You are on page 1of 2

III Zadaci 1. Zadatak Fun Tours je turistika agencija koja organizuje programe putovanja za mlade.

Cilj agencije je organizovanje prolene apsolventske ekskurzije za to vei broj fakulteta. Ponuda se razmatra 2 godine pre poetka realizacije, odn. 2 god. Pre poetka ulaganja i ostvarivanja efekata. Rizci od r.b. 1 do 12 karakteristini su za prvu godinu ulaganja, od 13 do 15 za drugu godinu ulaganja, i od 16 do 18 za treu godinu ulaganja. Diskontna stopa je 10%. U okviru ovog projekta identifikovani su sledei rizini dogaaji i date verovatnoe nastupanja i uticaja, kao i veliina ukupnog gubitka:
R. br. Oekivani rizik Verovatnoa nastupanja r.d. P(e) Verovatnoa uticaja r.d. P(i) Ukupan gubitak L(t) ()

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Neprecizno definisan program putovanja Nepotpuno definisana procedura prikupljanja dokumentacije Neispunjavanje svih navedenih stavki iz turistike ponude Neispunjeni zahtevi za fakultativnim izletima Loe procenjeni trokovi Loe uraen vremenski plan putovanja Problem u komunikaciji Loa procena potrebnog broja soba po tipu Loe praenje i kontrola toka ekskurzije i neevidentiranje promena u toku putovanja Neadekvatana obuenost kadra Nedostatak finansijskih sredstava za rezervaciju hotela Nedovoljan broj autobusa u predvienom terminu Neprofesionalnost vozaa Otkazivanje rezervacija od strane hotela Nedovoljan broj zainteresovanih studenata Otkazivanje rezervacije nekoliko dana pred put Kanjenje u potpisivanju ugovora sa hotelom Variranje kursa dinara

0.15 0.1

0.4 0.5

5500 35000

0.15 0.3 0.2 0.3 0.3 0.15 0.2

0.7 0.7 0.6 0.85 0.6 0.8 0.6

20000 1500 2500 500 1000 3750 7500

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.2 0.4

0.8 0.7 0.9 0.6 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9

25000 20000 35000 9000 30000 25000 30000 8000 8500

a) Na osnovu podataka iz prethodne tabele izvriti kategorizaciju rizinih dogaaja (RBS dijagam), u odnosu na etiri osnovne kategorije rizika: Tehniki rizici (A), Rizici upravljanja projektom (B), Organizacioni rizici (C) i Eksterni rizici (D). b) Rizicima rasporeenim u RBS-u dati oznake prema pripadnosti odreenoj kategoriji, npr. A1, B1... U posebnoj tabeli za svaki rizian dogaaj izraunati vrednost oekivanog gubitka i na osnovu toga rangirati rizine dogaaje. U istoj tabeli odrediti status za svaki rizik (aktivan/neaktivan) i nacrtati mapu rizika i krivu linije praga. Napomena: Odluka menadmenta je da e za sve rizike iji oekivani gubitak iznosi 2000 i vie, biti preduzete preventivne i korektivne akcije.

c) Na osnovu podataka iz tabele u zadatku 1. i podataka iz sledee tabele, za svaki rizian dogaaj izraunati odnos koristi i trokova odgovora na rizik (nivo smanjenja rizika) i dati odgovarajui komentar.
Verovatnoa nastupanja r.d. posle primene odgovora Verovatnoa uticaja r.d. posle primene odgovora Trokovi primene odgovora na rizik

R. br.

Oekivani rizik

1 2 3 4 5 6 7 8

Neprecizno definisan program putovanja Nepotpuno definisana procedura prikupljanja dokumentacije Neispunjavanje svih navedenih stavki iz turistike ponude Neispunjeni zahtevi za fakultativnim izletima Loe procenjeni trokovi Loe uraen vremenski plan putovanja Problem u komunikaciji Loa procena potrebnog broja soba po tipu Loe praenje i kontrola toka ekskurzije i neevidentiranje promena u toku putovanja Neadekvatana obuenost kadra Nedostatak finansijskih sredstava za rezervaciju hotela Nedovoljan broj autobusa u predvienom terminu Neprofesionalnost vozaa Otkazivanje rezervacija od strane hotela Nedovoljan broj zainteresovanih studenata Otkazivanje rezervacije nekoliko dana pred put Kanjenje u potpisivanju ugovora sa hotelom Variranje kursa dinara

0.05 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

0.15 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4

200 600 1500 300 450 100 200 280

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.15 0.2

0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4

400 400 550 1000 500 700 500 700 500 400