You are on page 1of 32

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Laureat konkursu Mam 6 lat Filip Woldan ucze Szkoy Podstawowej


w Komnicach odbiera gratulacj i nagrod od Wjta i Rady Gminy.
Po prawej statuetka dla Piotra Szumlasa za wybitne osignicia w dziedzinie
muzyki promujce Gmin Komnice poza jej granicami

Odsonicie ipowicenie nowej pyty pamitkowej wParku im. Braci Reszke wGarnku

Spis treci

Szanowni mieszkacy gminy Komnice


Urzd Gminy Komnice informuje, e zosta rozstrzygnity przetarg na odbir
i zagospodarowanie, odpadw z terenu gminy Komnice i pozostaych 8 gmin,
ktre razem uczestniczyy w przetargu. Niestety, mimo e w przetargu uczestniczyy 3 firmy, adna nie podpisaa umowy o przystpieniu do wykonania zadania.
W zwizku z powyszym gmina zostaa zmuszona do ogoszenia kolejnego
przetargu, tym razem ju tylko dotyczcego naszej gminy. Ze wzgldu na procedury przetargowe ewentualny termin rozstrzygnity zostanie pod koniec lipca.
Poniewa gmina ma ustawowy obowizek odbioru odpadw od mieszkacw
zdniem 1 lipca, to z tego obowizku si wywiemy w nastpujcy sposb. Zostay
przez gmin zakupione worki na odpady zmieszane. Worki zostan dostarczone
mieszkacom przy pomocy sotysw i pracownikw interwencyjnych oraz do prac
publicznych. Worki te z kocem lipca odebrane bd przez firm, ktra podejmie
si tego zadania. Firma, ktra wygra przetarg dostarczy mieszkacom pojemniki
iworki zgodnie ze specyfikacj przetargow, to jest w ilociach takich jakie wynikaj z wypenionych deklaracji. Do chwili rozstrzygnicia przetargu pojemniki firmy
Remondis i Sita zostan tam gdzie s. Poniewa w niektrych posesjach wywz
odpadw w czerwcu zosta dokonany, firmy mog odebra odpady powstae przed
1 lipca za dodatkow opat. Gmina nie moe partycypowa w uiszczaniu opaty za
odpady wyprodukowane przed 1 lipca. Oczywicie w okresie przejciowym wszystkie odpady posegregowane zostan rwnie zabrane od mieszkacw, ktrzy te
odpady zgromadzili.
Zaistniaa sytuacja nie wynikna z winy urzdu gminy ale wszystkich przepraszamy za utrudnienia. Jednoczenie informujemy wszystkich zainteresowanych,
e na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Komnice, znajduj si projekty uchwa dotyczcych gospodarki odpadami, ktre zostay poddane konsultacj spoecznym.
Zakoczy si rok szkolny, nadszed wyczekiwany przez wszystkich uczniw
czas wakacji. Czas odpoczynku od ksiek, awki szkolnej, dzwonka, porannego
wstawania. Na ten czas ycz Wam udanego wypoczynku, cieszcie si z kadego sonecznego dnia i z kadej przeytej przygody. Jestem przekonany, e w tym
przyjemnych okresie znajdziecie wicej czasu na rozwijanie swoich zainteresowa i
pasji. W kadej sytuacji unikajcie brawury i bezmylnoci - u siebie i innych!
Wypoczywajcie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczestwa aby szczliwie i zdrowo powrci do szkoy.

Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji wtre artykuw.


1 strona okadki fot. Pawe Wysocki

Wiadomoci rolnicze.........................4
Samochd zdofinansowaniem..........5
Odsonicie ipowicenie pyty.........6
Garnek przypomnia oReszkach.......6
Spotkanie zMarszakiem Sejmu.......7
Koncert Zespou lsk....................8
Integracyjne spotkanie majowe..........8
Wykaz przedszkoli dyurujcych.......8
Wycieczka na w. Krzy....................9
Kkonkursy wiedzy olekturach.........10
Konkurs Piosenki wJ. Angielskim..11
English is Fun...............................11
150-ta rocznica powstania...............12
10 lat zKornelem Makuszyskim ..13
Obchody Dnia Ziemi......................13
Ekologiczne zmagania.....................14
Trzymaj form wStolicy...............14
Pielgrzymka szk prymasowskich.19
VII poszukiwania Kozioka Matoka .20
Na zdrowie......................................20
Wycieczka do zakadu pracy ViV....21
Szkolno-parafialny piknik................22
International day of english ............23
ORkawiczk Melpomeny .........23
Wszystkie dzieci nasze s!...............24
IGminny Konkurs na plakat...........24
Gminny Festiwal Piosenki Dziecicej.24
Oglnopolski Festiwal Orkiestr Detych.25
Spotkanie integracje........................26
Wywiady zbibliotekarzami ............26
Do monografii OSP Komnice........27
Florek zaprasza.............................28
Zawody wdkarskie wZawadzie.....29
Zawody wdkarskie wPacierzowie.. 29
Turniej zokazji Dnia Samorzdowca.29
Magazyn na placu spdzielczym ...30

Wydawca:
Urzd Gminy Komnice
ul. Straacka 20
42-270 Komnice
tel.: 34-328-11-22
fax: 34-328-11-21
www: klomnice.pl
email: ug@klomnice.pl

Gazete redaguje kolegium


wskadzie:

Janik Leszek - red. naczelny,


Kloczkowska Agnieszka,
Kusztal Wanda, Piotr Juszczyk
Milc Jan - z-ca red. naczelnego,
Poroszewski Jarosaw,
Wiewira Ra, Wjcik Krzysztof,
Wysocki Pawe - red. tech.
email: gazeta@klomnice.pl
Druk: Drukarnia Udziaowiec
Olsztyn, ul Narcyzowa 2
tel. 34 328 52 61,
www.udzialowiec.com.pl
Nakad: 1700 egz.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

www.klomnice.pl

Wiadomoci rolnicze
Adam liwakowski

Zwrot podatku akcyzowego wdrugim proczu.

rzypominamy wszystkim rolnikom


ubiegajcym si ozwrot podatku akcyzowego zawartego wcenie oleju napdowego e wterminie od 1 sierpnia 2013
r. do 31 sierpnia 2013 r. naley zoy odpowiedni wniosek do wjta. Do wnioskw

doaczone winny by faktury VAT (lub ich


kopie) stanowice dowd zakupu oleju napdowego wokresie od 1 lutego 2013 r. do
31 lipca 2013r. wramach limitu zwrotu podatku okrelonego na 2013 r. Limit zwrotu
podatku wdrugim proczu pozostaje bez

zmian iwynosi bdzie: 81,70 z * ilo ha


uytkw rolnych. Pienidze wypacane
bd w terminie: od 1 - 31 padziernika
2013 r. gotwk wkasie urzdu gminy, albo
przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.

ARiMR przyjmuje wnioski na zalesianie

ak co roku wczerwcu ilipcu Agencja


Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwaprzyjmuje wnioski oprzyznanie
pomocy wramach dziaania Zalesianie
gruntw rolnych i zalesianie gruntw
innych ni rolne. Wtym roku wnioski
mona skada od 3 czerwca do 31 lipca
wbiurach powiatowych ARiMR.
Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarw
Wiejskich na lata 2007 - 2013 i jest to
ju sidmy nabr wnioskw finansowany
ztego budetu. Pomoc na zalesianie
gruntw rolnych oraz zalesianie grun-

tw innych ni rolne, kierowana jest do


rolnikw, ktrzy gospodaruj na sabych
jakociowo glebach inie osigaj zadowalajcych plonw lub np. zaprzestaj dziaalnoci produkcyjnej, bowiem nie opacao im si to ekonomicznie. Rezygnujc
z prowadzenia dziaalnoci rolniczej na
takich gruntach i sadzc tam las, mog
liczy na otrzymywanie wsparcia finansowego zARiMR. Powikszanie obszarw
lenych niesie ze sob rwnie niezaprzeczalne korzyci ekologiczne irodowiskowe. Wicej lasw to czystsze powietrze,
zdrowszy klimat, atake wybiegajc bar-

dzo daleko wprzyszo wiksze pokady


wgla.
Agencja Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej na zalesienie gruntw rolnych jak
i zalesianie gruntw innych ni rolne.
Warunki, niezbdne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia s
zrnicowane w zalenoci od tego, czy
rolnik zamierza zalesi grunty rolne czy
grunty inne ni rolne. Wszelkie informacje dotyczce zalesiania dostpne s na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bezpieczne GospodarstwoLaureaci zKonar

est nam bardzo mio poinformowa,


e wetapie regionalnym XI Oglnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne drugie miejsce zajo gospodarstwo rolne Pastwa Alicji
iTadeusza Ciupy wmiejscowoci Ko-

nary. Fina konkursu odby si wdniu


03.06.2013 r wOddziale Regionalnym
KRUS w Czstochowie. Uroczysto
wrczania nagrd zaszczyciy sw obecnoci wadze samorzdowe oraz przedstawiciele organizacji rolnikw iinnych

instytucji dziaajcych na rzecz poprawy


stanu BHP w rolnictwie. Laureatom
konkursu yczymy kolejnych sukcesw
wdalszym etapie konkursu.

lub sadzeniu materiau siewnego kategorii


elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z2013
r., poz. 615) oraz rozporzdzenie Ministra
Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 22 maja
2013 r. wsprawie minimalnej iloci materiau siewnego, jaka powinna by uyta do
obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni
gruntw ornych (Dz. U. z2013 r., poz. 616);
Przypominamy jednoczenie, e do
25 czerwca 2013 roku mona ubiega
si wAgencji Rynku Rolnego odopaty
ztytuu zuytego do siewu lub sadzenia
materiau siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany majcej na charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Dopatami objty jest materia siewny
zb ozimych ijarych, rolin strczko-

wych, ziemniaka, mieszanek zboowych


i pastewnych zakupiony i zuyty do
siewu lub sadzenia w terminie od dnia
15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Stawki dopat wynosz: 100 z/ha dla
zb, mieszanek zboowych i pastewnych 160 z/ha dla rolin strczkowych
oraz 500 z/ha dla upraw ziemniaka. Pod
adresem http://elf.arr.gov.pl/ dostpna jest bezpatna aplikacja ELF, suca
do wypeniania i drukowania wniosku
oprzyznanie dopaty.
Szczegowe informacje o dopatach
mona uzyska w telefonicznym punkcie
informacyjnym (22) 661-72-72, woddziaach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Dopaty do materiau siewnego

d 13 czerwca 2013 roku ulegn


zmianie zapisy wwarunkach uzyskania dopaty z tytuu zuytego do
siewu lub sadzenia materiau siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy bd mogli ubiega si
rwnie o dopat z tytuu zuycia do
siewu materiau siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.
Zmiany te powstan woparciu orozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13
maja 2013 r. wsprawie wykazu gatunkw
rolin uprawnych, do ktrych materiau
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dopata z tytuu zuytego do siewu
4

STAROSTA CZSTOCHOWSKI Czstochowa, 2013-04-30


AB.6740.89.2013 / 1.ZRID.1
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i4 Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. oszczeglnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie drg publicznych ( Dz. U. z2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), Starosta Czstochowski zawiadamia,
e wdniu 30-04-2013 r., zostaa wydana na wniosek Wjta Gminy Komnice decyzja Starosty Czstochowskiego nr 1/2013
zdnia 30-04-2013r ozezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Ksiej wKomnicach
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na niej wymienionych dziakach ewidencyjnych oraz dziakach powstaych wwyniku podziau, ktre znajduj si wliniach rozgraniczajcych teren projektowanego przedsiwzicia:
obrb Komnice, jed. Komnice 216/2; 217/5; 2175/6; 2173/11, 2172/9; 4075; 2166/6, 3162/2oraz na dziakach powstaych w wyniku podziau ( w nawiasach podano nr przed podziaem nieruchomoci)obrb Komnice, jed. Komnice
265/4265/2); 2177/4(2177/2); 2175/8(2175/3); 2173/13(2173/7); 2172/11(2172/8); 2172/15(2172/2); 2170/5(2170/1);
2169/3(2169/1); 2168/3(2168/2); 2167/1(2167); 2163/1(2163)
Na dziakach podlegajcych ograniczeniu wkorzystaniu wzwizku zobowizkiem przebudowy istniejcej sieci uzbrojenia
terenu obrb Komnice, jed. Komnice dz nr ewid 265/1; 218; 1001; 161; 4074; 4076; 4077; 217/4; 217/3; 217/2; 301; 399/1;
360; 2183/2; 2182/2; 2181; 2180; 2609/4; 2609/1; 2179; 2174/2; 2177/3; 4072; 4071; 2166/2; 3162/3; 4033; 4034; 2166/1;
2166/8.
Wzwizku zpowyszym informuje si, e strony wterminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mog zapozna si
ztreci decyzji wWydziale Administracji Architektoniczno Budowlanej Starostwa Powiatowego wCzstochowie, ul.
Sobieskiego 9, pokj nr 205, drugie pitro, tel. (034) 3229 145.
Wacicielom lub uytkownikom wieczystym nieruchomoci objtych wnioskiem owydanie w/wdecyzji zezwolenia na
realizacj inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysya si na adres wskazany wkatastrze nieruchomoci. Dorczenie
zawiadomienia na adres wskazany wkatastrze nieruchomoci jest skuteczne.
1. Tablica ogosze UG Komnice, 2. Tablica ogosze Starostwo Powiatowe wCzstochowie, 3. Prasa lokalna
4. Strona internetowa - UG Komnice (ogoszenia), 5. Strona internetowa - Starostwo Powiatowe wCzstochowie (BIP
ogoszenia).

Samochd zdofinansowaniem
Zbigniew Wawrzyniak

28

maja 2013 roku przed Urzdem Gminy wKomnicach


odbya si mia uroczysto
przekazania do uytkowania samochodu marki Volkswagen Caravella
przystosowanego do przewozu osb
niepenosprawnych. Wobecnoci Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wCzstochowie, zastpcy
Wjta, Radnych Gminy Komnice,
Sekretarza Gminy, Skarbnika oraz rodzicw dzieci, Wjt Gminy Komnice
zaprezentowa zakupiony samochd,
przedstawi histori jego nabycia oraz
przekaza w uytkowanie Gminnemu
Orodkowi Pomocy Spoecznej. Przypomnijmy wic.
Wniosek odofinansowanie ze rodkw PFRON do projektu Zakup
mikrobusu do przewozu osb niepenosprawnych na wzkach w ramach
programu wyrwnywania rnic midzy
regionami II - obszar D, Gmina Komnice zoya do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Czstochowie
w dniu 23 lipca 2012 roku. Zgodnie
z wnioskiem koszt realizacji projektu

wynosi 163 882,74 z., a wnioskowana


kwota dofinansowania wynosia 80 000 z.
Powiat Czstochowski przesa
wniosek do Oddziau lskiego Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych iwdniu 14 grudnia
2012 roku zawar umow wsprawie jego
dofinansowania.

Wdniu 28 stycznia 2013 roku zostaa podpisana umowa ZN.8223.1.D.2013


pomidzy Powiatem Czstochowskim,
aGmin Komnice na realizacj wniosku,
wktrej zostaa okrelona kwota dofinansowania wwysokoci 73 701,00 z.
W dniu 5 marca 2013 roku Gmina Komnice opublikowaa ogoszenie
o przetargu nieograniczonym na Zakup samochodu osobowego typu VAN
zwind zprzeznaczeniem do przewozu
osb niepenosprawnych wyznaczajc
dat zoenia ofert na 13 marca 2013

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

www.klomnice.pl

roku, atermin realizacji dostawy do 30


kwietnia 2013 r.
Wwyniku rozstrzygnicia przetargu,
zakupiono samochd marki Volkswagen
Caravella za kwot 152 800,00 zotych,
ktrego dostawc bya firma Zimny
Dariusz Zimny zPiotrkowa Trybunalskiego. Do siedziby gminy samochd
zosta dostarczony dnia 29 kwietnia
2013 roku.
Samochd zosta zarejestrowany

wdniu 8 maja 2013 r., aubezpieczony


9 maja.
Jednoczenie do Urzdu Dozoru
Technicznego w Czstochowie zoono wniosek oprzeprowadzenie badania
windy i dopuszczenie do uytkowania
przez Gmin Komnice. Stosowne postpowanie odbyo si 22 maja 2013 r.
Koszt zakupu samochodu pokryy:
PFRON wkwocie 73 701 z (co stanowi 48,23% oglnej wartoci) oraz Gmi-

na Komnice w wysokoci 79 099 z.


Gmina pokrya rwnie koszty rejestracji, ubezpieczenia i przegldu Urzdu
Dozoru Technicznego.
Tak jak we wniosku wskazano, zterenu Gminy Komnice codziennie do
szk i placwek owiatowych poza
gmin dojeda 13 osb niepenosprawnych. Tym osobom gmina chce zapewni dojazd oraz opiek wczasie przejazdu.

Odsonicie ipowicenie nowej pyty

pamitkowej wParku im. Braci Reszke wGarnku


M. Ciastek iJ. Wjcik - Stowarzyszenie Razem dla Garnka

19

maja w godzinach popoudniowych w Parku im.


Braci Reszke w Garnku
miaa miejsce uroczysto, podczas
ktrej zostaa odsonita nowa tablica
upamitniajca rodzestwo synnych
piewakw operowych Jana, Edwarda iJzefin Reszkw. Tablica powstaa zinicjatywy Stowarzyszenia Razem
dla Garnka i Wjta Gminy Komnice
p. Adama Zajca. Wydarzenie zostao
zorganizowane w160 rocznic urodzin
oraz 96 rocznic mierci Edwarda Reszke piewaka operowego i waciciela
majtku Garnek.
Odsonicia pamitkowej pyty dokonali: Wjt Gminy Komnice p. Adam
Zajc, wnuczka Edwarda Reszke p.
Maria Bilowicz, dyrektor Regionalnego
Orodka Kultury w Czstochowie - p.
Anna Operacz, prezes Stowarzyszenia
Razem dla Garnka p. Magdalena
Ciastek oraz prezes Fundacji im. E.J.J.
Reszkw - p. Robert Kpa. Ksidz proboszcz Alojzy Zato powici tablic.

Wdalszej czci uroczystoci regionalista, p. Krzysztof Wjcik przybliy


zebranym histori rodu Reszkw, aprawnuk Edwarda Filip Ruszcz yski
podzikowa za pami owybitnych artystach.
Na zakoczenie odby si koncert
Orkiestry Dtej Gminy Komnice.
Odsonicie tablicy pamitkowej
powiconej rodzestwu Reszke to
pierwsze waniejsze przedsiwzicie
Stowarzyszenia Razem dla Garnka,
ktre miao na celu promocj Garnka
ijego mieszkacw oraz zintegrowanie
rodowiska na rzecz tego wydarzenia
kulturalnego. Najcenniejsze okazao
si wsparcie Wjta Gminy Komnice
p. Adama Zajca i zastpcy Wjta
p. Wandy Kusztal, dyrektora Zespou
Szk im. B. Prusa wGarnku p. Anidy
Chybalskiej oraz pani sotys wsi Garnek Wiesawy Jdras. Garnek zyska
nowy korzystny wizerunek za spraw
nowopowstaych rabatek kwiatowych,
symbolicznego garnka ustawionego

w centrum miejscowoci oraz odnowionego przystanku ielewacji wietlicy


Remizy. Wprzygotowaniach do uroczystoci uczestniczyli czonkowie stowarzyszenia, mieszkacy Garnka oraz
okolicznych miejscowoci, pracownicy
Zespou Szk wGarnku ipracownicy
interwencyjni.
Montaem oraz wykonaniem tablicy, atake jej otoczenia zaja si firma
TMT Kamieniarstwo z Garnka za pisemn zgod Konserwatora Zabytkw
w Katowicach i Delegatur w Czstochowie. Pani Magdalena Kos Jafra
wykonaa graffiti z motywem muzycznym na cianach przystanku autobusowego, natomiast pani Wiesawa Jdras
jest pomysodawczyni iautork garnka
ustawionego na rabacie kwiatowej obok
Parku im. Braci Reszke.
Zapraszamy wszystkich odwiedzajcych nasz miejscowo na krtki spacer
po parku i odwiedzenie Strwki,
gdzie obecnie znajduje si biblioteka
gminna, azarazem punkt informacyjny
zdostpem do internetu onaszej okolicy.

Garnek przypomnia oReszkach


Robert Kpa

onad p tysica osb uczestniczyo w niedziel 19 maja


w Garnku w uroczystociach
dedykowanych Edwardowi Reszk w 160-t rocznic urodzin i 96-t
rocznic mierci. W Parku im. Braci
Reszke zostaa odsonita pyta pamitkowa powicon rodzestwu
6

piewakw, a w kociele parafialnym


odby si Koncert Oratoryjny wwykonaniu chru, solistw iorkiestry symfonicznej Akademii Muzycznej wodzi.
Gociem honorowym uroczystoci bya
pani Maria Bilowicz, wnuczka Edwarda Reszke.
Niedzielne popoudnie i wieczr

wypenione byy spotkaniami powiconymi wyjtkowemu rodzestwu


piewakw operowych, ktrzy na przeomie XIX iXX wieku krlowali na najwikszych scenach operowych wiata.
Uroczystoci rozpoczy si od odsonicia tablicy pamitkowej wParku im.
Braci Reszke, upamitniajcej postacie

rodzestwa piewakw, ktrzy swoje


losy zwizali zZiemi Komnick. Ich
histori przypomnia zebranym mieszkacom Krzysztof Wjcik, regionalista
iczonek zarzdu Fundacji im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw. Tablica
upamitniajca Reszkw zostaa odsonita przez Mari Bilowicz, wnuczk
Edwarda Reszke, Adama Zajca, wjta
Gminy Komnice, Ann Operacz, dyrektor Regionalnego Orodka Kultury,
Magdalen Ciastek, prezes Stowarzyszenia Razem dla Garnka, organizatora uroczystoci oraz Roberta Kp,
prezesa Fundacji im. Edwarda, Jana,
Jzefiny Reszkw. Podczas spotkania
gos zabra Filip Ruszczyski, prawnuk
Edwarda Reszke, dzikujc mieszkacom Garnka za trwajc wiele lat prac,
na rzecz przywrcenia pamici oReszkach. Na zakoczenie uroczystoci odby si koncert orkiestry dtej Gminy
Komnice.
Druga cz uroczystoci odbya
si w kociele parafialnym w Garn-

ku. Blisko p tysiczna publiczno


wysuchaa Koncertu Oratoryjnego
w wykonaniu solistw, orkiestry oraz
chru Akademii Muzycznej im. Grayny i Kiejstuta Bacewiczw w odzi
pod batut Marcina Wolniewskiego.
Artyci zaprezentowali VIII Symfoni
h-moll Niedokoczona Franciszka
Szuberta, Introdukcj iGlori RV 639
i 588 na sopran, alt i tenor Antonio
Vivaldiego oraz Ave Maria na sopran
i orkiestr smyczkow Giuseppe Verdiego. W utworach Vivaldiego i Verdiego mielimy okazj pozna mode
pokolenie piewakw: Alin Adamsk,
Urszul Lichock oraz Agnieszk Wasilewsk sopran, Joann Markowsk
alt iMichaa Kapic tenor. Koncert
prowadzia Beata Mynarczyk.
Po zakoczeniu koncertu w gocinnych murach plebanii w Garnku
odbya si prezentacja wydanego przez
Fundacj im. Reszkw albumu Szlak
Reszkw zawierajcego zdjcia Reszkw wich operowych kreacjach, ich ar-

Spotkanie zMarszakiem Sejmu


Lidia Burzyska

18

maja tego roku w godzinach


dopoudniowych
w Komnicach gocilimy
Marszaka Sejmu Pana Marka Kuchciskiego.
Mieszkacy naszej gminy i caego powiatu czstochowskiego mogli
uczestniczy wbardzo merytorycznym
spotkaniu, ktre odbyo si w ramach
realizowanego przez Prawo iSprawiedliwo objazdu czoowych politykw
tej partii po Polsce.
Przybyli rwnie Prezes Okrgu nr
28, pose Szymon Giyski oraz posanka Jadwiga Winiewska.
Wrd zgromadzonych nie zabrako wiceprezesw okrgu czstochowskiego - Pana Jerzego Sdla oraz mnie
jako gospodarza tego spotkania, atake przewodniczcej PiS powiatu czstochowskiego, Pani Grayny Knapik.
Obecny by radny sejmiku wojewdztwa lskiego Pan Artur Warzocha oraz
radni powiatu czstochowskiego imiasta Czstochowy, atake radni gmin.
Obecno na spotkaniu gospodarzy
gminy Komnice, Wjta Adama Zajca
oraz Wicewjt Wandy Kusztal wiadczy otym, e rozumiej oni wag takich

imprez dla caej lokalnej spoecznoci


iich znaczeniu dla gmin.
Marszaek Kuchciski wswoim wystpieniu omwi biec sytuacj kraju oraz przedstawi aktualn sytuacj
polityczn w Polsce, odnoszc si do
regionalnych problemw. Wrd zgromadzonych nie zabrako osb, ktre
zadaway gociowi dociekliwe pytania,

chiwalne fotografie zycia rodzinnego


itowarzyskiego oraz wspczesne fotografie wydarze artystycznych imiejsc
zwizanych zReszkami autorstwa Zbigniewa Burdy.
Organizatorem koncertu bya Fundacja im. Edwarda, Jana, Jzefiny Reszkw, przy wspudziale Regionalnego
Orodka Kultury wCzstochowie oraz
Parafii Katolickiej pw. Niepokalanego
Poczcia NMP wGarnku. Do waciwego przygotowania koncertu przyczynili si rwnie: Stowarzyszenie
Przyjaci Gaude Mater, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Garnku,
Gminny Orodek Kultury w Komnicach oraz Zesp Szk im. B. Prusa w Garnku. Patronat honorowy nad
koncertem obj Wjt Gminy Komnice Adam Zajc oraz Proboszcz Parafii
Katolickiej pw. Niepokalanego Poczcia NMP wGarnku ks. kanonik Alojzy
Zato. Koncert zosta wsparty finansowo przez Urzd Gminy Komnice.
ale inie szczdziy swoich uwag na temat sytuacji wkraju, ktre czsto byy
zbiene ze spostrzeeniami zaproszonych politykw PiS.
Serdecznie dzikuj wszystkim osobom, ktre pomogy wzorganizowaniu
spotkania jak itym, ktrzy przybyli, by
szerzej spojrze na problemy gospodarcze naszego kraju i regionu. Mam
nadziej, e uczestniczenie wtym wydarzeniu pozwoli na podjcie w przyszoci odpowiedzialnych decyzji dotyczcych zarwno duej, jak i naszej
maej Ojczyzny.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

www.klomnice.pl

Koncert Zespou Pieni iTaca lsk


Wanda Kusztal

sobot 8 czerwca w katowickim Spodku odby


si jubileuszowy koncert
Zespou Pieni i Taca lsk. Wydarzenie uwietnio obchody 60-lecia
istnienia zespou. Koncert honorowym patronatem obj prezydent Polski - Bronisaw Komorowski. Dwugodzinny koncert jubileuszowy wypeni

sztandarowy program A to Polska


Wanie. witujcy jubileusz 60-lecia
Zesp Pieni iTaca lsk wystpi
wsobot zgalowym koncertem wkatowickim Spodku. Ogldao go ok. 8 tys.
widzw. Nie zabrako rwnie delegacji
zGminy Komnice. Gmina Komnice
naley do lskiego Zwizku Gmin
i Powiatw, a Wjt gminy Komni-

ce - Adam Zajc naley do Zarzdu


lskiego Zwizku Gmin i Powiatw.
W imieniu zarzdu zwizku zastpca
wjta Wanda Kusztal zoya serdeczne gratulacje iyczenia oraz przekazaa statuetk autorstwa artysty plastyka
pochodzcego z naszej gminy Pana
Mariusza Chrzstka. Zespoowi lsk
yczymy dalszych sukcesw w rozsawianiu Polski poza jej granicami.

Integracyjne spotkanie majowe


Danuta Wilk

Wszystko co pikne zdarza si wmaju.

Stowarzyszenia pod nazw Wiejska


Rekreacja iWypoczynek wSymbiozie
zNatur Gruszka.
Przew. Zwizku p. Ryszard Caus serdecznie przywita przybyych
uczestnikw majwki, przedstawi
organizatorw spotkania, ktrym byli
p. Teresa Szyda izast. przew. Pan Kazimierz Makles.
Pan Ryszard zapozna rwnie zebranych zprogramem spotkania, ktry

o sowa banalne, ale wbrew


pozorom s bardzo prawdziwe. Oddaj wiernie atmosfer spotkania majowego zorganizowanego przez Zarzd PZER i I OR
w Komnicach w dniu 1 maja 2013 r
dla czonkw tego Zwizku. Spotkanie odbyo si w Rzerzczycach na
terenie rekreacyjnym nalecym do

Wykaz przedszkoli dyurujcych


wokresie wakacji

e wzgldu na planowane remonty i prace porzdkowe


w okresie ferii letnich ustallono wakacyjne dyury placwek
w celu zapewnienia w razie koniecznoci opieki dzieciom uczszczajcym w roku szkolnym 2012/2013 do
przedszkoli i oddziaw przedszkol-

nych.
Dyury bd sprawowane wgodzinach od 7:00 do 16:00. Prosimy osoby
zainteresowane korzystaniem z dyurw ozgaszanie potrzeby Dyrektorom
placwek macierzystych wterminie do
dnia 21 czerwca 2013 roku.

Harmonogram:
Przedszkole wKomnicach
Zesp Szk wZawadzie
Zesp Szk wSkrzydlowie
Zesp Szk wKomnicach
Zesp Szk wWitkowicach
Zesp Szk wKonarach
Zesp Szk wRzerzczycach
Przedszkole wRzerzczycach
Zesp Szk wGarnku
8

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1-5 lipca 2013r.


8-12 lipca 2013r.
15-19 lipca 2013r.
22-26 lipca 2013r.
29 lipca - 2 sierpnia 2013r.
5-9 sierpnia 2013r.
12-16 sierpnia 2013r.
19-23 sierpnia 2013r.
26-30 sierpnia 2013r.

zawiera konkursy znagrodami, grillowanie ioczywicie tace, poniewa byli


z nami oczywicie niezawodni jak zawsze isympatyczni panowie Zajcowie
ze swoimi przepiknymi melodiami.
Towarzystwo rozsiado si wmniejszych i wikszych grupkach, w altankach, na leakach, wedug wasnych
upodoba i sympatii. Jedni grillowali,
inni taczyli, a byo to konieczne poniewa pogoda nas nie rozpieszczaa
itrzeba byo ratowa si przed zimnem.
Due zainteresowanie wzbudziy
konkursy bardzo proste, ale pomysowe izabawne. Pierwszy znich to bieg
do mety zjajkiem na talerzu. T konkurencje wygra p. Idzikowski. Drugi
konkurs to celowanie obrcz do butelki szampana. Zwyciczyni zostaa
p. Jasia Micho. Trzeci zkonkursw to
rozpoznawanie osb przez dotyk zzasonitymi oczami. Bezbdnie odnaleli siebie pastwo Krystyna i Wiesaw Nierobotowie. Nic dziwnego, ju
czas jaki s maestwem ipan Wiesaw nie mia zbyt trudnego zadania
zrozpoznaniem ony. Byy te nagrody pocieszenia wpostaci sodyczy, ktrymi obdarowani dzielili si chtnie ze
wszystkimi zebranymi. By to bardzo
miy gest, godny naladowania.
I tak w przemiej atmosferze toczyy si rozmowy, rozlegay si piewy,
wesoy miech igwar, awiatr przegania po niebie siwe poduchy obokw.
Patrzc na umiechnite twarze, yczliwe spojrzenia isowa nietrudno wycign wniosek, e ludzie potrzebuj by
ze sob, potrzebuj od czasu do czasu,
miej, kulturalnej rozrywki, pragn zna-

le si wgronie znajomych iprzyjaci


aby zapomnie chocia na chwil otrudach dnia codziennego, o chorobach,
ktre niejednemu dokuczaj.
Najlepszym tego przykadem niech
bd znajomi zast.przew. p. Jana Gonery pastwo Zdzisawa i Czesaw
Pomiscy z Gidel. Pan Czesaw to
niezrwnany tancerz, ktry wietnie
sobie radzi na nienajlepszym parkiecie, nierwnym i poronitym gst
traw. Wielkie brawa dla p. Czesawa
ijego maonki.
Mielimy okazj osobicie pozna
gospodarzy obiektu tzw Doliny dwch
staww. Byli to panowie: Sawomir Kowalik prezes Stowarzyszenia
i waciciel sklepu wdkarsko-hodow-

lanego na ul. Wolnoci 10 w Rzerzczycach oraz pan Wojciech Politaski.


Pan przew. Ryszard Caus podzikowa panom za mi gocin iprzyjcie oraz zgodn wspprac, wyraajc
cich nadziej na dalsze jej kontynuowanie. Uzyska od panw satysfakcjonujc nas wszystkich odpowied.
Mimo wspomnianej ju niesprzyjajcej pogody spotkanie byo prawdziwie integracyjne, co jest niewtpliw
zasug naszego przewodniczcego,
ktry czuwa nad caoci spotkania,
wszystko iwszystkich widzia, dla kadego mia miy umiech i sowo, bra
udzia we wsplnej zabawie i tacach.
Jednym sowem pena integracja.
Uznanie i podzikowania za po-

Wycieczka na w. Krzy
Zarzd Oddziau Rejonowego PZERiI

zwizku Emerytw zawsze


co si dzieje! Dziki prnemu Zarzdowi organizowane s rne spotkania towarzyskie
dalsze i blisze wycieczki autokarowe
czy rowerowe. Tym razem 18 maja pod
opiek p. Z. Bugaj i p. R. Causa wybralimy si na w. Krzy. Do klasztoru
na ysicy w Grach witokrzyskich.
ysica zwana te ys Gr lub ycem to miejsce najstarszego w Polsce
kultu religijnego sigajcego XI iXII w.
Opactwo iklasztor Benedyktw wstylu
romaskim wznis Bolesaw Krzywousty, sprowadzajc zWgier zakonnikw.

W czasie naszego spaceru po krugankach obejrzelimy otarz zczarnego marmuru powicony zmarym benedyktom
pochowanym we wsplnej mogile pod
posadzk w1766r.
Jak gosi legenda, umieszczono
w klasztorze relikwie Krzya witego,
ktre mia ofiarowa krlewicz wgierski
Emeryk.
Sanktuarium
Relikwii
Drzewa
Krzya w., przechodzio rne koleje
losu, byo tragicznie zwizane z losami
pastwa polskiego. Dwa razy (w XIII
iXVIw) napadli te okolice Tatarzy, dwa
razy wybuch poar, wXIVw by najazd

wicony czas, zorganizowanie ibardzo


zgodn wspprac nale si wszystkim czonkom Zarzdu. Dzikujemy
niezrwnanej jak zawsze pani Irence
Bardzel, pani Zdzisawie Bugaj, zast.
przew. panu Janowi Gonerze oraz bezporednim organizatorom p. Teresie
Szyda izast.przew. panu Kazimierzowi
Maklesowi i pani Jasi Micho zawsze
chtnej do pomocy.
Czas szybko mija i niestety trzeba byo wraca do domu. Poegnalnym
uciskom ipocaunkom nie byo koca.
Wszyscy obiecywali sobie niezbyt odlege wczasie spotkania, by moe przy
bardziej sprzyjajcej pogodzie. Tak
wic do nastpnego rwnie udanego
spotkania.
Litwinw. Zniszczone budowle zakonnicy mozolnie odbudowywali. Najwikszy
rozkwit witokrzyskiego opactwa przypada na okres panowania Jagielloczykw. Zrekonstruowano stare, wzniesiono
nowe budynki w stylu gotyckim dziki
ofiarnoci krlw i rodw: Olenickich,
Odroww, Kmitw, Radziwiw.
Przypominaj o tym ory jagielloskie
iherby magnackie umieszczone wsklepieniu ina cianach krugankw, ktrymi
prowadzia nas p. przewodnik. Mijalimy
kamienne stacje Drogi Krzyowej wstylu romaskim, fragmenty starych freskw, okazay portal marmurowy zXVII
wprzy wejciu zakrystii.
Wielkim iwzruszajcym przeyciem
by dla nas pobyt we wczesnobarokowej,
bogato zdobionej cienn polichromi
Kaplicy Olenickich. Przechowywane s

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

www.klomnice.pl

tam relikwie Krzya witego. Umieszczone s one w20-centymetrowym krzyu opodwjnym ramieniu (lad wgierskiego pochodzenia), oprawione wzot
blach. Krzy opiera si na srebrnym relikwiarzu. Zostalimy pobogosawieni
tym krzyem, a kady uczestnik naszej
pielgrzymki mg ucaowa wite relikwie.
W samo poudnie udalimy si na
Msz w. do Kocioa pod wezwaniem
Trjcy Przenajwitszej zbudowanego
wXVIII wwstylu barokowo klasycznym. Podziwialimy pikny otarz, obrazy Franciszka Smuglewicza, stalle wprezbiterium.
I teraz czekaa nas niespodzianka!
W refektarzu w podziemiach klasztoru
dostalimy ciepy poczstunek (do wyboru: bigos, urek zkiebas lub pierogi
z misem) Jak oni to zrobili?! Przecie
caa wycieczka kosztowaa nas tylko 30
z! Dzikujemy Szanowny Zarzdzie
Rejonu PZERiI.
Rozgrzani, syci i zadowoleni poszlimy kupi jakie pamitki, a potem
spotkalimy si na wystawie historyczno-misyjnej ukazujcej dziaalno polskich

Oblatw na misjach. Misjonarze Oblaci


Maryi Niepokalanej przejli w. Krzy
w 1936r. Zgromadzenie to zaoy w.
Eugeniusz de Mazenod w1816r na poudniu Francji. Jego celem jest goszenie
misji w krajach Afryki i Azji. Z ciekawoci posuchalimy wypowiedzi modego nowicjusza, obejrzelimy pamitki
przywiezione tu z Ugandy, Kamerunu:
przedmioty codziennego uytku tamtych
ludw, piknie zdobione poski, totemy
itp.
Okres II wojny zapisa si tragicznie
w dziejach klasztoru. Byy liczne zniszczenia, aresztowania i mier oblatw,
w1941r Niemcy utworzyli tu obz zagady dla jecw radzieckich wbudynkach
po dawnym wizieniu carskim. Po wojnie
przez wiele lat a do dzi trwa odbudowa
i rozbudowa zabytku witokrzyskiego.
Obecnie jest tu na stae 4 ksiy oblatw,
6 zakonnikw i28 nowicjuszy.
W drodze powrotnej z klasztoru
obejrzelimy jeszcze synne gooborza,
a nastpnie udalimy si do Kakowa
Godowa. Przez kilkadziesit minut zwiedzalimy pikny koci, ktrego wntrze
urzdzono na wzr bazyliki wLicheniu.

Na uwag zasuguje zwaszcza bogato


zdobiony otarz, liczne wota na cianach
iekspozycje zdj modych ludzi odwiedzajcych wityni. Obok kocioa znajduje si do potna budowla Panteonu,
wktrego podziemiach ogldalimy pamitki iwystawy powicone sybirakom,
ofiarom Katynia iks. J Popieuszce. Obok
na zewntrz stoi makieta samolotu Tu134, ktry rozbi si pod Smoleskiem,
awnim s wyeksponowane postacie pary
prezydenckiej Marii iLecha Kaczyskich. Wok kocioa mona podziwia
stacje drogi Krzyowej.
Pogoda nam dopisaa. Nie byo upau,
ale te iburzy czy deszczu, dlatego chyba wszyscy byli zadowoleni. Okoo godz.
20:00 wrcilimy do Komnic.
Jeli chcecie Pastwo dowiedzie
si jak Emeryci bawili si ico zobaczyli na wycieczce w Uniejowie w dniu
20.04.2013r, czy jak tras pokonali na
rowerach w dniu 25.05.2013r lub pozna tajniki ostatniej wycieczki do Warszawy w dniu 08.06.2013r zapraszamy
na stron internetow www. klomnice.pl
zakadka zwizek emerytw irencistw tam uchylamy rbka tajemnicy.

Powiatowe konkursy wiedzy olekturach szkolnych


J. Suliga, M. Woek, S. Krzyszkowska, J. Kaczorowska, E. Owczarek

ogbianie zainteresowa humanistycznych, motywowanie


do poznawania literatury, pobudzanie kreatywnoci, doskonalenie
umiejtnoci analizy i interpretacji
tekstw kultury, atake doskonalenie
praktycznych umiejtnoci jzykowych to cele, jakie nam przywiecaj w trakcie organizowania w naszej
szkole powiatowych konkursw wiedzy o lekturach szkolnych. W 2012
roku zaproponowaymy uczniom
gimnazjw z terenu powiatu czstochowskiego niezwykle ambitne przedsiwzicie. Zaprosiymy do naszej
szkoy fascynatw Sienkiewiczowskich
Krzyakw. Gimnazjalici dowiedli,
e szczeglnie bliska jest im literatura
polska oraz wartoci, jakie przekazuje
ona kolejnym pokoleniom czytelnikw.
Uczestnicy
konkursu
wiedzy
oKrzyakach mieli za zadanie odpowiedzie na pytania, ktre obejmoway bardzo szeroki zakres wiedzy oraz
umiejtnoci. Byy to m.in.: bardzo
10

dobra znajomo treci Krzyakw,


rycerstwo polskie i krzyackie, prawda
izmylenie wpowieci, rodki artystyczne wKrzyakach oraz redniowieczne
zwyczaje iobyczaje.
Wbiecym roku szkolnym uczniowie gimnazjw zmierzyli si zZemst
Aleksandra Fredry oraz Andrzeja Wajdy,
natomiast uczniowie szk podstawowych zSzatanem zVII klasy Kornela Makuszyskiego i filmow adaptacj powieci. Oba konkursy odbyy si
wnaszej szkole 14 marca 2013 r. Zakres
tematyczny konkursu dla gimnazjalistw obejmowa znajomo treci Zemsty Aleksandra Fredry oraz biografii
komediopisarza, genez, kompozycj
ijzyk Zemsty, wiat szlachecki ukazany wkomedii oraz filmow adaptacj
Zemsty wreyserii Andrzeja Wajdy.
I miejsce zaja Aleksandra urek
(Gimnazjum wKomnicach), II miejsce
Kinga Bulska (Gimnazjum wPiasku),
III miejsce Agata Pisarska (Gimnazjum w Witkowicach), a wyrnienia

zdobyy Aleksandra Solak (Gimnazjum


w Piasku), Agnieszka Wjcik (Gimnazjum w Komnicach) i Katarzyna
Urbaska (Gimnazjum w Starym Cykarzewie).
Zkolei zakres wiedzy iumiejtnoci
dla uczniw szk podstawowych dotyczy: bardzo dobrej znajomoci Szatana
z VII klasy oraz biografii pisarza, filmowej adaptacji ksiki z1960 r. wreyserii M. Kaniewskiej oraz znajomoci
zwizkw frazeologicznych zwizanych
zhasami dom, rd irodzina.
I miejsce zajy ex-aequo Oliwia
Dominiak i Klaudia Janeczek (SP Borowno), II miejsce Jzef Bossowski
(SP Kruszyna), III miejsce Julia Warzyska (SP Jackw), a wyrnienia
otrzymali Kacper urek (SP Witkowice), Julia Boral (SP Komnice) iMarcin Gajosek (SP Kruszyna).
W przyszym roku szkolnym zamierzamy zorganizowa kolejn edycj
powiatowych konkursw wiedzy olekturach szkolnych.

Powiatowy Konkurs Piosenki wJzyku


Angielskim wZS wKomnicach
Joanna Suliga, Agnieszka Kloczkowska

23

maja br. w Zespole Szk


w Komnicach odby si
Powiatowy Konkurs Piosenki w Jzyku Angielskim. Organizatorkami konkursu byy nauczycielki
jzyka angielskiego Agnieszka Kloczkowska i Joanna Suliga. Do udziau
w konkursie zaproszono uczniw klas
I III gimnazjw z terenu powiatu
czstochowskiego.
Do konkursu cznie zgosio si 11
solistw ze szk wGarnku, Zawadzie,
Konarach, Koziegowach oraz Komnicach. Komisja Konkursowa wskadzie:
p. Elbieta Twardoch, p. Aneta Prokop
oraz p. Krzysztof Jaboski, dugo obradowaa, by wskaza najlepszych solistw. Jurorzy zgodnie przyznali, e
z roku na rok poziom wokalny konkursu jest coraz wyszy. miao mona stwierdzi, e wystpy naszej modziey staj si profesjonalne i bardzo
czsto swoim poziomem przypominaj
te prezentowane wOpolu czy Sopocie.
Niektrzy zuczestnikw naszego konkursu maj ju na swoim koncie zna-

czce nagrody i wyrnienia, zdobyte


wczasie festiwali zarwno polskich, jak
iwiatowych.
Komisja Konkursowa przyznaa nastpujce miejsca:
GRAND PRIX Justyna Borowik
(Gimnazjum wZawadzie) za wykonanie piosenki pt. Dont break my heart
Imiejsce Bartomiej Ledwan (Gimnazjum wGarnku) za wykonanie piosenki pt. Sway
II miejsce Dominika Szymczyk
(Gimnazjum wKomnicach) za wykonanie piosenki pt. Stay
III miejsce ex aequo
Katarzyna Chrzstek (Gimnazjum
wKonarach) za wykonanie piosenki pt.
Only hope
Olga Chodyna (Gimnazjum wKomnicach) za wykonanie piosenki pt.
Once upon aDecember
Wyrnienia:
Klaudia Musia (Gimnazjum wGarnku) za wykonanie piosenki pt. Titanium

Gminny Konkurs zJzyka


Angielskiego English is Fun
Ewa Bk, Aneta Prokop

15

maja 2013 wZespole Szk


w Komnicach odbya si
druga edycja Gminnego
Konkursu pod hasem English is
Fun. Konkurs przygotowany zosta
przez nauczycielki jzyka angielskiego p. Ew Bk uczc w Zespole Szk w Konarach oraz p. Anet
Prokop z Zespou Szk w Komnicach. Podczas konkursu uczniowie
pracowali w trzyosobowych druynach. Konkurs skada si z dwch
czci. Po ukoczeniu testu pisemnego
sprawdzajcego zakres materiau zjzyka angielskiego dla klas modszych
szkoy podstawowej, uczniowie przy-

stpili do quizu. Uczestnicy konkursu zmagali si ztakimi zadaniami jak


odgadywanie co kryje si na obrazku, udzielanie odpowiedzi na pytania
w jzyku angielskim oraz ukadanie
zda zrozsypanki wyrazowej.
Poziom wiedzy oraz umiejtnoci
uczniw byy bardzo wyrwnane. Po
zsumowaniu punktw za obie czci konkursu okazao si, e najlepiej
poradzili sobie uczniowie ze Szkoy
Podstawowej w Rzerzczycach: Lena
Anklewicz, Dorota Wyszka oraz Aleksandra Matyjaszczyk, II miejsce zaja
reprezentacja szkoy w Komnicach:
Aleksandra Krlik, Natalia Politaska

Adrianna Pala (Gimnazjum w Koziegowach) za wykonanie piosenki pt.


Someone like you
Zuzanna Miarzyska (Gimnazjum
wKomnicach) za wykonanie piosenki
pt. Where Istood
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
ktre ufundowali: Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Macmillan, Dyrektor Zespou Szk w Komnicach
pani Barbara Kanoniak oraz pan Tomasz Drab, waciciel sklepu Evita.
Organizatorki
konkursu
pragn serdecznie podzikowa wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za
przygotowanie wystpw wokalnych.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i yczymy dalszych sukcesw! Mamy
nadziej, e wprzyszym roku spotkamy si wjeszcze wikszym gronie.
Specjalne podzikowanie kierujemy
rwnie do pana Konrada Chrzstka za
niezwyke oddanie, zjakim czuwa nad
opraw techniczn naszego konkursu
i sprawi, e to przedsiwzicie miao
tak pynny przebieg.
oraz Filip Woldan, III miejsce zaja
grupa uczniw ze Skrzydlowa wskadzie: Sylwia Woch, Jakub Szymczak
oraz Mateusz Magdziarz.
Szko Podstawow w Konarach
reprezentoway: ucja
Ciechowska,
Wiktoria Piras oraz Patrycja Wrblewska, natomiast Szko Podstawow w Garnku: Ewelina Zato, Milena Baran i Oliwia Musia. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki, natomiast laureaci
otrzymali nagrody ksikowe ufundowane przez wydawnictwa jzykowe.
Wrczenia dyplomw oraz nagrd
dokonaa Pani Dyrektor Barbara Kanoniak. Serdecznie dzikujemy przedstawicielom wydawnictwa Oxford
University Press za ufundowanie nagrd oraz dyrektorom szk pani
Barbarze Kanoniak z ZS w Komnicach oraz pani Annie Gale zZS Konary za pomoc worganizacji konkursu.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

11

www.klomnice.pl

Dotknij historii ziemi czstochowskiej


150-ta rocznica powstania styczniowego
Zesp Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie

istoria
Polski
obfituje
w momenty trudne, momenty prby. Nard polski
nie raz inie dwa musia walczy obyt
swej Ojczyzny. Nasi przodkowie bili
si owolno nasz iwasz, zrywali do
powsta narodowo-wyzwoleczych.
Szczeglne miejsce w naszej historii zajmuje powstanie styczniowe.
To ono stao si punktem odniesienia
dla pniejszych wodzw ipolitykw,
to ono lego u podstaw odrodzenia
si po I wojnie wiatowej Najjaniejszej Rzeczpospolitej, jak o Ojczynie
zczci mwi Marszaek. To powstacom styczniowym, suncym wskromnych ubraniach ulicami, oddawano
wojskowe honory, to na ich przybycie czekano, by rozpocz pastwowe
uroczystoci.
Powstanie styczniowe, do ktrego
odwoywali si przywdcy II Rzeczpospolitej, to mit zaoycielski teje.
Mona powiedzie, e to powstanie
uksztatowao nard polski ijego mylenie oOjczynie.
Przez lata sekowane, umniejszane,
jake czsto pogardzane czy wyszydzane, powstanie mogo znw ody
w III Rzeczpospolitej, mogo wrci
na nalene mu whistorii miejsce.
Ten rok jest rokiem szczeglnym
przypada w nim 150-ta rocznica
wybuchu powstania styczniowego.
Wiele instytucji i urzdw wczyo si w obchody tej rocznicy. Swj
wkad w uczczenie pamici powstacw styczniowych, szczeglnie z ziemi czstochowskiej, ma Zesp Szk
im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie. Dyrektor szkoy i nauczyciele
podjli decyzj, by zorganizowa konkurs powicony temu wydarzeniu.
Patronat nad przedsiwziciem objli
Wjt Gminy Komnice Adam Zajc
i Starosta Czstochowski Andrzej
Kwapisz.
Konkurs rozegrany zosta wtrzech
kategoriach: konkurs wiedzy histo12

rycznej dla szk podstawowych,


konkurs multimedialny dla szk
podstawowych i gimnazjalnych, konkurs literacki dla szk podstawowych
igimnazjalnych.
W konkurencjach zmierzyli si
uczniowie szk z terenu caego powiatu czstochowskiego. Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali naprawd
wysoki poziom, nierzadko zadziwiajc rozleg wiedz historyczn. Aoto
wyniki:
Wyniki konkursu literackiego:
SZKOA PODSTAWOWA
(opowiadanie)
Imiejsce - Marzena Pawlak ze Szkoy
Podstawowej wWitkowicach
II miejsce - Marta Jdrzejczyk ze
Szkoy Podstawowej wWitkowicach
III miejsce - Oskar Szymczyk ze
Szkoy Podstawowej wWitkowicach.
GIMNAZJUM
(scenariusz wieczornicy)
I miejsce - Marta Makwka z ZS
wDbrowie Zielonej (Gimnazjum im.
Jana Pawa II)
II miejsce - Katarzyna Ciastek z ZS
im. B. Prusa wGarnku
III miejsce - Joanna Prokopenko
zSPSK wCzstochowie
Wyrnienie - Paulina Pluta z ZS
wSkrzydlowie
Wyniki konkursu multimedialnego:
SZKOA PODSTAWOWA
I miejsce - Anna Myga ze Szkoy
Podstawowej nr 2 wCzstochowie
II miejsce - Wiktoria Boryca ze Szkoy Podstawowej nr 2 wCzstochowie
nie przyznano III miejsca.

GIMNAZJUM
I miejsce - Natalia Segiet z Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaci Szk
Katolickich im. w. Jzefa w Czstochowie oraz Dominika Wiewira
zGimnazjum wSkrzydlowie
II miejsce - Justyna Grobelna zGim-

nazjum wRzerzczycach oraz Paulina


Pluta zGimnazjum wSkrzydlowie
III miejsce - Barbara Koodziej
zGimnazjum we Wrzosowej
Wyrnienie - Patryk Flis z Gimnazjum wCzarnym Lesie
Przyznano rwnie nagrod Grand
Prix Posa na Sejm RP Szymona Giyskiego dla Patrycji widerskiej
zGimnazjum wSkrzydlowie.
Wyniki konkursu historycznego:
I miejsce zdoby zesp Szkoy Podstawowej wBorownie,
II miejsce reprezentanci Szkoy Podstawowej wZawadzie,
III miejsce przypad zespoowi gospodarzy - Szkole Podstawowej wSkrzydlowie.
Przedsiwzicie podsumowanezostao wdn. 17 maja podczas wieczornicy
przygotowanej przez uczniw inauczycieli Zespou Szk im.K. Makuszyskiego w Skrzydlowie. Gocie, wrd
ktrych znalaz si pose naSejm Szymon Giyski, za spraw sugestywnej
dekoracji znaleli si w szlacheckim
dworku, by wraz z wystpujcymi
uczniami przenie si na pole walki,
awreszcie zatrzyma si przy powstaczej mogile.
Wzruszajcy wystp uczniw, patriotyczne pieni wprowadziy wszystkich w nastrj zadumy nad popltanymi ciekami polskiej historii.
Modzie swoj postaw po raz kolejny udowodnia, e wartoci takie
jak Ojczyzna, patriotyzm, honor s
nadal ywe, e nie s to puste dwiki.
Moemy by dumni z naszej historii,
z naszych przodkw, ktrzy przelali
krew, bymy my mogli y wspokoju
icieszy si wolnoci.
Niech pami o styczniowych powstacach nigdy nie zaginie. Cze ich
pamici!

10 lat zKornelem Makuszyskim


Alina Baszczyk Zesp Szk im. K. Makuszyskiego wSkrzydlowie

pitek 14 czerwca, tak jak


10 lat temu, nad Skrzydlowem wiecio soce ibyo
ciepo. Odwitny wystrj szkoy:
plakaty, wystawa prac uczniw i komiksw konkursowych, kroniki
szkoy, kwiaty oraz kcik patrona.
Wszystko podpowiadao, e jest to wyjtkowy dzie. W samo poudnie caa
spoeczno szkolna zgromadzia si
w sali gimnastycznej, aby witowa
dziesit rocznic nadania Zespoowi
Szk w Skrzydlowie imienia Kornela
Makuszyskiego. Wtym szczeglnym
momencie towarzyszyy nam delegacje
z pocztami sztandarowymi ze wszystkich szk w gminie oraz dyrektorzy
szk, atake gocie zzaprzyjanionej
Kornelwki z Publicznej Szkoy Podstawowej wCikowicach.
Ju od wejcia wita wszystkich serdecznie Kozioek Matoek, ktry b-

ka si po caym wiecie i zawita do


Skrzydlowa wroku swoich 80 urodzin,
aby razem znami witowa.
Uroczysto rozpoczlimy, zgodnie
zceremoniaem szkolnym, od zoenia
raportu i odpiewania hymnu szkoy.
Nastpnie zabraa gos dyrektor Lidia Burzyska. W swoim wystpieniu mwia o szczeglnej roli patrona
w budowaniu wizerunku kadej szkoy. Przyznaa, e z perspektywy naszej
dziesicioletniej pracy z patronem wida, e by to trafny wybr, poniewa
utwory Kornela Makuszyskiego ucz
i bawi, daj modym ludziom wskazwki jak naley postpowa w yciu
i czym si kierowa w swoich wyborach. Pani dyrektor przypomniaa motto: Mdrym by to wielka sztuka, ale
dobrym jeszcze wiksza. Te sowa pisarza zawsze pozostan aktualne.
Gwnym punktem uroczystoci

bya cz artystyczna w wykonaniu


uczniw. W scenografii stylizowanej
na mieszkanie pisarza zaprezentowali
oni przedstawienie Dzieci Kornela.
Centraln postaci by oczywicie nasz
patron, awkolejnych scenach pojawiali si bohaterowie, ktrych stworzy.
Kolejne odsony poprzedzay piosenki
z filmowych adaptacji jego powieci
wwykonaniu chru.
Podczas uroczystoci miao take
miejsce podsumowanie midzyszkolnego konkursu na komiks do wybranego utworu Kornela Makuszyskiego.
Laureaci otrzymali nagrody idyplomy.
Na zakoczenie zaprosilimy wszystkich na poczstunek, podczas ktrego
gocie mogli degustowa midzy innymi przekski przygotowane przez
uczniw gimnazjum wramach projektu Koo Bardzo Modych Gospody
Wiejskich.

Obchody Dnia Ziemi wZS wKonarach


Monika Merda

bchody wiatowego Dnia


Ziemi 2013 odbyway si
podczas realizacji oglnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie waciwego postpowania ze
zuytym sprztem elektrycznym
ielektronicznym pt. ElektroodpadyProste Zasady. Tematyka tegorocznych obchodw Dnia Ziemi dotyczya
segregacji, recyklingu i odzysku zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego poniewa to wane problemy
z punktu widzenia ochrony rodowiska. Normy prawne, ktre obowizuj
od wejcia Polski do UE nakadaj na
nas obowizki dotyczce elektroodpadw. Obowizki te porzdkuj system
zbierania, recyklingu i przetwarzania
zuytego sprztu elektrycznego ielektronicznego poniewa s to odpady
niebezpieczne, zawieraj toksyczne
substancje, a wyrzucane do mieci
mog zatruwa rodowisko naturalne.
W zwizku z tym obchody Dnia
Ziemi wZS wKonarach, ktre odbyy
si 15 maja br. pod hasem Elektro-

odpady- Proste Zasady, promoway


potrzeb upowszechnienia waciwego postpowania z elektroodpadami,
zachcania uczniw do segregowania,
jak rwnie mwiy okorzyciach zrecyklingu iodzysku. Podczas uroczystej
akademii odby si wystp uczniw
klas: IV-VI SP oraz I gimnazjumktrzy przygotowali przedstawienie
w postaci programu telewizyjnego pt.
Sprawa dla ekologa, ktrego tematyka nawizywaa bezporednio do
ochrony rodowiska naturalnego, troski
o zdrowie czowieka poprzez waciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym.
Uroczysto uwietni rwnie wystp
wokalny najmodszych uczniw naszej
szkoy czyli oddziau przedszkolnego.
Obchody Dnia Ziemi s jedn
ztych okazji wroku, kiedy wszczeglny sposb promujemy pro-ekologiczne
postawy poprzez przeprowadzanie akcji uwiadamiajcych, e warto chroni
rodowisko naturalne. Na caym wiecie organizowane s spotkania, sym-

pozja, konferencje, wystawy, konkursy


powicone dziaaniom ekologicznym
oraz majce na celu uwiadomienie
zagroe zwizanych z zanieczyszczeniem rodowiska. Dlatego te postanowilimy zorganizowa konkurs
plastyczny na plakat pt. Segregacja odpadw moim wkadem wochron rodowiska, ktrego tematyka bya zwizana zhasem tegorocznych obchodw
wiatowego Dnia Ziemi.
Celem konkursu byo zwikszenie
i poszerzenie wiedzy wrd uczniw
odnonie tematyki zwizanej z rodzajami odpadw, segregacj, odzyskiem
surowcw wtrnych, ich wpywem na
rodowisko przyrodnicze oraz moliwociami ograniczania tego zego
wpywu przez kadego znas.
Konkurs skierowany by do uczniw
oddziau przedszkolnego, klas I-III SP,
klas IV-VI SP iI-III Gimnazjum. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki
odnonie tematyki konkursu.
Plakaty, na wykonanie ktrych
uczniowie mieli ok. miesica, watrak-

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

13

www.klomnice.pl

cyjny sposb przekazyway wiedz


zwizan zwaciwym postpowaniem
zniebezpiecznymi odpadami, jakimi s
elektromieci.
Prace przedstawiay ciekawe pomysy ipropozycje wynikajce zposiadanych przez uczniw wiadomoci.
Wszystkie prace plastyczne uczniw
zostay wyeksponowane na wystawce podczas uroczystoci Dnia Ziemi.
Wtedy te zosta rozstrzygnity ww.
konkurs plastyczny, a uczniom, ktrzy zwyciyli zostay rozdane przez

p.dyrektor A. Ga dyplomy inagrody


ksikowe.
Wyniki przedstawiaj si nastpujco:
Imiejsce zdoby Oliwier Jurczyk,
ucze klasy ISP
II miejsce- Bartosz Berski, ucze klasy
II SP
III miejsce zdobya Dagmara Strczyska, uczennica klasy V SP
Wyrnienia otrzymali:

Zuzia Latosiska i Norbert Strczyski uczniowie klasy II SP.


Organizujc co roku obchody Dnia
Ziemi wZS wKonarach wierzymy, e
edukacja poprzez konkursy, wystawki,
przedstawienia o tematyce ekologicznej sprawi, e uczniowie zrozumiej
konieczno dbania o stan rodowiska
inie pozostan obojtni na ekologiczne
problemy naszej planety. Do zobaczenia za rok na XX IV obchodach wiatowego Dnia Ziemi.

Ekologiczne zmagania wZespole Szk


wKonarach
Dagmara Nitecka - Zesp Szk wKonarach

17

maja w Zespole Szk


w Konarach, ju po raz
drugi, odbya si Powiatowa Sesja Ekologiczna pod hasem
Nasza Ziemia w naszych rkach.
Tematyka sesji cile zwizana bya
z obchodami wiatowego Dnia Ziemi, uwaanego przez wielu ludzi za
najwiksze ekologiczne wito wiata. W tym roku podczas organizacji
polskiej edycji wiatowego Dnia Ziemi
zwrcono uwag na problem waciwego postpowania ze zuytym sprztem
elektrycznym i elektronicznym, std
tegoroczne haso przewodnie to Elektroodpady proste zasady. Ztego te
wzgldu w programie sesji nie mogo
zabrakn odwoa do tej, jake istotnej problematyki. Uczestnicy spotkania
mogli si przekona, e waciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym ielektronicznym to ochrona

rodowiska, troska ozdrowie ikondycj czowieka oraz oszczdno surowcw naturalnych.


Wramach sesji reprezentanci gimnazjw z: Komnic, Witkowic, Garnka,
Konar, Skrzydlowa, Rzerzczyc, Zawady, Widzowa i Kruszyny mieli za
zadanie rozwiza test obejmujcy zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony
przyrody i ochrony rodowiska. Rozwizujc zadania wszyscy uczniowie
wykazali si rozleg wiedz iumiejtnoci logicznego mylenia. Ostatecznie jednak najlepsi okazali si:
Monika Kwiecie - Gimnazjum
wKomnicach (Imiejsce ),
Nikola Konieczna - Gimnazjum
wWitkowicach (II miejsce ),
Patryk Demski - Gimnazjum
wSkrzydlowie (III miejsce ).
Du atrakcj tegorocznej sesji byy
warsztaty ekologiczne pt. Kupuj od-

Trzymaj form wStolicy


Anna Wawrzyczyk

arolina Olszewska i Micha


Piechowicz uczniowie gimnazjum wRzerzczycach znaleli si wrd 17 finalistw konkursu
Trzymaj form ireprezentowali nasz szko, gmin ipowiat wIII etapie, ktry przeprowadzono 17-19
kwietnia wWarszawie.
Trzymaj form to program wsp14

organizowany przez Gwny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacj


Producentw ywnoci wramach strategii WHO dotyczcej diety, aktywnoci fizycznej izdrowia.
Nasza szkoa przystpia do programu w padzierniku 2012r. Zostaam koordynatork tego programu na
terenie ZS w Rzerzczycach. Jednym

powiedzialnie przeprowadzone przez


pracownika Orodka Dziaa Ekologicznych rda zodzi. Podczas zaj uczniowie mogli usysze wiele cennych rad dotyczcych tego, jak mdrze
robi zakupy, czyli co zrobi, aby nie
sta si posiadaczem wielu zbdnych
artykuw. Tym samym, adekwatnie
do hase przewodnich: sesji i polskiej
edycji wiatowego Dnia Ziemi, gimnazjalici dowiedzieli si co zrobi, aby
zmniejszy ilo odpadw codziennie
przez nas wytwarzanych.
Jednym z punktw imprezy by
take wystp uczniw ze Szkoy Podstawowej w Konarach, ktrzy zaprezentowali inscenizacj nawizujc do
tematyki ekologicznej.
Organizatorzy sesji serdecznie dzikuj Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej
Zespou Szk wKonarach, opiekunom
uczniw biorcych udzia wkonkursie
oraz wszystkim zaproszonym gociom
za udzia wtegorocznym spotkaniu.
zzaoe by udzia wkonkursie wiedzy ozdrowym ywieniu iaktywnoci
fizycznej.
Zgoszeni uczniowie przystpili
w styczniu do pierwszego etapu, ktry odby si na terenie szkoy. Arkusze konkursowe zostay wysane do
oceny organizatora w Warszawie. Do
drugiego etapu zakwalifikowao si 90
uczniw wrd nich uczniowie zRzerzczyc Karolina i Micha, ktrzy 1
marca przystpili do rozwizywania
testw konkursowych w Inspektoracie Sanitarnym w Czstochowie. Nasi

Pielgrzymka szk prymasowskich na Jasn Gr

Powiatowe konkursy wiedzy o lekturach szkolnych


Koncert Zespou Pieni i Taca lsk

I Oglnopolski Festiwal Orkiestr Detych Komnice 2013

International day of english

Gminny Konkurs z Jzyka


Angielskiego English is Fun

Powiatowy Konkurs Piosenki w Jzyku Angielskim


w ZS w Komnicach

10 lat z Kornelem Makuszyskim

uczniowie znaleli si wfinale konkursu, ktrego postpowanie zostao przeprowadzone w dniach 17-19 kwietnia
wWarszawie.
17 kwietnia przyjechalimy do
Stolicy. Zostalimy zakwaterowani
w hotelu, a wieczorem podczas uroczystej kolacji wszyscy uczestnicy zostali przywitani przez organizatorw:
p. Marka Posobkiewicza Gwnego
Inspektora Sanitarnego, p. Mart
Tomaszewsk reprezentujc PFP
oraz p. Magorzat Gajewsk czuwajc
nad organizacj konkursu. Uczniowie
inauczyciele zostali dowartociowania
sowami uznania.
Nastpnego dnia udalimy si do
siedziby Gwnego Inspektoratu Sanitarnego na ul. Targow, gdzie odby si
fina konkursu. Podczas obrad komisji
uczestnikom zorganizowano wycieczk do warszawskiego zoo. Po powrocie
odbyo si uroczyste podsumowanie
konkursu. Wrd zaproszonych goci
honorowych znajdoway si osoby znaj-

wyszego szczebla promujcy zdrowie,


sport izdrow ywno. Kady znich
w swej przemowie wychwala finalistw, co mona podsumowa sowami
wypowiedzianymi przez p. Marka Posobkiewicza: Jestecie zwycizcami.
Nastpio rozdanie nagrd. Reprezentanci Rzerzczyc otrzymali nagrody
po 200z na cele sportowe, a Micha
dodatkowo ksik promujc zdrowie. Opiekunowie zostali wynagro-

dzeni pakietem ksiek. Po oficjalnym


zamkniciu konkursu organizatorzy
zabrali nas do centrum rozrywki, gdzie
aktywnie spdzilimy wieczr, m.in.
zorganizowano dla uczestnikw zawody gry wkrgle, wktry Karolina iMicha zajli II miejsce.
Po kolacji udalimy si z innymi
uczestnikami konkursu na krtki spacer po Starym Miecie. Nastpnego
dnia wyruszylimy do domu.

Pielgrzymka szk prymasowskich na Jasn Gr


Walentyna Wilk

nia 15 maja br. uczniowie


Gimnazjum im. Stefana
Kardynaa
Wyszyskiego
w Zawadzie wzili udzia w V Oglnopolskiej Pielgrzymce Szk im.
Kardynaa Stefana Wyszyskiego na
Jasn Gr. To ju kolejne spotkanie
szk prymasowskich zorganizowane
przez Stowarzyszenie Przyjaci Szk
im. Kard. S. Wyszyskiego i Instytut
Prymasowski w Warszawie. Na tak
szczeglnej uroczystoci, ktra bya
dzikczynieniem za ycie i posug
Prymasa Tysiclecia, nie mogo zabrakn delegacji uczniw z naszej szkoy
na czele z dyrektorem mgr Marianem
Szyszk oraz nauczycielami wskadzie:
ks. J. Fuljanty, A. Szyda, W. Wilk, B.
Woldan, A. Sitek, B. Knop.
W jasnogrskim spotkaniu wzio
udzia ponad 40 szk zcaej Polski. Na
sztandarach i plakietkach mona byo
przeczyta nazwy miast i wsi z caego
kraju.
Pielgrzymk rozpoczto przed Domem Pamici ksidza Prymasa, gdzie
przywitaa nas Iwona Czarciska wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaci

Szk im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Uroczysto zapocztkowao wmurowanie pamitkowej tablicy
upamitniajcej coroczne spotkanie
szk na Jasnej Grze. Wysuchalimy
montau sowno-muzycznego w wykonaniu uczniw z ZS w Gogowie
Maopolskim. Nastpnie udalimy si
pod pomnik Prymasa Tysiclecia, gdzie
zoylimy kwiaty iodmwilimy modlitw o beatyfikacj swojego Patrona.
Mszy w. odprawionej o godz. 12.15
wKaplicy Matki Boej przewodniczy
metropolita czstochowski abp Wacaw
Depo. Modlilimy si m. in. wintencji
p. M. Okoskiej, zaoycielki instytutu
Prymasa Wyszyskiego.
Metropolita przypomnia sowa
Kardynaa Stefana Wyszyskiego:
Maryjno polska nie jest tani religijnoci. Mio icze do Matki Boej,
uciekanie si do Niej, to cecha Polakw
najbardziej Chrystusowa. Nasz patron
podkrela, e jako nard mamy wiele
cech dziecicych (), anawet wady narodowe Polakw s dziecice: pogoda,
dobro, dobroduszno, gocinno, ale
ilekkomylno, brak odpowiedzialno-

ci, brak wytrwaoci, zapa somiany


i brak konsekwencji. To s wszystkie
cechy dziecka, ale wady zawsze mog
by grone. Gdybymy nie mieli tego
instynktu dziecicego uciekania si do
Matki, to wtedy wady nas przewa.
Arcybiskup przybliy nam trzy
wane rocznice majowe zwizane znaszym patronem, Prymasem Tysiclecia.
Pierwsz z nich jest data konsekracji
biskupiej, ktra miaa miejsce 12 V
1946r. Drug dat jest dzie 16 maja.
Tego dnia w 1956r. ksidz kardyna
ukoczy i napisa tekst Jasnogrskich
lubw Narodu, ktre stay si programem Jego ycia. Trzeci wan rocznic, jest dzie 28 V 1981r, dzie odejcia
Prymasa do Domu Ojca.
Jestemy wdziczni Bogu za dar
spotkania zRodzin Szk im. Kardynaa S. Wyszyskiego na Jasnej Grze,
dar poznania i spotkania wspaniaych
ludzi oraz niezapomnianych przey
i wzrusze podczas uroczystoci. Cieszymy si, e mamy takiego patrona,
patrona na nasze trudne czasy. Pragniemy uczy si od Niego mioci do Kocioa iOjczyzny oraz suby drugiemu
czowiekowi.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

19

www.klomnice.pl

VII poszukiwania Kozioka


Matoka wSkrzydlowie
Opiekun SKT-R PTTK Wdrowniczek: Patrycja Burzyska

25

maja 2013 roku Zespou


Szk im. K. Makuszyskiego w Skrzydlowie goci modzie z powiatu czstochowskiego, ktra po raz sidmy wzia
udzia wmarszach na orientacj zKoziokiem Matokiem. Organizatorami
byli: SKT-R PTTK Wdrowniczek
dziaajcy przy Zespole Szk wSkrzydlowie, Regionalny Oddzia PTTK
w Czstochowie oraz SKKT PTTK
Azymut przy IX Liceum Oglnoksztaccym im. CK Norwida wCzstochowie.
Pikny, soneczny dzie sprzyja
naszemu przedsiwziciu. Mieszkacy
okolic szkoy i skrzydlowskiego parku
(niegdy nalecego do rodziny piewakw operowych, Reszkw) byli wiadkami poszukiwa na wysok skal. Tym
razem zadaniem uczestnikw byo odszukanie bohatera naszej imprezy, ktry
swoj kolejn podr rozpocz od zgubienia si na terenie Skrzydlowa. Biedny
Kozioek, wprzeciwiestwie do naszych
uczestnikw, nie wiedzia jak posugiwa si map iprzepad, pozostawiajc
po sobie liczne lady porozrzucane po
naszej miejscowoci.
Zadaniem uczestnikw ze szkoy podstawowej (kat. TP i TD) byo
odszukanie 12 punktw kontrolnych
umieszczonych na mapie oraz uoenie
hasa z rozsypanych liter z lampionw.

Na zdrowie
Magorzata Gonera

15

czerwca 2013r. miay miejsce IV Marsze na Orientacj Na zdrowie zorganizowane przez Szkolne Koo
Krajoznawczo-Turystyczne dziaajce w Zespole Szk w Witkowicach. Marsze to nie tylko ciekawy
sposb na aktywne spdzenie czasu,
ale take promowanie sylwetki patrona naszej szkoy - Jana Kochanowskiego. atwo si zatem domyli, skd wzia si nazwa imprezy
20

Przed trudniejszym zadaniem stanli gimnazjalici (kat. TM), dla ktrych


Kozioek pozostawi na mapie tylko
odciski swoich racic zzaznaczonymi 13
punktami kontrolnymi. Nie lada zadanie do wykonania mieli uczestnicy kategorii open (TO). Dla nich specjalnie
przygotowana zostaa mapa - folianka
wpostaci acuszka.
Uczestnicy wietnie poradzili sobie
zodnalezieniem naszego bohatera, wyniki przedstawiay si nastpujco:
Wkategorii TD (szkoa podstawowa):
I miejsce Karolina Gauszka, Kornelia
Koszczyk iMilena Krupa (SP 47 Czstochowa), II miejsce Kornel Bartosik,
Jakub Szczerbak iKacper urek (Witkowice), III miejsce Anna Zgrzebna
iMonika Zgrzebna (Skrzydlw).
Wkategorii TM (gimnazjum): Imiejsce Piotr Rg i Micha Grzesik
(Skrzydlw), II miejsce Daniel Jurczyk iKonrad Gaudy (Skrzydlw), III
miejsce Piotr Wodarczyk i Adrian
Musik (Rzerzczyce).
Wkategorii TO: Imiejsce - Jacek Giero (Azymut Norwid Czstochowa),
II miejsce Aleksandra Kuzior (Azymut Norwid Czstochowa), III miejsce Maciej Nikiel (Azymut Norwid
Czstochowa).
Po mczcych zmaganiach na trasie
uczestnicy mogli skosztowa smaczn kiebask, a w wolnej chwili wzi
turystycznej. To przecie sam Mistrz
z Czarnolasu pisa w swojej fraszce, e nic nad zdrowie, ani lepszego,
ani droszego. Wdobie komputerw
i innych zdobyczy cywilizacji widok
sympatykw aktywnych form spdzania czasu wolnego od nauki jest
budujcy.
Byo nam bardzo mio goci
liczn grup uczniw z naszej gminy wraz z opiekunami na kolejnych
marszach, ktre ze wzgldu na anomalie pogodowe odbyy si na terenie
Zespou Szk w Witkowicach. Obszar rozlegy, wic ukrycie punktw
kontrolnych nie stanowio problemu.

udzia w loterii fantowej. Dla niestrudzonych poszukiwaczy organizatorzy


przygotowali Mini marsze na orientacj
Takie mae meeee, ktre polegay na
odszukaniu na terenie szkoy 20 punktw kontrolnych.
Nasze marsze na orientacj nie odbyyby si bez duego zaangaowania
modziey z SKKT PTTK Azymut,
azwaszcza budowniczych trasy: Pauliny Snopek, Macieja Urbaniaka iBartosza Karczewskiego. Dzikujemy rwnie
panu senatorowi Jarosawowi Laseckiemu za udostpnienie terenu parku jako
miejsca imprezy, atake wszystkim nauczycielom z ZS w Skrzydlowie oraz
opiekunom druyn, ktrzy powicili
swj sobotni wolny czas, czuwajc nad
bezpieczestwem uczestnikw.
Z dobrze poinformowanych rde
doszy nas wieci, e ju w przyszym
roku Kozioek Matoek wyruszy wposzukiwaniu kolejnych przygd wSkrzydlowie. W imieniu dzielnego wdrowniczka serdecznie zapraszamy!
Kada grupa (dwu- lub trzyosobowa)
ruszaa zgodnie zprzydzielonym czasem startu. Podstaw odszukania waciwych punktw byo poprawne zorientowanie mapy zterenem, apotem
szo juz atwo. Wielu uczestnikw
brao udzia po raz pierwszy w tego
typu imprezie, ale radzili sobie cakiem niele. Wiadomo: najtrudniejszy pierwszy krok! Na pocztek ruszyli uczniowie szk podstawowych.
Wtym czasie gimnazjalici rywalizowali wkonkursach tematycznie zwizanych zJanem Kochanowskim. Byy
to: gra w statki z pytaniami o ycie
itwrczo poety, krzywka przygo-

towana woparciu ojego biografi, czenie tytuw fraszek zfragmentami


tekstw oraz wykrelanka literowa
dotyczca miejsc zwizanych z Kochanowskim.
Gdy napyny ju karty startowe
modszych uczestnikw, na poszukiwania punktw kontrolnych ruszyli
uczniowie gimnazjum. Po powrocie
wszystkich na met - chwila przerwy.
Nie mogo oczywicie zabrakn tradycyjnego poczstunku - pieczonej
kiebasy. Po zregenerowaniu si kolejne emocje - dalsza cz konkursw
o Janie z Czarnolasu oraz konkursy
sprawnociowe. Duym zainteresowaniem cieszy si te konkurs plastycz-

ny na portret Jana Kochanowskiego.


Po zsumowaniu punktw nastpio oficjalne ogoszenie wynikw
i wrczenie dyplomw oraz nagrd.
Oto kocowa klasyfikacja w kategorii: szkoa podstawowa - I miejsce
Wiktoria Dudek, Julia Boral, Aleksandra Dziubek (Skrzydlw), II miejsce Sandra Wieczorek, Piotr Szlg
(Witkowice), III miejsce Kamila
Witczak iKarolina Grecka (Witkowice), wyrnienie Julia Wojtal, Weronika Klimas, Szymon Siemieski
(Witkowice). Wrd gimnazjalistw
Imiejsce zajli: Paulina Pluta, Aleksandra Koza iPiotr giewka (Skrzydlw), II miejsce - Kamil Pyrkosz,

Patryk Wiewira, Piotr Wodarczyk


(Rzerzczyce), III miejsce - Klaudia
Puszka, Iga Kugiel (Witkowice).
Natomiast w konkursie plastycznym
Portret Jana Kochanowskiego zwyciy Oskar Szymczyk (SP Witkowice), II miejsce zaja Emilia Fidler
(SP Komnice), III miejsce Julia Matuszczak (SP Komnice).
Bardzo dzikujemy wszystkim
uczniom za aktywny udzia oraz
opiekunom, ktrzy pomagali nam,
czuwajc nad prawidowym przebiegiem marszw i bezpieczestwem
uczestnikw. Mamy nadziej, e za
rok znowu si spotkamy. Serdecznie
zapraszamy!

Wycieczka do zakadu pracy ViV wGarnku


Monika Merda

dniu 16.05. 2013r. 29


uczniw gimnazjum wZawadzie i 26 uczniw gimnazjum w Witkowicach uczestniczyo wwycieczce do zakadu pracy ViV
LTD wGarnku, ktry specjalizuje si
w produkcji nowoczesnych urzdze
rekreacyjnych oraz pneumatycznych
reklam.
Bylimy w pomieszczeniach biurowych, gdzie pracuj zespoy specjalistw ds. konstrukcyjnych i projektowych, wpokojach ksigowoci zakadu
i, co najwaniejsze, w halach produkcyjnych. Podczas pobytu na terenie
zakadu pracy uczniowie mieli okazj
zapoznania si z procesem produkcji dmuchanych balonw, zjedalni,
skoczni. Widzieli rwnie, jak powsta-

j trampoliny, rodea, kolejki ikaruzele,


ktre s przebojem na wielu imprezach
plenerowych. Uczniowie zduym zainteresowaniem suchali informacji dotyczcych zasad funkcjonowania firmy na
rynku pracy oraz wsppracy zinnymi
pastwami. Poznali nowe wzory, oktre wzbogacany jest asortyment zakadu,
koszty produkcji, a take wymagania
odbiorcw produktw. Warto doda,
e gimnazjalici mieli moliwo zabawy na dmuchanych zjedalniach,
skakania na dmuchacach, co sprawio
im niema frajd. Za to dzikujemy
wacicielom firmy. Na koniec pobytu
w zakadzie ViV otrzymalimy katalogi izostalimy obdarowani batonami
Lion. Pozostao dobre wraenie.
Kolejnym punktem wycieczki byo

wsplne integracyjne ognisko, zorganizowane dziki gocinnoci wacicieli


gospodarstwa agroturystycznego Niezapominajka.
W taki oto sposb w miej atmosferze wycieczka dobiega koca.
Mamy nadziej, e spenia swj cel,
a mianowicie - zapoznanie modziey
z sytuacj na rynku pracy. By moe
dla niektrych uczniw okae si pomocna wwyborze kierunku ksztacenia
wszkole ponadgimnazjalnej.
Opiekunami podczas wycieczki byli
nauczyciele ZS w Witkowicach i ZS
w Zawadzie: Bogusawa Woldan, Artur Raniak, Arkadiusz Sitek, Sylwia
Hada, Jarosaw Poroszewski, Monika
Merda.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

21

www.klomnice.pl

Szkolno-parafialny piknik wWitkowicach


Rodzice-dzieciom
Anna Baszczyk ZS wWitkowicach

nic. Podzikowania kierowane s rwnie dla czonki Zespou Ludowego


Poczenie si to pocztek, pozostanie mg znale dla siebie co ciekawego, Borowianki, zespou sportowego
razem to postp, wsplna praca to sukces. np. painbol, strzelanie do tarczy zuku, Mix Team Wrczyca, tancerzy zKluby
wystaw produktw regionalnych Re- Taca Towarzyskiego Styl zKomnic,
akim sowami mona by pod- gionalnego Zwizku Pszczelarstwa ktrzy wystpili charytatywnie oraz dla
sumowa zorganizowany 9 z Czstochowy, wystaw produktw p. Wasiaka zNieznanic, ktry promujc
czerwca 2013 roku na terenie piekarniczych Roberta i Edyty Rybak ucznictwo udostpni sprzt tarcze
szkoy w Witkowicach szkolno-pa- z Komnic, by rwnie kiermasz rze- iuki. Szczeglne podzikowania skarafialny piknik, ktrego adresatami czy uywanych, dla asuchw kawia- damy Pastwu Robertowi iEdycie Ryprzede wszystkim byy dzieci i mo- renka, grill, lody, wata cukrowa oraz hot bakom wacicielom Zakadu Piekarnidzie. Organizatorami pikniku by Ze- dogi serwowane przez szkolny sklepik czo-Cukierniczego wKomnicach.
Dyrektor szkoy Dorota Kowalik
sp Szk im. Jana Kochanowskiego Lucynka. Ca imprez zogromnym
w Witkowicach, Rada Rodzicw oraz humorem i rozmachem poprowadzi i Rada Rodzicw przy Zespole Szk
Rada Parafialna. Na pocztku imprezy zesp muzyczny Armagedon. Atrak- im. Jana Kochanowskiego w Witkoswj program artystyczny zaprezento- cj pikniku dla dzieci imodziey bya wicach serdecznie dzikuj wszystkim
waa grupa najmodszych milusiskich moliwo bezpatnego skorzystania ze mieszkacom Nieznanic, Chorzenic,
zOddziau Zamiejscowego wWitko- zjedalni, zamku do skakania, tram- Zdrowej iWitkowic za mie przyjcie
wicach Przedszkola w Rzerzczycach, poliny, euro bungee. Pogoda rwnie i ofiarowane datki na przygotowanie
nastpnie mona byo obejrze popisy nie zawioda przywiecao soce imprezy. Organizatorzy dzikuj rwnie rodzicom za due zaangaowanie
klowna Harrego, taniec towarzyski ze- ipowiewa ciepy, letni wiatr.
Na pewno tak wielkie przedsi- i pomoc przed jak i w czasie trwania
spou Styl zKomnic, wystp Zespou
Ludowego Borowianki, pokaz umie- wzicie nie byoby moliwe, gdyby nie pikniku. Szczeglne podzikowania
jtnoci tanecznych Snacke Dance sponsorzy. Dziki ich finansowemu kierujemy do caej spoecznoci szkolz Czstochowy, pokaz umiejtnoci wsparciu piknik mg odby si zwie- nej za woony trud iprac, aOchotsportowych zespou Mix Team Kick loma atrakcjami. Organizatorzy kieruj niczej Stray Poarnej z Witkowic,
Boxing z Wrczycy Wielkiej, ukady serdeczne podzikowania dla Banku Chorzenic oraz Nieznanic wdzicztaneczne Zumba Fitnes zWitkowic, Spdzielczego w Komnicach, Pro- ni jestemy za pilnowanie porzdku
wystp chrku parafialnego z Witko- boszcza Parafii z Witkowic, Radnych w czasie trwania imprezy, jak rwnie
wic oraz przedstawienia teatralne dzieci Witkowic, Nieznanic, Zdrowej, Mebli pani Lidii Danielewskiej za opiek meimodziey ze szkoy wWitkowicach. Stelmik z Nieznanic, Sklepu Evita dyczn.
Kady, kto tylko przyby na piknik, zKomnic, Firmy Dommar zKom-

22

International day of english


Izabela Canghelaris, Magorzata Ziba

dniu 24 maja do naszej


szkoy przybyli studenci z wielu krajw rnych
kontynentw. Nasi gocie to studenci
biorcy udzia w programie Erasmus
uczcy si na Politechnice Czstochowskiej oraz Akademii Polonijnej w
Czstochowie. Byli to: Charles z Ghany, Ellen z Taiwanu, Borja z Hiszpanii,
Andrea z Woch, Ana Paulina z Meksyku oraz dwie osoby z Turcji, Emrah i
Borsha. Spotkanie zostao zaplanowane
przez nauczyciela jzyka angielskiego
pani Izabel Canghelaris, ktra zaprosia goci i zaja si stron organizacyjn.

Na to spotkanie nasi gocie przygotowali prezentacje multimedialne o


swoich krajach. Mwili o kulturze, witach, jedzeniu, zwyczajach oraz historii.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem
suchalimy prezentacji naszych goci,
ogldalimy zdjcia z ich krajw. W czasie spotkania panowaa serdeczna, mia
atmosfera. Uczniom bardzo spodoba
si pomys zorganizowania tego typu
integracji midzykulturowej. Mamy
nadziej, e ta wizyta przyczyni si do
zwikszenia motywacji do nauki jzykw obcych i rozbudzi ch odwiedzenia obcych krajw i poznania nowych
ludzi i ich kultury.

Uczniowie klasy III Gimnazjum


wraz z wychowawc Magorzat Zib przygotowali si do tego spotkania
perfekcyjnie. Trzecioklasici Klaudia
Musia oraz Filip Kuklewski przedstawili prezentacj multimedialn dotyczc Czstochowy i Polski. Wsplnie
przygotowalimy tradycyjne ciasta i
przekski. W porze lunchu uczniowie
zaserwowali gociom polskie tradycyjne
pierogi. Wszystkie potrawy smakoway
naszym gociom. Uczniowie gimnazum
mieli okazj porozmawia w jzyku angielskim ze studentami. Ponadto na koniec spotkania wszyscy razem stworzyli
plakat na pamitk tej wizyty oraz zrobili wsplne zdjcia.
Serdeczne podzikowania kierujemy
do pana Romana Kordasa za pomys
oraz Paulinie Kordas za przygotowanie i
pomoc w realizacji tego spotkania.

Festiwal Teatralny ORkawiczk Melpomeny


rozstrzygnity
Renata Krawiec

rganizatorem Festiwalu by
Gminny Orodek Kultury
w Komnicach. W dniu 10
maja stworzylimy moliwo zaprezentowania przedszkolnych i szkolnych spektakli na scenie w prawdziwej teatralnej atmosferze. Spotkanie
si dzieci zainteresowanych tak form
twrczej ekspresji jest wyjtkowo radosne, szalenie wychowawcze. Aspekt
rwnie niezmiernie wany to wzbogacenie wiedzy idowiadcze przez dzieci
ogldajc spektakle wwykonaniu innych
zespow. Abyo co oglda. Pikne kostiumy, scenografia, dobra reyseria przy
wietnej grze modych aktorw amatorw. Spontaniczno i zaangaowanie
teatralne dzieci daje ogromn satysfakcj prowadzcym grupy teatralne przedszkolne iszkolne. Publicznoci poczucie
miych dozna artystycznych. Festiwal
by ozasigu gminnym, wystpiy cztery grupy teatralne walczyy o Nagrod
Gwn, Statuetk - Rkawiczk Melpomeny. Autorem Statuetki jest artysta
rzebiarz Pan Mariusz Chrzstek zCzstochowy. Ztym wiksz satysfakcj organizatorzy pragn powiadomi, e Pan
Mariusz Chrzstek jest fundatorem sta-

tuetki. By obecny na rozdaniu nagrd


zwycizcom. Obecnoci na imprezie
zaszczycia Pani Ra Wiewira Sekretarz Gminy Komnice. Profesjonalne Jury postanowio nagrodzi: Zesp
Teatralny Fuks zOlsztyna Czerwony
Kapturek szuka ksicia, reyser Anna
Nabiaek - Nagroda gwna Statuetka
Rkawiczka Melpomeny, z nominacj
do udziau wV Gminnym Dniu Dziecka wRzekach Wielkich wdniu 29 maja.
Nagroda I Teatrzyk Przedszkolny

zBrzyszowa Bajka oJarzbince wreyserii Magorzaty Bajor


Nagroda II ex aequo przypada SP
wWierzchowisku Kopciuszek reyseria
Magdalena Badys przy wsppracy Katarzyny wikliskiej oraz Teatr Korneliada ze SP w Brzyszowie Kopciuszek
inaczej wedug tekstu ireyserii Magorzaty Supernak przy wsppracy Jolanty
Szejn iElbiety Szczerby.
Gratulujemy izapraszamy na kolejn edycj wprzyszym roku.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

23

www.klomnice.pl

Wszystkie dzieci nasze s!


Renata Krawiec

dniu 3 czerwca w Hali


Sportowej w Komnicach
odbya si V Edycja Gminnego Dnia Dziecka pod Patronatem
Wjta Gminy Komnice. Organizatorami byli: P. Danuta Topolska Przedszkole wRzerzczycach iP.Leszek Janik
GOK wKomnicach wraz zPracownikami. Uroczystego otwarcia V Edycji
Dnia Dziecka dokonaa zastpca Wjta
Gminy Komnice P. Wanda Kusztal.
Dzieci najlepiej lubi sodycze. Po
przejciu prze rur-tunel obdarowane
byy cukierkami przez Pani Wand
Kusztal zastpc Wjta. Gry sprawnociowe izabawy ruchowe odzwierciedlay wrd dzieci potrzeb ruchu, ale te
zdobycia nagrd. Program Dnia Dziec-

ka jest zawsze urozmaicony, by dzieci


si nie nudziy. Znalazy si Warsztaty
plastyczne Wesoy Pocig prowadzone
pod kierunkiem P. Katarzyny Sosnowskiej. Nastpio uroczyste rozdanie nagrd idyplomw zwycizcom Konkursu
na Plakat przybliajcy Dzie Dziecka. Warsztaty taneczne z grup dzieci
przeprowadzone przez Emilk Kugiel
doday fantastycznej dziecicej atmosferze, a zwaszcza wyzwoliy naturaln
rado. Zgaduj- zgadule zaakcentoway wyjtkow bystro umysu przedszkolakw. Na imprezie najwikszym
powodzeniem z utworw muzycznych
cieszyy si: Mucha w mucholocie,
Olimpiada w Jarzynowie, Cukierki.
Parzca yka znalaza si wrankingu

ulubionych zabaw muzycznych. Przeciganie liny udowodnio dobr kondycj fizyczn naszych dzieci. Byy nie
do pokonania zdruyn dorosych. Atmosferze dopeni dziecicy piew - najlepsi laureaci przedszkolacy wystpili:
Tomasz Mieszaa (Komnice), Natalia
Pruszek iPawe Kowalski (Rzeki Wielkie).Emocje towarzyszyy w spotkaniu
Iluzjonisty zWrocawia Pana Tomasza
Gidziskiego. Korzystanie z urzdze
rekreacyjno-rozrywkowych
dopenio uczczenia tradycji organizacji Dnia
Dziecka. Sodki poczstunek, wietnie
komponowa si z aktywnym uczestnictwem w imprezie. Gocinny dach
Hali Sportowej sprosta wymaganiom
organizatorw, nikt nie myla o tym,
e za chwil moe pada.Za yczliwo
wszystkich okazujemy wdziczno, za
pomoc wtransporcie Panu Mariuszowi
Powronikowi zKomnic- piknie dzikujemy. Wszystkie dzieci nasze s!

IGminny Konkurs na plakat promujcy Dzie Dziecka


Kasia Sosnowska

tym roku po raz pierwszy zosta zorganizowany


konkurs na plakat promujcy Gminny Dzie Dziecka 2013.
Uczestnikami byy wszystkie chtne
dzieci, ktre lubi podejmowa dziaania w sferze plastyki. Konkurs mia
na celu pobudzi wyobrani oraz zachci do kreatywnego spdzania czasu. Kady uczestnik mia za zadanie
przedstawi jeden plakat omaksymalnych wymiarach 100x70 cm wdowolnej technice. Ocenie zostaa poddana
pomysowo oraz sposb wykonania
pracy. Plakaty mona byo nadsya do
24 maja do Gminnego Orodka Kultu-

ry w Komnicach, natomiast rozstrzygnicie konkursu nastpio 25 maja.


cznie wpyny 22 prace ze Szk
iPrzedszkoli zterenu naszej Gminy.
Jury w skadzie: Pan Dyrektor
GOK Leszek Janik, Karolina Gonera oraz Kasia Sosnowska postanowio
przyzna nastpujce nagrody.
Nagrod Gwn, ktr otrzymaa grupa 4-5 latkw z Przedszkola
w Komnicach pod opiek P. Doroty
Kaszubowskiej oraz trzy wyrnienia:
Maja Stelmaszczyk kl. III, SP Witkowice. Grupa 5-latkw z Przedszkola
w Komnicach pod opiek P. Jadwigi
Ligockiej. Szymon Sztuk lat 3 iHelena

Tutka lat 4 zPrzedszkola wRzerzczycach, Oddzia zamiejscowy wRzekach


Wielkich.
Wszystkie prace nagrodzone i te
nienagrodzone byy prezentowane
3 czerwca podczas Gminnego Dnia
Dziecka w Hali Sportowej w Komnicach, wtym samym czasie nastpio
uroczyste wrczenie dyplomw oraz
suwenirw nagrodzonym uczestnikom. Kolejn edycj konkursu planujemy zorganizowa nieco wczeniej aby
nagrodzony plakat mg promowa
Dzie Dziecka wformie wydruku. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i zachcamy do wzicia udziau
wprzyszym roku.

XXIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecicej


Renata Krawiec

22

maja odbyy si przesuchania XXIII Edycji


Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecicej. Jurorami byli: P.
Ryszard Strojec - Prezes Stowarzyszenia Centrum Incjatyw Artystycznych
Mode Talenty w Czstochowie, muzyk i Jan Bereziski - muzyk, peda24

gog.Uczestnikw byo 59 w czterech


kategoriach wiekowych: przedszkolnej,
szkolnej od I do III klasy, od IV do
VI i gimnazjum. Repertuar: piosenka
ywa, dziecica radosna. Starsze kategorie sigay do reperturu uznanych
solistw polskich. Cakiem dobrze sobie radzili. Wtym samym dniu dzieci i

modzie po werdykcie kadej kategorii wiekowej otrzymywali nagrody idyplomy od ogranizatorw. Wielkie emocje dla laureatw. Dla nas -satysfakcja
z organizacji kolejnej edycji festiwalu.
Wszystkie najlepiej piewajce dzieci i modzie bdzie mona obejrze
i posucha w Komnickim Jarmarku
zJajerm.

IOglnopolski Festiwal Orkiestr Detych


Komnice 2013
Krzysztof Jaboski

16

czerwca w Komnicach
odby si I Oglnopolski
Festiwal Orkiestr Dtych.
Zosta on zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komnice zinicjatywy Pani prezes
Barbary Kanoniak. Podczas niedzielnych zmaga wystpiy dla nas nastpujce orkiestry:
Orkiestra Dta O.S.P. wDzietrzkowicach
Modzieowa Orkiestra Dta zDbrowy Zielonej
Orkiestra Dta Gminy Gidle
Gminna Orkiestra Dta Gorzkowice
Modzieowa Orkiestra Dta OSP
Mykanw
Orkiestra Dta OSP Kruszyna
Orkiestra Ochotniczej Stray Poarnej wMiednie
Orkiestra Dta Hejna z Wicawic
Modzieowa Orkiestra Dta przy
Domu Kultury we Woszczowie
Orkiestra Dta Gminy Komnice
Festiwal rozpocz si ogodz.12.30
uroczyst parad ulicami Komnic.
Nasz zesp prezentowa si dostojnie
pod pewn rk tamburmajora Marcina Gay. Ogodzinie 13.00 prawie p
tysica muzykw zdziesiciu zaproszonych orkiestr pod dyrekcj Krzysztofa

Jaboskiego wykonao wsplnie marsza Happy Marching Band. Nastpnie po oficjalnym otwarciu festiwalu
przez Wjta Gminy Komnice Pana
Adama Zajca rozpoczy si przesuchania konkursowe.
Podczas pierwszej edycji Oglnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dtych
w Komnicach, nasza orkiestra zaja drug lokat tu za Orkiestr Dt
z Mykanowa wygrywajc tym samym
instrument muzyczny oraz pikny puchar. Pragniemy podkreli fakt, e
Komniczanie byli najwiksza orkiestr
biorc udzia wfestiwalu (wraz zgrup taneczn 84 osoby). Sukces by ju
trzecim z kolei spektakularnym osigniciem tego modego zespou!
Po godzinie 18.00 jury wskadzie:
- Stefan uk (Nowy Scz),
- Franciszek Suwaa (Gdask),
- Marek Pitek (Czstochowa),
przyznao nastpujce miejsca oraz
wyrnienia:
I miejsce - Modzieowa Orkiestra Dta OSP Mykanw II miejsce Orkiestra Dta Gminy Komnice III
miejsce - Orkiestra Dta OSP Kruszyna Wyrnienie - Orkiestra Dta OSP
w Miednie Wyrnienie - Gminna
Orkiestra Dta Gorzkowice
Na zakoczenie dla zgromadzonej
publicznoci wystpi z godzinnym

repertuarem zesp Ponczoha. Jurorzy podkrelali bardzo wysoki poziom


festiwalu zarwno organizacyjny jak
i merytoryczny. Dlatego te mamy
wielk nadzieje, i taka forma muzycznej integracji wpisz si na stae do kulturalnego kalendarza wydarze wNaszej Gminie!
O Naszym festiwalu portal www.
deciakblog2.blogspot.com pisze tak:
Wprzerwie za to by czas na pogaduchy zmuzykami ikapelmistrzami.
Panowaa oglna zgoda, e impreza na
pi!
Zrzeczy do poprawki to waciwie
nie ma, bo impreza wietnie przygotowana. Kada orkiestra wiedziaa co
ijak, kapelmistrzowie te byli poinformowani. Na wsplne wykonanie trzeba
obmyli jaki nowy numer. Moe, organizator zamwi marsza, ktry bdzie
sygnaem tego festiwalu na przyszo ?
Jeeli kto miaby jakie ale do werdyktu, to niech lepiej zamilknie na wieki. Jury byo wyborowe inie ma mowy
ojakiejkolwiek pomyce.
Wspaniaym pomysem bya te
przerwa podczas konkursu. Czonkowie komisji mogli odpocz, posili si
izregenerowani wysucha pozostaych
orkiestr. Nawiasem piszc, wWile na
oglnopolskiej imprezie jury pracowao bez przerwy od 9 do 17 klasyfikujc
22 orkiestry. Jako zwyky suchacz nie
mogem ju wysiedzie, nie mwic ju

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

25

www.klomnice.pl

o tym, aby ocenia, kto jak zagra itp.


Wykonania mieszay si w gowie. Tu

byo inaczej!
Tak czy inaczej dla mnie bomba.

wietna inicjatywa i z chci bd tu


wraca.

Spotkanie integracje
Magdalena ukasik, Emilia Gaa

nia 04.06.2013r. Zesp


Szk w Komnicach goci
uczniw Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. Inicjatorem spotkania integracyjnego by pedagog naszej szkoy
- p. Krzysztof Jaboski przy wsppracy zpedagogiem p. Anet apet oraz
psychologiem szkolnym p. Katarzyn
Biel. Przy organizacji zdarzenia pomogy wolontariuszki.
Spotkanie rozpoczo si przed-

stawieniem przygotowanym przez


podopiecznych placwki z Radomska.
Sztuka nosia tytu Podre Kozioka Matoka. Przyjemno obejrzenia
dziea mieli uczniowie Szkoy Podstawowej oraz wolontariuszki z Gimnazjum. Przedstawienie wzbudzio
podziw i pozytywne emocje wrd
widzw. Kolejnym punktem spotkania
by wsplny posiek na szkolnej stowce, po ktrym udalimy si do sali
gdzie byy przygotowane warsztaty dla

Wywiady zbibliotekarzami
Agnieszka Franc, Daria Pocik, Sylwia Kisiel, Natalia Kowin

esieni 2012 roku podjymy decyzj o realizacji projektu edukacyjnego na temat: Dlaczego warto
czyta?. Wramach tego projektu wykonaymy szereg dziaa oraz zada.
Jednym z nich byo przeprowadzenie
w okresie luty-marzec 2013 r. wywiadw zbibliotekarzami. Poniej prezentujemy zapis dwch rozmw zpani
Beat Wyrwa oraz z pani Barbar
Charaziak. yczymy miej lektury.
Wywiad zpani Beat Wyrwa, bibliotekarzem zZespou Szk wKomnicach.
1. Jaka jest Pani ulubiona ksika zdziecistwa?
Uwielbiaam czyta pamitniki. Czytam
je do dzi. Pierwsz ksik, ktra mi
trafia do rk by Pamitnik chopca.
Jest to historia chopca pochodzenia ydowskiego ukrywanego przez Polakw
wczasie II wojny wiatowej.

2. Jak ksik szczeglnie mogaby Pani


poleci naszej modziey?
Modziey poleciabym ksiki K. Siesickiej iM. Musierowicz.
3. Czy bdc wnaszym wieku czytaa Pani
wszystkie lektury?
Owszem, czytaam, ale zdarzao si, e
26

lektura bya tak nudna, e nie doczytaam jej do koca.

4. Czy lubi Pani swoj prac?


Tak, lubi. Szczeglnie wtedy, kiedy
pozyskuj nowych czytelnikw wrd
uczniw, ktrzy dotychczas wogle nie
odwiedzali biblioteki.

5. Czy uczniowie czsto korzystaj z pomocy naukowych znajdujcych si w bibliotece, takich jak np. encyklopedia?
Tak, uczniowie czsto korzystaj z pomocy naukowych dostpnych wbibliotece szkolnej, np. podczas odrabiania
prac domowych sigaj po sowniki,
encyklopedie i ksiki popularno-naukowe. Wbibliotece szkolnej uczniowie
maj rwnie moliwo korzystania
z Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej.

6. Liczba wypoyczonych ksiek spada


czy podniosa si, porwnujc pocztek roku
szkolnego z tym i poprzednimi miesicami?
Liczba wypoycze procentowo jest
bardzo podobna przez cay rok szkolny.
Natomiast zauwayam, e liczba wypoycze zwiekiem maleje, czyli wicej
ksiek czytaj klasy modsze, natomiast
klasy starsze wypoyczaj przewanie

przybyych goci. Podczas warsztatw


dzieci imodzie wykonywaa wiczenia, ktre miay na celu wyodrbnienie
swoich mocnych stron. Kade zadanie
sprawiao im wiele radoci. Wszystkie
prace zostay docenione i nagrodzone
wpostaci drobnych upominkw, acae
spotkanie integracyjne zakoczyo si
wspln rozmow oraz poczstunkiem.
Po 4 czerwca zostan mie wspomnienia w pamici uczestnikw oraz
organizatorw.
tylko lektury.

7. Jak dugo uczniowie przechowuj


wdomu ksiki po ich wypoyczeniu?
Zwykle uczniowie krtko przechowuj
ksiki wdomu. Wregulaminie biblioteki jest okrelony termin do 2 tygodni.
Inaczej wyglda sytuacja z lekturami.
Uczniowie przetrzymuj lektury do momentu ich omwienia.

8. Czy czsto czyta Pani ksiki?


Tak, bardzo lubi czyta ksiki i czytam je, jeeli tylko starcza mi na to czasu
ipozwala mj czteroletni syn.

9. Jakie studia lub kursy trzeba ukoczy,


aby zosta pracownikiem biblioteki?
Aby pracowa wbibliotece naley ukoczy picioletnie studia zzakresu bibliotekoznawstwa lub - bdc nauczycielem
- kurs kwalifikacyjny (270 godzin bibliotekoznawstwa i informacji naukowej).

10. Czy zdarzya si wbibliotece jaka


mieszna sytuacja? Jaka?
mieszne sytuacje zdarzaj si pod koniec roku szkolnego, kiedy uczniowie
zwracaj ksiki do biblioteki. Bywaj
uczniowie, ktrzy twierdz, e ju oddali ksiki, a po tygodniu przynosz
je do biblioteki. Czsto uczniowie nie
wiedz, jak ksik wypoyczyli.
11. Dzikujemy za udzielenie wywiadu.

Wywiad zpani Barbar Charaziak,


dyrektorem Gminnej Biblioteki
Publicznej wKomnicach.

3. Czy bdc wnaszym wieku czytaa


Pani wszystkie lektury ?
Askde znowu! Ja osobicie nie znam
ucznia, ktry przeczyta wszystkie obo1. Jaka jest Pani ulubiona ksika
wizkowe lektury. Owszem, bywao
zdziecistwa?
tak, e chciaam przeczyta ca lektuDostaam na gwiazdk od starszego r, ale wpoowie lektury miaam do.
brata ksik O krasnoludkach i sie-
rotce Marysi Marii Konopnickiej. 4. Czy lubi Pani swoj prac?
Czytaam j kilka razy, pomimo e nie Bardzo lubi, a szczeglnie kontakt
bya to wesoa historia. Poza tym zaczy- zczytelnikiem wkadym wieku. Chttywaam si w baniach braci Grimm nie oferuj nowoci ksikowe dostoiHansa Christiana Andersena.
sowane do wieku izainteresowa uyt
kownika biblioteki.
2. Jak ksik szczeglnie mogaby Pani

poleci naszej modziey?


5. Czy uczniowie czsto korzystaj
Ja polecam ksiki gwnie zdziedziny zpomocy naukowych znajdujcych si
psychologii, biografii i literatury mo- wbibliotece, takich jak np. encyklopedia?
dzieowej. S to np. My dzieci zdwor- Jeli chodzi o korzystanie na miejscu
ca ZOO - Christiane Felscherinow z ksigozbioru podrcznego, to wi(relacja 15-letniej narkomanki zBerli- dzimy niewielki spadek. atwiej jest
na Zachodniego), pozycje Barbary Ro- wpisa w Google haso i czeka na
siek zCzstochowy, ktr znam osobi- odpowied. Gdyby nauczyciele wymacie - s to osobiste zwierzenia autorki gali bibliografii do wypracowania czy
uwikanej w sida rnych uzalenie. referatu na dany temat, to tym samym
Poza tym polecam ca gam literatu- ucze byby zmuszony do poszperania
ry autorstwa Magorzaty Musierowicz wsownikach iencyklopediach.
- seria Jeycjady - 29 pozycji, a trzy-
dziesta si pisze; Meg Cabot - seria 6. Jak ksztatuje si liczna
Pamitnikw ksiniczki i wiele in- wypoyczonych ksiek do modziey
nych, Beata Andrzejczuk - Pamitniki wroku szkolnym iwwakacje, czy ferie
nastolatki. Dla fanw fantastyki mam zimowe?
do zaoferowania ksiki amerykaskie- Z zestawie statystycznych wynika,
go pisarza Christophera Paolini, ktry e w wakacje i ferie zimowe nastpuw wieku 15 lat napisa Dziedzictwo je wzrost wypoycze literatury mo(ksigi Eragon, Najstarszy, Bri- dzieowej. Wiadomo, e nie wszyscy
singr).
uczniowie wyjedaj na obozy i inne

formy wypoczynku, w zwizku z po-

wyszym uczniowie maj wicej czasu


na uzupenienie zalegoci czytelniczych.

7. Jaki rodzaj literatury Pani czyta?


Najchtniej zaczytuj si wbiografiach
znanych osb, ksikach podrniczych, reportaach spoecznych oraz
powieciach spoeczno-obyczajowych.

8. Jakie studia lub kursy trzeba ukoczy


aby zosta pracownikiem biblioteki?
Do pracy na stanowisku mody bibliotekarz trzeba ukoczy 2-letnie pomaturalne studium bibliotekarskie, a na
stanowisko bibliotekarza - studia na
kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa lub naley mie wyksztacenie rednie bibliotekarskie plus
2 lata stau wzawodzie bibliotekarza.

9. Dlaczego postanowia Pani pracowa


wbibliotece?
Wbibliotece znalazam si przez przypadek. W trakcie pracy ukoczyam
studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo iinformacja naukowa wAJD wCzstochowie.

10. Czy zdarzya si wbibliotece jaka


mieszna sytuacja? Jaka?
A i owszem. Kto z rodziny ucznia
chcia wypoyczy lektury: Amelka,
Zaczarowany ogrd, Habit czy
Ndzarze.

11. Dzikujemy za udzielenie wywiadu.

Do monografii OSP Komnice


Jan Milc

ok 2013 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia OSP Komnice.


Jak z pewnoci szanownym
Czytelnikom jest wiadome w ramach obchodw jubileuszowych zostaa opracowana i wydana w formie
ksikowej monografia komnickiej
jednostki straackiej. Monografia pt.
Ochotnicza Stra Poarna wKomnicach 1913 2013 przez zdecydowan
wikszo mieszkacw zostaa przyjta
z du yczliwoci. Zwracano uwag
na ogrom pracy jak naleao wykona
podczas zbierania iopracowywania do-

kumentw niezbdnych do tej publikacji. Spotkaem si z bardzo wieloma


wyrazami uznania, za co bardzo dzikuj. Jednak nie brako zdecydowanych
krytykw, ktrzy stosujc ostr retoryk w bezporedniej wymianie zda nie
zwracali uwagi na argumenty, jakimi
kierowaem si podczas pracy nad monografi. Gwnym tematem krytyki
byy zagadnienia personalne. Niepokojcym zjawiskiem byo wrcz danie
dodruku poprawionej wg ich yczenia
ksiki! Ze wzgldw finansowych takie
dziaanie nie jest moliwe. Moe kiedy

znajdzie si odwany (moe kto zkrytykujcych), kto podejmie trud wydania


kolejnego, uzupenionego nakadu Monografii OSP Komnice...
Jednak dla rzetelnego wyjanienia
nieporozumie krcych wok tego
wydarzenia przytaczam kilka zda wyjanie:
- zpomysem spisania iwydania historii OSP Komnice kilkakrotnie dzieliem si publicznie na amach Gazety
Komnickiej, apelujc do mieszkacw,
szczeglnie czonkw rodzin byych
i obecnych straakw o udostpnienie
posiadanych materiaw (zdj, dyplomw, notatek prasowych, wspomnie).

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

27

www.klomnice.pl

WGazecie Komnickiej nr 4/5 z2010


roku na str. 8 ukaza si jeden zpierwszych apeli wduym artykule Krzysztofa Wjcika, kolejny zosta opublikowany
take wGK nr 10/11 z2011 roku na
str. 8 wraz ztekstem Stanisawa Piecha
O historii OSP Komnice. Kolejna
proba zostaa zamieszczona wGK nr
3/4 z 2012 roku na str. 18 19. Rwnie w2010 roku apel zosta przedstawiony wjedn zniedziel podczas Mszy
w. w ramach ogosze parafialnych.
Jednak poza osobami, ktrym dzikuj
imiennie w zakoczeniu ksiki, nikt
wicej nie zgosi posiadania jakichkolwiek materiaw. Kiedy po inauguracji
monografii 2 marca 2013 roku zaczy
uaktywnia si osoby, ktrych zdaniem
ich przodkowie, bd one same zostay
wtym opracowaniu pominite lub opisane wsposb mao kompletny zprzykroci przyjem ten fakt. Tym bardziej
byo mi przykro, e przedstawiane przez
nich materiay mogy przyczyni si do
bardziej dokadnego spisania historii
komnickiej jednostki straackiej. Wzakoczeniu publikacji (Ochotnicza Stra
Poarna wKomnicach 1913-2013, str.
103-104) wyraam al z powodu niezawinionego braku kompletnych informacji. No c, najwyraniej krytycy nie

zapoznali si tekstem opracowania;


- podczas pracy nad ksik wspprac ze mn podjo wielu znakomitych
obywateli, byych i obecnych czonkw
OSP Komnice. To ich wspomnienia,
opisy dostarczonych fotografii pozwoliy na do dokadne spisanie historii
stray, szczeglnie w okresie powojennym (1945 1970), zktrego dysponowaem jedynie kilkoma dokumentami
rdowymi. Udokumentowanie tych
lat dziaalnoci byo moliwe wanie
dziki tym osobom. Nie twierdz, e jest
to bezbdne, jednak spisane w oparciu o pami i szcztkowe dokumenty
urealnia ten okres. Wanie w celu jak
najdokadniejszego udokumentowania
tego czasu dziaalnoci prosiem jak najszersz grup mieszkacw o podjcie
wsppracy, jednak odzew by bardzo
mizerny. Nie mona byo te w nieskoczono czeka na posiadaczy materiaw przydatnych dla opracowania.
Zblia si czas Jubileuszu, aksika powinna ukaza si wanie wtym okresie.
Tyle tytuem wyjanie i odpowiedzi na najwaniejsze uwagi. Jednak, aby
cho w czci uzupeni ju wydan
i yjc wasnym yciem ksik skorzystaem zuprzejmoci Redakcji Gazety Komnickiej i pozwoliem sobie

na zamieszczenie uzupenie, oktrych


dowiedziaem si wkilku ostatnich tygodniach. Zpewnoci uszczegowi to
wiedz nt. komnickiej jednostki straackiej.
Oto one:
Ochotnicza Stra Poarna
wKomnicach 1913 2013:
a) str 97 - Lista czonkw wlatach
1945 2013.
- list naley uzupeni onastpujce
osoby:
1. Dbrowski Sawomir;
2. Jurczyski Jacek;
3. apeta Andrzej;
4. Strycharski Dariusz;
5. Strycharski Zbigniew;
b) str 37 - podpis zdjcia - wmiejscu
NN powinno by Jan Krok;
c) str 53 - podpis zdjcia - wmiejscu
NN powinno by Pawe Chybalski;
d) wkadka zdjciowa - zdjcie
zuroczystoci Boego Ciaa z1954
roku zostao bdnie rozpoznane
wmiejscu Stanisaw Miarzyski
powinno by Jan Krok;
Dzikuj pp Magorzacie Chybalskiej, Jackowi Jurczyskiemu i Ryszardowi Krokowi za uzupenienie informacji oczonkach komnickiej OSP.

naszej sali. Przeprowadzilimy mini-ankiet. Najwiksze uznanie wrd ankietowanych znalaza nazwa Florek
mwi Stanisaw Piech, prezes Zarzdu
OSP Komnice. Wikszo sal, ktrymi
dysponuj strae poarne nie ma nazw
i kojarz si wycznie z miejscem zebra mieszkacw. Nasza sala spenia
take t funkcje, ale oprcz tego mona
w niej urzdzi spotkanie towarzyskie,

szkolenie lub imprez okolicznociow do


czego zachcam zainteresowanych. Posiadamy dobrze wyposaone zaplecze
kuchenne idu ilo zastawy stoowej.
NATOMIAST BARDZIEJ WYGODNYM GWARANTUJEMY OBSUG
KOMPLEKSOW.
Organizatorzy szkole lub konferencji mog take korzysta z nagonienia.

ZYCIA OSP KOMNICE

Florek
zaprasza
Jan Milc

akoczy si, trwajcy kilka


miesicy remont i maa modernizacja sali widowiskowo-tanecznej w stranicy Ochotniczej
Stray Poarnej w Komnicach. Brak
wystarczajcych rodkw finansowych
spowodowa, e remont by prowadzony wieloetapowo. Ostatecznie, po zacigniciu kredytu bankowego udao si
pomylnie zakoczy prace remontowe
i zakupi cz nowego wyposaenia.
Klimatyzacja, nowe krzesa, odnowione
ciany powoduj, e sala nabraa nowego, bardziej dostojnego i speniajcego
wymagania uytkownikw wygldu.
Druhowie uznali, e powinna mie take swoj nazw.
- Chcielimy znie anonimowo
28

Deszcz, pinka ikasza Pczak czyli


zawody wdkarskie wZawadzie
Katarzyna Gabryjelska Stowarzyszenie Jedno wdziaaniu

ywcwka, bystrze, omotka,


pilker, po, przepywanka
te tajemnicze terminy znane
s jedynie amatorom szlachetnego
hobby, jakim jest wdkarstwo. Wczesnym rankiem 01 czerwca wanie ta
dyscyplina zgromadzia a 46 uczestnikw Zawodw wdkarskich zokazji Midzynarodowego Dnia Dziecka nad zalewem wZawadzie. Zawody
objy swoim zasigiem ca gmin
Komnice. Modzi wdkarze reprezentowali Komnice, Witkowice, Konary,
Rzerzczyce, Garnek, Kocielec, Gidle,
nie zabrako take gospodarzy zZawady.
Deszczowa pogoda nie zniechcia
nikogo. Wszyscy zgoszeni uczestnicy mieli okrelony czas, aby pochwali

si swoj znajomoci niuansw wdkowania oraz wiedz z zakresu ycia


izwyczajw ryb.
Pod okiem gwnego sdziego
pani Beaty Kowalskiej, zawodnicy korzystajc z przygotowanych przynt
polowali na co wiksze okazy. Spord wszystkich, podskakujcy spawik
zobaczyo a 17 wdkarzy. Najwikszy sukces odnis zawodnik z Konar Krzysztof Boral, uzyskujc 1300
punktw za zapane ryby. Na drugim
miejscu uplasowa si Micha urek
(Konary), trzecie miejsce na podium
zaj Grzegorz Boral (Konary). IV
miejsce Daniel Musia (Zawada), V
miejsce Kacper Gonera (Zawada).
aden z zawodnikw nie chcia
zdradzi tajemnicy swego sukcesu. Nie-

oficjalnie udao nam si dowiedzie, i


najwikszym wziciem cieszya si zanta wpostaci parzonej kaszy Pczak
z dwoma ykami cukru oraz opakowaniem cukru waniliowego. Natomiast
jako przynt prym wioda kukurydza,
robak pinka oraz swojska ddownica.
Zwycizcy otrzymali z rk Wjta Gminy Komnice p. Adama Zajca
puchary inagrody rzeczowe. Obok nagrd ipamitkowych dyplomw przygotowany by poczstunek dla zawodnikw oraz wszystkich obecnych.
Organizatorem
jubileuszowych,
bo X Zawodw Wdkarskich z okazji
Dnia Dziecka, jak co roku, byo stowarzyszenie Jedno w dziaaniu z Zawady oraz PZW Zawada. Dzikujemy
wszystkim modym wdkarzom za
uczestnictwo izapraszamy za rok!

Zawody wdkarskie wPacierzowie


Konrad Chrzstek

dniu 9 czerwca 2013 roku


na zbiorniku wdkarskim
OSP w Pacierzowie odbyy si zawody wdkarskie oPuchar
Wjta Gminy Komnice. Organizatorami zawodw bya sekcja wdkarska dziaajca przy OSP wPacierzowie. W zawodach wzio udzia 23
dzieci wwieku szkolnym. Emocje byy

bardzo due. Zawodom towarzyszya


przyjemna atmosfera oraz kibicowanie
przez opiekunw. Po dwch godzinach
wdkowania szczliwcem okaza si
ucze Zespou Szk w Konarach
Kacper Koza zajmujc pierwsze miejsce, dwa drugie miejsca zajli: Julia
Szymocha oraz ukasz Baran, trzecie
miejsce zaj Krzysztof Boral. Wjt

gminy Komnice Adam Zajc, Wanda Kusztal v-ce wjt gminy Komnice
oraz dyrektor Zespou Szk wKonarach Pani Anna Gaa wrczyli puchary, dyplomy oraz medale dla wszystkich
uczestnikw. Na koniec uczestnicy zawodw rozmawiali oswojej pasji wdkarskiej, byy te smaczne kiebaski
zgrila. Gratulujemy uczestnikom oraz
dzikujemy organizatorom.

Turniej zokazji Dnia Samorzdowca


Adam Rwniak

okazji Dnia samorzdowca zorganizowano na Hali


Sportowej wMstowie Turniej
Tenisa Stoowego. Do rywalizacji stano 5 druyn z terenu powiatu czstochowskiego, byy to reprezentacje
nastpujcych Gmin: Gmina Mstw,
Gmina Konopiska, Gmina Lelw,

Gmina Komnice i Gmina Janw.


Kada druyna skadaa si z trzech
samorzdowcw oraz trzech straakw z jednostek OSP z terenu danej
Gminy. Pierwsze mecze druyny rozegray midzy sob, nastpnie trzy
pierwsze osoby zdruyny przechodziy
do grupy finaowej, natomiast kolej-

na trjka do grupy pocieszenia. Kady


mecz by punktowany i po rozegraniu
wszystkich meczw podsumowano
wszystkie punkty iwyoniono zwycizcw wtrzech kategoriach, amianowicie: samorzdowcy, straacy, druyny
mieszane (straacy i samorzdowcy).
Reprezentacja Gminy Komnice we
wszystkich kategoriach zaja trzecie
miejsca.

GAZETA KOMNICKA - Czerwiec

29

www.klomnice.pl

Urok starych fotografii

Magazyn na placu spdzielczym Gminnej


Spdzielni S.Ch.
Krzysztof Wjcik

ozostajemy wci w Komnicach. Do skrzyowania ul.


Czstochowskiej z Sdow
i Zdrowsk jeszcze wrcimy. Teraz
udajemy si na plac naszej Spdzielni. Jej pocztki sigaj 1908 r., ajednym
z jej wspzaoycieli by ks. Arnold
Przeradzki. Na pocztku funkcjonowa
tylko jeden sklep, ale ta rolnicza organizacja przeksztacaa si i w latach
20-tych ubiegego wieku (1923-25)
na tyle okrzepa finansowo, e podjto szerokie inwestycje. Midzy innymi,
Spdzielnia wybudowaa zasadnicz
cz istniejcego do dzi kompleksu:
pitrowego magazynu z biurem oraz
szereg pawilonw w kierunku ulicy
Czstochowskiej. W pawilonie przylegajcym do magazynu zlokalizowana

30

bya piekarnia, oczym wiadczy wysoki


komin widoczny na zaczonej archiwalnej fotografii. Te dwa stare zdjcia
pokazuj jak ta cz kompleksu wygldaa na samym pocztku: magazyn
murowany zcegy, na pitrze widoczne
okno biuro, istniejca do dzisiaj rampa biegnca wzdu caego budynku.
Magazyn zaopatrywa ca sie sklepw Spdzielni, a rwnoczenie sam
by przedsibiorstwem. O rozmachu
przedsiwzicia wiadczy wspomniana
ju piekarnia, nowoczesna jak na tamte
czasy, ktra zaopatrywaa w pieczywo
wasne sklepy. Nie wiem jak byo na
pocztku, ale jeszcze wlatach 60-tych
i70-tych mieszkacy, za opat, mogli
przynie tu przygotowane surowe ciasto i piekarnia im to pieka w ramach

usug dla ludnoci. Zakad ten dziaa


do pocztku lat 80-tych, kiedy to oddano do uytku now piekarni wybudowan na ul. Zachodniej wKomnicach.
Na wspczesnej fotografii wida sam
budynek byej piekarni, przeksztaconej teraz w magazyn hurtowni, ju
bez charakterystycznego komina. Za
nim wida, niemal nie zmieniony budynek pitrowego magazynu. Budynek
jest obecnie otynkowany i tylko to si
w nim zmienio, przynajmniej z zewntrz.
Jak zwykle prosz o kontakt e-mailowy,
pod adresem: krzysztofwojcik15@gmail.
com.
Serdecznie te dzikuj za wyrazy
wsparcia isympatii zwizane zmoimi
artykuami.

Dotknij historii ziemi czstochowskiej


150-ta rocznica powstania styczniowego

Dzie Ziemi w Konarach

Spotkanie integracyjne

Zawody wdkarskie wZawadzie Zawody wdkarskie wPacierzowie


fot. Konrad Chrzstek

Marsze na orientacje

Nasze Soneczka!!!

Jeli w Waszej rodzinie przyszo na wiat dziecko,


pochwalcie si Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjcia wraz z krtkim opisem prosz przesya na poczt
e-mail: gazeta@klomnice.pl

Weronika Matuszczak

Urodzia si27.03.2013r.,
waya 2940 gram i mierzya 52
cm. Mieszka wraz z rodzicami
Olg i Damianem
w Komnicach.

Marika Cyba

Urodzia si 20.02.2013r.,
waya 2550 gram, mierzya
53cm. Mieszka wraz z
rodzicami Sylwi i Grzegorzem
w Adamowie.

Mikoaj Najduch
Wita wszystkich czytelnikw
nowy mieszkaniec Komnic
urodzony 12.05.2013 r.

Related Interests