You are on page 1of 4

Spreken in talen

Spreken in talen

Deze man spreekt in tongen en rolt over de vloer, onbekend in Bijbelse gevallen van het spreken in tonden.
Vroeger verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier Guido Biebaut, januari 2013 Alle rechten voorbehouden EEN LIED EN EEN TEKST VAN PAULUS M. A. Alt heeft voor een liederenbundel die onder Pinkstermensen gezongen wordt, de nadruk gelegd op spreken in tongen met de volgende woorden uit "Glorieklokken", n 6. O, die zaal'ge vreugd in dat heilig uur toen 'k gedoopt werd met Gods Geest en in nieuwe tongen mijn Heiland prees toen de kracht Gods op mij viel. Toen de kracht Gods op mij viel kwam er blijdschap in mijn ziel ied're schaduw week voor 't gouden licht toen de kracht Gods op mij viel. Het Reformatorisch Dagblad, rapporteerde in een artikel Tongentaal is een stap in het geloof op 06-062006 wat Kees Goedhart, voorzitter van de Stichting Opwekking had gezegd op een congres van Pinstergelovigen. Wie in tongentaal spreekt, sticht zichzelf, aldus Goedhart. Tongentaal is persoonlijk, voor jezelf, niemand verstaat het, alleen je eigen geest en de Geest van God. De duivel snapt het ook niet.

Spreken in talen

Wat is het geweldig als je in tongen bidt. Wat is het geweldig als je dan opgebeurd wordt boven de omstandigheden van het moment. Het is mooi als je het durft, het is een stap in het geloof, ook al weet je niet wat er komt. We nemen daar het volgende uit: niemand verstaat het, alleen je eigen geest en de Geest van God. Als dit zo is dan heeft Paulus het niet begrepen. In 1 Cor.14:27,28, schreef hij namelijk: Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat n uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Dat leert toch duidelijk dat er voor elke tongenspreker een vertaler mogelijk is die het verstaat en begrijpt. Dat het NIET om een privtaal gaat tussen n mens en God is de enige conclusie daarbij! WAT SOMMIGEN LEREN Teun de Ruiter, een Pinkstervoorganger, heeft een artikel geschreven getiteld: Het spreken in nieuwe talen op http://www.vpe.nl/ Deze tabel komt er uit, maar we zeggen het nu al, dat is GEEN BIJBELSE UITLEG voor dat fenomeen. Geen enkele van zijn conclusies zijn vanuit de Schrift te onderbouwen of te aanvaarden. Gelukkig leren ook alle Pinksterkerken dat niet, maar wel het overgrote deel. Het veelzijdige nut van het spreken in nieuwe talen 1. De gave is een bewijs van de doop met de Heilige Geest. 2. De gave kan voor eigen opbouw worden gebruikt. 3. De gave kan in het gebedsleven worden gebruikt. 4. De gave kan voor de bekering van ongelovigen worden gebruikt en is een gezaghebbend teken dat God echt heeft gesproken. 5. De gave is, gecombineerd met die van de vertolking gelijkwaardig aan de gave van profetie. ALLE TEKSTEN OVER SPREKEN IN TALEN Wat leren we over spreken in talen in het Nieuwe Testament? Er zijn 35 verwijzingen naar het verschijnsel en er volgt na onderzoek uit dat er een overdreven nadruk gelegd wordt op het fenomeen door Pinkstermensen. In de eerste brief van Paulus aan de Corinthirs zijn er 28 teksten waar het begrip gebruikt is. De 7 verwijzingen buiten dat boek zijn nmaal in het evangelie naar Marcus en de 6 andere in het boek Handelingen, geschreven door Lucas. Dat wil zeggen dat de oudste verwijzingen bij Paulus voorkomen, want zowel Marcus als het boek Handelingen zijn veel later geschreven. In het hoofdstuk 14 van de eerste brief aan de Corinthirs, staan pastorale aanwijzingen over hoe men moet omgaan met het verschijnsel in de christelijke gemeente. Paulus gaat te keer tegen alle verkeerd gebruik van dat spreken. In tongen spreken was in die dagen van de apostelen een uiterlijk teken van de ontvangst van die Geest. Het komt de eerste maal voor bij de uitstorting van de Geest op het Pinksterfeest. Dan spreken de discipelen in tongen: zoals de Geest het hun gaf uit te spreken (Hand.2:4). De omstanders waren verbaasd, omdat zij ieder in hun eigen taal hoorden spreken en er waren wel vijftien landen vertegenwoordigd (Hand.2:8). Later komt het spreken in tongen als verschijnsel voor in Handelingen 10. Dat was toen Petrus voor het eerst het evangelie aan heidenen verkondigde. Toen "viel de Geest" op de heidenen en men begon in andere talen te spreken en God groot te maken (Hand.10:46). Tenslotte komt het verschijnsel nog voor in Handelingen 19. Daar heeft Paulus de handen opgelegd bij een aantal leerlingen van Johannes de Doper. Het gebeurde dat ze: in andere tongen spraken en profeteerden (Hand.19:6). Wat blijkt hier uit? Dat het spreken in tongen behoorde tot de eerste gemeenten die gesticht werden. God was goed bezig zich een volk voor Zijn naam te vergaderen uit zowel Joden als heidenen. LEER VOLGENS PINKSTERGELOVIGEN

Spreken in talen

Hieronder enkele verkeerde conclusies van dopen in de Geest en spreken in talen op www.dedeurleeuwarden.nl/ in het artikel Doop Heilige Geest: Als consequentie van de doop in de Heilige Geest zie je in de gemeente genezingen, spreken in tongen, en vrijmoedigheid om te getuigen. (Wij onderlijnen de tekst.) We kunnen alles en nog wat beweren maar dat maakt het nog niet tot waarheid. Onze ervaringen met God mag men natuurlijk benoemen, ook in emotionele zin. Maar het is beter volgens de Bijbel te zeggen, dat de Schrift de term "doop in de Geest" gebruikt, om te verwijzen naar het wedergeboren worden op basis van geloof. Dat is een geweldige zaak die God voor ons doet. Zijn vertrouwen stellen in Christus is het moment dat men in Gods gezin word opgenomen! In Pinksterkringen worden zekere gaven die een spectaculair karakter hebben overschat. Paulus heeft met nadruk aan de gemeente van Corinthe de raad gegeven: Vorm toch geen kliekjes!" Zie dat in 1 Corinthe hoofdstuk drie. Daarbij verklaart hij later, en wij onderlijnen: want door n Geest zijn wij allen tot n lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met n Geest gedrenkt." (1 Cor:12:13). HET ZAL OPHOUDEN Zou het spreken in tongen ooit ophouden? Ja, en in dat verband moet vooraf opgemerkt worden dat Paulus in geen enkele van zijn latere brieven terug komt op het onderwerp van de tongen. De eerste brief aan de gemeente van Corinthe is de ENIGE brief waar hij het onderwerp bespreekt. Het ontbreekt ook in drie vorige geschriften van hem. Maar er is meer: Petrus, Johannes en Jakobus schreven hun brieven na de eerste Corinthebrief. Ook daar vinden we nergens nog een woord over het teken der tongen. De Openbaring van Johannes, weet niets over het spreken in tongen. Hij zag er vele hemelse visioenen, maar is er nergens sprake van dat engelen iets in een taal zeggen die hij niet kent. Waarom dan zo uitgesproken in Corinthe? Eenvoudigweg omdat ze de belangrijkste havenstad van de wereld was. Vissers en handelaars uit alle winstreken kwamen dagelijks aan land. Wanneer ze ergens wandelden en de christenen hoorden zingen en het huis binnen gingen stonden ze voor een raadsel. Men sprak hen aan in de taal van hun land, het evangelie verspreidde zich als een laaiend vuur. Daarvoor had God zijn kinderen het spreken in talen gegeven. In 1 Corinthe 13:8-10 wordt toch duidelijk dat zullen ophouden: de gaven van profetie, tongen en kennis. De profetie in de eerste gemeenten, en de toenmalige gave van kennis, waren bovennatuurlijke gaven van openbaring. God gebruikte ze om Zijn waarheden mee te delen. Totdat de geschriften van het Nieuwe Testament later neergeschreven werden was het Gods manier van handelen. De drie zaken dienden de eerste gemeenten. Deze gaven, zegt Paulus, zullen worden weggedaan. Zij zijn inderdaad uitgebleven van zodra het Nieuwe Testament voltooid was. Het spreken in tongen moet dus niet afzonderlijk gezien worden van de twee andere genoemde gaven. Wanneer we zeggen dat ze alle drie tegelijkertijd zouden ophouden, dan geven we geen inlegkunde weer van de opmerkingen van Paulus. Er is door God een periode vastgesteld waarin de drie gaven zouden verdwenen terwijl geloof, hoop en liefde zouden voortduren. Twee van deze zullen bij hun vervulling ook ophouden, alleen de liefde zal blijven.

Spreken in talen

Dit is een PECT scan over de activiteit van de hersenen tijdens het spreken in tongen. Dat is totaal anders dan bijvoorbeeld het beeld weergegeven bij het zingen van geestelijke liederen. Theologisch kan men er niets mee bewijzen. Ook psychiatrische patinten hebben meestal een andere hersenscan dan gewone mensen. Image of the University of Pennsylvania School of Medicine uit 2006.

Zie ook de bijdrage met deze titel: Tongentaal volgens Paulus