• Termocentrali • Facilitetet detare • Linja e energjise drejt Tirana 2 • Linja e energjise drejt Italise

Kodi i Dokumentit: PRBCATESVL220

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Shtator 2008

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• Termocentrali • Facilitetet detare • Linja e energjise drejt Tirana 2 • Linja e energjise drejt Italise

Kodi i Dokumentit: PRBCATESVL220

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Shtator 2008

Environmental Resources Management

ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

1.

HYRJE..................................................................................................... - 11 1.1. Profili i Propozuesit: ENEL ................................................................. - 12 -

1.1.1. Veprimtaria Nderkombetare............................................................ - 12 1.1.2. Struktura Aksionere ........................................................................ - 13 1.2. 1.3. 2. Procedura per Marrjen e Lejes Mjedisore ........................................... - 14 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Qellimi dhe Kriteret e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis....................... - 15 -

MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR .................................................... - 18 2.1. 2.2. Tregu Shqiptar i Electricitetit ............................................................. - 18 Objektivat e Projektit te Propozuar................................................. - 20 -

2.2.1. Varianti “Qymyrgur i Paster” ........................................................... - 21 2.2.2. Akumulimi dhe vecimi i CO2 ............................................................ - 23 3. KUADRI LIGJOR, RREGULLATOR DHE I POLITIKAVE .................................. - 25 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Hyrje................................................................................................ - 25 Te Dhena te Pergjithshme Mbi Kuadrin Institucional dhe Legjislativ Shqiptar........................................................................................... - 25 Ligjet, Vendimet Shqiptare dhe Konventat Nderkombetare Perkatese per Mbrojtjen e Mjedisit ......................................................................... - 25 Ligji Shqiptar per Vleresimin e Ndikmit ne Mjedis............................... - 29 -

3.4.1. Kerkesat per VNM te Thelluara ....................................................... - 29 3.4.2. Procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis................................... - 31 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. Direktivat Mjedisore te Bankes Boterore per Vleresimin Mjedisor........ - 31 Legjislacioni Europian per Mbrojtjen Mjedisore ................................. - 32 Poltika Shqiptare per Sektorin e Energjise.......................................... - 33 Planet Lidhur me Token, Mbrojtjen e Ujrave Siperfaqesore dhe Nentokesore .................................................................................... - 33 Plani Hapesinor dhe Urbanistik i Sheshit te Ndertimitt........................ - 34 -

PROJEKTI ................................................................................................ - 36 4.1. 4.2. Vendndodhja ................................................................................... - 36 Alternativat...................................................................................... - 36 -

4.2.1. Vendndodhja.................................................................................. - 36 -

-2Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.2.2. Lendet Djegese ............................................................................... - 37 4.3. Impianti i Energjise me Djegie Qymyrguri .......................................... - 37 -

4.3.1. Pershkrimi i Procesit Kryesor............................................................ - 38 4.3.1.1. 4.3.1.2. 4.3.2.1. 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6. 4.3.2.7. 4.3.2.8. Cikli Termal dhe i Djegies ....................................................... - 38 Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut ....................................... - 40 Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit ........................................... - 42 Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit ......................................... - 43 Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit ............................ - 46 Guri gelqeror dhe Gipsi.......................................................... - 46 Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut ..... - 47 Bolieri Ndihmes...................................................................... - 47 Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies .................. - 47 Sistemet Elektrike................................................................... - 48 -

4.3.2. Sisteme Ndihmese .......................................................................... - 42 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

4.3.3. Facilitete Shtese ............................................................................. - 48 4.4. Rendimenti Teknik dhe Balanca e Sasise............................................ - 49 -

4.4.1. Rendimenti Teknik .......................................................................... - 49 4.4.2. Bilanci i Sasise ................................................................................. - 50 4.5. Shfrytezimi i Burimeve ...................................................................... - 50 -

4.5.1. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat .......................... - 50 4.5.2. Furnizimi me Uje ............................................................................. - 53 4.5.3. Lendet djegese ............................................................................... - 53 4.5.4. Lendet e para ................................................................................. - 54 4.5.5. Personeli......................................................................................... - 54 4.6. Interferencat Mjedisore .................................................................... - 55 -

4.6.1. Emetimet ne Ajer............................................................................ - 55 4.6.2. Uji i Perdorur .................................................................................. - 56 4.6.3. Zhurma........................................................................................... - 57 4.6.4. Nen-produktet................................................................................ - 57 4.6.5. Mbetje te ngurta ............................................................................ - 58 4.6.6. Trafiku............................................................................................ - 58 4.7. Faza e Ndertimit............................................................................... - 61 -

4.7.1. Pergatitja e Kantierit ....................................................................... - 61 4.7.2. Ndertimi i Impiantit te Energjise ...................................................... - 62 4.7.2.1. Planifikimi i Punimeve ............................................................ - 64 4.7.3. Lendet e Para.................................................................................. - 65 -

-3Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.7.4. Uji i Perdorur .................................................................................. - 65 4.7.5. Periudha Kohore............................................................................. - 65 4.7.6. Personeli......................................................................................... - 66 4.7.7. Trafiku............................................................................................ - 68 4.7.8. Masat Lehtesuese ........................................................................... - 70 4.8. Dalja Jasht Funksioni ........................................................................ - 70 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

4.8.1. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve........................... - 70 4.8.2. Prishja e Ndertesave ........................................................................ - 71 4.9. Analiza ne Rast Deshtimi .................................................................. - 71 -

4.9.1. Metodologjia .................................................................................. - 71 4.9.2. Vleresimi i Riskut............................................................................. - 71 4.9.3. Identifikimi i Rreziqeve .................................................................... - 72 4.9.4. Vleresimi i Pasojave ......................................................................... - 73 4.9.5. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale ............................ - 75 4.9.6. Matrica e Riskut.............................................................................. - 76 4.9.7. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise ........................ - 77 4.10. Identifikimi Paraprak dhe Vleresimi i Ndikimeve ................................. - 80 4.10.1. 4.10.2. 4.10.3. 4.10.4. 4.10.5. 4.10.6. 4.10.7. 4.10.8. 4.10.9. Ajri ........................................................................................... - 80 Dheu ........................................................................................ - 81 Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore ........................................ - 82 Zhurma..................................................................................... - 83 Bimesia, Flora, Fauna dhe Ekosistemet ...................................... - 83 Peizazhi .................................................................................... - 84 Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar.................................................. - 84 Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese...................................... - 85 Kuadri Social-Ekonomik ............................................................ - 85 -

4.10.10. Shendeti Publik ......................................................................... - 85 5. LINJA BAZE MJEDISORE........................................................................... - 88 5.1. Atmosfera dhe Cilesia e Ajrit ............................................................ - 88 -

5.1.1. Klima.............................................................................................. - 88 5.1.2. Cilesia e Ajrit................................................................................... - 89 5.1.2.1. 5.1.2.2. 5.2. Legjislacioni ........................................................................... - 89 Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar.......................................... - 91 -

Toka ................................................................................................ - 92 -

-4Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

..1................6......................5....2... ........................2. Matjet ............. .........100 5.....5..................................... 5.....2.......124 Perfundimi ....114 5............3........3.2.........................4............................. ................5.........2.......123 5......... Bimesia....... .... 5.... Metodologjia e Analizes.. .....................113 - 5..... ........92 5....................................6............119 5..............4.......................137 Perfundimi ...................................123 - 5......2..................117 5.........1............................... Fauna dhe Ekosistemet .................................4...... Veshtrim Historik .................................3..142 - 5..2...135 Habitatet ne Zone . ......105 5.2....................... ...... Zhurma..........6..........................2.... 5...............2.......................... ......2......3........... ............ Trualli ............... ..................................2.............5...........5............. ..............5...................3..............115 5.3.......PRBCATESVL220 .......... ............ ........2.......3.................... Sizmiciteti .. Peizazhi .........................6.......................144 - -5Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ....7.................105 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.........4.....3..5... ....................................2......1............. Fauna dhe Ekosistemet ................................................... ......... 5.....1.. Cilesia e Ujrave Nentokesore .........6. Cilesia e Tokes ................103 5.............. Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike .............. ............. ...........3.................................... Bimesia dhe Flora......... .............................97 5.......................5..143 - 5. Studimi i Truallit dhe i Ujrave Nentokesore te Zones ........................123 Bimesia e Mundshme ...........3............. ....... ..... ............................... Vendosja e Zones....6........................101 5.........1....1........6...............117 - 5......... ............................................................... ......... .....1........................................ Metodologjia ...................5...2............. Pershkrimi i Pergjithshem i Zones . ..... Gjeologjia .... 5....1.....4................ ... Hidrologjia............... ...... .........................4.............................................1............................. ....134 - 5...............1........6................................................... Perdorimi i Tokes ..........2. ................. Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor ..................... ...117 5....2..... Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit.................134 Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore .........1..............................................7.... Konkluzione ............6........... ........6..................123 Bimesia e Zones .............. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore ................................122 5..136 Fauna ne Zone ........................6.......114 5.................4..........134 Metodologjia ....................................... Uji i Detit ... Kufizimet e Zhurmes ..........6... Bibliografia .........4........4...............143 5.. Flora......... Rezultatet ......................... ...........143 5.........1.......................................................116 5...4................... 5............3........................ .....................110 5..............6....111 5......7..2...........118 5................................5................. 5.................................. 5.................... .......

.......... ............................... ........ ...............2..10........1.7....3......... Trafiku Detar i Portit te Durresit....162 KUadri Social-Ekonomik .................................................. Te Dhenat Demografike .........192 Ndikimet.............................152 Komponentet Pamore............153 - 5.................2............................2......................178 Referenca . ...... .198 6...........PRBCATESVL220 ....................................................2...................................... .............................................. ............188 Te dhena Meteorologjike ........2....199 - 6..1................ ...........................162 - 5.........4..... Faza e Ndertimit . 6........... 5...183 Karakteristikat CALPUFF .................... Faza e Ndertimit .. ...................... 5..194 - 6...................... ....................186 - 6..................200 - -6Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..........3............ ..................8..8............. 6.................1................... Gjendja Kombetare ne Shqiperi............163 - 5.. ..........................1... Shendeti Publik ................2............. ......7... .......................1.. Faza 1.... 6.... 6...................10.........1....162 5.. Ajri ..............................197 6..1.........5..........7........1........2..........198 Faza 2.......... 5...... Trafiku Detar dhe Rrjeti Rrugor ..... Kuadri Social-Ekonomik.....1........2........... Emetimi i Pluhurave ...................... Rrjeti Rrugor Ekzistues ...........................167 Gjendja ne Porto Romano ...147 5............ ........................ ... Toka ... ......... ....1...149 5...1.....10........... .......2................2.........................2....2.......... Faza Funksionimit .2...................190 Plani i Emetimeve ....11....1.....2..................... Perfundime.. 6............. .....167 5.................................................... Kufizimet............................. 5.......................... 6....................... Komponentet Morfologjike dhe Strukturale .1.......7..182 Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret.............. .................2...............182 6. ........................................................................3................. ......182 - 6..................2............................... Fushat Elektromagnetike Jo-Jonizuese........182 6... 6........200 6.............................1......7............180 - VLERESIMI I NDIKIMEVE ......4...............153 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5...1.................153 5........3............ .1...... .............................. .. ..................................................... ....11.......1................198 - 6.7....4.......5..........................................5.1............................................... 6..11.........................2.... .............2.................9.............................................1.................154 5................................. Faza Funksionimit .... ......................................1.. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore .........11.......1........1..... ..153 Komponentet Simbolike....3......................4...........1..4................157 5......2...8................................ ............. Perfundime... ....... 5........ Elementet Aktuale te Peizazhit .................................... ........186 Fusha Mbuluese e Modelimit ....3................................................... ...........1.

...........................5.....2.... .............. 6..........................4..........2...........221 - 6....... ...5......222 6...... ....... .....232 - 6.............1.... ......217 Perfundime ....2... ........... ................................ .................. ............. ............ ........................213 Metoda e Llogaritjes .........................228 Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit ndaj Kafsheve ...................................4......2............. 6................... Fauna dhe Ekosistemet ........4...........1....... 6..................................225 Pushtimi nga Specie te Egra .................2...................................... .........................5.......226 Shkarkimet e Ujrave .222 - 6...........202 - 6........................................216 Rezultatet ......... ... Ujrat nentokesore .....1......... ..............2. ..2......1......................................... ............................................. 6.....2........ ...................................................... ..............5... Rrjeti Rrugor .........................232 Faza Operacionale.....212 Perfundime .... Flora........ .3..................1............1......... .......................224 Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet ........201 6........232 - 6...............2......................... 6..............5.......... 6..........7...............1.......4.................................3...4......201 Ujrat Siperfaqesore ........5.......................................................3... Faza e Ndertimit..2.............. ..........1.229 6.......... Faza e Funksionimit ......2...1.......... 6......2............................ Perfundime...............................4.......1....202 Ujrat Siperfaqesore .............2....................................1.......................................... 6.......................... ...... ......4......229 - 6.. ..4.............................1..... ............. 6.......... Trafiku Detar .... Faza e Funksionimit ... ...............................................3. ...2...1....6........................6......... ......... 6.............. Faza e Funksionimit .................... Trafiku ............1..PRBCATESVL220 .................3........................................................2...........4............................201 Ujrat Nentokesore. 6........6.........2... ..................3...5.....4....................1.........................230 6.1............3.........5................................225 Ndotja e Ajrit ........... 6.........6..................3..... Faza e Ndertimit .....4.....224 Zhurmat............232 6............ Ndikimi ne Peizazh...7............ 6................................................ ... ......4.... .....2...............1...213 Modeli Matematikor .................. Legjislacioni per Akustiken .....5. Faza e Ndertimit ............231 6.....233 - -7Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ...... 6..................202 - Zhurma.......................5.......210 Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes ....................................... 6.......3..................... Pershkrimi i Projektit .. ...................225 - 6........214 Objektet e Studiuara ............ .......5........5..........................2...1...... 6............ Faza e Ndertimit ..2......... .......1....226 Zhurmat............................... 6...4.5..213 - Bimesia........................2................ ...........229 - 6......1....3.......4.....................209 6.3............2....5........................................ Largimi i Habitatit ................. ............1.......... 6............2........3......................... 6... Peizazhi ....1....5...............7.6....2....1......7..................7..1...........222 Ndotja e Tokes dhe e Ujit ................. ......................... 6............. 6..... Bibliografia . ............209 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6..231 6.........

.3...... ..................... .2............252 Uji.... Faza e Ndertimit.........2...... 8..... 8......................................234 - 6....................236 6.............. Faza e Funksionimit.... Zhurma....240 PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR ..................... .........1..... ............................................................... Ndotja Atmosferike....... Shendeti Publik ...........10..... .............235 6........ .......2.1.247 8...248 Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit...... 6.................. ........... ....... ................... ....253 - 8.......249 Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme . . 8.................1..252 - 8.................253 - -8Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..............7....... 8..... . ...3...10.1.........................1.........2.2.... .....................235 - 6.... .......................249 Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise..... ...2................ Toka ............... 8. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet ... Derdhjeve dhe Trafikut......................250 - Masat Lehtesuese dhe Kompensimi Gjate Fazes Oeracionale ..... 8............................................................. Faza e Ndertimit........ ......234 6......2............................... ................2..........1..........................1................ Faza e Ndertimit .......... ................9.... .............. ...........1...................................................10.............3...........................................2............ 8...3..................248 Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve .............1.........10.............3......251 Zhurma...........2.1............. .........1.6.......... ....................................1................................1. Masat Lehtesuese dhe Kompensimi Gjate Fazes se Ndertimit ...........1.....1.............1..... Zhurma......................... Ndotja Atmosferike..................... 8........... Faza e Funksionimit .. Faza e Ndertimit ....3........... .1..........3.1..........235 6........2..........252 Mbetjet. Cilesia e Ajrit......7.................................1..252 Zhurma........1.1........... Monitorimi Mjedisor dhe Raportimi...235 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6.............2...251 - 8... Faza e Funksionimit ...... ........ MATRICA E VNM-SE ...5.233 Faza e Funksionimit....2.............233 - Fushat Elektromagnetije Jo-Jonizuese.....238 7......................... 8........................3.................2........................................ .. 8....... ................ ..........247 - 8...2.2.............9....1.....4..250 8....................1..1.... 8.............8......1.....252 Dheu ....234 Kuadri Socio-Ekonomik ........................5.... 6.. Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve ......... Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise .................................. Menaxhimi i Mbetjeve..................1...................236 6.............................. 6............250 - 8......2.............. .......235 6........ 8....................................................1................. .. .....................2.................... ..1.............2.........................2. 8...247 8...............1.1............................1.251 Uji..........PRBCATESVL220 ..........................1..................252 8......10... .........4...251 8.10.........3............................................4.........3....251 Mbetjet.......................1........... ............ ...........1..2...10.................9................................................................................................. ......3............

..3..........................3..................254 Mbetjet..8.. .........3..................3........................... 8..........................5....2... .. 8.................1..........2............253 Uji..................253 Toka .................... ....254 Zhurma.2......2........................3.............................4....... ..PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ............................................ 8.......3.... Cilesia e Ajrit..2............254 - -9Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .. ....... 8..................................................2..............

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .10 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

Vendodhja e propozuar per nderimin e Termocentralit. Linja e Energjise. dërgohen ne impiantet e trajtimit te ujërave te përdorura dhe me pas do te shkarkohen ne det. Gazrat e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku 150 m te larte. Derdhjet e ujërave te përdorura do te grumbullohen. 800 MW secila dhe do te ndertohet ne dy faza. Impianti i Energjise. Termocentrali i propozuar eshte pjese e Projektit te quajtur “Kompleksi i Energjise” dhe perfshin: • Nje pontil 950 m i gjate. . Uji qe nevojitet per impiantin merret nga deti dhe trajtohet per te gjitha perdorimet ne proces. Impianti është projektuar me qellim qe te reduktoje marrjen e ujit te pa-përpunuar per perdorime industriale dhe shkarkimin perkates. Termocentrali ne Porto Romano eshte projektuar sipas Teknikave me te Mira Ekzistuese te zbatueshme per kete lloj Impianti te Madh per Djegie. qe lidh nje stacion te ri energjie me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. shtrihet ne një zone fushore rreth 10 km ne veri te Durrësit. • Nje kabell nen-detar 500 kV DC. njesine per ftohjen e gazit dhe impiantin per heqjen e squfurit. ne zonen industriale te Porto Romano-s (Rajoni i Durrësit. qe lidh nje stacion te ri AC/DC per shkembimin e energjise me Italine. Pontili.11 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . filtrin prej pelhure per heqjen e pluhurit. kompania kryesore elektrike Italiane. Impianti do te pajiset me nje zone te posacme ku mund te instalohet nje Sistem per Grumbullimin dhe Vecimin e Karbonit te Pas-djegies. Qellimi i ketij dokumenti eshte analiza e ndikimeve mjedisore te zbatimit te projektit te Termocentralit. Termocentrali i ri eshte me djegie qymyri dhe perbehet nga dy njesi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Termocentralin. Sistemi i trajtimit te gazit te oxhakut perfshin RKP – Reduktimin Katalitik te Perzgjedhur – sistemin e denitrifikimit.PRBCATESVL220 . ne përputhje me standartet perkatese ne fuqi. rreth 210 km i gjate. Shqiperi). Sistemi i ftohjes do te perdore uje deti. rreth 25 km e gjate. per secilen njesi. duke e qarkulluar ne cikel te hapur. HYRJE Ky Studim i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis lidhet me nje Termocentral te Ri te propozuar nga ENEL. qe perdoret per shkarkimin dhe si dhe per transportimin e nen-produkteve nga impianti (gipsit dhe hirit). Kablli Nen-detar dhe facilitetet e aneksuara jane analizuar ne kater Studime te vecanta per Ndikimin Mjedisor. zone kjo e percaktuar nga Qeveria Shqiptare per perdorime industriale. • Nje linje energjie 400 kV.1.

Enel vepron ne Spanje permes Enel Union Fenosa Renovables. sherbimi i pare ne Spanje. Enel dhe Acciona aktualisht zoterojne 92% te kapitalit te aksioneve te Endesa-s (Enel 67%.000 MW ne impiante duke perdorur burime energjie te rinovueshme (hidro. Acciona 25%). Enel eshte mjaft i fokusuar ne zhvillimin nderkombetar dhe ka perfaqesite e tij ne Europe (Bullgari.CHP) ne bote. Me Endesa-n. Enel eshte lideri boteror ne kete sektor.5 milione konsumatore dhe zoteron 10% te tregut persa i perket volumit.1.1. Ne pese vitet e ardhshme (2008-2012) Enel do te investoje 7.12 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kompania ka 73. ere.500 punonjes dhe vepron ne nje game te gjere stacionesh hidroelektrike. Ne fillim te Tetorit 2007. Ameriken e Veriut (Kanada dhe Shtetet e Bashkuara) dhe Ameriken Latine (Brazil. Rusi.1. Greqi. nje iniciative qe ka terhequr vemendjen e shume sherbimeve ne bote. Enel ka numrin me te madh te aksionereve se cdo kompani tjeter Italiane. Ajo prodhon. Enel eshte nje nga operatoret me te medhenj te pavarur ne Amerike me Enel North America dhe Enel Latin America. Enel tani eshte i pranishem ne 21 shtete me nje kapacitet prodhues prej 75. Enel ishte sherbimi i pare ne bote per te zevendesuar matesat elektromekanike tradicionale te konsumatoreve me pajisje elektronike moderne qe bejne te mundur marrjen e leximit te matesit ne kohe reale dhe menaxhojne marredheniet kontraktuale ne distance. . Guatemale. Ky inovacion i ka mundesuar Enel-it qe te furnizoje energji elektrike sipas kerkeses. Enel do te jete i pranishem gjithashtu ne Argjentine. me energji nga era dhe fotovoltaike. Ameriken Veriore dhe Latine. Meksike dhe Panama). gjeotermale. se bashku me partnerin Acciona. biomase dhe prodhimi i kombinuar i nxehtesise e energjise . Rumani.100 MW kapacitet te instaluar. E rregjistruar ne bursen e Milanos qe ne 1999. Ne vijim te marrjes se sherbimit Spanjoll Endesa. rreth 1. Kosta Rika. Kolumbi. Sllovaki dhe Spanje). Kili. hidro dhe prodhimi i kombinuar i nxehtesise e energjise. PROFILI I PROPOZUESIT: ENEL Enel eshte kompania me e madhe e energjise ne Itali dhe sherbimi i dyte ne liste ne Europe persa i takon kapacitetit te instaluar. El Salvador. cka ofron kursime per perdoruesit ne mbremje dhe ne fundjave. termoelektrike. gjeotermale.500 MW (ne 31 Dhjetor 2007) dhe u sherben me teper se 50 milione konsumatoreve te energjise dhe gazit. nje kompani aktive ne sektorin e energjise nga era.1. France. Peru dhe Portugali. diellore. Enel u angazhua aktivisht ne shtrirjen nderkombetare ne tregun e energjise dhe gazit. Veprimtaria Nderkombetare Pasi perfundoi shitjen e aseteve jo-strategjike.7 milione investitore komerciale dhe institucionalë. Itali. nukleare.4 miliarde euro per zhvillimin e burimeve te rinovueshme te energjise dhe per kerkime e zhvillimin e teknologjive te reja mjedisore te favorshme. Me afersisht 30. Enel eshte gjithashtu operatori i dyte me i madh Italian ne tregun e gazit natyror. 1. dy kompani qe kane mbi 1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . me afersisht 2. Enel dhe partneri i saj Acciona dolen te sukseshem ne Oferten e tyre te Perbashket ne Tender mbi Endesa-n. Moroko. shperndan dhe shet elektricitet dhe gaz ne Europe.

Petersburg. aksioneret e Enel perfshijne fonde investimi nderkombetare. Enel mori permes SeverEnergia (ish Enineftegaz. Maritza East III. Enel mori 66% te Slovenské Elektrárne (SE). Impianti me djegie linjiti ka nje kapacitet prej 840 MW. Enel dyfishoi pranine e saj ne Rumani. njoftoi marrjen e Burimeve AMP.5 milione konsumatore. nje kompani qe ka autorizime ne disa fusha te ndryshme per te ndertuar impiante ere deri ne 500 MW.5% te RusEnergoSbyt.000 MW. duke lene te lira 68. Ne vijim te marrjes se Electrica Muntenia Sud. Vec kesaj. Struktura Aksionere Ministria Italiane e Ekonomise zoteron 21. Ne Rusi. ne Prill 2005. Ne Mars 2007. 100% te ZAO Urengoil. .60% Eni) nje grup fushash gazi premtuese perfshi 100% te OAO Articgaz. nje tregtues Rus qe u jep elektricitet konsumatoreve me te medhenj industriale. politikes se saj per mbrojtjen mjedisore dhe adoptimit te praktikave me te mira nderkombetare per transparence dhe qeverisje korporate. te finalizuar ne 5 Qershor 2008.8%. Enel ka marre Erelis.2. si dhe aksesin ne nje numer te caktuar te mundesive per te ardhmen. Enel mori gjithashtu nga ESN Group 49. me nje kapacitet prodhues prej 6. Ne France. Enel zoteron 55.1. Aktualisht. nje konsorcium 40% Enel . Enel.1% te kompanise ne menyre te drejperdrejte dhe 10. Ne Sllovaki. ne Mars 2003. Ne 4 Prill 2007. qe furnizojne 1. ne Shkurt 2005. Fale Kodit te Etikes.1% te tjera ne menyre jo te drejperdrejte permes nje huadhenesi shteteror Cassa Depositi e Prestiti.000 MW shkembyer ne 2006. 100% te OAO Neftegaztechnologiya. Raportit Mbeshtetes.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . kompania e shperndarjes elektrike qe vepron ne zonen e Bukureshtit. Ne Ameriken Latine Enel prodhon 660 MW impiante hidroelektrike dhe me energji nga era.13 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Enel Latin America vepron gjithashtu ne El Salvador ne fushen gjeotermale. Ne Rumani. ai mori 51% te dy kompanive te shperndarjes elektrike: Enel Distributie Banat dhe Enel Distributie Dobrogea. Enel menaxhoi nga Qershor 2004 deri ne Shtator 2007 – ne partneritet me grupin privat vendas ESN Energo – Termocentralin Veri-Perendimor ne St. Enel zoteron 5% te burses franceze te energjise Powernext dhe eshte nje nga operatoret kryesore ne tregetimin e energjise ne vend me 1. dhe i dyti ne Europen Qendrore dhe Lindore. Ne Bullgari. prodhuesi me i madh i elektricitetit ne vend. 1. Marrja perfshin nje projekt veprues dhe kater projekte zhvillimi gjeotermale ne faze te avancuar qe pritet te shtojne afersisht 150 MW kapacitet gjate kater viteve te ardhshme ne operimet e Enel North America. permes varteses se saj Enel North America. se bashku me investitoret Italiane te pakices.Ne Ameriken Veriore Enel ka 470 MW prodhim energjie hidroelektrike. kompani sigurimi dhe fonde pensioni.4 milione konsumatore. ajo ka firmosur nje Memorandum Mirekuptimi me Edf per te marre 12. nje perzierje e aseteve berthamore. termale dhe hidro. Enel ka marre kontrollin e impianteve me te medha ne vend. ere dhe biomase dhe sapo ka firmosur nje marreveshje me kompanine TradeWind Energy ne Shtetet e Bashkuara per te rritur ne mbi 1. duke arritur ne rreth 2. fonde etike.8% te JCS Fifth Generation Company te Gjithe Tregut te Elektricitetit (“OGK-5”).5% te projektit te ri te energjise berthamore European Pressurized Reactor (EPR).000 MW fuqine e re te eres.

date 02. dhe permblidhet si me poshte: 1. MMPAU merr dokumentacionin e projektit nga ARM bashke me opinionin e saj zyrtar. 994. pergatit opinionin e justifikuar me shkrim per projektin dhe ja dergon ate MMPAU.2. Propozuesi i paraqet ARM-se dhe qeverisjes vendore (Bashkise) dokumentacionin e projektit (Permbledhjen e Projektit Teknik dhe VNM-ne) per miratim. Kryetari i Njesise se Qeverisjes Vendore organizon nje diskutim me publikun vendor te ndikuar (brenda 5 ditesh).01. 8990 mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. dhe permblidhet si vijon: 1. date 23. 3. 4.07. Komisioni paraqet raportin e tij brenda 3 muajsh nga komunikimi i opinionit te ARM. Rradha e veprimeve dhe periudha kohore per kete faze specifikohen ne Vendimin nr. date 02. 2. Qellimi i fazes se aprovimit nga MMPAU eshte pajtueshmeria me parimet e konventes se Aarhusit (ratifikuar nga Shqiperia me Ligjin n. 2003.PRBCATESVL220 .10. Procedura per Vleresimin Mjedisor mund te permblidhet ne dy fazat qe vijojne: • Miratimi Vendor (Lokal) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Miratimi i MMPAU Qellimi i fazes se Miratimit Vendor duket se eshte marrja prej MMPAU e nje deklarate formale “asnje kundershtim” nga qeverisja vendore (Komuna Katund i Ri) dhe e nje vleresimi formal te VNM-se nga ARM.07. duke perfshire Komisionin Ministrorl. MMPAU fillon procesin e shqyrtimit. 8672 date 26. 2. 3. kerkesa e mundshme per dokumentacion shtese (shqyrtimi nga ARM nuk fillon me perpara se Propozuesi te paraqese dokumentacionin shtese).1. PROCEDURA PER MARRJEN E LEJES MJEDISORE Kuadri ligjor per proceduren e VNM-se ne Shqiperise jepet nga Ligji nr. ARM (brenda 5 ditesh) realizon nje shqyrtim fillestar te dokumentacionit te paraqitur nga Propozuesi. 994. 8990. 5. Kryetari i Njesise se Qeverisjes Vendore leshon nje dokument zyrtar me miratimin e Komunes dhe e transmeton kete dokument tek MMPAU (bashke me proces-verbalin e diskutimit te publikut te ndikuar). konsultohet me njesite e qeverisjes vendore. me udhezime te mundshme.2008. Qellimi i vleresimit nga te VNM-se nga MMPAU. 4. eshte dhenia e Lejes Mjedisore dhe perkufizmi i udhezimeve perkatese per Propozuesin. ARM (brenda 20 ditesh) kryen inspektime ne terren.14 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2000). aprovuar me 23 Janar.2008.2003 dhe ne Vendimin n. Qeverisja vendore dhe MMPAU organizon nje konsultim me “publikun e ndikuar”: . Rradha e veprimeve dhe periudha kohore per kete faze percaktohet ne Ligjin n.

dhe specialiste nga Ministrite qe kane lidhje me kete veprimtari. • Kuadri Ligjor. . OJQ. Zona e studiuar paraqitet ne Figuren 1. Ky kusht i fundit eshte I detyrueshem. MMPAU pasqyron verejtjet ne projekt-lejen.3a.01). 1. qe perfshin identifikimin e zones se studjuar dhe pershkrimin e linjes baze ekzistuese per cdo komponent mjedisor qe mund te preket nga projekti. pershkrimi i gjendjes ekzistuese per cdo perberes mjedisor mbulon nje zone prej 5 km nga qendra e vendodhjes se Termocentralit (zona e studiuar). shfrytezimin e burimeve.15 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Specialistet e MMPAU mbajne process-verbalin e takimit me publikun. ne te cilin paraqitet nje skeme e tregut energjetik shqiptar si dhe zgjedhjet kryesore te projektit. . ne faqen e internetit te autoritetit publik. eksperte te certifikuar qe kane pergatitur VNM-ne. • Linja Baze Mjedisore. MMPAU merr vendimin e duhur per projektin dhe leshon deklaraten ose lejen mjedisore. Studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis perfshin: • Motivimin e Projektit te Propozuar. • Pershkrimi i Projektit. e perbere nga Direktiva KE 97/11/CE dhe 2003/35/CE. ne tabelen e njoftimeve te njesise(ve) te qeverisjes vendore.• • Qeverisja Vendore (Bashkia) pergjithshem te ndikuar. QELLIMI DHE KRITERET E VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS Studimi i Ndikimit ne Mjedis eshte kryer sipas kerkesave specifike te percaktuara nga Rregullorja Shqiptare per VNM (Ligji nr.) marrin pjese specialiste te MMPAU. shoqata. Informacioni duhet te perfshije njoftimin e vendit ku eshte depozituar dokumentacioni I projektit per t’u lexuar nga publiku. Ne Studimin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. ne te cilin jepen rregullat kryesore perkatese per projektin specifik. Pervec “Hyrjes”. i cili ben nje pershkrim te projektit te Termocentralit. Per perberes te vecante shtrirja mund te jete e ndryshme: per shembull per Atmosferen (ajrin) siperfaqja eshte me e madhe (40x40 km). Procedurat Operacionale te Bankes Boterore 4. 8990 dale me 23/01/2003) dhe udhezimeve te aplikueshme per studimet e ndikimit mjedisor (Direktiva 85/337/CEE. brenda 5 diteve nga paraqitja e raportit te Komisionit. etj. kerkuese.3. verejtjet dhe propozimet nga publiku. ku shenohen te gjitha sugjerimet. afatin kohor per te paraqitur komente (i cili eshte jo me pak se nje muaj nga data e fundit e shpalljes se njoftimit). dhe MMPAU informojne publikun e • Ne debatin me publikun [e pergjithshem] te ndikuar (shenim: popullsia. perfshire teknologjite alternative te marra ne konsiderate. • • 5. percaktimin e dates dhe vendit per debatin me publikun. ndersa me Zhurmen eshte me e vogel (rreth 2 km). ne shtypin e perditshem dhe periodik (nese eshte e mundur). emetimet dhe mbetjet. pa nderprerje (ne radiot dhe televizionet vendore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Informacioni publikohet vazhdimisht gjate 20 diteve.

16 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . vleresimi kryhet duke perdorur gjithashtu modele shkencore parashikimi.• Vleresimi i Ndikimit. ne te cilin ndikimet e mundshme ne mjedis per shkak te projektit vleresohen ne aspektin cilesor dhe/ose sasior. • Matrica e VNM-se.PRBCATESVL220 . per ndikime te medha. qe permbledh ndikimet e analizuara ne Studimin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . i cili pershkruan mjetet monitoruese te parashikuara per te kontrolluar impiantin dhe efektet e tij ne mjedis. kurdo qe eshte e nevojshme. • Plani i Monitorimit.

.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .17 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

18 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Tabela qe vijon permbledh shifrat kryesore mbi tregun Shqiptar te elektricitetit.1a). ne 15 vitet e fundit nuk eshte ndertuar asnje impiant i ri energjie. Tabela 2. ulet edhe prodhimi i energjise dhe mundesia e sigurimit te eletricitetit ne tregun e brendshem. Shqiperia ka ruajtur nje stabilitet makroekonomik. ne 2002 nje ngadalesim ne zhvillimin ekonomik u shkaktua nga sasia e vogel e prodhimit te energjise elektrike dhe permbytjet. TREGU SHQIPTAR I ELECTRICITETIT Gjate viteve te fundit. Elektriciteti mbetet relativisht i shtrenjte per shume konsumatore.1. Ne fakt. . 99% e energjise elektrike prodhohet nga impiantet e hidrocentraleve.1a Zhvillimi Ekonomik ne Shqiperi Megjithe sasine vogel dhe të pa mjaftueshme te prodhimit te energjise elektrike që perben nje pengese per zhvillimin ekonomik.PRBCATESVL220 . si dhe vlera relativisht te larta te zhvillimit ekonomik (shiko Tabelen 2. megjithate ajo shfrytezon vetem 30% te potencialit hidroenergjitik. Ne menyre te vecante. Impiantet kryesore te hidrocentraleve perdorin rrjedhen e lumit per te prodhuar elektricitet si dhe kapacitete te caktuara per akumulimin e ujit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shqiperia shfaq nje dobesi te madhe ne sektorin e energjise.2. Ne Shqiperi. nese zvogelohen prurjet e lumit. MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR 2. Ka nje varesi te larte te prodhimit te energjise nga kushtet hidrologjike.

Shqiperia importon nje pjese te elektricitetit te nevojshem nga vendet fqinje (Maqedonia. Dhjetor e Janar (1. Aktualisht nje termocentral i ri (98 MW) eshte ne ndertim ne Vlore dhe pritet qe linja te reja trasmetimi energjie te lidhin Shqiperine me vendet fqinje.1c Linja te reja energjie te Parashikuara ne Shqiperi . sic tregohet ne Tabelen 2. Kosova dhe Greqia). Tabela 2.Tabela 2. por importi kufizohet nga kapaciteti i ulet i linjave te trasmetimit te energjise.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1c.1b Tregu Shqiptar i Elektricitetit Ne muajt e pikut.3 GWh) sistemi i energjise mbulon vetem 85-90 % te konsumit total te energjise. cka con ne nderprerje te energjise.19 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

perfshi kursimin e elektricitetit. . Fale ketyre investimeve.2. te identifikuar dhe nenvizuar ne analize. me qellim qe te reduktoje humbjet dhe te rrise shtrirjen e sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes. jane identifikuar tre strategjite qe vijojne: • Rritja e kapacitetit te prodhimit.802 Parashikimi 2015 9. Problemet kryesore. • Nderlidhja elektrike me vendet fqinje perfshin tre linja. Strategjia e adoptuar nga Qeveria identifikoi investimet prioritare (bazuar ne rritjen e pritshme te kerkeses dhe ndikimin e masave per ruajtjen e energjise). Tabela vijuese 2.695 2010 7. Sipas gjendjes se pershkruar me siper. nevojat per financim dhe reformat e nevojshme per sektorin (perfshire ato te parashtruara ne Deklaraten per Politikat ne Sektorin e Energjise – Banka Boterore. 2005). OBJEKTIVAT E PROJEKTIT TE PROPOZUAR Qellimi kryesor i Projektit te propozuar eshte ndertimi i nje impianti te ri per te permiresuar zhvillimin e prodhimit te energjise ne Shqiperi. Ne lidhje me ceshtjen e fundit. • Zgjerimi i sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes. permiresimi i sistemeve te prodhimit. • Zevendesimi i sherbimeve ekzistiese me te tjera me energji me te ulet. si rrjedhoje.2a Rritja e Konsumit Total te Elektricitetit (GWh) Aktualisht 2005 6. ne gjendje qe te perkrahe zhvillimin ekonomik te Shqiperise dhe te permiresoje gjendjen kritike ekzistuese. duke plotesuar keshtu kerkesen dhe arritur nje zhvillim te qendrueshem ekonomik ne vend ne te ardhmen. lidhen me gjendjen ekzistuese ne aspektin e furnizimit dhe prodhimit. ka pergatitur nje Plan Investimi.490 Rritja Perqindje (%) 4.2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Konsumi Total Ne Qershor 2003. duke perdorur nje burim energjie me kosto të ulet. ne vecanti: • Kapaciteti aktual i prodhimit eshte i pamjaftueshem per te plotesuar kerkesen ekzistuese.20 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Tabela 2. KESH (Korporata Energjetike Shqiptare). permes Agjencise Kombetare te Energjise ne bashkepunim me institucione te tjera.391 2020 12. Ministria e Industrise dhe Energjetikes. adoptoi nje Strategji Kombetare per Energjine ne Vend. me kapacitet te ulet trasmetimi. ka nderprerje te furnizimit te konsumatoreve me energji elektrike • Humbjet teknike ne transmetim – shperndarje jane ende te larta. transmetimit dhe shperndarjes eshte ne vazhdimesi dhe shume projekte jane ne zhvillim.PRBCATESVL220 .2. Dokumenti perkates analizon ndryshimet e nevojshme qe duhet te ndodhin per te rritur sigurine e furnizimit me energji dhe per te optimizuar burimet e energjise ne Shqiperi. ne lidhje te ngushte me Group of Donors dhe ENEL.2a paraqet rritjen e parashikuar te konsumit te energjise elektrike ne Shqiperi.

te cilat minimizojne perhapjen e pluhurit. • Rritja e efikasitetit termodinamik.1. Hiri nga djega. Meqenese projekti do te permiresoje prodhimin e energjise elektrike dhe kapacitetin e shkembimi me vendet fqinje. Politika e Enelit per ta bere perdorimin e qymyrgurit "te paster" bazohet ne tre linja kryesore veprimi: • Menaxhimi korrekt dhe i sigurte i lendes djegese.21 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . e bejne perdorimin e qymyrgurit te pajtueshem me rregullat mjedisore. transferohet perseri. qe synon te permiresoje sistemin e transmetimit dhe shperndarjes se energjise ne Shqiperi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 2.PRBCATESVL220 . Gjithashtu. i nxjerre nga filtrat prej pelhure. Ne fakt. merret nga hambari i anijes nepermjet nje rripi te mbyllyr transmetimi. ne fund me bime) e pajisur me mjete per te kontrolluar perhapjen e pluhurave (p. hiri eshte . tregtise dhe industrise.Projekti i propozuar behet pjese e strategjise kombetare te adoptuar nga Qeveria per energjine.sh. i cili e mbart ate drejperdrejt per ne depozite. nga kendveshtrimi ekologjik. me qellim qe te siguroje furnizimin me energji te popullsise. ky projekt perfaqeson gjithashtu nje partneritet te rendesishem dhe te vlefshem ndermjet kompanive shqiptare dhe kompanive europiane qe veprojne ne sektorin e energjise. Ndertimi dhe venia ne pune e linjes se re te transmetimit do te sjelle perfitime te drejtperdrejte dhe te terthorte ne ekonomine e vendit si dhe mundesi sociale dhe ekonomike per komunitetet lokale qe preken drejtperdrejte nga zhvillimi i Projektit. pjeserisht e mbrojtur me pritese ere dhe (mbushja me dhe.2. Minerali. Mundesia per te siguruar qymyrgurin ne shume vende ne bote dhe fakti që rezervat qymyrgurit jane mjaft me te medha sesa ato te hidrokarbureve. i cili mberrin ne impiantin e energjise me anije. grumbullohet ne ‘kulle silosi’ dhe. Varianti “Qymyrgur i Paster” Projekti i propozuar duket si varianti kryesor per te rritur kapacitetin e prodhimit elektrik ne Shqiperi me kosto ekonomike dhe mjedisore te pranueshme. Menaxhimi Korrekt dhe i Sigurte i Lendes Djegese Planifikohet qe qymyrguri te trajtohet duke perdorur struktura krejtesisht te mbyllura dhe te automatizuara. sperkatesit me uje). adoptimi i teknologjive me moderne per reduktimin e shkarkimeve dhe rendimenti me i larte i impianteve. duke perdorur nje sistem te mbyllur automatik. • Mundesi per rritje ekonomike ne shkalle lokale dhe ne shkalle vendi. e ben ate nje lende djegese ekonomikisht te leverdisshme dhe nga pikëpamja strategjike mjaft të rendesishem për të siguruar nje kombinim te pershtatshem dhe të ekuilibruar te burimeve te para te perdorura per prodhimin e energjise elektrike. ne hambaret e anijeve per transportim ne vendet per ri-perdorim. si rrjedhoje. • Reduktimi i detyruar i shkarkimeve ndotese. Perfitimet kryesore sociale dhe ekonomike te identifikuara jane: • Permiresimi i infrastruktures dhe sherbimeve.

amoniakut dhe oksigjenit dhe pranine e "katalizatoreve perzgjedhes". sistemi mund te krahasohet me nje "dush" te madh ne te cilin gazet lahen nga nje rryme uji e pasuruar me gelqere. gipsi i prodhuar ne desulfurizimi. perpunim per transportim ne zonat e perdorimit. nje nen-produkt tjeter i impiantit. Sistemet e reja e me efikasitet te larte per heqjen e azotit katalitik jane planifikuar per reduktimin e oksideve te azotit (NOx). gje që ben të mundshem gjithashtu nje kursim te konsiderueshem te lendes djegese (si rrjedhim. reduktim te shkarkimeve dhe nen-produkteve) ne prodhimin ekuivalent te elektricitetit.PRBCATESVL220 . Reduktimi i Detyruar ne Emetimet Ndotese Filtra pelhure te prodhimeve me te fundit perdoren per te parandaluar perhapjen e pluhurit qe eshte i pranishem ne gazin e oxhakut ne atmosfere. Rritja ne Efikasitetin Termodinamik Planifikohet qe te adoptohen boliere ultra-superkritike per mbeturinat e qymyrgurit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .22 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Parimi i punes eshte i thjeshte dhe eshte pak a shume i njejte si per qeset e zakonshme te fshesave me korent. ne dhomen e djegies. Perdorimi i djegesve te vecante ul gjithashtu emetimin e ndotesve qe ne fillim. Megjithate. lloji dhe numri i qeseve dhe materialet e perdorura e bejne sistemin mjaft efikas per te filtruar pluhurin e imet. rreth 99. te cilet do te mundesojne nje rritje te rendimentit termodinamik te Termocentralit te Ri te pakten 7 perqind (nga 38% ne rreth 45%) nese krahasohet me nje impiant tradicional.9%. Mjaft shkurtimisht. turbinen me avull dhe perberesit kryesore te ciklit termodinamik. Pluhurizimi i qymyrgurit eshte teknika me e perhapur e djegies dhe po i nenshtrohet zhvillimeve te metejshme. plotesisht i pershtatshem per tu ri-perdorur per ndertime. Vec kesaj. Efikasiteti i reduktimit te oksidit te azotit eshte me i larte se 85%. Per reduktimin e oksideve te squfurit (SOx) perdoren sistemet e avancuara per heqjen e squfurit tip-gelqere/gips. nepermjet perdorimit te materialeve te reja per bolierin. parametrat e procesit cohen ne limitet teknike qe pajtohen me teknologjite aktuale.nen-produkt i impiantit. Praktikisht. duke dhene gipsin e paster si produkt final. Me teknologjine ultrasuperkritike (USC). ruhet perkohesisht ne nje makineri hangar. Karbonati i kalciumit qe permban perzierja vepron kimikisht me oksidet e squfurit pervec ajrit. i cili ri-merret dhe ri-perdoret ne industrine e cimentos si lende e pare per prodhimin e saj dhe si lende inerte per betonin. i nxjere dhe i filtruar. duke rezultuar në një rendiment te larte të sistemit. te pajisur me telekomande automatike per shkarkim dhe ne vijim. Efikasiteti i largimit te kokrrizave eshte shume i larte. bazuar ne reaksionin kimik ndermjet NOx. Sistemi arrin nje efikasitet reduktimi prej 95%. temperatura e avullit ne bolier mund te shkoje mbi 600 °C dhe presioni deri ne afersisht 280 bar.

ndersa eshte ne pritje te rezultateve te investimeve perkatese ne kerkim. i cili mund te kontribuoje ne reduktimin e emetimeve ne nje shkalle te vogel. gjeokimike dhe gjeomekanike te nje vendi ideal. Konstruksioni i projektit parashikon nje impaint per trajtimin e tymrave me nje kapacitet prej 600 mije metra kub/ore. Perpara se te ndertohet impianti.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Lendet djegese (nafta.Ne perfundim. eshte vertete e mundur qe te flasim per perdorimin e “paster” te qymyrgurit. por jo te parendesishme. Enel eshte duke adoptuar tashme nje sistem per akumulimi dhe ruajtjen e CO2. nje zone e pershtatshme do t‘i dedikohet instalimit te mundshem të nje Impianti per Akumulimin e Dioksidit te Karbonit. Ne lidhje me aftesine magazinuese te formacioneve gjeologjike te CO2. duke e izoluar ate atje pergjithmone. Enel eshte i perkushtuar ne projekte eksperimentale qe lidhen me akumulimin e CO2 te cliruar nga impiantet e energjise me lende djegese tradicionale dhe duke e ruajtur ate ne formacionet gjeologjike. Qendrat e kerkimit dhe operatoret industriale kudo ne bote po punojne per te identifikuar sistemin me te mire per ta bere kete. Ne Termocentralin e Porto Romanos. karboni qe eshte brenda tyre lidhet me oksigjenin e ajrit duke formuar dioksidin e karbonit (CO2).23 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . sapo teknologjia te jete gati per aplikimet ne shkalle industriale. Instituti Kombetar Italian i Gjeologjise dhe Vullkanologjise(INGV) po kryen nje studim fizibiliteti per te percaktuar karakteristikat gjeologjike. i cili eshte i mjaftueshem per te kufizuar shkarkimet njerezore ne bote te CO2 per dhjetra dhe ndoshta qindra mijera vjet. sic jane vendburimet tashme te shfrytezuara te naftes dhe gazit dhe te akuifereve te kripur ne thellesi. ne gjendje qe te akumuloje pjese te gjithe ngarkeses se tymrave te prodhuar nga nje njesi termoelektrike 600 MW dhe duke vecuar CO2. . ka shume projekte akoma në faze studimi ne Shtetet e Bashkuara dhe ne Bashkimin Europian. gazi natyral. hidrogjeologjike. mund te depozitohet ne formacione gjeologjike. i cili konsiderohet si nje nga pergjegjesit kryesore per efektin sere. meqenese teknologjite e adoptuara mundesojne nje reduktim te emetimeve. Vecanerisht. si rrjedhoje. qymyrguri) nxirren nga toka. Keto formacione gjeologjike ofrojne nje kapacitet te madh akumulimi. Ne te njejten kohe. Akumulimi dhe vecimi i CO2 Eshte i mundur akumulimi i dioksidit te karbonit te prodhuar ne impiantet e energjise dhe kthimi i tij ne shtresat me te thella ne toke. Kur ato i nenshtrohen proceseve te djegies me qellim qe te prodhojne energji.2. do te kryhen kerkime laboratorike dhe do te instalohet nje qark pilot ne njerin prej impianteve ekzistuese te Enelit. 2.2. Pasi eshte grumbulluar CO2.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..24 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

3. dale ne 1973.3b. ujrave siperfaqesore dhe nentokesore. ujrat dhe kullotat. do te garantohet e drejta e informimit mbi statusin mjedisor dhe mbrojtjen mjedisore. dale ne 1973 dhe Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. dokumentat kryesore perkatese te kuadrit legjislativ mjedisor ishin “Mbrojtja Mjedisore nga Ndotja”. te cilat ju referuan kryesisht modeleve te vendeve te KE. HYRJE Ky kapitull ben nje pershkrim te ceshtjeve qe vijojne: • Te dhena te pergjithshme mbi kuadrin institucional dhe legjislativ shqiptar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ligjet. sipas kerkesave perkatese te zhvillimit. KUADRI LIGJOR. Pas 1991.1. Ne vecanti. . RREGULLATOR DHE I POLITIKAVE 3. filloi nje process per hartimin dhe permiresimin e nje numri ligjesh. Deri ne 1991. • Nderveprimi ndermjet ligjit kombetar te VNM-se dhe ligjeve te tjera per mjedisin. Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave eshte krijuar ne Shqiperi qe nga viti 2005. • Politika Shqiptare per Sektorin e Energjise. 205. Ne periudhen 2002-2003. Nr. Gjithashtu. • Legjislacioni shqiptar mbi vleresimin e ndikimit ne mjedis. • Legjislacioni European i references per mbrojtjen mjedisore. TE DHENA TE PERGJITHSHME MBI KUADRIN INSTITUCIONAL DHE LEGJISLATIV SHQIPTAR Ministria e Mjedisit. Qeveria eshte e detyruar qe te garantoje nje mjedis te mire ne aspektin shendetesor dhe ekologjik. bazuar ne aktet legjislative. LIGJET. eshte aprovuar nga Parlamenti Shqiptar nje pakete e rendesishme ligjesh ne lidhje me mjedisin. nder te cilat kryesore jane: reduktimi i ndotjes. per brezat aktual dhe ata te ardhshem dhe nje shfrytezim racional te burimeve natyrore perfshire pyjet.3. • Planifikimi hapesinor dhe urbanistik perkates per vendndodhjen e Projektit. 3.3a dhe Tabelen 3. VENDIMET SHQIPTARE DHE KONVENTAT NDERKOMBETARE PERKATESE PER MBROJTJEN E MJEDISIT Nje plan i kuadrit legjislativ shqiptar mbi mbrojtjen mjedisore jepet ne Tabelen 3. 5105.2. • Planet qe lidhet me mbrojtjen e tokes. • Udhezimet e Bankes Boterore per Vleresimin Mjedisor.25 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 .3.per shkak te ndryshimeve politike dhe nevojave qe linden nga ekonomia e decentralizuar. Ato i referohen nje game te gjere te ceshtjeve mjedisore dhe ceshtjeve qe lidhen me mjedisin. te cilat permbajne masa per mbrojtjen mjedisore dhe pakesimin e ndotjes. vendimet shqiptare dhe konventat nderkombetare perkatese per mbrotjen e mjedisit.

Ligji Nr. 9693 Ligji Nr. Ligji Nr. pergjegjesite dhe e drejta e informimit. 8053 Ligji Nr. 7623 Ligji Nr. mbetjet. Ligji Nr. 8652 Ligji Nr. Ligji Nr. 9537 Ligji Nr. 8094 Ligji Nr. 9298 Ligji Nr. qe vjen pas ligjeve te aprovuara ne 1993 per Mbrojtjen e Mjedisit Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Per Administrimin Mjedisor te Mbetjeve te Ngurta Per Substancat dhe Preparatet Kimike Per Trajtimin Mjedisor te Ujerave te Ndotura Per Mbrojtjen e Tokes Bujqesore Per Ratifikimin e Marreveshjes se Koncesionit te tipit BOT. 8405 Ligji Nr. 8093 Ligji Nr. kontrolli dhe eleminimi i ndotjes. 8302 12/03/1998 Ligji Nr.26 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 8990 9010 9108 9115 9244 17/09/1998 30/06/1999 31/07/2000 16/05/2002 06/06/2002 06/06/2002 05/09/2002 23/01/2003 13/02/2003 17/07/2003 24/07/2003 17/06/2004 28/10/2004 Ligji Nr. 8102 Ligjet Data 19/07/1991 13/10/1992 21/01/1993 27/01/1995 13/04/1995 21/03/1996 21/03/1996 28/03/1996 Titulli Per Token (me ndyshimet dhe modifikimet perkatese) Per Pyjet dhe Policine e Sherbimit Pyjor Per Zhvillimin e Zonave qe kane perparesi Turizmin Kodi Penal i Republikes se Shqiperise (Kapitulli IV krimet mjedisore) Per Kullotat dhe Livadhet Per Largimin Publik te Mbeturinave Per Rezervat Ujore Per Kuadrin Rregullator te Sektorit te Furnizimit me Uje dhe te Largimit dhe Perpunimit te Ujerave te Ndotura Per Administrimin e te Ardhurave qe krijohen ne Pyje dhe Kullota – Pasuri Shteterore Per Urbanistiken (me amendamentet perkatese) E Drejta per t’u Informuar ne lidhje me Dokumentat Zyrtare Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore Per Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Per Mbrojtjen e Mjedisit Detar nga Ndotja dhe Demtimi Per Zonat e Mbrojtura Mbrojtja e Mjedisit. gazit dhe nenprodukteve te tyre ne zonen bregdetare te Porto Romanos Per Legalizimin. 9587 Ligji Nr. Tabela 3. Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve pa Leje Per Administrimin e mbetjeve te rrezikshme Per Mbrojtjen e biodiversitetit Per Fondin Kullosor Per Vleresimin dhe Administrimin e zhurmes ne mjedis Ligji Nr. 7501 Ligji Nr. administrimi i bashkise. 8905 Ligji Nr. 8906 Ligji Nr. 8897 Ligji Nr. eshte ligji baze.3a Numri Ligji Nr. legalizimi i proceseve te zhvillimit urban te pa-planifikuar. aktivitetet e monitorimit mjedisor. 9774 03/04/2006 18/05/2006 20/07/2006 19/03/2007 12/07/2007 .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 9482 Ligji Nr. perdorimi i tokes. cilesia e ajrit. per ndertimin dhe shfrytezimin e pontilit te naftes.burimet ujore. 7665 Ligji Nr. 8934 Ligji Nr. 7917 Ligji Nr. 7895 Ligji Nr.

synon qe te garantoje cilesine e ajrit duke vendosur kufizime ne emetimet ne ajer. i cili ka per synim percaktimin e shfrytezimit racional te burimeve mjedisore dhe reduktimin e ndotjes mjedisore. 103 VKM Nr. 267 VKM Nr. (1) Vendim i Keshillit te Ministrave qe lidhen me objektivat e Projektit . 420 VKM Nr. 177 31/03/2002 18/07/2002 12/09/2002 20/12/2002 24/4/2003 24/4/2003 24/4/2003 24/4/2003 04/12/2003 17/08/2004 27/08/2004 31/03/2005 Udhezimi i Ministrit 21/05/2007 Nr. ndertimi dhe monitorimi i sistemeve te furnizimit me uje te pijshem Monitorimi i Mjedisit ne Republiken e Shqiperise Aprovimi i Planit te Administrimit per Zonen e Bregdetit Aprovimi i normave per shkarkimin e ajrit ne Republiken e Shqiperise Shpallja si zone e mbrojtur e monumenteve natyrore ne Shqiperi Aprovimi i dokumentacionit te nevojshem per licensen e mjedisit dhe te komponenteve te licenses se mjedisit Certifikimi i specialisteve per vleresimin e ndikimit mjedisor dhe auditimin mjedisor Administrimi i Zonave te Mbrojtura Procedurat per propozimin dhe shpalljen e zonave te mbrojtura dhe neutrale Mbi normat e cilesise se ajrit Pjesemarrja e publikut ne vleresimin e ndikimit ne mjedis Percaktimi i kushteve lehtesuese per ndertimin e impianteve te reja per prodhimin e energjise elektrike Normat e lejuara te shkarkimeve dhe kriteret per ndarjen ne zona te mjedisit ujor ku do te shkarkohen rrjedhjet Aprovimi i listes se aktiviteteve me ndikimet mjedisore. 249 VKM Nr. E Drejta Publike per t’u informuar Rregullorja higjieno-sanitare per analizen e cilesise se ujit te pijshem. 803 Rregullore Nr. 364 VKM Nr. Maj 2002. Disa akte te tjera legjislative te Tabeles 1 pershkruhen shkurtimisht me poshte: Cilesia e Ajrit • Ligji Nr. Sipas Ligjit. 8897 per Mbrojtjen nga Ndotja e Ajrit. 88 VKM Nr. ndotesit e ajrit duhet te marrin leje mjedisore per te ushtruar aktivitete qe ndotin ajrin nga Ministria e Mjedisit dhe nga qeverisjet vendore. 145 06/01/1998 26/02/1998 VKM Nr.Tabela 3. 435 VKM Nr. 102 Vendime te Keshillit te Ministrave dhe norma te tjera Data 27/05/1992 01/03/1993 17/08/1993 31/01/1994 15/01/1996 Titulli Mbrojtja e Zonave Urbane nga ndotja dhe Demtimi Miratimi i Zonave qe kane Perparesi Zhvillimin e Turizmit Aprovimi i Pergjithshem i Marreveshjes per Programin e Integruar te Zones bregdetare ne Shqiperi Mbetje dhe teprica te rrezikshme Aprovimi i Pergjithshem i Strategjise per Zbatimin e Projektit mbi Vleresimin Mjedisor nga Zbatimi i Projektit te Pyjeve Dhenia e Informacionit Mjedisor. 2 VKM 02/07/2008 Rregullorja kryesore per mbrojtjen e mjedisit eshte Ligji nr. 8934 dale ne Shtator 2002. 268 VKM Nr. 266 VKM Nr. Objektivat kryesore te ketij ligji jane gjithashtu procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe lejet mjedisore .27 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3b Numri VKM (1) Nr. 1 VKM Nr. projektimi. 560 VKM Nr. 228 VKM Nr. 676 VKM Nr.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . rregullat dhe procedurat per te nxjerre autorizimin dhe miratimin per agjencite rajonale te mjedisit Mbi pjesemarrjen e publikut ne procesin e vendimmarrjes Udhezimi VKM Nr. 26 VKM Nr.

heqjen ose perpunimin e mbetjeve te rrezikshme qe ato sjellin. kerkon nga entet qe shkakrkojne ujra te ndotura qe te reduktojne ne menyre e vazhdueshme sasine e ujrave te ndotura qe shkarkohen. • Vendimi Nr. • Do te jete pergjegjes per kostot e transportit. nga autoriteti licensues dhe nga autoritetet e qeverisjes vendore. sasine dhe toksicitetin e mbetjeve te rrezikshme. 9115 ne lidhje me trajtimin mjedisor te ujrave te ndotura. . Maj 2006. teknologjike dhe organizative te mbetjeve. percakton vlerat kufitare per ndotesit atmosferike. • te bere vecimin e mbetjeve qe ne fillim dhe t’i grumbulloje ato vecas. synon te siguroje mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit te njerezve nga ndotja dhe demet qe rezultojne nga mbetjet e ngurta permes trajtimit mjedisor e cdo faze nga prodhimi tek hedhja. per plotesimin e te cilave prodhuesi: • Do te paraqese nje program te shkruar per te reduktuar volumin. 177 mbi normat e lejuara te shkarkimeve te lengshme dhe kriteret per ndarjen ne zona te mjediseve ujore marrese nga substancat e rrezikshme (Lista I dhe II e Aneksit nr. • Vendimi Nr. Korrik 2003. 9537 per menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme. • Ligji Nr. Shtator 2002 . duhet bere ne impiante dhe teknologji te projektuara posacerisht per cdo lloj mbetje industriale.28 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Prodhuesit e mbetjeve duhet te perpunojne planet teknike. Prodhuesit e mbetjeve kane detyrimin per: • te identifikuar sistemet e duhura per riciklim dhe perpunim ne perputhje me llojin e teknologjise qe ato perdorin dhe natyren e sasine e mbetjeve qe ato krijojne.PRBCATESVL220 . 803 mbi normat e cilesise se ajrit. Dhjetor 2003. Shkurt 2003. Mbetjet e Ngurta • Ligji Nr.• Vendimi Nr. percakton detyrimet. 9010 mbi trajtimin mjedisor te mbetjeve te ngurta. te cilat do t’i nenshtrohen shqyrtimit nga Inspektorati Mjedisor. Derdhjet e Lengshme Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ligji Nr. 1) duke percaktuar nivelet kufitare per nje liste substancash (Anekset 2 dhe 3) dhe kriteret per identifikimin e zonave te ndjeshme dhe me pak te ndjeshme per te cilat do te zbatohen dispozita te ndryshme (Aneksi 5). percakton nivelet e lejuara te ndotesve ne ajer per cdo fushe veprimtariet. 435 ne lidhje me aprovimin e normave per emetimet ne ajer ne Republiken e Shqiperise. • te akumuluar dhe trajtuar mbetjet per te siguruar qe proceset vijuese te menaxhimit te mbetjeve mjedisore do te manovrohen sic duhet. Perpunimi dhe hedhja e mbetjeve industrial. • te percaktoje nje sistem monitorimi dhe te publikoje te dhena monitoruese cdo 3 muaj. per te ulur shkallen e ndotjes dhe per te trajtuar ujrat e ndotura.

