ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

สารบัญ
1 

 ก :  
 
ก ก ! " # $ !  
% ก ...................................................... 1

2 

& ก (
2) : " ก$ 
ก (
) * 
# ................................................................................... 4

3 

& ก (
3) : +#
ก, -ก ", -ก + " . /ก0 % ( ........................................................... 8

4 

& ก (
4) : $" (1ก/, . 1220 .2!2................................................ 14

5 

& ก (
5) : ,ก3-ก 
ก 
 
2) ). ก
ก $ 1# .................................................................. 19

6 

& ก (
6) :
ก 
! ก+4!  
+
.............................................................. 26

7 

& ก (
7) : 1 + 
5+ +ก ,
67 ................................................................................ 29

8 

& ก (
8) : '" "+"- "9"! ........................................................................................ 31

9 

& ก (
9) : 0 , . ... 

< . ..ก 
+#....................................................................... 35

10 

& ก (
10) : = ก+" . <-(% -(! .................................................................. 40

11 

& ก (
11) : ,2ก ?ก 2 @ #, A
,,3...................................................... 45

12 

& ก (
12) : %. 
1 + 
#( (& ................................................................................. 47

13 

& ก (
13) : B$C 


+2 @ ....................................................................... 50

14 

& ก (
14) : % +! D%, 

+..,ก "
2 +! กEF ............................................... 53

15 

& ก (
15) : " 

2 !"
2 -$=F ก F ,<F.................................................. 57

16 

& ก (
16) : 0 D% 

1 
"21 (1ก ก "  
D? .............................................. 60

17 

& ก (
17) : . 2! 
&2 กE+F . ก.$ก .......................................................... 76

18 

& ก (
") : ก0 
+, .1 
ก (H ก
#.  ............................................... 80

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

1-85

1 ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห : คายเนชั่นขอตกลงกับปศาจ เบื้องหลังโชค
มหาศาล มันคืออาชญากรรม
วันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
3 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อน ซึ่งไทยอีนิวส
นําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และ
ขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณ

สิ่ง ที่เราเห็นบนหนาจอทีวี 3 5 7 9 11 TPBS เด็กของหยุนไปแหยหางไวเพียบ ทําสีหนาทาทางกวนสนตีน ปากแบะ
ปากเบะเวลาพูดถึงเหลี่ยม เสื้อแดง ใครดาปาแมงเดือดเปนฟนเปนไฟ โตตอบเปนพัลวันพัลเก
ตอน เหตุการณสงกรานตทมิฬทหารยิงใสกระทืบเสื้อแดงเจ็บตายไมพอ ไอพวกเหี้ยนี่ไปกระทืบซ้ําทางทีวีอีก มันก็มี
ที่ไปที่มายังงี้...นี่คือขอตกลงกับปศาจ เรื่องของโชคมหาศาล เบื้องหลังมันคืออาชญากรรม
กอนไปวาถึงเบคายNationคือสรยุทธ ,กนก,ธีระ ก็ตองเกริ่นถึงตัวพอกอนถึงจะถูกเรื่อง

1.1 สุทธิชัย หยุน-เทพชัย หยอง
คน ละนามสกุลนะ สงาราศีก็คนละเรื่องกัน แต2ตัวนี่พี่นองคลานตามกันมา แตแมแกเปนคนจีนพูกทายมายชักนะ
แหละเรื่องของเรื่อง ตอนไปแจงอําเภอที่หาดใหญ สงขลาคนพี่นี่นายทะเบียนราษฎรไดยินแซเปน "หยุน" ตอนไป
แจงเกิดคนนองดันไดยินเปน "หยอง" อามาแกก็ปลอยเลยตามเลย
อยาง ที่ผมเคยเลาใหฟงไปวา ราวๆ ยุคนาชาติเปนรัฐบาล ตลาดหุนบูมสุดเหวี่ยง พวกเจาของบริษัทก็เอากิจการเขา
ไปขุดทองในตลาดหุน สากกะเบือยันเรือรบเขาตลาดหุนไดหมด พวกหนังสือพิมพก็เขากับเขามั่ง... อันนี่แหละเปน
จุดเปลี่ยนโคตรสําคัญของสื่อไทย
ความ เปนสื่อมืออาชีพ มีอุดมการณ มีจรรยาบรรณ มีจุดยืนเพื่อสังคมสวนรวม และคนที่เคยประกาศจะปฏิวัติแมงลง
วันสมัยหนุมๆ อยางหยุนที่รังเกียจ พฤติการณคายหัวสีที่ชอบรับซองขาวหนังสือพิมพ ไปเลนไพกับตํารวจทหาร
นักการเมืองนี่ แมงก็เลยคอรัปชั่นทางวิชาชีพเสียยิ่งกวายุคสมัยกอนที่หยุนเคยดาแมเขาไว
คือสมัยกอนนี่หนังสือพิมพอยูกันอดๆ อยากๆ ที่เรียกวาอุดมการณ ไสแหงนี่เรื่องจริง หยิ่งยิ่งกวาโดมผูจองหอง แต
พอมาเขาตลาดหุนนี่มันก็ตองใสสูทผูกไทโกเปนนักธุรกิจกันแลว เงินเดือนนักขาวมาเปนหมื่น หรือขึ้นมาเปนหลาย
หมื่นในยุคนี้ ผมเองกินเงินเดือนหลักพันมาหลายปก็ยังพลอยฟาพลอยฝนไดเปนคนขาวเงินเดือน หมื่นกับเขาก็อี
ตอนนี้

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

2-85

"เบื้องหลังโชคมหาศาล มันคืออาชญากรรม" ใครจําวรรคทองเรื่อง The God Father ไดมั่ง ฉันใดก็ฉันเพล....
นายทุนสื่อก็ตองดัดแปลงตัวเองเลิกเปนไดโนเสาร ใหเปนจรเขนอยหางแดง เพราะมันก็ตองวิ่งขอคลื่นสัมปทานทีวี
วิทยุ ใครเปนคนผูกขาดเรื่องยังงี้ก็ทหารซึ่งเปนมา และเจาของคอกมา แลวก็โคดสะนาอีกหละ เพราะคุณเขาตลาด
หุนนี่จะมาเปนหนังสือพิมพหรือสื่อไสแหงไมไดแลวนะ คุณตองทําตัวใหใหญ ทุนตองหนา ตองมีตัวเลขงบการเงิน
อัตราขยายตัวของกําไร รายไดสารพัดไปโชวใหคนเลนหุนเห็น
แลวก็ ปนกันชิบหายวายปวง หุนผูจัดการไป 300-400 หุนวัฏจักรหนังสือพิมพหางานนี่นะ500-600 หุนมติชน400กวา
หุนเนชั่น 400-500 คิดดูแมงปนกันบาเลือด
แตสิ่งที่คนขาวกับ สื่อเสียไปคืออะไร เพียบครับคือจุดยืน จรรยาบรรณ ความเปนมืออาชีพ ที่รายสุดอยางที่พวกคุณๆ
เห็นกันตอนสงกรานตเลือดหมาดๆ นั่นแหละ สนตีนมั๊ยหละที่สื่อประเทศนี้ยัดเยียดขมขืนกระทําชําเราบานเมือง เพื่อ
แลกกับโชคมหาศาลของพวกมัน
เพราะโลกนี้มันไมมีอะไรฟรี คุณไดคลื่นวิทยุมา ก็ตองแลกกับการตองเชียรผูมีอํานาจ ทั้งพวกที่มีพลังอํานาจทาง
การเมือง การทหาร และพลังอํานาจแฝง คุณไดสัมปทานทีวีมาแลกกับการเลิกเปนหมาเฝาบานใหประชาชน ไปเปน
สุนัขรับใชพวกมีอํานาจ คุณไดโฆษณาหนวยงานกระทรวงทบวงกรมวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่พวกนี้บีบจายคุณได
แลกกับที่คุณตองไปเหาหอนปฏิปกษการเมืองใหเขา แลกกับที่แมกระทั่งหันมาแวงกัดเจาของบานคือประชาชน
แตหนังสือ พิมพ สื่อ คนขาวติดเสพสุขไปซะแลวในรอบเกือบ 20 ปมานี้ จะใหกลับไปไสแหง ไมรูสิ้นเดือนมีเงินเดือน
จายมั๊ย ตองหุงขาวหมอแกงหมอไวที่โรงพิมพตมมามาปลากระปองอยางที่พวกผมเคย เจอแตกอน...มันนึกกันไม
ออกแลว
กลับมาเหี้ยตัวพอคายเนชั่น
เหตุการณพฤษภาทมิฬ2535นั้น ชาวบานบาดเจ็บลมตายกัน หลังจากนั้นเลือกตั้งใหม ประชาธิปตยเปนรัฐบาล ชวน
เปนนายกฯ คุณหญิงฉุยฉายเมียพี่แปะเปนรัฐมนตรีคุมสื่อ หยุนก็โพนทะนาวาที่มันบาดเจ็บลมตายกันมากก็เพราะรสช.
ปดกั้นสื่อ ทีวีไมเปนอิสระ ตองแจงเกิดทีวีอิสระซักชอง (Independent TeleVision-ITV) ก็เกิดมาดวยประการนี้
หยุนชงเองก็ตบเองกินเอง แลวกลัวคูแขงมากก็เสนอคาสัมปทานแมงบานเทาโรคหลายหมื่นลานบาท ทั้งที่ชอง 3
ชอง 7 นี่ไมกี่รอยลาน
ทํา ไปทํามาก็อยางที่รู มันทีวีสไตลหยุนคือออกแนวๆ ฮารดคอรเรื่องการเมือง แวดวงคนดูก็จํากัด ชาวบานก็ยังดู
จําเลยรัก ดาวพระศุกร บานทรายทองชอง3ชอง7กันไป โคดสะนาก็ไมพอเลี้ยง ก็ติดคาสัมปทาน ติดมาติดไปหลาย
เงินก็อาศัยความเปนคนปกษใตไปหาคุณหญิงฉุยฉายคนปกษใต ดวยกัน คุณหญิงก็ใจดีลดแหลกแจกสะบัด
เขาใจวาโดนฝายคานดาดักคอไว.... หยุนก็แคนตาแมนกลับไป
ทีนี้เหลี่ยมจะเขาวงการการเมือง ก็เห็นวาตอนกอนนั้นเคยเอาตังคใหอาจารยเจิมไปตั้งบริษัททําวิทยุนี่แมง ดีเวย
เหลี่ยมกลายเปนคนภาพลักษณแหลมระดับนองๆ
บิลลฺเกตสไปแลว
เปนอัศวินคลื่นลูกที่สามกันโนน....ก็เลยวา
ไหนๆ กูจะลงการเมืองแลว ก็เอาตังคที่รวยจากตลาดหุนนี่ไปซื้อทีวีมาไวในมือซักชอง เอาไวเปนไมกันหมา กับ
เอาไวเชียรตัวเอง
ก็เลยเขาไปเทกโอเวอร ITVจากไทยพาณิชย เครือทรัพยสิน เตะกนพวกหยุนเนชั่นที่เวลานั้นเปนผูถือหุนสวนนอย
(แตเสียงดังกวา ทรัพยสินเพราะมันคุมการทําขาวออกITV) ออกไป
หยุนตองระเห็จไปเปด เนชั่นแชนัล อยูกับTTVของลุงไกรวัฒน ลูกนองเกาเหลี่ยมที่เคยไปบุกเบิกทีวีใหเหลี่ยมที่เขมร
.. หยุนเลยพนโทษ ตาย แตไมวายโดนตามบี้ เพราะทีทีวีหรือเนชั่นแชนัลมันดูไดแคในกรุงเทพฯ หยุนก็เลนซิกแซ็ก
ไปยิงสัญญาณเมืองนอกเขามา กะเผยแพรสัญญาณทั้งประเทศ
เหลี่ยม เลยตามบี้วา เฮยทําผิดสัญญา แบบนี้อาจไมตองเกรงใจลูกนองเกาลุงไกรวัฒนเจาของสัมปทาน ก็ฟองกัน
นัวเนีย หยุนก็ออกอากาศทั่วประเทศไมได หาโฆษณาก็ไดจํากัด(ดัง นั้นอยาสงสัยวาทําไมหยุนเนชั่น กับพวก
เด็กๆ ของหยุนอยางสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญถึงไดตามฟาดฟนเหลี่ยมชนิดที่วา ลืมไปเลยวาไอพวกเหี้ย
นี่มึงยังเปนสื่อกันอยูมั๊ยสัดดด..)

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

3-85

พอหยุนโดนเตะพนไอทีวี หยุนไมไปเปลาๆ ดันฝากไขทิ้งไว30กวาชีวิต ในนั้นมีกรุณา บัวคําศรี รองเลขาสนนท.ที่รู
ใจของ ปริญญา เทวานฤมิตกุล เปนเลขาธิการยุคพฤษภาทมิฬ (โดยมีอาจารยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนประธานที่
ปรึกษาสนนท.ยุคนั้น....โหเรื่องแมงยาว )
ไอพวก 30 กวาชีวิตก็ฟาดงวงฟาดงากับเหลี่ยมวา มึงเปนนายทุนเปนรัฐบาลแลวแทรกแซงสื่อ กรุจะทําขาวดาแมง...
เหลี่ยมก็เฮย เอาไงวะสัดด ตังคก็จายซื้อแลว นึกวาไดทีวีมาชวยพีอาร พวกหานี่ดากูอี๊ก ก็สงลูกนองอยางพวกนิวัฒน
บุญทรง ธํารงไพศาลหรือใครตอใครเขาไปคุมก็คุมไมอยู เพราะมันพูดคนละภาษากัน เด็กสมุนเหลี่ยมพูดภาษานัก
ธุรกิจ ไอ 30 กวาชีวิตพูดภาษาเดียวกับหยุนคือ "แทรกแซงสื้อ คุกคามสื่อ กองบรรณาธิการตองทํางานเปน
อิสระจากนายทุนสื่อ"
เหลี่ยม เลยมาไดสําราญ รอดเพชรที่เลาไปกอนนี้เขามาคุม สําราญก็เอาอยู แลวดึงลูกนองเกาสารพัดมาแทน พวก
30กวาชีวิตก็กลายเปนกบฎไอทีวี
โดนเลิกจางตามระเบียบ
นับแตนั้นเรื่องคุกคามสื่อนี่ก็โดนหยุนกับพวกเนชั่นตี
เหลี่ยมแมงทุกวัน ทั้งที่มันไปไขทิ้งไวเอง...
ตอนกอนรัฐประหาร19กันยายนนี่ ลิ้มเปนคนออกแรงสารพัด หยุนก็ใหไอพวกเบอยางกนก ธีระ เจาะแจะปวนเปยนดา
ตามน้ําตามเพลงไป แตปฏิวัติเสร็จ ไอลิ้มชวดหมดทั้งชอง11ก็โดนรุมตาน ไดไปโผลหนาออกอยูทีสองที จะมายึด
ชอง9ทางพี่ชางมติชนก็สงอาจารยปองไปนั่งเปนกางอยู แถมสหภาพอสมท.ตานใสเสื้อดํายกปายดาแมลิ้ม
แตหยุนเก็บเกี่ยวไป เนียนๆ คือกูไมยึดทั้งชอง แตแหยหางเขาไปเสียบไวหมดทั้ง3 5 7 9 NBT และที่สําคัญสงหยอง
เขาไปควา TPBS ไวตั้งชอง (หยุนแมงเจงมั๊ย โดนไลออกจาก ITV เหมือนหมูหมา ตอมามันลอซะ ITV พัง แลวแจง
เกิดใหมชื่อ TPBS เอาเงินเหลาบุหรี่ป2-3พันลานมาทําฟรีๆ แลวใหไอ หยองเขาไปยึด พวกกบฎไอทีวีสมัยกอนพวก
กรุณา บัวคําศรีกลับมาทุกตัว มีไอแม็ค-เถกิง สมทรัพย มือขวาอาจารยเจิมที่เขียนหนังสือดาเหลี่ยม รูทันทักษิณมา
แชรอีกตัว...)
ที่เปนงี้เพราะสิ่งที่เรียกวา "ขอตกลงกับปศาจ" นั่นแหละ หยุนคนสงขลา ปาคนสงขลา...ปานี่แกเปนพวกกูนิยม 2-3
ขอ คือพวกสงขลา พวกสวนกุหลาบ พวกจปร.อันนี้ไมตองอะไรมาก อยากไดอะไรเอาไปเลย แตมึงตองรับใชกูนะ....
สิ่งที่เราเห็นบนหนา จอทีวี 3 5 7 9 11 TPBS เด็กของหยุนไปแหยหางไวเพียบ ทําสีหนาทาทางกวนสนตีน ปากแบะ
ปากเบะเวลาพูดถึงเหลี่ยม เสื้อแดง ใครดาปาแมงเดือดเปนฟนเปนไฟ โตตอบเปนพัลวันพัลเก
ตอน เหตุการณสงกรานตทมิฬทหารยิงใสกระทืบเสื้อแดงเจ็บตายไมพอ ไอพวกเหี้ยนี่ไปกระทืบซ้ําทางทีวีอีก มันก็มี
ที่ไปที่มายังงี้...นี่คือขอตกลงกับปศาจ เรื่องของโชคมหาศาล เบื้องหลังมันคืออาชญากรรม
การจะพูดถึงสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญอะไรงี้ หากไมพูดเรื่องนี้กอน พวกคุณๆ ก็ไมมีวันเขาใจวามันมีมูลเหตุจูงใจ
อยางไร คนขาวหรือสื่อมันถึงไดเหี้ยหางแดงกันขนาดนี้ได...
กรรมไมแบแลวครับพี่นอง ผมเองก็พูดไมออกไดแตกรอกตา ทําเหี้ยอะไรไมได ก็ตองมาดาแมมันใหพวก
เราฟงนี่ไง.....
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 12:41:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

4-85

2 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน2) : จากไดโนเสารกลายพันธุมาเปน
เหี้ย
วันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
3 พฤษภาคม 2552
*บทความเกี่ยวเนื่อง อยาพลาดตอนแรกของซีรีสนี้ คายเนชั่นขอตกลงกับปศาจ เบื้องหลังโชคมหาศาล มันคือ
อาชญากรรม
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
คน อื่นทําหนังสือพิมพก็รวยหมด พี่ชางก็มติชนเขาตลาดหุน หยุนเอาเนชั่นเขาตลาดหุน ลิ้มก็เอาผูจัดการเขา วัฏจักร
ก็เขา เขาแมงหมด ขนาดหนังสือพิมพตงฮั้วยังเขาได ชัชรินทรบอกกูไมเขา เพราะเดี๋ยวก็ตองวิ่งหาเงินเปนหมาหิว
พอหมาหิวมันหนามืดก็ไมตองเปนคนหนังสือพิมพแลว จะกลายเปนหมาหิวเงิน ซึ่งชัชรินทรพูดไวถูกทุกขอ เพราะพอ
คุณเอาหนังสือพิมพเขาตลาดหุน ทุนคุณตองใหญ ตองแสวงหากําไร มันก็ตองวิ่งหาคนมีอํานาจ ตองเขาไปกราบตีน
เลียตีนเขาเพื่อวาจะไดสัมปทานทีวี สัมปทานคลื่นวิทยุ เสร็จก็เอาไปปนออกอากาศ หาเงินโคดสะนา เอาไปบันทึก
เปนกําไรรายไตรมาส....คนหนังสือพิมพมันก็ตองมาอยูในวังวนระบบ อุปถัมภ
แลวที่ตอนนี้คนดาๆ วาสื่อแมงเอียงเขาขางอํามาตยสนตีน ดาไอเหลี่ยมกระทืบเสื้อแดง เรื่องของเรื่องมันก็มีที่มาที่ไป
ยังงี้ คือเหี้ยกับเหี้ยก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน พวกมึงประชาชนเรียกรองประชาธืปไตยหาเหวอะไรกูไมเกี่ยว กูจะทํามาหา
แดกกันไป มันก็ชวยๆ กันไปยังงี้
(2) สื่อ : จากไดโนเสารวิวัฒนาการมาเปนเหี้ย หากไมเหี้ยก็สูญพันธุ

ชัชรินทร ไชยวัฒน อดีตผูอํานวยการหนังสือพิมพมาตุภูมิรายวัน และอาทิตยขาวพิเศษรายสัปดาห
คือ ชัชรินทรนี่เคาเปนคนดี ในบรรดาคนหนังสือพิมพเหี้ยๆ เต็มบานเต็มเมือง อาจเพราะความไมเหี้ยนี่
แหละ เอาไปเอามาเลยเอาตัวไมรอด เจงซะงั้น
ชัชรินทร ประสบความสําเร็จเร็วนะ เปนเจาของหนังสือพมพรายสัปคืออาทิตยตั้งแตอายุ 20 กวา (ตอมาโดนปด
เปลี่ยนชื่อเปนวาเลน ที่ผมจําไดเชน วิวัฒน อาทิตยวิวัฒน ขาวพิเศษ) แลวก็เคยมีเลมรายวันคือมาตุภูมิ ตอนนั้นเปน
หัวขาวดําทําแขงกับมติชนของพี่ชาง แตสายปานสั้นเลยเจงไปกอน
พี่ชาง (ขรรคชัย บุนปาน เจาของคายมติชน) ชอบคบคนมีอํานาจ พอมีอํานาจก็มีเงิน พี่ชางก็มีเงินทําหนังสือพิมพตอ
สายปานมาไดเรื่อยๆ
ชัช เขาชอบคบคนไมมีอํานาจ อยางเสธ.ชํานาญนี่ตกกระปองในทบ.ไปแลว หรือพวกสันต จิตรปฎิมา ก็กลายเปน
กบฎเมษาฮาวาย หรือพี่ฉิ่งอดีตแมทัพ4ก็ปราบเปนแตคอมฯหาตังคไมเปนเหมือนนายพลคนอื่น นักการเมืองก็คบพวก

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

5-85

นักคิดนักทําอยางพี่คนิณอะไรนี่นะ พอใครมีอํานาจแกก็ไมคบ เคยคบปยะณัฐอยูพักนึง แกก็เขาไปปฏิรูปชอง11ไดมี
รายการดีๆ หลายรายการพอสมควร
สรุปคือยัง งี้ชัชรินทรคบพวกนักอุดมคติ พี่ชางคบพวกมีอํานาจพวกดลบันดาลหาเงินทองหลอเลี้ยงได แตพี่ชางก็ไม
เหี้ยถึงขั้นทําหนังสือพิมพสนตีนนะ แกก็ใหมืออาชีพทํามติชนออกมาอยางที่เราเห็นๆ กัน
ชัชรินทรไมคบพวก มีอํานาจไมเทาไหรเสือกตามเลนเขาเรื่อย เลยโดนเด็กบิ๊กจิ๋วตีกบาลเลือดอาบมาแลว ตอนรสช.
ฉบับอื่นหลบหมด ก็มีชัชรินทรนี่ชนรสช.อยูโดเดฉบับเดียวมั๊ง แตตอนใกลชนะแลวสนธิคอยมาเลนรสช.เต็มๆ
คนอื่นทําหนังสือพิมพก็ รวยหมดพี่ชางก็มติชนเขาตลาดหุน หยุนเอาเนชั่นเขาตลาดหุน ลิ้มเอาผูจัดการเขา วัฏจักร
หนังสือพิมพสมัครงานก็เขา เขาแมงหมด ขนาดหนังสือพิมพตงฮั้วยังเขาได
ชัชรินทรก็บอกกูไมเขา เพราะเดี๋ยวก็ตองวิ่งหาเงินเปนหมาหิว พอหมาหิวมันหนามืดก็ไมตองเปนคนหนังสือพิมพแลว
จะกลายเปนหมาหิวเงิน
ซึ่ง ชัชรินทรพูดไวถูกทุกขอ เพราะพอคุณเอาหนังสือพืมพเขาตลาดหุน ทุนคุณตองใหญ ตองแสวงหากําไร มันก็ตอง
วิ่งหาคนมีอํานาจ (บานเมืองเราใครมีอํานาจหละ ก็ทหาร แลวก็นายของพวกทหาร) มันก็ตองวิ่งเขาไปกราบตีนเลีย
ตีนเขาเพื่อวาจะได สัมปทานทีวี สัมปทานคลื่นวิทยุ เสร็จก็เอาไปปนออกอากาศ หาเงินโคดสะนา เอาไปบันทึกเปน
กําไรรายไตรมาส....คนหนังสือพิมพมันก็ตองมาอยูในวังวนระบบ อุปถัมภ
แลวที่ตอนนี้คนดาๆ วาสื่อแมงเอียงเขาขางอํามาตยสนตีน ดาไอเหลี่ยมกระทืบเสื้อแดง เรื่องของเรื่องมันก็มีที่มาที่ไป
ยังงี้ คือเหี้ยกับเหี้ยก็ตองพึ่งพาอาศัยกัน พวกมึงประชาชนเรียกรองประชาธืปไตยหาเหวอะไรกูไมเกี่ยว กูจะทํามาหา
แดกกันไป มันก็ชวยๆ กันไปยังงี้
ผมขอแทรกตรง นี้หนอยหนึ่งมีคนถามมากวาตอนสงกรานตทมิฬรัฐไปใชพรก.ฉุกเฉินควบคุมสื่อ มากเหรอ สื่อมันถึง
ไดออกขาวดาเสื้อแดงชิบหายวายวอด แลวก็เขาขางรัฐบาลหนาดานๆ ..ก็อยางที่ผมเลาไปแลวไงครับวา พวกนี้มัน
วิวัฒนาการมาเปนเหี้ยหมดแลว เหี้ยเอากับเหี้ยนึกออกใชมั๊ย
มัน สมประโยชนกัน อุปถัมภกันไปมา ไอพวกกลุมพลังอํานาจและอํานาจลึกลับก็อยากหาคนชวยเชียร หาหมาไวเหา
ไวกัดศัตรู ไอพวกสื่อก็อยากไดคลื่น ไดสัมปทานทีวี วิทยุ อยากไดโฆษณา มันก็สมประโยชนกัน กับไอพวกสื่อมันก็มี
คดีเกากับไอเหลี่ยมอยูเยอะ มันอยากเช็กบิลอยูแลวเปนทุนเดิม
รัฐจะไปทําอะไรไปบีบอะไรสื่อหละ คือเทียบกับวาสื่อเปนผูหญิง รัฐเปนผูชาย แครัฐแตะขาเบาๆ สื่อแมงก็ถางซะจน
น้ําบานแลว... ไมรูจะเทียบกับอะไร เลยเทียบใหแมงจัญไรอยางนี้แหละ
ชัชรินทรไมทํายัง งี้เขาเคยพูดไวทํานองวา ไมตองมาหวงกูหรอกวา กูจะสูญพันธุแบบไดโนเสาร (คือตอนนั้นเด็กพี่
ชางนี่แหละ อาจอารมณติดพันมาวาสมัยกอนมติชนเปนคูกัดกับมาตุภูมิรายวันของชัชรินทร ไปดาชัชเขาวา มึงไม
ปรับตัวเขาตลาดหุนแบบพวกกูมึงจะสูญพันธุแบบไดโนเสาร)ถึงกูจะสูญ
พันธุก็ไมหนักกบาลใคร
ดีกวาใหกู
วิวัฒนาการจากไดโนเสารไปเปนเหี้ยแบบพวกมึง... อันนี้ถือวา เปนคําพูดสั่นสะเทือนวงการพอประมาณ
เรื่องก็เปนอยางคาด คือชัชรินทรก็สูญพันธุ จากเคยมีรายวันรายสัปฯหายหมด เจง สวนพวกที่วิวัฒนาการตอนนี้ก็
วิวัฒนาการมาเปนเหี้ยตัวพอ อยางที่เห็นๆ ตอนสงกรานตทมิฬไง
สวนที่แฟนๆ ของชัชรินทรสงสัยวา ทําไมหลังในตอนนี้เขาออกแนวเหลืองๆ ในตอนหลัง ผมวาก็ไมเหลืองอื๋อนา
เกลียดหรอก ชัชรินทรเขาหันไปทางเลนทางใน ศาสนาเปรียบเทียบอะไรงี้ เสียดายเขาอยูคือเขาเกิดไวโตเร็วเจง
กอน เลยแกกอนใคร หันมาพูดเรื่องวัดวาศาสนามัสยิดโบสถอะไรไปแลว ทั้งที่วัยอยางเขานี่ถือวา mature นาจะทํา
อะไรใหวงการไดมากกวาที่เปน
ดา มาตั้งมาก ดันมาเชียรชัชรินทรหวะ...แตมุมดานลบก็คงมีหนะนะผมวา คือหากเขาปรับตัวอีกนี๊ด คงไมตองเจง คือ
ไมตองวัฒนาการไปเปนเหี้ยอะไรที่ไหนหรอก เอาแควิวัฒนาการมาเปนกิ้งกากิ้งกือ แลวยังรักษาแนวทางของตัวเอง
ไวได ไมกลายเปนสื่อสนตีนอยางที่เห็นกันตอนนี้ก็นาจะเวิรกกวา
หรือวาเมืองไทยแมงเปนซะงี้ คือเหี้ยใหสุดตีนแลวพวกมึงจะอยูรอด...กอดอุดมคติก็ตายหาซะเหอะ อะไรงี้
เหรอ เฮอชีวิต

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

6-85

สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแกว) ผูกอตั้งสํานักขาวINNซึ่งมีบทบาทสกัดไมใหณรงค วงศวรรณขึ้นเปน
นายกรัฐมนตรี ในที่สุดบิ๊กสุตองเสียสัตยเพื่อชาติมาเปน นําไปสูเหตุการณพฤษภาทมิฬ และเขาตองตามไปแกไขใน
ตอนจบของเหตุการณแบบลึกลับ
ทีนี้ เพื่อตอบคําถามวาทําไมชัชรินทรดูจะออกแนวเหลืองๆ ผมก็เลยเลาเรื่องนี้ใหฟง เปนเรื่องที่ชัชรินทร
เคยบอกคนใกลชิดวาเขาจะเก็บเรื่องนี้ใหตายไปกับตัว ...
อยางที่ผมเลาไปวาชัชรินทรชอบคบคนไมมีอํานาจ หรือหมดอํานาจแลว มันก็มีองคกรหนึ่งเคยมีอํานาจ ดันมาหมด
อํานาจเพราะปาแตก ก็คือพรรคคอมมิวนิสต...ชัชรินทรก็ไปเอาพิรุณ ฉัตรวณิชกุล กรรมการกลางพรรคฯมาลง
สัมภาษณในหนังสือรายสัปดาหของเขา พิรุณก็พูดไปหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องสมัชชา4พคท.ที่ทําใหปาแตก แลวก็แนว
ทางการตอสูดวยอาวุธ
แตความซวยมาเยือน ทางการจับพิรุณไดพรอมกับเมียคืออาจารยชล ตอนนั้นตั้งทองแกอยูเปนที่นาอนาถมาก ชัช
รินทรก็ตองไปนอนคุกดวย ตรงนี้จะเห็นวาชัชโดนคุกขอหาเปน ”แดง” มาวันนีเ้ สือกออก ”เหลือง” นี่คนคงงองู2ตัว
แดก
ชัชรินทรยังมีความสนิท สนมกับพวกปาแตกอีกหลาย ในนั้นรวมทั้งคนเขียนหนังสือเรื่อง ”จากดอยยาวถึงภูผาจิ” ชื่อ
นามปากกาจันทนา ฟองทะเล ฟงแลวออกหญิงแตแกเปนผูชายนะฮะ แลวก็ไปทํางานที่มหาลัยรังสิต กลายเปนมือ
ขวาดร.อาทิตย อุไรรัตนไป
ในยุครสช.มีการตั้งพรรค สามัคคีธรรมขึ้นพอเลี้ยงณรงค วงศวรรณ เปนหัวหนาพรรค สวนประธานสภาดร.อาทิตยได
เปน และเปนหนแรกในรอบหลายสิบปที่ใหประธานสภาผูแทน เปนประธานรัฐสภา มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อทูลเกลาใคร
เปนนายกฯ
ตามคิวก็ตองเปนพอเลี้ยงณรงค แตพอเลี้ยงณรงคดันโดนสํานักขาวINNที่เพิ่งตั้งไดหมาดๆ แฉวาแกคาผงขาวตรา
สิงโตคูเหยียบลูกโลก จนอเมริกาไมใหวีซาเขาประเทศ
สํานัก ขาว INN นั้นกอตั้งโดยเพื่อนผมคือไอตอย-สนธิญาณ หนูแกว (ตอนหลังมาเปลี่ยนเปนชื่นฤทัยในธรรม เพราะ
มันชักแกวัด) ไอตอยนี่เปนคนปกษใต ตัวดําสะตอพันธุแท เขาปามาออกมายังไงไมรู เสือกไปสนิทกับอาจารยจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยาซะงั้น อาจารยจิรายุก็คือผูอํานวยการทรัพยสินฯ ไง พูดงายๆ คือคนหาเงินใหขางบน
ไอตอยก็ใหอาจารยจิรายุหนุนตั้งสํานักขาวขึ้นมา สวนวา INN ไปเลนพอเลี้ยงณรงคจนชวดเกาอี้นายกฯ เลยไปจบที่สุ
จินดา จนบานปลายเปนพฤษภาทมิฬนี่ถือเปน ”แผนสมคบคิด” กันหรือเปลา ผมก็ไมอยากเดา เพราะไมมีขอมูล
สนับสนุน แตมันมีความเปนไปเปนมาอยางนี้ ใครจะอยากสงสัยก็เชิญ ผมไมเกี่ยว
พอเกิดพฤษภาทมิฬ ในหลวงเรียกเด็กๆ เขาไปหมอบ แลวฟาดกนคนละปาบใหเลิก แตปญหาไมจบ เพราะตองตั้ง
นายกฯ ใหม พวกพรรคสามัคคีธรรมก็หนาดานบอกวา ก็พวกประทวงอยากไดนายกฯจากการเลือกตั้งไมใชเหรอ งั้น

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

7-85

พวกกูก็ขอใชสิทธิ์ใหหัวหนาพรรคคนใหมคือพล.อ.อ.สมบุญ ระหงส เปนนายกฯ คนก็ยี้กันทั้งประเทศ ขอใหยุบสภา
แตตอนนั้นนายกฯก็ไมมี มันก็ตองหา หาไมโดนใจเดี๋ยวมีม็อบภาค2อีก เพราะม็อบยังแตกสนิท ไอตูจตุพรพาคนหลบ
ไปสมรภูมิม.รามฯ อยู
อันนี้เรื่องของเรื่องเลยมา ถึงบทตัวพระออกโรง คือชัชรินทรนี่รูจักกับจันทนา ฟองทะเล มือขวาของดร.อาทิตยที่เปน
ประธานสภา อีกฟากก็สนิทกับไอตอย มือขวาอาจารยจิรายุชนิดเปนพี่นองรักกันมาก ชัชรินทรเลยตองเปน match
maker ไป
ชัชรินทรเลาใหคนใกลชิดฟงวา เขาก็ไดตัวประธานสภามาอยูกับเขา แลวเขาก็ไดดร.จิรายุพาเขาวัง ตอนเขาวังไป
นี่ชัชรินทรซึ่งเคยถูกจับขอหาคอมฯก็บอกวาทึ่งมาก เพราะในหองทรงงานเต็มไปดวยเครื่องมือเครื่องไมไฮเทค ชนิด
ที่วาแฟกซนี่เพิ่งมีกันในเมืองไทยตอนนั้น แตหองทรงงานนั้นนาจะมีอินเตอรเน็ตใชกันแลว... อยาลืมวาเปน พ.ศ.
2535 นะ
ขอขามเรื่องวงในไป เดี๋ยวผมจะซวยฐานรูมากแลวเอามาเผยในที่แจง สรุปก็คือตามที่คนไทยและชาวโลกตกตะลึง
กันตอนนั้นคือ
แทนที่รถของวังจะนําตราตั้งพระบรมราชโองการไปบานพล.อ.อ.สมบุญ
ที่แตงตัวชุดขาวรออยู
ทามกลางสํานักขาวเพียบ และเสียงคนดาแมทั้งประเทศ ก็ขับเลยไปบานนายอานันท ปนยารชุน และก็เรียบรอย
โรงเรียนจิตรลดาอยางที่รูกัน อานันทเปนนายกบระราชทานรอบ2!
ความสัมพันธของชัชรินทรกับสนธิญาณ ก็เหนียวแนนยาวนานมาปานนี้ ตอนนี้สนธิญาณก็ตั้งกลุมหาเหวอะไรซักอยาง
มั้ง ที่ใหสินบน1ลานจับไอเหลี่ยมนั่นแหละ สวนชัชรินทรก็มาสัมพันธกับพี่เปลว ไทยโพสตที่แกเกลียดเหลี่ยมยังกะขี้
ดวย ก็เลยอาจจะเหลืองไปดวยเหตุวาทึ่งอึ้งเสียวดวย แลวก็เปนเรื่องของขอมูลดวย
คนหนังสือพิมพนี่อยางผมดา ไปหากไมขายวิญญาณใหซาตานเพราะกลายเปนหมาหิวเงิน ก็อาจขายดวย
เหตุผลพิเศษอื่นๆ อยางกรณีของชัชรินทรนี่ไมรูขายไปหรือยัง ก็ลองสดับดู...
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 07:49:00 กอนเที่ยง

8-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

3 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห
เจาะลึกสําราญ รอดเพชร

(ตอน3)

:ลิ้มนักแบล็กเมลเจอแบล็กลิสต

วันอาทิตย, พฤษภาคม 03, 2009

มีแคมารคเทานั้น...?! สถานีขาว TNN ของ TRUE VISION พาดหัวขาวที่ลิ้มแถลงวันนี้ไดแทนปรากฏการณ
ทั้งหมดคือมี "แค" อภิสิทธิ์เทานั้นที่โทรมาแสดงความเปนหวง นาทีนี้ใครจะหนาวยะเยือกถึงขั้วหัวใจเทากับลิ้มคงไม
มีแลว
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
3 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
สําราญ รอดเพชร : หนี้แคนเหลี่ยม กับบุญคุณของลิ้ม

สําราญ เดิมเปนคนประนีประนอมไมเคยฟนธงเลยในชีวิต แตฤทธิ์แคนเหลี่ยมเขี่ยออกมาจากไอทีวีทั้งที่ไปชวยปราบ
กบฎใหก็ไดสัญญาณ ตายเปนตายจากลิ้มนี่ลุยถั่วกับเหลี่ยม จนเหลี่ยมพังอยางที่เห็น

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

9-85

สําราญ ในความเห็นของผมเปนคนนารักครับ ฝรั่งเรียกวา nice guy คือไมคอยเปนพิษเปนภัยกับใคร ประนีประนอม
แตตอนมาสังกัดคายลิ้มนี่กลายเปนคนละคน

คนทั่วไปเรียกวานาราญ หรือสําราญ คนที่บานลุมน้ําปากพนังเรียกวา "ไอออด" ไอออดเคยเปนครูโรงเรียนเอกชนมา
กอน เคยเขียนบทกวีไวเลมหนึ่ง แลวตอมาลาออกมาเปนนักขาวอยูหลายหัว จนโคจรมาเจอชัชรินทร ชัยวัฒนตอนที่
ทํามาตุภูมิรายวัน แขงกับมติชนของพี่ชาง
ทําอยูจน เจง เหลือแครายสัปฯคืออาทิตยใหทํา พรรคพวกก็แตกกระสานซานเซ็นไปอยูหัวอื่นหมด เหลือสําราญอยู
เฝาที่นี่ ดวยความหวังวาซักวันชัชรินทรจะหาเงินมาทํารายวันได รอแลวรอเลาเฝาแตรอ ชัชรินทรก็ไมมีทางฟนชีพ
มาตุภูมิได สําราญก็เลยโบยบินไปแนวหนา ตอมาก็เนชั่นของหยุน แลวไปจับมือกับดนัยทําวิทยุอยางที่คุณวา
แลวตอมาก็ไปทําหนังสือ แนวเศรษฐกิจการเงินกับสุนันท ศรีจันทราชื่อไทยไฟแนนเชียล คุมดานขาวการเมือง ก็อยู
จนสุนันทเจงเลยมั้ง ทีนี้เหลี่ยมเขาไปเทกโอเวอรITVจากทรัพยสิน เตะกนพวกหยุนเนชั่นออกไป หยุนตองระเห็จไป
เปดเนชั่นแชนัล อยูกับทีทีวีของลุงไกรวัฒน ลูกนองเกาเหลี่ยมที่เคยไปยบุกเบิกทีวีใหเหลี่ยมที่เขมร..หยุนเลยพน
โทษ ตาย แตไมวายโดนตามบี้ เพราะทีทีวีหรือเนชั่นแชนัลมันดูไดแคในกรุงเทพฯ หยุนก็เลนซิกแซ็กไปยิงสัญญาณ
เมืองนอกเขามา กะเผยแพรสัญญาณทั้งประเทศ
เหลี่ยม เลยตามบี้วา เฮยทําผิดสัญญา แบบนี้อาจไมตองเกรงใจลูกนองเกาลุงไกรวัฒนเจาของสัมปทาน ก็ฟองกัน
นัวเนีย หยุนก็ออกอากาศทั่วประเทศไมได หาโฆษณาก็ไดจํากัด (ดังนั้นอยาสงสัยวาทําไมหยุนเนชั่น กับพวกเด็กๆ
ของหยุนอยางสรยุทธ กนก ธีระ จอมขวัญถึงไดตามฟาดฟนเหลี่ยมชนิดที่วา ลืมไปเลยวาไอพวกเหี้ยนี่มึงยังเปนสื่อ
กันอยูมั๊ยสัดดด..)
ตัด กลับมาเรื่องสําราญ พอหยุนโดนเตะพนไอทีวี หยุนไมไปเปลาๆ ดันฝากไขทิ้งไว30กวาชีวิต ในนั้นมีกรุณา บัวคํา
ศรี รองเลขาสนนท.ที่รูใจของปริญญา เทวานฤมิตกุล เปนเลขาธิการยุคพฤษภาทมิฬ (โดยมีอาจารยอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ เปนประธานที่ปรึกษาสนนท.ยุคนั้น....โหเรื่องแมงยาว ขอตัดกลับไปเรื่องสําราญนะ)
ไอพวก30กวาชีวิตก็ฟาดงวงฟาดงากับ เหลี่ยมวา มึงเปนนายทุนเปนรัฐบาลแลวแทรกแซงสื่อ กรุจะทําขาวดาแมง...
เหลี่ยมก็เฮย เอาไงวะสัดด ตังคก็จายซื้อแลว นึกวาไดทีวีมาชวยพีอาร พวกหานี่ดากูอี๊ก ก็สงลูกนองอยางพวกนิวัฒน
บุญทรง ธํารงไพศาล (ชื่อแมงยาว ชักลืม) หรือใครตอใครเขาไปคุมก็คุมไมอยู เพราะมันพูดคนละภาษากัน เลยมาได
สําราญนี่เขามาคุม สําราญก็เอาอยู แลวดึงลูกนองเกาสารพัดมาแทน พวก30กวาชีวิตก็กลายเปนกบฎไอทีวี โดนเลิก
จางตามระเบียบ นับแตนั้นเรื่องคุกคามสื่อนี่ก็โดนหยุนกับพวกเนชั่นตีเหลี่ยมแมงทุกวัน ทั้งที่มันไปไขทิ้งไวเอง...
สําราญก็โอเคพาไอทีวีไปได แตเหลี่ยมก็ถือวาบทบาทก็มีให เงินเดือนอะไรก็ให ตีกอลฟไมเปนก็พาไปตี แลวกู
ขอใหเชียรกูหนอย กับเปนหมาคอยเหาพวกสื่อหรือฝายคานที่จะมากัดกู แคนี้ไมไดเหรอ ออเปนจรรยาบรรณสื่อเหรอ
มึง เปนกลางนักใชมั๊ย ตอนนั้นเหลี่ยมก็เหลิงมากแลว เพราะชนะเลือกตั้งชนะตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ก็ปลดสําราญ
กลางอากาศซะ หาใครที่ใชงายๆ มาแทน
สําราญก็ตกสภาพหมาลา เนื้อ ยังไมแกโดนปลดระวาง แดกเหลานั่งเฉาอยูหลายวัน คํานูณก็มาหาพาเขาพบสนธิลิ้ม
ตอนนั้นสนธิลิ้มยังดีกับเหลี่ยมอยู ก็ไปคุยกับเหลี่ยมอีทาไหนไมรู ก็กะวาจะใหชอง11คลอดลูกมาชื่อ11news1แลวให
สัมปทานลิ้ม...ลิ้มก็พาสําราญ ไปดู ไปเจอก็โอโหลงทุนซื้อสาพัดอุปกรณมาเตรียมออนแอร 11 News 1
แต ตอนนั้นเหลี่ยมกําลังเหลิง ก็ชักรําคาญลิ้มวาแมงแบล็กเมลกูไดตลอด เดี๋ยวจะเอาไอนั่น เดี๋ยวจะเอาไอนี่ สัดดด
กรูไมให ประมาทลิ้มไปหนอยวางั้นเหอะ ลิ้มก็เลยเริ่มสัญจรรายสัปดาหที่ธรรมศาสตร ไปสวนลุม ก็ไดสําราญเปน
โฆษกเวทีให
สําราญเดิมเปนคนประนีประนอมไม เคยฟนธงเลยในชีวิต แตฤทธิ์แคนเหลี่ยมเขี่ยออกมาจากไอทีวีทั้งที่ไปชวยปราบ
กบฎใหก็ไดสัญญาณ ตายเปนตายจากลิ้มนี่ลุยถั่วกับเหลี่ยม จนเหลี่ยมพังอยางที่เห็น
สําราญ ไดรับรางวัลเปน สมาชิกสนช.หลัง19กันยาฯ แลวก็มาลงส.ส.บางกะป แพไอบรูคดาราไปไมกี่แตมมั้ง เลย
สอบตก กลับมาเปนโฆษกพันธมิตร หลังยึดสนามบินตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ ลิ้มสงประกวดไปเปนผูชวยรัฐมนตรีวัฒนธรรม
แตกรรมเวรที่สําราญเคย กอทั้งในฐานะโฆษกพันธมิตร ที่สําคัญไอออดของเรานี่ชอบ"เอา"เปนอันมาก ไดโอกาสวา
เมียเปนพยาบาลอยูเวรกะดึก กอนไปรับเมียก็แวะอาบน้ําตามอางเปนประจํา แลวเสือกจะมาคุมกระทรวงวัฒนาธรรม
คนก็รุมดา

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

10-85

ตอนนี้ก็เลยเปนวาที่รัฐมนตรีไปพลางๆ แลวกันนะออดนะ
คํานูณ :จากคอมสันติบาลมาเปนองครักษพิทักษสถาบัน

แต กอนมันก็คอมสายสันติบาล แลวจูๆ อยูดีๆ มันกลับใจเหรอ?... ก็เปลาครับ มันก็ตองตามนายมันคือ ไอหารากลิ้ม
นั่นแหละ แตมันเปนหัวคิดใหดวย คือมันเสนอยุทธวิธีวาจะชนะไอเหลี่ยมไดก็เอา "ชาติ ศาสน กษัตริย" นี่แหละมาสู
แมงก็เลยเดินแนวทางขวาจัดที่พวกมันเคยดาสมัย6ตุลานั่นแหละ
สวนไอนูณนี่ทุกคนรูจักมันดี แตกอนมันไมเปนแบบที่เห็นออกทีวีตอนนี้
ไอหานี่ 5 ย. เต็มตีน เสื้อยืด สะพายยาม กางเกงยีนส ผมยาว รองเทายาง ศัพทแสงพูดทีก็ชีวทัศน โลกทัศน
พัดลมตูเย็น คือซายจา
ถอดแบบมาจากผิน บัวออน คอมกลับใจ ซายสันติบาล
ไอนูณเคยเปนเลขาศูนยนิสิตมาในป 2518 ไง กอน 6 ตุลานิดหนอย แลวคิดไหมวามันไมใชคอม
แตทุกวันนี้ตองปกปองสถาบันกันชิบหาย จูๆ อยูดีๆ มันกลับใจเหรอ
ก็เปลาครับ มันก็ตองตามนายมันคือไอหารากลิ้มนั่นแหละ แตมันเปนหัวคิดใหดวย คือมันเสนอยุทธวิธีวาจะชนะไอ
เหลี่ยมไดก็เอา "ชาติ ศาสน กษัตริย" นี่แหละมาสู แมงก็เลยเดินแนวทางขวาจัดที่พวกมันเคยดาสมัย6ตุลานั่นแหละ
แตปก ปองไปปกปองมา ไอพวกหานี่ดันสรางแนวรวมมุมกลับใหพวกตอตานเจาบานเลย แตกอนเวบปาเดียวกันมีอยู
ไมกี่หนอ ก็สมศักดิ์ ธนพล อุเชนทร กับเด็กจุฬาลูกศิษยจารยใจ2-3คน ตอนนี้แมงระบาดไปทั้งประเทศ
เพราะงั้นพวกเราอยาไปดาคํานูณกับลิ้ม ปลอยใหมันปกปองมากๆ เรงมือใหหนักขึ้น แมงจะจะไดชิปหายกันไวขึ้น นี่
พูดจริง ไมไดประชด
สมเกียรติ พงษไพบูลย : ซายโซดากลั่นที่ตองมาเลนบทขวาจัด

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

11-85

สัมพันธยาวนาน-สม เกียรติ พงษไพบูลย (ซาย) กับสําราญ รอดเพชร มีสายสัมพันธในแวดวงสื่อมายาวนานตั้งแต
ยังหนาละออน จนมาบรรจบกันอีกครั้งที่ม็อบพันธมิตร
จารยสมเกียรตินี่ ก็จะมีสายสัมพันธกับอาจารยโตงไกรศักดิ์ กับสําราญ รอดเพชร เพราะสําราญนี่เปนครูมากอนก็รูจัก
กันมากอน เลยเรียกสมเกียรติสงงานพวกแวดวงครูมาลงหนังสือพิมพ ใหคาเรื่องไปก็กินเหลาหมด แตโซดาแกกลั่น
เอง
จารย สมเกียรตินี่แกเปนพวกสายอาจารยโตงไกรศักดิ์ เคลื่อนไหวแนวซายปามากอน พอปาแตกก็ลดโทนมาเปนแดง
อมชมพูแถวๆ โคราช บุรีรัมย สารคาม แกไวงไขไวเยอะ ผมไปกินเหลาบานแกบอยในวค.ราชสีมา คือเวลาจะไปทํา
ขาวปาสมัยกอน ตองแวะหาแก
แกเปนคนดีมัธยัสถ แดกเหลาทั้งทีนี่แกกลั่นโซดาเอง พวกโซดาสิงหนี่ไมเคยไดกินเงินสมเกียรติ อันนี้มันเปนเสนห
ในการกินเหลากับสมเกียรติชนิดหนึ่ง
คือแกก็กิน เงินเดือนครู แตเคลื่อนไหวการเมืองสัมพันธกับพวกเอ็นจีโออีสาน พวกแกเลยมาก แตคนเกลียดก็ไมนอย
เพราะความปากหมา ผมเองตอนเมาๆ กันก็เคยเกือบโดดถีบแบบไอเกงไปหลายทีเหมือนกัน คือมิตรหรือศัตรูไมรูกู
ขอปากหมาดาไวกอน
แกก็จะมีสายสัมพันธกับ อาจารยโตงไกรศักดิ์กับสําราญ รอดเพชร เพราะสําราญนี่เปนครูมากอนก็รูจักกันมากอน เลย
เรียกสมเกียรติสงงานพวกแวดวงครูมาลงหนังสือพิมพ ใหคาเรื่องไปก็กินเหลาหมด แตโซดาแกกลั่นเอง
ถามวาพวกอาจารยสม เกียรตินี่นะปกปองสถาบัน เวลาผมไปเมากับแกก็ดาชิปหาย ไมดาอยางเดียวพวกนี้จะลอเขา
ดวย อาจารยโตงนี่เรียก "นานีๆ " ทุกคํา แลวเรียกแมในหลวงวา "เด็จยายๆ " ทุกคํานะ เพราะทานผูหญิงบุญเรือนนี่
เคยรับใชในวังสระปทุมใหสมเด็จยามากอน แตเพราะแกเปนซาย ออกแนวโปรเวียดนามดวย แกก็เลยดาชิบหาย
มาทุกวันนี้พวกนี้บอกปกปองสถาบัน ใครจะเชื่อก็เชื่อ แตผมพูดไดคําเดียวสั้นๆ คือ สนตีนแหนะ!
สมศักดิ์ โก:หมวกนี่ไมใชใสบังหัวลานอยางเดียว มีที่มา

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

12-85

สมศักดิ์นี่ไมรูจัก นอกสายตานะวาไปแลว
แตพวกผูนําสหภาพนี่ซายทุกตัวครับ ที่แกชอบใสหมวกสไตลเสกสรรคนั่น ไมไดปดหัวลานอยางเดียว
มันเปนเครื่องแบบของนักปฏิวัติเขาครับ
รสนาแตงงานในทัศนะใหม:เปยกธงชัยคนขี่หลังเสือ

คือ ปาส.นี่ไมใชพวกซาย แตไปเปนพวกขวาก็ไมมีใครเขาเอากับแก แกเลยสรางพระตําหนักของแก ลูกศิษยลูกหาก็
ขึ้น รุนใหญหนอยก็พี่เปยกพิภพ ธงไชย รุนถัดมาคือพวกยุค6ตุลาก็จะมีนี่แหละหลวงพี่เตี้ยไพศาล วิสาโล ประชา หุ
ตานุวัตร สันติสุข โสภณศิริอะไรพวกนี้ คนหลังนี่เปนผัวของรสนาเขา แตทําไมยังเปนนางสาว ...
ไมใชรสนาเขาซุกผัว แตเขาเรียกวา "แตงงานในทัศนะใหม" เปนยังไงใหไปถามพวกเฟมินิสต
สวนรสนานี่เปนพวกแนวปฏิรูปกลางขวา
หากนึกไมออกก็คือแนวๆ ส.ศิวรักษ
คือ ปาส.นี่ไมใชพวกซาย แตไปเปนพวกขวาก็ไมมีใครเขาเอากับแก แกเลยสรางพระตําหนักของแก ลูกศิษยลูกหาก็
ขึ้น รุนใหญหนอยก็พี่เปยกพิภพ ธงไชย รุนถัดมาคือพวกยุค6ตุลาก็จะมีนี่แหละหลวงพี่เตี้ยไพศาล วิสาโล ประชา หุ
ตานุวัตร สันติสุข โสภณศิริอะไรพวกนี้ คนหลังนี่เปนผัวของรสนาเขา แตทําไมยังเปนนางสาว
ไมใชรสนาเขาซุกผัว แตเขาเรียกวา"แตงงานในทัศนะใหม" เปนยังไงใหไปถามพวกเฟมินิสต (ในนี้มีหลายนาง) แต
กอนรสนาก็เปนกรรมการมูลนิธิโกมล คีมทอง (ที่แกโดนคอมยิงตายที่สุราษฎร นี่ก็ลูกศิษยปาส.แก) ก็ออกหนังสือ
เลมอะไรกันไป ออกแนวๆ อุดมคติพอสมควร คือนูนแหละชุมชนทางเลือก ซัมเมอรฮิลลอะไรไปนูน
ไปๆ มาๆ รสนามาจับ งานดานสาสุขทางเลือก แลวก็มาจับเรื่องทุจริตยา ลงสว.หนแรกนี่ตก แตหนสองได เพราะ
รสนิยมเขาทางคนกรุงคือเปนอาหมวย แลวก็ดาไอเหลี่ยม ออกทีวีบอย เปนคนดังอะไรงี้
หากขลุกอยูในหองสมุดกับปาส.ก็คงสิวเขรอะแบบพวกเจลัดดาอะไรไปนั่นแลวปานนี้....
ดังนั้นไมตองสงสัยวาทําไมรสนาเขาเชียรพันธมิตรเพราะมันพวกเดียวกับพี่เปยก พี่เปยกนี่แกก็หลงมาขนาดนี้ พรรค
พวกวงการก็แอบดาชิบหาย แตแกเหมือนขึ้นหลังเสือ หาที่ลงไมได คงตองรอใหลิ้มหารากตายหาซะกอน แกถึงจะ
ไดกลับปาเมืองกาญจน
ลิ้ม:นักแบล็กเมลที่อาจจะเจอตอแบล็กลิสตหายสาปสูญ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

13-85

มีแคมารคเทานั้น... สถานีขาว TNN ของ TRUE VISION พาดหัวขาวที่ลิ้มแถลงวันนี้ไดแทนปรากฎการณทั้งหมด
คือมีแค อภิสิทธิ์เทานั้นใหกําลังใจ นาทีนี้ใครจะหนาวยะเยือกถึงขั้วหัวใจเทากับลิ้มคงไมมีแลว
สวนลิ้มนี่ผมคงไมมีเรื่องลึกๆ ลับๆ เขียนแลวหละ เพราะคนเขาเขียนเจาะจนพรุนหมดแลว
ลิ้มก็อยางที่รูคือจบเชียงใหม แลวไปจบโทเมืองนอกกลับมาก็ทํางานเปนเบใหพวกแกงตึกดํา เปนนักธุรกิจดาวรุงหลัง
ยุค 14 ตุลา
แลว มาทําหนังสือประชาธิปไตย ก็ออกแนวซายนั่นแหละ ตอมา6ตุลาก็โดนปด หลัง6ตุลามาทําผูจัดการรายเดือน
เริ่มสรางชื่อจากการเขียนขาวแนวสืบสวนสอบสวน (investigative news) แฉพวกเจาพอมาเฟยทั้งหลาย แลวคอยมา
ทําขาวธุรกิจแขงกับประชาชาติของพี่ชาง
มาดังมากตอนออก ผูจัดการรายวันกอนพฤษภาทมิฬไมนาน หลังจากทําเซ็คชั่นปริทัศนในผูจัดการรายสัปดาหติด
ตลาด ไดพวกซายเกาอยางคํานูณ สิทธิสมาน แลวก็ยังดี วจีจันทรเปนหลัก แลวก็รุงมณี
ผูจัดการรายวันตีโจทกแตกคือเจาะตลาดชนชั้นกลาง ผูกไทไวตคอลลาร ก็เปนฐานใหญ พอเขาตลาดหุนได ก็อยาก
เปนไทคูนในแวดวงมีเดีย ก็ไปเทกหนังสือพิมพฝรั่ง คาใชจายแมงแพงโคตร ก็ชักไมไหว กอนวิกฤตเศรษฐกิจป 40
คนที่ไปซื้อบริษัทในอเมริกาอยางเสี่ยปลากระปองรายนึง ผมจําชื่อไมได ฆาตัวตาย แตลิ้มเลือกอีกทาง
คือเขาหานักการเมือง ตอนนั้นก็เขาไปเชียรธารินทรวาอนาคตใสจะเชียรเปนนายกฯ แตธารินทรชวยไมได ลิ้มก็ตีจน
เสียหมากันไปขาง
ตอ มาก็เกาะแมวเชียร และเปนองครักษอยางรูๆ เงื่อนไขก็มี 1.ชวยเรื่อง NPL 3-4 พันลาน 2.ชวยใหเฮียชอย วิโรจน
ไดเปนเอ็มดีแบงกกรุงไทยนานๆ จะไดมีตังคมาชวยลิ้ม 3.ชวยเอาสปอนเซอรจากวิสาหกิจตางๆ มาใหลิ้ม 4.ขอทีวี
ชองหนึ่ง...ตอนแรกก็ถอยทีถอยอาศัยกันดี มาแตกกันตอนเหลี่ยมชนะเลือกตั้งรอบสองตั้งรัฐบาลพรรคเดียว กับคิดวา
ตัวเองก็มีไอทีวีอยูทั้งชอง ก็ไมยอมใหลิ้มแบล็กเมลแลว ก็ปลดออกจากเมืองไทยรายสัปดาหชอง 9
เรื่องนี้หากมึงก็เหี้ยกูก็ เหี้ย กอดกันไวแนนๆ เมืองไทยตอนนี้ก็คงเปนอีกเรื่อง แตเหี้ยเสือกกัดกับเหี้ย แมงเลยยุงชิบ
หายอยางที่เห็น
เพราะงั้น ใครที่คิดวาใชบริการลิ้มฟรีๆ มึงอยาหวัง มึงจะเจอแบล็กเมลตลอด หากไมยอมเมื่อไหรก็ตองเจอแบบธาริ
นทรที่กลายเปนไอนอยเสียหมา กับทักษิณที่เละเปนขี้อยางตอนนี้
คุณใชบริการลิ้มก็ตอง ยอมใหมันแบล็กเมล ไมงั้นก็ตองแบล็กลิสตมัน สงไปเฝาเง็กเซียนไวๆ ดังนั้นคุณ
คิดวาใครฆาลิ้ม ก็คงหนีไมพนไอพวกที่ใชบริกการลิ้มรายลาสุดนี่แหละ...สวนจะตัดตอนให ใครเปนแพะก็
วากันไป หรือจะตอรองสงไปเสวยสุขเมืองนอกก็วากันไป
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/03/2009 03:45:00 หลังเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

14-85

4 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน4) : สมาคมสื่อโจร พวกมึงแหละตัวดีที่
ตองหยุดทํารายประเทศไทย
วันจันทร, พฤษภาคม 04, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
4 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
ไอดิษฐเลขาสมาคมนักขาวฯ : วีรบุรุษเลาไก

ประดิษฐ เรืองดิษฐ เลขาธิการสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (คนเสื้อขาวยืนกลาง) วัน ไปชวนปู
ชัย ชิดชอบ ประธานสภารณรงคหยุดทํารายประเทศไทย โดยดีเดยชักธงหยุดความรุนแรงทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้
ไมมีใครวาหรอกครับ
และนาสนับสนุนที่จะรณรงคหยุดทํารายประเทศไทยในวันที่4พฤษภาคมนี้
แตปญหาที่นา
หมั่นไสก็คือวา ไอองคกรที่กําลังรณรงคใหชาวบานหยุดทํารายประเทศนี่ แมงเคยไดหันมาดูตัวพวกมันมั่งรึเปลา ก็
พวกมึงนี่แหละเหี้ยตัวพอเลยที่กระทําย่ํายีประเทศมาหนแลวหนเลา
ยังๆ ยังไมรูตัวอีก ก็พวกมึงไอสมาคมนักขาวเหี้ยทั้งหลายนี่แหละ รึวามึงจะเถียง...
เอาพอหอมปากหอมคอนะ ตัวที่มันกําลังรวมมือกับดร.ปดพระปกเกลา เรื่องหยุดทํารายประเทศไทยเนี่ย
คนเปนคียแมนเรื่องนี้มันชื่อไอดิษฐ ที่เปนเลขาสมาคมนักขาวนะครับ
ไอ ดิษฐนี่เปนเด็กรุนหลังผมหลายปเหมือนกัน มันเปนเด็กกิจกรรมรามฯ ทําคายชาวเขา แลวก็เคยไปรณรงคเรื่องนา
เกลือทางภาคอีสาน ตอนนั้นตํารวจทหารลอมปราบพวกนักศึกษาที่ไปประทวงนาเกลือ กวาดจับซัก40คนได
ผูนําชาวบานกลายเปนฮีโร ไดเปนผูแทนสารคามหลายสมัยชื่อสุชาติ ศรีสังข (หลังๆ มาเปนหนวยแนวหนาพันธมิตร
ตอนไปยึดสนามบิน)

15-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

พวก
เด็กๆ
รามเลาใหฟงวาตอนนั้นพรรคพวกนักศึกษาโดนกวาดจับตีหัวรางขางแตก
นักศึกษาหนีรอดไปหลบในเลาไกชาวบาน ยังโดนอําขี้แตกมาจนปานนี้

แตไอดิษฐสวมบทผูนํา

มันเคยมาสมัครงานนักขาวกับผมซัก15ปมา นี่แหละครับ ผมดูแลวแมงพูดไทยกลางยังไมชัด ทองแดงมาก ผมก็เลย
บอกมึงไปหาเอาขางหนากอนปะ มันเลยไปไดงานมติชน แลวตอมาอยูบางกอกโพสต ยังงงอยูวาแคภาษาไทยกลาง
ก็ไมรอดแลว เสือกไปอยูฉบับภาษาฝรั่งอีก ไอหา
อาศัยความเปนนักกิจกรรมเกา มันไปเขาสมาคมนักขาว เลยไดผูกขาดเปนเลขาฯ แตนาผิดหวังอยูหนอยตรงที่วา
เวลามันออกแถลงการณทีมักจะไวหนาพวก พันธมิตร ผมเคยถามวาทําไมมึงทําตัวยังงี้ มันบอกพี่ผมเกรงใจมันพวก
เดียวกันคนปกษใตทั้งนั้น แตทีพวกเสื้อแดงนี่มันใสไมยั้ง เพราะไมใชพวกมัน ตอนอยูรามมันก็เชียรพรรคสาน คูแขง
พรรคของไอตูจตุพร สวนณัฐวุฒิก็เด็กรุนหลังมัน เลยไมตองเกรงใจ
ตอนพันธมิตรชุมนุม มันก็เลยออกแนวเชียร ออกแถลงการณไลรัฐบาลเหลี่ยมออก ใหตั้งนายกฯมาตรา7 กูถามหนอย
มันธุระอะไรของนักขาว เสือกทําตัวเปนขาวซะเอง
รัฐบาล สมัคร สมชายออกพรก.ฉุกเฉินมันรีบแรออกแถลงการณวารัฐหามทํารายม็อบ แลวไลรัฐบาลออก แตพอม็อบ
ยึดทําเนียบ ยึดสนามบินแมงเฉย ขนาดไปยึดโทรทัศน NBT แมงก็ออกแถลงการณดาพันธมิตรแบบเสียไมได ดา
แบบขอไปที
แตพอเสื้อแดงนี่แมงเอาใหญ อภิสิทธิ์ประกาศฉุกเฉิน แมงออกแถลงการณเลยอนุญาตรัฐใชกําลังปราบ แตปราบอยา
ใหเจ็บตายนะ กูกลัวเลือด...ดูความกระแดะของพวกมัน พอรัฐปราบเสื้อแดงเสร็จ มันก็ออกแนวรณรงครักสันติภาพ
หยุดทํารายประเทศไทย...เชี่ยมั้ยหละสัดด!!?
ก็พวกมึงแหละไอดิษฐ นักขาวนี่แหละตัวเหี้ยเลยในการทํารายประเทศไทย
แลวคอยไปบอกชาวบาน

พวกมึงเก็บกวาดขยะที่ทําเรี่ยราดกอน

ทุเรศ

ภัทระ คําพิทักษ :ผูทําลายเกียรติภูมิสื่อลงราบคาบใตตีนเผด็จการ

สรุป ภัทระแมงก็กลับไปหาบังวา บังครับที่บังเชิญผมเปนสนช.นี่ "ผมขอสาม" เพราะพวกผมสมาคมสื่อมี3สมาคมไป
ไหนไปดวย ถาคนหนึ่งไมไป มันก็ไปดวยกันไมได..บังก็กัดฟนยกใหสาม ตองไปตัดโควตาเด็กเสนเด็กฝากลงเพียบ
เพราะถาไดใจสื่อ ตอไปคมช.จะทําเหี้ยอะไรมันก็จะไดโลง ทําชั่วก็ผอนเบา ทําดีแมงก็ตีปบเชียร เพราะปากกาอยูใน
มือพวกมัน...
แตเรื่องก็ไมหวานคอเหี้ยซะทีเดียวหรอก!
ภัทระ คําพิทักษนี่รุนหลังครับ สวนตัวเลยไมไดรูจักกัน
แต แวดวงนักขาวสนามเด็กๆ รุนหลังมันถึงกับสาปสงไอเหี้ยนี่ เพราะมันเต็มไปดวยความหนาดาน เอาความเปนสื่อไป
ขายกินกับเผด็จการ เขาตอตานวาทําความเสียหมาใหสื่อมวลชน มันเสือกโยนขี้ใหเขา...

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

16-85

ไมเคยมียุคไหน ที่สมาคมนักขาวจะตกต่ําเทากับยุคภัทระเปนนายกสมาคมครับ รุนพอรุนพี่เขาทําเอาไวพังตอนมัน
เปน มีที่ไหนแทนที่จะใหสื่อเปนกลาง หรือวางตัวเปนกลาง สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยยุคภัทระ
เปนนายกฯ ดันไปออกแถลงการณไลทักษิณออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี บอกวาหมดความชอบธรรมแลว ให
แตงตั้งนายกฯใหมตามมาตรา 7

พอเกิดการ รัฐประหาร19กันยายน แทนที่วาจะตอตานหรือไมงั้นก็นั่งอยูเฉยๆ ไอภัทระนี่แทบจะเรียกไดวาหอบ
กระเชาดอกไมไปแสดงความยินดีเลยก็วาได แตอางวาไปหารือกับบังสนธิเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
คือ ตอนเกิดปฏิวัติ 19 กันยาใหมๆ นี่บังสั่งเลยวาหามสื่อออกขาวทักษิณเด็ดขาด แตไมไดออกกฎหมายหามหรอกนะ
ขอใหใชวิจารณญาณกันเอง แตหากพวกสื่อใชวิจารณญาณไมเปน เดี๋ยวบังจะใชแทน....ทียังงี้หละหงอ ไมมี
แถลงการณดาซักแอะวาคุกคามสื่อ
พอภัทระเขาไปหาบัง บังก็ลูบหลังลูบไหลวาแหม ทหารคมช.กับสื่อพวกเดียวกัน เรื่องที่วาบังจะใชวิจารณญาณ
แทนหนะ อะ! ลอเลง เอางี้มาชวยชาติบานเมืองกันดีกวา พอดีจะตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) อยูมา
ชวยๆ กัน จะตั้งใหภัทระเปนสนช.
คือโดยปกติอาชีพสื่อนี่ไมเคยนะครับที่จะ รวมมือกับฝายอํานาจฝายการเมืองกันแบบนี้ ยิ่งเปนตัวแทนสื่อแลวแมงนา
เกลียด ก็ถึงขั้นที่วามีการเขียนในขอกําหนดวาหามนักขาวไปดํารงตําแหนงการเมือง
แต ไอเหี้ยนี่เสือกหนาดานอยากเปนขึ้นมา แตจะเปนคนเดียวแมงก็จะนาเกลียด เลยทําฟอรมวาขอไปปรึกษาพรรค
พวกหนอยนะทานบัง เสร็จก็มาล็อบบี้นายกสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศน คือไอเอสมชาย แลวก็เจหยัดตอนนั้นเจเปน
ประธานสภาการหนังสือพิมพ ไอเหี้ยนี่ก็ไปโนมนาววา ตอนทักษิณนี่พวกเราโดน"คุกคามสื่อ"เยอะ มาตอนคมช.
ปฏิวัติก็บอกใหพวกเราใชวิจารณญาณหามออกขาวเหลี่ยมเด็ดขาด หากใครฝนออกบังมันจะมาใชวิจารณญาณแทน
พวกเราคือสั่งปดหนังสือพิมพ ทีวี วิทยุ
นี่บังเขาก็มีไมตรีเชิญไปเปนสนช. ก็เปนโอกาสอันดีที่เราจะไดเขาไปปกปองไมใหคุกคามสื่อ
เยอะแยะ อยางนอยพวกเราก็จะไดทวงหากกฎหมายไหนออกมาคุกคามสื่อ.... (ดูมันตอแหล!)

เพราะมันมีกฎหมาย

เจ หยัด (บัญญัติ ทัศนียเวช) วงการรุนหลังเขาเรียกปาหยัด แตผมเรียกเจหยัดก็บอกวาชั้นไมเอาดวยหรอก สื่อที่ไหน
เคยไปเปนตําแหนงการเมืองแบบนี้ มันมี conflict of interest เธอวาไงเอ? (หันมาถามสมชาย นายกสมาคมนักขาว
วิทยุโทรทัศน) ไอเอแมงแสบครับ แทนที่จะคานเหมือนเจหยัด ดันขางๆ คูๆ เขาขางไอภัทระ เลยเสร็จโจร...
เจหยัดก็ตกกระไดพลอยโจร คือหากจะเปนก็ตองเปนทั้ง3สมาคม หากเจหยัดถอน ไอ 2 ตัวนั่นอดแดกไปดวย แกก็
ไมอยากมีปญหากับเด็กรุนหลัง ก็เอาวะเปนก็เปน แตอยาทําใหนาเกลียดก็แลว ตองอธิบายสังคมใหได
สรุปแมงก็กลับ ไปหาบังวา บังครับที่บังเชิญผมเปนสนช.นี่ "ผมขอสาม" เพราะพวกผมสมาคมสื่อมี3สมาคมไปไหน
ไปดวย ถาคนหนึ่งไมไป มันก็ไปดวยกันไมได บังก็กัดฟนยกใหสามตองไปตัดโควตาเด็กเสนเด็กฝากลงเพียบ เพราะ
ถาไดใจสื่อ ตอไปอะไรมันก็โลง ทําชั่วก็ผอนเบา ทําดีแมงก็ตีปบเชียร ปากกาอยูในมือพวกมัน...
แตเรื่องก็ไมหวานคอเหี้ยซะทีเดียวหรอก...
ความที่มันกระสันก็ดันไปปลอยขาวไปทั่ววา กูจะไดเปนสนช.กินเงินเดือนแสนสองโวย เรื่องมันก็หึ่งออกไป พวก
นักขาวสนามแถวใตถุนสภาก็เฮย!นายกสมาคมกูเหี้ยแลวมั๊ยสัดด
ดันมารับใชทหารที่ปฏิวัติเขาไปนั่งในสภาซะเอง
แลวงี้สื่อก็โดนดาสิวาตกลงพวกมึงจะเปนเหี้ยอะไรแนระหวางสื่อกับนักการ เมือง จะเปนสื่อหรือเปนเบคณะปฏิวัติ.....
ไอพวกนี้ก็รวมหัวกันเขียนหนังสือหาง วาวสงไป
ตอตานวา พวกกรูไมเห็นดวยที่นายกสมาคมจะไปเปนสนช.
ไอ ภัทระก็นะ คนมันเงี่ยนไดที่หงี่เต็มพิกัด ก็วิ่งหาผูใหญในวงการสื่อ เพราะมันเปนนายกสมาคม แตเด็กนักขาวใน
สนามกอกบฎเขาใหแลว (ก็มันเหี้ย เขาก็ตองกอกบฎ)
ไอผูใหญที่วาคือหยุนเนชั่น แลวก็พี่มานิจ สุขสมจิตร ผูอาวุโสจากไทยรัฐ ทําตัวเปนขาใหญเรียกไอภัทระ ไอเอ เจ
หยัดมา แลวก็เรียกเด็กนักขาวสนามมากินขาวเกี่ยเซี้ยกันที่รอยัลพรินเซส ตรงหลานหลวง ฝายนักขาวสนามก็ยื่นคํา
ขาดใหถอนตัว สวนไอภัทระก็โนมนาววาใหพวกกูเปนเหอะนะนะๆ ๆ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

17-85

แลวก็มันจะเห ลือเรอะ เพราะคนที่บอกวาเปนกรรมการกลางอยางหยุนเนชั่นก็รูอยูวามันเกลียด เหลี่ยมเปนขี้ แลว
ปฏิวัติคราว 19 กันยาฯ นี่บังก็แคนอมินีของปาเปรม คนสงขลาบานเดียวกับหยุน เรื่องอะไรจะไปขัดใจปา หยุนแมงก็
โนมนาวโนนนี่สารพัด สรุปฟนธงวาพวกมึงนายก3สมาคมเปนเลย...เชี่ยมั๊ยหละสัดด
ไอพวกนัก ขาวสนามก็ใบแดก เพราะไอพวกที่ลงชื่อในบัญชีหางวาวนี่ก็ลูกนองกินเงินเดือนหยุนซะเยอะ มันก็ไปไม
ถูก เลยบอกงั้นเอางี้ ใหพวกนายกสมาคม3ตัวนี่ลาออกจากตําแหนงนายกสมาคมสื่อซะ แลวก็จะไปเปนอะไรก็ไป
หากไมลาออกแลวถางขาควบ2เกาอี้นี่อยาเลย พวกกูอายหมามัน....
ไอภัทระกับไอเอก็บอกเอาวะ เอานะเจหยัด ...เจก็เลยตามเลย กลัวเสียเอกภาพ ความจริงแกก็อยากโดดออกเต็มแก

เรื่อง มันก็ยังไมจบ มันมีเรื่องทุเรศตามมาอีก คือไอภัทระก็ไปแถลงขาวลาออก แตแทนที่จะบอกวามันลาออกเปนไป
ตามขอตกลงกับนักขาวสนามวาเมื่อมาเปนสนช .ก็ตองลาออกจากนายกสมาคมสื่อ แมงก็พลิ้วไปอางวาที่ออกเพราะ
นักขาวสนามเลนมัน ดวยการนําเทปการเกี่ยเซี้ยกันที่รอยัลพรินเซสหลานหลวงมาปูดในที่แจง แบบนี้เสียชื่อสมาคม
หมด เลยขอลาออก...ดูมันทํา!
แลวพอ3ตัวนี่เขาไป เปนสนช.มันทําอะไรมั่ง คมช.มันรื้อกฎหมายสมัยจอมพลป.มาใช คือกอนออกหนังสือพิมพนี่ให
สงสันติบาลตรวจกอน มันก็นั่งอมสากอยูเฉยๆ
พอ พวกบาสถาบันแกกฎหมายหมิ่น ดวยการใหเพิ่มบทลงโทษใหหนักขอขึ้น แลวก็คลุมไปคุมครองประธานองมนตรี
ดวย ไอภัทร ไอเอนี่แรไปเซ็นกอนเขา...ไอเหี้ย!นี่แหละละเมิดเสรีภาพประชาชน ละเมิดเสรีภาพสื่อโคตรๆ เสือกไป
เซ็นอยางเดียวไมพอ ตอมาไอเอเปนหัวเรี่ยวหัวแรงมาเลนเรื่องนี้ตอ หลังจากเขาตบรางวัลใหมันเปนวุฒิสมาชิกอีก
ตําแหนง...หลังจากสนช.หมดวาระลง
หนังสือ พิมพรุนพอ กุหลาบ สายประดิษฐ สุภา ศิริมานนท อุทธรณ พลกุล เขาเคยเอาอาชีพสื่อไปขายกินกับเผด็จ
การอยางพวกมึงเหรอไอภัทระ ไอเอ (เจหยัด ผมไมขอดาแก ถือวาแกก็ตกกระไดพลอยโจน)...
พวกมึงนี่มันเชี่ยสัดๆ จริงๆ
สมชาย แสวงการ:จากสื่อมวลชนกลายเปนสื่อรับของโจร

เพื่อนผมเองครับ สมชายชื่อเลนไอเอ มันเคยหุนเปดรานเหลากับไอตอยสนธิญาณ หนูแกว มือขวาอาจารยจิรายุ ผอ.
สํานักงานทรัพยสิน
แตกอนผมไปเมาประจํา ก็มีพวกสําราญ โฆษกเวทีพันธมิตรครับไปประจํา
ไอเอ ไดมาเปนสนช.เพราะมันเปนนายกสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศน ตามที่เลาไปขางบน พอไดเปนหนอยมันก็ติด
ลมครับ ก็ใชโควตาลากตั้งมาเปนสว.ลากตั้งกับไอคํานูณนั่นแหละ
ธรรมดาครับ ก็เขาตั้งมันมา ไอเอมันก็ตองชวยตอบแทนเขามั่ง..คือไมตองสนวาพวกที่ตั้งมันนี่คือ เผด็จการปลนเขา
มา ไอเอมึงไปรับตําแหนงสนช.หรือสว.ลากตั้งจากเขา แมงก็ไมตางจากรับของโจรหรอก...จริงมั้ยสัดด?

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

18-85

คุณๆ คิดดูไอพวกนี้ เพื่อนผมมันซายเกาทุกตัวแหละครับ เวลาไปเมา ตีหมอดวยกันแมงก็นินทาดาเจา ดาหนักกวา
พวกฟาเดียวกันสะอีก แตก็อยางวาเขาตั้งมันเปนสว.หนะ เงินเดือนเปนแสน อภิสิทธิ์เสนสายหาเหวอะไรอีกเพียบ
มันก็ธรรมดา อุดมการณก็โยนลงคลองน้ําเนาแสนแสบไปกอน ปากตองกิน ลูกเมียตองหาเลี้ยง มันก็ตองทํางานรับใช
เขา
เรื่อง มันก็เปนงี้แหละครับทานสารวัตร เอาเหอะเอ กรุไมวามึง ไหนๆ จะเหี้ยแลวก็ตองเหี้ยใหเต็มพิกัด อยาครึ่งๆ
กลางๆ เมื่อไหรกรุเกิดไปรับของโจรแบบมึง...
กรุก็คงเหี้ยหางแดงแบบเอเหมือนกัน
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/04/2009 07:43:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

19-85

5 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน5) : แกงเด็กนรกเนชั่นสรยุทธ ธีระ
กนก โหดเลวเตี้ย
วันจันทร, พฤษภาคม 04, 2009

ผิดจากนี้กูใหเหยียบ-การ นําเสนอ เลาขาวดวยความอคติ ลําเอียง ยืนเคียงเผด็จการ ขายวิญญาณใหปศาจ ขาด
การตรวจสอบรอบดาน พิพากษาชี้นําทําลายความเคลื่อนไหวของฝายประชาธิปไตย ไรความเปนวิชาชีพ ขาดการ
ตรวจสอบรอบดาน หากผิดจากนี้ก็ไมใชเรา
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
4 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
สรยุทธ-กนก-ธีระ:หุนยนตพิฆาตคายเนชั่น

ใน3ตัว นี่วาไปแลว สรยุทธนาเห็นใจมันนะ ชั่วดีถี่หางมันก็ยังพยายามจะบอกวามันคือมืออาชีพ แตอีก 2 ตัวนั่นมันเบ
หยุนเขาหนะ เบก็ตองอานวาเบแปลวาเบ จะใหมันทําเหี้ยอะไรมากกวานี้ก็คงลําบาก

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

20-85

สรยุทธนี่วาไปแลว อยางนอยมันก็ยังมีพื้นฐานเปนคนขาวมามั่ง อยางนอยก็ไปหาขาวใตถุนสภาป 2 ป ไปทําขาวรัง
นกกระจอกอยูป 2 ป กอนจะมาเลาขาวได อยางนอยมันก็ร่ําเรียนมา หรือเคยอยูงานสนามมามั่ง แตอีก2ตัวนี่แมงไมมี
พื้นฐานงานขาวสนามมาเลยซักนิด
อัน นี้ผมแทรกหนอยนึง คนขาวรุนลุงรุนพอนี่ไมใชทําขาว2-3ปมาเปนบก.ไดนะ เริ่มตนก็ตองเปนนักขาวตระเวณกอน
ไปตามโรงพัก ไปตามที่มีเรื่องปลนจี้กัน แลวคอยไปทําขาวกระทรวง มือดีก็ไปทําขาวกรมตํารวจ เจงขึ้นมาก็สภา
ทําเนียบ สายทหารอะไรงี้
อยู จนโชกโชนเปน 10 ป ชักแกถึงไดประจํากองบก. แลวไมใชเปนบก.หรือบรรณาธิการเลยนะ มึงก็ตองไปเริ่มที่
ตรวจปรูฟกอน แลวมาเปนรีไรเตอร (คือเรียบเรียงขาวที่ไอพวกนักขาวสนามสงเขามา แลวเอามายํา หรือรับขาวทาง
โทรศัพทจากนักขาวสนามแลวเรียบเรียง) ฝมือดีหนอยก็มาเปนหัวหนาขาว ขยับขึ้นเปนผูชวยบก. เปนบก. สุดทาย
แกไดที่ไปหาขาวเองไมไหว เปนบก.ก็ชักหูตาลาย ก็ไปเปนคอลัมนิสต...แลวอยานึกวาเปนลุงแกๆ ประจําโรงพิมพนะ
ไอพวกคอลัมนิสตนี่ตัวมีอิทธิฤทธิ์เลยนะสัดด....นักการเมืองใครไปใครมาเปน รัฐบาล ตองขอกินขาวมาซูฮกไอพวก
18 อรหันตนี่หมด ไมงั้นเจอรุม
ทีนี้ยุคหลังสื่อตองเบงใหตัวพอง ทําแคหนังสือพิมพไมพอ มันก็แตกหนอเปนรายสัปดาห รายเดือน เขาไปทําวิทยุ
ไปทําทีวีสารพัดที่เรียกวา multi-media มันไมมีคนพอใช จะทําไงดี ก็ตองเอาไอพวกวิ่งขาวสนามนี่แหละมาเปน
มะมวงบมแกส คือลากมาประจํากองบก.หรือออกทีวีแมงเลย
สรยุทธเขาก็มา เกิดในสถานการณยังงี้ คือตอนนั้นหยุนไปไดสัมปทานITVแลวออกหนังสือพิมพหัวสีคมชัดลึกมาแขง
ไทย รัฐ เดลินิวส อยากจะโฆษณาแฝง ก็ไปมีรายการคมชัดลึกทางITV แรกๆ หยุนก็ทําเอง แตมันเปนนายทุนมัวออก
ทีวีไมไหว เพราะเดี๋ยวตองนัดปา นัดทหาร ตํารวจม นักการเมืองพอคากินขาวเย็น business talk ก็เลยบอก เฮย! ไอ
เผือก (ชื่อเลนสรยุทธ) เอ็งมาทําทีวีคูพี่หนอยวะ คมชัดลึกนะ
ไอเผือกก็ไปไมคอยเปนตอนแรก ตื่นกลองก็ตื่นกลอง หนาตาแมงก็ออกตี๋ๆ หยุนก็บอกเอางี้ใหชางแตงหนาทําผมเอ็ง
นี่ หวีเรียบแปลขึ้นไปขางบน น้ํามันชโลมหนอย เอ็งก็ออกมาดูแกแลว แวนก็หาหนาๆ หนอย ดูแลวแมงมีภูมิ
ไอ เผือกก็เลยมี look อยางที่วา แตก็เงอะๆ งะๆ ตื่นกลอง แลวก็ตองเดินแนวทางกับหยุนคือทําสีหนาทาทางมือไม
ใหแมงดูเครียด คนดูก็ดูไปจะหงิกแดกตามมันไป...หยุนก็บอกไอเผือกทาจะไมรอดแลวเวย คนดูบอกดูมึงแลวไม
บันเทิง รายการทีวีที่ดีแมงตองบันเทิง มึงลดความเครียดลงหนอยซิวะ
ไอเผือกก็ไปไมคอยเปน ไอเชี่ยก็กูเห็นพี่หยุนออกแนวเครียดๆ "นะกรั๊บๆ พูดมาฟนธงใหชัดๆ เลยกรั๊บ" กูก็เอาอยาง
มั่ง ทําไมคนดูชอบพี่หยุน มาดูกูเสือกบนเครียด...สรุปคือตอนแรกไอเผือกก็ไมไดแจงเกิดเปรี้ยงปราง นะ คือมันก็
พยายามจะเปนสุทธิชัยหยุน2 แลวใครมันจะไปกอปปใครได
หยุน เลยแกปญหาใหวา เอางี้ลดโทนจากเครียดๆ วิเคราะหการเมืองแบบฮารดคอรนี่ลงมาใหมันดูบันเทิง ให
entertain คนดูหนอย เอาเปนแบบ news talk แลวกัน หยิบขาวมาพูดแลวแสดงความเห็นหยอกมุกอะไรเขาไป..ไอ
เผือกบอกพี่ผมเลนไม เปน เอาไงดี
หยุนก็เลยไปลากเอากนกนี่มาเปนตัวชงมุกใหไอเผือก เปนคนตบ ไอหนกชง ไอเผือกตบหนาเน็ต...คนดูก็ชอบเพราะ
มันแปลกใหม อันนี้คือรายการเก็บตกจากเนชั่น แตมาแจงเกิดนี่ทาง Nation channel คือ TTV ของลุงไกรวัฒนนะ
คนดูก็จํากัดเขตกรุงเทพฯปริมณฑล

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

21-85

ไอ หนกนี่จบวารสาร ธรรมศาสตร เอกหนังสือพิมพ แตจบมาแมงไมมีแวว เคยไปเปนเด็กฝกงานที่เนชั่น
เขาก็ไมเอาหนกทํางาน มันก็ไปสมัครที่ไหนเขาก็ไมเอา ก็เลยไปเปนดีเจจัดเพลงทางวิทยุ พวกเพลงปอบ
ทั้งหลาย แลวก็เอาขาวนูนนี่มาพูดหนอยพอกลอมแกลม ก็เงียบๆ ไมดัง หลังๆ มาก็มาสมัครทําเปนดีเจจัด
ขาวกับหยุน
หยุน เห็นวาเสียงไอหนกออกแนว FM ก็ใหมันจัด เพราะเนชั่นก็ขยายงานไปสารพัดอยางที่วาไปแลว ตอมาก็เลยลาก
มันมาเปนตัวชงใหไอเผือกทางเนชั่นแชนัล แตชงไปชงมายังไงไมรู ดวยความที่ไอหนกมันไมมีพื้นฐานเปนนักขาว
สนามมาเลย มันก็ออกทะเลอยูเรื่อย ไอเผือกตอนแรกก็เริ่มหงุดหงิด ก็กัดแมงกลางจอ
กัด ทีงี้เหวอะ...กะจะเอาใหตายคาจอ เพราะไอเผือกติดนิสัยลูกพี่หยุนมา กูเอาใครมาออกทีวีนี่ขอกรูทําตัวเปนนักฆา
หนาจอตอนแมงจนกระดาน หรือกัดมันเลือดสาดออกจอ สะใจคนดูซาดิสม
แตไอเรื่องที่ไอเผือก กัดไอหนกเหวอะ กลายเปนเรื่องคนดูทีวีเนชั่นเสือกชอบเวยเฮย...ไอคนดูแมงก็ซาดิสมได เรื่อง
เหมือนกัน จากที่เริ่มมาจะเปนตัวชง ไอหนกเลยกลายเปนตัวลูกไลใหเผือกกัด...คนดูก็ออกแนวสงสารเห็นใจมัน เห็น
ตัวเล็กๆ เตี้ยๆ เทาลูกหมา เสียงก็FMหนามันก็ออกทางหนูไมรูประจํา คนก็เอ็นดู ก็เลยกลายเปนรายการบันเทิงชนิด
หนึ่งขึ้นมา...
กัดกันไป กัดกันมาจนดังไดที่ ก็ไปเขาตามิ่งขวัญตอนนั้นมาปลุกปนแดนสนธยาชอง9ใหเปนโมเดิรนไนน มิ่งขวัญก็ช็
อปตัวสรยุทธไปทํารายการคลายๆ คมชัดลึกเดิม รอบค่ํา4ทุม
ตอน บินหนีจากเนชั่นไปอยูชอง9ทํารายการ"ถึงลูกถึงเมีย” เอย ถึงลูกถึงคนนี่ ไอเผือกก็เปนเผือกnew lookแลว คือ
ไมใชไอตี๋หนาจืด เสยผมเรียบแปล ยกมือไมพูดจาทีคนดูหงิกแดก เพราะเครียดกับมันอยางตะกอนแลว
ไอเผือกรูแลววา การทําทีวี แมจะเปนเรื่องจริงจังอยางเลาขาว มันก็ตอง Entertain คนดูดวย
ที่สําคัญตองจับประเด็นที่ผูคนสนใจ หรือที่วงการเรียกวา human interesting พูดงายๆ คือหากเทียบการทํา
หนังสือพิมพ ก็ไมใชภาษาอังกฤษแบบ Nation หรืออยางกรุงเทพธุรกิจ มติชน มันตองจับกลุมเปาหมายใหญแบบ
บานๆ อยางไทยรัฐ เดลินิวส
คนที่เอา มาสัมภาษณก็ไมจําเปนตองผูกไท ใสสูท อยางพวกทานปลัด อธิบดี รัฐมนตรี นายกฯหาเหว แตตองหาคน
สนุกๆ มีสีสันอยางชูวิทยอาง หมอพรทิพยพุดเดิ้ล เจเจาของบานสีดํา ยายไฮพังเขื่อน หรือผูการวิสุทธมือปราบนอง
แน็ตอะไรประมาณนี้....ไอเผือกก็เลยดังระเบิด ดวยเรื่องบานๆ การมงการเมืองนี่ก็นานๆ ที แตขออยาง กูตองไมหา
ศัตรูแบบหยุนทํา
หยุนก็แคนตาแมน กูอุตสาหปนมา ไอเผือกหนีไปแจงเกิดรวยซะแลว ก็ดันไอหนกขึ้นเปนเบอร1ของเก็บตกเนชั่น
แลวก็หาคูหูมาให หาใครก็ไมได เลยเหลไปเจอเด็กที่เคยยกกลองแบกกลอง ตอมาใหเปนผูชวยโปรดิวเซอร (คือ
ตําแหนงขี้ขาสารพัดในรายการทีวีหนะแหละ เชน โทรนัดแขกมาออกรายการ ยกน้ําเสิรฟแขก เตรียมออกรายการ
ประสานกลอง ชางทําหนาทําผม ชงกาแฟใหคนดําเนินรายการ)
"เฮย! ไอฮุย พี่จะใหเอ็งออกกลองมึงสนมั๊ย" หยุนพูดขึ้นในวันหนึ่ง หลังจากเหลหาใครไมเจอวาจะเอาใครมาเปน
ลูกไลใหไอหนก
ไอฮุยที่วานี้ มีชื่อจริงตามสําเนาทะเบียนบานวา ธีระ ธัญไพบูลย
คุณๆ สังเกตกันไหม แกงเด็กนรกเนชั่นนี่จะมีความเหมือนๆ กันอยู2-3อยางคือ
1.ไมไดเปนนักขาวสนามมากอน (ยกเวนไอเผือก-สรยุทธ มีประสบการณขาวสนามมาบาง 2-3 ป) อยางไอหนกนี่
เปนดีเจจัดรายการเพลงอัสนี-วสันต ออมสุนิสา พี่เบิรดมา ไอฮุย-ธีระนี่เด็กยกฉากแบกกลองชงกาแฟ โทรสายตอ
แขก จอมขวัญก็มาจากแปลขาวตางประเทศกอกๆ แกกๆ อันนี้มันก็ทําใหพื้นไมแนน โดยเฉพาะหากมึงตองมาวาดวย
เรื่องขาวการบานการเมือง คือพวกมึงไมไดเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ มันก็เลยฟามๆ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

22-85

2.ไมไดเปนactivistหรือเด็กกิจกรรมมากอน ซึ่ง อันนี้จะตางจากหลายๆ คาย อยางผูจัดการ มติชน อาทิตย
ของชัชรินทร แนวหนา ไทยรัฐ เดลินิวส INN บางกอกโพสต ไทยโพสต เขาจะเลือกเด็ก Activist มากอน ขอดีคือไอ
พวกนี้มันกระฉับกระเฉงลุยงาน ขอเสียคือไอพวกนี้มันมีชุดความคิดบล็อกในหัวมาแลว พูดงายๆ วาปกครองยาก ลาง
สมองก็ยาก เพราะเด็กมันแกแดด หยุนเอาอยางแกงเด็กนรกที่ไมใช Activist มาทํางานก็สบายยังงี้ คือพวกนี้มันเด็ก
วางาย เอาอะไรใสหัวใหมัน มันก็รับไว บอกใหมึงศรัทธาใคร เกลียดใคร ใหพวกมันไปกัดใครแทน มันก็ทําถวายชีวิต
...
จะ ตางจากพวกเด็กกิจกรรมมหาลัย ไอพวกนี้ไมไดทํางานใหใครเพราะมันศรัทธา แตมันจะซักจะถามจะสงสัย และมี
กรอบแนวคิดชนิดหนึ่งวา ที่มันตองทําลงไปนั้น เปนประโยชนหรือผลเสียแกบานเมืองสวนรวม...คนอยางนี้ไมไดเกิด
ที่ Nation คือมันก็เปนเวรกรรมของหยุน คือตอนมันหนุมๆ มันไปทํากับเจานายเกาไวมาก หักเขาไปทั่ว แกตัวมามัน
เลยหาเด็กๆ โนเกี๊ยะหัวออนมาใชดีกวา เอาอะไรยัดใสกบาลมันก็รับหมด จะใหมันเปนมาใช สงไปกัดใคร มันเหมือน
หุนยนตพิฆาต ไมตองเคยถามวา ที่เราทําๆ นี่มันไมเหี้ยหรือครับพี่ บานเมืองเสียหายนะพี่...ไมมี!
3.ทั้งหมดนี่เปนคนกรุงเทพฯ สเปคตี๋หมวยถูกจริตคนกรุงเทพฯ ถึงหยุนจะเปนคนสงขลาบาสะตอ แตพอจะหา
เด็กออกหนาจอนี่เห็นไหม ไมมีเลยที่เปนเด็กสะตอ จะตางจากคายอื่นๆ หากคุณๆ วางไปเดินเลนใตถุนสภา หรือรัง
นกกระจอกทําเนียบนี่ ก็ตองคิดไวกอนวาภาษาทองแดงถือเปนภาษาราชการของนักขาว สวนภาษากลางนี่เอาไวใช
ถามแหลงขาวก็พอ พวกมันคุยกันเองก็สะตอแตกทั้งนั้น...
เด็กกรุงเทพฯไมพอ ตองมีเชื้อดวย คือตองกากี่นั้งทั้งไอเผือก ไอหนก ไอฮุย จอมขวัญอะไรพวกนี้กากี่นั้งหมด เพราะ
มันตองทํารายการเอาใจคนดูชาวกรุง แลวก็คนเมือง ซึ่งเปนกากี่นั้งดวยกัน สวนพวกทองแดง หรือออกลาวนี่หยุนก็มี
ไวมั่งเปนไมประดับไวออกขาวภูมิภาคอะไรกันไป... ไมเคยมีใครดูพวกมันหรอก
4.ไอพวกนี้ตองแสดงออกทางสีหนาทาทางกวนตีนกันทุกตัว อัน นี้มันก็ไมไดเปนมาแตเกิดนะ พอหยุนสอนมัน
พอหยุนบอกวาการทํารายการทีวีมันตองมีภาษากายแบบรายการทีวีฝรั่ง พวกมึงจะมานั่งทื่อมะลื่อนี่ไมได เอาใหคนดู
เห็นๆ วาพวกมึงเกลียดโกรธ บูชาๆ คนที่มึงสัมภาษณ หรือกําลังพูดถึงใหเห็นตําตาเลย
ดังนั้นเวลาแกงเด็กนรกนี่ออกหนาจอมันก็ทําตามพอหยุนมันฝงใสกบาลมานั่นแหละ...
เดี๋ยวไปวาตอแตละตัว อันนี้ถือวาแทรกมุก ใหรูจักแบ็คกราวนดตัวละครพอสังเขป

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

23-85

พื้นฐานไอฮุยนี่ก็ไมไดเปนนักขาวสนามมาเหมือนไอหนก ความคิดความอานการเมืองก็ไมมีหาอะไรเลย ก็เหมือนเด็ก
ทั่วๆ ไปที่เกิดแลวรูความสมัยปาเปนนายกฯ คือวันๆ ก็โดนกรอกหูกรอกตาดวยเรื่องซาบซึ้งน้ําตาไหลพราก
ไอฮุยนี่ เปนเอามากถึงขั้นเมียมันจะคลอดวันที่14ธันวานะ แลวมันนี่ไดชื่อวาเปนคนกลัวมอสระเอียชนิดไดโลกับเขา
คนหนึ่ง ยังอุตสาหพาเมียไปผาลูกออกกอนกําหนด คุณๆ เดาไมผิดหรอกมันผาออกตอนวันที่5ธันวาคมพอดี๊พอดี
เพราะงั้น เวลาไอฮุยเลาขาววาไอเหลี่ยมจะลมลาง หรืออีเพ็ญจะจับอาวุธลุยถั่วลมลาง หรือไอพวกเสื้อแดงหมิ่นอะไร
ตางๆ นี่ มันก็เลยจะออกมาธรรมชาติมากๆ อันนี้พอหยุนไมตองลางสมองมา มันเปนงี้มาแตเกิด
แลวเพราะความฟามของไอฮุย ไอหนก จอมขวัญที่วามันไมมีพื้นฐานงานขาวสนามมากอนหนึ่งหละ แลวก็ไมเคยผาน
การเปนเด็กแอคทิวิสตในมหาลัยมาดวยหละ ไอสิ่งที่เรียกวา Conceptual Framework ของมันเรื่องของกิจการ
บานเมือง เรื่องในเชิง Idealistic อะไรทั้งหลายแหลเพื่อประเทศชาติบานเมือง เพื่อสังคมสวนรวม เพื่อคนดอยโอกาส
คนยากคนจนนี่เลยไมตองมี มันมองไปเจอเสื้อแดงมากันเปนแสนหลายแสนนี่ ที่มันคิดคือสามแสนคน หัวหารอย คุณ
กันแลว ไอเหลี่ยมตองควักเทาไหรวะ? ....ขี้ชัดๆ นะในหัวไอพวกเหี้ยนี่
การ ทํารายการทางเนชั่นมันก็เลยออกมาอยางเห็นๆ แมงจะแสดงภูมิปญญาอะไรไดเพื่อประเทศชาติบานเกิด คุณคิด
เหรอวางาชางมันจะงอกออกมาจากปากหมาเนาๆ อยางไอเหี้ยสองตัวนี่
ไอหนกก็นะ ตอนแรกทํารายการไอเผือก เปนลูกไลไอเผือกออกแนวหงิมๆ คนก็เอ็นดูสงสารมัน มันก็เอาใหญออน
แฟนๆ วา ผมเปนคนจีนก็จริงแตยากจนอนาถา ตอนเด็กมีแฟนอยูคน มีปญญาแคซื้อแอ็ปเปลใหกิ๊กกินลูกเดียว
จากนั้นก็พลัดพรากจากกัน...พอมามีหนังแฟนฉันเขาโรงดังบึ้ม ไอนี่ก็เขาไปเขียนประกาศในหองเฉลิมไทย เวบไซต
พันทิป สะดีดสะดิ้งบอกอยากพาแฟนฉันสมัยเด็กไปตีตั๋วดูหนังรําลึกความหลังกัน....ไอ ดอก! ลูกผัวเคามีมันคิดมั่งมั๊ย
ไอพวกเฉลิมไทยก็สะดีดสะดิ้งตอแหล
ลุนไปกับไอเหี้ยหนกกันยกใหญ
ติดตามกันเหมือนละครน้ําเนาหลังขาว
พระราชสํานัก เอาไปเอามาไอหนกตองเอาจริงเพราะแรงยุของพวกสะดีดสะดิ้งปญญาสะตึในเหลิ มไทย ผูหญิงเขา
ไมยอมออกมา ไอหารากนี่เอารถไปตามเขาถึงบาน ลากเมียเขาออกมา...ผัวเขาก็นั่งกัดฟนกรอดๆ รออยูที่บาน ไอ
เชี่ย แฟนฉันก็จริง แตอีนี่มันเมียกูนะสัดดด...!
สวนเมียไอหนกก็เรื่อง รัยจะปลอยแมงไปแหววกับแฟนฉันสองตอสอง แฟนฉันก็ใช แตไอหนกนี่ผัวกูนะอีดอก มันก็
เลยไปนั่งคั่นกลาง...คนทั้งโรงก็ดูไปฮากันไป สวนไอหนกกับเมียพรอมกิ๊กนี่นั่งหายใจฟดฟาดๆ ๆ กวาจะจบเรื่องได
ลงทายไอเจี๊ยบอีนอยหนาไมแฮปปเอ็นดิ้งยังไง
ไอหนกกับเมียมัน รวมทั้งแฟนฉันและผัวเขา ก็แทบจะบานแตกฉันนั้น...
กลับมาฝงไอเผือกมั่ง ตอนนี้ตองใชคําวาเสี่ยนําหนาแลว เพราะรายการถึงลูกถึงเมียฮิตระเบิด เจมิ่งก็เลยจะเปด
รายการใหมใหเปนเรื่องเลาเสารอาทิตย ไอเผือกเลยตองไปทาบไอหนกมาเปนลูกไลที่ชอง 9 ไอหนกเลยไดอาศัย
เกาะไอเผือกดัง เพราะมันทําตัวนาเอ็นดูใหไอเผือกสับโขกเลนเปนที่บันเทิงของคนดู

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

24-85

ไอเผือกก็สรางวีรกรรมไวเยอะที่ชอง9อยางรูๆ กัน เรื่องเงินๆ ทองๆ ทั้งนั้น ทั้งอมเงินคาโคดสะนา 100 กวาลาน ทั้ง
เรื่องใหคนดูสง SMS มารายการแลวแทนที่มันจะแบงใหชอง 9 เขา ไอหารากนี่อมซะเอง ไหนจะเรื่อง try in หรือ
โคดสะนาแฝงเวลาเชิญแขกเชิญใครมาออกรายการที่พอจะมีตังคไถได
แต คุณงามความดีมันก็มากคือมันสรางปรากฎการณใหมใหวงการเยอะมาก แลวก็ใหผมพูดตรงๆ นะ มันสลัดเงาของ
หยุนไดพอสมควร คือไมตองเปนขี้ตีนรับใชเปนหุนยนตพิฆาตใหหยุน ดังนั้นพวกเสื้อแดงอาจจะไมถูกใจมัน แตอยา
ลืมวาไอพวกเสื้อเหลืองก็ดามันยับ หาวามันเปนคนของระบอบทักษิณ...ผมวามันก็ตรงไปตรงมา อยางตอนไอพวก
เหี้ยเหลืองยึดสนามบิน มันก็เลนตรงๆ วา80ลํานะเวยเฮย พวกมึงยึดเขาไว มันก็กดดันใหเหี้ยเหลืองปลอยเครื่องบิน
ตัวประกันได พวกมุสลิมก็ไดไปเมกกะหก็เพราะมันออกแรง ไมงั้นก็แหงตายอยูสุวรรณภูมิ....
ไอเผือกนี่อยางนอยมันก็มี พื้นฐานนักขาวสนามมา มันมี Conceptual ของมัน ถึงใครจะดาวาออกดัดจริต แตการที่มัน
เนนเรื่อง “สามัคคีประเทศไทย รักในหลวง บลาบลาบลา” … ผมก็วามันไมไดเหี้ยเหมือนไอหนก ไอฮุยที่มีแต “คอน
เซ็ปชั่ว” ลูกเดียวนะ วามั๊ยสัดดด?
วากันตรงๆ คือมันก็คือ”พอคา”คนหนึ่งแหละ มันถือตํารากากี่นั้งวา”กินขี้หมาดีกวาคาความ”มันไมอยากหาศัตรู จะได
ทํามาหาแดกไปไดเรื่อยๆ แสดงออกวากรูเดินสายกลาง ไมเขาใครออกใคร
แต อยามีลูกหลุดถึงตีนกูนะ อยางรถแกสดินแดงตอนสงกรานต มันก็ตองตามน้ําวา “ก็นี่แหละครับ!” ซักหนอย....ไอ
เรื่องจะเหี้ยก็คือวา การที่จะสืบเสาะหาขอเท็จจริงนี่เสือกไมทํา วากันไปตามกระแส ไมรูแมงจริงไมจริง มันก็ตามน้ํา
ไปกอน.. “ก็นี่แหละครับ คุณผูชมครับ” ... มึงก็ทําการบานหนอยซีวาไอเผือก....อยาเสือกมักงาย มึงมักงายก็ตอง
โดนกูดา ... ก็นี่แหละครับ
หลังรัฐประหาร19กันยา เจมิ่งไป ไอเผือกก็หลุดชอง9 ไปประจําชอง3มันก็ไมเดือดรอนหรอก ก็ยังเปนเสี่ยเหมือนเดิม
จะเดือดรอนหนอยก็ไอเตี้ยหนกนี่เสือกดาไลหลังเพื่อนวา”กูทํางานกับคนโกง ไมได”
..อาว! ไอเตี้ยนี่ออกลายเนรคุณเพื่อน มาไดเกิดชอง 9 ก็ไอเผือกลากมา ไมงั้นก็แคระตายอยูชองเนชั่น พอเพื่อนลม
ไอเตี้ยโดดขามไมพอ แมงขอตื้บฟรี1ดอก ไอสัดดด
พอหลัง 19 กันยาก็อยางที่เห็นคือไอหนกคนเดียวไมพอ ไอฮุยตามมาดวย จอมขวัญตามมาติด หยุนตัวพอก็มาโผล
เลนแมงเปนลูกระนาด 3 5 7 9 NBT สวน TPBS นี่ใหหยองแดกเรียบ เพราะมันมีขอตกลงกับปศาจอยางที่ผมวามา
กอนๆ นี้
บางทีหาเรื่อง เลนไมเจอ ไอฮุยก็มามุกดานๆ เลย บอกไดฟอรเวิรดเมลจากทางบาน (ก็ไอพวกเหี้ยเหลืองนะแหละ)
บอกวันนี้ใหใส เสื้อเหลืองทั้งประเทศนะ เพราะหมอผีเขมรเลนของสะกดเมืองไทยใหยกเขาพระวิหารใหมัน....ขอ
เชิญชวน ประชาชนไทยนะ
ครับทั้งชาติแครวมใจใสเสื้อเหลืองแกเคล็ด วันนี้เห็นมั๊ยผมยังใสเสื้อเหลืองออกทีวีเลย

วีณา รัตน แซเลานั่งจัดคูดวยอายก็อาย ทุเรศก็ทุเรศเลยแขวะไอฮุยวาเธอนี่ก็เปนเอามากนะ จะเลนของไปถึงไหน
เมืองไทยก็มีพระสยามเทวธิราชปกปองคุมครองอยูแลว ไอฮุยนี่มีเคืองออกหนาจอใหเห็น พอพักโคดสะนากลับมามัน
ก็แกตัวดิบๆ เลยวา หันไปเลนมุมวากูนี่ไมไดบาไสยศาสตรเวย กูนี่ก็วิทยาศาสตรเหมือนกัน

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

25-85

วาแลวไอฮุยก็เลาขาววา นอกจากเรื่องไสยดํามนตเขมรแลวเนี่ย พอดีวันนี้เกิดสุริยุปราคาดวย แลวก็เลาวาอันนี้เปน
ปรากฎการณทางวิทยาศาสตรนะ โลกบังดวงจันทรบังอาทิตยกี่องศาฟลิปดาหาเหวยาวเลย วีณารัตน แซเลาไดที
แขวะวา “อา ไปดูสุริยุปราคานี่ไมตองใสเสื้อเหลืองดูหรอกนะ...”
ไอฮุยเสือกไมขํา รายการจบพอดี วีณารัตน แซเลาโดนไอฮุยตบคว่ําหรือเปลา ขาวไมไดแจง
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/04/2009 10:56:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

26-85

6 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน6) :ชื่อของนก นามของไม ศักดิ์ศรี
ของคนชายคามติชน
วันอังคาร, พฤษภาคม 05, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
4 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส : ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
เรื่อง พี่เถียรนี่ผมวาไปแลว คือสรุปก็หนกอนพี่ชางปลดสมหมายเพราะเรื่องพระ คราวนี้คงปลดพี่เถียรเพราะเรื่องเจา
แตแกก็คงดูแลพี่เถียรทางชีวิตสวนตัวตอไป..แตพี่เถียรนี่สิ ชื่อของนก นามของไม ศักดิ์ศรีของคน มันนาจะหาทางลง
สวยๆ ใหแกดวย งานนี้พี่ชางแกทําไมถูก

ขรรคชัย บุนปาน
คน ก็กังขากันมากเรื่องปลดเสถียร จันทิมาธรออกจากบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห ไอพวกเหี้ยเหลืองไปอางวา
เพราะบุญบารมีพอมันคือไอลิ้มสั่งบอยคอต พี่ชาง-ขรรคชัย บุนปานกลัวมติชนเจง เลยปลดเอาใจเหี้ยเหลือง
ไอที่มันอางมาหนาดานๆ นี่ ตอแหลทั้งดุน หมาที่ไหนจะไปเชื่อมึงไอพวกเหี้ยเหลือง
เอางี้ตั้งแตตั้งมติชนมา30ปนี้พี่ชางแกไมเคยปลดใครซี้ซั้วงายๆ
เคยมีปลดสมหมาย ปาริจฉัตตออกจากบรรณาธิการมาหนนึง ซัก 20 ปมาแลวมั๊ง
เรื่อง ของเรื่องคือมติชนเขามีคอลัมนใหคนอานสงจดหมายมาลงหนาแถวกลางๆ เลม ทีนี้วันหนึ่งมันก็มีคนเขียนมาดา
พระบอกเจาอาวาสวัดบวรฯทําผิดเรื่องนูน เรื่องนี้ มติชนก็เอาลงพิมพ ตอมาคนก็ดามาชิบหายวาเฮยลงยังงี้ไดไงไอ
ชิปหาย ไมรูหรือวาเจาอาวาสวัดบวรนี่คือพระสังฆราช

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

27-85

สมหมาย ปาริจฉัตต
พี่ ชางแกเปนพวกอนุรักษนิยม เปน 2 กุมารสยามคูกับพี่สุจิตต วงษเทศ เปนศิษยกนกุฏิอาจารยหมอมคึกฤทธิ์ตั้งแต
สยามรัฐ แกก็ออกแนวๆ "ชาติ ศาสน กษัตริย"นั่นแหละ แตแกก็ใจกวางใหพวกฝายซายมาทํางานเต็มกองบก.ได
เพราะเปาหมายคนอานเปนปญญาชน พวกนี้สวนใหญมีแนวโนมอยูซายเรื่องของเรื่อง
แกก็ปลดสมหมายออก แตก็ไมใหอดอยากหรอก ทุกวันนี้ก็ใหมาเปนเอ็มดีบริษัท
ที นี้พี่ชางนอกจากแกแกวัดกราบพระแลวแกก็เปนพวกกราบเจาดวย แกก็มาไดเรียกวาสนิทกับพระเทพเรื่องของเรื่อง
ขนาดที่วาเคยพึ่งพาบารมีพระเทพนี่เอาปาส.รอดคุกคดีหมิ่นมาแลวก็แลวกัน
ความ สัมพันธกับพี่เถียรนั้นยาวนานเกาแกมากตั้งแตแกเปน2กุมารสยามอยูกับ อาจารยหมอมคึกฤทธิ์ที่สยามรัฐแลว
พี่เถียรหนีเขาปาตอน6ตุลา เขียนหนังสือทิ้งไวเลมหนึ่งผมจําชื่อไมได แตประมาณวาบานเมืองแมงเปนงี้พวกเราคน
หนังสือพิมพมาเปนคอมฯเถอะวะ อะไรประมาณนี้ แตภาษาพี่เถียรแกสวย ประมาณวาซายโรมานซ

เสถียร จันทิมาธร
พอ ปาแตกแกก็ออกมาทํามติชนสุดฯนี่แหละ ตั้งแตเปนแทปลอยดขาวดําเลย ตอนนั้นการเมืองรายสัปฯนี่มีหลายหัว
มาก อยางจตุรัสของพันธศักดิ์ สยามใหม ไทยนิกร อาทิตย สยามรฐสัปฯ แลวก็มติชนสุด แตพวกที่วามานั้นตายจาก
แผงไปหมด เหลือมติชนรอดมาใหญโตยอดพิมพเปนแสนอยูเลมเดียว เพราะพี่เถียรแกฉีกแนวไมใชแนวการเมือง
แบบฮารดคอร แกก็ยําใหญใสสารพัด เอานิยายมาลง เอานูนเอานี่มาลง แมกระทั่งนูดแกก็เอามาลง แลวก็ปรุงๆ มันก็
ถูกปากคน เพราะมันvarietyมันก็โต
แลวแกยังมาปน ขาวสดจนพอไปได แมจะไมเปรี่ยงปรางนะ ขี้หมูขี้หมาปที่แลวแกก็หาเงินจากขาวสดใหพี่ชางเอาไป
ทําเรือนขุนชางแก ได 60 กวาลาน แสดงวาแกมือแน มืออาชีพพูดงายๆ
แลวคุณคิดดูคนมัน ปกขนาดนี้บอกวาแกไปเขียนดาพันธมิตรเลยโดนพี่ชางปลดตกงานนี่หมาที่ไหน มันจะเชื่อ แลว
ไปบอกวาพันธมิตรเลิกอานบอยคอตกลัวเจงนี่ยิ่งแลวใหญ ไปดูงบการเงินที่มติชนสงใหตลาดหลักทรัพยสิ ปกลายนี่
กําไรขั้นตนเพิ่มนะ แตบริษัทในตลาดหุนก็อยางรูๆ พอเศรษฐกิจตก แมงก็สวมรอยทําตัวเลขกําไรหด จะไดหลบภาษี
นี่วากันตรงๆ ของแทคือพี่เถียรเอาตังคใสพานใหพี่ชางไปฉีกเลน 60 กวาลาน
ถา ใหผมเดาก็คงพี่เถียรวิญญาณซายเกาแกของขึ้นนั่นแหละ ขนาดหนีเขาปาไมกลัวตาย กูยังทํามาแลว แคทํา
หนังสือรบกับพวกมึงขี้หมามาก แกก็เลนเขาไมยั้ง ดูซิขึ้นปกเย็นศิระเพราะพระ "บริบาล" ตอนงานศพนังโบว หาวา
เขาไป "บริบาล" พันธมิตร แลวก็อะไรอีกพระเทพตรัส They do for themselves ขาวสดหลุดเดี่ยวฉบับเดียว
แลวมาขึ้นปกไอเหลี่ยมวา "ปศาจ" ที่ใหนัยประหวัดถึงสาย สีมา พระเอกนิยายปศาจที่ประกาศจะลมซากเดนเกา
อดีตเปนของพวกมึง อนาคตมันคิวพวกกูอะไรแบบนี้ .... มันก็คงถึงที่สุดเขาเขาซักวัน
ผมวาตอนสมหมายโดนปลดเรื่องพระ ตอนนี้ก็เดาวาเปนเรื่องเจาหวะ แตคนมันปกกันมานานขนาดนี้แกก็คงไมปลอย
พี่เถียรตกงานตอนแกหรอก คงดูแลกัน

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

28-85

เรื่องพี่เถียรนี่ผมวาไปแลว คือสรุปก็หนกอนพี่ชางปลดสมหมายเพราะเรื่องพระ คราวนี้คงปลดพี่เถียรเพราะเรื่องเจา
แตแกก็คงดูแลพี่เถียรทางชีวิตสวนตัวตอไป
แตพี่เถียรนี่สิ ชื่อของนก นามของไม ศักดิ์ศรีของคน มันนาจะหาทางลงสวยๆ ใหแกดวย งานนี้พี่ชางแกทําไมถูก
พี่ชางจะเยียวยายังไง...
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/05/2009 10:37:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

29-85

7 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน7) : เปลว สีเงินปฏิบต
ั ิการแคนฝง
เหลี่ยม
วันพุธ, พฤษภาคม 06, 2009

โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
6 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
อัน นี้ก็ถือเปนจุดเปลี่ยนใหพี่เปลวเปลี่ยนคติของแกจากที่วากูขอเปนฝายคาน ดาทุกรัฐบาล มาเปนวากูจะขอจองเวร
ไอเหลี่ยมใหตายกันไปขาง (แกประกาศกับลูกนองคนสนิท ที่รานขาวตมอนันตแถวพระราม 6 ตอนนั้นผมเมาๆ ออก
จากหองน้ํามาไดยินประมาณนี้)
สําหรับคายไทยโพสตนี่ คนสงสัยกันมากวาแคนเหลี่ยมมาแตชาติปางไหน ตามบี้เช็ดเหลือเกิน
คือพี่เปลวนี่แกเปนนักเลงโบราณนะครับ ใครดีมาก็ดีดวย ใครรายก็รายตอบใหเหลือแสน...
แก เคยทํางานไทยรัฐยุคปะกําพลมานาน จนปะตาย แกก็ออกมาทําสยามโพสต แกถือคติวาคนหนังสือพิมพตองทํา
ตัวเปนฝายคานกับทุกรัฐบาล ตอนแกทําหนังสือพิมพสยามโพสตใหมๆ รัฐบาลนายชวนแกก็ดาครับ ดามาดาไปดร.
ไตรรงคฉุน ลูกนองดร.ไตรรงคตัวเหี้ยๆ เยอะ (เสธ.แดงบอกวาไดวิชาเหี้ยศาสตรมาจากดร. ไตรรงคนี่แหละ) ก็บุกโรง
พิมพแกจะไปเอาเรื่องก็เคยมาแลว นอกนั้นก็โดนฟองนัวเนีย จนปดสยามโพสตลง
มาเปดหัวใหมไทยโพสต พอดีเหลี่ยมมาเปนรัฐบาล แกก็ดาตามคติแกคือคนหนังสือพิมพตองทําตัวเปนฝายคาน
ดาแมงทุกรัฐบาล แตเหลี่ยมไมยอมรับคตินี้ก็เอาคืนแก ทั้งใหตํารวจ ใหสตง.ตรวจสอบบัญชีเงินทอง ทั้งไปบีบโรง
พิมพของพี่วิ (ระวิ โหลทอง สยามกีฬา) ไมใหรับพิมพไทยโพสต พี่วิก็ไมอยากมีศัตรู ประกอบกับพี่เปลวก็ไปพิมพกับ
พี่วิก็ตะไวดะ หนี้สะสมชักบานดวย...
อัน นี้ก็ถือเปนจุดเปลี่ยนใหพี่เปลวเปลี่ยนคติของแกจากที่วากูขอเปนฝายคาน ดาทุกรัฐบาล มาเปนวากูจะขอจองเวร
ไอเหลี่ยมใหตายกันไปขาง (แกประกาศกับลูกนองคนสนิท ที่รานขาวตมอนันตแถวพระราม 6 ตอนนั้นผมเมาๆ ออก
จากหองน้ํามาไดยินประมาณนี้)
เรื่องของเรื่องก็เปนงี้แหละครับ บุญคุณตองทดแทน ความแคนตองชําระใหสาสม

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

30-85

สวนใบตองแหง เขียนคอลัมนวายทวนน้ํา อันนี้คนก็สงสัยวาเขียนไปคนละโทนกับพี่เปลวเลย ทําไมพี่เปลวยังเลี้ยงไว
ทําซากอีก?
คือไอนี่ คงเปนไอถึกเพื่อนผมครับ ไอนี่ในชีวิตมันกวนตีน มันมีจุดยืนเปนนักวิชาชีพเปนกลาง ใครหามมาสั่งกูซายหัน
ขวาหัน
ฉายามัน "ถึกเที่ยงถึง" คือหากไมเที่ยงไอนี่ไมเคยถึงโรงพิมพ เพราะดึกๆ แมงดูหนังโปทั้งคืน แลวเสือกตัดตอหนัง
โปเองไวเปนคอลเล็กชั่นดวย
พี่ เปลวแกก็นักเลงพอตัว ก็ปลอยไอถึกไวเขียนแบบเปนตัวของตัวเอง ก็ดีออก ใครเกลียดแมวก็อานเปลว ใครรักแมว
ก็อานใบตองแหง ไดแมงทั้งขึ้นทั้งลอง .... ดีกวาเอียงไปขางเดียวแบบผูจัดการ กับเนชั่น...
หากผมเปนพี่เปลวผมก็ทําแบบแกนี่แหละ คือจะกวนตีนใครก็กวนไป แตอยาเสือกมากวนตีนกูก็พอ ซึ่งไอถึกมันไม
กลาไปกวนตีนพี่เปลวหรอกเทาที่ผมรู... วีรกรรมไอถึกเยอะ ครับ สมัยหนึ่งมันไปอยูรายวันเลมนึง ไอเทือกเขามา
เสือกมาสั่งนายทุนใหเชียรมันหนอย
แลวชวยดาไทยรัฐที่กําลังถลมไอเทือกเรื่องสปก.ใหดวย
ไอถึกมันไมยอม
นายทุนบอกมึงไมยอม มึงกับกูอยูกันไมได
ไอถึกไมเสียดมเสียดายเงินเดือนหลายหมื่นเลย แมงเก็บของไดก็ไปจากโรงพิมพเหี้ยนั่นเลย...
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/06/2009 10:19:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

31-85

8 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน8) : 'จารยเจิมเสือเจ็บรอง "เอง"!
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 07, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
7 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆ อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ

เจิม ศักดิ์เปนคนแรกๆ ที่ออกมาวิจารณทักษิณ ในชวงเวลาที่สังคมไทยกําลังฮันนีมูนอยูกับรัฐบาลทักษิณ 1 แตก็ไมมี
น้ําหนักพอที่จะสั่นคลอนโคนลมทักษิณได..แถมทักษิณไดเปดทางให สนธิ ลิ้มทองกุล คายผูจัดการเขามาจัด
รายการ"เมืองไทยรายสัปดาห"ทางชอง9 และสนธิก็ทําหนาที่เชียรทักษิณยกใหญ ยกยอปอปนใหเปน"นายกรัฐมนตรี
ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมา" แลวก็หันไปสอนสั่งเจิมศักดิ์ที่หลุดจอและหนาปทมวิทยุวา"ที่รองแรก แหกกระเชิง
อยูนั้น เปรียบไดกับ ‘ลูกหมา’ ที่มีนิสัยรองเสียงดัง"เองๆ "เมื่อถูกทําใหเจ็บ ซึ่งไมอาจเทียบไดกับ ‘ลูกเสือ’ เจ็บแค
ไหนก็ไมมีใครไดยินเสียงรอง"
พูดเรื่องสื่อเหี้ยม ม.มาหายแลว ลืมคนนี้ไปไดไง..
(ความจริงมีแฟนๆ รีเควสตมาตั้งนานแลว ผมก็ไมมีเวลาจะลากไสสะที) เขาผูนี้คือ"เสือนอย"แตหุนนี่ตัวพอซูโมกิ๊ก
เขาคือ 'จารยเจิม
ที่เอาจารยเจิมมาเขียนวันนี้ เพราะบานเมืองยังอยูในบรรยากาศมาคุ
หลัง จบสงกรานตทมิฬก็เนี่ย มาพูดเรื่องแกรัดทํานูนกันอีกแระ...บานเมืองเรามันมีเวรกรรมชนิดหนึ่ง เปนเรื่องเปน
เหตุกันขึ้นมาแตละที สิ่งแรกที่คิดทํากันคือแกรัดทํานูน...
จารย เจิมนี่ก็จรเขนอยหางแดงตัวพอเลยแหละเรื่องรัดทํานูนป 50 นี่นะ คือแกยังไงไมรู องคลงเปนศาสดา
ผูเชี่ยวชาญ แลวก็องครักษพิทักษรัดทํานูนฉบับนี้ขึ้นมา ทั้งที่แกนี่เปนนักเศรษฐศาสตรผูเชี่ยวชาญเรื่องขาว...เออ ถา
แกพูดเรื่องทําเหลาสาโทนี่ผมจะเชื่ออยูวาแกรูจริง
เดี๋ยวแกคงออกมาเตนวาหามแก ซึ่งก็เปนความตอแหลอยางแรง

32-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

เพราะ แกเคยเดินสายทั่วประเทศ ออกทีวีดวยตอนลงประชามติกันที่ตอนนั้นแยกเปนพวกเขียวพวกแดงหงะ แกก็เปน
นักยุทธวิธีใชได คือบอกวาให "รับๆ ไปกอนคอยแกไขทีหลัง"...

เพราะ ถาไมรับนะ พวกมึงก็ตองโดนคมช.ปกครองเผด็จการตอไป จะไมมีเลือกตั้ง น้ําก็จะไมไหล ภูเขาไฟจะระเบิด
มนุษยตางดาวจะยึดครองโลก....โห!ไอสัดดด ฟงแลวคนแมงก็กลัว เลยยอมผานรัดทํานูน50แบบฉิวเฉียด
แลวพอเขา แกงเหี้ยเหลืองนี่อาการมันจะเหมือนกันทุกตัว คือชอบดึงฟาต่ํา มาตอนหลังไมไดอางเรื่องมนุษยตางดาว
จะยึดครองโลกแลว ไปอางเรื่องอภินิหารแทน
แกบอกวาแกไมดาย เพราะวา “ขอใหกลับไปอานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังที่ปรากฏอยูในพระ
ราชปรารภของรัฐธรรมนูญ 2550 อีกครั้ง !” พึงตระหนักวา หลังจากที่ประชาชนมีมติเห็นชอบใหบังคับใชรัฐธรรมนูญ
2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริ ปรากฏในพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ความตอนหนึ่งวา
“...เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวาประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติ เห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ”
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย สืบไป

ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให

ทรงพระราชดําริวา “สมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน…”
นั่น! รัดทํานูน50เลยกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งขึ้นมา....เอา! กราบบบบบบ
จารย เจิมนี่เปนคนอางทอง พื้นฐานแกเปนนักเสดสาด คือจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)
จากธรรมศาสตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมศาสตร) และปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตรการเกษตร
จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เมกา
ครอบ ครัวแกดีอบอุนแตงกับ ดร.จิตริยา เอกอัครราชทูตไทยประจํานอรเวย (นามสกุลเดิม ติงศภัทิย เปนบุตรสาวของ
ศ.จิตติ ติงศภัทิย อดีตองคมนตรีในรัชกาลปจจุบัน)
(พูดเรื่องนอรเวยนี่นาไปนะ ใครแตงเมียใหมๆ นี่ไปคางซักคืน แลวนั่งเรือขามฟากไปเดนมารคบรรยากาศจะโรมานซ
ยิ่งไปตอนหนารอนนี่แมงไมตองนอนกัน เพราะพระอาทิตยเที่ยงคืน
ใคร หื่นๆ พาเมียไปฮันนี่มูนไมผิดหวัง แตใครเปนลูกเปนเมีย เขาตบแตงแลวชวนไปฮันนี่มูนหนารอนแถวนี้มึงคิดใหดี
...มันไมใชแคฟา เหลือง อาจจะมีตาย เพราะฟาดันสวางตลอด เจอผัวหื่นๆ เขานี่ตายแนๆ ยิ่งกวาปฎิญญาฟนแลนด)
กลับมาที่จารยเจิม เดิมทีแกก็บูชาๆ อาจารยปวย คือทําไงจะลงจากหอคอยงาชาง เอาวิชาการงานวิจับมาดัดแปลงรับ
ใชมวลชน คือจะออกแนวๆ นี้ แทนที่แกจะเปนแคอาจารยสอนเศรษฐศาสตรที่ทาพระจันทร วางๆ เดินสองพระ แกก็
เริมสรางชื่อดวยการเปนผูคนควา วิจัย เชี่ยวชาญ ดานการตลาดสินคาเกษตร สินคาโภคภัณฑ และการพัฒนาชนบท
เชี่ยวชาญเรื่องราคาขาว และนโยบายขาวชนิดหาตัวจับยาก
ทีที้แกมา แจงเกิดเปรี้ยงปรางตอนรสช.ปฏิวัตินาชาติ แรกๆ แกก็ออกมาดาเลยวา"ประเทศชาติเหมือนเครื่องบิน การ
รัฐประหารไมใชแคการหยุดประเทศ แตเปนการทําใหประเทศยอยยับ เพราะเครื่องบินตก"...พวกตานรัฐประหารฟง
แลวก็ซี๊ดซาดเปาปากปรี๊ด
แต อีทาไหนไมรู พอรสช.ตั้งอานันทเปนนายกฯ แกก็เขาไปเจออานันท แลวก็ลัดดาวัลย โมงเมงโมง ที่ตอนนั้นเปน
รัฐมนตรีคุมชอง 11 บอกวาอยากจะนําเสนอปญหาชาวนาชาวไรสู รายการโทรทัศนเพราะยังไมมีใครเคยทํามากอน
เลย จะไดชวยเหลือดูแลเกษตรกรในชนบท
อันนี้เปนที่มาของการแจงเกิดแกทางทีวีดวยรายการ "เวทีชาวบาน" ไมนานตอก็เปดรายการ "มองตางมุม" ซึงเปน
อะไรที่ใหมมากในพ.ศ.นั้น เพราะจารยเจิม กําหนดคอนเซ็ปตใหเปนรายการโทรทัศนประเภททอลกสาระ แบบ ‘ถาม
สด’ ที่ใหประชาชนในหองสงไดมีสวนรวมตั้งประเด็นคําถาม พูดกันอยางตรงไปตรงมา เปน ‘ตลาดความคิดเสรี เวที
ประชาชน’ แลวเชิญ2ฝายที่เห็นขัดแยงกันมาโตกันสดๆ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

33-85

"มองตางมุม" จึงเปน การปฏิวัติรายการโทรทัศนแบบรายการทอลกครั้งมโหราฬ เพราะไมเคยมีใครทํามากอน
อยางไรก็ตามแมเจิมศักดิ์จะบอกวาเปนตลาดคงามคิดเสรี เวทีประชาชน เปดทางให2ฝายโตกันไดเต็มที่ แตตัวพิธีกร
คือเจิมศักดิ์เองก็มักจะมีอคติเขาขางทางใดทางหนึ่งอยางเห็น ไดชัดทั้งสีหนาแววตา และคําถามที่บางครั้งแทบจะ
"ฆากันทางหนาจอ" ได
พูดงายๆ ที่ใครตอใครวาไอพวกแกงเด็กนรกเนชั่นมีสีหนาทาทางกวนตีนนี่
บุกเบิกความกวนสนตีนออกทีวีมากอน ไอพวกนี้นาน

ยอนไปตอนนั้นก็ถือวาจารยเจิมเปนผู

มีบางคราวที่นายสมัคร สุนทรเวช ขณะนั้นเปนหัวหนาพรรคประชากรไทย มาออกรายการมองตางมุม และอาจจะดวย
ความที่เจิมศักดิ์เปนศิษยของอาจารยปวย ที่เคยถูกพิษการเมือง6ตุลาฯเลนงานอยางเจ็บปวด โดยเชื่อกันวาสมัครมี
บทบาทสําคัญในคราวนั้น ทําใหจารยเจิมสวมวิญญาณนักฆาหนาจอตอสมัครแบบไมปรานี
สงผลใหเมื่อจบรายการ ออหมัก (ยอมาจากคําวา "ไอหมัก")ถึงกับบริภาษวารายการนี้ไมควรมีตอไป เพราะวาไมได
มองตางมุมจริง หากแต "มองแตมุมมารดามัน"...!
จาก นักวิชาการที่ลงจากหอคอยงาชางมารับใชสังคมชาวไรชาวนา ขยับไปสนุกกับรายการทอลกการเมืองแบบ"มอง
ตางมุม"ก็ทําใหดร.เจิมศักดิ์รู วาตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ไมใชเรื่องประกันราคาขาว หรือยุชาวบานทําเหลาสาโทขาย
อยางแตกอน
แกก็เลยลุยถั่วเดินหนาเขาสูธุรกิจสื่อเต็มตัว ทั้งทางทีวีและวิทยุ โดยการกอตั้งบริษัทวอชทด็อก หรือ"หมาเฝาบาน"
ขึ้น
นอก จากเจิมศักดิ์แลว บริษัทนี้ก็มีดร.เกษมสันต วีรกุล (ผัวเกานองมังคุด) พิรุณ ฉัตรวนิชกุล (กรรมการพรรคคอมฯ
เกา) แลวก็ไอแม็คปากเบี้ยว-เถกิง สมทรัพย เปนแกนหลัก
โดยเจิมศักดิ์เคยเลาวา ดร.เกษมสันตไดมาคุยกับเขาวา ใหชวยพาไปหาดร.ทักษิณ ชินวัตรดวย ตอนนั้นเปนป 2536
หลังจากที่เจิมศักดิ์เขาวงการโทรทัศนไดซัก 2 ป และเปนชวงที่ทักษิณกําลังเปนนักธุรกิจดาวรุงร่ํารวยจากการขาย
โทรศัพทมือ ถือ คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสาร ดังนั้นเกษมสันตจึงอยากจะไปชวนAISของทักษิณมาลงโฆษณา
ที่รายการ เจิมศักดิ์ก็พาไป แตใหดร.เกษมสันตไปขายเอาเอง
“ไปถึงคุณทักษิณถาม วาถาหากจะซื้อรายการทั้งหมดเหมาเลยเทาไหร ผมเนี่ยตัวแข็งเลย ในใจนึกวามาเที่ยวนี้คุณ
ทักษิณกลายจะเปนคนซื้อรายการทั้งหมด
กลายเปนผมจะมาทํารายการใหคุณทักษิณแทนบริษัท
วอทชด็อก
อาจารยเกษมสันตตอบดีมากครับ ตอบวาผมขอบพระคุณมากครับที่จะเหมาโฆษณาเพียงผูเดียว แตผมเพิ่งหัดทํา
ธุรกิจ ขอใหหัดทําเถอะ ซื้อไปหมดผมก็ไมสนุก ที่มานี่หวังจะมาขายโฆษณาเพียงแค 1-2 นาที”
ซึ่งทักษิณกลาวตอบวา ถาอยางนั้นก็แลวไป แตมีหุนใหซื้อบางไหม อยากรวมทําธุรกิจดวย ดร.เกษมสันต กลาวตอบ
ไปวา พวกผมจดทะเบียนแค 2 ลานบาท ถาซื้อไมเกิน 10 เปอรเซ็นตก็พอซื้อได ทักษิณก็เลยซื้อ 10% ก็ประมาณ 2
แสนกวาบาท แลวบอกวาอยาใสชื่อผม ใหใสชื่อพี่เมียคือบรรพจน ดามาพงศ บอกวาไมอยากใหคนอื่นรูวาถือหุน
บริษัททําสื่อ
เจิมศักดิ์กลาย เปนคนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วประเทศ เพราะออกรายการทางสื่อโทรทัศน และวิทยุเปนประจํา รายได
ก็เขามาเปนกอบเปนกํา แถมเมื่อลงสมัครส.ว.ในป2543ก็ชนะเลือกตั้งไดเปนส.ว.อีกตางหาก
แต แลวปญหาก็เริ่มขึ้นเมื่อหมอขาวเขาถูกทุบ เมื่อถูกชอง 9 ยกเลิกสัญญาเชารายการทีวี"ขอคิดดวยคน"ของเจิม
ศักดิ์ ซึ่งก็นาจะทําใหเสียผลประโยชนกอนโตเอาการ เพราะชวงนั้นเปนชวงน้ําขึ้นของเจิมศักดิ์ เทียบไปแลวก็เหมือน
สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในปจจุบันยังไงยังงั้น
เรื่องนี้ทําใหเจิมศักดิ์ เขาใจวา ทักษิณ ซึ่งเวลานั้นเขามาเปนรัฐบาลใหมๆ คือทักษิณ1นาจะอยูเบื้องหลังใหยกเลิก
รายการ เพราะทั้งที่เปนพวกกัน ถือหุนอยูบริษัทดวยกัน ชวยอุดหนุนโฆษณาให แตกลับมาวิพากษวิจารณรัฐบาล แต
อยางไรก็ตามดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผอ.อสมท.ในขณะนั้นไดออกมาตอบโต ระบุวาเจิมศักดิ์ทําตัวไมเหมาะสม ผิด
สัญญากับทางชอง 9 เอง จึงจําเปนตองยกเลิกสัญญา
อยางไรก็ตามเจิมศักดิ์ก็ปกใจวางานนี้ ทักษิณเปนคนเลนกูแน เลยชําระสะสางแมงสะเลย ดวยการออกหนังสือชุด"
รูทันทักษิณ"ออกมาวิพากษทักษิณ และกลายเปนหนังสือขายดีเปนเทน้ําเททา เพราะทักษิณไปงับเหยื่อกลาวถึง
หนังสือเลมนี้ในรายการ"นายกฯทักษิณพบ ประชาชน"และการใหสัมภาษณสื่อมวลชน...เทากับเหลี่ยมชวยตีใหดังไป
ปริยาย

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

34-85

เจิม ศักดิ์จึงนับเปนคนแรกๆ ที่ออกมาวิจารณทักษิณ ในชวงเวลาที่สังคมไทยกําลังฮันนีมูนอยูกับรัฐบาลทักษิณ 1 แต
ก็ไมมีน้ําหนักพอที่จะสั่นคลอนโคนลมทักษิณได..แถมทักษิณไดเปดทางให สนธิ ลิ้มทองกุล คายผูจัดการเขามาจัด
รายการ"เมืองไทยรายสัปดาห"ทางชอง9 และสนธิก็ทําหนาที่เชียรทักษิณยกใหญ ยกยอปอปนใหเปน"นายกรัฐมนตรี
ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมีมา" แลวก็หันไปสอนสั่งเจิมศักดิ์ที่หลุดจอและหนาปทมวิทยุวา "ที่รองแรก แหกกระเชิง
อยูนั้น เปรียบไดกับ ‘ลูกหมา’ ที่มีนิสัยรองเสียงดัง "เองๆ " เมื่อถูกทําใหเจ็บ ซึ่งไมอาจเทียบไดกับ ‘ลูกเสือ’ เจ็บแค
ไหนก็ไมมีใครไดยินเสียงรอง"
สนธิย้ําอยูหลายหนเรื่อง "เสือเจ็บไมรอง แตหมาเจ็บมันรองดังเอง!" แตก็เหมือนกงเกวียนกําเกวียน เพราะตอมา
ไมนานสนธิก็มีเรื่องขัดแยงเรื่องผลประโยชนกับทักษิณบางกรณี เชน ขอโทรทัศนชอง NEWS1 ไมได ขอใหวิโรจน
นวลแข เปนกรรมการผูจัดการแบงกกรุงไทยตอ (เพื่อชวยเรื่องหนี้ของสนธิ) ไมได และสนธิก็หลุดจอชอง 9 ตองไป
จัดเมืองไทยรายสัปดาหสัญจร กอนจะกลายเปนพันธมิตร นําไปสูรัฐประหาร 19 กันยา 49 ในเวลาตอมา
ศัตรูของศัตรูคือมิตร ใครจะวาพายเรือใหโจรนั่งชั่งหัวมัน
หลัง รัฐประหาร 19 กันยา 49 ขณะที่สนธิลําพองในชัยชนะ เจิมศักดิ์ที่เคยถูกดาเปนหมูเปนหมาก็ไมถือโทษอะไร
เพราะเขาอาจถือคติวา "ศัตรูของศัตรูก็คือมิตร" เจิมศักดิ์จึงไปขึ้นเวทีกูชาติรวมกับสนธิตั้งแตกอนการรัฐประหาร และ
ตอมาก็มามีรายการที่ออกอากาศ เชน รูทันประเทศไทย ทาง ASTV ชอง NEWS1 ของสนธิ และรายการวิทยุ "พูด
ตรงใจกับ ดร. เจิมศักดิ์ ปนทอง" ทุกวันเสาร เวลา 15.00 - 17.00 น. ทาง F.M. 92.25 ดวย
ในยุคหลัง รัฐประหาร19กันยา ดร.เจิมศักดิ์ ไดรับการตบรางวัลใหเปนกรรมการ และโฆษกประจําคณะกรรมการบริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) แนนอนวามีพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร เปนประธานบอรด แตสุดทาย
บอรดชุดนี้ถูกหนังสือพิมพผูจัดการรายสัปดาหพาดหัวดาอยางไม ไยดีวาสพรั่งนั้นก็คือ"เหลือบ"หาผลประโยชนจาก
รัฐวิสาหกิจเหลานี้... นี่ นับวาเจิมศักดิ์ไปไกลเกินกวานักวิชาการที่ลงจากหอคอยงาชางเพื่อมาชวย ชาวนาใหขาย
ขาวไดราคาดีไปไกลโขจริงๆ
เจิมศักดิ์ยังไดรับแตงตั้ง เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และมีบทบาทสําคัญในการรณรงคใหประชาชน
ลงมติรับรางฉบับนี้ โดยชูคําขวัญวา "รับไปกอนแลวคอยแกทีหลัง" โดยเขาชี้อยูหลายครั้งวา “เรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญที่ผานมาไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่ใหประชาชน
เสนอแกไขได
แตครั้งนี้ใหประชาชน
เขาชื่อ 50,000 ชื่อเสนอได ทําใหประชาชนไมใชผูนั่งดูการเมืองอีกตอไป”
อยางไรก็ตามภายหลัง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานเพราะคนหลงเชื่อวา "รับๆ ไปกอนแลวคอยแกทีหลัง แกก็งาย
เขาชื่อกันแค 5 หมื่นชื่อ" แบบที่เจิมศักดิ์เคยวาไว มาในเวลานี้เมื่อมีความเคลื่อนไหวจะแกไขใหเปนประชาธิปไตย
สลัดคราบไคลเผด็จการทิ้งไป เจิมศักดิ์ก็ไปเขียนบทความลงหนังสือพิมพแนวหนา เรื่อง "ทุกขของประเทศไทย" ชัก
แมน้ําทั้งหา ในแบบเดียวกับสนธิแอนดเดอะแกงควา "ปรากฏหลักฐานทําใหเชื่อไดวา มีกระบวนการจองทําลาย
สถาบันสูงสุด ที่คนไทยเคารพรัก โดยมีการปลอยขาว การแสดงออกถึงความไมเคารพ และถึงขั้นโจมตี ใส
ราย ซึ่งหากประมวลเอกสารหลักฐานจากบุคคลหลายบุคคลที่ไดมีพฤติการณรวมในลักษณะ หมิ่นเหม
จาบจวง ในชวงระยะเวลาใกลเคียงกันนี้"
จากแตกอนที่ ตานรัฐประหารอยางแรง อยางที่ผมบอกไปในตอนตน มาในยุครัฐบาลสมัคร -สมชายนี่นะ ที่เหี้ยเหลือง
มีการประทวงกัน เจิมศักดิ์นี่ไปคนละคนเลย คือหากมีรัฐประหารลมลางรัฐบาลสมัคร-สมชายที่ชาวบานเลือกมาก็ถือ
วาเปน เรืองสุดวิสัย
ทุกวันนี้จารยเจิมมีความสุขดี แกสงลูกมือคือไอแม็คปากเบี้ยวไปเปนรองผอ.ขาว TPBS อยู สารคดีอะไรที่ออกแนวๆ
เหี้ยมม.มาหายนี่วากันวา แกสั่งไอแม็คที่เปนนอมินีทํา....
แกนี่เมพขิงๆ วามั๊ยสัดด
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/07/2009 11:27:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

35-85

9 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน9) : ชําแหละ อ.ย.ม.ชัยอนันต สู อ.ล.
ม.กุนซือลิ้ม
วันเสาร, พฤษภาคม 09, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
9 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ

อ. ย.ม. ที่ผมวานี่ไมไดเปนคําหยาบ หลอกดาวา ไอแม yeด นะ ผมนี่เปนคนสุภาพกับผูหลักผูใหญ อยาไดเขาใจผิด
คือสมัยหนุมๆ หาวๆ จารยชัยอนันตแกเปนคนเลือดรอน หุนหัน อยากเปลี่ยนโลกตามอุดมคติ
ในยุคทศวรรษ 2510 ชัยอนันตเปนนักเรียนนอกกลับมาเปนครูสอนหนังสือรัฐศาสตร จุฬา แลวแกก็เลนทางใตดิน
เยอะ ปาส. (ศิวะยั้วะ) เลยเรียกแกแบบแซวๆ วา เปนพวก "อ.ย.ม." ซึ่งอ.ย.ม.ตรงกับภาษาอังกฤษวา Angry
Young Man
ชัยอนันตดํารงจิตวิญญาณแหง อ.ย.ม. อยางคงเสนคงวาในทศวรรษนั้นและอีก 2-3 ทศวรรษถัดมา ดวยเหตุที่มีจิต
วิญญาณแหง อ.ย.ม. ที่ฝงรากลึกเชนนี้เอง ชัยอนันตจึงเปนนักวิชาการรัฐศาสตรที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อน
ขบวนการ สิทธิและเสรีภาพ รวมตลอดจนการปฏิรูปการเมืองโดยตรง
ในยุคเผด็จการ
ถนอม-ประภาส
จารยชัยอนันตทุมเทใหกับการเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญ
เรียกรอง
ประชาธิปไตยอยางเอาการเอางาน
การจัดประชุมคนหนุมนักศึกษาหัวกาวหนามีขึ้นที่บานยานสะพานควายของแก
หลายหน แลวก็มีการเขาชื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญ
ซึ่งก็แนนอนวาใน บรรดาผูกลา 100 คนนั้นมีชื่อแกอยูอันดับตนๆ ที่แสบคือแกไปลารายชื่อญาติจอมพลถนอมมาลง
ชื่อไดดวย ทานจอมพลถึงกับแคนตาแมนอักๆ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

36-85

พอลาชื่อเสร็จก็มีพวกคนหนุมสมัย นั้น อยางนาวิสา อาผัวมาลีรัตนอะไรพวกนี้ออกแจกใบปลิวที่ทองสนามหลวง และ
ถูกจับกุม นําไปสูการชุมนุมเรียกรองใหปลอยตัวพวกที่ถูกจับ และบานปลายขยายวงไปเปนเหตุการณ 14 ตุลาคม
2516
ชัยอนันตคนเดียว กันนี้ ในพ.ศ. 2549 ไดเรียกรองใหทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากนายกรัฐมนตรี และเปนหัวแรงแข็ง
ขันของการเขาชื่อถวายฎีกาเรียกรองใหมีนายกรัฐมนตรีพระ ราชทาน หรือนายกฯมาตรา 7
ในป 2551 แกเขียนบทความเรียกรองใหทหารกระทําการรัฐประหารยึดอํานาจ หลังจากเหี้ยเหลืองม็อบมานานชัก
เหี่ยวปลายเต็มที โดยแกจิตวิตกวาเวลานี้กําลังมีขบวนการสาธารณรัฐประชาชนไทย หรือ Republic of
Thailand อันเปนปศาจที่ไมมีตัวตน แตแกและพรรคพวกรวมขบวนการอยางลิ้ม คํานูณ สิทธิสมาน ปราโมทย นาค
รทรรพ ซึ่งเคยแสดงปรากฏการณ "เอียงซาย" มากอน ไดสรางปศาจตนนี้ขึ้นมาหลอกหลอนคนในสังคมไทย
เพื่อปูทางใหกับการรัฐประหารครั้งใหม ทั้งที่พวกเหี้ยนี่เพิ่งสมคบคิดปูทางใหกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
โดยไรสํานึก และไรยางอายตอตัวตนในอดีตของพวกเขาเอง
หลังยุค 14 ตุลาคม 2516 สังคมไทยโหยหาวีรบุรุษสามัญชน ที่ไมใชเจาฟามหากษัตริยดังขนบจารีตเดิม... ในขณะ
ที่พวกฝายซายที่อิง แอบกับอุดมการณสังคมนิยมคอมมิวนิสตพากันเชิดชูจิตร ภูมิศักดิ์ ครูคอง จันดาวงศ แตชัย
อนันตซึ่งมีลักษณะเปนนักปฏิรูปสังคมไดยอนไกลไปในประวัติศาสตรไทย
โดยการเผยแพรเกียรติคุณของ
2
ปญญาชนแหงสยามยามอดีตคือ เทียนวรรณ และ ก.ศ.ร.กุหลาบ ใหคนไทยไดรูจัก
กรณีของเทียนวรรณ คนหนังสือพิมพระดับตํานานคนแรกๆของเมืองไทย และเปนปญญาชนสมัยร.5 นั้น เริ่มเขียน
บทความชิ้นแรกเมื่ออายุได 30 ป โดยนําเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงราชการบานเมือง เสนอใหเลิกทาส เลิกการพนัน
ปราบปรามทุจริตคอรัปชัน และเสนอใหมีสภาผูแทนราษฎร เมื่อเทียนวรรณอายุได 40 ป ก็ถูกกลั่นแกลง โดยมีผู
กลาวหาวาแกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(ขอหานี้มันเปนอมตะจริงๆ
หวะ)
และหมิ่นประมาทเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตร จึงถูกเฆี่ยน 40 ที และจําคุกไวอยางไมมีกําหนด
ในชวงแรก เทียนวรรณถูกจับใสตรวนและขื่อคาทั้งที่ศรีษะ มือ และเทา จนกระทั่งไดเขียนหนังสือรองเรียนไปยังกรม
หลวงราชบุรีฯ จึงไดมีคําสั่งใหปลดโซที่คอออกจากนักโทษทุกคน
แมชัยอนันตจะเชิด ชูเทียนวรรณ และก.ศ.ร.กุหลาบซึ่งนับเปนนักปฏิรูปสังคมทายทายศักดินาในยุคอดีต แตชัยอนันต
ก็ออกจะไมเห็นดวยอยางมาก เมื่อขบวนการนักศึกษาประชาชนหลัง 14 ตุลาฯ ถูกครอบงําโดยพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทย และพยายามขับเคลื่อนสังคมไทยไปทางซาย
ชัยอนันตถูกฝาย ซายตราหนาวาเปนพลังลาหลังในสังคม บางก็วาเปนพวกปฏิกิริยา และบางก็วาเปนพวกศักดินา ซึ่ง
นักปฏิรูปอยางสุลักษณ ศิวรักษ และปวย อึ๊งภากรณ ก็ถูกตราหนาในลักษณะคลายคลึงกันนี้ดวย
ชัยอนันต เขียนหนังสือเรื่อง "ศักดินากับพัฒนาการของสังคมไทย" ในป 2519 นัยสําคัญก็คือ การประกาศสงคราม
วิชาการกับฝายซาย เพราะเนื้อหาสวนสําคัญของหนังสือนี้อยูที่การวิพากษหนังสือ "โฉมหนา ศักดินาไทย" ของจิตร
ภูมิศักดิ์ อันเปนคัมภีรวิจารณเจาของพวกฝายซายในพ.ศ.นั้น
การวิวาทะยังไม รูแพชนะ ประชาธิปไตยหลัง 14 ตุลาแสนสั้นจุดจู และเปนยุคที่ผูคนแตกแยกดวยอุดมการณซายขวา
ชนชั้นปกครองสลิดดกกลัวไทยตกเปนคอมแบบ 3 ประเทศอินโดจีน (ทั้งที่เงือนไขทางประวัติศาสตรโคตรตางกัน)
เมื่อปดฉากดวยเหตุการณนองเลือด 6 ตุลาคม2519 ชัยอนันตผูผิดหวังกับประชาธิปไตยที่เขาเพียรเรียกรองไดเขียน
หนังสือขึ้น มาเลมหนึ่งคือ "The Thai Young Turks"
หนังสือเลมนี้กลาวถึง ทหารยังเติรกของไทยหลังการรัฐประหารที่ลมเหลวเมื่อ 1 เมษายน 2524 โดยเขาไดเขียน
แผนภูมิอันลือลั่น และรูจักกันในนาม "วงจรอุบาทว" การเมืองไทย ซึ่งก็คือการวนเวียนอยูกับการปฏิวัติ รัฐประหาร
แลวก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม แลวจัดการเลือกตั้ง จากนั้นก็มีเรื่องราวอื้อฉาวคอรัปชั่น และเกิดรัฐประหาร แลวก็วนเวียน
อยูอยางนั้น
หลังยุค 6 ตุลาเลือด ทหารโดยการหนุนหลังของพลังจารีตนิยมครอบครองอํานาจมายาวนานผานปาเปรม ซึ่งเปน
นายกฯอยูกวา 8 ป (ความจริงไมนารอดตั้งแตปแรกแลว หากไมได "สุภาพสตรีทานนั้น" กระเตงเอาไว)
กระทั่งในป พ.ศ. 2531 ชัยอนันตผูเคยมีชื่อเสียงในการลงชื่อ100ผูกลาเรียกรองรัฐธรรมนูญ จนนําไปสูเหตุการณ 14
ตุลาคม 2516 ไดกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งรวมกับนัก วิชาการคนอื่นๆ เชน ศ.ดร.ปราโมทย นาครทรรพ รวบรวม
นักรายชื่อวิชาการ 99 คนลงชื่อเรียกรองให พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรณรงค
เรื่องนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

37-85

อาจารยโตงนี่ ก็ไปเลนดวย ยุนักศึกษาไล ในตอนนั้นพวกผูนํานักษศึกษาอยางอนุสรณ ธรรมใจ ชนะ ผาสุกสกุล (ไอ
กองผูจัดการ) ก็ขึ้นกระบะ 6 ลอไปไลที่หนาบานสี่เสา ที่สุดพลเอกเปรมตองยอมลงจากเกาอี้ ดวยประโยคทอง "กู
พอแลว.."
จากนั้น ชัยอนันตเขาไปมีบทบาทสําคัญในการเปนคอลัมนิสตในเซ็คชั่นปริทัศนให กับผูจัดการรายสัปดาหของสนธิ
ลิ้มทองกุล เปนปริทัศนใตบังเหียนของคํานูณ สิทธิสมาน ซายเกา อดีตเลขาธิการศูนยนิสิตฯ และอดีตนักรบจากปา
นามแคน สาริกา และยังดี วจีจันทร (เสียไปแลว)...
บทบาทสําคัญนอกจากเรื่องบานเมืองแลว
ชัยอนันตหันไปยกยองกระแสทุนนิยมภายใตระเบียบโลกใหมที่อเมริกา
เปนผูสง ออก ในยามที่สหภาพโซเวียตลมสลาย คายคอมมิวนิสตพายแพ เมกาเปนมหาอํานาจเดียวเที่ยวไปแสจัด
ระเบียบโลกใหมแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ กระแสของทุนที่ไหลทะลักไปยังทุกมุมโลก การสื่อสารสมัยใหมกําลังทําให
โลกเปนชุมชนเดียว เปนโลกไรพรมแดน ชัยอนันตภาคภูมิใจกับการประดิดประดอยถอยความ "โลกานุวัตร"
อยางไร ก็ตามราชบัณฑิตบอกวาโลกานุตรของชัยอนันตแปลวา "เปนไปตามโลก" หากจะเอาใหหมายถึงโลกไร
พรมแดน ทุนไรสัญชาติ การสื่อสารนําพาโลกเปนชุมชนเดียวตองใชวา "โลกาภิวัตน"... ไมรูเพราะ เคืองเรื่องนี้
หรือไม ในเวลาตอมาชัยอนันตก็เลยไดกลายเปนทานราชบัณฑิตไปอีกตําแหนงหนึ่ง...
ชัย อนันตยังมีบทบาทสนับสนุนประชาธิปไตยเรื่อยมา รวมทั้งการทําคลอดรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตย คือฉบับป
2540 เขาก็เปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรางรัฐธรรมญฉบับนี้ โดยที่ไดตนเคามาจาก ศาสตราจารยดร.อมร
จันทรสมบูรณ ที่ไดลงมือเขียน "รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางคอนสติติว ชั่น
แนลลิสม (Constitutionalism)" ซึ่งคายผูจัดการ โดยคํานูณ ซึ่งตอนนั้นใชนามปากกา "รามบุตรี516" เขียนลงใน
ผูจัดการรายวันทุกๆวัน จนหนังสือพิมพตางคายที่หมั่นไสคํานูณอยางคายมติชนแซววา "คอนสติวตุด".. กันเลย
ทีเดียว
ชัยอนันตผูทรงอิทธิพล และมีตนทุนทางสังคมสูงจากการเปนผูนํา 100 รายชื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญยุค 14 ตุลาฯ,
ผูนํา 99 นักวิชาการเรียกรองเปรมลาออก เพรียกหานายกฯจากการเลือกตั้ง มามีบทบาทสะเทือนเลื่อนลั่นอีกครั้งในป
2549 ภายหลังสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งอีกฐานะหนึ่งคือคนจายเงินเดือนใหเขาในฐานะคอลัมนิสต และกุนซือใกลชิด ได
ประกาศสงครามแตกหักกับทักษิณ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น...
โดย ชัยอนันตจุดประเด็นนายกฯมาตรา 7 ขึ้นมาผานสื่อเครือผูจัดการ ดวยการนําเสนอใหเห็นวา มีแตพระราชอํานาจ
ขององคพระมหากษัตริย
เทานั้นที่จะปลดชนวนการเมือง
ใหทักษิณพนตําแหนงนายกฯและพระราชทาน
นายกรัฐมนตรีใหแกปวงชนชาวไทย จากนั้นเขาก็ลาชื่อรานชื่อ 95 นักวิชาการยื่นฏีกา... แตก็อยางที่ทราบกันวาใน
เวลาตอมาในหลวงทรงมีพระราชกระแสดํารัสความวาบานเมืองยังไมลมจมถึงคราวตองกู และไมมีมีรัฐธรรมนูญหรือ
ในจารีตประเพณีที่จะใหอํานาจแกพระองคในการพระราชทานนายกฯ ตามมาตรา 7
อยางไรก็ตามแมจะกินแหว ผิดหวังเรื่องนายกฯมาตรา 7 ตอมาก็เกิดรัฐประหาร 19 กันยา 49 ตามมาดวยการเลือกตั้ง
ใหม 23 ธันวา 50 พรรคการเมืองที่ใกลชิดทักษิณคือพลังประชาชนไดชัยชนะจัดตั้งรัฐบาล มีสมัคร สุนทรเวช
นักการเมืองอนุรักษนิยมขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี และพันธมิตรไดฟนชีพมาตอตานอีกคราว
ในคราวนี้ชัยอนันตยังมี บทบาทในการเปน GURU" ใหขบวนพันธมิตรของสนธิลิ้มเชนเคย แตที่หนักหนาระอาใจ และ
สรางความกระอักกระอวนใหกับคนที่เคยชื่นชมบทบาทของชัยอนันตที่เคยมี
คุณูปการตอบานเมืองในเรื่อง
ประชาธิปไตยก็คือ เขาไดสวมบท "ขวาคลั่ง" ในการกระหน่ําปฏิปกษทางการเมือง เริ่มจากปฏิญญาฟนแลนดในป
2549 มาถึงการสรางปศาจตัวใหมขึ้นมาหลอกหลอนคนไทยโดยเขียนบทความเผยแพรในสื่อ เครือผูจัดการวา ตอนนี้
มีขบวนการ Republic of Thailand
หาก ใครเปนแฟนหนัง STAR WAR ก็จะเห็นวาคนดีๆ แบบอนาคิน สกายวอลกเกอรนี่ เอาไปเอามามันก็กลายเปนเหีย

ลอรดดารธ เวเดอรไปไดเหมือนกัน ชีวิตของคนเราก็อีหรอบนี้
ชัยอนันตจาก Angry young man คนหนุมที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคม จากผูนําความคิดเรียกรองประชาธิปไตย จาก
คนที่ชูธงปฏิรูปการเมือง นายกฯ ตองมาจากการเลือกตั้ง ลาสุดในทศวรรษนี้ชัยอนันตมีขอสรุปที่จัดเจนตามบทความ
เรื่อง "การเมืองใหม " ของแกวา..
พรรคการเมืองควรมีผูแทนในสภาฯ กี่สวน จาก 30-70% ถาดูพรรคการเมืองในประเทศไทยที่มีฐานมวลชนแคบมาก
แลว 30% ก็นาจะดี อีก 50% นาจะมาจากองคกรปกครองทองถิ่น และ 20% มาจากองคกรประชาชน.. ประเทศไทย
ก็อาจตองหันไปหาระบอบ “กึ่งประชาธิปไตย” คือ ใหมีการรวมกันใชอํานาจระหวางนักการเมืองกับพลังอื่นๆ ในสังคม
ซึ่งแตกอนคือ ขาราชการ แตในปจจุบันพลังขององคกรประชาชนตื่นตัวมาก การรวมกันใชอํานาจนี้ก็นาจะเปนระหวาง
นักการเมือง-ขาราชการ-ภาคประชา สังคม ในสังคมที่คนรังเกียจการเมือง และมีนักการเมืองแบบนี้สมควรหรือไมที่

38-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

เราจะฝากอนาคตของชาติไวกับนักการ
เมืองแตเพียงกลุมเดียว
/ViewNews.aspx?NewsID=9510000082234)

http://www.manager.co.th/Daily

ไมรูแกคิดตํารารัฐศาสตรมาจากไหน ไมแนอาจจะกอปของแมคเควียเวลลี่มา...
สวน หนทางไปสูการเมืองใหมนั้น ชัยอนันตไมตองปกปดซอนเรนเจตนา หรือเหนียมอายกันอีกตอไปแลว โดย
นําเสนอผานบทความเรื่อง "รัฐประหารจะเกิดขึ้นในสถานการณใด" วา มีคําถามวา แลวทหารจะทํารัฐประหารอีก
หรือไม บางคนเห็นวามีความยากลําบากมากขึ้น เพราะตางประเทศไมยอมรับ ในอดีตมีผูนําหลายประเทศที่มาจาก
การเลือกตั้ง เชน มารกอสในฟลิปปนส ซูฮารโตในอินโดนีเซีย แตก็ถูกประชาชนและคณะทหารขับไลออกไป ทั้ง
มารกอสและซูฮารโตมีปญหาเรื่องคอรรัปชัน และการใชอํานาจที่ผิดๆ ดังนั้น หากความผิดของผูนําที่มาจากการ
เลือกตั้งชัดแจง นานาชาติก็คงจะไมตอตานรัฐบาลใหมมากเทาไร
การที่ตางประเทศจะมีทาทีอยางไรกับประเทศไทย หากมีรัฐประหารนั้น ยอมขึ้นอยูกับแรงสนับสนุนของประชาชนใน
ชาติเปนสําคัญ
(http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9510000091057)
มีคําถามวา
ชัยอนันตทําไมถึงไดยอมเปลืองตัวขนาดนี้
ทําไมแกยอมนําคุณงามความดี
และคุณูปการตอ
ประชาธิปไตยในอดีตมาแลกชนิดที่วาไมกลัวเสียคนตอนแก บางก็วาเพื่อตอบแทนพระคุณสนธิ ลิ้มทองกุล บางก็วามี
ความทะเยอทะยานซอนอยูภายในตัวตนของเขา สิ่งนั้นก็คือ "อํานาจ" ซึ่งเปนดานมืดที่เปลี่ยนแปลงนักอุดมคติที่มี
อุดมการณมานักตอนัก แนนอนวาไมยกเวนสําหรับชัยอนันต
กอนการ เลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 มีกระแสขาวสะพัดวาทหารกําลังตั้งพรรคการเมือง และเล็งใหเขาเปนหัวหนา
พรรค
ในเวลานั้นชัยอนันตในวัย
63
เคยใหสัมภาษณวา
"ผมพรอมจะเปนนายกรัฐมนตรี"
(http://www.blogth.com/blog/Colum/Criticze/7287.html) อยางไรก็ตามพรรค ทหารที่วานั้นลมไปซะกอน และ
ชัยอนันตก็ไมไดเปนอะไรเลย
เมื่อคน ที่เคยเชิดชูนักสูสามัญชนหันมาเปนปากเสียงใหคณะเจาในวัยหนุมอ.ย.ม.ชัย อนันตมีบทบาทอยางแข็งขันใน
การเชิดชูนักสูสามัญชนอยางเทียนวรรณ และก.ศ.ร.กุหลาบ แตขณะเดียวกันเขาก็ทําหนาที่วิพากษการปฏิวัติ 2475
ของคณะราษฎร และพิทักษปกปองที่คณะเจากอกบฎบวรเดชในป 2476 ในงานเขียนชื่อ “๑๔ ตุลาคม:
คณะราษฎร กับ กบฏบวรเดช” จนทําใหสุพจน ดานตระกูล ผูที่เพิ่งลวงลับ ตองมาผลิตงานดวยการออกหนังสือชื่อ
"ชําแหละชัยอนันต" ออกมาโตในป 2517 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งวา..***
จากขอเขียนที่เปดเผยของ ดร.ชัยอนันตฯ เปนการชี้ชัดถึงความพยายามของพวกซากเดนศักดินาปฏิกิริยาอันเปน
พลังเกา ในอันที่จะทําลายลาง “คณะราษฎร” และ “พลังใหมที่กาวหนา” การโฆษณาชวนเชื่อใสรายปายสี
คณะราษฎรและยกยองเชิดชูคณะ “กบฏบวรเดช” ดังที่ไดกระทํานั้น นั่นก็คืองานสวนหนึ่งของแผนการทําลายลาง
“คณะราษฎร”
คน ที่ติดตามผลงานของชัยอนันตในวัยหนุม อาจจะงงเตกกับบทบาทของชัยอนันตในวัยแก แตในบรรดาผูใกลชิด
ของชัยอนันตนั้นบอกวา ลึกๆ แลวเขามีความใฝฝนยิ่งกวาตําแหนงนายกรัฐมนตรี ..เปนตําแหนงที่ทรงเกียรติ
แกแกและตอวงศตระกูลยิ่งกวา หากแกจะไดเปนองคมนตรี ซึ่งตําแหนงนี้เปนที่ฝนใฝของบรรดา elite ในสังคมไทย
เรื่องที่ร่ํา ลือวาชัยอนันตมีความ "อยาก" ในตําแหนงอันทรงเกียรติยศยิ่งนี้ไมเพียงพูดจา ในแวดวง "วงใน "เทานั้น
ตอนนี้คอยๆ ระบือไปยังแวดวงนักปราชญราชบัณฑิตทั้งในประเทศ เปนเรื่องนินทากันไปยังฝรั่งตางประเทศแลวดวย
วา นาจะเปน "แรงจูงใจ" สําคัญใหชัยอนันต "เปยนไป" ในระดับสั่นสะเทือนถึงฐาน รากขนาดนี้
จาก อ.ย.ม. ก็เลยมาจบดวย อ.ล.ม.หรือ ugly old manไปซะงั้น
สวน ชัยศิริ นองชัยอนันต หรือพี่ปานนี่ (ก็ของผม) ผมขอละไวในฐานที่เขาใจ เกรงใจพี่บุญชิต ฟกมี สมาชิกขาใหญ
ของบอรดฟาเดียวกันอะนะ
แต ก็นะพี่ปานนี่เกินไปจริงๆ นาจะอาศัยความเปนผูหลักผูใหญสะกิดสะเกาพวกลิ้ม พวกเหี้ยเหลืองใหมันมีหลักอะไร
ซักอยางที่เขาทากวานี้หนอย เอาไปเอามาพี่ปานจากพวกหัวกาวหนา มีหลักมีเกณฑมีความนารักนาใคร ก็ดั๊นไปเปน
แมวเซื่องๆ ตามน้ําตามเพลง ชาติศาสนกษัตริยขวาจัดปฏิปริยาไปกับเขาดวย จะเอาชนะเหลี่ยมลูกเดียว หนามืดตา
บอด ทําเอาบานเมืองเละเปนขี้...
ก็ถือวาในฐานะคนรักใครนับถือกันมา ก็เลยออกจะเซ็งแกเล็กนอยถึงปานกลาง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

39-85

นี่วาจะไมดาพี่ปานแลวนะ...แตซักนิดเหอะวะ จะไดไมเสียของ
หมายเหตุ: บทความนี้เคยเผยแพรในไทยอีนิวสมากอนเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ผมไดขอจากไทยอีนิวสมาตัดแตง
เพิ่มเติมเล็กนอย และขอขอบคุณไทยอีนิวสมา ณ โอกาสนี้
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/09/2009 07:16:00 กอนเที่ยง

40-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

10 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห
พญาไม-ไพศาล

(ตอน10)

:

ภารกิจลับระดับสูงของปย-

วันอาทิตย, พฤษภาคม 10, 2009
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
10 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
ปย:ผูทํางานใหญฉลองพระเดชพระคุณ

ปยเปนอะไรตอมิอะไรหลายอยางครับ
เชน เคยเปนบก.หนังสือพิมพประชาธิปไตยหลัง14ตุลา2516
เปนเจาของหนังสือดิฉัน
เปนเจาของจส.100
แตเหนือสิ่งใด เปนผูที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางสูง
ใน ยุคเปลี่ยนผานกอนที่เหลี่ยมเขามาเทกไอทีวี เตะกนหยุนเนชั่นออกไป ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ ITV ก็ไปเชิญปยมานั่งเปนกาง เอย
เปนบอรดอยูพักหนึ่ง สุดทายเหลี่ยมก็เตะออกไป เพราะดันพวงของแถมคือดร.สมเกียรติขาเกาขาแกมาดวย เหลี่ยม
คงจะเห็นวาคุมยากมั้ง
แตเปนอะไรก็ไมสําคัญเทากับเปน ประธานกรรมการบริษัทแปซิฟคอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผลิตรายการสารคดี
พิเศษเฉลิมพระเกียรติใน พระราชวงศ ทางทีวีชองตางๆ ใหพสกนิกรไดชื่นชมพระบารมี และไดรวมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางตอนที่ปยไดทํางานสนองพระเดชพระคุณ
- เปนกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราดําริ
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.

2534

ของ

41-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

- เปนกรรมการที่ปรึกษา
ในคณะกรรมการประชาสัมพันธการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ พ.ศ. 2541 - 2542
- เปนคณะทํางานโครงการเผยแพร และจัดจําหนายหนังสือพระราชนิพนธ "พระมหาชนก" ฉบับการตูน ซึ่งพิมพ
เผยแพรตั้งแตเดือนตุลาคม 2542
- เปนรองประธานกรรมการของคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธในคณะกรรมการอํานวยการปรับปรุงพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท พ.ศ. 2535
- เปน กรรมการฝายหาทุน และจําหนายบัตรของคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิพระบรมราชานุ
สรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2535-2548
- เปนกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจากัลยาณิ
นครินทร ของมูลนิธิชวยการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2538

วัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราช

- เปนกรรมการจัดการ และที่ปรึกษาฝายประชาสัมพันธ "พรรณไมงามอรามสวนหลวง ร.9" ของมูลนิธิสวนหลวง
ร.9 พ.ศ. 2534 - 2538
- เปนกรรมการจัดทําเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญสมเด็จพระสุริโยทัย พ.ศ. 2538
- เปนกรรมการฝายขายบัตรงานแสดงคอนเสิรต
2539

"ใกลดวงใจแตไกลสุดฟา"

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

พ.ศ.

- เปนอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ และการตลาดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "ศิลปะแหงรัชกาลที่ 9" พ.ศ.
2539
- เปน กรรมการฝายหาทุน และจําหนายบัตรของคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิพระบรมราชานุ
สรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2543
- เปนคณะกรรมการธนบัตรที่ระลึกวันราชาภิเษกสมรสครบ 50 ป (กธภ.) ของธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.
2543
- เปนคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ งานวันเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนี พ.ศ. 2543
- เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในโครงการจัดสรางพระบรมราชาอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2545
- เปน กรรมการอํานวยการโครงการเปลี่ยนไตถวายเปนพระกุศล 80 พรรษา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 2545
- ในหนังสือพระราชอํานาจที่เขียนโดย ประมวล รุจนเสวี ระบุเอาไวในบทอาเศียรวาทวา
"…เราอานแลว เราชอบมาก เขียนไดดี เขียนไดถูกตอง"
คือ กระแสพระราชดํารัสที่ทรงตรัสกับนายปย มาลากุล ณ อยุธยา และทรงรับสั่งใหเชิญกระแสพระราชดํารัสนี้
มาแจงกับขาพระพุทธเจา
"เรา" ทรงชี้พระหัตถไปที่พระอุระของพระองค "ใหไปบอกเขาวา เราชอบมาก"
ขาพระพุทธเจาไดยกมือทั้งสองประนมเหนือศีรษะนอมรับกระแสพระราชดํารัสนี้จาก ทานปย
อยุธยา เมื่อไดพบกัน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 17.00 น. ณ บานของทานปยฯ

มาลากุล

ปยถูกเหลี่ยมแฉในการโฟนอินชุมนุมใหญ หนาทําเนียบ กอนสงกรานตทมิฬไมกี่วันวา มีชนชั้นนําจํานวนมากไปที่
บานปยสุขุมวิท เพื่อวางแผนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ในนั้นก็มี พล.อ.สุรยุทธ (ซึ่งหลังรัฐประหาร 19 กันยา ได
เปนนายกฯ) นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ (หลัง 19 กันยาไดเปนองคมนตรี) นายอักขราทร จุฬารัตน (ซึ่งเคยมีชื่อวาจะได
เปนนายกฯ หลังรัฐประหาร 19 กันยา แตวันหนาก็อาจจะไดเปน) นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายปราโมทย นาครทร
รพ นักวชิการประจําพันธมิตร

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

42-85

ปยออกมาแกขาววา ไมมีการพูดเรื่องการวางแผนรัฐประหารหรือโคนลมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แตเปนการ
เชิญคนที่สนิทสนมและเปนเพื่อนมารับประทานอาหารที่บานเพื่อพูด
คุยถึงปญหาบานเมืองซึ่งทําเปนปกติอยูแลว
การเชิญเพื่อนและคนที่มีความสนิทสนมมารับประทานอาหารเย็นที่บานเปนประจํา อยูก็เพื่อใหเลาเรื่องราวตางๆ ให
ฟง
เพราะตองการทันสถานการณเนื่องจากมีอาชีพเปนนักขาว
ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสกับตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผูพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2549 เกี่ยวกับปญหาวิกฤตของบานเมือง จึงไดเชิญคุณอักขราทร ซึ่งเปนเพื่อนกันมาตั้งแตเด็กๆ

"พญาไม" หรือเผด็จ ภูริฯ เคยเขียนในบางกอกทูเดยของแปะปศาจวา หลังรัฐประหาร 19 กันยา ปยเคยเรียกพญาไม
แลวก็พวก 18 อรหันตวงการคนหนังสือพิมพไปกินขาว ในหลายเรื่องที่พูดกันนั้นก็รวมทั้งปฏิบัติการที่จะสกัดกั้นเวบ
ไซตตางประเทศที่มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจํานวนมาก
"นายปย มาลากุล ณ อยุธยา ที่ไดเชิญตัวแทนจาก “บางกอกทูเดย” ไปรวมหารือและคิดหาหนทาง “ปด” เว็บไซต
ตางชาติ ที่เผยแพรขอเขียนสุดอุบาทว ทําลายเบื้องสูงและทํารายจิตใจหัวใจไทยทั้งชาติ...ใหเร็วที่สุด
นาย ปย คนที่รูสึกวิตกกังวลและเปนหวงมากๆ กับการที่เว็บไซตตางชาติยังคงเดินหนาเผยแพรขอเขียนของพวกหัว
เอียงซาย “บูชา” ลัทธิสาธารณรัฐ จึงเชิญชวนใหใครตอใครที่คิดวา...จ ะหวังดีตอประเทศนี้ มารวมคิดหาหนทาง
“สกัดกั้น” มิใหขอเขียนสุดอุบาทว ชิ้นนั้นดํารงอยูไดอีกตอไป เกือบ 3 ชั่วโมง... ที่กวาภารกิจดังกลาวจะแลวเสร็จ
แตก็ใช...จะ “ปดกั้น” และ “หยุดยั้ง” เว็บไซตตางชาติ...ไดอยางยั่งยืน เพราะวันตอๆ มา คนทั่วไปก็ยังคงหาอาน
ขอเขียนอุบาทวๆ ชิ้นนั้นไดอีก" พญาไมระบุในขอเขียน ที่บงชี้ถึงภารกิจทางลึกของปยที่สนองพระเดชพระคุณ และ
ปกปองสถาบัน
ใน rep นี้ ผมจึงไมมีคําสบถคําหยาบเมื่อกลาวถึงทานปย ขอใหทานเกษมสําราญ สนองพระเดชพระคุณไปตราบเทา
นาน เปนบุญแกพสกยิ่งแลวที่ทานปยสนองคุณชาติบานเมืองเยี่ยงนี้ และยังผลิตรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติให
พสกนิกรไดซาบซึ้งในพระบารมี และสํานึกพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วกัน
ไพศาล พืชมงคล : จากโคนลมศักดินามาถึง "โอวาทูลกระหมอมแกว เห็นแลววาประทับอยูขางไหน"*

ปฏิบัติ การตอกลิ่มของสื่อเครือผูจัดการ กระบอกเสียงของพันธมิตรตอสังคมไทยคือ การเขียนบทความหมิ่นเหมวา
"โอวาพระ
ทูลกระหมอมแกว
เห็นแลววาประทับอยูขางไหน”
โดยอางกรณีสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ไปพระราชทานเพลิงศพ "นองโบว "เมื่อ 13 ตุลาคมที่ผานมา ซึ่งทําใหถูกวิจารณวิจารณอยางมาก
แมแตผูอานของผูจัดการเอง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

43-85

สําหรับ สิริอัญญาผูเขียนบทความนี้เปนนามปากของนายไพศาล พืชมงคล นามปากกาสิริอัญญานํามาจากชื่อภรรยา
ของเขา นายไพศาลเปนเจาของสํานักกฎหมายธรรมนิติ ไดชื่อวาเปน "ฝายซายเกา" หรือผูนิยมเลื่อมใสลัทธิสังคม
นิยมคอมมิวนิสต ผูหนึ่ง
โดยหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ขณะที่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดแทรกซึมเขามายังขบวนการ
นักศึกษาและ กรรมกร นายไพศาลไดตั้งวงดนตรี “คนจน” เพื่อหนุนชวยงานกรรมกร และเปนผูแตงเพลงศักดิ์ศรี
กรรมกรอันโดงดัง เปนนักเขียนบทความตั้งแตเปนนักศึกษา หลัง 14 ตุลาคม 2516 เปนผูเขียนบทความใน
หนังสือพิมพฝายซายคือ “อธิปตย” และ “ประชาธิปไตย"
เพลงศักดิ์ศรีกรรมกร
(สรอย) เสียงครวญของมวลกรรมกร
ใชเสียงออนวอนขอความปรานี
แตเปนเสียงเพื่อสิทธิ์เสรี
ที่ถูกย่ํายีกดขี่มานาน
อาบเหงื่อแทนน้ําเชาค่ํา
ทนลําบากยากเข็ญ
ชีวีเราแสนเศราลําเค็ญ
มองไปไมเปนดังเชนคน
ผอมซูบโซโออับจน
ผองเราทุกคนตองสูเพื่อเสรี
(สรอย)
ทํางานทุกวันขันกลา
คาเลี้ยงชีพไมพอ
ลูกและเมียรองเรียกหาพอ
หิวขาวตัวงอระงมไป
ดวงเดือนดาวพราวสดใส
แมสอยกินได จะสอยไวใหลูกกิน
(สรอย)
หยาดเหงื่อไหลรินสรรคสราง
ทั่วโลกกวางงามตา
ปวงนายทุนขุนศึกศักดินา
มันกดขี่ บีฑา กินเลือดเรา
ทําเทาไรไดพวกเขา
เอาเอา พวกเราโคนลมมันเถิดเอย(สรอย)

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

44-85

กรรมกรจงรวมกันเขา
รวมกันกลาวคําปฏิญาณ
สามัคคีนองพี่คนงาน
รวมแรงฝาฟนไมพรั่นใคร
แอกบนบาปลดออกไป
สรางความเปนไท สดใสนิรันดร
(สรอย)
เพลง ศักดิ์ศรีกรรมกร นี้ปรากฏครั้งแรกในหลังยุค 14 ตุลา 2516 เมื่อ ป 2517 แสดงครั้งแรกโดย วงดนตรีคนจน ณ
โรงงานยานออมนอย ขับรองครั้งแรกโดย นิรุตติ์, จํานูญ, ระพิน และ แอว วงดนตรีเฉพาะกิจวงนี้รวมสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวชุมนุมของผูใชแรงงานใน พื้นที่ กรุงเทพมหานคร -ปริมณฑล และ สลายตัว ไปหลังเหตุการณ วันที่ 6
ตุลาคม 2519 เนื่องจาก จํานูญ สมาชิกคนสําคัญ ถูกยิงเสียชีวิต หลังจากนั้นไมนาน แอว ก็ ถูกยิงเสียชีวิต สวน
ระพิน สมาชิกอีกคนหนึ่ง หายสาบสูญ แตไพศาลที่เปนคนแตงเหลือรอดมาเขียนบทใหมและอุดมการณใหมคือ "โอ
วาทูล กระหมอมแกวฯ"
อยางไรก็ตามตอมาไพศาลมาทํางานใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นักปราบคอมมิวนิสต และมาเขียนบทความให
ผูจัดการของสนธิ ลิ้มทองกุล เขายังสงนายพิธาร พืชมงคล เปนบอดี้การดใกลชิดที่สุดใหกับสนธิ ลิ้มทองกุล ผูนํา
สูงสุดของพันธมิตร ตอมาในการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไพศาลเปนคนเขียนแถลงการณคณะรัฐประหารฉบับ
แรกๆ จากการเปดเผยของคํานูณ สิทธิสมาน และเขาไดตบรางวัลเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติสายของนาย
สนธิ ลิ้มทองกุลดวย
ไพศาลก็เชนเดียวกับฝายซายเกาจํานวนมากรอบตัวนาย สนธิ ไมวาจะเปนคํานูณ สิทธิสมาน สําราญ รอดเพชร
ประพันธ คูณมี สมเกียรติ พงษไพบูลย พิภพ ธงชัย อมร อมรรัตนานนท กระทั่งแจค-วัชระ เพชรทอง และสุริยะใส
กตะศิลา ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยสมาทานอุดมการณสังคมนิยม หรือแมแตลัทธิคอมมิวนิสตที่เคยประกาศจะลมลาง
สถาบันกษัตริยมากอน
แต เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป พวกเขากลับเชิดสถาบันขึ้นบังหนาแลวนํามาเปนเครื่องมือทางการเมืองเพื่อ กําจัด
ปฏิปกษทางการเมือง รวมทั้งกําจัดอํานาจของประชาชนไทยที่ตองการประชาธิปไตย แลวนําบานเมืองถอยหลังลง
คลองดวยการเมืองโควตา 70:30
...............................
“โอวาพระทูลกระหมอมแกว เห็นแลววาประทับอยูขางไหน”
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.as...D=9510000124188
*หมายเหตุ:บทความเรื่องไพศาลเคยเผยแพรในไทยอีนิวสมากอน ตองขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/10/2009 07:09:00 กอนเที่ยง

45-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

11 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห
เหลืองอื๋อไปยันแดงแปรด

(ตอน11)

:

แทงกัก
๊ สไตลไทยรัฐมีตั้งแต

วันอังคาร, พฤษภาคม 12, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
12 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส: ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน แบบเจาะลึก
วงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอี
นิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด
สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน
ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
พูด เรื่องคายไทยรัฐเนี่ยเคาเปนอะไรที่แทงกั๊กมาก คือมีตั้งแตคนแบบออกแนวกลางๆ พวกที่เหลืองอื๋อ
แลวก็พวกแดงแปรดอยูในเลมเดียวกัน คนอานก็เลยยังเหนียวแนน รักใครชอบใครอานคนนั้น

คน กลางๆก็อยางพี่ซูม ที่เขียนคอลัมนเหะหะพาทีในไทยรัฐมานานตั้งแตยุคปะกําพลครับ แกก็ออกแนวกลางๆเพราะ
เปนขาราชการ แลวก็เปนพวกบูโรแครต แตตัวหนังสือแกอารมณดีราเริงมองโลกแงดี แกก็จะไมเขาใครออกใครวาไป
ตามกระแสเปนหลัก แกจะออกมาแนวตัวอยางสํารวจของพวก ABAC POL Lนี่แหละคือไปเรื่อยๆตามกระแสแฟชั่น
ชวงนั้นๆ
พี่ซูมเคยเปนประธานสภาการหนังสือพิมพคนที่สองนะ แตจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับแกก็คงไมไดมากนัก แกก็กั๊ก
เปนหลักไปวันๆ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

46-85

สวน พวกเหลืองอื๋อก็เห็นๆคือชัย ราชวัตร หนา5การตูนไทยรัฐ แกสรางชื่อสมัย6ตุลาครับ ก็เหมือนๆคนหนังสือพิมพ
เอียงซายทั่วไปที่เห็นอกเห็นใจคนยากจน ตอตานชนชั้นปกครอง พื้นเพชัยเปนคนอุบล ก็จะเก็ตเรื่องชนชั้นงายหนอย
แกก็สรางตัวละครไอบักจอยเปนตัวแทนของชาวบานที่โง จน เจ็บ เซอะซะถูกเอาเปรียบ แตก็ออกแนวศรีธนญชัยใน
การแกเผ็ดชนชั้นปกครอง แลวผูใหญมาก็เปนตัวแทนของชนชั้นปกครอง แตก็เปนชนชั้นปกครองที่ไมไดกดขี่ขูดรีด
คือเปนตัวประสานระหวางทางการกับคนบานๆ แบบไอบักจอย
ตัวละครชุดนี้ก็เลยดังมาก ถึงขั้นเคยเอาไปสรางเปนหนังของพวกที่เคยทําหนังครูบานนอก ก็ลานแลวจามาแลว
ดัง มากๆเขาชัยก็ไปเขาตาผูใหญ เลยไดไปวาดการตูนพระมหาชนก ตอนนั้นมีปย มาลากุล ณ อยุธยา (ยอนขึ้นไป
อานที่ผมเขียนไวกอนนี้) เปนแมงานโตโผ ชัยก็เขาไปรับงาน แลวก็ตองฟงบรี๊ฟจากทานผูพระราชนิพนธใกลชิดมาก
ก็ทําใหชัยคอยๆเคลื่อนจุดยืนมาเรื่อยๆ
หลังๆก็รับใชใกลเบื้องพระยุคลบาทมาเขียนเรื่องหมาทรงเลี้ยง คือหมาทองแดงอะไรนี่อีกดวย...เอากราบกันซะ
หลังๆ ตัวละครไอบักจอยเลยไมคอยมีบทบาท อาจเพราะวามันโง ขายเสียง คลั่งเหลี่ยม ชัยก็สรางตัวละครใหมเปน
ชนชั้นกลางมีอายุพอสมควร ตื่นเชากินกาแฟดูขาว สายขับรถไปทํางานออฟฟศ ไปออฟฟศก็นั่งดาพวกรากหญาวางี่
เงา วาเหลี่ยมกระหลั่วสั่วตีน

สวน แดงแปรดก็คือเซีย การตูนหนา3ไทยรัฐ หรือศักดา เอียว ก็เริ่มเปนการตูนนิสตจากรายสัปดาหอยางพวกอาทิตย
ของชัชรินทร เคยเขียนอยูอีกหลายเลม จนมาปกหลักหนา 3 ไทยรัฐ เซียก็จะออกแนวซายๆเห็นอกเห็นใจคนยากคน
จนมาแตไหนแตไร จนปานนี้ก็ยังไมยายจุดยืน
เขียนมาเขียนไปก็จนพวกพรรคประชาวิบัติ ออกโรงมาเอาเรื่องนี่แหละ ไปฟองสภาการหนังสือพิมพวาเซียนี่แมงจอง
ดาไอมารคกับพรรคประชาวิบัติ ทาเดียว... แตพวกเสื้อแดงก็เชียรนายเซีย เพราะตอนนี้คนหนังสือพิมพที่อยูขางพวก
เสื้อแดงนี่นับหัวไดไมครบ5นิ้ว มือ
หากเซียเผอิญไดรวมงานกับปย แลวก็รับบรี๊ฟจากพระองคทานผูทรงพระราชนิพนธพระมหาชนก
ทองแดงนี่มันก็ไมแน... อาจจะเขียนไปทางเดียวกับชัย ราชวัตร ไปแววก็ได
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/12/2009 10:45:00 กอนเที่ยง

หรือวาดหมาคุณ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

47-85

12 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน12) : อัญชะนีชีวิตนี้พลีเพือ
่ เฮียเอี่ยม

วันพุธ, พฤษภาคม 13, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
13 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:
ผูใ ชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบเจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบ
เถื่อนฮารดคอร ซึ่งไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาท
อยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมีปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยได
นําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหายาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง
และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใชวิจารณญาณ
สวน เรื่องอื้อฉาวอะไรนี่คนไมชอบมันก็นินทากันไปวา อัญชะนีหาวเปงจนไปโดนใจไอตั้วเขา อันนี้เขาวามาอีกทีวา
ดึกๆดื่นๆตอนม็อบยึดทําเนียบนี่อัญชะนีกับตั้วชอบแวบเขารถตูของพวกเหี้ย เหลืองไปประชุมกันสองตอสองแบบลับๆ
ลอๆ หรือลอๆลับๆ หรืออาจจะลอลับๆ แตมันก็มีพวกไมดูตามาตาเรือพรวดพราดไปจะเอมั่งอะไรมั่ง เห็นวามีคลงมี
คลิปไว... แตมันก็แควาๆ กันนะ ผมก็ไมปกใจเชื่อเรื่องพรรคนี้หรอก เพราะไอที่เอามาลงคือมติชน มันก็ลงแบบไม
คอยชัวร (แตถาบังเอิญมีจริง หากใครไดดูเปนเสนียดตาก็บอกกันมามั่งนะวอย)

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

48-85

แหม...ปาเขาไป8หมื่นเพจวิว คอยไดฤกษปลอยตัวนางเอกของทองรอง...555
ความจริงวาจะกั๊กไวปลอยตอนรวมเลม พรอมแถมคลิปลับ
อยากระนั้นเลย แฟนๆกระทูอุตสาหขอมาตะแงวๆ เลยตองจัดไปตามระเบียบพอเปนกระสาย
อัญ ชะนีเปนเด็กปากน้ําหนะ พอของอีนี่ซี้กับเฮียกิมเอี่ยม-วัฒนามากๆก็เลยผูกพันกันมาแตเด็กจนแก เฮียเอี่ยมเคย
สงลงส.จ.ก็แดกแหว ลงส.ส.พรรคเพื่อแผนดินที่เฮียเอี่ยมตั้งขึ้นมาก็วืด
คือจะวาไปตอน ที่ดาๆวาเหลี่ยมคุกคามสื่อนี่มันตองดูดวยวามึงเปนสื่อมีจรรยาบรรณ เปนกลาง หรือสื่อมีปลอกคอ..
อีอัญชะนีนี่ก็เปนปกติสื่อคือมีปลอกคอ เฮียเอี่ยมเปนคนถือปลอกคออยู
ตอนรัฐบาลไอเหลี่ยมทุกคนคงจะจําคดี คลองดานของเฮียเอี่ยมได กับคดีเขาไมแกวของกํานันเปาะ อยางที่ทุกคนรู
ทั้งแกงเฮียเอี่ยม กับแกงกํานันเปาะก็วิ่งตีนขวิดใหเหลี่ยมชวยๆ เปาคดีหนอยเหอะวะ ผลสุดทายอยางที่รูคือถึงศาล
ทั้งคู แลวตัดสินเด็ดขาดถึงคุกทั้งคู ไอ 2 ตัวนี่ไมรูแมงเปนเจาพอพันธุไหน มันก็เผนหนีทั้งคู... นังอัญชะนีเคยเรียกวา
นช.เปาะ หรือนช.เอี่ยมหรือเปลา ก็เปลา... มันก็เรียกเตี่ยทุกคําแหละคนเรา
อัญ ชะนีจบนิเทศน ม.กรุงเทพแลวก็มาเริ่มงานขาวเดลินิวส ทําขาวสัพเพเหระ สมัยกอนเขาเรียกนักขาวตระเวณ หรือ
นักขาวจเร คือก็ไปแมงเรื่อยๆขาวหมูหมากาไก กระเทียมหัวใหญขึ้นราคา ไขปาไขนาชาติ ปหนึ่งไดพาดหัวกับเขาซัก
ที วงการเรียกขาว "ไขนายกฯ" เชนพาดหัว "ไขมารคแพงบรรลัยราก" อะไรประมาณนี้ นอกนั้นก็ไปทําขาวประกวด
หมูหมากาไกนกเขาชวาหาเหว แลวก็ขาวประกวดนางงาม
พอ ดีนางงามยุคปุย-ภรทิพยดั๊นไดนางงามจักรวาลขึ้นมา อัญชะนีก็เห็นน้ําขึ้นรีบตักรวมเลมปุยขายแมงซะเลย ตอน
นั้นใครทําเรื่องปุยขึ้นปก หรือเปนหนังสือเฉพาะกิจนี่ขายดีหมด
ตอ มาไดเปนคนอานขาวทางชอง7 แตก็ไมไดเดนดีดังอะไร คือคนพอจําหนาได คืออัญชะนีไมไดเปนคนสวยหนะนะ
เสียงก็ออกบี้ๆ แลวอานขาวเฉยๆ ไมใชเลาขาวอยางทุกวันนี้ มันก็เรียบๆ แลวก็มาทํารายการทางชอง 9 ก็เรื่อยๆ
มาแจงเกิดนี่ตอนมาจัดวิทยุทาง 96.5 FM คืออัญชะนีออกแนวหาวเปง เสียงก็บี้ๆ แบนๆ อยูแลว อัญชะนีนะชีก็
พยายามตะเบ็งใหมันดัง ใสอารมณหาวเปงตัวแมแหลระเบิดเขาใหอีก คนฟงก็ชักสนุกวาเออ อีนี่แมงโอเวอรแอ็คติ้งดี
หวะ ก็ฟงสนุก ตอนนั้นยังไมคอยมีใครดาไอเหลี่ยมดวย พอมีกลอมแกลมก็สงคเสี้ยมทางแนวหนา จารยเจิมออกพ็อค
เก็ตบุคมาดา สวนฝายหญิงอัญชะนีก็เริ่มหละ บรรยากาศก็ชักจะมาคุหนอยๆ
ยิ่งคดี คลองดานของเฮียเอี่ยมงวดเขาเทาไหร เหลี่ยมไมยอมชวยเคลียรเทาไร อัญชะนีก็ยิ่งจีบปากจีบคอแผดเสียบ
แหบหาวดาเหลี่ยมชนิดสุดตรีนเทานั้น กระทั่งไปจับมือกับไอเอกยุทธ แชรชารเตอร ออกหนังสือรวมเลมมาดา เอา

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

49-85

เอกยุทธมาสัมภาษณ แลวเอกยุทธก็เริ่มไปม็อบไลเหลี่ยมที่สนามหลวงกับประพันธ คูณมี เด็กของสงคเสี้ยม อัญชะนี
ก็เปนกระบอกเสียงใหพวกนี้
อัญชะนีเลย หลุดคลื่น 96.5 เลยไปรับงานจากเสี่ยประชัย TPI ที่แกเพิ่งสูญเสีย TPI ไปเปนของรัฐบาล โดยปตท.ฮุบ
(เรื่องนี้ผมไดเลาไปแลววา ความจริงเสี่ยประชัยรูดีวาไมใชเหลี่ยมมาฮุบ TPI หรอก แตเปนขาใหญเมืองไทย เพราะ
เสี่ยประชัยเสือกซาทําธุรกิจแขงกับขาใหญแมงหมดทั้งปูน เคมี กระดาษ สารพัด เขาทําอะไรไปแขงเขาหมด เลย
โดนแกลงสารพัดมาตั้งนมนาน ตอนฟองสบูแตก ขาใหญเอาเงินหลวงมาอุมธุรกิจตัวเองรอด สวน TPI โดนบีบใหประ
ชัยเสียของรัก.. สุดทายปากเปลาะไปพูดวาผูใหญแกลง เลยโดนศาลสั่งคุก ดีวาประกันทัน ไมงั้นกลายเปนนช.ประ
ชัยไปแลน) มาทําวิทยุ 92 สลึง หรือ 92.25
วิทยุ เหี้ยนี่อางวาวิทยุชุมชน แตเสาโคตรสูง กระจายเสียงไดทั่วกรุงเทพฯ อัญชะนีก็ไดสถานีมาไวดาเหลี่ยมเช็ดเลย
งานนี้... ตอนแรกพวกลิ้มที่หลุดชอง 9 เมืองไทยรายสัปดาห มาก็ประกาศชนเหลี่ยมเต็มตีน
อัญชะนีก็เห็นวาพวก เอกยุทธ ประพันธ ประชัยนี่ไมไดเรื่อง จุดม็อบไมติด ก็หันเหมาถายทอดสดรายการลิ้มตามเช็ด
เหลี่ยมออก 92 สลึง ชวงนั้นเฮียเอี่ยมก็ถึงศาลแลวมั๊ง โดนตัดสินอะไรกันไปแลว อัญชะนีก็ไดโอกาสวาจะลางหนี้
แคนใหเฮียเอี่ยมก็งานนี้
มาขึ้น เวทีพันธมิตรเต็มตีนก็ตอนหลังพลังประชาชนชนะเลือกตั้ง สมัครเปนนายกฯ เหี้ยเหลืองฟนชีพเริ่มม็อบ 25
พฤษภาคม อัญชะนีก็โดดมารวมแจม แลวก็อาศัยความเปนนักขาวเกา ก็มาปลุกพวกมอบแตเชา แลวเอาหนังสือมา
กางอานใหฟง ตอนแรกๆ ก็มีแคพวกสันติอโศกนะฟง หลังๆอัญชะนีแผดเสียงแหบหาวกรอกใสไมค ใครก็ตองตื่น
เพราะทนเสียงนังนี่ไมไหว ใครไมลุกมาฟง อัญชะนีก็เริ่มดา
ดา มาดาไปดั๊นถูกจริตกับพวกเหี้ยเหลือง คือหัวหนาม็อบคนอื่นก็ดาเหลี่ยม ดาหมักดาหมาแมวอะไรไปหมดแลว ก็
เลยมีอัญชะนีไวดาม็อบเหี้ยเหลือง ก็เรื่องสัพเพเหระ เชน ดาพวกที่มาแลวแมงไมมีน้ําใจบริจาคชวย ASTV ดาพวกที่
ถึงจังหวะเขาใหปรบมือ เสือกนั่งเกาไขเกาหอย แลวก็ดาไอพวกพันธมิตรทางบานวาดีแตเฝา ASTV หนาจอ หรือเฝา
เวบผูจัดการ... อีก็ดาๆๆๆดากันหาวเปง ไอพวกเหี้ยเหลืองก็รําคาญก็มาก ทนรําคาญไมไหวก็ทําตามอีบอกอีสั่งมา
นับแตนั้นก็กลายเปนเจาแมประจําม็อบขึ้นมา... ใครอยาไปหือกับอี มีโดนดาผานไมค ผาน ASTV ทั้งประเทศ
เรื่อง ดังทางดาดวยเสียวแหบหาวเปงนี่เปนที่รูกัน สวนเรื่องอื้อฉาวอะไรนี่คนไมชอบมันก็นินทากันไปวา อัญชะนีหาว
เปงจนไปโดนใจไอตั้วเขา อันนี้เขาวามาอีกทีวา ดึกๆ ดื่นๆ ตอนม็อบยึดทําเนียบนี่อัญชะนีกับตั้วชอบแวบเขารถตูของ
พวกเหี้ย เหลืองไปประชุมกันสองตอสองแบบลับๆลอๆ หรือลอๆ ลับๆ หรืออาจจะลอลับๆ แตมันก็มีพวกไมดูตามา
ตาเรือพรวดพราดไปจะเอมั่งอะไรมั่ง เห็นวามีคลงมีคลิปไว... แตมันก็แควาๆ กันนะ ผมก็ไมปกใจเชื่อเรื่องพรรคนี้
หรอก เพราะไอที่เอามาลงคือมติชนมันก็ลงแบบไมคอยชัวร (แตถาบังเอิญมีจริง หากใครไดดูเปนเสนียดตาก็บอกกัน
มามั่งนะวอย)
มีชวงหนึ่งที่ก็ถึง ขั้นวาทอน้ําในทําเนียบอุดตัน นักขาวก็ไปเจอสาเหตุเขาใหวา อาว ก็เพราะมีถุงยางอนามัยลอย
เกลื่อนอุดตันทอ น้ําในทําเนียบตอนพวกเหี้ยเหลืองยึดเลยเนากลิ่นโชย
ขาวเหี้ยๆ พรรค ยังงี้ มีเรอะจะรอดสายหูสายตาอัญชะนี ปกตินี่อีตองแผดแปดหลอดดาพอลอแมอายอีที่ไปม็อบแลว
ในรายการขาวยาม เชาบนเวทีเหี้ยเหลือง แตอัญชะนีทําเฉยซะงั้นกับเรื่องถุงยางลอยเกลื่อน
ของพรรคงี้ ดาคนอื่นนี่มันงาย แตดาแลวบังเอิญวาเสือกเขาตัว มันก็ตองปลอยผานๆไปซักเรื่องอะนะ.. ปาแกแวว ขอ
ปากอนเหอะวะ
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/13/2009 11:17:00 กอนเที่ยง

50-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

13 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน13) : เปดโฉมหนาอรหันตคอลัมนิสต
ไทยรัฐ
วันศุกร, พฤษภาคม 15, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
15 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
ตอน นี้วาดวยคอลัมนิสตไทยรัฐ ผูทรงอิทธิฤทธิ์ชี้เปนชี้ตาย
กลายเปนเทวดา พวกนี้มันเปนใคร อยากรูก็ลอมวงกันเขามา

จิกหัวใครดาไอนั่นตองกลายเปนโจร

เชียรใครก็

ขอวาถึง คอลัมนิสตตัวพอเลยแลวกัน เดนๆ ก็มีกิเลน ประลองเชิง, สายลอฟา, ลม เปลี่ยนทิศ, แมลูกจันทร, ฉลาม
เขียว สวนซูม กับชัย ราชวัตร และการตูนเซียนี่วาไปกอนนี้แลว รวมทั้งคอลันิสตเกาอยาง เปลว สีเงิน ที่ออกไปตั้ง
ไทยโพสตดวย พวกนี้ใหไปยอนอานของตอนเกาๆ
ลม เปลี่ยนทิศ

ลมเปลี่ยนทิศตามการเมือง-ลม เปลี่ยนทิศ หรือ ใตฝุน ภาพบน (ขวาสุด) ยุครัฐบาลทักษิณ มีทนงเปนขุนคลัง สวน
ลมเปลี่ยนทิศภาพลาง (ที่ 2 จากซาย ) เปนยุครัฐบาลมารค

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

51-85

เปน นามปากของสันติ วิริยะรังสฤษฏ เขายังเปนเจาของนิตยสารการเงินการธนาคารอีกดวย เลยไดพื้นที่คอลัมน
เขียนเชียรหนังสือตัวเองไปในตัว
ทั้งยังอาศัย เสนสายความเปนเจาของการเงินการธนาคาร และเจาของนามปากกา บิ๊กเนม ไปเปนเจาของงาน
Money expo อีกดวย โดยไดอาศัยทางกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย แบงกตางๆ บริษัทโบรกเกอรเปดงาน
ชวนคนมาเลนหุน หรือกองทุน จัดมาหลายปแลว ตอนนี้ก็เพิ่งจัดไปหมาดๆ
เขายังเปนเจาของนามปากกา ใตฝุน เขียนคอลัมนสังคมหนา 4 ไทยรัฐดวย
ดวย ความที่เปนนักธุรกิจดวย เปนคอลัมนิสตดวยก็เลยทําใหใตฝุน หรือลม เปลี่ยนทิศตองอิงๆ กับใครก็ตามที่เปน
รัฐบาลแหละนะครับ เพราะมันไปเกี่ยวกับการทํามาหากินของเขา
กิเลน ประลองเชิง

เปน นามปากกาของ ประกิต หลิมสกุล สมัยกอนใชนามปากกา ทแกลว ภูกลา จนโดงดัง พอปะกําพลเจาของไทยรัฐ
ตายก็ออกไปรอนเรในยุทธจักรอยูพักใหญ กอนจะหวนคืนไทยรัฐมาใชนามปากกานี้ครับ ผมรูจักมักคุนพี่ประกิตใน
ระดับหนึ่ง แกเปนคนอัธยาศัยใจคอดีทีเดียว ชอบไปทางพระทางเจา พระเครื่องอะไรงี้ แกเปนคนสมถะนะ อันนี้
หมายถึงสมัยที่รูจักกัน แกเปนคอลัมนิสตใหญขนาดนี้ก็ยังไมมีรถสวนตัวใช (แตตอนนี้ไมรูยังไงนะ ผมไมไดเจอแก
นานพอสมควร)
แมลูกจันทร
เปนปลายปากกาจากอารมณขันของ ชูพงศ มณีนอย ครับ แตกอนแกเขียนนี่แมงฮากากทุกเม็ด พักหลังๆ นี่ไมคอยฮา
หวะ
กระสุนทอง
เปน นามปากกาของ สุนทร คันธพิศาล เขาไมคอยเลนบทตัวทางเปด แตเปนอันรูวาคนผูนี้เขียนคอลัมนสังคมหนา 4
ไทยรัฐ ปกติกระสุนทองจะสมคบกับพวกกํวน18อรหันตอยางพวก พญาไม, บารอน, ตรีศูล, มดคันไฟ อะไรอยางนี้ไป
กินขาวเย็นกับพวกนักการเมือง ทหาร ผูใหญแวดวงตางๆ เปนที่มาของขาววงในมั่ง หรือพวกคอลัมนิสตอรหันต
เหลานี้จะกําหนดทิศทางของบานเมืองวาจะไปทางไหน จะตีเมืองขึ้นใคร หรือจะเชียรใครใหล้ําเลิศเปนเทวดา
กระสุนทองเลยนับเปนคอลัมนิสต 18 อรหันตอีกคนในวงการ
สายลอฟา
สายลอฟา เปนนามปากของ ลิขิต จงสกุล ที่เขียนสับรางวันอาทิตยในไทยรัฐนะฮะ
สายลอฟาก็เริ่มตนที่รายวันหัวขาวดําคือมาตุภูมิ ของชัชรินทร ตอนหลังก็มาอยูไทยรัฐ เปนเขยไทยรัฐแลวก็เปนบอรด
ไทยรัฐ เขาเรียนรัฐศาสตร เชียงใหมรุนเดียวกับเมพเมือกครับ ก็คงมีใจใหกันไมนอย

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

52-85

วาไปแลวมาตุภูมินี่มีอายุซัก 3-4 ปเองนะครับ แตนักขาวที่เริ่มที่นั่น และยังมามีชื่อเสียงในวงกามตอนนี้ก็หลายคน
นอกจากสายลอฟาแลวก็ยังมี ฉลามเขียว-วีรจักร กอนทอง ที่เคยเขียนหนา 3 ไทยรัฐนี่อีกคน เขาใจวา "งานเขา"
เลยโดนปลดพนหนา 3 ไป

นอก นั้นที่คุนๆ ชื่อกันก็มีสําราญ รอดเพชร โฆษกเวทีเหี้ยเหลือง, สุนันท ศรีจันทรา พิธีกรรายการหุนที่ชอบดาเหลี่ยม
เปนอาชีพหลัก, อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ บก.กรุงเทพธุรกิจ, พงษศักดิ์ ศรีสด บก.เนชั่นสุดสัปดาห, นาตยา เชษฐ
โชติรส หัวหนาขาวบางกอกโพสต อดีตนายกสมาคมนักขาวเมื่อปกลาย, คมทวน คันธนู-อัศศิริ ธรรมโชติ กวี/
นักเขียนซีไรต, เหยี่ยวถลาลม-มติชน,วงศ ตาวัน-ขาวสด, ณรงค ชื่นชม เจาของรายการกรองสถานการณ ชอง 11,
อายุษ ประทีป ณ ถลาง อดีตบก.แนวหนา และอดีตบก.ขาวไทยโพสต, สุรวิชช วีรวรรณ-ผูจัดการ, ปาริชาติ ประคอง
จิตร เปนอาทิ
เคยมีคนหนังสือพิมพชื่อสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไปอยูคายนี้ และหัดกินเบียรเปนที่นี่ จากคําบอกเลาของเจา
ตัว ปจจุบันสมศักดิ์ คือเสด็จพอสมศักดิ์ของชาว เวบฟดก.
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/15/2009 07:30:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

53-85

14 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน14) : บุญเลิศ ชางใหญ,นงนุช สิงหะ
เดชะ,กอเขต จันทเลิศลักษณ
วันเสาร, พฤษภาคม 16, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
16 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
บุญเลิศ ชางใหญ

บุญ เลิศ ชางใหญ คนชายคามติชน ถือเปนคนหนังสือพิมพที่ใสใจในแวดวงแมลงวันมากคนหนึ่งครับ เคยเขียนพ็อค
เก็ตบุค เรื่องซองขาวหนังสือพิมพ ออกมาตอมแมลงวันเปนที่ฮือฮา อยูพักหนึ่ง
นอกจากนั้นชางใหญ (แตตัวเล็กเสียงดัง) ก็เขียนหนังสือแวดวงนักขาวออกมาอีกหลายเลม
นับ แตยุคสุทธิชัยหยุนสมัยหนุมๆ เคยลุกขึ้นมาประกาศจะปฏิวัติแมลงวัน ก็มามีคิวของชางใหญนี่แหละครับที่ออก
อาการลีลาเหมือนจะเอาจริงไปอีกคน (พูด เรื่องชางใหญแลว คนชายคามติชนชอบอําวา เวลาพี่ชางขรรคชัยอยูในวง
ไมคอยมีใครกลาเรียกบุญเลิศวาชางใหญ เพราะกลัวไปสะเทือนซางถึง "ชางนอย" ของขรรคชัย... อิอิอิ)
แตการ ปฏิวัติแมลงวันของชางใหญนั้นจะเนนไปที่นักขาวสนามครับ เชน พฤติการณรับซองขาว, รับหุนจอง, ให
นักการเมืองพาทัวรเมืองนอก, รับของขวัญ ชิ้นใหญ
ซึ่งผมก็อนุโมทนาที่ชางใหญอยากกวาดลางวงการสื่อให สะอาด วงการจะไดไมเหม็นโฉเกินไป แตนาเสียดายหาก
ชางใหญจะขยับขึ้นมาเลนที่ "ตอเบอเริ่ม" คือพวกนายทุนเจาของสื่อที่ไปขายวิญญาณใหปศาจ แลวก็ปนบานปวน
เมืองแบบที่พวกลิ้มผูจัดการ โลนเนชั่น เปลวไทยโพสต ชางมติชน กําลังกระทําระยําอัปรียอยูชวง 3 ปมานี้ ผมวา
บานเมืองเราจะไดประโยชนเยอะมากกวาที่ชางใหญเคยทําไว

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

54-85

อยาง กรณีชางใหญเคยไปบี้ไอชาง นักขาวสนามแนวหนาที่มันไปทําตัวเปนไอหนุมรถไถ ไถเงินสุวัจนลิปฯ นั่นก็ดี
แตหากชางใหญจะกลาชนกับพวกนายทุนสื่อที่เอาประเทศชาติบานเมืองมากระทํา ย่ํายี เพื่อเอาใจพวกขาใหญใน
ประเทศแลกเศษแลกเลย แลกคลื่น ความถี่ สัมปทานทีวี วิทยุ โคดสะนา แลวก็ดูถูกน้ําใจพี่นองคนไทยที่เขาเลือก
รัฐบาลของเขามาวาพวกโง พวกรากหญา ผมวาจะเปนอานิสงสกวานี้
เรื่องอื่นๆ ผมไมอยากวิจารณ เชนวา แตกอนชางใหญก็เชียรเหี้ยเหลืองเหยงๆๆ พอโดนลิ้มประกาศบอยคอตมติชน ก็
คอยหันกลับมาดาพวกเหี้ยเหลือง คอยมาคิดเรื่องหลักการของคนวงการขาวที่ดี คอยเอาคัมภีรไปสอนพวกสื่อเหี้ย...
อาว แตกอนชางใหญทําไมคิดไมได มาคิดไดตอนไอลิ้มจะทุบหมอขาวพวกเมิง... อันนี้ผมไมขอพูดถึง
เพราะ อยากยุใหชางใหญกลาๆ หนอยเหอะวะ ไอประเภทแฉซองขาวหนังสือพิมพ แฉไอชางหนุมรถไถนี่มันก็ดีหรอก
แตกับพวกตัวเอนายทุนสื่อทั้งหลาย คอลัมนิสตตัวหางแดงทั้งหลายนี่ เมื่อไหรจะลุยมันใหดูซะทีวะ...
คือแบบวายังแอบลุนใหชางใหญชนอยู เลยไมขอดาแลวกัน
นงนุช สิงหะเดชะ
สวน นงนุชนี่ สิงหะเดชะ คนนี้ไมรูจักหวะ รูแควาจบวารสาร ธรรมศาสตร เอกวิทยุทีวี เริ่มงานที่ชายคามติชนในฐานะ
นักขาวเศรษฐกิจ แลวก็อยูสายนี้มาเรื่อย อาจเพราะเหตุนี้เลยทําใหนงนุชฟามๆ ก็ได คือเรียนก็ทางทีวีวิทยุ มันจะเปน
เชิงเทคนิค ไมเหมือนพวกจบดานหนังสือพิมพมา ทําขาวก็มาจากสายเศรษฐกิจ
พอมา เปนคอลัมนิสตดันมาเขียนเรื่องการเมือง พอมันไมมีพื้นฐานทางรัฐศาสตรประเภท จอหน ล็อก โสเครตีส อริส
โตเติ้ล อะไรมากอนมันก็จะมีปญหาทางตรรกะ พอชีตองมาเขียนเรื่องการเมืองก็เลยเอาอคติเพราะรัก เพราะชังเขาวา
เปนหลัก
ผมเคยอาน เขียนบทความไดดัดจริตตอแหลไรวุฒิภาวะลําเอียงดวยอคติทุกประการ
ทําไม ไมสงเสริมสโลแกน "หนังสือพิมพเพื่อคุณภาพของประเทศ" มีแตจะฉุดฮวบ
กอเขต คมชัดลึก-TPBS

ไมรูมติชนเก็บไวเปนเสนียด

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

55-85

เอา ไปเอามาหลังจากทําเหนียมๆกันพักใหญ ตอนนี้ก็เก็บหางไวไมมิด หยุนสงทั้งนองและลูกนองเขาไปยึดหัวหาด
TPBS เต็มดุนมิดลํา ไอแม็คเด็กจารยเจิมไมรูยังอยูสบายดีมั๊ย...
จําไดมั๊ยตอนตั้ง โทรทัศน TPBS ใหมๆ พวกหยุน-หยองก็เขินบอกใหหยองไปเปนผอ.ชั่วคราว ตั้งเสร็จมั่นคงจะ
กลับเนชั่น แลวมันก็อยางเห็นๆ คนเผลอ กูก็ตอวีซายาว เอาไปเอามาพวกเนชั่นโผลเต็มพรืด ลาสุดก็ไอกอเขตนี่
ตามมาสมทบอีกตัว ไมนานตัวพอคือหยุนแมงก็คงโผลหัวเหมงมามั่ง.. .พูดแลวกูอายหมาแทนพวก มึง
ผมยอมรับวาไมคอยไดดู TPBS เพราะสะอิดสะเอียนกับการทําหนาที่เชียรม็อบเหี้ยเหลืองสุดตีน กับตื้บม็อบเสื้อแดง
สุดๆ ไมไหว
ใน ฐานะขี้ยาคนหนึ่ง ผมรูสึกโกรธ (ตอนนี้ขึ้นภาษี บุหรี่ก็จะขึ้นราคา พวกเหี้ยขายบุหรี่นี่ก็ตุน เจาประจําที่ผมดูดแถว
บานแมงไมขายมา 3 วันแลว หงุดหงิดหวะ) แลวตองเอาภาษีขี้ยาอยางผมไปใหพวกเหี้ยหยอง ไอกอเขต ไอแม็ค
ปากเบี้ยวกระทําชําเธอประเทศชาติอีก....
สิ่งที่ผมตอบโตไดในฐานะพลเมืองที่ทําเหี้ยอะไรกับพวกมันไมไดเลย กูไมดูมึง กับกูขอดามึงหนอยสัดดด
ขอพูดถึงมันสั้นๆ พูดถึงแลวเปนเสนียด
กอ เขตนี่ก็เปนเพื่อนไอสรยุทธ คือเปนเด็กม.กรุงเทพ เรียนนิเทศนกันมา เอกวารสาร ตอนป 4 ก็มาฝกงานกับหยุนที่
เนชั่น ทางหยุนเห็นวาพอไหวหนวยกานใหก็เลยจบแลวรับทํางาน แลวก็ทํางานสนามอยูไดคนละ 2-3 ปก็มาประจํา
กองบรรณาธิการ เริ่มใหเปนรีไรเตอร แลวก็ใหดูขาวการเมือง
พอหยุนเขาไปทํา ITV ยุคแรกๆ ก็เอาไอ 2 ตัวนี่มาออกกลอง ไอเผือกออกแนวขาวตี๋ก็ใหอยูหนากลอง ไอกอเขตตัว
ดําหนอย เพราะมันเจอไอทะเลบานมันอยูเมืองจันทนก็ดําๆ หนอย ก็ใหอยูโยงอยูเบื้องหลัง เขียนสกุปหาเหวอะไรไป
แตก็ขาดคน เพราะหยุนทํามัลติมีเดีย คือเอาแมงหมดทั้งวิทยุ ทีวี หนังสือพิมพไทยฝรั่ง รายวัน รายสัป รายเดือน
ยั้วเยี้ยไปหมด ก็เอากอเขตมาออกกลองมั่งอะไรมั่ง ใหมันทําหนาเขมๆ เขาไว แลวก็ไฝกระดิกหนอยๆ
หลังๆ ก็ใหมันเปนบก.คมชัดลึกมันก็เชียรเหี้ย เหลืองพันธหมาไปตามที่หยุนใหธงไว แลวก็ดาพวกแดง (ตอนนั้นกอ
ตัวกันเปนคาราวานคนจนที่นั่งรถไถนามาจากเหนือ อีสานมารวมพลกันที่จตุจักร) มาวันหนึ่งมันก็พลาดไปลงที่ลิ้มพูด
ถึงในหลวงอะไร ซักอยางเรื่องประมาณวา "ลาออก" อะไรงี้นะ... ไอพวกคาราวานคนจน ซึ่งในภายหลังจะวิวัฒนาการ
มาเปนเสื้อแดงเลยไดทียกพวกไปลอมอาคารเนชั่นบาง นาไว ตอนนั้นก็ 2 ประสานคือยงยุทธกับไอหอยคุมทีมไป
กอเขตเปนบก. มันก็เลยลงขอพระราชทานอภัยโทษ แลวก็ปดไมออกหนังสือพิมพ 3 วัน กับมาเจรจากับม็อบเอง ไอ
พวกตัวพออยางไอหยุนหายหัวโลนๆ ไปหมด
พอ คลอยหลังม็อบสลายแลว พวกนี้ยองแยงโผลออกจากรู ทําเอะอะวาม็อบคุกคามสื่อ ไอพวกสมาคมสื่อปญญานิ่ม
ก็ออกแถลงการณเยวๆ กันยกใหญ... กูถามหนอยหากมึง ไมผิด ทําไมคมชัดลึกประกาศขอพระราชทานอภัยโทษ
ทําไมตองลงโทษตัวเองหยุดพิมพหยุดเผยแพร 3 วัน แลวพวกมึงจะมาออกแถลงการณหาหอกทําไม

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

56-85

พักหลังผมไดขาววากอเขตมา เปนรองผอ.ขาว TPBS ไมแนใจนะ คืออยางผมวาไปตอนตน ผมก็ไมไดดูพวกมัน ตก
ลงวามันมาเปนรองผอ.ขาว ก็แสดงวามันมาแทนไอแม็คปากเบี้ยว เด็กของจารยเจิมเคารึปาว รึวาไอแม็กก็ยังนั่งอยูที่
เดิม ผมก็ไมทราบ เพราะอยางวาชองเหี้ยนี่ผมไมยอมดูเลย
สะอิดเอียนเล็กนอยถึงปานกลาง เลยไมอยากดูใหเปนเสนียดลูกตา
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/16/2009 12:48:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

57-85

15 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน15) : อาจารยสุนันท ศรีจันทรา-โสภณ
องคการณ แสบคูณสอง
วันจันทร, พฤษภาคม 18, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
18 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ

มี คนถามถึงสุนันท ศรีจันทรา อาจารยหุนที่ขึ้นเวทีพันธมาร กับโสภณ ซาเลง เอย โสภณ องคการ วา 2 รายนี้แสบ
เรียกปา เพราะงั้นก็จะจัดให
สุนันทกอนแลวกัน
สุนันทที่พวกเลนหุนเรียกอาจารยๆ นี่นะ ที่ตอนนี้เห็นออกทางเนชั่นแชนัลของโลนหยุนนี่ไมธรรมดา
สุนันท นี่ก็ถือวาสรางตัวจากติดลบเลยนะ ครอบครัวตอนเด็กลําบาก เลยไดเรียนนอยหนอยจบม.ศ.5 แลวไปเขา
โรงเรียนนายสิบทหารบก ไดเปนสิบตรีสุนันทอยูพักหนึ่ง ถือวาหุนใหคือเปนคนตัวใหญ แตใจไมรัก พอดีโตมาตอน
14 ตุลา - 6 ตุลา สุนันทก็ไมอยากเปนนายสิบเอาปนมายิงม็อบ หรือไปยิงกับคอมฯ ก็ลาออกมาทําหนังสือพิมพอยู
หลายที่ รวมทั้งมาตุภูมิของชัชรินทรแลวก็วนๆ เวียนๆ ไปหลายฉบับ
รวมทั้งไป อยูกับลิ้มคายผูจัดการ ตอนนั้นลิ้มเจาะขาวเจาพอมาเฟยดัง ทํารวมเลมขายดี เลยบอกสุนันททําเรื่อง
เศรษฐีเจาสัวดูดิ๊ สุนันทก็ไปสัมภาษณเศรษฐีเจาสัวทั้งหลายมารวมเปน 50 เศรษฐีเจาสัวรวมเลม ก็ขายดีมาก ชนิด
ที่วาสุนันทตั้งตัวได
เลยไปลาลิ้มออกจากผูจัดการ มาตั้งหนังสือพิมพหุนขึ้นฉบับหนึ่งกอนพฤษภาทมิฬหนอยหนึ่ง ชื่อไทยไฟแนนเชียล
กะวาจะทําคลายๆ ไฟแนนเชียลของอังกฤษ
สุนันทก็ไป สนิทกับเฮียชอย-วิโรจน นวลแข เจาของเงินทุนภัทรธนกิจ สมัยนั้นหุนเงินทุนขึ้นกันอวก เฮียชอยก็รวย
อวก ก็เจือจานใหสุนันททําหนังสือพิมพ ใครในวงการซาๆ เฮียชอยก็สะกิดใหสุนันทเลน อยางไอเสี่ยสองยังงี้โดนซะ
แทบเขาคุกมาแลว แตสุนันทก็ยังไปมาหาสูกับลิ้มไมไดขาด ก็เชื่อมใหเฮียชอยไปเปนพรรคพวกของลิ้มไปอีกคน
มาตอนกอนฟองสบู แตก สุนันทแตกหุนสวน หุนสวนหิ้วหัวไทยไฟแนนเชียลหนี สุนันทก็แคนตาแมนอั่กๆ ออกหัว
ใหมมาชื่อคลายๆ กันผมจําไมไดแลว ตอนนั้นมีพวกสําราญ รอดเพชร เพื่อนเกาสมัยมาตุภูมิรายวันมาชวยกัน แตพอ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

58-85

ฟองสบูแตกก็ไปไมรอด เจง เปนเอ็นพีแอลอะไรกันอวกเหมือนกัน แลวก็เอาไปเอามาเลยมาจัดทีวีเรื่องหุนกับทีวี
เนชั่น
สวนความ สัมพันธกับลิ้มก็ยังตอสายกันมายาวนาน ตอนสุนันทเจงทําหนังสือพิมพ เฮียชอยก็เจงเพราะเงินทุนภัทรธน
กิจก็โดนปดพรอมกับไฟแนนซ 50 กวาแหงกับ แบงกอยางแหลมทอง สหธนาคาร มหานคร ศรีนคร ของพวกเจาสัวอุ
เทนโดนเรียบ... ดวยสายสัมพันธเกาแกทางลิ้มก็เอา เฮียชอยไปฝากกับเหลี่ยมใหเปนผูจัดการใหญแบงกกรุงไทย
ของรัฐบาล ก็ไดเจือจานชวยเหลือลิ้มใหรอดตายมา เงินทองก็คงเจือจานมาใหสุนันทพอไมเนาไปกับเศรษฐกิจดวย
ตอมา เฮียชอยหมดอายุลงในตําแหนงผูจัดการใหญ ลิ้มก็ไปขอประทับวีซาเปนยกสอง แตหมอมอุยพอของปลื้ม
ตอนนั้นเปนผูวาแบงกชาติดันไมยอม หาวาเฮียชอยมีประวัติชั่ว ก็ตั้งกรรมการสอบกันนัวเนีย แทนที่เหลี่ยมจะลงมา
เคลียรก็ดันปลอยเลยตามเลย เฮียชอยเลยชวดตอวีซา ลิ้มเองที่กําลังเคลียรหนี้เอ็นพีแอล 3 พันกวาลานก็เลยแดก
แหว กลายมาเปนบริษัทลมละลาย ประกาศตายเปนตายเจงเปนเจง
สวนสุนันท นี่บุญคุณเฮียชอยกับลิ้มตองทดแทน หนี้แคนที่เหลี่ยมทํากับเฮียชอยและลูกพี่ลิ้มมันตองชําระ เวลาออก
วิทยุออกทีวี แทนที่จะพูดเรื่องหุนเรื่องเศรษฐกิจอยางชื่อรายการ ก็ดาเหลี่ยมชิปหายวายปวง เชียรทหารเชียรเผด็จ
การเชียรปชป.อะไรไปตามเรื่อง
สุนันทมันก็มี แฟนเยอะพวกที่มีเงินเลนหุนหนะ สวนใหญพวกนี้อยูกรุงเทพฯ หาดใหญ เมืองชล เชียงใหม โคราช
อุดร ขอนแกน พวกนี้ฟงก็บอกไอเหลี่ยมแมงเหี้ยหางแดงจริงๆ ถาไมเหี้ยมีเหรออาจารยสุนันทเขาจะดาแมง.. แลว
พวกนี้ก็ภูมิใจวาพวกกู นี่รูจริง พวกกูมีตังค ที่บานมียูบีซีมีเนชั่นทีวีดู ไมเหมือนไอพวกโงบานนอก กระจอกสั่ว พวกนั้น
มันโดนไอเหลี่ยมซื้อเสียง
หารูไมสุนันทแมงดาก็เพราะมันมี hidden agenda อยางที่วามานี่แหละ

อิอิอิ
ในวงกามหนังสือพิมพเขาจะเรียกผูบริหารไมเหมือนบริษัททั่วๆ ไปนะครับ
เขาจะมี บก. เทียบเทาก็ผอ.หรือกรรมการผูจัดการ
ในสวนของบก.นี่จะมีแยกเปน บก.อํานวยการ แปลวาเปนนายทุน
บก.บห. หรือบรรณาธิการบริหาร แปลวา เปนหัวหนาของผูจัดการ
บก.ขาว หรือบก.เซ็คชั่นตางๆ เทียบไปคือผูจัดการฝาย
มันยังมีบก.ผูพิมพผูโฆษณาอีกอัน วงกามหนังสือพิมพเรียกเลนๆวา "บก.ติดคุก"
บก. ติดคุกนี่ทั่วๆ ไปเลยใหคนขับรถนายทุนหนังสือพิมพเปนมั่ง แมสเซ็นเจอรมั่ง ยามมั่ง เวลาโดนฟองก็ใหไอพวกนี้
ไปขึ้นศาล ซวยมาก็ถึงคุก...
แตเนชั่นนี่มาแปลก ใหตัวจริงเสียงจริงเปนบก.ติดคุก คนๆ นี้คือโสภณ องคการณ ก็เลยทําใหพวกยาม แมสเซ็นเจอร
คนรถ คนสวนไดเชิดหนาชูตาวา ตําแหนงบก.ติดคุกนี่ก็เปนคนใหญคนโตในวงกามเหมือนกันนะโวย... อยาได
ปรามาสพวกกรู

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

59-85

ในตอนเหลี่ยมมาเปนรัฐบาล พรอมกับเทกไอทีวี เตะกนเนชั่นหยุนหยองอะไรนี่ออกไป บก.ติดคุกเนชั่นมันก็ซวยไป
ดวย และดวยความที่เปนคนอารมณอิอิอิ อยูเปนสันดาน ทางหยุนก็เลยใหบก.ติดคุกของตัวเองแพ็กทีมกับกฤษณะ
มนุษยลอ แลวก็ไอฝรั่งแอนดรูว บิ๊กส ไปแหยหางที่ UBC ไว สมัยโดนเตะออกจากไอทีวี ใหพวกมึงทํารายการแนว
ขําๆนะ
ไอ 3 ตัวนี่ก็บอกครับพี่หยุน งานนี้ขําขี้แตกแนๆ ปรากฎวาไอมนุษยลอก็ยิงมุกกระจาย ไอแอนดรูวก็รับมุกฮาสัดดๆๆ
มาติดที่บก.ติดคุกแมวามันจะ "อิอิอิ" แตหลังมันอิอิอิทีไรนี่แมงใสไอเหลี่ยมไมยั้งตีนเลย...
บก.ติด คุกแกแคนตาแมนตรงที่วาเหลี่ยมเตะออกจากไอทีวีนี่ไมเทาไหร แตเหลี่ยมเสือกตามบี้ตามเช็ด
เพื่อนรวมรุนเหลี่ยมตามตรวจสอบเรื่องเงินทอง รุนนั้นก็มีพี่เปลว หยุน หยอง ตบทายดวยบก.ติดคุก

ใหปปง.

ทีนี้มันก็ชักแรงขึ้นเรื่อยๆ รายการกวนกวนขาวนี่แมมนุษยลอกับแอนดรูว บิ๊กจะฮาสัดดๆ ยังไง ไอบก.ติดคุกดันแสยะ
ยิ้มอิอิอิแลวตบหนาเน็ตเหลี่ยมเลือดสาดทุกที เจาของยูบีซีคือเจาสัวธนินทแกไมอยากมีปญหากับใคร เพราะลูกเขย
แกก็ไปนั่งเปนรัฐมนตรีกับเหลี่ยมอยู แกก็เอาจืดมาบาลานซ ก็ยังไมอยู ในที่สุดไอพวกกวนกวนขาว 3 ตัวนี่เลย
กระเด็นจากยูบีซีเปนดอกสอง
หนี หัวซุกหัวซุนไปพึ่งบารมีลุงไกรวัฒน ลูกนองเกาเหลี่ยมที่เคยไปบุกเบิกไอบีซีเขมร แกมาไดสัมปทานโทรทัศน
TTV จากกรมประชาสัมพันธ ฉายไดแคกรุงเทพฯ ปริมณฑล เหลี่ยมยังจะตามไปบี้เขาอีกเปนดอกที่สาม.... บก.ติด
คุกแมงก็แคนอั่กๆๆๆ ชักจะอิอิอิไมออก
หลังๆ นี่ก็หึหึหึหึหึหึ สัดดดดดดดดเหลี่ยม เมิงตาย!!
มันก็เลยอยางที่เห็นเนี่ยแหละ
ตอน เหลี่ยมพนอํานาจ อภิสิทธิ์มาเปนรัฐบวม เพื่อนเหลี่ยมชื่อพีรพันธ เปรมภูติ ที่เคยเปนปปง.ไลบี้เช็ดไอพวกนี้มา
กอน เลยซวย เขาใจวาเปนขาวเมื่อไมกี่วันนี้แหละวาผิดหาอะไรซักอยาง โทษฐานรับงานเหลี่ยมไปคุกคามสื่อตัวพอ
....
อิอิอิอิ
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/18/2009 10:55:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

60-85

16 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน16) : ยําใหญคนอานขาวหนาจอทีวี
พวกเขากับเจาหลอนคือใคร?
วันอังคาร, พฤษภาคม 19, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
19 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
ตอน นี้วากันดวยผูประกาศขาว คนอานขาว คนเลาขาวทีวีที่ดังๆ เดนๆ เห็นกันประจําทางหนาจอ 3 5 7 9 NBT ITV
TPBS ASTV D-STATION พวกเขาและเจาหลอนที่เห็นทางหนาจอเปนอยางนี้ หลังฉากหลังจอพวกเขาและเจา
หลอนเปนใคร ทําไมทําตัวนารักก็มี นาถีบก็มาก ลอมวงเขามานินทาแสบๆ เชนเคย
ตามคิวก็ตองเริ่มที่บุญยอด

บุญ ยอดนี่เปนคนเรียนเกงคนหนึ่ง เปนเด็กเตรียมมากอน แลวจบนิเทศนจุฬา ถือวาคะแนนสูงสุดของสายศิลป จบมา
เปนผูสื่อขาวภูมิภาคชอง 7ระยะหนึ่ง ตอมาก็มาอานชอง 5 แลวก็มาทําวิทยุกับอัญชะนี... อันนี้แหละจุดเปลี่ยนสําคัญ
เพราะความซี้ปกกับอัญชะนี แนวคิดการบานการเมืองก็เลยจะไปทางเดียวกัน
ที่ มาดังๆ ตอนทายนี่คือมาโดนปลดทางวิทยุ 101 แลวมาโดนปลดฟาผารายการขาววันใหมรอบดึกทางชอง 3 ตอน
นั้นจัดกับนองหมวย อริสราของผม (นองหมายนี่ดีกรีดอกเตอรแลวนะ ตอไปตองเรียกดอกเตอรหมวย) ตอนปลายป
48 ลิ้มเริ่มจัดม็อบเช็ดเหลี่ยม มาเดือนกุมภา 49 ชักแรง บุญยอดก็ใสอารมณอินกับลิ้มไปดวย
เวลาอาน
ขาวนี่ใครเคยอานขาวจะรู
ตรงโตะที่นั่งอานขาวมันจะมีโนตมาแปะเรื่อยๆ
อยางลาสุดที่ผมเจอตอน
สงกรานตมันแปะโนตไววา "หามผูประกาศขาวใชคําวา "สลายม็อบ" แตใหใชคําวา" กดดันใหยุติการชุมนุม
" และหามใสความเห็นใดๆ ลงไปในขาวเด็ดขาด" !!...คือเปนอันรูกันวาหากมึงไม ทําตามนี้ก็ตองตกงาน หรือ
ยายชองไปประกาศขาวชองอื่น (หากมีคนเขาเอามึงนะ...)

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

61-85

ตอนนั้น ชอง 3 ก็แปะไวประมาณนี้แหละเพราะเห็นบุญยอดมันชักแรงขึ้นเรื่อยๆ บุญยอดอาจจะอานโนตไมออก หรือ
แบบวาไมกลัวน้ํารอนก็ใสไมยั้ง เหตุเกิดคืนวันที่ 10 กุมภา พอเชามาก็ปลดกลางอากาศ มันเลยตองไปออก ASTV
แทน ไปขึ้นเวทีพันธมารแทน ในที่สุดก็มาลงส.ส.อยางที่เห็น คนกรุงเทพฯ ก็ชอบอยูแลวสเปคขาวตี๋ดาเหลี่ยมหนะนะ
... มันก็ไดเปน
ไอ สื่อเสื้อสีน้ําเงินไปลงขาววาบุญยอดเคยเลนหนังอาร คนก็นึกวามันเลนหนังเอากัน แตจริงๆ ในเรื่องมันก็เลนเปน
นักขาวสัมภาษณผูหญิงคนนึงที่ไปเอากับยาม ก็แคนั้น บุญยอดก็สมควรฟองแมงจริงๆ ไอสื่อน้ําเงินประชาทรรศนนะ
หาเรื่องกัดไมเขาเรื่อง
เปนส.ส.สมัยแรกนาเสียดายตรงที่วานาจะ ใชความเปนสื่อเกา เด็กเรียนเกง ผานประบการณเรียนหนังสือเมืองนอก
แตดั๊นมาทําหนาที่จุกจิกลุกประทวงจุกๆ จิกๆ เสียของเปลาๆ ใครรูจักมันก็บอกมันหนอย คนเคารําราญมึงไอหา
อิ๋ว-ศุภรัตน

อิ๋วก็เปนคนที่สนิทกับติ๋ว-ศันศนีย นาคพงศมากคนหนึ่ง ตอนที่เคยเปนผูอานขาวทางโทรทัศนชอง 7 สี ดวยกัน
แลวก็เพราะอยูชอง 7 นี่เอง ชาวบานเห็นหนาคาตาบอย มีน้ําเสียงเปนเอกลักษณ หนาตาก็ขึ้นกลองก็เลยพลอยได
เกิด
ตอ มาติ๋วศันศนียออกมาเลนการเมืองในไทยรักไทยกอน ไดเปนส.ส.กรุงเทพฯสมใจ แลวก็เรียกวาอยูวงในของ
ทักษิณคนหนึ่ง (แตจริงๆ ในเรื่องกิจกรรมทางการ เมืองติ๋วจะสนิทมาทางจาตุรนตมากกวาขั้วอื่น รวมทั้งขั้วสายเจ
หนอย ในระยะหลังๆ นี้การรวมงานกับจาตุรนตบานเลขที่ 111 ดูจะใกลชิดกันขึ้น)
ติ๋ว เปนผูอานขาวรุนพี่ในชอง 7 อยางที่วามา แลวออกมาเลนการเมืองกอน ตอมาก็ลากอิ๋วมาลงเรียนโทที่นิดา
ดวยกัน หลักสูตรเดียวกัน อึดอัดกับพฤติการณของอาจารยที่ชื่อดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ ที่ดาเหลี่ยมเปนอาชีพหลัก
สอนหนังสือเปนงานอดิเรกดวยกัน (แตก็ฝนๆ เขียนขอสอบใหมันผานๆ ไปดวยกัน) ทั้งคูรับปริญญาโทพรอมกันในป
2548
หลังรัฐประหาร 19 กันยา 49 และมี เลือกตั้ง 23 ธันวา 50 ติ๋วซวยเพราะอยูบานเลขที่ 111 สวนอิ๋วลงสมัครส.ส.แบบ
เปดซิงที่เขตสวนหลวง ผลคือกินแหวทามกลางความสงสัยพอประมาณ เพราะผล exit poll นั้นสอบได แตคะแนน
ออกมาจริงเสือกสอบตก แตรัฐบาลสมัครใหรางวัลปลอบใจเปนรองโฆษกรัฐบาล
อิ๋วบอกวาก็ไมได เสียดมเสียดายกับอาชีพผูอานขาวชอง 7 เทาไหรหรอกวาไปแลว เพราะก็อานงี้มาเปน 10 ปแวว
และหากยังนั่งรากงอกอยูตอไป ก็พอดีพวกรุนนองมันก็ไมไดเกิด ก็ไดเวลามาทํางานสายการเมือง เพราะถึงจะจบตรี
วารสารธรรมศาสตร แตจบโทก็หลักสูตรการบริหารภาครัฐและเอกชนนิดา ถือวาก็อยากลองของจากที่เรียนมาพอดี

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

62-85

อิ๋วที่ผมรูจักทั้งสวนรวมและ สวนตัวเนี่ย มันยังหามุมดาเขาไมเจอหวะ ใครที่ลุนใหกูดาเลยทาจะกินแหว... แบบวาคน
มันมีใจใหกันอยูเปนทุนอะ นะจะอิ๋วจะ คะขาครับผม
จิรายุ-ไอนี่มันก็เปนคนใชไดคนหนึ่งหนะวาไปแลวนะ

ไอ ยุนี่เดิมมันเปนนักขาวสายรถยนตครับ ตั้งแตสมัยมันอยูฐานเศรษฐกิจ แลวก็ผานรายวันมาหลายเลม มันทําดาน
ขาวรถยนตมาตลอด เรียกวาในวงการขาวสายยานยนตนี่มันเปนตัวพอคนหนึ่ง คายรถยนตตางๆ นี่จะเกรงใจมันเปน
พิเศษ
จริงๆ มันก็บาเลนรถดวย พอดีที่บานรวย พอมันเปนตํารวจใหญคนหนึ่ง มันก็จัดวาเปนคนหนู เรียนจบมาเปนนักขาวนี่
ขับบีเอ็มมาโรงพิมพ บก.ของมันยังโหนรถเมล นั่งวินมอไซคอยูเลย ไอหานี่ลอบีเอ็มมาซะเรี่ยม เพราะงั้นสาวๆ นี่แมง
ก็เลยตรึม ประกอบกับมันเปนคนหนาตาก็ใชได
สมัย มาทํา ITV ใหมๆ นี่ นรากรเลยเสร็จมันตามระเบียบ ตอนแรกมันก็บอกกลับดึกเปนหวงไปสง... ตอมาก็เลย
กลายเปนแมยานางประจํารถ ไอยุไปเรียบรอย ตอนแรกๆ มันก็ทําขาวสายรถยนต ทดลองขับหาเหี้ยอะไรไปตามเรื่อง
แตมันก็เหมือนพวก ITVโดยทั่วไป คือโดนตื้บบอย ตื้บหนาตื้บหลัง โดนยึด ITV หนีมาชอง 11 โดนไอโจรศรีวิชัย
บุกตื้บอีก สุดทายโดนปลดอีก มันก็เลยตองออกมาเปนรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนี่แหละ
ที่รูจักไอยุ ผานๆ มันก็เปนคนใชได ถึงมันจะเปนคนหนูนะ บอก เฮย! ยุ ชงกาแฟหนอยวะ มันก็ชง (อันนี้หมายถึงซัก
ราวๆ 15 ปมาแลวนะ ตอนนี้มันก็โตแลว มันคงใชไมไดแลว แลวอีกอยางจะไปใชมันงี้ก็คงไมถูกเรื่อง)
สรุป วา 2 ตัวเนี่ยคืออิ๋วกับไอยุก็ไมไดเปนคนเลวระยําหมามาจากไหน อิ๋วเขาก็เปนคนมืออาชีพในวงการมานาน กอน
มาเลนการเมืองตามคําชักชวนของติ๋ว เขาก็ไปอัพเกรดจบโทดานการบริหารจัดการอะไรมาแลว สวนไอยุมันก็จริงๆ มี
โอกาสใหมันเหี้ยตลอดนะ ทําขาวยานยนตนี่ คิดดูงายๆ คายรถยุโรป ญี่ปุน อเมริกันก็ตองเอาใจมันทั้งนั้น ไหนจะ
ขอเสนอขายรถใหราคาถูกเปนขี้ ใหไปดูงานเมืองนอก ใหอะไรสารพัด แตที่ผมเห็นมันผานตามาก็ไมไดเห็นวามันเอา
อาชีพนักขาวไปทํามาหาแดกเลย
เดี๋ยวจะหาวาแหมพอนักขาวสายเสื้อแดงมึงไมดา ดันเชียรซะงั้น... ก็มันไมเหี้ย จะใหดาวามันเหี้ย กูก็เหี้ยซะเองดิ๊
ปลื้ม-ณัฏฐกรณ เทวกุล

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

63-85

ปลื้มนี่เขาแข็งนอกออนในนะ
คนอาจคิดวาเขาเปนเหมือนอเมริกันที่พกพาความมาดมั่นไวมากๆ
แต จริงๆ เขาก็มีอะไรที่เปนไทยๆ อยูมาก มือไมออน เจอผูหลักผูใหญที่ไหนมันยกมือไหวดะ บางทีผมเออไปขี้อยู ขี้
เสร็จเดินออกมา ปลื้มแมงหันขวับมาเจอไหวปาบ... สัดดด กรูกําลังรูดซิปอยู ขอโตดเลยไมไดรับไหวมึง
ผมวาหากหมอมอุยสง ปลิ้มไปเรียนอังกฤษเหมือนพวกผูดีทั่วไป ก็คงกลับมาเมืองไทยเหมือนๆ พวกไอมารค หรือ
กรณ หรือไอโชคคือแมงก็กลายเปนชนชั้นปกครองอะไรกันไป แตการไปเรียนอเมริกา มันก็ทําใหคนมีวิถีชีวิต วิธีคิด
แบบอเมริกัน คือความมีหลักมีเกณฑ ความที่วาบานเมืองมันตองใหโอกาสกับคนไดแสดงศักยภาพ หรือใหโอกาสที่
ใครก็จะแจงเกิดหรือเติบโตได
มันกลับมาเมืองไทยก็ ดันมาเจอบานเมืองเชี่ยๆ อยางนี้ มันก็คงจะเบื่อ และเกิดการตอตาน และอยากเปลี่ยนแปลงให
มันดีขึ้น มันมาเจอคนแบบไอเผือก-สรยุทธนี่มันก็แอนตี้พอสมควรวา ไอนี่อาศัยระบบวากูเกากวา ขี่ไดเปนขี่ เรื่องจริง
เอามาลอเลน ความที่ไมมีจุดยินนโยบายอะไร หลักลอยเอาตัวรอดไปวันๆ เกงแตปาก แตกลวงใน ปลื้มมันก็รับไม
ไหว ก็ทํางานกับไอเผือกไมได
เสียดายวา รีบลงการเมืองเร็วไปนิดนึง คือตอนนั้นมันเห็นชื่อหมอมสุขุมพันธลงเลือกตั้งผูวา มันก็คิดวามันสูไดแหงๆ
แตปรากฎวาพรรคเพื่อไทยเสือกสงแซมยุรนันทลงแขงดวย คนที่จะเลือกปลื้มก็เลยเปลี่ยนใจ คนกรุงเทพฯ 6 แสน
กวาคะแนนเสียงอยากเลือกปลื้ม
แตการไปเลิกแซมมันเปนอะไรที่จะทาทายชนชั้นนําและประชาธิปตยวากูไมเอา
ดวยกับพวกมึง ปลื้มเลยไดคะแนนมาเกือบๆ 3 แสนเทานั้น
ก็พูดงายๆ วา โดนตัดคะแนนกันเอง แทนที่จะแขงกับหมอมสุขุมพันธ ดันตองมาแยงคะแนนกลุมเปาหมายเดียวกัน
คือพวกที่ตอตานอํามาตยกับปชป. ก็เลยกอดคอกันสอบตกทั้งคูแหละ
แตอายุยังนอย ยังมีเวลาอีกมากหนะ ก็สูใหมแลวกัน หาจังหวะดีๆ แลวกัน...

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

64-85

สวน ทิชา สุทธิธรรม หรือนองซอสนี่นะก็เขาสเปควาขาวหมวยสวยเซ็กสอะ เขาก็นารักดี เปนเด็กดีมืออาชีพคนนึง ก็
ไปเรื่อยๆ ไมไดเปรี้ยงปรางอะไร การเขาคูกับปลิ้มทํารายการก็ถือวาไปกันได
กิตติ สิงหาปด

เปนมือดีคนหนึ่ง เปนเด็กสรางของดร.สมเกียรติ ออนวิมล
ลี่-กิตติ เปนคนขอนแกน มาจบเกษตรศาสตร เลยสมัครทํางานเปนนักขาวสายเกษตรกับอาจารยดร.สมเกียรติ แลว
ขยับมาทําขาวดานสิ่งแวดลอม แรกๆ มีคูหูอีกคนคือสุริยน จองลีพันธ (ตอนนี้ไมรูหายไปไหน.. รุนๆ นี้ที่จําไดมีเพชรี
พรมชวยอีกคน) ทําขาวดานสิ่งแวดลอมไดนาสนุกนาติดตามมาก
จากนั้นก็มาเปนคนอาน ขาวทาง ITV ตั้งแตยุคหยุนบุกเบิก แลวก็เหนียวมาก ใครมาใครไปก็อยูมายาว จนถึงขั้น
เปลี่ยนชื่อเปน TITV ก็ยังอยู แตก็จวนตัว ลูกเมียปากทองตองหากิน เงินเดือนไมมี เลยเผนมาตั้งหลักชอง 9 พักนึง
สุดทายก็มาตั้งบริษัทผลิตรายการใหชอง 3
ดูประวติวาอยู ITV มาได ทุกยุคนี่ก็คงเห็นแลววาลี่เขามีทีเด็ดคืออาจจะเขากับใครก็ได หรือไมยอมเปนพวกใครที่เฮ
กันไปเฮกันมา แตขนาดนั้นยังไมวายโดนพวกมอบเหี้ยเหลืองกําปนชกหนานะ ตอนที่เหี้ยเหลืองบุกยึดโทรทัศนชอง
11 NBT วันนั้นไอยุกับตวงพรอยูในหองสงเผนหนีทัน แตไอลี่กิตติขับรถมาปวนเปยนจะมาทํารายการ พวกเหี้ยเหลือง
ก็ชกเขาให เพราะมันนึกไวกอนวาพวกชอง 11 นี่คือศัตรูมัน
จอม เพชรประดับ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

65-85

จอมก็ทํางานกับ ITV มานาน แลวก็ไปอยูเมกาพักใหญ แตยังเปนผูสื่อขาวพิเศษใหไอทีวี
ผม ชื่นชมคนแบบจอมมากคือเขาเปนมืออาชีพ ตรงไปตรงมา อยางตอนเหลี่ยมโดนรัฐประหารหนีหัวซุกไปเมืองนอก
จอมก็พยายามตามไปสัมภาษณ กอนลุงนวมทองจะฆาตัวตาย ไมมีสื่อคนไหนสนใจ (จนแกตองไปฆาตัวตายหนา
ไทยรัฐ) จอมก็ไปสัมภาษณกอน มาจัดชอง 11 ตัวจริงชัดเจน ก็ไมจําเปนตองเอาใจรัฐบาล
เสียดายวาคนที่ดีๆ มืออาชีพยังงี้ ดันไมคอยมีที่วางใหเทาไหรในบานนี้เมืองนี้ ฟงแลวแมงเศรา
หากผมมีพันลานจะเปดทีวีซักชอง ผมจะคิดถึงจอมเปนคนแรกๆ
ชิบ จิตนิยม

คนนี้ซี้กับจอม เพชรประดับ
เลาขาวตางประเทศทางไอทีวีมากอน ตอนจบนี่มีเหน็บเหี้ยเหลืองเปนปาจํา

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

66-85

ผมชอบขานี้ แกแซวพันธมิตรไดแสบๆ
เคยเห็นแกไปงานศพทานผูหญิงพูนศุขกับจอมดวยนะ
ไมไดไปเพราะหนาที่นักขาว แตไปเพราะเปนคนไทยคนหนึ่งที่อยากไปสงทานผูหญิง
กฤษณะมนุษยลอ

กฤษณะหากผมจําไมผิดเปนคนขอนแกนบานเดียวกับกิตติ-บัญชา
เคย เปนนักขาวสนามมากอน อยูหนังสือพิมพมากอน มาเจออุบัติเหตุป 40 ตองมาเปนมนุษยลอ จัดรายการทัวรบาน
นักการเมืองผูหลักผูใหญใหพวกนี้ชวยเข็นไปทํารายการไป นารักดี ชื่อกฤษณะชวนชม
ผมวากฤษณะสรางแรงบันดาลใจใหผูพิการได มาก และสรางแรงบันดาลใจใหคนครบ32อยางเราๆ วาหากจะคิดสั้น
ใหดูมนุษยลอคนนี้ เปนตัวอยางไว เขาขาเสียอยางนี้ แตใจไมเสีย ยังเฮฮาหัวเราะ ทํางานทางสรางสรรคได
ในบรรดาคนเนชั่นผมชอบดูมนุษยลอคนนี้มากที่ สุด ไมใชเพราะเขาพิการ แตเพราะเขาพิการแลวไมยอมแพ แถมทํา
เอาเราคนครบ 32 ที่เวลาประสาทแดกไดฮาสัดดดๆๆ ไปดวย
นรากร ตินายน

ตะเปนสาวเจียงใหมหนะ มีชีวิตที่เหมือนนิยายเศราเคลาน้ําตา ผมเห็นเธอตั้งแตมาอานขาว ITVใ หมๆ ไอยุ-จิรายุควง
ไปไหนมาไหน
แต ภาพที่ผมประทับใจสุดคือวันที่เธอกลาวถอยอําลา ITV วันสุดทายกอนจอมืด เปลี่ยนเปน TPBS ผูหญิงคนนี้ชาง
งดงามซะนี่กระไร มาดมั่นเขมแข็งมั้กมาก... ชายฉกรรจโฉดๆ อยางผมยังกลั้นน้ําตาไวไมอยู แตตะไมมีไหลซักหยด
แตหลังจอ ITV มืดมิดลง ผมก็ไมรูวาตะจะกลั้นไวไหวมั๊ยนะ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

67-85

เทียบกับติ่ง-มัลลิกา ฉายานักขาวสาว (นอง) เหล็กนี่ ตะตัวเล็กๆ แถมนองไมเหล็ก แตใจเหล็กกวากันแยะ
บัญชา ชุมชัยเวทย

เปน คนขอนแกนเหมือนกิตติ เด็กๆ เรียนดีจบสาธิต ขอนแกน แลวมาจบตรีเอแบค โทศศินท แลวไปไดโทเมกาดวย
กลับมาอานขาวเศรษฐกิจทางชอง 9 เลยมาไดกับรุงนภา ลูกนองเด็กสรางของหยุนที่ตาออกเหลๆ หนอย แลวก็ไป
อานขาวพวกเศรษฐกิจมันนี่ แชนัล ของตลาดหลักทรัพย กับมาอานขาวเศรษฐกิจชวงเย็นของชอง 3 และเปนคนเลา
ขาวเศรษฐกิจทางรายการขาวเดนประเด็นรอน 96.5
ผมชอบ เวลาบัญชาเลาขาว มันดู active ดี เหมือนๆ พวกออกหนาจอ CNBC BLOOMBERG ที่พวกนี้จะ
กระฉับกระเฉง ทําใหเรื่องเศราฐกิจหนักๆ นาดูนาฟง นาสนุกไปดวย
วิศาล ดิลกวาณิช

วิศาล นี่ยอมรับวาไมทันกัน แตมันเปนคนอาภัพ ทําอะไรก็โดนคนดูดา ทะเลาะกับชูวิทยโดนศอก คนดูก็บอกยังนอย
ไป นาจะโดนหนักกวานี้ ไปฟองชูวิทยขอคาทําแผล 3 แสน ศาลตัดสินใหจาย ชูวิทยหยามวาทิปหมอนวดกับทิป
นักรองมากกวานี้ นายวิศาลนี่ไปพูดวา "ไมมีใครใจกวางอยางผมแลวนะ ผมเอาแคนี้ยังนอยไป"
คน ดูก็หมั่นไสไปเขียนดามันลงบอรดเฉลิมไทย เวบพันทิปยาวเฟอย หาคนเห็นใจมันไมได แถมบอกจะลงขันกันให
ครบ 3 แสนไปตีศอกวิศาลอีกซักดอก...

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

68-85

เทาที่ผานๆ คือมันจบอเมริกามา แลวก็มาทํา ITV
ชีวิตก็นาสงสารพอสมควร พอของวิศาลนี่โดนโจรขึ้นบานฆาแกงกันทารุณมาก
เขา ใจวาวิศาลคง copy cat พวกพิธีกรายการทีวีอเมริกามาหนะนะ ประเภทวาขอทะเลาะแขกรวมรายการออกหนาจอ
ใหเรทติ้งดี ก็คงไมมีเจตนาอยางอื่น กับอาจอินกับพรรคพวก 30 กวาชีวิตกบฎ ITV มาก เลยอคติกับเหลี่ยม แอนด
เดอะแกงคนี่ไปดวย เรื่องของเรื่อง
กรุณา บัวคําศรี

หนู นาเปนรองเลขาธิการ สนนท.ตอนป 35 ครับ ตอนนั้นปริญญา เทวานฤมิตกุล เปนเลขาธิการ เขาใจวาเปน
นักศึกษาป.โทคนแรกนะที่เปนเลขา สวนใหญกอนนั้น หรือหลังนั้นเปนนศ.ป.ตรี
ยุคนั้นอาจารยหนุมนอยของธรรมศาสตรคืออาจารยอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนที่ปรึกษาใหสนนท.
มี อยูวันหนึ่งที่บิ๊กสุเขารับพระบรมราชโองการเปนนายกฯ อาจารยที่ปรึกษาก็ผลุบเขาผลุบออกที่ทําการสนนท.ตรงตึก
อมธ.ทาพระจันทร สรุปแลวก็ไปจัดไฮปารคที่ลานโพ มีคนพูดหลักๆ ก็ปริญญา หนูนา อภิสิทธิ์ คนนั่งฟงผมนับไดซัก
20 คน ในนั้นก็มีสมเกียรติ พงษไพบูลยที่มากับ 2 บํารุง จากอีสานคือ บํารุง คะโยธา + บํารุง บุญปญญา และเดช
พุมคชา (พวกนี้เปน NGO ที่เดือดแคนทหารมาเปนนายกฯ)
ใน 20 คนที่ฟงอยูนี้เปนนักขาว 10 คน
หลังจากนั้นก็เริ่มมีเดินไปสภามั่งอะไรมั่ง แตเริ่มจุดติดตอนฉลาด วรฉัตรอดขาว
................
ในราว 20 ปตอมา
อภิสิทธิ์คือนายกฯ ประเทศไทย
ปริญญา เปนรองอธิการ มธ.ดูแลเรื่องชุดรัดติ้วนศ.สาวๆ แลวก็อยางที่เห็นๆ
หนูนา เปนกบฎไอทีวี ตอนนี้อยู TPBS กับหยอง.. ก็อยางที่เห็นๆ
สมเกียรติ ก็มาเห็นเหี้ยเหลือง ส.ส.ปชป.อยางที่เห็นๆ
2 บํารุงกับเดชยังเรียกรองประชาธิปไตยที่ไมมีสรอยตอทาย (คืออันมีทักษิณทุนสามานยเปนนายกฯ) อยางที่เห็นๆ
นักขาวราว 10 ชีวิตที่วาในวันนั้น 7ใน 10 คนกําลังเรียกรองใหหยุดทํารายประเทศไทย อยางที่เห็นๆ
โชคดีที่มีสิ่งหนึ่งยังไมตอแหลไปกับวันเวลาที่เปลี่ยนไป
ลานโพก็ยังเปนลานโพ...

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

69-85

เสรี วงษมณฑา

เฒาตุดเสรีนี่ก็ไมมีเหี้ยอะไร แกก็ทํามาหากินอยูกับเตี้ยบรรหาร
ตอนบรรหารจูบปากเหลี่ยม แกก็ไดเวลาออก ITV เรื่อยเจื้อยไมเปนโลเปนพาย อุตสาหสอนวารสารซะเปลา
พอเตี้ยบรรหารแตกกับเหลี่ยม ชิ่งออกมา ตุดเฒานี่ก็หันมาดาเหลี่ยม
กับ มีวันหนึ่งเชิญเฒาเปรมไปพูดใหนักศึกษาป.เอกที่แกจัดสอนหาเงินอยูวค.สวน ดุสิต แลวตุดมองตาตุดก็ยอม
เขาใจในตุด ตุดแกกวาบอก “ทานไมเอาเหลี่ยมแลว (ชี้มือขึ้นฟา) อาจารยเห็นเปนงัย?” ตุดเฒานอยกวาก็เลย
ออกมาเคลื่อนไหวเอาใจตุดแกกวา
สรุปวาแลวแตนายจางคือเตี้ยบรรหารจะไปทางไหนหละหนึ่ง กับสองคือแกคิดวาแกไดขอมูลทางลึกจากเปรมมา ก็
เลยอยางที่เห็นๆ
นันทขวาง สิรสุนทร-เกี๊ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

70-85

ก็ไมแปลกที่สายกีฬาจะดาแมเหลี่ยม เพราะสายบันเทิงอยางไอเกี๊ยงยังไปบาบอลแมนยูเลย
พูด เรื่องไอเกี๊ยงนี่ก็ขํามัน มันเปนเด็กอีโกจัดตัวหนึ่ง ตอนแรกๆ นี่เปนเด็กสรางของไอเสือเตี้ย-สนานจิตต ไอเสือเตี้ย
เคยเอาไปฝากพรรคพวกผมไว ไอเกี๊ยงตอนแรกก็ยังไมไดวิจารณหนัง เขียนสารคดีบันเทิง เขียนเสร็จสงบก.ดู
บก.เขาก็บอกไอเกี๊ยงมึงเขียนยาวชิปหาย มึงจะทําเปนซีรีสเหรอสัดดด เขาก็ตัดฉับเหลืออยูหนาเดียว มันโวยวาย
ใหญเลยไปฟองไอเสือเตี้ยลูกพี่มัน ไอเสือเตี้ยก็มาบอกบก.วา มึงอยาไปตัดของมันซีวา... บก.ก็เลยบอก อาวแลวมึง
จะมีกูเปนบก.ไวทําหอกเหรอ ถาไมใหกูตัด กูแตงงานของเด็ก งั้นมึงเอางานมันไปดูเองไปไอเสือเตี้ย
ไอเสือเตี้ยบอก ก็กูเหลือจะรับมันแลวไง เลยสงมาใหมึงดูแล.....
สรุปไอเกี๊ยงก็เลยไดเกิดตั้งแตวันนั้น คือมันจะเขียนเหี้ยอะไรก็เขียนไป ไมตองมีบอกงบอกอ ดูอะไรทั้งสิ้น...

พชระ สารพิมพา-หมู
พชระหรือไอหมูนี่นะเขาก็เปนคนขาวอสมท.หนะนะ
เปนกรรมการสหภาพพนักงานอสมท.ดวย
เปนกรรมการสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนที่สมชายเอเคยเปนนายกฯ ดวย ขอมูลที่เลาวาวงนอกวงในของเขาก็จะมา
ทางนี้แหละเปนหลัก
พชระมาจัดรายการตอนแรกๆ แทนเอ-พรชัย วีระณรงค บก.เกาสยามรัฐ ที่เสียงแหบๆ มหาเสนหหนะนะ
จัดคูกับพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ อดีตนายกฯ อมธ.สมัย 6 ตุลา
ตอน แรกก็ตื่นไมคชิปหายเลย ผมฟงไปก็หงิกแดกไปอยูเกือบเดือน จากนั้นก็เขาขากัน ก็ชักสนุก ตอนหลังพิเชียรไป
เปนสนช.หรือสสร.ผมจําไมได ก็เอาวิสุทธ คมวัชระพงษมาเปนตัวชง บางทีก็เปนลูกไลใหไปกลายๆ
บาง วันก็เอาไพศาล มังกรไชยา อดีตบก.บห.ผูจัดการรายเดือนมาออกมั่ง แลวก็มีชวงเศรษฐกิจเอาดร.อนุสรณ ธรรม
ใจ อดีตนายกอบจ.จุฬายุคป 29-30 มาพูด อนุสรณก็เปนคนใชได ก็หวังดีกับบานกับเมืองคนหนึ่ง แมบางทีจะโอเวอร
รีแอคไปมั่ง แลวก็บัญชา ชุมชัยเวช คนนี้จบ MBA มาจากเมกา พื้นฐานเปนคนทางขอนแกนหรืออุดร ก็คึกคักดี เขา
พูดจา active ดี เปนกากี่นั้ง สเปคคนดู หลังๆเลยมาไดกับรุงนภาที่ตาเหลๆ หนอย ลูกนองเกาหยุนเนชั่น
พชระก็คงไมมีอะไร เขาก็เมาธเรื่องขาวไปเรื่อยๆ ก็เปนปกติของคนขาวที่ตั้งปอมกับเหลี่ยม ก็ไปตามกระแส แตบางที
ก็ไดขาวเจาะหรือขาวซุบซิบจากเขาเหมือนกัน....

71-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

เสนหของไอหมูเวลาจัดวิทยุคือมันจะมีลูกเลนประเภทวามันมีวงใน
รําคาญหวะ... อิอิ

แตหลายๆ

ครั้งก็ทําอ้ําอึ้งๆ

กั๊กไปกั๊กมาจนนา

ถา ใหดีพชระก็ชวนพรรคพวกในสมาคมคติดกันหนอยที่โดนลากไสดามายาวนี่จริงไม จริง ถาจริงก็อยาแกตัว ให
แกไขกันหนอย ชาวบานเขาเอือมพวกสื่ออยางพวกเอ็งเต็มแกแลว
กําภู ภูริภูวดล

ในบรรดาคนเลาขาว ขาวขนคนเขมชอง 9 กําภูนี่เขาทากวาไอ 2 ตัวคือ กน กับไอฮุย-ธีรระ
กําภูนี่เขาคนทางอีสานครับ
แลวเขาก็เปนนักขาวสนามมากอน จะแนนกวา มี conceptual กวาไอ 2 ตัวนั่น
ผมเลามาถึงตรงนี้คงหายงงแดกดันแลวนะวา ที่เด็กนรกเนชั่นแหยหางไปทั่ว 3 5 7 9 นี่ไมใชแมงเกงกวาใครเขา
แตเปนเรื่อง "ขอตกลงกับปศาจ"
ที่ผมอนาถคือแมงนึกวาชาวบานไมรูทันมันนี่แหละ
อัญชลีพร กุสุมภ

จบ วารสาร ธรรมศาสตรมา แลวก็มาแจงเกิดดวยการอานขาวชอง 7 ตอมาไปอยู ITV ชวงอยู ITV นี่พรรคพวกผมคน
หนึ่ง เปนดอกเตอรไปหลีๆ อยูพักใหญ เอาไปเอามาก็แคลวคลาดกัน อัญก็ไดกับคนอื่นแทน พอ ITV โดนเหลี่ยมเทก
ก็กระเซ็นกระสายกันไป แลวก็มาเปนคนอานขาว ASTV ก็ตองทํางานตามนโยบายนายลิ้มหนะแหละ
แอน-จินดารัตน เจริญชัยชนะ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

72-85

อานขาวอยูชอง 3 นานเหมือนกันซัก 10 ปไดก็ไปเรื่อยๆ จนไอหมี-ยุทธิยง ลิ้มฯ ดึงตัวมาอยู ASTV
โรซา-สโรชา พรอุดมศักดิ์

โร ซาเปนเด็กสรางของหยุนรุนคัดเด็กเกงภาษาอังกฤษ จากนั้นมาอยูกับลิ้ม และมาดังกับคําพูดวา "คะ....คะ....คะ...
คะ" กับการจัดรายการเมืองไทยราย สัปดาหกับลิ้ม และเปนพิธีกรบนเวทีตอนลิ้มเริ่มจัดม็อบใหมๆ ใชไมใชคุณแอม...
"คะ" !
คนเราบทจะไดเกิดก็ไมตองอะไรมาก ใชไมใชแอม... คะ!
กมลพร วรกุล-นองเก

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

73-85

ก็ไดเกิดตอนจัดรายการขาวเชาคูกับเจปอง คือเปนลูกคูสลับลูกไลใหอัญชะนี หนะนะทางเวทีพันธมิตร ASTV
ศศินา วิมุตตานนท (สุทธิถวิล) - นองออ

เขา ก็มีเสนทางจากการประกวดนางงาม จากนั้นมาอานขาวชอง 7 แลวก็แจงเกิดจากการอานมุกสะเก็ดขาวที่ตอนจบ
แตละขาวมีเสียงอะวะวาวอาวๆๆๆ แลวนองออเขาจะยิ้มขําๆ อะ
นองออมีลูกคนหนึ่งชื่อ เด็กชาย "พอเพียง"
นอง ออเขาถือเปนศิษยธรรมกายคนดังดวยคนหนึ่ง เวลามีงานใหญๆ นี่ทางวัดชอบจับนองออแตงตัวเปนอยางนาง
วิสาขาอะไรแบบนี้ เชิญพุมพานดอกไม ก็ดีครับเขาทางวัดทางวาดีกวาทําชั่วนะวาไปแลว
สายสวรรค ขยันยิ่ง-หนิง

หนิงจบนาฏศิลปมานะ เวลาอานขาวเลยจะออกแนวหวานๆ เหมือนพวกเราไดดูรําไทย ก็นารักดี
หมอยงยุทธ

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

74-85

แก จบหมอที่อังกฤษ เคยอยูอังกฤษนาน 10 กวาป แลวกลับมาเปนอาจารยหมอพระมงกุฎ แลวก็อานขาวชอง 5 แก
เคยเลนการเมือง ลงสมัครส.ส.พรรคไทยรักไทยของเหลี่ยม แตกินแหว แลวก็ไปไดกับทุกขั้วอํานาจ สมัยเหลี่ยมแกก็
ไปเขากับเหลี่ยม พอเหลี่ยมโดนปฏิวติ แกก็มาเปนโฆษกคมช.
ใครจะขี้ชางมาขี่มาไป แกก็มีรายการทําที่ชอง 5 แบบวาแกเหนียว
จักรพันธุ ยมจินดา

จักรพันธก็เคยเปนส.ส.ไทยรักไทยระยองนี่นะ
แลวเคยถูกวางตัวใหลงส.ส.เขตบางกอกนอยเพื่อดับรัศมีโยงองอาจ คลามฯ
ตอน หลังชวงทําเลาขาวชอง 5 ดูแกก็วางตัวลําบากนะ จะยังไงก็โดนดา คือเขาขางเหลี่ยมก็กลัวหลุดชอง 5 เขาขาง
ทหารเดี๋ยวก็โดนดาวาเนรคุณเหลี่ยม ก็คงทําตัวลําบากหนะ
วีระ ธีรภัทร

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

75-85

เขาเริ่มตนจากนักขาวสายเศรษฐกิจครับ หลักๆ ก็ประจําแบงกชาติ วังบางขุนพรหม ประจําคายเดลินิวส
มา ยุคสื่อเขาตลาดหุน ทางประพันธเจาของหนังสือพิมพวัฏจักร ก็เห็นวาวัฏจักรเปนแคหนังสือสมัครงานคงไมคอย
แนนพอที่จะเขาตลาดหุน ก็เลยไดตัววีระมาทําวัฏจักรบุกขาวเศรษฐกิจธุรกิจ แลวก็มีคลื่นวิทยุใหทํา วีระก็ไปจัดเรื่อง
หุน เอาไปเอามาคนเลนหุนก็เรียกอาจารยวีระเพราะแกเปดสายใหคนโทรเขามาถาม เรื่องหุน แกก็ออกแนวดาคนฟง
ประมาณวาโง ไปซื้อไดไงหุนพรรคยังงี้...
ปราก ฎที่ดาไปเขาทางพอดี เพราะไมนานจากนั้นเกิดวิกฤตป 40 เศรษฐกิจพัง ตลาดหุนก็แทบจะลม คนเลนหุนเจง
ระนาว วีระก็เลยไดชื่อวากูแน กูอุตสาหดาไปเยอะแลวยังไมเชื่อกู
แตที่วีระพลาดมากๆ ก็คือไปตอบ คําถามคนที่โทรเขามาถามในรายการเรื่องหุนบริษัทเงินทุนธนสยาม วีระก็บอกวาไม
เจงชัวรลานเปอรเซ็นต เพราะอะไรรูมั๊ย ก็เพราะใครหละถือหุนใหญ ใครอยากรูไปเปดดูวาใครถือหุนใหญ (คนเลน
หุนก็ไปเปดดู ก็ ทรงพระเจริญ ขึ้นมาทันที พากันซื้อหุนตัวนี้ยกใหญ) แลวคนถามเรื่องแบงกกรุงไทยมา วีระ
บอกวาไดยินจิ้งจกตุกแกแถววังบางขุนพรหมบอกจิ้กจกรองเสียง "เจง แนๆๆ"
ผลปรากฎวาธนาคารกรุงไทยรอดมาทุกวันนี้ ธนสยามดันเจงแนๆ แทน คนที่ขายหุนกรุงไทยทิ้งมาซื้อหุนธนสยามก็
ดาแมวีระเปง ไปฟองกลต. ที่เปนหนวยงานคุมกฎกติกาตลาดหุนดวย ทางกลต. เลยออกระเบียบมาวาใครไมมี
ใบอนุญาตหามพูดเรื่องหุน วีระก็เลยเลิกพูด แลวกันไปพูดเรื่องเขมรอะไรไปแทน แลวก็จัดทัวรไปเขมร แลวก็หาเรื่อง
ยาวๆ แบบมหาภารตะยุทธอัดเทปขายอะไรของแกไป แลวก็เปดรายการคุยไดคุยดีกับทรินิตี้ เรดิโอ 97.0 ก็หลายปนะ
ดังเหมือนกัน
แก ก็ดังทางดาหนะวาไปแลว มีคนไมชอบวีระก็เยอะ แตคนชอบสไตลพี่แกก็ไมนอย แท็กซี่ชอบเปด ผมเคยถามวา
ทําไมชอบ แท็กซี่วาอยากฟงอาจารยวีระดาไอพวกโงทั้งหลาย ผมก็ถามตอวาทําไมพวกโงมันโทรเขาไปใหวีระดา
แท็กซี่ก็วา คงเพราะมันอยากโดนดา โดนแลวมันอาจจะซี้ดสส เพราะสังเกตวาไอที่โทรเขาไปใหวีระดานี่ แมงก็
สมควรโดนเจงๆ
ทริ นิตี้เรดิโอโดนยึดคลื่นคืนไปใหพรรคพวกของไอหอยไดสัมปทานแทน วีระก็เลยมาจัดที่ 96.5 คือไปจัดที่ไหนก็มี
คนแหตาม เพราะแฟนแนนเหนียว
วี ระเขาจะดีในแงเอาขอมูลพื้นฐานศก.มาเลา สวนใหญก็เอามาจากแบงกชาติ ก็ยังดี ดีกวาฟงแกขาย
หนังสือ ขายเทป ขายทัวรลูกเดียว กับดาพวกอาการมาโซคิสม คือไอพวกที่โดนกระทําแลวซี้ดสสส
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/19/2009 11:23:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

76-85

17 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอน17) : ประชาทรรศน ไฮทักษิณ ประ
ดาบ สื่อกะโปกหอย
วันพุธ, พฤษภาคม 20, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
20 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ
ประ ชาทรรศนซึ่งกลายเปนสื่อสีน้ําเงินเนี่ย ตัวแสบนี่คือ ไอทองเจือ ที่มันเคยทําสื่อเวบไซต reporter หนะ (ผมยัง
ตะหงิดๆ วาไอนี่นาจะเปนเจาของ เวบ hithaksin ที่มีชื่อ "ประดาบ" เปนนามปากกาดัง เพราะมันเคลื่อนไหว
สอดคลองไปทางเดียวกับเนวินมาตลอด ตอมาใชชื่อเวบ thaigrassroot แลวใชนามปากกา "ฟาฟน" แตพอเหลี่ยม
หักหลังไอหอย ไมยอมใหสมัครคัมแบ็คเปนนายกฯ รอบ 2 แตดันไปตั้งนองเขยคือสมชายขึ้นแทน ไอหอยเนวินก็
ฟาดงวงฟาดงาบอกวาเหลี่ยมหักหลังกู ไอฟาฟนก็ปดเวบ thaigrassroot อีกหละ บอกวาผิดหวังอกหัก
ทําไมไอ ประดาบ ไอฟาฟนนี่มันแกวงตามไอหอยยังกะคอหอยกับลูกกระเดือก หรือมันเปนลูกกะโปกไอหอย ไอหอย
แกวงไปทางไหน
ไอเหี้ยนี่ตองตองแตงแกวงตามไปดวย...
ลาสุดนี่มันมาเปดเวบ
เหี้ยทักษิณ
(www.herethaksin.com). .เอากับมันสิ ไอพวกระยํา

พอ ผมเขียนลากไสถลกหนังพวกสื่อเหี้ยทั้งหลายมา ก็มีหนังสือพิมพไทยโพสตเอาไปเขียนแขวะวา ถลกหนังสื่อก็ถึง
พริกถึงขิงดีอยูหรอก แตลากไสเฉพาะสื่อเสื้อเหลือง ทีสื่อเสื้อแดงหละไมยอมแตะ แถมมีชม แตกับสื่อเสื้อสีน้ําเงินไม
ยอมแตะเลย
อาว ไอชิปหาย ผมก็เพิ่งจะรูนะเนี่ยวาสื่อเนี่ยแมงก็แบงเปนสีเหลือง สีแดง สีน้ําเงิน ถึงวาประเทศชาติมันเลยวุนวาย
ขายปลาชอน เพราะพวกมึงเสือกทําตัวมีปลอกคอกันขึ้นมา จากเปนฐานันดร 4 มีอิสระอยูดีๆ นะ เสือกไมรักดีกันซะ
งั้น
สวนเรื่องแซววาผมกัดเสื้อเหลือง ยกหางเสื้อแดง ละเวนสีน้ําเงินนี่ ออกจะไมตรงหวะ ก็เลยขอแกขาวยังงี้

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

77-85

คือ ที่ผมเขียนๆ มานี่อยาลืมวาเขียนตามคําขอของแฟนๆ กระทูในเวบฟาเดียวกัน ไมไดเขียนตามที่ตัวเองอยากเขียน
ซักเทาไหร แฟนๆ กระทูขอใครมาก็จัดไป มันยังไมมีใครขอพวกเสื้อน้ําเงินหนะ ก็เลยยังไมไดฤกษหามยามซวยของ
พวกเหี้ยนี่ซักที ก็แคนั้น
สวนที่ ผมเชียรนี่คือพวกที่มันไมมักงาย เปนมืออาชีพ มีอุดมคติของคนหนังสือพิมพหลงเหลือมามั่ง อยางที่เชียรไปก็
สรยุทธงี้ (อานดีๆ ผมเชียรไอเผือกไปซะเยอะ ละเวนมันไวคน กัดเฉพาะไอหนก ไอฮุย) เชียรชัชรินทรงี้ (ทั้งที่มีคน
บอกวาหลังๆ นี่เหลืองแลว) เชียรประสงค วิสุทธิ์ มติชนงี้ (คายนี้ก็กลางๆ วาไปแลว คือที่เหี้ยก็เหี้ยไปเลย ที่โอเคก็มี
มาก อยางประสงคนี่ผมยกใหวาหากวงการมีคนอยางนี้ซัก 10-20% ก็เจริญไปแลว) เชียรใบตองแหง ไทยโพสตงี้
เพราะเขามีจุดยืนมั่นคงเที่ยงตรง ไมเปไปเปมากับพี่เปลว หรือเชียรอิ๋วศุภรัตน หรือจิรายุ ก็ในแงที่วาเขาไมเอาความ
เปนคนขาวไปทํามาหาแดกในทางที่ผิด มันอยากเลนการเมืองมันก็ลาออกมาเลน ไมใชเลนการเมืองทุกวัน แตบอก
วากูเปนคนขาว
...สวนไอพวกที่ผมกัดเลือดสาด ก็ตองดูวามในเหี้ยม ม.มาหายนากัดมั๊ย ไมใชเพราะวามันสื่อเสื้อสีไหน...ขอใหเหี้ยก็
กัดแมงทั้งนั้นแหละ
สวน พวกสื่อเสื้อน้ําเงิน พูดกันตรงๆ ก็คือคายหนังสือพิมพประชาทรรศนที่มันเคยออกหนังสือพิมพมาปก ปองระบอบ
เหลี่ยม ดาฝายตรงขาม โดยเฉพาะลิ้มกับพันธมิตร และพวกประชาธิปตย แลวอยูวันดีคืนดีประชาทรรศนก็หันมากัด
พวกเหลี่ยมดวยกันเอง ขมเหงม็อบเสื้อแดง กระทืบซ้ําเปนรายวัน แตก็ยังรักษาจุดยืนดาลิ้มกับเสื้อเหลืองเนี่ย มันมี
เหตุของมันยังงี้
คือ อยางที่ทุกคนในวงการก็รูเหมือนทุกคนวา ประชาทรรศนเนี่ยมี พิธาน คลี่ขจาย นองของสุภาพ ขี้กระจาย เปน
บรรณาธิการอยู ถารุนใหญอาจมีพวกสุคนธ ชัยอารีย เดลินิวสเกากึ๊กอีกคน แลวก็อาจมีไอปุยนี่อีกตัว พวกกลางๆ ก็
อยางไอสุนทร ลูกนองไอทองเจือ
แต ตัวแสบนี่คือไอทองเจือ ที่มันเคยทําสื่อเวบไซต reporter หนะ( ผมยังตะหงิดๆ วาไอนี่นาจะเปนเจาของเวบ
hithaksin ที่มีชื่อ "ประดาบ" เปนนามปากกาดัง เพราะมันเคลื่อนไหวสอดคลองไปทางเดียวกับเนวินมาตลอด แต
กอนก็ลุยคมช.แหลกราญ เชียรเหลี่ยมเต็มเหนี่ยว ดวยซีรีสใหทักษิณกลับบาน ตอมาพอทักษิณกลับบาน ไอหอยเนวิ
นบอกพวกเราหยุดเคลื่อนไหว ไอประดาบก็ปดเวบไฮทักษิณไปดวย ตอมาทักษิณหนีเผนไปนอก ไอนี่กลับมาใหมใช
ชื่อเวบ thaigrassroot แลวใชนามปากกา "ฟาฟน" แตพอเหลี่ยมหักหลังไอหอย ไมยอมใหสมัครคัมแบ็คเปนนายกฯ
รอบ 2 แตดันไปตั้งนองเขยคือสมชายขึ้นแทน ไอหอยเนวินก็ฟาดงวงฟาดงาบอกวาเหลี่ยมหักหลังกู ไอฟาฟนก็ปด
เวบ thaigrassroot อีกหละ บอกวาผิดหวังอกหักที่เหลี่ยมไมยอมใหหมักเปนนายกฯ...)
ทําไมไอประ ดาบ ไอฟาฟนนี่มันแกวงตามไอหอยยังกะคอหอยกับลูกกระเดือก หรือมันเปนลูกกะโปกไอหอย ไอหอย
แกวงไปทางไหน
ไอเหี้ยนี่ตองตองแตงแกวงตามไปดวย...
ลาสุดนี่มันมาเปดเวบ
เหี้ยทักษิณ
(www.herethaksin.com).. เอากับมันส ไอพวกระยํา
เรื่อง ของเรื่องเวากันซื่อๆ ก็คือวา ไอพวกประชาทรรศนนี่ พวกนี้มันก็กินเงินเดือนเนวินหนะ มันก็รับใชเนวินเต็มๆ
สมัยเนวินรบใหเหลี่ยม มันก็รบตามเนวิน พอเนวินหันมารวมรัฐบาลหักกับเหลี่ยม มันก็เลนตาม ก็ไมตางจากลูกกะ
โปกเนวินหรอก คือเนวินแกวงไปทางไหน ลูกกะโปกมันก็ตองแกวงตาม หากมึงไมแกวงตาม ก็ตองไปหาเลมใหมทํา
... จบ
ทอง เจือ ชาติกิจเจริญ นี่เคยโดนไอพวกเหี้ยสื่อหลักที่บอกวากูคือสื่อแท เคยดาเปดโปงวามันเปน "สื่อเทียม" ถึงขั้น
ไอพวกสมาคมสื่อออกมาบาจี้ออก แถลงการณดาสื่อเทียมมาแลว
จากที่ผมเสาะขาวมาจากพรรคพวกที่อยู ขางในประชาทรรศนมันบอกวา ทองเจือเปนตัวจริงแทนไอหอยในสื่อเครือนี้
โดยปูมประวัตินั้นทองเจือ เปนเปนนักขาวสยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ และผูจัดการรายวัน
เนวินหอยก็ใหมันคุมประชาทรรศนนอกนั้นก็ไป ตั้งบริษัทหนึ่งเขาไปเหมาชวงเวลาของ NBT กับวิทยุเครือกรม
ประชาสัมพันธมา 5 คลื่น โดยรวมกับอดิศักดิ์ ชื่นชม ซึ่งเปนญาติคนหนังสือพิมพชื่อณรงค ชื่นชม เจาของรายการ
กรองสถานการณชอง 11 (ตอนนี้ก็ชักแหมงๆ คือมีผูชวยรฐมนตรีรัฐบาลมารคเขามาเสียบอีกราย...)
ทอง เจือ ไมใชคนหนาใหมของชอง 11 เพราะเมื่อ 5-6 ปที่แลวมันกับ ไอปอบ-สุรพงษ เตรียมชาญชัย แหง
บริษัท ทราฟฟกคอนเนอร โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนเพื่อนรวมคณะวารสารฯ ธรรมศาสตร ไดเขาไปผลิตขาวเต็ม
รูปแบบใหชอง 11 มาแลว โดยการประสานงานของ เจแดง-เยาวภา วงศสวัสดิ์
หากยังจํากันได “ทองเจือ” คือผูบุกเบิก “สื่อเทียม” ภายใตชื่อ “เดอะรีพอตเตอร” ในรูปแบบทั้งเว็บไซต โทรทัศน
ผานดาวเทียม และขาวเอสเอ็มเอส เพื่อเคลื่อนไหวโจมตีฝายตรงขาม “พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรี

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

78-85

ขณะนั้น ในชวงที่กลุมพันธมิตรฯ กําลังเคลื่อนไหว จนกระทั่ง “3 องคกรสื่อ” ตองออกแถลงการณ ใหระมัดระวัง “สื่อ
เทียม” ดังกลาว
ทองเจือ เปนชาวปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุน
เดียวกับไอปอบสุรพงษ เตรียมชาญชัย ผูกอตั้งบริษัท ทราฟฟก คอนเนอร เขาทํางานครั้งแรกที่หนังสือพิมพสยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพผูจัดการ หลังจากออกจากผูจัดการ ทองเจือเขาไปทํางานใหกับนายนิกร จํานง ใน
พรรคชาติไทย ทําใหรูจักกับนายเนวิน ชิดชอบ จากนั้นจึงเขาไปทํางานกับสุรพงษ รวมกันทําหนังสือพิมพบางกอกทู
เดยตั้งแตรวมกอตั้ง
ยุคนี้ถือเปนยุครุงเรืองของนายทองเจือ นอกจากกาวกระโดดขึ้นมาเปนผูบริหารของหนังสือพิมพรายวันแลว ในฐานะ
ผูจัดการทั่วไป บริษัท ดรีมมีเดีย ในเครือของทราฟฟกคอนเนอรสยายปกเขาไปทําขาวในชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
และวิทยุในเครือกรมประชาสัมพันธจํานวน 5 คลื่น โดยไมมีการเปดประมูลหรือใหมีการแขงขัน ภายหลังจากที่ตระกูล
วงศสวัสดิ์เขาถือหุนในทราฟฟกคอนเนอร และในเวลาตอมาสุรพงษไดขายหุนที่ถืออยูใหกับ พ.ต.ท.รวมนคร ทับทิม
ธงไชย ประธานเจาหนาที่บริหาร (ซีอีโอ) กลุมบริษัท อารเอ็นที ในขณะที่ทองเจือไดเขาจัดตั้งทีมงานโดยรวบรวม
นักขาวจํานวนหนึ่ง ที่ผมเคยรูจักก็มีอยางพวกไอสุนทร เด็กปกษใตมาทํางานดานสื่อใหกับเนวินเต็มตัว
จากรี พอรตเตอร ก็จนมาถึงยุคประชาทรรศน ที่ผมบอกวาแกวงไปแกวงมาเปนลูกกระโปก ไอหอยนี่แหละ สวน
ในทางลับผมสงสัยวามันทําเวบไฮทักษิณกับไทยกราสสรูทดวย
เพราะมันแกวงตามความเคลื่อนไหวของไอหอย
ทุกสเต็ปพอดีเพะ

สวน ตัวเลนทางเปดคือบก.ติดคุกนี่ก็เปนพิธาน คลี่ขจาย ก็เคยไปอยูคายเนชั่นกับพี่ชายหนะนะ แลวมีเรื่องอะไรซัก
อยางผมชักเลือนๆ คงประเภททางหยุนอยากเลนสุภาพอยูแลว เลยตีวัวกระทบคราดวาพิธานทําเหี้ยซักอยางก็ตั้ง
กรรมการสอบ พวกนี้ก็กระเซอะกระเซิงหนีออกจากเนชั่นมา ตอนนี้สุภาพก็มาทําชอง 11 ที่เนวินคุมอยู พิธานก็มาทํา
ประชาทรรศน สวนสุคนธ ชัยอารีย ไอปุยคุมวิทยุประชาสัมพันธ
ตอนนี้พอมี เรื่อง TPBS ปลอยเสียงหลุดเรื่องวันตายของจิตร ภูมิศักดิ์แทรกงานวันฉัตรมงคลออกทีวี มันก็เลยหาวาไอ
กอเขต เด็กเนชั่นเกาวางยาไอหยองมั่ง มีพิธานเอาคืนมั่ง
ในฐานะที่อยูใน แวดวงมาของพรรคอยางนี้มันพลาดกันได มันเปนเรื่องเทคนิคหนะวาไปแลว ผมเดาคงเปนวาระหวาง
ถายทอดสดงานฉัตรมงคลนี่ ชวงเบรกทางชางเทคนิคอาจเตรียมเทปผิด ดั๊นไปหยิบขาวสารคดีจิตรตายมาพอดี เปด
มาปุบก็เลยอยางที่เห็นๆ มันไมนาถึงขั้นวาวางยาอะไรกันหรอก... เรื่องพรรคนี้มีพลาดกันบอยๆ แตกอนชอง 11 ก็
ปลอยหนังโปออกอากาศอะไรแบบนี้นะ เพราะชางเทคนิคในหองสงมันดันหยิบผิดหนะ
พูดเรื่องนักขาวไปเปนเบใหนักการเมืองนี่มันมีกันมาทุกรุนครับ และนาจะมีกันอยูทุกสี หากมองกันวาสื่อก็
เสือกมีสีกับเขาดวย

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

79-85

อยางที่แสบๆ อีกตัวนี่คือไอไบ-อรัญ วงศอนันต แตกอนมันเปนเบใหพวกกร ราชครู
หลังๆ นี่มาเกาะประสาร มฤคพิทักษ พวก 14 ตุลาเกาที่มาเยวๆ ปกปองสถาบันนี่อีกตัว
ตอน กอน 19 กันยาประสารแมงก็ดาเหลี่ยม เชียรใหรัฐประหาร พอเขาทํารปห.มันก็ไดรางวัลเปนสนช. ตอนนี้ก็สว.
ลากตั้ง เขาแกงเดียวกับพวกไอเอสมชาย คํานูณ รสนาอะไรเนี่ยนะ
ไอไบก็มา เกาะประสารไปตั้งศูนยวอรรูมหาเหวอะไรของมัน หนาที่หลักๆ คือดึงพวกนักขาวเขามาเปนพวกเผด็จการ
ใหมากๆ เขาไว พากินขาว ตีหมอ ทัวรเมืองนอกอะไรกันไป
ไอไบมันพวกสะตอปกษใตดวย คือใจมันก็ไปเยอะเปนทุน มาเจอเหี้ยๆ แบบประสารนี่ก็เลยยิ่งไปกันใหญ
ขาวเชียรคมช.อะไรนี่ตอนหลังรัฐประหาร สวนมากเปนฝมือของไอไบกับประสาร
สรุป วาสื่อกับการเมืองนี่แมงเปนผีเนากับโลงผุครับ เวลาพวกคุณๆเสพสื่อก็ดูดวยวา พวกมันมีปลอกคอ
หรือไมมี และปลอกคอสีอะไร จะไดเสพสื่อแลวไมทองรวงทองเสีย หรือขี้แตกขี้แตนแบบที่ประชาชน
พลเมืองไทยเจอมาซะอวมในรอบ 3-4 ปมานี้
Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/20/2009 11:25:00 กอนเที่ยง

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

80-85

18 ซีรีสฮารดคอรลากไสสื่อเห (ตอนจบ) : กําเนิดและอวสานของมหากาพย
ถลกหนังสื่อเหี้ยมม.มาหาย
วันพุธ, พฤษภาคม 20, 2009
โดย คุณรักในหลวงหวงลูกหลาน
ที่มา บอรดฟาเดียวกัน
20 พฤษภาคม 2552
หมายเหตุไทยอีนิวส:ผูใชนามปากกาวา"รักในหลวงหวงลูกหลาน"
ไดเขียนลงในเวบบอรดฟาเดียวกัน
แบบ
เจาะลึกวงในแวดวงสื่อมวลชนแบบรายตัว อยางถึงรากถึงโคน และมีรสชาติความมันสในสไตลดิบเถื่อนฮารดคอร ซึ่ง
ไทยอีนิวสเห็นวาเปนประโยชนที่จะทําใหประชาชนเขาใจวาดวยเหตุใด สื่อจึงมีบทบาทอยางที่เห็นกันในปจจุบัน ซึ่งมี
ปรากฏการณลําเอียง เคียงขางเผด็จการตอตานประชาธิปไตย โดยไดนําเสนอตามตนฉบับเดิม แตเนื่องจากเนื้อหา
ยาวมาก เราจึงจะพิจารณานําเสนอเปนตอนๆอยางตอเนื่อง และขอขอบคุณผูเขียนมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ผูอานพึงใช
วิจารณญาณ

พอ ผมเขียนเรื่องนี้ออกมา โอโหเปนเรื่องเปนประเด็นใหญโตในแวดวง ตอนนี้ก็สงเสียงเจี๊ยวจาวไปหมด แตแทนที่
พวกมันจะพูดวา แมงระยําจินๆ พวกเราเนี่ย กรูวาพวกเรามากลับตัวกลับใจเหอะนะ มันจะไดเลิกดาพวกเรา เสือกถาม
หาแซดวา "ใครวะ? ใครวะ!ดาพวกกู"... อาว! ไอเชี่ย มึงจะสนไปทําไมวาใครดามึง สนแควาที่กรูดามาทั้งหมดเนี่ย
มันใสสีใสไขไหมลูกอีดอก หรือกรูเนื้อๆ เนนๆ ... เอาวาหากยังไมกลับตัวกลับใจ พวกมึงเตรียมเจอเรียงเม็ดอีกยก มี
ตอภาคสองแนๆ
มหากาพยลากไสสื่อเหี้ย จากสงกรานตเลือดไขปมไปสูไสทุกขดในวงการ
ไอ ที่ผมไดเขียนเรื่องมหากาพยลากไสถลกหนังสื่อเหี้ยมาใหกากินนี่ ตนเรื่องก็มาจากวา ตอนพวกเสื้อแดงม็อบกัน
แลวบานปลายเปนเหตุการณสงกรานตเลือดป 2552 นะแหละ
พวก เสื้อแดงก็คับอกของใจเหลือคณาวา ทําไมพวกสื่อทําตัวไดเหี้ยม ม.มาหายกันขนาดนี้ คือรุมกระทืบเสื้อแดงซะ
ตายคาตีน ทีกับตอนพวกม็อบพันธมิตรเสื้อเหลืองทําไมมันถึงอวยกันจัง... สื่อทําไมมี 2 มาตรฐานวะ สัดดด!! ?
คนนอกวงการก็คงไดแตเดาสงเดชกันไปวาเพราะยัง งุนเพราะยังงี้ อยากระนั้นเลยผมคนในแทๆ ไมเอามาแฉใหฟงนี่
มันจะเปนบาปกรรมตกแกตัว ก็เลยไดลากไสกันใหฟงใหอาน ใหเสพ
ผมก็สรุปไวอยูวา เรื่องนี้มันมีทั้งปจจัยผลัก (คือโดนเหลี่ยมเลน จริงๆ คือก็เลนกันไปเลนกันมา ผลัดกันเลน)
กับ ปจจัยดูด คือสื่อตองไปพึ่งพาคนที่คุมอํานาจ ทรงพลัง ดลบันดาลสัมปทานคลื่น ความถี่ โคดสะนาใหได เพื่อที่
สื่อจะไดเลิกไสแหง มันก็ตองแลกดวยการไปเชียรพวกนี้ บังเอิญพวกนี้ก็เปนศัตรูเหลี่ยมดวย

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

81-85

พูด ถึงตอนนี้มิตรรักแฟนเหลี่ยม หรือพวกเสื้อแดงแจอาจจะไมชอบใจ แตฟงเอาไวเถอะเพราะดันเปนเรื่องจริง... คือ
เหลี่ยมมันก็ดันไปทําแสบกับไอ พวกสื่อไวเยอะมั้กมาก มันก็เลยโดนเขาเอาคืน
จริงๆ แลวคุณๆ หากอาน ที่ผมเขียนดามาใหดีจะพบขอสําคัญอยูเรื่องหนึ่งก็คือวา สื่อพวกนี้มันก็ใชวาเกิดมาแลวเปน
เหี้ยหางแดงเลยนะ...
มันก็มีมูลเหตุจูงใจ มีความเปนไปเปนมาทุกตัว ภาษาวิชาการเขาเรียกวา "ปจจัยผลัก-ปจจัยดึง" ภาษาผมคือ
"ปจจัยถีบ-ปจจัยดูดจวบ"
ถาภาษาคอมมูนิสตเขาเรียกวา"คับแคนทางจิตใจ ยากไรทางวัตถุ"เปนปจจัยใหคนมันลุกขึ้นมาสู
ปจจัย ดูดจวบนี่ไมตางกันหรอก คือสื่อก็อยากหนีจากสภาพสื่อไสแหงมามีเงินมีทองเหมือนอาชีพอื่นๆ เขามั่ง จะเบง
ใหพองหรือเขาตลาดหุนก็วากันไป
แตความซวยของบานเมืองเราคือความที่เปนประชาธิปไตยไมสมบูรณ
กับ
โครงสรางทางสังคมแบบระบบอุปถัมภ (แหม.. ชักจะวิชาการมากไปแลวมั๊ยสัด ดด) มันก็ตองไปเลียตีนทหาร,ปา,
เจาของคอกมาเพื่อเอาสัมปทานคลื่น, ความถี่, โค ดสะนา, เวลาออกอากาศ แลวก็ตองไปรับใชเขา แลวก็ทําราย
ประเทศชาติบานเมือง
พวกนี้มันวิวัฒนาการมาเปนเหี้ยหมดแลวแบบที่ชัชรินทร ไชยวัฒนเคยวาไว.. เหี้ยเอากับเหี้ยนึกออกใชมั๊ย?
มัน สมประโยชนกัน อุปถัมภกันไปมา ไอพวกกลุมพลังอํานาจและอํานาจลึกลับก็อยากหาคนชวยเชียร หาหมาไวเหา
ไวกัดศัตรู ไอพวกสื่อก็อยากไดคลื่น ไดสัมปทานทีวี วิทมยุ อยากไดโฆษณา มันก็สมประโยชนกัน กับไอพวกสื่อมันก็
มีคดีเกากับไอเหลี่ยมอยูเยอะ มันอยากเช็กบิลอยูแลวเปนทุนเดิม
อยางตอนสงกรานตทมิฬที่สื่อยําตีนพวกมอบเสื้อแดง คนก็ไปสงสัยวาเพราะสื่อกลัวพรก.ฉุกเฉินมั่ง เพราะสื่อถูกรัฐ
กดดันใหตองเสนอขาวเขาขางรัฐบาลมั่ง... พูดตรงๆรัฐจะไปทํา อะไรไปบีบอะไรสื่อหละ คือเทียบกับวาสื่อเปนผูหญิง
รัฐเปนผูชาย แครัฐแตะขาเบาๆ สื่อแมงก็ถางซะจนน้ําบานแลว... ไมรูจะเทียบกับอะไร เลยเทียบใหแมงจัญไรอยางนี้
แหละ
สวนปจจัยถีบนี่ไปดูแตละเคสยอนหลังที่ผมเลามาเลย เหมือนกันทุกตัว
-อยางโลนเนชั่นนี่ เหลี่ยมก็เขาไปเทกโอเวอร ITV เขาใจวาคงเทกแบบไมเปนมิตร แบบที่ฝรั่งเรียกว hostile
takeover คือพวกหยุนก็วงแตกหนีหัวซุกออกจาก ITV (สมมุติขี่ไทมแมชชีนไปแกไข ได ทําไมไมทําขอตกลงวา กู
จายตังค ใหหยุนเปนคนใส content มันก็จบแบบ win-win) พอหยุนหัวซุกออกไปซบ TTV พอมีชองหายใจนิดๆ
หนอยๆ เหลี่ยมตามไปตื้บซ้ํากะเอาใหเขาจมดินอีก
หยุนมันก็ตองแคนตาแมน มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน พอดีไอแกงเด็กนรกเนชั่น จอมขวัญ ธีระ กนก หรือสรยุทธ
มันก็หัวออนอยางผมเขียนเลามา ประกอบกับมันเปนพวกกากี่นั้ง อาจจะดูหนังกําลังภายในมาก มันก็ประกาศสิวา "ขา
จะแกแคนใหทานพอ..." แลวพวกมันอาจเผลอคิดไปวามัน กําลังเปนบูลิ้มยุทธจักรออกตามลาลางแคนจอมมารอสูร
อยู ลืมไปวามึงกําลังทําหนาที่ของสื่ออยูนะสัดดด แมงก็จะตามลางแคนใหทานพอเปนหลัก... ไอเหี้ยเอย ก็ไอ
หยุนพอพวกมึงยังไมตาย มึงจะแคนอะไรกันนักหนาวะ ไอหนก ไอธีระ ไอสัดดด
-ลิ้มเลียอยูดีๆ วา "ทักษิณเปนนายกฯ ดี ที่สุดที่ไทยเคยมีมา" ตอนที่มันยังเอากันอยู ตอมาเหลี่ยมก็หักเขา (จะ
หักเพราะเรื่องรัยก็วาอีกเรื่อง.. เชน ไมตอวีซาใหเฮียชอยเปนเอ็มดีแบงกกรุงไทยเพื่อเคลียรหนี้เนาให,ไม ยก
11news1
ให,ปลดออกชอง 9 เมืองไทยรายสัปดาห,ฟองหมิ่นประมาทเรียก 1,500 ลาน,ฟองคดีหมิ่นฯลฯ.... ปจจัยถีบใหลิ้มมัน
ประกาศตายเปนตายเจงเปน เจง
-หรือพวกลูกนองลิ้มอยางกรณีสําราญ ที่ผมเลา ใหฟงวาสําราญไปชวยปราบกบฎ ITVใ ห ตอมาก็อยากใชเขา
เปนกระบอกเสียง เปนหมาชวยเหาก็ไปบีบเขาเกิน คือเขาก็มีศักดิ์มีศรีของเขา พอเขาไมทําก็ปลดเขากลางอากาศ
ตกงานตอนยังไมแก... สําราญก็ตองวิ่งไปหาลิ้ม แลวเอาคืน
-พี่เปลวไทยโพสต เหลี่ยมก็ใหสตง.ไปตรวจเงินเขา ไปบีบไมใหโรงพิมพพี่วิรับพิมพหนังสือพิมพเขา ไลเขาไปจน
ตรอก... เขาก็ตองหันกลับมาสู
-จารยเจิมก็ไปปลดเขาออกชอง 9 มีรายการวิทยุก็ตามไปบี้เขา... แกก็ตองไปออก ASTV ไปออกเกาสิบสองสลึงกับ
ประชัย

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

82-85

-มติชนของพี่ชาง เขา ก็ดาเปงวาจะไปเทกโอเวอรเขา ทั้งที่มันเปนสมบัติพระศุลีที่เขาสรางมา หรือ post ก็ไปซื้อ
เขาจะไปเทกเขา เพราะไมพอใจที่โพสตเขียนหนังสือพิมพดาใหฝรั่งอาน (ไอดิษฐเลขาสมาคม นักขาว หยุดทําราย
ประเทศไทยมันก็กินเงินเดือนที่นี่ ไอภัทระนายกสมาคมนักขาวที่เอาสมาคมไปขายใหบัง มันก็กินเงินเดือนอยูนี่ พวก
นี้ก็แคนวาจะไปทุบหมอขาวพวกมัน)
-ฯลฯ
วาไปแลวเรื่อง พรรคอยางนี้ เพราะสังคมไทยเรามันไมมีวุฒิภาวะกันเทาที่ควร หากเราจะแปรความขัดแยงในเรื่อง
เหลี่ยมกับสื่อใหมันไปสูทิศทางที่กาวหนา ขึ้น ผมวาก็นาจะพอไปได เชน ก็มีการปฏิรูปไปซะวา ระหวางนักการเมือง
กับสื่อตองมีเสนกั้นกลางอยูแคไหน อยาใหล้ําเสนกัน หรือวงการสื่อเองตองปฏิรูปยังไง เชนเรื่องใบอนุญาต หรือการ
มีหนวยงาน regulator ขึ้นมากํากับควบคุม เชน หมอมีแพทยสภา วิดวะมีสภาวิศวกร พวกแบงกเกอรหรือวงการหุนมี
กลต.กํากับ... หนังสือพิมพก็ตองมีถึงจะควร
สื่อกับนักการเมืองเรื่องของเหี้ยกัดเหี้ย

มีคนสงสัยถามมาเรื่องการคุกคามสื่อ กับการแทรกแซงสื่อมันเหมือนหรือตางกันยังไง จะขอโมใหฟงหนอยนึง
คุก คามสื่อนี่ก็คือทางกายภาพหนะนะ ยิงตายนี่ก็สมัยรุนพอคุณอารีย ลีวีระ สมัยอัศวินเผานูน หรือจับขังคุกรุนๆ จิตร
ภูมิศักดิ์ อุทธร พลกุล ชวง 2500+/- เอาโซไปล็อกแทนพิมพสมัยสฤษดิ์-ถนอม ชวงกลางๆ ก็มีสงคนไปตีกบาล
แบบชัชรินทรเจอ หรือยิงแบบลิ้มเจอ (หากคุณนับวาลิ้มเปนสื่อ) หรือพี่เปลวเจอบุกโรงพิมพมี เผารถกันอะไรกัน
หรือสมัยนาชาติ เหลิมเปนรมต.คุมสื่อไมพอใจไทยรัฐดารัฐบาล กูเลนมึงตรงๆ ไมไดกูใหตํารวจไปปดนาซาของปะซะ
เลย ทุบหมอขาวแมงซะ อะไรยังงี้
เบาๆ ลงมาก็เปดโตะขอเคลียร ในชีวิตผมเจอมา 2 หน มีตัวกลางขาใหญมาคนนึง มีขาใหญวงการหนังสือพิมพมา
คนนึง มีไอคนที่โดนเราเลนมาคนนึง มีทหารที่ชอบเอามือตะปบเอวเหมือนแมงโดนมดกัดแถวเอวเรื่อยอีกตัว 2 ตัว
แลวก็บอกวางานนี้เฮียขอเถอะวะ พรรคพวกกันทั้งนั้น อยามีเรื่องกันเลย
เบาๆ นิ่มๆ ก็แบบเหลี่ยมเคยสั่งปปง.ตรวจสอบเงินทองของพี่เปลว หยุน หยอง โสภณ องคการณอะไรงี้... ที่เรียกวา
คุกคามเพราะมึงไปจองทุบหมอขาวเลนลวง กระเปาตังคเขาเลย
สวนที่ฟองกันไปฟองกันมานี่จะไปหาวามันคุกคาม ก็คงไมได แตที่ผมเห็นนะ เอะอะแคจะฟองหมิ่นประมาท หรือ
ปชป.ไปโวยวายวาเซีย ไทยรัฐเขียนการตูนเลนไอมารคทุกวัน จะไปรองสภาการนสพ. อันนี้มาโวยวาคุกคามไมได
หรอก ถือวาเลนกันตามกติกา
สวน แทรกแซงนี่คงเปนใชอํานาจ บารมี อิทธิพล เงินนะไปแทรกแซง เชน ขาวเหลี่ยมไปเทกมติชน บางกอกโพสต
อะไรงี้ คือหากเปนเรื่องธุรกิจลวนๆ เห็นเปนบริษัทในตลาดหุนเขาเทกซะคงวากันไม ได แตเหลี่ยมแสดงชัดวากูไม

83-85

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

พอใจมติชนเลนขาวดากู โพสตก็ดากูเสียๆ หายๆ ใหฝรั่งอาน สํานักขาวเมืองนอกก็โควดจากโพสตไปดากูกทอด งั้น
กูมีตังคจะเทกโอเวอรแมงเลย... อันนี้ผมวาแทรกแซง ความเปนอิสระของสื่อ
แตกรณีเหลี่ยมเทกไอทีวี ผมวาสมควรแกเหตุ เพราะตอนขอสัมปทานนั้น หยุนกลัวไมได ก็เสนอคาตงไปเปนแสน
ลาน แมงบา พอไปไมรอด เอาทรัพยสินมาถือหุน เขาจะไปแตะอะไรก็ไมได บอกอิสระของกองบรรณาธิการ
ทรัพยสินก็เห็นทางขางหนาวากูเจงแนตองรีบปลอยออก ตอนนั้นเหลี่ยมก็เขามาเทกฯ เขาก็ยอมเทกไดเพราะเขายัง
ไมใชนักการเมือง เปนเศรษฐีเฉยๆ เขาเขามาก็ตองเปนไปตามนโยบายของเขา หยุนก็ตั้งแงจะดาแมเขาอยางเดียว
นักขาวทะเลาะกับนายทุนสื่อทีไร นักขาวมึงก็ตองตกงานตลอดอยูแลว เปนกันงี้มาแตโบราณ เปนกันมาทั่วโลก จะหา
วาเขาแทรกแซงแมงก็เลยฟงไมขึ้น
อยางอื่นที่วาแทรกแซงเชน เหลี่ยมบอกใครไมดากู หรือเชียรกู กูใหโคดสะนาเครือชินคอรป แถมโคดสะนา
รัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่รัฐบาลคุม ใครเลนกู ก็ถอนโคดสะนาเอาแมงตาย หรือไปบีบโรงพิมพไมใหพิมพหนังสือเขา
แบบกรณีพี่เปลว อันนี้ถือวาแทรกแซงแกมคุกคาม
สรุปวาเรื่องสื่อกับเหลี่ยมนี่มัน เปนปญหาประเทศดอยพัฒนา คือตอนที่มันฮั้วกันไดแมงก็แบงๆ กันแดก พอน้ําแตกก็
แยกทาง แตวันดีคืนดีเสือกหักกัน ดวยผลประโยชนก็ฟดกัน ไมไดมีปญหาเฉพาะพวกมัน ดันมากอปญหาใหชาวบาน
รานชองพลอยซวยไปดวย เหมือนบทกวีนิรนามที่วา
“เหี้ยมาเกิดบรรเจิดมาภาษาเหี้ย
เหี้ยตอเหี้ยพึ่งพาอัฌชาศัย
เหี้ยตอเหี้ยกัดกันยอมบรรลัย
เหี้ยหนึ่งไปเหี้ยหนึ่งอยูคูฟาดิน”
ยังพอมีหวังกับนักขาวรุนหลัง เพราะพวกมันยังเขี้ยวไมงอก
นัก ขาวรุนหลังผมก็ชื่นชมพวกเขาครับอยางนอยพวกเขามีจุดยืนมีหลักการ รูวาอะไรเหี้ยอะไรไมเหี้ย อยางตอน 19
กันยา พวกนายกสมาคมสื่อตางๆ พวกคนหนังสือพิมพหัวหงอกหัวขาวสั่นระริกอยากเปนสมาชิกสภาลากตั้งสนช.
พวกนองๆ นักขาวทํางานใตถุนสภาก็ยังมีใจเขาชื่อกัน 50 กวาคนไปคัดคานใหพวก นายกสมาคมสื่อถอนตัว
แตไอพวกหัวหงอกหัวขาวมันดาน แถมไปลากหัวโลนหัวหลิมขาใหญวงการ นายจางของพวกนองๆ นักขาวสนามมา
เปนกรรมการหามมวย ไอกรรมการแมงก็ตองซูเอี๋ยไอพวกหัวหงอกหัวขาวใหไดเปนสมาชิกสภาลากตั้ง กันจนสําเร็จ
ความใคร มีบางตัวก็อยางไอเอ ไอนูณแมงสําเร็จความใครหนเดียวไมพอ มันกระทําชําเธอประเทศชาติเปนวุฒิลากตั้ง
ตออีก... สันดาน!!
เนี่ยนักขาวรุนใหมเขาก็มีอุดมการณ สวนไอพวกหัวขาวหัวหงอกแมงก็อุดมกามกันเปนหลัก
เสียดาย แตวาทํางานขาวเจาะขาวสืบขาวสีพกันไมเกงอยางรุนกอน อาจเปนเพราะสื่อตอนนี้มันตองการเอาไวเขาวา
มาเร็วเอาไมคจอปากเร็ว สงเขาโรงพิมพหรือทีวีใหเร็ว... ไมรูมันจะแยงกันเร็วไปทําหาอะไรกัน หนักหนา
ขาวแนวเจาะแนวสีพแนวสืบที่เปนอมตะอยางคดีวอเตอรเกทของเม กา หรือขาวของไทยแบบที่ไดรางวัลอิศราอะไรนี่
หากทํากันมั่ง เอาซัก 10-20% ของปริมาณที่เสนอๆ กันก็จะเปนประโยชนมากทีเดียว
ตัวอยางการทํางานแบบนักวิชาชีพขาวจริงๆ จังๆ ที่ผมชื่นชมก็อยางประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติทํางานดีมาตลอด
วิสุทธิ์ดูแลเต็มๆ

โดยเฉพาะขาวเจาะขาวสืบขาวสีพ

('sive)

ไมวาตอนชลิตดูอยูหรือตอนที่ประสงค

ประสงคนี่ของจริง แมชื่อเลนของมันจะชื่อวาเก ในกระทูนี้ผมชมไป 2 ครั้งแลว นี่เปนหนที่สาม
เขาไมเขาออกใครดวย คดีซุกหุนของเหลี่ยมนี่ก็ขาวฝมือของนายเก
ขาวเสหนั่นซุกหนี้จนตองนั่งพักไป 5 ปก็ฝมือของเขา
ดังนั้นพวกทีมประชาชาติธุรกิจเลยจะไดอิทธิพลไปจากนายเกเยอะพอสมควร

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

84-85

ผมก็วามีความหวังกับนักขาวพันธุนี้
สวน นายเกมันจะเจาะขาวตีเหลี่ยมซุกหุน หรือเสธ.หนั่นซุกหนี้ ไมใชธุระของผมหรือของใครจะไปโกรธนายเกมัน
หากเรื่องนั้นมันเปนความจริง เพราะแมแตนายเหลี่ยมก็ยังหนีไมออกตองเอาตัวรอดไปดวยความและคําวา "บกพรอง
โดยสุจริต"
ขณะเดียวกันเสธ.หนั่นที่โดนใบแดง 5 ปเพราะฝมือนายเก ก็ไมเห็นตองมาดานักขาวเหมือนกัน
หาก ตางคนตางทําหนาที่ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตัวเอง มีความเปนนักวิชาชีพเต็มตัว ใครเคาจะไปดา กรูก็ไม
ดา เห็นมั๊ยทําดีอยางไอเกกรูก็ชมเหมือนกานน
เสนอลอมคอกสื่อเหี้ยตองมีใบอนุญาตตองมีบทลงโทษชัดๆ แบบอาชีพอื่น
เมื่อไหรบานเมืองเราแมงจะทําอะไรใหเขาเคาซะที
คน เขาเปนหมอ วิดวะ ถาปนิก พยาบาล แมกระทั่งเปนยามนี่เขาตองอบรมร่ําเรียนมา มีหนวยงานกลางออก
ใบอนุญาต ทําผิดพลาดมานี่โดนยึดใบอนุญาตตกงาน จับเขาคุก
ไอนักขาวนี่ไมมี เหี้ยอะไรซักอยาง ใบนุญาตเหี้ยอะไรไมตองมี ผิดมาก็ไปลงหนาในๆ ตัวเทาหอยมด ไมตองมีใครยึด
ใบนุญาต ไมตองเจอคุก
แลวอางเสรีภาพสื่อ
เสรีภาพสนตีนสิ จะไดทําเหี้ยๆ ตามอําเภอใจ
ภาระหนาที่อันใหญยิ่งยอมตองมาควบคูกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ พวกมึงไมเคยไดยินรึไง
มี อาชีพเหี้ยนี่แหละชี้เปนชี้ตายใหบานเมือง ชี้ใหดาราคนไหนเปนเทวดา ใครตองดับ เกี่ยวของกับประชาชนพลเมือง
65 ลานคน ไมตองรับยผิดชอบเหี้ยอะไรซักเรื่อง...
วันดีคืนดีบอกใหหยุดทํารายประเทศไทย ไอพวกสนตีนแม yeด
ถลกหนังสื่อยังจะมีตอหากสื่อยังไมกลับตัวกลับใจเลิกเหี้ยซะที
พอผมเขียนเรื่องนี้ออกมา โอโหเปนเรื่องเปนประเด็นใหญโตในแวดวง
ตอนนี้ก็สงเสียงเจี๊ยวจาวไปหมด
แตแทนที่พวกมันจะพูดวา แมงระยําจินๆ พวกเราเนี่ย กรูวาพวกเรามากลับตัวกลับใจเหอะ
เสือกถามหาแซดวา "ใครวะ? ใครวะ!ดาพวกกู" ... อาว! ไอเชี่ย มึงจะสนไปทําไมวาใครดามึง
สนแควากรูดามานี่ใสสีใสไขไหมลูกอีดอก หรือกรูเนื้อๆ เนนๆ
แลวพวกมึงจะไปแกไขกันยังไง... เพราะหากพวกมึงแกตัวจังไรๆ กรูจะดาแมงตอไป เพื่อความบันเทิงของคุณผูชม
ทางบานตอไป
ใคร ทําเหี้ยอะไรที่ไหนไวกับบานเมือง อยาใหกูรู เพราะหากกูรู กูจะถลกหนังกําพราพวกมึง ลากไสพวกมึง
ประจานอยางที่เขียนมาทั้งหมดนี่แหละ... มีตอภาคสองแนนอน

ซีรีสสุดมันสลากไสสื่อเห

Posted by นักขาวชาวรากหญา at 5/20/2009 02:53:00 หลังเที่ยง

85-85

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful