You are on page 1of 30

j2kk

SULIT 23/1
2311
Geografi
.
Ogos
·-·~A~
-,., .....
2009 ~
PKPSM
11/4 Jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

ANJURAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

GEOGRAFI

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soa/an.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D.
Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua
jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 30 halaman bercetak

[Lihat sebelah
2311 SULIT
j2kk

SULIT 2 23/1

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap
soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

67

-.-.-..-•
Kg. Paya Kelubi
'n' 1t
66
~ it
rtf
65

• Kg. Se a
•• rtf'
64
Q


63

9
62

60~______~______~______~____~~__~__~______- L__~__~

41

I~I Em l:i::.
~ Hulan [!] U

t
- -,- - Padi Ketapa Sawit
Kontur :at:. ~

~ Sungai C!:J Gelah 8 Petempatan m Masjid

8JI Kltang
~ Sekotah [KJ Nipah
c;;J Pejabat Daerah

GJ aalai Potis ~ Jatanraya


m Stesen
Trigono
metri
I,.. I aenteng

Skala: lern mewakili lkm


j2kk

SULIT 3 23/1

1. Berapakah luas kawasan paya nipah di tenggara peta?

A. 5 kilometer persegi
B. 8 kilometer persegi
C. 14 kilometer persegi
D. 17 kilometer persegi

64

62 .....- - - _...
41 43

2. Pola petempatan dalam segi empat grid di atas ialah

A. berjajar
B. berpusat
C. berselerak
D. berkelompok

3. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan


tenggara peta?

Habitat akuatik
II Sumber minuman
III Bahan binaan
IV Kawasan tadahan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

4. Berapakah bearing sukuan Stesen Trigonometri (RG 458658) dari Simpang Tiga Kg.
Chegar (RG 431604)?

A. U 29°T
B. S 29°8
C. U 61°T
D. S 61°8
j2kk

SULIT 4 23/1

5. Apakah potensi yang dapat dikaitkan dengan kawasan hutan di timur laut peta?

I Pembalakan
II Pelancongan
III Sumber perubatan
IV Aktiviti memburu

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

6. Fungsi utama Pekan Kokbah ialah sebagai pusat

I perindustrian
II pelancongan
III pentadbiran
IV pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 7 berdasarkan maklumat di bawah.

• Menganjur dari Selatan Thai


• Merentasi Perak
• Legeh Sungai Perak dan Sungai Kinta

7. Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Banjaran Pantai Timur


B. Banjaran Tahan
C. Banjaran Bintang
D. Banjaran Titiwangsa
j2kk

SULIT 5 23/1

Soalan 8 berdasarkan maklumat di bawah.

• Kaki bukit beralun


• Tanaman getah, kelapa sawit, nanas

8. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

A. Dataran Kerian
B. Dataran Johor
C. Delta Rajang
D. Dataran Kedah-Perlis

Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah.

---
III
"
9. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat aliran sungai bertanda P?

A. B.

c. D.
j2kk

SULIT 6 23/1

Soalan 10 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

• Penting untuk kegunaan domestik


• Menjana kuasa hidroelektrik

10. Maklumat di atas merujuk kepada sungai yang bertanda

..
,
r-., . . , . . ,). .
~
\..
.f
I
r .. '
j
,'.

:
, ........ ,
. , . . . , , - , I"
"",..

..
)
.............

MALAYSIA

11. Kombinasi yang manakah benar?

Halangan bentuk muka bumi Langkah mengatasi

I Sungai beraliran deras Membina empangan

II Likuan sungai Merawat sungai

III Kawasan paya Menanam bakau

IV Hakisan ombak Membina benteng

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. IIldanlV
j2kk

SULIT 7 23/1

12. Antara berikut langkah yang manakah paling berkesan untuk mengurangkan hakisan
cerun?

I Pertanian sejenis
II Pembinaan batas
III Pembinaan teres
IV Tanaman tutup bumi

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 13 berdasarkan maklumat di bawah.

• Dijalankan di kawasan pedalaman


• Hutan ditebang dan dibakar
• Kaedah tanaman secara tugal

13. Apakah kesan aktiviti di atas terhadap alam sekitar?

A. Peningkatan paras kesuburan tanih


B. Kepupusan spesies kayu berharga
C. Kekurangan sumber air semula jadi
D. Kewujudan petempatan baru

Soalan 14 berdasarkan rajah di bawah .

.-
Laut

_ _---...;,~J>__<G\
.-
Arah
Ombak

Sebelum Selepas

14. Apakah bentuk muka bumi X ?

A. Tebing tinggi
B. Teluk
C. Tanjung
D. Tetanjung
j2kk

SULIT 8 23/1

Soalan 15 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

• Pusat pelancongan
• Meluncur salji

15. Antara berikut kawasan manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

--o

DUNIA
j2kk

SULIT 9 23/1

Soalan 16 berdasarkan rajah di bawah.

Kutub Utara

Kutub Selatan

16. Pergerakan di atas menyebabkan berlakunya

I matahari terbit di timur


II pembiasan angin lazim
III perbezaan panjang siang dan malam
IV kejadian empat musim dalam setahun

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 17 berdasarkan maklumat di bawah.

'---'1 Membaiki jala


--N-e-la-y-an-----l

- - - . , Membaiki bot

17. Maklumat di atas menggambarkan aktiviti utama nelayan semasa musim tengkujuh.
Nelayan berkenaan tinggal di kawasan

A. Mukah, Sarawak
B. Tumpat, Kelantan
C. Semporna, Sabah
D. Pulau Pangkor, Perak
j2kk

SULIT 10 23/1

18. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan tentang hujan di Malaysia?

A. Dibawa oleh bayu laut


B. Hujan disertai siklon tropika
C. Paling lebat semasa peralihan monsun
D. Hujan tahunan antara 1000 - 2000 mm

Soalan 19 berdasarkan peta di bawah.

DUNIA

• Binatang diburu untuk bulunya


• Sumber industri kertas

19. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kegiatan ekonomi penduduk di kawasan peta
bertanda

A. I
B. II
C. III
D. IV
j2kk

SULIT 11 23/1

Soalan 20 berdasarkan rajah di bawah.

Ponloron malonori
Ullraungu
dibolikkon semulo

20. Fenomena X di dalam rajah di atas disebabkan oleh

I penggunaan penyaman udara


II kapal terbang supersonik
III pembuangan sisa toksik
IV asid sulfurik lemah

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

_-r--_ I({J

<Cahaya Matahari

21. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan

A. Ekuinoks Musim Bunga


B. Solstis Musim Panas
C. Ekuinoks Musim Luruh
D. Solstis Musim Dingin
j2kk

SULIT 12 23/1

22. Kombinasi manakah yang benar?

Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi Jenis tanih

I Hutan pantai Berpasir

II Hutan paya air tawar Gambut

III Hutan paya air masin Laterit

IV Hutan gunung Aluvium

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 23 berdasarkan maklumat di bawah.

• Cengal
• Merbau
• Nyatoh

23. Spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas digunakan untuk membuat

A. atap
B. varnls
C. perabot
D. cerucuk
j2kk

SULIT 13 23/1

24. Pasangan manakah yang benar?

Tumbuh-tumbuhan semula jadi Lokasi

I Bakau Kuala Sepetang, Perak

II Cengal Gunung Kinabalu, Sabah

III Kempas Pulau Talang-Talang, Sarawak

IV Palma Tasik Bera, Pahang

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 25 berdasarkan maklumat di bawah.

• Hutan Taiga
• Hutan Mediterranean
• Hujan Hujan Tropika

25. Apakah ciri persamaan kawasan hutan di atas?

A. Malar hijau
B. Dirian tulen
C. Berbentuk kanopi
D. Kepelbagaian spesies
j2kk

SULIT 14 23/1

Soalan 26 berdasarkan rajah dan peta di bawah.

26. Haiwan di atas terdapat di kawasan peta yang bertanda

27. Apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada alam sekitar?

I Habitat flora dan fauna


II Agen pencegah hakisan tanah
III Sumber kayu keras berharga
IV Sumber perubatan tradisional

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
j2kk

SULIT 15 23/1

• Tumbuh-tumbuhan semula jadi Lavender, Rosemary


• Hidupan Liar Musang, Kucing liar

28. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda

I
(>- 1
el l
I
I

DUNIA

Soalan 29 berdasarkan rajah di bawah.

29. Apakah kesan penebangan hutan di atas terhadap kawasan pinggir laut?

I Kehilangan kawasan tadahan


II Peningkatan suhu global
III Habitat fauna musnah
IV Hakisan pinggir laut

A. I dan II
B. I dan IV
C. 1\ dan III
D. III dan IV
j2kk

SULIT 16 23/1

30. Apakah usaha pemuliharaan sumber hutan di Malaysia?

A. Penebangan terpilih
B. Mewartakan hutan simpan
C. Menjalankan rawatan silvikultur
D. Mengehadkan pengeluaran lesen membalak

Soalan 31 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

• Berpenduduk jarang
• Bergunung-ganang
• Berhutan tebal

31. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kawasan bertanda

I ".\,.I
,
)I(
0 I,"
"
.,) .
,,I \,
l.,,,,",,.~, I
.
"A
I' I,

.~., \• :\o,f'. \
r-. .. ' . . . ," . . . "
\' ,

.r
"
I
,
)
~C ,"/
,-,"1 A'

. •

)'
,,-..

,-,'
It." -.

'. ,.···wJIIIIe.··

MALAYSIA
j2kk

SULIT 17 23/1

32. Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi pertumbuhan semula jadi
penduduk sesebuah negara?

I Taraf pendidikan
II Taraf kesihatan
III Kadar kelahiran
IV Kadar kematian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 33 berdasarkan rajah di bawah.

Sik, Felda Keratong,


Kedah ke Pahang

33. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya penghijrahan di atas?

I Tanah yang sesuai untuk pertanian.


II Sistem pengangkutan yang baik.
III Peluang pekerjaan .
IV Governan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

34. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar?

Petempatan Fungsi

I Tanjung Dawai, Kedah perikanan

II Lumut, Perak perlombongan

III Mukah, Sarawak pembalakan

IV Kundasang, Sabah pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
j2kk

SULIT 18 23/1

Soalan 35 berdasarkan maklumat di bawah.

• Gua Niah, Sarawak


• Kota Tampan, Perak

35. Apakah faktor utama pemilihan petempatan awal di atas?

I Sumber air
II Kesuburan tanah tinggi
III Mengelakkan bencana alam
IV Perlindungan daripada binatang buas

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 36 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

• Kadar kelahiran tinggi


• Aktiviti ekonomi bergantung kepada
sumber
• Ramai penduduk tinggal di luar bandar

36. Pernyataan di atas merujuk kepada negara

I
C-'
iJl
I
I

DUNIA
j2kk

SULIT 19 23/1

37. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

Pola Petempatan Kawasan

A 8erpusat Pinggir pantai

B 8erselerak Tanahraneangan

C 8erjajar Landasan keretapi

D Berkelompok Kebun keeil getah

Soalan 38 berdasarkan maklumat di bawah.

• Kuala Lumpur
• Bangkok
• Tokyo

38. Apakah kesan proses pembandaran bandar raya di atas?

I Taraf hidup meningkat


II Kepadatan penduduk berkurang
III Kemudahan perumahan berkurang
IV Kemudahan infrastruktur meningkat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
j2kk

SULIT 20 23/1

Soalan 39 berdasarkan gambar di bawah.

39. Apakah langkah-Iangkah yang dijalankan untuk mengurangkan kejadian di


atas?

I Sungai didalamkan
II Longkang dibersihkan
III Mengawal pembuangan sisa kilang
IV Meningkatkan aras jalan raya

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
j2kk

SULIT 21 23/1

Soalan 40 berdasarkan gambar di bawah.

Kuala Lumpur dahulu Kuala Lumpur kini

40. Apakah masalah yang berlaku akibat perubahan di atas?

I Kesesakan lalu lintas


II Pencemaran udara
III Peningkatan jumlah penduduk
IV Kemerosotan nilai tanah

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 41 berdasarkan maklumat di bawah.

• Keretapi Pasifik Kanada


• Keretapi Tanah Melayu Berhad

41. Apakah persamaan kepentingan jalan pengangkutan di atas?

A. Mengangkut bijirin
B. Mengurangkan kesesakan
C. Mempercepat urusan dagangan
D. Mengangkut penumpang
j2kk

SULIT 22 23/1

Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah.

42. Kemudahan komunikasi di atas membolehkan

A. siaran televisyen 24 jam


B. kos penyiaran dijimatkan
C. menonton Liga Inggeris secara langsung
D. penghantaran dokumen perniagaan melalui faksimili

43. Apakah faktor utama yang mempengaruhi pembinaan sistem pengangkutan pintar
di Malaysia?

A. Permintaan pengguna
B. Kesesakan lalu lintas
C. Perkembangan teknologi
D. Kepakaran tempatan

Soalan 44 berdasarkan maklumat di bawah.

• Projek Lebuh Raya Utara Selatan (PLUS)


• Lebuh Raya Timur Barat

44. Apakah kesan utama pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar?

A. Perubahanlandskap
B. Meningkatkan penggunaan kenderaan
C. Mempercepat penghantaran barangan
D. Perkembangan kawasan luar bandar
j2kk

SULIT 23 23/1

Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah.

• Soleh diperbaharui
Sumber X
• • Tenaga elektrik untuk
meter tempat letak kenderaan

45. Sumber X ialah

A. air
S. hutan
C. tanih
D. suria

46. Antara berikut kombinasi manakah yang benar?

Lokasi pengeluaran Mineral

I Port Dickson Petroleum

II Merit Pila Arang batu

III Raub Emas

IV Mamut Bijih timah

A. I dan II
S. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 47 berdasarkan maklumat di bawah.

• Cat
• Kosmetik
• Tekstil

47. Hasil keluaran di atas adalah kesan penerokaan

A. kaolin
B. fosfat
C. arang batu
D. petroleum
j2kk

SULIT 24 23/1

Soalan 48 berdasarkan rajah dan peta di bawah.

48. Sumber tenaga di atas terdapat di kawasan peta bertanda

DUNIA
j2kk

SULIT 25 23/1

Soalan 49 berdasarkan maklumat di bawah.

• Bio bahan api


• Biotenaga
• Bio produk

49. Maklumat di atas berkaitan dengan

A. tenaga suria
B. tenaga biomas
C. tenaga terma
D. tenaga hidroelektrik

Soalan 50 berdasarkan rajah di bawah.

C Sektor Pertanian
~----------~~
::>
l
Teknologi Mesra Alam
Jaring kalis serangga
Teknik Fertigasi

l
Matlamat
X

50. Teknologi di atas bermatlamat

A. meningkatkan hasil pengeluaran


B. meningkatkan penyelidikan
C. mengurangkan pencemaran
D. mengurangkan penggunaan sumber
j2kk

SULIT 26 23/1

51. Antara berikut, kaedah manakah yang digunakan untuk menjamin bekalan sumber
pada masa depan?

Sumber Kaedah Pengurusan

I Air . Tebus guna

II Tanih Pertanian sejenis

III Minerallogam Kitar semula

IV Hutan Silvikultur

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Soalan 52 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

• Mineral G
• Digelar 'Raja segal a logam'

52. Mineral G terdapat di kawasan bertanda

)
f'"
..1
~J
~ r "
" C ...............\...... ,".."....:.
'. i / -
~··.r··· . . . ·. ·

MALAYSIA
j2kk

SULIT 27 2311

Soalan 53 berdasarkan maklumat di bawah.

Encik Park Ji-Sung pelancong dari Korea sangat gemar menikmati keindahan batu
karang yang terdapat di Malaysia.

53. Encik Park Ji-Sung dapat menikmati keindahan tersebut di

A. Pulau Ketam, Selangor


B. Pantai Cahaya Bulan, Kelantan
C. Kuala Besut, Terengganu
D. Pulau Payar, Kedah

Kawasan berlorek menunjukkan lokasi industri bukan berasaskan sumber.

,I

.I t.
,t \
. , .~'"'.-"""li.

'\ ..... j
\

SEMENANJUNG MALAYSIA

54. Apakah jenis industri di X dan Y ?

A. Industri tayar
B. Industri automotif
C. Industri elektrik dan elektronik
D. Industri makanan dan minuman
j2kk

SULIT 28 23/1

55. Antara berikut pasangan manakah yang benar?

Tanih Tanaman

I Laterit Nanas

II Gambut Koko

III Beris Tembakau

IV Pasir Kelapa

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

56. Lokasi manakah pada peta berkembang akibat perlombongan gas asli?

..
•.
~..
:' "
~
\
z.......
-r .\
·~ . ·. . .
I
.'
t'"' .'
I
",
J
.""

"'
~.
".
'··.r·"·~···
:
/
.. ____ .tI*
-~...."""'.
...r

MALAYSIA

57. Kombinasi manakah yang benar?

Fenomena Kesan terhadap alam sekitar

A Kesan rumah hijau Tanih menjadi tandus

B Penipisan lapisan ozon Penurunan suhu setempat

C Pencemaran udara Kawasantadahante~~as

0 Hujan asid Hidupan terancam


j2kk

SULIT 29 23/1

Soalan 58 berdasarkan maklumat dan peta di bawah.

Program Kitar Semula


• Waste 21
• Program Cukai Sisa
• Program Cukai Hijau

58. Maklumat di atas merujuk kawasan peta yang bertanda

DUNIA

Soalan 59 berdasarkan maklumat di bawah.

• Akasia
• Batai
• Yemane

59. Maklumat di atas berkaitan

A. penghijauan bandar
B. penghutanan semula
C. penebangan terpilih
D. rawatan silvikultur
j2kk

SULIT 30 23/1

Soalan 60 berdasarkan maklumat di bawah.

• Malaysia
• Indonesia
• Singapura

60. Kerjasama perdagangan antara ketiga-tiga negara di atas dikenali sebagai

A. ASEAN
B. Komanwel
C. IMT - GT
D. IMS· GT

KERTAS SOALAN TAMAT

You might also like