stockholms kulturliv/månad, en tänkt summa om 600 kr/år. Totalt antal medlemmar: 465 var av betalande 168 Medlemmarnas totala investering: 16 200 kr Förutom den hybrida investeringmodellen som blandar offentligt och privat kapital är en av huvudfunktionaliterna på sidan att man kan flytta det ekonomiska földet man kontrollerar som en betalande medlem. Det är av intresse att veta hur länge en person riktar sitt flöde till ett visst projekt. Genomsnittsröstens längd på ett projekt är 2,46 veckor Det har funnits tre medlemmar som varit juridiska personer, Fonden för Innovativ Kultur, Fabel Kommunikation AB och Innovation Impact AB. Dessa medlemmar har kunnat täckta medlemskap för mer än 50 kr/månad och har så gjort. De har investerat olika mängder pengar, totalt 43 330 kr/månad vilket fungerat som hävstången för de individuella bidragen. Diagrammet nedan visar hur dynamiken i motfinansieringen har förändrats över tiden systemet varit i drift.  

5000   4000   3000   2000   1000   0  

Medlemmar  

Innovativ  Kultur  

Fabel  

Innovation  Impact  

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Nedan till vänster visas ett diagram över antalet medlemmar under utlysningen och till höger visas en mer intressant kurva medlemsttillströmningshastigheten. Insprängt i det högra diagrammet är en trendkurva som indikerar en tillväxthastighet om 30 medlemmar per vecka. En extrapolering (vilket är farligt att göra) visar på en potential, om inte annat, om 1400 medlemmar per år vilket motsvarar ett tillskott på 840 000 kr till Stockholms kulturliv per år. Tilläggas bör att ingen marknadsföring budget har funnits inom projektet. I en rapport från Stockholms Handleskammare publicerad februari 2011 konstaterar man att 37% av stockholmarna (länet) är beredda att sponsra/medfinansiera kultur vilket skulle innebära en potentiell medlemsbas på 740 000 medlemmar. Crowdcultures ambiton är där med att attrahera 0,2% av en marknad som givit köpindikation utan att ha möjlighet att köpa.

”Crowdcultureprinciperna skulle kunna användas inom etablerade delar av kulturvärlden. folket kan väl vara med och bestämma vem konstnärsnämnden beviljar bidrag, vilka föreställningar på Dramaten, kungliga operan och Berwaldhallen..?”, från enkätundersökning.  

Röstande  (betalande   medlemmar)  
200   150   100   50   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  
Diagrammet ovan visar på antalet betalande medlemmar vecka för vecka under projektets genomförande.  

Nya  medlemmar  per  vecka  
50   40   30   20   10   0  

Diagrammet visar på nyregistreringsfrekvensen på sidan. I detta diagram är de tre första och sista veckorna utelämnade då dessa uppför sig väldigt extremt. I första veckan registrerar sig (inte så konstigt) väldigt mycket folk vilket kan ses som en nyhetshets och i slutet hackar det mycket (kanske inte värt att registrera sig när något tar slut)

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Medlemssammansättning och preferenser Underlaget i denna sektion kommer från den enkätundersökning som genomfördes i samband med betatestets avslutning. Enkäten var öppen för registrerade medlemmar från 1.a februari till och med 13.e februari och besvarades av 59 unika individer. Undersökningens data kan i fråga sättas då man kan tänka sig att enkäten besvaras av de mer motiverade medlemmarna och där med kan ge en förskönad bild av vad som egentligen är upplevelsen av testet. Genomsnittsåldern av deltagarna har varit 42 år. Den yngsta deltagaren var 24 år och den äldsta 65 år. Nedan presenteras sex diagram som försöker illustrera vilka deltagarna var ur ett socialt och demografiskt perspektiv.

Deltagarna har en tydlig tyngdvikt på högutbildade personer.

!"#$%&'()'*"&'+,-,*./$#"0/'.1..%#.(2&"&03'
'"# !"#

()*+,-.#
!$"# %&"#

/0-1)2,3415)622+# 7.,84)415)622+# 915)622+#,#:,8,2#5-;)<.# =.,241541+-# >.<?-;)@4;4.-# 9.A-)5A-B.,4+#

Den största gruppen närmare 40% arbetar som frilansare. Vi anser inte det vara en överraskning då denna grupp ofta söker efter både sammanhang och kapitalflöden. Vad som dock är en överraskning för oss är hur få deltagare det varit som är heltidsverksamma i den civila sektorn. Vi trodde detta skulle väcka stort intresse i gruppen. Det kan dock vara en indikation på bristande marknadsföring.

$"#

%%"#

 

Det verkar som om systemet har tilltalat en ganska bredgrupp i relation till inkomst.

 
Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

!"#$%&'()$*+'',#$-)#$."$$/&$0)1,23345$

&" &"

!"

'()*+,"-)"$.."

'()*+,"-)"/.."

I dagsläget saknar vi en relevant referenspunkt för denna data. Vi antar dock att detta kan komma att bli mycket relevant framöver då mängden vänner på Facebook indikerar nätverksräckvidd.

'()*+,"-)"!.."

0()*+,"-)"$..."

$%"

##"

0,+"-)"$..."

!"#$%&'()*"%+,-"./0%0-,%%12%1'3%.45,.4-% "64&*,)7%
*+,-./012.13# 456,.278#-60.+3#
'# '# !"# )#

96:7;/ 0+<<1,70;=+,# >0;:6<7# ?.@72:,7,8# AB36,7,8;3/C7D72# -60.+3# EF#

%%#

(# '#

Deltagarnas nätverk är generellt sett mycket spritt men med ett undantag då 40% har sitt största nätverk inom konst och kultur.

G37D;.#,H37,8-27D#
%&# $#

>,,;.#

 
När deltagarna svara på frågor kring hur fördelningen av medel och systemets design väljer vi att inte dela upp underlaget i de kategorier som redovisats ovan. Mängden respondenter per kategori blir så liten att det är svårt att validera svaren. Det är tydligt att medlemmarna har tydlig kvalitetskriterier i sina bedömningar kring vilka projekt som skall erhålla deras pengar samt få det av del offentliga medlen. 13% har betalat sitt medlemskap för att stödja en specifik bekant vilket vi upplever vara en mindre andel än vad vi trodde. 39% hade mer generella ingångar vilka handlar om ”bra projekt” eller ”stödja generellt”. Vi tror att den senare gruppen ger ett uttryck för en potentiellt långsiktigt medlemskap. Även i gruppen som är ”nyfikna på systemet” finns en likande potential då nyfikenhet är en bra drivkraft för engagemang. Man upplever kostnaden för deltagande som lagom men vill ha möjlighet till att ge riktade donationer. Hur ett sådant komplement skall hanteras måste dock tänkas igenom.     Prio 1 2 3 4 5 Rangordnade kriterier Idéen är bra Trovärdig projektägare Projektplanen konsekvent Att jag kan påverka projektet Icke vinst drivande
!"#$%&'$#()$"*$+,-"."$$/,#.,/0'"12$

Hur skall demokratin upprätthållas? Val vart 4:e år Folkomröstningar Direktdemokrati Självorganisering Ska inte upprätthållas
!"#$%&'%$()*+,-%.#')+/$0#

(#$

)*+,-.$/01.2*3$3405671.$489-01*$
!"#$

'()$*+,$-.$+/$0.($/123$
)*+,-.$)*951:9;<3$1=;*=8;6>$

"&#$

!"#$

4+5$*+/$06.*+$2(.($789.+$

!%#$ '&#$

?6@.,0$/8.$489-01*$

4+5$*+/$06.*+$2(.($:-9.+$
AB7102$4C$3B3*0<0*$

&#$
&!#$

;6<=:+>+.($<+*$.1?,(*+$*6/(@6/+.$ %%#$

DE0*$489-01*$

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Diagrammet till höger visar vilka kriterier man anser skall avgöra ett investeringsbeslut i ett kulturprojekt som inbegriper offentliga medel. I cirkeldiagrammet ser vi mycket tydligt att medlemmarna anser att samhällsnyttan bör vara avgörande. På frågan vad som fått dem att klicka ”finansiera” säger 62,5% att idéen var avgörande medan 14 % sa personen bakom. Detta kan sättas i relation till att alla projektägare anser att deras anmälda projekt utgör en del av deras profession. Vi läser detta hoppfullt och med tolkningen att professionella personer med goda samhällsnyttiga kulturprojekt kommer att belönas framför andra kombinationer av Då  de  genomförs  av   kriterier.   En medlem säger i enkätundersökningen:  

7%   11%  

10%   ”Tycker alla kriterier kan fungera i 27%   olika sammanhang, syftet med denna 7%   stödform känner jag är att man ska 12%   slippa gå igenom de tröga och svårpenetrerade bidragsystem och stöd 14%   12%   som i dagsläget motverkar att pengafördelningen för konst och Annat   kultur inte är demokratisk fördelade. Filter vad gäller konstnärlig kvalité, informellt eller formellt utbildad, Diagrammet ovan visar vilka kriterier användarna anser viktigast vid tilldelningen av professionell mm, begrepp som ofta offentliga medel till kulturprojekt.   exkluderar i mindre referensgrupper som inte jobbar aktivt för att motverka homogenitet. Därför är crowdculture intressant för mig.”
Om beteenden siten

profesionella  konstnärer   Då  branschkollegor  godkänner   det   När  en  kulturinstitution  backar   projektet   När  man  lyckats  få  minst  50%   motLinansiering   När  det  inte  Linns   marknadspotential  i  projektet   När  det  uppfyller  kulturpolitiska   kriterier   Då  projektet  är  bra  för  samhället  

Sektionen behandlar data som svarar på hur användarna har responderat på sin interaktion med sidan. Omvandlingsfrekvens: 9,0 % (andel av unika besökare som registrerade sig) Genomsnittlig tid på siten under testet är 03.07 min på totala populationen

Besökarnas  lojalitet  (antal  återbesök)  
2500   2000   1500   1000   500   0  

Diagrammet ovan visar fördelning över besöksfrekvens från respektive IP-adress. Vi kan förstås se många som bara kommer en gång men vi ser också en stor grupp användare med högt engagemang.

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Besökets  djup  
3000   2500   2000   1500   1000   500   0  

1  sida    

2  sidor  

3  till  4   sidor  

5  till  6   sidor  

7  till  8   sidor  

9  till  10    10  och  Ller   sidor   sidor  

Diagrammet ovan visar hur många sidor en besökare klickat sig in på. Den största gruppen 2664 personer har bara tittat på första sidan (eller en djuplänk på siten de kommit till). Många verkar veta vad de letar efter, 1393 besökare har tittat på 2 till 4 sidor. Men även i denna bild ser vi att det finns en ganska stor grupp 359 personer som gått igenom mer än tio sidor.

Varifrån har trafiken kommit? Direkt   Facebook.com   Google   35,66 % 26,91 % 13,74 %

 
Då projektet inte haft någon marknadsföringsbudget alls har vi fokuserat på att nå ut via Facebook, denna satsning visar sig i statistiken. Det visar även att många av användarna också tillhör en grupp som är aktiva inom detta sociala medium. Sökorden "Crowd culture" "Crowdculture" och "Crowdculture.se" stod för 46 % av träffarna som kommit ni via Google. Övriga 54 % är spritt över 184 sökord länkat till de olika projekten. Även om Google i dagsläget enbart svarar för 13,7% av trafiken indikerar detta att medlemmarnas (individer och organisationers) engagemang och varumärken spelar roll i spridningsstrategin. Med en 9 % konvertering från besökare till medlem indikeras potential för organisk växtkraft över tid. Från vilka länder har trafiken kommit? Under testperioden har vi haft dialog med ett antal potentiella partners och kontakter vilket förklarar mycket av besöken från Spanien och Storbritannien. Vi har talat med folk i Bryssel och varit på konferens i Tyskland. Det vi inte vet något om är de Amerikanska besökarna. Land/område Sweden   Spain   United States   Belgium   United Kingdom   Germany   Besök 4620 67 67 53 48 29

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Sagt av och om projektet

Testet har fått en relativt god täckning i media och projektet har presenterats i ett flertal sammanhang. Responsen har varit blandad, vissa är restriktivt nyfikna, andra positiva och några skeptiska. Nedan redovisas större framföranden samt artiklar skrivna om Crowdculture. Presentationer på konferenser o o o o Artiklar o o o o o o o Akademiskt o Övrigt o o o Crowdculture lyfts i SOU Kulturbryggan (101215) fram som en av framtidens viktigaste koncept för svensk kulturfinansiering. Stort intresse från EU-parlamentes Internet Core Group med löpande avrapporteringar kring projektets fortskridande. Tillsammans med det svenska filmskaparnätverket Filmbasen.se, finansierade av Landstinget, drivs projektet Crowdculture C/O Filmbasen ”Crowd funding Culture” - Sara Bannerman, Canadian Journal of Communication Svenska Dagbladet (2010-10-23, 2010-10-24, 2011-02-02) Aftonbladet, (2010-10-27) DN (2011-02-18) Nummer.se (2010-10-27 , 2011-02-08) Danstidningen #5 2010 Riksutställningars omvärldsbevakning (2010-11-04) På tal om Stockholm (2011-01-24) SKL’s årliga kulturkonferens 11-12 oktober 2010. Mediebranschernas konferens Generator Piteå 23-24 november 2010. Free Culture i Berlin, Tyskland 7-9 oktober 2010. World usability days 11 november 2010.

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Kontakta oss

Funktion Koncept

Organisation Fabel

Webb www.fabel.se

Kontaktperson Max Valentin

Teknik

SICS

www.sics.se

Pär Hansson

Utlysnignen

Stockholms Stad

www.stockholm.se/kultur

Torvald OlssonSundelin

Utlysningens förvaltning

Innovativ Kultur

www.innovativkultur.se

Bernt Ericson

Fabel Kommunikation AB Sveavägen 31 | 111 34 Stockholm |08-41 02 24 30 info@fabel.se | www.fabel.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful