You are on page 1of 13

Jusuf alejhis-selam u slubi kod kralja Egipta i dozvola uea u kafirskim vladama i parlamentima

Datum posljednje izmjene 10 januar 2012

Svaki onaj koji poznaje islam ne sumnja da je najvee njegovo dobro tewhid (isti monoteizam ! koji je bio osnovni temelj u dawi "usu#a! alejhis$selam! i njegovih predaka! a da je najvee zlo %irk! na koji je "usu# upozoravao! koji je mrzio i ije je &gospodare' i &bogove' napadao( )rebate znati da je ova %ubha do%la od strane onih koji nemaju nikakvih dokaza( *ni ka+u, -ar "usu# nije radio kao ministar za ka#irskog kralja! koji nije primjenjivao .llahov zakon/ Stoga! prema njima! ue%e u ka#irskim vladama je dozvoljeno! tako0er i u parlamentarnoj skup%tini! i tako redom((( 1i ka+emo! a .llah je *naj 2oji daruje uspjeh,

Prvo:
Dokazivanje ovom %ubhom (sumnjom u korist ue%a u zakonodavnim parlamentima je neistinito i neva+ee! jer ovi mu%riki parlamenti opstoje na vjeri koja nije .llahova vjera! ve je to vjera demokratije! u kojoj se bo+anstvenost

propisivanja zakonodavstva! zabranjivanja i dopu%tanja pripisuje samo narodu! a ne .llahu( .llah je rekao, $ % ! " # A onaj koji eli neku drugu vjeru osim islama nee mu biti primljena i on e na onome svijetu nastradati.[1] 3a! mo+e li iko tvrditi da je "usu# slijedio vjeru koja nije bila .llahova vjera/ 4li vjeru koja nije bila vjera njegovih predaka muwehhida (monoteista / 4li da se on zakleo da e je po%tovati/ 4li da e propisivati u skladu sa njom! kao %to to danas ine oni koji su #as5inirani ovim parlamentima/// "usu# je ovo obznanio u vrijeme slabosti! rekav%i (u prijevodu znaenja , Ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Ja kuba! nama ne prili"i da ikoga Allahu smatramo ravnim. #o je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali veina ljudi nije zahvalna. $ drugovi moji u tamni%i, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i &vemoni' $ni kojima se, mimo (jega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i pre%i va)i Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. &ud pripada jedino Allahu, a $n je naredio ibadet "inite samo (jemu. #o je jedino prava vjera, ali veina ljudi ne zna.[2] -ar je mogue da je on ovo obznanio u vrijeme svoje slabosti! a onda to krio ili porekao kada je ojaao/// *dgovorite nam! o vi koji zagovarate &dru%tvene priznate koristi'/ *nda! zar ne znate! o vi politiki lideri! da je ministarstvo izvr%na vlast! a da je parlament zakonodavna vlast! i da postoji velika razlika izme0u njih/ *vdje nikako ne mo+e biti pravljeno pore0enje[3]( Sada mo+e% biti siguran da "usu#ova pria ne mo+e biti upotrijebljena kao jasan dokaz za ulazak u parlamente i za uzimanje ue%a u njima( 1e0utim! dozvolite nam da sa ovim odemo i dalje i da ka+emo da ova pria tako0er ne mo+e biti upotrijebljena ni kao izgovor za uzimanje ue%a u ministarstvu! jer oba i parlament i ministarstvo danas uestvuju u ku#ru(

Drugo:

3oku%aj upore0ivanja djelovanja "usu#a! alejhis$selam! sa ue%em ljudi! opsjednutih demokratijom! u ministarstvu la+nih vlada koje propisuju uz .llaha i bore se protiv .llahovih miljenika! i poma+u 6jegovim neprijateljima je neva+ee i neodr+ivo pore0enje! zbog sljedeih razloga,

1( 2o god uestvuje u ministarstvu ovih vlada! koje ne primjenjuju .llahov zakon!


mora po%tovati njihov izmi%ljeni ustav i pokazivati svoju lojalnost i iskrenost tagutu( )agutu! u koga nam je .llah naredio da ku#r uinimo na samom poetku( .llah je rekao (u prijevodu znaenja , *...ele da im se pred tagutom sudi, a naredeno im je da ne vjeruju u njega.[4] *ni se tako0er! prije nego mogu direktno ui u ovo ministarstvo moraju zakleti da e podr+avati ovo nevjerstvo! kao %to je odre0eno u parlamentu( [5] "usu#! alejhis$selam! je uistinu jedan od .llahovih odabranih robova i on je jedan od predvodnika iskrenih(

2( Svako ko uestvuje u ministarstvu u ovim vladama bilo da je dao ustavnu


zakletvu ili ne prinu0en je da se pridr+ava laikog! nevjernikog zakona i da se u potpunosti sla+e sa njim( *n je samo iskreni rob! poslu%ni sluga ideologije ljudi koji su ga postavili! sluga istine pomije%ane sa la+i! bezbo%tvom! nepravdom i nevjerstvom( Da li je "usu#! alejhis$selam! bio ovakav! pa da prihvatanje pozi5ija unutar laikih vlada dokazujemo njegovim djelovanjem/7 2o god da optu+i .llahovog poslanika! sina .llahovog poslanika! unuka .llahovog poslanika! u bilo kom dijelu toga mi ne sumnjamo u njegovo nevjerstvo i otpadni%tvo od islama( *n e biti ka#ir! jer je .llah rekao (u prijevodu znaenja , *+i smo svakom narodu poslanika poslali, Allahu se klanjajte, a taguta se klonite- .[6] 4 ovo je osnovni temelj i najvei interes na dunjaluku! po "usu#u! alejhis$selam! i svim poslani5ima( *tuda! da li je razumljivo da on poziva ljude da slijede .llahov zakon u izobilju i mu5i! u vrijeme slabosti i nevolje! pa da to iznenada pobije i postane jedan od mu%rika/ 2ako je to mogue! kada ga je .llah nazvao Svojim iskrenim robom/ 6eki od mu#essira su rekli da ajet (u prijevodu znaenja ,

*$n po vladarevu zakonu nije mogao da uzme kao roba brata svoga, ali je mogao Allahovim dopu)tenjem...[7] predstavlja dokaz da "usu#! alejhis$selam! nije primjenjivao kraljev zakon i sistem i da on nije bio primoran da ga slijedi ili da ga primjenjuje( Da li se dana%nja tagutska ministarstva ili njihovi parlamenti pona%aju poput ovoga/ 1islim! da li je situa5ija ministra poput situa5ije &dr+ave u dr+avi'/ .ko to ne postoji! ovdje ne mo+e biti napravljeno nikakvo pore0enje(

8( "usu#! alejhis$selam! je uestvovao u ministarstvu podr%kom od .llaha


.llah je rekao (u prijevodu znaenja , I tako +i Jusu/u dadosmo vlast u zemlji.[8] 3rema tome! to je podr%ka od .llaha! tako da ni kralj niti iko drugi nije imao sposobnost ili autoritet da mu naudi ili da ga otpusti sa njegove du+nosti! iako se on suprotstavljao kralju! njegovom sudu i njegovoj jurisdik5iji( 3a! kako ovi bijedni5i koji su na polo+ajima u tagutskim vladama! koji su marionete u njihovim rukama kako oni uop%te mogu biti upore0ivani sa "usu#om! sa njegovim od .llaha datim polo+ajem i vladajuim autoritetom///

9( "usu#! alejhis$selam! je uestvovao u ministarstvu kompletnim autoritetom od


kralja( .llah je rekao (u prijevodu znaenja , *...i po)to porazgovara sa njim, re"e mu, #i e) od danas kod nas utje%ajan i pouzdan biti. [9] :ila mu je data neograniena vlast da upravlja svojim ministarstvom (u prijevodu znaenja , I tako +i Jusu/u dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio.[10] *n nije imao suparnika! niko ga ne bi pitao o njegovom radu ili postup5ima( Da li ministarstva taguta imaju i%ta %to se mo+e uporediti sa ovim/ 4li! jesu li ona samo prividna snaga/ .ko ministar samo &mrdne repom' ili uradi ne%to %to se ne sla+e sa prinevom ili kraljevom vjerom on e biti uklonjen sa svoje pozi5ije( 3rema njima! ministar je samo sluga kraljeve ili prineve politike i on im se mora pokoravati( 6jemu nije dozvoljeno da im bude nepokoran ili da ne bude saglasan sa ijednom od kraljevih naredbi ili od naredbi ustava! ak i ako se ona suprotstavlja .llahovom zakonu i 6jegovoj vjeri(

Svako ko smatra da je ovo slino "usu#ovoj situa5iji! on e istupiti sa velikom! neuvenom stvari( )akav e poiniti ku#r u .llaha! negirajui "usu#u! alejhis$selam! status iskrenog .llahovog roba( .ko zna% da "usu#ova situa5ija ne postoji u ministarstvima taguta dana%nji5e! ti ovdje ne bi trebao praviti nikakvo pore0enje( 3rema tome! zagovarai ove propale teorije moraju ovdje zastati sa svojim brbljanjem i besmisli5ama(

Tree:
"edno od razarajuih opovrgavanja ove %ubhe je ono %to su spomenuli neki mu#essiri! da je kralj prigrlio islam( *vo je prenio 1ud+ahid! uenik 4bn .bbasa! .llah bio zadovoljan njime( )ako bi ovo poni%tilo i pobilo svaku argumenta5iju putem kazivanja o "usu#u! alejhis$selam( 4pak! mi ispoljavamo vjeru .llahu! ubje0eni da je vrijednije slijediti literarno (jeziko znaenje izvjesnog ajeta u 2ur;anu! nego vjerovati u govor stvorenja ili tumaenja koja nemaju potporu i nemaju argument( *vo je injeni5a ustanovljena .llahovim govorom o "usu#u! alejhis$selam, I eto tako +i Jusu/u dadosmo lijepo mjesto na 0emlji. [11] *vaj op%ti prikaz <zvi%eni .llah poja%njava na drugom mjestu u 2ur;anu! kada opisuje stanje vjernika kojima daje vlast i autoritet (u prijevodu znaenja , ...one koji e, ako im damo vlast na 0emlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji e nare1ivati da se "ine dobra djela, a odvraati od nevaljalih. A Allahu se na kraju sve vraa.[12] 1i ne sumnjamo da je "usu# jedan od ovih( *n je jedan od njihovih predvodnika! jedan od onih koji bi ako bi im .llah dao vlast u zemlji nare0ivali dobro i zabranjivali zlo i grijehe( Svaki onaj koji poznaje islam ne sumnja da je najvee njegovo dobro tewhid (isti monoteizam ! koji je bio osnovni temelj u dawi "usu#a! alejhis$selam! i njegovih predaka! a da je najvee zlo %irk! na koji je "usu# upozoravao! koji je mrzio i ije je &gospodare' i &bogove' napadao( 3ostoji oigledna indika5ija da je "usu#! nakon %to mu je .llah dao vlast! slijedio vjeru svojih predaka! "akuba i 4brahima! pozivao ljude u nju i napadao sve %to joj se suprotstavljalo ili se sa njom nije slagalo( *n nije izbjegavao sud .llahovog zakona( *n nikome nije pomagao u neprimjenjivanju .llahovog zakona( *n nije pomagao

&zakonodav5ima'! niti obo+avanim tagutima( *n ih nije potpomagao! kao %to to danas ine ljudi koji su zadovoljni u njihovim sa##ovima (redovima ( *n tako0er nije sa njima uestvovao u njihovom dono%enju zakona! kako to danas ine #as5inirani ljudi u parlamentima( *n je pori5ao i odba5ivao njihove postupke i posao( *n je mijenjao njihova zla( *n je pozivao u tewhid i napadao svakoga ko se sa time nije slagao! kao %to je .llah spomenuo( 4 niko osim podlog ka#ira nee opisati "usu#a! alejhis$selam! opisom suprotnim od gore navedenog opisa( Sljedei dokaz za to je tumaenje .llahovih rijei (u prijevodu znaenja , I vladar re"e, 2ovedite mi ga, uzeu ga u svoju svitu . A po)to porazgovara s njim, re"e mu, #i e) od danas kod nas utje%ajan i pouzdan biti. [13] =ta mo+e iko misliti o rijeima! kojima je "usu# govorio kralju! pa mu se ovaj divio! te mu dao vlast! imajui puno povjerenje u njega/7 Da li je on raspravljao o sluaju vladareve +ene! koji se zavr%io objedolanjivanjem istine/ 4li je on mo+da govorio o na5ionalnom jedinstvu i ekonomskim problemima! ili %ta ve/ 6iko ne mo+e tvrditi ono %to ne zna! osim ako posjeduje jasne dokaze( .ko to uini! on e biti la+ov( .li tumaenje ajeta, ...i po)to porazgovara s njim... se nalazi u .llahovim rijeima (u prijevodu znaenja , &vakom narodu smo poslanika slali, Allahu ibadet "inite, a taguta se klonite. [14] ... sigurno je tebi nare1eno, kao i onima prije tebe, Ako ikoga Allahu bude) pridruivao, tvoja e djela uzaludna biti, a ti e) sigurno izgubiti. [15] 4 kroz 6jegovo kazivanje opisa najva+nijih #unk5ija "usu#ove! alejhis$selam! dawe, ... ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba! nama ne prili"i da ikoga Allahu smatramo ravnim.[16] 4 6jegove rijei (u prijevodu znaenja , *...da li su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i &vemoni' $ni kojima se, mimo (jega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i

pre%i va)i Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. &ud pripada jedino Allahu, a $n je naredio da ibadet "inite samo (jemu. #o je jedino prava vjera, ali veina ljudi ne zna.[17] Stoga! nema sumnje da je to osnova govora "usu#a! alejhis$selam! jer je to ispravna vjera i temeljni prin5ip njegove dawe! njegova vjera i vjera njegovih predaka( .ko je on nare0ivao dobro ta to je ono dobro koje je on (*bjavom poznavao( .ko je odvraao od hr0avog djela ta za njega ne postoji lo%e djelo koje je gore od suprotstavljanja spomenutom temeljnom naelu njegovog! alejhis$selam! djelovanja( .ko je ovo prihvaeno kao istinito! a kraljev odgovor njemu je, *#i e) od danas kod nas pouzdan i utje%ajan biti.[18] onda je ovo oigledan dokaz da ga je kralj slijedio! slagao se sa njim! napustio mu%riku vjeru i slijedio vjeru 4brahima! 4shaka! "akuba i "usu#a! alejhimus$selam (neka je selam na sve njih ( >e5imo! na primjer! da se u najmanju ruku kralj sa njime slo+io na tewhidu njegovih predaka( *n mu je dao slobodu govora! dozvolio mu da poziva u svoju vjeru i da napada svakoga ko se ne sla+e sa njom( 4 kralj ga nije sprijeio od injenja svega toga! niti mu je nare0ivao da ini i%ta %to se tome suprotstavlja( 3ostoji! onda! velika razlika izme0u "usu#ove situa5ije i situa5ije onih koji su #as5inirani tagutima i njihovim pomagaima u ministarstvima danas! zajedno sa uesni5ima u parlamentarnom zakonodavstvu([19]

etvrto:
.ko zna% sve ovo! onda si ti siguran da se "usu#ovo uzimanje ue%a u ministarstvu nije suprotstavljalo tewhidu i da nije kontriralo 4brahimovoj vjeri! kao %to je to sluaj danas sa uestvovanjem u njemu( 3retpostavimo samo da kralj nije prihvatio islam i da je ostao nevjernik( 3itanje "usu#ovog upravljanja bi i dalje bilo drugorazredna stvar( )o ne bi bilo glavno pitanje! jer to ne bi bilo u suprotnosti sa osnovom vjere! jer "usu# nije ispoljavao nikakav ku#r niti %irk( *n nije slijedio nevjernike! niti ijedno zakonodavstvo mimo .llahovog zakonodavstva( *n je ljude pozivao u tewhid! dok ih je istovremeno odvraao od svega %to mu se suprotstavlja( <zvi%eni .llah je o propisima i naelima i prije islama rekao (u prijevodu znaenja , *&vima vama smo zakon i prava% propisali.[20]

3a ak i ako se zakonodavstva poslanika mogu razlikovati u regulativnim ogran5ima! oni su jedinstveni po pitanju tewhida( .llahov 3oslanik! sallallahu alejhi we sellem! je rekao, Mi, skupina vjerovjesnika smo braa; majke su nam razliite, a vjera nam je ista. (hadis bilje+i :uharija *vo znai da se oni sla+u sa osnovom tewhida! sa razlikama u ogran5ima vjere i njenim propisima( Stoga! neka stvar mo+e biti zabranjena u drugom vjerozakonu! ali e biti dopu%tena u na%em vjerozakonu! kao %to je ratni plijen( )ako0er! mo+da je ne%to u prethodnom vjerozakonu strogo i obavezujue! dok u islamu to nema nikakve te+ine i strogoe( -ato! nije svaki prija%nji zakon zakon za nas! naroito ako se kosi sa nekim na%im zakonom ili se suprotstavlja dokazu iz na%eg %erijata( < na%em %erijatu je jasnim dokazom poja%njeno da je "usu#ova! alejhis$selam! djelatnost u suprotnosti sa na%im vjerozakonom! pa su tako njegovi postup5i nama nedozvoljeni( 4bn ?ibban u svome &Sahihu'! a i @bu "a;la i )aberani su zabilje+ili da je .llahov 3oslanik! sallallahu alejhi we sellem! rekao, Doi e dan kada e vama zavladati vladari manjkave inteligencije. Oni e najgore ljude postaviti za svoje savjetnike. ee voditi brigu o pravovremenom obavljanju namaza[21]. iko od vas, ko ovo vidi, ne smije biti nji!ov rukovodilac, policajac, naplaiva "ubira#, niti rizniar "blagajnik#. *no %to se! po svemu sudei! ovime misli je da ovi vladari nisu nevjerni5i! ve su oni razvratni5i i imbe5ili (glupa5i ( *naj koji upozorava obino spominje najvei nered i odvratna djela (onoga na %to upozorava ( Stoga! da su oni nevjerni5i! .llahov poslanik 1uhammed! sallallahu alejhi we sellem! bi to napomenuo( .li njihovi najvei zloini! koje on ovdje spominje! su pribli+avanje sebi najgorih ljudi i odlaganje namaza( -bog toga .llahov 3oslanik! sallallahu alejhi we sellem! nikome nije dozvolio da radi za njih kao rizniar (blagajnik ( 3rema tome! ako je u na%em zakonu zabranjeno i nedopu%teno raditi kao rizniar za nepravedne vladare! kako mo+e biti dozvoljeno raditi kao ministar #inansija za nevjernike kraljeve i mu%rike vladare/7 .llah nas obavje%tava da je "usu# kralju rekao, *3ostavi me da vodim brigu o stovari)tima u zemlji, ja sam zaista "uvaran i znan.[22]

*vo je istinski argument i oigledan dokaz da se to odnosi na zakon ranijeg naroda i da je to derogirano u na%em zakonu! %erijatu! a .llah najbolje zna( *vo bi trebalo biti dovoljno svakome ko +eli uputu! ali onaj koji daje prednost svom prigovoru! mi%ljenju! ljudskom govoru i priama nad dokazima i argumentima! zasigurno nee postii uputu, A onoga koga Allah eli u zabludi ostaviti ti mu Allahovu naklonost ne moe) nikako osigurati.[23] 6a kraju! prije nego zavr%imo govor o ovoj %ubhi! +elimo da uka+emo na neke od opinjenih ljudi! koji su dokazali %irk i ku#r kroz svoja djela u uestvovanju u ka#irskim ministarstvima i mu%ikim parlamentima( *ni mije%aju svoje %ubhe! argumente i izgovore sa govorom %ejhul$islama 4bn )ejmijje o uestvovanju "usu#a! alejhis$selam! u ministarstvu( )o je! zapravo! mije%anje istine i la+i( *vo je potvora na =ejhulislama i &guranje rijei u usta'! a on ni%ta od toga nije rekao( *n ovu priu nije spomenuo da bi dozvolio ue%e u dono%enju zakona i ku#ru! niti za neprimjenjivanje .llahovog zakona( 6e! mi vjerujemo da su ovaj islamski uenjak! njegova vjera i njegov um isti od ovih zlih tvrdnji! i da to niko ne bi mogao rei! izuzev ovih odvratnih ljudi u skorijim vremenima( 1i ovo ka+emo! ak iako nismo proitali njegov govor na ovu temu! jer nijedna razumna osoba to ne bi rekla( 3a! kako bi uva+eni uenjak! kakav je 4bn )ejmijje! rekao to! iako je njegov govor na ovu temu jasan i dobro shvatljiv! sve u njemu usredsre0eno na sprijeavanje veeg od dva zla! i na postizanje vee od dvije koristi! kada su one suprotstavljene jedna drugoj( )i zna% da je najvea korist na ovome svijetu tewhidska korist i da je najvee zlo zlo %irka( Spomenuto je da je "usu# uinio najbolje od pravde i injenja dobra! kao %to je u &@l$?isbah'[24]! gdje stoji, &*n je uinio najbolje u pravdi i injenju dobra( *n ih je pozivao u vjerovanje koliko god je mogao(' &.li je on omoguio pravdu i injenje dobra('[25] 6igdje nije spomenuto da je "usu#! alejhis$selam! propisivao zakone uz .llaha! niti da je uestvovao u su0enju po ijednom zakonu mimo .llahovog zakona! niti da je slijedio demokratiju ili neku drugu vjeru! koja se suprotstavlja .llahovoj vjeri( -aarani ljudi dana%nji5e mije%aju njegov govor sa svojim podlim dokazima i la+nim %ubhama! da bi narod odveli u zabludu( *ni mije%aju istinu sa la+i! a svjetlo sa tamom(

6a% vo0a i vodi kome se vraamo kada imamo razliita mi%ljenja je samo *bjava! .llahov Aovor i rijei .llahovog 3oslanika! sallallahu alejhi we sellem! dok govor svakoga nakon .llahovog 3oslanika! sallallahu alejhi we sellem! mo+e biti prihvaen ili odbaen( Stoga! ako se ove rijei kako oni izjavljuju odnose na %ejhul$islama (ne dao .llah ili bilo kojeg uenjaka koji je vei od njega! mi ga neemo prihvatiti! sve dok on ne poka+e dokaz iz *bjave( .llah ka+e, 4e%i, Ja vas opominjem $bjavom- [26] 4 *n ka+e, #i re%i, 2okaz svoj dajte, ako je istina to )to govorite- [27] -ato! budi svjestan toga! dr+i se za svoj tewhid( 6e obraaj pa+nju na zablu0ujue i la+ne glasine pomagaa %irka i neprijatelja tewhida( 6e dozvoli da te zabrine to %to se njima suprotstavlja%( :udi jedan od ljudi koji slijede .llahovu vjeru! jedan od onih koje je .llahov 3oslanik! sallallahu alejhi we sellem! opisao rijeima, ;;6ee im nauditi oni koji se sa njima ne budu slagali! niti oni koji ih budu ostavili na 5jedilu! dok ne do0e .llahova odredba! a oni su na tome(;; Iz knjige BDemokratija je vjera& autora %ejha @bu 1uhammeda .sima el$1akdisija $brada, 3ut vjernika &li"ni "lan%i,

Demokratijaje izmiljenavjerau kojoj su njeni kreatoribogovi,a njeni sljedbenicirobovi Islamskistav o glasanjuna demokratskimizborima- erijatskidokazi Sredstvodobijahukm(sud)cilja koji se njimepostie
Cusnote,

[1] sura .li ;4mran! DE( ajet [2] sura "usu#! 8F($90( ajet [3] 6eki ljudi! koji izjavljuju da su uenja5i! tvrde da je ministarstvo opasnije od parlamenta( *ni misle da je u parlamentu glavni otpor vladi! pa oni kroz ovo sredstvo otpora vode borbu! konstitu5ionalnu borbu! suprotstavljaju se legalnoj borbi i pobje0uju putem diplomatske borbe( *ni se prave da ne vide da je dono%enje zakona (zakonodavna vlast mnogo opasnija od izvr%ne vlasti( 6jihovo zakonodavstvo (koje

10

oni nazivaju d+ihadom i borba ne mogu postojati! osim u parlamentu! prema ustavu i vjeri demokratije( 3ogledaj lan 29( dio 2( jordanskog ustava( -akonodavni autoritet ljudi ne mo+e biti praktikovan! osim na nain opisan u ustavu((( . lanovi parlamenta su samo predstavni5i naroda (vlasni5i autoriteta ustava! kako oni misle [4] sura en$6isa;! G0( ajet [5] Hlan 98( jordanskog ustava ka+e, &3remijer i ministri se moraju! prije nego zaponu svoj rad! zakleti pred kraljem sljedeom zakletvom, ;2unem se .llahom <zvi%enim da u biti lojalan (vjeran i iskren kralju i da u podr+avati ustav(; & . u lanu FI( stoji, &Svaki lan parlamenta se! prije nego %to zapone sa svojim radom! mora zakleti pred svojim vijeem sljedeom zakletvom, ;2unem se .llahom <zvi%enim da u biti lojalan (odan kralju i domovini i podr+avati ustav! itd(((; & < kuwajtskom ustavu lanovi 12G! I1( Da li je "usu# inio i%ta od toga/// 6e budi obmanut varkom opinjenih ljudi koji ka+u, &1i se zaklinjemo! ali na%a namjera nije da uinimo i%ta %to se suprotstavlja vjeri(' )rebao bi im rei da zakletva nee biti u skladu sa namjerom onoga koji se kune! jer da je tako ugovori ljudi bi bili neistiniti i nepravilni! i bilo bi velikog nereda! korup5ije(((! kao %to je .llahov 3oslanik! sallallahu ;alejhi we sellem! rekao u hadisu, &-akletva je prema onome koji od tebe tra+i da se zakune%(' (hadith bilje+i 1uslim Stoga! tvoja zakletva nee biti prema tvojim namjerama( :ie prema namjerama taguta! koji od tebe tra+i da se zakune%(((
[6] sura en$6ahl! 8G( ajet [7] sura "usu#! FG( ajet [8] sura "usu#! EG( ajet [9] sura "usu#! E9( ajet [10] sura "usu#! EG( ajet [11] sura "usu#! 21( ajet [12] sura el$?ad+d+! 91( ajet [13] sura "usu#! E9( ajet [14] sura en$6ahl! 8G( ajet [15] sura ez$-umer! GE( ajet [16] sura "usu#! 8F( i 8D( ajet [17] sura "usu#! 8I( i 90( ajet [18] sura "usu#! E9( ajet [19] *vo se ne suprotstavlja rijeima onoga koji potvr0uje 6jegovim govorom kroz rijei vjernika iz #araonove porodi5e,

11

&"usu# vam je! jo% davno! donio jasne dokaze! ali ste vi stalno sumnjali u ono %to vam je donio( . kad je on umro! vi ste rekli, ;.llah vi%e nee poslije njega poslati poslanika7; & (sura el$Aa#irJel$1u;min! 89( ajet ! zato %to, 1 *vaj ajet nije oigledno ukazivanje da se ovdje spomenutim "usu#om misli na "usu#a ibn "akuba( 1ogue je da je u pitanju druga osoba( 6eki mu#essiri su spomenuli da to nije "usu# ibn "akub! rekav%i, &)o je "usu# ibn @#ranim ibn "usu# ibn "akub! koji je tako0er proveo 20 godina kao poslanik'! a ovo se prenosi od 4bn ;.bbasaK vidi te#sir @l$2urtubija( 4 ako dokaz postane samo mogua stvar! dokazivanje njime e i dalje biti nevalidno( 2 .ko i pretpostavimo da se ovim ajetom misli na "usu# ibn "akuba! alejhimus$ selam! ajet tako0er nije oigledno ukazivanje da kralj nije prigrlio islam! ali se mo+e odnositi na sinove 4srailove( 8 .jet nije spomenuo oigledan ku#r! ali je spomenuo sumnju! a sumnja mo+e biti sakrivena u sr5u! mo+e biti sakrivena neko vrijeme! a onda se pojaviti u drugo vrijeme( .ko je ovo bila injeni5a! da je "usu#u data vlast u zemlji i da je on nare0ivao svako dobro i zabranjivao svako zlo! kao %to smo spomenuli! on se ne bi slo+io! niti bi prihvatio da iko ispolji %irk pred njim! jer je on istovremeno bio namjesnik! suda5 i poslanik! i po njemu je najgore zlo bio %irk( 1e0utim! mo+da je neko u sr5u krio %irk! a ispoljavao iman! zbog straha od pravednog vladara( *vo je ni#ak (li5emjerstvo ! ali sa takvim ljudima treba postupati shodno njihovim postup5ima( < rijeima <zvi%enog, &((( . kad je on umro! vi ste rekli, ;.llah vi%e nee poslije njega poslati poslanika7' stoji dokaz njihovog imana! pa makar samo vidljivom mani#esta5ijom( 1i bismo ovdje rekli da su neki #as5inirani ljudi spomenuli vjernika iz #araonovog naroda kroz njihove %ubhe i rekli, &*n je krio svoje vjerovanje'( -ato! mi ka+emo, 2ako mo+ete uporediti ovu stvar sa priom o tom vjerniku/ 3ostoji velika razlika izme0u prikrivanja vjerovanja od strane potlaenih i sa druge strane uestvovanja u ku#ru! %irku i zakonodavnim dogovorima i odobravanja vjere koja nije .llahova vjera( 1o+ete li dokazati da je ovaj vjernik propisivao zakone! kao %to to vi inite! ili da je uestvovao u su0enju po onome o emu .llah nikakva dokaza nije objavio! ili da se slagao sa demokratijom ili vjerom koja nije .llahova vjera! kao %to to vi inite/ 3rvo to doka+ite! a onda ga uzmite za dokaz! ili u suprotnom ne trabunjajte777
[20] sura el$1a;ide! 9D( ajet

12

[21] "edna od odlika pravednog islamskog vladara je i njegovo redovno prisustvo u d+ematu radi obavljanja dnevnih namaza (napomena re5enzenta [22] sura "usu#! EE( ajet [23] sura el$1a;ide! 91( ajet [24] &1ed+mu;ul$#etawa'! 2D( tom! GD( str( [25] &1ed+mu;ul$#etawa'! 20( tom! EG( str( [26] sura el$@nbija;! 9E( ajet [27] sura el$:ekare! 111( ajet

Izvor ,

http://www.putvjernika.com/ !"am#i#$awa/ju!u%#a"ejhi!#!e"am#u#!"u&'i#ko$#kra"ja#e(ipta# i#$o&vo"a#uce!ca#u#ka%ir!kim#v"a$ama#i#par"amentima.htm" Posjetite :)www.dini-islam.net

13