ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കല്‍ കൂടി

MANGALAM

'
K.E.N
'

- '

.

.
.

.

.


. ,

. ,


.


.


.
.

' .
.
. '.


. (
).
,
. .
. ,
, .
?

( . , ' ' ).- '
.
.
. ,
' (
). . .
,
! ,
,

.
,
.
' ' .
.
, ' '
. .
, .
-
' ' ,
, ,
?. ' '
.
' '
,
?.
' '
, ,

?

?.-
?
,

? ! ,
' ' - ,
' ,

?
,
' '
! , ,
!
.
! ' ' !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful