You are on page 1of 10

102

1
7

102

60
30

1 6 5

1.
70()
65

(1) 70
(2)
(3) 70
(4) 70
(5) 70
[]

65

70

(5)

~ (
70

[Remark]

)
70
(

2.a =2.6102.69b =2.6112.610c =

2.611 2.6 9

(1) a > b > c


(2) a > c > b
(3) b >a > c
(4) b > c > a
(5) c > b >a
[]a =2.6102.69 =2.69 (2.61)= 2.691.6b =2.6112.610=2.610 (2.61)= 2.692.61.6
2.6112.69
1
1
c=
= 22.69 (2.62 1) = 22.69 (2.61)(2.6+1) =2.69 1.81.6
2
b > c > a(4)
3. 3 2 1

1
5
1
(1)
(2)
(3)
12
2
3
3
2
(5)
(4)
5
3
[]

(3)
-1-

2
102
7

4.()
(1)

(2)

(3)

13

10

(4)

(5)

Sy
Sx(   )  SxSy
r r < 0Sy 0Syr r(5)

[]   = r

5.24

(1) 55
(2) 66
(3) 132
(4) 198
(5) 253
st
[]1 method

+
()

22
2
(1, 1)
1
20
4
2
(1,3)(3,1)
3
18
6
(1,5)(3,3)(5,1)

2
22
(1,21)(3,19)(5,17)(19,3)(21,1)
1+2+3++11=66 (2)

11

2nd method xyz x + y + z=24(*) x1yz

yz y + z x =24(y + z)
x =2x+2 2y =2y+1 1z =2z+1 1(*)(2x+2)+( 2y+1)+( 2z+1)=24
x+ y + z =10x, y , z H 103 = C1010 +31 = C1012 = 66
6. 1000 30 1010
34 1030

(1)39
(2)40
(3)41
(4)42
(5)43
-2-

3
7

102

[] d
1000 30 1010 34
tan34d =0.577d +0.098d =0.675d
10 0.675d 0.577d =0.098d
1030 0.577d +30.098d =0.871d
0.871d
1030 tan=
=0.871 tan41
d
(3)

30
7 12 5
() 5 1
3 2 1 2

1 1
1 1
1 1 a n
7. n

n

0 2
0 2 c n
0 2

(1)a2=1
(2) a1, a2, a3
(3) d1, d2, d3
(4) b1, b2, b3
(5) c1, c2, c3
1 1 a1 b1
[]
=
( a1, b1, c1, d1)=(1,1, 0, 2)
0 2 c1 d 1
2

1 1 1 1 1 1 1 3 a 2
0 2 = 0 2 0 2 = 0 4 = c


2
3

bb

d n

b2
( a2, b2, c2, d2)=(1,3, 0, 4)
d 2

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 a 3 b3
0 2 = 0 2 0 2 = 0 4 0 2 = 0 8 = c d ( a3, b3, c3, d3)=(1, 7, 0, 8)


3
3
(1) a2 =1
(2) a1, a2, a3 =1
(3) d1, d2, d3 =2
(4) b2 b1 =2b3 b2 = 4
(5) c1, c2, c3 =0 (1), (2), (3), (5)
8. a >1 >b > 0
(1)(a)7 >(a)9
(2)b9 > b7
1
1
(3) log10 > log10
a
b
(4) log a 1 > log b 1
(5) log a b > log b a
-3-

4
7

102

[](1)a >1 7< 9 0 < a7 < a9 (a)7=a7 > a9= (a)9


(2)0 < b < 1 9< 7 b9 > b7
1
1
1
1
(3)a >1 >b > 00<
<
log10 < log10
a
b
a
b
(4) log a 1 = 0 = log b 1
1
1
(5) a =2 > 1 > b=
>0 log a b = log 2 = 1 = log 1 2 = log b a log a b > log b a
2
2
2

(1), (2)
9.a < b < c y = f (x)x( a, 0 )
( b, 0 ) y = g (x)x( b, 0 )
( c, 0 )y =f (x) + g(x)
(1)
(2) x
(3) x
(4) x
(5) x
[] y = f (x)= h ( x a )( x b )h >0y = g (x)=k ( x b )( x c )k >0
y =f (x) + g(x)= h ( x a )( x b ) + k ( x b )( x c ) =( h + k )( x b)( x

ha + kc
)
h+k

x
1

ha + kc
=b y =f (x) + g(x)= ( h + k )( x b)2 x
h+k

ha + kc
ha + kc
b y =f (x) + g(x)= ( h + k )( x b)( x
) x
h+k
h+k

(4), (5)

10. Q1(1,0), Q2(,0) P 

< 0

1
2
(2) y = x 2 + 1
(1) y =

(3) x 2 + 2 y 2 = 1
(4) 4 x 2 + y 2 = 1
x2 y2

=1
2
2
[]1st method
1
1
1
1
3(1) P( 0, 2 )
 =( 1, 2 )(1, 2 )= 1+ 4 = 4 <0(2) P( t, t 2 +1)
 =(1t , t 2 1)(1t, t 2 1)= t 21+ t 4+2 t 2+1
(5)

-4-

5
7

= t 4+3 t 20

102

1
1
1
1)
 =( 1,
)( 1,
)= <0
2
2
2
2
1
1
1(4) P( 2cos,sin)
 =(12cos, sin)(1 2 cos, sin)
1
3
=1+ cos 2+sin 2= cos 20
4
4(5) P( 2,0)
 =(1 2,0)(1 2,0)= 1+2=1>0

(3) P(0,

 = 0P Q1(1,0)Q2(1,0) x 2 + y 2 = 1
2nd method 
 < 0 Q1 P Q2 > 90 P x 2 + y 2 = 1
x 2 + y 2 = 1

(1), (3), (4)

11.F1, F2SF1(S)
S
(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4
(5) 0
[](1)
(2)

(3)(4)
x2 y 2
2 + 2 = 1 F(c,0) P( x0, y0)
a
b
P( x0, y0)Q( x0,y0) P( x0, y0) 2
(5)
(1)(2)(5)

-5-

6
7

102

12.< an >0.8 < bn > 10


a9 > b9 a10 > b10
(1) a9 a10 <0
(2) b10 > 0
(3) b9 > b10
(4) a9 > a10
(5) a8> b8
a10
[](1)
= r = 0.8<0 a9 a10 <0
a9
1 a10 = a1(0.8)9> b10=10 +9d
2
(2) a9 = a1(0.8)8 > b9=10+8d
9
1 (0.8) a10 = a1(0.8) <(0.8)( 10+8d)= 86.4d

90
10 +9d< a10 = 86.4d 15.4d <18 d < 77 < 0
810
40
b10 = 10 +9d <10 77 = 77 <0
90
(3)(2) d < 77 < 0 b9 > b10
(4) a1>0 a9 > 0 >a10 a1<0 a10 > 0 >a9
5
3
3 1
(5) a1=( )7 a8= 1< 0 d =
b8=10+7( )=
a8< b8(1)(3)
4
2
2
2

40
1. A H () (1335)
2. 5
k
k +1
k =________

13
14

< 31 <
3
3
k
k+1
[] < 31 <
k <3 31 < k +1 k < 279 < k +1
3
3
16= 256 < 279 < 289 =17 k =16
A. k

B. a, b ( a + bi )(2+6i )= 80 i 2= 1(a, b)=( ______

15
16 , ______

17
1 8 )
[]( a + bi )(2+6i )=(2a 6b)+( 6a +2b)i = 80 + 0i
1 6a +2b=0
2
1 ,
2 (a, b)=(4, 12)
2a 6b= 80
C.A(a, 3), B C (19,12)CA, B AC BC =3:1
a + b=________

19
20

st
[]1 method
1a + 219 13+ 212
(16, b)=(
,
)
3
3
48= a +38 a =103b=27b=9 a + b=19


=3 

(19a ,9)=3(3,12b)
2nd method
19a =99=363b a =10b=9 a + b=19
-6-

7
7

102

D.1004036
323720

21
22
b =________

23
24

tat +ba =________


st
[]1 method x y t
1
xyt100

1 10
2 y2t70 y2t +70= at +b

2
40x36y32t3720
a = 2b =70(a ,b)=( 2,70)
2nd method
401003720=280 (4)(at +b) 8t = 280
4(at +b) +8t =280 at +b = 2t +70 a = 2b =70(a ,b)=( 2,70)
E. x y =1 x y =5 14
________

25
26

[]
|15|
d( L1L2 )=
2 2
12 + (1)2
2 51
51

v v
v
v
v
v
F AB A 1 B 2 A B 60
v
v
v
v v v
u = A + B v = xA + yB x , y 6 x + y 8 2 x y 0
v v

27
28

u v ________

)(
 

)
[]


=(
 

+ y|

|2
= x|
|2 +( x + y)


|cos60 + 4y
= x +( x + y) |
||
= x+ 4y + x + y =2x + 5y
( x, y )
2x + 5y
( 2, 4 )

24

( 3, 5 )

31

( 3, 3 )

28

( 4, 4 )
21
v v
u v 31
G. ABC 8 AB 2 BC
30
7 AC =__________

29
31 ()

AC
[]

=2R
sinB
sinB=sin(+) =sincos+cossin
2
15
2 15 7
15
=
+

=
8
8
8
8
4
15
AC =2RsinB=28 4 = 4 15
-7-

8
7

102

H.A, B, C, D, E, F, G, H

A(0, 0, 0)B(6, 0, 0)D(0, 6, 0) E(0, 0, 6) CG CP PG =15R EH


ER RH =11Q AD P, Q, R AG
Q y

32
33

34
35

[]P(6, 6, 1)R(0, 3, 6)
Q ( 0, y, 0 ) EPQR 
=(6, y 6, 1)( 6, 3, 5)

//
=(5y 33, 36, 6y 18)
AG EPQR


=0
AG//EPQR 

(6, 6, 6)(5y 33, 36, 6y 18) = 0


11y 15= 0y =

-8-

15

11

9
7

102

b b 2 4ac

1.

ax 2 + bx + c = 0 x =

2.

2
2
P1 ( x1 , y1 ) P2 ( x2 , y2 ) P1 P2 = ( x2 x1 ) + ( y2 y1 )

3.

( x1 , y1 ) ( x2 , y2 ) m =

4.

a r n S n =

5.
6.

2a

y2 y1
, x2 x1
x2 x1

a(1 r n )
, r 1
1 r
sin( A + B ) = sin A cos B + sin B cos A
cos( A + B ) = cos A cos B sin A sin B
sin A sin B sin C
=
=
ABC
a
b
c
2
2
2
ABC c = a + b 2ab cos C

7.

n
n
z = r ( cos + i sin ) z = r (cos n + i sin n ) n

8.

M (= X ) = ( x1 + x2 + + xn ) =

1
n

() S =
9.

1 n
xi
n i =1

n
2
1 n
1
2
(( xi 2 ) n X )
( xi X ) =
n 1 i =1
n 1 i =1

2 1.414 ;

3 1.732 ;

5 2.236 ;

6 2.449 ; 3.142

10. log10 2 0.3010, log10 3 0.4771, log10 5 0.6990, log10 7 0.8451

-9-