UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN GGGB 5023 KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

OLEH HAMIZAH LIYANA BT ANWAR LEE SOK LENG MOHD LATIFFI B LATIN NIK HIDAYATUL NURSAADAH BT HUSIN SITI RAFEQAH BT SAMSUNANWAR UNTUK HAJAH HALIMAH HARUN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) TARIKH 28 MAY 2009 P48579 P48614 P48701 P48637 P48667

1. Tajuk Meningkatkan Penghayatan Pelajar dalam Subjek Sejarah melalui Penggunaan Komik. 2. Nama Penyelidik Hamizah Liyana Binti Anwar Lee Sok Leng Mohd Latiffi Bin Latin Nik Hidayatul Nursaadah Binti Husin Siti Rafeqah Binti Samsunanwar 3. Alamat Sekolah Sekolah Menengah Kajang Utama, Selangor. 4. Latar Belakang Kajian Kebiasaannya pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek Sejarah kerana melibatkan banyak fakta. Selain itu subjek Sejarah yang berteraskan kepada peristiwa lepas membuatkan pelajar sukar untuk menggambarkan dan menghayati sesuatu peristiwa tersebut.
2

5. Masalah dan Fokus Kajian Kajian kali ini memfokuskan kepada masalah yang sering dihadapi oleh pelajar fakta iaitu dan kesukaran untuk mengingati

kronologi peristiwa meliputi tarikh, nama dan tempat. Tambahan pula kebanyakan fakta dipersembahkan semata-mata. 6. Rasional Kajian Rasional kajian ini dijalankan kerana pencapaian pelajar dalam subjek Sejarah di Sekolah Menengah Kajang Utama adalah kurang memuaskan berbanding pencapaian subjek-subjek lain. adalah berbentuk ayat

3

7. Objektif Kajian Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan pelajar-pelajar seterusnya menyemai minat mereka dalam subjek Sejarah. 8. Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran ialah seramai 60 orang pelajar dari kelas Tingkatan Dua yang mempunyai pencapaian paling rendah dalam subjek Sejarah. 9. Pelaksanaan Kajian 9.1 Membuat perancangan dari segi sampel, setting, prosedur, pengumpulan dan penganalisisan data, refleksi dan kesimpulan.

4

9.2

Ujian

Saringan

dilakukan

untuk

menentukan tahap pencapaian pelajar dalam subjek Sejarah seterusnya memilih peserta kajian.
9.3

Kelas intensif dijalankan di luar waktu persekolahan terhadap sampel yang telah dipilih. Proses komik pengajaran sebagai alat dan pembelajaran menggunakan bantu mengajar

9.4

dilaksanakan

dengan

(ABM). Setiap pelajar disediakan sebuah komik mengikut topik. 9.5 Guru menjelaskan sesuatu topik pengajaran yang melibatkan peristiwa berbantukan komik.

5

9.6

Penilaian

dibuat

selepas

proses

pengajaran dan pembelajaran. Penilaian kualitatif menggunakan kaedah soal jawab dan penilaian kuantitatif seperti ujian formatif dan sumatif. 9.7 Refleksi Kaedah ini mampu untuk membangkitkan minat pelajar dalam subjek Sejarah. 10. Kesimpulan Secaranya amnya bahan yang berbentuk ilustrasi dapat menarik minat pelajar untuk memahami subjek Sejarah dengan lebih mendalam. Maka penggunaan komik dilihat satu pendekatan yang efektif.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.