You are on page 1of 6

VEM

ÄLSKAR
HUTONGEN?
Aodcrníícísí:crn /d//cr ]d aíí radcra Soodríg ar/ííc/íur/ísíoría
í Ic/íng. Huíongcrna /ors:ínncr. Acn annu ]u/scrar gaíu/í:cí
//and dc /:ar:arandc /dga /uscn mcd ínncrgdrdar.
Huíong/on Jo//c O/sson /craííar /ísíorícn oc/ íí]sar om
/cm /ína /uíong/oíc//.
Tcxí: ?D??:DAHHDCIoío: ?DC6=@:HH:A
>WdiHeoWb=WhZ[d>ej[b$
  M
arco Polo kallaoe
Pekings arkitektur lör
"ett sclackbräoe" när
lan pa 1zootalet sag
ut över oe bostäoer
som Klubilai klan
laoe latit bygga i raka
linjer elter väoer
strecken. Hans lar
Djinglis klan laoe lelt jämnat Peking meo marken unoer
erövringen vio seklets början. Den snabba ateruppbyggnaoen,
meo last tro pa kosmologi ocl leng slui, gör Peking till en av
värloens älosta ocl mest noggrant centralplaneraoe stäoer.
Klubilai klan gjoroe Peking till värloens största rikes luvuo
stao. De viktigaste byggnaoerna som Förbjuona staoen ocl
klocktornet skar en rak linje genom staoens mitt. Runt oem
raoaoes symmetriska bostäoer upp, ocl allt kom att omslutas
av en enorm staosmur. Bostäoerna lick namnet lutong elter oet
mongoliska oroet lör brunn. An i oag breoer oe ut sig som en
röogra massa lran Förbjuona staoen i Pekings absoluta mitt, ocl
kollioerar meo nya utmananoe skyskrapor utanlör oen gamla
staosmuren. Peking är lörmooligen oen luvuostao i värloen som
lar oe allra älosta ocl skraltigaste byggnaoerna i staoens mitt.
Bostäoerna laoe enoast en vaning ocl bestoo av kvaoratiska
innergaroar, som omslöts av lyra byggnaoer. Det var vanligt
att en lamilj laoe en lel innergaro lör sig själva. I oet strikt
lierarkiska kejserliga Kina boooe mer inllytelserika ocl mäktiga
invanare närmare Förbjuona staoen, som ju var kejsarens
eget lem.
RIVNINGEN BÖRJAR
Men lutongerna som lar överlevt oussintals kejsare, llera
inböroeskrig ocl utlänoska ockupationer lörsvinner nu snab
bare än nagonsin. Anleoningen är Kinas, ocl särskilt Pekings,
snabba ekonomiska utveckling. Dessutom nar oe lutonger som
linns kvar sällan upp till sin lorna glans. När kommunistpartiet
tog makten i Kina 1q¡q växte staoens belolkning lran orygt ¡ till
över y miljoner invanare pa ett artionoe. Det ansags nu borgerligt
att la en lel innergaro lör sig själv. Hutongerna exploateraoes,
byggoes om ocl ut meo vilka material som än var tillgängliga.
Fxtra rum ocl kök tillkom, solen stängoes ute ocl oen sanitära
situationen blev oliolig.
Men pa gruno av Kinas lattigoom lick lutongerna unoer
oenna tio sta kvar. Det var lörst elter lanoets ekonomiska relormer
som oe lotaoes pa allvar; oa lick Kina lör lörsta gangen rao
att bygga pa löjoen. Unesco uppskattar att qo procent av alla
lutonger som lanns ar 1q8o är borta i oag. Oväroerliga kultur
skatter som lar ersatts av löglus ocl bilvägar. Fn generation
av kommunism ocl kapitalism lar ellektivt nästan lelt lörstört
8oo ar av arkitekturlistoria.
”Bara gamla invånare med
KÄNSLOMÄSSIGA BAND till
sina hutonger vill bo kvar, enligt
en lokal NGO.”
*(H;I
Fn stao oär bostäoerna tioigare var en organism, meo gatuliv
i gränoer ocl gemensamma utrymmen, lörvanolas nu snabbt
till ett kluster av slutna bostaosomraoen meo bevakaoe löglus.
Unoertecknao bor själv i en lutong, oär varje morgonpromenao
är ren inspiration lör själen. Cykelreparatören meo stänoigt oljiga
länoer. Jräoen som skiltar lärg elter staoens oistinkta arstioer.
Sclackspelanoe ocl keojerökanoe gubbar. Alore oamer som
ojar sig över oyrare grönsakspriser. Barn som leker kurragömma
i tranga gränoer. Restauranger utan namn oär lrukosten kostar
en tia ocl äts ute pa gatan.
Men politiker visar löga intresse lör att renovera staoens
kvarvaranoe lutonger, eltersom oet lrämst är ekonomisk tillväxt
som leoer till belororan. Samtioigt tilllör all mark i Kina staten,
ocl lutongernas invanare lägger inte ner särskilt mycket tio ocl
pengar pa att unoerlalla bostäoer som när som lelst kan tas ilran
oem. Det nationella kulturoepartementet är relativt tanolöst, ocl
skyooar tempel ocl palats snarare än bostäoer. Fnligt en lokal
NGO är oet bara gamla invanare meo känslomässiga bano till sina
lutonger som vill bo kvar oär, oe unga vill i regel llytta. Dagens
generation av lutonginvanare kan vara oen sista nagonsin.
ATT RÄDDA HUTONGERNA
Unoer oe senaste aren lar oock lutongerna upplevt en liten
renässans. Utmaningen i att räooa oessa sista kvarvaranoe kultur
skatter bestar nu i att lörvanola oem till attraktiva bostäoer eller
lönsamma allärsverksamleter, samtioigt som stil ocl utseenoe
bevaras. Manga rika kineser lar köpt sig en egen innergaro att
renovera ocl bo i. Nya, lippa ocl avslappanoe sloppinggator
som Nanluoguxiang ocl Wuoaoying bestar av lutonger.
Restauranger som Dali Courtyaro ocl Vineyaro Calé serverar
mat pa läckert renoveraoe innergaroar. Lat vara att oetta innebär
en viss kommersialisering av omraoena, men oet ger även gatorna
en möjliglet att inte belästas av löglus.
Det lar ocksa visat sig attraktivt att bygga lotell av inner
garoarna. Här lar besökaren möjliglet att bo i gamla anrika
lutonger, renoveraoe meo mooerna bekvämligleter ocl lantasi
lull utsmyckning, ocl samtioigt se oet autentiska gatuliv som
pagar precis utanlör. Detta är ett bättre alternativ än att lockas
av oe mooerna lotell som enligt Kinas eget rankingsystem lar
lyra eller lem stjärnor. De kan via internet verka otroligt billiga,
men är olta gamla ocl trista betongbyggnaoer meo själlösa rum.
Var bereoo pa laroa sängar ocl personal som inte talar engelska.
I kontrast till oetta är lutonglotellen olta sma meo la rum
ocl en personlig service anpassao till saväl kinesiska som utläno
ska gäster. Här linns alltio minst en gemensam innergaro som
blir en naturlig mötesplats lör gäster ocl personal, samtioigt som
rummen erbjuoer oet matt av tystnao ocl privat utrymme som
alla vill la unoer sin storstaossemester. Passa pa att uppleva 8oo
ars arkitekturlistoria ocl kultur unoer oitt nästa besök i Peking.
Snart kan clansen vara borta lör alltio.
H;I *)
PEKING
”I det strikt hierarkiska kejserliga
Kina bodde mer INFLYTELSERIKA
OCH MÄKTIGA INVÅNARE närmare
Förbjudna staden - kejsarens hem.”
**H;I
BEIJING DOUBLE
HAPPINESS
COURTYARD HOTEL
LLL hoLell i en courLyard med over 200 ars hisLoria. lnredninqen
aLerspeqlar Kinas sisLa ke|sardynasLi Oinq. Har lnns Lva qemensamma
innerqardar och Lva vaninqar, samL 32 rum som alla ser olika uL. LLL av
la huLonqhoLell som erb|uder billiqa enkelrum lor ensamma resenarer.
Dubbelrummen har LradiLionella ke|sarsanqar med Lak och sLarka
larqer som domineras av roLL eller qulL. Liqqer vid en auLenLisk
huLonq uLan LurisLbuLiker, med manqa lokala resLauranqer. Lnkelrum
lnns lran 600 kronor, dubbelrum lran ¹ ¹80 kronor.
37 Donqsisitiao
±Sô-!O-ô4O O77 ô2
www.hote|37.com
BEIJING COURTYARD VIEW HOTEL
LndasL sex rum inklamda runL en valdiqL liLen innerqard. Öppnades
20¹0 av en unq kines uppvaxL i Pekinq, som Lidiqare |obbaL pa lyxhoLell
och Lalar perlekL enqelska. Liqqer undanqomL pa en liLen och auLenLisk
huLonqqaLa uLan bilLralk, men knappL ¹00 meLer lran en sLorre charmiq
qaLa med lokala allarer och resLauranqer. NasLan alla qasLer ar uLlan-
ninqar, och aqaren h|alper Lill aLL erb|uda prisvarda uLlykLer Lill Pekinqs
manqa sevardheLer. Dubbelrum kosLar lran ^00 kronor.
! Xiqonqjie, Cu|ou Donqdajie
±Sô-!O-ô4O 5OS 27
www.bjcvh.com
HUTONGFAKTA
· HuLonq ar eqenLliqen namneL pa de Lranqa qaLor och qrander
som bosLaderna liqqer vid. S|alva bosLaderna heLer siheyuan,
som beLyder "innerqard", eller deL i sammanhanqeL liLiqL
anvanda ordeL courLyard pa enqelska.
· NasLan alla kvarvarande huLonqer lnns innanlor den qamla
sLadsmuren, som revs av Mao Zedonq i miLLen av ¹900-LaleL
lor aLL ersaLLas av Pekinqs innersLa rinqvaq. DeLLa omrade uL-
q|orde deL qamla Pekinq, och ar sLorre an daqens ManhaLLan.
· ¹9^9 lanns over 7 000 huLonqer. Under ¹990-LaleL revs cirka
^ mil|oner kvadraLmeLer huLonqbosLader. Mellan ¹990 och
2003 lyLLades en halv mil|on manniskor lran deL qamla
Pekinq Lill hoqhus uLanlor rinqvaqen. l daq lnns dryqL 500
huLonqer kvar.
· Dessa klassiska nordkinesiska bosLader ar siqnilkanLa lor
Pekinq, men lnns i mindre omlaLLninq aven i kusLsLaden
1ian|in och den qamla ke|sarsLaden Kailenq.
Ka||a: Last days oI o|d ßeijinq, Michae| Meyer
Bei|ing Double Happiness
Courtyard Hotel. Dubbel·
rummen har traditionella
ke|sarsängar.
Bei|ing Courtyard View
Hotel drivs av en ung
kines med bakgrund på
lyxhotell.
PE5 *+
OLD BEIJING SQUARE
HoLell som oppnade hosLen 20¹¹, med inredninq
som lorLlarande kanns helL ny. Man saLLer
varde pa aLL qora var|e rum unikL qenom aLL
placera uL olika musikinsLrumenL, lampor och
badrumsdekoraLion. Manqa av rummen har
eqna sma uLeqardar, och den qemensamma
innerqarden ar inqlasad lor aLL halla varmen
i de m|uka sollorna aven pa vinLern. Man har
laLiL Lrad som ar over 200 ar qamla sLa kvar
och bli en del av inredninqen. SammanlaqL
¹^ rum, varav Lva sLorre dar hela lamil|er kan
bo. LLL dubbelrum kosLar lran 600 kronor.
A 3S ßaochao hutonq
±Sô (O|!O-S4O2 5337
HAN’S ROYAL GARDEN
HOTEL
LyxiqL desiqnhoLell med 33 rum pa 7 000
kvadraLmeLer. Mobler och inredninq besLar
delvis av rikLiqa anLikviLeLer, som en 200
ar qammal sanq i rosenLra. Öppnade 2008
elLer nasLan Lio ars byqqande. MalaL av
samma konsLnar som var med och renoverade
SommarpalaLseL, som i arbeLeL med hoLelleL
ledde en qrupp hanLverkare med erlarenheL
av arbeLe med den Forb|udna sLaden. Fem
innerqardar qor aLL man allLid kan lnna luqn
uLomhus. SLora mallqa maLsalar med menyer
som aLerspeqlar ke|sarens kosL. Mo|liqL aLL la
bra deal vid lanqre bokninq om man konLakLar
hoLelleL · sarskilL under laqsasonq. Dubbelrum
kosLar lran ¹ 800 kronor.
7 ßeibinqmasi hutonq
±Sô-!O-S4O 255 SS
www.hansroya|qarden.com
COURTYARD HOTEL
PopularL hoLell vid den valbesokLa qaqaLan
Nanluoquxianq. SamLliqa ¹9 rum har sLora
dubbelsanqar, och de Lva innerqardarna ar
rika med uLsmyckninqar elLer Lre ars renove-
rinqsarbeLe. Lnerqi las qenom solpaneler, och
som eLL av valdiqL la hoLell i Pekinq har man
ocksa en qeoLermisk varmepump. 1idiqare
hem aL en av deL Lidiqa ¹900-LaleLs makLiqasLe
kinesiska qeneraler. Under hoqsasonq masLe
man boka minsL sex veckor i lorvaq. Dubbelrum
lran ¹ 000 kronor.
7 Oianqu|ouyuan hutonq
±Sô-!O-ô4O ôO7 77
www.courtyard7.com
Príserna í artíkeín avser höqsäsonq.
Under víntern sänker nästan aíía hutonq-
hoteíí rumspríserna med !D~2D procent.
Cld Bei|ing 5quare, där
över 200 år gamla träd
står kvar på innergården.
Han's Poyal Carden
Hotel, där inredningen
är riktiga antikviteter.
Courtyard 7 Hotel
ligger vid en populär
gågata. Tidigare var
det hem åt en av Kinas
mäktigaste generaler.
PEKING
*, PE5