3 δοκιμαζμένες ζσνηαγές για δίαιηα

Dukan
Κολοκσθοκεθηέδες

Υλικά
4 θνινθύζηα
1 θξεκκύδη μεξό
3-4 θξέζθα θξεκκπδάθηα
1/2 καηζάθη δπόζκν
1/2 καηζάθη κατληαλό
1/2 καηζάθη άληζν
2 απγά
200 gr cottage cheese
6 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο quaker
αιάηη + πηπέξη
Εκηέλεζη
Πιέλεηο θαιά όια ηα πιηθά! Τξίβεηο ηα θνινθύζηα ζε ρνληξό ηξίθηε θαη ηα βάδεηο ζε
ζνπξσηήξη. Παζπαιίδεηο κε αιάηη θαη ηα ζηύβεηο κε ην ρέξη γηα λα θύγνπλ ηα πνιιά
πγξά! Χηππάο ζην blender ην quaker γηα λα γίλεη ζθόλε, ζαλ αιεύξη! Μπνξείο αλ
ζέιεηο λα ρηππήζεηο θαη ην cottage γηα λα ηνπ δώζεηο πθή spread! Bάδεηο ζε έλα
κεγάιν κπνι ηα θνινθύζηα θαη πξνζζέηεηο ην μεξό θαη ην θξέζθν θξεκκύδη, άλεζν,
δπόζκν, κατληαλό, ηα απγά (αθνύ ηα ρξππήζεηο) θαη ην ηπξί! Τειεηώλεηο κε αξθεηό
πηπέξη θαη αιάηη! Τα αλαθαηεύεηο αξθεηά θαη θηηάρλεηο κηθξά θεθηεδάθηα.
Σηε ζπλέρεηα πξνζεξκαίλεηο ην θνύξλν θαη αθνπκπάο ηνπο θνινθπζνθεθηέδεο ζε
ηαςί κε ιαδόθνιια! Ψήλεηο ζηνπο 180 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζνπλ. Βγαίλνπλ κέρξη
30 θνκκάηηα θαη κπνξείο λα ηα θαο ΟΛΑ(!) ην ιέεη ε δίαηηα.
Πιπεριές Γεμιζηές

Υλικά
6 πηπεξηέο (εγώ ρξεζηκνπνίεζα πηπεξηέο θέξαην θαη θισξίλεο)
200 gr cottage cheese
150 gr θαπληζηή γαινπνύια
ξίγαλε
άληζν
αιάηη + πηπέξη
Εκηέλεζη
Εγώ μεθίλεζα ρηππώληαο ην cottage ζην blender γηα λα ηνπ δώζσ κηα πην θξεκώδε

πθή! Εζύ βέβαηα κπνξείο λα ην απνθύγεηο απηό ην βήκα! Σε έλα κεγάιν κπσι αλαθαηεύεηο ην ηπξί. Πξνζσπηθά κνπ αξέζνπλ νη πηπεξηέο λα θξαηάλε ιίγν (al dente) αιιά εζύ κπνξείο λα ηηο αθήζεηο γηα όζν ρξόλν ζεο. Τνπνζεηείο ζην ηαςί ηηο κειηηδάλεο θαη κεηά ηα καληηάξηα. (kind of) Μοσζακάς Υλικά 1 kg κειηηδάλεο 500 gr καληηάξηα 500 gr θηκά από άκαρν κνζράξη ή θνηόπνπιν 5 ηξηκκέλεο ληνκάηεο 2 θξεκκύδηα ζθόξδν αιάηη + πηπέξη Για ηην κρέμα 600 gr fromage frais 2 απγά Εκηέλεζη Ψήλεηο ηα ιαραληθά (κειηηδάλεο θαη καληηάηηα) πάλσ ζε ιαδόθνιια κέρξη λα ξνδίζνπλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο. ηε γαινπνύια (θνκκέλε ζε θύβνπο). Από πάλσ ξίρλεηο πξνζερηηθά ηνλ θηκά (λα πάεη παληνύ) θαη νινθιεξώλεηο κε ηελ θξέκα. ηα κπξσδηθά θαη ην αιαηνπίπεξν! Κόβεηο ηηο πηπεξηέο ζην πάλσ κέξνο θαη ηηο θαζαξίδεηο εζσηεξηθά! Σηε ζπλέρεηα ηηο γεκίδεηο κε ην κείγκα. όρη κέρξη πάλσ γηαηί ζα ρπζεί ζην ςήζηκν! Σηε ζπλέρεηα πξνζεξκαίλεηο ην θνύξλν θαη μαπιώλεηο ηηο πηπεξηέο ζε έλα ηαςί κε ιαδόθνιια! Ψήλεηο ζηνπο 180 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζνπλ. Ψήλεηο ζηνπο 180 βαζκνύο κέρξη λα ξνδίζεη εληειώο ην θαγεηό ζηελ πάλσ πιεπξά! . Τζηγαξίδεηο (ρσξίο ιάδη) ην θξεκκύδη κε ην ζθόξδν ζε αληηθνιιεηηθό ηεγάλη θαη πξνζζέηεηο ηνλ θηκά θαη ηηο ληνκάηεο! Σηγνβξάδεηο ην κείγκα κέρξη λα δέζεη ε ζάιηζα! Γηα ηε κπεζακέι αλαθαηεύεηο ζε έλα κπνι ην fromage frais κε ηα απγά θαη αιαηνπίπεξν κέρξη λα θηηάμεηο κηα νκνηόκνξθε θξέκα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful