You are on page 1of 1

RUJUKAN

Ahmad, N. A., Amirah, Ayuni, Yoong.A.N, & Mohd, J. (2017). Perkembangan Bahasa
Kanak-kanak melalui aktiviti bermain. Dimuat turun daripada Academia Edu
Web Site:
https://www.academia.edu/17177370/PERKEMBANGAN_BAHASA_KANAK_
KANAK

Athirah, A. (2017). Kesediaan Guru Prasekolah Dalam Melaksanakan Kbat dalam


Pengajaran dan Pembelajaran. Dimuat turun daripada Conference Ukm Web
Site:
http://conference.ukm.my/sprin/index.php/sprin/sprin/paper/viewFile/56/21

Bahagian, K. P. (2016). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Pendidikan


Prasekolah (Semakan 2017). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. (2010,


11 20). Dimuat turun daripada Tripod Web Site:
http://bakorlambok.tripod.com/prasekolah/konsep_pp_prasekolah.htm

Zakiah, A. M. (2016, 11). Pedagogi Berasaskan Bermain Di Prasekolah: Satu Kajian


Meta Analisis. Dimuat turun daripada Researchgate Net Web Site:
https://www.researchgate.net/publication/317062520_Pedagogi_Berasaskan_
Bermain_Di_Prasekolah_Satu_Kajian_Meta_Analisis#pf6