You are on page 1of 2

Tomasz Paasinki

Dyrektor GDDKiA
Oddzia w Krakowie
Krakw, dnia 2014-07-10
znak sprawy: GDDKiA-OjKR/Z -1-pp-4200_CHj29b/7988j2014j12581
Pose na Sejm
Rzeczypospolitej Pol
Edward Siarka
Biuro Pos
Al. lclecia 37
4-400 NowyTarg
dotyczy : interwencji poselskiej w sprawie budowy chodnikw przy drodze krajowej nr 44
wGminie Skawina
Odpowiadajc na pismo znak : BP ES VII.0272.8.14 z dnia 2014-07-02
(wpyno do GODKiA 2014-07-04) dotyczce interwencji poselskiej w sprawie budowy
chodnikw przy drodze krajowej nr 44 w Gminie Skawina - pragn poinformowa,
i w/w sprawa jest na bieco monitorowana z Central GDDKiA, Wojewod Maopolskim,
Rad Powiatu w Krakowie oraz Spoecznym Komitetem Budowy Chodnikw
"Bezpieczna Droga 44".
Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad realizuje budow chodnikw
w oparciu o oglnopolski Programu Budowy Cigw Pieszo-Rowerowych,
w ktrym poszczeglne zadania s sklasyfikowane w oparciu o obiektywne i miarodajne
czynniki oraz odnosz si do rnych aspektw zagroe wystpujcych na drogach.
Przedmiotowe kryteria brane s pod uwag przy ocenie wszystkich zgoszonych
do w/w planu zada, a stosowanie jednolitych kryteriW zapewnia optymalne
wykorzystanie rodkw publicznych.
WI i II kwartale 2014 r. trway prace weryfikacyjne zgaszanychdo realizacji zada
z zakresu budowy cigw pieszych. 12 czerwca 2014 r. zosta zaktualizowany
zatwierdzony plan Programu Budowy Cigw Pieszo-Rowerowych.
ww/w Programie umieszczone szadania:
- poz. 61, DK 44 km 98+100 - 99+000 w miejscowoci Zelczyna,
dugo : 900 m,
planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.
planowany rok realizacji: 2016 r.
szacowana warto zadania : 1 130 000 z
Generalna Dyrekcja
Drg Krajowvch i Autostrad
_Oddz.al", Kr,,"kowle
ul. Mcgilskz 25
31~~7Krakw
tei.: (12) 4; j 2500
e- r.1ail: sekret2ricl@Krakow.gc:okia.gov.pl
wwwscdkia.gov.pl
- poz. 737, DK 44 km 100+100 - 101+200 w miejscowoci Borek Szlachecki
iSkawina,
dugo: 1 100 m,
planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.
planowany rok realizacji: 2016 r.
szacowanawarto zadania : 1 640 000 z
- poz. 767, DK 44 km92+100 - 93+400 w miejscowoci Wielkie Drogi
dugo: 1 300 m,
planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.
planowany rok realizacji: 2016 r.
szacowanawarto zadania: 2 OSO000 z
- poz. 776, DK 44 km 95+000 - 96+600 w miejscowoci Wielkie Drogi iFacimiech
dugo: 1 600 m,
planowany rok opracowania dokumentacji: 2015 r.
planowany rok realizacji: 2016 r.
szacowanawarto zadania : 2 350 000 z
~..-'.
Realizacja zada z zakresu budowy cigw pieszych uzaleniona jest jednak
od przyznania rodkw finansowych z budetu pastwa.
Dodatkowo w zaczeniu przesyam korespondencj dotyczc w/w sprawy
pomidzy Spoecznym Komitetem Budowy Chodnikw "Bezpieczna Droga nr 44"
a Central GDDKiAoraz Maopolskim UrzdemWojewdzkim w Krakowie.
lJ }frel;J or Oddziaiu
Do wiadomoci:
- Spoeczny Komitet Budowy Chodnikw "Bezpieczna Droga 44", J akowice 13, 32-051 Wielkie Drogi
- Z-2
- ROK Wadowice
Spraw prowadzi;
Pawe Pagacz
tel. 124171994
e-mail: ppagacz@gddkia.gov.pl

You might also like