1997 Konventa Barcelona Konventa Ramsar Tetor 26. 2000 Mars 29. vecanerisht per Habitatin e shpendeve te ujit Konventa per te drejten e informimit publik dhe pjesemarrjen ne procesin e vendim-marrjes mjedisore dhe perqasja gjyqesore ne ceshtjet mjedisore Protokolli i Kiotos ne Konventen e Kuadrit te Kombeve te Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike Data e Ratifikimit Maj 13.4. 8990 mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis u miratua ne 23 Janar 2003. ndersa projektet e perfshira ne Aneksin 2 duhet te paraqiten ne nje VNM te thjeshtuar. natyra. lloji i transportit dhe metoda e trajtimit) per te gjitha mbetjet e rrezikshme. pajisjet dhe/ose impiantet e te cileve prodhojne zhurme.4. origjina. • Do te shmange perzierjen e mbetjeve te rrezikshme me mbetje te tjera.3c Emri Konventa Basel Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Konventat Mjedisore Kryesore te ratifikuara nga Republika e Shqiperise Permbajtja Konventa Basel mbi Kontrollin e Levizjeve pertej Kufirit te Mbetjeve te Rrezikshme dhe Heqja e tyre Konventa per Mbrojtjen e Detit Mesdhe kunder Ndotjes Konventa per Mocalishtet e Rendesise Nderkombetare. Per aktivitete qe prodhojne zhurme. Aktet kryesore qe lidhen me mbrojtjen e mjedisit. 9774 dale ne Korrik 2007 kerkon qe personat juridike. te marrin masa parandaluese dhe te verejne vlerat limit te zhurmes.1. Kerkesat per VNM te Thelluara Ligji aktual Nr. • Do te mbaje proces-verbal (sasia. Tabela 3. 2005 3. Parlamenti i Republikes se Shqiperise ratifikoi nje seri Konventash e Protokollesh Nderkombetare ne lidhje me ceshtjet mjedisore. 2000 Protokolli i Kiotos Prill 1. Zhurma • Ligji per vleresimin dhe menaxhimin e zhurmes mjedisore Nr. sipas nje formati qe do te specifikohet nga Ministri dhe do t’i dergohet nje kopje e ketyre procesverbaleve Agjencise Rajonale te Mjedisit ne rrethin perkates cdo gjashte muaj. leja mjedisore percakton kerkesat qe ata duhet te plotesojne per te qene ne perputhje me kete ligj.29 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . aktiviteti. 1996 Konventa Åarhus Tetor 26.PRBCATESVL220 . informimin dhe pjesemarrjen e publikut paraqiten ne Tabelen 3. LIGJI SHQIPTAR PER VLERESIMIN E NDIKMIT NE MJEDIS 3.3c. Gjithashtu. Ky Ligj identifikon listen e projekteve qe duhet te paraqiten ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis ne dy Anekse te Ligjit. Aneksi 1 identifikon projekte qe duhet t’i nenshtrohen nje VNM-je te thelluar.• Do te transferoje mbetjet e rrezikshme vetem te shoqeruara me nje shenim dergese malli dhe vetem nga nje operator i autorizuar. Projekti i Termocentralit ne Porto Romano klasifikohet si Termocentrale per prodhimin e energjise dhe impainte te tjera me djegie me nje prodhim nxehtesie me .

• Niveli i drejtperdrejte dhe jo i drejtperdrejte i ndikimit ne mjedis. • Pershkrimi i vlerave inxhinierike qe jane ndertuar ose zgjeruar dhe i punimeve te nevojshme per zbatimin e projektit. 8990 permbajtja shtese e nje VNM-je per projektet e Aneksit 1 perfshin: • Procedurat dhe arsyet per perzgjedhjen e vendndodhjes ku do te zbatohet projekti. Permbajtja e nje VNM-je te thjeshtuar eshte si vijon: • Objektivi i projektit. • Plani i ndertimit dhe afatet kohore te zbatimit te tij. • Masat/planet teknike per te parandaluar dhe zvogeluar ndikimet negative ne mjedis. • Rreziqet per aksidente me ndikim te rendesishem ne shendet dhe mjedis dhe masat per t’i parandaluar ato. • Plane te mundshme negocimi me autoritetet e qeverisjes vendore. pika 2) dhe prandaj do t’i nenshtrohet nje vleresimi te thelluar te ndikimit ne mjedis. publikun dhe organizatat mjedisore jo.PRBCATESVL220 . • Ndikime te mundshme te opcioneve te projektit ne mjedis dhe shendet. • Te dhena mbi mjedisin actual te zones dhe ne afersi te saj ku do te zbatohet projekti.te larte se 50 MW (Aneksi 1. • Nje kopje e licenses e personit fizik ose juridik. • Permbledhje e konsultimeve me organet e qeverisjes vendore. burimeve natyrore dhe minerale duke ruajtur balancen ekologjike.fitimprurese. • Ndikimi pertej kufirit ne mjedis nese ka. • Programi monitories i ndikimit te projektit ne mjedis. si dhe kostoja e tyre. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Pershkrimi i detajuar i objektivave. • Perpuethshmeria e projektit me planin e rregullimit te territorit dhe me planin e zhvillimit ekonomik te zones ku do te zbatohet projekti. pershkrimi it e pakten dy opcioneve shtese te vendndodhjes se projektit. • Masat rehabilituese ne rast ndotjeje dhe demtimi i mjedisit.30 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Pershkrim i detajuar i te gjitha instalimeve qe jane pjese e projektit ose qe do te perdoren gjate zbatimit te tij. inspektimit dhe zbatimit te projektit. Prandaj kjo VNM eshte pergatitur ne perputhje me kerkesat e nje VNM-je te thelluar sic eshte perkufizuar me lart. i cili ka pergatitur raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis. publikun dhe organizatat mjedisore jo-fitimprurese gjate fazave te planifikimit. • Ndikimet e mundshme ne mjedis dhe masat e propozuara per te parandaluar ose zvogeluar keto ndikime. • Pershkrime te detajuara per perdorimin e energjise. Sipas Ligjit Nr.

auditimi mjedisor. tubacione per furnizimin me uje. administrative dhe ai i politikave. dhe impiantet per akumulimin dhe lendeve te para dhe prodhimeve). • Kuadri ligjor.4. vleresimi I rreziqeve dhe riskut. normalisht nje VNM. i krahason ato me ato te alternativave fizibel (perfshire situaten “pa projekt”). perfshire cdo investim jashte vendndodhjes qe mund te jete i nevojshem (p. Pershkruan marredhenien ndermjet projektit te propozuar dhe planeve e programeve territoriale dhe rajonale perkatese. masat teknike per te reduktuar zhurmen. VM rajonal dhe i sektorit. pika e marrjes se ujit dhe shkarkimit. social. perfshi situaten “pa projekt”. Perfshin nje harte qe tregon vendndodhjen e projektit dhe zonene e influences se projektit. VM per nje projekt te Kategorise A shqyrton ndikimet e mundshme negative dhe pozitive mjedisore te projektit. ekologjik. DIREKTIVAT MJEDISORE TE BANKES BOTERORE PER VLERESIMIN MJEDISOR Direktivat e Bankes Boterore mbi Vleresimin Mjedisor (VM) jane perkufizuar ne Proceduren Operacionale 04. dhe rekomandon cdo mase te nevojshme per te parandaluar. minimizuar. Diskuton kuadrin ligjor.01. ne kuader te ndikimeve te tyre te mundshme. Keto ndikime mund te prekin nje zone me te gjere sesa zonat ose impiantet qe i nenshtrohen punimeve fizike. impiante energjie. dhe plani I menaxhimit mjedisor (PMM). procesin e perzgjedhur. tubacione te posacme. rruge lidhese. Procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis Procedura per Vleresimin Mjedisor ne Shqiperi eshte permbledhur ne Paragrafin 1. te ndryshme ose te pa-precedenta. Procedura percakton se ne varesi te projektit. aplikanti eshte pergjegjes qe te pergatise nje raport. plani i emergjences ne rastin e keqfunksionimit te sistemit.31 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Permbajtja e VNM-se per Kategorine A percaktohet si vijon: • Permbledhja ekzekutive. Sistematikisht krahason alternativat fizibel per vendndodhjen e projektit te propozuar.2. kostot te tyre kapitale dhe te atyre qe mund te ndodhin. trajtimi i derdhjeve. • Pershkrimi i Projektit dhe analiza e alternativave. tregon rrjedhen hyrese dhe dalese te materialeve.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . sisteme per zvogelimin e ndotesve te ajrit.3. Shpjegon kerkesat mjedisore te cdo bashke-financuesi. projektin dhe funksionimin. . teknologjine.2. strehimi. Tregon nevojen per cdo plan rivendosjeje ose planin e zhvillimit te njerezve vendore. fizibilitetin e zvogelimit te ketyre ndikimeve. dhe kohorl. Per nje project te Kategorise A.sh. Ne menyre te permbledhur diskuton zbulimet e rendesishme dhe veprimet e rekomanduara.5. Identifikon marreveshjet nderkombetare mjedisore perkatese ku ben pjese vendi. 3. konsumi i ujit. administrative dhe ate te politikave Brenda te cilit eshte realizuar VM. mund te perdoren nje seri instrumentash: vleresimi I ndikimit mjedisor (VNM). Projekti i Porto Romano-s eshte klasifikuar si Kategoria A qe do te thote se eshte nje projekt qe mund te kete ndikime te rendesishme te pafavorshme ne mjedis qe jane te ndjeshme. teknologjine. Ne menyre te permbledhur pershkruan projektin e propozuar (dhe alternativat) dhe kontekstin e tij gjeografik. zvogeluar ose kompensuar ndikimet e pafavorshme dhe permiresuar performancen mjedisore.

therrmijave dhe plumbit ne ajrin e ambientit. Te dhenat duhet te jene ne pershtatje me vendimet per vendodhjen e projektit. dhe pasigurite e lidhura me parashikimet dhe specifikon temat qe nuk kerkojne vemendje te metejshme. 3. funksionimin ose masat lehtesuese. • Direktiva 2002/49/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 25 Qershor 2002 persa i takon vleresimit dhe menaxhimit te zhurmes mjedisore. sigurine dhe burimet e te dhenave. Identifikon masat lehtesuese dhe cdo ndikim negative qe mbetet qe nuk mund te zbutet. Percakton bazen per zgjedhjen e projektit te vecante te propozuar dhe justifikon nivelet e rekomanduar te emetimeve dhe perqasjen per parandalimin dhe zvogelimin te ndotjes. zhives. Identifikon dhe vlereson shtrirjen dhe cilesisne e te dhenave ne dispozicion. • Ndikimet Mjedisore. . • Direktiva 2004/107/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 15 Dhjetor 2004 persa i takon arsenikut. biologjike dhe sociale-ekonomike. te trajnimit dhe monitorimit. Gjithashtu. por jo te lidhura ne menyre te drejperdrejte me projektin.pranueshmeria e tyre ne kushtet e vendit dhe kerkesat e tyre institucionale. • Te dhenat e linjes baze. projektin. Mbulon masat lehtesuese.6. LEGJISLACIONI EUROPIAN PER MBROJTJEN MJEDISORE Procesi i VNM-se do te marre ne konsiderate gjithashtu standartet Europiane te cilesise. • Plani i Menaxhimit Mjedisor (PMM). ai merr ne konsiderate aktivitetet e zhvillimit te propozuar brenda zones se projektit. Seksioni tregon saktesine.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . qe permbahen ne Directivat Europiane qe vijojne: • Direktiva 2008/50/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 21 Maj 2008 mbi cilesine e ajrit ne ambient dhe ajer me te paster per Europen. hapsirat bosh te te dhenave kryesore. Vlereson dimensioned e zones se studimit dhe pershkruan kushtet perkatese fizike. • Direktiva 2006/12/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit 5 Prill 2006 mbi mbetjet dhe Propozimi per nje Direktive te Parlamentit Europian dhe te Keshillit 21 Dhjetor 2005 mbi mbetjet [COM(2005) 667]. Kerkon mundesite per permiresime mjedisore. kadmiumit. Parashikon dhe vlereson ndikimet e mundshme pozitive dhe negative (dhe alternativat). dioksidin e azotit dhe oksidin e azotit.32 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Direktiva e Keshillit 1999/30/EC e 22 Prillit 1999 persa i takon vlerave limit per dioksidin e squfurit. monitorimin dhe perforcimin institucional. nikelit dhe hidrokarburave aromatike policiklike ne ajrin e ambientit. • Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit qe percakton nje kuader per veprimet e Komunitetit ne fushen e politikes se ujit dhe Propozimi per nje Direktive te Parlamentit Europian dhe te Keshillit per standartet e cilesise se mjedisit ne fushen e politikes se ujit dhe ndryshimi i Direktives 2000/60/EC [COM(2006) 398]. ne aspektin sasior deri ne shtrirjen e mundhsme. sipas temes perkatese. perfshire cdo ndryshim te parashikuar me pare perpara se te filloje projekti.

POLTIKA SHQIPTARE PER SEKTORIN E ENERGJISE Gjate viteve 90. Politika e energjise ne Shqiperi pershkruhet ne nje dokument te adoptuar nga Qeveria Shqiptare ne 2003. Zona e Porto Romano-s eshte e perfshire ne Projektin e Integruar per Menaxhimin dhe Pastrimin e Zones Bregdetare. Zvogelimi i ndotjes se tokes dhe ujrave entokesore ne impiantin kimik ne Porto Romano nepermjet punimeve te permiresimit dhe pastrimit jane pjese e veprimeve kryesore te projektit. ne pergjithesi dhe ne vecanti per elektricitetin. • Te rrise efikasitetin e energjise ne gjenerimin/prodhimin dhe perdorimin final te burimeve energjetike qe synojne te minimizojne ndotjen mjedisore. dhe te promovoje zhvillimin qe ruan balancen mjedisore dhe menaxhimin e bregdetit shqiptar. PLANET LIDHUR ME TOKEN. • Te krijoje nje treg konkurues elektriciteti sipas kerkesave te KE (Direktiva 96/92/EC) dhe detyrimet e Shqiperise sipas Memorandumit te Athines (15 Nentor 2002). Qellimet specifike te Strategjise Kombetare Shqiptare jane: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Te rrise sigurine dhe saktesine e furnizimit me energji. si dhe kapitalit privat. “Strategjia Kombetare Shqiptare e Energjise”.3. • Te rrise ne menyre te konsiderueshme investimet ne sektorin e energjise nepermjet permiresimit te kapitalit nga Institutet Nderkombetare Financiare. Shqiperia firmosi Traktatin per Energjine (1994) dhe Protokollin e Traktatit per Efikasitetin e Energjise dhe Aspektet Mjedisore (1995). • Te optimizoje sistemin e furnizimit me burime energjie bazuar ne parimin e planifikimit me koston me te ulet me ndotjen minimale mjedisore. Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave. Projekti synon qe te mbroje burimet natyrore bregdetare dhe asetet kulturore. te cilat sherbejne te dyja si baze ligjore per bashkepunimin nderkombetar shqiptar ne fushen e energjise dhe per perpunimin e nje strategjie kombetare per energjine. ne nivel kombetar dhe rajonal. nga autoriteti i ujrave dhe do te perfshihet ne procesin e autorizimit. percakton se autoriteti i ujrave do te perfshihet me procesin e autorizimit ne lidhje me projektet qe do te zhvillohehn ne pjesen e tokes qe ndodhet ndermjet bregdetit dhe nje kufiri qe varion ndermjet 100 dhe 200 m nga vija bregdetare. per te mbeshtetur integrimin e sektorit te energjise ne Tregun Rajonal te Europes Juglindore dhe interkonjeksionin me rrjetin e Unionit per Bashkerendimin e Transmisionit te Elektricitetit (UCTE). • Te krijoje nje kuader efikas instituctional dhe rregullator dhe te ristrukturoje kompanite energjetike. • Te percaktoje nje sector efikas per energjine ne aspektin financiar dhe teknik. MBROJTJEN E UJRAVE SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE Paragrafet japin disa tregues mbi kerkesat ligjore dhe planet e ativitetit qe aplikohen ne zonen e bregdetit ne pergjithesi dhe ne zonen e Porto Romanos ne vecanti. Ligji per Ujrat Nr. financuar nga Banka Boterore dhe menaxhuar nga Ministria e Mjedisit. .7.8.3. 3.33 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 8093 e 21.PRBCATESVL220 .1996.

nje akt ligjor ne kushtet dhe procedurat per te marre lejen perkatese dhe licencen e funksionimit ne zonen e Porto Romano-s. .34 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kryetari i KRRTRSH-se eshte Kryeministri. Vendimi Nr. master plane.9. rruga hekurudhoe dhe lidhja me rrjetin elekctrik kombetar) brenda tre muajve nga futja ne fuqi. Menaxhimi i tokes per ndertim do te behet permes planeve rajonale.3.9a Kufijte Administrative). vendndodhja e zbatimit te Projektit ne Porto Romano i takon kompetences hapesinore dhe urbanisike te qytetit te Durrësit (shiko Figuren 3. 703 i dhene ne Prill 2008 aprovon studimet ne “Zhvillimin e Integruar te Zones se Energjise dhe zones Industriale te Porto – Romanos. dhe studime te pjesshme te urbanistikes.8405. I njejti vendim percakton se KRRTRSH do te perpunoje Master Planin per zonen e Porto Romano-s dhe lidhjen e saj (rrjeti rrugor. PLANI HAPESINOR DHE URBANISTIK I SHESHIT TE NDERTIMITT Paragrafet e meposhtme japin nje permbledhje te gjendjes urbanistike ne vendndodhjen e zbatimit te Projektit.9. Keto plane nuk jane aprovuar ende per zonen e projektit. Gjithashtu. organi shteteror me i larte per aprovimin e studimeve urbanistike eshte Keshilli i Rregullimit te Territorit te Republikes se Shqiperise (KRRTSH). Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sipas ketij ligji. Planet rajonale dhe master plane do te pergatiten per periudha mbi 20 vjecare. Vendimi Nr. planet e pergjithshme te rregullimit.1998.PRBCATESVL220 . Tregtise dhe e Energjise te perpunoje. brenda tre muajve nga hyrja ne fuqi. i 17. Durres” (Figura 3.9b). KRRTRSH eshte nje organ vendim-marres dhe funksionon prane Keshillit te Ministrave. ndersa planet e pergjithshme te rregullimit dhe studimet e pjesshe urbanistike do te pergatiten per periudha te caktuara prej 10 deri 15 vjetesh perfshi perparesine e fazes se pare 5 vjecare. 703 kerkon qe Ministria e Ekonomise. Kuadri ligjor per urbanistiken ne Shqiperi perkufizohet nga Ligji Nr. Sipas nej Vendimi te 1999.

35 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

Vendndodhja Enel beri vleresimin e vendndodhjes se projektit nepermjet nje analize paraprake ekzaminimi te vendeve te ndryshme ne Shqiperi. 4. por prane disa impianteve industriale (p. Nje plan per zhvillimin industrial ne zonen e Porto Romano eshte duke u zhvilluar nga Ministria e Ekonomise. te cilat lidhin zonen me autostraden Durrës – Tiranë. i cili eshte ende ne diskutim. . Figura 1. VENDNDODHJA Impianti i propozuar do te shtrihet ne Veri-Perendim te Shqiperise.sh. te zgjeruara sic eshte e nevojshme. Per me teper. • Vlore. aktualisht nje termocentral i ri (98 MW) eshte ne ndertim ne Vlore. PROJEKTI 4. • Shengjin. ne bregun Lindor te Detit Adriatik. Kjo vendndodhje eshte vetem 1 km nga qyteti i Vlores. 25 km ne veri-perendim te Tiranes. Projekti eshte ne koordinim me nje plan per ndarjen ne zona. Porto Romano eshte nje vend rural. Zona eshte rurale.3a tregon vendndodhjen. Analiza perfundimtare beri krahasimin e vendeve te mundshme qe vijojne: • Porto Romano. depo nafte dhe gazi te lidhura me nje pontil per te marre material). ALTERNATIVAT 4. Lidhja me vendndodhjen do te behet permes rrugeve ekzistuese.PRBCATESVL220 . Per vendndodhjen ne Vlore eshte parashikuar nje park industrial. i cili do te transportohet per ne vend nepermjet platformave lundruese dhe duke perdorur nje pontil te ri 950 m te gjate. Disa rruge te reja jane parashikuar prane vendndodhjes.2. Impianti do te djege qymyrguri. por eshte perjashtuar mundesia e nje parku te ri energjetik.4. Tregtise dhe Energjetikes.36 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Impianti i Energjise do te lidhet me rrjetin ekzistues kombetar te energjise ne Nenstacionin Tirana 2 nepermjet nje linje energjie 25 km te gjate e 400 kV. Ngritja mesatare e vendndodhjes eshte afersisht ne te njejtin nivel si niveli i detit.1.2. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Vendndodhja e propozuar gjendet ne nje fushe te gjelber e te rrafshet qe ndodhet rreth 10 km ne veri te Durresit.1. sipas te cilit vendodhja e Porto Romanos shtrihet ne zonen qe i dedikohet zhvillimti te nje Parku Energjetik. Vendndodhja mbulon nje zone rreth 80 hektare. qe do te ndertohet prane rrethimit te Impiantit. prane aktiviteteve industriale.

Djegia me faza do te adoptohet per te kontrolluar perqendrimin NOx ne furre. sepse ka disa vende prodhuese ne bote. Gjithashtu.3. vendndodhjet ne Vlore dhe Shengjin jane prane zonave te mbrojtura. sic pershkruhet ne Kapitullin 2.Per vendndodhjen ne Shengjin eshte parashikuar nje zhvillim turistik dhe rritje e industrise se lehte. por disponueshmeria e saj dhe cmimi i saj influencohen jashtezakonisht nga faktoret gjeopolitike dhe financiare sepse prodhuesit ne bote jane te kufizuar. Enel vendosi qe te zhvilloje projektin ne vendndodhjen ne Porto Romano.2. duke e qarkulluar me cikel te hapur. 4. • Gazi natyror nuk gjendet ne Shqiperi dhe nevoja per nje tubacion te gjate gazsjelles eshte nje investim i pa-perballueshem. • Nafta gjendet ne sasi te medha ne tregun nderkombetar. njesine per ftohjen e gazit dhe impiantin per heqjen e squfurit (Absorbuesi gelqere-gips). Sistemi per trajtimin e gazit te oxhakut perfshin per cdo njesi sistemin e Reduktimit Katalitik Perzgjedhes per pluhurat me qellim reduktimin e NOx. ndikimi i mundshem i ketij gazsjellesi do te ishte shume i madh. 4. secila prej tyre me dimensione per prodhimin e fuqise bruto 800 MWe (sipas kushteve te referimit). nga kendveshtrimi ekologjik. Sistemi ftohes do te perdore uje deti. . Zgjedhja e Enel per te propozuar nje Impiant me djegie qymyrguri varet nga faktoret kryesore qe vijojne qe gati e imponojne vendimin: • Qymyrguri gjendet ne sasi te medha ne tregun nderkombetar dhe disponueshmeria e tij eshte vetem minimalisht e influencuar nga faktoret gjeopolitike. Gjithatu. Lendet Djegese Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Lendet djegese te mundshme per dimensionin e planifikuar te Impiantit te Energjise tradicionalisht jane : qymyrguri.37 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Impianti do te jete gati ne te ardhshem per instalimin e nje Sistemi per Grumbullimin dhe Vecimin e Karbonit pas Djegies. adoptimi i teknologjive me moderne per grumbullimin e emetimeve dhe efikasiteti me i madh i impianteve e bejne perdorimin e qymyrgurit te pajtueshem me rregullat aktuale me strikte per mjedisin. Per keto arsye kryesore. IMPIANTI I ENERGJISE ME DJEGIE QYMYRGURI Termocentrali i Porto Romanos bazohet ne dy njesi ultra-superkritike me djegie qymyrguri. nafta dhe gazi natyror. Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku 150 m te larte per cdo njesi. filtrin e pelhures per heqjen e pluhurave. Cmimi i saj per momentin eshte shume i larte dhe investimi mund te mos perballohet. Projekti eshte hartuar sipas Teknikave me te Mira Aktuale te aplikueshme per kete lloj Impianti te Madh me Djegie. Cmimi i tij e ben investimin te perballueshem.PRBCATESVL220 .2.

1. Cikli Termal dhe i Djegies Bolieri me Avull Bolieri me avull do te jete ultrasuperkritik. 4.3.1. • Transformator kryesor.PRBCATESVL220 . ne kushtet e ambientit te referuar. ku uji rrjedh ne menyre te vazhduar.1. • Sistem FGD. • Ftohes gazi. Nje system shkarkimi i posacem. • Kondensator. nje per secilen njesi. Skema e Impiantit paraqitet ne Aneksin 1. • Oxhaku. Vlera minimale teknike do te jete rreth 30% e ngarkeses nominale. Kushtet e avullit ne daljen e bolierit do te jene: 605/620 °C (SH/RH) dhe 280/52 bara (SH/RH). Te dy njesite. Pershkrimi i Procesit Kryesor Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4.3. magazine dhe stacion pompimi do te jene ne dispozicion per produktin e lehte dhe te rende te naftes. dergohen ne impiantet e trajtimit te ujrave te perdorura dhe ne fund shkarkohen ne det. Qymyri do te vije me anije. Uji Industrial perftohet nga shkripezimi dhe demineralizimi i ujit te detit. • Gjenerator. me nje ri-nxehje dhe do te funksionoje ne menyren me presion te levizsshem. Do te jete i llojit kulle.Impianti eshte projektuar me qellim qe te reduktoje marrjen e ujit te paperpunuar per perdorime industriale dhe shkarkimet perkatese.38 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . per e zevendesuar produktin e lehte te naftes. secila 800 MWe. Cdo njesi e impiantit do te kete pajisjet kryesore qe vijojne: • Bolier avulli. Qymyri do te ruhet ne sheshin e qymyrit ne dy zona te vecanta. • Sistem per Reduktimin e Perzgjedhur katalitik (SCR) • Filter pelhure.2% me reference qymyrgurin. • Bolier ndihmes. ndersa nje product i rende nafte do te perdoret per t’i vene ne pune (deri ne VLM – Vlera Teknike Minimale). Qymyri do te transferohet ne platforma lundruese dhe pastaj shkarkohet ne breg nepermjet nje pontili 950 m te gjate. Rendimenti i bolierit do te jete afersisht 95. . permes nje kaskade te pjesshme per ri-perdorimin e ujit. te cilat do te ankorohen 2-3 milje larg bregut. Nje product i lehte nafte do te perdoret per ndezjen e boliereve. • Turbine avulli. ne perputhje me normat në fuqi. Ujrat e perdorura do te grumbullohen. Temperatura e ujit qe futet ne bolier do te jete 312 °C. pa riqarkullim. do te ndertohen ne dy faza.

Ne kushtet e ambientit qe i referohemi (temperature mesatare e ujit te detit 18 °C). ne para-nxehesit e ujit qe futet ne bolier dhe ne pompen qe shtyn ujin ne bolier.Djegia me faza do te adoptohet per te kontrolluar NOx perqendrimi ne furre poshte 3 400 mg/Nm dhe nje sistem Reduktimi Katalitik Perzgjedhes per pluhurat ne nivel te larte do te reduktoje NOx poshte limitit te garantuar. Sistemi per nxjerrjen e hirit ne pjesen e poshtme do te jete i nje tipi te thate. Cdo trup. Jane parashikuar kushtet per nje sistem pastrimi te mundshem me kondensator ne te ardhme. Turbina me avull do te kete nje aranzhim me perberje varg. turbine me avull do te jete e vetme RN (Ri-Nxehur) dhe tip kondensues. (GJARN). Cdo ndertese do te kete nje vinc ure.39 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . do te dergohet ne Gjeneratorin me Avull per Rikuperimin e Nxehtesise. nje seksion IP dhe dy seksione LP. Sic eshte pershkruar tashme. duke pasur ne nje aks te vetem nje seksion HP. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . te turbines me avull. se bashku me hirin qe fluturon. Bolieri do te pajiset me ventilatore per blozen me avull ose uje. mund te arrihet nje presion kondensues prej afersisht 50 mbar.000 t. qe vjen nga bolieri ultrasuperkritik. Kapaciteti i depos se bolierit do te jete afersisht 4. me qellim qe te garantoje 16 ore autonomi. i cili eshte me presion te larte. Turbina me avull do te kete nente dalje te pa-rregulluara avulli per ne kondensator. Ndertesat e dy njesive te turbines me avull do te lidhen permes lidhjeve strukturore dhe duke komunikuar ne menyre te brendshme. Sifoni i rrjetit te ujit ftohes do te aktivizohet me pompa te posacmea. afersisht 605 °C dhe 280 bar. Kondensatore Tubat e ujit qarkullues do te ushqejne dy kondensatore prej alumini tunxhi qe ftohen me uje deti (nje per cdo njesi). Cikli Termal Avulli. do te marre avullin qe vjen nga nje seksion LP turbine me avull. qe ndodhet prane bolierit.PRBCATESVL220 . me shkarkim poshte. Avulli i ri-nxehur do te marre presionin mesatar GJARN ne nje temperature prej afersisht 620 °C. secili i perbere nga dy trupa te vecante. ose do te ruhet ne nje sillos te duhur ditor. ne konfigurim me nje kalim. ai do te jete i vetem RN (Ri-Nxehur) dhe lloji kondensues. Ajo do do te jete me projekt modern me efikasitet dhe siguri te larte. Hiri i rende do te bluhet dhe ose do te ri-qarkullohet per ne furre. Turbina dhe Ndertesa me Avull Turbina me avull do te instalohet brenda hollit te makines.

1. Sistemi i ujit do te jete me cikel te hapur dhe uji i rrjetit do te ngrohet deri ne rreth 8 °C.Ne fund te perhapjes se tij. Temperaturat gjate linjes se trajtimit te gazit te oxhakut do te jene: • T ne rrjedhen e poshtme te para-nxehesit: 122 °C. Ftohesi i Gazit te Oxhakut Per te lehtesuar reduktimin e oksideve te squfurit ne absorbuesin FGD (HSGO). do te instalohet nje njesi per ftohjen e gazit. • T ne rrjedhen e siperme te absorbuesit (HSGO): 105 °C. avulli me presion te ulet do te dergohet ne sistemin ftohes me uje deti.3.1a Cikli i Termocentralit 4. • T ne rrjedhen e poshtme te filtrit prej pelhure: 117 °C.1. • T ne rrjedhen e poshtme te the FGD absorber: 48°C. Ne rrjedhen e siperme te absorbuesit HSGO.40 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • T ne rrjedhen e poshtme te ventilatorit te induktuar: 130°C. Figura qe vijon tregon ciklin e termocentralit. Gazet e oxhakut. me qellim qe te reduktojne humbjet e presionit. • T ne trungun e oxhakut: 48 °C. Figura 4. gazet e oxhakut do te ftohen ne nje Ftohes Gazi te Oxhakut. nje njesi per largimin e pluhurave (filter pelhure). nje absorbues per heqjen e squfurit nga gazi i oxhakut (HSGO).3. do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku te larte 150 m per cdo njesi. Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut Nje linje trajtimi gazi e nje oxhaku te vetem eshte parashikuar per cdo njesi: nje para-nxehes ajri. Te gjithe komponentet e lart-permendur do te instalohen ne te njejten linje. nje ventilator aksial i induktuar.2. ne kushte te ngopura (konfigurimi “trung i lagur i oxhakut”). .

do te jete ne gadishmeri per te lejuar nje fillim te sigurte funksionimi. HSGO do te funksionoje pak me lart se presioni atmosferik. i cili do te siguroje SO2 dhe heqjen e pluhurave ne perputhje me kufizijte e emetimeve te raportuara ne Paragrafin 4. ndersa djeg qymyrguri me nivel te larte hiri (permbajtja e hirit 14. Per te qene ne perputhje me kufijte e emetimit te pluhurave. Nje ndertese ndihmese HSGO do te ndodhet prane cdo absorbuesi per pompat e procesit dhe per sistemin e heqjes se ujit nga gipsi. Cdo HSGO do te perdore nje perzjerje me gure gelqerore te therrmuar 30% w/w . do te perdoren materiale fluoroplastike (ose ekuivalente) per tubat per ftohjen e gazit.66 %/peshe). .Ai konsiston ne nje karkase dhe tub per ftohjen e gazit. Shkembyesi i nxehtesise anesore te gazit te oxhakut eshte i nje tipi U dhe modular.4 MNm /h (wet). i cili do te zbrese temperature gazit te oxhakut nga rreth 130 °C ne afersisht 105 °C. Filtrat do te jene te tipit pulse-jet dhe do te aranzhohen ne ndarje te pavarura.41 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . secila prej tyre e pajisur me dyer per njerezit dhe kllapa izolimi.PRBCATESVL220 . Nje sistem by-pass. Sistemi i pastrimit te ndarjeve do te jete i tipit me ajer te kompresuar. duke rritur temperaturen e ajrit te djegies dytesore nga afersisht 20 °C ne rreth 60 °C. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shkembyesi i nxehtesise anesore te ajrit do te jete i perbere nga hekur i forte qe permban karbon. dhe nje ngrohes ajri ne rrjedhen e poshtme te ventilatorit te ajrit dytesor. Filtrat prej pelhure do te trajtojne deri ne 2. Karakteristikat e materialit do te pajtohen me pershkrimet qe vijojne: • Materiali < rreth 20 mg/Nm . qe eshte shperndare nga nje lak ne forme unaze dhe qe do te prodhoje gipsin e nivelit komercial. Filteri prej Pelhure Termocentrali do te pajiset me dy filtra pelhure (nje per cdo njesi) per heqjen e 3 pluhurit. me kllapa by-pass pa-rrjedhje te tipit me valvule zbritese. Uji i de-mineralizuar eshte ambjenti per transferimin e nxehtesise. Perdorimi i aditiveve nuk eshte parashikuar perte arritur performance projektimi ne kushtet e projektit. me system me taposje me ajer dhe para-veshje. Per shkak te nje atmosfere pune me acid te kondensuar e agresiv. te prodhuar nga bluarja e nje sasie. Sistemi per Heqjen e Squfurit nga Gazi i Oxhakut Cdo njesi do te pajiset me nje absorbues me gelqere-gips HSGO. cdo HSGO do te pajiset me tre faza te largimit te shtellunges.6.1. Dozimi me aditive kimike (Perzjerjet Acid Adipik ose Acid Dikarboksilik) eshte parashikuar per te qene ne perputhje me vlerat limite te emetimit ne raste piku ne permbajtjen e pikes se hyrjes SO2 dhe nje pompe jashte sherbimit. ajri i kompresuar per pastrimin e ndarjeve do te sigurohet nga kompresoret e posacme. me qellim qe te lejojne aktivitetet e mirembajtjes edhe gjate funksionimit. 3 • 96% e materialit < rreth 20 mikron.

Uji industrial do te perdoret per pergatitjen e HSGO dhe per larje per heqjen e gipsit dhe shtellunges. absorbuesit do te marrin gjithashtu rryma uji larese nga ftohesit e gazit. Makinerite do te kene nje kapacitet prej afersisht 2.1. Do te adoptohen kushte specifike me qellim qe te parandalohet renia e piklave.Nje serbator i zakonshem i perkohshem 3.500 m do te vendoset per rikuperimin e perzjerjes gjate periudhave afatgjata te pushimit (nderprerjes). ndersa dy makineri per rivendosje do te vendosen ne pjesen e jashtme te te dyja grumbullimeve.000 t.000 t/h.200 t/h . 4.42 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 t/h per operimet e rivendosjes. te cilat zene pjese te tokes qe tashme perdoret per para-ngarkimin ne zonen ku grumbullohet qymyrguri. Anijet nuk do te kene me teper se 7 m terheqese ngarkese dhe do te jene te pajisura me nje sistem vete-shkarkimi me kapacitet rreth 1. Sic tregohet ne Aneksin 1. qe lidh kreun e pontilit me sistemin e ushqimit te bolierit dhe me vendndodhjen per grumbullimin e qymyrgurit. tashme ne zhvillim e siper.500 t/h per operimet e grumbullimit dhe 1.3.2. rreth 2-3 milje nga bregu. Nje alternative tjeter. Qymyrguri do te transportohet nga platformat detare ne anije te posacme. eshte nje trung beton arme me shtrese te bdrendshme qe i reziston acidit. ne tre ane te vendndodhjes ku ruhet qymyrguri. Sisteme Ndihmese 4.500 t/h. Diametri i trupit te oxhakut do te jete 7. Sistemi i rripit te transportimit qe ushqen bolierin do te kete nje kapacitet prej 2x1. Qymyrguri do te ruhet ne dy grumbullime ne ajer te hapur. kolektoret e piklave ne maje dhe ne pjesen e poshtme te trungut te oxhakut). secila prej tyre rreth 450 x 60 m. per te reduktuar vleren e rrjedhes ne to te ujit per pergatitje. parashikohen mbushje te medha me lartesi 6 m. me nje kapacitet prej afersisht 220.5 m dhe shpejtesia e levizjes se gazeve te oxhakut do te jete rreth 18 m/s. Lartesia e oxhakut do te jete 150 m.3. Makineria ngritese do te vendoset ndermjet dy grumbullimeve prej qymyrguri. vecanerisht gjate funksionimit fillestar (ndezjes) (p. i mbeshtetur ose ne strukture celiku ose ne nje structure beton arme. Trungu i Oxhakut Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 3 Trungu i oxhakut do te perbehet nga Polimere xhami me Fiber te Perforcuar (GFRP).2.sh.PRBCATESVL220 . Nga anijet qymyrguri do te trasferohet ne dy karkaleca te vendosur ne krye te pontilit (eshte parashikuar vete-shkarkimi i bashkohor i dy platformave detare) dhe pastaj ne nje rrip transportues te mbuluar 2. Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit Do te adoptohet nje sistem transporti me qellim qe te trasportoje qymyrgurin ne Impiantin e Energjise nga platformat detare. Do te vendosen dy makineri te tipit portal dhe nje makineri ngritese (pirun). .

• Impiantit te demineralizimit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . do te perbehet nga dy kanale betoni nentokesore (3. Uji industrial do te ruhet ne depozita 2 x 3.43 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3.00x2. 4. Rrjeti i kthimit. perpara se te dergohen ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve. • Rrjetit zjarr-uje. poshte deri ne shkarkimin perfundimtar. grumbullimi dhe dozimi acidi sulfurik dhe sode kaudtike (rigjenerues). pas pikes se daljes te kondensatorit. ose kaustika. Uji ftohes do te rrjedhe nga pika e marrjes ne basenin e pompimit. me 8 hapje per pika hyrese. Ai do te perbehet prej celiku.800 mm) prej Plastike te Perforcuar me Xham (PPXH) .00x2.4. Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit Sistemi Qarkullues i Ujit Pika e marrjes se ujit do te ndodhet ne kreun e pontilit te Impiantit te Energjise. Uji i de-mineralizuar do te grumbullohet ne depozita 2 x 2. • Stacioni i ri-leshimit te llumit te pluskimit drejt pjeses me te trashe dhe heqjes se ujit nga struktura metalike me filter • Osmoza e kthimit te ujit te detit me nje faze. Rrymat e cliruar te rigjenerimit do te grumbullohen ne nje grope dhe neutralizohen ose nga acidi. te ndodhura 6. Projekti parashikon 3 3 . te pajisur me nje stacion pompimi per te ushqyer rrjetin e ujit te de-mineralizuar. do te kete shfrytezoje dukurin e osmoses. ultra/mikcro-filtrim me pajisjet ndihmese perkatese dhe stacionin e ri-leshimit te ujit. prane Pontilit (sic tregohet ne Aneksin 1). permes kater tubacione nentokesore (dy per cdo njesi ø=2.50 m) per cdo njesi. Cdo basen do te permbaje dy pompa qarkulluese dhe do te pajiset me panele celiku qe mund te hiqen per inspektimin e mirembajtjen e ujit ne basen.50 m secila. Impianti do te jete i pajisur gjithashtu me stacione shkarkimi. nje per cdo njesi. 950 m larg bregut.000 m te pajisur me stacione pompimi per ushqimin e: • Rrjetit te ujit industrial. kapaciteti neto i prodhimit te te cilit do te jete afersisht 120 t/h.2. Uji do te ri-leshohet nga dy basene prej betoni.00 m poshte nivelit mesatar te detit. Impianti i Demineralizimit Impianti i demineralizimit. te ndodhur afer rrethimit te impiantit. te ndodhur ne vijen bregdetare. pastrimi me UV (Ultra Violet).2. Impianti i Shkripezimit te Ujit te Detit Impianti per heqjen e kripes per prodhimin e ujit industrial perfshin sa vijon: • Para-trajtimin me pluskim.000 m .

ose soda kaustike. • Separatoret e vajit.44 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . per te larguar vajin nga rrymat e ujit qe nuk perthithen nga toka. Periodikisht. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve. Basenete per grumbullimin e ujrave te “vales se pare” nga rreshjet Jane parashikuar dy basene per ujrat nga rreshjeet: nje per grumbullimin e ujrave “te vales se pare” nga zonat e ishujve te energjise. grumbullimi dhe dozimi acidi sulfurik dhe sode kautike (rigjenerues). por gjithashtu per rrjetin e mbyllur ftohes dhe per anen ftohese te ujit. tjetri per grumbullimin e ujit nga zonat e mundshme te ndotura me vaj. Impianti i Trajtitmit te Ujrave te Perdorura Impianti i Trajtitmit te ujrave te Perdorura do te perfshije sa vijon: • Basenet e grumbullimit te ujrave te “vales se pare” nga rreshjeet.PRBCATESVL220 . Impianti i Trajtimit te Derdhjeve Trajtimi kimik i perdorur eshte: • Heqja e lendeve nepermjet FGD. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit te trajtimit te derdhjeve.qe te perdore uje te de-mineralizuar si pergatitje jo vetem per ciklin e avullit me uje. perpara se te dergohen ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve. Separatoret e Vajit Basenet e vajit do te vendosen ne zonat e transformatoreve dhe ne ndertesat e hollit te makinerive. do te largohet vaji i grumbulluar ne siperfaqen e baseneve. • Impianti i trajtimit te ujrave te zeza. • Impianti i trajtimit te derdhjeve. Impianti do te jete i pajisur gjithashtu me me stacione shkarkimi. Rrymat e cliruar te rigjenerimit do te grumbullohen ne nje grope dhe neutralizohen ose nga acidi. Impianti i Trajtimit te Kondesatit (Produktit qe rezulton nga kondensimi) te Avullit Impianti i trajtimit te kondesatit te avullit per cdo Njesi do te perfshije: • 100% njesine e para-filtrimit me uje ne pjesen e pasme. Uji i paster nga rreshjeet do te grumbullohet dhe derdhet ne det i patrajtuar. • 100% shtrat me ngarkese te perzjere rreshire te thate dhe system rigjenerimi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

grumbullimi. dozim sulfuri dhe polielektrolit dhe/ose klorur hekuri perkatesisht. Impianti i trajtimit per perpunimin e ujrave te perdorura do te jete i pajisur me stacione shkarkimi. • Zbutesi i Depozites • Denitrififikimi (heqja e azotit). Kapaciteti i projektuar eshte i barabarte me 75 m /dite. Impianti do te perfshije sa vijon: • Ndaresja rotative. dhe pastaj ne filtrat e reres 50%.• Drenazhime industriale dhe uje i de-mineralizuar. do te 3 grumbullohen ne depozita perpunimi uji te perdorur 2x2. • Kampione kimike. me pH neutral me klorur hekuri dhe hidroksid natriumi.000 m dhe pastaj do te dergohen ne impiantin e trajtimit. 3 . etj. basenet e neutralizimit dhe kontrollit perfundimtar. Ky impiant. • Pastrimi dhe ri-qarkullimi i llumit. kapaciteti i trajtimit te te cilit do te jete 150 t/h. Ky i fundit do te dergohet ne nje sistem me te trashed he per heqjen e ujit dhe ne fund do te beje largimin e duhur. • Dizinfektimi UV. se bashku me derdhjet e lart-permendura. • Uji lares Ljungström. tualetet. Impianti i Trajtimit te Ujrave te Zeza Impianti i Trajtimit te Ujrave te Zeza do te grumbulloje te gjitha rrymat e ujrave civile te shkarkuara nga menca. do te kete tre basene per qumeshtin e aditivit te gelqeres. • Llumi qe e mban serbatorin me nje stacion ri-derdhje ne strukturen metalike me filter te perpunimit te ujit te perdorur per nje heqje te perbashket te ujit. • Uje rigjenerues per rreshira ne impiante te trajtimit te kondensates dhe ujit te demineralizuar. • Ajrimi. Rryma e ujrave te zeza te trajtuara do te jene ne perputhje me kerkesat rregullatore ne fuqi. dushet. Rrymat e ujti te perdorur kimik. Nje pastrues do te beje ndarjen e ujit nga llumi. Uji. • Kontrolli perfundimtar dhe ri-derdhja per ne basenin perfundimtar te ujit te perdorur.45 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Ndarja me rrjete. do te dergohet ne nje faze te dyte pastrimi. pergatitje dhe dozimi per cdo kimikat qe shtohet.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

ku nje sistem automatik monitorimi do te verifikoje pajtueshmerine me kufijte e garantuara te shkarkimeve te lengeta. secili me nje kapacitet grumbullimi prej 6. Gipsi do te lahet me qellim qe te reduktoje permbajtjen e klorurit me poshte se 100 ppm.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Sistemi i therrmimit dhe bluarjes do te vendoset ne nje ndertese te posacme. Duke ju referuar perberjes se llogaritur te gurit gelqeror. 3 . secili me dimension per kapacitet 12. Jane parashikuar kater sillose per grumbullimin e hirit.46 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3. Hiri dhe gipsi do te transportohen per ne kreun e pontilit me te njejtin rrip transmportues te mbuluar. Hiri i poshtem do te jete i bluar dhe ose do te ri-qarkullohet per ne furre ose do te grumbullohet ne nje sillos te duhur ditore. 4. Trajtimi i Gipsit. Hiri mund te largohet me kamione ose transferohet me rrip transportues per ne kreun e pontilit. perpara se te shkarkohen ne det. Llumi i gurit gelqeror do te grumbullohet ne dy depozita 150 m dhe ri-qarkullohet nga unaza 2X100% rper te ushqyer absorbuesit.3. me dimension rreth 600 t/h.5 t/h. se bashku me hirin qe leviz me shpejtesi. Uji qe lag (20% e sasise totale te hirit) do te merret nga rrymat e zgjedhura ujrave me kripesi te vogel dhe nga rrjeti i ujit industrial. Guri gelqeror dhe Gipsi Grumbullimi dhe Bluarja e Gurit Gelqeror Trajtimi i gurit gelqeror do te kete nje pajisje per kontroll automatik. te ndodhur prane bolierit. dhe grumbullohet ne nje hinke me terheqje te dyfishte perpara se te dergohet per bluarje. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit Sistemi i poshtem per nxjerrjen e hirit do te jete i nje tipi te thate. pastertia e gipsit eshte parashikuar ≥ 95%. secli me dimension per kapacitet 12. me qellim qe te perftohet gips me nje permbajtje lageshtie me te vogel se 10%. per t’u ngarkuar ne anije. prane vendit ku grumbullohet guri gelqeror. 4. secili me dimension per kapacitet 25 t/h. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit Gipsi i prodhuar nga sistemi FGD do te trajtohet ne nje sistem per heqjen e ujit bazuar ne 2+2 x 100% (1+1 per cdo FGD) qe konsiston ne sistemin hidrocilon dhe filtrit te rripit te vakumit.4.Shkarkimi i Ujrave te Perdorura Te gjitha rrymat e lart-permendura te trajtuara do te grumbullohen se bashku ne nje basen perzjeres.2.3.2.000 t. Sillot e grumbullimit do te pajisen me nje system per lagien e hirit per te reduktuar prodhimin e mundshem te pluhurave. Guri gelqeror do te para-therrmohet nga mullinj me tre cekice. Nje rrip transportues 1 x 300 t/h do te sjelle gelqeren ne dhomen e therrmimit dhe bluarjes.5 t/h.

Do te jete i mundur gjithashtu qe te merret gipsi nga nga ndertesa e magazinimit me kamione. Enel merr persiper projekte eksperimentale qe synojne demonstrimin industrial te teknologjise per grumbullimin e CO2 te cliruar nga impiantet tradicionale te energjise me lende djegese dhe ruajtjen e tij gjeologjikisht. Permbajtja e lageshtise se gipsit nuk do te lejoje emetimin e pluhurave gjate perpunimit.2.Uji i filtruar do te grumbullohet ne dy depozita te posacme. 4. sic jane tashme depozitimet e shfrytezuara te naftes dhe gazit dhe akuiferet e thelle te kripur. ne zonen e treguar ne Aneksin 1. Kreu i pontilit do te pajiset me nje makineri me rrip ngarkimi. Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies Eshte i mundur grumbullimi i dioksidit te karbonit te prodhuar gjate djegies se qymyrgurit dhe mbyllja e tij ne shtresat me te thella te tokes.3. Eshte e preferueshme qe ureja te furnizohet ne forme te ngurte dhe te transportohet ne konteniere. Pasi eshte grumbulluar CO2.2. ku nderrohen produktet). Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut Amoniaku per sistemin NOx SCR do te prodhohet nepermjet nje hidrolize me presion temperature te larte te solucionit te ujit te urese. Qendrat kerkimore dhe operatoret industriale kudo ne bote po punojne per identifikimin e sistemit me te mire per ta bere kete. gipsi do te ngarkohet ne nje rrip transportues per dergimin per ne kreun e pontilit. ka shume projekte kerkimore ne process ne Shtetet e Bashkuara dhe ne Bashkimin Europian.000 t.7. Ne menyre te vecante.3.6. Cilesia e gipsit te prodhuar do ta beje ate te perdorshem per panelin e brendshem prej gipsi ose prodhimin e cimentos.3. Sistemi i trajtimit te gipsit do te kete nje pajisje kontrolli automatike.2. 4.47 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 3 dergohet ne depozita tretes 2 x 100% dhe grumbullohet ne nje depozite 150 m 2 x 100 % hidrolizuesit do te prodhojne amoniak te gazte per SCR.PRBCATESVL220 . . Sic pershkruhet me lart. dhe ri-perdoret per bluarjen e gurit gerlqeror. se bashku me vakumin e krijuar nga pompimi. ai mund te mbyllet ne formacione gjeologjike.5. Bolieri Ndihmes Nje bolier ndihmes do te perdoret per prodhimin e avullit gjate ndezjes se Impaintit te Energjise. hiri dhe gipsi do te transportohen ne kreun e pontilit me te njejtin rrip transportues. me dimension afersisht 600 t/h. Gipsi do te ruhet ne nje ndertese te posacme 10. dhe do te perdoren ne periudha te alternuara (mund te kerkohet larja. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nga ndertesa e magazinimit. 4.

me konsumatore te shperndare ne dy kontrollpre te energjise te njesise MV. Linja e Energjise. qe perdoret per shkarkimin dhe si dhe per te transportimin e nen-produkteve nga impianti (gips. ne Termocentralin ne Porto Romano. Prane rrethimit te Impiantit te Energjise jane parashikuar gjithashtu: • Nje Stacion Energjie per linjen e energjise 400 kV qe lidh Impiantin e Energjise me Stacionin e Rrjetit Kombetar te Energjise Tirana 2. rreth 210 km i gjate. 2 bus-bars: AU1. • Nje kabell nen-det 500 kV DC. AU2). • Nje Stacion Energjie per kabllin nen-ujor 500 kV DC me Italine. Termocentrali. • Pika e marrjes se ujit dhe facilitetet e shkarkimit. i lidhur me 2 transformatore ndihmes me bobina me tre faza TU1. gipsin dhe hirin e vendosur ne Pontil. . • Nje linje energjie 400 kV. Kablli Nenujor dhe Facilitetet e aneksuara jane analizuar ne kater Studime te vecanta per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. qe lidh nje stacion te ri energjie me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. Analiza e Stacioneve te Energjise. Sistemet Elektrike Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjeneratori I secilit Impiant te Energjise do te lidhet me rrjetin HV me transformator 3 x 297 MVA me nje faze te vetme per rritjen e tensionit.PRBCATESVL220 .3. qe lidh nje stacion te ri AC/DC per shkembimin e energjise me Italine.2. Facilitete Shtese Sic pershkruhet ne Kapitullin 1. tip I dyfishte radial. Pontili. • Nje pontil 950 m i gjate. Termocentrali i propozuar eshte pjese e projektit te quajtur “Kompleksi i Energjise” perfshi: • Termocentralin. sapo kjo teknologji te jete gati per aplikime ne shkalle industriale.3.48 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Sistemi elektrik i Impiantit te Energjise do te perfshije nje prishes qarku MV. 4. nje zone e pershtatshme do t’i dedikohet nje instalimi te mundshem ne te ardhmen te nje Impianti per Grumbullimin e Dioksidit te Karbonit. Facilitetet e Aneksuara te termocentralit jane: • Rripat transportues per qymyrgurin. 4. • rruget. rreth 25 km e gjate.8. hi). Linja e Energjise me Stacionin Tirana 2 dhe kabllin nenujor per ne Itali paraqitet ne Studime te vecanta per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. Megjithate. Sistemi ndihmes elektrik do te jete 10 kV (n.Kjo teknologji nuk eshte e aplikueshme per momentin ne shkalle industriale.3.

PRBCATESVL220 .3.697 95. RENDIMENTI TEKNIK DHE BALANCA E SASISE 4.7 Parametri Fuqia termike Efiksaiteti i Bolierit Prodhimi bruto i energjise Efikasiteti bruto Konsumi i Mjeteve Ndihmese Prodhimi neto i energjise Efikasiteti Neto .518 44.4.4.394 95. Rendimenti Teknik Rendimenti Teknik i cdo njesie sipas kushteve referuese te ambientit raportohet ne Tabelen 4.1 41 759 44.1 82 1.3. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Figura 4.3a Rruge qe do te zgjerohen dhe Rruge te Reja 4.7 Dy Njesi 3.2 800 47.1.4.600 47. MWth % MWe % MWe MWe % Nje Njesi 1.3a projekti i Termocentralit parashikon rruge te reja me gjeresi 6 meter ne zonen prane rrethimit te impiantit dhe zgjerimin e disa rrugeve ekzistuese. Gjithashtu. Keto rruge do te perdoren per levizjen e kamioneve gjate fazes se ndertimit dhe funksionimit.49 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Sic tregohet ne Figuren 4.1a.U.2 1.Rripat transportues dhe pika e marrjes se ujit/facilitetet e shkarkimit jane pershkruar ne Paragrafet e mesiperme.4. rruga qe lidh Impiantin e Energjise me Durresin do te modifikohet sic duhet. qe vijon: Tabela 4.1a Rendimenti Teknik i Impiantit (Cdo Njesit) M.

Figura 4.4.0 5. Bilanci i Sasise Bilanci i llogaritur i Sasise per cdo njesi sipas kushteve referuese te ambientit raportohet ne Tabelen 4.1.2a.U.2. ndersa hapesira qe mbulohet direct nga impianti i energjise do te jete rreth 62 hektare (Impianti i Energjise dhe stacionet e Energjise).2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Parametri Konsumi i qymyrgurit Konsumi i gurit gelqeror Prodhimi i gipsit Prodhimi i hirit ne pjesen e poshtme Prodhimi i hirit qe leviz lart 4.PRBCATESVL220 .0 2.5.0 9.1 Dy Njesi 486.4. .8 25.7 8. t/h t/h t/h t/h t/h Nje Njesi 243.0 4.5.5.4 16. Tabela 4.1a tregon hapesirat qe mbulohen nga impianti ne fazen e pare dhe te dyte te ndertimit.4.4.2a Bilanci i llogaritur i Sasise per Impiantin (Cdo Njesi) M. Hapesira qe mbetet do te mbahet me gjelberim ose e papershkueshme nga uji. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat E gjithe zona qe mbulohet nga projekti do te jete rreth 80 hektare.6 50. SHFRYTEZIMI I BURIMEVE 4.50 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Figura 4.1a Faza e pare Hapesirat e Zena Faza e dyte .51 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.

1a vijuese tregon dimensionet e nderteses/faciliteteve kryesore te Impiantit te Energjise.5.5 7.5 4.Tabela 4.5 10 12 15 3.5 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Pershkrimi Roja/kabina e portierit.PRBCATESVL220 . Numrat e zerave dhe programi kohor I ndertimit te gjithe nderteses/faciliteteve raportohen ne Aneksin 1.5 4. infermieria dhe ura e peshimit Menca Dhomat e zhveshjes dhe infermieria Ndertesa e administrates Oficina Magazina Bolieri ultrasuperkritik Depot e qymyrgurit Filtri prej pelhure Ventilatori i induktuar Ftohesi i gazit Njesia per heqjen e squfurit nga gazi i oxhakut (HSGO) Ndertesa ndihmese HSGO Serbatori per grumbullimin e nxjerrjes se llumit HSGO Tubacioni i gazit te oxhakut Trungu i oxhakut ku kalon gazi Ndertesa e hollit te makinerive kryesore Transformatoret kryesore Transformatoret ndihmes Ndertesa e sherbimeve ndihmese Ndertesa dhe baseni me pompa me uje ftohes Ndertesa e zjarrfikeses (pompat e ujit te detit) Depozitat me nafte te lehte dhe te rende Ndertesa e kompresoreve te ajrit Bolieri ndihmes Ndertesa per ruajtjen e CO2 dhe depoja e H2 Depo e qymyrgurit Kullat e qymyrgurit (t1) Kullat e qymyrgurit (t2) Kullat e qymyrgurit (t3) Sillote e hirit (secili) Impianti dhe ndertesa e urese tek amoniaku Hapesira per grumbullimin e gurit gelqeror Dhoma e therrmimit dhe bluarjes se gurit gelqeror Serbatori i llumit te gurit gelqeror Ndertesa per heqjen e ujit nga gipsi 4.5 23 (ne krye) 35 25 70 32 4 11 18 ~ 10 m 18 .5 7. Tabela 4.5.1a Zeri 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 33 33 33 35 36 37 38 39 40 Dimensioni i Nderteses/Faciliteteve kryesore te Impaintit te Energjise Gjatesia 1 (m) 27 31 27 20 80 80 55 45 42 15 19 23 22 9 8 8 91 8 6 22 20 30 17 (diametri) 10 10 9 450 30 16 15 20 (diametri) 14 28 29 10 (diametri) 30 Gjatesia L2 (m) 27 40 21 60 20 26 63 14 30 30 16 0 39 0 41 0 40 12 8 32 16 30 21 15 13 60 15 16 14 27 60 21 23 H (m) 4.5 110-55 70 35 12 25 45 12 10 ~ 42 150 38 8 8 16 8 7.52 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Lende djegese e lehte do te perdoret per ndezjen e boliereve (deri ne Vleren Teknike Minimale .53 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Qymyrguri do te perdoret per bolierin e avullit dhe bolierin ndihmes.140 t/ore per te dyja njesite e operimit (rreth 646 t/ore per nje njesi operimi).5 10 . sasia totale e qymyrgurit qe perdoret cdo dite nga Impianti i Energjise do te jete rreth 3.5 ~8 3 7.2. Lendet djegese Impianti I Energjise eshte i projektuar I tille qe te ushqehet me qymyrgur te importuar me permbajtje squfuri deri ne 1. Anekset 2-3 tregojne ekuilibrin e ujit ne Impiantin e Energjise ne te dyja konfigurimet (nje njesi. 3 4. Sistemi ftohes do te perdore gjithashtu rreth 26. duke qarkulluar me cikel te hapur.000 t (konsumi per dy njesi).5% w/w.5 4 ~ 10 4.000 ore kohe funksionimi ne vit.850. Konsumi I qymyrgurit do te jete afersisht rreth 240 t/h per cdo njesi ne kushtet e referimit.5.5.5 m /s uje deti per cdo njesi. qe do te jape uje per sherbime sanitare dhe per perdorime industriale. Uji i detit do te grumbullohet dhe trajtohet ne impiantin shkripezimit dhe demineralizimit (Impiant Osmoze Kembim).3. Konsumi i ujit do te jete rreth 1. Duke marre ne considerate rreth 8.Zeri 41 44 45 46 48 49 50 51 53 54 57 58 59 60 16 (diametri) 18 (diametri) 21 9 42 17 10 (diametri) 20 18 19 11 - 12 2. Furnizimi me Uje Uji i detit do te furnizoje Impiantin e Energjise permes nje tubi qe ndodhet ne ane te pontilit me nje pike hyrese ne fillim te pontilit. dy njesi).PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Pershkrimi Ndertesa per grumbullimin e gipsit Impianti i trajtimit te ujit te perdorur biologjik Baseni i ujit te pa-perpunuar Sistemi i trajtimit te ujit industrial industrial water tanks Impianti i demineralizimit Depozitat e grumbullimit te ujit te demineralizuar Depozitat e grumbullimit te ujit te perdorur Impianti i trajtimit te ujit te perdorur Ndertesa me pajisje ndihmese per trajtimin e ujit Grumbullimi i kimikateve Magazina e pajisjeve te renda Magazina e vajit lubrifikant Silloja ditore per hi Gjatesia 1 (m) 30 13 18 11 (diametri) 20 (diametri) 40 6 Gjatesia L2 (m) 90 8 8 60 32 H (m) 25 6 12 6 10 7.VTM). .

Personeli Gjate funksionimit Impianti i Energjise do te punesoje afersisht 140 punonjes per njesine e pare.73 4.5.30 11. Konsumi I tij do te jete afersisht 4.00 < 8% below 10 mm Ureja do te perdoret ne sistemin e Reduktimit Perzgjedhes Katalitik per reduktimin e NOx ne gazin e oxhakut.69 0.49 Interval 5.911 6.08 1.1. sasia totale e gurit gelqeror te perdorur cdo vit nga impianti do te jete 75.5 5.54 .000 ore kohe funksionimi ne vit.74 0.54 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5.71. % % % % % % mm Vlera e llogaritur 97.34 0.90 0.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .000 9.92 .1 .4.Qymyrguri Jug-Afrikan eshte konsideruar si lende djegese referuese.81 1.10 65.19 .64 0.5% S per projektin HSGO dhe duke pasur parasysh dimensionet gips/gur gelqeror.00 63.93 3.00 < 3.53 .15. kcal/kg %w %w %w %w %w %w %w Vlera 6. Lendet e para Lendet e para kryesore do te jene guri gelqeror dhe ureja.5. Konsumi I tij do te jete afersisht 4.955 – 6. Qymyrguri me permbatje te larte hiri (permbajtja e hirit 14.50 < 5.M.47 Eshte marre ne konsiderate qymyrgur hipotetik me permbajtje 1.66 7. 4.00 < 3.4.09 0.39 .00 < 1.M.7 t/h per cdo njesi. Ky numer do te rritet deri ne 220 punonjes kur njesia e dyte te vihet ne funksionim. 4. Llogaritjet e rendimentit teknik bazohen ne kete lende djegese.500 t/vit per dy njesite.3a Parametri LHV Lageshtia Hiri Karboni Hidrogjeni Azoti Squfuri Oksigjeni Lenda Djegese e Referuar U.36 3 10 ÷ 50 Kerkesa minimale > 92. 4. Tabela 4.4a Guri gelqeror CaCO3 MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 Moisture Size Cilesia e Llogaritur e Gurit Gelqeror U. .53 3.5.53 . Cilesia e llogaritur e gurit gelqeror tregohet ne Tabelen qe vijon. Guri gelqeror do te perdoret ne impiantin per heqjen e squfurit (absorbuesi gur gelqeror-gips).16.00 < 1. Duke marre ne considerate 8.000 t (konsumi per dy njesi).1.66 %/peshe) eshte perdorur duke pasur parasysh dimensionet e filtrit prej pelhure.5.11.

Sic tregohet ne Tabele kufijte e garantuara te emetimeve do te jene me te ulta se kufijte e emetimeve te KE (Direktiva 2001/80/CE) per kete lloj Impianti Energjie. Cdo vlere mesatare ditore e emetimeve nuk do te jete me e larte se 110% ne lidhje me vlerat mesatare mujore te emetimeve.55 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . pastrami.6. Tabela 4.000 7. Djegia me faza dhe sistemi per trajtimin e gazit te oxhakut do te garantojne limitet e emetimit te paraqitur Tabelen 4.5 18 48 Parametri Vlera e rrjedhes se emetimit ne trung (m3/h) Vlera e rrjedhes se emetimit ne trung (Nm3/h) te thate me 6% O2 Diametri i trungut (m) Shpejtesia e rrjedhes ne trung(m/s) Temperatura ne trung (°C) . sigurimi. Tabela 4.1b Karakteristikat e Gazit te Oxhakut Trungu 1 2.286 2. Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje trungu 150 m te larte per cdo njesi.400. qe vijon. INTERFERENCAT MJEDISORE 4.6. 4. gjelberimi.904. e cila do te punoje ne menyre konstante ne vendndodhje per te realizuar sherbime te tilla sic jane: menca.6.904. Emetimet ne Ajer Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gazi ne oxhakun e Bolierit me Avull perfaqeson burimin kryesor te emetimit te ndotesve te ajrit.PRBCATESVL220 . Ne Tabelen qe vijon jane raportuar karakteristikat e gazit te oxhakut ne trungun 1 dhe 2.1.1a Ndotesi Emetimet ne Oxhak – Vlera Nominale e Energjise –Gazi Natyror Perqendrimi * [mg/Nm3] Rrjedhja Totale e Mases per cdo trung [kg/h] 360 360 24 Rrjedhja Totale e Mases per dy trungje [kg/h] 720 720 48 Limitet KE [mg/Nm3] NOx (**) SO2 Pezulli 150 150 10 200 200 30 Shenime: Perqendrimet vleresohen si rrjedhe e thate ne 6% O2 ne Kushtet Normale (*) Mesatarja mujore.Do te punesohet fuqi punetore shtese nga kontraktoret.000 7.5 18 48 Trungu 2 2. bolieri ndihmes duhet te konsiderohet ne fakt si nje burim rastesor emetimi.400.6. 95% e te gjitha vlerave mesatare orare te emetimeve nuk do te jene me te larta se 200% ne lidhje me vlerat mesatare mujore te emetimeve (**) vleresuar si NO2 Emetimet e parashikuara CO2 jane te barabarta me 583 t/h (per nje njesi operimi) ne kushtet e referimit dhe qymyrgurin e referuar.1a.6.286 2.

4.6.2.

Uji i Perdorur

Impianti ka tre lloje ujrash qe shkarkohen: • Shkarkimin e ujrave te perdorura nga impianti i trajtimit; • Shkarkimin e ujrave te shiut; • Shkarkimin e ujit te kripur. Vlera mesatare e derdhjes se ujrave te perdorura ne det do te jete rreth 123 t/ore per dy njesite e operimit (66 t/ore per nje njesi operimi), e ndare si me poshte: • 60 t/ore nga impianti per heqjen e squfurit (30 t/ore per nje njesi operimi); • 60 t/ore nga zonat e vecuara te energjise, qe vjen nga impianti i trajtimit te rrjedhes (33 t/ore per nje njesi operimi); • 3 t/ore nga impianti i trajtimit te ujrave te zeza (per nje njesi dhe dy njesi operimi). Do te ndertohen dy basene per ujin e shiut: nje per zonat e ishujve te energjise per grumbullimin e ujit “te vales se pare” (first flush water) (5 mm e para te shiut), tjetri per grumbullimin e ujrave nga zona qe mund te ndoten nga nafta. Uji i paster i shiut qe e tejkalon volumin mbajtes do te grumbullohet dhe derdhet ne det i pa trajtuar. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit te trajtimit te derdhjeve. Shkarkimi i ujrave te impiantit te trajtimit te ujrave te perdorura ne rrjedhen e poshtme do te jete ne perputhje me vlerat kufi te paraqitura ne Tabelen qe vijon. Tabela 4.6.2a
Parametri

Vlerat Limit te Shkarkimit te Ujit
M.U. Vlerat Limit te Impiantit te Energjise 6-9 10 0.5 0.5 1.0 1.0 0.2 Limitet e Rregullores* 6-9 10 0.5 0.5 1.0 1.0 0.2

pH Produkte nafte Krom Baker Zink Hekur Klor * Vendimi 177/2005 Aneksi 3

3 mg/dm mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3

Sistemi ftohes do te shkarkoje gjithashtu rreth 53 m /s (26,5 m /s per cdo njesi) uje deti, duke e qarkullar ne cikel te hapur. Ky uje do te shkarkohet ne det me nje rritje temperature prej afersisht 8 °C. Per te lehtesuar shkarkimin e ujrave dhe shperndarjen e nxehtesise ne ujin e detit, jane parashikuar kurrizore 140 m te gjate. Gjithashtu pas trajtimit ne Impiantin Osmoze per Shnderrimin e Ujit te Detit, do te kete nje shkarkim te ujit te kripur ne det ne rreth 411 t/h mesatarisht (operimi i 1

3

3

- 56 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

njesie) dhe rreth 725 t/h mesatarisht (2 njesi operimi). Ky shkarkim nuk eshte i ndotur, por ka vetem nje rritje ne perqendrimin e kripes.

4.6.3.

Zhurma

Aktiviteti i impiantit te energjise do te sjelle lindjen e burime te reja te zhurmes. Burimet kryesore gjate periudhes se funksionimit do te jene: • Depot e qymyrgurit (bluarja e qymyrgurit); • Ndertesa e hollit te makinerive kryesore; • Filtri prej pelhure; • Transformatoret kryesore; • Ndertesa e kompresoreve te ajrit; • Transportier qymyrguri; • Kullat e qymyrgurit; • Impianti i demineralizimit; • Trupi i oxhakut; • Sistemi i Transportimit te qymyrgurit qarkullues. Ne Kapitullin 6 jepen nivelet e fuqise se zhurmave te burimeve te termocentralit dhe vleresohet ndikimi i tyre i mundshem ne zonat prane.
Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• Bolieri Ultrasuperkritik (usc);

4.6.4.

Nen-produktet

Nen-produktet nga funksionimi i Impiantit te Energjise do te jene gipsi, hiri ne pjesen e poshtme dhe hiri qe ngrihet ne ajer. Gipsi do te prodhohet ne impiantin e heqjes se squfurit (absorbuesi gur gelqeror gips). Hiri qe mbetet poshte dhe ai qe ngrihet lart do te prodhohen per shkak te djegies se qymyrgurit. Hiri qe ngrihet lart do te grumbullohet ne filtrat prej pelhure dhe pastaj ruhet ne sillose perkatese. Hiri i pjeses se poshtme do te bluhet dhe ose do te riqarkullohet per ne furre, ose do te ruhet ne nje sillos ditor perkates. Prodhimi i gipsit dhe hirit qe ngrihet lart do te jete respektivisht rreth 8.5 t/h dhe rreth 27.5 t/h per cdo njesi. Duke marre ne konsiderate 8,000 ore kohe funksionimi ne vit, sasia totale e prodhuar cdo vit nga impianti do te jete respektivisht rreth 140,000 t dhe 440,000 t (konsumi per dy njesi). Nen-produktet do t’u shiten kompanive te autorizuara dhe dergohe kryesisht me platforma detare nga pontili i Impiantit te Energjise; nje pjese e nen-produkteve mund te mbeten ne gadishmeri per tregun e mundshem shqiptar dhe do te transportohen me rruge tokesore.

- 57 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.6.5.

Mbetje te ngurta

Funksionimi i Impiantit te Energjise do te prodhoje sasi te vogla mbetjesh. Tipologjite kryesore te mbetjeve do te jene filtrat, baterite, grumbullatoret, rreshirat e ngopura dhe lenda djegese e shkarkuar. Mbetjet do te largohen nga kompani te autorizuara ne perputhje me rregulloret shqiptare.

4.6.6.

Trafiku

Funksionimi i Impiantit te Energjise do te sjelle trafik tokesor dhe detar kryesisht per te marre lende te para dhe per te transportuar nen-produkte. Trafiku tokesor do te lidhet kryesisht me furnizimin me gure gelqeror, qe do te sillen me kamione nga guroret lokale (rreth 120 kamione/muaj per cdo njesi, e barabarte me rreth 5 kamione per cdo dite pune). Trafiku detar do te lidhet kryesisht me furnizimin me qymyrguri dhe transportin e nen-produkteve. Sic paraqitet ne Paragrafin 4.3, qymyrguri do te arrije nepermjet anijeve, qe do te ankorohen 2-3 milje larg nga bregu. Zona e ankorimit do te vendoset jashte pasazhit detar te Adriatikut dhe do te percaktohet ne perputhje me autoritetet kompetente. Kjo zone duhet te jete te apkten ne nje thellesi 20 m nga shtrati i detit, e pershtatshme per platformat detare, dhe nuk do te kete facilitate te perhershme. Qymyrguri do te transportohet ne platformat detare dhe pastaj do te shkarkohet ne breg nepermjet nje pontili 950 m te gjate. Per furnizimin me qymyrguri te cdo njesie jane parashikuar rreth 1-2 anije dhe 14 levizje (vajtje-ardhje) ne muaj te platformave detare per transportin e qymyrgurit dhe shkarkimin e tij. Hiri qe ngrihet lart dhe gipsi do te transportohen gjtihashtu me platforma ate vogla detare nga pontili i Impiantit te Energjise. Per ta, gjate funksionimit te dy njesive, jane parashikuar 7 dhe 1.5 platforma respektivisht per cdo muaj. Ne Figurat qe vijojne jane raportuar skema dhe nje pamje e transportit.

- 58 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 4.6.6a

Skema e Transportit

- 59 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

- 60 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ne kete faze do te modifikohet rrjeti i sistemit ekzistues te drenazhimit.61 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Strehimi i perkohshem i punetoreve do te behet ne kantierin e ndertimit. Facilitetet kryesore te parashikuara ne hapesiren e ndertimit jane si vijon: • rruge.0-1. Aktivitetet e ndertimit jane pershkruar ne Paragrafet qe vijojne: • pergatitja e kantierit. • Shkarkimi i ujrave. • Lendet e para.7.50 m thellesi afersisht (ne te gjithe hapesiren e kantierit). Me pas. Nje impiant per trajtimi e ujrave te zeza do te instalohet per te pastruar ujrat e perdorura ne kantierin e ndertimit. edhe gjate fazes se operimit. 4. . kantieri do te shtrohet me nje mbushje te madhe me material te ngjeshur per te arritur nje nivel perfundimtar prej 3 mbi nivelin e detit ne zonen e operimit dhe 1. me qellim qe te funksionoje edhe gjate fazes se ndertimit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Hyrja ne kantierin e ndertimit do te behet nepermjet rrugeve te reja. pervec rrjetit te rrugeve ekzistuese. te lidhura me rrjetin e jashtem te rrugeve. Nevojat per uje te pijshem dhe industrial gjate fazes se ndertimit do te mbulohen nga impiantet e perkohshme te shkripezimit. • personeil. Nje lidhje elektrike me tension mesatar per aktivitetet e ndertimit (vetem per ndertimin e njesise se pare) eshte parashikuar nga nenstacioni elektrik ekzistues me një kapacitet afersisht 6 .5 m mbi nivelin e detit ne zonen e ndertimit.1a) do te ndodhet brenda rrethimit te te impiantit dhe do te pajiset me te gjitha sherbimet e nevojshme per punetoret.7. do te ndertohen ne dy faza. nga 800 MWe secila. • trafiku. Kantieri i ndertimit (sic raportohet ne Figuren 4. • Periudha kohore.PRBCATESVL220 . perpara se ato te shkarkohen ne det. Ky dhe do te hiqet nga kantieri ose do te perdoret per sistemin e peizazhit pas ndertimit te Impiantit te Energjise.4. ndonjehere i zgjeruar pjeserisht. Pergatitja e Kantierit Gjate fazes paraprake te ndertimit. FAZA E NDERTIMIT Te dy njesite.8 MW. shtresa e siperme e dheut do te hiqet deri ne 0.1. • masat lehtesuese. hapesira per ngarkim dhe grumbullim.5. • ndertimi i Impiantit te Energjise.

te perbera nga kasa betoni te thelluara ne forme kutie. Ne vecanti. • Ishulli i energjise dhe themelet e makinave te trajtimit te qymyrgurit ne pilot ate thella. Kurdohere qe do te jete e mundur. dysheme. do te adoptohen lloje te ndryshme themelesh.7.62 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . infermieria dhe dhomat e zhveshjes. Ndertimi i Impiantit te Energjise Fazat kryesore te ndertimit te Impiantit te Energjise do te jene si vijon: • Punime kryesore civile.sh. tunele. menca. • lidhja elektrike MV dhe tokezimi. • zyra e portierit. plintuse themelesh. nje per cdo njesi) . • Kanalet nentokesore per shkarkimin e ujit te detit dhe difuzori.PRBCATESVL220 . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • rrjeti I te dhenave dhe ai telefonik. roja. Themele te ceketa do te perdoren per ndertesa dhe makineri te vogla. etj. ishulli i energjise). laboratoret. • Ndertesa dhe Basenet me pompa per qarkullimin e ujit te detit (dy basene te vecanta. • te ushqyerit me uje civil dhe industrial. • Montimet elektromekanike. trare. impianti I trajtimit dhe shkarkimit. mund te jete perkohesisht e nevojshme ulja e nivelit te ujrave. • magazinat. • Sistemi i marrjes se ujit te detit. • rrjeti I ujrave te perdorur biologjik. 4. • rrjeti I ujrave nga rreshjei dhe shkarkimi. Per shkak te karakteristikave te vecanta te tokes dhe sizmicitetit te zones. Per montimin e bolierit jane te nevojshme mekanizma ngritese me kapacitet te larte (400-800 ton).sh. .). • zyrat. • ndricimi.• rrethimi. do te perdoren elemente te para-fabrikuar (p. • Bojatisja dhe izolimet.2. Punimet kryesore civile te parashikuara jane si vijon: • Facilitete te perkohshme ndertimi. Meqenese siperfaqja e ujrave nentokesore eshte prane nivelit te tokes. themele te thella jane parashikuar per disa facilitete (p. • zonat e parkimit. • Kanalet nentokesore per marrjen e ujit te detit.

• Basenet. • Ndertesa per grumbullimin e gipsit. • Kullat prej hekuri te rripave te transportues per qymyrgurin. • Punime civile nentokesore (tombinot. • Gropa e shperndarjes se ujit te detit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Sillote e hirit. • Ndertesa ndihmese per trajtimin e ujrave industrial dhe ujrave te de-mineralizuar. • Basenet e ujit nga rreshjet te ‘vales se pare’. depozitat.• Ndertesa kryesore e makinave. . • Themelet e Transformatoreve dhe basenet. themelet dhe basenet per mbajtjen e vajit. • Ndertesa ndihmese per trajtimin e ujrave te perdorura. • Filteri prej pelhure.). depozitat per trajtimin e ujrave industrial dhe ujit te de-mineralizuar dhe ndertesat perkatese.63 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Bolieri. impiantet per trajtimin e ujrave te perdorura dhe ndertesat perkatese. hirin dhe gipsin. hirin dhe gipsin. etj. vijat e kabllit. • Mbeshtetja e sistemit transportues pneumatic te hirit (nga bolieri tek sillote e grumbullimit) dhe themelet e pajisjeve. ujrat e zeza. • SHtrirja e brendshme dhe struktura e oxhakut. • Themelet e ishullit me pajisjet ndihmese dhe zones administrative. • Depozitat e vajit dhe gazoilit per ndezje. gelqeren. • Basenet per mbajtjen e kimikateve. • Themelet per rripat e transportuest per qymyrgurin. • Basenet. • Sistemi i trajtimit te kondensates.PRBCATESVL220 . • Sistem per Reduktimin e Perzgjedhur katalitik (SCR). gelqeren. • Dhoma per therrmimin dhe bluarjen e gelqeres me gropen emergjente te shkarkimit. • DeSOx. kanalet. • Tubacionet. • Sheshi i gelqeres me gropen e shkarkimit. tubat. drenazhimi. • Gropat e separatoreve te vajit. gropat per grumbullimin e ujrave te zeza dhe basenet e trajtimit. • Ftohesi i gazit. • Punime civile perkatese per: • Sistemin e marrjes se kampioneve nga gazi i oxhakut.

7.PRBCATESVL220 . • Menca. • Streha e bolierit ndihmes. • Ndertesa e grumbullimit te CO2 Gjeneratori elektrik.1.• Sistemi zjarrfikes. • Te gjitha ndertesat me sisteme ndihmese (te perbashketa per te dyja njesite). • Te gjitha themelet e tipit te ceket . • Kabina e Portierit. disa facilitate te nevojshme per fazen e pare do te llogariten ose projektohen me qellim qe te perdoren per konfigurimin perfundimtar te impiantit (pas fazes se dyte). • Ndertesa e grumbullimit te kimikateve. Ne menyre te vecante. • Ndertesa e Administrates. • Grumbullimi i gelqeres dhe sistemi i trajtimit. • Rrethimi. • Bolieri ndihmes. • Depozita e grumbullimit te perkohshem te llumit FGD. • Grumbullimi i gipsit dhe sistemi i trajtimit. • Ndertesa me pajisje ndihmese e impiantit nga ureja tek amoniaku. • Magazina dhe magazina e pajisjeve te renda. 4. • Themelet e pjeses mbeshtetese te tubave dhe struktura prej hekuri. • Ndertesa e Kompresorit. • Depoja e grumbullimit te H2. . facilitetet qe vijojne do te ndertohen ne fazen e pare duke marre ne konsiderate gjithashtu nevojat e njesise se dyte (konfigurimi final) • Ndertesa me pajisje ndihmese.2. Planifikimi i Punimeve Me qellim qe te arrihet optimizimi i kostove dhe te shmangen detyrimet e ardhshme te ndertimit. • Zonat e parkimit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Oficina. • Laboratori.64 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Rruget dhe ndricimi. • Konturimi i peizazhit. • Pompat per fikjen e zjarrit me uje industrial. • Ndertesa e kompresoreve te ajrit.

• Difuzori i shkarkimit (i perbashket per te dyja njesite).000 m material shtese do te jete ne dispozicion nga largimi paraprak i shtreses se siperme te dheut (top soil). Afersisht 150 m /dite uji i perdorur do te dergohet ne impiantin e trajtimit dhe.65 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4.000 m material inerti. Per cdo njesi. Periudha Kohore Per organizimin paraprak te fazes se ndertimit do te jene te nevojshem 3 muaj. Aneksi 1 tregon ndertesat/facilitetet e ndertuara ne fazen e pare dhe te dyte.4. • Kanali i shkarkimit (i perbashket per te dyja njesite). 3 4. me pas. Me pas. materiali izolant do 3 te jete rreth 150. • Sistemi per marrjen e ujit ne kreun e pontilit (i perbashket per te dyja njesite). shkarkohet ne det. 3 3 3 4. cdo faze ndertimi (nje per cdo njesi Impiantit te Energjise) do te zgjase afersisht 49 muaj.600. Nevojat per uje gjate fazes se ndertimit do te jene mesatarisht rreth 500 m /dite.5. Uji i pijshem do te furnizohet gjithashtu nepermjet nje impianti trajtimi dhe shkripezimi. Per punimet civile te cdo njesie do te duhen 125. qe do te sigurohen nga guroret vendase. Per furnizimin me uje gjate ndertimit do te perdoren puse arteziane dhe nje impiant trajtimi. • Depozitat e vajit dhe gazoilit per ndezje. . Lendet e Para 3 Pergatitja e kantierit do te kete te nevojshme rreth 1.7.000 ton. 400.000 m . elementet elektromekanike do te jene 60.7. ne perputhje me normat ne fuqi. ndoshta ato qe ndodhen ne Rajonin e Krujes rreth 45 km nga Porto Romano.• Pompat zjarrfikese me uje deti. • Sistemi per rripin transportues nga kreu i pontilit ne sheshin e grumbullimit (i perbashket per te dyja njesite).000 ton shtylla metalike. Uji i Perdorur Uji i perdorur do te prodhohet kryesisht nga perdorimi i tij per nevojat e personelit (uji i perdorur biologjik) dhe nga rreshjet.000 m beton dhe 12.3.7.PRBCATESVL220 . Faza e ndertimit te njesise se dyte mund te filloje te pakten 6 muaj pas fillimit te ndertimit te njesise se pare.

me nje numer piku prej afersisht 2. . ndersa nje volum oresh pune prej 4.000 punetore do te punojne mesatarisht ne kantier.66 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nje volum total oresh pune prej rreth 8.500 punetore.000. afersisht 1. Personeli Gjate fazes se ndertimit te njesise se pare afersisht 1.000. me nje numer piku prej afersisht 1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .000 eshte parashikuar per ndertimin e njesise se dyte.6.4. Nese faza e ndertimit te njesise se dyte do te filloje 6 muaj pas fillimit te fazes se pare (te pakten sic eshte parashikuar).000 eshte parashikuar per ndertimin e njesise se pare.400 punetore do te punojne mesatarisht ne kantier.650 punetore. Ne Figurat qe vijojne jepet numri mujor i punetoreve te parashikuar.7.

aktivitetet kryesore do te lidhen me punimet mekanike dhe civile.67 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .6a Faza e Pare Fuqi Punetore dhe Ore e Punes Faza e Dyte Ne Figurat qe vijojne tregohet shperndarja e oreve te punes per llojet e ndryshme te punimeve ne fazen e pare dhe te dyte te ndertimit.7. . Sic vihet re’.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 4.

68 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 4.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .7. . Trafiku Gjate ndertimit te Impiantit te Energjise jane parashikuar 350 makina/dite dhe 8-10 automjete kolektive per transportin e punetoreve.6b Faza e Pare Shperndarja e Oreve te Punes sipas Tipologjive Faza e Dyte 4. Automjetet e renda ditore te parashikuara per te dyja fazat e ndertimit per transportin e materialeve paraqiten ne Figurat qe vijojne.7.7.

.0-1.7. per transportimin e lendes minerale inerte.69 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .7a Faza e Pare Shperndarja e Automjeteve te Renda Faza e Dyte .5 m mbi nivelin e detit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Ky aktivitet ka nevoje per rreth 200 kamione/dite per te pakten 10 muaj. Figura 4. ndersa per ndertimin e njesise se dyte maksimumi do te jene me pak se 40 automjete te renda/dite.Sic tregohet ne Figura. per ndertimin e njesise se pare maksimumi do te jene rreth 60 automjete te renda/dite. zona e Impiantit te Energjise duhet te ngrihet ne + 3. Duhet te theksohet gjithashtu se ky aktivitet mund te planifikohet perpara fillimit te aktiviteteve te ndertimit.00 m bi nivelin e detit. ndersa sheshi i ndertimit ne 1. Duhet te theksohet se per pergatitjen paraprake te kantierit. Ne kete rast do te jete e mundur te arrihet nje stabilizim paraprak i dheut dhe reduktimi i pikut te trafikut.

jane planifikuar matje periodike te ndotesve kryesore te ajrit qe rezultojne nga aktivitetet e ndertimit (Pluhuri) ne zona prane kantierit te ndertimit. Hekuri do te . te cmontuara dhe te ndara ne pjese te transportueshme do te largohen drejt vendeve te caktuara. Ky veprim do te kryhet nga nje kompani e kualifikuar dhe do te konsistoje ne pastrimin e pjeseve te impiantit qe jane prekur nga agjente ndotes dhe ne largimin e mbetjeve te grumbulluara. Impiantet dhe pajisjet e pastruara do lihen me pas ne vendndodhje me qellim qe te verifikohen nga autoritetet kompetente. ne perputhje me rregullat ne fuqi. Duke marre ne konsiderate mundesine per te pushuar impiantin ne fund te jetegjatesise se tij teknike jane parashikuar fazat qe vijojne: • Cmontimi dhe rivendosja e impiantit dhe pajisjeve.8. Duke pasur parasysh kete lloj perdorimi te Impiantit. Gjate fazes se ndertimit. • Lagia e rrugeve te pashtruara dhe siperfaqes se grumbullimeve. duke marre ne konsiderate perfitimet ekonomike dhe teknike. jane parashikuar masat lehtesuese qe vijojne: • Rruge dhe asfaltimi i zonave te ngarkimit. nga kendveshtrimi industrial dhe ekonomik. rreth 3 vite perpara perfundimit te funksionimit te Impiantit te Energjise. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve Kjo faze e pare do te perfshije te gjitha aktivitetet e nevojshme me qellim qe te cmontohen komponentet e impiantit dhe te sigurohet rivendosja e njesive qe mund perfaqesojne disa rreziqe. Ne menyre te vecante. 4.1. Masat Lehtesuese Gjate fazes se ndertimit do te adoptohen masa lehtesuese per te minimizuar ndikimet e mundshme ne mjedis. Vajrat lubrifikante brenda impiantit do te dergohen tek kompanite e autorizuara per hedhjen e tyre.70 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .4. Keto matje do te perdoren per te verifikuar pajtueshmerine me normat ne fuqi. Materialet e tjera te konsumit do te kthehen tek furnitoret e tyre. DALJA JASHT FUNKSIONI Jetegjatesia e Impiantit te Energjise. Dalja jasht funksioni e Impiantit mund te modifikohet ose vonohet. nepermjet cikleve te ndryshimit. Plani i zbatimit do te hartohet dhe percaktohet nga autoritetet. Aktivitetet e funksionimit lidhen vetem me prodhimin elektrik nepermjet djegies se qymyrit. • Kufizimi i shpejtesise se automjeteve. • Prishja e ndertesave. Depozitat e lendes djegese (e certifikuar pa gaz).PRBCATESVL220 .8.8.7. vleresohet qe te jete 40 vjet. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4. shfrytezimi i tokes nuk do te kompromentohet per ri-perdorime te tjera eventuale.

9. Metodologjia Analiza actuale ne rast deshtimi ka per qellim identifikimin e rreziqeve dhe risqeve te lidhura me to. Themelet do te prishen deri ne 0. do te jete e mundur qe te paraqitet plani specific i prishjes tek autoritetet kompetente. p. duke perdorur makina operacionale specifike. do te kosnistojne ne cmontimin e strukturave metalike. percaktohet si nje kombinim I mundesise se nje pasoje te dhene dhe nje pershkallezimi te ashpersise te te njejtes pasoje. qe lindin nga aktivitete te kryera brenda Impiantit te Energjise ne Porto Romano dhe efektet e tyre te mundshme ne shendetin e sigurine e punetoreve dhe ne mjedis.71 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . perfshire komponentet e impiantit dhe pajisjet e rivendosura. do te riciklohen. do te cmontohen strukturat metalike do te cmontohen dhe do te prishen ndertesat prej betoni. Vleresimi i Riskut Risku percaktohet si nje kombinim te mundesise se nje pasoje te dhene dhe nje pershkallezimi te ashpersise te te njejtes pasoje nepermjet “matrices se riskut” te dhene ne Tabelen 4. Per cdo rrezik te mundshem te identifikuar.9.9. 4.6a. te pershtatshme per transportim. do te hidhet nga kompanite e autorizuara. ndersa ai i thermuar mund te riciklohet si lende inerte per ndertesa. Procedura e vleresimit te riskut konsiston ne aktivitetet qe vijojne: • Identifikimin dhe perkufizimin e rreziqeve dhe efektet e tyre te mundshme. merren ne kosndierate kontrolli ose masat lehtesuese. ne reduktimin e tyre ne pjese me te vogla. Te gjitha materialet qe rezultojne nga prishja do te ndahen sipas tipologjise se tyre dhe riciklohen sipas nevojes dhe mundesise.9. Keto operime. . atehere.2. dheu do te rivendoset dhe nese eshte e nevojshme.50 meter thellesi nga siperfaqja.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sapo te merret deklarata per prishjen e impiantit dhe te pajisjeve nga autoritetet kompetente dhe pas keshillimit pozitiv per kushtet sanitare. Rreziku. 4. skrapi do t’u cohet fonderive.8. 4. Hekuri armues do te riciklohet pastaj si material metalik. Betoni do t’i dorezohet kompanive te kualifikuara. Materialet metalike. ANALIZA NE RAST DESHTIMI 4. dhe ne prishjen mekanike te punimeve prej betonarmeje. te kryera nga nje kompani e kualifikuar.2. Nese do te zbulohet ndotje.1. .riciklohet dhe dheu brenda baseneve mbartese do t’i nenshtrohet analizave perkatese.sh. Prishja e Ndertesave Pas aprovimit te tij. te cilat do te bejne ndarjen e hekurit armues nga betoni i therrmuar.

Identifikimi i Rreziqeve Perpara se te vleresohen rreziqet e lidhura me nje aktivitet te caktuar. fillimisht eshte e nevojshme qe te identifikohen ne menyre sistematike rreziqet qe mund te prekin. • Vleresimi i tolerances se rrezikut per personelin.• Vleresimi i risqeve dhe efekteve qe lindin nga rreziqet e identifikuara ose cilesore. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Figura 4. Per cdo aktivitet. Procesi i Menaxhimit te Riskut paraqitet grafikisht ne Figuren qe vijon.3. mjedisin. ose sasiore ne aspektin e mundesise per te ndodhur nje ngjarje dhe shkalla e pasojave.72 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . rreziqet me te medha duhet te identifikohen ne aspektin e: . ose te dalin nga funksionimi i caktuar i marre ne kosniderate. Jepet udhezim ne cdo hap ne seksionet qe vijojne.PRBCATESVL220 .2a Procesi i Menaxhimit te Riskut 4. asetet dhe publikun duke krahasuar nivelin e riskut me kriteret perkatese te pranimit te projektit.9.9.

• Rreziqeve te shendetit te njeriut. • Emetimet.4.PRBCATESVL220 . • Mjedisore: Deme ne mjedis qe rrjedhin nga aktivitetet operacionale te ENEL ose nga incidente. • Faktoret humane. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ekspozimi ndaj kimikateve.9. • Ndryshime ne Ekosisteme. • Demtimi I Prones dhe/ose Humbja e te Ardhurave: Deme ne asetet fizike te ENEL dhe/ose ndikime ne projekte (mos-plotesimi I objektiavve te projektit) dhe/ose humbje prodhimi. Vleresimi i Pasojave Pasojat jane ato ngjarje te besueshme (duke marre ne considerate rrethanat dominuese) qe mund te ndodhin nga shkarkimi i nje rreziku. • Rreziqeve mjedisore. Te gjitha efektet e mundshme te nje rreziku duhet te merren ne considerate se bashku. Rreziqet mund te kene pasoja ne te kater kategorite e pasojave: • Personeli: Deme ne shendetin dhe sigurine e personelit te perfshire ne operimet dhe aktivitetet e Impiantit te Energjise. • Mbetjet. • Publike: Deme ne publikun e pergjithshem.9. • Burimeve te mundshme te humbjes ekonomike. shkakton rrezik ne me shume se njeren nga kategorite e mesiperme. asetet dhe njerezit.4a per perkufizime te detajuara te kategorive te pasojave. Vleresimi i riskut kerkon marrjen ne considerate te ashpersise se pasojave te rrezikut te mundshem dhe gjasat qe ato te ndodhin. • Vibrimi. 4. mjedisin. Shembull i aspekteve te HSE qe do te merren ne considerate jane: • Zjarri dhe shperthimet. Sapo te identifikohen rreziqet. • Zhurma. • Asfiksimi dhe electrokucioni. Vleresimet e pasojave bazohen ne ngjarje te parashikuar te asaj cka “mund te ndodhe”. vleresohem risqet qe ato paraqesin per personelin. • Uji. . • Atmosfera. Eshte e rendeishme te mbahet mend se shumica e aktiviteteve qe mbartin nje shkalle rreziku.• Burimeve te mundshme te incidenteve.73 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Referojuni Tabeles 4.

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurav e Mjedisore Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 500 K$ ne 10 M$. Pastrimi/permiresimi eshte i menjehershem. • kritike. tubacionet. Shenime: 1.74 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ndikim me i vogel zinxhirin e ushqimit. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave pertej 100 M$. mund te therritet ekspertiza lokale. Incidentet ne lidhje me ajrin. Katastrofike (Ca) 100 Kater ose me teper aksidente me vdekje dhe ose demtime gjymtuese. kontraktorit dhe pales se trete. kapitalin dhe pronat e kompanise. Kritike (Cr) 50 Dy ose tre aksidente me vdekje ne kantier ose kater demtime me gjymtim te perhershem. Pastrimi/permiresimi kerkon me teper se 1 vit. sipas llojit. zhurmen. ndricimin dhe vibrimet ne toke dhet te vleresohen mbi bazen e gjykimit te ekspertit dhe. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore. te raportueshme) Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave me pak se 500 K$ Asnje permiresim Vleresimi i Pasojave Pasoja e Rrezikut Te moderuara (Mo) 8 Demtime serioze ne kantier (demtime te punonjesit qe te gjymtojne perkohesisht) Madhore (Ma) 16 Nje demtim ne kantier qe te gjymton pergjithmone ose aksident me vdekje. Me asete kuptojme: rezervuaret e vajit dhe te gazit. demtime madhore ne zinxhirin e ushqimit. • katastrofike. nepermjet pese shkalleve te ashpersise: • te vogla.9. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 10 M$ ne 25 M$. Ndikime te moderuara jashte vendndodhjes te kufizuara ne demtim pronash dhe/ose efekte te vogla shendetsore.PRBCATESVL220 . jeten tokesore dhe/ose jeten ujore. Reaksione/shqetesime madhore ne publik.Pasojat klasifikohen. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 25 M$ ne 100 M$. parate.) Reaksione te mundshme publike e te pafavorshme.4a Kategoria Grada Personeli Te vogla (Mi) 1 Demtime te vogla ne kantier (ndihma e pare dhe demtime jo-gjymtuese. etj. Pastrimi/permiresi mi mund te mos jete i mundur. 2. Reaksione te pafavorshme ne publik. ose demtime shume te medha ne pronat jashte vendndodhjes. . asnje ndikim te vazhduar ne zinxhirin e ushqimit. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore Vdekje ne publik dhe / ose demtime serioze. era. ndikim i moderuar ne zinxhirin e ushqimit. Publike Asnje ndikim/demtim jashte vendndodhjes Demtime madhore ne pronat jashte kantierit ose ndikime afat-shkurtra shendetsore ne publik. • te medha. Ndikime te vogla jashte vendndodhjes (zhurma. Tabela 4. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore. • te moderuara. Reaksione te renda ne publik qe kercenojne funksionimin e facilitetit. ne rast te ndonje pasigurie. Pastrimi/permiresimi i perfunduar brenda 1 viti. tymi.

perdorni ose “planin e rrezikut” ose kriteret e “shtresave mbrojtese” 2.9. ose gabime njerezore ose mosfunksionime rastesore te serbatorit ose eneve) Tre siguresa te pavarura dhe shume te sigurta. perkufizimet e shkalles se mundesise jepen ne Tabelen 4. mosfunksionim i valvules se nnje instrumenti te vetem. mosfunskionimi i dy siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Jo te shpeshta (If) 2 Ndermjet 1 x -4 10 dhe 1 x -3 10 pa (p. duke ditur mjaft mire se rrethanat nuk mund te jene asnjehere krejtesisht te njejta.5 Me pak se 1 x -6 10 pa Pak te mundshme (R) 1 Ndermjet 1 x 10-6 -4 dhe 1 x 10 pa (p.9.9. perdorni kriteret “sasiore” 3.sh.sh. mosfunskionim i instrumentit te shumefishte ose valvules.5a Gjasat e Kategorizimit te Ngjarjes se Aksidenteve Gjasat per te ndodhur Kategoria Grada Sasiore Te parendesishme (Is) 0. koha mesatare ndermjet mosfunksionimeve. mosfunskioni mi i njeres prej siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Ka gjasa qe te ndodhe brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit Rastesore (O) 5 3 Ndermjet 1 x 10 -2 dhe 1 x 10 pa (p. mosfunskioni mi i tre siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Nuk duhet te ndodhe gjate procesit. Me qellim qe te sigurohet nje shkalle e caktuar qendrueshmerie ne vleresimin e gjasave per nje ngjarje. Per studime gjysem-sasiore ose sasiore. Per studimet sasiore.75 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ose gabime njerezore ne aktivitetet e perditshme) Procedurat dhe/ose nderhyrja e operatorit per te parandaluar nje ngjarje te padeshiruar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shtresat e mbrojtjes Plani rrezikut i Kater ose me teper siguresa te pavarura dhe shume te sigurta.PRBCATESVL220 . carje tubash. mosfunksionim i instrumentit te dyfishte ose mosfunksionim i valvulave ose gabime njerezore.5a.5. Shenime: 1. vrima nga mund te shkaktohen rrjedhje) Nje sigurese e pavarur dhe shume e sigurte ne vend per te parandaluar nje ngjarje te padeshiruar Te shpeshta (F) 10 Me shume se 1 -2 x 10 pa (p.sh. Siguresat e pavarura dhe mjaft te besueshme duhet te marrin ne konsiderate mosfunksionimet per arsye te zakonshme. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale Vleresimet e shpeshmerise bazohen ne informacionin historik ne te cilin ka ndodhur kjo ngjarje ne kushte te ngjashme ne te njejtin biznes dhe/ose brenda ENEL-it.4. vlerat e mosfunksionimit. mosfunskioni mi i instrumentav e te kombinuar dhe gabime njerezore. . dhe nuk ka asnje eksperience ne industri qe te sugjeroje se ai do te ndodhe Ngjarje te ngjashme qe do te ndodhin brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit Do te ndodhe sigurisht brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit (por jo patjeter ne kete vendndodhje) Ka ndodhur diku brenda kesaj industrie ne kete tip specifik te procesit dhe/ose mund te ndodhe ne kete vendndodhje gjate jetegjatesise se ketij faciliteti.sh. Tabela 4. carjew tubash. ose cpime ne linjat e procesit) Dy siguresa te pavarura dhe shume te sigurta. eksperienca e impiantit dhe mirembajtja ose mjetet mbrojtese.

Shkalla e pasojave nga "1" ne "100" perdoret per te treguar ashpersine ne rritje. Kryqezimi i kolones se zgjedhur me rreshtin e zgjedhur eshte niveli i riskut. ENEL.5” ne “10” perdoret per te treguar mundesi ne rritje.9. Matrica e Riskut Duke pasur te percaktuar gjasat e ngajreve te ndryshme dhe pasojat qe lindin nga ajo ngjarje.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Shkalla e mundesise nga “0. mbi bazen e parimit te paraqitur me lart. I gjithe risku klasifikohet sipas atyre pasojave qe kane vleren me te larte.6.9. ka hartuar Matricen e Vleresimit te Riskut si vijon (Tabela 4. te cilat duhet te menaxhohen ne rradhe te pare.4.6a) ku: • Aksi vertikal perfaqeson shkallen e mundesise qe te ndodhe nje ngjarje e padeshiruar. • aksi horizontal perfaqeson ashpersine e pasojave qe mund te ndodhin en ate ngjarje. Numri ne secilen kuti te matrices jep nje indeks te ashpersise te risqeve te percaktuara dhe nje rradhe prioriteti per menaxhimin e tyre. .76 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . eshte e mundur qe te perfaqesohet ashpersia e riskut ne menyre grafike duke perdorur Matricen e Riskut. Numrat me te medhenj u korrespondojne risqeve me te medha.

77 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .9. Mesatare ose te Larta.6b Kriteret e Pranueshmerise se Riskut RISK I VOGEL (Permiresim i vazhdueshem) RISK MESATAR (Masat per Reduktimin e Riskut /ALARP) KLASA A: Niveli i riskut eshte i pranueshem dhe jane te nevojshme qe te merren masa kontrolli te pergjithshme per te shmangur perkeqesimin. HAZOP etc. respektivisht mundesine dhe pasojat qe vijne nga ngjarje te tilla. do te merren te gjithat masat e kontrollit dhe masat lehtesuese me qellim qe te minimizojne.Tabela 4.7a .PRBCATESVL220 . Projekti i zbatimit do te hartohet ne perputhje me te gjitha kerkesat e aplikueshme dhe standartet nderkombetare.5 1 2 5 10 Parendesishme Pak e mundshme Jo e shpeshte Rastesore E shpeshte D Secila nga tre rajonet me ngjyre ne Matricen e Riskut identifikon limitet e pranueshemrise/tolerances se riskut. shumica e ngjarjeve te aksidenteve te identifikuara jane klasifikuar si kategori rreziku A ose B ose C. Tabela 4. me perfaqesueset – te ashtuquajturat “ngjarje kryesore” – jane te shenuara ne liste ne Tabelen 4. Eshte e nevojshme analiza shtese e riskut (QRA. Te treja ngjyrat e ndryshme klasifikojne risqet si Te Vogla. se bashku me vleresimin e rreziqeve te lidhura me to. Risku eshte i pranueshem nese tregohet se ai eshte “aq i vogel sa mund te jete i praktikueshem ne menyre te mjaftueshme” (ALARP).9. KLASA D: Niveli i riskut nuk eshte i pranueshem dhe jane te nevojshme masat per kontrollin e riskut per te zvogeluar ndikimet dhe per te larguar nivelin e riskut ne zonen “e verdhe”. KLASA B – C: Niveli i riskut mund te jete i pranueshem sapo te identifikohen dhe zbatohen masat per redutkimin e riskut. bazuar ne aplikimin e procedures se pershkruar me pare.7. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise Pas identifikimit te rreziqeve te mundshme qe mund te ndodhin ne Impiantin e Energjise.6 a Matrica e Riskut 1 E vogel A A A A B Kategoria e Pasojes 8 16 50 E Moderuar Madhore Kritike A B B C C B B C C D B C D D D 100 Katastrofike C D D D Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Mundesia qe te ndodhe nje aksident 0.9.) RISK I LARTE (Risk I patolerueshem) 4. Sic mund te shikohet. . Per rreziqet e kategorizuara si rrezik B dhe C.9.

.78 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .79 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

Fauna dhe Ekosisteme. jane paraqitur tabela te ndryshme me ndikime te mundshme per shkak te fazave te ndertimit dhe funksionimit ne Paragrafet qe vijojne.PRBCATESVL220 . IDENTIFIKIMI PARAPRAK DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE Duke analizuar projektin.4. Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosphere permes nje oxhaku 150 m te larte per cdo njesi. • Shendeti Publik.10. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aspektet mjedisore te analizuara ne kete studim jepen si me poshte: 4. • Dheu.80 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Bolieri ndihmes duhet te konsiderohet sin je burim rastesor emetimi. • Kuadri Socioekonomik. .1. • Vegjetacioni. • Peizazhi. Me qellim qe te thjeshtohet lexueshmeria e interferencave te parashikuara. • Trafiku.10. Flora. jane identifikuar aspekte te ndryshme qe kane nderhyrje te mundshme ne mjedis per fazat e ndertimit dhe funksionimit. Ajri Gazi ne vrimen e oxhakut te Bolierit me Avull perfaqeson burimin kryesor te emetimit te ndotesve te ajrit. Nje pershkrim i detajuar i ndikimeve te mundshme jepet ne Kapitullin 6. • Zhurma. te shkaktuar nga erozioni i shkaktuar nga era tek keto grumbullime dhe nga trajtimi i tyre. • Ujrat siperfaqesore dhe nentokesore. grumbujt me qymyrguri dhe gure gelqerore perfaqesojne nje burim te mundshem pluhuri. Gjithashtu. • Ajri. Gjate fazes se ndertimit aspektet kryesore ne lidhje me emetimet e pluhurave jane trajtimi i materialeve dhe erozioni nga era. • Fushat Elektromagnetike Jo-Jonizuese.

Tabela 4. shkarkimit te llumrave. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. heqjen e dheut per perdorime te tjera. Kohezgjatja.10. K = E kthyeshme.PRBCATESVL220 . bojes. Dheu Ndertimi i Termocentralit ne Porto Romano mund te kete ndikime te mundshme ne shtresen e tokes dhe ne taban. PK =E Pa-kthyeshme 4.10. Gjate funksionimi. ndikimet kryesore te mundshme jane te lidhura me ndotjen e dheut per shkak te derdhjen rastesore te ndotesve.81 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme.1a Faza e Projektit Interferencat e Mundshme te Ajrit Hapesira e Influences R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR P K R V K R V K Siperfaqet e grumbullimeve do te lagen per te minimizuar gjithe emetimet e pezullit nga magazinimi i materialeve Rruget kryesore do te asfaltohen Perdorimi i Teknikave me te mira qe ekzistojne Transportiere te mbyllur per te levizuar qymyrgurin dhe nenproduktet. sperkatesit me uje per te lagur qymyrgurin e grumbulluar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Kantieri i Prodhimi i Pluhurave i Ndertimit dhe shkaktuar nga trajtimi i rrjeti i rruges materialit dhe erozioni nga era lidhese Prodhimi i Pluhurave i shkaktuar nga levizjet dhe transporti i materialeve Ndotesit e Ajrit nga oxhaku i impiantit Kantieri i Ndertimit dhe rrjeti i rruges lidhese Zona e investiguar Faza Operacionale Emetimi i Pluhurave nga Zona e Trajtimi i Qymyrgurit dhe Neninvestiguar Produkteve Shenim: * R/K/Q: Rendesia. . kryesisht te lidhura me heqjen e shtreses se siperme te dheut dhe germimin ne thellesi. V =E Vazhdueshme. lengut hidraulik.

solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme. Gjate fazes se funksionimit te termocentralit ndikimet e mundshme lidhen me shkarkimin e ujrave termale. mund te jete e nevojshme ulja e perkohshme e nivelit te ujit. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. perdorimin e ujit dhe shkarkimin e ujrave te perdorura. solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme Kantieri i Ndertimit PR P K Faza Operacionale Heqja e dheut Zona e Impiantit te Energjise PR V K Shenim: * R/K/Q: Rendesia. lengut hidraulik. Kohezgjatja. . Gjate fazes se funksionimit prania e sistemeve mbartese. hapesira e grumbullimit te ujit te perdorur) do te shtrohet ose pajiset me basene mbartese te kapacitetit te nevojshem Zonat e kufizuara te perfshira ne aktivitete te kullotjes dhe ato bujqesore Interferenca e Mundshme Heqja e Top soil (shtreses se siperme te dheut) dhe germime ne thellesi Kantieri i Ndertimit PR P K Shkarkimi i llumrave. zona e sillove te hirit. V =E Vazhdueshme. vajit. per te ndertuar nje prites ere per te mbrojtur pjeserisht zonen ku grumbullohet qymyrguri dhe per konturimin e peizazhit Te gjitha zonat e magazinimit (depozitat kimike. zona e grumbullimit te gipsit. ndikimet e mundshme ne ujin e detit lidhen me trafiku detar . Meqenese ujrat nentokesore gjenden ne nje thellesi prane nivelit te tokes. bojes. PK =E Pa-kthyeshme 4.82 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . K = E kthyeshme.Tabela 4.2a Faza e Projektit Interferencat e mundshme ne Dhe Hapesira e Influences R/K/Q* Metodat e Parandalimit Materiali do te perdoret per te ngritur kantierin. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.10. Ndikimet kryesore te mundshme gjate fazes se ndertimit lidhen me: shkarkimin e llumit. lengut hidraulik. zona e grumbullimit te gurit gelqeror.10. siperfaqeve te shtruara dhe grumbullimit te ujrave te shiut do te minimizoje ndikimet e mundshme ne ujrat nentokesore. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore Ndikimi kryesor i mundshem dhe i rendesishem ne ujrat nentokesore gjate fazes se ndertimit eshte i lidhur me themelet. bojes. depozitat e lendes degese te rende dhe te lehte. vajit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza e Ndertimit .3.

Shkarkimi i ujrave te perdorura. PK =E Pa-kthyeshme 4. Bimesia. Flora.5.10. Shkarkimi Termal. K = E kthyeshme.4a Faza e Projektit Interferencat e Mundshme te Zhurmes Hapesira e Influences Zona prane kantierit te ndertimit R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR V K Udhezime per kontraktoret per rendimentin e zhurmes se makinerive Sondazhi per zhurmen do te realizohet per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Zhurma per shkak te makinerive Faza Operacionale Zhurma qe vjen nga aktivitetet Zona prane dhe funksionimi i Impiantit te kantierit te ndertimit Energjise Shenim: * R/K/Q: Rendesia.4. V =E Vazhdueshme. V =E Vazhdueshme. Gjate fazes funksionale pritet nje rritje e nivelit te zhurmes. Perdorimi i ujit dhe shkarkimi i ujit te perdorur. Impianti i Trajtimit te Ujit te Perdorur Biologjik Shenim: * R/K/Q: Rendesia. Kohezgjatja. vajit. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. Deti prane kantierit te ndertimit PR P K Uji i perdorur do te trajtohet perpara se te shkarkohet ne det.PRBCATESVL220 . Per shkak te perhapjes se kufizuar te zones natyrore te perfshire . Burimet e zhurmes ne kete faze nuk do te jene te vazhdueshme dhe ato do te varen nga numri dhe lloji i makinerive se perdorur per cdo aktivitet. Kohezgjatja.10. Do te aplikohen procedurat e sigurise.3a Faza e Projektit Interferencat Nentokesore e mundshme Hapesira e Influences te Ujrave Siperfaqesore dhe Interferenca e Mundshme Perdorimi i Ujit. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. bojes.10. lengut hidraulik. ndikimet kryesore te mundshme lidhen me emetimet e zhurmes nga makinerite. Trafiku Detar. Fauna dhe Ekosistemet Zona qe mbulohet nga Impianti i Energjise karakterizohet nga prania e kripes dhe bimesise ruderale.Tabela 4. Nuk priten ndikime te lidhura me vibrimet. K = E kthyeshme. Serbatori i Grumbullimit te Ujit te Perdorur. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza Operacionale Deti prane kantierit te ndertimit R V K Impianti i Trajtimit te Ujit te Perdorur.83 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme. R/K/Q* Metodat e Parandalimit Faza e Ndertimit Kantieri i Ndertimit.10. Shkarkimi i llumrave. Zhurma Gjate fazes se ndertimit. PK =E Pa-kthyeshme 4. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. Tabela 4.

V =E Vazhdueshme. PK =E Pa-kthyeshme 4. Gjate fazes se ndertimt rreth 1. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. V =E Vazhdueshme. Ndikimet kryesore te mundshme te Impiantit te Energjise ne ekosisteme lidhen me emetimin ne ajer dhe shkarkimet e ujrave termale.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza e Ndertimit Shfrytezimi i dheut - . Flores. Peizazhi Ndikimet e mundshme lidhen me ndertimin ne nje fushe te gjelber te Ndertesave dhe Faciliteteve te Impiantit te Energjise. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. Gjate fazes operacionale rruget lokale do te karakterizohen nga nje rritje e trafikut per shkak te automjeteve te punetoreve dhe transportimit te materialeve.10. por i shperndare ne nje periudhe te gjate. PK =E Pa-kthyeshme Perdorimi i Teknikave e te mira qe ekzistojne Matjet e temperatures se ujit te detit d te kryhen per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi 4. K = E kthyeshme. Transportimi do te jete a i nevojshem.10. K = E kthyeshme. Tabela 4. mund te konsiderohet se zenia e habitateve natyrore nuk do te kete nje ndikim te ndjeshem ne ekosistemin natyror te zones. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.10.6.6a Faza e Projektit Faza Operacionale Interferencat e Mundshme ne Peizazh Hapesira e Influences Zona e Investiguar R/K/Q* Metodat e Parandalimit R V K Interferenca e Mundshme Prania e Impiantit Mbartja e Volumeve Shenim: * R/K/Q: Rendesia.10. Faunes dhe Ekosistemeve Hapesira e Influences Kantieri i Ndertimit Zona e Investiguar Ne shkalle te gjere R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K R V K PR V K Interferenca e Mundshme Emetimi ne Ajer: depozitimi i ndotesve ne toke Faza Operacionale Shkarkimi i Ujrave Termale Shenim: * R/K/Q: Rendesia.000 m material do te transportohet me kamione ne kantier. Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar Gjate fazes se ndertimit rrjeti rrugor lokal do te modifikohet dhe permiresohet me qellim qe te lehtesohet aksesi ne kantierin e ndertimit.7.ne projekt. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. Kohezgjatja.600. 3 .5a Faza e Projektit Interferencat e mundshme ne Vegjetacionit.84 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kohezgjatja. Tabela 4.

10. V =E Vazhdueshme.9. ndersa gjate fazes funksionale pritet nje trafik detar me i qendrueshem per shkak te transportit te qymyrgurit. i cili shkon ne Itali. K = E kthyeshme. 4. Kohezgjatja. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. . PK =E Pa-kthyeshme 4. Gjate ndertimit te Impiantit te Energjise. Shendeti Publik Ndikimet ne shendetin public lidhen me efektet dytesor ete ndikimeve ne cilesine e ajrit dhe zhurmes. Mundesia e sigurimit te elektricitetit nga Impiantit te Energjise ne Porto Romano do te promovoje gjithashtu zhvillimin industrial shqiptar.85 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Gjate fazes se ndertimit nuk eshte parashikuar asnje trafik detar i rendesishem. ndikimet e mundshme ne Shendetin Publik mund te lidhen me zhurmen e prodhuar nga automjetet dhe makinerite. Te vetmet burime te jashtme elektromagnetike te Impiantit te Energjise jane: • Nje linje energjie 400 kV. Table 4.8.10. rreth 210 km i gjate. Linjes se Energjise per ne Stacionin Tirana 2 Station dhe kabllit nenujor per ne Itali paraqitet ne Studime te vecanta te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.10.PRBCATESVL220 . Kuadri Social-Ekonomik Gjate fazes se ndertimit dhe funksionimit do te jete i nevojshem nje numer i madh personeli vendas me ndikime pozitive te rendesishme ne kuadrin socioekonomik. Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese Nuk eshte parashikuar asnje ndikim i rendesishem i lidhur me ndertimin dhe funksionimin e Impiantit te Energjise. rreth 26 km e gjate. dhe emetimin e pluhurave te shkaktuara kryesisht nga levizja e materialeve. e cila lidh stacionin e energjise me Stacionin e Rrjetit Kombetar te Energjise Tirana 2.10. 4. Analiza e Stacioneve te Energjise. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. gipsit dhe hirit.10.7a Faza e Projektit Interferancat potenciale te trafikut Hapesira e Influences Rjeti rrugor prane kantierit te ndertimit R/K/Q* Metodat e Parandalimit R P K PR V K Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Rritja e numrit te kamioneve Modifikimi dhe zgjerimi i rrjetit te rruges ekzistuese Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza Operacionale Rritja e trafikut te personelit qe Rjeti rrugor punon ne vendndodhje prane kantierit Rritja e numrit te kamioneve te ndertimit Rritja e trafikut detar Modifikimi dhe zgjerimi i rrjetit te rruges ekzistuese Shenim: * R/K/Q: Rendesia. • Nje 500 kV DC kabell nen-ujor. qe nuk perfshihet ne kete Studim.

Tabela 4. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. K = E kthyeshme. PK =E Pa-kthyeshme . Kohezgjatja.86 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . V =E Vazhdueshme.10a Interferencat e Mundshme ne Shendetin Publik Faza e Projektit Interferenca e Mundshme Hapesira e Influences Kantieri dhe zonat prane tij Zona e investiguar Zonat prane Impiantit te Energjise R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR V K PR V K Faza e Ndertimit Ndotja e ajrit dhe emetimi i zhurmave Procedurat e Sigurise gjate aktiviteteve ne kantier Perdorimi i teknikave me te mira ekzistuese Sondazhi i zhurmes do te kryhet per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndotja e ajrit Faza Operacionale Emetimet e Zhurmes Shenim: * R/K/Q: Rendesia.Ndikimet e mundshme ne Shendetin Publik gjate fazes se funksionimit mund te lidhen me emetimet e gazrave nga oxhaku dhe me emetimet e zhurmes se Impiantit te Energjise.10.PRBCATESVL220 . Qendrueshmeria R = E Rendesishme.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .87 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

1. Klima Klima e Bregdetit shqiptar eshte tipike Mesdhetare me dimmer te bute.88 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . por stina e veres eshte me e fresket dhe me me pak lageshtire. Periudha mesatare eshte 30 vjet (vitet e fillimit dhe perfundimit te periudhes se monitorimit nuk jane te specifikuara). por zonat me te larta jane mjaft te ftohta dhe mbulesa me debore mund te zgjase deri ne pranvere. Ka vetem nje stacion meteorologjik ne zonen e studiuar. por ererat e ftohta te rastit nga veriu dhe lindja mund te ulin temperaturat per pak dite kur malet jane te mbuluara me debore. Ky eshte vecanerisht rasti ne vjeshte kur temperaturat ne Detin Mesdhe jane me te larta. LINJA BAZE MJEDISORE 5. Gjate diteve me mot te keq ne vjeshte dhe dimer. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Analiza e cilesise se ajrit ne vend. te lagesht dhe vere te ngrohte. rreshjet ne vend jane mjaft te dendura.1. toka bregdetare eshte mjaft e lagesht ne dimer dhe zonat malore jane nder rajonet me te lageshta ne Europe.PRBCATESVL220 . Me qellim qe te karakterizohet ne menyre sa me sakte klima e zones se Impiantit te Energjise. kushtet mund te jene shtypese. i cili ndodhet ne Durrës dhe mat parametrat qe vijojne: Temperaturen. Lageshtine Relative. Krahasuar me zonat mesdhetare. te dhenat e perdorura ne kete Paragraf jane marre nga Instituti i Hydrometeorologjise se Akademise se Shkencave Tirane. Rreshjet dhe Shpejtesine e Eres. . Ne zonat e ulta dhe malore ecuria vjetore e kushteve te motit eshte e ngjashme me ato te bregdetit. Kushtet jashtezakonisht te nxehta hasen rralle ne bregdet dhe zbuten nga flladet detare. Keto parametra. Kushtet ne zonat e ulta varen nga lartesia. ATMOSFERA DHE CILESIA E AJRIT Analiza e atmosferes perfshin dy aktivitete: • Karakterizimin e klimes. por koha e mire mund te nderpritet nga rreshje te stuhishme te rastit. Kur nje ere e ngrohte me lageshtire –shiroka – fryn nga juglindja ose jugu. Shiroka paraprin kohen e lagesht dhe nje kthim te temperaturave me te ulta. 5. mund te takohen shira dhe debore e dendur.1. te mesatarizuar per cdo muaj. Kushtet e dimrit ne bregdet jane pergjithesisht te buta. Muajt e veres jane pergjithesisht me diell.5. jepen ne tabelat qe vijojne. me diell dhe mjaft te thate.

0 Tabela 5.PRBCATESVL220 . jane: • Direktiva 1999/30/EC e Keshillit Europian 22 Prill 1999 persa i takon vlerave kufitare ne ajer per dioksidin e squfurit.8 Year Average 16. sic jepen ne Kapitullin 3. lidhur me Impiantin e Energjise ne Porto Romano. Vlerat kufitare krahasohen me perqendrimet e ndotese te matur ne stacionin per cilesine e ajrit ne Durres.0 3 11.1.1.2 Muaji 6 7 21.1 10 3. 5.1. dioksidin e azotit dhe oksidet e azotit.1 Year Average 3.1. pluhurin dhe plumbin. gjate gjithe vitit ku vlera mesatare mujore e shpejtesise se eres eshte gjithmone me e madhe 3 m/s.1d tregon pranine konstante te eres.Tabela 5.2 Tabela 5. 5.0 8 23.1b Stacioni Dürres 1 69 2 68 Lageshtia Relative Mujore [%] Muaji 3 68 4 71 5 72 6 70 7 68 8 68 9 70 10 68 11 72 12 70 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Year Average 70 Tabela 5.5 101. Lageshtia relative eshte pergjithesisht rreth 70%.0 Year Average 931. ndersa shirat me te dendur bien nga Tetori deri ne Janar.1.4 95.1 132.0 4.2 5 18.8 9 10 11 12 62.9 113. Tabela 5. me temperature mesatare rreth 8/9 °C ne muajt e dimrit dhe vlera me te larta ne Korrik.3 5 50.4 10 17.1d Stacioni Dürres 1 3.3 8 3.2. • Direktiva 2008/50/EC e Parlamentit Europian dhe Keshilit te Europes te 21 Maj 2008 per cilesine dhe ajer me te paster ne Europe.89 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3 11 3.8 Muaji 6 7 38.9 12 4. .4 12 9.7 Vlerat ne Tabelat e mesiperme konfirmojne klimen tipike mesdhetare. Legjislacioni Rregulloret kryesore qe lidhen me cilesine e ajrit.9 2 Shpejtesia Mujore e Eres [m/s] Muaji 3 4.7 23.4 7 3.1.0 5 3.9 8 34.6 11 13.1. Cilesia e Ajrit Ky paragraf hedh nje veshtrim ne Legjislacionin Shqiptar dhe Europian mbi cilesine e ajrit.1a Stacioni Dürres 1 8.6 91.1c Rreshjet Mujore [mm] 4 76.5 6 3.2.9 9 21.8 24.2 Stacioni 1 2 3 Dürres 110.1.3 Temperaturat Mujore te Ajrit [°C] 2 9.2 9 3.2 4 4.0 4 14.

2. per mbrojtjen e shendetit te njeriut pika e marrjes se kampioneve duhet te jete perfaqesuese e cilesise se ajrit ne nje siperfaqe rrethuese 2 jo me te vogel se 200 m dhe disa kilometra katrore per vendet e monitorimit te ndotjes nga trafiku si dhe ne vende monitorimi ne kushte urbane. fizibilitetin teknik dhe eksperiencen ne aplikimin e vlerave kufitare te Fazes I ne Shtetet Anetare .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Tipologjia Pragu i alarmit* Vlera kufitare orare per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 24 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare ditore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 3 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare per mbrojtjen e ekosistemit. Pikat per marrjen e kampioneve qe synojne mbrojtjen e ekosistemeve ose vegjetacionin duhet te vendosen me shume se 20 km larg nga vendbanimet ose me . Vit kalendarik 1 Janar 2010: 50 µg/m³ 1 Janar 2005: 40 µg/ m³ 1 Janar 2005: 30 µg/m³ 1 Janar 2006: 28 µg/m³ 1 Janar 2007: 26 µg/m³ 1 Janar 2008: 24 µg/m³ 1 Janar 2009: 22 µg/m³ 1 Janar 2010: 20 µg/m³ PM10 Stage 2** Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut. Vit kalendarik dhe dimri (1 Tetor deri ne 31 Mars) Pragu i alarmit * . Direktiva 2008/50/EC ruan vlerat kufitare te Direktives se meparshme 99/30/EC. Direktiva 99/30/EC percakton gjithashtu kriteret per vendndodhjen me te pershtatshme te pikave per marrjen e kampioneve te aplikuara ne matje fikse. Dhjetor 2003 qe percakton vlerat kufitare per ndotesit atmosferike. Per pozicione ne shkalle te madhe.1a Ndotesi SO2 SO2 SO2 SO2 NO2 Vlerat Kufitare Europiane Vlera 500 µg/m³ 1 Janar 2005: 350 µg/m³ 1 Janar 2005: 125 µg/m³ 19 July 2001: 20 µg/m³ 400 µg/m³ 1 Janar 2005: 250 µg/m³ 1 Janar 2006: 240 µg/m³ 1 Janar 2007: 230 µg/m³ 1 Janar 2008: 220 µg/m³ 1 Janar 2009: 210 µg/m³ 1 Janar 2010: 200 µg/m³ 1 Janar 2005: 50 µg/m³ 1 Janar 2006: 48 µg/m³ 1 Janar 2007: 46 µg/m³ 1 Janar 2008: 44 µg/m³ 1 Janar 2009: 42 µg/m³ 1 Janar 2010: 40 µg/m³ 1 Janar 2005: 50 µg/m³ NO2 Vlera kufitare orare per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 18 here ne nje vit kalendarik NO2 Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut. cili te jete me i vogel.• Vendimi Shqiptar Nr. ** Vlerat treguese kufitare te rishikohen ne kuadrin e informacionit te metejshem per efektet mjedisore.90 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Perqendrimet Kufitare ne Tabelen 5. Tabela 5. Vit kalendarik * matur tre ore rresht ne vendndodhjen perfaqesuese per cilesine e ajrit te pakten 100 2 km ose ne gjithe zone ose ne nje pike grumbullimi.1a u referohen nje temperature 293 K dhe presioni 101. dioksidit te azotit dhe pluhurit. Vit kalendarik PM10 Stage 1 PM10 Stage 2** PM10 Stage 1 Vlera kufitare ne 24-ore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 35 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare ne 24-ore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 7 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut.3 kPa.2.1. 803 mbi normat per cilesine e ajrit. Persa i takon dioksidit te squfurit.1.

etj.2. ndertimeve. 5. nje pike per marrjen e kampioneve duhet te jete perfaqesuese e cilesise se ajrit ne nje siperfaqe rrethuese qe eshte te pakten 1. Mbrojtja e shendetit te njeriut perfshin kritere te ndryshme per burimet e shperndarjes dhe te pikave te monitorimit.1b Ndotesit SO2 SO2 SO2 NO2 NO2 NO2 PM10 PM10 PM2. Tabela 5. ) ** ka per qellim mbrojtjen dhe ruajtjen e mireqenies publike. i pari zbatohet per grupet e ndjeshme te popullsise si: femijet.2.2.1. etj.. Vlerat kufitare shqiptare persa i takon ndotesve te marre ne konsiderate ne kete studim (SO2.91 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Aneksi VII tregon kriteret per te percaktuar numrin minimal te pikave te kampioneve per matjet fikse te perqendrimeve te dioksidit te squfurit. nga instalimet industriale ose autostradat. ndertimeve. dioksidit te azotit dhe oksideve te azotit.000 2 km . etj. kafsheve. . te moshuarit. 803/2003 vendos kufij per perqendrimet mesatare vjetore te te gjithe ndotesve te shenuar ne liste ne Tabelen 5. Aneksi i Vendimit te Shqiptar Nr. Vlerat kufitare mund te klasifikohen si Standard Paresor ose Dytesor. Ne fund. Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar Ka vetem pak te dhena te matura ne zone.5 PM2. Per vleresimin e ndotjes.1.5 ( ( ) Vlera Kufitare Shqiptare Vlera 35 µg/m³ 360 µg/m³ 120 µg/m³ 60 µg/m³ 250 µg/m³ 95 µg/m³ 60 µg/m³ 150 µg/m³ 15 µg/ m³ 65 µg/ m³ Lloji i Standartit Dytesore(**) Dytesore (**) Paresore(*) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore (*) Dytesore (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Tipologjia Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare orare Vlera mesatare ditore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare orare Vlera mesatare cdo 4 ore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare ditore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare ditore * zbatohet per grupet e ndjeshme te popullsiise si: femije.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2a). i cili ndodhet ne qender te qytetit.2. te moshuar.1b. ndersa i dyti ka per qellim mbrojtjen dhe ruajtjen e shendetit publik. VKM nr.2. Si udhezim.SPM) tregohen ne Tabelen 5. numri i pikave te kampionimit per matjet fikse duhet te llogaritet duke marre ne konsiderate sasine e emetimeve te mundshme te ndotesve te ajrit dhe ekspozimin e mundshem te popullsise. etj. pluhurit dhe plumbit ne ajer.NO2. te kafsheve. Te vetmet te dhena te shfrytëzueshme jepen ne dokumentin “Cilesia e Ajrit ne Qytetin e Durrësit gjate viteve 2005 – 2007” te nxjerra nga Instituti i Studimeve Mjedisore (ISA) dhe i referohen matjeve te rregjistruara nga stacioni per cilesine e ajrit ne Durrës. prane poliklinikes (shiko Tabelen 5.2.shume se 5 km nga zonat e tjera te ndertuara. 803 percakton perqendrimet maksimale te lejuara per ndotesit atmosferike ne mjediset me ajer te hapur.1.1.2a.1.

2.2.28 0. te cilat jane te shpeshta ne zonen e Durresit. Nivelet e larta te perqendrimeve te SPM jane te lidhura me emetimet e trafikut (PM10 dhe therrmija te tjera te imta si PM2.b. Per te dyja SO2 dhe NO2 niveli per mesataren vjetore eshte ne perputhje me vleren kufi. Pjesa qendrore dhe perendimore e Zones Jonike perfaqesohet nga Ultesira Prane Adriatike.29 0.5) dhe therrmija te tjera qe vijne nga pluhuri i rruges (therrmija me diameter me te madh se 10 mikrone). SPM (pluhur) dhe PM10. i cila fokusohet ne problemin e permbajtjes se larte te lendeve pezulli ne ajrin urban te Durrësit.26 140 0. . ne te cilen përfshihet edhe zona e gjere te Durrësit. Nje thyerje tektonike gjatesore aktive i ndan te dyja strukturat dhe eshte shkaktare e aktivitetit te larte sizmik ne kete zone. Ne Ultesiren Prane Adriatike takohen disa kodra. Ne zonen e studimit takohen dy struktura te rendesishme gjeologjike (Figura 5. konglomerate dhe ranore. SO2 dhe NO2. 5. perqendrime mesatare vjetore me te larta sesa vlerat maksimale te lejuara u maten vetem per Ozonin. Pozicioni i sakte i thyerjes tregohet ne harten gjeologjike (Figura 5.1a). ndersa per PM10 u maten vlera me te larta gjate 2005-2006-2007.5 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 2005 2006 2007 Kufijte Shqiptare Kufijte KE 201 201 211 140 - Sipas raportit “Cilesise se Ajrit ne Qytetin e Durrësit gjate viteve 2005 – 2007”. te cilat perfaqesojne struktura antiklinale dhe disa zona te rrafshta qe perfaqesojne struktura sinklinale.1a): antiklinali i Durrësit dhe sinklanali i Spitalles te lidhur perkatesisht me kodrat e Durrësit dhe fushen e Durrësit.2. Ultësira ndertohet nga depozitimet Neogjenike te cilat perfaqesohen nga shkëmbinj argjilore. NOx dhe VOC veprojne kimikisht me oksigjenin per te formuar ozonin gjate diteve me diell e temperatura te larta. Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike Zona e Durrësit përfshihet ne Zonen Jonike.1.Tabela 5.1. nen-produkte te gazolines dhe qymyrit te djegur.2.PRBCATESVL220 . Kjo thyerje tektonike konsiderohet si nje nga thyerjet me aktive shqiptare. e cila karakterizohet nga depozitime qe perfshijne nje diapazon kohor nga Triasi deri ne ditet e sotme. TOKA 5.92 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. Direktiva 1999/30/EC jep vlerat mesatare vjetore vetem per PM10.2.2a Viti Durrës – Perqendrimet Mesatare Vjetore te Ndotesve ne Stacionin e Poliklinikes SPM [µg/m³] PM10 [µg/m³] 91 93 100 60 40 SO2 [µg/m³] 16 19 15 35 20 NO2 [µg/m³] 22 24 23 60 40 O3 [µg/m³] 98 106 99 65 Pb [µg/m³] 0. alevrolite. gjate periudhes 2005-2007.2. ndersa formimi i ozonit troposferik eshte rezultat i ndotjes se ajrit nga motorret me djegie te brendshme dhe impiantet e energjise qe clirojne okside azoti (NOx) dhe perberje organike te paqendrueshme (VOC). sic tregohet ne Figuren 5.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2.93 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.1a Harta Gjeologjike .

94 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1b Thyerjet kryesore aktive ne Shqiperi .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2.Figura 5.

Depozitimet aluviale (alQh) vendosen mbi depozitimet e “Suites Helmesi” dhe ne pjesen me te madhe te Sinklinalit te Spitalles dhe arrijne deri ne thellesine 50-60 m. ne gjirin e Lalzit ajo eshte e ulet dhe kryesisht rerore. horizonti i mesem (N2 hb) dhe horizonti i siperm (N2 hc) i perbere nga argjile me thjereza ranoresh. i perbere nga ranore.95 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1c). Hapesira bregdetare ne veri te Durresit prane Porto Romanos paraqet dy aspekte te ndryshme. konglomerate dhe argjile. Sinklinali i Spitalles zhvillohet ne zonen fushore te ish-kenetes se Durresit. Mbi depozitimet aluviale vendosen depozitimet kenetore te Holocenit (lQ4h2). suargjila. Delta e lumit te Erzenit paraqet shenja te qarta te proceseve te erozionit. Keto depozitime ndertojne pjesen me te madhe te pjeses qendrore dhe lindore te kodrave te Durresit dhe ndahen ne tre horizonte: horizonti i poshtem (N2 ha). si dhe ne kodrat e Bishtit te Palles. si: depozitime aluviale. Nga fotografite ajrore verehet nje zhvendosje drejt Jugut i Deltes se Erzenit (Figura 5. ndersa trashesia e shtresave te zhavorit varion nga 1-2 m deri ne afersisht 20 m. Keto depozitime mbulojne gjithashtu te gjithe zonen e akuiferit ne Bishtin e Palles. surerore dhe suargjilore eshte rreth 70 m. ranore dhe gipse. rera dhe lende organike. Pjesa e siperme e sinklinalit ndertohet nga depozitimet e Pliocenit (“Suita Helmesi”) dhe depozitimet e Kuaternarit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Depozitimet e “Suites Helmesi” (N2 h) perfaqesojne pjesen e poshtme te depozitimeve te Pliocenit. Depozitimet e e Miocenit 3 formohen nga mollasat Mesiniane (N1 m) dhe takohen ne siperfaqe ne pjesen perendimore te kodrave te Dürresit.0 m. Depozitimet e Kuaternarit. Depozitimet detare te Holocenit (dQ4h2) takohen pergjate Plazhit te Porto Romanos dhe Gjirit te Lalzit. Ne veri te Porto Romano-s. Ato perbehen nga argjila. trashesia maksimale e te cilave eshte rreth 20 m. rerore. alevrolite. Bregdeti ne kete pjese te gjirit eshte i terhequr rreth 800 metra. Ato perbehen nga depozitime rerore dhe argjilore-rerore.PRBCATESVL220 .2. mbulojne shkembinjte e vjeter te kodrave te Dürresit. te cilat dalin ne fushen e Spitalles (ish Keneta e Durresit). Trashesia maksimale e tyre eshte rreth 3000 m. Trashesia maksimale e depozitimeve te “Suites Helmesi” eshte rreth 1200-1300 m.Antiklinali i Durrësit ndertohet nga depozitimet e Miocenit dhe Pliocenit te cilet zhyten ne lindje me kende rreth 60° deri ne 70°. te perfaqesuar nga suargjila dhe surera me trashesi maksimale prej rreth 3. Ato perfaqesohen kryesisht nga sedimente me kokerr imet si argjila. Keto depozitime jane te gjenezave te ndryshme. 1 1 1 1 . Trashesia maksimale e tyre ne qender te Ish-kenetes se Durresit eshte rreth 50 m. kenetore dhe depozitime detare. Trashesia maksimale e depozitimeve kuaternare ne sinklinalin e Spitalles eshte rreth 130 m. Trashesia maksimale e depozitimeve zhavorore.

Figura 5.1c Erozioni bregdetar prane Deltes se Lumit te Erzenit (vija e bardhe perfaqeson vijen e meparshme bregdetare) Ne Veri-Perendim dhe Jug-Perendim te Porto Romano-s.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1d).2.2. . fenomeni i erozionit con ne avancim te detit sic verehet edhe nga pozicioni i bunkereve (Figura 5.96 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

pergjate kufijve te Depresionit Plio-Kuaternar te Dukagjinit. dhe zona e brendshme ne terheqje e dominuar nga thyerjet normale me drejtim verior (Figura 5. • Bregdeti Jonian (IC).Figura 5. ne kompresion.2a). . pershkohet nga nje seri shkeputjesh tektonike gjatesore post-pliocenike qe jane vazhdim i drejtperdrejte i i shkeputjeve te zones malore jugore. perfshin zonen bregdetare te dominuar nga thyerje gjatesore para-pliocenike me drejtim VP.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . te cilat nderpriten nga disa shkeputje terthore te rralla.1d Fenomeni i Erozionit ne Lindje te Porto Romano-s 5. e dominuar nga thyerjet VP-JL.LVL dhe PVP.2.97 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Sizmiciteti Shqiperia eshte nje vend me nje shkalle te larte sizmiciteti. Sizmiciteti rajonal i Shqiperise lidhet me 7 nenzona sizmogjene: • Lezhe-Ulqin (LU). Orogjeni shqiptar ndahet ne dy zona me regjim te ndryshem tektonik: zona bregdetare ne kompresion (ngjeshje). me tendence V .2. • Ultesira Prane adriatike (PL).2. qe shtrihen paralel me vijen bregdetare Dalmate. eshte nje zone e brendshme. qe pershkohet nga tre sisteme thyerjesh normale. Thyerjet nderpriten nga disa thyerje dytesore terthore me drejtim L-VL. Sizmiciteti i Shqiperise lidhet me levizjen konvergjente midis orogjenit shqiptar ne JL dhe mikropllakes se Adrias ne VP. Ultesira perendimore pershkohet edhe nga disa dislokacione terthore me drejtim verilindor. Edhe nga veriu shume thyerje qe vijne nga bregdeti dalmat e gjejne vazhdimin e vet ne juglindje. eshte nje zone bregdetare qe karakterizohet nga thyerje paraPliocenike PVP .2. • Peje-Prizren (PP).

kryesisht pergjate kufirit te zones Mirdita. . • Shkoder-Tropoje (ST). sic tregohet ne Figuren 5. Figura 5.PRBCATESVL220 .2.2a. Magnituda maksimale e regjistruar ne kete zone eshte 7. • Oher-Korce (KO).2.98 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .• Kukes-Peshkopi (KP). eshte nje zone e brendshme ne trajten e nje rripi me drejtim verilindor me thyerje normale. prane Zones LU. Deri ne vitin 2000 termeti me i forte i regjistruar ne zonen e studimit kishte nje magnitude ndermjet 6 dhe 7 grade Rihter.2. eshte nje zone e brendshme qe lidhet me grabenet PlioKuaternare te Ohrit. qe permban lugina PlioKuaternare te kufizuara me thyerje normale me tendence drejt Veriut. eshte nje zone e brendshme. te Korçes dhe Ersekes te kufizuar nga thyerje normale me drejtim thuajse verior. Ajo ze vend pergjate vijes sizmogjene me te njejtin emer. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sheshi i ndertimit ndodhet brenda nenzones Sizmike te PL..2b paraqet thellesine dhe magnituden e termeteve te rene ne Shqiperi.

Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2.99 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2a Sizmiciteti Rajonal Site Area .

2b Thellesia dhe magnituda e Termeteve Shqiptare deri ne 2000 vitin Site Area 5.100 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .3.2. Trualli Shtresat e siperme me te perhapura te Fushes Durresit jane si me poshte: .2.

Perpara viteve 60’ e gjithe zona ka qene mocalishte. Ne keto depozitime takohen gjithashtu shtresa ose lente rere.2 ha dhe eshte vendosur ne anen lindore te kodrave te Durresit.2. Ne relievin kodrinor ne jug te Porto Romanos dhe ne Veri – Lindje te Durresit jane te pranishme disa vreshta dhe drure frutore. Uzina mbulon nje siperfaqe rreth 7.8 ha dhe eshte e vendosur ne anen lindore te kodrave te Durresit. Ne vitet 50’-60’ u ndertua nje sistem drenazhimi per te ndaluar permbytjet. Zona eshte afersisht 7. Nje tjeter vend depozite ndodhet 2 2. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5. dhen dhe pula).• Suargjilat kenetore. me e ulet se niveli i detit. Ato kane permbajtje te larte te kripes dhe veti te dobeta fiziko-mekanike.600 m dhe eshte vendosur mbi Bishtin e Palles.4a): • Toka bujqesore: kultivimet kryesore jane misri dhe perimet.5 km ne veri te qendres se qytetit te Durresit. Uzina mbulon nje zone prej afersisht 8. Shfrytezimi aktual i tokes ne zonen ne veri te Durresit eshte si me poshte (Figura 5. Nje Uzine Sulfuri eshte vendosur 6. Ne keto kushte shtresat ujore nentokesore jane te mbrojtura nga infiltrimi i mundshem i ndotjes siperfaqesore. Zona eshte rreth 1. zonat e banuara paraqesin nje perqindje te vogel ne zonen ne veri te Durresit. • Zonat Urbane: Me perjashtim te Durresit. Zona e Porto Romanos karakterizohet nga prania e zonave industriale. ne anen perendimore te rruges. Trashesia maksimale e tyre eshte rreth 12 m.5 km nga Stacioni i Pompave. Thellesia e shtreses se pare ujembajtese eshte me teper se 50 m nga siperfaqja e tokes dhe mbulohet nga shtresa me pershkueshmeri te ulet. • Surerat kenetore. Rerat detare jane te zhvilluara pergjate bregdetit te Adriatikut dhe pjeserisht poshte depozitimeve kenetore. Venddepozita e mbetjeve ndodhet 15 m nga Stacioni i Pompave qe perdoret per shkarkimin ne det te ujit qe merret nga sistemi 2 kanalizimeve.101 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 m dhe ndodhet ne anen lindore te rruges qe lidh Porto Romanon me Bishtin e Palles. qe lidhet me qytetin nepermjet nje rruge te shtruar. Nje uzine Lindani/kripe e kromuar eshte e lokalizuar 200 m nga veriu i Uzines se Squfurit.4. ne anen perendimore te tij.. trashesia e te cilave zakonisht nuk i kalom 2-3 m si dhe shtresa te holla torfike. zona ankorimi dhe impiante/uzina kimike te prishura. Keto zona perdoren per mbareshtim jo intensiv (bageti. • Fushat me Bar dhe Shkurre: jane shume te perhapura. Perdorimi i Tokes Vendi i zgjedhur per Impiantin e ri te Energjise Termale eshte vendosur ne veri te Durresit afer me “Kepin e Palit”. ne anen lindore te tij.2.PRBCATESVL220 . Surerat kenetore jane gjeresisht te perhapura ne ish keneten e Durresit. Kjo zone karakterizohet nga nje lartesi mesatare. kryesisht zona grumbullimi. e lidhur me qytetin nepermjet nje rruge te shtruar. Keto depozitime karakterizohen nga nje pershkueshmeri e ulet dhe veti te dobeta fiziko-mekanike. Suargjila kenetore jane te zhvilluara ne pjesen qendrore dhe jugore te Fushes se Durresit. Zakonisht ato permbajne material argjilor dhe kane trashesi rreth 2 deri ne 8 m. . • Rerat detare.

Figura 5.102 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .4a Shfrytezimi i tokes ne Shqiperi .2.

materialet ndertuese dhe biomasen me kampione ne pjese te ndryshme te zones. 3. Rreth 1 km larg nga uzina ka nje grumbullim dheu.dhe hepta-Ciklohekzan te Klorinuar.800 mg/kg) dhe ne vendin e sulfurit (13460 mg/kg). Permbajtja e ciklohekzanit te heptaklorinuar ishte 10%. Nje analize inorganike e kryer mbi te njejtin kampione verejti 317 mg/kg krom.5-2 m te trashe. metanol. Njeri krater ishte venddepozite e mbeturinave kimike.5 ne veri te qendres se qytetit te Durresit dhe me pak se 1 km ne jug te Porto Romanos. dimetilamine. ajo prodhonte 6-10 ton lindan ne vit.4 g/kg te a-HCH. Pergjate javes 17-24 Shtator 2000. .2.71mg/kg te g-HCH dhe 0. mbetje HCH etj. 1. ne te cilin izomeret e hekzaklorinuar ishin mbizoterues. Ne vitin 2005 GKW Consulting realizoi nje studim qe perfshiu ujrat nentokesore. zonen e sulfurit. Kampionet e UNEP identifikuan tetra-penta-. 0. Mbetjet e kromit ishin depozituar ndermjet ish uzines kimike dhe kanaleve te drenazhimit. Pika e dyte e nxehte ishte uzina e kromitit.dhe pentaklorinuar. i vendosur perafersisht 10 km ne veri te qytetit te Durresit. Ne kete pike te nxehte ishin tre ndertesa grumbullimi te mbushura plot me lende kimike si disulfid karboni. truallin. Dy pikat te nxehta ishin ish impiante industriale.14 g/kg te g-HCH. Nje kampion dheu i marre ne zonen e ish uzines se dikromatit (rreth 20 m nga procesi i prodhimit te lindanit) permbante izomere te HCH ne sasite e meposhtme: 1. kanalet e drenazhimit dhe rruga ne lindje te zones se sulfurit. hexa. 2. gazin.172 g/kg te benzenit te tri. zona e depozitimit te mbeturinave afer stacionit te pompave. zona e grumbullimit te mbeturinave te kromit dhe lindani ne ish uzinen kimike te Durresit.0 g/kg te b-HCH. per trajtimin dhe ngjyrosjen e lekures. Rezultatet e kampioneve te dheut dhe te sedimentit te kampionit te marre ne 2005 treguan nivele te HCH mbi vleren kritike per heqjen e ndotjeve (PRL= 50 mg/kg) ne zonen e Lindanit/dikromatit.29 g/kg te d-HCH). Kampionet gjithashtu permbanin 0. Zona ishte vendosur ne Fushen e Durresit. Nje kampion i dheut te UNEP i marre nga zona e prodhimit te lindanit permbante 8. Cr(VI): < 1 mg/kg. ujrat siperfaqesore. dhe pesticide si lindani (gamma-HCH) dhe thiram.5. Nje kampion sedimenti i marre nga zona e permbytur kishte 264 mg/kg te Cr dhe < 1 mg/kg te Cr(VI).5. grumbullimet perreth.1 mg/kg te a-HCH. ne juglindje te Bishtit te Palles.4 mg/kg te d-HCH. Te dyja proceset e prodhimit jane nderprere qe nga ajo kohe dhe ndertesat e uzinave jane prishur totalisht. ish uzina kimike ne Durres prodhonte dikromat natriumi. Deri ne vitin 1990. Ne fushen e Durresit u identifikuan dy pika te nxehta dhe dy vende me ndotje te larte. Analiza e UNEP tregoi nivele shume te larta te perzierjeve teknike te HCH ne zonen e uzines dhe ne pajisjet e grumbullimit te vendosura dy kilometra me tej. ne fund te Kodrave te Durresit. ne nje shtrese rreth 1.dhe tetraklorinuar. Kampionet me te larte u gjeten ne zonen e Lindanit/dikromatit (428. Cilesia e Tokes Pjesa Veri-Perendimore e fushes se Durresit karakterizohet nga prania e zonave industriale.79 g/kg te izomereve te HCH (2.103 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kur uzina ishte ne pune. Nje kanal qe rrjedh nga ish uzina kalon kete grumbullim dheu dhe rrjedh nepermjet stacionit te pompave ne Detin Adriatik.908 mg/kg dhe 673.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Sedimenti i kampionit te marre nga kanali (15 m nga deti) kishte nje permbajtje te: Cr: 24 mg/kg. e vendosur rreth 6. ciklohekzan 5 % te tetra. nje mision i UNEP vizitoi Shqiperine per te vleresuar kushtet mjedisore si pasoje e konfliktit te Kosoves.

A.5a). Ne 2007.50mg/kg) eshte gjithashtu e paperfillshme me perjashtim te nje ish stacioni perzierje dhe ngarkimi. ku jane regjistruar vlera shume te larta (18 mg/kg) te Lindanit. studimet u kryen nga ERM S. ne nje thellesi qe varion nga 0 deri ne 0. Kromi Hexavalent (gjashtevalent) u gjet mbi standartet mjedisore (PRL= 10 mg/kg) ne uzinen e Lindanit/dikromatit me nje perqendrim maksimal prej 5. per te karakterizuar truallin.270 mg/kg. dhe SWS srl ne zonat e pikes se nxehte ne Porto Romano (Figura 5.04 dhe 71 mg/kg dhe nuk eshte asnjehere shume e larte.780 mg/kg) dhe ne kanalet e drenazhimit sedimenti (2.8 mg/kg).8 m. Vlera shume te larta te DDE dhe DDT jane gjetur gjithashtu ne . Figura 5. dhe ne nje kampion sedimenti (45 mg/kg α-HCH). urjat nentokesore dhe cilesine e materialeve ndertuese. Perqendrime qe variojne nga 4100 mg/kg deri ne 7800 mg/kg u gjeten ne veri te zones se lindanit. rilevim i vitit 2007 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ne kantierin e Squfurit. Vlera shume te larta te HCH u gjeten ne nje kampion dheu.6 m.000 – 2. jashte te ashtuquajturit mur i betonuar. Permbajtja me e larte e Cr (VI)-ishte rreth 230 mg/kg ne siperfaqe.2. permbajtja e squfurit ne kampionet e dheut varion ndermjet 0.Kromi total u gjet gjithashtu mbi vleren kritike te standartit mjedisor (PRL= 1.PRBCATESVL220 . permbajtja me e larte e Kromit (III) ne kampionet e dheut ishte e barabarte me 10000mg/kg. Ne lidhje me vendin e Lindanit.p. Permbajtja e pesticideve (<0.5a Vendndodhjet e pikave te nxehta.0 to 0. ne thellesite nga 0.216.2.104 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 mg/kg) ne uzinen e Lindanit/dikromatit (perqendrimi me i larte i kromit total: 18.

9 m. Shkumbini. me nje siperfaqe te pellgut ujembledhes prej 2 2 rreth 43. .3.3.8 m nga siperfaqja. Drini.1. Zona e grumbullimit te mbeturinave paraqet vendin me te afert me zonen e studimit.1a).nje kampion dheu prej 0. Ishmi.3. Studimet ne vitin 2007 treguan perqendrime te larta te DDE. Erzeni. perqendrime shume te larta te HC (14000 mg/kg) jane gjetur ne nje thellesi prej 0. Sasia e ujrave rrjedhese siperfaqesore ulet shume gjate muajve te veres. Mati. Vetem 69% te rreshjeve vjetore jane verejtur gjate stines se thate (Korrik – Shtator). Kampionet nga vendet e depozitimit te mbeturinave jane pa ndotje me perjashtim te permbajtjeve te larta te hekurit dhe magnezit.305 km (28.748 km nga te cilet Brenda territorit te Shqiperise). Te gjithe lumenjte shkarkojne ne Detin Adriatik dhe kane pergjithesisht drejtim LindjePerendim.5 -0. Vendosja e Zones Ujrat paraqesin nje burim te konsiderueshem per Shqiperine. Vlerat e kromit jane me te larta se normalja dhe mund te vijne nga aktivitetet e depozitimit te mbeturinave. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE 5. Semani dhe Vjosa (Figura 5. DDT dhe HCH (vecanerisht Lindani)).105 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Lumenjte kryesore jane Buna. Rrjeti lumor eshte shume kompleks.PRBCATESVL220 . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5. Per me teper.

Derdhja ne kanale kryhet nepermjet stacionit te pompimit i vendosur ne skajin me verior te Kodrave te Durresit. Zona e Durresit ka burime te rralla ujore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Keshtu qe zhvillimi i kesaj fushe eshte i ulet. Ky ka qene shkaku i krijimit te kenetes para ndertimit te sistemit te drenazhimit ne fushen e Durresit. Nuk ka ndonje lum me rrjedhje te vazhdueshme ne kete zone.575 g/m ) dhe Semani (4. ne perendim te zones. Devolli (5.106 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Prurja mesatare e 3 pergjithshme eshte rreth 1.367 3 g/m ). nderkohe qe prurjet maksimale jane shume me te larta. Prurjet mesatare trasportojne 53.Figura 5.250.650 kg/s.000 ton aluvione ne vit. si siperfaqesore ashtu dhe nentokesore.3. Sistemi i drenazhimit paraqet burimin e vetem ujor te zones.1a Lumenjte dhe Ujembledhesit Kryesore te Shqiperise Lumenjte Shqiptare karakterizohen nga prurje te medha. ne Porto Romano. e barabarte me 1. .635 g/m ). Lumi me i afert esht Lumi i Erzenit. Prurjet maksimale takohen gjate periudhes se lagesht te vitit dhe perfaqesojne 82% te volumit vjetor. pjerresia natyrale nuk eshte e mjaftueshme per te krijuar rrjedhje ne drejtim te Deti Adriatik. Ky sistem i hapur drenazhimi ka qene ndertuar per bonifikimin e ish kenetes ne fushen e Durresit.308 m /s. Vlerat me te larta te prurjeve te ngurta jane 3 3 regjistruar ne lumenjte Erzeni (5.

3.107 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 . eshte i lidhur me Lumin e Erzenit nepermjet nje kanali.1b. pjese e fushes se Durresit do te permbytet.3. Nese stacioni i pompimit nuk do te funksionoje.1b Rrjeti Hidrologjik i Fushes se Durresit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ne veri te Porto Romanos. qe mban ujrat lumore ne zonen e fushes ne jug te zones. Figura 5. Sistemi kompleks i ujrave rrjedhese siperfaqesore paraqitet ne Figuren 5.Stacioni i pompimit shkarkon ujin e drenazhuar ne Detin Adriatik. Lumi i Erzenit paraqet lumin me te rendesishem ne zone qe i derdh ujrat e tij ne Gjirin e Lalezit. Per me teper ky sistem.

Sipas rezultateve te shume puseve te shpuara.108 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3. Figura 5. Bazuar ne nje studim te kryer ne vitin 2007 ngjitur me zonen e grumbullimit te mbeturinave ne pjesen veri – perendimore te Fushes se Durresit (prane zones se studimit) rrjedhja e ujit nentokesor ndjek nje drejtim juglindor ashtu sikurse tregohet ne Figuren 5.1c tregon drejtimin veriperendimor (VP) te rrjedhjes te ujrave nentokesore ne zonen e Durresit.1d. shtresat konglomeratike te “Suites Rrogozhina” paraqesin akuiferin me te rendesishem ne zonen e Durresit (Figura 5.3.1c).3.1c Ujrat Nentokesore ne Zonen e Durresit Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . .3.

3.3.Figura 5. ne menyre te vecante gjate dekadave te viteve 80-90 te shekullit te kaluar. 2 . per furnizimin e impianteve industriale ne ndertim e siper ne kete zone. Duhet te theksohet qe shtresa argjilore e depozitimeve Kuaternare te basenit artezian te Spitalles sigurojne nje izolim te mire dhe te mbrojne akuiferin ranoro– konglomeratik nga infiltrimet e mundshme te ujit te ndotur siperfaqesor.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1d Rrjedha e Ujrave Nentokesore pranes Zones ne Studim Ne te kaluaren. fusha e Spitalles rezultoi te ishte nje basen artezian. Kuadri hidrogjeologjik regjional i zones se Porto – Romanos tregohet ne harten hidrogjeologjikelogjike(Figura 5. • Thellesia e shtreses se siperme ujembajtese: zakonisht me shume se 100 m.. • Ujepercjellshmeria e shtreses: rreth 100 deri ne 200 m /d. ish Ndermarrja Hidrologjike e Shqiperise realizoi nje studim intensiv hidrologjik ne zonen e fushes se Spitalles. • Prurjet specifike te puseve: rreth 1 l/s/m. • Niveli Piezometrik : rreth 1 deri ne 2 m a.109 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1e). Karakteristikat kryesore te shtreses ranoro – konglomeratike rezultojne si me poshte: • Thellesia e puseve: 160 -300 m. Qellimi i studimit ishte te siguronte uje per ish Fabriken Kimike.g. • Koeficenti i filtrimit: rreth 2 deri ne 3 m/dite. Ujembajtja e akuiferit te Spitalles lidhet me shtresat ranorike dhe konglomeratike te Pliocenit dhe me shtresat zhavorore te Kuaternarit. duke perbere akuiferin me te rendesishem te zones se studimit. Sipas ketyre studimeve. disa puse te thelle u shpuan ne pjesen veriore te fushes se Spitalles. Me vone.s.

Me teper se 30 puse te ceket.2 mg/l. . jane germuar ne keto depozitime nga popullsia lokale. Uji eshte zakonisht i rende. Percjellshmeria e ujrave nentokeseore te puseve te germuara ndryshon nga rreth 500 µS/cm ne me teper se 2000 µS/cm. me thellesi qe varion nga rreth 5 deri ne rreth 13 m. Cilesia e Ujrave Nentokesore Cilesia e ujrave nentokesore te “Suites Rrogozhina” nuk eshte e kenaqshme. ne zonen kodrinore shtresa te holla me ujembajtje te ulet sigurojne uje per popullsine lokale.1e Harta Hidrogjeologjike e Zones Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.PRBCATESVL220 . permbajtjet e klorit dhe natriumit jane ne kufijte e pranueshmerise dhe perqendrimi i hekurit zakonisht e kalon kufirin e standartit te ujit te pijshem prej 0. Shumica e puseve thahen gjate periudhes se veres.3.2.3. Figura 5.110 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Shumica e puseve arteziane kane dhene uje brenda kufijve te standarteve te ujit te pijshem.• Kapaciteti i puseve me pompa zhytese: rreth 5 deri ne 10 l/s’ Per me teper. Keto shtresa lidhen me depozitimet eluvialo-deluviale te Kuaternarit te zhvilluara ne shpatet e kodrave te Porto Romanos.

300 µg/l.3. 60 µg/l te 1. uji nentokesor i zhavoreve Kuaternare nuk perdoret per qellime te furnizimit me uje. Vlerat me te larta te HCB se analizuar ishin 40316 µg/l. Zona me e gjere Krateri 1 dhe 2 eshte e ndotur per shkak te mbeturinave te Kraterit 2. 733 µ/l dhe 171 µg/l. dhe rryma te shkaktuara nga era. 2-3 milje i gjere.3.Meqenese cilesia e ujit eshte e dobet. Ujrat bregdetare jane te ceketa. Shelfi kontinental eshte i gjere ne veri (deti Adriatik).07 µg/l dhe 9. furnizohen me uje nga lumenjte dhe nga kanalet e ndryshem te drenazhimit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .4-diklorbenzen (tretshemria ne uje: 120 mg/l dhe 70 mg/l).87 µg/l. por HCH dhe Chromium(VI) jane te pranishem gjithashtu.266 µg/l dhe 8. Ne Kraterin 3 vlerat e matura te materialit te ndotur tregojne nje pamje tjeter.08 µg/l. 145 µg/l dhe 200 µg/l. Gjatesia totale e bregdetit eshte rreth 429 km. Kromi total u gjet gjithashtu qe te ishte i larte ne kampionin e ujit siperfaqesor (484 µg/l). Ererat e forta vazhdojne per disa dite dhe mund te krijojne rryma te perkohshme qe kalojne ne drejtim te kundert me rrymat e vazhdueshme dhe ato te batice-zbatices. 7 µg/l te 1. Gjate shtatorit 2000 studimi i (UNEP) ne nje kampion uji u maten substancat kimike te meposhtme: 4. Vlerat e larta te Kromit Total ishin matur mbi standartet e ujit te pijshem (MADWS per kromin total = 50 µg/l): 28. Gjate studimit te vitit 2007 (ERM dhe SWS) vlerat e HCH dhe HCB kalojne kufijte e Pikes se nxehte 2 (Vend i Lindanit). rryma te batice-zbatices. nderkohe qe pjesa veriore eshte minimalisht e ndotur. Ne pese pika te marra kampion mund te shikohet ndotja e forte nga HCH dhe HCB.3dhe1. Pertej 25 miljeve.2. Shelfi kontinental shtrihet teresisht brenda zones eskluzive. dhe ne te treja puset hidrologjike . 5. Zona bregdetare e Adriatikut (pjesa veriore e bregdetit Shqiptar) eshte pergjithesisht e karakterizuar nga toka te ulta bregdetare (fusha aluviale) te nderprera nga lumenj dhe te rrethuara nga kodra. Popullsia vendase furnizohet me puse me vetderdhje. dhe me i ngushte ne Jug (Deti Jon).2.3dhe 1. 7. puset e germuara ne menyre private ashtu sikurse tre puse te reja monitoruese te ndertuara ishin marre si kampion per te mbledhur informacion per ujrat nentokesore ne Uzinen e Lindanit/Dikromatit. me vlera te barabarta me 47. Vlerat me te larta te HCH jane 171 µg/l dhe 377 µg/l. Uji i Detit Rajoni bregdetar i Shqiperise perbehet nga dy njesi gjeografike: zonat bregdetare e Adriatikut dhe ajo e Jonit. grykederdhje lumore deltaike dhe laguna. Vendodhja e burimit kryesor nuk mund te percaktohet ne menyre te sakte dhe ka nje evidence qe shtrihet pertej Kraterit 2. Kampionet e ujit te marre ne Vendin e depozitimit te Mbeturinave dhe ne vendin e grumbullimit te mbeturinave nuk treguan ndonje vlere te rendesishme per t’u shenuar.4-triklorobenzen (tretshmeria ne uje: 30 mg/l) dhe 4 µg/l HCH. Rezultatet treguan perqendrimet totale te HCH mbi standartin e lejuar te ujit te pijshem (MADWS per Lindane= 2 µg/l) ne dy puse private. deri ne 25 milje i gjere. Ne .111 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ne detin Adriatik takohen tre lloje te rrymash te ulta: rryma te vazhdueshme.4 mg/l klorbenzen (tretshemria ne uje: 500 mg/l). Pjesa jugore e lumit eshte pothuajse e paster. Ndotesi me i zakonshem eshte HCB.22 µg/l. thellesia e detit i kalon 1000 m ne ujrat nderkombetare. Bregdeti eshte i ndertuar nga plazhe rerore te gjate. qe kane perqendrime te barabarta me 12. Gjate studimit te GKV ne vitin 2005.

duke filluar nga fundi reror. te cilat behen te turbullta me rrijen e thellesise.det. Gjate veres.3. rrymat . qarkullimi aktual eshte pothuaj plotesisht i varur nga ererat. thellesia rritet ngadale. e cila ndodhet poshte gjeresise gjeografike N (veri) 41° 23’. me biocenoza shoqeruese.3a Niveli Batimetrik – i Matjes se Thellesise .3. Figura 5. Sheshi i ndertimit ndodhet ne pjesen qendrore te Shqiperise qe i takon bregdetit Adriatik.3a).Zona e Durresit Ne zonen e Porto Romanos. Nje studim mbi batimetrine prane zones se studiuar ka percaktuar se izobati 18 m ndodhet 2 km larg nga bregu ne jug te zones dhe 800 m larg nga bregu ne veri te zones (Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .112 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

78 VP/NW 0. Tabela 5. STUDIMI I TRUALLIT DHE I UJRAVE NENTOKESORE TE ZONES Menaxhimi i Burimeve Mjedisore (ERM) per llogari te Enel ka ndermarre Studime te Truallit dhe te Ujrave Nentokesore ne zonen qe synohet per Projektin e Energjise se Porto Romanos.0 Temperatura mesatare mujore e ujit te detit ndryshon nga 12 °C ne Shkurt ne rreth 23 °C ne Korrik.5°C deri ne 2. .5 eshte kryesisht Jug – Jugperendim JJP dhe Jugperendim JP (Tabela 5.3.65 PVP/WNW 0.3.0 23. Shpejtesia aktuale eshte pergjithesisht me pak se 0.18 Temperatura mesatare vjetore e ujit te detit eshte 17. Drejtimit te dallgeve qe kane lartesi me te madhe se 0.3b). Ne Porto Romano.5 m ka nje frekuence prej 75%. por eshte akoma e rendesishme te theksohet qe uji i ceket ne breg ngrohet nga dielli ne rreth 1.8 17.3.ajrore siperfaqesore mesatare jane te drejtuara ne Jug per shkak te ererave mbizoteruese Veriore.24 P/W 2.8 Temperatura Mesatare Mujore e Ujit te Detit (°C) Maj 19.24 Dallge < 0.9 16. me diferenca te vogla gjate vitit: ne dimer kripesia mesatare eshte rreth 38.3b LJL/ESE 0.7 Dhje Mesatare 13.113 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Aktiviteti eshte kryer ne prani dhe ne bashkepunim te ngushte me Institutin Shqiptar te Studimeve Gjeologjike.8 Min Max 7.3a jepet niveli mesatar mujor i detit.8 19. 5. Gusht dhe Shtator. per shkak te perzierjes se ujit nga dallget.8 13.17 Frekuenca e Dallgeve > 0.31 6. megjithate lokalisht ato mund te kalojne 0. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nivelet maksimale dhe minimale te detit ne dekaden e kaluar jane respektivisht 92 dhe -48 cm.8 °C (Tabela 5.1 Pri 15.20 m/s per shkak te pranise se dallgeve te shkakuara nga sistemi bregdetar me shkembinj nenujore.4.veri perendim.3a Jan 15 Shk 14 Mar 11 Pri 9 Niveli Mesatar i Detit (cm) Maj 9 Qer 10 Korr 9 Gush Shta 10 12 Tet 16 Nen 19 Dhje 17 Niveli Mesatar Vjetor 12 Lartesia e Dallgeve me pak se 0.3.3. ne menyre qe te percaktoje statusin mjedisor te kesaj zone. Ne tabelen 5.5 m (%)afer Durresit JP/SW 5. Tabela 5. Ne Aneksin 5.2 g/l.4 eshte paraqitur Raporti i Studimit te Truallit dhe te Ujrave Nentokesore. Kripesia e Ujit ne zonen e studiuar ndryshon nga vlera prej 37 g/l ne pjesen jugore dhe rritet ne menyre progresive deri ne vleren 39 g/l. vlera mesatare eshte 38. nga Tetori ne Prill ererat kthehen dhe rrymat rrjedhin ne drejtim veri.3.5 m 74.34 g/l.0 g/l nderkohe qe ne vere eshte rreth 38.PRBCATESVL220 .0 11.0°C me shume se uji me i thelle.2 Qer 21.3c Jan Shk Mar 12. Tabela 5.9 28.15 PJP/WSW 3.1 JL/SE 0. te perfaqesuar nga nje gjeolog i vjeter ne fushen e gjeologjise.02 m/s.4 22.9 Korr Gush Shta Tet Nen 23.37 5.3c). Per me teper nuk ka shtresezim te temperatures ne me teper se 20 m.81 JJL/SSE J/S JJP/SSW 1.

) dhe studimit te puseve monitoruese (0. • Testimi analitik i kampioneve te dheut dhe ujit nentokesor per perberesit perkates. duke filluar nga siperfaqja e tokes: • .1. Provat u morren ne dy nivele te ndryshme thellesie. vende-vende surera.3/1.4.5 m: suargjile e lehte me ngjyre kafe/gri • 0.5 m). te realizuar me eskavator me kove per te mbledhur kampione trualli ne nje rrjete 100x100 m. Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit Ne vend jane kryer aktivitetet e meposhtme: • Rikonjicioni paraprak ne zone perpara fillimit te punimeve ne menyre qe te verifikohej prania e pengesave fizike te cilat mund te ndikonin pozicionin perfundimtar te shpimeve.PRBCATESVL220 .2. guacka dhe ndershtresa te holla torfe).5 m.1. temperatura dhe redoksi i mundshem). (plastik) • 1. mbi dhe nen nivelin e ujit nentokesor.0 – 2.0 – 10. suargjila: • 0.l.0. • Mbledhja e kampioneve te dheut per cdo grope prove.5 m: rere kafe. • Gjeoreferenca nga sistemi GPS i te gjitha pikave te studiuara (gropat prove) dhe monitorimi i puseve. te mbledhura gjate studimit me Gropa Prove (0.l.5. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.). • Vendosja 10 puseve monitorues ne nje thellesi maksimale prej 10 m b. • Percaktimi i parametrave fiziko – kimike te ujit nentokesor (pH.).5 – 1. nga siperfaqja deri ne fund: • .l.5 m b.0 m surere (qe permban lende organike dhe guacka) dhe rere kokerrimet deri kokerrmesme me ngjyre.3/1. • Ne pjesen veriore te zones. gri ne gri te erret.g.4.0.5m: rere kokerrimet deri kokerrmesme me ngjyre bezhe ne te bardhe. . percjellshmeria. • U morren kampione uji nga te gjithe puset monitorues.g.g.l.g.5 . • Marrja e 10 kampioneve nga shtresa e siperme (toka bujqesore 0-20 cm). Gjeologjia Bazuar ne te dhenat e terrenit. Nje kampion u morr ne shtresen siperfaqesore (ndermjet 0 dhe 1 m b.g. (qe permban lende organike.b. surera.114 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . oksigjeni.8 m: suargjile plastike me ngjyre bezhe – jeshile-gri. jane percaktuar dy skema te ndryshme stratigrafike: • Ne pjesen jugore dhe veri – perendimore te zones. dhe i dyti u morr ne thellesine me te madhe (thellesia maksimale 2.8 – 10.0 m . • Hapja e gropave per marrjen e provave paraprake me thellesi maksimale prej 2.l.

485 -2.733 1.51 1.650 -1. .72 -1.69 1.630 1.) Thellesia ne Nivelet e Ujrave Nentokesore Niveli i Ujit Niveli i ujit nentokesor te nentokesor matur (m. ose (m.3. nga 2. e percaktuar gjate rilevimeve fushore.68 -1.4. poshte b.0 ne 2.071 Niveli i matur Niveli i ujit i ujit nentokesor nentokesor (m.s.148 -1.115 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .809 Shenime: m a.69 1.s.s.4.643 MW8 0.48 -1.18 -1.253 MW6 0.00 p.• 1.3a Pusi monitorues WT (m.597 -1.PRBCATESVL220 . 1. a.l. ne disa raste me permbajtje fraksioni zhavoror.m.) WT) 17/07/08 9.l.19 1. 1.30 -1.2m.982 -1.l. ujrat nentokesore jane freatike me pergjithesisht juglindor.20 1.) 1 WT) 17/07/08 3.123 1.437 -1. Tabela 5.5 – 10.951 -1. Thellesia e ujrave nentokesore.133 -1.31 1.891 1.s. 1. jepet ne Tabelen e meposhtme 5.243 MW5 0.78 1. mesatarisht.88 -1.3a.465 1.l.48 -2.26 1.348 -1. Vlerat e matura jepen ne Tabelen e meposhtme.19 1.88 -1.88 -1.333 1. or b.337 MW9 0.b. a.763 -1. poshte b.m.52 1. a.: metra mbi ose nen nivelin e detit WT: niveli i ujit nentokesor 1 : matje te marra nga koka e pusit Parametrat kimike dhe fizike te ujrave nentokesore jane matur ne cdo pus gjate pastrimit perpara marrjes se kampioneve.l.77 1.52 1.640 -1.18 -1. 5. a. • Ujra nentokesore jane takuar. Ose (m.485 -2. ose b.s.l.427 1.) 1 WT) 15/07/08 3.0 m: rere kokerrimet me ngjyre gri ne gri te erret (qe permban lende organike dhe shtresa te holla torfe). poshte b.77 1.071 MW1 0.49 -1.50 1. or (m.78 1.462 MW4 0.942 1.: metra mbi nivelin e detit m a.153 MW10 0.s.285 MW7 0.437 -1.637 1.071 Niveli i matur Niveli i ujit i ujit nentokesor nentokesor (m.171 MW3 0.647 -1.992 -1.348 -1.00 p.g.m.758 -1.53 1.76 -1.00 a.4.20 1.946 -1.49 1. Hidrologjia drejtim rrjedhjeje Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sipas studimit te zones.l.13 MW2 0.

4. perqendrimet e zbuluara ne dheun dhe kampionet e ujit nentokesor te mbledhur ne zonen qe synohet per Kompleksion Energjitik te Porto Romanos jane nen nivelet zbuluese analitike dhe/ose poshte CSCs korresponduese.10.9 58.0 pH 6.4. nga rreth 58 mS/cm ne 80 mS/cm.4 13.0 56.25 5.4 18. Te dhenat analitike per dheun dhe ujin nentokesor u krahasuan me vlerat e permbajtjes kufitare korresponduese sipas ligjit italian (D. U zbuluan vlera kufitare (CSCs-Perqendrimi i ndotur) ne token qe perdoret per qellime industriale.40 0. tejkalimet e kufirit te Fluorit.22 ne 0.80 Percueshmeria (mS/cm) 80.Tabela 5. Hekurti dhe Magnezit jane zbuluar ne ujrat nentokesore. i cili mbeshtetet ne Direktivat Europiane. .7 18.5 72. n. Ne disa zona.3b Puset Monitorues MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MW6 MW7 MW8 MW9 MW10 Uji i Detit Matjet ne Fushe te Parametrave Kimike dhe Fizike te Ujit Nentokesor O2 i zbuluar (mg/l) 0.40 7.56 mg/l.10 Temperatura (°C) 18.30 16.3 21.89 6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .20 8.30 0. Nuk eshte vene re asnje mbushje ne asnjeren prej 78 gropave dhe nuk jane verejtur material te ndotura ne siperfaqen e tokes. qe variojne nga 0.33 0.90 7.4 68.85 7.0 28.13 6. Permbajtje te larta te Hekurit dhe Magnezit jane te pranishme ne kampionet e ujrave nentokesore dhe jane ndoshta per shkak te aktivitetit biologjik te bakterieve ne shtresat e ceketa ujore.5 20.5 17. qe variojne nga 6. Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor Gjate studimit te kryer ne zone nuk jane verejtur shenja te dukshme te ndotjes.lgs.2 18. 152/06).5 17.116 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Rezultatet e studimeve te dheut dhe te ujit nentokesor te kryera ne vend tregojne se zona nuk eshte e ndotur nga aktiviteti njerezor dhe nuk nevojiten aktivitete te permiresimit te mjedisit perpara ndertimit te Kompleksit te propozuar te Energjise.75 7.40 0. Percjellshmeria e ujit nentokesor ne pjesen veriore te zones (nga 7 mS/cm ne 25 mS/cm) paraqet vlera me te ulta sesa percjellshmeria e ujit te detit (50 mS/cm). Sulfurit.40 6.56 0. Ne pjesen jugore te zones takohen vlerat me te larta te percjellshmerise.5 Eh (mV) -228 10 -313 -316 -121 -104 -73 -318 -65 -25 100 Uji nentokesor ne kete zone paraqet vlera te ulta te oksigjenit.7 60.70 ne 0 8.20 0. vlera neutrale deri lehtesisht bazike te pH.9 20.70 6. Studimet fushore zbuluan prezencen e ujit te paster ne te gjitha fazat e pastrimit.3 19.96 7.4. 5.22 0.30 0. temperatura midis 19 dhe 21 C. Ne pergjithesi.26 0.1 7.7 20. te cilat lidhen me gjendjen e ish kenetes natyrore me uje te kripur perpara permiresimit te tokes.3 25.

5. Raporti i EIA merr ne konsiderate. era.PRBCATESVL220 . perderisa per shkak te pjeseve te projektit specifik. disa shtepi te banuara dhe nje shkolle me larg se 1000 metra. ne veri te Porto Romanos. tregetare.2. • ne anen veri – lindore. deti. • ne anen jugore shtepi te tjera te banuara (me e aferta. qe eshte 500 metra nga vendi). Prandaj. burimet kryesore jane makinat.5. Zona e gjere paraqet perdorime te ndryshme te tokes: industriale. zogjte dhe kafshe shtepiake (dem. nje shtepi e banuar dhe nje stabiliment larje 250 metra nga rrethimi. Pershkrimi i Pergjithshem i Zones Zona e studiuar ndodhet ne fushen e gjere bregdetare. si vlera kufi ato te fiksuara nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentin “Udhezues te pergjithshem EHS . • konkluzione. Ne rrethinat e Impiantit te Energjise jane disa ndertesa: • ne anen veri perendimore. te kryera ne Korrik 2008 ne menyre qe te provohet zhurma ekzistuese ne zone. ZHURMA Ky paragraf pershkruan nivelet ekzistuese te niveleve te zhurmes ne zonen e studiuar.1. banim dhe bujqesor. Asnje burim i rendesishem zhurme nuk eshte i pranishem ne zone. nje ndertese e cila strehon njerez qe aktualisht punojne ne doganen e ardhshme. Lekundjet. 5. Zona qe mund te ndikohet nga zhurmat e Impiantit te Energjise eshte brenda 1000 metra nga rrethimi. . ashtu si raportohet ne Tabelen e meposhtme.”.5. ne te cilen jane vendosur burimet e zerit dhe receptoret. te Shendetit. dhe Sigurise .5. dele etj). gjithashtu jane marre ne konsiderate disa udhezime nderkombetare. nje komponent i tille nuk eshte i rendesishem. • Rezultate te studimit te zhurmes.117 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kufizimet e Zhurmes Legjislacioni Shqiptar nuk ka vendosur vlera kufizuese per zhurmen ne territorin e tij. 9774 te 12 Dhjetorit 2007. nuk jane marre ne konsiderate. pervec ligjit te pergjithshem Shqiptar n.5.Mjedisore. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • kufizimet e zhurmes qe jane ne fuqi ne zone. Ky paragraf paraqet: • nje pershkrim te pergjithshem te zones. gjela. Ne menyre te vecante.

1-2 kate Shtepi te banuara.5. gjate periudhes se dites dhe gjate periudhes se nates.00) Zone e banuar. Instrumenti i perdorur gjate studimit kishte karakteristikat e meposhtme: • fonometer precizioni Larson Davis 824. komercial 70 70 Burimi: Udhezime per Zhurmen ne Komunitet. per 15-25 minuta.WHO. Tabela 5. • kalibrator i nivelit te zhurmes CAL 2000 sipas IEC 942 klasa 1. • mikorfon ½” i fushes se lire lloji 2541.00 – 07. tregohen ne Figuren 5. 2 kate Shtepi te banuara. Pikat e references. qe ishte nje shkolle.Tabela 5.00 – 22.3a Vendodhjet e Monitorimit te Zhurmes Pika e Matjes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Pershkrimi Stabilimenti i Larjes. 1 kat Shkolle. .3.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjithashtu. Nivelet e zhurmes u maten ne shtate pika te vendosura prane receptoreve ngjitur me zonen. 9 dhe 10 Korrik 2008.5. emetimet e zhurmes ne mjedis (te gjitha burimet) ne receptore nuk duhet te tejkalojne zhurmen e mbetur (jo emetimin e impiantit) prej me teper se 3 dB. kati 1 Dogana e ardhshme. Organizata Boterore e Shendetesise . Matjet Nje studim i zhurmes eshte kryer nga Enel ne 7. sipas udhezimeve. institucional.5. 8. kati 1 Shtepia e Banuar.5.118 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 4 kateshe Shtepite e banuara. edukativ 55 45 Industrial. ne menyre qe te percaktoheshin nivelet e zhurmes ekzistuese ne zone.2a Receptori Udhezues per Nivelet e Zhurmes Nje Ore LAeq (dB(A)) Day time (07. sipas stdheartit IEC651 lloji 1 dhe IEC 804 lloji 1. u kryen vetem 3 matje gjate dites.00) Night time (22. Ne piken P6. u kryen 3 matje gjate dites dhe 2 gjate nates. te shenuar si P1-P7. Ne cdo pike.3a dhe jane paraqitur ne Tabelen tjeter. 1999 5. 1 kat . • program N&V qe punon per LD824.

4a dhe 5. prdheaj ato kane nje vlere limit prej 55 dB gjate dites dhe 45 dB gjate nates. diten.Figura 5. Tabelat paraqesin pikat monitoruese. Figura 5.4b paraqet vrojtimet kryesore te studimit. qe ka nje vlere limit prej 70 dB gjate dites dhe gjate nates. 5. edukative. Vetem pikat P1 dhe P3 jane afer nje receptori industrial – tregetar.5. institucionale.5. . prdheaj duhet qe te jete ne pajtim me kufizimet e dites.4a paraqet.119 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.4a tregon disa foto te pikave monitoruese. per cdo pike. ne menyre respektive per periudhen e dites dhe te nates.5.4.5. Per me teper. P6 eshte nje shkolle. nivelet statistikore dhe analizen e frekuences. parametrat. Aneksi 5. oren dhe kohezgjatjen e matjes.3a Vendodhjet e Monitorimit te Zhurmes Plant Location Pese nga shtate pikat monitoruese te identifikuara (P2 dhe nga P4 ne P7) jane afer me receptoret e banimit. nivelin ekuivalent (Leq) te matur dhe disa shenime mbi burimet e zhurmes. Rezultatet Tabelat 5.

4a Fotografi te Pikave Monitoruese P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 .Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.120 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

52 15. era 20 Bulkth.5. era 20 Bulkth. zogj.0 55. era 20 Deti. femije 20 Bulkth.10 15.39 18.25 11.4a Pika P1/1 P1/2 P1/3 P2/1 P2/2 P2/3 P3/1 P3/2 P3/3 P4/1 P4/2 P4/3 P5/1 P5/2 P5/3 P6/1 P6/2 P6/3 P7/1 P7/2 P7/3 Dita 07/07/08 08/07/08 10/07/08 07/07/08 08/07/08 10/07/08 07/07/08 08/07/08 09/07/08 07/07/08 08/07/08 08/07/08 08/07/08 08/07/08 09/07/08 08/07/08 08/07/08 10/07/08 08/07/08 09/07/08 10/07/08 Ora Rezultatet e Studimit te Zhurmes gjate Dites Kohezjgatja Burimi i zhurmes (min. deti.gjethe qe levizin nga era 20 Bulkth.deti. deti. era. gjethe qe levizin nga era.0 48. makina ne tranzit (3) 20 Bulkth. gjel.37 15. puna afer molit. bulkth.6 48. punime afer konteniereve gri 20 Dema. trafiku nga rruga.pula.6 51. karkaleca.35 16.zogj. laresit. zerat 20 Bulkth. makina ne tranzit (1) 20 Era.2 55. zhurme nga shtepite (zera). dem. gjethe qe levizin nga era 20 Dem. makina ne tranzit (3) 20 Bulkth.8 53. gjinkalla.35 15. gjel. era 16.50 16.zerat e femijeve.18 Leq dB(A) 57.15 10. zera ne tranzit (3) 20 Bulkth.9 63. bori.5 60. zhurma nga rruga. zerat e gjelave nga shtepite 20 Gjinkalla.2 50. era.121 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .zhurma nga firma GAS.59 16.00 12.7 66. dem.1 .6 48. makina ne tranzit (1) 28 Bulkth.) 23 Bulkth. zera nga shtepite. makina ne tranzit (6) 20 Bulkth.6 50.04 15.Tabela 5. makina ne tranzit (2) 20 Gjinkalla.2 54.02 17.32 15.bulkth.6 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 48. zogj.6 56. femije. gjethe qe levizin nga era 20 Bulkth. femije.29 17.2 61.7 48.01 12. zerat e femijeve dhe zerat ne stabilimentin e larjes 20 Bulkth.41 9.6 55.PRBCATESVL220 . femije 25 Bulkth. rruga 22 Deti.07 14. era.6 57. deti. qen.1 51.10 10. zhurma ne stabilimentin e larjes.deti.24 8. dhi.

Vlerat qe kalojne kufizimet jane per shkak te zhurmes natyrore (era. Tabela 5. deti Bulkth. deti Bulkth.1 Limit value (dBA) 70 45 70 45 45 E pa aplikueshme 45 Pika P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Gjate periudhes se dites.5. qen Bulkth. nderkohe qe vlera me ulet eshte rregjistruar ne piken P4 (49.7 51. ne piken P4.5 dB(A)).) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 15 Burimet e Zhurmes Bulkth.51 3. Gjate nates. . zogj.4 43.4c Krahasimi ndermjet Vlerave te Matura gjate Dites dhe Nates dhe Vlerat limit ne Fuqi Periudha e Dites Leq (dBA) 54. Tabela 5.4 47.13 4.9 58. qen bulkth.47 . ne piken P4. qen.4 dB(A).48 2.5 dB(A). vlerat Leq ndryshojne nga 40. qen Bulkth.11 23. ne piken P5. 5. ne nje maksimum prej 66.2 56. qen.40 4.7 57. Gjate periudhes se nates. duke treguar vlerat mesatare gjate dites dhe nates ne cdo pike krahasuar me vlerat limit ne fuqi ne cdo pike.1 dB(A)) dhe piken P4 (41.9 dB(A).2 49.2 42. qen bulkth. bulkth Bulkth Bulkth.1 53.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 1. vlera me e larte Leq eshte rregjistruar ne piken P5 (64. vlerat me te larta jane rregjistuar respektivisht ne piken P7 (56. qen.2 55.122 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .33 0.8 Gjate dites.15 3. ne 58.5.9 45.5 55. deti Bulkth. deti.8 46.0 56.deti Dema.12 22. zera bulkth.6 58.Tabela 5.47 1.5.9 46.9 45. vlerat Leq ne pikat monitoruese ndryshojne nga nje minimum prej 48. Nivelet e rregjistuara te zhurmes kalojne vlerat kufi ne pikat P5 dhe P6 gjate dites (per shkak te zhurmes natyrore dhe zerave te femijeve) dhe ne pikat P2.5.27 2.7 Vlera limit (dBA) 70 55 70 55 55 55 55 Periudha e Nates Leq (dBA) 45.5. ne piken P7.8 dB(A).qene. Konkluzione Ne zonen e vezhguar nivelet e matura te zhurmes jane mbi te gjitha me te ulta se sa vlerat kufi te fiksuara nga ligji ne fuqi.08 0. zogjte dhe kafshet shtepiake) pak makina ne tranzit dhe zerat.8 47.8 40. deti. qen Leq dB(A) 48.5 41. P5 dhe P7 gjate nates (per shkak te zhurmes natyrore).0 41.4c paraqet rezultatet kryesore te studimit te zhurmes.4b Pika P1/1 P1/2 P2/1 P2/2 P3/1 P3/2 P4/1 P4/2 P5/1 P5/2 P7/1 P7/2 Dita 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 09/07/08 10/07/08 09/07/08 10/07/08 Ora Rezultate te Studimit te Zhurmes gjate Nates Kohezjgatja (min. qen.5 64.6 dB(A).2 dB(A)).

6. Tilia spp. dhe nje zone te perzier gjethegjere.500 m).2.1.1. 5. qe ka zhvillimin me te larte. Ostrya carpinifolia. Phillyrea latifolia. Gjithashtu ishte karakterizuar shperndarja e specieve te ndryshme te flores. Arbutus unedo) behen mbizoteruese ne lartesi te ulta afer bregut (www. Bimesia e zones u studiua nepermjet analizes te specieve kryesore te flores qe mbulon zonat homogjene te bimesise. dhe gemusha (Pistacia terebinthus. FLORA.5.org). BIMESIA. Pemet gjithmone te gjelbra.worldwildlife.PRBCATESVL220 . lendina dhe kaniore.6. • regjistrime te flores. Temperaturat mesatare te Janarit jane nen temperaturat e ngrirjes (nga -10 º C ne 0 º C).200-2. Ah gjethegjere dhe pyjet e lisit dominojne ne lartesite mesatare dhe te ulta ne dhe te thelle dhe lartesi te lageshta.000 mm. kryesisht lisi (Quercus ilex) dhe pisha Aleppo (Pinus halepensis). FAUNA DHE EKOSISTEMET Zona e studimit eshte e vendosur ne Porto Romano afer Durresit.6. Bimesia dhe fauna jane studiuar brenda 5 km nga zona (Figura 5. e cila mund te kaloje lokalisht 3.3a). cerris. Zona e studimit eshte vendosur brenda zones se planit te Mesdheut (nen zona qendore). Nje diversitet i dalluar i specieve te lisit (Quercus frainetto. Acer spp.000 mm. Metodologjia Flora dhe Bimesia jane studiuar si me poshte: • kerkim bibliografik mbi floren dhe bimesine ne Zonen e Studimit dhe ne Jug te Shqiperise. Q.. Bimesia dhe Flora Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.6. Bimesia e Mundshme Zona e studimit eshte brenda ekorajoneve te pyjeve gjethore Ilire. zone me bar. Zona eshte kryesisht e karakterizuar nga bregdet ranor. pubescens. virgiliana. qe mbulon gjysmen e lartesive dhe te tokave te ulta. • analiza te imazheve ajrore dhe satelitore te zones. Temperaturat mesatare te Korrikut jane ndermjet 15 ne 20 º C.1. Temperatura mesatare vjetore eshte 15°C dhe temperaturat me te ulta te . Sorbus spp. Lartesia e perhapur e ketij ekorajoni renditet ne dy zona pyjore: zona halore. • skica te bimesise dhe harta te habitateve dhe raportimi. Ekorajoni karakterizohet nga rreshje vjetore mesatare prej 1.) karakterizojne pjerresite bregdetare. Q. Rhamnus alaternus.1. Q.500-2.. toka te kultivuara dhe drure frutore. Studimet e fushes jane kryer ne Korrik 2008 nga data 7 deri me 11. dalechampii) dhe specie te tjera gjethegjere (Carpinus orientalis. nga Alpet Lindore ne bregdetin verior te Jonit ndermjet Shqiperise dhe Greqise. Castanea sativa. e cila shtrihet pergjate bregdetit nga bregdeti Lindor Adriatik.123 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 5.1. (lartesia mesatare shkon nga 1. toke kenetore me kripe. Q.6.

Bimesia klimatike e pritshme eshte shkurrja Mesdhetare dhe pyjet e lisit qe i perkasin rendit te Quercetalia ilicis.rregjstruara jane ndermjet 6.5°C dhe 7.500 – 1.2a Harta Klimatike (Zona e studimit ndodhet brenda drejtkendeshit te zi) Source: VAngjeli et al. siperfaqeve ranore dhe shkurreve mesdhetare.5°C.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . habitatit rural.1. Bimesia e Zones Komunitetet e bimeve te investiguara ne zone i perkasin kryesisht tokes mocalore te kripur. . 1997 (from: C.1. Rreshjet vjetore jane rreth 1. Figura 5. Colacino) 5.3.124 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .6.6.700 mm.

kullotja e gjese se gjalle). Salicornia europea Phragmites australis. Thypa latifolia dhe Arundo donax Cakilo-Xanthietum italici Posidonia ocenica - Bregdet ranor Deti Zona te banuara Shkurret Mesdhetare Formacione me shkurre Mesdhetare qe gjenden brenda zones se studimit.6. miser.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Komuniteti i Bimesise Shkurre Mesdhetare Drure Kullota gjysem-natyrore(toke e pa-mbjelle/Toke me bar) Toke e mbjelle Toke mocalore e kripur Uji ne toke . Prania e Ulmus minor eshte e pazakonte. Arbutus unendo. ndodhen ne nje siperfaqe te vogel Brenda gadishullit dhe pjesa me e madhe e etij formacioni rritet ne nje zone ushtarake ku hyrja eshte e ndaluar. Cistus incanus dhe Phyllirea latifolia.1.3a dhe ne harte ne Figuren 5. Jashte zones ushtarake formacioni i shkurreve mesdhetare paraqet kryesisht Spartium junceum e cila eshte e lidhur me Ulmus minor.3a.1. Tabela 5.Bimesia e zones ndikohet me menyre strikte nga prania e ujrave nentokesore te kripur. Komunitetet e bimesise te rregjistruara ne zonen ne studim jane te shenuara ne liste ne Tabelen 5.6. dhe nga veprimtarite e njeriut (p. Pistacia lentiscus.6. etj.3a Komunitetet e Bimesise Vecori Spartium junceum me shkurre Ulmus minor Pinus pinea Dictrichia viscose Grure.sh.1. nivelet e te cileve rriten deri ne shtresen e siperme te tokes gjate stines se dimrit. .125 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Figura 5.6.1.3b

Spartium Junceum dhe Ulmus Minor

Druret Formacioni drusor ndodhet prane vijes bregdetare ne very-lindje te zones ne studim dhe eshte rrjedhoje e pyllezimit me Pinus pinea. Palinurus spina christi, Rubus hulmifolius, Dittrichia viscose dhe Spatium junceum rriten nen Pinus pinea. Kjo zone preket nga gjeja e gjalle qe kullot cka kufizon rritjen e bimesise. Pylli me pisha eshte paralel me vijen bregdetare. Keto pyje u kultivuan (30-40 vjet me pare) me qellim qe te stabilizonin dunat me rere dhe per te mbrojtur tokat bujqesore.

- 126 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3c

Druret Pinus Pinea

Toka me bar Gjysem-Natyrore Tokat me bar gjysem-natyrore jane formuar si rezultat i efekteve te kombinuara te proceseve natyrore dhe aktiviteteve antropogjenike. Proceset per perdorimin e tokes, sic jane kulltoja tregohen per te influencuar shumellojshmerine e specieve. SIperfaqet e pa-mbjella, per momentin, perfshihen Brenda kesaj kategorie. Brenda zones ne studim mund te identifikohen dy lloje toke me bar ne lidhje me influencen e ujrave siperfaqesore te kripur. Bimesia e zones me te ulet karakterizohet pergjithesisht nga prania e flores qe normalist rritet ne toke mocalore te kripur, sic jane Juncus acutus, Salicornia europea, Limonium vulgare, Hardeum marinum dhe Halimione portulacoides, ndersa toka me bar e zones tjeter karakterizohet pergjithesisht nga Dittrichia viscosa, Scalymus hispanicus, Phenicula vulgaris, Daucus carata, Eryngium spp., Linaria spp., Trifolium campestris, Avena sterilis, Hardeum murinum, Cynosurus echinatus, Achantus spp., Pteridium aquilinum, Rubus hulmifolius.

- 127 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3d

Dittrichia Viscosa dhe Rubus Hulmifolius

Toka e Mbjelle/Drure Frutore Gruri eshte prodhimi kryesor. Kultivohen gjithashtu misri, tershera, melekuqja, hardhite, perimet, luledielli dhe frutat. Ka plantacione ulliri dhe qitroje ndermjet drureve frutore. Te gjitha keto kultivime jane te shoqeruara nga narera te keqia dhe me te njejtat lloje te tokes me bar gjysem-natyrore. Mocalishtet e Kripura Mocalishtet me kripe dhe popullsia bimore qe lidhen me to gjenden pergjate vijes bregdetare nga gadishulli i Porto Romanos-s ne gryken e lumit Erzen dhe ne pjesen e poshtme te kanaleve te kullimit ku ka ujra nentokesore siperfaqesor te kripur (menjehere prane rruges qe pergjate vijes bregdetare nga stacioni i pompimit tek baza e gadishullit). Mocalishtet me kripe jane komponente te rendit te komuniteteve bimore tolerante ndaj shkalleve te ndryshme te permbytjes nga batica. Perberja e specieve te ketyre komuniteteve bimore eshte relativisht e thjeshte me vetem pak specie qe mund te tolerojne kushtet stresuese. Speciet kryesore, qe hasen ne kete zone, sic jane Salicornia spp., Arthrocnemum spp., Salsola soda, Limonium spp., jane shpesh te pranishme ne vendqendrime mono-specifike. Megjithate, kur numri i baticave qe mbulojne mocalishtet reduktohet ndersa lartesia rritet, perberja e specieve behet gjithnje e me teper komplekse dhe me variabel. Shperndarja e popullsive bimore nuk ndjek nje skeme lineare sic eshte ne bimesine e dunave me rere. Bashkesite bimore te klasave Thero- Salicornietea dhe Juncetea

- 128 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

maritimi mbulojne nje siperfaqe te madhe; specie qe dominojne jane Arthrocnemum fruticosum, A. perenne, A. glaucum, Salicornia europea, Salsola soda, Juncus acutus, Juncus maritimus, Inula crithmoides, Limonium vulgare dhe Halimione portucaloides. Figura 5.6.1.3e Salicornia

Uji ne Toke Kjo lloj bimesie eshte e perhapur kryesisht pergjate kanaleve te kullimit. Llojet kryesore te vegjetacionit hidro – higrofilike jane Phragmites australis, Typha angustifolia dhe T. latifolia. Populus albae dhe Salix spp jane me pak te shpeshta. Bashkesite qe dominohen nga Phragmites australis karakterizohen nga nje amplitude me e gjere ekologjike ne drejtimin e shkalles se kripes. Shperndarja e tyre eshte fragmentare dhe shpesh pa asne rol te dukshem ne fizionomine e pergjithshme bimore te ekosistemit natyror te zones. Bashkesite bimore te dominuara nga llojet e permendura me lart jane: Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae hed Typhetum latifoliae dhe i perkasin klases Phragmitetea dhe Salicetea purpureae.

- 129 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3f

Phragmites Australis

Bregdeti ranor Brezi ranor pergjate vijes bregdetare eshte krejtesisht i zhveshur nga bimesia ne nje gjatesi qe ndonjehere shtrihet deri ne 30 m. Llojet qe rriten ne brezin e pare prane detit jane pioner dhe jane si vijon: Cakile maritima, Xanthium strumarium subsp. italicum, Salsola kali. Bimesia e ketij brezi ranor i perket grupit pioner association Cakilo-Xanthietum italici. Duke u larguar gradualisht nga vija bregdetare dhe ndersa dunat me rere rriten, fizionomia e bimesise ndahet nga speciet Ammophila arenaria subsp arundinaceae,

- 130 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

etj. Bimesia e vijes bregdetare ranore preket drejtperdrejte nga aktivitetet e njeriut (p. Ne dunat ranore. Echinophora spinosa etj.3g Cakile Maritima dhe Xanthium Strumarium Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1. keto lloje jane te rendesishme per shkak te impianteve te ndertimit (grupi Ammophiletum). haste gjithashtu ne vijat bregdetare ranore dhe ne skajet e zonave qe dominohen nga Juncus spp. Figura 5. dhe ViticiTamaricetum dalmaticae.. i dominuar nga Erianthus ravennae.). i dominuar nga Tamarix dalmatica. Ky grup eshte ne menyre tipike ndermjet tokes me kripe dhe komuniteteve pa kripe te tokes.. germim.PRBCATESVL220 .Elymus farctus. Ka gjithashtu disa mostra te Juniperus spp. Grupi Schoeno.sh.131 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Erianthetum.6. shlodhje.

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Posidona oceanica nuk perben nje kullote te panderprere.132 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ky regres eshte per shkak te shkarkimeve te ndotura industriale dhe urbane.25-1. Cymodocea nodosa e rralle eshte verejtur gjithashtu gjate inspektimit detar. Prania e P.PRBCATESVL220 .1.6. dhe reduktimit ne ekspozimin ne drite ne shtratin e detit. Enteromorpha). 1998). Luleziemt Ulva mund te behen kaq anormale sa produktet e kalbjes se algave jane me te pakendshme se sa vete ujrat e zeza.6.ocenica eshte nje fanerogam detare.Deti Pak metra nga vija bregdetare. ka nje kullote me Posidonia oceanica. Cymodocea nodosa ashtu si P. 1. Statusi i P. Harta e shperndarjes se Posidonia oceanica paraqitet ne Figuren 5. Ky eshte nje demonstrim tjeter i eutrofikimit ne keto ujra. Giraud 1997 nga APAT 2004) keto formacione te P. u be vleresimi i zhvillimit te disa popullatave te algave nitrofile (Ulva rigida dhe Enteromorpha spp. te cilen mbajten shenime per pranine e bimesise ne 185 pika te marrjes se kampioneve (majat e rrjetes se kampioneve).3b Klasa I II III IV V Klasifikimi i kullotave Posidonia ocenica ne lidhje me dendesine te bimezave Numri i bimezave > 700 bimeza/m2 400< bimeza /m2<700 300< bimeza /m2<400 150< bimeza /m2<300 50< bimeza /m2<150 Vleresimi i Dendesise Kullota me Dendesi te Larte Kullote me Dendesi Kullote e Rralle Kullote Shume e Rralle Gjysem-Kullote Megjithate studime te tjera (Republika e Shqiperise – Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit" Projekti i Integruar i Menaxhimit te Ujit dhe Ekosistemeve"Shtator 2003) raportojne nje regres te kullotave te Posidonia oceanica ne zonen e Porto Romano-s. per Enel. gjithashtu.3h. Grupet P.).1. Amoniaku mund te konvertohet ne azot organik nga keto alga (Ulva. por kjo specie jeton ne pjesen e poshtme te detit me rere me ndricim te larte. oceanica mund te shfrytezohet nga pjese te impiantit ne bregun e detit. qe shkaktojne nje rritje ne turbulliren e ujit (Secchi disc.. me ndihmen e zhytesve. Shperndarja e P. perreth gadishullit te Porto Romano-s.ocenica u studjua nga Geosat. Tabela 5.6. . qe shkaktuan nje regres te kullotave te Posidonia oceanica gjate dekadave te fundit (Kashta L.1.ocenica pergjate prerjeve terthore karakterizohen nga gjethe te gjata dhe dendesi te bimeve te larta me te vogel se 2 300 bimeza/m .ocenica i perkasin Klases IV. Ne Gjirin e Porto Romano-s.3b. por ajo krijon disa formacione me dimensione te ndryshme. Sipas klasifikimit Giraud (Tabela 5. ocenica eshte vleresuar nga observimet e zhytesve pergjate dy prerjeve terthore: u krahasua dendesia e 2 bimezave (numri i bimezave/m ).50 m).

Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .3i Kullota Posidonia oceanica Figura 5.1.133 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3 Pelote de Mer (nga Posidonia oceanica) .6.6.1.

. sic eshte nje brez i pemeve me pisha. kullotja. largimi i vegjetacionit natyror. • Karakterizimi i specieve te rrezikuara.Zonat e Banuara Zonat e banuara jane pak dhe ne rrethinat e tyre ndodhet i njejti lloj bimesie si ne token me bar gjysem-natyrore.1. e ri-vendosur e fushes bregdetare. Lloji me i ndjeshem ne zone eshte Posidonia oceanica (mbrojtur nga Direktiva 92/43/CEE) e cila eshte ne regres ne te gjithe detin Adriatik.2. • raportimi.sh. largimi i dheut per aktivitete shlodhese). Fauna dhe Ekosistemet 5. mocalishtet e perkohshme dhe mocalishtet me kripe.6. etj. sic eshte shkarkimi i drejtperdrejte i ujrave te perdorura te pa-trajtuara urbane dhe industriale ne gjirin e Porto Romano-s. nga 7 ne 11. Perfundimi Zona e gjirit te Porto Romano-s eshte nje pjese e ngushte.1. Vezhgimet ne vend u realizuan ne Korrik 2008. Prania/mungesa e specieve u vleresua ne lidhje habitatin e pranishem ne zonen e studimit dhe ne rrethina. cilesia e mjedisit natyror ne zone vazhdon te perkeqesohet per shkak te rritjes se aktiviteteve te njeriut. • Studimi i faunes ne lidhje me habitatin. prerja e tejskajshme e pemeve per lende djegese.2. Pervec humbjes se pjeseve te medha me tokes te lagur per shkak te rivendosjes se tokes. • Aneksin I Direktiva Europiane 79/409.6.6. • Aneksin II Direktiva Europiane 92/43. Ka disa habitate natyrore qe kane mbetur pergjate vijes bregdetare. Vegjetacioni i vijes bregdetare ranore eshte i rrezikuar gjithashtu per shkak te presionit te njeriut (p. Metodologjia Fauna dhe ekosistemet jane studjuar permes: • Kerkimeve bibliografike mbi faunen dhe habitatet ne Zonen e Studimit dhe zonat perreth. fenomeni i tejskajshem i erozionit. me tre lloje sic eshte Eucalyptus spp.134 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 5. • Inspektimi per te verifikuar te dhenat bibliografike. Rendesia e specieve u vleresua ne lidhje me perkatesine e tyre ne: • Kategorine e Listes se Kuqe te IUCN.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Analiza e zonave te rendesishme per faunen. Studimi u realizua vetem per faunen vertebrore te shfrytezuar zakonisht si tregues per vleren e biocenozes.4. 5..

2.135 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Zona karakterizohet nga disa habitate sic jane: • Pylli aluvial Mesdhetar i Alnus glutinosa. mbi gryken e lumit Erzen.2. Zona me e afert e mbrojtur eshte mocalishtja e Rrushkullit “Nje Rezerve e Menaxhuar Natyrore” (ligji n°8906 06/06/2002) i cili eshte rreth 7 km nga vendndodhja.5. sepse jane numeruar mbi 10.000 zogj uji dhe zogj ne token e lagesht brenda zones. Vegjetacioni i dunave ranore karakterizohet nga grupi i bimeve Cakile . Zona e mbrojtur shtrihet ne gjirin e Lalzit. Ne Lindje zona e mbrojtur kufizohet nga toke bujqesore.6. Ulmus campestris dhe Fraxinus angustifolia. • Dunat ranore relativisht te zhvilluara mire. • Vegjetacioni halofit dhe higrofit (toke e lagesht. mocalishte).2. Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore Nuk ka asnje zone te mbrojtur ose pike te nxehte mjedisore brenda zones se studimit. i cili gjarperon permes zones.6. • Nje pyll i mbjelle me pisha. Figura 5. nga gryka e lumit Erzeni ne Jug dhe ne mbi-rrjedhen e perroit Tarini drejt veriut. Brezi i dunave me rere eshte nga 10 ne 50 m i gjere dhe shtrihet pergjate gjithe vijes bregdetare.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Mocalishtja e Rrushkullit klasifikohet gjithashtu ndermjet Zonave te Rendesishme Europiane me Zogj (IBA).2a Harta e Zonave te Mbrojtura te Shqiperise – Zona e Studimit ndodhet Brenda Katrorit te Kuq LEZHA RESHENI LEGEND SITE PROTECTED AREAS (Law n° 8906 of 06/06/2002) NATIONAL PARK BURRELI HABITAT/SPECIES MANAGEMENT AREA KRUJA DURRESI TIRANA 0 10 20 km KAVAJA Mocalishtja e Rrushkullit Zona e daljes se lumit Rrushkull-Erzeni River nis nga sedimentet aluviale te lumit Erzen.

Matthiola tricuspidata.1. Fraxinus excelsior.) Habitatet qe vijojne jane identifikuar ne zonen e studimit: • Shkurret Mesdhetare. • Toka mocalore me kripe. Adiantium capillus-veneris. European Curlew (Numenius arquata).Ruci et al. • Vija bregdetare me rere. • Toke e mbjelle. i cili rritet ne pika te izoluara 4-5 m larg nga njera-tjetra. Niveli i rrezikuar i habitateve eshte vleresuar nepermjet perkatesise se tyre ne Aneksin I te Direktives Europiane 92/43 dhe listes se specieve dhe habitatit te rrezikuar ne Shqiperi (B. Inula crithmoides etj. Wigeon (Anas Penelope).2. 5. Liza spp.. i cili rritet ne dunat e perhapura. Butomus umbellatus. Zona eshte gjithashtu nje vend i rendesishem per peshkim. • Deti. dhe nga grupi i bimeve Elymus farctus. A. ja vlen te permendim pranine e Golden Plover (Pluvialis squatarola). Lichia amia. ndermjet butakeve Paeneus ceraturus dhe ndermjet bivalvave Venus galina dhe Donax trunculus. Sparus spp. Juniperus oxycedrus. Ndermjet gjitareve. llojet me te rendesishem qe jetojne Brenda zones Myotis myotis dhe vidra (Lutra lutra).maritima. Limonium vulgare. Salix tridhera.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Teal (Anas crecca). Dicentrachus labrax. sic jane: Quercus robur. Lloje te tjera qe i perkasin ketij grupi jane Eryngium maritimum.6. Ndermjet tyre.136 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .. Llojet me te dendura te pemeve jane Pinus pinaster dhe P. cirrosa. formimi i te cilave eshte pergjithesisht jo shume i dendur. permendim: Mugil spp. Habitatet ne Zone Habitatet e identifikuara ne zonen e studimit merren nga harta e bimesise. Echinophora spinosa dhe Euphorbia paralias. Quercus ilex. pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) dhe pallid harrier (Circus macrourus). • Uji ne Toke. Ka formacione te tjera me peme ne zone. • Pylli me Pisha.. ferruginous duck (Aythya nyroca).3.3a. Anguila anguila. Zona eshte vecanerisht e rendesishme per zogjte dimerore dhe rosat qe lahen. Alosa phalax. te cilat permbajne gjithashtu disa lloje bimesh te rralla dhe te rrezikuara.6. Pancriatium maritimum. Bimesia qe e toleron kripen karakterizohet nga llojet qe vijojne: Arthrocnemum fruticosum. me prane vijes bregdetare. Little Stint (Calidris alpine). Halepensis. Ndermjet llojeve te peshqve. Vendndodhja e ketyre habitateve paraqitet ne Figuren 5. Halimione portulacoides. Salicornia europaea. Umbrina. perenne. . • Toka me bar gjysem-natyrore.

9540 Cod.) dhe ne habitatet me prioritet ne Europe (habitate qe kane nevoje per veprime mbrojtese te posacme). 1310 Cod. zvarraniket dhe zogjte.6.6. mocalishte te perkohshme dhe mocalishte me kripe.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Spartium junceum Pyllezimi me Pinus pinea Toka mocalore me Klasa Therokripe Salicornietea dhe Juncetea maritimi Vija bregdetare me rere Grupi CakiloXanthietum italici Grupi Ammophiletum Grupi SchoenoErianthetum Tamarix dalmatica Toka me bar gjysemToke me bar te thate natyrore Uji ne Toke Phragmitetum communis Toke e mbjelle Deti Posidonia oceanica meadows - .2. kryesisht rivendosja e tokes.4a). Ndermjet specieve gjitare mishngrenese.3a Habitati/Bimesia Shkurret Mesdhetare Pylli me Pisha Habitati ne Zonen e Studimit Vecori Direktiva Europiane 92/43 Cod.137 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . Fauna ne Zone Habitatet ne zonen e studimit jane modifikuar nga aktivitetet e njeriut.2. Habitatet qe mbeten mund te mbartin kryesisht specie te faunes ne shkalle te vogel sic jane amfibet. Ruci et al. Habitatet natyrore qe mbeten shtrihen pergjate vijes bregdetare.6. 5. sic jane nje brez pemesh pishe. 1410 Cod 1420 Cod.2. qe ka shkaktuar humbjen e nje pjese te madhe te zones se lagesht. specia me e rendesishme qe mund te haset ne zonen e studimit eshte Lutra lutra (Figura 5.4.Tabela 5. 1640 Habitati Shqiptar i Rrezikuar - 1120* (habitat me prioritet) Posidonion oceanicae (ne rrezik) Posidonia oceanica eshte i vetmi habitat Brenda zones se studimit i perfshire ne habitatet ne rrezik te Shqiperise (B.

Sparus aurata. se bashku me habitatin e tyre dhe nivelin e rrezikuar te tyre.2.4a Perhapja e Lutra Lutra Nga: Prigioni 1996 Ne lidhje me faunen e peshqve.Figura 5. Peshqit takohen ne nje thellesi nga 10 ne 50 metra..138 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . Solea vulgaris dhe Anguilla anguilla. Llojet e tjera te peshqve qe hasen ne zone jane: Mugil spp.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ne Gjirin e Porto Romano-s ka zona shume te rendesishme per riprodhimin e disa lloje peshqish sic jane Dicentrarchus labrax.6. Speciet e pritshme ne zonen e studimit jane paraqitur ne tabelen qe vijon.

79/409 Arnoglossus laterna Anguilla anguilla Boops boops Citharus linguatula Dicentrarchus labrax Deltentosteus quadrimaculatus Dentex dentex Diplodus annularis Gobius niger jozo Lepidopus caudatus Lepidotrigla cavillone Lophius budegassa Merluccius merluccius Mugil spp. Mullus barbatus Pagellus acarne Pagellus erythrinus Scorpoena notata Serranus cabrilla Serranus hepatus Solea vulgaris Sparus aurata Spicara flexuosa Trigla lucerna Trigloporus lastoviza Trisopterus minutus Raja asterias Raja miraletus Scyliorhinus canicula Alectoris graeca Coturnix coturnix Anas crecca Anas platyrhynchos Aythia ferina Aythia nyroca Podiceps cristatus Dendrocopos syriacus Jynx torquilla Upupa epops Merops apiaster Cuculus canorus Apus apus Tyto alba Athene noctua Otus scops .6. 79/409 Aneksi 1 Dir.Tabela 5. 79/409 IUCN VU A1 Aneksi 1 Dir.4a Speciet Lista e Specieve te Pritshme ne Zonen e Studimit Habitati Peshqit Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Zogjte Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysemnatyrore/Toke e kultivuar Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Drure frutore/Toke e Kultivuar Drure frutore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem-natyrore / Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /Kreshta shkembi Toke me bar gjysem-natyrore Niveli i Rrezikuar IUCN LR Aneksi 2/I Dir.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2.139 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 79/409 Aneksi 2/I Dir. 79/409 Aneksi 2/I Dir.

79/409 - .79/409 IUCN LC Aneksi 1 Dir.Speciet Streptopelia decaocto Galinula chloropus Fulica atra Tringa erythropus Himantopus himantopus Tringa totanus Actitis hypoleucus Charadrius dubius Vanellus vanellus Chlidonias niger Gavia artica Sterna albifrons Sterna hirundo Sterna caspica Accipiter gentilis Accipiter nisus Buteo buteo Circus aeruginosus Circus macrourus Hieraaetus fasciatus Milvus migrans Falco peregrinus Falco tinnunculus Falco vespertinus Egretta alba Ardea cinerea Egretta garzetta Phalacrocorax carbo Phalacrocorax pygmeus Pelicanus crispus Lanius collurio Lanius excubitor Lanius minor Lanius senator Corvus corax Corvus frugilegus Corvus monedula Garrulus gldhearius Pica pica Det/ Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Toke me bar gjysem-natyrore /pyll Toke me bar gjysem-natyrore /pyll Toke me bar gjysem-natyrore / Pyll/Toke e Kultivuar Toke e lagesht Pyll me Pisha/toke e hapur Toke me bar gjysem-natyrore / Pyll/Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /River Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /kreshte shkembi Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke e hapur Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /Lume/ Bregore Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar / Lume/ Bregore Lume/ Bregore Toke e lagesht Toke e lagesht Toke e lagesht Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare /pyll Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke e Kultivuar Shkurret Mesdhetare / Toke me bar gjysem-natyrore Te gjitha Te gjitha IUCN LC Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 IUCN NT Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 IUCN LC Aneksi 1 Dir.140 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 1 Dir.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Habitati Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke mocalishte me kripe / Toke e Kultivuar Lume Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Fushe e permbytur Toke e Kultivuar Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Niveli i Rrezikuar Aneksi 2/II Dir. 79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 IUCN LR Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 IUCN LC .79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.

Aneksi IV Dir.141 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .92/43 IUCN LR - Ablepharus kitaibelii Anguis fragilis Pseudopus apodus Algyroides nigropunctatus Lacerta trilineata Lacerta viridis Podarcis muralis Dolichophis caspius Elaphe quatuorlineata Hierophis gemonensis Malpolon insignitus IUCN LC Aneksi IV Dir.92/43 IUCN LC IUCN LC.IV Dir. Aneksi II.92/43 Aneksi II.92/43 Aneksi II.92/43 IUCN LC Aneksi IV Dir. Aneksi IV Dir.IV Dir.92/43 Aneksi IV Dir.PRBCATESVL220 .92/43 IUCN LC IUCN LC Testudo hermanni Emys orbicularis Mauremys rivulata Hemidactylus turcicus Mediodactylus kotscyi Aneksi II.92/43 IUCN LC Aneksi IV Dir.92/43 IUCN LC.IV Dir.92/43 - . Galerida cristata Motacilla flava Motacilla alba Bombina variegata Bufo bufo Pseudepidalea viridis Rana dalmatina Rana graeca Pelophylax ridibundus Pelophylax kurtmuelleri Salamdhera salamdhera Lissotriton vulgaris Triturus cristatus Habitati Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Lume/Rere Pyll Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Amfibet Pellgje me uje Pellgje me uje Pellgje me uje Pyll/ Toke me bar gjysem natyrore Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Zvarraniket Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Wetldhe Wetldhe All Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Niveli i Rrezikuar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis IUCN LC.IV Dir.Speciet Erithacus rubecula Oenanthe hispanica Oenanthe oenanthe Delichon urbica Hirundo rustica Riparia riparia Sylvia spp.

92/43 Aneksi II.92/43 Aneksi IV Dir.6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Habitati Pyll/Pellgje me uje Toke e lagesht Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Pyll/ Shkurret Mesdhetare Gjitaret Toke me bar gjysem natyrore /Toke e kultivuar/ Shkurret Mesdhetare /Pyll Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Niveli i Rrezikuar IUCN LC Aneksi IV Dir. Per fat te keq.92/43 Shkurret Mesdhetare /Kreshtat e shkembit Pyll Toke e kultivuar Toke e kultivuar Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Pyll/ Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Pyll(bregore)/ Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Pyll(bregore)/Lume Aneksi IV Dir. fenomenin e erozionit te tejskajshem.92/43 Aneksi IV Dir.92/43 5.92/43 Tipike per Ballkanin Perendimor Tipike per Ballkanin Perendimor Aneski V Dir.142 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . prerjen e tejskajshme te pemeve per djegie.IV Dir. Speciet me te rendesishme tokesore jane Lutra lutra dhe Myotis myotis. mangesite e shumta ne te dhenat per perberjen e specieve ne zonen e studimit dhe ne zonat perreth nuk lejojne qe te vleresohet me kujdes rendesia e faunes qe jeton ne zonen e studimit. te cilat mund te prishen nga shkarkimi i drejtperdrejte i ujrave te perdorura te pa-trajtuara urbane dhe industriale.5. Prania e faunes ne zonen e studimit eshte e lidhur ngushte me cilesine e habitateve natyrore.92/43 Aneksi II. .92/43 Aneksi IV Dir.IV Dir. te cilat kane nevoje per habitate me cilesi te mire. disa prej tyre jane te rrezikuara dhe kane nevoje per mbrojtje. Perfundimi Ndermjet specieve qe pritet te hasen ne zonen e studimit.92/43 Aneksi IV Dir.IV Dir.Speciet Natrix natrix Natrix tessellata Platyceps najadum Telescopus fallax Zamenis longissimus Zamenis situla Vipera ammodytes Erinaceus concolor - Suncus etruscus Talpa caeca Talpa stankovici Myotis myotis Myotis mystacinus Pipistrellus kuhlii Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus Lepus europaeus Microtus felteni Microtus thomasi Mus spicilegus Vulpes vulpes Mustela nivalis Mustela putorius Martes foina Lutra lutra Aneksi II.2.92/43 .92/43 Aneksi IV Dir. gjuetine e pakontrolluar dhe peshkimin dhe shqetesimin e njerezve.92/43 Aneksi IV Dir.

Colacino “Brioflora dell’albania: situazione attuale e considerazioni in relazione ad una possibile utilizzazione nel biomonitoraggio ambientale” S. J. qe ka pasur si synim identifikimin e ngjarjeve kryesore qe lidhen me zhvillimin historik. 53 . 53 . “On the status dhe distribution of the large carnivores in Albania” 5.. • Karakterizimi i peizazhit aktual. Jani Vangjeli. mbi vecorite e peizazhit ne vendndodhje.. Atti 4 : 357-364 J.3. Hoda P.7.) 8 (1-2) (1996): 67 .F.s. 65. Zool..PRBCATESVL220 . B. PEIZAZHI Analiza aktuale e cilesise se peizazhit te vendndodhjes se Impiantit te Energjise eshte realizuar duke aplikuar metodologjine qe vijon: • Veshtrimin Historik.73 Proko A. M. Vangjeli.6.7. Ruci. Marano.S. Metodologjia e Analizes Metodologjia e adoptuar per analizen e ndikimit ne peizazh perfshin identifikimin e ndjeshmerise se zones ne studim dhe vleresimin vijues se ndikimit te projektit te .5. “Specie vegetali e habitat rari e minacciati in Albania” Cahiers Options Méditerranéennes v. • Zona e Studimit Analiza e Ndjeshmerise se Peizazhit. 53 2000 Republic of Albania Ministry of Territory Adjustment dhe Tourism “Integrated Water dhe Ecosystems Management Project – Environmental Impact Assessment”September 2003 Ruci B. Marsan “Demersal fish assemblage biodiversity as an index of fishery resources exploitation” Ital.E. • Identifikimin e Peizazhit te zones ne studim dhe Kufizimet e Mbrojtjes Territoriale.I. Bibliografia Albania – Convention on Biological Diversity National Report Biodiversity Strategy dhe Action Plan – Sponsor: Global Environmental Facility Tirana November 1999 Alfred Mullaj. A.: 511-516 (1998) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Bego F..1. Buzo K.Agricole 1983 Prigioni “Distribution of Mammals in Albania” Hystrix (n. Mullaj A. Vangjeli J. Dida M. Dhimitër Peçi “General considerations on the flora dhe vegetation of Albania’s rivers” C. 5.. “Caratteristiche della vegetazione e dinamismo degli ecosistemi forestali nella regione costiera di Valona” Cahiers Options Méditerranéennes v.143 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Xhulaj “Flora dhe Vegetation of Albania” Cahiers Options Méditerranéennes v.2000 Pignatti “La Flora d’Italia” Ed. Mullaj. Suppl.2000 Ungaro..

vecorite natyrore.1a Vleresimi i Ndjeshmerise se Peizazhit – Sinteza e Elementeve te marre ne Konsiderate Karakteristikat e Peizazhit Morfologjia Kriteret e Vleresimit Komponente Morfologjike dhe Strukturale Vizual Simbolik Elemente me kontore sipas formes se tokes te dukshem dhe karakteristik Vecorite Sisteme te dukshme peizazhi me interes natyror natyrore (prania e rrjetit ekologjik ose e zonave natyrore te rendesishme) Niveli dhe numri i peizazheve te mrbojtura dhe elementeve Mbrojtja kulturore Prania e elementeve te dukshem te vendbanimeve me interes Vlerat e historik trashegimise Shenja te dukshme te elementeve kulturore te peizazhit Kendveshtrime Shikueshmeria e nje zone te gjere peizazhi/prfshirja ne pamje skenike skenike Vecorite e Rallesia e elementeve te peizazhit peizazhit Emri per arsye artistike.PRBCATESVL220 . Pozicioni i tij gjeografik ishte mjaft i favorshem.sh. Durrës u themelua si Epidamnos ne 627 Para Krishtit nga kolonet Greke nga Korinti dhe Korfuzi. vlerat e trashegimise. nje nga qytetet me te rendesishme te Shqiperise ne aspektin ekonomik dhe historik. sic eshte perceptuar nga komunitetet vendore. i njohur.2.144 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .propozuar (p. 5. • Ndjeshmeri peizazhi E larte. Tabela 5. niveli i mbrojtjes. vleresimi i ndjeshmerise se peizazhit realizohet duke perpunuar dhe grumbulluar vlerat e brendshme dhe specifike te modeleve baze te peizazhit si vijon: morfologjia. • Komponenti simbolik. Ndjeshmeria e peizazhit vleresohet bazuar ne komponentet qe vijojne: • Komponenti Morfologjik dhe Struktural. Elementi karakterizues i ketij komponenti eshte kendveshtrimi skenik i identifikuar. • Ndjeshmeri peizazhi Shume e Larte. duke qene se ndodhet .7. qe i referohet vleres simbolike te peizazhit. Ky element karakterizues i ketij komponenti eshte Vecoria e Peizazhit. • Ndjeshmeri peizazhi E ulet. merr ne considerate perceptimin e peizazhit te vlerave panoramike dhe pamjeve te rendesishme. nivelin e ndikimit specific per mjedisin e zgjedhur).7. i shfrytezuar nga turistet ose vdheasit sin je pike e privilegjuar observimi per qellime panoramike. historike ose letrare (pike turistike) Klasifikimi qe vijon eshte aplikuar per vleresimin sintetik te ndjeshmerise se peizazhit: • Ndjeshmeri peizazhi Shume e Ulet. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Komponenti vizual. Niveli i ndikimit ne peizazh percaktohet nga kombinimi i rezultateve te marra per Sensitivitetin e Zones ne Studim dhe Incidencen e Projektit. Veshtrim Historik Vendndodhja e projektit eshte prane qytetit te Durrësit. • Ndjeshmeri peizazhi Mesatare.

Shqiperia rreshqiti ne anarki ne vijim te kolapsit te skemave piramidale.145 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Republikes se Venecias. Durrësi u be fokusi i emigrimeve ne mase nga Shqiperia me anije te rrembyera ne port dhe qe kishin si destinacion Italine. qyteti u pushtua nga Italia ne 1915 dhe nga AustroHungaria ne 1916-1918. por pas nje lufte me Republiken Romake ne 229 Para Krishtit perfundoi ne nje deshtim perfundimtar per Iliret dhe qyteti i kaloi Sundimit Romak. Anastasius I rindertoi dhe perforcoi muret e qytetit. Ca kohe me pas ne ate shekull. Romaket i vendosen atij emrin Dyrrachium. i cili eshte i rrethuar nga mocale ne toke dhe kreshta te larte ne pjesen drejt detit. Pjese te rendesishme te mbrojtjeve antike te qytetit mbeten ende. Muret e larta 12m (36ft)-ishin kaq te trasha sa kater kalores mund te vendoseshin perkrah njeri-tjetrit. Nje termet ne 1926 prishi nje pjese te qytetit dhe rindertimi i dha qytetit nje pamje me moderne. Qyteti u demtua rende nga bombardimi i aleateve gjate luftes dhe pajisjet ne port u hodhen ne ere nga Gjermanet qe u larguan ne 1944. duke i kaluar disa perandorive: Normaneve. Kur ju kthyer sovranitetit shqiptar. mbreti i Ilirise ne312 Para Krishtit. Epidamnos u pushtua nga Glaukias. Ne 1997. Ai u be stacioni final i hekurudhes se pare shqiptare. Dyrrachium u be kryeqyteti i provinces Romake te Epirus nova. qyteti u pushtua disa here.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Ne shekullin e 4 Pas Krishtit. duke e bere qytetin shume te veshtire per sulmuar qofte nga toka. Pas renies se Perandorise romake. Lufta e dyte Boterore e gjeti Durrësin (i quajtur perseri Durazzo ne Italisht) dhe pjesen tjeter te Shqiperise te aneksuar ne Mbreterine e Italise ndermjet 1939-1943. megjithese ato jane reduktuar shume me teper gjate shekujve. Nje fuqi paqeruajtese e drejtuar nga italia u pozicionua ne Durrës dhe qytete te tjera shqiptare per te rivendosur rregullin. Vlera strategjike e Durrësit sin je port detar e beri ate nje qellim ushtarak te shkalles se larte per te dyja palet. Dyrrachium u godit nga nje termet i fuqishem. pastaj te pushtuar nga Gjermania Naziste deri ne 1944. i cili shkaterroi mbrojteset e qytetit. .perreth nje limani shkembor natyror. qofte nga deti. qyteti i kaloi Perandorise Bizantine dhe vazhdoi te ishte nje port i rendesishem dhe nje lidhje e rendesishme ndermjet perandorise dhe Europes Perendimore. Per shkak te vendndodhjes strategjike te Durrësit. Kohe me pas. megjithese kishte mjaft sugjerime se qellimi i vertete i "Operation Alba" ishte parandalimi i refugjateve ekonomike qe vazhdonin t’i perdornin portet e Shqiperise si nje rruge per te migruar ne Itali. Durrësi ka qene nje qytet aktiv ne levizjen kombetare per liberalizimin e Shqiperise ne periudhat 1878-1881 dhe 1910-1912. Qyteti u be kryeqyteti i pare shqiptar ne 7 Mars 1913. Ne vijim te renies se rregjimit komunist ne 1990. Regjimi Komunist i Enver Hoxhes rindertoi me shpejtesi qytetin pas lufte. me nje liman modern te ndertuar ne 1927. Durrësi u be kryeqyteti i perkohshme i vendit ndermjet 1918 dhe Mars 1920. Ai pati nje lulezim ekonomik fale investimeve italiane dhe u zhvillua si nje port detar te madh. Serbise. te filluar ne 1947. duke krijuar keshtu fortifikimet me te forta ne Ballkanin Perendimor. te cilat shkaterruan ekonomine ne vend. Ai u pushtua nga Aleatet ne Tetor 1918. pergjate shekujve. Gjate Luftes se Pare Boterore. duke themeluar nje shumellojshmeri industrish te renda ne zone qe shtriheshin deri tek porti.

Nje numer i madh varresh dhe shenjash varri te datave nga ato Arkaike ne ato Romake te Hershme jane vendosur ne lugina ne veri dhe veri-perendim te Durrësit. (2) Burimi: The Durrës Regional Archaeological Project: Archaeological Survey in the Territory of Epidamnus/Dyrrachium in Albania Jack L. e gjithe zona ne lindje te vargut bregdetar ndermjet Durrësit dhe Porto Romanos eshte perdorur per qellime bujqesore (2) .2a. 2003). Wolpert. Davis.146 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Hesperia. Acheson. duket se qe nga kohet e hershme helene. Stocker. Vol. Ata u ndertuan per te mbrojtur vendin nga nje sulm i huaj i para-menduar nga Pakti Perendimor apo ai i Varshaves. historia e fshatit te Porto Romano.Gjate luftes se Kosoves ne 1999 qyteti strehoi 110. Disa varre jane zbuluar prane mocalishtes ne zonen ndermjet Spitalla dhe Porto Romano. Phoebe E.1 (Jan. Sharon R. nje vendbanim i vertete gjithashtu duket se ka ekzistuar ne Porto Romano. John W. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sic tregohet ne Figuren 5. qe nuk ndodhi asnjehere.Ne kete kohe. No. Iris Pojani.PRBCATESVL220 .2a Bunkere prej Betoni. Ata mund te gjenden cdo 100 deri 150 metra pergjate plazhit te qytetit. Figura 5. Aaron D. Zona e Studimit karakterizohet nga prania e nje numri te madh bunkeresh. 72. bunkere te shumte prej betoni te ndertuar nen diktaturen e vjeter ndodhen ne Durrës dhe perreth tij. . te ndertuar nen diktaturen e vjeter ne zonen e vendndodhjes Ne menyre me specifike. Ha .7.000 refugjate qe i shpetuan luftes ne Kosove dhe u be baze e operimeve per shume prej atyre qe ju pergjigjen refugjateve.7. agjencite e ndihmave ne Shqiperi. Afrim Hoti. – Mar. Edhe ne pjese te tjera te Shqiperise.

Integrated Water & EcoSystems Management Project – World Bank .3a.7.2a).147 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . 6 Qershor 2002 (Ligji per Zonat e Mbrojtura). • Kategoria VI: Zona e Mbrojtur e Burimeve te Menaxhuara. nese ka.2. (3) Burimi: Integrated Safeguards Data Sheet . qe vijon.0 ~7 Durrës Durrës Rrushkull Urdhër MB Nr. analizimit te dhenave te literatures (sic jane studime arkeologjike) dhe identifikimit te trashegimive kulturore te rendesishme prane vendndodhjes se perzgjedhur. dhe mbrohet qe nga 1995 si Zone e Menaxhimit te Habitateve/Specieve. Zonat e mbrojtura qe ndodhen prane vendndodhjes se perzgjedhur jane shenuar ne th liste ne Tabelen 5. klasifikjuar sipas IUCN (Unioni Boteror i Konservimit). 6 Qershor 2002 dhe Udhezimeve IUCN.6.5. i eshte nenshtruar te njejtit regjim mbrojtjeje te parashikuar per Monumentin th Mjedisor te identifikuar nga Ligji n°8906. 6 Qershor 2002).PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Katalogu i Monumenteve mjedisore: sipas Vendimit n°676 te 2002. Zonat e Mbrojtura klasifikohen si me poshte: • Kategoria I: Rezerva Strikte Natyrore. dhe ne menyre te sakte 7 km ne veri’ te vendndodhjes. • Kategoria III: Monument Natyror. Sipas Ligjit n°8906. • Kategoria II: Parku Kombetar. • Kategoria IV: Zona e Menaxhimit te Habitateve/Specieve. ne veri’ te grykes se lumit Erzen.3a Kategoria I II III IV V VI Zonat e mbrojtura (sic jane identifikuar nga Ligji 8906.7.2.000 zogjve te ujit . • Kategoria V: Peizazhi/Panorama detare e mbrojtur. 1994 Udhezimet (Figura 5. dated 26 Dhjetor 1995 Asnje lloj zone e Kategorise V nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise VI nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Sic eshte raportuar ne Tabelen e meparshme vetem nje zone e Mbrojtur ndodhet ne rethinat e vendndodhjes se Impiantit te Energjise ne Porto Romano. Tabela 5. date 6 Qershor 2002) ne Zonen e Studimit Rajoni Provinca Zona e Percaktimi Siperfaqja Distanca (Prefektura) (Rrethi) Mbrojtur (ha) (km) Asnje lloj zone e Kategorise I nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise II nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise III nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur th 650.7. vendndodhjet tashme te perfshira ne katalogun e 1981 Monumenti Mjedisor.3. Zona me toke te lagesht e Rrushkullit klasifikohet gjihashtu si Zone e Rendesishme e Zogjve (IBA) 3 fale pranise se mbi 10. Kufizimet Kufizimet Mjedisore dhe Kulturore ne Zonen e Studimit jane identifikuar duke analizuar burimet qe vijojne: • Zonat e Mbrojtura identifikuar nga Ligji Shqiptar (Ligji n°8906. th • Trashegimite Kulturore: permes analizes historike te vendndodhjes.

• Zbulimet Arkeologjike qe ndodhen ne pjesen jugore te kepit te Spitalla. particular geological dhe geo-morphological formation. ICAA (Qendra Nderkombetare per Arkeologjine Shqiptare). nje tempull arkaik dhe dy vendndodhje te reja nekropolis (Burimi: Raporti i Studimit ICAA 2006). Sipas informacionit historik te raportuar me lart nuk pritet te kete vlera arkeologjike. aesthetic value dhe importance shall be declared Natural monuments .of a surface up to 50 hectares. scientific.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . eshte zbuluar nje vend para-historik. ne pjesen jugore e kepit te Spitalla.7.3a Pikat arkeologjike ne Porto Romano Nje segment muri me tulla e me allci i stilit Romak eshte zbuluar ne pjesen veriore te vargmalit bregdetare te Porto Romano -s (Burimi: Projekti Arkeologjik rajonal i Durrësit: Studimi arkeologjik ne Territorin e Epidamnus/Dyrrachium ne Shqiperi). a mineral deposit or a rare dhe endangered species or of a special. Zbulimet me te aferta te trashegimise kulturore jane: • Segmenti i nje muri Romak me tulla qe ndodhet ne vargmalin bregdetar ne Porto Romano (rreth 1. qe vijon. po punon per te rindertuar historine e kompleksit te kesaj qendre te madhe ne Adriatik. Muri Porta Romana . vendndodhja e mundshme emporion dhe e vendndodhjes para-historike u propozuan per percaktimin si park kombetar arkeologjik.3a.Nuk ndodhet asnje monument mjedisor (4) ne Zonen e Studimit. Sic pershkruhet ne Figuren 5. ne partneritet me muzeun e Durrësit dhe nje ekip arkeologjik italian. (4) Natural formation . Figura 5.7. fshati i zhytur Heleni dhe pikat arkeologjike sic jane Tempulli Arkaik.5 km ne jug te vendndodhjes se Impiantit te Energjise).including peculiar trees . Duke ju referuar vlerave arkeologjike ne zonen e investiguar.148 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

7. Tokat me bar gjysem-natyrore jane rezulatet e efekteve te kombinuara te proceseve natyrore dhe aktiviteteve antropogjenike (sic eshte kullotja e lopeve). 5. .4a). Ne jug te vendondodhjes nje reliev i ulet (lartesia maksimale rreth 100 m mbi nivelin e detit) ngrihet pergjate vijes bregdetare. qe ndodhet menjehere ne very i Impiantit te Energjise ne Porto Romano ndan Gjirin e Porto Romanos nga Gjiri i Lalzit.4. Figura 5. por jashte perimetrit te zones sone.7.3a). Elementet Aktuale te Peizazhit Siperfaqja eshte e mbuluar nga mocali dhe i eshte nenshtruar ri-vendosjes se viteve 60.7.Ne zonen ne jug te zbulimeve te Porto Romano-s ka nje Impiant municionesh te pas-luftes se dyte boterore. karakerizuar nga shkurre te vogla) dhe toke me bar gjysem-natyrore (Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Vendndodhja e projektit shtrihet ne fushen e gjere bregdetare drejt Veriut te Durrësit. . Zonat arkeologjike te siper-permendura ndodhen prane zones se Impiantit te Energjise (Figura 5.7. Nje koder e ulet (lartesia maksimale 49 m mbi nivelin e detit).4a Rrjeti i Kanaleve te Ri-vendosjes Perdorimi i tokes karakterizohet kryesisht nga bimesia spontane (kryesisht shkurre mesdhetare. duke mbrojtur Porto Romano-n nga deti.7.4b).149 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nje rrjet i rregllt kanalesh ri-vendosjeje dhe kanalesh kulluese karakterizon zonen (Figura 5.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . .150 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .4b Toke me bar gjysem natyrore Shtresat e ndryshme te peizazhit pergjate vijes bregdetare jane dukshmerisht te karakterizuara nga prania e pikave te grumbullimit te hidrokarbureve dhe instalimeve te tjera.Figura 5.7.

151 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .4c Pamje nga Kodra e Porto Romanos Figura 5.4d Pamje nga Kepi i Spitalla .7.7.Figura 5.

duke i dhene nje structure gjeometrike. duke mbrojtur Porto Romano-n nga deti Megjithese zonen e karakterizon nje rrjet i rregullt kanalesh drenazhimi. per shkak te mungeses se elementeve vertikale (sic jane rreshtat me peme ose brezat me bregore) nuk arrin te dallohen komponente structural peizazhi. Disa objekte nderhyjne ne cilesine e peizazhit.4e.Sic tregohet ne Figurat e meparshme peizazhi perreth zones ne studim mund te perkufizohet si nje mjedis gjysem-natyror. qe ndodhet menjehere ne very i Impiantit te Energjise ne Porto Romano ndan Gjirin e Porto Romanos nga Gjiri i Lalzit. Vetem nje koder e ulet (lartesia maksimale 49 m mbi nivelin e detit). ne fushen bregdetare ne Porto Romano ka vetem pak shtepi dhe pak ferma.7. • Nje stacion pompues drenazhimi. te cilat ndodhen ne zonen e studimit dhe qe pershkruhen si me poshte: • Serbatore per hidrokarbure dhe akumulim gazi.4. sic tregohet ne Figuren 5.7.4e Depozitat 5.152 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ne pjesen jugore te gjirit.7. . ndodhet prane qytezes se Porto Romano-s. • Pontili i ngarkimit dhe shkarkimit te hidrokarbureve dhe gazeve ndodhet ne mes te gjirit te Porto Romano-s.4c dhe Figuren 5.7. Ne fakt.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1. Komponentet Morfologjike dhe Strukturale Komponenti morfologjik i zones se studimit karakterizohet nga fusha e gjere bregdetare. Ne jug te vendondodhjes nje reliev i ulet (lartesia maksimale rreth 100 m mbi nivelin e detit) ngrihet pergjate vijes bregdetare. Figura 5.

3. zona klasifikohet si me Ndjeshmeri te Ulet Peizazhi. 5.4.7. menjehere ne jug nga kepi i Spitalla (realizimi i kufizuar persa i takon numrit te perdoruesve dhe sezonit). • Aktivitetet dhe situate ne Portin Detar te Durresit.5a qe vijon jep sintezen e vleresimit te ndjeshmerise se peizazhit te realizuar duke marre ne kosnderate vleresimet dhe analizat e lart-permendura.153 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . si deshmi e nje territori te shtypur nga konfliktet e shekullit te kaluar. zona klasifikohet si me Ndjeshmeri te Ulet Peizazhi.7.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Tabela 5. E gjithe ndjeshmeria e zones ne studim klasifikohet si i Ulet. 5.2.5.4.8. Perfundime Tabela 5. Duke marre ne considerate sa me lart.Duke marre ne considerate sa me lart. Komponentet Pamore Ne zonen ne studim nuk ka kendveshtrime skenike dhe mungesa e pikave te ngritura kufizon mundesite per realizimin e peizazhit. Komponentet Simbolike Vendndodhja gjendet brenda nje zone me karakteristika simbolike te varfra. qe ndodhet ne pjesen me veriore te Gjirit te Porto Romano-s. Simbolizmi unik qe karakterizon fushen bregdetare te Porto Romanos jane vijat e shperndara te bunkereve prej betoni. TRAFIKU DETAR DHE RRJETI RRUGOR Ky paragraf paraqet nje pershkrim te shkurter mbi ceshtjet si: • Pershkrimi i rrjetit rrugor ekzistues.7.5a Komponente Vleresimi i sensitivitetit te peizazhit ne zonen e studiuar Karakteristikat e Peizazhit Morfologji Cilesia Ekologjike Mbrojtja Vlerat e trashegimise Kendveshtrimet skenike Vecorite e peizazhit Pesha e caktuar Morfologjike dhe Strukturale Vizuale Simbolike E ulet Mesatare E ulet 5. Duke marre ne konsiderate sa me lart.7. 5. Te vetmit perdorues te mundshem te cilesive estetike te gjirit te Porto Romano-s mund te jene turistet e detit lido.7. zona klasifikohet si Mesatare. .

8. ndermarrjeve ose kompanive te ndryshme autonome (Figura 5.154 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1a).000 km rruge Bashkie dhe Komune 4.136 km Rruge kombetare.1.000 km perfshi te gjitha klasat e rrugeve. qe do te thote 3.000 km rruge te tjera nen juridiksionin e autoriteteve.8. 10.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .500 deri ne 11. . Rrjeti Rrugor Ekzistues Rrjeti rrugor ne Shqiperi eshte afersisht 18.5.

1a Rrjeti Rrugor Kryesor dhe Dytesor ne Shqiperi .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .8.155 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.

trafiku tani eshte kufizuar vetem tek banoret vendas qe bejne tutje-tehu’ per ne Durres dhe tek disa kamione qe levizin drejt zones se re industriale te Porto Romano-s. .8. me nje korsi per cdo drejtim. Dy rruge te tjera te rendesishme jane te pranishme ne zonen fushore ne veri te Durresit (Figura 5.8. Eshte nje rruge me dy korsi per cdo drejtim. Te dyja jane rruge dytesore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1b Cilesia e Rrjetit Rrugor Kombetar Rruga kryesore ne zonen e vendndodhjes se projektit eshte rruga kryesore qe Durresin me Tiranen. Te gjitha rruget e tjera te pranishme ne zone jane rruge te pa-shtruara rurale apo “rruge pa rruge”. te cilat jane ndertuar per lidhur ish kompleksin kimik te Porto Romano-s me portin e Durresit. Ne pergjithesi cilesia e rrugeve eshte e dobet (Figura 5.62 km/km . Figura 5.4 % e rrugeve jane te shtruara dhe rrjeti rrugor ka nje dendesi prej rreth 2 0.8.Vetem 12. Duke marre ne considerate se industrite kimike te meparshme jane shkarkuar.156 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1c): • Durres – Rinas • Durres – Porto Romano.1b).

gjashte vjet me pare. Trafiku Detar i Portit te Durresit Ka kater porte kryesore ne Shqiperi. drejt Jugut te qytetit te Durrësit.157 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Parashikimi i trafikut per portin e Durrësit . Gjiri i Durresit eshte i mbrotur mire nga Kepi i Durresit.39.1 milione ton ne vit. e trafikut total transportohet me konteniere.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ne 0. megjithese ende e vogel. mbi 91% e volumit total te mallrave te perpunuar.Figura 5. Valepritesi kryesor eshte ndertuar ne drejtim jug-lindor per te mbrojtur skelen nga ana jugore. Faktori i trafikut te tejskajshem ne port eshte reduktuar ndjeshem gjate viteve nga 1. Niveli faktik i trafikut eshte rreth 3. qe ndodhet ne pjesen veriore te gjirit te Durresit.00. Porti eshte i mbyllur nga nje mol jugor ne forme valepritesi. ne 2003 cka nuk eshte arritur nga rritja e efikasitetit dhe produktivitetit. Trafiku i mallrave eshte mjaft i pa-ekuilibruar ndermjet importeve. i cili perben nje barrier natyrore nga dallget. Kapaciteti mesatar i trafikut te mallrave permes porteve te Shqiperise eshte rreth 5 milione ton ne vit.8. dhe eksportet.1d Rrjeti rrugor ne zonen fushore ne veri te Durresit 5.2. gjithnje e ne rritje. me pak se 9% te totalit. Nje pjese. ne nje total prej 78% te trafikut detar te Shqiperise. Porti i Durrësit ndodhet ne jug te Detit Adriatik. por nga praktika e ankorimit (deri ne tre anije prane njera-tjetres ne te njejtin vend ankorimi).8. Durrësi eshte porti kryesor ne Shqiperi me 77% te importeve te vendit dhe 89% te tonazhit te eksportit te vendit qe kalon ne te.

2a 3500000 Volumi i Punes ne Portin e Durresit 3000000 2500000 2000000 Tons 1500000 1000000 500000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Year . dhe eksporton minerale si krom. Figura 5. Figura 5. ngarkesat e pergjithshme. produkteve te lengshme. skrap.158 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . qe perfaqeson nje rritje mesatare vjetore prej 5. konteniere. material ndertimi. Ai konsiston ne importe te llojeve te ndryshme te mallrave sic jane: grure. etj. Trafiku i eksportit ka qene gjithnje e ne rritje qe nga viti 2003. cimento. etj. etj.8. kimikatet.9 % qe nga 2003. etj.5 milione ton ne vitin 2023. dhe eksporte te mineraleve sic jane: xeheror kromi.llogarit 8.b tregon te dhena per volumin e trafikut dhe shperndarjen import/eksport ne Portin e Durresit. Porti i Durrësit perpunon te gjitha llojet e ngakesave perfshi ngarkesat e mallrave. hekur-krom. konteniere.2a. Te dhenat tregojne nje rritje ne Volumin e Punimeve me afersisht 60% ndermjet 2001 dhe 2005.8. Trafiku i importit perfaqeson me shume se 85% te te gjitha aktiviteteve. pakove. hekur-krom.. konteniere. artikuj ushqimore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ngarkesat e rrezikshme..

.d tregojne te dhena mbi prirjen ne ndarjen e llojeve te mallrave te transportuara ne Portin e Durresit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .8.2c.159 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2b 100 Perqindja e Aktiviteteve ne Portin e Durresit 80 Percentage 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 Year Export Import Internal Transport Figurat 5.8.Figura 5.

2c Importe.8.160 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Porti i Durresit 2001 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2002 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2003 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2004 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2005 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers .Figura 5.

Container . Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2005 Chrome Conc. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap Chrome Conc. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2003 Chrome Conc.2d Eksporte. Porti i Durresit 2001 Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2002 Chrome Conc. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2004 Chrome Conc.8.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .161 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.

ndersa ndermjet aktiviteteve te eksportit sektoret kryesore perfaqesohen nga Kromi dhe mineralet e hekurit. prodhimet bujqesore. tullat dhe pllakat. efektet mbi lende dhe trupin e njeriut. Rrezatimet me frekuence te larte kryesisht prodhojne efekte termale. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Eksportet : minerale (ferro-kromi) 5. Keto shenime konfirmojne prirjen e pergjithshme te evidentuar ne Planin e Transportit Kombetar te Shqiperise. Ne fillimet e viteve 90.9. sektoret kryesore jane mallrat e zakonshme dhe cimentoja. perime dhe fruta (te transportuara ne distance te shkurtra. I vetmi lloj rrezatimi qe mund te shoqerohet me keto instalime jane rrezatimet jo-jonizuese. Popullsia qe jetonte ne vendet e pa-zhvilluara malore.162 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Per shkak te kesaj levizjeje te pa-kontrolluar te njerezve. ndersa rrezatimet me frekuence te ulet nderveprojne me mekanizmat biologjike te transmetimit te sinjalit ne trupin e njeriut. shpesh Brenda qytetit) • Trafku tranzit: materialet e ndertimit. makinerite elektrike dhe nga elektriciteti. kryesisht ne Veri te vendit. KUADRI SOCIAL-EKONOMIK 5. Burime te tjera rrezatimi jo-jonizues jane radio. mallrat qe vijojne po dominojne transportin e mallrave ne Shqiperi: • Tregtia me jashte: (76% e trafikut aktual te portit te Durresit) • Importet : materialet e ndertimit (cimentoja dhe qymyri i perdorur. ndryshimet politike u shoqeruan me levizjen e popullsise ne gjithe Shqiperine. raporti i popullsise rurale me ate urbane ndryshoi. Keto levizje te popullsise nuk jane rregjistruar. Frekuencat e emetimit te ketyre instrumentave jane shume te larta krahasuar me frekuencat industriale. stacionet elektrike dhe gjeneratoret elektrike nuk prodhojne rrezatime jonizuese. u zhvendos ne zona me te zhvilluara duke perfshire Durrësin dhe periferine e tij. Keto formohen nga fusha elektrike dhe induksioni magnetik me frekuence te ulet (50Hz). gruri dhe mielli. jane te ndryshme.10. Nuk eshte e pranishme asnje fushe e induktuar elektromagnetike.PRBCATESVL220 . • Tregtia ne vend: drithra. produktet e naftes.Duke marre ne konsiderate aktivitetet e importit. Dhjete qendrat me te medha urbane llogarisin 20% te . antenat radiotelefonike dhe sistemet e radarit. plehrat kimike.10. shufrat e hekurit dhe fletet metalike). prodhuar nga tension ii linjes se energjise.1. Te Dhenat Demografike Popullsia shqiptare ka nje moshe mesatere te ulet (rreth 32 vjec). Asnje linje energjie nuk kalon aktualisht ne zonen e vendndodhjes sone. Per kete qellim. FUSHAT ELEKTROMAGNETIKE JO-JONIZUESE Linjat e energjise. pije. 5. Ky dokument raporton se ne aspektin e volumeve.

kane 760 shtepi qe i perkasin Bashkise se Durresit. perqindja e vdekshmerise se femijve dhe e nenes eshte e larte. Ato rregjistra nuk reflektone plotesisht levizjen e popullsise Brenda dhe jashte vendit. Nuk ka asnje te dhene per popullsine e koheve te fundit apo aktuale per zonen e Porto Romano-s sepse nje pjese e madhe e vendbanimeve jane te parrregjistruara.popullsise totale ne fund te 1990 dhe 36 % ne 1999. Integrimin e Zonave Informale) vendbanimet informale ne Porto Romano. gjysma e tyre jetojne ne kushtet e varferise ekstreme.2. Zona e Porto Romano fillimisht ka qene shume rralle e populluar dhe pjesa me e madhe e njerezve jetonte prane kodrave. ne kuadrin e projekteve te permiresimit. kryesisht nga imigrimi i njerezve nga Shqiperia veriore dhe rajone te tjera.10. Nuk eshte dhene numri i banoreve. Aktualisht 5. te cilet kerkojne pune dhe te ardhura.163 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . zona e Durrësit ka pasur nje rritje te shpejte e te pa-kontrolluar te popullise. Feasibility Study for Urgent Risk Reduction Measures at Hot Spots in Albania. (UNEP. Sipas intervistave me ALUIZMI (Agjencia per Legalizimin. me nje numer shtepish banimi rreth 350. 2001) dhe jane korrigjuar perms delaratave te Zyres se Gjendjes Civile ne rrethe te ndryshme. perfshijne afersisht 200 ndertesa.1a Klasa e Popullsise Total Femije (age 0-1) Femije (age 1-14) Te rritur Popullsia e Porto Romanos ne 2003 Numri 2. Te dhena te perditesuara per statistikat e popullsise ne zonen e Porto Romano-s jane mbledhur gjate investigimeve te kryera ne zone.000 deri ne 7.1a. Nje vleresim i popullsise se Porto Romano eshte kryer ne Studimin e Fizibilitetit UNEP dhe raportohet ne Tabelen 5.384 35 115 2. ne kufi me lokalitete e identifikuara si "Varrezat e Reja" dhe "Hidrovori".1%. Ne dekaden e fundit. Urbanizimin. KUadri Social-Ekonomik Sipas Profilit te Vendit ne Sektorin e Strehimit (UN. popullsia u rrit per shkak te pranise se fabrikave dhe mundesive ne rritje per te jetuar dhe marre me bujqesi ne kete ultesire. per shkak te levizjeve te parregjistruara te ri-vendosjes. Pas ri-vendosjes se mocalishtes rreth 1980. te cilat jane hartuar bazuar ne rregjistrimet e tyre administrative.10. qe vijon: Tabela 5. dhe vendbanimet e fshatit Rinia. ALUIZMI konfirmoi se te gjitha ndertesat ne zone jane ilegale. Nje tjeter vendbanim ndodhet afersisht 1 km distance ne Lindje te vendit (fshati Rinia). 14% e femijeve nen 5 vjec jane te keq-ushqyer.000 njerez kane vendbanimet e tyre prane kodrave te Durrësit dhe ne fushen e Durrësit.234 Te dhenat jane llogaritur bazuar ne numrin e shtepive te verejtura me imazhet e satelitit te kombinuara me nje numer mesatar banoresh per cdo shtepi dhe te dhenat per moshen jane mbledhur ne nje studim te popullsise ne 86 shtepi ka 473 persona. Nje ne tre familje nuk ka shtepine e duhur. 5.10. Ne fund te 2001 popullsia urbane eshte rritur ne 42.6% e shqiptareve jane te varfer. . 2002) statistikat zyrtare treguan se 29.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Elbasanit. me 21% te grave pa pune dhe 16% te burrave.10. Ky kontrast rural-urban tregohet qarte ne te ardhurat per zonat rurale dhe urbane dhe ai shpjegon pjeserisht tendencat drejt migrimit urban (Figura 5. Papunesia eshte mbi mesataren ne qytetet e Beratit. Pasojat sociale jane perkeqesuar nga fakti se dy te tretat ose me teper e te papuneve nuk kane me te drejte per te marre perfitime (asistence) papunesie. Ne 1998 te ardhurat mesatare per nje familje ishin 16. 60% e te rinjve te moshes 16 deri ne 34 jane te papune dhe situata eshte me e keqe ne qytetet: Vlore (86%). Ne 1996. 90% e te varferve jetonin ne zonat rural. Tirane (66%). Puke (65%) dhe Shkoder (63%). Treguesit kryesore ekonomike per Shqiperine raportohen ne Tabelen 5. Ka nje nivel te larte te pabarazise ne shperndarjen ne vend te te ardhurave familjare. Varferia eshte me e larte ne very. te ardhurat jane 21. Kurbinit. ndersa punesimi i fshehur eshte karakteristik per zonat rurale. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Papunesia eshte nje nga arsyet kryesore te varferise ne zonat urbane. Ne zonat me me pak se 10.250 leke ne muaj.2a.12% e femijeve nen 15 vjec jane analfabete.PRBCATESVL220 . Mat (82%).2a Treguesit Kryesore Ekonomike per Shqiperine . ndersa 20% e familjeve te varfra merrnin vetem 5%. Permetit dhe Kucoves.2a). 20% jane pensioniste. Gjysma e te verferve jane te vete-punesuar ne bujqesi. Ne 1998. ne familjet e medha.620 leke ne muaj. Papunesia ne Shqiperia eshte specifike e gjinise dhe moshes. Ne Tirane 26% e popullsise jeton me me pak se nje dollar ne dite.10.164 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 banore.000 banore.10. 20% e familjeve ne gjendje te mire ekonomike merrnin 48% te te ardhurave totale familjare. Figura 5. nersa ne periferine e Tiranes perqindja e tyre shkon ne 36% . ndersa ne zonat me me shume se 10. te ardhurat per nje familje rane ne 14.240 leke ne muaj. qe drejtohen nga te rinj ose njerez me arsim te paket. Shkodres.

Ndarja sipas Statistikes ne 1998 (Ndarja sipas Statistikes 1: Te Ardhurat me te Ulta.10. Ndarja sipas Statistikes 5: Te ardhurat me te Larta) Tendencat e pa-punesise dhe te punesimit ne Shqiperi ne dekaden e fundit tregohen ne Figurat 5.165 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .10.al .2b dhe 5. Figura 5.2b Papunesia ne Shqiperi Source: www.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .instat.gov.2a Perqindja e Popullsise ne Zonat Rurale dhe Urbane sipas te Ardhurave.Figura 5.10.2c.10.

10.000 te tjere ne komunat fqinje. Numri total i njerezve te papune ne zone do te ishte atehere afersisht 30.000 nga nje zone me 100.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Impianti i Lindanit/Dikromatit • 1944 deri ne 1967 – Nje fabrike lekure • 1967 deri ne 1987 – Prodhimi i Dikromatit.gov.instat. Nje njesi paketimi kartonash eshte aktualisht aktive brenda territorit te Pikes se nxehte 1.166 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2c Punesimi ne Shqiperi Source: www.000 njerez. por nuk kufizohet vetem ne mbetjet e Lindanit. Historia e instalimeve industriale ne vend eshte si vijon: Vendndodhja e Squfurit • 1982 deri ne 1987 – Prodhimi i klorurit te zinkut. Jun 2008) mund te kete deri ne 21. mungesa e Lindanit me pluhur gelqeror dhe nje vend per hedhjen e squfurit.al Sipas Vleresimit te Shpejte Mjedisor per Parqet Industriale dhe Energjetike ne Porto Romano (Ldheell Mills.000 njerez te papune ne qytetin e Durresit dhe ne vendbanimin informal te Porto Romano dhe 9. Zona e Porto Romanos eshte shfrytezuar historikisht per qellime industrial qe nga vitet ‘40s.Figura 5. sulfatit te magnezit dhe sulfatit te aluminit qe perdoren ne perpunimin e lekures • 1982 deri ne 1987 – Prodhimi i Lindanit dhe pesticideve te tjera sic jane trikromatit i natriumit dhe Thiram Disa pjese te tokes brenda zones se pikes se nxehte 1 jane privatizuar dhe do te perdoren per aktivitetin e prodhimit ne te ardhmen e afert. Zona e akumulimit te ujit prane Kepit te Bishti Palles . Hedhja e mbetjeve ne Stacionin e Pompimit • Data te pa-precizuara– Perfshihet hedhja e mbeturinave.

pluhur squfuri. qe perfshijne vendet me prirje/zhvillime te ngjashme te shendetit dhe tendenca sociale-ekonomike te ngjashme dhe/ose grupime gjeopolitike. Megjithate. planet kombetare territorial per zonen parashikojne Zhvillimin Industrial dhe Energjetik ne vende te Zones se Projektit dhe ne jug te saj. tre te tjere brenda 1 km nga kufiri i zones. Dimetilaminen. Trimetilaminen. ne bregdet ne perendim te vendndodhjes sone • Restorant ne bregdet ne veri te vendndodhjes sone • Ferma dhe kullota. . Aktualisht aktivitete te vogla ekonomike jane ne proces ne zone. duke paraqitur te dhenat me te fundit mbi vdekshmerine.• 1989 deri ne 1998 – Akumulimi i mbetjeve nga procesi i prodhimit te Lindanit perfshi Disulfidin e Karbonit. 5. FAza e pare e investimit prej rreth 14. Toka ne pjesen brenda te siperfaqes se vendndodhjes duket e pa-kultivuar gjate studimeve ne terren. MonoMetilaminen.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . RAporti gjithashtu ben krahasimin e grupeve te referimit ne vend. Siperfaqja e ndertuar eshte rreth 29. Metanolin. Depot e naftes dhe te gazit jane te pranishme ne zone dhe ndodhen kryesisht brenda 1 km nga bregdeti Perendimor ne zonen ndermjet Kepit te Bishtit te Palles dhe Porto Romano-s.com). Reflektime mbi Shendetin ne Shqiperi nga WHO Ky dokument hedh nje veshtrim mbi statusin e shendetit ne Shqiperi. Nje pike e rendesishme e akumulimit te naftes dhe gazit eshte ende ne ndertim dhe perfshin nje infrastructure porti me sistem ngarkim-shkarkimi te produkteve te naftes nga serbatoret e saj tek instalimet perkatese si dhe nje sistem ngarkim/shkarkimi nepermjet autoboteve.167 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Etilenediaminen.riraoil. Veprimtarite e tjera te pranishme ne zone perfshijne: • Plazhet dhe rastorantet. Banka Boterore dhe donatore nderkombetare.11. Gjendja Kombetare ne Shqiperi Gjendja kombetare mbi Shendetin Publik eshte vleresuar bazuar ne raportin “Reflektime mbi Shendetin ne Shqiperi.000 m (www. publikuar nga Organizata Boterore e Shendetesise (WHO). Kapaciteti i tij i pergjithshem eshte 3 24.000 m³.1. SHENDETI PUBLIK 5. 2005”. Dikromatin e Natriumit. te cilat jane ne proces dhe financohen nga PNUD.000 m eshte perfunduar (5 rezervuare).11. semundshmerine dhe exkspozimin ndaj faktoreve kryesore te riskut se bashku me tendencat e kohes. Nje ferme ndodhet ne kufirin veri’-perendimor te vendndodhjes sone. ndersa komplet ngastra e 2 tokes se blere eshte 36.100 m². mbetjet e hekzaklorocikloheksanin (HCH). dhe ne te dhenat e grumbulluara nga Instituti i Statistikave ne Shqiperi (INSTAT). Keto veprimtari ekonomike kane lene nje ngarkese te madhe ndotjeje ne zonen se ciles i adresohen projekte permiresimi.

3 vite). jep vleresimin: gjashte vjet me shume ne lindje sesa llogaritja e WHO.8 vite) se sa per grate (3. nje person i lindur ne Shqiperi ne 2002 mund te prese qe te jetoje 70. 2005 .Shqiperia klasifikohet nga WHO Brenda grupit “Eur-B+C” .11.1 vjet per grate dhe 67.PRBCATESVL220 .1a Jetegjatesia e Pritshme ne Lindje per Meshkujt 1980 deri ne Vitet e Fundit Source: Highlights on Health in Albania.168 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Kjo llogaritje eshte dy vjet me e gjate se sa mesatarja Eur-B+C . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Shkaqet kryesore te vdekjes. Kjo klase perfshin 27 vende.3 vjet per burrat. Kuadri i shendetit public paraqitet ne paragrafet qe vijojne duke ju referuar tre tregueseve epidemiologjike: • Jetegjatesia e pritshme. Vendet me me vdekshmeri te ulet foshnjore klasifikohen si “Eur A”.4 vjet mesatarisht: 74. por me shume se tete vjet me e shkurter se sa mesatarja Eur-A. i cili perfshin 25 vende me vdekshmeri te ulet foshnjore dhe vdekshmeri te ulet ose te larte tek te rriturit.6 vite ne jetegjatesine e pritshme ndermjet 1987 dhe 2003. ne te cilat bazohet shifra e jetegjatesise se pritshme zyrtare (LE). Sipas shifrave kombetare. Jetgjatesia e Pritshme Sipas vleresimeve te WHO. Figura 5. Raportimi me i vogel i vdekjeve dhe veshtiresite ne mbledhjen e statistikave te popullsise shpjegojne pak a shume keto ndryshime. Kjo rritje ishte pak me e madhe per burrat (3. Ne 2002 statistikat kombetare mbi vdekshmerine. shqiptaret fituan rreth 3. • Ngarkesa e semundjes. shumica e te cilave jane shtete anetare te BE.

. Ata humbasin mesatarisht 9 vite me semundje.11. te quajtur jetegjatesia e pritshme e shendetshme (HALE).1b Jetegjatesia e Pritshme ne Lindje per Femrat. WHO perdor nje tregues per kete qellim.6 vjet). 2005 Pervec jetegjatesise se pritshme.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 5. Kjo humbje eshte me e madhe se sa mesatarja Eur-A average (7. duke zbritur vitet e llogaritura te jetes se kaluar me semundje dhe pa-aftesi nga jetegjatesia e pritshme e llogaritur. Per Shqiperine.3 vjet) dhe mesatarja Eur-B+C (7.169 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . WHO vlereson se njerezit mund te presin te jene te shendetshem per afersisht 87% te jetes se tyre. eshte gjithnje e me teper e rendesishme te dihet jetegjatesia e pritshme kur ke shendet te mire. 1980 deri ne Vitet e Fundit Source: Highlights on Health in Albania.

2005 Meqenese grate jetojne me gjate dhe meqense mundesia e perkeqesimit te shendetit rritet me moshen. 2002 Source: Highlights on Health in Albania.8 vite me teper te jetegjatesise se pritshme te shendetshme.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .170 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ngarkesa e Semundjes Ngaresa e semundjes ne nje popullsi mund te shikohet si nje hapsire ndermjet statusit actual te shendetit dhe nje situate ideale ne te cilen cdo njeri jeton deri ne moshe te madhe. grate humbasin me teper vite te shendetshme te jetes (10. Ato qe shkaktojne kete hapesire jane .8 vjet) se sa burrat (7. Megjithate grate ne Shqiperi kane 3.Figura 5.8 vjet).1c Jetegjatesia e Pritshme (LE) dhe Jetegjatesi e Pritshme e Shendetshme (HALE).9 kundrejt 10.5 vjet) sipas vleresimeve te WHO. grate jetojne me te shendetshme me shume se tre vjet me gjate krahasuar me burrat (13.11. Gjithashtu ndermjet 60 vjecareve. pa semundje dhe pa-paftesi.

pa-aftesine dhe vdekshmerine ne shendetin e popullsise. alkooli dhe presioni i larte i gjakut perbejne ngarkesen me te madhe tek meshkujt shqiptare.1 19. 2005 Tabela 5.1 4.5 2. dhe presioni i larte i gjakut dhe BMI e larte tek grate. pa-aftesia ne jeten e perditshme perben shumicen e ngarkeses se tyre ne shendetin e popullsise.11. pa-aftesia dhe faktore te caktuar risku qe ndikojne ne semundje.1a Dhjete Grupet Kryesore te Pa-aftesise si Perqindje te DALY totale per te dyja sekset en Shqiperi.6 9.9 Meshkuj Grupet e pa-aftesise Goditjet pa dashje Semundjet Kardiovaskulare Kushtet Neuropsikiatrike Neoplazma malinje Kushtet Perinatale Infeksionet ne Rruget e Frymemarrjes Semundje ne aparatin tretes Semundje Muskuloskeletale Semundje te organeve ndijore 3. ne rradhe zbritese.0 5. Vitet e pa-aftesise-jete e pershtatur(DALY) eshte nje matje e permbledhur qe kombinon ndikimet e semundjes.11.1a tregon dhjete kushtet paresore. .4 Grupet e pa-aftesise Kushtet Neuropsikiatrike Semundjet Kardiovaskulare Neoplazma malinje Goditjet pa dashje Semundje Muskuloskeletale Semundje te organeve ndijore Kushtet Perinatale Infeksionet ne Rruget e Frymemarrjes Mangesite ne te ushqyer Semundje ne aparatin tretes Total DALYs (%) 24.9 3.1 Goditje te qellimshme 2.11.171 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Tabela 5. tregon.3 16. Tabela 5.1b.3 4.vdekshmeria e parakohshme.5 9.0 4. 2002 Femra Total DALYs (%) 22.0 3. duhani. Per shkak se vdekshmeria nga kushtet neuropsikiatrike eshte e vogel.1 19.7 3. ne ngarkesen e semundjes ne popullsine mashkullore dhe femerore ne Shqiperi.0 7.7 Source: Highlights on Health in Albania. nga ana tjeter dhjete faktoret me te rendesishem te riskut me ndikimet e tyre perkatese. Sipas DALY.8 4. Goditjet padashje tek meshkujt dhe semundjet kardiovaskulare dhe kushtet neuropsikiatrike tek meshkujt dhe femrat perbejne ngarkesen me te madhe te semundjeve. Analzia qe vijon ben perpunimin e ngarkeses se semundjes ne popullsi. ne rend zbrites. qe llogarisin afersisht 90% te ngarkeses se semundjeve ndermjet meshkujve dhe femrave ne Shqiperi.4 3.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Kushtet eperkufizimit te gabuar rreth 13.7 4.0 4.7 zarzavateve Mungesa e aktivitetit fizik 2. 14% nga kanceri. shqiptaret kane gjithashtu nje risk te vogel vdekjeje per shkaqe te jashtme dhe helmime ne te gjitha grupmoshat dhe per te dyja sekset krahasuar me mesataren Eur-B+C .9 4. semundjet jo infektive te perzgjedhura llogariteshin ne rreth 76% te te gjitha vdekjeve en Shqiperi. 2005 2.5 1. 5% nga semundjet e aparatit te frymemarrjes.7 4. 2002 Femra Total DALYs (%) 12.11.4 Shkaqet kryesore te Vdekjes Ne 2003. .6 10. perjashto grate nen 15 dhe burrat nen 30.9 1. kane vleren me te larte te vdekshmerise ne kete grupmoshe.0 2.Tabela 5.5%.6 1. risku i tepert per te vdekur nga CVDs eshte tete here me shume se mesatarja Eur-B+C. se bashku me Turkmenistanin. Risku per vdekje nga kanceri eshte me i ulet per te gjithe burrat dhe grate ne moshe 15-vjecare ose me teper.5 Grupet e pa-aftesise Presioni i Larte i Gjakut BMI e larte Duhani Kolesteroli i larte Marrja e paket e frutavezarzavateve Mungesa e aktivitetit fizik Seks i pasigurte Tymi ne ambjent te mbyllur nga lendet djegese Alkooli Qenia nen-peshe ne femijeri dhe gjate memesise Total DALYs (%) 7.2 6. 3% nga crregullimet neuropsikiatrike dhe 2% nga semundjet e apartit tretes.172 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Meshkuj Grupet e pa-aftesise Duhani Alkooli Presioni i Larte i Gjakut Kolesteroli i larte BMI e larte Marrja e paket e frutave2. Per femijet dhe adoleshentet.PRBCATESVL220 . dhe Shqiperia.8 per demtime Plumbi 1.4 lendet djegese Source: Highlights on Health in Albania.1b Dhjete faktoret kryesore te riskut te Ngarkeses se Seumndjes se matur ne DALY ne Shqiperi. te pakten pjeserisht e shpjegueshme nga ndryshimet ne klasifikimin dhe rregjistrimin e shkaqeve te vdekjes. Shqiptaret jane ne rrezik me te vogel ndaj vdekjes per shkak te CVD-ve (semundjeve kardiovaskulare) sesa mesatarja Eur-B+C. Kjo mund te jete.2 Faktoret profesionale te riskut 1.4 7. Ne total 52% e te gjitha vdekjeve jane shkaktuar nga semundje te sistemit te qarkullimit. shkaqet e jashtme rreth 5% dhe semundjet infektive rreth 0.4 Tymi ne ambjent te mbyllur nga 1.2 1. megjithate. Sipas ketyre shifrave ne vend.5%.

.173 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Figura 5.11.1d

Shkaqet kryesore te Vdekshmerise sipas Seksit dhe Grupmoshes

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

Semundjet kardiovaskulare shkaktojne me shume se gjysmen e te gjitha vdekjeve ne Shqiperi. Vrasesit e vetem me te medhenj jane semundjet cerebrovaskulare (18,7% e te gjitha vdekjeve te 2003), semundjet ishemike te zemres (15,1%) dhe semundjet e qarkullimit pulmonar dhe semundje e tjera te zemres (12,5%). Vdekshmeria nga semundje kardiovaskulare eshte rritur si per te rinjte, edhe per ata te moshes mesatare (nen 45 vjec) dhe per te moshuarit (75 dhe me teper), ndersa nje prirje zbritese mund te verehet ne grupmoshat e tjera qe mbeten. Zhvillimi eshte i ngjashem per te dyja sekset dhe per semundjet ishemike te zemres dhe semundjet cerebrovaskulare. Kanceri shkaton vetem nje ne shtate vdekje ne Shqiperi. Vdekshemria poshte moshes 30 vjec eshte ne ulje dhe po ndjek mesataren Eur-B+C average. Meshkujt 30–74 vjec gjithashtu kane shifra ne zbritje te vdekjes, ne menyre te ndjeshme poshte mesatares Eur-B+C. Meshkujt e moshuar kane nje rrezik ne rritje per te vdekur nga kanceri, e barabarte me mesataren Eur-B+C . Shifrat e vdekjes nga kanceri per femrat jane ne rritje, por ato jane ende poshte mesatares Eur-B+C. Persa i takon vdekshmerise nga kanceri ne pergjithesi, shifrat per shkaqet specifike te vdekjes ne Shqiperi jane te ulta krahasuar me nivelet Eur-B+C , dhe jane ose ne ulje (kanceri i buzes, kanceri i fshikezes se urines, kanceri i ezofagut, kanceri i lekures, kanceri uterin dhe ovarian) ose pezull (kanceri kolorektal dhe kanceri indit limfoid dhe hematopoietik). Vdekshmeria nga kanceri i laringut, trakese, bronkeve dhe mushkerive eshte e ndryshme per burrat dhe grate. Per burrat, numri i vdekjeve mbetet i qendrueshem, dhe poshte mesatareve ne zbritje Eur-A dhe Eur-B+C . Per grate, po rritet me njejtin ritem si mesatarja Eur-A average dhe ajo tashme ka kaluar mesataren Eur-B+C. Keto te djhena mbi vdekshmerine reflektojne tendencat e meparshme ne pirjen e duhanit, te cilat u bene me te zakonshme ne Shqiperi ndermjet 1990 dhe 2000.

- 174 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Sipas te dhenave me te fundit, 60% e burrave dhe 18% e grave 15 vjec e lart jane duhanpirese ditore te rregullta. Figura 5.11.1e Numri i Standartizuar i Vdekjeve per Kancerin e Stomakut ne Njerezit e te gjitha moshaves, 1980 deri ne vitin me te fundit

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

Figura 5.11.1f

Numri i Standartizuar i Vdekjeve per Kancerin e Laringut, Trakese, Bronkeve dhe Mushkerive tek Femrat, te gjitha moshat, 1980 deri ne vitin me te fundit

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

- 175 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Te Dhenat e Institutit te Statistikes se Shqiperise (INSTAT) Gjendja shendetsore ne Shqiperi eshte studiuar nga Instituti i Statistikes se Shqiperise (INSTAT) nepermjet tregueseve statistikore. Treguesit kryesore shfaqin nje prirje te qendrueshme te permiresimit per kujdesin shendetesor paresor dhe sherbimeve spitalore. Niveli i disa tregueseve te rendesishem sic jane: jetegjatesia, vdekja dhe semundjet kronike jane te krahasueshem me ato te vendeve te zhvilluara, ndersa vdekshemria foshnjore, vdekshmeria maternal dhe semundjet akute infektive jane te krahasueshme me ato te vendeve ne zhvillim. Statistikat tregojne se nje numer relativisht i larte vdekjesh dhe semundjesh ne Shqiperi eshte rezultat i pirjes se duhanit, alkoolit, pakujdesise ne rruge, perdorimit te drogave ilegale, ushqimit dhe stresit si nje dukuri e re modern e shoqerise. Te jetuarit ne pasivitet eshte nje faktor risku sepse ai paraqet nje problem te mundshem per hipertensionin, semundjet e zemres, ataket, etj. Figura 5.11.1g
350

Shkaqet kryesore te Vdekjes sipas Grupeve te Semundjeve
Endocrin,metabolic,nutricional Nervous system Respiratory system diseases Genitourinary system diseases External injury, poisoning

300

Neoplasm Blood, blood-forming organ diseas Circulatory system diseases Digestive system diseases Ill-defined conditions

Num. per 100.000 inhabitants

250

200

150

100

50

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year

Source INSTAT

- 176 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

- 177 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

5.11.2. Gjendja ne Porto Romano Hyrje Ky seksion bazohet ne permbajtjen e raportit “Vleresimi i ndikimit te ndotjes mjedisore ne shendetin e banoreve te zones se Porto-Romano-s” publikuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave e Shqiperise ne 2005. Prania ne Porto Romano e prodhimit te meparshem industrial te lindanit dhe dikromatit si dhe e nje impianti per prodhimin e kimikateve me baze squfuri dhe e nje vendi mbeturinash per kimikate dhe mbetje, ka shkaktuar degradim serioz te mjedisit. Ndotja vazhdon akoma per shkak te migrimit te ndotesve nepermjet ujrave nentokesore te ceketa, largimit te ujrave te shiut dhe transportit illegal te dherave te ndotur. Vendondodhja dhe rrethinat menjehere prane saj perbejne rreziqe te medha per shendetin e njeriut. Ministria Shqiptare e Mjedisit ka autorizuar Projektin e Permiresimit ne Porto Romano, duke pasur si qellim permiresimin e kushteve mjedisore duke reduktuar ndotjen e dheut dhe ndikimet ne ujrat nen tokesore dhe duke reduktuar ndjeshem rreziqet per shendetin e njeriut dhe mjedisit te grupeve te popullsise qe ndodhet prane. Projekti konsiston ne ndertimin e nje vendi per groposje, qe te mbaje dheun e ndotur dhe materialet nga prishja nga ish zonat industrial ne Porto Romano, dhe levizjen e transportimin e dherave perkatese dhe materialeve nga prishja. Bazuar ne te dhenat mbi nivelet e ndotjes aktualisht rreziqet madhore per shendetin e banoreve vendas jane te lidhura me: • Konsumin e ujit nga puset ne vend (zyrtarisht e ndaluar, por ndoshta ndodh ende); • Konsumin e qumeshtit dhe mishit nga kullotja e kafsheve ne zonat e ndotura; • Konsumin e perimeve te ndotura; • Thithjen e therrmijave te ndotura nga ajri. Raporti “Vleresimi i ndikimit te ndotjes mjedisore ne shendetin e banoreve te zones se Porto-Romano-s” eshte realizuar e qellimin qe te vleresoje efektet e kushteve te ndotjes ne statusin e shendetit te banoreve, te percaktoje rekomandimet per te parandaluar perkqesimin e metejshem dhe te identifikoje nevojat per te kuruar njerezit e prekur. Dimensioni i Kampionit dhe Metodologjia e Perdorur Kampioni i studiuar konsistonte ne 200 njerez te ekspozuar ndaj ndotjes industrial, per periudha kohore variabel; eshte ndare ne dy grupe te medha: • Grupi i pare konsistoi ne 100 nxenes te shkolles 9-vjecare, kryesisht 13 vjec, te cilet ju nenshtruan nje testimi me pyetsorin perkates si dhe ekzaminimit subjektiv dhe neurologjik. • Grupi i dyte konsistoi ne 100 te rritur pa asne perzgjedhje paraprake, banore te komunes se Porto Romano-s per nje periudhe te pershtatshme kohore, me qellimin per te pasur efektet mbi shendeti te shkaktuara nga ndotja e jashtme e ambjentit.

- 178 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ndikimi i demshem eshte i dukshem ne traktin gastro-intestinal. Kjo mund te lidhet me ekspozimin per nje kohe te gjate te banorev. Kampioni i studiuar ju nenshtrua disa ekzaminimeve me te hollesishme sic jane: • Testimet Funksionale te Frymemarrjes. moshen. Efektet e mundshme te ndotjes mjedisore ne sistemin vegjetativ nervor u evidentuan nga analizat e vleresimit te refleksit. u zbuluan ne 12% te rasteve dhe epistakseve tek 11% e te rriturve te survejuar. zakoni i pirjes se duhanit. qe ishin te shoqeruara me efektet e kromatit. eksperienca e punes. Keto u konfirmuan gjithashtu nga ekzaminimi i funksioneve pulmonare dinamike: gati 50% e njerezve te verejtur kishin vlera jo-normale. Demet ne lekure. Me teper se me ekspozimin mjedisor.29% dhe 18. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Ekzaminimi Abdominal me Ultratinguj. te dhenat shendetsore te anetareve te familjes ne vecanti per bronshitin. u raportua gjithashtu. stresin. ashtu edhe tek femijet e ketij komuniteti.179 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Perfundime Konkluzionet konfirmuan se shume banore te komunes se Porto Romano-s vuajne nga pasojat e ndotjes mjedisore. disfoni dhe dhimbje ne kraharor) ishin te pranishme sit e te rriturit . Konkluzioni i pergjithshem eshte se zbulimet konfirmuan se shume banore te komunes se Porto Romano-s vuajne nga pasojat e ndotjes mjedisore.G. Sipas studimit.C. • Permbajtja e kromatit ne floket e femijeve.B.Pyetsori i perdorur per intervista perfshinte ceshtje si: niveli i arsimimit. • E. ankth dridhje muskujsh). Historiku i semundjeve ne familje konfirmon pranine e semundjeve pulmonare. Sindroma asteno-vegjetative (dhimbje koke.37% te te survejuareve. • Vleresimet e Reflekseve. ne lekure dhe mukoze. • Analiza te pergjithshme gjaku me formulen e leukociteve. Irritimi i lekures dhe epistakset ishin gjithashtu te pranishme tek femijet me perqindjet respektive 14. ne mbi 20% kj simtome ishte e shoqeruar me vjellje ose te perzjera. Simptomat respiratore (kolle. crregullime gjumi.PRBCATESVL220 . kjo mund te lidhej me demtimet kronike kardio-vaskulare. dhe kjo do te aplikohej ne vecanti tek banoret rrethinave prane ish faciliteteve industriale. zakonet e te ushqyerit. situate sociale-ekonomike. me tregues. Presioni i gjakut u pa se kishte ndryshuar (hipotension dhe hipertension) ne 55% te njeresve te vezhguar. Simptoma “dhimbje abdominale” ishte e pranishme ne 37% te rasteve.E. • Permbajtja e lindanit ne gjak. ne kavitetin e hundes dhe sistemin neurologjik. azmen bronkiale pulmonare T. • Permbajtja e kromit me valencen gjashte ne ujin e pusit. • Permbajtja e Lindanit ne qumesht. dhe semundje te tjera. dominimi i pirjes se duhanit ne zone eshte i ulet dhe kjo mund te sjelle nje lidhje te mundshme ndermjet ndotjes ne vend dhe simptomave respiratore.

Living Condition dhe Inequality in Albania.3. Per kete qellim raporti rekomandoi qe konsumi i qumeshtit te zones duhet te ndalohet. INSTAT (2004). Permbajtja e izomereve HCH ne qumeshtin e lopes ishte gjithashtu mbi standartet nderkombetare te sigurise. 5. Highlights on Health in Albania. . WHO (2005). NGa ana tjeter. ndersa izomeret gamma dhe delta nuk u detektuan. as per gjene e gjalle.180 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Forests dhe Water Administration of Albania (2005).11. Referenca INSTAT (2004). Nuk raportohet asnje e dhene specifike per ndodhjen e kancerit ne zone. ekzaminimet e kampioneve te ujit nga tub ii ujit nuk nxorren ne dukje asnje permbajtje Kromati. Population Projections for Albania 2001-2021.Analiza e izomereve HCH ne gjak nxori ne dukje perqendrimin e alpha dhe beta HCH mbi standartet nderkombetare.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Evaluation of the impact of environmental pollution on the health of inhabitants of Porto-Romano area. Albania: Selected Issues dhe Statistical Appendix. Sipas te njejtit raport do te jene te nevojshme studimet te metejshme shkencore per te verifikuar ndjeshmerine e femijeve dhe ndryshime kromozomale. International Monetary Fund (2005). Ekzaminimet e puseve te ujit shfaqen nje perqendrim te larte te perberjeve Chrome VI. Progress report on implementation of the National Strategy for Socio-Economic development during 2003. Ministry of Finance (2004). Ministry of Environment. Republic of Albania. Prandaj raporti rekomandoi qe uji i puseve te mos perdoret si uje i pijshem per banoret.

.181 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

PRBCATESVL220 . • transport i pa-vullnetshem i baltrave nga rrotat e kamioneve qe mund te shkaktojne pluhura kur thahen. 6.6. Ne pergjithesi. Siperfaqja e kantierit te ndertimit eshte afersisht 787. gjate fazes se ndertimi. duke marre ne considerate fazen e ndertimit dhe ate funksionale. sasia e dheut te perpunuar do te jete 3. nga te cilat 400. Faza e Ndertimit Ndikimi kryesor i mundshem ne cilesine e ajrit gjate fazes se ndertimit eshte eshte emetimi i pluhurave. • Largimi i therrmijave te pluhurit te shkaktuara nga erozioni i eres i siperfaqeve me grumbullime.000 m rrjedhin nga largimi i topsoil-it (shtreses se siperme te dheut). VLERESIMI I NDIKIMEVE 6.000 t. AJRI Ky paragraf analizon ndikimet ne cilesine e ajrit qe burojne nga realizimi i Impiantit te Energjise ne Porto Romano Power Plant. U perdor nje vleresim tregues i prodhimit te pluhurit dhe ndikimet e lidhura me te duke perdorur metodologjine e pershkruar me poshte. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndikimet jane te lidhura me dy Plane veprime: I pari me nje njesi 800 MWe dhe i dyti me dy njesi 800 MWe.182 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.000 m . te shkaktuara nga kamionet qe mbartin dhe’ e materiale. buldozere.1.1. 6. i shkaktuar nga punime civile qe lidhen me ndertimin e instalimeve te reja. germimet.400.000 m .000. 3 2 . • Veprimi mekanik mbi materialet inkoherente dhe germimet me eskavatore. etj.1. emetimet e pluhurave prodhohen nga aktivitetet qe vijojne: • Pluhurizimi dhe abrazioni i siperfaqeve. pluhuri prodhohet kryesisht nga perpunimi i materialeve ne rregullimet ne kantier. Germimet e nevojshme per te realizuar impiantin e ri do te zhvendosin 3 3 nje sasi dheu te barabarte me afersisht 2.1.7 t/m . vendosjet dhe transportet e agregateve. Duke marre ne considerate nje peshe specifike dheu te barabarte me 1. Keto krahasonhen me vlerat limit Europiane dhe Shqiptare.1. Sasia e pluhurit te prodhuar eshte proporcionale me volumin e materialit te perpunuar. Emetimi i Pluhurave Gjate realizimit te punimeve te planifikuara.

1.75 t pluhur.85 t/ha ne vit. Parametrat qe do te merren ne considerate ne vleresimin e erozionit te eres.75 Erozioni i shkaktuar nga era ne kantier. Normat teknike sugjerojne perdorimin e llogaritjeve parametrike qe lejojne te specifikohet rradha e magnitudes se depozitimit te pritshem. Tabela 6.1.7 Koha e Ekspozimit Emetimi i Pluhurit [years] [t] 0. gjate 10 muajve deri ne perfundim te punimeve. Gjithsej.1a Emetimi Total i Pluhurave ne Kantier Faktori i Emetimit [kg/t] 0. Model i perzgjedhur vlereson fraksionin e therrmijave qe vendosen ne distance te ndryshme nga burimi (Figura 6.6t.000 m ). Tabela 6. Duke llogaritur 260 dite pune (6 dite pune ne jave). jane: siperfaqja e ekspozuar.85 Siperfaqja e Ekspozuar [ha] 78. Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret Vleresimi i ndikimit te depozitimit te pluhurit ne largesi te ndryshme nga kantieri i ndertimit varet kryesisht nga kombinimi i dy faktoreve qe vijojne: kushtet meteorologjike dhe lloji i aktivitetit te kryer.3 kg/dite. Vleresimi i nenshtrohet pasigurive te shumta.Kjo vlere perdoret per te vleresuar prodhimin e pluhurave permes nje faktori standard emetimi te propozuar nga EPA per aktivitetet ne kantier te barabarte me 0.000 Total Emetimi i Pluhurave [t] 13.1.183 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . sasia e pluhurit qe shkaktohet nga aktivitetet ne kantier eshte rreth 137.6 Ngarkimi i kamioneve merr ne kosniderate vetem largimin e shtreses siperfaqesore 3 ne siperfaqen e kantierit (rreth 400.83 55.6 68 81.1.02 Materiali i perpunuar [t] 680. prodhimi ditor i SPM (Lende e grimcuar pezulli) eshte rreth 528.400. koha e ekspozimit dhe faktori specific i emetimit per rishperndarjen e pluhurit.000 m ) do te furnizohet diku tjeter. i cili sipas direktivave te EPA eshte i barabarte me 0.1.2a).000 3. Tabela 6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktiviteti Ngarkimi i Kamioneve Shkarkimi i Kamioneve .1.2.1. Tabela 6. .02 0.1. meqenese pjesa qe mbetet (rreth 3 1.1a qe vijon tregon vleresimin e emetimeve te pluhurit qe lidhet me te gjitha aktivitetet ne kantier.1.600.1.1.35 t.1. Kjo vlere nuk perfshin ri-shperndarjen e pluhurit per shkak te eres qe rrit ndjeshem perqendrimin e pluhurit ne atmosfere.1b Aktiviteti Erozioni nga Era Emetimi i Pluhurit per shkak te Ri-perhapjes nga era Faktori i Emetimit [t/ha*y] 0. prodhon rreth 55. 6.1b tregon faktoret dhe vlerat e llogaritura per emetimin e pluhurit per shkak te riperhapjes.02 kg/t. Emetimi total i pluhurit qe buron nga aktivitetet ne kantier vleresohet te jete 81.

Prandaj 100 metrat e pare perreth . Presupozohet qe rrjedha e pluhurit eshte e shperndare ne menyre te barabarte mbi nje siperfaqe drejtkendore vertikale. do te ishte e nevojshme te llogaritej ne varesi te drejtimit te reres. Nivelet e depozitimit te pluhurave ne toke vleresohen se fillojne nga shpejtesia gravimetrike ne vendndodhje. Presupozohet se emetimet ndodhin ne lartesi variable nga toka.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Front ii emetimit ne menyre te prere presupozohet se eshte rrenja katrore e gjithe siperfaqes teknike te kantierit. Ne menyre te prere. preferohet nje perqasje shumefishe.3 kg/dite). prandaj faktori specific i vleresuar i emetimit eshte i pavarur nga shpejtesia e eres dhe eshte adoptuar si kushte mesatare. Meqenese ky dimension eshte i panjohur. nje siperfaqe me e vogel perfshin nje vlere depozitimi me te madhe (per shkak ten je emetimi me te madh per njesi siperfaqeje).184 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . eshte vetem funksion i distances nga burimi dhe se shperndarja anesore e pluhurit eshte e paperfillshme. Ne keto kushte. edhe per shkak te kontureve te tij te ndryshme gjate jetegjatesise se kantierit. presupozohet se emetimet totale jane te ndara ne nje front linear. Shpejtesia e depozitimit varet nga permasat e therrmijave. dimensioni transversal i kantierit. Pervec kesaj. qe do te thote se shpejtesia e ulet redukton zonen e prekur dhe rrit depozitimin e pluhurit afer kantierit dhe situate e kundert ndodh me shpejtesine e larte te eres.Figura 6. Shpejtesia e eres presupozohet te jete e barabarte me 2 m/s. Therrmijat me te medha se 30 µm vendosen ne cdo rast prane kantierit. ne ete menyre eshte avantazhi i te dhenit nje tregues te drejperdrejte dhe te sigurte te situatave kritike ne cdo kantier. Me qellim qe te vleresohet shperndarja e pluhurit. orthogonal me drejtimin e eres. ndermjet 0 dhe 5 metra. jo patjeter ne nje rruge lineare. Metoda e perzgjedhur per vleresimin e ndikimeve paraqet nje vleresim te perqendrimeve maksimale ne drejtimin e eres nga kantieri.1. nje meter e gjere dhe me lartesi me parametra variabel. Persa i takon largesise se emetimit. dhe pastaj te hamendesohej shperndarja e emetimit brenda kesaj gjatesie. qe varet nga dimensioned e kantierit. presupozohet se depozitimi i pluhurit ne drejtimin e eres.2a Modeli i Depozitimit te Pluhurit Era Burimi Depozitimi Ky model llogarit nje factor depozitimi ne drejtimin e eres te burimit bazuar ne ngarkesen e emetimit te lart-permendur (528. ne kushte kritike meteorologjike. presupozohet se pluhuri nuk shperndahet ne menyre ortogonale me drejtimin e eres. Ne te vertete ndryshimet ne shpejtesine e eres mund te modifikojne perhapjen e pluhurit.1.

10 ⋅ F .E. 0.E. eshte e mundur qe te llogaritet largesia e depozitimit si nje funksion i shpejtesise se eres dhe lartesise se emetimit. eshte emetimi total i pluhurit (ne g/dite) Ndikimi i depozitimit te pluhurit vleresohet duke krahasuar vleren gravimetrike te depozitimit me vlerat e raportuara ne Raportin Perfundimtar te grupit te punes te “Komisionit Qendror kunder Ndotjes Atmosferike” te Ministrise se Mjedisit te Italise. qe varion ndermjet 1. 0.E.600 > 600 Indeksi i Pluhurit Mungon Praktikisht I Ulet Mesatar Mesatar – I Larte I larte Klasat e pluhurit I II III IV V .2a Klasat e Pluhurit ne varesi te Vleres se Depozitimit Pluhuri ne Total qe mund te vendoset (mg/m2day) < 100 100 – 250 251 .1.10 ⋅ F .3 cm/s.185 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .E. dendesi prej 2.E.10 ⋅ F . • Therrmija 20 µm: 550 metra ne drejtimin e eres. • Therrmija 30 µm: 300 metra ne drejtimin e eres.10 ⋅ F . 0. = 800 L • L eshte gjatesia e kantierit. Tabela 6. Shpejtesia e vendosjes e therrmijave me permasa mesatare (presupozohet te jene 3 me forme sferike.25 dhe 3.500 501 . Depozitimi i pluhurit ne largesi te ndryshme nga kantieri llogaritet pastaj ne varesi te hipotezes se bere me pare.1. pavaresisht nga cdo llogaritje numerike.10 ⋅ F .000 kg/m dhe diameter prej 10 deri ne 30 µm).PRBCATESVL220 .2a.kantierit konsiderohen te prekura ndjeshem.E. = + 800 L 550 L 0. ajo eshte e barabarte me 200 (metra) per zonat e 0. 0. Kjo metode lejon klasifikimin e nje zone bazuar ne indekset e pluhurit te treguara ne Tabelen 6. + + 300 L 550 L 800 L 0.1.10 ⋅ F . keto largesi jane per therrmijat e emetuara 5 metra nga toka me ere 2 m/s): • Therrmija 10 µm: 800 metra ne drejtimin e eres.1. • F.5 levizsshme te kantierit dhe deri ne A per zonat e pa-levizsshme(perfshire zonat 2 teknike). Duke marre ne considerate shpejtesine e lart-permendur. 2. ku A eshte siperfaqja e kantierit ne m . sipas formules qe vijon: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis D<100 m = relevant D100−300 = D300−550 D550−800 ku: • Dxx eshte depozitimi (ne g/m dite) brenda kufijve te distances se dhene ne m nga indeksi i poshte-shkruar “xx”.E.

8). ndikimi per shkak te depozitimit te therrmijave te ngritura ne ajer.000 n.s 6. 6. Sistemi i modelimit konsiston kryesisht ne tre modelet qe vijojne: • Para-procesori meteorologjik CALMET: prodhon fusha tre-dimensionale te eres dhe temperatures brenda fushes se modelimit.. Duke qene te dhena rezultatet e lart-permendura. zona me e afert e banuar 1. NO2.2. • Post-procesori CALPOST: analizon ne aspektin statistikor te dhenat e nxjerra nga CALPUFF dhe nxjerr te dhenat e duhura per analiza te metejshme.1. Per te realizuar simulimet. .1.PRBCATESVL220 . depozitimet e pluhurit ne vendodhje si Rina.htm#calpuff).1.300 182 300 – 550 74 550 – 800 * nuk eshte e llogaritur.2b.2b Tipologjia Ndikimi i Aktiviteteve te Kantierit Siperfaqja (m2) Ndikimi I Larte Mesatar I Ulet Mungon Praktikisht Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Distanca nga Depozitimi 2. kantieri (m) (mg/m dite) Kantieri 787.000 m nga kantieri. dhe jo nje mesatare ne nje pike te fiksuar. Karakteristikat CALPUFF Sistemi i modelimit CALMET-CALPUFF.1.* < 100 380 100 . me mbeshtetjen e California Air Resources Board (CARB).2. konsiderohen se “Praktikisht mungojne”. sic u rekomandua nga US-EPA qe nga 06/29/2007 (http://www. EPA) dhe pershkruar ne Shtojcen A te “Direktiva mbi Modelet e Cilesise se Ajrit”. Faza Funksionimit Paragrafi pershkruan vleresimin e perqendrimit ne toke te makro ndotesve (SO2.1. • Procesori CALPUFF: model i perhapjes qe paraqet emetimet ne fushen e eres nga CALMET dhe studion transport dhe perhapjen e tyre. qe shkaktohen nga aktivitetet ne kantier. Tabela 6. Sic tregohet ne Tabelen me lart. SPM) qe do te prodhohen gjate funksionimit te Impiantit te Porto Romano.1. Inc. u perdor sistemi i modelimit CALMET-CALPUFF (versioni 5.Rezultatet e vleresimit te marra mbi bazen e konsideratave dhe hipotezes se lartpermendur tregohen ne Tabelen 6.S.186 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . presupozohet – a prioritet – nje depozitim i madh. tani pjese e Earth Tech. u hartua nga Sigma Research Corporation.gov/scram001/dispersion_prefrec. perkufizohet “mungon praktikisht” ne distance mbi 550 m nga burimi. Perqasja e adoptuar eshte krejtesishte prere dhe vlerat e marra perfaqesojne depozitimin maksimal qe mund te ndodhe ne drejtimin e eres nga kantieri.epa.d.1. Duhet nenvizuar se kjo metode vleresime nuk merr ne konsiderate masat lehtsuese te synuara per te reduktuar emetimet e pluhurit nga kantieri i ndertimit. adoptuar nga Agjencia per Mbrojtjen Mjedisore te Shteteve te Bashkuara (U.

shperndarjen. Eksperimente te shumta ne tunele me ere treguan saktesisht turbulencen qe ndodh ne prani te ndertesave. Me qellim qe fusha e eres te marre ne konsiderate orografine. sic jane: • ulja ne nivel e ndertesave dhe larja. • Nje zone me me kavitet turbulent prapa structures qe eshte e rendesishme sepse shtellungat e kapura ne kavitet mund te perzihen shpejt ne toke. Fenomeni i uljes ne nivel te ndertesave shkaktohet nga turbulence e induktuar nga energjia e eres ne pengesa. Eshte nje model me shume shtresa dhe ne gjendje jo te qendrueshme. ne nje ndertese ne forme paralelopipedi kunder eres. normalisht tregon nje lartesi tipike me tendence gati logaritmike. homogjene ne domen. . Nje ndertese me dy faqe te paralelopipedit perpendikulare me drejtimin mesatar te eres. Fusha e eres eshte e rindertuar nga hapat vijues qe fillojne nga nje fushe ere qe shpesh buron nga era geostrofike. ne kushte meteorologjike qe ndryshojne ne hapesire dhe kohe. transformimin dhe depozitimin e ndotesve.187 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • orografia komplekse dhe bregdeti. CALPUFF permban algoritmi te ndryshme per te simuluar faktore te ndryshem. .CALMET eshte nje para-procesor diagnostikues meteorologjik. • depozitime te thata dhe te lageshta. Modeli fut vlerat e stacionit te monitorimit dhe aplikon algoritme specifike qe simulojne nderveprimin ndermjet tokes dhe vijave te rrjedhes. qe mund te riprodhoje fusha tre-dimensionale tee res dhe temperatures pergjate fushave dydimensionale te parametrave te tjere qe pershkruajne turbulencat atmosferike. CALPUFF perdor fushat meteorologjike te prodhuara nga CALMET. prodhon: • nje pike te bllokuar ne rreth dy te tretat e rruges per ne faqen e nderteses ne rrjedhen e siperme. CALMET permban gjithashtu nje modul mikro-meteorologjik qe percakton strukturen termike dhe mekanike (turbulencen) e shtresave me te ulta atmosferike. modeli perdor faktore korrigjues qe modifikojne shperndarjen dhe parametrat e rritjes se shtellunges. Eshte nevojshem simulimi i fushes se eres ne fushat komplekse te orografise te karakterizuara nga tipologji te ndryshme te perdorimit te tokes. por per simulime te thjeshta mund te perdoret per futjen e te dhenave nje fushe e jashtme ere. • drejtimi vertikal i eres. • transformimet kimike atmosferike. CALPUFF eshte nje model hibrid i shperndarjes (zakonisht i perkufizuar si ‘modeli shtellunge’). Ai simulon transportin. Me qellim qe te simulohet influenca hidrodinamike e ndertesave ne shtellunge. • Zona te vecanta ri-qarkullimi e cati dhe ne ane.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Profili vertikal i shpejtesise mesatare te eres. Ky faktor mund te jete shume i rendesishem sepse vorbullat qe terheqin shtellungen poshte mund te rrisin perqendrimet e ndotesve ne toke. • nje formim turbulence ku ri-vendoset nje rrjedhe e patrazuar.

Receptoret ku ndikimet vleresohen mund te jene te vecuar ose ne rrjet. burimet e siperfaqes pershkruajne nje emetim te perhapur ne nje zone me te gjere. .2. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Informacioni i nxjerre i kodit te CALPUFF. i perpunuar nga CALPOST. CALPOST analizon te dhenat e nxjerra nga CALPUFF dhe nxjerr rezultate qe jane te pershtatshme per perpunime te metejshme. duke krijuar harta izoperqendrimi si ato te paraqitura ne Paragrafin 6. Ne rastin e burimeve bregdetare. Fusha Mbuluese e Modelimit Rrjeti meteorologjik ku fusha e eres eshte ndertuar 60 km e gjate dhe 60 km e gjere me nje rezolucion 500 m dhe eshte i orientuar nga veriu. Me qellim qe te simuloje me mire kushtet reale te emetimeve. e cila tregon gjithashtu vendndodhjen e Impiantit te Energjise dhe stacionet meteorologjike. CALPUFF merr ne kosnderate fenomenin e flladit me qellim qe te modeloje ne menyre efikase Shtresen e Kufirit te Brendshem Termik (SHKBT).1.1. Kodi kerkon te dhenat e futura qe vijojne: • siperfaqen dhe te dhenat meteorogjike te shtrese se siperme te ajrit per te ndertuar fushen tre-dimensionale te eres (me CALMET). Burimet me pika simulojne emetime te kufizuara ne nje zone te vogel. konsiston ne matrica te vlerave te perqendrimit.5.188 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . CALPUFF lejon pershtatjen e gjeometrise se burimit (me pika.PRBCATESVL220 .detare.2. 6. Rrjeti i kampioneve eshte nje nen-set i nje seti meteorologjik dhe eshte 40 km i gjate dhe 40 km i gjere me nje rezolucion 500 m. • burimin dhe te dhenat e emetimit per te simuluar perhapjen e ndotesve ne ajer (me CALPUFF). SHKBT shkakton nje renie te shpejte te ndotesve ne toke.2a. Dosjet e te dhenave CALPOST mund te futen ne programme grafike komputerike per te krijuar hartat e perqendrimit ose depozitimit.Ne zonat bregdetare . Rezultatet mund te perpunohen nga cdo program GIS. burimet lineare simulojne emetime qe shperndahen pergjate nje drejtimi kryesor.2.1. lineare ose siperfaqesore). Vlerat e llogaritura ne cdo receptor mund t’u referohen nje ose me shume burimeve. Te dy fushat perfaqesohen ne Figuren 6.2.

rezolucioni i shtresave vertikale eshte me i larte ne shtresat qe jane te ngritura vetem pak (shiko Figuren 6. . qe eshte me teper e influencuar nga orografia.189 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2b).1. SHKP). Me qellim qe te pershkruaje me mire meteorologjine e atmospheres prane tokes (Shtresa Kufitare Planetare.Figura 6. nga 0 ne 4.1.500 m ngritje.2a Fushat dhe Stacionet Meteorologjike Rezolucioni vertikal perkufizohet nga 12 shtresa.

ku orografia e zones eshte riprodhuar me Modelin Dixhital te lartesive te siguruar nga USGS (United States Geological Survey) – Studimi Gjeologjik i Shteteve te Bashkuara.umiacs. • Perdorimin e tokes.1. Ne menyre te vecante kerkohen vlerat mesatare orare qe vijojne per cdo ore simulimi: • Shpejtesia e eres dhe drejtimi i eres. • Temperatura. 6. • Presioni Atmosferik.2.2b 4500 4000 3500 Shtresat Vertikale ne CALMET Ground Elevation [m] 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis CALMET kerkon nje karakterizim te sakte gjeofizik te domenit meteorologjik.Figura 6.2.edu/data). • Lageshtia Relative. • Lartesia e maksimale dhe Mbulesa e reve.PRBCATESVL220 .1. Te dhena Meteorologjike Para-procesori meteorologjik CALMET kerkon karakterizimin orar te te dhenave atmosferike te siperfaqes.3. . Ne menyre te vecante ai ka nevoje per informacion specific te vendodhjes per: • Orografine. Te dhenat e mbuleses se tokes u moren nga faqja e internetit e Facilitetit Global te Mbuleses se Tokes (http://glcf.190 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .umd. Ndertimi i fushes se eres dhe simulimet qe vijojne te perhapjes se ndotesve u realizua duke marre te dhenat meteorologjike te gjithe vitit 2007.

noaa. Meqenese ne zonen e investiguar nuk ka radiosonda. …). Per te realizuar mbledhjen e te dhenave. Figura 6. ne fakt. te dhenat meteorologjike te matura ne aeroportin e Tiranes u siguruan nga National Climatic Data Centre (http://www.1. LAMI eshte zbatimi Italian i modelit per zone te kufizuar jo-hidrostatike te quajtur Lokal Modell (Steppeler 2003). qe eshte nje agjenci nderkombetare e akredituar per te dhene kete tipologji tem adhesive meteorologjike. shpejtesia e eres dhe drejtimi i eres) te pakten cdo 12 ore.1. operon cdo dite nje model lokal meteorologjik. Kjo agjenci.3a qe vijon tregon ngritjen e eres.2. per te karakterizuar regjimin e eres dhe parametrat shperndares ne atmosfere (klasa e stabilitetit.2a. e marre nga modeli CALMET ne vendndodhjen e Impiantit te Energjise.1. Itali).PRBCATESVL220 . dhe ai menaxhohet nga Instituti i Energise. Stacioni i vetem prane Impiantit te Energjise ndodhet ne Durrës. Ujrave dhe Mjedisit. Ai ka nje rezolucion prej 7 km. temperature. fusha e llogaritjes se te cilit perfshin Shqiperine.ncdc. e inversioni termik. Stactioni realizon vetem tre vlera matjesh ne dite. dhe operon dy here ne dite ne ARPA-SIM. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Per te kryer simulime tre-dimensionale. te quajtur LAMI (Modeli per Zone te Kufizuar.2. Viti 2007 . modelit i duhen te dhena te shtresave te siperme te ajrit (presioni. lartesia e perzjerjes. sic tregohet ne Figuren 6.191 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.3a Ngritja e Eres ne Vendndodhjen e Impiantit te Energjise. Figura 6.gov/oa/ncdc.html).Te dhenat meteorologjike ne zonen e Porto Romano-s jane shume te pakta. te dhenat e nevojshme u blene nga Agjencia Italiane ARPA Emilia Romagna – Sherbim Hidrometeorologjik.

2.192 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . sic perkufizohet ne dokumentin BREF mbi Impiantet e Medhaja te Djegies per impiantet e reja (paragrafet 4. • Aktivitetet e hedhjes. sic tregohet ne Figuren 6.000 Nm /h Vlerat e emetimit te simuluara jane ne perputhje me teknikat me te mira qe ekzistojne (TME) per djegien e qymyrgurit dhe linjitit.2.1.4a Burimi me pika i oxhakut m m °C m/s Nm3/h mg/Nm3 t/h mg/Nm3 t/h mg/Nm3 t/h 150 7.400.36 10 0. Per SO2 dhe NOX .2.4a.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .6.9). u simuluan dy plane: • Plani 1: nje njesi 800 MWe .36 150 0.1. Ekuacioni i pergjithshem per vleresimin e emetimeve i propozuar nga EPA AP42 eshte: E = A x EF x (1-ER/100) .4a. Tabela 6. jane marre ne konsiderate vetem emetimet e oxhakut.5. ndersa per SPM (Suspended Particulate Matter) jane vleresuar gjithashu emetimet nga perpunimi i qymyrit dhe sistemet e magazinimit. Plani i Emetimeve Per te vleresuar emetimet per te dy konfigurimet e impiantit te energjise. Per te analizuar emetimet e shperndarjes se Impiantit te Energjise ne Porto Romano burimet e mundshme te pluhurit jane ndare ne dy kategori: • Erozioni nga era i siperfaqeve me grumbullime.024 3 Karakteristikat e oxhakut Lartesia Diametri Temperatura Shpejtesia Kapaciteti i gazit te oxhakut(1) Perqendrimi NOx i gazit te oxhakut (2) Vlera e emetimit te NOx Perqendrimi SO2 i gazit te oxhakut (2) Vlera e emetimit te SO2 Perqendrimi SPM ne gazin e oxhakut(2) Vlera e emetimit SPM (1) te thata ne 6% O2 (2) Vlera e llogaritur bazuar ne volumin e gazit te oxhakut qe eshte I barabarte me 2.5 48 18 2.1.5. 4.400.2.1. Emetimet e shperndarjes se pluhurit qe burojne nga perpunimi dhe akumulimi i qymyrgurit jane simuluar permes burimeve te siperfaqes. Te dyja kategorite u referohen nje metodologjie te vleresimit te faktoreve te emetimit si US EPA AP42.8 dhe 4. Emetimet e oxhakut jane simuluar nepermjet nje burimi pikash.5. Te dy oxhaqet ne Planin 2 kane vlera te barabarta gjeometrie dhe emetimi dhe ato jane rreth 100 m larg nga njera-tjetra.6.4. • Plani 2: dy njesi 800 MWe. karakteristikat e te cilave jane raportuar ne Tabelen 6.000 150 0.

jane vleresuar duke marre ne considerate dimensionet e cdo grumbulli dhe sasine e material te grumbulluar (220.1.000 t gelqere e grumbulluar). kerkesa ditore e qymyrgurit eshte vetem 5832 t/d. i barabarte me 243 t/h ne Planin 1 dhe 486 t/h ne Planin 2.20E-02 4.2.4b. Per te llogaritur vlerat e emetimit te SPM te burimeve te siperfaqes qe lidhen me perpunimin e qymyrgurit. shkarkimi i qymyrgurit nga platformat ne transportier. Ne Planin 2 te gjitha vlerat dyfishohen. Tabelat 6. paragrafi 13.4b Burimi PNT CT1 CSAa CT3 B1 LSA CMH Plani 1.PRBCATESVL220 . Burimet e siperfaqes Vendndodhja pontili Kulla e pare e qymyrgurit Zona e akumulimit te qymyrgurit Kulla e trete e qymyrgurit Depo 1 Zona e akumulimit te gurit gelqeror Dhoma per therrmim dhe bluarje Vlera e Emetimit te SPM kg/h 3. nje per secilen kategori burimi. • EF = faktori i emetimit. formohen nga erozioni i eres ne siperfaqet e grumbullimeve dhe aktivitetet e hedhjes se transportierit dhe makinerive te ri-vendosjes. • A = vlera e aktivitetit (material i erpunuar ose siperfaqe e ekspozuar ndaj erozionit te eres). te quajtura CSA dhe LSA.2.73E-04 3.5 “Erozioni Industrial i eres” dhe paragrafi 13. Vlerat e emetimit te SPM nga erozioni i eres se grumbullimeve ne dy zona akumulimi. Tabela 6.2. Ne perputhje me kerkesat e modelimit. • ER = gjithe efikasiteti per reduktimin e emetimeve (per shembull lagia e grumbullimeve per te reduktuar erozionin nga era). ne fakt. supozimi se rrjedha e qymyrgurit brenda impiantit te energjise i korrespondon kapacitetit djeges te qymyrgurit.2. vleresimi i vleres se emetimit te SPM bazohet ne nje kapacitet shkarkues qymyrguri prej 10. respektivisht per qymyrgur dhe per gelqere.000 t qymyrguri dhe 6.000 t/d. Emetimet e pluhurit te burimeve te siperfaqes.1.67E-03 1. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Te dy faktoret e emetimit (EF). qe djeg 243 t/h (ne Planin 1).72E-04 .4 “Perpunimi i agregateve dhe grumbullimet per magazinimin e tyre”).30E-02 1.41E-01 4. c raportojne vlerat e emetimit te SPM per burimet e siperfaqes te marra ne considerate ne dy Plane.ku: • E = emetimi. kjo vlere eshte mbi-vleresuar shume. duke supozuar 24 ore pune te Impiantit te Energjise. Persa i takon emetimeve te pluhurave qe lidhen me aktivitete te pontilit.67E-03 3. jane llogaritur permes ekuacioneve te propozuara ne dokumentat EPA AP42 (kapitulli 13.193 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

• Figura 6. 3 • Figura 6.5e: Plani 1 . Atmospheric Environment). Burimet Areal Vendndodhja pontili Kulla e pare e qymyrgurit Zona e akumulimit te qymyrgurit Kulla e trete e qymyrgurit Depo 1 Depo 2 Zona e akumulimit te gurit gelqeror Dhoma per therrmim dhe bluarje Vlera e Emetimit te SPM kg/h 6.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].SO2 99.44E-04 6. 3 • Figura 6.1. Meqenese problemi kryesor ne ajrin urban te Durrësit eshte permbajtja e larte e grimcave.1.NO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].2.81E-01 9. Rezultatet jane ilustruar permes hartave te izo-perqendrimit per cdo indeks statistikor te dhene Direktiven 1999/30/EC dhe ne ligjin shqiptar AL VKM nr 803.73E-04 3.2.8° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ]. ne menyre te prere. Edhe ligji Europian. Domeni i modelimit 40 x 40km i treguar ne harte eshte ne qender te Impiantit te Energjise (Rrjeta e kampioneve) dhe perfshin zonen e mbrojtur te Rrushkullit.33E-03 3. . NOx and SPM. duke patur parasysh qe ndotesit e leshuar nga Impianti i Energjise jane SO2.5d: Plani 1 .SO2 99.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal ditor [µg/m ]. eshte vendosur.2. per sa i takon perqendrimeve ne toke te SO2.33E-03 2..4c Burimi PNT CT1 CSAb CT3 B1 B2 LSA CMH Plani 2. NO2 dhe PM10.1. • Figura 6.2. prandaj informacioni i nxjerre i modelit u pershkallezua per te llogaritur perqendrimin e NO2 në nivelin e tokes dhe per t’i krahasuar ato me limitet Europiane dhe Shqiptare.2.1.SO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].1.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].2.PRBCATESVL220 . NO2 dhe SPM.Talmon et al. 1990.2. Hartat qe ilustrojne rezultatet e simulimeve jane si vijon: • Figura 6. 3 • Figura 6. te krahasohen perqendrimet e SPM me kufijte e PM10.2° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 ditore [µg/m ]. edhe ligji shqiptar perkufizojne kufijte per SO2.40E-02 9. NO2 perben 70% te NOx totale te emetuar nga Impianti i Energjise (Vilà-Guerau de Arellano.73E-04 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 3.98E-02 3.1.1.2.194 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 3 • Figura 6.5h: Plani 1 .5b: Plani 1 .2.5g: Plani 1 .2.1.5f: Plani 1 .7° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].2.5.1.Tabela 6. te realizuara sipas metodes se lartpermendur.NO2 99. • Figura 6.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal per cdo 4 ore 3 [µg/m ]. 3 • Figura 6.5i: Plani 1 .1. Ndikimet Ky paragraf pershkruan rezultatet e simulimeve.5a: Plani 1 .1.5c: Plani 1 .

2.SO2 99.7° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].SO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].SO2 99.2.1.SPM Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].4° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].2.1.2.5r: Plani 2 .4° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve 3 mesatare orare [µg/m ].5w: Plani 2 .1. • Figura 6.5p: Plani 2 .PRBCATESVL220 .SO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].2. 3 • Figura 6.2° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 ditore [µg/m ].1.SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].195 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.2.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal per cdo 4 ore 3 [µg/m ].SPM 90. 3 • Figura 6.5x: Plani 2 . 3 • Figura 6.5n: Plani 2.1.8° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].5t: Plani 2 .5a tregon perqendrimet maksimale ne toke ne domenin e modelimit pr te gjithe ndotesit e marre ne konsiderate.5m: Plani 2 .2.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].1.5s: Plani 2 .1.1. 3 Tabela 6.1.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal ditor [µg/m ].1.NO2 99.NO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].5l: Plani 1 .2.2. 3 • Figura 6.2.1.5k: Plani 1 . • Figura 6. 3 • Figura 6.2.• Figura 6. 3 • Figura 6.5v Plani 2 .1.2.1.1.2.SPM 90.2. • Figura 6. 3 • Figura 6.5o: Plani 2 .2.5q: Plani 2 .SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].5u Plani 2 . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Figura 6. .5j: Plani 1 . • Figura 6.1. 3 • Figura 6.2. • Figura 6.

56 perqindje (2) SPM Mesatarja Maksimale 2.23 15.81 1.27 83.53 NO2 99.53 22.72 cdo 4 ore SPM Mesatarja Vjetore 0.75 SPM 90.16 2.1 1.PRBCATESVL220 .83 307.Tabela 6.76 SO2 99.8° Niveli ne 30.5a Parametri Perqendrimet maksimale ne toke ne Rrjeten e Kampioneve Plani 1 [µg/m³] Plani 2 [µg/m³] 1.37 4.98 perqindje (2) SO2 Mesatarja Maksimale 163.7° Niveli ne 38.2° Niveli ne 7.2.28 orare NO2 Mesatarja Maksimale 41.5b tregon indekset statistikore te ndotesve. Vlerat e llogaritura krahasohen me limitet e aplikueshme. sic perkufizohen nga Direktiva 1999/30/ECI dhe AL VKM nr.97 215. . 803.84 ditore NO2 Mesatarja Vjetore 0.51 80.25 orare SO2 Mesatarja Maksimale 10.76 (1) perqindje SO2 99.4° Niveli ne 1.57 (1) perqindje NO2 Mesatarja Maksimale 114.05 Limit sipas AL Limiti 1999/30/CE VKM nr 803 [µg/m³] [µg/m³] 35 20(3) 360 120 60 250 95 60 150 (4) (4) SO2 Mesatarja vjetore 0.1. te nxjerra nga modeli (seria kohore e perqendrimeve ne toke) ne Stacionin per Cilesine e Ajrit ne Durres.2.1.53 ditore (1) 1 ore kohe e mesatarizuar (2) 1 dite kohe e mesatarizuar (3) limiti per mbrojtjen e ekosistemit (4) e lidhur me PM10 (5) e matur gjate tre oreve te njepasnjeshme 350 125 500(5) 40 200 400(5) 40(4) 50(4) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Tabela 6.06 60.196 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Perqendrimet në nivelin e tokes per shkak te funksionimit te Impiantit te Energjise ne Porto Romano jane gjithmone nen kufijte e ligjeve Europieane dhe Shqiptare dhe do te pajtohen me gjendjen faktike te cilesise se ajrit.54 22.52 Limiti AL VKM nr Limiti 1999/30/CE 803 [µg/m³] [µg/m³] 35 20(3) 360 120 60 250 95 60 150 (4) (4) Parametri SO2 Mesatarja vjetore 0.2.43 0. Perfundime Gjate fazes se ndertimit.5b Perqendrimet e llogaritura nga CALPUFF ne Stacionin per Cilesine e Ajrit ne Durres Plani 1 [µg/m³] Plani 2 [µg/m³] 0.2.1. Sic tregohet ne Paragrafin 5.17 108.2.33 ditore NO2 Mesatarja vjetore 0. qe tregon tendencat ne vendndodhjen e Impiantit te Energjise.8° Niveli ne 11.14 cdo 4 ore SPM Mesatarja vjetore 0.09 (2) perqindje SPM Mesatarja Maksimale 0.37 (1) perqindje NO2 Mesatarja Maksimale 60.1. ne perputhje me eren qe ngrihet ne Figuren 6.63 orare NO2 Mesatarja Maksimale 18.01 154.3a.Tabela 6.2.48 32.PRBCATESVL220 .7° Niveli ne 15.61 orare SO2 Mesatarja Maksimale 4.197 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .68 (2) perqindje SO2 Mesatarja Maksimale 86. Ne fakt.4° Niveli ne 0. ne largesi 550 metra pertej kantierit.39 SO2 99. perqendrimet e Suspended Particulate Matter te rregjistruara ne stacionin per cilesine e ajrit ne Durres.97 7.77 28. Sic tregohet ne hartat e izo-perqendrimit. vlerat maksimale te perqendrimeve mesatare vjetore te SPM jane tre rradhe magnitude me te ulta se limitet rregullatore per PM10 dhe PM2.5 (shiko Tabelen 5. indeksi i pluhurit Praktikisht Mungon.1.2.68 5.16 0. tejkalojne kufijte Europiane dhe Shqiptare.1.3.2 Niveli ne 2.03 SPM 90.1b). ndikimi me i madh eshte ne jug-lindje te vendndodhjes. .15 (1) perqindje SO2 99. ndersa perqendrimi tokesor i SPM i induktuar nga operimi i impiantit te Energjise nuk do te jete i ndjeshem. qe do te thote se pluhur i mundshem i vendosur eshte me 2 poshte se 100 mg/m dite.27 NO2 99.06 0.74 0.1.29 ditore (1) 1 ore kohe e mesatarizuar (2) 1 dite kohe e mesatarizuar (3) limiti per mbrojtjen e ekosistemit (4) e lidhur me PM10 (5) e matur gjate tre oreve te njepasnjeshme 350 125 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 500(5) 40 200 400(5) 40(4) 50(4) - 6.

ndersa stacioni elektrik i lidhur me nje Stacion per konvertimin e energjise AC/DC do te zere nje siperfaqe prej afersisht 14 ha. para-montimi dhe zyrat do te jete rreth 30 – 35 ha.1.2.2.2. Gjithashtu. Siperfaqja e nevojshme gjate aktiviteteve te ndertimit per vendosjen e materialeve.1a Toka e zene – Faza e Ndertimit 1 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktivitetet kryesore qe kane ndikime ne shtresat e dheut dhe taban gjate fazes se ndertimit do te jene: .1. nje hapesire prej afersisht 29 ha.6. eshte e nevojshme per ndertimin e perkohshem dhe para-montimin. • Heqjen e dheut per perdorime lokale. Gjate fazes se ndertimit gjithashtu do te perdoret siperfaqja qe i eshte dedikuar Impiantit per Akumulimin dhe Vecimin e Karbonit pas djegies do te jete (rreth 5 ha). Figura 6.1. prane rrethimit TPP.1. e gjithe siperfaqja e zene nga projekti do te jete afersisht 50 ha. gjate fazes se ndertimit.1. Prandaj. Faza e Ndertimit Ndertimi i termocentralit shkakton ndikime ne shtresat e dheut e taban kryesisht per shkak te: • Largimit te shtreses siperfaqesore dhe germimit ne thellesi.198 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . TOKA 6.2. Faza 1 Termocentrali ne konfigurimin e Fazes 1 do te zere nje siperfaqe prej rreth 36 ha. 6.1a tregon siperfaqen e zene gjate fazes se ndertimit te njesise se pare.PRBCATESVL220 . Figura 6. ne fund te fazes se pare.2.

6. Thellesia e germimeve do te varioje nga 2.2. Kultivimi kryesor eshte misri.00 ne 4. Hapesirat e lira ndermjet themeleve te ceketa do te mbushen . gjate konfigurimit te Fazes 2 Termocentrali do te zere nje siperfaqe prej afersisht 47 ha. Per te shmangur problemet e permbytjes.1. te cilat do te jene si kaseta ne forme kutie. duke plotesuar nevojat vendase.00 ne 4. te cilat do te jene si kaseta ne forme kutie. Persa kohe qe eshte e nevojshme heqja e dheut per perdorime lokale.1. Aktivitetet kryesore qe kane ndikime ne shtresat e dheut dhe taban gjate fazes se ndertimit do te jene: • Germimet ne thellesi: ato do te realizohen ne siperfaqe ku do te perdoren themelet ne cektesi.2a. Gjithashtu siperfaqja e vendit ndodhet nen nivelin e detit dhe ne menyre te vecante ne dimer zona mund te konsiderohet si nje toke e lagesht ose mocalishte.50 m thellesi. • Germimet ne thellesi: ato do te realizohen ne siperfaqe ku do te perdoren themelet ne cektesi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Themele te tjera nga ato te ishullit te energjise: themele te cekta do te perdoren per ndertesa te vogla dhe makineri.2. Lartesia e ketyre kasetave varion nga 3 ne 6 metra dhe do te jene pjeserisht te zhytura ne toke. • Themele te tjera nga ato te ishullit te energjise: themele te cekta do te perdoren per ndertesa te vogla dhe makineri. Keto aktivitete nuk jane intensive dhe jane pak te perhapura. Hapesirat e lira ndermjet themeleve te ceketa do te mbushen me material te ngjeshur me qellim qe te kene nje ngritje te vetme prej 3 metrash mbi nivelin e detit per rruget lidhese dhe hapesirat e shtruara.5 m mbi nivelin e detit ne kantierin e ndertimit. Siperfaqja e vendit perdoret vetem pjeserisht per praktika bujqesore dhe kullotje.• Heqja e shtreses siperfaqesore ne te gjithe siperfaqen e kantierit: rreth 0. • Themelet e Ishullit te Energjise: pilota prej betoni te medha e te thella do te vendosen ne vend. Te gjitha aktivitetet e lart-permendura jane te perkohshme dhe vetem modifikimi i perdorimit te tokes mund te coje ne ndryshme te perhershme ne mjedisin vendas. Faza 2 Sic pershkruhet ne Figuren 6. Lartesia e ketyre kasetave varion nga 3 ne 6 metra dhe do te jene pjeserisht te zhytura ne toke. • Themelet e Ishullit te Energjise: pilota prej betoni te medha e te thella do te vendosen ne vend.199 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 . sic deshmohet nga prania e Salicornia (nje bime tipike e mjediseve te lageshta dhe te njelmeta).00 metra poshte nivelit te tokes. • Mbushjet e medha ne vend: nje mbushje e madhe me material te ngjeshur do te shtrohet ne vendndodhje per te arritur nje nivel perfundimtar prej 3 m mbi nivelin e detit ne zonen e veprimit dhe 1. Thellesia e germimeve do te varioje nga 2. rrjeti i kanaleve do te ri-projektohet dhe do te vendosen struktura mbrojtese ne vend.00 metra poshte nivelit te tokes.2.0-1. ndersa kantieri i ndertimit do te jete rreth 17 ha wide. pergatitja e kantierit nuk do te kete nje ndikim perkates. Dherat e hequr do te perdoren per konturimet e metejshme te peizazhit pasi te kete perfunduar Impianti i Energise.

nuk do te kete ndikime ne shtresat e dheut dhe taban ne kete faze. Duke marre ne considerate karakteristikat e hapesirave te zena. Ndikimet kryesore ne dhera do te lidhen me heqjen e tij.6 ha gjate Fazes 1 te operimit dhe rreth 46. Persa i Takon Fazes se Ndertimit 1. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE Ndikimet ne ujrat siperfaqesore dhe nentokesore mund te lidhen me: . ndikimet ne toke nuk do te jene te ndjeshme.2.me material te ngjeshur me qellim qe te kene nje ngritje te vetme prej 3 metrash mbi nivelin e detit per rruget lidhese dhe hapesirat e shtruara.6 ha gjate Fazes 2 te operimit. depozitat e lendeve djegese te lehta dhe te renda hapesira e silloseve te hirit. hapesira e grumbullimit te ujrave te perdorur.3.200 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. hapesira e grumbullimit te gurit gelqeror. Figura 6. sic eshte pershkruar me pare. 6. Te gjitha aktivitetet e lart-permendura jane te perkohshme dhe vetem modifikimi i perdorimit te tokes mund te coje ne ndryshme te perhershme ne mjedisin vendas. depozitat e vajit lubrifikant do te pajisen me basene mbartese te karakterizuara nga kapaciteti i duhur per te shmangur ndotjen e dheut.2a Toka e zene – Faza e Ndertimit 2 6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Siperfaqja qe do te zere Impianti i Energjise do te jete rreth 35.2. Faza Funksionimit Te gjitha zonat e grumbullimit (depozitat kimike.2.

201 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ndikimet ne sistemin e ujrave nentokesore mund te konsiderohen jo te ndjeshme ne aspektin e kuadrit fizik dhe cilesise. Ujrat Siperfaqesore Zona e interest nuk karakterizohet nga prania e lumenjve te perkohshem porn je rrjet kanalesh kompleks eshte i ndertuar prej kohesh per drenimin e fushes.• Fazen e Ndertimit: aktivitetet e germimit te kryera per te pergatitur kantierin dhe ndertuar impiantin. tretesve dhe materiale te tjera te ngjashme. Ujrat nentokesore Ndikimi kryesor me i ndjeshem gjate fazes se ndertimit lidhet me themelet. Ndikimi kryesor ne cilesine e ujrave nentokesore gjate fazes se ndertimit mund te lidhet me sistemin e ujrave te zeza ne vend. Per shkak te thellesise se ujrave nentokesore (prane siperfaqes) mund te jete e nevojshme ulja e perkohshme e nivelit te ujit nepermjet nje sistemi me tuba te perforuar qe futen ne toke per te grumbulluar ujin perreth. Ndikimet kryesore ne ujrat siperfaqesore mund te permbledhen si vijon: • Ndikimet ne cilesine e ujit te detit dhe sedimentet nga erozioni dhe kullimi i mbetjeve. Tubat e perforuar do te futen ne toke dhe sistemohen ne menyre te tille qe te parashikojne rradhen e germimit.1. • Ndikime ne frekuencen e permbytjeve (mbi te gjitha ne dimer) per shkak te modifikimit te rrjetit te kanalizimit. Megjithate. • Ndikime ne ujin e detit te shkaktuara nga trafiku i anijeve te perdorura per transportimin e materialeve.3. bojes. lengut hidraulik. • Faza e Funksionimit: ndikimet per shkak te shkarkimeve termale ne ujin e detit dhe sistemin e ujrave te zeza.1.PRBCATESVL220 . • Nevojat per furnizim me uje te pijshem dhe industrial gjate fazes se ndertimit do te mbulohen nga impiantet e perkohshme te shkripezimit.3. duke marre ne considerate se: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2. Faza e Ndertimit 6. • Shkarkimet e mbetjeve te ngurta. duke marre ne considerate se: • Territori ndodhet ne nje zone qe karakterizohet nga prania e nje akuiferi reror me produktivet te ulet (nuk perfaqeson nje burim furnizimi me uje per popullsine lokale) duke pasur kryesisht uje me cilesi te dobet.1. Megjithate. 6.1. naftes se perdorur. • Nje impiant per trajtimin e ujrave te zeza do te instalohet per te pastruar ujin e perdorur ne kantierin e ndertimit.3. 6.

Nepermjet nje Modeli Numerik 3D (simulator volume te percaktuar hidrostatik 3D CFD). jane analizuar 5 situata qe i korrespondojne kushteve mjedisore ne dimer dhe ne vere: • 1 Njesi funksionimi. vlere e ulet rryme (0.3. do te minimizohet ndikimi i mundshem ne cilesine e uit te detit qe derivon nga derdhje ose shkarkime te rastesishme. Pika qendrore hyrese ndodhet 1. • Rritja e turbullise te ujit te detit do te jete e perkohshme. Raste te analizuara: • Rasti PRBM0WI4.2.0 m dhe niveli i germuar perfundon ne –1. kushtet te temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6.2. Faza e Funksionimit 6.3. Skema e projektit e sistemit te marrjes perfshin nje hyrje ne forme unaze e zhytur ne det ne nje thellesi . • Me qellim qe te mirembahet efikasiteti i rrjetit te kanalizimeve ne parandalimin e permbytjeve. Per kete qellim. nje per funksionimin e nje njesie (shkarkimi 26. Kanali i shkarkimit eshte rreth 150 m i gjate dhe arrin fundin nenujor me nje kend 10°. 6.2.5 m duke ju referuar nivelit mesatar te detit. Pjerresia e pjeses fundore te pjeses se poshtme te kanalit fillon nga nje lartesi prej–1. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit.3. • Pika e Marrjes se Ujit te Perpunuar dhe Pika e Shkarkimit te Ujrave te Perdorura.0 km nga vija bregdetare.5 m /s ne 3 T = 8°C) dhe tjetri per funksionimin e 2 njesive (shkarkimi 53 m /s ne T = 8°C). Ndikimet ne ujrat siperfaqesore mund te konsiderohen jo te ndjeshme. • Jane planifikuar sistemet per te grumbulluar ujrat e shiut. Shkarkimi i Ujrave Termale Uji i ftohte nga Impianti i Energjise se Porto Romanos sharkohet ne det nepermjet nje kanali drejtkendor dhe divergjent. Ujrat Siperfaqesore Dy ndikime kryesore mund te lidhen me aspektet qe vijojne: • Shkarkimi i Ujrave Termale. shkarkimi i Ujrave Termale eshte vleresuar duke marre ne konsiderate dy 3 plane te ndryshme.PRBCATESVL220 . Kanali eshte projektuar per nje kapacitet me uje ftohes te nevojshem per nje impiant energjie prej 1600 MW. rrjeti i kanalizimeve do te ri-projektohet perreth zones se vendit.02 m/s).0 m.• Do te aplikohen te gjitha procedurat e nevojshme te sigurise. Ujrat Nentokesore Nuk pritet asnje ndikim ne ujrat nentokesore per shkak te arsyeve qe vijojne: • Sistemet mbartese ne siperfaqet e shtruara jane parashikuar atje ku jane planifikuar zonat e akumulimit.202 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .8.2.1.

34%). drejtimi i rrymes nga JJL.03. 177.0 m. Raste te analizuara: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Rasti PRAM0WI1. Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit.02 m/s). • Rasti PRAM1SI2. vlere e ulet rryme (0. drejtimi i rrymes nga JJL.(13. edhe pse ka nje perhapje ne drejtim te rrymes te shtellunges termale.85°C and 38%). • 2 Njesi funksionimi.08 m/s).85°C and 38%). kendi i shkarkimit 10°. • Ceshtja PRBM0WI5.90 m/s. kendi i shkarkimit 10°. edhe pse ka nje perhapje te shtellunges termale. Rezultatet e modelit matematikor (sic raportohet ne Figurat qe vijojne) tregojne se: • Ne te gjitha planet. drejtimi i rrymes nga JJL. 1998”. Komponenti drejtues i eres JL dhe shpejtesia e eres e barabarte me 2. Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3.5°C and 38. prirja per te pluskuar e ujit te nxehte eshte me e vogel se ne vere. ka me teper mundesi ri-qarkullimi.02 m/s). vlere e ulet rryme (0. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. kendi i shkarkimit 10°. • • . Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3.90 m/s. me Vendim Nr. ka shume pak te ngjare qe uji I nxehte te mund te kapet nga pika e marrjes. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e veres (23. drejtimi i rrymes nga JJL. Per te gjitha rastet. kendi i shkarkimit 10°. Per te dy shpejtesite e rrymes. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13. vlere e ulet rryme (0. • Rasti PRAM0WI3. izoterma me e vogel se + 3°C ndodhet gjithmone ne kufi te zones se perzjerjes (zone ku ndodh perzjerja fillestare dhe hollimi).203 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . drejtimi i rrymes nga JJL. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. kendi i shkarkimit 10°. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13. sic kerkohet nga Ministri I Mjedisit.02 m/s). dhe nga Grupi I Bankes Boterore ne Udhezimet “Manuali per Parandalimin dhe Uljen e Ndotjes.00 m/s. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13. Ne kete situate. Per funksionimin e 1 Njesie analiza duke marre ne konsiderate vetem situaten mjedisore qe haset ne menyre tipike ne dimer. Komponenti drejtues i eres JL dhe shpejtesia e eres e barabarte me 2.PRBCATESVL220 .85°C dhe 38%).55 m/s. date 31. shtellunga termale fundoset larg nga pika e daljes dhe kufizohet ne nje thellesi jo me te madhe se 3. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. vlere e ulet rryme (0.2005.00 m/s. keshtu qe thellesia e shtellunges eshte me e madhe dhe si rrjedhim.85°C and 38%).

.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .204 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .205 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

206 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .207 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .208 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

nevoja totale mesatare per uje te perpunuar do te jete rreth 646 t/ore. etj. Uji I perdorur do te grumbullohet ne impiantin per trajtimin e ujrave te zeza. date 31. Vlera mesatare e shpejtesise se trajtimit te ujrave te perdorura qe shkarkohen ne det do te jete afersisht 66 t/ore. Cisternat per Mbajtjen e Ujit te Perdorur. • Punimet e themeleve.4. 07.) dhe vete-shkarkues. • Perfundimi. Vlera mesatare e shpejtesise se trajtimit te ujrave te perdorura qe shkarkohen ne det do te jete afersisht 123 t/ore. buldozera. 9115 date 24. Pas trajtimit ne Impiantin e Osmozes per Shkembimin e Ujit te Detit do te kete nje shkarkim uji te kripur prej rreth 725 t/h mesatarisht. Bilancet e ujit per operimin e fazes 1 dhe fazes 2 raportohen ne Aneksin 2 dhe 3. Persa u takon emetimeve te zhurmes. 177. Faza e Ndertimit Zhurma gjate fazes se ndertimit kryesisht vjen nga pajisjet e perdorura per levizjet e dheut dhe pergatitja e kantierit.1. shtrimi dhe pastrimi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6.4. periudha e ndertimit eshte e ndare ne kater faza te ndryshme: • Pergatitja paraprake e kantierit. Pas trajtimit ne Impiantin e Osmozes per Shkembimin e Ujit te Detit do te kete nje shkarkim uji te kripur prej rreth 411 t/h mesatarisht. 2003. ZHURMA 6. nga makinerite e rend ate perdorura per perpunimin e materialit dhe nga automjetet e perdorura nga punonjesit (kjo e fundit eshte e perqendruar ne fillim dhe ne fund te dites se punes). Impianti i Trajtimit te Ujrave te Perdorura Biologjike. ku nje sistem automatik monitorimi do te verifikoje pajtueshmerine me limitet e permendura me lart.140 t/ore. sic eshte percaktuar ne Vendimin Nr.PRBCATESVL220 . Perpara shkarkimit perfundimtar.03. Ujrat e perdorura do te shkarkohen ne det sipas kufijve te shkarkimeve te lengshme).2005 bazuar ne ligjin Nr. Pervec kesaj. • Ndertimi i ndertesave.209 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Shkarkimi Ujrave te Perpunuara dhe Shkarkimi i Ujrave te Perdorura Per funksionimin e 1 Njesie. konsumi total mesatar i ujit te perpunuar do te jete rreth 1. Per funksionimin e 2 Njesive. skrapera. nevojitet rreth 50 t/dite uje i pijshem dhe presupozohet qe ai te merret nga sistemi i ujit industrial. Gjate fazes se pare pajisjet e perdorura jane vetem makineri per levizjet e dheut (eskavatores. uji grumbullohet ne nje basen. . makineri ngjeshjeje. Impianti i Trajtimit te Ujrave te Perdorura. Impianti eshte projektuar duke marre ne konsiderate disa sisteme per te shmangur shkarkimet e ujit të ndotur ne Detin Adriatik: Impianti i Trajtimit te Ujit Industrial.

te shprehura si fuqi zhurme nga pajisjet.Ne fazat qe vijojne ka gjithashtu makineri qe do te perdoren per te levizur materiale (vinca). gjeneratore. cekic pneumatic. kompresore. nga heret ne mengjes deri mbasdite. Gjithe zhurma e krijuar gjate fazes se ndertimit vjen nga tipologji te ndryshme pajisjesh.) dhe makineri te ndryshme (sharra. Faza me krike e identifikuar. zakonisht nga ora 7. Ne menyre te vecante Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit Europian dhe Keshillit te 8 Majit 2000 mbi emetimet e zhurmes ne mjedis per shkak te pajisjeve per perdorime ne ajer te hapur. Tabela qe vijon tregon nivelin e pranueshem te fuqise se zhurmes te makinerive kryesore te perdorura gjate punimeve te ndertimit.). • Vleresimin e ndikimit te zhurmes gjate fazes se ndertimit te Impiantit te Energjise.1. makineri stacionare (pompa. eshte presupozuar se keto aktivitete do te zgjasin dhjete muaj. prandaj eshte variable gjate dites dhe ndermjet fazave te ndryshme.00.1. Ky Paragraf paraqet sa vijon: • Legjislacionin mbi akustiken ne lidhje me aktivitetet e ndertimit. modifikuar nga Direktiva 2005/88/CE e Parlamentit Europian dhe Keshillit te 14 Dhjetorit 2005. prandaj ky aktivitet eshte analizuar ne Paragrafin qe vijon per te vleresuar ndikimet maksimale te parashikuara gjate fazes se ndertimit.4. si dhe legjislacioni kombetar (Ligji n. trapan. Shqiperia nuk ka percaktuar vlera kufi per zhurmen ne territorin e saj. etj. etj. . Legjislacioni per Akustiken Ne lidhje me legjislacionin per zhurmat. • Perfundimet. prandaj jane marre ne considerate disa drektiva nderkombetare.00 deri ne 17. ne aspektin e emetimeve te zhurmes. percakton kufijte e emetimit.210 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 6. 9774 i 12 Dhjetorit 2007 “mbi vleresimin dhe menaxhimin e zhurmes mjedisore”).PRBCATESVL220 . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktivitetet e ndertimit do te ndodhin vetem gjate periudhes se dites. eshte pergatitja paraprake e kantierit.

kriko hidraulike Eskavatore. shifrat per fazen I do te vazhdojne te apikohen per Fazen II.5. • Matrapike per thyerje betoni (15 < m < 30). me te madh se ose i barabarte me 0. ngarkues me zinxhire. do te aplikohen shifrat e fazes II. perdor numer me te madh) . pllaka vibruese. Ngjeshes i mbushjes se tokes tip ngarkuesi. • Buldozere (me zinxhire). perdor numer me te vogel. vinca e levizsshem. Pajisje ngritese te ndertimit per transportin e mallrave. • Makine kositese bari. • Tokmak vibrues.211 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . shular bari. Kamion me vinc. Pas kesaj date. (3) Per vincat e levizsshem me nje motorr. Asfaltshtruese.3. Germues – Ngarkues (Terne) me goma.1a Makinerite dhe Niveli i Pranueshem i Fuqise se Zhurmes qe lidhet me to (Direktiva 2000/14/CE) Fuqia Neto e instaluar P (kW) Niveli i Pranueshem i fuqise se zhurmes (1) Fuqia Elektrike Pel (kW) (dB(A)/1 pW) Pesha e makinerise m (kg) Faza I Faza II Gjeresia e prerjes L (cm) qe nga 3/01/2002 qe nga 3/01/2006 (2) 108 105 P≤80 (2) 109 106 80 < P ≤ 70 86 + 11 log10 P (2) P > 70 89 + 11 log10 P (2) 106 103 P ≤ 55 P > 55 87 + 11 log10 P 84 + 11 log10 P (2) P ≤ 55 P > 55 104 85 + 11 log10 P 101 82 + 11 log10 P (2)(3) (2)(3) Lloji i makinerise Makineri ngjeshese (rula vibrues. Germues – Ngarkues me zinxhire Buldozere.1. Ngarkues me goma. pika 13. Niveli i lejueshem i fuqise se zhurmes do te rritet ose ulet sa me prane numrit te plote (me pak se 0. Shifrat perfundimtare do te varen nga ndryshimet ne Direktiven qe vijon raportin e nevojshem ne Nenin 20. • Kamion me vinc.4.2 (2) Shifrat per fazen II jane treguese per llojet e makinerive qe vijone: • Rula vibrues.5. Shkarkues.Tabela 6. shular bari 96 94 (2) L ≤ 50 100 98 50 < L ≤ 70 100 98 (2) 70 < L ≤ 120 L > 120 105 103 (2) (1) Pel per gjeneratore saldimi: korrenti i zakonshem i saldimit i shumezuar me tensionin e zakonshem te ngarkeses per vleren me te vogel te faktorit te funksionimit e dhene nga prodhuesi.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . makineri per ngjeshje (rula jo-vibrues. Pel per gjeneratoret e energjse: fuqia sipas ISO 8528-1:1993. Paragrafi 1. makine ngritese ndertimi. Grejder. • Asfaltshtruese. Ne mungese te ketij ndryshimi te. • Pllaka vibruese (> 3kW). shifra per fazen I do te vazhdoje te aplikohet deri ne 3 Janar 2008. sonde Matrapike per thyerje betoni P ≤ 15 P > 15 m ≤ 15 15 < m < 30 m ≥ 30 96 83 + 11 log10 P 93 80 + 11 log10 P 107 105 94 + 11 log10 m 92 + 11 log10 m (2) 94+ 11 log10 m 96 + 11 log10 m Vince Kulle 98 + log10 P 96 + log10 P 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel Gjeneratore saldimi dhe prodhim P el ≤ 2 energjie (Grupe elektrike) 98 + log10 Pel 96 + log10 Pel 2 < P el ≤ 10 P el > 10 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel 99 97 Kompresore P ≤ 15 95 + 2 log10 P P > 15 97 + 2 log10 P Makine kositese bari. • Ngarkues (me zinxhire > 55kW)). tokmak vibrues) Buldozere me zinxhire.

prandaj nivelet e llogaritura te fuqise se zhurmes jane potencialisht me te lartat.Sic jepet nga Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit Europian dhe e Keshillit te 8 Maj 2000. te gjitha pajisjet per emetimin e zhurmes duhet te mirembahen sic duhet per te minimizuar ndikimin e zhurmes ne zone dhe te jene ne perputhje me standartet e aplikueshme te BE-se per zhurmen per keto makineri. etj.2a tregon. Tabela 6.4. per cdo makineri te perdorur gjate kesaj faze.000 m dhe do te sillet ne kantier. buldozereve. • 2 buldozere me zinxhire. rreth 1.2a dhe duke presupozuar nje perhapjene fushen gjysem-sferike (permes Formules 6. Energjia elektrike e dhene per cdo makineri eshte zakonisht vlera maksimale. Me qellim qe te llogaritet niveli i presionit te fuqise se zhurmes per shkak te makinerive te perdorura gjate fazes se ndertimit. • 20 Kamion vetshkarkues.1a).4.2. aspekti me kritik eshte prania ne te nejten kohe e disa makinerive (shkarkuesve.1. gjate 3 kesaj faze. u presupozua gjithashtu se te gjitha makinerite e mesiperme me zhurmen me te madhe operojne ne te njejten kohe ne qender te zones. ne dB. Duke marre ne considerate distancen e receptoreve kryesore.1. vleren tipike te energjise elektrike te instaluar dhe vleren e parashikuar te fuqise se zhurmes. • LW eshte niveli i burimit te fuqise se zhurmes.4.212 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . nje model perhapjeje ne fushe te lire gjysem-sferike omnidirectional eshte perdorur duke aplikuar formulen qe vijon: LP = LW – 20 log r – 8 ku: • LP eshte niveli i presionit te zhurmes.1. Nivelet e presionite te zhurmes ne distance te ndryshme u llogariten duke perdorur nivelet e fuqise se zhurmes te raportuara ne Tabelen 6.1. • 15 eskavatore me goma.4.4. llogaritur sic tregohet nga Direktiva e siper-permendur.4. 6.2a Lloji i makinerise Lloji i Makinerive te Perdorura zakonisht gjate fazes se ndertimit Fuqia P (kW) Fuqia e Zhurmes LW limite nga 3/01/2006 [dB(A)]* Makineri per ngjeshje 150 109 Buldozere me zinxhire 220 110 Eskavatore me goma 120 105 Kamion vetshkarkues 120 105 * Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit dhe Keshillit Europian e 8 Maj 2000 Gjate pergatitjes paraprake te kantierit. Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes Gjate pergatitjes paraprake te kantierit. eshte parashikuar perdorimi i makinerive qe vijojne ne te njejten kohe: • 2 makineri per ngjeshje. ne metra.) ne zone.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ne dB. • r eshte distance ndermjet pikes se burimit dhe te marrjes. Tabela 6. ne distance r.600.1a) . eskavatorev. (6.

• Perfundimet 6.4. 6.3a. Ndertesa me e afert me Impiantin e Energjise eshte nje ndertese tualeti 250 meter larg (e shenuar si receptor P1 ne Figuren 5.000 m nga kantieri.213 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . megjithate.3a) jane ne me teper se 1.2b Nivelet e Presionit te Zhurmes gjate fazes se ndertimit Numri 2 2 15 20 39 Niveli Total i presionite te zhurmes [dB(A)] ne 100 m 200 m 400 m 1000 m 64 58 52 44 65 59 53 45 69 63 57 49 70 64 58 50 73.000 m perreth kanterit te ndertimit.4. gjate periudhes se dites).2b paraqet nivelet me te larta te zhurmes qe mund te ndodhe me rreze 1.2.1. Sic u tha tashme.5 Lloji i makinerise Makineri per ngjeshje Buldozere me zinxhire Eskavatore me goma Kamion vetshkarkues Total Gjate fazes se ndertimit (ne fazen e konsideruar si me kritike). 6.Tabela 6. qe ndodhen ne anen very-lindore te vendndodhjes (receptori P4 ne Figuren 5.5. Table 6.4.3. • Rezultatet e modelit. Faza e Funksionimit Ky Paragraf pershkruan ndiimet e zhurmes per shkak te funksionimit te Impiantit te Ri te Energjise dhe perfshin: • Nje pershkrim te modelit te parashikuar matematikor te perdorur per e vleresuar ndikimet. nivelet e parashikuara te presionit te zhurmes afer receptoreve (ose rezidenciale dhe arsimore ose komerciale) jane me te ulta se vlerat kufi te fiksuara nga Organizata Boterore e Shendetesise (respektivisht 55 dB(A) dhe 70 dB(A).1.5) aplikon metoden “ray tracing”. ndikimi i zhurmes gjate fazes se ndertimit nuk do te jete i rendesishem.5.4.2. Modeli Matematikor Program ii perdorur per te llogaritur nivelet e zhurmes (SoundPLAN 6. ku niveli i presionit te zhurmes eshte rreth 53 db(A).5.5 61.5 67. aktivitetet e ndertimit nuk duhet te jene ne perputhje me kufijte e percaktuara nga ligjet ne fuqi. . ne Paragrafin 5.5 53.4.1. nivelet e zhurmes jane rreth 73 dB(A) ne nje distance prej 100 m nga kantieri dhe ulen deri ne afersisht 53 dB(A) ne 1.1. Perfundime Duke marre ne considerate se zona e interest eshte nje fushe e gjelber dhe pak e populluar dhe se faza e ndertimit do te jete e perkohshme.3).000 metra. ketu niveli i zhurmes nga pajisja e perdorur gjate fazes se ndertimit eshte rreth 65 dB(A). Shtepite e banimit me afer.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

me shkalle 5 dB. • Burimi ka te njejtat kushte te perhapjes drejt pikes se marrjes. sic specifikohet ne ISO 1996/2 (pjesa 5. ndermjet burimit dhe receptorit. Metoda e Llogaritjes Niveli mesatar i presionit te zhurmes tek marresi ne kushtet kur eshte ne drejtimin e eres.4. Ne kete studim nuk eshte adoptuar kjo teknike e thjeshtuar. fusha akustike do te jete rezultati i shumes se energjive akustike te rrezeve “n” qe arrijne tek marresi. burimi total duhet te ndahet ne burime te vetme. Fusha akustike qe rezulton varet nga karakteristikat e absorbimit dhe reflektimeve te te gjitha pengesave ekzistuese. Energjia zvogelohet pergjate rruges.sic pershkruhet ne ISO 1996/1-2-3. Ne zonen e interesit. ne kushte meteorologjike te favorshme per perhapjen e zhurmes nga burime me emetim te ditur fuqie. Nje grup burimesh me pika mund te pershkruhet nga nje burim pikash ekuivalent qe ndodhet brenda grupit ne rastet qe vijojne: • Burimi ka afersisht te njejtin intensitet dhe lartesi nga toka.2). Nivelet ne gjithe zonen tregohen me vija me ngjyra. Ky standart ka shume ekuacione qe rregullojne perhapjen dhe lejon llogaritjen e rezultatit ne zone. Cdo rreze mbart nje pjese te energjise akustike te burimit te zhurmes.3). Nderkohe qe te gjithe marresit konsiderohen sikur jane ne drejtimin e eres nga burimi.2. Cdo perplasje perhap nje pjese te vogel te energjise dhe shkakton me teper ndikime. ne lartesi prej 4 metrash nga toka. 6. divergjences gjeometrike dhe absorbimit atmosferik. • Distanca ndermjet pikes perfaqesuese dhe marresit (d) eshte me e madhe se dyfishi I diametrit maksimal te zones se burimit (2D). llogaritet per cdo burim (specifike IEC 255) me: Lne drejtimin e eres = LWD – A Lne drejtimin e eres eshte niveli efikas I fuqise se zhurmes ne drejtimin e perhapjes.214 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Modeli matematikor perdor standartet nderkombetare per zvogelimin e shurmave ne ambjent (ISO 9613 .2. Ajo perkufizohet si: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ldownwind = 10 log 1 1 ∫ t2 − t1 dt t2 − t1 . si rezultat i absorbimit te siperfaqeve.PRBCATESVL220 . me nje saktesi te percaktuar. perhapja ndodh ne kushtet me te keqija te eres.4.Burimet jane siperfaqe ose pika: cdo urim perhap vale zhurme.3. Qellimi I kesaj metodologjie eshte qe te percaktoje nivelin e presionit te zhurmes se llogaritur ekuivalente me A. Absorbimi i energjise se zhurmes nga ajri lidhet me perhapjen e energjise se shkaktuar nga perplasja e molekulave te ajrit midis tyre. Nese distanca (d) eshte me e vogel ose nese kushtet e perhapjes se pikave te ndryshme te burimit jane te ndryshme.

nese kerkohet. Absorbimi I ajrit perkufizohet si: Aatm = ad/1000 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ambrojtje = zbutja per shkak te ndikimeve te mbrojtjes. te eprftuara per cdo burim ne cdo frekuence. per shumen e llogaritur per cdo bande teteshe. LWD = LW + DC Per nje burim pikash jo-drejtimi kontributi I DC eshte 0 dB. • d0 eshte distance e referimit. K0 = 3 dB. duke shtuar nje indeks K0 qe merr ne considerate emetimin ne nje kend te perkufizuar. K0 = 3 dB. temperature e ambjentit. nje nga te cilat eshte toka. • a eshte koeficienti I zbutjes atmosferike.Faktori A eshte zbutja qe energjia e zhurmes peson gjate perhapjes dhe perbehet nga kontribuesit qe vijojne: A = Adiv + Aatm + Atoke + Arefl + Ambrotje + Ate ndryshme ku: • Adiv = zbutja per shkak te divergjences gjeometrike. Per nje burim me perhapje sferike ne nje hapesire te lire K0 = 0 dB. me burime perballe tre siperfaqeve reflektuese dhe asnjera prej tyre s’eshte toka.215 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . nese asnjera prej tyre s’eshte toka. DC percakton sasine e rrezatimit drejt me teper drejtimeve te nje burimi drejtimi ne krahasim me te njejtin burim jo-drejtimi.PRBCATESVL220 . Korrigjimi I DC rezulton nga indeksi I drejtuehsmerise se burimit. K0 = 9 dB. sin e kete studim. 1 m. e llogaritur ne metra. • Atoke = zbutja per shkak te ndikimit te tokes. ku: • d eshte distance e perhapjes. e shprehur ne metra. Niveli qe rezulton I fuqise se zhurmes ne drejtimin e perhapjes LWD varen ngs niveli I energjise ne kushtet e fushes se lire LW dhe nje term qe specifikon drejtueshmerine. ne dB/km. . ne nje moment te dyte. kur burimi eshte perpalle dy siperfaqeve perpendikulare reflektuese. kur burimi eshte prane nje siperfaqeje reflektuese qe nuk eshte ne toke. Shkalla (A) mund te aplikohet me vete per cdo kontribues ose. nje nga te cilat eshte toka. • Arefl = zbutja per shkak te reflektimeve nga pengesat. • Aatm = zbutja per shkak te absorbimit atmosferik. K0= 6 dB. K0 = 6 dB. Koeficienti I zbutjes atmosferike varet kryesisht nga frekuenca e zhurmes. me burime perballe tre siperfaqeve perpendikulare. Zbutja per divergjencen gjeometrike mund te vleresohet teorikisht si: Adiv = 20 log (d/d0) + 11 ku: • d eshte distanca ndermjet burimit dhe marresit. • Ate ndryshme = zbutja per shkak te efekteve te tjera. Niveli I vazhduar ekuivalent I zhurmes eshte rezultati I shumes se niveleve te vetme te presionit. lageshtia relative e ajrit dhe presionit atmosferik.

horizontale ose me nje pjerresi konstante. Secila prej ketyre zonave mund te pershkruhet me nje factor qe lidhet listen karakteristike te detajuar te reflektimit.8 -(2 hm/d)(17 + (300/d)) Zutja nga reflektimi I referohet siperfaqeve si fasadat e ndertesave. me qellim qe te vleresohen nivelet e zhurmes per shkak te dy konfigurimeve. Termi I zbutjes se perziere eshte rezultat I shume efekteve: • zbutja per shkak te perhapjes permes gjetheve.3. zbutja per shkak te ndikimit mbrojtes do te jepet nga “insertion loss”.2. zgjidhen ato me efikaset dhe te tjerat hidhen poshte. Dimensioni I saj perpendikular horizontal me vijen burim – marres duhet te jete me I madh se gjatesia e vales l ndaj frekuences se bandes qendrore per banden teteshe te marre ne considerate me lart.PRBCATESVL220 . • zbutja per shkak te perhapjes permes nje barriere. en gjendje qe te influencojne nivelet globale te zhurmes. Si alternative. • Plani 2: dy njesi 800 MWe. per zberthimin per shkak te ndertesave ose impianteve. Nje kusht I rendesishem eshte zbutja per shkak te pranise se pengesave (pak thelle zmbrapset. nje vije e thyer duhet te behet model. Objektet e Studiuara Impianti i Ri i Energjise do te perbehet nga dy njesi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Metodologjia per llogaritjen e zbutjeve te tokes mund te perdore nje formule em te thjeshtuar. nje I marresit dhe nje mesatar. per efekt mbrojtes ose reflektim te nderteses. Ka tre rajone kryesore te perhapjes: nje I burimit. Barriera duhet te konsiderohet nej siperfaqe e mbyllur dhe e vazhdueshme pa nderprerje. Keshtu qe. • zbutja per shkak te pranise se barrierave me dimensione te medha. qe do te ndertohet ne dy faza. Sipas standarteve. e cila merr ne konsiderate distancen d marres-burim dhe lartesine mesaatre nga toka te rruges se perhapjes (hm): Atoke = 4. Per kete metodologji llogaritjeje. qe eshte nga diferenca ndermjet niveleve te presionit te matura tek marresi ne nje pozicion specific me dhe pa barriere.216 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . Procesi I studimit konsiston ne perkufizimin e fuqise se zhurmes te te gjitha burimeve te zhurmes. siperfaqja e tokes ndermjet burimit dhe marresit duhet te jete e rrafshet. u simuluan dy plane: • Plani 1: nje njesi 800 MWe. Efektet e shperberjes se skajeve te barriers merren ne considerate gjithashtu (barriera te trasha). 6. barriera ose ekrani). Kur ajo eshte ne praninen e me shume se dy mbrojteseve. secila prej 800 MWe. qe shkaktojne nje rritje te nivelit te presionit te zhurmes tek marresi.Zbutja per shkak te ndikimit te tokes vjen nga interferenca ndermjet zhurmes se reflektuar nga toka dhe zhurma me perhapje tedrejtperdrejte nga burimi I marresit.4.

7 110 108.5 99 111 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Burimet kryesore akustike Bolieri Ultrasuperkritik (usc) Depot e qymyrgurit (bluarja e qymyrgurit) Filteri prej pelhure Ventilatori i induktuar Ftohesi i gazit Njesia per heqjen e squfurit te gazit te oxhakut (HSGO) Ndertesa Ndihmese FGD 2 ventilatore ajrimi ne ndertesen ndihmese Serbatori per akumulimin e llumit FGD Tubacioni i gazit te oxhakut Trungu i gazit te oxhakut Ndertesa kryesore e hollit te makinerive 10 ventilatore ajrimi ne ndertesen e makinerive Transformatoret kryesore Transformatoret ndihmes Tubat e pikes se marrjes te ujit ftohes Ndertesa dhe basenet me pompa me uje ftohes Tubacionet e shkarkimit te ujit ftohes 16 17 18 19 20 21 23 24 25 64 68 B makina e rivendosjes Sistemi per transferten pluskuese te qymyrgurit Transportier qymyrguri t2-t3 Transportier qymyrguri t3-serbator 104 113 Ndertesa e zjarr-fikeses (pompat e ujit te detit) 28 Ndertesa e kompresoreve te ajrit *) Numri i identifikimit ne Aneksin 1 26 72 72 108 108 6.5 90 x 2 94 101 107 108.217 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5).5 105 103.4. raportohen ne Tabelen qe vijon.5 107 91 98.5 108 108 111 103. kontributi i Impiantit te Energjise dhe nivelet perfundimtare te zhurmes gjate funksionimit (zhurma e pritshme).2.5 106 97 95 108.5 102.4. .* 29 32 32 33 33 33 34 36 37 38 42 44 46 49 53 64 Burimet kryesore akustike Bolieri ndihmes Transportieret e qymyrgurit nga pontili tek t1 Transportieret e qymyrgurit nga t1 tek t2 Kullat e qymyrgurit (t1) Kullat e qymyrgurit (t2) Kullat e qymyrgurit (t3) Makineria per trajtimin e hirit dhe gipsit Ndertesa dhe impianti nga Ureja tek amoniaku Zona e akumulimit te gelqeres Dhoma per thyerjen dhe bluarjen e gurit gelqeror Kulla e sistemit te transportimit te gipsit dhe hirit Impianti per trajtimin e ujrave te perdorura biologjike Sistemi per trajtimin e ujrave industriale Impianti i demineralizimit Impianti per trajtimin e ujrave te perdorura Nje pike grumbullimi LW dB(A) 105. te cilat paraqesin: vlerat kufi. te presupozuara per makinerite dhe sistemet. te burimeev kryesore te zhurmes.4.2a tregon vendndodhjen. Rezultatet Rezultatet e modelimit jane permbledhur ne Tabelat qe vijojne.* 9 10 11 12 13 14 15 Niveli I Fuqise se Zhurmes te Burimeve Kryesore te Zhurmes LW dB(A) 115. Tabela 6. ne harten e impiantit.5 102 106 101. gjate periudhes se dites dhe nates. nivelet ekzistuese te zhurmes te matura ne secilen pike (zhurmen e mbetur.5 101 E paperfil lshme 105.4.Figura 6.5 N. analizuar ne Paragrafin 5.3a N.5 90 x 10 107. Vlerat e niveleve te fuqise se zhurmes.PRBCATESVL220 .2.600 MW). Rezultatet raportohen duke marre ne konsiderate ose Planin 1 (800 MW) ose Planin 2 (1.5 E paperfil lshme 80 107.

7 P1 70 51.5 P4 55 64.58 34.1 64.74 40.4a Kontributi i Parashikuar i zhurmes nga funksionimi i impiantit te energjise (Plani 1) Gjate dites Pika Vlera Limit Gjate nates Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.1 56.0 53.8 .95 30.0 P5 45 P6 45 56.5 50.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (dBA) 54.6 51.1 56.4 47.8 58.7 P7 55 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.12 56.1 P6 55 53.20 49.2 P2 45 56.1 P7 45 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 .8 P4 45 47.3 53.09 40.2 P5 55 55.09 40.2 55.86 46.5 P3 70 41.95 30.6 P2 55 58.20 49.9 P1 70 45.2 (dBA) 45.2.218 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .12 51.74 40.2 P3 70 49.Tabela 6.9 44.4.58 34.86 46.

4.0 56.4.2b dhe 6. P6 dhe P7). vlerat e pritshme te zhurmes perreth Impiantit te Energjise.219 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Tabelat 6.0 31.2 55.8 57. Keto vlera limit nuk duhet te aplikohen ne zonat industriale dhe komerciale. .5 P4 55 64.2 P5 55 55.7 P7 55 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 .2d dhe 6.7 P1 70 51.6 35.4.1 44.4.9 P1 70 45.1 42.Tabela 6.2 P3 70 49.2 P2 45 56.5 P3 70 41.6 50.2 58.2.4 51. me vija me ngjyra.2 64. Vetem ne piken P2 gjate periudhes se nates limitet jane kapercyer per shkak te funksionimit te Impiantit te Energjise.1 42. limitet diferenciale jane poshte limitit kudo.8 P4 45 47.0 P5 45 P6 45 56.9 47. perjashto pikat qe tashme tejkalojne vlerat kufi (P5.0 51.3 53.2 (dBA) 45.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (dBA) 54.1 P6 55 53.1 P7 45 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 Figurat 6. Per te dy planet rezultatet tregojne se.4.4b Kontributi i Parashikuar i zhurmes nga funksionimi i impiantit te energjise (Plani 2) Gjate dites Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.0 50.2c paraqesin.8 Gjate nates Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.0 50.1 56.2e tregojne se. pervec pikes P2.8 48.6 35.0 54.1 41.0 31.6 P2 55 58.1 41.8 48. ne te gjitha pkat e tjera Impianti i R ii Energjise nuk do te induktoje asnje rritje te ndjeshme ne vlerat e zhurmes.

5 41.2 56.1 P5 P6 0.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).0 P5 0.7 Vlera diferenciale (dBA)(**) .9 44. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme . Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme .1 56.6 58.1 Gjate nates Zhurma e pritshme (dBA) 51.6 P4 0.2 Vlera diferenciale (dBA)(**) .6 P4 0.3 53.4 47.2 55.1 53. dhe Siguria .9 P2 P3 2.5 64.2 P6 0. Shendeti.5 50.Tabela 6.0 56.2 P2 P3 0.2.8 58.1 64.Mjedisore.220 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .4.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 54.Mjedisore.1 56.2 49.6 51.0 53.7 51.8 47. dhe Siguria .9 45.8 Pika Pika P1 5.2 55. Shendeti.4c Vlera Diferenciale e Parashikuar ne lidhje me Operimin e Impiantit te Energjise (Plani 1) Gjate dites Zhurma e pritshme (dBA) 56.Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 45.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis P1 2.

per shkak te Impiantit te Enegjise. Shendeti. vlerat jane gjithmone poshte limiteve ne secilen pike.5. duke qene nje zhurmen qe mbetet aktualisht ne pikat P5 dhe P6 qe tashme tejkalojne vlerat limit.8 Pika Vlera diferenciale (dBA)(**) Pika P1 6.9 45.0 P5 0.2 55.2 49.7 Gjate dites Zhurma e pritshme (dBA) 56.1 44.7 P4 0.2. Shendetesine dhe Sigurine” per zonat industriale.4.0 56. pika P2 gjithashtu tregon vlerat e zhurmes. ne te dyja planet.2 56.4d Vlera Diferenciale e Parashikuar ne lidhje me Operimin e Impiantit te Energjise (Plani 2) Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 54. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme . Gjate nates.2 64.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).4.2 55.2 58.Mjedisore.0 54. gjate periudhes se dites operimi i Impiantit te Energjise nuk indukton nje kapercim ne kufij. ose ne Planin 1. ose ne Planin 2. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme . dhe Siguria .1 P5 P6 0.8 47. impianti do te respektoje gjithmone vleren kufi nga rrethimi qe eshte 70 dB (A) e fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetsise ne dokumentin “EHS e Pergjithshme – Udhezimet per Mjedisin.2 P6 0.Mjedisore.1 53. Shendeti.6 P2 P3 0.5 64.6 P2 P3 3.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).6 58.7 51. Brenda zones rezidenciale. me te larta se limitet ne fuqi: Gjithashtu kufijte diferenciale jane poshte kufijve ne te gjitha pikat.5 41. pervec P2.1 56.6 50.Udhezimet” .9 47. dhe Siguria .8 57.2 Vlera diferenciale (dBA)** 6.Table 6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis P1 2. Perfundime Sic tregohet ne shifrat e meparshme.221 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Brenda zonave industriale ose komerciale.1 Gjate nates Zhurma e pritshme (dBA) 51.3 53.4 51.2.1 P4 0. .Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA)(*) 45.

per shkak te zbatimit te projektit te impiantit te energjise. • Zhurmat. Largimi i Habitatit Largimi i habitatit gjate fazes se ndertimit lidhet me zenien e tokes per kantierin e ndertimit dhe kantierin e Impiantit e Energjise. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6. Zona qe zihet direkt nga ndertimi (rreth 80 ha. dhe ne radhe te dyte nga bimesi mocalishteje te kripur dhe hidro .5.5.1. i referohen fazes se ndertimit dhe fazes operacionale.222 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ky dokument nuk perfshin ndikimet ne ekosisteme te shkaktuara nga ndertimi i linjave te energjise.5. • Ndotja e tokes dhe ujit. • Perfshirja e specieve pushtuese.higrofilike. Faza e Ndertimit Ndikimet e pritshme gjate kesaj faze jane: • Largimi i habitatit. 6. • Emetimet e pluhurit.6. Aktualisht zona perreth karakterizohet kryesisht nga prania e bimesise. FLORA.1. Figura 4. • Rritja e ndikimeve ndermjet kamioneve dhe kafsheve. BIMESIA.5. toke e punuar dhe shkurre. FAUNA DHE EKOSISTEMET Ndikimet kryesore ne ekosisteme.PRBCATESVL220 .1.1a) nuk perben nje habitat te vlefshem natyror. Ndikimet per shkak te emetimeve ne ajer dhe shkarkimet e ujit gjate funksionimit vleresohen duke marre ne konsiderate dy plane te ndryshme. .

223 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1a Vendndodhja (Jugu) Figura 6.1.Figura 6.5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.1.1b Vendodhja (Veriu) .

Zhurma perhapet larg ne mjedis.g. Me qellim qe te shmanget perhapja e ndotesve..Zona mocalore e kripur dhe vegjetacioni hidro – higrofilik jane habitatet natyrore me interesante brenda vendndodhjes sepse ato mund te mbajne popullsi te madhe zogjsh migrues dhe dimeror sic jane Emys orbicularis. Zhurmat Zhurmat shkaktohen nga trafiku dhe aktivitetet e nevojshme per ndertimin e impiantit e energjise. Emetimet e pluhurave Siperfaqja dhe perqendrimi i pluhurave per shkak te fazes se ndertimit vleresohen ne paragrafin 6. Veen. Duke qene se faza e ndertimit eshte e perkohshme dhe speciet e zogjve e kalojne dimrin kryesisht ne toke mocalishte te kripur. 6. Disa studime kane dokumentuar dendesi te reduktuara zogjsh qe shtohen prane burimeve te zhurmes (rruget me trafik) (e.5. Prandaj.1. Si pasoje.1. ndikimi mund te konsiderohet i paperfillshem.3.. Meunier et al. 6. Emetimet e pluhurave. Reijnen et al. Räty. mund te konsiderohet se zenia e habitateve natyrore nuk do te kete nje ndikim te ndjeshem ne ekosistemin kompleks natyror te zones. Reijnen and Foppen. sic eshte vaji. ne kete zone te kufizuar pritet nje reduktim i Prodhimit Bruto. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Illner. 1981. dendesite e zogjve prane burimit te zhurmes mund te mos reduktohen.2.PRBCATESVL220 . sic eshte studiuar me pare. 1997. sepse ajo interferon ne menyre te drejperdrejte me komunitetin e tyre vokal dhe ndikon ne sjelljen e tyre ne territor dhe suksesin e bashkimit (Reijnen and Foppen. Reijnen et al. Zogjte ne pyje kane reaguar qe ne nivelet e zhurmes 40 db(A).1.. relievi dhe peizazhi. 1979. Ndotja e Tokes dhe e Ujit Ndotja e tokes dhe ujit mund te ndodhe aksidentalisht gjate fazes se ndertimit. 1973. 1980. do te ndikojne dendesite e perhapjes se zhurmes dhe te zogjve. 1994). (1995) kane vene re se dendesite e zogjve ne fusha te hapura me bar kane qene me te vogla atje ku eshte tejkaluar ngarkesa e zhurmes se trafikut 50 db(A). duke ndryshuar keshtu amplituden e ndikimit te zhurmes(e. Megjithate. do te jene te konsiderueshme ne zonen perreth deri ne nje distance prej afersisht 500 metra nga rrethimi.. per nje periudhe afersisht nje vit. Kuitunen et al.5. Nuk parashikohet asnje ndikim i perhershem. duhet te kushtohet vemendje e vecante per shmangien e aksidenteve dhe do te perdoren sisteme mbartese. Zogjte duket se jane vecanerisht te ndjeshem ndaj zhurmes se trafikut. per shkak te perhapjes se kufizuar te zones dhe vleres se saj natyrore pergjithesisht te ulet.. Warner. 1994). 1999). Ellenberg et al. 1992. (Laursen. 1998. 1981. lloji i habitatit. Van der Zande et al. 1992.224 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.g. Meunier et al. 1999). faktoret mjedisore sic jane struktura e bimesise. Gjithashtu nese habitatet prane burimit te zhurmes sigurojne habitate qe shtohen rralle ose mungojne ne peizazhin rrethues..

Göransson et al. Pushtimi nga Specie te Egra Humbja e habitateve natyrore mund te lehtesoje kolonizimin e specieve te egra. Bergmann.5. sic jane ritmi I perditshem i te ushqyerit dhe te pushuarit. Alilanthus altissima ose Robinia pseudoacacia u vune re gjate inspektimit ne vend.5. Van Gelder. trumcaket. duke qene se rruga do te shfrytezohet nga kamione. Bergmann. 6. . te cilat u heqin habitatin specieve vendase. Kjo do te thote se rruget do te vrisnin nje numer konstant popullsie dhe prandaj mund te kene nje ndikim te ndjeshem ne speciet e rralla. 1944. Numri i perplasjeve pergjithesisht rritet me intensitetin e trafikut. 1998). Speciet e egra sic jane Arundo donax. megjithate. Faza e Funksionimit Funksionimi i impiantit te energjise mund te shkaktoje ndikimet qe vijojne ne ekosisteme: • Ndotjen e ajrit. Rodts. por mund te varioje ne perpjestim te drejte me nurmin e popullsise. 1974.6. Ndikimi mund te jete i rendesishem ne varesi te trafikut. 1996). 6. 1973. do te shkaktoje reduktimin e faunes. te cilet nuk do te kalojne permes habitatit natyror. dhelprat. Haugen. Shifra e vrasjeve ndoshta nuk varet nga dendesia. GrootBruinderink and Hazebroek. ose migrimi sezonal ndermjet habitateve te dimrit dhe te veres (e. per shkak te fazes se ndertimit. Nese nuk mbahen nen kontroll.4. ne varesi te specieve te egra te parashikuara.g. keto specie mund te veprojne si pushtues qe kolonizojne hapesirat e degraduara dhe te shpyllezuara.. • Emetimet e zhurmave. Ndryshimet e perkohshme ne vrasjet ne rruge tregojne se periudha te ndryshme biologjike qe influencojne aktivitetin e specieve. Amfibet dhe Zvarraniket jane komunitetet me te prekura nga prania e rruges sepse ato mund te shkelen nga kamionet dhe automjetet qe kalojne ne rruge. Farat e llojeve te egra mund te sillen nga province te tjera shqiptare me automjete ose kamione te perdorur gjate punimeve te ndertimit. vdekshmeria nga trafiku pergjithesisht konsiderohet si e paperfillshme. aktivitetin e kafsheve dhe dendesine e tyre.2. Megjithate. stinet per ciftezim dhe shtim. 1978.g. vetem ne nje perqindje te vogel (me pak 5%) e vdekshmerise ne total (e. Bennett. gjate fazes se ndertimit dhe me vone do te ndermerren veprimet e duhura per te parandaluar kolonizimin e specieve te egra. Veprimet do te jene specifike. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet Rritja e trafikut.225 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. 1974. 1991. Schmidley and Wilkins. ose mellenjat. Aaris-Sorensen. 1995. 1977.5. Duke pasur parasysh periudhen e fazes se ndertimit (afersisht 3+49 muaj per njesine e pare) ky ndikim nuk mund te konsiderohet i paperfillshem. ky ndikim mund te konsiderohet i paperfillshem. Per shume lloje te zakonshme te kafsheve te egra sic jane lepujt.1. • Shkarkimet e ujrave.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.

5. 6.60/02).51 µg/m per SO2 dhe 1.1. prodhimi i larte i oksigjenit dhe lendes organike nepermjet fotosintezes. ne planin e pare 3 3 perqendrimet maksimale vjetore jane 0. • Ndryshim ne ritmin metabolik.PRBCATESVL220 . • Prodhimi i larte i oksigjenit dhe lendes organike nepermjet fotosintezes.5). Rolet kryesore te livadheve te fanerogames detare dhe ne vecanti nga Posidonia jane: • Stabilizimi i shtratit detar nepermjet zhvillimit te nje aparati efikas radikal dhe stoloniferous. • Reduktimi i intensitetit te levizjeve te efektit zbutes te ujit te “matte” dhe shtreses se vegjetacionit.2. 6. 803/2003. • Burimi ushqimi i drejtperdrejte dhe jo i drejtperdrejte per disa organizma. Livadhet me Posidonia perfaqesojne nje ekosistem te rendesishem ne Detin Adriatik dhe habitatin e klimaksit gjate bregdetit te Mesdheut (plani infra-litoral). Perqendrimet maksimale vjetore te NOX dhe SO2 brenda Zones se Mbrojtur te 3 Rrushkullit (Jashte Zones se Studimit) do te jene me te vogla se 0.2.5. Ndotja e Ajrit Perqendrimet maksimale vjetore te NOX dhe SO2 i pranueshem ne vendet Europiane 3 per nje siperfaqe me flore te pasur dhe te ndjeshme jane respektivisht 30 µg/m 3 3 dhe 20 µg/m (WHO 2000.1. D. sic jane peshqit.2.21 µg/m per SO2 3 3 3 dhe 0.• Rritjen e ndikimeve te mjeteve te transportit mbi kafshet. 3 ne planin e dyte perqendrimet maksimale vjetore jane 1.32 µg/m per NOX ne planin e dyte. Ne menyre te vecante.45 µg/m per SO2 dhe 0.226 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . • Habitati i zgjedhjes per disa specie qe jane te rendesishme nga ana komerciale.15 µg/m per NOX ne planin e pare dhe 0. Shkarkimet e Ujrave Ndikimet kryesore te mundshme per shkak te shkarkimeve te ujrave jane te lidhura me efektet e shkarkimeve te ujrave termale. n. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Emetimet nga impianti i energjise shkaktojne perqendrime qe jane kudo dhe ne te dyja planet me te ulta se kufiri i lejuar. Kufiri i lejuar prej 60 µg/m per NOx dhe 3 35 µg/m eshte percaktuar nga Dekreti Shqiptar nr.76 µg/m per SO2 dhe 0. Ulja e vleres se temperatures te ujit te detit mund te shkaktoje pergjithesisht: • Shok termal.53 µg/m per NOX. Shkarkimi i Ujrave Termale Te gjithe intervertebroret dhe shumica e peshqve nen-rryme jane organizma poikiloterme dhe temperatura e trupit te tyre eshte ne perputhje me temperature e ambjentit. cefalopodet dhe crustaceanet.06 3 µg/m per NOX (shiko paragrafin 6.M.2.

ne temperaturat optimale qe variojne 11.5.2. etj. nga ana tjeter. ritmi metabolik do te jete shume i ulet dhe kafsha nuk do te jete ne gjendje te transmetoje energjine e nevojshme per aktivitetin.6 °C (Slobodan Regner. Per shembull. duke ndryshuar marredhenien e tyre metabolizemtemperature me kushtet e reja (Figura 6.) dhe te karakteristikave te organizmit (stenotermal ose euritermal). Per te shmangur ndikimet e mundshme negative. poikiloterma. Efektet e organizmave detare ndryshojne ne varesi te stadit te jetes se tyre (vezet.227 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ndryshimi i temperatures shkakton rritjen ose uljen e ritmit metabolik. ritmi metabolic rritet gjithashtu. kur ato kane nevoje per amplituden optimale te temperatures. larvat.2a). jane ne gjendje te aklimatizohen ndaj ndryshimeve sezonale te temperatures. Nese temperatura zbret papritur. sardelja ne Adriatik pergjithesisht nga Prilli ne Tetor. Zakonisht ka nje hierarki te pergjigjeve te mundshme. ne varesi te rendesise se ndryshimit mjedisor. Figura 6.2a Kurba e Pritshme e Pergjigjes se Ritmit Metabolik kundrejt Temperatures per nje zone te aklimatizuar per kafshet ne Temperatura te Ulta te Dimrit dhe te zone te aklimatizuar per kafshet ne Temperatura te Larta te Veres Source: J.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .S.2.6 – 27. Levinton. Faza me e ndjeshme e jetes se organizmave detare eshte gjate riprodhimit. por ajo mund te jetoje edhe ne temperatura qe luhaten ndermjet 5-6 °C dhe 28 °C (amplituda e temperatures se mbijeteses). nese temperature rritet papritur. 2001 . qe jetojne ne mjedise sezonale.• Ndryshim ne efikasitetin fiziologjik. 1996) . Ne poikiloterma. te rritur. rini.5.

Shperndarja gjeografike e specieve detare tregon se perzgjedhja natyrale ka ndryshuar pergjigjen optimale te specieve ne ate te regjimit te tyre ne temperature vendase, edhe pse organizmat detare konsistojne ne grumbullimin e specieve, amplitudat e temperatures optimal te te cilave jane te ndryshme. Organizmat qe jetojne ne zonen e studimit jane kryesisht euritermale (ato mund te jetojne ne nje amplitude te gjere temperature). Bazuar ne supozimet e pershkruara ne paragrafin e meparshem, vlerat mesatare te temperatures me te ulet dhe me te larte te rregjistruar ne zonen e studimit presupozohen si pragu, poshte dhe mbi te cilin pritet nje ndikim i mundshem i pafavorshem ne organizma. Temperatura mesatare mujore e ujt te detit varion nga rreth 12 °C (ne dimer) ne 24°C (ne vere). Me qellim qe te vleresohet ndryshimi i temperatures i shkaktuar nga shkarkimet termale (ne te dyja planet), eshte perdorur modeli i perhapjes se programit kompjuterik. Studimi i plote i modelimit eshte aneksuar ne raportin aktual. Me kritike eshte shpejtesia e ndryshimit te temperatures. Ndikimet e mundshme ne organizma per shkak te shkarkimit te ujrave mund te priten vetem gjate fazes se ndezjes, kur temperature pritet qe te rritet papritur ne distance te shkurtra nga pika e shkarkimit. Ne fakt, pas ndezjes, temperature e shkarkimit do te varet nga kushtet mjedisore (temperatura) te detit dhe si rrjedhim organizmat do te jene ne gjendje qe te aklimatizojne ndryshimet e temperatures. Megjithate, zona e prekur eshte shume e kufizuar, dhe specie te ndryshme mund te levizin lirshem drejt habitatit te karakterizuar nga nje amplitude optimal e temperatures. Posidonia oceanica, e cila eshte habitati me interesant detar Brenda zones se studimit, eshte vene re brenda 1,000 metrave nga pika e shkarkimit. P.oceanica eshte fanerogama endemike e detit Mesdhe, e cila mund te rritet deri e 44 metra thellesi, per shkak te penetrimit ted rites dhe ka nevoje per kushtet qe vijojne qe te jetoje: • Kripesi mbi 33‰ dhe nen 41‰; • Amplitude temperature ndermjet 10 dhe 28 °C ( 9 °C dhe 29.2 °C); • Jo shume hidrodinamike. Modeli matematikor tregon, ne te gjitha situatat e ekzaminuara, se shtellunga termale thellohet larg nga pikat e daljes, por kufizohet ne nje thellesi jo me te madhe se 3.0 m dhe vija izotermike qe i korrespondon +3.0°C nuk eshte me larg se 1 km nga pika e shkarkimit; prandaj ndikimet ne organizmat detare jane kufizuar ne kete volum uji. Organizmat me te rendesishem ndodhen ne det larg nga zona e prekur, keshtu qe ndikimet ne ekosistemet detare mund te vleresohen si te vogla. 6.5.2.3. Zhurmat Me qellim qe te vleresohet niveli i presionit te zhurmes per shkak te aktiviteteve te Impiantit te Energjise u perdor modeli SoundPlan. Ne planin e pare niveli i presionit te zhurmes 45-50 dB(A), ne rastin me te keq, pritet ne 800 metra nga Impianti i Energjise (Figura 6.4.2b), ndersa ne planin e dyte niveli i

- 228 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

presionit te zhurmes 45-50 dB(A), ne rastin me te keq, pritet ne 1,000 metra nga Impianti i Energjise (Figura 6.4.2c) Habitatet me te aferta natyrore jane brenda 1,000 metrash nga Impianti i Energjise dhe jane te ekspozuara ndaj nje niveli presioni zhurme prej 55 dB(A). Speciet kryesore me te rendesishme, qe mund te jetojne ne keto habitate (toke mocalishte e kripur, bregdet ranor, etj), jane limicoluos dhe zogjte e ujit. U vu re, ne nje vendndodhje tjeter industriale (Porto Marghera Venecia, Itali, Provinca e Venecias 2005), se zhurma per shkak te aktiviteteve industriale nuk ka ndaluar pranine e ketyre zogjve prane ose afer zones industriale.
Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ne perputhje me presupozimin e raportuar ne §6.5.1.3, emetimet e zhurmes per shkak te aktiviteteve te Impiantit te Energjise nuk do te kene ndikime te ndjeshme ne shperndarjen e faunes.. 6.5.2.4. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit ndaj Kafsheve Rritja e trafikut eshte kryesisht shkak i transportit te gurit gelqeror dhe hirit. Bazuar ne presupozimin e raportuar ne Paragrafin 6.5.1.5 dhe duke qene se rruga qe do te perdoret nga kamionet nuk do te kaloje permes habitatit natyror, ky ndikim mund te konsiderohet i paperfillshem.

6.5.3.

Bibliografia

Boudouresque et al. “Préservation et conservation des herbiers à Posidonia oceanica“ 2006 - RAMOGE pub. : 1-202 N°ISBN 2-905540-30-3 Cotta Ramusino “Lezioni di idrobiologia e pescicoltura” CittàStudiEdizioni 1996 Levinton J.L. “Marine Biology” Oxford University Press 2001 Scott D. Jackson “Overview of Transportation Impacts on Wildlife Movement and Populations” Department of Natural Resources Conservation University of Massachusetts, Amherst – 2006 Lorenzini, Nali “Le piante e l’inquinamento dell’aria” Springer 2005 Andreas Seiler “Ecological Effects of Roads - A review” Introductory Research Essay No 9 Department of Conservation Biology SLU Uppsala 2001 Provincia di Venezia “Censimento degli Uccelli Acquatici Svernanti in Provincia di Venezia” (2005).

6.6. PEIZAZHI Ndikimet ne peizazh jane vleresuar edhe nepermjet analizes se projektit, edhe nepermjet analizes se vleres se peizazhit, vleresuar ne Paragrafin 5.7, krahasuar me vleren e peizazhit te mundshem te Impiantit te Energjise. Metodologjia raportohet ne tabelen qe vijon.

- 229 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Tabela 6.6a

Standardi per te vleresuar Ndikimin e Peizazhit te Projektit
Parametrat e vleresimit Ruajtja ose ndryshimi i karakteristikave morfologjike te zones. Perdorimi it e njejtave tipologji ndertimi dhe kohezioni me perdorimin e tokes ne zonen perreth. Ruajtja ose ndryshimi i marredhenieve historike, kulturore dhe natyrore Kohezioni, kontrasti ose paanshmeria e projektit ne lidhje me zonen perreth Ndikimet ne pamjet panoramike Ndikimet ne ekologjine e peizazhit Elementet e peizazhit qe kane nje vlere simbolike per komunitetin vendas

Vleresimi i Ndikimit Ndikimet e Morfologjise dhe tipologjise

6.6.1.

Pershkrimi i Projektit

Projekti i propozuar ne Porto Romano parashikon realizimin e dy impianteve te Energjise me djegie qymyrguri qe do te ngrihen ne dy faza te ndryshme: • Faza 1: ngritja e njesise se pare dhe e disa infrastrukturave tashme te projektuar per t’i sherbyer konfigurimit te Impiantit, duke shmangur kufizimet e ardhshme te ndertimit; • Faza 2: ndertimi i njesise se dyte. Duke marre ne konsiderate fazat e Projektit te lartpermendur, vleresimi i ndikimeve eshte kryer duke perkufizuar dy Plane te Ndryshme (Plani 1, qe referohet Fazes 1 te Projektit, dhe Plani 2, ku merren ne konsiderate ndikimet e Fazes 1 dhe Fazes 2). Strukturat me domethenese te parashikuara nga Plani 1 – Faza 1 jane: • Ndertimi i strukturave me te larta te Impiantit te Energjise: • Dhoma e Bolierit, 110 metra; • Njesia per Heqjen e Squfurit nga Gazet e Oxhakut (FGD), 45 metra; • Ndertesa e Energjise, rreth 40 metra; • Filtri prej pelhure, 35 metra; • Trungu i oxhakut: ai do te perbehet nga tubi PRFV, i mbeshtetur ose nga nje strukture celiku, ose nga nje strukture beton-armeje; nje alternative tjeter, aktualisht nen investigim, eshte nje trung oxhaku beton-arme me veshje te brendshme qe i reziston acidit. Trungu do te jete 150 metra i larte dhe me nje diameter prej afersisht 8 metrash; • Grumbullime qymyrguri ne ajer te hapur: rreth 450 m x 60 m, 23 metra me te larta, te vendosura pergjate vijes bregdetare. Duke marre ne konsiderate se trungu i oxhakut te Impiantit te Energjise do te jete i “tipit te lagesht” parashikohet se, gjate funksionimit te Impiantit te Energjise, shtellunga e gazeve oxhakut do te jete e dukshme. Gjate Fazes 2, shumica e strukturave te pershkruara me siper, do te dyfishohet. Ndikimi kumulativ, me strukturat e Fazes 1, do te jete shume i kufizuar duke marre ne konsiderate se strukturat e Fazes 2 do te ndodhen shume prane atyre te Fazes 1.

- 230 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ndikimet ne stilin, ngjyrat vendase dhe materialet e ndertesave Ndikimi Vizual Incidenca Mjedisore Ndikimi Simbolik

6.6.2.

Ndikimi ne Peizazh

Projekti do te ndryshoje karakteristikat morfologjike te zones, megjithate, nuk ka ndertesa perfaqesuese ne zonen perreth, prane vendndodhjes sone. Prandaj, stili vendas, ngjyrat dhe materialet nuk perbejne elemente relevante ne vleresimin e ndikimeve. Gjithashtu, projekti nuk ndodhet brenda zonave te kufizuara/mbrojtura. Me qellim qe te vleresoje sic duhet interferencat e Projektit ne pamjet panoramike, jane perzgjedhur disa kendveshtrime perkatese. Peizazhi aktual dhe perspektiva e peizazhit te parashikuar (Faza 1 dhe Faza 2) tregohen ne Anekset 4-5-6-7. Strukturat e ardhshme do te ndodhen ne nje zone te karakterizuar nga ndjeshmeri e vogel e peizazhit dhe nga prania e disa instalimeve industriale (sic jane serbatoret, stacioni pompues i drenazhimit dhe nje bankine ekzistuese). Ndikimi visual do te jete mjaft i ndjeshem; megjithate, duke marre ne konsiderate mungesen e pamjeve panoramike dhe pak perdorueseve te mundshem te peizazhit, ndikimi i parashikuar qe lidhet me projektin do te konsiderohet i ulet. Realizimi i projektit do te ndryshoje aftesine e perdorimit te tokes, megjithate hapesira e vendndodhjes nuk eshte nje hapesire natyrore sepse ajo eshte rezultat i aktiviteteve permiresuese. Ndikimet e mundshme ne elementet simbolike jane te lidhura me zbulimet arkeologjike (Figura 5.7.3a), qe ndodhen jashte zones se vendndodhjes.

6.6.3.

Perfundime

Sic raportohet ne paragrafet e meparshme ndikimet ne peizazh vleresohen duke krahasuar vleren e peizazhit te zones me vleren e ndikimeve te lidhura me Impiantin e Energjise (Tabela 6.6.3a). Tabela 6.6.3a Ndikimi i Projektit ne Peizazh
Parametrat e Vleresimit Ndikimet e Morfologjise dhe tipologjise Mesatare Ndikimet ne stilin, ngjyrat vendase dhe materialet e ndertesave E ulet Ndikimi Vizual Mesatare Incidenca Mjedisore Mesatare Ndikimi Simbolik E ulet Ndikimi i Peizazhit

Ndjeshmeria e Peizazhit

E Ulet

E Ulet

Duke marre ne konsiderate cilesine e ulet te peizazhit aktual, ndikimi i projektit ne peizazhin e Porto Romano-s mund te konsiderohet i ulet, megjithese parametrat e ndikimit morfologjik dhe vizual mund te klasifikohen me nje nivel mesatar ndikimi.

- 231 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

6.7. TRAFIKU 6.7.1. Rrjeti Rrugor

6.7.1.1. Faza e Ndertimit Gjate fazes se ndertimit rrjeti rrugor vendas do te modifikohet dhe permiresohet me qellim qe te lehtesoje aksesin ne kantierin e ndertimit. Ne vecanti rruga me nje korsi ne secilin drejtim qe fillon nga superstrada (Durrës – Tiranë) tek Rinia do te zgjerohet dhe ri-shtrohet, duke sjelle ndikime te metejshme pozitive ne lehtësimin e transportit lokal. Dy rruge te tjera te shtruara jane parashikuar qe te lidhin kete rruge dytesore me vendndodhjen tone sic tregohet ne Figuren 6.7.1.1a. Gjate fazes se ndertimit rreth 2.000.000 m material do te transportohet me kamion per ne kantier. Volumi i trafikut të shtuar do jete i qenesishem, por i shperndare ne nje periudhe te gjate kohore. Figura 6.7.1.1a Rruga e Ardhshme e Shtruar gjate fazes se ndertimit
3

6.7.1.2. Faza Operacionale Gjate fazes operacionale rruget lokale do te karakterizohen nga: • Nje rritje ne trafikun e personelit te punes ne vend, por zgjerimi i rruges qe eshte propozuar ne projekt mund te konsiderohet me teper se i mjaftueshem per te mbeshtetur rritjen e trafikut lokal te automjeteve; • Trafiku pergjate rrjetit te ri rrugor do te influencohet nga nje rritje ne numrin e kamioneve. Kamionet perfshihen ne transporte materialesh dhe perberjesh (gelqere, hi, gips, ure, etj.).

- 232 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

7. u moren ne konsiderate sa vijon: • • Impianti do te punoje me te njejtin intensitet gjate gjithe vitit. platformat lundruese do te punojne kur anijet oqeanike te jene te pranishme.7. qymyri do te ngarkohet ne platforma lundruese (barge) dhe transportohet drejt pontilit ku nje rrip transmetimi do ta transferoje ate ne zonen e magazinimit brenda impiantit. Kamionet/kontenieret mund te mbartin jo me teper se 30 ton materiale. I njejti dimension pritet per kontenieret. Ne fazen 1 jane parashikuar levizjet me kamione si vijon: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Gelqere: rreth 1.233 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .920 kamione ne vit do te transportojne gelqere drejt vendndodhjes se kantierit. Faza e Funksionimit Sic raportohet ne pershkrimin e projektit. Ne fazen 2 jane parashikuar levizjet me kamione si vijon: • Gelqere: rreth 2. Faza e Ndertimit Gjate fazes se ndertimit nuk eshte parashikuar asnje trafik detar i rendesishem. • Ure: rreth 300 konteniere jane te nevojshem cdo vit. • Ure: rreth 150 konteniere jane te nevojshem cdo vit. Materialet e tjera.PRBCATESVL220 .000 DWT.460 kamione ne vit do te transportojne gelqere drejt vendndodhjes se kantierit.7.2. do te largohen nga Impianti i Energjise me anije. rreth 85 dite ne vit do te karakterizohen nga prania e anijeve oqeanike larg bregut te zones se Impiantit te Energjise. . per nje sasi totale prej afersisht 70.1.2. Levizjet detare qe vijojne jane parashikuar per dy fazat operuese te Impiantit te Energjise: • Faza 1: • Qymyri: 13 anije ne vit mund te arrijne ne “zonen e ankorimit nese marrim ne konsiderate Dimensionet e Kepit prej 150. Trafiku Detar 6. Ne ate pike.2.Per te vleresuar levizjet e kamioneve. sic jane Gipsi dhe Hiri. 6. Cdo anije do te arrije nje “zone ankorimi” afersisht 3-4 km nga bregu. 6. • Gipsi: rreth 7 – 9 anije cisterna jane te nevojshme ne nje vit per te larguar gipsin nga impianti.000 DWT – dhe 24 anije ne vit nese marrim ne konsiderate Panamax prej 80. furnizimi me qymyr do do te behet drejt Termocentralit te Porto Romanos nepermjet anijeve.2.000 ton/vit.

duke ngarkuar 440. • Gipsi: rreth 14 – 18 cisterne jane te nevojshme ne nje vit per te derguar gipsin nga impianti.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . rreth 210 km i gjate. . FUSHAT ELEKTROMAGNETIJE JO-JONIZUESE Burimet e vetme te jashtme elektromagnetike te Impianteve te Energjise jane: • Nje linje energjie 400 kV.000 DWT .8. Analiza e Linjes se Energjise me Stacionin Tirana 2 dhe e kabllit nendetar drejt Italise nuk perfshihet ne Studimin aktual.1.9. • Nje kabell 500 kV DC nen-det. platforma lundruese do te punojne kur anijet oqeanike te jene te pranishme. • Hiri: rreth 88 platforma lundruese pritet te shfrytezohen cdo vit.• Hiri: rreth 44 platforma lundruese pritet te shfrytezohen cdo vit.000 DWT dhe 48 te tilla nese marrim ne konsiderate Panamax prej 80. Faza e Ndertimit Ndertimi i Termocentralit do te sjelle mundesi punesimi per nje numer te madh njerezish Vec kesaj. kontraktimi i pales shqiptare do te perfshije firma shqiptare. 6.234 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 ton/vit (dimensioni i anijeve me hi mund te varioje ne varesi te destinacionit te tij perfundimtar). duke ngarkuar 880. i cili shkon ne Itali.9. per nje sasi totale prej afersisht 140. nuk perfshihet ne Studimin aktual. 6. Prania e kontraktoreve nderkombetare do te sjelle gjithashtu nje rritje indirekte te te ardhurave per aktivitetet vendase. ndikimet kryesore te projektit jane mundesite e punesimit dhe mundesia per te pasur energji dhe prandaj mund te konsiderohen pozitive ne teresi. KUADRI SOCIO-EKONOMIK Nga kendveshtrimi socio-ekonomik. Ndikimet ne punesim gjate fazave te ndertimit dhe funksionimit jane permbledhur ne Paragrafet qe vijojne. 6.000 ton/vit.000 ton/vit (dimensioni i anijeve me hi mund te varioje ne varesi te destinacionit te tij perfundimtar). e cila lidh stacionin e energjise me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. Nje Vleresimi specific i Ndikimit Social eshte planifikuar qe e realizohet per te vleresuar me detaje influencen pozitive dhe negative te Impiantit te Energjise ne ekonomine dhe komunitetet vendase. rreth 26 km e gjate. duke perbere keshtu nje burim te ardhurash. rreth 170 dite ne vit do te karakterizohen nga prania e anijeve oqeanike larg bregut te zones se Impiantit te Energjise. • Faza 2 • Qymyri: rreth 26 anije oqeanike ne vit mund te arrijne ne “zonen e ankorimit” nese marrim ne konsiderate Dimensionet e Kepit prej 150.

10.10.650 punetore me nje pik deri ne 2. Duke pasur parasysh rezultatet e dhena me lart. ndikimi i zhurmes mund te konsiderohet jo i rendesishem.000 m nga kantieri. • Zhurmen e shkaktuar nga automjetet dhe makinerite. 1.PRBCATESVL220 . zona me e afert e banuar.2. 6.1 dhe 6. sigurimi.1.1. 6. e paraprire nga 3 muaj punimesh paraprake.500 punetore gjate periudhave me aktivitet intensive ndertimi dhe ne rast se te dyja njesite ndertohen me nje ndryshim kohor 6 muaj ndermet filimit te dy njesive. konsiderohen Praktikisht Joegzistente Nuk eshte parashikuar asnje ndikim ne shendetin publik.10. Faza e Funksionimit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjate funksionimit Impianti i Energjise do te punesoje afersisht 140 njerez per njesine e pare.1. Fuqi punetore shtese do te punesohet nga kontraktoret qe do te operojne ne menyre konstante ne vendndodhje per te kryer sherbime sic jane: menca. gjelberimi.4. Faza e Ndertimit Gjate fazes se zbatimit te projektit ndikimet e mundshme ne “Shendetin Publik” mund te lidhen me: • Pluhurin e shkaktuar levizjet e materialeve. Gjate kesaj periudhe do te punesohen afersisht 1. Zhurma Duke marre ne konsiderate se hapesira e interesit eshte nje toke me fushe te gjelber pak e populluar dhe se faza e ndertimit do te jete e perkohshme. SHENDETI PUBLIK 6.1.1. 6.Faza e ndertimit do te zgjase afersisht 49 muaj per cdo njesi te Impiantit te Energjise. Ndotja Atmosferike Gjate fazes se ndertimit. ne distance pertej 550 metra nga kantieri. indeksii pluhurit.235 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. Aspektet qe lidhen me emetimet atmosferike dhe ndikimet e zhurmes gjate fazes se ndertimit te Impiantit te Energjise diskutohen respektivisht ne Paragrafet 6.10. Ky numer do te rritet deri ne 220 punonjes kur njesia e dyte te jete ne funksionim. depozitimet e pluhurit ne vendndodhjen e Fshatit Rina. 6. 2 qe do te thote pluhuri qe mund te krijohet eshte me i ulet se 100 mg/m dite. pastrimi. .2.9.

• Efektet e zhurmes. NO2 nga legjislacioni shqiptar(VKM Perqendrimi mesatar vjetor ne toke i NO2 per shka te funksionimit te Impiantit te 3 3 Energjise do te jete rreth 0. ndodhin nga produktet e djegies.2. dhe perqendrime te tolerueshme 150 µg/m 3 perqendrimet deri ne 400 µg/m qe zgjasin vetem per nje ore.53 µg/m ne Planin 1 dhe 1.0 dhe 7. • Te modifikuara gjenetikisht (teratogjenike dhe mutagjenike).2. 6. Vlera mesatare 3 vjetore e rekomanduar eshte 40 µg/m . Faza e Funksionimit Gjate operimit.4.PRBCATESVL220 .4 µg/m . Ndikimet e dioksidit te azotit tek njeriu dhe kafshet jane te ndryshme.1. ne te dyja planet e marra ne konsiderate ne kete Studim te Ndikimit ne Mjedis (shiko §4. respektivisht per dioksidin dhe oksidin e azotit.4 dhe 3 9.236 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . NOX dhe SPM (Lende e grimcuar ne pezulli). Ky limit adoptohet si mase paraprake per te mbrojtur subjektet e ndjeshme sic jane azmatiket dhe eshte vendosur gjithashtu nga Direktiva 1999/30/CE. por asnjehere kancerogjene. Percaktimi i limitit per perqendrimet maksimale ne toke te 3 nr.2 µg/m dhe ndermjet 0. Emetimet ne ajer per shkak te Impiantit te Energjise. Organizata Boterore e Shendetesise (WHO) konsideron si 3 qe zgjasin per 24 ore.2.10. duke ndryshuar mjaft nga njeri vend ne tjetrin. perfshijne hidrokarbure policiklike dhe nikel. kryesisht SO2.2). Oksidet e Azotit Nivelet e perqendrimeve ne mjedisin natyror ne atmosfere jane ndermjet 0.6. ndikimet e mundshme ne “Shendetin Publik”mund te lidhen me: • Semundje qe rezultojne nga emetimet atmosferike. metalet e renda dhe jo-metalet toksike (te pranishme ne therrmije). Nivelet e mjedisit (natyror + antropik) ne hapsirat Europiane me dendesi te vogel popullsie jane ndermjet 2. te cilat nuk paraqesin domosdoshmerisht ndikime te menjehershme.1.1).2.1.10. qe do te thote te paperfillshme nese krahasohen me vlerat e lartpermendura. Ndotesit e pamodifikuar gjenetikisht perfshijne pjesen me te madhe te perberjeve inorganike qe jane te pranishem ne tym (sic jane oksidet e squfurit dhe oksidet e azotit).06 µg/m ne Planin 2 (§ 6. dhe 6. te demshme ose irrituese.0 3 3 dhe 4.4 µg/m . nga ana tjeter. Ndotja Atmosferike Ndikimet ne Shendetin Publik te emetimeve qe ndotin ajrin nga aktvitetet industrial mund te jene: • Te pamodifikuara gjenetikisht. 803 e 2003) eshte 60 µg/m .6. Aspektet e lidhura me emetimet atmosferike dhe ndikimet e zhurmes per shkak te Impiantit te Energjise diskutohen respektivisht ne Paragrafet 6. qe mund te jene toksike. por mund te shkaktojne ndryshime qelizore me kalimin e kohes. Ndotesit modifikuar gjenetikisht. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

ato mbahen nga pjesa e poshtme e aparatit te frymemarrjes. Legjislacioni shqiptar (Ligji 3 AL VKM nr. 3 Legjislacioni shqiptar (Ligji AL VKM nr. sulfate. dhe nese.Oksidet e squfurit Edhe kjo perberje gjithashtu eshte e perfshire ne grupin e ndotesve te pa-modifikuar gjenetikisht.2). ose nga perberes dytesor. Direktiva 1999/30/CE percakton se perqendrimi mesatar vjetor i PM10 nuk duhet te 3 3 tejkaloje 40 µg/m deri ne 2010 dhe me vone 20 µg/m . . te formuar me vone. Pluhurat jane nje perzjerje komplekse fiziko – kimike. ndersa. te perbera ose nga perberes primar. 803) percakton kete limit ne 35 µg/m . dhe mukozes se sistemit te frymemarrjes.75 µg/m ne Planin 1 dhe 1. te derguar drejtperdrejt nga burimi.PRBCATESVL220 . ammonium.1 dhe 100 µm. therrmijat qe kane diameter me te vogel se 2.5 µm (PM2.2). me diameter ndermjet 0.1. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Fenomenet shqetesuese nga ekspozimi ndaj SO2 jane te pazakonta. Therrmijat me diameter me te madh se 10 µm mund te konsiderohen me pak te rrezikshme.76 µg/m ne Planin 1 dhe 1. thithen. eshte shume variabel. Ndikimet e oksideve te squfurit dalin ne pah tek njeriu perms irritimeve te lekures. Therrmijat qe kane nje diameter me te vogel se 10 µm (PM10) penetrojne ne aparatin e siperm te frymemarrjes (nga hunda ne laring). meqenese ato vendosen shpejt ne toke.237 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . karboni organik.16 µg/m ne Planin 2 (§ 6. 803) e percakton kete limit ne 60 µg/m . Perqendrimi mesatar vjetor i PM10 per shkak te funksionimit te Impiantit te 3 3 Energjise do te jete rreth 0. Per shkak te tretshmerise se mire ne uje. Perberja e tyre. therrmijat behen me te rrezikshme sepse ato penetrojne me thelle ne organizmin e njeriut. si rrjedhim. Me gjithe perqendrimet e larta te SO2 te nevojshme per te induktuar efekte te demshme ne popullsine e rritur te shendetshme.51 µg/m ne Planin 2 (§ 6. (metale te renda. 3 percaktojne se perqendrimi mesatar vjetor ne toke i SO2 nuk tejkalon 20 µg/m . SO2 absorbohet lehtesisht nga mukosa. Lende e Grimcuar ne Pezulli Lende e grimcuar ne pezulli quhen jane therrmijat qe jane te ngurta dhe te lengshme. por ate paperfillshme nese krahasohen me vlerat e rrezikshme per shendetin publik.5) jane 60% e totalit PM10 dhe penetrojne ne aparatin e poshtem te frymemarrjes (nga trakeja hunda ne alveolen pulmonare). nitrate. meqenese ajo eshte irrituese qe ne perqendrime shume te vogla. Duke ulur dimensionet e tyre. te shperndara ne atmosfere. dioxins/furans). Aktualisht.1. por te paperfillshme nese krahasohen me vlerat e rrezikshme per shendetin publik. prandaj vetem pak sasi te vogla arrijne ne pjeset me te thella te mushkerive. limitet per cilesine e ajrit. Aktivitetet e modelimit te kryera per kete studim tregojne perqendrimi mesatar vjetor ne toke i SO2 per shkak te operimit te Impiantit te Energjise do te jete rreth 3 3 0. te vendosura nga Direktiva 1999/30/CE. shume autoritete shendetsore e konsiderojne SO2 te rrezikshem per te moshuarit dhe njerezit e prekur nga semundje kronike te sistemit te frymemarrjes dhe kardiovaskular. hidrokarbure policiklike aromatike. ne perqendrime me te larta mund te ndodhin pathologji te frymemarrjes si azma dhe bronshiti.

Zhurma Rezultatet e aktiviteteve te zhvilluara te modelimit tregojne se vlerat e zhurmes ne receptoret ne zonen rrethuese nuk do te rriten ne menyre te ndjeshme per shkak te Impiantit te Ri.10. jane gjithmone nen limitet e percaktuara nga ligji ne fuqi per mbrojtjen e shendetit te njeriut. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . as ne Planin 2. 6. perqendrimet ne toke te shkaktuara nga Impianti i Energjise ne Porto Romano. kryesisht SO2.2.Ne perfundim.PRBCATESVL220 .238 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . as ne Planin 1. NOX dhe SPM.2.

.239 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

ose kualifikimi i ndikimit • Lloji i ndikimit (lokal/rajonal. i prapsueshem/i paprapsueshem). dhe ajo analizon: • Sektorin e prekur mjedisor. MATRICA E VNM-SE Ne kete Kapitull jepet nje Matrice VNM-je qe ka permbledhur ceshtjet kryesore te ngritura nga vleresimi i ndikimit te projektit te Termocentralit te Porto Romanos.PRBCATESVL220 . • Percaktimi i sasise. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . i perkohshem/i perhershem. njera i referohet Fazes se Ndertimit dhe nje tjeter fazes operacionale.240 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Presionin mjedisor te percaktuar nga projekti.7. nese eshe e mundur. • Pershkrimi i ndikmit dhe/ose masat lehtesuese te adoptuara nga projekti per te reduktuar ose minimizuar magnituden e ndikimit. Matrica e VNM-se raportohet ne dy tabela.

241 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .242 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

243 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..244 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

.245 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

246 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

• Ndotja e tokes. • Zmontimi i kantierit dhe perkujdesja e metejshme.1. • Procedurat mjedisore (te perfshira ne EMP ose ne dokumenta specifike ku eshte e nevojshme) per ceshtjet qe vijojne: • Menaxhimi i mbetjeve.PRBCATESVL220 . te cilit i jane besuar aktivitetet e qe do te mbroje mjedisin dhe aktivitetet O&M te impiantit te energjise. • Informimi mjedisor (menaxhimi i mbetjeve. • Informacion per cdo pajisje personale mbrojtese qe do te perdoret. etj. Plani per Menaxhimin Mjedisor do te tregoje procedurat e Kontraktoreve persa i takon: • Organizimit te Kontraktorit dhe personit pergjegjes per ceshtjet mjedisore. • Informacion per substancat qe do te perdoren. kurset akses do te perfshijne: • Informacion per pajisjet e punimeve qe do te perdoren. • Praktika te mira ne kantier (mirembajtja. do te pergatise nje Plan per Menaxhimin Mjedisor qe do te perfshije masat lehtesuese dhe monitoruese qe do te adoptohen per te siguruar qe ndikimet mjedisore qe lidhen me fazen e ndertimit te Impiantit te Energjise ne Porto Romano te jene te kontrolluara dhe te minimizuara. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR Plani i Menaxhimit Mjedisor (PMM) synon qe te verifikoje perputhjen e Projektit gjate fazes se ndertimit me efektshmerine mjedisore te funksionimit te Impiantit te Energjise Aktivitetet kryesore monitoruese te parashikuara nga PMM jane pershkruar ne vijim. Gjithashtu. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 8. • Uji i mbetjeve. reaksionet nga derdhja e vajrave.1.). etj. kontrolli i zhurmave. Permbajtja minimale e Planit per Menaxhimin Mjedisor te Kontraktorit ne aspektin e masave lehtesuese dhe monitoruese jane pershkruar ne Paragrafet qe vijojne.8. Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve Kontraktori. • Perdorimi i lendeve te para dhe burimeve natyrore. . • Hyrja ne Kantier dhe Informimi Mjedisor i personelit qe punon ne kantier.). Si nje minimum. perfshi personelin e nen-kontraktorit. do te ndermerren masat e duhura korrigjuese.247 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . kursim i energjise. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES SE NDERTIMIT 8.1. Nese do te ndodhin mosperputhje. • Emetimet ne ajer.

• Reagim ndaj emergjencave.1. me qellim qe te minimizohet formimi i pluhurit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Ne vecanti: • Kamionet me mbulese do te sherbejne per transportimin e dheut. material ii grumbulluar do te sperkatet me uje.248 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . me qellim qe te minimizohet emetimi i pluhurave. me etiketimet dhe treguesit e duhur. persa i takon ndotjes se mundshme te ajrit per shkak te gazeve te shkarkuara nga kamionet dhe pajisjet e tjera. kontraktori: • Do te vendose limite te shpejtesise. Nje vemendje e vecante do t’i kushtohet nga kontraktori menaxhimit te operimit te kamioneve. Ne te njejten kohe. • Rruget e sherbimit do te shtrohen me material te ashper. kontraktori do te verifikoje nese kushtet e rrugeve dhe urave jane te pershtatshme per nje transport te sigurte te materialeve te ndertimit per ne kantier. kompresoret dhe gjeneratoret duhet te mbahen larg zonave qe ndodhen ne afersi te shtepive te banuara. • Monitorimi. Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit Perpara se te filloje punimet e ndertimit.1. Gjithashtu. vaji i mbetjeve. 8.1. 8.1.1. auditimi dhe inspektimi • Shenime medisore dhe raportimi. Derdhjeve dhe Trafikut Duke ju referuar menaxhimit te mbetjeve.2. Plani per Menaxhimin e Mbetjeve do te perfshije te gjitha llojet e mundshme te mbetjeve te prodhuara ne vend: aktivitete e thyerjes se shkembinjve. Metodat per largimin e mbetjeve do te percaktohen ne lidhje me autoritetet vendore dhe kontraktoret perkates per largimin e mbetjeve. etj dhe do te percaktohet nje politike strikte kunder mbeturinave. Per me teper. . Kontraktori duhet te siguroje se cdo kantier punimesh do te jete i pajisur me zonat dhe kontenieret perkates per akumulimin e mbetjeve. kamionet dhe makinerite e tjera te perdorura gjate operimeve do te mirembahen per te minimizuar tymrat e shkaktuara dhe perte parandaluar tymin e zi. Menaxhimi i Mbetjeve. • Ne rastin e kushteve shume te thata. do te pergatitet nje Plan nga Kontraktori per te siguruar se procedurat e menaxhimit per te gjitha llojet e mbetjeve jane te perkufizuara dhe i komunikohen personelit qe operon ne vend. • Personeli i kantierit duhet te jete ne dijeni se shkarkimi i kamioneve do te realizohet ngadale. • Perdore kamione te mbuluar.

4.PRBCATESVL220 . Ato duhet te ndodhen jo me pak se 50 m nga cdo vije uji ose nga deti. te papershkueshme qe kullon ne nje interceptor vaji. dhe gjuhen vendase. Materialet e rrezikshme do te etikohen dhe shenohen rregullisht sipas legjislacionit perkates. ose ne sistemin e kanalizmeve permes qeseve plastike dhe materialeve te tjera. Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme Cdo produkt kimik do te furnizohet me MSDS e vet (ne gjuhen angleze.1. • Zonat e furnizimit me karburant duhet te kene nje siperfaqe te forte. Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Kontraktoret do te verifikojne nese cdo ngarkim/shkarkim drejtohet ne menyre te sigurte. sa here qe te jete e mundur). Seksioni 14 i MSDS (Informacion i Transportit) paraqet klasen e rrezikut te transportit per ato substanca qe paraqesin nje rrezik fizik sipas Rekomandimeve te KB mbi Transportin e Mallrave te Rrezikshme. . 8. veprimet qe vijojne duhet te zbatohen ne rastin e nje derdhjeje per te parandaluar ose moderuar ndikimin mjedisor qe mund te linde: • Ndalimi i punimeve deri krijimin e kushteve te sigurta.• Imponoje mirembajtjen e sigurise se automjeteve dhe plotesoje kushtet e ngarkeses. diesel-it. 8. • Ngrini materialet me sistemet e duhura.1. vendosini ato ne thase ose konteniere te papershkueshem nga uji dhe dergojini ato ne kontenierin e mbetjeve te rrezikshme (toka e ndotur ne menyre te rastesishme mund te hiqet deri aty ku ka penetruar lengu). Ne menyre te vecante: • Derdhja ne toke ose ne kanale e vajit.1. • Ndaloje shkarkimin e pavrojtuar te automjeteve. platforma kullimi. • Percaktoje zonat e duhura te parkimit. • Parandaloni lengjet nga rrjedhja ne kanalet e rruges. • Hapesirat e magazinimit duhet te parashikohen me sistemin e mbajtjes se derdhjeve. Nje kopje MSDS e te gjitha kimikateve do te shperndahet ne zonat e magazinimit. per te parandaluar ndotjen ne toke nga automjetet stacionare. Gjithashtu. Kriteret qe vijojne do te adoptohen per magazinimin e kimikateve te rrezikshme: • Zonat e magazinimit te materialeve te rrezikshme duhet te identifikohen. • Eleminimi i shkakut te derdhjes dhe. • Perdorimi siperfaqeve te papershkueshme. etiketohen dhe shenohen sic duhet. ne te njejten kohe. dhe e cdo kimikati eshte e ndaluar ne menyre te prere. etj. garantimi i sigurise tuaj dhe te njerezve te tjere.3.249 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. lumenj.

• Kurbat mbartese duhet te jene te pranishme perreth zones se ngarkimit dhe shkarkimit. • Zona e magazinimit duhet te jete e shtruar. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES OERACIONALE 8.1. • Materialet e pa-pajtueshme duhet te ndahen ne perputhje me kerkesat e vecimit ndermjet klasave te ndryshme te mallrave te rrezikshme. • Zona e magazinimit duhet te jete e pajisur me nje kuti emergjence. Aksesi do t’u sigurohet vetem personelit te autorizuar. Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise Kontraktoret duhet t’u adresohen me kujdes ceshtjeve te Shendetit dhe Sigurise. Perpara se te filloje punimet.5. me qellim qe te percaktoje rolet dhe pergjegjesite per te siguruar pajtueshmerine per emetimet ne ajer. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet .1. Cilesia e Ajrit Perqendrimet shume te ulta. dhe • Impiantin per heqjen e squfurit.250 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . i cili do te ekspozoje karten e duhur te identifikimit. 8. e rrethuar dhe e shenuar. Te dhenat e marra nga sistemi do te akumulohen per analize dhe qellime raportimi dhe do te jene te gatshme per vleresim nga autoritetet kompetente. • Filtri prej pelhure per largimin e therrmijave. personeli do e marre trajimin e duhur mbi rreziqet e mundshme. 8. do te vendoset nje rrethim perimetral sigurie dhe shenja paralajmeruese perreth gjithe zones se punimeve.2. jane te arritshme nga sistemi i trajtimit te gazit te karburanteve i adoptuar nga imoianti. Nje sistem monitorimi automatic i instaluar ne trungun e oxhakut do te verifikoje pajtueshmerine me limitet e aplikueshme. Me qellim qe te mbrohet zona e kantierit nga aksesi i pa-autorizuar.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Inspektimet duhet te kryhen periodikisht me qellim qe te verifikohet ndonje vrime e mundshme qe mund te coje ne derdhje. Gjate punimeve. Proceduat specifike dhe instruksionet operacionale do te zbatohen brenda EMP. personeli duhet te veshe PPE e duhur. qe perfshin: • SCR – Reduktimin e Perzgjedhur Katalitik – sistemi i denitrifikimit.2.1. sic jane llogaritur nga modeli.

• Nje vendndodhje te pranueshme jashte zones se punes per nje pike grumbullimi. Zhurma Gjate operimit.2. panelit per alarm zjarri. Toka Te gjitha zonat e magazinimit do te shtrohen dhe pajisen. sic eshte parimi ALARP. nese eshte e nevojshme. .1.2. • Rruget e udhetimit drejt seciles dalje.2.4. Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise Emergjenca ne kete kontekst nenkupton rastet e zjarrit dhe ato mjekesore (ose situata te demeve madhore te prones).PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 8. ndihmen e pare.1. • Impianti i trajtimit te ujrave te zeza Nje sistem monitorimi automatik do te verifikoje pajtueshmerine me kufijte e zbatueshem per ujin e perdorur te shkarkuar.1. • Separatoret lokale te vajit.1. Uji Projekti i adoptuar per sistemin ngrohes-ftohes siguron respektimin e limiteve me strikte ne shkarkimin termal. Kjo do te behet duke zbatuar strategjite per minimizimin e mbetjeve.2. me basene mbartese me kapacitetin e duhur. • Impianti i trajtimit te derdhjeve. Inspektime periodike per monitorimin e zhurmes do te realizohen per te kontrolluar dhe minimizuar ndikimin e zhurmes. 8.8. Impianti eshte projektuar duke marre ne konsiderate disa sisteme per te parandaluar shkarkimet e ujrave te ndotur ne Detin Adriatik: • Basenet per grumbullimin “vales se pare” te ujit te shirave. • Vendndodhjen dhe llojin e makinerive zjarr-fikese (zjarrfikseve. cdo mase lehtesuese e nevojshme me tej do te adoptohet per te reduktuar ndikimin e zhurmes se prodhuar nga impianti. duke shmangur ndotjen e mundshme te dheut dhe ujrave nentokesore. 8. Mbetjet Menaxhimi i mbetjeve do te bazohet ne perqasjen e minimizimit te mbetjeve.2. Kontraktori do te inspektoje zonen e punimeve dhe do te rregjistroje detajet qe vijojne: • Numrin dhe vendosjen e daljeve. me objektivin per te reduktuar volumin dhe toksicitetin e mbetjeve te prodhuara deri ne masen qe eshte praktike ekonomikisht. 8.2.3.251 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.2. pikave manuale per thirrje telefonike).

me treguesin per numrin e dhomave.1. nese jane te pranishem) dhe pika e grumbullimit. Kujdes i vecante do te behet per arsye shendetesore ne monitorimin dhe kontrollin e pluhurave.1.4. pajisjet/makinerite respektike do te ndalohen dhe zevendesohen.3. Kontraktori do te monitoroje emetimet ne ajer nga shkarkimet e automjeteve dhe makinerive te tjera.3. Cilesia e Ajrit Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar kohore te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe sistemin e tyre tipik jo te vazhduar. pajisjet zjarr-fikese. panelin e alarmit te zjarrit.3.1. sa me teper qe te jete e praktikueshme.3. pikave te thirrjeve telefonike. nuk ka asnje shkarkim te perhershem uji per t’u monitoruar.Per mbledhjen e informacionit te mesiperm.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 8. MONITORIMI MJEDISOR DHE RAPORTIMI 8. rruget e udhetimit drejt atyre daljeve (perfshi shkallet. nuk ka emetime te vazhduara qe do te monitorohen.3.3. Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese. Uji Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe te sitemit te tyre tipik jo te vazhduar.1. 8. Faza e Ndertimit 8. Dheu Procedurave dhe masave lehtesuese per te shmangur shkarkimet e ngurta dhe te lengeta ne toke gjate fazes se ndertimit u jemi adresuar seksioneve e tjera te ketij dokumenti. Nuk eshte parashikuar asnje aktivitete raportimi. Kontraktori do te hartoje.252 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .3. Zhurma Emetimet e zhurmes gjate fazes se ndertimit jane per shkak te makinerive/pajisjeve.1.1. Ne rast se emetimet e dukshme duhet te jene te pranishme nga shkarkimet. Procedurat specifike per pergjigje emergjente do te shkruhen dhe i gjithe personeli i perfshire do te jete ne dijeni te tyre.2. zonen e vendndodhjes. Makinerite ne punimet ne kantier qe jane me motorra me djegie duhet te pajisen me masat kunder zhurmes nese ato do te perdoren brenda 50 m nga blloqet e akomodimit. 8. ne nje shkalle te duhur. daljeve. Monitorimi do te konsistoje ne verifikimin vizual per tymin e zi ne shkarkime perpara dhe gjate aktivitetit. 8.

Emetimet nga trungu i oxhakut gjate operimit do te monitorohen ne menyre te vazhduar. Nje raport vjetor me nje sinteze te te dhenave te emetimeve do t’i dergohet autoritetit kompetent. 8. te ndodhur ne perputhje me sugjerimet e Autoriteteve Vendore.2.2. • Oksigjeni.3. Monitorimi i Cilesise se Ajrit Ndikimi ne cilesine e ajrit te emetimeve te SO2. • Perqendrimi i oksideve te squfurit • Perqendrimi i lendes se grimcuar pezulli .1. • Perqendrimi i Monoksidit te Karbonit. me qellim qe te sigurohet se rruget dhe shtresat do te mbahen ne kushte te mira.2. Toka Vendndodhja do te verifikohet periodikisht nepermjet inspektimeve ne vend. dhe te dhenat e regjistruara do te jene te gatshme per autoritetet kombetare.3. prodhimi i mebtjeve lidhet me aktivitetet e germimit. Cdo dem ose perkeqesim i zones se mbuluar do te vihet menjehere ne dukje dhe do te riparohet. per te garantuar pajtueshmerine me kufijte e lejuar.PRBCATESVL220 . Cilesia e Ajrit Monitorimi i Emetimeve te Impiantit Emetimet ne ajer do te monitorohen. • Lageshtira. Faza e Funksionimit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 8. .2. NOx dhe PM10 nga impianti do te maten ne nje stacion monitorimi. Ne cdo trung oxhaku do te maten parametrat qe vijojne: • Temperatura. • Perqendrimi i Oksideve te Azotit. 8.253 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Specifikimet teknike per pajisjet monitoruese do te jene ne perputhje me kerkesat e Legjislacioneve perkatese Europiane.5.3.8.1.3. Raporti do te permbaje bazen e informacionit te nevojshem per te vleresuar pajtueshmerine me legjislacion perkates ne fuqi. ne nje zone rezidenciale prane impiantit. Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese. Mbetjet Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe te sitemit te tyre tipik jo te vazhduar.

procedurat dhe masat lehtesuese per te shmangur shkarkimet e ngurta dhe te lengeta ne dhe u adresohen seksioneve te tjera te ketij dokumenti.4. do te kryhen fushata periodike per marrjen e kampioneve ne zonen prane pikes se shkarkimit. Mbetjet Do te mbahet nje ditar i detajuar i mbetjeve te prodhuara (tipi.3. do te perkufizohen veprime korrigjuese. . fushata do te fokusohet ne menyre te vecante ne monitorimin e treguesve me tipik te statusit ekologjik te entit detar te ujit (E. Matjet e zhurmes do te kryhen ne vijim te standarteve nderkombetare (sic eshte ISO) dhe rezultatet do te jene ne dispozicion te autoritetit kompetent.B. 8. Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese.3. me qellim qe te kontrollohen drejtimet e prodhimit dhe te zbatohen.PRBCATESVL220 .I. Gjithashtu. 8. nese jane te nevojshme.2.Ne cdo rast. Chlorophyll Dosage.Extended Biotic Index.3. etc). 8. Puset e monitorimit do te cpohen perreth Impiantit te Energjise per analiza periodike te ujit. do te pergatitet nje raport. sasia.5. Mbetjet do te largohen nga kompanite e autorizuara ne perputhje me rregullat shqiptare.2. Uji Temperatura e shkarkimit te ujit te detit do te monitorohet vazhdimisht. burimi i detajuar). me qellim qe te verifikohen ndikimet e mundshme ne biocenozen detare.2. Se bashku me analizen e parametrave kryesore fiziko-kimike. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Te gjithe parametrat e rregulluar per shkakrkimin e ujrave te perdorur do te maten periodikisht. Ne rast te tejkalimeve te limiteve.3. Ne fund te cdo viti. . Zhurma Pas fillimit te funksionimit te Impiantit te Energjise.254 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ne vijim te strategjise se Direktives se Kuadrit te Ujit (Direktiva 2000/60/EC) per vleresimin e cilesise se trupave ujore. masat e duhura te reduktimit. do te kryhen nje seri matjesh te zhurmes ne receptoret me te prekur perreth kantierit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful