MAGNETIZAM I ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA 1.

Na raspolaganju imamo štapićasti magnet koji prepolovimo (crtež) i dobijemo dva jednaka komada, koja malo razmaknemo. Koji od predloženih crteža je točan?

N

S

N

S

N

S

N

S

S

N

N

S

S

N

N

N S

S

a)

b)

c)

d)

e)

2. Koji od crteža prikazuje silnice magnetnog polja između dvaju štapićastih magneta?

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

a)

b)

c)

d)

e)

3. Dvoja kolica jednakih masa mogu se gibati po horizontalnoj podlozi bez trenja. Na jednima je smješten štapićasti magnet, a na drugima štapić od mekog željeza (crtež). Magnet privlači željezo. U kojoj točki će se sudariti kolica? a) A b) B c) C

N

S

Fe
A B C D E

d) D

e) E

4.

Dvoja kolica mogu se gibati po horizontalnoj podlozi bez trenja. Na jednima je smješten štapićasti magnet, a na drugima štapić od željeza (crtež). Masa kolica na kojima je željezo tri puta je veća od mase kolica na kojima je magnet. Magnet privlači željezo. U kojoj točki će se sudariti kolica? a) A b) B c) C

N

S

Fe
A B C D E

d) D

e) E

5. Na crtežima je prikazan ravan vodič kojim prolazi električna struja jakosti I. Koji smjer ima magnetno polje uzrokovano strujom. Nacrtajte silnice magnetnog polja kojeg uzrokuju struje! I iz papira I u papir

I

I

6. Odredite smjer struje jakosti I u vodiču koja proizvodi magnetno polje B prikazano na crtežima.

B B
iz papira

B
u papir

iz papira

B
u papir

7. Oko vrlo dugog ravnog vodiča kojim prolazi struja I javlja se magnetno polje. Koji od crteža prikazuje magnetno polje B (prikazano strelicama) takvog vodiča koji stoji okomito na ravninu papira pri čemu je smjer struje u papir?

a)

b)

c)

d)

e)

8. Kako će se postaviti magnetske igle oko vodiča okomitog na ravninu papira kojim prolazi struja jakosti I u naznačenom smjeru (crtež)? Struja I ulazi u papir (znak: ⊗).
N S N S N S N S S N N S S N N S N S S N N S S N N S N S S N S N S N S N N S N S

a)

b)

c)

d)

e)

9. Okomito na silnice homogenog vremenski nepromjenljivog magnetnog polja B ulete četiri čestice A, B, C i D jednakim početnim brzinama v0. Mase nabijenih čestica su različite; m1 > m2 > m3 , dok su naboji triju čestica jednaki po iznosu. Tragovi čestica prikazani su na crtežu crtkanim linijama. Na osnovi tragova možemo zaključiti koji trag koji odgovara pojedinoj čestici mase m i naboja Q.

A

C

D

B

10. Crteži prikazuju četiri situacije u kojima se pozitivno nabijena čestica giba brzinom v u homogenom magnetnom polju B. Na svakom od crteža odredite smjer sile F kojom magnetno polje djeluje na nabijenu česticu. Koji bi bio smjer sile da je čestica nabijena negativno? Znak  znači da vektor B izlazi okomito iz ravnine papira. Znak ⊗ znači da vektor B ulazi okomito u ravninu papira.

B B v v a) b)

v B
c)

v B
d)

I
11. Kroz tri duga paralelna vodiča prolaze struje jednake jakosti I kao na crtežu. Na kojem crtežu su točno nacrtane sile kojima vodiči međusobno djeluju?

a

a

I

a

I

a)

b)

c)

d)

e)

12. Ravnim vodičem prolazi stalna struja jakosti I u naznačenom smjeru. Petlja izrađena od bakra (crtež) i nalazi se oko vodiča. Inducirana struja u petlji: a) b) c) d) e) je stalna i ima smjer kazaljke na satu. je stalna i ima smjer suprotan od kazaljke na satu. raste i ima smjer kazaljke na satu. pada i ima smjer kazaljke na satu. jednaka je nuli.
Zavojnica A

I
Ravnina petlje je okomita na ravninu papira

Zavojnica B Željezna šipka

13. Kroz dvije zavojnice A i B prolazi željezna šipka kao na crtežu. Kad zatvorimo prekidač P kazaljka 0 galvanometra naglo "trzne" prema − P 1 položaju 1 i zatim se vrati na položaj 0. 2 + Što će se dogoditi ako prekidač P naglo otvorimo? Galvanometar a) Kazaljka galvanometra ostaje stalno u položaju 0. b) Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 2 i vrati na 0. c) Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 1 i vrati na 0. d) Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 2 i tamo stalno ostaje. e) Kazaljka galvanometra se pomakne prema položaju 1 i tamo stalno ostaje.

14. Između polova magneta nalazi se metalna petlja (crtež). U petlji se javlja električna struja ako petlju I. rotiramo oko horizontalne osi. II. rotiramo oko vertikalne osi. III. izvlačimo iz magnetnog polja. Točne su tvrdnje: a) I. i III. b) I. i II. c) I., II. i III. d) II. i III. e) nijedna

N
Horizontalna os Vertikalna os

S

1. Kroz dva duga paralelna ravna vodiča razmaknuta za 1 m teku struje jednake jakosti I1 = I2 = 10 A u istom smjeru. Odredite magnetno polje u točki T koja je od oba vodiča udaljena za 1 m (crtež).
I1

T

I2

2. Kroz dva duga paralelna ravna vodiča razmaknuta za 1 m teku struje jednake jakosti I1 = I2 = 10 A u suprotnom smjeru. Odredite magnetno polje u točki T koja je od oba vodiča udaljena za 1 m (crtež).

T

I1

I2

3. Kroz vrlo dugi ravni vodič prolazi struja jakosti 100 A. Vodič se nalazi u horizontalnom magnetnom polju Zemlje B = 4·10 T. U kojem smjeru moramo postaviti vodič da bi u nekim točkama prostora jakost rezultantnog magnetnog polja Zemlje i vodiča bila jednaka nuli? Na kojoj udaljenosti od vodiča će se to dogoditi? Nacrtajte! 4. Dugačka zavojnica ima 10 navoja po centimetru duljine. Ukupni otpor zavojnice je 89,5 Ω. Krajevi zavojnice spoje se s izvorom elektromotornog napona 45 V unutrašnjeg otpora 0,5 Ω. Unutar zavojnice se umetne šipka i mjerenjem se ustanovi da je unutar zavojnice magnetno polje 0,1 T. Kolika je relativna magnetna permeabilnost materijala od kojeg je načinjena šipka? 5. Nad učvršćenim horizontalnim vodičem kojim teče struja jakosti I1 = 50 A lebdi na visini r = 2 cm paralelni vodič gustoće ρ = 2700 kg/m3, površine presjeka S = 1,5 mm2. Kolika mora biti struja I2 u tom vodiču? 6. Kolika je kinetička energija elektrona koji se u magnetskom polju indukcije 0,003 T giba kružnom putanjom polumjera 4 cm? (m = 9,11⋅ 10-31 kg, e = 1,6⋅ 10-19 C)

7. Koliki se elektromotorni napon inducira u zavojnici koeficijenta samoindukcije 2 H kad kroz nju prolazi struja koja jednoliko raste od 10 A do 40 A tijekom vremena od 0,15 s? 8. Avion ima krila dugačka 60 m i leti horizontalno brzinom 360 km/h. Inducirani napon na krajevima krila je 0,12 V. Kolika je vertikalna komponenta magnetnog polja Zemlje?

9. Kad se jakost struje, kroz zavojnicu koja ima 1000 navoja, jednoliko poveća od 3 A do 9 A tok magnetnog polja kroz nju se promijeni od 2·10-3 Wb do 20·10-3 Wb tijekom 3 s. Koliki su induktivitet zavojnice L i inducirani elektromotorni napon?

10. Zatvoreni vodič u obliku prstena otpora 5 Ω nalazi se u magnetnom polju. S promjenom jakosti magnetnog polja povećao se magneti tok kroz vodič sa 0,0002 Wb na 0,0007 Wb. Koliki je naboj prošao poprečnim presjekom vodiča?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful