You are on page 1of 38

GRADITELJSKO NASLEE/OUVANJE, ZATITA

METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA


ZIDOVI I STUBOVI MOGU BITI UGROENI U VEOJ


ILI MANJOJ MERI, U ZAVISNOSTI OD FAKTORA
KOJI NEGATIVNO DELUJU, A KOJI SU VE
NAVEDENI

FUNKCIJA I MESTO U ZGRADI ZIDOVA I STUBOVA


ODREUJE, TAKOE, OBIM INTERVENCIJE
(PREGRADNI ILI NOSIVI ZIDOVI, UKRASNI ILI
NOSIVI STUBOVI)

PRETODNO SE MORAJU REGISTROVATI SVE


STARIJE INTERVENCIJE NA ZIDOVIMA I
STUBOVIMA I PROCENITI NJIOV UINAK!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

OSNOVNI POSTUPCI POPRAVKE STARI


ZIDOVA I STUBOVA SU"
#! PREZIIVANJE
$! POPRAVKA SPOJNICA
%! POPRAVKA PRSLINA (IVANJEM,
INJEKTIRANJEM)
&! UTEZANJEM
'! ISPRAVLJANJEM
(! OJAANJEM
)! PODUPIRANJEM
*! KOMBINOVANIM POSTUPCIMA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PRI IZBORU TENIKOG POSTUPKA TREBA


POTOVATI U NAJVEOJ MERI VREDNOST
KULTURNOG DOBRA I SVOJSTVA
ORIGINALNI MATERIJALA!

JEDNA OD NAJVANIJI KARAKTERISTIKA


STARE GRAEVINE JE MALTER KOJI JE
KORIEN I IJA RECEPTURA TREBA DA
SE PONOVO PRIMENI!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
ORIGINALNI SLOG ZIDA SREDNJOVEKOVNE CRKVE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

OTEENJA MOGU BITI U RASPONU OD


UGROAVANJA DEKORATIVNOG IZGLEDA DO
STABILNOSTI CELE GRAEVINE"
-
OTEENJA OBLOGE
-
OTEENJA ZIDNE MASE
-
GUBITAK TOPLOTNE ZATITE
-
KOROZIJA MATERIJALA
-
UGROENA KONSTRUKCIJSKA NOSIVOST
-
OTEENA RAVNOTEA NOSEI KONSTRUKCIJA
(KONZOLNI ISPUSTI, ERKERI)
-
OTEENJA KOJA ORIZONTALNO POMERAJU
ZIDNU MASU
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
TRI FAZE RUENJA ZIDA VERTIKALNIM PRITISKOM
+! ,-./01201 ,+/31-+ 4!/5, 5617+ 8! 9-9:+.+201 ;<=+
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PROCENAT DOTRAJALOSTI JE SREDNJA VREDNOST


SVI, ZA NESMETANU UPOTREBU, BITNI
ELEMENATA!

POVEZUJE SE SA UPOTREBLJIVOU ZGRADE!

STEPEN DOTRAJALOSTI S IZRAAVA SE U


PROCENTIMA

DOTRAJALOSTI ZGRADE I NJENI KOMPONENATA


OPREDELJUJE SLEDEA STANJA"
-
<;.+2-1=25><?6-+.25?3 5@9.+2+A S =5 #'B,
-
5=/<@25 ?+ 21;2+32<, 65.-:<2?7<, 5:31C120<,+A S =5
#'B! (9 5?25.< <?6-+.25?3 5@9.+2+)
-
=54-5 ?3+201, ?+ ;2+8<,+ 2+-9:125?3<, +/< 01
9653-14/0<.5?3 541;41D12+A S =5 %EB!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
> ;+=5.5/0+.+09C1 ?+ 6-?/<2+,+ < =1F5-,+8<0+,+
9 =569:312<, G-+2<8+,+ < ?+ .<:1 5:31C120+A
S =5 &'B (9 5?25.< 9653-14/0<.5?3
541;41D12+)
> 21;+=5.5/0+.+09C1A S =5 (EBA (9653-14/0<.5?3
=1/<,<@25 2+-9:12+) N9H2+ ?+2+8<0+ </<
;+,12+ 1/1,12+3+!
> I+.+-<0?75 ?3+201 75,652123< </</<
752?3-978<01AS 6-175 (EB N9H+2 01 6-17<=
75-<:C120+ < +2+/<;+ 56-+.=+25?3< ?+2+8<01

Z+ ?-1=201 5;4</02+ 5:31C120+ ?+2+8<05, 01


,5G9C1 65?3<C< 25-,+/29 9653-14/0<.5?3
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

U FRANCUSKOJ SE OTEENJA DELE


PREMA EFEKTIMA NA"
-
5:31C120+ 750+ 93<@9 2+ 1?313<79 ;G-+=1 (41;
5;4</02<I 752?17.128< 65 54017+3),
-
5:31C120+ 750+ 93<@9 2+ 3-+025?3 ;G-+=1 </<
2012<I 1/1,12+3+,
-
5:31C120+ 750+ 93<@9 2+ ?3+4</25?3 ;G-+=1!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PRIPREMA MALTERA ZA POPRAVKU"


-
LABORATORIJSKO ISPITIVANJE POSTOJEEG
MALTERA I UTVRIVANJE NJEGOVOG SASTAVA
-
NA OSNOVU SASTAVA POSTOJEEG MALTERA I
UGROENOSTI MESTA KOJE SE POPRAVLJA FORMIRA
SE RECEPT ZA NOVU MALTERSKU SMESU (MOGU SE
DODAVATI PLASTIFIKATORI, STABILIZATORI,
AERATORI I ORIGINALNI DODACI /SLAMA, TRSKA,
SVINJSKE EKINJE, MAJE DLAKE, LJUDSKA KOSA I
DR!/)
-
SAVREMENA PRAKSA VIE NE PREPORUUJE
CEMENTNE MALTERE ZA SPOMENIKE KULTURE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
NEPRIMERENA UPOTREBA CEMENTNOG MALTERA
OKO RENESANSNE STRELNICE OD TRAVERTINA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

NOVI MALTER MORA BITI, BOJOM,


STRUKTUROM, KONSTRUKCIJSKIM
DETALJEM I NAINOM NANOENJA,
USKLAEN SA POSTOJEIM MALTEROM

NOVI MALTER MORA BITI MEKI I


POROZNIJI AKO SE PRIMENJUJE NA
OPEKU I KAMEN

NOVI MALTER MORA BITI JEDNAKO MEKAN


ILI MEKI, JEDNAKO POROZAN ILI
POROZNIJI OD POSTOJEEG MALTERA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
RAZVOJNE FAZE JEDNE SPOJNICE KROZ VREME
+! JV .17 K ?6502<8+ 5= 7-1@25G ,+/31-+ (#"$), ;+3.5-12< 6-5F</
4! JVII .17 K -+?3-5:12+ ?6502<8+, ;+54/0121 <.<81 ;<=21 ,+?1
8! JIJ .17 K 656-+./0+2+ ?6502<8+ 81,1232<, ,+/31-5, 750< 2<01
65.1;+2 ?+ ?3+-<,
=! JJ .17 K 5425./012+ ?6502<8+, 5=?3-+2012+ 5:31C12+ ,+?+, 7-1@2<
,+/31- 65.1;+2 ?+ ?3+-<,, 2+ 65.-:<2< ?1 .<=< -+;/<7+ 9 6+3<2<
+! 4! 8! =!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
RAZLIKA U BOJI ORIGINALNI I
POPRAVLJENI SPOJNICA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PRSLINE SE DELE NA PASIVNE I AKTIVNE

I JEDNE I DRUGE SE POPRAVLJAJU NA ISTI


NAIN, U ZAVISNOSTI OD VELIINE I
MESTA GDE SE NALAZE!

TRI OSNOVNA NAINA POPRAVKE"


-
ZAIVANJEM PRSLINA
-
BANDAIRANJEM PRSLINA
-
INJEKTIRANJEM PRSLINA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
ZA ZAIVANJE PRSLINA SE KORISTE KLAMFE KOJE SE
POSTAVLJAJU UPRAVNO NA PRSLINU TAKO DA OBUVATE
MIN! ' CM SA SVAKE STRANE! PRSLINE SE OISTE, ISPERU
VODOM, POSTAVE SE KLAMFE I PRSLINA SE ZAPUNI MALTEROM!
UKOLIKO SU PRSLINE IRE, U NJI SE UBACUJU KOMADICI
KAMENA ILI OPEKE KAO ISPUNA, I ZAPUNE SE MALTEROM
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

BANDAIRANJE JE RANIJE BIO VEOMA


SLOEN PROCES KOJI SE PRIMENJIVAO
KOD VEI PRSLINA I PUKOTINA!

DANAS SE KORISTI NEKOLIKO VRSTA


FRP VLAKANA (F<4-1 -1<2F5-81= 65/L,1-)

TRI OSNOVNA TIPA FRP VLAKANA"


#! UGLJENINA (KARBONSKA) K CFRP
$! STAKLENA K GFRP
%! ARAMIDNA K AFRP
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
ILUSTRACIJA BANDAIRANJA RAZNI
DELOVA GRAEVINE FRP VLAKNIMA
FPR VLAKNA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
TESTIRANJE FRP VLAKANA NA ZIDU OD OPEKE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
INJEKTIRANJE I ZAPUNJAVANJE RAZLIITIM EMULZIJAMA,
SMOLAMA I MALTERIMA KAMENA I OPEKE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
PRECIZNO INJEKTIRANJE MALI PRSLINA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
UTEZANJE ZIDOVA GVOZDENIM ZATEGAMA JE
STARI METOD KOJI SE I DANAS PRIMENJUJE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
UTEZANJE ZIDOVA UBACIVANJEM OJAANJA
U PRAZNINE NASTALE TRULJENJEM DRVENI
GREDICA (SANTRAA) /2+0@1:C1 41352?7+ ,+?+/
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

ISPRAVLJANJE I OSIGURANJE NAGNUTI ZIDOVA


SE PREDUZIMA U RAZNIM SLUAJEVIMA, ALI
SAMO DO TRENUTKA KADA LINIJA NAGIBA PRETI
DA IZAE VAN TEITA GRAEVINE!

METODE SU RAZLIITE, U ZAVISNOSTI OD


TENOLOKI MOGUNOSTI SLUBE ZATITE!

U POJEDINIM SLUAJEVIMA SE ZIDOVI NE


ISPRAVLJAJU U POTPUNOSTI, JER PRETI
OPASNOST OD KOLAPSA ORIGINALNOG GRADIVA,
KOJE JE DUGO VREMENA NAPREZANO I
PROMENJENA MU JE STRUKTURA!
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
JERININA KULA U MALOM GRADU SMEDEREVSKE TVRAVE
U VREME SANACIJE NAGNUTOST JE BILA 88+ $!' ,
UZROK NAGINJANJA SUFOZIJA K PESKOVITO>GLINOVITI SLOJ TLA
OKO KULE, NEPOSREDNO ISPOD NIVOA TERENA, ODNOSNO
ZAKOENJA DONJEG DELA KULE IZVEDEN JE ARMIRANO>BETONSKI
PRSTEN, SA PREPUSTIMA KA DUNAVU, KOJI JE UKLINJEN U TEMELJ
KULE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
KAMPANILE U PIZI K NAGIB '(M$NO
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
TLO ISPOD TEMELJA ZVONIKA PRIVREMENA STABILIZACIJA
POSTAVLJANJEM OLOVNI
BLOKOVA UZ TEMELJE
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
PRIVREMENO UVRENJE
DOK SE IZVODE RADOVI
METODA PUKLANJANJA
ZEMLJEP U MALIM
KOLIINAMA KOJA TRAJE
NEKOLIKO GODINA I VRAA
GRAEVINU ZA ONOLIKO
STEPENI KOLIKO JE POTREBNO
DA BUDE STABILNA
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PODUPIRANJE ZIDOVA MOE SE RADITI


RAZLIITIM MATERIJALIMA

STABILIZACIJA SE OSIGURAVA SUPROTNO


OD SMERA U KOJEM SE ZID NAGINJE

PODUPIRANJE MOE BITI


-
VIDLJIVO (PODUPIRAI UZ POVRINU ZIDA)
-
SKRIVENO (PODUPIRAI U LICEVIMA,
KOJI SE POKRIVAJU)
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
PODUPIRANJE FASADNOG ZIDA UBACIVANJEM PAROVA
ELINI IPKI U KANALE U ZIDU, KOJE SU UKOTVLJENE U
GLAVNU KONSTRUKCIJUA KANALI SU ZAPUNJENI MALTEROM I
NISU VIDLJIVI (PATENTIRANI SISTEMI RAZNI FIRMI)
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

OJAANJE ZIDOVA I STUBOVA


SPREZANJEM SA NOVIM ZIDOM (41352?7<,
</< 5= -+;2<I 6/+?3<@2<I ,+?+)

MNOGI SPOMENICI KULTURE SU TRAJNO


OJAANI TORKRETOVANJEM BETONSKE
MASE U ELINU MREU KOJOM SU
POKRIVENI ZIDOVI GRAEVINEA

DANAS SE OVA METODA NE


PREPORUUJEQ
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA

PREZIIVANJE ZIDOVA I STUBOVA MOE


BITI PARCIJALNO ILI CELOVITO

KOD PARCIJALNOG PREZIIVANJA UVEK


SE PREZIUJE NETO VEA MASA KAKO
BI SE VRE POVEZALA SA ORIGINALNIM
ZIDNIM TKIVOM!

KOD PREZIIVANJA SE PODRAAVA


TENIKA ORIGINALNOG SLOGA, A
MATERIJAL MOE BITI SEKUNDARNO
PRIMENJEN ILI NOVI
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
TRIJAA ORIGINALNI OPEKA KOJE
SE KORISTITI U PREZIIVANJU
UKLANJANJE ZIDA KOJI E SE
POTPUNO PREZIDATI
METODE ZATITE ZIDOVA I STUBOVA
OBELEAVANJE I UVANJE KAMENI BLOKOVA
I KAMENI RELJEFNI I SKULPTORALNI
UKRASA RADI PREZIIVANJA