You are on page 1of 4

4.

MP 0189 Módulo de prácticas profesionais non


laborais (40H.)

5. FC0003-2010 Inserción laboral e sensibilización


Formación profesional ocupacional. Plan 2021 ambiental e na igualdade de xénero (10h.)
6. FCOXXX24 Formación para a igualdade (8h.)
Código: TMVG0109
Duración 328 h. - 40h. De prácticas (5 h. diarias )

OPERACIÓNS AUXILIARES DE
1. Calendario
MANTEMENTO EN
28 de Abril ás 16:30 ENTRADA DO IES GARCÍA BARBÓN PROBAS DE
ELECTROMECÁNICA DE SELECCIÓN
01 xuño INICIO DO CURSO
VEHÍCULOS DO 1 DE XUÑO Ó 22 DE XUÑO
DO 23 DE XUÑO Ó 19 DE AGOSTO
16:00-21:00
09:00-14:00
26 de AGOSTO REMATE DO
Colectivo Traballadores/as desempregados/as CURSO
preferente
Requisitos de Ningún requisito de titulación
acceso
2. Dereitos e deberes
Curso nº 2020/000200
Módulos 1. MF0620_1: Mecanizado básico (90 horas) DEREITOS DO ALUMNADO:

2. MF0623_1: Técnicas básicas de mecánica de  Recibir a formación totalmente gratuíta.


vehículos (90 horas)  O alumnado terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a
Consellería de Economía, Emprego e Industria.
3. MF0624_1: Técnicas básicas de electricidade de  Recibir algún dos seguintes documentos:
vehículos (90 horas) o Un diploma oficial, nos casos e cos requisitos establecidos
segundo o curso sexa ou non modulado.
o Unha certificación polas horas e módulos a que asistisen,  Terán a obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos, asinar
cando o soliciten aqueles alumnos e alumnas que non teñan os controis de asistencia, rexistrar a súa entrada e saída do curso no
dereito a diploma. sistema de control biométrico e facilitar a documentación que lle ten que
 Para poder percibir calquera dos dous documentos anteriormente ser requirida pola entidade impartidora o día da selección para a
mencionados é necesario ter cursado un mínimo do 75% das horas de validación da acta, sobre o cumprimento dos criterios de acceso, así
cada módulo e/ou o 75% do total das horas do curso: como o primeiro día do curso ou o día da súa incorporación ao curso.
o Os/as alumnas/os que rematen con aproveitamento un ou Neste último caso, o alumno deberá entregar a documentación dentro dos
varios módulos formativos dun curso, independentemente de 3 primeiros días lectivos do curso ou dos 3 primeiros días lectivos desde
que se programase a especialidade completa ou a súa incorporación ao curso.
modularmente, e sempre que asistan como mínimo ao 75 %
das súas horas lectivas. o No seu caso, deben presentar a documentación acreditativa para a
exención do módulo de prácticas profesionais non laborais
regulado no correspondente certificado profesional. No mesmo
DEBERES DO ALUMNADO: período entregará documentación para a validación de outros
módulos de ser o caso.
 No momento da realización da proba e cando se trate de cursos de
especialidades formativas correspondentes a novos certificados de  Participar no desenvolvemento das clases.
profesionalidade de nivel 2 e 3, os alumnos e alumnas terán a obriga de  Utilizar correctamente a maquinaria e demais medios e instrumental que
presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso se poña á súa disposición.
para poder participar no curso. No seu caso, tamén deben presentar a  Non realizar de novo calquera módulo transversal da Dirección Xeral de
documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas Emprego e Formación cando conste na aplicación informática SIFO ou,
profesionais non laborais. de non constar, o xustifiquen documentalmente.
 Non realizar de novo os módulos formativos integrantes dunha
 Dentro da programación de formación profesional para o emprego especialidade formativa vencellada a un novo certificado de
financiada con fondos públicos, o alumnado que resulte seleccionado profesionalidade que xa tivesen cursados con aproveitamento.
para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente.  Solicitar as axudas no prazo de 30 días naturais desde a súa
Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro, salvo incorporación ou desde a nova situación que dea dereito a ela. A non
autorización expresa previa do/da respectivo/a xefe/a territorial, por formalización en tempo e forma desta solicitude dará lugar á perda do
causas excepcionais debidamente xustificadas. dereito á axuda.
 Comunicar calquera cambio que afecte ás circunstancias que deron lugar o Non seguir con suficiente aproveitamento a acción formativa ou
ao recoñecemento das distintas axudas. dificultar o seu normal desenvolvemento.
 Respectar os horarios de entrada, saída e descansos,así como seguir con o Negarse a efectuar os controis biométricos de asistencia.
aproveitamento o curso. o Non entregar a documentación requirida pola entidade formadora
ou a unidade administrativa correspondente, necesaria para dar
Será causa de exclusión: cumprimento á normativa aplicable.
 Incorrer nun número de faltas de asistencia sen xustificar superiores a 10
horas ao mes e sempre que non superen o 5 % do total de horas da acción Considéranse xustificadas as seguintes causas:
formativa, ou non seguir o curso con aproveitamento segundo criterio do
seu responsable.  Enfermidade.
 Correspondencia do 5% ( TAMÉN COMPUTAN OS RETRASOS) con  Consulta médica propia ou de familiares ata o primeiro grao ou persoas
respecto as HORAS DA ACCIÓN FORMATIVA. ao seu cargo.
 Presentar no centro colaborador os xustificantes das súas faltas de  Nacemento de fillo ou filla.
asistencia mediante documentos ou calquera outro medio que acredite, de  Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar ata o segundo
modo fidedigno o motivo da non asistencia no prazo de 3 días hábiles grao, 2 días na mesma localidade e 3 días en distinta localidade.
desde que se produzan. Se non se presentan nese prazo, a falta será  Realización de entrevistas ou probas para acceso ao emprego.
considerada sen xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral,  Asistencia a exames finais e outras probas de aptitude, de carácter oficial.
cun máximo de 25 horas ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato  Citación administrativa ou xudicial.
de traballo e a acreditación documental suficiente de superposición do  Permiso por violencia de xénero.
horario laboral co horario lectivo.  Outras causas expresamente autorizadas pola Xefatura Territorial da
 Igualmente será causa de exclusión incorrer en cinco incumprimentos Consellería de Economía, Emprego e Industria que resulte competente
horarios nun mes, sen xustificación. para a concesión da subvención.
 Enténdese por incumprimento horario cando a suma dos minutos de 3. Horario
atraso na hora de entrada, da saída con antelación e das ausencias durante
 O curso impartirase de luns a venres en horario de tarde: de 16:00h. a
parte das horas lectivas, sexa superior a 15 minutos por cada día lectivo,
sen causa xustificada. 21:00h, agás do 23 de xuño ata o 18 de agosto que se impartirá tamén
 Outras causas de exclusión: de luns a venres pero en horario de mañá, de 9.00 a 14.00 horas.
o Atentar contra os dereitos das persoas alumnas, do persoal
docente ou da entidade formadora.
 O módulo de PRÁCTICAS PROFESIONALES NON
LABORABLES, tendo en conta sempre a dispoñibilidade da HORARIO:
Do 4 de xuño ó 22 de xuño de 16:00 a 21:00
empresa, faranse 8 horas diarias Do 23 de xuño ó 30 de xuño de 09:00 a 14:00
4. Planificación temporal dos módulos 90H MF0624_1: TÉCNICAS BÁSICAS DE ELECTRICIDADE MF0624_1
OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO NA
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS DOCENTES: Jose Luis Fernández Sampedro
DATA: 30 de xuño ao 26 de xullo
COORDINADORA: CRISTINA SILVA SOUTO HORARIO:
De 09:00 a 14:00
10 H Inserción Laboral, sensibilización medioambiental e na FC0003
igualdade de xénero 90H MF0623_1: TÉCNICAS BÁSICAS DE MECÁNICA MF0623_1
DOCENTE: Cristina Silva Souto

DATA: 1-3 xuño


DOCENTES: Ismael Moeda Doval
HORARIO: 16:00 a 21.00 horas
DATA: 26 de xullo ao 19 de agosto
HORARIO:
8H Formación para a igualdade. FCOXXX24 De 09:00 a 14:00
40H MODULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NON MP0189
LABORABLES
DOCENTE: Cristina Silva Souto DOCENTES: Jose Luis Fernández Sampedro
DATA: 19 ó 26 de agosto
DATA: 3-4 xuño HORARIO: (8 horas segundo a dispoñibilidade da empresa)
HORARIO: 16:00 a 21.00 horas

Mf0620_1: MECANIZADO BÁSICO


90 H MF0620_1

DOCENTE: Santiago Fernández Rozada


Francisco Graña Vázquez

DATA: Do 4 de xuño ó 30 de xuño