(๙

)
ใบแต่ง
ทนายความ
คดีหมายเลขดำา
ที ่ ..................
/๒๕
............
ศาล ........................................
...........................................
วันที ่ ........... เดือน
......................................... พุทธศัn¬าt
ความ .....................................
..........
................................................................... l¬ทn
................................................................... ¬ำาเลย

ขาพเ¬า .......................................................................
...........................................................................
..................................................................................
..............................................................................
ขอแต่งให
..................................................................................
.............................................................
เL นทนายความของขาพเ¬าในคดีเ¬ื ่ องนี แลtขอใหมีอำานา¬
...................................................................
..................................................................................
..............................................................................
..................................................................................
..............................................................................
ระหว่
าง
ขาพเ¬ายอม¬ับnดtอบตามที ่
..................................................................................
..............................
ทนายความ¬tlดดำาเน นn¬tบวนพ¬า¬nาต่อlLตามn_หมาย
.
................................................................ nแต่ง
ทนายความ

(พลn)
หมายเหตุ * ตามL¬tมวลn_หมายวธีพ¬า¬nาความแพ่งมาต¬า o๒
ทาง¬ำาหน่ ายðทธของค่ ความนั น เt่น nา¬ยอม¬ับตาม
L¬tนอมยอมความ nา¬ðลtð ทธ ห¬ื อnา¬ใt ð ทธ ใน
n า¬tมอบให มี อำานา¬ดั งnล่ าวL¬tnา¬ใดบ าง ให
t่องว่างที ่ เหลือใหขีดเðีย )
คำารั บเป็ นทนายความ
ขาพเ¬า..................................................
..................................................................................
ทนายความtั นที ่ ...............................ใบอนุqาต
ที ่ ................... lด¬ับอนุqาตใหว่าความ...........................
ðำานัnงานอย่ที ่ ...........................................................หม่
ที ่ ..................nนน...............................................
ต¬อn/Tอย.....................................ใnล
เคียง.............................ตำาบล/
แขวง.............................................
อำาเDอ/
เขต..........................................¬ังหวัด..........................
.... lท¬ศัพท ............................................
ขอเขา¬ับเL นทนายความ
ของ.............................................................................
.......................................
เพื ่ อดำาเน นn¬tบวนพ¬า¬nาต่อlLตามหน าที ่ ในn_หมาย
................................................
................................ทนายความ

คำาðั ่ ง
..................................................................................
................................................................................
..................................................................................
................................................................................
..................................................................................
................................................................................
............................................
..........................nพพาnuา

................ คำารับเปนทนายความ ็ .............................................................ถนน..........................ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามที่ ..........ใบอนุญาต ที่...............หม่้ ที่......................................................... อำาเภอ/ เขต................ ผ้้แต่ง ทนายความ ...ใกล้ เคียง......................................... ทนายความจะได้ดำาเนิ นกระบวนพิจารณาต่อไปตามกฎหมาย .จังหวัด............................................. ได้รับอนุญาตให้ว่าความ...................................... ........................................................................... ........................................................................................ (พลิก) หมายเหตุ * ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๖๒ ทางจำาหน่ ายสิทธิของค่้ความนั้น เช่น การยอมรับตาม ประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิใน ถ้ าจะมอบให้ มี อำา นาจดั งกล่ าวประการใดบ้ าง ให้ ช่องว่างที่เหลือให้ขีดเสีย ) ข้าพเจ้า.......................................... โทรศัพท์ .... ........................................................... ตรอก/ซอย..............................................ตำาบล/ แขวง.................................................... สำานักงานอย่้ท่ี............................ ทนายความชั้นที่...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful