You are on page 1of 10

ZADACI ZA STUDENTE BIOLOGIJE, školska 2007/08.

godina

STEHIOMETRIJA

4.9. Koliko se cm3 vode (u tečnom stanju) dobija reakcijom 3,0 ⋅ 1024 atoma vodonika sa
odgovarajućim brojem atoma kiseonika?
4.10. Sa koliko se atoma kiseonika jedini 108 mg aluminijuma pri građenju oksida?
4.11. Sa koliko se atoma ugljenika jedini 67,2 cm3 kiseonika (mereno pri normalnim uslovima)
pri građenju ugljenik(IV)-oksida?
4.12. Koliko cm3 amonijaka nastaje reakcijom 6,02 ⋅ 1021 atoma azota sa dovoljnom količinom
vodonika?
4.13. Koliko se grama gvožđe(II)-sulfida dobija iz 7,0 g gvožđa i 7,0 g sumpora?
4.14. Koliko se grama cink-oksida dobija iz 16,0 g cinka i 16,0 g kiseonika?
4.15. Kalcijum i kiseonik su u kalcijum-oksidu sjedinjeni u masenom odnosu 5:2. Koliko se
grama oksida dobija iz 20 g kalcijuma i 20 g kiseonika?
4.16. Koliko se grama gvožđe(II)-oksida dobija iz 14,0 g gvožđa i 3,00 g kiseonika?
4.17. Izračunati masu živa(II)-oksida koja se dobija iz 1,00 kg žive i 0,500 kg kiseonika?
4.18. Koliko se grama natrijum-fluorida dobija iz 60,0 g fluora i 60,0 g natrijuma?
4.19. Pomešano je 14,6 g HCl i 8,0 g NH3. Koliko je grama NH4Cl postalo? Naći masu gasa koji
je ostao po završetku reakcije.
4.20. Sa koliko atoma fosfora se jedini 2,8 dm3 kiseonika (mereno pri normalnim uslovima) pri
građenju anhidrida fosfitne (fosforaste) kiseline?
4.21. Pri oksidaciji 540 mg aluminijuma izreaguje 336 cm3 kiseonika (mereno pri normalnim
uslovima). U kom su masenom odnosu sjedinjeni aluminijum i kiseonik u tom oksidu?
4.22. Pri oksidaciji 1,62 g magnezijuma izreaguje 747 cm3 kiseonika (mereno pri normalnim
uslovima). U kom su masenom odnosu sjedinjeni magnezijum i kiseonik u ovom
jedinjenju?
4.23. Ako na izvesnoj temperaturi i pritisku izreaguje 5,25 dm3 azota sa 15,75 dm3 vodonika,
kolika će zapremina gasovitog amonijaka (mereno pod ovim istim uslovima) nastati?

4.24. Komad cinka, mase 4,6792 g, je potopljen u razblaženi rastvor sulfatne (sumporne)
kiseline. Kada je posle nekog vremena ovaj komad izvađen i osušen, ustanovljeno je da mu
je masa dvostruko manja od početne. Izračunati koliko se cm3 gasa (mereno pri normalnim
uslovima) izdvojilo prilikom hemijske reakcije koja se odigrala.

4.25. Komadu gvožđa mase 6,3276 g dodato je malo razblaženog rastvora hloridne (hlorovodonične)
kiseline. Tom prilikom izdvojilo se 1551,5 cm 3 gasa. Izračunati masu gvožđa koja je ostala
nerastvorena po završetku hemijske reakcije.
4.26. Sagorevanjem 28,80 g uzorka uglja dobijeno je 50,88 dm3 ugljenik(IV)-oksida (mereno pri
normalnim uslovima). Izračunati procenat ugljenika u ovom uglju.
4.27. Koliko grama neutralne (normalne) soli se dobija iz 0,300 mola fosfor(III)-oksida i
odgovarajuće količine magnezijum-hidroksida?
4.28. Prirodni dolomit sadrži 85,0 % magnezijum-karbonata. Kolika će se zapremina gasa,
mereno pri pritisku od 56,8 kPa i temperaturi od 19 oC, dobiti pri pečenju 0,250 t dolomita?
4.29. Izračunati zapreminu gasa, mereno pri pritisku od 90400 Pa i temperaturi od 15 oC, koja će
se izdvojiti pri dejstvu viška hloridne (hlorovodonične) kiseline na 20,0 kg krečnjaka koji
sadrži 90,0 % kalcijum-karbonata?
4.30. Žarenjem 42,15 g karbonata nekog zemnoalkalnog metala, oslobađa se 10,69 dm 3
ugljenik(IV)-oksida (mereno pri pritisku od 140 kPa i temperaturi od 87 oC). Izračunati
relativnu atomsku masu tog metala.
4.31. Pri zagrevanju 35,75 kg rude smitsonit (ZnCO3) izdvaja se 6,89 kg ugljenik(IV)-oksida
(ugljen-dioksida). Odrediti procentni sastav rude.

4.32. Smeša magnezijum-oksida i magnezijum-karbonata pri žarenju gubi 23 % svoje mase.
Izračunati koliko procenata magnezijum-oksida, a koliko procenata magnezijum-karbonata
sadrži ova smeša.

4.33. Pri reakciji dovoljne količine razblažene hloridne (hlorovodonične) kiseline sa 5,4 g nekog
metala koji u svojim jedinjenjima ima oksidacioni broj +3, izdvaja se 9,29 dm3 vodonika
(mereno pri pritisku od 600 mmHg i temperaturi od 25 oC). Izračunati relativnu atomsku
masu tog metala.

4.34. Masa od 3,45 g vlažnog kalcijum-hlorida rastvorena je u vodi. Za kvantitativno taloženje
hlorida iz ovako dobijenog rastvora bilo je potrebno 7,82 g srebro-nitrata. Izračunati
procenat (maseni) vode u polaznom uzorku vlažnog kalcijum-hlorida.

4.35. Srebrni novčić mase 9,70 g rastvoren je u nitratnoj (azotnoj) kiselini. Celokupno srebro iz
dobijenog rastvora je zatim istaloženo u obliku srebro-hlorida, dodatkom rastvora natrijum-
hlorida. Masa dobijenog taloga je iznosila 12,00 g. Odrediti procenat (maseni) srebra u
novčiću.

KONCENTRACIJE JONOVA U RASTVORIMA ELEKTROLITA. pH


VREDNOST U RASTVORIMA JAKIH ELEKTROLITA. REAKCIJE
NEUTRALIZACIJE

8.14. Odrediti koncentraciju jona Al3+ i NO3¯ u rastvoru aluminijum-nitrata koncentracije


0,08 mol ⋅ dm-3, ako je stepen disocijacije aluminijum-nitrata u ovom rastvoru 72 %.
8.15.
8.16. Koliko grama gvožđe(III)-hlorida treba rastvoriti u 750 cm3 vode da bi se dobio rastvor u
kome je koncentracija hloridnih jona tačno 0,10 mol⋅ dm-3. Stepen disocijacije gvožđe(III)
hlorida u ovom rastvoru iznosi 70%.
8.37. Koliko puta se promeni [OH−] u nekom rastvoru ako se njegova pOH-vrednost promeni za:
a) 0,25 jedinica; b) 3,0 jedinica?
8.38. Granula kalcijum-hidroksida mase 0,0280 g rastvorena je u bazenu zapremine 100,0 m 3.
Izračunati pH-vrednost nastalog rastvora.
8.39. Koncentracija H+ jona u rastvoru A je 800 puta veća nego u rastvoru B. Kolika je razlika
između pH vrednosti ova dva rastvora?
8.40. Izračunati pH-vrednost rastvora u čijih se 2,00 dm3 nalazi 9,00 ⋅ 10-4 g H+-jona.
8.41. Vodeni rastvor nekog elektrolita sadrži 1,70 ⋅ 10-9 g OH—-jona u 1,0 dm3. Izračunati pH-
vrednost tog rastvora.
8.42. Pod pretpostavkom da je u oba slučaja disocijacija potpuna, izračunati pH-vrednosti
sledećih rastvora: a) dvobazne kiseline koncentracije 3 ⋅ 10-5 mol ⋅ dm-3; b) jednokisele
baze koncentracije 4 ⋅ 10-4 mol ⋅ dm-3.
8.43. Izračunati koncentracije H+ i OH—-jona u rastvoru čija pH-vrednost iznosi 5,72.
8.44. Izračunati broj H+ i OH- jona u 50 cm3 rastvora čija je pH-vrednost 9,0.
8.45. Izračunati pH-vrednost vodenog rastvora koji sadrži 3,70 ⋅ 10-3 g kalcijum-hidroksida u
0,800 dm3 rastvora, uz pretpostavku da je disocijacija potpuna.
8.46. Koliko grama sulfatne (sumporne) kiseline sadrži 450 cm3 rastvora čija pH-vrednost iznosi
1,2, ako zbirni stepen jonizacije sumporne kiseline u ovom rastvoru iznosi 60 %?
8.47. Poređati sledeće rastvore po porastu baznosti: a) 6 ⋅ 1018 jona OH— u 1 dm3; b) 6 ⋅ 1019
jona H+ u 1 dm3; c) pOH = 8;
d) [H ] = 10 mol ⋅ dm ; e) [OH ] = 10 mol ⋅ dm .
+ -8 -3 — -4 -3

8.48. U četiri čaše se nalaze sledeći rastvori:


I pH = 8
II [OH-] = 10-7 mol ⋅ dm-3
III [H+] = 10-9 mol ⋅ dm-3
IV pOH = 8
Poređati ove rastvore po porastu njihove baznosti. Odgovor obrazložiti odgovarajućim
izračunavanjem.
8.49. Koliko ima jona H+ u a) 50 cm3; b) 50 dm3 rastvora čija
pH-vrednost iznosi 3,0?
8.50. Izračunati pH-vrednost rastvora koji u 125 cm3 sadrži 7,5 ⋅ 1019 hidroksidnih jona.
8.51. Izračunati pOH-vrednost rastvora sumporne (sulfatne) kiseline koncentracije 0,00050 mol
⋅ dm-3. (Pretpostaviti da je disocijacija potpuna.)
8.52. Odrediti koncentraciju H+ jona i izračunati pH-vrednost u rastvorima u kojima je
koncentracija OH- jona (mol⋅ dm-3):
a) 4,60 ⋅ 10 ; b) 5 ⋅ 10 ; c) 9,3 ⋅ 10 .
-4 -6 -9

8.53. Ako se u 1,20 dm3 nekog vodenog rastvora nalazi 6,84 ⋅ 1021 jona H+ (H3O+), odrediti pH-
vrednost tog rastvora.

8.54. 30,0 g natrijum-hidroksida je rastvoreno u 10,0 dm3 rastvora natrijum-hlorida,
koncentracije 0,050 mol⋅ dm-3. Izračunati pH- vrednost u dobijenom rastvoru, uz
pretpostavku da su elektrolitičke disocijacije natrijum-hlorida kao i natrijum-hidroksida
potpune.
8.55. Koliko je cm3 rastvora azotne (nitratne) kiseline koncentracije 0,0025 mol ⋅ dm-3 potrebno
za potpunu neutralizaciju 150 cm3 rastvora kalcijum-hidroksida čija pH-vrednost iznosi
9,0? Pretpostaviti da je disocijacija kalcijum-hidroksida potpuna.
8.56. Koliko cm3 rastvora kalijum-hidroksida, koncentracije 6,00 ⋅ 10-3 mol ⋅ dm-3, je potrebno
za neutralizaciju 250 cm3 rastvora sumporne (sulfatne) kiseline čija pH-vrednost iznosi
2,52? Pretpostaviti da je jonizacija sumporne kiseline potpuna.
8.57. Izračunati pH-vrednost rastvora dobijenog mešanjem 350 cm3 rastvora H2SO4 koncentracije
0,040 mol ⋅ dm-3 i 200 cm3 rastvora NaOH koncentracije 0,080 mol ⋅ dm-3.
8.58. U kom zapreminskom odnosu treba pomešati rastvor koji sadrži 9,80 g sumporne (sulfatne)
kiseline u 1 dm3, sa rastvorom koji sadrži 2,24 g kalijum-hidroksida u 1 dm 3, da bi se dobio
rastvor koji reaguje neutralno?
8.59. U kom zapreminskom odnosu treba pomešati rastvor koji sadrži 7,3 g hlorovodonične
(hloridne) kiseline u 1 dm3, sa rastvorom koji sadrži 3,7 g kalcijum-hidroksida u 1 dm 3, da
bi dobijeni rastvor reagovao neutralno?
8.60. Izračunati pOH-vrednost rastvora hloratne (hlorne) kiseline, u čijih se 200,0 cm3 nalazi 2,00
⋅ 1019 hloratnih jona.

PUFERI

11.5. Koji će od sledećih parova rastvorenih supstanci u vodi imati puferska svojstva: a) HCl,
KCl; b) NH4NO3, HNO3; c) K2HPO4, KH2PO4; d) Al(NO3)3, Al2(SO4)3; e) Na, H2O?
11.6. Smeša rastvora kog od sledećih parova supstanci će imati puferska svojstva: a) SrCl2,
HCl; b) LiClO4, LiClO3; c) KHSO4, H2SO4; d) NH4ClO3, NH3; e) NaNO3, HNO3?
11.7. U rastvor koji sadrži izvesnu količinu sulfidne (sumporvodonične) kiseline, dodata je ista
količina natrijum-sulfida. pH-vrednost rastvora, u poređenju sa polaznom: a) se smanjila,
b) je ostala neizmenjena; c) se povećala. Odgovor obrazložiti jonskim jednačinama
reakcija.
11.8. Kako se menja pH-vrednost acetatnog pufera, ako mu se doda ista zapremina vode?
11.9. Izračunati pH-vrednost puferskog sistema koji u 1,00 dm3 rastvora sadrži 0,22 mola NH3 i
−5 −3
0,37 mola NH4Cl. ( K b( NH3 ) = 1,8 ⋅ 10 mol ⋅ dm ).
11.10. Izračunati pH-vrednost rastvora pripremljenog rastvaranjem 8,20 g CH3COOH i 7,12 g
CH3COONa u dovoljnoj količini vode da se dobije 200 cm 3 rastvora. (Kiselinska
konstanta sirćetne kiseline iznosi: K k = 1,8 ⋅ 10 −5 mol ⋅ dm −3 ).
11.11. Izračunati pH vrednost pufera koji sadrži 0,45 molova benzoeve (benzoatne) kiseline i
0,75 molova kalijum-benzoata u 4,25 dm3 rastvora. (Konstanta elektrolitičke disocijacije
benzoeve kiseline Kk = 6,5 ⋅ 10-5 mol ⋅ dm-3).
11.12. Izračunati pH-vrednost puferskog rastvora nastalog mešanjem 140 cm3 rastvora metanske
(mravlje) kiseline, koncentracije 0,24 mol ⋅ dm-3 i 110 cm3 rastvora kalijum-metanoata
(kalijum-formijata) koncentracije 0,35 mol ⋅ dm-3. (Kiselinska konstanta mravlje kiseline
iznosi: Kk = 1,8 ⋅ 10-4 mol ⋅ dm-3).

11.14. Koliko molova natrijum-benzoata treba dodati u 1,00 dm3 rastvora benzoeve kiseline
koncentracije 0,15 mol ⋅ dm-3, da bi se dobio rastvor čija pH-vrednost iznosi 4,50?
(Kiselinska konstanta benzoeve kiseline iznosi: Kk = 6,5 ⋅ 10-5 mol ⋅ dm-3).
11.15. Izračunati pH-vrednost pufera koji u 1,00 dm 3 sadrži 0,20 mol K2HPO4 i 0,30 mol
NaH2PO4. (Konstante elektrolitičke disocijacije fosforne (fosfatne) kiseline iznose:
K k1 = 7,5 ⋅ 10 −3 mol ⋅ dm −3 ; K k 2 = 6, 2 ⋅ 10 −8 mol ⋅ dm −3 K k3 = 4, 2 ⋅ 10 −13 mol ⋅ dm −3 ).
11.16. Izračunati pH-vrednost puferskog rastvora koji u 350 cm3 sadrži 0,12 molova NaHCO3 i
0,080 molova Na2CO3. (Kiselinske konstante karbonatne (ugljene) kiseline iznose:
K k1 = 4,3 ⋅ 10 −7 mol ⋅ dm-3; K k 2 = 5,6 ⋅ 10 −11 mol ⋅ dm-3).

11.17. Koliko grama kalijum-laktata (so mlečne kiseline; Mr=128,2) treba dodati u 750,0 cm3
rastvora monobazne mlečne kiseline koncentracije 0,0500 mol ⋅ dm-3, da bi se dobio
puferski rastvor čija pH-vrednost iznosi 4,10? (Konstanta elektrolitičke disocijacije
mlečne kiseline iznosi: Kk = 1,4 ⋅ 10-4 mol ⋅ dm-3).
11.18. pH-vrednost krvne plazme iznosi 7,40. Uz pretpostavku da je osnovni pufer krvi
HCO3− / H 2CO 3 , izračunati odnos koncentracija jona HCO3− i molekula H 2 CO3 . (Konstante
−7 −3
elektrolitičke disocijacije ugljene (karbonatne) kiseline iznose: K k1 = 4, 2 ⋅ 10 mol ⋅ dm ;
K k 2 = 4,8 ⋅ 10 −11 mol ⋅ dm −3 ).
11.19. Na raspolaganju su slabe monokisele baze čije konstante elektrolitičke disocijacije
iznose: a) 1,4 ⋅ 10-4 mol ⋅ dm-3; b) 2,6 ⋅ 10-6 mol ⋅ dm-3; c) 4,8 ⋅ 10-8 mol ⋅ dm-3 i
d) 3,9 ⋅ 10-9 mol ⋅ dm-3. Koju od ove četiri baze (u kombinaciji sa njenom hloratnom
soli) je najpogodnije upotrebiti za spravljanje puferskog rastvora čija će pH-vrednost
iznositi 5,80? Zašto?

11.20. Na raspolaganju je natrijum-oksalat (Na2C2O4), natrijum-hidrogenoksalat (NaHC2O4) i
oksalna kiselina (H2C2O4). Koje dve od ove tri supstance, i u kom molskom odnosu, treba
upotrebiti da bi se napravio puferski rastvor čija pH-vrednost iznosi 2,00? (Kiselinske
−2 −3
konstante oksalne kiseline iznose: ( K k1 = 5,9 ⋅ 10 mol ⋅ dm ;
K k 2 = 6, 4 ⋅ 10 −5 mol ⋅ dm −3 ).

11.21. 1,50 dm3 nekog puferskog rastvora sadrži 0,28 molova propanske (propionske;
propanoatne) kiseline i 0,24 mola natrijum-propanoata. Izračunati pH-vrednost ovog
puferskog rastvora: a) pre dodatka kiseline ili baze; b) po dodatku 0,040 molova azotne
kiseline; c) po dodatku 0,020 molova kalcijum-hidroksida. (Kiselinska konstanta
propionske kiseline iznosi: Kk = 1,3 ⋅ 10-5 mol ⋅ dm-3).

11.22. Puferski rastvor je dobijen rastvaranjem 12,5 g NH3 i 50,0 g NH4Cl u dovoljnoj količini
vode da se dobije 6,25 dm3 rastvora. Izračunati pH-vrednost ovog rastvora: a) pre dodatka
kiseline ili baze; b) po dodatku 2,80 g KOH; c) po dodatku 4,90 g H 2SO4. (Bazna
konstanta amonijaka iznosi Kb = 1,8 ⋅ 10-5 mol ⋅ dm-3).

11.23. a) Izračunati pH-vrednost rastvora u kome koncentracije NH3 i NH4NO3, iznose 0,25
mol⋅ dm-3, odnosno 0,15 mol⋅ dm-3. b) Kolika će biti pH-vrednost ovog rastvora, ako se u
njegovih 65,0 cm3 doda 10,0 cm3 rastvora HNO3 koncentracije 0,10 mol⋅ dm-3? (
K b( NH3 ) = 1,8 ⋅ 10 −5 mol ⋅ dm −3 )

11.24. Pufer je napravljen rastvaranjem 0,160 molova nitritne (azotaste) kiseline i 0,120 molova
natrijum-nitrita u dovoljnoj količini vode da se dobije 0,800 dm3 rastvora. Izračunati pH-
vrednost ovog rastvora: a) pre dodatka kiseline ili baze; b) posle dodatka 1,12 g KOH; c)
posle uvo|enja 448 cm3 gasovitog hlorovodonika (mereno pri normalnim uslovima).
(Kiselinska konstanta azotaste kiseline iznosi: Kk = 4,5 ⋅ 10-4 mol ⋅ dm-3).

JEDNAČINE REDOKS REAKCIJA

13.6. Izračunati oksidacioni broj hlora u svakom od sledećih jedinjenja: a) HClO3; b) NaClO2; c)
PCl5; d) NaCl; e) NaOCl; f) PCl5.
13.7. Koliki je oksidacioni broj hlora u: a) kalijum-perhloratu; b) natrijum-hloratu;
c) elementarnom hloru?
13.8. Izračunati oksidacioni broj fosfora u svakom od sledećih jedinjenja: a) K3PO4; b) POCl3;
c) PH3; d) H3PO3; e) P4O10.
13.9. Izračunati oksidacioni broj mangana u svakom od sledećih jedinjenja: a) MnO2; b)
H2MnO4; c) Mn2O3; d) MnO; e) KMnO4; f) MnSO4.
13.10. U kojim od sledećih jedinjenja jod ima oksidacioni broj +5: a) HIO3; b) KI; c) I2O5;
d) NH4IO4?
13.11. Koliki je oksidacioni broj sumpora u: a) anhidridu sumporaste kiseline: b) kalijum-
hidrogensulfidu; c) natrijum-sulfitu; d) anhidridu sumporne kiseline; e) sumpornoj
kiselini?
13.12. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja koja mogu da se koriste i kao oksidaciona i
kao redukciona sredstva, zavisno od toga sa čime reaguju:
a) HNO2, KClO2, H2SO4, H2S, H2O2;
b) HNO3, MnO2, HClO3, KMnO4, CO;
c) H2O2, NaClO2, KNO2, H2SO3, SO2;
d) SO3, P4O10, HCl, NaClO4, MnO2?
13.13. U kom nizu se nalaze samo one supstance koje mogu da se koriste isključivo kao
oksidaciona sredstva:
a) Cu, HBr, H2O2, Na, KNO2;
b) H2SO4, HNO3, KMnO4, O2, KClO4,
c) HClO4, H2O2, K2MnO4, KBrO2, Cl2;
d) KNO2, Hg, C, O2, KJ?
13.14. Napisati polureakcije oksidacije i redukcije, navesti koja je supstanca oksidaciono, a koja
redukciono sredstvo i odrediti koeficijente u sledećoj hemijskoj jednačini reakcije:
KClO3 + FeSO4 + H 2SO4 → KCl + Fe2(SO4)3 + H 2O
13.15. Odrediti koeficijente i navesti koja je supstanca oksidaciono, a koja redukciono sredstvo
u sledećoj hemijskoj jednačini reakcije:
HNO 2 + KMnO 4 + H 2SO 4 → HNO 3 + MnSO 4 + K 2SO 4 + H 2O
13.16. Napisati polureakcije oksidacije i redukcije i izjednačene hemijske jednačine reakcija:
a) I2 + Cl2 → HIO3 + HCl
b) Cl2 + NaOH → NaClO3 + NaCl
c) Zn + KNO3 + KOH → K2[Zn(OH)4] + NH3
d) Mg + H2SO4(konc.) → MgSO4 + S + H2O
e) NaNO2 + NaI + H2SO4 → NO + I2 + Na2SO4
f) N2H4 + Zn + KOH → NH3 + K2[Zn(OH)4]
13.17. Izjednačiti sledeće hemijske jednačine reakcija:
a) HClO3 → ClO2 + HClO4
b) (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3
c) S + KOH → K2SO3 + K2S
d) F2 + H2O → HF + O2
e) H3PO3 → H3PO4 + PH3
f) H2SO3 + H2S → S + H2O
g) I2 + KOH → KIO3 + KI
Posebno označiti reakcije disproporcionisanja, simpropor-cionisanja i unutar-molekulske
oksidoredukcije.
13.18. Napisati polureakcije oksidacije i redukcije i zatim izjednačiti hemijske jednačine
sledećih reakcija:
a) H2O2 + I2 → HIO3
b) H2O2 + PbO2 → Pb(OH)2 + O2
c) H2O2 + KMnO4 → MnO2 + KOH + O2
d) H2O2 + KClO3 → KCl + O2 + H2O
Navesti u kojim slučajevima je vodonik-peroksid imao ulogu oksidacionog, a u kojim
redukcionog sredstva.
13.19. Napisati polureakcije oksidacije i redukcije, navesti šta je oksidaciono a šta redukciono
sredstvo i naći koeficijente u sledećim hemijskim jednačinama reakcija:
− + 2+
a) Cu (s) + NO3(aq ) + H (aq ) → Cu (aq ) + NO 2(g)
2− − + 3+
b) Cr2 O 7(aq ) + Cl (aq ) + H (aq ) → Cr(aq ) + Cl 2(g)
13.20. Pri reakciji bakra sa koncentrovanom nitratnom (azotnom) kiselinom nastaje bakar(II)-
nitrat, azot(IV)-oksid (azot-dioksid) i voda. Koliko će se cm3 azot-dioksida (mereno pri
normalnim uslovima) osloboditi pri reakciji 7,1 mg bakra sa dovoljnom količinom
koncentrovane azotne kiseline?
13.21. Pri reakciji kalijum-permanganata sa vodoniksulfidom (sumporvodonikom) u kiseloj
sredini (sumporna kiselina) nastaje mangana(II)-sulfat, kalijum-sulfat, sumpor i voda.
Koliko grama sumpora nastaje uvođenjem 5,6 dm3 sumporvodonika (mereno pri
normalnim uslovima) u rastvor kalijum-permanganata?
13.22. Pri reakciji mangan(IV)-oksida i hlorovodonične kiseline nastaje mangan(II)-hlorid, hlor
i voda. Koliko cm3 hlora (normalni uslovi) nastaje dejstvom 800,0 cm3 rastvora
hlorovodonične kiseline koncentracije 0,0500 mol ⋅ dm-3 na dovoljnu količinu
mangan(IV)-oksida?
13.23. Pri reakciji rastvora kalijum-permanganata sa vodonik-sulfidom i sulfatnom
(sumpornom) kiselinom, nastaju: sumpor, mangan(II)-sulfat, kalijum-sulfat i voda.
Koliko će molova mangan(II)-sulfata nastati, ako u reakciji učestvuje 2,8 dm 3 (normalni
uslovi) redukcionog sredstva?
13.24. Pri reakciji rastvora kalijum-permanganata sa vodonik-sulfidom i sulfatnom
(sumpornom) kiselinom nastaju: sumpor, mangan(II)-sulfat, kalijum-sulfat i voda. Koliko
će se dobiti molova sumpora, ako u reakciji učestvuje 1792 cm3 redukcionog sredstva?

NAČINI IZRAŽAVANJA KVANTITATIVNOG SASTAVA RASTVORA

6.12. Koliko se cm3 rastvora aluminijum-hlorida koncentracije 2,00 mol ⋅ dm-3 može dobiti od
26,7 g te soli?
6.13. Koliko se cm3 rastvora srebro-nitrata koncentracije 0,250 mol ⋅ dm-3 može dobiti od 6,80 g
te soli?
6.14. Koliko je grama natrijum-nitrita potrebno za pripremanje 750 cm3 rastvora koncentracije
0,15 mol ⋅ dm-3?
6.15. 1,0 kg kalcijum-karbonata je preliven sa 15 dm3 hlorovodonične (hloridne) kiseline i pri
reakciji se oslobodilo 168 dm3 gasa (mereno pri normalnim uslovima). Naći količinsku
koncentraciju upotrebljenog rastvora hlorovodonične (hloridne) kiseline.
6.16. Koliko se cm3 rastvora H2SO4 koncentracije 0,50 mol ⋅ dm-3 može pripremiti od 15 cm3
rastvora koncentracije 2,5 mol ⋅ dm-3?
6.17. Izračunati koncentraciju (mol ⋅ dm-3) rastvora dobijenog mešanjem 200 cm3 rastvora koji
sadrži 39,5 g kalijum-sulfata u 1,0 dm3 i 300 cm3 rastvora koji sadrži 31,6 g iste supstance u
1,0 dm3?
6.18. Koliko se grama kalijum-hlorida dobija potpunim isparavanjem vode iz 300 cm3 rastvora
koncentracije 8,0 mmol ⋅ dm-3?
6.19. Koliko je cm3 rastvora koji u 1 dm3 sadrži 20,2 g kalijum-nitrata, potrebno za pravljenje
400 cm3 rastvora koji u 1 dm3 sadrži 0,05 molova ove soli?
6.20. Koliko je potrebno cm3 rastvora koji sadrži 22,2 g kalcijum-hlorida u 1 dm 3, za pripremanje 50
cm3 rastvora koncentracije 0,02 mol ⋅ dm-3?
6.21. Koliko molova kisele soli nastaje reakcijom bez ostatka 0,075 mola magnezijum-hidroksida
sa 600 cm3 rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,125 mol ⋅ dm-3?
6.22. Koliko će se dobiti molova neutralne (normalne) soli dejstvom 50 cm3 rastvora fosforne
(fosfatne) kiseline koncentracije 3,2 mol ⋅ dm-3 na odgovarajuću količinu magnezijum-
oksida?
6.23. Koliko grama bazne soli će se dobiti pri reakciji potrebne količine kalcijum-hidroksida sa
125 cm3 sumporne (sulfatne) kiseline koncentracije 0,800 mol ⋅ dm-3?
6.24. Koliko grama kisele soli nastaje pri reakcije potrebne količine magnezijum-hidroksida sa
400,0 cm3 rastvora sumporne (sulfatne) kiseline koncentracije 0,200 mol ⋅ dm-3?
6.25. Koliko grama sekundarnog kalcijum-fosfata nastaje pri reakciji dovoljne količine kalcijum-
hidroksida sa 400 cm3 rastvora fosforne (fosfatne) kiseline čija je koncentracija 0,250 mol ⋅
dm-3?
6.26. U 75 cm3 rastvora, koji sadrži 5,85 g natrijum-hlorida u 1,00 dm 3, dodato je 125 cm3 vode.
Kolika je molarna (količinska) koncentracija ovako dobijenog rastvora?
6.27. Izračunati molsku masu dvobazne kiseline, ako je za potpunu neutralizaciju 2,70 g te
kiseline potrebno 200 cm3 rastvora jednokisele baze čija je koncentracija 0,30 mol ⋅ dm-3.
6.28. Koliko se molova kalijum-hlorida nalazi u 1,00 dm3 rastvora dobijenog mešanjem 150,0
cm3 rastvora koncentracije 2,00 mol ⋅ dm-3 i 250,0 cm3 rastvora koncentracije
3,00 mol ⋅ dm-3?
6.29. Koliko molova glukoze (C6H12O6) se nalazi u 2 dm3 rastvora dobijenog mešanjem 100 cm3
rastvora koji sadrži 45 g glukoze u 1 dm 3 i 400 cm3 rastvora koji sadrži 90 g glukoze u 1
dm3?
6.30. Odrediti molsku masu dvokisele baze, ako je za potpunu neutralizaciju 1,03 g te baze
potrebno 30,0 cm3 rastvora jednobazne kiseline koncentracije 0,40 mol ⋅ dm-3.
6.31. Masa od 1,0035 g (NH4)2Zn(SO4)2 ⋅ 6H2O (amonijum-cink-sulfat heksahidrat) je rastvorena
u potrebnoj količini vode, tako da je dobijeno 250 cm3 rastvora. Izračunati koncentraciju
(mol ⋅ dm-3) jona koji nastaju disocijacijom ove soli u dobijenom rastvoru (pod
pretpostavkom da je disocijacija potpuna).
6.32. Koliko cm3 vode treba ispariti iz 600 cm3 rastvora koji sadrži 5,55 g kalcijum-hlorida u
1,00 dm3, da bi se dobio rastvor čija je koncentracija 0,500 mol⋅ dm-3?
6.33. Odrediti procenat metanola i procenat (mas.) vode u rastvoru dobijenom mešanjem 5,4
mola metanola i 49 molova vode.
6.34. Koliko je grama 8,00 %-tnog rastvora kalijum-sulfata potrebno da bi se potpunim
isparavanjem vode dobilo 5,80 g čvrstog bezvodnog kalijum-sulfata?
6.35. Gustina 96,0 %-tnog rastvora sumporne (sulfatne) kiseline iznosi 1,84 g ⋅ cm-3. Odrediti: a)
masu 219 cm3 ovog rastvora; b) masu čiste kiseline u 250 cm3 ovog rastvora.
6.36. Koliko je cm3 10,0 %-tnog rastvora sumporne (sulfatne) kiseline, gustine 1,07 g ⋅ cm-3,
potrebno za neutralizaciju rastvora koji sadrži 67,2 g kalijum-hidroksida?
6.37. Koliko se molova kalijum-hidroksida nalazi u 3,00 dm3 rastvora koji je 26,0 %-tni (mas.)?
Gustina ovog rastvora je 1,24 g ⋅ cm-3.
6.38. Gustina 36 %-tnog rastvora hlorovodonične (hloridne) kiseline iznosi 1,19 g ⋅ cm-3. Koliko
cm3 ovog rastvora je potrebno za pravljenje 700 cm3 rastvora koncentracije
0,20 mol ⋅ dm-3?
6.39. Koliko cm3 koncentrovane (96 %-tne) H2SO4, gustine 1,8 g ⋅ cm-3, treba odmeriti za
pravljenje 1,2 dm3 rastvora koncentracije 0,35 mol ⋅ dm-3?
6.40. Koliko je cm3 koncentrovane (maseni udeo w = 0,630) HNO3, gustine 1,40 g ⋅ cm-3,
potrebno za pripremanje 250 cm3 rastvora koncentracije 0,600 mol ⋅ dm-3?
6.41. Izračunati procentni sadržaj natrijum-hidroksida u rastvoru koji nastaje posle reakcije 50 g
natrijuma i 200 g vode.
6.42. Za neutralizaciju 0,70 g rastvora natrijum-hidroksida utrošeno je 30 cm3 rastvora
jednobazne kiseline čija je koncentracija 0,27 mol ⋅ dm-3. Koliki je procentni (mas.) sadržaj
NaOH u polaznom rastvoru?
6.43. Rastvor natrijum-hidroksida, čiji je maseni udeo w = 0,50, ima gustinu od 1,53 g ⋅ cm-3.
Koliko grama natrijum-hidroksida sadrži 1,00 dm3 ovog rastvora?
6.44. Koliko je cm3 koncentrovane fosfatne (fosforne) kiseline, gustine 1,7 g⋅ cm-3 (maseni udeo
w = 0,85), potrebno za pravljenje 1,5 dm3 rastvora koncentracije 0,060 mol ⋅ dm-3?
6.45. Do koje zapremine treba razblažiti 500,0 cm3 20,0 %-tnog rastvora NaCl
(ρ = 1,152 g ⋅ cm-3) da bi se dobio 8,50 %-tni rastvor?
6.46. Iz 800 g 50 %-tnog rastvora H2SO4 ispareno je 200 cm3 vode. Kolika je procentna
−3
koncentracija zaostalog rastvora? (ρH2O ≈ 1 g ⋅ cm )
6.47. Gustina 26 %-tnog rastvora KOH iznosi 1,24 g ⋅ cm-3. Koliko se molova KOH nalazi u 15
dm3 ovog rastvora?
6.48. Koliko je grama Na2S2O3 potrebno za pripremanje 2,50 dm3 16,0 %-tnog rastvora
(ρ = 1,075 g ⋅ cm-3)?
6.49. Koliko je dm3 20 %-tnog (mas.) rastvora hlorovodonične (hloridne) kiseline, gustine 1,10 g
⋅ cm-3 potrebno za potpuno rastvaranje 42,16 g magnezijum-karbonata?
6.50. Koliko vode treba sipati u 250 cm3 20,0 %-tnog rastvora sumporne (sulfatne) kiseline,
gustine 1,14 g ⋅ cm-3, da bi se dobio 8,00 %-tni rastvor?
6.51. Koliko je cm3 koncentrovane hlorovodonične (hloridne) kiseline, gustine 1,19 g ⋅ cm-3,
koja sadrži 36,0 % (mas.) hlorovodonika, potrebno za pripremanje 24,5 dm3 rastvora čija će
koncentracija biti 0,110 mol ⋅ dm-3?
6.52. Izračunati mase FeSO4⋅ 7H2O i vode, potrebne za pripremanje 150 g 14,0 %-tnog rastvora
FeSO4.
6.53. Koliko grama magnezijum-sulfata heptahidrata treba rastvoriti u 200 molova vode da bi se
dobio 5,0 %-tni rastvor magnezijum-sulfata?
6.54. Koliko je grama Glauberove soli (Na2SO4 ⋅ 10H2O) i koliko grama vode, potrebno za
pripremanje 600,0 g 11,3 %-tnog (mas.) rastvora natrijum-sulfata?
6.55. U 108 cm3 88,0 %-tnog rastvora sumporne (sulfatne) kiseline (gustine 1,81 g ⋅ cm-3)
dodato je 540 cm3 vode. Izračunati molaritet (količinsku koncentraciju) ovako dobijenog
razblaženog rastvora.
6.56. Koliko cm3 12,0 %-tnog rastvora Na2CO3 (gustine 1,10 g ⋅ cm-3) je potrebno za
pripremanje 750 cm3 rastvora Na2CO3 čija će koncentracija biti 0,250 mol⋅ dm-3?
6.57. Izračunati procentni sadržaj H2SO4 u rastvoru sumporne (sulfatne) kiseline gustine 1,60 g ⋅
cm-3, ako se zna da je za potpunu neutralizaciju 45,0 cm3 ovog rastvora potrebno 900 cm3
rastvora KOH koncentracije 1,0 mol ⋅ dm-3.
6.58. 10,4 cm3 rastvora sumporne (sulfatne) kiseline čija je gustina 1,52 g ⋅ cm-3 je razblaženo
vodom do 100 cm3. Za neutralizaciju 1,0 cm3 ovako dobijenog rastvora potrebno je 4,0 cm3
rastvora KOH, čija je koncentracija 0,5 mol ⋅ dm-3. Izračunati procentni sadržaj sumporne
kiseline u prvobitnom rastvoru.
6.59. Gustina 9,0 %-tnog (mas.) rastvora saharoze, C12H22O11, iznosi 1,035 g ⋅ cm-3. Izračunati
molalnost i molarnost ovog rastvora.
6.60. Izračunati molalitet 14,7 %-tnog rastvora olovo(II)-nitrata.
6.61. Gustina 27,0 %-tnog rastvora sumporne (sulfatne) kiseline iznosi 1,20 g ⋅ cm-3. Izračunati
molalitet ovog rastvora.
6.62. Izračunati molske udele etanola i vode u rastvoru koji sadrži 322 g etanola i 378 g vode.
6.63. Koliko cm3 vode treba dodati u 80 cm3 rastvora koji u 1,00 dm3 sadrži 25,0 g glukoze, da bi
se dobio rastvor koji u 1,00 dm3 sadrži 5,00 g glukoze?