You are on page 1of 4

Trng THPT c Th

BI TP HNH HC KHNG GIAN N THI HC SINH GII 12 (2017 -2018)

I. TH TCH KHI CHP


Cu 1. Cho hnh chp S ABCD c y ABCD l hnh thoi cnh a v gc ABC = 60 0 hai mt
phng (SAC) v (SBD) cng vung gc vi y, gc gia hai mt phng (SAB) v
(ABCD) bng 300
a) Tnh theo a th tch ca khi
uuur
chp
uuu
r
S ABCD
b) Gi J l im tha mn CD = 4CJ v H l hnh chiu ca J trn mt phng (SAB)
Tnh khong cch t im A n mt phng (BHJ) theo a.
Cu 2. Cho hnh chp u S.ABCD, c y l hnh vung ABCD vi di cnh bng a v
tm l O. Gi M, N ln lt l trung im ca SA v BC. Bit gc gia MN v mt phng
(ABCD) bng 60. Tnh cosin ca gc gia MN v mt phng (SBD).
Cu 3. Cho t din ABCD c BAC = CAD = DAB = 600 , AB = 8(cm) , AC = 9(cm) ,
AD = 10(cm). Gi A1 ,B1 ,C1 ,D1 ln lt l trng tm ca cc tam gic BCD, ACD, ABD, ABC .
a) Tnh khong cch t im B n mt phng ( ACD ) .
b) Tnh th tch khi t din A1B1C1 D1 .
Cu 4. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a 3 , mt bn SBC l tam gic
vung ti S v nm trong mt phng vung gc vi mt phng ( ABCD) ; cnh bn SD to vi
mt bn ( SBC ) mt gc 600. Tnh th tch ca khi chp S.ABCD theo a v tnh gc gia hai mt
phng ( SBD ) v ( ABCD) .
Cu 5. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh ch nht vi AB = a , BC = 2a, mt
phng (SAB) vung gc vi y, cc mt phng (SBC) v (SCD) cng to vi y mt gc
a 6
bng nhau.Bit khong cch gia hai ng thng SA v BD bng . Tnh th tch khi
3
chp S.ABCD theo a.
Cu 6. Cho hnh chp t gic S.ABCD, c y ABCD l hnh bnh hnh, AD = 4a ( a > 0 ) , cc
cnh bn ca hnh chp bng nhau v bng a 6 . Tm cosin ca gc gia hai mt phng (SBC)
v (SCD) khi th tch ca khi chp S.ABCD l ln nht.
Cu 7. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh bnh hnh tha mn
AB = 2a, BC = a 2, BD = a 6 . Hnh chiu vung gc ca nh S trn mt phng (ABCD) l
trng tm H ca tam gic BCD, khong cch gia hai ng thng AC v SB bng a .
a)Chng minh tam gic ABH l tam gic vung.
b)Tnh theo a th tch khi chp S.ABCD v khong cch t trng tm G ca tam gic SCD
n mt phng (SAB).
Cu 8. Cho hnh chp S . ABCD c y ABCD l hnh vung cnh a , cc mt bn l cc tam
gic nhn. Gi E l im trn cnh SB sao cho ES = 3EB; F l trung im ca SC. Mt
phng ( DEF ) ct cnh AB ti J . Tnh csin gc gia SD vi BC v th tch ca khi a
3 a 2 17
din BCDJEF . Bit rng SB = SD , S DSBD = a 2 v S DSAD = .
4 8
Cu 9. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thoi cnh a. gc BAD = 600. Hnh chiu
vung gc ca S ln mt phng (ABCD) l trung im AB. Gc gia ng thng SD v y
bng 60 0 . im I thuc on BD sao cho DI=3IB. Tnh th tch khi chp S.ABCD v sin ca
gc gia ng thng SI v mt phng (SCD).
Cu 10 .Cho hnh chp S.ABCD, mt bn SAD l tam gic u v nm trong mt phng
vung gc vi y.Gi M,N ln lt l trung im cc cnh SB,BC.Tnh khong cch gia hai
ng thng AD v SN ; Tnh th tch khi SMND.
Cu 11. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thang vung ti A v B; AB = BC = 4a .
Tam gic SAB u v nm trong mt phng vung gc vi mt phng (ABCD). Gi H l trung
im ca AB, bit khong cch t C n mt phng (SHD) bng a 10 . Tnh th tch khi chp
S.HBCD v cosin ca gc gia hai ng thng SC v HD.
Cu 12. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh ch nht cnh AB = a,BC = a 2 . Cnh
bn SA vung gc vi y. Gi M,N ln lt l trung im ca SD v AD. Mt
phng (P) cha BM ct mt phng (SAC) theo mt ng thng vung gc vi BM . Gi
s BN ct AC ti I, gi J l trung im ca IC. Bit khong cch t nh S n mt
2 2a
phng (P) bng .Tnh th tch khi chp BMDJ v khong cch gia hai ng
3
thng DM v BJ theo a.
Cu 13. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thoi cnh a v ABC = 1200 , cnh bn SA
vung gc vi y. Gi G l trng tm tam gic ABC, I thuc cnh SB sao cho SI = 2IB. Gc gia
hai mt phng (SBC) v (ABCD) bng 450. Tnh th tch khi chp S.ABCD v khong cch
gia hai ng thng SC v IG theo a.
Cu 14. Cho hnh chp S.ABC c y l tam gic vung cn ti B, AB = a. Gi I l trung
uur im
uuu
r
ca AC. Bit hnh chiu vung gc ca S ln mt phng (ABC) l im H tho mn BI = 3IH
v gc gia hai mt phng (SAB) v (SBC) l 600.
a)Tnh th tch ca khi chp S.ABC.
b)Tnh khong cch gia hai ng thng AB v SI.
Cu 15. Cho hnh chp S.ABC c y ABC l tam gic vung cn ti B, AB = BC = a 3 v s
= SCB
o cc gc SAB = 900 ng thi khong cch t im A n mt phng (SBC) bng a 2 .
Tnh th tch ca khi chp S.ABC v khong cch gia hai ng thng SB v AC.
Cu 16. .Cho hnh chp S.ABC c y l tam gic vung cn ti B, AB = a. Gi I l trung
uur im
uuu
r
ca AC. Bit hnh chiu vung gc ca S ln mt phng (ABC) l im H tho mn BI = 3IH
v gc gia hai mt phng (SAB) v (SBC) l 600.
a. Tnh th tch ca khi chp S.ABC.
b. Tnh khong cch gia hai ng thng AB v SI.
Cu 17. Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh thang vung ti B v C vi
AB = 2BC = 4CD = 2a . M,N ln lt l trung im ca AB v BC . Hai mt phng (SMN) v
(SBD) cng vung gc vi mt phng y v cnh bn SB hp vi (ABCD) mt gc 60 0 .Tnh
th tch khi chp v khong cch gia 2 ng thng SN v BC
Cu 18. Cho hnh chp S . ABCD tha mn SA = 5, SB = SC = SD = AB = BC = CD = DA = 3 .
Gi M l trung im ca cnh BC . Tnh th tch khi chp S .MCD v khong cch gia hai
ng thng SM , CD .
Cu 19. a) Cho t din ABCD c AB =3 6 ; AC =6; BD = 6; CD = 3 2 . Chng minh AD v
BC vung gc vi nhau v tnh th tch ca t din ABCD bit rng khong cch gia AD v
BC bng 6 , ng thng AD to vi mt phng (BCD) mt gc bng 450 v hnh chiu
vung gc ca im A ln mt phng (BCD) nm min trong ca tam gic BCD.
Cu 20. Cho hnh chp S . ABCD c y ABCD l hnh ch nht, AB = a, BC = a 3. Hnh
chiu vung gc ca S ln mt phng ( ABCD ) l im H thuc on BD sao cho 4 BH = BD.
Gc gia SD v mt phng y ( ABCD ) bng 600. Tnh th tch khi chp S . ABCD v khong
cch t
A n mt phng ( SBC ) .
Cu 21. Cho hnh chp S.ABCD c y l hnh vung cnh 2a. Mt bn SAB l tam gic u,
gc gia mp(SCD) v mt y bng 60o. Hnh chiu ca S ln mt phng y l H nm trong
hnh vung ABCD. Gi M l trung im ca AB. Tnh th tch khi chp S.ABCD v khong
cch gia hai ng thng SM v AC.
2. TH TCH KHI LNG TR
Cu 1. Cho hnh lng tr ABC. A ' B ' C ' c y ABC l tam gic u cnh a . Hnh chiu vung
gc h t A ' xung ( ABC ) l trng tm ca tam gic ABC . Mt phng ( BCC ' B ' ) hp vi
mt phng y gc 45o.
a) Tnh th tch khi lng tr ABC. A ' B ' C '
b) Gi I , J ln lt l trung im ca on thng AB v CC ' . Tnh khong cch gia hai
ng thng AA ' v IJ .
Cu 2. Cho lng tr ABC. A ' B ' C ' c y ABC l tam gic vung ti B, AB = 2 BC . Hnh chiu
vung gc ca A ' trn mt phng ( ABC ) l trung im H ca cnh AB ; gi K l trung im
AC . Bit khong cch gia hai ng thng A ' A v HK bng a 3 ; gc gia hai mt phng
( AA ' B ) v ( AA ' C ) bng 300 . Tnh th tch ca khi lng tr ABC. A ' B ' C ' .

Cu 3. Cho lng tr ABC. A ' B ' C ' c y ABC l tam gic vung ti B, AB = 2 BC . Hnh chiu
vung gc ca A ' trn mt phng ( ABC ) l trung im H ca cnh AB ; gi K l trung im
AC . Bit khong cch gia hai ng thng A ' A v HK bng a 3 ; gc gia hai mt phng
( AA ' B ) v ( AA ' C ) bng 300 . Tnh th tch ca khi lng tr ABC. A ' B ' C ' .
Cu 4. Cho hnh lng tr ABCABC c y ABC l tam gic vung ti C, gc ABC bng 60 0.
im A cch u cc nh A, B, C. Gc gia hai mt phng (ACCA) v (ABC) bng 30 0.
Khong cch gia hai ng thng CC v AB bng a. Tnh th tch khi chp BABC.
Cu 5. Cho lng tr ng ABC. A ' B ' C ' c AB =6, AC =8, BC =10 , th tch khi chp
C '. ABB ' A ' l 80. Gi M l im bt k nm trong tam gic A ' B ' C ' . Tnh th tch khi chp
M.ABC v tm v tr ca im M sao cho tng din tch tt c cc mt ca hnh chp M.ABC
nh nht

III. T S TH TCH
Cu 1: Cho hnh chp t gic u SABCD . Gi M, N ln lt l trung im ca SB, SD. Mt
phng (AMN) ct SC ti E. Gi V2 l th tch ca khi chp S.AMEN v V1l th tch khi
chp S.ABCD. Tnh t s V2/V1
Cu 2: Cho t din u c cnh bng a . Gi M,N ln lt l trung im AB,BC v E i xng
B qua D.Mt phng (MNE) chia khi a din thnh 2 khi a din, trong khi a din nh
A c th tch V. Tnh V
Cu 3: Cho hnh chp t gic u SABCD cnh bng a, cnh bn hp vi y mt gc 60 0.
Gi M l im i xng ca C qua D, N l trung im SC. Mt phng (BMN) chia khi chp
S.ABCD thnh hai phn c th tch V1, V2, trong V1 l phn th tch cha A. Tnh t s
V2/V1
Cu 4: Cho t din AB CD c di cc cnh bng 1 . Gi M, N ln lt l trung im ca
BD, AC . Trn ng thng AB ly i m P , trn DN ly im Q sao cho PQ song song vi
CM . Tnh di PQ v th tch khi AMNP .
Li gii :
Cu 5: Cho hnh chp t gic u S.ABCD c gc gia mt bn v y l . V ng cao SH
ca hnh c hp, gi E l im thuc SH v c khong cch ti hai mt phng (ABCD) v
( SCD) bng nhau . Mt phng (P) i qua E, C, D ct SA, SB ti M, N .
a) Thit din l hnh g ?
b) Gi th tch cc khi t din S.NMCD v ABCDNM ln lt l V1 , V2 . Tm
3V2=5V1
Cu 6: Cho hnh chp S. ABCD c y ABCD l hnh bnh hnh. im M l trung im
ca SA , im N thuc cnh SB sao cho SN =2NB . Mt phng ( P) i qua M, N ct cc
cnh , SC SD ln lt ti P, Q. Gi SP /SC=x , SQ/ SD=ytha mn t s th tch gia khi
chp S. MNPQ v S. ABCD bng 1/3. Tnh gi tr ca biu thc T =2x+3y?
Cu 7: Cho hnh chp S.ABCD c y ABCD l hnh bnh hnh. Gi M, N ln lt l trung
im ca cc cnh SA, SD. Mt phng (a ) cha ng thng MN ct cc cnh SB, SC ln lt
SQ 3
ti Q, P. t = x , tm x VS .MNPQ = VS . ABCD .
SB 8