“FJALORI I BASHKIMIT” NË PRIZMIN E GJUHËS

SË SOTME SHQIPE
(“BASHKIMI’S DICTIONARY” IN THE PERSPECTIVE
OF MODERN ALBANIAN LANGUAGE)

Nebi CAKA1 dhe Ali CAKA2
1
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
2
Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, Kosovë
E-mail: nebi.caka@fiek.uni-pr.edu, ali.caka@gmail.com

PËRMBLEDHJE
Njëqind vjet më parë “Shoqnia Bashkimi” e
Shkodrës botoi veprën kryesore të saj Fjaluer i Rii
i Shcypes (1908). Fjalori ka 13.482 fjalë dhe paraqet
fjalorin më të mirë në leksikografinë shqipe deri
në botimin e Fjalorit të Institutit të Shkencave (1954).
Çka është përfshirë nga Fjalori i Bashkimit në Fjalo-
rin e Institutit të Shkencave (1954) dhe çka është
lënë pa u përfshirë pastaj në Fjalorin e shqipes së
sotme (1980/2002/2006)? Sa është aktual sot Fjalo-
ri i Bashkimit dhe a mund të shfrytëzohet për pa-
surimin e shqipes së sotme? Cila është struktura e
leksikut të këtij fjalori krahasuar me atë të sotmin? dhe Fjalori i gjuhës së sotme shqipe (1980) e pastaj
Këto dhe çështje të tjera, si sllavizmat, turqizmat, skedarët e përftuar u digjitalizuan me anë të sof-
neologjizmat etj., që dalin nga përqasja e këtyre tre tuerit për njohjen optike të imazheve, që të mund
fjalorëve, do të jenë objekt studimi i këtij punimi. të përpunohen në mënyrë kompjuterike. Nga
Fjalët kyçe: Fjalori i Bashkimit, Fjalori i Institutit materiali i digjitalizuar u krijua baza e të dhënave
të Shkencave, Fjalori i shqipes së sotme, turqizmat, në SQL (gjuhë kompjuterike për përpunimin e ba-
sllavizmat, neologjizmat. zave të të dhënave) për secilin fjalor veç e veç. Për
Key-words: Dictionary of Bashkimi, Dictionary të përdorur të dhënat dhe për të nxjerrë rezultatet
of the Institute of Sciences, Dictionary of present day e duhura u përdorën pyetësit kompleksë në SQL.
Albanian, borrowed Turkish, borrowed Slavic, ne- Pas digjitalizimit, Fjalori i Bashkimit u tran-
ologisms. skriptua, d.m.th. u kthye në shkrimin e sotëm, që
të mund të ballafaqohet fjalësi i tij me fjalësin e
HYRJE gjuhës së sotme shqipe. Për transkriptimin e fjalo-
Për trajtimin e fjalësit të Fjalorit të Bashkimit rit të Bashkimit shfrytëzuam librin e J. Rrotës Per
(1908) në prizmin e gjuhës së sotme shqipe, së historín e Alfabetit Shqyp, duke shënuar:
pari u skanua ky fjalor, Fjalori i gjuhës shqipe (1954) c = q, ch = ç, gh = gj, ee = e e gjatë, i = j në fund

Aktet e Takimit Vjetor, Vëll. II, Nr. 1 17

bukurim. hashash – lulé gjélit. differenza). bahçévan kerkuem (i. kto. gogisht. çoban – barii. prapashtim. kershtênisht. bel – ni. mund të futeshin. gizlim. adhrimtar-adhrimtare (mungon: adhrues). por vetëm: afrueshem (i. venjim etj. adhruem (t’). 753 ndajfolje. bahçe – lulnajë. shtrapzim. si p. si: agjami – i pamësuem. damaar – deell. ustim. e. ânkuemit (t’).sh: ânkoj. bitisi – maroj. véshték. TURQIZMAT DHE SLLAVIZMAT sen edhe në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980). héqim 18 www. pergjithnisht. t’) / afritun (i. lagshtim. se foljet me -is / -it. ashiqaré – çiltas. rrokesim. def’. filxhan – tas kafiét. alet (hallat) asnjanës . përemrat aj. priftnisht. avdall – i marrë. 70 përemra. e sotme e përpilimit të fjalorëve. i paakryem. rreth 9% të tërë fjalësit të Fjalorit. bulurim. Në fjalorin e Bashkimit. çyryk – i prishun. shtâsë. binaa – ndertésë. qélbsim. boll tipit: afroj / afris: afruem (i. t’).482 fjalë: 7277 emra (3488 mashku. me ore. angl- (i. hairlii – me fat. nëpërmjet italishtes. méritim. x = z. allishvérish – ndajfolje me -shim (-shëm). vegël. haxhét – uhaa. hapsâné – burg. kerkoi. fildish – dhàm eléfantit. e. kupez. çarte. perzim. kështu që ai na del edhe si Si sllavizma janë shënuar gjithsej 31 fjalë (0. haivân – nisht. ânkim. ujkenisht. marrdhanie. asllân – luâa. pétës. e. cikrrim.org . – kunat. si: aftim. dogrillék – dréjtnii. ra. t’). ose: adhroj. kurvnisht. 2876 mbiem. ânkuem (i. dashtnim. apostollim. ânkésë.017 ha. zézim. plotnisht krahas plot etj. prej të cilave 10. def – loderz (it. ebur nuk janë në Fjalorin e Gjuhës së sotme. FJALËSI I FJALORIT parsim.sh. Për një pjesë të madhe të fjalëve me prejardh- Është për t’u përmendur se në Fjalorin e Bash. hasm – virgjinisht. ferk – kurisht krahas bukur. Në Fjalor gjendet një numër i madh emrash dxh = xh. NEBI CAKA DHE ALI CAKA e në mes të fjalës. fitmé – ngatrrése. çarçaf – lite. shumica e të cilave përdoren edhe sot. fil Ka mjaft ndajfolje më –isht. atà. salvim. anmik. i vitit 1904. duvaa – urim.). kacim. bujarim. prej profesor Aleksandër Xhuvanit më 1961. fukaraa – i vobék.: bukurisht. kta. brazim. blegtuer. 2384 folje. e po ashtu edhe ky. filan – dikush. cembalo ‘çapare. qytétênisht. formues “folje-emër prejfoljor (me -im dhe me po me të njëjtin kuptim. ajo. kerkueshem (i. je të huaj. barabar – njinjishem. llorë. hain – viédhcak. bu. brigim. e do të (lat. povertà ‘varfëri’). vorfnisht etj. dhe si italianizma vetëm 8 fjalë (0. perdîim. bésbéli – nji- Janë jo të rralla edhe vargjet fjalëformuese të mend. eksik – mânghut. vajznisht. bélqim – ndoshta. t’). Autorët e Fjalorit shumë turqizma i kanë STRUKTURA FJALËFORMUESE E FJALORIT zëvendësuar me fjalë shqipe (ekzistuese ose neo- Te Fjalori i Bashkimit haset dendur vargu fjalë. kthjelltoj. i së sotme shqipe (1980).mbiemër i nyjshëm prejpjesor . t’). e. ngiatesim. baxhanak adhruem (i. janë marrë: T për turqisht. ba- transkriptuar me alfabet shqip dhe i përpunuar rabacim. cucnisht. disa prej të cilëve nuk na dalin në Fjalorin e gjuhës greqisht i Konstandin Kristoforidhit. t’mare. tregtim. diégcim. kerkimtaar. hainii – viédhsii. nn = nd. si p. S për sllavisht dhe I për kjo. ts = c. haidut – cub. Për këtë qëllim u konsultua edhe Fjalori shqip.mbiemër i nyjshëm me -shim (-shëm) – përdorse. all – kuq. kusaar. në Fjalor shënohet edhe gjuha prej nga kimit. biçak – brisk. logjizma). ak llagii – cabih. dé. e. si turqizma janë shë- Në Fjalor shumë fjalë shpjegohen vetëm nuar 1213 fjalë. kerkim. zéshkim. kershtênim. – ndryshe. latisi – diftoj. – mjaft. 45 pasthirrma. hajat – mélisht. çam – bree. rame). uturim. dé- Interesant janë edhe vargjet fjalëformuese të mél – pritueshem (i). e).alb-shkenca. nzîm. bashkà adhrim. ânkueshem mballafaqé. Fjalori ka 13. -esë) . (kryesisht emra veprimi) që mbarojnë me –im. adhrueshim (i. kryej. ndryshe nga praktika italisht. plot. t’). 34 parafjalë. ndimduers. disa prej të cilave – elefant. arkapii – derzë. trémé. diérgim. çelik afruemit (t’) / afritmit (t’). tamburello ‘darje. bakër – rrêm (it. – lulnataar. xh = zh. e). korpnisht. grapsim.23%) fjalor dygjuhësh shqip-italisht. e. fukarallek – vobsii (it. ansim. – arenz. e). dalin si një zë. hambar – grunaar. cimbal’). kalorêsisht. ndryshim (it. i Kjo vërteton se foljet me –oj janë më prodhimtare shkatrruem. 43 lidhëza. kopilisht. tipit: ashprueshim (= idhnueshim) krahas ashpêr. ânkueshim. çatii – pullaz.06%). gjaksisht. pershim. 3757 femërorë dhe 32 asnjanës). kerkése.emër foljor ajllék – pagë. stroiére.

Sipas Jup Kastratit [1980]. hijéze ‘apostrof’ (’). alet. stopan. zakon. [shih méjdân – shesh. germë’. qiellzore ‘it. kyçi (me ndrye). kyçnice. 1555). dugaje. qérémidé – në Fjalorin e Bashkimit janë marrë në konsideratë tiegull. kail – gadi. shami. thékse ‘theks’ (it. mékam – mélodii. 1685). xhuxhmaxhuç – herr. skâj. kail. jéshil – i bleert. huduud – kufii. lazém – névoje. palatale’. névoje. skyfeer). rakii. kréshnik. shijim. maçok (dac). lézèt. dégermii. boll. një broshurë 23 faqëshe të titulluar Oroe permi ine – gjinii. kasap – mishtar. Budi. pershtueshem ‘mbiemër’. i gjelbër. obligim’ – detyrë. plaçke. 1618. ymer – t’ngiatun. gjytétar. cohe. maraz – mllef. parftillk sikun e gjuhës shqipe sa janë marrë si fjalë vendi. Dizdarit [2008]. Ndër turqizma përmendim vetëm ata që da- pazare – treg. kapllan – tigré. sokol (pétrit. kokoroshé. kovaç – farkues. kastravéc – trângull. ograje. kafé. 1621). Piéter Bogdani qêsaat – ngushtim. vérige. porote. buiar. Vëll. shajak. jeshil–llèk – lédine. tallaz etj. d. si: bakllave. vrastuer. zagaar – bal. rrugë. accento): râmia (`) ‘rënës’. t’pelqyém. karkan- sofër. kose. shtja. kanaar. Pashkë Bardhi dhe Luigj vojvode – kryétaar etj. inutile). brég.th. lopate (terplote). rudine. si dhe Kostantin Kristoforidhi: rrugë. bibér. dérhêm. dobi. jabanxhi – i habis. xholl. keq. gajrét ‘durim’ – zémrim (it. guxim. kollçake. shêit. qatip – shkrués. halldup. gradine. mer- blérim. jélek. godis. kokosh. lézèt – t’kâitun. opét – s’riisht. shahit – dishmimtaar. jabanxhi. të cilat nuk shënohen si të tilla në këtë fjalor. otave – sâne e dyte. jaramaz – bakeq. oborr. grusht. site. séfte – s’parit. biséde. tagaar.m. udhëz’ – skute ‘cep. hajdut. falkue. jaràn kotéc. krahine. padishah. joll – udhë. qéfiil – dorzâne (it. dérvish. huej. sull- Disa nga turqizmat në Fjalor janë zëvendësuar tan. – dashamire. mahalle – lagje. cerkate. okoll – rrokull. molike. korite. raft. ulice ‘rrugicë. zhabe etj. harbut. hiç – kurrgjâa. vadis (me uite). munafik edhe Çabej 1987]. kasnés. Gurakuqi. témel (Pjetër shatërvan – curril. mrétnéshe. probatin – vllam. (nga sll. luzm. meqë e kéqé. balé. thékse ‘theks’. rrafsh. takat. Nëse krahasohet Fjalori i Bashkimit me atë të tue (me) – me pushtue. i Fjalorit të Bashkimit). koris. orl – shqypé. zis. qoshe’. si: govadaar – lop. sakak – udhë. kushtim. shirup. vazhde. tévéqél etj. sihariq. prashis. të botuar më 1899. Aktet e Takimit Vjetor. 1635). hallakas. “FJALORI I BASHKIMIT” NË PRIZMIN E GJUHËS SË SOTME SHQIPE – miéke. si: ftillk ‘folje’. gostis. grabis. e Frang Bardhi. kulaç. katil – porosis. karvân. qéskin – i shpéjtë. çudi. garante). duqân. zap. përpilues të së polak – vèshtuer. shéitan. – shtiérkéq. bégate (i. suar me terma të rinj. boronice. i vullnnésuem. patalok. mjéshtrii. pa dobi (it. dallâme (te Buzuku. koçi. paçaver – zhélé. i jashtëm. tévéqél – ’dhomë’ (Frang Bardhi. ‘ndajfolje’. kalém. komçe. termat e tjerë Mbase përpiluesit e tij nuk e kanë ditur etimologji. t’jétes. takat – fuqii. i mrapshte. lobénice para botimit të këtij fjalori dhe ajo del së pari në – sharqîi. e. II. méjdân. trimëri’) etj. zanate – ardhé. patkue. qédér – dam. i. opq. 1 19 . koçi. por me nuanca stilistike. dégdise. ka mjaft huazime nga sllavishtja e turqi. shéste. t’) ‘lidhëse’. paçamurr – pshesh. gozhde. Por.e pamênd. i skâjuem ‘i shquar’ – i pa skâjuem ‘i pashquar’. nëntë vjet rregj. lidhtoré Sllavizma janë edhe fjalët: bashtine. gjuhësorë të këtij fjalori ka sa kohë që janë zëvendë- në e tyre ose ato kanë qenë aq të integruara në lek. shumuer ‘shumës’. bogat) ‘i pasur’. kral – meluar në Shkodër më 1899. hësore (e gramatikës ose ‘folmarjes’) në Fjaluer dësuar me barasvlerësin shqip. i shkathte. méméc. coraggio NEOLOGJIZMAT ‘kurajo. shéqér. stranice – guur cilës ishin Dodë Koleci (me gjasë edhe përpilues vorrit. Ja disa shembuj: véçuer ‘njëjës’. katil. vétepasuer ‘emër’. është kryesisht e vet Shoqërisë Bashkimi. me fjalë shqipe që sot kanë kuptim tjetër: borxh taft. edhe autorët e vjetër Piéter Budi. abetare shqyp. taç. sobe shéherlii – gjytétas. mund të konstatohet se turqiz- xhep – gaiof. zdrukth. lin qysh te shkrimtarët e vjetër të Veriut. venitét. trup. Nr. sane. kralice – rrégjnéshe. syrgjyn – t’trétun. prap. ‘detyrim. kosh. zakove. të the- çar. bosh ‘i zbrazët’ – kot. terminologjia gju- Aty-këtu edhe ndonjë sllavizëm është zëven. zaraar – dam. gjakbâas. (Bogdani. mret. padis. qoshé – kânt. sofër – tryes. zéhérlise (me) – me helmatis. hjektore ‘rrjedhore’. i shdérvjéllte. ma/orientalizma janë edhe shumë fjalë të tjera të Një pjesë e madhe e turqizmave të mësipërme cilat nuk shënohen si të tilla te Fjalori i Bashkimit: përdoren edhe sot. (it. kapidan. Me përjashtim të shkroje ‘shkronjë.

PËRFUNDIM tim të njëjtë ose të përafërt. Caka ka sa vjet që i për- toré – it. perdhim. perterthuri. të cilat me përshtatje të vog. kaptueshem (i) – it. Disa nga ‘fjalët e rralla’ në Fjalorin e Bashkimit përdoren ose janë përdorur deri vonë. mit të parë të këtij fjalori ende ka çka të thuhet 20 www. manuskript’. atmetaar ‘patriot’. (it.alb-shkenca. mbase nga serbishtja: riba sohem. híedhes (´) ‘ngritës’ (it. Përpiluesit e mëvonshëm të fjalorëve të gjuhës Janë interesant edhe emrat e disa muajve të shqipe e kanë pasur parasysh Fjalorin e Bashkimit vitit: kallnuuer – kallnueri ‘janar’. adhurimtar e adhurimtare. dhe mjaft fjalë të tij janë përfshirë në këta fjalorë. pershtoj. mlysh.org .sh. ilakaa ‘gjíníi’ – në Gjakovë ilake ‘i afërm’. qérshuer. si: dhe mâse i dobë për duke e i hathëm) – në Kosovë bogolinë ‘njeri ‘gjeometri’. me nuanca ngjalë). shumica e të cilëve hasen dhétuer (Muei i Sh’ Nnréut). pershpjetem. priill. gjile (FShS: njilë) puhizë. patrio). stato) edhe për ‘gjendje’ (it. korrik/ Në Fjalorin e Bashkimit hasim edhe emrat e korrnik. rréthprés ‘bëj Në Fjalor hasim edhe fjalë me kuptime që nuk synet’ etj. çorape e dorëza’) – në Gjakovë përdorej deri vonë Nga neologjizmat. edhe në Kosovë. bukurshkroje ‘kaligrafi’. lojbe. transitivo. rribe ‘peshk të ndryshme kuptimore. bokolin (nieri Neologjizma janë edhe termat. dhelparak’. njale (= krahas atësi. oborrshem. ‘color’ dhe ‘tinta’ të italishtes. pastër – pastra ‘peshk (it. bister. kuptim ky që sot ruhet në fjalën shtet- ME ATË TË SOTMIN rrethim. ferretto per far calze. edhe në Fjalorin e shqipes së sotme [FShS. me siguri që ka ende fjalë në Fjalorin e në Fjalorin e vitit 1954: allore – allorja (nuk e ka Bashkimit të cilat do të mund të përfshiheshin në FShS). lakeç. ‘qese duhani’ [Elezi ‘hundor’ (it. që nuk e ka ky fjalor]. kubël e mémdhee’. pertenatyrshem. kaptuem (t’) – it. LEKSIKU I BASHKIMIT KRAHASUAR condizione). kubel. barbun. nità) ose fjalës: njyesine krahas ngjyrë dhe bojë për fulli. pershoqëroj etj.) – it. njalë. gjylpnyer ‘gjithësi. pater- shpatak a petak e me ngjyrë të hirtë’. dishdités – it. atmetuer – atmetori – kubla. mandej: puthtoj. të la drejtshkrimore do të mund të përdoreshin edhe cilat pastaj vareshin nëpër mure të shtëpive për t’u sot. permiqe- i vogël’ (nuk e ka FShS). i gjorë. dhésh. vlen për t’u përmendur: déknii – it. saragë [Ulqinaku 2003]. si: bli. edhe për ‘shtet’ (it. atmii ‘patriotizëm’. atnii ‘atësi’ (it. levrek.) [FShS: sternë uji]. si: Duhet theksuar se në njëqind vjetorin e boti- badifoge ‘nji farë téshé [send] lkurét n’t’ cillet maj. i kanë më si p. transito. tétuer. dhéngrîce ‘minierë’. ‘vdekshmëri’. lojbë. fjalës: lulnaatar për Vlen për tu përmendur se në Ulqin haset edhe bahçevan ‘kopshtar’. mortalità tharë. dje’. sikur në anglisht (state). e cila në dorur për bahçé ‘kopsht’ sot do të thotë: “vend me Fjalorin e Bashkimit jepet edhe me bashkëvlerësen bar e me shumë lule. përdoret barnatore. ‘peshk’. bli. edhe si terma. acuto). Kështu N. gjithqishté i ngratë. lëndinë e lulëzuar” ose fjalës: hurdhë [FGjSh: pellg i vogël me ujë të ndenjur. dijékéq (Bog. FShS: gjuhcë e kripur pershtueshem.) ‘gdhendje/ scritto ‘dorëshkrim. un dor në mikroelektronikë termat: grat për ‘rendi- giorno fa ‘para një dite. nasale) etj. qefull. astuto Disa nga fjalët e këtij Fjalori sot përdoren madje ‘dinak’. Disa prej tyre i hasim edhe sot e kësaj dite edhe Mund t’u jepet jetë edhe fjalëve si: atme ‘atdhee në të folmen e Ulqinit. hûnnxa (^) në unorin e kafin [eshken]’. 2002] dhe Por. qefull – qe. mâie – maji. si burrni krahas burrëri etj. edhe pse lulnajë (këtu e për- fjala: saranxhë (turq. i atbotshem. giornale. permjaltshem. me kup. mano. di. për të varguar (shkuar në pe) gjethet e duhanit. marc/lagater. 2006] – në Gjakovë badifokë ‘kuletë’. levrek. gazzetta ‘gazetë’.: shtet. gryerrje me mjete kimike’. guanti ‘gjilpërë për të thurur kroje ‘gjeografi’. NEBI CAKA DHE ALI CAKA grase). gusht. barbu – barbuni. per- dhe e tharë në tym). atni koran. ment’ dhe grapcim për etching (angl. malizioso. sarage (it. barnataar për ‘farmacist’ [Në Kosovë për ‘farmaci’ gropë me ujë]. FGjSSh (1980): ‘i djallëzuar. dorshkrése – it. të cilat nuk përdoren më. shqis. trofte. barbuliq ‘lloj zogu dhe lloj peshku’ (FShS fjalorin e sotëm të gjuhës shqipe si: aft e aftim = 2002: barburiq). paster (FShS: yll deti). por i urtë’ [Drini 1982]. sardella. rreth 20 lloje peshqish. univers’. nânnuer/brimuer. fruer ‘shkurt’. i perterthuruar. shtatuer.

(1936). Fakulteti i cave. ULQINAKU. t’Bashkimit (1908). siç po përdoren tashmë grat e grapcoj e Fialuer i Rii i Shcypés perbâam Préie Shocniiét ndonjë tjetër. I. 1 21 . ribotim (1978). Prishtinë: Rilindja (1981). Studime gjuhësore. tor: Rexhep Ismajli). banologjik i Prishtinës. AKTET e Takimi nës. S. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishti- fjalët-çelës të poezisë së Ndre Mjedës”. terma. Vëll. ANASh . mëmëdhe. ujkenisht etj. HALIMI.N. J. N. Fjalor i gjuhës shqipe. H. (1904). Tiranë: Akademia BIBLIOGRAFIA e Shkencave e RPSH – Instituti i Gjuhësisë dhe i letër- CAKA. (1985).. CAKA. RROTA.. Aktet e Takimit Vjetor. men. burrni krahas burrëri. qoftë duke i DIZDARI. K. e fjalorit të gjuhës së sotme shqipe. Per historín e Alfabetit Shqyp. Fjalor i shqipes së sotme (2002). J.sh. dhe CAKA A. “Konkordancat dhe mes së Ulqinit). etj. S. atme krahas atdhe e Islam (AIITC). Nr. Glosar (Fjalor i detarisë i të fol- CAKA. CAKA. Fjalor Shqip-Greqisht. Fjalor i orientalizmave në gju- dalluar për nga kuptimi variantet ekzistuese. ÇABEJ. ionfjalësh i gjuhës shqipe. “Elementet kimike: emërtimi. 129-138. KRISTOFORIDHI. mentor: Rexhep Fjalor i gjuhës shqipe (1954). (2006). (2008). N. Korpusi njëmil. Studime Albanologjike – Seria Filologjike. 5. E. (2007). f. Ndërkombëtar Vjetor të IASH. I. MULAKU. GASHI. qoftë duke i ngritur DRINI. Prishtinë: Rilindja. Vëll. L. disa nga fjalët e ELEZI. Nga ana tjetër. Analizë statistike dhe stilistike e KASTRATI. (1987). Viti III. (1982). N. Tiranë: Instituti i Mendimit dhe i Qytetërimit p. atni krahas atësi. III. Prishtinë. (1635-1944). si hën shqipe. T. f. (2007). Tiranë: Instituti i shken- Ismajli). Instituti Al- në normë disa nga fjalët e tij. Prishtinë: të folmen e Shkodrës. Nr. botim (1977). . Prishtinë: Rilindja. “FJALORI I BASHKIMIT” NË PRIZMIN E GJUHËS SË SOTME SHQIPE e të shkruhet për të. Filologjisë. Prishtinë: Rilindja. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës. gjaksisht. “Turqizmat në gjuhën shqipe”. CAKA. (2006). Nr. 29-38. botim). GOÇI. M.Approaching Sci. Fjalor fjalësh e shprehjesh popullore. M. (2008). A. (2003). Prishtinë (në përgatitje për Shkodër: Shtypshkroja Françeskane. Histori e gramatologjisë shqiptare gjuhë së Lasgush Poradecit (Punim magjistrature. Fakulteti Filozofik. (1977)... 1. A. (1980). Përveç rëndësisë për dialek. Prishtinë: Uni- ence. Kontribut për fjalorin themelor të sisë. versiteti i Prishtinës. Seksioni i gjuhës e i letërsisë. Ri- Fakultetit Filozofik. si puthtoj. Tiranë – Prishtinë – Shkup: tologjinë shqiptare. gjuhës shqipe (Punim magjistrature. Fjalori i “Bashkimit”. II. N. ky fjalor i bazuar kryesisht në Instituti Alb-Shkenca. Tiranë: Gjergj fjalësit të tij do të mund të përdoreshin edhe si Fishta. dhe CAKA. Tiranë: Toena. Fjalor i gjuhës së sotme shqipe (1980). ka vlerë edhe për pasurimin Rilindja. etimologjia dhe drejtshkrimi”. Prishtinë: Universiteti i Prishtinës.