You are on page 1of 337

POVILAS

PEIULAITIS

IT PAIMKITE GYV

Atsiminimai

L I E T U V O S POLITINI KALINI IR TREMTINI SJUNGA 1993

KAUNAS

PRATARM iuos p r i s i m i n i m u s skiriu u v u s i p a r t i z a n artimies i e m s ir v i s i e m s L i e t u v o s m o n m s , s l p u s i e m s , maitinusiems, s l a u g i u s i e m s ir v i s o k e r i o p a i r m u s i e m s p a r t i z a n u s . T e g u l ateities k a r t o s ino, kokia k a i n a reikia mokti u prarast laisv. Likimas m a n s k y r p e r g y v e n t i v i s A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o o k u p a c i j , patirti j o s i a u r u m u s n u o 1944 met, kol 1989-aisiais b u v a u n u b l o k t a s V a k a r pasaul. P e r j a u nuo p r a d i o s iki p a b a i g o s p a r t i z a n p a s i p r i e i n i m o kovas, ekist klastas, i a u r u m u s , p r o v o k a c i j a s . 1952 m e t a i s k l a s t a b u v a u s u i m t a s , p e r j a u Sibiro g u l a g u s . P a r t i z a n kov v a d o v y b s n e m i n j a u , nes tai a n k s iau b u v o a p r a y t a Juozo L u k o s - D a u m a n t o ir kit pris i m i n i m u o s e . D a u g i a u r a a u apie eilini p a r t i z a n kasdienin g y v e n i m ir kovas, n e s jie pirmieji s t o j o k o v o s lauk ginti s a v o k r a t o . Tik v l i a u t v e r i a s i o r g a n i z a c i j o s , k u r i a s i v a d o v y b s , i r e n k a m i v a d a i , ir v i s i buriasi b e n d r kov. V i s a tai v y k o l a b a i sunkiai, n e s n e b u v o didelio p a t y r i m o , n e b u v o p a r e n g t k a d r . Todl p i r m a i s i a i s part i z a n a v i m o m e t a i s teko b r a n g i a i mokti. D a u g i a u s i a partizan ir u v o p i r m a i s i a i s p a s i p r i e i n i m o m e t a i s . L i e t u v o s k a r i n i n k i j o s m a a i buvo belik. D a u g u m a r e t a v o b o l e v i k a i 19401941 metais, k i t u s s u n a i k i n o , o dar kiti p r a d j o dirbti k a r t u su b o l e v i k a i s , g a u d a m i u n u o p e l n u s g e r e s n lov. Kai k a m p i r m a i s i a i s o k u p a c i j o s m e t a i s p a v y k o i s i s a u g o t i . I j d a u g u m a p a s i t r a u k V a k a r u s . Nors ten jie k r v a i r i u s g e l b j i m o ir laisvinimo komitetus, bet tai k o v o j a n i a i L i e t u v a i nieko n e d a v , nes ir ten bolevik a g e n t a i t u r j o didel t a k . J i e v i s a i p k u r s t , s k a l d , t a r p u s a v y j e kirino, s t e n g d a m i e s i kuo d a u g i a u pakenkti i e i v i j a i . Taip i e i v i j a ir n e p a j g s u d a r y t i v i e n i n g o L i e t u v o s l a i s v i n i m o komiteto, kuris v i e n u b a l s u utart Lietuv p a s a u l i o a k y s e . V a k a r radijo bangomis skleidiama propaganda, kad bsite laisvi
3

nuo pirmos ar penkioliktos dienos, taip pat Lietuvai nepadjo. Atvirkiai tuo labiau p a s i n a u d o j o ekistai, dar d a u g i a u priddami nuo s a v s , kad tik greiiau iprovokuot j i e m s prieik ar p a v o j i n g asmen. ms brio partizan g r e t a s buvo s u j d a u g i a u s i a kinink vaikai, nenorj kariauti nei u vokieius, nei u r u s u s , nes ir tuos, ir tuos laik vienodais okupantais. Nuo 1944 met iemos ms b r y s vadinosi Geleinio V i l k o " briu. Po iemkelio kautyni 1945 m. v a s a r i o mn. j i s buvo performuotas Tauro" a p y g a r d o s algirio" rinktin. 1947 m. buvo s u k u r t a Biruts rinktin D a r i a u s ir Girno tvonijoje, o j o s v a d u buvo Juozas Luka-Daumantas. Jam i v y k u s usieni, v a d o v y b keitsi. Kai vieni uvo, kiti perm j p a r e i g a s . Kova v y k o iki paskutinio kario. Biruts rinktins veiklos sritis buvo Kauno miestas ir dalis S u v a l k i j o s krato. Nemunas s k y r nuo A u k t a i t i j o s . P a p i k e s , Kardokus ir Kazl Rd nuo algirio" rinktins s k y r M a r i j a m p o l s plentas iki Maurui ir Garliav o s m i k a s iki Pakuonio, siekiant Nemun. Ms k r a t o p a r t i z a n a m s buvo s u n k i a u s i a i v i s o s Tauro" a p y g a r d o s , nes netoliese laiksi dideli soviet kariuomens daliniai, kurie greitai p r i s i s t a t y d a v o v y k i o viet. Tekdavo s t a i g i a i manevruoti, keisti padt. Kauno apylinkse po karo buvo lik d a u g tui ki, kuriuos vis laik pldo ateiviai i R u s i j o s . Dl to kova buvo ilga ir sunki. Taiau Kaun ir S u v a l k i j o s krat g a n a s k m i n g a i p a v y k o a p g i n t i nuo a t j n . Ypa a k t y v i a i partizan kov rm vietiniai g y v e n t o j a i . Be j p a g a l b o s bt b u v s u n k u isilaikyti. Bet per ilg laik d a u g u m m u m s palanki moni a r e t a v o , itrm, k i u s idrask. Gyvenimas vis laik sunkjo. V a k a r p r o p a g a n d a p a g a l i a u niekas nebetikjo, nes j k a l b o s nesiderino su g y v e n i m u . Nors atrod, kad j politika ms a t v i l g i u yra palanki visi vienodai nekent bolevikins s a n t v a r k o s , nekent atjn, taiau p a m a u ir V a k a r a i p r a d j o t a i k s t y t i s su g y v e n i m o realybe, nes mat, kad kol kas kito kelio nra, o g y v e n t i reikia. Taip mes likome vieni, pasaulio umirti ir isiadti. Taiau nepasimetme. V i s i buvome sitikin, kad ms k o v a yra v e n t a kova u Lietuv, kad jei ne dabar, tai k a d a nors ms k r a u j u bus ipirkta laisv. O kaip m e s atlikome s a v o m i s i j , tegul vertina istorija. Povilas PEIULAITIS

BOLEVIZMO

MKLA

ARTJA

Nerami 1944-j v a s a r a . Vokieiai t r a u k i a s i . Po kaimus ir m i e s t e l i u s s k l i n d a v a i r i a u s i o s k a l b o s ir p a s k a l o s . Visi s u s i r p i n , k a t n e m o n i j a i s u g r s b o l e v i z m a s . Rus a g e n t a i , v e i k L i e t u v o j e , v a r didiul p r o p a g a n d, k a d k o m u n i z m a s j a u pasikeits. Sovietai k a r t u s u A m e r i k a k a r i a u j a p r i e V o k i e t i j , todl ir v i s a b o l e v i z m o s i s t e m a jau e s a n t i kitokia. Soviet k a r i u o m e n u s i s i u v o antpeius, politruk nebra, atseit e i n a m a d e m o k r a t i j . Toki p r o p a g a n d L i e t u v o j e s k l e i d p o g r i n d y j e v e i k u s i o s bolevik o r g a n i z a c i j o s , kurios b u v o g e r a i aprpintos v a l i u t a , s p a u d a ir g i n k l a i s . Netgi j o k a l b o s , k a d P a b a l t i j o k r a t u o s e r u s a i n e p a s i l i k s i . Taip b u v o s t e n g i a m a s i kuo d a u g i a u moni s u l a i k y t i nuo e m i g r a c i j o s V a k a r u s . D a u g u m a s v y r , tinkam vokiei k a r i u o m e n , g y veno p u s i a u n e l e g a l i a i , n e g a l j o r o d y t i s v i e o s e v i e t o s e , y p a miestuose, n e s vokieiai j u o s g a u d . J a u n e s n i o j o a m i a u s v a i k i n u s m Reicho t a r n y b , kio ir k i t i e m s darbams. Frontas j a u b u v o p r i a r t j s prie Nemuno ties K a u n u . S u v a l k i j o j e pilna vokiei k a r i u o m e n s , ji traukiasi, taiau labai i lto. V a r o s i didiules b a n d a s g y v u l i , k u r i e n u n i o k o j a l a u k u s , p a l i k d a m i p l y n e s . Vokieiai s a k o , j o g R u s i j o j e niekas nepasikeit, tik b o l e v i k a i v a r o p r o p a g a n d, k a d m o n s n e s i t r a u k t V a k a r u s . Lietuvos jaunimas, niekur nedalyvavs, nesiruo t r a u k t i s su vokieiais, n e s nei v i e n i e m s , nei kitiems nebuvo n u s i k a l t s . D a u g u m a s t o j o P l e c h a v i i a u s a r m i j , nor d a m i ginti s a v o k r a t . Taiau, kai vokieiai, p a n a u d o j klast, P l e c h a v i i a u s a r m i j i v a i k , likome v i s k a m abej i n g i . Laukme, kas b u s toliau. 1944 m. liepos p a b a i g o j e r u s k a r i u o m e n s d a l i n i a i j a u p e r s i k e l i a per Nemun ir pasiekia S u v a l k i j . kininkai su g y v u l i a i s t r a u k i a s i d i d e s n i u s m i k u s , y p a k a d i s a u g o t s a v o d i d i a u s i turt arkl. Ms sodyba 5

b u v o T v a r k i k i kaime, G a l i a v o s v a l s i u j e (Kauno r a j . ) . eim p a s i d a l i j u s i dvi g r u p e s . Ttis su broliu J o n u liko n a m i e , o kiti p a s i t r a u k u P a r I Girnink k a i m p a s Juoz Bilsk. A r k l i u s laikme p a s l p Kazl R d o j e . Liepos 24 d., po piet, pasirod pirmieji r u s t a n k a i , kuri keletas r o p o j o Bilskio s o d y b . M u d u su J u o z u B i l s k i u e i n a m e sod p a s i v a l g y t i r u s i k u s t a n k u s . Ilips i t a n k o k a r i k i s p a k l a u s , ar nra vokiei. B i l s k i s m o k j o r u s k a l b ir p a a i k i n o , k a d v a k a r tai buvo, o dab a r nematyti. M u m s b e s i d a i r a n t , s t a i g a v i e n a s t a n k a s s u b u r z g ir s u k a tiesiai mane. A o k u o n , o j i s vl s t a i g i u poskiu ant m a n s . T a d a a g r e i t a i u l i n d a u u medio. Tuo m o m e n t u tas p a t s k a r i k i s , su kuriuo kalb j o s i B i l s k i s , t tank r a n k o s m o s t u s u s t a b d ir p r i j s prie Bilskio k l a u s i a , kur a t a r n a v s prie vokiei. Ats a k o , kad niekur. K a r i k i s , u l i p s ant tanko, kak aikina t a n k i s t u i , o paskui m u m s k a d a ia nebiau. S u g r vid, su B i l s k i u s v a r s t o m e , kodl tas t a n k a s n o r j o m a n e s u v a i n t i . Matyt, t a n k e j a u tuo laiku l i n d j o k o k s v i e t i n i s k o m u n i s t a s ir rod keli r u s t a n k i s t a m s . Vokiei l a i k o t a r p i u l a i k i a u s i n e u t r a l i a i , bet g a l komunist a g e n t a m s n e p a t i k a u . Per d a u g v i e a i k a l b d a v a u , kad komunizmas ms didiausias prieas. Taigi paaik j o , k a d lik prie vokiei k o m u n i s t a i v i s k r e g i s t r a v o , o dabar bolevizm sutiko iskstomis rankomis. 1944 m. r u g p j i o 15 d. b o l e v i k a i p a s k e l b rinktin a u k i m k a r i u o m e n v y r a m s nuo 18 iki 50 met. J a u i pat pirmosios a u k i m o dienos p r a d j o tikrinti dokum e n t u s p a g a l vietini b o l e v i k a g e n t s u d a r y t u s s r a us. P a g a l agent veikimo ribas buvo apraoma to krato p a d t i s , kokios e i m o s liko n e p a s i t r a u k u s i o s su vokieiais, kiek yra t i n k a m v y r a r m i j a i , kiek g a l i m a i kurio kininko paimti m a i s t o t a r y b i n e i a r m i j a i suelpti. Gav a u k i m u s , soviet k a r i u o m e n niekas n e s t o j o , bet prad j o s l a p s t y t i s kur kas s u g e b j o . Ir n a m u o s e d a r s i slpt u v e s , ir m i k u s s u b g o dideli briai s l a p u k . Mat tuo l a i k u m i k dar labai nekrt, o k a r e i v i a m s l a b i a u r p j o frontas. Vietiniai komunistai agentai pradjo aktyviai veikti, v i e a i s a k y d a m i , k a d d a b a r t a r y b i n v a l d i a v a l d y s a m i n a i , o kas n e p a k l u s tiems atsiras vietos kur b a l t o s m e k o s , nes j a u kai k u r i e i v a i a v o . Jei reiks, ir kiti v a i u o s . NKVD daliniai p r a d j o k r a t a s d a r y t i b e p e r s t o j o . R a d j a u n u s v y r u s , i k a r t o s u i m a , o jei p a m a t o b g a n t , auna. Suimtuosius pristato pagal vietini komunist

n u r o d y m v i e n u s a r m i j , kitus s a u g u m p a g a l s u d a r y t a p k a l t i n i m . Soviet k a r i u o m e n s v i s d a u g j o . V i d a u s s a u g u m o daliniai a p s i s t o d a v o n e tik m i e s t e l i u o s e , bet ir kaimuose. Dienomis d a r y d a v o k r a t a s , i e k o d a m i v a d i n a m j dezertyr, o n a k t i m i s p l d a v o , g r o b d a v o v i s k , k r a s d a v o m a i s t , d r a b u i u s , o s v a r b i a u s i a , j i e m s r e i k d a v o v o d k o s " . B e s a u g u m o dalini, dar b u v o laikom i v a d i n a m i e j i proektorininkai miest a p s a u g a i n u o prieo a v i a c i j o s . iuos u f r o n t s d a l i n i u s l a b a i b l o g a i m a i t i n d a v o . A l k a n i k a r e i v i a i v o g ne tik m a i s t , bet ir g y v u l i u s k a r v e s , k i a u l e s , a v i s ir v i s k , kas pasipainiod a v o po r a n k a . mons, m a t y d a m i , k a d j a u g r e s i a b a d a s , p r a d j o g i n tis. P a s i d a r s k a m b a l u s , p a s i k a b i n d a v o ant s t o g , mediuose. N u s i v e d a v i e l , k a d g a l t t r a u k y t i , kai kur upuola. I r p r a d e d a v i s a s k r a t a s s k a m b i n t i , rkti. V a g y s , m a t y d a m i tok t r i u k m , p a s i t r a u k d a v o . Bet v l i a u sid r s i n o ir p r a d j o nekreipti dmesio, n e s b u v o g i n k l u o t i . U p u o l kininko eim, s u v a r o k a m p , v i e n a s su autom a t u s a u g o , o kiti, k r a n d a , k r a u n a s i m a i u s . K a s prieinasi, t n u a u n a . J a u n e s n i v y r a i pasirodyti n e g a l i , nes j v a g y s n u a u s kaip d e z e r t y r . K a r e i v i a m s d u o t a s leidimas, k a s tik n e a i k u s , s u l a i k y t i . J a u n i v y r a i , k u r i e b u v o p r i v e r s t i s l a p s t y t i s , p r a d j o n a k t i m i s buriuotis. Vienas kitas t u r j o g i n k l , likus nuo karo, ir m p l i k a m s prieintis. Upultas kininkas pradeda skambinti, skambina v i s a s k a i m a s . Be to, dar p r a d e d a a u d y t i . T a d a k a r e i v i a i plikai p r a d j o b i j o t i . B d a v o a t v e j , k a d i r s m a r k i a i s u s i a u d y d a v o . Po toki v y k i kit dien vietiniai akt y v i s t a i i r s a u g u m a s p r a d e d a k l a u s i n t i , aikintis, k a s a u d ir t.t. O k a d k i n i n k u s k a r e i v i a i pl, niekas nekreipia dmesio. I l a i s v i n o " , t a i g i daro kas k nori. S a u k i a m o j o a m i a u s v y r a i dien pasirodyti n e g a l j o . Kasdien per s o d y b a s pereina kelios k r a t o s . E n k a v e d i s t , ekist v i s u r pilna. kio d a r b u s r e i k j o nudirbti p a a u g liams, m o t e r i m s i r s e n y v o a m i a u s m o n m s . J a u n i v y r a i dien t n o d a v o s l p t u v s e ir tik n a k t i m i s s k u b d a v o atlikti p a i u s s v a r b i a u s i u s d a r b u s . Taip tssi 1944 m. ruden ir 1945 m. iem. Nakt vieni eina s a r g y b , kiti t v a r k o s a v o g y v e n i m o r e i k a l u s , k a d a p g i n t eim i r s a v e nuo g r e s i a n i o bado. Tokios s a r g y b o s p a m a u pasid a r l a b i a u o r g a n i z u o t o s , p a s i s k i r s t y d a v o po kelis asmenis, a p s i g i n k l u o d a v o a u t u v a i s , a u t o m a t a i s , kuri po k a r o b u v o g a n a d a u g lik. P o keleto s m a r k i s u s i a u d y m .7

plikai aprimo. Bet labai s u a k t y v j o ekistai ir vietiniai k o m u n i s t a i , kurie d a b a r j a u b u v o t a r y b i n v a l d i a . Prasidjo a u k i m a i a i k i n t i s , t a r d y m a i , kas turi g i n k l u s , kas o r g a n i z u o j a naktin b u d j i m ir t.t. Be a b e j o , e k i s t a m s k a s n o r s p a a i k d a v o . Tas e i m a s p r a d d a v o persekioti, s u i m i n t i , tremti. Dideliuose m i k u o s e p r i v e r s t i n a i s u s i b r u s i v y r gyv e n i m a s s k y r s i nuo n a m u o s e b e s i s l a p s t a n i . 1944 m. e k i s t a i m a s i k a i mik d a r nekrt, b u v o l a b i a u susirpin k a r o r e i k a l a i s . O m i k u o s e telksi v i s d a u g i a u : b u v k a r i k i a i , s t u d e n t a i ir kiti politikai p e r s e k i o j a m i . J i e p r a d j o o r g a n i z u o t i s , b u v o g e r i a u ginkluoti. Tuo metu L i e t u v o j e s t o k o j o maisto, r e i k j o p a t i e m s v i s k u o apsir p i n t i . Be a b e j o , kiek g a l d a m i rm kininkai. T a i a u j i e b u v o labai nualinti, apiplti, d a u g padti n e g a l j o . Todl didesni briai p r a d j o g a l v o t i , kaip m a i s t u apsir p i n t i i komunist a k t y v i s t , p a t a i k n , bolevik pak a l i k . T a d a ir p r a s i d j o didesni s u s i d r i m a i . ekistai p r a d j o s a v o a k t y v i s t u s ginkluoti, v e r b u o t i kuo didesn n i p tinkl, k a d i a i k i n t , kas v i s a tai o r g a n i z u o j a . 1 9 4 4 1 9 4 5 m. iem d a u g u m a s v y r , kurie s l a p s t s i prie s a v o n a m , taip p a t b u v o p r i v e r s t i t r a u k t i s m i k u s .

1944-J

KALDOS

T met K a l d o s Lietuvai liko kaip s i a u b o diena v i s a m laikui. Gerai p r i s i m e n u d i e n a b u v o labai g r a i . S u g a l v o j a u pareiti namo, k a r t u s u v i s a eima s u s s t i prie m a i n o s p a r u o t o Ki s t a l o . Ms k r a t o v y r a i d a u g i a u s i a l a i k m s g r a i a m e , n e d i d e l i a m e (56 ha) M i k a l i n s mikelyje. M u d u su m o n o s broliu A k s e v e r u Gyliu b u v o m e p a s i d a r s l p t u v l a b a i s t o r a m e uole. u o l o v i d u s b u v o i p u v s . T ip u v i m i v a l m e , per a k n i s p a s i d a r m e s l a p t lindim ir i b d o s d v i e s e g a n a g e r a i i s i m i e g o d a v o m e . V i r m o g a u s a u k i o b u v o didel skyl, pro kuri j o v i e s a , ir m e s g a l j o m e l a i s v a i s k a i t y t i . N e s p j a u pareiti n a m u s , kai p a j u t a u m a i n es ir p a s t e b j a u , k a d keletas main s u k a ms kiem. Tuo m o m e n t u p a s i g i r d o s t i p r u s a u d y m a s P a g i r i kaimo pus j e i r pasirod g a i s r o p a v a i s t . D e g A r l a u s k o s o d y b a . mikel pareiti n e g a l i u , nes ten girdti r u s i k a i k a l b a n t , t a d a einu k a i m o p u s pas Juoz P o v i l a i t . J o s n u s

P o v i l a s t u r j o p a s i d a r s s l p t u v k a m b a r y j e . V o s tik s p j a u eiti, Povilaiio dukra sako, kad s u s t o j o m a i n o s t i e s j n a m a i s . Tik s p j o m e s u l s t i s l p t u v , ekistai p r a d j o d a u y t i duris. P a d a r smulki k r a t , p r i g s d i n e i m , i v a i a v o . T a d a s u p r a t o m e , k a d v i s k a s y r a nurodyta, kas s l a p s t o s i , kas n e s t o j a kariuomen. Ryt g a u nu ini, kad ir m a n o t v i k labai s m u l k i a i ikrt, o keli ekistai l a u k per nakt, k a d a a p a r e i s i u v a l g y t i Ki. V l i a u g a v o m e ini, kad ms k r a t u i b u v o s u r e n g tas didelis ekist puolimas, a r e t a i . Bet per s u s i a u d y m pas A r l a u s k buvo n u k a u t a s tos o p e r a c i j o s v a d a s . 1944 m. per v. K a l d a s v i s a i Lietuvai buvo p a r e n g t i a r e t a i , d e g i n i m a i , nekalt moni u d y m a i , k a d b a u g i n t visuomen. Vietiniai nipai j a u b u v o teik piln v i s k r a t i n f o r m a c i j . ekistai veik, g e r a i inodami, kas kur yra ir kas j i e m s p r i e i k a s . Tie k r a t a i , kurie l a b i a u b u v o s u s i j s u a n t i k o m u n i s t i n i u j u d j i m u vokiei o k u p a c i j o s laikotarpiu, g r u s t a r y b i n e i v a l d i a i , iauriai n u k e n t j o . Po i v y k i dar d a u g i a u v y r p a t r a u k d i d e s n i u s m i k u s , pasiruo kovai. V i s i p a m a t m e , kokia p a d t i s , k a d g e r i a u mirti s a v o k r a t e n e g u n e k a l t a m Sibire verg a u t i . Kazl R d o s mike, v a d i n a m a m e iemkeliu, susirinkome d a u g i a u kaip p e n k i a s d e i m t v y r . B u v o keli p u s k a r i n i n k i a i , v i e n a s L i e t u v o s laik leitenantas Samuolis, keletas p o l i c i j o s t a r n a u t o j , o d a u g u m a kinink vaikai mokiniai, a m a t i n i n k a i . S u d e g i n u s A r l a u s k o s o d y b , a t j o du broliai A n t a n a s ir A l f o n s a s A r l a u s k a i , o k a r t u :su j a i s k a k o k s i Ka uno A r t u r a s , A n t a n o A r l a u s k o draugas, mums neinomas. A l f o n s A r l a u s k , s l a p y v a r d i u V i l k a s , irinkome kuopos v a d u . Kuop p a v a d i n o m e Geleinio V i l k o " kuopa, j a i p r i k l a u s keli b r i a i : Girnink, Digri ir S k r i a u d i k a i m . S u s i d a r apie p u s a n t r o imto v a i r a u s a m i a u s ir p r o f e s i j v y r . D a u g i a u s i a m a a e m i a i kininkai. Garliavos, V e i v e r i k r a t e dideli ki nebuvo. Tie, kuri kiai b u v o didesni, d a u g i a u s i a b u v o p a s i t r a u k V a k a r u s a r b a iveti per p i r m u o s i u s v e i m u s Sibir 1941 m. 19441945 m. iema buvo a l t a , v i s laik ibti lauke prie lauo s u n k u . inoma, v l i a u p r i p r a t o m e ir prie toki s l y g . Reikjo r u o t i s emines, mat tuo metu m i k u o s e d a r masini krat nebuvo. ekistai d a n i a u s i a i k r a t a s d a r y d a v o kaimuose, nes m i k u o s e nieko n e g a u d a v o pav o g t i.
.9

G y v e n i m o s l y g o s b u v o labai s u n k i o s . Nors kininkai ir p a d d a v o , bet r e i k j o v i s k u o apsirpinti: a p r a n g a , m a i s t u . Kai kurie v a i k i n a i b u v o l a b a i j a u n i ir p a r t i z a n i n i a m g y v e n i m u i netinkami, t a i a u kito kelio n e b u v o v i s i n o r j o g y v e n t i , ir k i e k v i e n a s iekojo kur s a u g i a u . Ir m a i s t o v i s i e m s reikjo, taiau kiek g a l d a m i s t e n g m s , n e s k r i a u s t i kinink. K a u n o m s o s k o m b i n a t a s , n e s p d a m a s apdoroti g y v u li, l a i k y d a v o j u o s t u i u o s e k i u o s e netoli miesto A l n u o s e , Noreikikse ir kitur. S u r i n k inias, kiek kur ko y r a ir kokia s a r g y b a , i kio p a s i i m d a v o m e , ko m u m s r e i k d a v o . K i a u l e s s u s i k r a u d a v o m e p a r u o t a s pastotis,. o raguoius isivarydavome. Daugum palikdavome pas k i n i n k u s , o v l i a u p a s i i m d a v o m e . Labai i r d a v o m e , k a d g y v u l i a i nebt numeruoti. Tuos p a s i i m d a v o m e p a t y s a r i d a l y d a v o m e kitiems b r i a m s . S u r i n k t o s i kinink p y l i a v o s b d a v o laikomos s a n dliuose, kol i v e a . Mes g r e i t a i g a u d a v o m e labai tikslias inias, k a d a P a r ar T a b a r i k i pienin turi s v i e s to ar kita ko. I p a r t i z a n v a d o v y b s buvo g a u t a s sak y m a s kuo m a i a u kreiptis dl m a i s t o k i n i n k u s , o daug i a u a p s i r p i n t i i v a l d i k ki, k r a u t u v i , s a n d l i . P a m didel kiek g r d a r g y v u l i , v i s a d p a l i k d a v o m e t a m mogui," k u r i s p a d d a v o . Tuo laiku d a u g u m a kinink g y v e n o beveik p u s b a d i u . P y l i a v a s atiduoti r e i k j o , kitaip s o d i n s k a l j i m , o k a d eima neturi ko v a l g y t i , niekas neiri. Ir vokieiai m p y l i a v a s , bet irjo, kiek yra eimos, kiek lieka sklai, kad bt k i t i e m s m e t a m s . R u s a m s tai n e r p j o a k t y v i s t a i su s t r i b a i s , s u v i r t pas kinink, tik k l a u s i a k u r l u o t a ? " V i s k s u l u o j a i r i s i v e a . Tas k i n i n k a s l a i m i n g a s , k u r i s s p j o bent kiek pasislpti g r u d . Kitais m e t a i s vl r e i k a l a u j a d u o k l s , nors j a u pernai v i s k buvo atm. Jei neturi tu sabot a n i k a s buo, eini p r i e t a r y b v a l d i . Tau raoaktus, grdia kaljimus.
VISUR BUVO NIP

Ms b r y s v a d i n o s i D i g r i n i . V i e n a s kit p a i n o m e nuo j a u n u m s , todl v i e n a s kitu g e r i a u s i a i p a s i t i k j o m e . ekistai taip p a t n e s n a u d , s t e n g s i kaiioti o r g a n i z a c i j a s kuo d a u g i a u nip. Ms briui v a d o v a v o J o n a s P a r a - U o s i s . J i s labai prieinosi, k a d br bt pri.10

i m a m i neinomi v y r a i , neinia i kur a t s i r a d v i s o k i e s a v a n o r i a i p a r t i z a n u s . Todl m s br i l g a i n e p a v y k o lsti p r o v o k a t o r i a m s ir i l g i a u s i a i i s i l a i k seni p a r t i z a nai. Vietiniai a k t y v i s t a i nipai, m a t y d a m i rus pergal p r i e V o k i e t i j , dar l a b i a u s u a k t y v j o . P a r t i z a n a m s b u v o duotas n u r o d y m a s ekist n i p u s spti odiu ar r a t u , k a d l i a u t s i p a r d a v i n j mones. Pagsdinimui nakt g a l i m a ir a p a u d y t i , tik n e n u a u n a n t . Taip b u v o p a g s d i n t i P a r k a i m e Gerv, P a d a i n u p i o k a i m e Palub i n s k a s , B i j n k a i m e J. S t a n i u l i s ir Digri nipai. D e j a , p e r s p j i m a s nieko n e d a v , n i p a i dar l a b i a u s u a k t y v j o . V i e n u s ekistai a p g i n k l a v o , o Kaziui P a l u b i n s k u i P a d a i nupio k a i m e p a s k y r penki asmen ginkluot s a r g y b , kuri j s a u g o j o . S a u g o t o j a i buvo atleisti nuo soviet armijos. Kaip ekistai, taip ir p a r t i z a n a i s t e n g s i vieni t a r p kit laikyti s a v o mones. V e i v e r i v a l s i u j e p a r t i z a n r y i n i n k u b u v o J o n a s K a z l a , j s p a r t o r g o p a r e i g a s Veiv e r i u o s e . J i s p e r d u o d a v o inias p a r t i z a n a m s . J . Kazio dka buvo i a i k i n t i P a r k a i m e Mikneviiai ir kiti k o m u n i s t nipai, kurie p e r d u o d a v o s r a u s V e i v e r i N K V D ekist daliniui. G a r l i a v o s v a l s i u j e stipr r y t u r j o p a r t i z a n a s V i k t o r a s Drlia s u r y i n i n k u , s t o j u s i u s t r i b u s K e t u r a k i u i Rinkn km. ir kitais. A p i e Zap y k i o K a e r g i n s NKVD ekist dalinio n i p u s pran e d a v o r y i n i n k a s , s t r i b u s s t o j s K r u i n s k a s i Kru i n s k kaimo. Mint p a r t i z a n r y i n i n k a i J o n a s Kazla-Musolinis, p e r j s p a r t i z a n u s , uvo. K e t u r a k i s i Rinkn k a i m o b u v o i t r e m t a s Sibir, ten mir. Kru i n s k a s b u v o i d u o t a s Stasio J a k t o - K a t i n o ir n u t e i s t a s p a g a l 5 8 str. G r s g y v e n a Kaune. P a r t i z a n a i , s u r i n k inias, p r a d j o a l i n t i ekist nipus, k u r i e be p e r s t o j o teik inias NKVD ekist dalin i a m s . P a g a l tai jie m o n e s a r e t u o d a v o , k a n k i n d a v o . 1945 m. P a d a i n u p i o k a i m e b u v o likviduoti P a l u b i n s k a i . J o s a r g y b a n u g i n k l u o t a , t r o b e s i a i per s u s i a u d y m sudeg. T a i s p a i a i s m e t a i s b u v o n u b a u s t a s J . S t a n i u l i s i B i j n kaimo. J i s s m a r k i a i p r i e i n o s i i n a g a n o , todl b u v o s u e i s t a S t a n i u l i o mona, j a i p e r a u t a k o j a . 1945 m. iem p a a l i n t i V e i v e r i v a l s . P a r k a i m e Mikneviiai ir kiti. V i s i e m s s u d a r y t o s bylos, n u r o d y t a , u kok nusik a l t i m s k e l b i a m a s Karo lauko teisimas (kai k u r i e b u v S m e t o n o s laik k o m u n i s t a i ) . Kaip v l i a u p a a i k j o , viso11

se i o s e o p e r a c i j o s e d a l y v a v o NKVD ekist s i s t i partizan gretas nipas Antanas Arlauskas ir jo draugas Artras. Kiek i l g i a u buvo a i k i n a m a G a r l i a v o s v a l s . B i j n k a i m o mokytojo, N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s auli v a d o Leono lapkausko n i p i n j i m o v e i k l a . B u v s s e n a s komunist a g e n t a s nuo n e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s laik, j i s t u r j o s t i p r tiesiogin ry s u V i l n i a u s komunist centru, k u r i a m t e i k d a v o v i s o k r a t o inias. 1945 m. ruden, p a r t i z a n a m s p a d a r i u s krat lapk a u s k n a m u o s e , b u v o r a s t a s i l g a s s r a a s t o k r a t o gyv e n t o j a r e t u i a r trmimui. l a p k a u s k a s m o n e s s u r a s kaip p a v o j i n g u s t a r y b i n e i s a n t v a r k a i . Laim, g e r o s partizan v a l g y b o s dka n e s p j o perduoti e k i s t a m s , ir kai kurie g y v e n t o j a i liko neitremti. Likusi l a p k a u s k o eima i l g u s m e t u s k a l t i n o ir m e i p a r t i z a n u s , k a d nekaltai n u b a u s t a s t o k r a t o m o k y t o j a s , bet n i e k a d a ir niekur n e p a m i n j o , k a d mintas mokytojas. Leonas lapkauskas net i v a i k rinko inias apie tai, kas k a l b a m a n a m u o s e , ir p e r d u o d a v o e k i s t a m s . O k j a u bekalbti dl rast s r a ! lapkausko eima v i s a tai g e r a i inojo. P a r t i z a n a s a u l y s l a p k a u s k o mon A g o t lapkauskien s u p a i n d i n o , u kokius n u s i k a l t i m u s j e i m o s g a l v a , to k r a t o m o k y t o j a s Leonas lapkauskas b u v o b a u d i a m a s Karo lauko teismu. Teismo r a p o r t a s ir pas Leon lapkausk rasti s r a a i perduoti T a u r o " apygardos partizan tabui. 1945-j iem mes, deimt p a r t i z a n , k a r t u su v a d u V i l k u b u v o m e i v a i a v P a b a r t u p i o ir k i t u s k a i m u s p a r s i v e t i s u a u k o t o maisto. P a s t o t a r k l i u s t u r j o m e kaip ir n u o s a v u s . V e i v e r i v a l s . II Girnink k a i m e Skuo eima b u v o p a s i t r a u k u s i . V a k a r u s , o ten likusi g y v e n t i j g i m i n a i t p a r t i z a n a m s laik du g e r u s a r k l i u s . Jie b u v o taip p r i p r a t prie n a m , k a d b u v o g a l i m a bet kur i a m e k r a t e j u o s v i e n u s p a l e i s t i arkliai v i s a d a ramiai p a r e i d a v o n a m u s . O Skuo s o d y b a tik keli imtai metr nuo Kazl R u d o s m i k o iemkelio. T a d a p r i s i k r o v pastot maisto, g r d a m i s u s t o j o m e II Girnink k a i m e pas eigul R a u l i n a v i i . Ten ms lauk r y i n i n k Stas S t u l g i n s k a i t , kuri p a l a i k r y su Kauno aliojo V e l n i o " p a r t i z a n a i s . Pastot palikome ant kelio su s a r g y b a , o p a t y s keliese u j o m e R a u l i n a v i i a u s n a m u s . S t a i g a s a r g y b i n i s duoda enkl, kad m u s s u p a . M u d u s u U o s i u o k a m per d u r i s sodo p u s ir s u s i d u r i a m e su e k i s t a i s . .12

M s ginklai p a r u o t i , ir m e s p a l e i d i a m e s m a r k i automato ir k u l k o s v a i d i o u g n , kiti vl i ono p r a d e d a s t i p r i a i a u d y t i . ekistai n e s p j a s u s i v o k t i , kas v y k o . M u d u su Uosiu p e r o k a m per tvor ir a t s i a u d y d a m i pas i t r a u k i a m e a r i a u miko. S u s i r i n k visi d u o d a m e ugnies. ekist buvo n u k a u t ir s u e i s t . Ms n e n u k e n t j o n vienas. P e r s i g r u p a v g r o m e kautyni viet. Pasim ryinink, g r o m e m i k o s t o v y k l . Ms pastot su m a i s t u p a r v a i a v o Skuo s o d y b , nieko n e n u k e n t j u si. Ryt p a r t i z a n a s Robinzonas s a k o : Povilai, kur v a k a r k e l n e s s u s i p l e i ? Pasiiriu, ne tik kelns, bet ir m a n o s k r a n d u t s s k v e r nas kulk i v a r p y t a s . Matyt, m a s k o l i u s ar s t r i b a s g e r a i nenutaik... Po k a u t y n i b u v o m e labai a t s a r g s . iem v i s u r lieka p d s a k a i , kur nueini ar n u v a i u o j i . V i s laik s t a t m e stipri s a r g y b . Ms kuopos d a l i n y s dar v i s f o r m a v o s i , skirstsi, kas i m s i s kokio v a d o v a v i m o . V i r i n i n k a i s v i s i nori bti, o p r o p a g a n d a v a r o m a , kad r u s a i L i e t u v o j e ilgai n e p a s i l i k s , tiktai dien k l a u s i m a s . V i l k o b r o l i s A n t a n a s A r l a u s k a s , kiek pamenu, b u v o paskirtas r y i v i r i n i n k u . Jo i n i o j e t u r j o bti visi r y i n i n k a i , r m j a i . Tai g a n a a t s a k i n g o s p a r e i g o s . Leitenantas S a m u o l i s , rodos, t a b o v i r i n i n k a s , atskirai buvo s u s i d a r s s a v o t a b . J a m prik l a u s V y t a s R a d v i l a , mintas A r t r a s ir kiti, d a u g i a u imanantys karinje p a r e n g t y j e ar mat mauzer. Kuris n i e k u r n e t a r n a v s , tam lieka k a r e i v i o t a r n y b a , o s v a r biausia gerai paruotas ginklas. A n t a n a s A r l a u s k a s i v y k s t a Kaun t a r n y b i n i a i s reik a l a i s . Jo d r a u g a s A r t r a s taip pat r e n g i a s i v y k t i Kaun keliomis dienomis v l i a u , nes nebuvo p a r u o t i dokum e n t a i , k u r i u o s reikia perduoti kakok b e n d r pogrindio t a b . A n k s t i ryt s t o v j s s a r g y b o j e A k s e v e r a s G y l y s - A i t v a r a s p a s t e b j o prie k v a d r a t i n s l i n i j o s vien p a r t i z a n kak r a a n t . Per i r o n u s g e r a i atpaino, kad tai buvo A r t r a s . V i s k p a s a k kuopos v a d u i V i l k u i . Vilkas p a d a r o keli patikim p a r t i z a n s l a p t posd, n e s A r t r a s v a k a r e turi i v y k t i K a u n , o m u m s teks j lydti iki miesto. P a g a l s u t a r t k o m a n d tuos, kurie lydsim, v i r j a s kvieia v a k a r i e n s , nes b u v o n u t a r t a niekur neueiti. Sus d a m p a g a l nurodyt p l a n . Neva v a d u i n e m a t a n t , Aitv a r a s i t r a u k i a d e g t i n s butel ir v i s i e m s pila po t a u r e l
13

p r i e y g . Mes i g e r i a m ir p a d u o d a m A r t r u i , p a l i n k dami l a i m i n g o s kelions. Kai A r t r a s p a k e l i a tost, tuo m o m e n t u p a k i a m j a m kelis a u t o m a t u s , v i e n a s i o n o pistolet ir u d e d a rank ant jo p a r u o t o ginklo. A r t r a s d a r b a n d s t v e r t i s s a v o ginklo, bet u s t a l o s u r e m t a s , pakl rankas. Vilkas sako: Reikia t a v e patikrinti. A r t r a s ididiai atkirto: M a n s p i e m e n y s n i e k a d a netikrino! O mes patikrinsime! N u s e g a m e dir su g i n k l u ir g r a n a t a s , p a s t a t o m e j k a m p su s t i p r i a a p s a u g a , o t a b e , pas leitenant Samuol, p r a d e d a m e n u r e n g i n t i . V i r u t i n i u o s e d r a b u i u o s e nieko n e r a d o m e . J a u m a n m e , k a d apsirikta, bet n u t a r t a dar patikrinti iki n u o g u m o . N u m o v u s a p a t i n e s , kurias j i s labai nenoromis a t i d a v , b u v o r a s t a s s l a p t a i lope s i t a s n u b r a i y t a s m i k o ir m s s t o v y k l o s p l a n a s . Po tokio radinio A r t r a s pasikeit. Nors ir n u o g a s , bet dar b a n d pasprukti. Taiau buvo suimtas ir suritas. Matydamas s a v o likim ir i n o d a m a s , kas jo laukia, s e n a s ekist a g e n t a s priadjo visk papasakoti be prievartos. Prisipaino, kad b u v o ekist s i s t a s s u s i p a i n t i s u lietuvi p a s i p r i e i n i m o veikla, o v l i a u b s i s p e r m e s t a s V a k a r u s . Niekada nes i t i k j s , k a d tokioje menkai p a r u o t o j e o r g a n i z a c i j o j e s u d e g s . Vokiei m e t a i s A r t r a s dirbo k a r i u o m e n s tabuose ir visk skmingai perdavindavo rusams. Koks j o tikras v a r d a s i r p a v a r d niekas neinojo, j i s k a l b j o t a i s y k l i n g a i l i e t u v i k a i . P o a p k l a u s i n j i m o b u v o perduotas. Karo lauko teismui.
IEMKELIO KAUTYNS

A n t a n a s A r l a u s k a s i Kauno n e g r t a , j i s dar n e i n o , kad jo d r a u g a s A r t r a s p a g a u t a s su p l a n a i s ir nubaustas.. A n t a n o brolis A l f o n s a s - V i l k a s , kaip m a t y t i , dl to i g y v e na ir nepasitiki s a v o broliu A n t a n u , k u r i s i j s K a u n . V i e n dien V i l k a s duoda k o m a n d persikelti kit viet i v a d i n a m o j o Grstinio Rievutes. iema a l t a , s n i e g o d a u g . N a u j o j e v i e t o j e p r a d j o m e r e n g t i emines, vieni kas em, kiti r u o m e d i a g . V a k a r e j a u t u r j o m e sienas i r s t o g , k u r g a l j o m e nuo alio pasislpti ir a t s i g u l t i . Greitai b u v o p a s t a t y t a e m i n t a b u i , bet n a u j o j e v i e t o j e p a g y v e n o m e v o s apie s a v a i t . .14

1945 m. v a s a r i o 26 d. m e s p e n k i e s e a n k s t i ryt g r t a me nuo p a k a u n s per II Girnink k a i m . Naktis labai r a mi, kai kur s u l o j a u n y s . Bet niekas n e n u j a u i a , kad m s tyko didelis p a v o j u s . G r u s prie s t o v y k l o s , pasitinka sarg y b a . P a s a k i u s parol, duoda enkl eiti, p a i n o s a v i . M i k e dar t a m s u . P a r j u s s t o v y k l , b r i n i n k a s m a n e paskiria budtii, kol s u k i l s v y r a i , o paskui g a l s i u ir pailsti. Nors j a u a n t r a n a k t i s be miego, taip g e r a i bt n u s n a u s t i , bet k d a r y s i , s a k y m a s . U s i k a b i n s l e n g v j k u l k o s v a i d , r u o i u o s i keisti s a r g y b . iem k e i i a m s kas dvi v a l a n d a s . P a g a l s r a keliu tuos, kurie turi eiti s a r g y b , ir r u o i a m s eiti p i r m j post. J a u p r a d e d a v i s t i . S t a i g a u v e r d a s m a r k u s a u d y m a s i a u t o m a t i n i ginkl ir k u l k o s v a i d i . V a d a s V i l k a s duoda k o m a n d v i s a i stov y k l a i pasiruoti k a u t y n m s , gelbti u p u l t u s . a u d y m a s n e n u s t o j a , a u d o s i ten, kur g y v e n a Girnink, P a r vyrai. V a d a s paskirsto p a g a l b r i u s , nurodo puolimo plan kur k a i r y s i s , v i d u r i n i s ir d e i n y s i s s p a r n a s . A p a t e n k u vidurin d r a u g e su kuopos v a d u . Ms pirmoje g r a n d i n j e e s a m e keturiese, u n u g a r y j e d a u g i a u , rodos, ei. Dein i a j a m e s p a r n e d a u g i a u s i a , n e s b u v o n u m a t y t a , k a d jie p r a d s lauti a p s u p i m . Bet i j o atvirkiai. Mes, vidur i n y s i s s p a r n a s , p r i j o m e p i r m i a u s i a ir p a l e i d o m e s m a r k i u g n . T a d a ekistai m u s a t k r e i p v i s dmes. Kol deinysis sparnas pradjo smarkiau audyti, mano draugai j a u b u v o n u k a u t i . M a n e p r a d j o taip atakuoti, k a d n e g a l i u pakelti galvos. Staiga deiniajam sparnui d a v u s geros u g n i e s , a j a u g a l i u pakelti g a l v ir p a l e i d i u kelias kulk o s v a i d i o s e r i j a s . iriu one m a n s guli V i l k a s , klaus i u , ar s u e i s t a s , bet j i s nieko n e a t s a k o . P r i l i a u s a r i a u , m a t a u , k a d j a u n e g y v a s . Toliau guli n e g y v a s J u l i u s , kurio p a v a r d s neinau, o A n t a n a s P a r a s a k o k o j nukirto". S t e n g i u o s i p r i l i a u t i , bet m a n e vl p r a d e d a s m a r k i a i a p a u d y t i . P r i s i k r a u n u a p k a b ir p a l e i d i u kelias s e r i j a s . Deinysis sparnas kaunasi smarkiai, o kairiojo sparno v i s i k a i negirdti. P r i l i a u s prie A n t a n o , p r a d e d u traukti j toliau nuo k a u t y n i . M u d u vl p r a d e d a s m a r k i a i pulti. S a u k i u u n u g a r , k a d duot d a u g i a u u g n i e s , n e s n e g a l i m e pasikelti. P r a d e d a s m a r k i a i a u d y t i a n t r o j i lin i j a . I s i t e m p i u toliau A n t a n , iriu ir tas n e g y v a s . P r i b g a kitas, mes n u t e m p i a m e j toliau. B e v e l k a n t jis a t m e r k i a a k i s ir s a k o , k a d b u v l a b a i b l o g a . K l a u s i u , gal d a r kitur s u e i s t a s , sako, n e j a u i s . Pas m a n e k u l k o s v a i d y j e liko tik v i e n a a p k a b a o v i n i . A n t a n a s b u v o m a n o .15

p a g a l b i n i n k a s , o kai sueid, j i s p a m e t o v i n i u s . Man v i e n a s duoda v o k i k ovini, n e s j i s a u d o i v o k i k a karabino. a u d y m a s p a m a u p r a d e d a rimti, m a t y t , ekistai permeta d a u g i a u p a j g . Laukti nra k a d a , dar v i e n a s su e i s t a s g a l v , bet nesunkiai. P a s i i m u j a u n v y r u k , pradedam vilkti A n t a n , bet kur dti, m i k e n e p a l i k s i . B r i o v a d a s nurodo, kur greitai g a u t i arkl ir n u v e t i K j a g a l v i kaim pas S i l v e s t r . Tam paskiria mane. Greitai a t v a i u o j a pastot, u s i m e t u A n t a n ant keli lent, ir v a i u o j a m k a i m . P a l a u k j e , netoli kininko Rindeikos, p r a v a i u o j a pilna m a i n a kareivi, bet m s nepastebi. A t v e s pas S i l v e s t r , A n t a n palieku ir vl g r t u kautynes. J a u v a k a r a s , ekistai i m i k o p a s i t r a u k . Pasiimdami s a v o u v u s i u s ir s u e i s t u o s i u s , a u d o s i p a m i k j e . Mes v i s i b u v o m e p a s i t r a u k , bet v l i a u g r o m e k a u t y ni viet. P a r t i z a n s t o v y k l o s v a i z d a s i u r p u s l a v o n a i iniekinti, kai kurie n u r e n g t i , d a u g i a u s i a nuauti batai. S u s i k r o v m e t r y l i k a lavon ant rogi, a t v e m e m s g y v e n a m viet Rievutse, p a s l p m e po s n i e g u , umtme egli a k o m i s ir palikome. L a u k m e didelio ekist puolimo. I to m i k o p a s i t r a u k m e d a u g i a u k a i m u s , k a s kur t u r j o m e s a u g e s n viet. P o s a v a i t s l a v o n u s palaid o j o m e Kazl R d o s mike, k u r i s v a d i n a s i i e m k e l i s R i e v u t s . Po met i a m e m i k e buvo rasti dar du lavonai. S t a t a n t e m i n e s ir l a i d o j a n t p a r t i z a n u s Rievutse, kiek g i l i a u p a k a s u s tuos k a l n e l i u s , teko rasti moni p a l a i k . Tik v l i a u s u i n o j o m e i s e n y v o m o g a u s Bilskio, k a d tose v i e t o s e yra u v ir palaidoti 1863 m. sukilliai. V i e n i palaidoti a r i a u Zapykio, o kiti Kazl R d o s mike. K a i p B i l s k i s m u m s p a p a s a k o j o , kol n e b u v o ikasti k a n a l a i i e m k e l i s R i e v u t s , ia buvo d i d i u l s pelks, ten ir laiksi sukilliai. Po k a u t y n i i k a i r i o j o s p a r n o , k u r i a m e b u v o leitenantas S a m u o l i s ir R a d v i l a , nieko d a u g i a u n e m a t m e . J i e pasitrauk, n e i o v n vio, todl m u m s teko s m a r k i a i nukentti. Leitenanto S a m u o l i o likimo neinau, o V y t a s R a d v i l a p e r j o dirbti e k i s t a m s . S u e k i s t a i s s u d a r br ir a p i p l i n j o g y v e n t o j u s p a r t i z a n v a r d u , kol b u v o suimtas u ginkluot p l i k a v i m . Su juo buvo J u o d b a l y s i P a d a i n u p i o km., P o v i l a i t i s i T v a r k i k i km. ir kiti. A n t a n a s A r l a u s k a s i Kauno n e g r o , p e r j o dirbti KGB e k i s t a g e n t u . Per j d a u g nekalt moni b u v o nuteista, i v e t a l a g e r i u s . V l i a u j i s dirbo k a g b i s t
.16

g r e t o s e . A. A r l a u s k a s kils i G a r l i a v o s v a l s . P a g i r i km.. Po iemkelio k a u t y n i kai kurie v y r a i i s i g a n d daug i a u mik n e g r o , s l a p s t s i n a m u o s e . V i e n u s ekistai r a d sum, kiti s u l a u k 1945 m. p a s k e l b t o s a m n e s t i j o s . U s i r e g i s t r a v o , bet v l i a u b u v o suimti ir iveti Sibir. P a r t i z a n g r e t o s i s i v a l . Tie, kurie d a u g i a u s a u g o j o tik s a v o kail, p a r t i z a n g r e t a s n e g r o . Po kiekvien k a u t y ni partizan b r a n d u o l y s l i k d a v o v i s s t i p r e s n i s . D a u g kas, p a m a t s p a r t i z a n g y v e n i m , s a k y d a v o , k a d g e r i a u v a i u o t i Sibir, nors ten ir b a d a s . Kas norjo, g a l j o p a s i t r a u k t i , niekas n e d r a u d . Kovos l a u k e g e r i a u turti vien drs d r a u g n e g u deimt baili. P a d t i s v i s laik s u n k j o . A n k s i a u g a r n i z o n a i s t o v d a v o r a j o n i n i u o se miesteliuose, o v l i a u a p s i s t o d a v o ir p a m i k s e .

ALGIRIO"

RINKTINE

1945 in. p a v a s a r m s kuopa b u v o perkelta algirio" rinktin, o Geleinio V i l k o " r i n k t i n palikta a r i a u Prien. M u m s b u v o leista pasirinkti, k u r i o j e r i n k t i n j e norime pasilikti. Mes pasirinkome algirio", nes ia didesni m i k a i ir g e r i a u inomi k r a t a i . M s k r a t o partizanai b u v o v i e n i n g i , vieni k i t u s g e r i a u painome, ir b u v o d i d e s n d r a u s m . algirio" rinktin b u v o g e r a i o r g a n i zuota, g e r a i g i n k l u o t a . S a k a l o " kuop, kuri veik Vilk a v i k i o , V i a k i o R u d o s ir kituose k r a t u o s e , v a d i n o m e l a u k i n i n k a i s . Ten b u v o m a a i m i k . 1 9 4 5 1 9 4 6 m. Sak a l o " kuopa uvo, nes jie k o v o j o atvira f o r m a . G y v e n o d i d e s n i a i s b r i a i s ir v i s laik k a u d a v o s i . Neturjo pavieni s l p t u v i , k a d g a l t d i d e s n i a m p a v o j u i esant, pasislpti, s a k y d a v o m e s taip n e p r a t " . Ms b r y j e b u v o tie, kas g y v e n o prie Kauno. Mes sir e n g d a v o m e s l p t u v e s ir s t e n g m s ia p r a l e i s t i poilsio laik. Nors inai, k a d e k i s t a m s s l p t u v r a d u s , si, bet jei g e r a i p a d a r y t a ir n e b u s iduota, beveik g a l i bti gar a n t u o t a s . V l i a u g y v e n i m o p r a k t i k a pasitvirtino. Daug i a u s i a u v o tik b e n d r o s e s l p t u v s e , kurias d a u g kas inojo, ir kur b u v o d i d e s n i s j u d j i m a s . Tos vietos, kur b u v o i l a i k y t a p a s l a p t i s , i s i l a i k per vis p a r t i z a n i n laik. Yra p r a j imtai k r a t , j o s liko nerastos, n e i n o m o s iki pat p a r t i z a n k o v o s p a b a i g o s . Ne v i s a d a ekistai s l p t u v r a s d a v o , nors ir nip b d a v o n u r o d y t a . K a r t a i s net kelias dienas d a r y d a v o k r a t , ir nieko. Man kelis k a r t u i t e k o .IT

s l p t i s tokiose s l p t u v s e , kur ekistai ikas, ivert, ib a d v i s s o d y b ir nerado. Mat n e b u v o tiksliai n u r o d y t a , kurioje vietoje. Rinktini v a d o v a i d a n a i keitsi, nes danai d a v o . J u o s p a k e i s d a v o kiti. Kiek p r i s i m e n u , i l g i a u s i a i i b u v o algirio" r i n k t i n s v a d a s T i g r a s , k u r i s u v o 1949 m. ruden, e i d a m a s ms s u s i t i k i m ties B r a z i k a i s . 1945 m. p a v a s a r prie kiekvieno v a l s i a u s b u v o s u d a ryti, istribiteli (strib) briai, kurie v e d i o d a v o g a r n i z o n o "kareivius, d a r y d a v o k r a t a s , s t a t y d a v o p a s a l a s t o s e vietose, k u r s u i n o d a v o b u v u s p a r t i z a n u s . Garnizono ekistai pas i r i n k d a v o tokius s t r i b u s , kurie g e r a i paino t k r a t . S t r i b a m s jokios a t s a k o m y b s nebuvo, kas nepatiko, t g a l j o n u a u t i , p r i m u t i , aretuoti, o v o g t i ir plti g a l j o , kiek k a t r a s norjo. m o g u s n u s k r i a u s t a s , k a m p r a n e t i a r p a s i s k s t i n e g a l j o , n e s nukentt dar d a u g i a u . Ms k r a t g e r i a u s i a i i n o j o du broliai A n t a n a s ir K a z y s S t a n i u l i a i i T v a r k i k i km. J i e taip s u l j o , k a d p a s i v a r kinink s u pastoia, b d a v o , v a i u o j a tiesiai p a s t m o g , k u r i s j i e m s n e p a t i n k a , ir kas j i e m s naud i n g a , s u s i k r a u n a ir i s i v e a . Taip s i a u t j o G a r l i a v o s s t r i b a i po v i s k r a t . 1945 m . p a v a s a r m u m s p r a n e a , k a d s t r i b a i a t v a i a v o T v a r k i k i km. pas Juoz D a u g l pasiimti s a u s m a l k . M s keletas v y r p a s t a t m e ant keli p a s a l a s . S t r i b a m s p r i v a i a v u s prie m s p a s a l , a t i d e n g m e s m a r k i u g n . Stribas Kavaliauskas buvo vietoje nukautas, o stribas K a z y s S t a n i u l i s s u e i s t a s p a b g o . J paleido j a u t a d a b u v s ekist u v e r b u o t a s p r o v o k a t o r i u s A n t a n a s Marcinkeviius. Po k a u t y n i soviet k a r i u o m e n su s t r i b a i s d a r l a b a i didel krat M i k a l i n s m i k e l y j e , n e s b u v o n u r o d y t a , k a d t o k r a t o v y r a i turi p a s i d a r s l p t u v e s . K r a t o s metu r a d o m u d v i e j s u A k s e v e r u - G y l i u - A i t v a r u s l p t u v , bet m e s l y g n u j a u t ia n e n a k v o j o m e . Mat m u d u a p t a r m e , kaip b u v o p a l e i s t a s s t r i b a s S t a n i u l i s . B u v o n e a i k u , kodl, kai s t r i b a s b g o p a m i k , A. M a r c i n k e v i i u s j n e a u d , nors v i s a i netoli j o p r a b g o . A a p a u d i a u b g a n t s t r i b i r g e r a i m a i a u v i s padt, k a d M a r c i n k e v i i u s j paleido. M u d u s u A i t v a r u v i s k a p t a r , t o j e s l p t u v j e nepasilikome, n o r s j a u b u v o m e s u l i n d i r u s i m a s k a v . P a s i t a r greitai ilindome, g e r a i u m a s k a v o m e s l p t u v ir i mikelio i j o m e . A n u j a u pas Juoz Povilait, kur kieme s n u s b u v o p a s i d a r s s l p t u v . Ten p r a l e i d o m e labai didel kra.8

t k a r t u su P o v i l a i i o s n u m i s P o v i l u ir A n d r i u m i . O Aitv a r a s n u j o kit k r a t . N j o m e k a r t u , k a d nebt didesnio tarimo. V a k a r e vl s u s i r i n k o m e n u m a t y t viet, s u i n o j o m e , k a d m s s l p t u v r u s a i rado. M i k a l i n s mik e l y j e krt v i s a s G a r l i a v o s g a r n i z o n a s . Tik m u m s liko n e a i k u , ar ms s l p t u v r a d o atsitiktinai, ar b u v o nur o d y t a . Bet M a r c i n k e v i i u s taip ir liko n e a i k u s . Kiek v l i a u p a a i k j o , k a d M a r c i n k e v i i u s e k i s t a m s dirba nuo pat p i r m j r u s u j i m o dien. J i s kils nuo Prien, ms k r a t a t j o g y v e n t i v e d s A g o t a l i t i T v a r k i k i km. U j u s r u s a m s , j i s i d a v s a v o k r a t i r g i m i n e s , kurie b u v o p r i e i k i b o l e v i z m u i . V i e n i b u v o aretuoti, kiti t u r j o p a s i t r a u k t i m i k . Jo g i m i n a i t i s , liks v i e n a s i gimini ir nieko n e i n o d a m a s , a t j o pas Marcinkevii p a g y v e n t i , nes j o v i s a eima j a u b u v o a r e tuota. Kur laik pas j p a b u v s , p a m a t v i s Marcinkev i i a u s v e i k l . V i e n ryt s u s i r a d s M a r c i n k e v i i a u s g i n k l, kur j a m b u v o d a v ekistai, paleido j du v i u s ir p a s i t r a u k pas p a r t i z a n u s . T a i a u M a r c i n k e v i i u s b u v o tik s u e i s t a s . P a g i j s ir toliau dirbo ekist n i p u a g e n t u . M a r c i n k e v i i u s y r a kils i didelio kio, b u v s S m e t o n o s l a i k a i s t o k r a t o auli brio v a d a s . V l i a u b u v o i a i kintas ir p a r t i z a n p e r d u o t a s Karo lauko teismui. Jo sud a r y t a nip g r u p p a b g o miest P r a n a s D a u g l a , Maknickien, J a n A k e l a i t y t ir kt.

STRIB

KERTAS

1945 m. p a v a s a r p a r t i z a n a i g y v e n d a v o d i d e s n i a i s b r i a i s pas k i n i n k u s . B r i o v a d a s J u o z a s P a r a - U o s i s s u keletu p a r t i z a n a p s i s t o j o P a d a i n u p i o k a i m e pas J a r . S a r g y b a p a s t e b j o , k a d link tos s o d y b o s a r t j a didelis, b r y s v i d a u s s a u g u m o k a r i u o m e n s . P a r t i z a n a i , nenordami, k a d nukentt kininkas, p r i s i d e n g d a m i k r m a i s , t r a u k s i link P a r algirio mikel. N e t r u k u s kariuomen j u o s p a s t e b j o ir p r a d j o a u d y t i , o p a r t i z a n a i atsi a u d y d a m i t r a u k s i link mikelio. Per k a u t y n e s u v o J u r g i s K a b i i u s . Tai pirmasis p a r t i z a n a s , k u r i s b u v o n u m e s t a s iniekintas G a r l i a v o j e , netoli b u v u s i o s e v a n g e l i k b a n y ios. Per k a u t y n e s G a r l i a v o s s t r i b a i du broliai M i k u l s k i a i ir S t a n i u l i s a t k e r i j o A n d r i u i l a p i k u i i P a d a i n u p i o kaimo. Tv n u o v jo p a t i e s kieme, o sn A n d r i lauk 19

a r i a n t . Mikulskiai k a k a d a , g a l 1936 m., buvo p a v o g i l a p i k o ir Stasio K a z l a u s k o l a i n i u s . B u v iaikinti ir nubausti sunkij darb kaljimo. Ujus tarybinei valdiai, i k a l j i m o j i e buvo paleisti ir tapo t a r y b i n i a i s veik j a i s . O antr kart u j u s r u s a m s , s t o j o s t r i b u s ir s u v e d i n j o s s k a i t a s . Neliko n e a t k e r y t a ir Stasiui Kazl a u s k u i i T v a r k i k i kaimo. 1948 m. per kelis k a r t u s eima buvo t r e m i a m a Sibir. V e d a m i S. K a z l a u s k o e i m , i k a r t o j o s v i s o s nesurinko, nes d i d e s n d a l i s s p j o p a b g t i ar n e b u v o namuose. J u o s g a u d , v e kaip d i d i a u s i u s n u s i k a l t l i u s buoes. O to buos S t a s i o K a z l a u s k o b u v o t r y l i k o s asmen e i m a , m a i t i n a m o s emes n e i j o n po vien hektar g a l v a i . Uteko s t r i b o ar keli p a r d a v i k p a s i r a y m o , kad n e t i n k a m a s bolevikinei s i s t e m a i . K a z l a u s k o s n u s V y t a s anksiau buvo suimtas ir nuteistas pagal 5810 s t r p . u r y su p a r t i z a n a i s . Tuo p a s i n a u d o d a m i , bolevikai s t e n g s i i d r a s k y t i to k r a t o d i d i a u s i ir t v a r k i n g i a u si eim. Niekam neteko girdti, kad K a z l a u s k a i bt kam pikt od p a s a k . K r u t j o su s a v o didiule eima kaip darbtus skruzdlynas, rodydamas kitiems pavyzd, kaip g a l i m a g y v e n t i i tokio m a o ems lopinlio. Stasio K a z l a u s k o ir t r e m t y j e n e s u n a i k i n o , j i s g r o s a v o idraskyt lizd. Gyvendamas kaimynystje, inojau, kad Kazlauskas g y v e n a m a j a m e n a m e turi s i r e n g s g e r s l p t u v , kur nuo i v e i m o s l p d a v o v a i k u s . Mudu s u broliu Jonu, a t j pas Povil Bilin, k u r i s g y v e n o T v a r k i k i kaime, Jono Povilaiio k y j e , suinome, k a d i v e Stas K a z l a u s k . B r o l i s s u s i r p i n o g a l v a i k a i lik s l p t u v j e u d a r y t i . Nurodome Bilinui s l p t u v , kad n u j s apirt t u i u s n a m u s . Ir i t i e s ! S u r a d s s l p t u v , j i s i t r a u k Kazl a u s k o m a i a u s i u s v a i k u s . V l i a u p a r t i z a n a s J o n a s Peiulaitis-vangutis Kazlausko vaikus idalijo kininkams. iuo metu jie s u k r e i m a s tose s o d y b o s e t e b e g y v e n a .

SIAUBO

DIENA

IR

AMNESTIJA

1945 m. g e g u s 15 d., v o s karui p a s i b a i g u s , Lietuva s u l a u k s i a u b o dienos. T r a u k d a m i e s i i V o k i e t i j o s s a u g u m o daliniai p a g a l NKVD gen. B a r t a i n o r e i k a l a v i m atliko v a l y m . D a u g u m a i dalini k a r e i v i a i i A z i j o s j o per vis S u v a l k i j . P a m a t j a u n e s n v y r , pirma au.20

na, o lik paskui tikrina d o k u m e n t u s . M a s s k a r i u o m e n s j o per m i k u s ir k a i m u s , p a l i k d a m i i t i s u s plotus nuklotus l a v o n a i s . N e p a i s y d a m i , ar turi kas d o k u m e n t u s , ar ne, n u o v ir nujo. L a i m i n g i , kas s p j o pasislpti. Kariuomen p a s i p y l s t a i g i a i , d a u g i a u s i a pasienieiai, vadinami a l k e p u r i a i s . Pilni keliai, laukai, mikeliai. V i s i daro kratas, k i e k v i e n a s tikrina d o k u m e n t u s a r b a a u n a v i e t o j e . V e i v e r i v a l s . 11 Girnink k a i m e s u a u d d v y l i k a j a u n v y r , r a d n a m u o s e dirbant. A p i e ilavot ir kituose k a i m u o s e s u a u d y t a d a u g y b moni. M i k u o s e n e m a a i p a r t i z a n uvo, n e s b u v o nepasiruo, v i s i e m s b u v o s t a i g m e n a . N a v y n o s m i k e l y j e u v o devyni partizanai, n e s p j pereiti d i d e s n i u s m i k u s . M u s irgi uklupo netiktai. Mes, deimt v y r , b u v o m e s u s t o j dienoti m a a m e L a i b u t s m i k e l y j e , P a d a i n u p i o kaime. S t a i g a p a m a t m e , k a d m i k e l i s pilnas r u s kariuomens, bet m s dar n e p a s t e b j . P a s i t r a u k m e labai s i a u r m i k e l i o ruo ir, s u g u l didel ol, laukme, k a d a ant ms ueis. Bet, laimei, k a r e i v i a i k e l i s k a r t u s , p r a j o pro pat m u s n e p a s t e b j . I m s b u v o m e tiktai ei ginkluoti p a r t i z a n a i , o kiti b e s i s l a p s t a n t y s . V a k a r e didiuliai k a r i u o m e n s briai p a t r a u k link Kauno, kai kurie n u s i v a r s u i m t u s mones. u v u s i u s paliko vietoje, nem. M a n o k r a t e u v o t r y s m o n s : B o r k y s i J u r a g i km., A. alit i Stanaii km. (j n u o v s t r i b a s Burn e i k a ) ir e s l o v a s i P a d a i n u p i o km. Po v i s i a u r u m b u v o paskelbta L i e t u v o s p a r d a v i k o g e n e r o l o B a r t a i n o p a d k a s a u g u m o d a l i n i a m s , kad a p v a l Lietuv nuo fa i z m o liekan. Toki padk p a s k a i i u s , didesnio s k a u s m o lietuviui ir u v u s i e i m o m s n e g a l j o bti. Per tas s i a u b o dienas iudyti g e r i a u s i mons, kininkai ir d a r b i n i n k a i . Nebuvo nei d a l i e s procento t a r n a v u s i v o k i e i a m s . Taip i s i g i m l i a i m e i ir ud lietuvi t a u t , dkodami atj n u i u teror. Po masini krat ir u d y n i kur laik b u v o r a m u . D a n i a u s i a i k a i m u o s e p a s i r o d y d a v o stribai, o kai kur ir g a r n i z o n ekistai m i k u o s e d a r y d a v o n e d i d e l i u s m i k o valymus kratas. 1945 m. g e g u s mn. s p a u d o j e pasirod L i e t u v o s terit o r i j o j e s k e l b i a m a a m n e s t i j a tiems, kurie n j o i soviet k a r i u o m e n ir tiems, kurie i j o m i k u s , tik sunkesnmis s l y g o m i s . P a r t i z a n v a d o v y b e i p a d a r i u s p a s i t a r i m , nuomoni b u v o d a u g . P a g r i n d i n nuomon, kad tai b u s bolevik klasta, a p g a v y s t , o v l i a u dideli a r e t a i . Tiems, .21

kas norjo registruotis, partizan vadovyb nedraud, tiktai jie t u r j o palikti g i n k l u s , a u d m e n i s ir kit k a r i n a m u n i c i j . P a r t i z a n d a l i n i u o s e liks tie, kurie n e p r i p a s t a a m n e s t i j o s . D a u g kas r e g i s t r a v o s i , y p a tie, kurie s l a p s t s i nuo k a r i u o m e n s ir g y v e n o atskirai m a o m i s g r u p e lmis, n e t u r j o didesni r y i s u p a r t i z a n a i s . P o r e g i s t r a c i j o s p a r t i z a n g r e t o s g e r o k a i s u m a j o , bet p a s i d a r vieningesns, drausmingesns. Amnestija buvo skelbiama k e l i s k a r t u s s u v i s o k i a i s p a a d a i s , l e n g v a t o m i s , lik part i z a n a i r i z i k u o d a m i p a s i d a r d o k u m e n t u s s v e t i m o m i s pav a r d m i s kitose a p s k r i t y s e , kur niekas j nepaino. Tuo m e t u r e g i s t r a c i j a j o a b l o n i k a i , per d a u g niekas nieko n e k l a u s , nes ekistai inojo, k a d v l i a u v i s k a s b u s iaik i n t a . N e t r u k u s p a a i k j o dokument p a d i r b i n j i m a s , ir b u v o p r a d t a s m a r k i a i v i s u r tikrinti. A b u v a u p a s i d a r s d o k u m e n t u s M a r i j a m p o l j e kita p a v a r d e , bet n e i l g a i teko n a u d o t i s . P a v y k o kelis k a r t u s n u v y k t i U k m e r g s k r a t su p a r t i z a n r y i u . Po eimos i v e i m o pora s a v a i i p a g y v e n a u Kaune, bet b u v a u pas t e b t a s ir v o s s p j a u p a s p r u k t i . ekistai a p s u p o Nemuno g a t v j e b u v u s i geleinkeliei mokykl, kur m e s ueidav o m e . Ai sekretorei, kuri p r a n e , k a d m a n s ieko Kauno s a u g u m a s , k a d rod m a n o n u o t r a u k . G a v toki ini, s u J u o z u V a l i u - P u t i n u p e r s i k l m e per Nemun, n e s A l e k s o t o tiltas j a u b u v o t i k r i n a m a s p a g a l n u o t r a u k . Perd i e n o j A l e k s o t o laite, g r o m e m i k .

NEPASPRUKO

Dar p r i e iemkelio k a u t y n e s g a u n a m e ini i V e i v e ri, k a d II Girnink k a i m e ekistai turi s t i p r a g e n t n i p , k u r i s p e r d u o d a v i s a s inias. nipo p a v a r d neinoma. G a v toki ini, p a r t i z a n a i p r a d j o t e i r a u t i s , k a s j i s toks g a l t bti. A t k r e i p i a m e dmes II Girnink k a i m e pas D a u g l g y v e n a n t k a l v . V i e n dien tas k a l v i s p a s i k i n k D a u g l o s arkl ir su mona p a b g o . 1945 m. g e g u s mn. keletas m s p a r t i z a n susitikome s u Geleinio V i l k o " r i n k t i n s p a r t i z a n a i s . A p s i s t o j o m e G a r l i a v o s mike, prie G r a b a v o s kaimo. M o t e r i k i to kaimo a t n e m u m s v a l g y t i ir p a p a s a k o j o , k a d V i n c o K e t u r a k i o k y j e a p s i g y v e n o k a k o k i e neinomi m o n s nuo Kazl R d o s m i k . P a r t i z a n a s , s l a p y v a r d i u V i n c u k a s , sako: Gal a t b g o k a l v i s , kurio iekojom. .22

M u m s b e k a l b a n t , ta pati m o t e r i k rodo: irkit, ar ne j i e v a i u o j a ! Mes keli n u b g a m p r i e a i s , ant kelio. B a n d o m s t a b dyti, bet k a l v i s veiia briui b o t a g u ir b a n d o p a s p r u k t i . V i e n a s p a r t i z a n a s n u t v e r i a arkl u v a d e l i ir n u s u k a g r i o v . P a d a r k r a t , po pasoste r a n d a m didel k i n i n k s r a , kurie laikomi k e n k s m i n g a i s t a r y b v a l d i a i . Klausiam: Kam v e a t e s r a ? Atsako: Taip reikia. Kai p a k l a u s m e p a v a r d s , a t s a k , k a d j v a d i n a Kalviu.. S v a r b i a u s i a , s r a a s g a n a ilgas, kinink p a v a r d s n e i, vieno krato. I G a r l i a v o s v a l s . Stanaii km. S t a s y s Daugla 1 , J o n a s i d i k i s , a b e j i aliai ir kiti. I P a j i e s i o k m . J a k u i o n i s , D e g u t i s ir kiti. I G r a b a v o s k m . V. Keturakis, ilinskas. I V e i v e r i v a l s . P a r k m . idikis,. K a z l a u s k a s ir kiti. D a u g i a u s i a p a v a r d i i II Girnink ir P o d e r i k i k a i m . Kaip p a a i k j o , e n k a v e d i s t - e k i s t a g e n t a s t u r j o plat r y dar nuo vokiei laik. S u i m t a s k a l v i s s u mona buvo perduoti Geleinio V i l k o " rinktinsp a r t i z a n a m s , kurie, j u o s itard, p e r d a v K a r o lauko teismui. S r a u s j i e ve, b e a b e j o , K a u n o s a u g u m u i .

LIETUVA

BE

LIETUVIO

B o l e v i k p l a n a s b u v o s u k u r t i Lietuv be lietuvio. 1945 m. liepos 24 d. m s k r a t e b o l e v i k a i v y k d t r m i m u s p a g a l v a l s i ir vietini nip s r a u s . Daug i a u s i a v e tas eimas, kuri kas n o r s b u v o p a r t i z a n a i ar i a i p n e p a l a n k s b o l e v i z m u i . Trm ir tuos, kas t u r j o usienio p i l i e t y b ir n o r j o i v a i u o t i i T a r y b S j u n g o s , be to, ir tuos, kuri n e s p t a iveti 1941 m. I G a r l i a v o s v a l s i a u s anksti ryt buvo i v e t o s ios e i m o s : Drlios ir R a k a u s k o i P a v y t s km., K e t u r a k i o i R a n i a v o s km., A l u b a u s k o i I l g a k i e m i o km., Jono D a g i l i o ir Mackevi i a u s i Stanaii km., Miko Peiulaiio i T v a r k i k i km., J a n k n o i P o d e r i k i km. ir kelios e i m o s i p a k a u n s , v i s p a v a r d i n e p r i s i m e n u . I v e a n t d a l y v a v o vietiniai komunistai su stribais ir vidaus s a u g u m o kariuomen. T o m s e i m o m s , k u r i a s v e k a r e i v i a i , leido pasiimti m a i s t o , d r a b u i . K a r i k i a i net s a k y d a v o : P a s i i m k i t e kuo daug i a u , j u m s r e i k s . " K a r t a i s ir p a t y s d a i k t u s m e s d a v o 23.

m a i n . O vietiniai k o m u n i s t a i ir stribai v e t i s nieko neleido, tik g r e i i a u su g i n k l u v a r m a i n a s p l i k u s kaip s t o v i . Ir dar v i s o k i a i s b d a i s g s d i n d a v o . Mano tvuk s u m a m a , A m e r i k o s pilieius, t r i s b r o l i u s V y t , Jon ir Zigm ir dvi s e s e r i s Elen ir Kaz, v o s trej metuk, p a m tiesiai prikl i m i e g o 1945 m. liepos 24 d. S u s o d i n o m a i n po g i n k l u ir s a k , k a d v e a G a r l i a v i s i a i k i n t i dl A m e r i k o s pilietybs. A t v e G a r l i a v o s NKVD bstin, tvuk Mik Peiulait ekistai s u m u , atm, kokius rado, A m e r i k o s p i l i e t y b s dokum e n t u s . Paskui v o s g y v atvilk, met m a i n pas eim, sakydami, kad jau karas baigsi, mums daugiau A m e r i k o s p a g a l b o s nereikia, o j s , amerikonai, v a i u o k i t kur b a l t o s m e k o s . Nors ekistai g e r a i inojo, k a d Peiulaiio v y r i a u s i a s i s s n u s P r a n a s , g i m s A m e r i k o j e , v i s kar k a r i a v o prie vokieius. B o l e v i k a i laik s a v e Amerikos s j u n g i n i n k a i s , bet d a b a r , kai p a g a l b o s j a u nereikia, d a u o s j u n g i n i n k o tv, atima p i l i e t y b s d o k u m e n t u s ir v i s eim vea plik kaip stovi be m a i s t o Sibir ltai miriai. Ms eima b u v o kaip r a k t i s soviet v a l d i a i . Tvai A m e r i k o s pilieiai, jie v i s a d a g a l j o ivaiuoti J A V , bet L i e t u v o s l a i k a i s n n e g a l v o j o palikti Lietuv. Kai p r a s i d j o n e r a m u m a i E u r o p o j e , j i e p a d a v dokum e n t u s J A V pasiuntinybei Kaune, kuri 19401941 met p a v a s a r dar buvo. Dar kart p a d a v d o k u m e n t u s ivykimui 1944 m. ruden Maskv J A V p a s i u n t i n y b e i , bet ats a k y m o n e g a v o . V i s r u o s i i v y k t i s u v i s a eima J A V p a g a l pilietyb. M a n o s e n e l i s S t a s y s P e i u l a i t i s t u r j o tris s n u s . Caro l a i k a i s du ileido J A V , o t r e i a j a m Stasiui p a v e d k. 1920 m e t a i s t v u k a i g r o i A m e r i k o s , i Stasio kio nusipirko 14 ha ems ir ileido brol K a n a d . Tvukui k i n i n k a u t i s e k s i . P a s t a t n a u j u s t r o b e s i u s , laik daili g a l v i j b a n d ir a u g i n o didel e i m . 1937 m e t a i s j i s b u v o i r i n k t a s seninu, paskui Seimo nariu. B u v o v i s g e r b i a mas, v a d i n a m a s Mikeliu. 1945 m. ruden t v u k a s mir b a d u K o m i j o s A S S R . Brolis J o n a s 1947 m e t a i s i t r e m t i e s p a b g o ir, kelet met p a s i s l a p s t s , s t o j o p a r t i z a n u s . 1951 m. b a l a n d i o 19 d. Kazl R d o s m i k e uvo. J o u v i m o v i e t o j e y r a a k m u o su urau vangutis". 24

S e s u o Elena taip pat p a r b g o i t r e m t i e s 1948 m e t a i s . S l a p s t s i ir b u v o p a r t i z a n r y i n i n k . 1952 m. m a n e su m u s , ir s e s u o Elena b u v o s k s t a ir s u i m t a . Kai m s eim ve, a n a m u o s e n e b u v a u , s u i n o j a u tik po keli dien. Mes, s t o j p a r t i z a n g r e t a s , d a v m e p r i e s a i k kovoti prie k l a s t i n g o k u p a n t , kol g y v i bsime. M a n o kovos d r a u g a i n e l y g i o j e k o v o j e s u o k u p a n t u krito v i e n a s po kito, o mane, kaip t m a L i e t u v o s pasip r i e i n i m o k o v o s s r a i g t e l , v i s m a l metai po met, o vliau ir d e i m t m e i a i s . Po trmim m s k r a t e liko d a u g tui ki, l a i s v g y v e n a m j n a m . B e to, i S u v a l k i j o s k r a t o d a u g kas p a s i t r a u k V a k a r u s . P a s i b a i g u s karui, d a u g r u s kariuomens buvo paleista a t s a r g . Btinos kariuomens dalinius grino Rusij organizuotai, o vidaus saugumo ir k i t u s p a g a l b i n i u s d a l i n i u s , k u r i e buvo u f r o n t j e , paleido l a i s v a i . D a u g u m a s p a m a t , k a d ia dar b a d u nemirt a m a , kaip R u s i j o j e . V a l s i u o s e s u d a r y t a komunist v a l d i a r u s u s mielai p r i i m d a v o . A p r p i n d a v o m e l i a m a k a r v e , d u o d a v o arkl, v e i m , o tuo laiku namai dar v i s i buvo su s t o g a i s ir n e i d r a s k y t i . G a l v i j a i ir kitas i n v e n t o r i u s , kur d a l y d a v o a t e i v i a m s r u s a m s , b d a v o atimti i vietini g y v e n t o j . A t e i v i u s r e i k j o p a r e m t i " , m a t ie buvo laikomi n a u j a k u r i a i s " . 1945 met tremtini turt i s i d a l i j o v a l s i a u s k o m u n i s t a i , o kit dal s u n a i k i n o s t r i b a i . kiuose a p s i g y v e n r u s a i b u v o g i n k l u o t i r u s i k a i s k a r a b i n a i s , o kai kur ir a u t o m a t a i s . D a u g u m a s j b u v o i v i d a u s s a u g u m o kar i u o m e n s . Tokie s v e i a i " , a t p l u d Lietuv su terbom i s ir su a u t o m a t a i s , 1945 m. ruden b u v o a p g y v e n d i n t i t u i u o s e k i u o s e ir g y v e n a m u o s e n a m u o s e . A r i a u m i k r u s a i v e n g a p s i g y v e n t i , s a k y d a m i , kad m i k i n i a i u m u . O prie Kauno j a u t s i s a u g i a i . D a u g i a u s i a rus buvo apg y v e n d i n t a K l a i p d o s ir S u v a l k i j o s k r a t u o s e , nes didel d a l i s kinink buvo p a s i t r a u k V a k a r u s . A t s i k l r u s a i b u v o a p g i n k l u o t i a u t o m a t a i s ir net s u n k i a i s i a i s kulkos v a i d i a i s . J i e p r a d j o k a b i n t i s prie lietuvi, k a d ie i s i k e l t . B d a v o ir toki, kurie a p s i g y v e n d a v o i v e t j kiuose, o nakvoti e i d a v o pas k a i m y n , n e s inojo, kad k a i m y n o g y v e n a m nam p a r t i z a n a i n e a u d y s . Be to, k a i m y n a s turi ir p a v a l g y d i n t i , o jei neduoda, p a t y s pasiima ir g r a s i n a , k a d t u o j a u bsi ivetas, n e s esi buo, jei turi kelet k a r v i . O buo buvo laikomas d i d i a u s i u t a r y b i n s v a l d i o s prieu. .25

1945 m. ruden p a r t i z a n v a d o v y b s s a k y m u k u o p o m s , b r i a m s paskirtuose r a j o n u o s e t u r j o m e neleisti a p s i g y venti r u s a m s . P r a n e i m a i s , a t s i a u k i m a i s r e i k j o perspti, k a d L i e t u v o s k r a t a s yra okupuotas, o j a m e turi t e i s g y venti tik to k r a t o pilieiai, k u r i e g y v e n o p r i e A n t r j pasaulin k a r . Kas p r i e i n s i s , tam b u s p a n a u d o t a f i z i n j g a , o jei reiks, ir k o v o s t a k t i k a . A b u v a u paskirtas a n t r o j o brio v a d u , m a n o r a j o n u i p r i k l a u s K a u n a s ir p a k a u n . ia r u s a i j a u d a u g k u r g y v e n o , um t u i u s p a s t a t u s . D a u g u m a j p a l e i s t i i rus vidaus s a u g u m o kariuomens, d a u g ginkluot. S u k v i e t m e pirmojo ir a n t r o j o brio p a r t i z a n u s , p a d a r m e p l a n , kaip g e r i a u veikti, kad m a i a u bt a u k , a t j n u s r u s u s i k r a u s t a n t . Gerai i v a l g , o p a d j o vietiniai g y v e n t o j a i , n u m a t m e , k a d g e r i a u s i a s m o m e n t a s p r a d t i kuo a n k s i a u i v a k a r o . V i e t i n i a i g y v e n t o j a i r e n g laikinas s l p t u v e s , kad nereikt v i r u j e dienoti. Gerai i s i a i k i n o m e , kas kokius g i n k l u s turi, kur laiko. Dien r u s a i j a u i a s i d r s i a i , tik n a k t i e s l a u k i a n e r a m i a i . V a kare, kai dar y r a j u d j i m a s , s l a p t a p r i s i a r t i n a m e prie trob, d v i e s e s t e n g i a m s eiti g y v e n a m j n a m , autom a t u s p a s i s l p po lietpaliais. j vid, v i e n a s s a u g o m , jei k r a n d a m , o kitas iekom g i n k l . Ginklai d a n i a u s i a i , b n a prie lovos. N u g i n k l a v s u v a r o m v i s u s k a m b a r ir s a k o m i nakt niekur neieiti, o r y t o j a u s dien i s i k r a u s t y t i i r palikti r u s i k a i r a y t a t s i a u k i m . J e i g u j i e m s b u v o duotas a r k l y s , k a r v , tai p a i m a m ir i to k r a to p a s i t r a u k i a m . Kit dien b n a pilna k a r i u o m e n s . V l tok i k r a u s t y m r u o i a m e k i t a m e k r a t e . B u v o a t v e j , kai r u s a s , n e t u r d a m a s ginklo, s t v e r d a v o kirv ir s m o g d a vo. Tok k a r t a i s t e k d a v o ir n u a u t i . 1945 m. v l y v ruden j a u r u s b u v o m a a i telik a p i e K a u n . Dar Poderiki kaime, Gylio k y j e , s u s i o r g a n i z a v o g i n k l u o t a s b r y s , bet vien nakt s u r u o m e stipri v a n t i keli automatini g i n k l , tai i p r a m e ir tuos. Keli r u s a i b u v o s u e i s t i . Ryt a t v a i a v o kelios m a i n o s kareivi ir j u o s i s i v e . P a r t i z a n a i n e n u k e n t j o , n o r s a t s i a u d g a n a s m a r k i a i . P o toki r u s i v a i k y m a n t p l d i s dar v i s a i n e s u s t o j o . Kasmet a p s i g y v e n d a v o v i s n a u j tai v i e n a m e , tai k i t a m e k r a t e . T a i g i m u m s d a r b o uteko. 1947 m. ruden algirio" r i n k t i n s v a d a s t u r m a s ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) , s u m a n plan, kaip i v y t i apsig y v e n u s i u s r u s u s i M a r i j a m p o l s a p s k r . A u r u t kolchozo, k u r i a m e b u v o s t i p r u s g i n k l u o t a s b r y s , o aplinkui. .26

s t o v j o s a u g u m o daliniai. P l a n e b u v o n u m a t y t a p i r m i a u s i a i A n t a n a v o spirito v a r y k l o s paimti didel kiek spirito ir paslpti, k a d k r s d a m i r u s k a r e i v i a i rast. Spirito b u v o p a l i k t a , n e v a p a s l p t a k e l i o s e v i e t o s e . R u s a i , j r a d , s m a r k i a i p a s i g r ir tuo momentu b u v o upulti. V i e n i p a s i d a v g r e i t a i , o kiti, k u r i e b u v o p a r u o t i g i n t i s , prieinosi smarkiai. P a r t i z a n a m s davus stiprios ugnies, buvo n u k a u t i . Kit dien lik g y v i r u s a i s u s i k r o v s a v o m a n t ir i v a i a v o . A t v a i a v ekistai s u s i r i n k o u v u s i u s . ek i s t a i tik v l i a u s u s i v o k , k a d j i e m s b u v o p a r e n g t o s gudr i o s pinkls. T r m i m a i s ir a r e t a i s v i s laik p i r m a v o S u v a l k i j a , y p a apie Pilvik i r kitur. Nors S n i e k u s s a v o g i m t a j a m e k r a t e s t e n g s i s t e i g t i p i r m u o s i u s kolchozus kaip pav y z d , bet i j o v i s a i a t v i r k i a i . P o s t i p r a u s A u r u t s m g i o rusai v e n g apsistoti visoje Lietuvoje. Ivetj t r o b e s i a i s t o v d a v o tuti po kelet met, o jei kur ir b a n d y d a v o a p s i g y v e n t i , t u o j a u b d a v o i p r a o m i . Taip ir liko Lietuva v a r i . Nors po toki t u r m a v i m labai <daug k a r i u o m e n s d a r y d a v o k r a t a s . Po A u r u t r u s iv i j i m o didel krat d a r Leki, Kazl R d o s m i k u o s e . P e r tokias k r a t a s d a v o ir p a r t i z a n .

SUSITIKIMAS

SU

VOKIEIAIS"

Po veim b o l e v i k a g e n t a i n i p a i ir v i s o k i e komun i s t g a i v a l a i dar d a u g i a u s u a k t y v j o . l i a u s i u b d u v i s u s g s d i n d a v o , kai tik kas n e p a t i k d a v o . S a k y d a v o , k a d v a i u o s i s , kur anie i v a i a v o . p a r t i z a n g r e t a s e k i s t a i s t e n g s i kaip g a l d a m i kiti s a v o n i p . S i u n t visokius desantus, pabgusius i kariuomens, vairius ryininkus. Ms b r y s laiksi l a b i a u prie Kauno. S t e n g m s p a s i d a r y t i kuo d a u g i a u s l p t u v i , kad n e b t u m e v i r u j e , n e s b u v o labai p a v o j i n g a ir g y v e n t o j a m s , ir m u m s p a t i e m s . D i d e s n i a i s b r i a i s g y v e n t i n e m a n o m a , s u s i a u d i u s tuoj a u a t s i u n i a m i dideli k a r i u o m e n s daliniai. K a u n e stovi didelis v i d a u s s a u g u m o k a r i u o m e n s d a l i n y s ir labai g r e i t a i p e r m e t a m a s ten, kur v y k s t a k a u t y n s . M i k u o s e b u v o laikomasi tik d i d e l i a i s b r i a i s ir s u s i d r i m su kariuomene nevengme. Labiau v e n g d a v o m e masinio miko v a l y m o , nes tada v i s u r pilna k a r i u o m e n s . .27

S k r i a u d i n i b r y s vis laik laiksi m i k u o s e . Kaimo g y v e n i m o v e n g . S a k y d a v o , k a d s l p t u v j e bti per k r a t tai g y v a s k a r s t e . O Digriniai, ms b r y s , s a k y d a v o me, kad kuo i l g i a u bni g y v a s p a l a i d o t a s , tuo t r u m p i a u bni n e g y v a s . S k r i a u d i n i briui v a d o v a v o B r u n z a n u o V e i v e r i ir J u o d b a l y s i G a r l i a v o s , prie vokiei t a r n a v policijoje ar kriminalinse tarnybose. Jie labiau palaik vokieius. ekistai tai s u i n o j s u d a r t a r i a m vokiei provokatori br. Neva jie buvo pasilik B a l t a r u s i j o s m i k u o s e , o d a b a r t r a u k i a s i link P r s i j o s . A p s i s t o j o Kazl R u d o s m i k e ir ieko r y i o su p a r t i z a n a i s . Nugird tok p a g e i d a v i m , B r u n z a ir kiti to brio v a d a i toki m a l o n " prim. Nors a t s a r g i a i , bet p r a d j o susitikinti su mint v o k i e i " r y i n i n k a i s . Po keli s u s i t i k i m j u o s tikino, kad tai tikrai vokiei d a l i n y s traukiasi, ir s u t a r didesn s u s i t i k i m . To p r o v o k a t o r i a m s tik ir tereikjo. A t j n u m a t y t s u s i t i k i m d v y l i k a p a r t i z a n , vieni b u v o nukauti, kiti suimti ir n u k a n k i n t i . B r u n z a su J u o d b a l i u p r i s t a t y t i s a u g u m u i . S k a u d i a t r a g e d i j a b a i g s i pasitikj i m a s v o k i e i a i s " . P r i e v i s o brio p r o v o k a t o r i a i n e p r i j o , nes kiti b u v o pasilik toliau. Kai p r a s i d j o k a u t y n s , mik e p a s i p y l s a u g u m o k a r i u o m e n , mat j i e b u v o g e r a i u s i m a s k a v . Kiti k a r i u o m e n s daliniai b u v o s t a i g i a i permesti k a u t y n i viet. Vokieiais" provokatoriais, d a u g i a u s i a b u v o yd t a u t y b s ekistai, kurie m o k j o vokiei k a l b . S u a u d y t ir n u k a n k i n t p a r t i z a n l a v o n a i b u v o sumesti m i k e duob ir umesti emmis. K a n k i n i m o y m s b u v o l i k u s i o s ilg laik. S p y g l i u o t o s vielos, k u r i o m i s buv o s m a u g i a m i p a r t i z a n a i , p j a u n a m i j knai, d a u g m e t liko u s u k t o s ant medi. S i a u b o viet Kazl R d o s m i k e prie I Girnink k m , ties Bilskio g y v e n v i e t e , k u r palaidoti devyni p a r t i z a n a i kankiniai, d a u g kas a p l a n k . V l i a u ia buvo n u k a n k i n t a s ir p a t s B i l s k i s . Brio part i z a n a i , lik s t o v y k l o j e , buvo ekist k a r i u o m e n s a p s u p ti, bet per k a u t y n e s p r a l i a u ir p a s i t r a u k kit v i e t . V o k i e i a i " provokatoriai i Kazl R d o s m i k o su didele a p s a u g a i v a i a v o . inia greitai b u v o perduota k i t u s kratus partizan daliniams. Ms k r a t o J o n a s i d i k i s i Stanaii kaimo s u v a i k a i s danai n u v a i u o d a v o P a n e v i o k r a t ir palaik ry su p a r t i z a n a i s . J a m ten b e b n a n t , pas v i e n kinink a t j o to k r a t o p a r t i z a n a i , ir i d i k i s p a p a s a k o j o , kas a t s i t i k o Kazl R d o s mike s u v o k i e i a i s " , p a d a v .28

m a n o l a i k , kur b u v o p l a i a u a p r a y t a v i s a p r o v o k a c i j a . Visk suinoj, Panevio krato partizanai vokieius" p a k v i e t s u s i t i k i m , i kurio m a a i kam t e p a v y k o pab g t i . Kiek v l i a u g a v o m e ini, k a d kai p a r t i z a n a i aps u p o v o k i e i u s " , ie p r a b i l o j a u n e v o k i k a i , bet r u s i k a i s t r i a u k i a i s " . Nuo to laiko d a u g i a u v o k i k o p r o v o k a c i j o s metodo ekistai n e n a u d o j o .

UGNIES

VAGIMS

1945 m. v l y v ruden g a u n a m e ini, kad p a k a u n s k a i m u o s e v y k s t a dideli a p i p l i m a i , y p a Tirkiliki, Arm a n i k i k a i m u o s e . Mes p e n k i e s e p a s i r u o i a m v a g i med i o k l e i A n t a n a s R u n d i n a s - V a i t i l a , A k s e v e r a s Gylys-Aitvaras, Antanas Balaseviius-igonas, Juozas Valius-Puti-nas ir a, P o v i l a s P e i u l a i t i s - L a k t i n g a l a . V l y v a s ruduo, a l t a , a menkai a p s i v i l k s . N u t a r i a m e ueiti pas V a i t i l o s g i m i n a i t A n t a n A n d r i u k e v i i K a m p i k i kaime, g a l g a u s i m e koki s k r a n d u t . V a i t i l a , p a m a t s k a i l i n i u s , sako, k a d m u m s reikia vien a p r e n g t i , j a u s u a l s . A n d r i u k e viiui, inoma, g a i l a n a u j kailini, bet m o g u s a t i d u o d a . M a n jie labai geri, tik n e p a t o g s v i s u r landyti. E i d a m i toliau, u s u k a m e A r m a n i k i k a i m e p r o f e s o r i a u s T a d o I v a n a u s k o k. Per r y i n i n k j i s s a k s , kad turi k a k p a r t i z a n a m s p a s a k y t i . V a i t i l a p r o f e s o r i g e r a i paino. Ivan a u s k o n a m u o s e , m u m s b e k a l b a n t , a t s i r a d o dar du, j a u p a g y v e n mons. P r o f e s o r i u s pristato, s a k y d a m a s , k a d tai jo g y v e n t o j a i , kurie nenori rus m a t y t i . P r o f e s o r i u s m u m s pasilo nuo sen laik pistoleto o v i n i . S a k o m , labai reikia. Mudu su p r o f e s o r i u m i n u e i n a m e rs, sien o j e i m u a m e plyt ir i t r a u k i a m e kelias dutes devintuko ir septinto k a l i b r o n a u j o v i n i . B e k r a p t y d a m i sien, suylam, luostausi prakait. Profesorius ir sako: Tau per ilta, o man a l t a , mainom s k r a n d u t m . Jo odin striuk, o mano n a u j i kailiniai, tik i a n d i e n m o g u s dav, l y g ir g a i l a . Bet m a n jie n e p a t o g s . S u t a r ir p a s i m a i n o m . P r o f e s o r i u s s a k o , kad jo k a i l i n i u s r u s a i p a v o g . A t j u s k a m b a r , v i e n a s m a n e p a s i a u k i a ir s a k o : E i n a m sod, s u t a r s i m viet, p a r v e i u i K a u n o automat. Viet pasirinkome po e g l u t e . P a v a s a r a t j , r a d o m e g e r automat ir ovini. .29

P r i j a r i a u Kauno, a p s i n a k v o j a m e pas Putino pa s t a m . J i s p a p a s a k o j a , kokios k o m e d i j o s v y k s t a naktimis su Kauno v a g i m i s . Vakarieniaudami kalbams su e i m i n i n k u , kaip g e r i a u p a g a u t i v a g i s . Tuo momentu pradeda s k a m b i n t i k a i m y n a s ir rkti g e l b k i t ! " . P a s i g i r s t a m a o k a l i b r o v i s . Taip, v a g y s ginkluoti, bkim a t s a r g s . Mes p a s i s k i r s t b g a m link to kininko. Netoli trobesi k a k a s pasirod. S u r i k a u stok". v i s m u s . P a l e i d i a m s m a r k i ugn, irim keli b g a link k r m . Duodam dar u g n i e s Kauno pus. Netoli l a i t o stovi r u s kariuom e n s d a l i n y s , p r a d e d a a u d y t i r a k e t a s . Toliau mes j n e s i v i j o m e , nes pro l a i t o k r m u s nakt nieko n e m a t y t i . P a s i t r a u k m e link T a b a r i k i , ten, Putino t v i k s kluone,, b u v o s l p t u v . Ryt e i m i n i n k a s sako, k a d b u v s s m a r k u s s u s i a u d y m a s ir y r a n u a u t , bet kas kur, n e a i k u . Tik Kauno s a u g u m a s su milicija vaikioja ir klausinja, k a s aud. K a u n e ir jo a p y l i n k s e tuo laiku v e i k v a g i g a u j o s , v a d i n a m o s Juoda k a t " , P a n t e r a " ir kitos. D a u g i a u s i a plik g a u j o s e b d a v o r u s , bet b u v o ir lietuvi, k u r i e n u r o d i n j o , o paskui g r o b i u d a l i j o s i . Po to s u s i a u d y m o d a u g i a u k a i m u o s e plikai nesirod, nors m i e s t u o s e v e i k dar i l g i a u . Kaip v l i a u teko suinoti, t a d a v i e n a s b u v o n u a u t a s , du sueisti, bet kas jie tokie, ini n e g a v o m e . Plik g a u j b d a v o ir d a u g i a u . Kiti j o k a r t u su ekistais pagal s a u g u m o nurodym, prisideng partizan v a r d u , ir p r o v o k u o d a v o mones. V i e n toki g a u j s u m u m e netoli Kazl R d o s miko, ties A g u r k i k s k a i m u . Neva a t k l y d p a r t i z a n a i i kito k r a t o ieko ryio. Gaila, b u v o t a m s i n a k t i s , jie s p j o p a s p r u k t i m i k . P a k u o n i o k r a t e v e i k didels toki plik provokatori g a u j o s . D a u g moni i p r o v o k a v o , o v l i a u tuos, k u r i e prasitar, aretavo. Provokacijose daniausiai d a l y v a u d a vo vietiniai s t r i b a i , kurie g e r a i inojo t k r a t . V l i a u V i l n i u j e buvo s u d a r y t a s provokatori d a l i n y s , v a d i n a m a s s o k o l o v n i n k a i OBO, kurie v y k d p r o v o k a c i j a s , kol buvo p a r t i z a n . D a n i a u s i a i j i e m s v a d o v a v o p a t s m a j o r a s S o k o l o v a s ir ekistas K a z y s Riepas.

BALSAVIMAI

P r i e b a l s a v i m u s b o l e v i k a i p o k a i m u s i d s t o kar i u o m e n s d a l i n i u s . ekistai g s d i n a mones, a u k i a , t a r .30

do, k l a u s i n j a , k p a s t a i p a r t i z a n . A p s k r i t a i steng i a s i s u d a r y t i didel moni n e r v i n t a m p , kad m o n s b t d i d e s n j e b a i m j e ir g e r i a u eit b a l s u o t i . Partizan a m s duotas s a k y m a s kuo d a u g i a u i p l a t i n t i a t s i a u k i m , "kad kuo m a i a u eit b a l s u o t i . V e i k i a m e p a s i k e i s d a m i , ekistai dienomis, o mes, p a r t i z a n a i , n a k t i m i s . Lipdome a t s i a u k i m u s prie medi, s t u l p , d a l i j a m e r y i n i n k a m s . ekistai dien s u n a i k i n a , o i po n a k t i e s vl pilna, net prie paios ekist b s t i n s . P r i e pat r i n k i m u s g a u n a m e s a k y m p a g s d i n i m u i p a a u d y t i v i r rinkim pastato. M a n s u s a v o briu tenka P a r r i n k i m i n apylink. Viet a g e r a , g a l i m a a p a u d y t i i miko, d a u g rizikos nra, tok l a i m i n g biliet i t r a u k i a u . Ms g r a n d i s : J u o z a s Skuas-aulys, Antanas Balaseviius-igonas, Antanas R u n d i n a s - V a i t i l a , J o n a s P a r a - U o s i s ir a, P o v i l a s Pe i u l a i t i s - L a k t i n g a l a . P a s i i m a m v o k i k k u l k o s v a i d , vien kaspin n e g a r a n t u o t ovini, n e s p a v o j u s nenumatomas (gerus ovinius gadinti gaila). Prisikraunam apkab b l o g ovini, o jei reiks, p a s i k e i s i m . Ryt, kai p a t s rinkim kartis, sutart valand Skriaudi, Par, Padainupio, Tabariki rinkimines bstines vienu kartu pasipila k u l k o s v a i d i s e r i j o s . V i s a m e k r a t e p r a s i d e d a a u d y m a s , ir r u s a i a u d o , nors nieko nemato. B a l s u o t i n i e k a s neina. Tie, kurie v a i n j a s u b a l s a v i m o u r n o m i s po k a i m u s , kur n o r s tno lind, o v a k a r e s u g r d i a bals, kiek j i e m s reikia. Jei k a s k l a u s i a , kodl n j a i b a l s u o ti, a t s a k y m a s v i e n a s a u d o , tai ir n j a u " . V a k a r e po apaudymo rinkimines bstines atvaiuodavo arvuoiai. S u didele s a r g y b a s u k r a u n a m o s b a l s a v i m o urnos i r i s i v e a m o s skaiiuoti. O s p a u d o j e v i s k a s l a b a i g r a i a i atrodo, b a l s a v i m a s p r a j o s k l a n d i a i , n u b a l s u o t a 90,8 proc. B o l e v i k i n melo m a i n a sukosi, p a l a i k o m a ekist durtuv.
DVEJOPA EIMA

Po rinkim t pat v a k a r m u d u su A i t v a r u u j o m e B i j n k a i m e pas A k e l a i t . Ten, n a m p r i e a n g y j e , po g r i n d i m i s , b u v o s l p t u v , kur g y d s i keturi s u e i s t i part i z a n a i . A k e l a i t i s m u s g e r a i paino, ir b u v o s u t a r t a , prie k u r i o l a n g o p a b e l s t i , k a d inot, kas a t j o . j kiem, a p s i d a i r m e , nieko negirdti. Matyti k a m b a r y j e dega m a a lemput. P r i j s prie l a n g o , dar p a s i k l a u s i a u , tyku, p a b e l d i u l a n g . K l a u s a u , ateina a t i d a r y t i lauko dur.
.31

A i t v a r a s stovi prie pat dur, l a i k y d a m a s r a n k o j e r u s i k deimtuk. A t i d a r o duris ne eimininkas, o stribas Staniulis. A b u s u j o taip, kad negali pakelti ginkl. Vienas kelia ir kitas. Tada A i t v a r a s dr deimtuko v a m z d i u stribui pilv. auti negali, nes stribas stovi koridoriuje, o po g r i n d i m i s guli sueisti partizanai. Stribas oko per l a n g kitame namo one ir pabgo. O mes neinome, kiek dar j yra, nes netoli, pas Viktor Druli, stovi kariuomens dalinys. Stribas, p a b g s toliau, pradeda audyti. Mudu, p a s i t r a u k prie mikelio, neaudom. G a l v o j a m k daryti. Grti? Ten guli sueisti. Aiku, j nerado, stribas ujo atsitiktinai, mat A k e l a i t i e n S t a n i u l i o sesuo. Akelaitis, g e r a i a p i r j s , kad nieko nra, t u o j a u pasikink a r k l i u s ir s u e i s t u s p a r t i z a n u s nuve kit slptuv. Mudu su A i t v a r u buvome s a r g y b o j e , kol n u v a i a v o . Akelaiio eima dvejop pair. P a t s Akelaitis buv s s a v a n o r i s , o jo monos du broliai a r s G a r l i a v o s stribai A n t a n a s ir K a z y s Staniuliai. Akelaiio buvo t r y s dukros. Dukra Bron jo su tvais, o Stas ir J a n su stribais. Po to v y k i o Stas ir J a n tvus ir seser Bron skund. Pat Akelait ir Bron aretavo. Tv s a u g u m e umu, o dukr nuteis 10-iai met. Motina buvo likusi. Per 1948 m. trmim dukros pasira, kad motina yra partizan r m j a , ir j ive. Akelaitien po tremties met ir dukra Bron po k a l j i m o g r o Lietuv. Kitos A k e l a i t y t s Stas ir J a n dirbo s a u g u m o provokatormis. P a r t i z a n a i jas p e r d a v Karo lauko teismui.

NEPAVALGME

BARI

1946 m. p a v a s a r i s buvo a n k s t y v a s . Per iem itnoj u s s l p t u v j e , labai nusibodo, o dar reikjo rpintis su e i s t a i s i a i s . Slptuv buvo G a r l i a v o s v a l s . Digri kaimepas Zigm B a l t r u a i t , bulvi r s y j e . ia man teko d a u g kart prabti. L i g o n i a m s pasveikus, visi ijome Kazl Rdos mik, kur laiksi Girnink partizanai. Gauname v a d o v y b s s a k y m s u d r a u s t i K a e r g i n s stribus, o s v a r b i a u s i a , Mock, kuris terorizuoja vis k r a t . Gra p a v a s a r i o p a v a k a r mes penkiese ieiname link Zapykio: Zenas K a v a l i a u s k a s , A n t a n a s P a r a , J u o z a s Vilimas, Vincas B a l t r u k o n i s ir a. K r a t a s man inomas, bet kaimai ir mons nepastami. O p e r a c i j a i v a d o v a u j a K a v a l i a u s k a s . Ujome pas kelet kinink, prane, kad .32

k tik b u v K a e r g i n s s t r i b a i , bet ij. P a s vien kinink u j u s , m a n kilo t a r i m a s . K l a u s i u Vilimo, k a i p tas k i n i n k a s ? S a k o : A n k s i a u n e b u v o p a r a u d s , o d a b a r man a t r o d o toks keistas. Kiek v l i a u p a a i k j o , kad m u m s b n a n t k a m b a r y j e , ten buvo p a s i s l p s K a e r g i n s s t r i b a s . M u m s i j u s , jis p r a n e , kad po t k r a t s i a u i a p a r t i z a n a i . J a u p r a d j u s v i s t i , eidami m i k , dar u j o m e s t r i b o M o c k a u s tv i k , bet jo nebuvo. I j p a m a t m e , kad k a k a s b g a link K a e r g i n s . V i l i m a s s u r i k o s t o k ! " , bet b g l y s nesustojo. Tada kelis k a r t u s i o v m e , bet k a i p bgo, taip ir n u b g o . A t j u s prie miko, V i l i m a s s u K a v a l i a u s k u n u t a r p a v a l g y t i p u s r y i . U j o m e pas kinink netoli miko. eiminink sako: Tuojau bariais pavalgydinsiu. M u m s b e k a l b a n t , s a r g y b i n i s suriko, kad m u s s u p a . okam m u d u su V i l i m u per d u r i s ir tiesiai vidur ekist, ekistai auti n e g a l i . Mudu p a l e i d i a m e kelis v i u s ir, p e r o k ant tako pastatyt ekist k u l k o s v a i d , t r a u k i a m s link miko, o m u s t a r o . Kiek p a b g s u g r i u v a t s i a u dom, vl keliams, m i k a s ia pat. Matau, V i l i m a s n u v i r s t a , rkiu a r s u e i d ? " S a k o ne". A v i r s t u u kupsto, paleidiu ugn, ekistai s u v i r s t a ant pievos. V i l i m a s p a k a r toja, ir m u d u s u l e n d a m m i k . Kit d r a u g n e m a t y t i . Ms mik n e s i v e j a . A m i k e a t s i s k i r i u nuo Vilimo, p a s u k u ne tuo k r a t u . P a r j s t o v y k l , suinome, kad K a v a l i a u s k a s su B a l t r u k o n i u u v o vietoje. B u v o k a n o t a , ir ekistai p r i j o arti stovini s a r g y b o j e . A. P a r a p r a s i v e r kitu onu. ekist g a r n i z o n o k a r i u o m e n s b u v o d a u g i a u kaip trisdeimt. Neinau, k u r i s i m u d v i e j nukirtom k u l k o s v a i dinink, n e s a b u d u j a m t r a u k m e po s e r i j , o k d a m i per j. M u m s tik s m a r k i a i a p d r a s k d r a b u i u s g a r n i z o n o kul i p k o s " . Taip ir n e p a v a l g m e z a p y k i e i b a r i . O u per didel d r s u m teko s k a u d i a i sumokti. Bk d r s u s , bet bk a t s a r g u s .
IGELBJO PELK

Keli i ms brio pasilikome prie S k r i a u d i n i , kurie b u v o n u t a r k a r i u o m e n s k r a t a s p r a l e i s t i m i k u o s e . Daug u m a S k r i a u d i n i g e r a i paino m i k o v i e t o v e s , inojo, kur per kratas, g e r a i p a s i r u o u s , laukti k a r i u o m e n s . .33

1946 m. birelis b u v o labai iltas ir s a u s a s . Niekur nra v a n d e n s . V a i k i o t i n e g a l i m a , v i s u r pilna k a r e i v i . M i k o k r a t o s eina be p e r s t o j o . Pereina vien k r a t , uima kit. Ms atuoniolika v y r , g e r a i g i n k l u o t , laikoms t a r p A g u r k i k s ir K a j a c k k a i m . Tai p a t o g i a u s i a s mik a s p a s i t r a u k t i po k a u t y n i . V i s laik p a s i r e n g , n e s j a u kelios b a n g o s k a r i u o m e n s pro m u s p r a j o . p a v a k a r kiek a p r i m s t a , g a l g a u s i m nueiti prie J r s upelio atsigerti, prisipildyti gertuves. Apie valg jau negalvojame, k a d tik g a u t u m e a t s i g e r t i . P a d t i s g r e i t a i keiiasi. P a j u n t a m e , k a d link ms s l e n k a k a r i u o m e n , o mes, g e r a i u s i m a s k a v , l a u k i a m e , k a d a prieis a r i a u . A t g a l t r a u k t i s p r a t i n g a , viena ieitis pirmyn, pirm linij nukirtus, v e r t i s priek. S t a i g a pasirodo m o n g o l i k a s v e i d a s , ir k a r t u a t s i d a r o m s a u t o m a t a i . K a r e i v i a i suk r i n k a , o kiti ima rkti. Mes visi o k a m priek. Pasit r a u k kok imt metr, g r i v a m e ir dairoms, ar m u s v e j a s i . A p s i d a i r o m dar t e b e s a m visi, tik U o s i s sueist a s k o j . Vl t r a u k i a m s kaip g a l d a m i i k a u t y n i v i e t o s ir s t e n g i a m s pereiti k v a r t a l i n l i n i j . J a u i a m e , k a d j t u o j a u a p s u p s . K a r i u o m e n a u d o i p a l i m o tik ne m u s , n e s n e p a j u t o , k a d p i r m u o s i u s nukirtom ir pasit r a u k m e priek. P r i e k v a r t a l i n s l i n i j o s vl s u g u l a m ir l i a u i a m a r t y n , nes g a l i bti a p s u p t a . liauti l a b a i s u n k u , m i k a s i d i v s , b a i s i a i drasko r a n k a s . P r i l i a u u s linij, pirmutini niekas n e a p a u d o . P e r e i n a m r a m i a i ir t a r i a m s , kuriuo k r a t u eiti. P a s i t r a u k t a n k e s n mik, p e r r i a m Uosiui s u e i s t k o j . K a u l a s neliestas, dar g a l i paeiti, didels b d o s nra. M u m s b e s i t a r i a n t , v i r m e d i , v i s a i emai, p r a s k r e n d a lktuvas, v a d i n a m a s kuk u r z n i n k u . S p j a m p r i s i g l a u s t i prie medi. Daro rat ties tuo paiu k v a r t a l u . N u t a r i a m e , kad t u r j o k n o r s pastebti. S t e n g i a m s pereiti k v a r t a l , tikrai t u o j a u j s u p s . L k t u v a s v i s s k r a i d o v i r medi, niekaip n e g a l i m nuo jo p a s p r u k t i . Kai toliau p a s k r e n d a , p a o k a m , pabg a m , o kai i g i r s t a m a t s k r e n d a n t , vl g u l a m didel ol. P a d a r s kelis r a t u s , k u k u r z n i n k a s n u s k r e n d a . S u k a u p v i s a s j g a s , s t e n g i a m s pereiti kit k v a r t a l . V i s a i netoli kitos k v a r t a l i n s l i n i j o s s t a i g a p a k y l a r a u d o n o s raketos ir leidiasi ant tos m s vietos, kur p e r s e k i o j o lkt u v a s . M u d u s u M i n d a u g u p r i l i a u i a m prie l i n i j o s . Per i r o n u s m a t a u , k a d ant l i n i j o s nra nieko. K a r i u o m e n u n u g a r y j e j a u n e a u d o , tik leidia r a k e t a s . Raketa pak y l a k i t a m e one, bet n e t o l i a u s i a i nuo m s . V i s a s b r y s .34

j a u prie pat linijos. V i s i e m s p a v y k s t a p e r l i a u t i kit l i n i j , o ten labai g r a u s m i k a s . S u g u l a m , kad m a t y t u m e p e r l i a u t l i n i j , o jei p e r s e k i o s , vl duosim u g n i e s . i r i m , k a r e i v i a i s u p a t k v a r t a l , k u r i a m e mes b u v o m e . M u m s aikiai m a t y t i nuo k a l n i u k o ir i t a n k u m y n s . Eiti n e s k u b a m e , dar v a k a r a s toli, ir neinom, kas toliau m i k e yra. Kvartal apsupo d a u g kariuomens, o lktuvas vis s k r a i d o be p e r s t o j o , bet r a t o niekur nedaro. Mes, pasipild ovini, p a i l s j , t r a u k i a m s toliau. Kai kas t u r j o vandens gertuvje, visi pasidalijame po gurknel, kad l i e u v i s v i s a i nepridit. Uosio p e r a u t a k o j a p r a d j o tinti, nes labai ilta. Kiek g a l d a m i s t e n g i a m s prieiti J r s upeliuk. V i s i labai itrok. Nors m i k o v a n d u o n e s k a n u s , s v a r b u , kad y r a . P o k a u t y n i v i s a i n e t e k o m e o r i e n t a c i j o s mike. inome, kur e s a m e , tik neinome, kokios vietos. M i k a s pilnas keli, tak, takeli. S v a r b i a u s i a , k a i p Uos p r i s t a t y t i s l p t u v , t u o j a u v i s a i n e g a l s paeiti. J a u t e m s t a , k a r i u o m e n i mik n e s i t r a u k i a . V i s u r m a t y t i r a k e t o s , girdti m a i n e s y s . B e s i a r t i n a n t prie upelio, s t a i g a p r i e k y j e k a k a s s u j u d a ir s u r i n k a ,,kto idiot?" Priekiniai p a l e i d i a po ilg s e r i j , kiti dar p a k a r t o j a . Ulipom ant r u s posto! P a s i g i r d o v i e n a s kitas v i s , bet d a u g i a u nieko, tiktai didelis t r i u k m a s , r u s i k a k o m a n d a . Gerokai p a s i t r a u k nuo s u s i a u d y m o , pasipildom o v i n i . J dar turime. M i k u o s e g y v e n d a m i , steng i a m s turti kuo d a u g i a u s u s a v i m i . P r i e i n a m e iemkelio m i k , k u r i s v i s a d a labai l a p i a s ir dideli b r z g y n a i . Uos su k e l i a i s v y r a i s p a s i u n i a m e k a i m , kur y r a s l p t u v , o m e s p a s i l i e k a m e mike. M a i s t o neturim v i s a i , tik v a n dens p a k a n k a m a i , net b a t a i pilni. S v a r b i a u s i a t r k s t a miego, j a u kelinta p a r a n e m i g . P r a d e d a v i s t i , kai k u r i e m i e g a , a p s i k a b i n g i n k l u s , o m u d u su J u r g i u R a y l a - a r v u darom plan tolimesnei e i g a i . B e k a l b a n t p a s i g i r s t a s t a i g u s a u d y m a s link Kazl Rdos, kur laikosi S k r i a u d i n i a i . Kur n u j o Uosis, a u dymo negirdti, v a d i n a s i , p r a j o l a i m i n g a i , n o r s v i s i mikai apsupti. P i e m e n y s p r a d j o ginti k a r v e s . P r i k e l i a m vien v y r , k a d n e m i e g o t , o m u d u su a r v u e i n a m e p a k l a u s t i piemen, kas girdti Girnink kaime. J o n u k a s Rindeika, m u s p a m a t s , p r a d j o moti r a n k a , k a d neitume. S u p r a t , k a d yra r u s , p a s i t r a u k m e u eglaii ir stovim. J o n u k a s Rindeika, p a m a t s , k a d n e s k u b a m , p a v a r s k a r v e s prie.35

k, p r i j s ariau, m u m s sako, kad v i s a p a l a u k pilna n u g u l u s i r u s . V a k a r krt iemkelio pelkes ir d a b a r visi g u l i p a m i k j e , o mam p r i s t a t v y r e s n i e m s daryti valg y t i . M u m s v i s k a s aiku, jei v a k a r ia krt, tai g a l i a n d i e n d a u g i a u nekrs. J o n u k a s t u r j o s i d j s duonos riek, v i s i p a s i d a l i j o m po pora k s n i . Nutariam pasilikti ia. P a s i s k i r s t o m po du, u s i m a s k u o j a m . P a k i l u s s a u l e i , labai a p m m i e g a s . M i e g a m v i s a d a kaip zuikiai, a k y s u m e r k t o s ir vl p r a s i m e r k i a . B e s n a u d i a n t k a k a s sub r a k j o . P r a m e r k i u a k i s stovi m o n g o l a s ir dairosi. Ginklai utaisyti ir y r a po r a n k a , dirai ukabinti ant k a k l o . Tiesiu automat ir k u m i u a l k n e a r v u i on, k a d p r a b u s t , ir k a r t u s p a u d i u s e r i j . M o n g o l a s n u v i r s t a , nespjs iauti. I tos vietos p e r e i n a m g i l i a u m i k . vi negirdti, ir m s n e p e r s e k i o j a . P a j u s kelis i m t u s metr, pasig i r s t a v i a i ir raketos. Kur a p s i s t o t i ? Giliau mik eiti n e g a l i m a , v a k a r ten b u v o k a u t y n s . P a m a t o m k y l a n t raketas ten, kur mes n u t a r m e eiti. J u r g i s B r a z a i t i s - B a r s u k a s s a k o , kad v i e n i n t e l ieitis pelk, v a d i n a m Kaj a c k pelkmis. J o j e reikia bti labai a t s a r g i e m s , yra a k i v a r . P r i j prie linijos, g e r a i u s i m a s k a v , stebim. V i e n a m e k a m p e , kur s a u s i a u , m a t y t i k a k a s j u d a . Ramiai bti neleidia uodai, o j tiek d a u g , n e g a l i m a n a p s a kyti. V i s i s u g u l p r i l i a u i a m l i n i j , o a r v a s stebi r u s s a r g y b i n . P e r l i a u i a m nepastebti, nes didel ol. Laim i n g a i p e r l i a u i a ir a r v a s . P r i e a k i s didel ir neib r e n d a m a pelk. B a r s u k a s s a k o i n s vien viet, kur s a m a n a linksta, bet atlaiko. J i s eina pirmas, o kiti paskui. Lieka d i d i a u s i a b r y d , maskuoti nra laiko. Kur susid r m su m o n g o l u , ten d a b a r d i d i a u s i a s t r i u k m a s , kyla r a k e t o s . Mes ne toliau kaip p u s kilometro. P a j pasteb j o m , k a d ms p d s a k a i d i n g s t a , s a m a n a i k y l a . Eidam a s pirmas, B a r s u k a s s m u n k a , bet s p j a s u s i g r i e b t i u beriuko, p a d e d a n t kitam, itraukiam. Vaitila eng i n g s n on, ir tas paniro, v o s s p j o n u s i t v e r t i u medelio. Toliau eiti n e g a l i m a , t a i k o m s atsistoti prie beriuko, bet ir g r t i nra kur. I m a m e peilius ir i s i p j a u n a m e po storesn b e r i u k . V i e n a s kitam p a d u o d a m ir per t b e r i u k einam kepurpstom, o paskui beriuk perduod a m p a s k u t i n i a m . Taip m e s ir pasiekme g a n a gili pelk, i k u r i o s iteka J r s upelis. Ten r a d didesn k r m , s u g u l m . N e t r u k u s p a s i g i r d o lktuvas, k u r i s taip emai l a k s t o po t pelk, k a d net oras m e d e l i u s j u d i n a . Mes .36

t u r j o m e g e r a i u s i m a s k u o t i t a i s p a i a i s b e r i u k a i s , kur i a i s jome. Be to, s u g u l m e p u s i a u panir pelk. Kareiviai a t s e k iki pelks, o kai p r a d j o eiti, taip ir p inr. V i e n o k a r e i v i o v i s a i nerado. T a d a p a s i u n t l k tuv ivalgyti. J a u p r a d e d a temti, vl reikia grti tuo paiu keliu. Toliau pelkes dar d i d e s n k l a m p y n . Grti g e r i a u , j a u imokom, turim du b e r i u k u s . Nors k o j o s s m u k , r a n k o m i s laikoms ir e i n a m e keturiom. Grom ta p a i a v i e t a , kur buvom atj, tik kiek toliau nuo linijos, k u r b u v o r u s p a s a l a . V i s i l a p i , o s v a r b i a u s i a , g i n k l a i pilni v a n d e n s ir durpi. P i r m i a u s i a i s i p i l a m e v a n d e n i b a t , p a s i v a l o m e g i n k l u s , pasikeiiame a p k a b a s , k u r i o s m a i a u p u r v i n o s . Mike i l g i a u bti n e g a l i m a , n e s k a r i u o m e n a p s i s t o j o i l g a m . V i s a m e m i k e l e i d i a m o s r a k e t o s . Tai e n k l a s kur kas y r a . P a s i s k i r s t o m e m a o m i s g r u p e l m i s , k a d bt g a l i m a bent kiek p r i g u l t i s l p t u v j e , jei k u r i e j turime. Mudu e i n a m e s u A i t v a r u , mes a b u d u nuo v i e n o k r a t o . A t j p a m i k , s u s t o j k l a u s o m . Kiek tol i a u p r a d e d a loti kareivi uo. P a j u t o m u s ar kok vr. V i s a i netoli pro m u s p r a e i n a s a r g y b i n i a i t pus, k u r l o j o uo. Mes net n e i n o j o m , k a d ten eina m i k o k e l i u k a s , m u d u v i s a i arti prij. Nieko n e l a u k d a m i , i j o m e v i s a i p a l a u k , i kur a t j o r u s a i . Gerai p a k l a u s , kad n i e k o n e g i r d t i , n u s i i r j , kur nra k r m , nrm l a u k u s . D a u g i a u niekas ms n e p e r s e k i o j o . Kiek p a j ueinam pas kinink ko nors p a v a l g y t i . P i r m i a u s i a A i t v a r a s r a n d a u l i n y j e leist pien. S a k o : A t s i g e r k i m ir g a l s i m toliau eiti. P r a d j traukti pien i ulinio, i g i r s t a m e i m i n i n k s bals: K vl darot? Pieno a t s i g e r t i n o r i m . Prieinu prie l a n g o , g i r d i u : Ar tai tu, P o v i l a i ? e i m i n i n k p a p a s a k o j a , kad j a u d a u g i a u kaip s a v a i t v i s u r pilna r u s , jie eina dien ir nakt, j a u kelint k a r t i g e r i a pien. P r a a u duonos, n e s j a u kelinta p a r a n i e k o n e v a l g . T u o j a u a t n e a duonos, g a b a l laini, k i a u i n i . M e s j a u a t s i g r m e pieno, p r a r i j o m e po pora ali kiau i n i ir. s u i n o j kokia p a d t i s , t r a u k i a m e link s a v o k r a to G a r l i a v o s . Bet ir ten nieko g e r a . Mudu s l p t u v s n e t u r i m e , g y v e n a m e mike. Beeinant p r a d e d a v i s t i , o d a r reikia pereiti v i e k e l . Bet ia g r y n i laukai. V e i v e r i P a r v i e k e l i u a t v a i u o j a kelios m a i n o s nuo V e i v e r i . .37

S u g u l a m g r i o v i u k ir irim pro ironus. D e n g t o s ma i n o s s u k a r e i v i a i s v a i u o j a link P a r . P r a l e i d m a i nas, p e r o k a m per v i e k e l ir j a u ne t o l i a u s i a algirio m i k e l i s , bet j a u v i n t a . S u l e n d a m mikel ir pasiliek a m dienoti. Greitai u m i e g a m , bet greitai ir p a b u n d a m . A i t v a r a s kelia mane, s a k o k a l b a r u s i k a i " . Pro ir o n u s m a t o m eina g a l d v i d e i m t r u s k a r e i v i ir vedasi u n i s , bet pro m u d u j a u p r a j ir s u k a link P a r . Dar g e r i a u u s i m a s k a v o m e ir l a u k i a m e kito v a k a r o . Pav a l g y t i turime, o s v a r b i a u s i a , i d i v o m .

PARTIZANUS

PREMIJA

P a r e i n a m e T v a r k i k i kaim pas Jon Rinkevii. U j u s r u s a m s , ia b u v o p a d a r y t a s l p t u v , kur s l a p s t s i jo s n u s , o d a b a r j i s dirba g e l e i n k e l y j e . T o j e slptuv j e i r a d a u g kart n a k v o j a u . Mus priima labai iltai. K l a u s i u , a r g a l t u m m e p e r n a k v o t i , nes j a u v i n t a . Ats a k o , k a d s l p t u v j a u u v e r t s . I e i n a m pro duris, j a u visai viesu, sakau: Tai e i n a m ant t v a r t o . eimininkas liepia g e r a i p a s i s l p t i i a u d u o s e , n e s kiekv i e n dien p r a e i n a r u s a i . P e r d i e n o j a m r a m i a i , o v a k a r e s u t a r i a m u trob l a u k e p a s i d a r y t i laikin s l p t u v . Ger i a u s i a i bt d i r b a m o j e dirvoje. Per nakt i s i k a s a m , k a d g a l t u m e d v i e s e a t s i g u l t i . P a d a r o m e orui a n g i r s k y l l s t i . Ryt s l p t u v u k a s a ir u a k j a , lieka dirva be p d s a k . M u d u s u l i n d p r a m i e g a m v i s dien, tik v a k a r e a t k a s a dukra Birut, ir n u e i n a m k a m b a r p a v a l g y t i . Pav a l g lauke k a l b a m s s u Birute. J i v i s u s i m e n a , k a d m u s i d a v u s , bt d a u g p i n i g . Kiek p a k a l b j u s j i vl s a k o , k a d u m u s r u s a i duoda dideles p r e m i j a s , b u v o pas k e l b t a s p a u d o j e . Kiek p a l a u k u s i ir vl t pat k a l b a , kad galima gauti daug pinig. Galvojam, gal ji juokauja, n e s m e s v i s i g e r a i p a s t a m i , k a r t u u a u g . Kit ryt m u s vl ukasa, ir a b u su A i t v a r u k a l b a m s apie toki j o s n e k . Dien kieme, netoli s l p t u v s , i g i r s t a m kalbant rusikai. Aitvaras sako: Nejaugi jau pardav? P a s i i m a m g r a n a t a s , v i s k p a s i r u o i a m ir l a u k i a m , k a d a s a k y s ilsti. Po kurio laiko ta pati Birut, p r i j u s i prie oro a n g o s , sako, k a d b u v o k r a t a , krt s m a r k i a i , bet j s s l p t u v s nerado, tik s a k , k a d P o v i l a s p a r j s i m i k o .38

it k r a t . I r vl j u o k a i s p r i d u r i a , k a d r e i k j o j u s parodyti, but d a u g p i n i g . Trei n a k t j j a u ia n e n a k v o j a m . Bet kur eiti? V i s u r r u s a i daro k r a t a s . B e e i d a m i s u t i n k a m e Juoz Povilait, g a n a n t arkl. S a k o : Vaikai, ar j s gyvi? A u j u s dabarts poteriavau. Girdjom, kas m i k e dedasi. Atsakiau, kad mes pasprukom. Senukas sako: D a u g nevaikiokit, pas m a n e kluone y r a slptuvyt, nors m e n k a , bet kiek b u v o krat, dar nerado 1 , eikit ir gulkit. M u d v i e m net ant d i o s " l e n g v i a u p a s i d a r . S l p t u v p r a s t a , n e t a r t i n a , k a d ten kas g a l t bti. P e r n a k v o j o m , m e r g i n o s p a k e i t b a l t i n i u s , tuos iplov, j a u b u v o b a i s s irti, net su g y v u inventoriumi. Kiek p a g y v e n suinom, kokia p a d t i s mike. Tie, kas i j o k a i m u s , liko, o k a s pasiliko mike, d a u g i j u v o ir t u r j o l a b a i dideli s u n k u m .

TURIME

ATSILYGINTI

P a s i b a i g u s m a s i n m s k r a t o m s , vl s u s i i n o m , kas k u r y r a , ir s u s i r e n k a m n u m a t y t viet Kazl R d o s m i k e , ties P a p i l v i o k a i m u . I m s brio u v m a i a u n e g u i S k r i a u d i n i brio. S k r i a u d i n i a i laiksi m i k u o s e , o kai p a k e i t taktik, d a n i a u s i a i u e i d a v o ant p a s a l ir netiktai d a v o . Kai mes g r o m e , p a s a l j a u b u v o m a i a u , k a r i u o m e n s daliniai i v a i a v , n o r s vietiniai g a r n i z o n a i v i s a d a p e r s e k i o d a v o , bet j b u v o ne tiek j a u d a u g . Susitikimui v a d o v a v o rinktins vadas arnas. J i s jau buvo susisieks su apygardos vadovybe, smulkiai inojo, kiek y r a u v u s i , s u e i s t . Po m a s i n s k r a t o s stribai labai s i d r s i n o . P r a d j o l a i s v a i vaikioti p o m i k u s ir i moni atiminti, kas j i e m s n a u d i n g a . Po v i s susitikim ir a t s t a t r y n u t a r i a m e s t r i b a m s r a m y b s neduoti. P i r m i a u s i a r e i k j o pasirpinti m a i s t u . D a u g a t s a r g per k r a t a s r u s a i s u n a i k i n o . B u v o n u t a r t a m a i s t u apsirpinti i v a l d i k moni. P r i e d u r p y n , kur k a s d a v o durpes, b d a v o p a r d u o t u v s . I toki p a r d u o t u v i ir pasiimdavome maist, o grimus atiduodavome darbinink a m s . D u r p y n u o s e dirbo d a u g p r i v a i a v u s i o r u s j a u n i mo. J i e g r i e b d a v o g r i m ir m u m s p a d d a v o s u k r a u t i m a i s t v e i m u s . Kai a t v e a p a r d u o t u v e s preki, jie, n e s u l a u k d a m i p a r t i z a n , v a i k i o d a v o po mik ir, k .39

sutik, s a k y d a v o , kad p a r d u o t u v j e d a u g v i s k o p r i v e t a . Be to, ir vietiniai mons p r a n e d a v o . ekistai tai suin o j irgi p r a d j o leisti s a v o a g e n t u s , s a k y d a m i , kad d a u g v i s k o prive. T a d a d a r b i n i n k a i , y p a rusai, p r a n e d a v o , k a d ekistai s a u g o . Rus d a r b i n i n k a i j a u t s i d r s i a u kaip lietuviai. Vien k a r t , p a m u s m a i s t i Eerlio durpyno parduot u v s , kur buvo d a u g grimo, d a r b i n i n k a i p a r t i z a n a m s p r i k r o v du v e i m u s preki, o g r i m a s v i s a s liko j i e m s u d a r b . Rusai i k a r t o p a s i g r ir s u m i g o p a r d u o t u v j e . Ryt a t v a i a v ekistai r a d o piln p a r d u o t u v girt mieg a n i d a r b i n i n k . J u o s s u m ir a p k a l t i n o p a r d u o t u v s a p i p l i m u . Bet paskui p a a i k j o , kad j u o s p r i v e r t band i t a i " . V i s i s u i m t i e j i s a k s i g a v muti. T a d a ekistai v i s u s paleido, s a k y d a m i j s visi b a n d i t a i " . P r e k m s s u k r a u t i t u r j o m e s i r e n g s l p t u v e s netoli kelio, k a d sus t o j u s kuo g r e i i a u bt g a l i m a ikrauti ir perveti kit v i e t . Ms m a i s t o s l p t u v i n e r a s d a v o , kai r e i k d a v o , p a s i i m d a v o m e nors ir po p u s s met. S u s i t v a r k r y i u s , a p s i r p i n m a i s t u , t u r i m e atmokti ir s t r i b a m s , nes ir jie d a r b a v o s i , kai buvo didels k r a t o s . M s ir S k r i a u d i n i briai a p s i s t o j a t a r p A g u r k i k s ir Kazliki kaim, netoli J r s upelio. G a u n a m e ini, k a d K a j a c k kaim a t v y k s didelis b r y s strib rinkti p y l i a v . inojome, kad j i e turi g r t i per Kazliki kaim a r i a u s i u keliu Kazl Rd. E i d a m i per kaim, j i e j a u t s i labai l a i s v a i , s a k y d a m i , k a d p o tokios k r a t o s d a u g i a u bandit n e m a t y s i t . Jei dar koks ir liko, tas j a u d a u g i a u nesirodys. Stribai m o n e s rikd, kiek g a l j o . Rad a r g a v s a m a g o n o , visi, g e r a i s i l i n k s m i n , p a t r a u k link Kazliki kaimo. G a v p r a n e i m i ryininko, skub a m , dar g e r a s g a l a s n u b g t i , kad s p t u m e u b g t i u aki. Kol n u b g o m , p a v a r g o m , p a s k u b o m i s p a s t a t m e k u l k o s v a i d ties kelio poskiu, kad nebt matyti. Kiti u m vien kelio pus, kur b u v o t a n k u s m i k a s . V o s s p j o m pasiruoti, j a u pirmieji s t r i b a i v i s a i arti kulkos v a i d i o . S t a i g a uvir g i n k l a i , s t r i b a i oko tank mik t i e s i o g ant p a r t i z a n . Mes j i e m s vl u g n i e s . Bet jie susivok, nepuol ret m i k , bet t a n k u m y n . V i e n a s s t r i b a s v i e t o j e uvo, atuoni s u n k i a i s u e i s t i . Po k a u t y n i g r o m e s e n j viet, kur s t o v y k l a v o m e . P a i l s j n u t a r i a m e suduoti kail v a i u o j a n i a m krat d a r y t i g a r n i z o n u i . V y t a s M i k a l a u s k a s - A r a s pasiima e i s p a r t i z a n u s , ger suomik k u l k o s v a i d ir s k u b a prie Ma.40

r i j a m p o l s plento ties Gudeliais, kur danai v a i u o d a v o g a r n i z o n o m a i n o s . V o s s p j a pasiekti plent, m a t o nuo M a r i j a m p o l s link Kauno v a i u o j a pilna m a i n a k a r e i v i . P a l e i d i a s m a r k i ugn i automato. M a i n a v i r s t a g r i o v . K a r e i v i a i , s u k r i t griov, p r a d e d a ats i a u d y t i ir s u e i d i a k u l k o s v a i d i n i n k eslov Vaitkn-Kolumb. P e r o v j per k a k l , ir j i s liko be g y v y b s enklo. a u d y t i s ilgai prie plento n e g a l i m a . P a s i m sueist eslov, visi t r a u k i a m s toliau. B e n e a n t e s l o v a s a t s i g a v o . P a r n e s t o v y k l , p e r d a v m e j vokiei k a r o b e l a i s v i u i c h i r u r g u i , k u r i s d a u g s u e i s t p a r t i z a n pag y d . Kelios dienos po kautyni b u v o r a m i o s , bet v l i a u p r i t r a u k d a u g k a r i u o m e n s ir lktuv, kurie vis laik v a l g y d a v o m i k u s . P o poros s a v a i i s u e i s t a s Kolumb a s p a g i j o , bet t pai v a s a r m s c h i r u r g a s ir eslovas V a i t k n a s - K o l u m b a s uvo.

UJOME

DUONOS

P e r d i e n o j A r m a n i k i k a i m e pas kinink, r u o i a m s eiti Kazl R u d o s m i k u s . Reikia p a s i p r a y t i duonos. E i n a m e t r i s e A i t v a r a s , V a i t i l a ir a. V a i t i l a sako, k a d ia k a k u r g y v e n a k o m u n i s t a s J u o d b a l y s , g i n k l u o t a s , ir j k a r i u o m e n s a u g o . P a s u k a m a r t i m i a u s i s o d y b . V a i t i l a eina pirmas, o mudu su A i t v a r u i paskos ir prie v a r t s u s t o j a m e . Matom, kieme stovi m o g u s . Vaitila p a s v e i k i n a e i m i n i n k , ir s u l i g t a i s o d i a i s a u t o m a t o s e r i j a . A b u s u k r i n t a ir s u r i n k a . Mudu p r i b g a m , V a i t i l a keliasi ir vl s u k n i u m b a . J u r a n k o s prikeliu, v i s a s kruvinas, e i m i n i n k a s guli. V a i t i l a s a k o : m a n e ov, o paskui kirto. A i t v a r a s u s i d e g a ibintuvl, one guli kirvis, o toliau v o k i k a s p a r a b e l i s . Vaitil i s i t e m p i a m e i kiemo, paeiti g e r a i n e g a l i . Link Kauno p r a d j o leisti r a k e t a s . Nusit e m p i a m Vaitil u k r m , a p r i a m s u e i s t g a l v . V i s a laim, kad jo k a r i k a k e p u r su kietu s n a p u . Kirvio am e n y s n e p r a m u kaulinio s n a p o , j i s tik s u l i n d o k a k t . P a r j slptuv, apirjome parabel visai naujas. Neiov, mat netiko oviniai. S a r g y b a , kuri s a u g o j o J u o d b a l , kaip v l i a u teko suinoti, b u v o i j u s i iekoti s a m a g o n o . I g i r d v i u s , jie greitai p a r l k ir r a d o J u o d b a l n e g y v . J u o d b a l y s b u v o s e n a s komunistas, tuo laiku j a m b u v o paskirta stipri .41

s a r g y b a . B u v o n u m a t y t a prie K a u n o p r a d t i kurti pirm u o s i u s kolchozus. Rusai k i u s g y v e n t i j a u njo, bijojo.. D a u g dideli ki s t o v j o tuti. J u o d b a l y s b u v o parinktas kaip s a v a n o r i s kolchoz k r j a s , bet ir tas netiktai, g a l g a v o . Taip p a k a u n s k r a t a s ilgai b u v o b e kolchoz.

VL VAGYS

IR

STRIBAI

P a p l i t o p r a n e i m a i , k a d n a k t i m i s k a k a s lankosi p a s k i n i n k u s , beldiasi l a n g u s , duris, p r i s i s t a t y d a m i partizan s l a p y v a r d i a i s , o kai sileidia, s a k o duoti maisto,, d r a b u i a r b a p a r u o t i k i t a m kartui. D a n i a u s i a i jie buna u s i m a s k a v , neleidia degti v i e s o s . Kai ateina tikri p a r t i z a n a i , jie rodosi v i s a d a v i e a i , k a d g e r a i mog u s a t p a i n t , o paskui k a l b a s i . mons tuoj s u p r a t o , k a d tai p r o v o k a t o r i a i . Jie v i s i ginkluoti, eina g r u p m i s po t r i s , k e t u r i s . Mes l i e p d a v o m e tokius a t v e j u s p r a n e t i ekist a m s , t a i a u ie n i e k a d a n e s k u b d a v o r e a g u o t i ir d a r y t i k r a t , bet k l a u s d a v o , k a d a b u v o u j P a r a - U o s i s , Sku a s - S a u l y s ir a. M u s t u o j a u p a g a u t . Mes p a m o k o m mones, k a d a p s i m e t l i u s s t e n g t s i atpainti, bent v i e n . Mudu su Uosiu u e i n a m T v a r k i k i k a i m e pas kinink, o i s sako, k a d m u s l a b a i nori m a t y t i A n d r i u s Kleiza. U j pas Kleiz, i g i r d o m e lidn ini. P a s j u o s b u v o a t j s j g i m i n a i t i s i P a r km. ir a p s i n a k v o j o . T nakt a t j o keli ginkluoti v y r a i , i s i v e d g i m i nait ir prie m i k e l i o n u o v . K l a u s i a m , g a l a t p a i n o t kur. Kleizien sako, kad b u v u s i p a s i s l p u s i ir a t p a i n u s i P a b a r s k i o M a r s i P a b a r t u p i o kaimo v y r V y t R a d v i l ir J u o d b a l i o sn i P a d a i n u p i o km. Kit v a k a r susir e n k a m e s u t a r t viet, n u t a r i a m e p i r m i a u s i a p a s i g a u t i J u o d b a l i u k , bet kiek t u r i m e ini, j i s m a a i n a m u o s e b n a . P a s t a t o m e s e k l i u s ir d i e n o j a m e pas Zigm B a l t r u ait. V a k a r e g a u n a m e ini, k a d J u o d b a l i u k a s n a m u o s e . A p s u p n a m u s , r a n d a m e j p a s i s l p u s . P r a d e d a m e klausinti, nieko nesako. Kleizien b u v o p a s t e b j u s i , kok ginkl turjo. igonas veda tardym. Juodbaliukas sako, k a d ginkl a t i d a v s Peiulaiiui, o a s l a p i a v i s k girdiu. U o s i s sako, k a d reikia m i n k t o s v y n i k s . N u j s isip j a u n a ir n u s i v e d a j r s . Pirma a t s k a i t o deimt, o toliau, jei meluos, b u s d a u g i a u . Kur a u t o m a t a s ? Kluone, p a s l p t a s po i a u d a i s . .42

Kur o v i n i a i ? Ten p a t . N u s i v e d kluon, r a n d a m r u s i k a u t o m a t , g e r a i ivalyt. Kur dar o v i n i ? D a u g i a u neturiu. Gulk, inom, k a d turi. T a d a parodo, kur kluone ukasta. A t k a s a m kelios ds ovini, dar n e p r a i m t o s . J u o d b a l i u k a s pasako, kad j g a u j a i v a d o v a u j a V y t a s R a d v i l a , o jai dar p r i k l a u s o Jono Povilaiio i T v a r k i k i km. v i e n a s s n u s ( v a r d o n e i n a u ) ir entas K a z s v y r a s ( p a v a r d s neprisimen u ) . R a d v i l a ir Jono Povilaiio entas vokiei l a i k a i s tarnavo policijoje. Kodl n u o v t Kleizos g i m i n a i t ? Mat a t p a i n s R a d v i l , b i j o j s , kad n e i a i k t . aul y s s u r a v i s p a s a k o j i m . V i s i n u t a r m e i r tvai labai p r a s n u i g e r a i k r s t i kail. T pat v a k a r Kleizai p r a n e m e , dl ko jo g i m i n a i t i s b u v o n u a u t a s ir patarme, k a d p r a n e t M a s k v o s MVD, n e s K a u n o s a u g u m a s n e k r e i p dmesio. R a d v i l a g y v e n o Kaune, bet kur, nes a k o . Minti v a g y s g r e i t a i b u v o suimti i r nuteisti p a g a l 5 9 str. v a i r i o m i s b a u s m m i s . M a s k v o s ekistai m s k r a tui p a d j o a p s i g i n t i nuo p l i k . Netoli G a r l i a v o s , Stanaii kaime, prie K a u n o Marij a m p o l s plento, ir d a b a r tebra nuo P i r m o j o p a s a u l i n i o "karo likusios vokiei k a p i n a i t s . Netoliese kapinaii b u v o 1945 m. Sibir iveto M a c k e v i i a u s s o d y b a . Namai s t o v j o tuti, tai j u o s e a p s i g y v e n o G a r l i a v o s s t r i b a i ir keli g i n k l u o t i r u s a i . Dienomis jie v a i k t o po k a i m , k r a n d a i maisto, a t i m a a r b a p a v a g i a , o n a k t i m i s , prisiv e d s a v o p a k r a i p o s moter, g i r t a u j a , a u d o , j a u i a s i lab a i s a u g i a i , nes v i s a i netoli G a r l i a v o j e stovi g a r n i z o n o kariuomen. V l y v r u d e n s nakt n u t a r i a m s u r u o t i s t r i b a m s pirt. Ms deimt p a r t i z a n p a s i i m a m e v o k i k kaspinin kulk o s v a i d , t a m s i nakt p a t r a u k i a m e link Stanaii kaimo. V i e t o v s g e r a i inomos. P r i e i n a m prie vokiei kapinaii, o nuo ten v i s a i arti ir s t r i b e l n y i a " . P r i e a i s m u s m r i n bulvin, v i e n o s d u r y s m s pus. P r i e d u r i s p a s t a t o m k u l k o s v a i d . U o s i s nueina ant plento, o m e s a p s u p a m vien on, kad g a l t u m e a u d y t i . U o s i s i a u n a ant plento r a k e t , k a d p a m a t y t u m e , kas kur y r a . Po rak e t o s keli ginkluoti ieina l a u k . S t a i g a p a l e i d i a m .43

k u l k o s v a i d i o ir automat ugn. Stribai oka, kaip ir g a l v o j o m , bulvin, o ten t a r o k u l k o s v a i d i s . Nuo padeg a m kulk u s i d e g a b u l v i n s i a u d i n i s s t o g a s . M u m s v i s a i v i e s u . P r a d e d a a t s i a u d y t i i g y v e n a m o j o namo. Duodam u g n i e s j, n a m . U o s i s a t b g s nuo plento sako, k a d link G a r l i a v o s s i e t y n a s raket ir r u s i k a s riksmas,, reikia kuo g r e i i a u t r a u k t i s . P a s i t r a u k i a m e link M i k a l i n s mikelio. K a r e i v i a i p r a d j o leisti r a k e t a s prie kapinaii. Kit dien sueisti buvo n u g a b e n t i ligonin, o kiti rusai ir s t r i b a i p a s i t r a u k G a r l i a v . 1946 m. iema b u v o g e r a , be s n i e g o , o k a d p a s n i g d a vo, t u o j a u ir n u l e i s d a v o . V i k t o r a s Drlia, kurio broliai j a u b u v o uv, sako, kad m s k r a t e be p e r s t o j o siauia stribai, ne tik dien, bet ir n a k t i m i s . Mes d i e n o j a m Garl i a v o s mike. G a u n a m ini, kad v a i u o j a stribai. Tekini b g a m prie kelio. Labai udusom, o j a u pro m u s v a i u o j a . Mes j i e m s u g n i e s , vieni s t r i b a i oka bgti, o kiti suk n i u m b a veime. S v a r b i a u s i a , g a v o p a b g t i a r u s s t r i b a s S t a n i u l i s . B g d a m a s pro kryi, net k e p u r nusim, o a n k s i a u pakeli k r y i u s a u d . Ilgai I l g a k i e m i o g y v e n tojai j u o k a v o , kad S t a n i u l i s , liks g y v a s , p r i s i m i n Diev. G a r l i a v o s s t r i b y n a s " neteko d v i e j a r i s t r i b . P o k a u t y n i m u m s buvo r i e s t a . Greitai p e r m e t d a u g k a r i u o m e n s G a r l i a v o s mikel, o p a v a k a r e p r a d j o s n i g t i . V i s a laim, s p j o m prieiti prie geleinkelio eglaii ties J u r a g i a i s , ten p r a l a u k m iki v a k a r o . Vlai nakt parjome savo slptuves.
IEMAI ARTJANT

A r i a u Kauno rus a t j n a i b i j o j o a p s i g y v e n t i . kiai s t o v j o tuti. T a d a b o l e v i k a i s u m a n n a u j metod. Sug a l v o j o p a v a d i n i m u s , k a d tai v a l d i k i kiai: ems k i o a k a d e m i j o s s o d i n i n k y s t s kis, M a i s t o b e n d r o v s kis ir kiti. j u o s s k y r v i e t i n i u s k v e d i u s , s a r g u s . S v a r b u , kad bt s u l i p d y t a . 1946 m. tuos kius p r i v e g y v u l i k a r v i , arkli ir kio i n v e n t o r i a u s . I kur? Bolevikai s u d a r n a u j p l a n , kad bt m a i a u k a l b . T r m i m u s d a r y d a v o rinktinius, v i e n a m e k r a t e itremia po k e l i a s d e i m t eim,, kit kart k i t a m e k r a t e , o paimt turt ar g y v u l i u s v e a kit k r a t p a g a l centro n u r o d y m ir ten lipdo v a l d i k u s kius. Kur laik tokius k i u s n a k t i m i s s a u g o kariuo.44

men, o kai nebna joki p a s i k s i n i m , s a r g y b a t i m a . Mes r u o i a m s , kur p a d s i m e g y v u l i u s , k u r i u o s p a i m s i m e maistui. Reikia pasirpinti iemai. S u s i t a r i a m e su kin i n k a i s , k a d s u m a i y t s u s a v o g y v u l i a i s . Tuos, kurie buvo numeruoti, v a r y d a v o m s m i k i k a r t o m a i s t u i . I a n k s t o p a s i r u o d a v o m e bidonus, s t a t i n e s . Gerai s u s dytos msos, y p a j a u t i e n o s , s t a t i n s , ukastos em, ilgai i s i l a i k y d a v o . Gerai i v a l g i u s , kad j a u k a r i u o m e n s nra, s u s i d a r o m d a u g i a u j g o s , p a s i i m a m i vieno ar dviej ki g y v u l i u s p a g a l s u d a r y t plan kas k turi t v a r k y t i . P a m i m a s v i s a d a p a v y k d a v o , tik n e v i s a d a pav y k d a v o paslpti. K a r t a i s per dideles k r a t a s s u r a s d a v o . Tokius p a m i m u s a t l i k d a v o m e d a u g i a u s i a ruden, kai r u o d a v o m e m a i s t o iemai. V a s a r v i e n o j e v i e t o j e negyv e n d a v o m e , p r a s i m a i t i n d a v o m e bet kur, o kai nra ko v a l g y t i , ir p u s i a u a l k a n i p r a b d a v o m e . Kiek s u n k i a u bna n a u j o k u i , bet ir tas greitai p r i p r a n t a . A r t j a n t rudeniui, p r a d e d a m e r u o t i s iemos g y v e n i mui. M i k u o s e g y v e n t i n e m a n o m a , danai m i k u s k r a t o kariuomen, s n i e g e lieka p d s a k a i . D a n i a u s i a i s i r e n g i a me s l p t u v e s pas k i n i n k u s , kuo toliau nuo s a v o kilimo vietos, pas k a i m y n u s danai tikrina. Ms k r a t a s buvo labai s e k a m a s ekist, inojo, kad netoliese laikoms. O 1947 m. b u v o n u m a t y t a s ,,Tauro" ir kit a p y g a r d v a d s u s i t i k i m a s su prof. M a r k u l i u netoli Kauno. Kai M a r k u l i s buvo i a i k i n t a s kaip ekist a g e n t a s , s u s i t i k i m a s n e v y k o , bet e k i s t a m s tas k r a t a s taip ir liko t a r t i n a s . A i j a u su r y i u T a u r o " a p y g a r d , o A i t v a r a s su V a i t i l a p r a d j o daryti s l p t u v iemai. P a k a u n j e v i s u r emos v i e t o j , o kur k a l n i u k a s , ten d a u g i a u krato. Pasirenkam pagrindin slptuv darytis Kampiki kaime pas On K a l v a i t i e n , visai prie kelio ir prie k d r o s . Aitv a r a s buvo g e r a s s l p t u v i d a r y m o s p e c i a l i s t a s . I k a s duob, k r a t u s ir d u g n g e r a i s u p l a k moliu, k a d nepraleist v a n d e n s , paskui lentomis ikal o n u s ir g r i n d i s . Nuo s l p t u v s p u s s buvo k d r a , pilna v a n d e n s , o u 15 metr centrinis kelias, kuriuo kasdien j u d j o kariuomen link P o d e r i k i , Digri ir kit kaim. i o j e v i e t o j e r e i k j o bti labai a t s a r g i e m s . Ir dar didel bda Kalv a i t i e n s dukros buvo g e r o s s i u v j o s ir a u d j o s . Pas j a s v i s a d b d a v o s v e t i m moni. K a l v a i t i e n s k e l i s m a a s , bet labai t v a r k i n g a s , kiemas prie pat kelio, a p s o d i n t a s g l m i s . V i s i e m s p r a e i n a n t i e m s t r a u k d a v o ak. ia ueid a v o d a u g moni, u s u k d a v o ir rus k a r e i v i . Bet ka.45

d a n g i k e l i s m a a s ir dar prie kelio, tai dideli krat? n e d a r y d a v o . Be to, K a l v a i t i e n t u r j o labai ger uniuk, k u r i s n v i e n o keleivio n e p r a l e i s d a v o n e a p l o j s ir kiekvien s k i r t i n g u b a l s u . O jei p a j u s d a v o , nors ir g a n a toli, k a r e i v i u s ar s t r i b u s , l o d a v o c y p d a m a s . V i s i tik k l a u s y d a v o m s unyio, o jis, p a s i l i p s kur aukiau,, itisai d a i r y d a v o s i . P a s t e b j s g i n k l u o t u s , g r a u d i a i sustaugs, lsdavo slptis, nes buvo autas strib. Ir u n y t i s inojo, kas yra s t r i b a s ir o k u p a n t a s . A , p a r j s i kelions, net n e t i k j a u , k a d v i r m s g a l v didel k d r a v a n d e n s , o s l p t u v j e n lao. A n t s l p t u v s b u l v i n s p r i e s t a t a s . j i m a s i b u l v i n s per m s o s r k y k l . Kai e i m i n i n k p a j u n t a k r a t , p a k u r i a ms rkyti, bet danai s t r i b a i p a v o g d a v o . Nors t u r j o m e g e r viet, bet be j o s dar ir kelias a t s a r g i n e s slptuves,, k a d r a m i a u bt iem p r a l e i s t i . A n k s t e s n s iemos b u v o labai s u n k i o s . i e m o j a n t v i r u j e , b d a v o d a u g v a r g o , v i s u r s n i e g a s , lieka p d s a k a i .

NELAIM

A p s i d i a u g s g e r a s l p t u v e ir p a i l s j s po i l g o s k e l i o n s , t u r j a u dar vien s v a r b s u s i t i k i m s u r i n k t i n s v a d u Mariulioniu-Kazoku. Po d v i e j dien N a u j i e j i metai, b e t d a r iemos nra. S u s i t i k i m a s s u t a r t a s Kazl R d o s m i k e . Einame susitikim visas brys, turjome susitikti visa ms kuopa, n u s t a t y t i r y i u s iemai ir g a u t i n a u j u s nur o d y m u s i a l g i r i o " r i n k t i n s . N u j m i k , s u s i k r me l a u , o v a k a r e r u o m s s u s i t i k i m . S u t e m u s v i s i i e i n a m e I Girnink kaim pas kinink - emait. Jo dukra sako, k a d i a n d i e n d a u g k a r i u o m e n s s u j o mik, o j o s g r t a n t niekas nemat. S a k a u V a i t i l a i : E i n a m m u d u pas Deltuv ( a r t i m i a u s i k i n i n k ) , p a s i p r a y s i m e duonos, g a l i m m i k e utrukti, v i s u r p i l n a rus. G a u n a m e p u s k e p a l o duonos ir s k u b a m e pas l a u k i a n ius. Mudu b g a m takeliu per kininko sod. V a i t i l a perb g o g e r a i , o a b g a u a l i a tako ir p a t a i k i a u s k y l e m j e , kur b u v s i t r a u k t a s s t o r a s s t u l p a s . Kai k o j a smuko, a i to g r e i t u m o v e r i a u s i per g a l v . V i r s d a m a s koj i t r a u k i a u , bet atsistoti j a u n e b e g a l j a u . V a i t i l a pastato, o k o j a s u k a s i kaip v i r v . A i k i a i matyti, k a d l s k a u l a s . V a i t i l a t u o j a u p a a u k i a kitus ir tariasi, kur m a n e .46

d t i . P a r v e t i s l p t u v n e g a l i , nes P a r u o s e stovi d a u g k a r i u o m e n s . P a a l , labai girdisi, kai eini, o dar reikia v e t i . a u l y s sako, kad y r a j o laikina s l p t u v i k i a u d u o s e p a s eigul R a u l i n k Smail (j taip v i s i v a d i n o ) . P a i m a i emaitaiio pastot, s i m e t a i a u d ir n u v e a m a n e pas Smail. a u l y s p r i s i k e l i a s n , k u r i s m a n e g e r a i p a s t a . Nunea t s l p t u v i k ir k i a . S n u s sako, k a d nieko n e s a k y t u m e t v a m s , nes v a k a r b u v o r u s , tai b i j o s . U o s i s s a k o , kad kai a p r i m s , p e r v e i m t a v o viet. A t n e v a l g y t i ir g e r t i . A t s i g e r t i pasilikau, o m a i s t a t i d a v i a u , n e s m labai s k a u d t i k o j . P r a d j o tinti, nebetelpa kelni k a l a k o j , p e r p l i u k a l a k . D a v iek tiek usikloti, bet i e n a s pakeltas, per apai t r a u k i a v j a s . Ryt dar t a m s u , o kieme, girdiu, k a l b a r u s i k a i . eimininko k l a u s i a , k u r b a n d i t a i ? Bet tas m o g e l i s nieko neino, net neino, kad s n u s p a d a r s s l p t u v i k v i e n a m p e r n a k v o t i . S u j kluon, s t r i b a i k a l b a l i e t u v i k a i , j i e sitikin, k a d i a m e k a i m e l y j e turi bti, n e s toliau nenuv a i a v o . B u v o didel a l i n p a a r o , tai vien dal i v e r t lauk, kit ant g r e n d y m o . Kur a g u l i u , l a b a i m a a i ieno. Ir t p r a d j o d u r t u v a i s b a d y t i . Kai duria, g a l a s i l e n d a , o a kiek g a l d a m a s kreipiuosi on, bet k o j o s n e g a l i u p a j u d i n t i . kitas s l p t u v i k , n e g a l j a u g e r a i u s i d a r y t i , n e s n e p a s i e k i a u lentos p r i s p a u s t i , o v j a s jud i n a lent. Kareivi pilnas kluonas. A t j s k a k a s s a k o i b a d y t i v i s kluon ir p a g a l p a m a t u s atkasti. Guliu a u k t i e l n i n k a s , p a s i v e r s t i n e g a l i u , l a i k a u g a t a v a i pasir u o s g r a n a t tam, k u r i s pirmas nos ki. K a r e i v i a i , k a s d a m i emes, primet prie lentos, j a u v j a s nebejud i n a . O kai v i r i n i n k a s toliau nueina, s u s t o j keikiasi, rko ties pat m a n o l i n d i m u . J a u piets, bet v i s d a r k r a t o i r keikiasi. A r u s k a l b o s n e s u p r a n t u , tai n e i n a u , k j i e keikia. Ne tik k o j o s p a j u d i n t i n e g a l i u , bet ir p a t s j a u n e g a l i u p a j u d t i nuo alio. V i s laukiu, k a d a n u s t o s rus i k a i kalbti. J a u t e m s t a , o j i e v i s k a l b a ir kak lauo. kluon eina ir ieina. Kelis k a r t u s v i s duria m a n o s l p t u v y t , r u s i k a i s u k a l b a ir vl ieina. Kieme dauymas ir rusikas keiksmas nesiliauja, nors jau tamsoka. A 1 po truputl p a p e u i ono ieno ir p a s i k i u po s a v i mi, k a d taip nepst v j a s . Tas m a n o d a r b a s m a a i tep a d e d a , bet s v a r b i a u s i a , reikia judti. J a u v i s i k a i sutemo, v a l a n d n e i n a u , laikrodio ne i r i u , bet j a u i u , kad k a k a s kieme y r a . J a u n a k t i s , pas m a n e niekas n e a t e i n a , p r a d j o a l t i . A a p s i v i l k s tik
.47

odine s t r i u k e ant v a r k o ir truput p r i s i k l o j s . A t s i s s t i n e g a l i u , per ema, s k a u d a m o s k o j o s pdos v i s a i n e j a u i u , tik s v e i k o s i o s pirtus dar p a j u d i n u . Per didel v a r g pasiekiu koj pirtus, po truput p r a d e d u m a s a u o t i , l y g ir p a s i d a r g y v e s n i . Kodl niekas n e a t e i n a ? G a l v o j u , g a l sn i s i v e ekistai, o apie m a n e d a u g i a u niekas neino. M e r g a i t s mokosi K a u n e ir, kai p a r e i s , j o s neinos. Taip b e g a l v o d a m a s girdiu apie kluon k a k a s v a i k to. Gal s a v i , matyt, ino, k a d a ia g u l i u . Gerai sik l a u s s , girdiu k a l b a r u s i k a i , v a d i n a s i , dar k r a t a neb a i g t a . P r a d j o v i s t i ir m a i n o s ti. Vl kieme k l e g e s y s r u s , vl s u v i r s t a kluon ir p r a d e d a lupti p e l u d s grindis, kurios v i s a i alia m a n o lindimo. Grindis ilup, sumeta ant m a n o landos. Nejuiomis lindimo a n g labai g e r a i u m a s k a v o , bet jei p a j u d i n s ien, t a d a pirmojo laukia g r a n a t a . T o j e v i e t o j e , kur ilupo g r i n d i s , p r a d j o kasti duob, m a n y d a m i , kad m i n k t a em, v a d i n a s i , yra s l p t u v . Kiek p a k a s s u s t o j o , u d j kelis m a t u s band i t " v a r d u , ijo. Man a t n e t a s b u t e l i s v a n d e n s u a l s , o taip trokina, jauiu, kad turiu t e m p e r a t r o s . M a n o ilg g i n k l v y r a i pam, m a n paliko tik pora g r a n a t ir pistolet. Gerai, k a d paliko p l a n e t , k u r i o j e v i s a d a t u r d a v a u v a i s t. P r a r i j u s pora tablei, p r a d j o imti s n a u d u l y s ir n u s t o j o krts a l t i s . S t e n g i u o s i kiek g a l i m a n e u m i g t i , m a t a u per ply dar diena, tik laikrodio neiriu, n e s s l p t u v j e t a m s u . Negirdti nei u n s , nei eiminink, viskas aprimo. K a k a s jo kluon, s u k a l b j o m o t e r i k a s balsas: Dievulliau, v i s k a s i v e r s t a , k a m b a r y g r i n d y s iluptos, peius i g r i a u t a s , k d a b a r iem r e i k s d a r y t i ? Snus sako: Gerai, m a m a , k a d dar s t o g turim, dar g y v e n s i m . Tu, m a m a , eik k a m b a r , o a eisiu g y v u l i erti. Po kiek laiko a t s i d a r o lenta, ir be odi man m e t a butel k a r t o v a n d e n s ir g a b a l deros. Lent p r i v r s , toliau eriasi g y v u l i u s . A t s i g r u s taip p r a d j o koj skaudti, kad neturiu kur dtis. Deros n e n o r j a u v a l g y t i , bet p a g a l v o j a u , kad j e i g u dar d a r y s krat s u u n i m i s , uuos, todl, k a d ir n e n o r d a m a s , s u v a l g i a u . Kiek p a g u l j u s , pasidar geriau. J a u naktis, d a u g i a u pas m a n e niekas neateina, n e j u t a u kaip u m i g a u . I g i r d a u , kaip kluono d u r i s k a k a s atidar ir k a l b a S m a i l i o s n u s A l g i s . A t s i v e d s kak kluon t v a r k d a r y t i . .48

P i r m a , s a k o , s u k r a u k i m i a u d u s , g a l koks ek i s t a s g a l g a v o b e v e r s d a m a s v i s k , o d a b a r einam peluds t v a r k y t i . A t j s prie m a n o s l p t u v s , sako: Birute, niekam n e s a k y k , ia guli s u e i s t a s m o g u s . S e s u o Birul n n e p a j u t o , kaip s u s p i g o v a j z a u " , bet greitai s u s i v a l d . A l g i s k l a u s i a : Ar tu dar g y v a s ? Dar g y v a s , bet j a u m a a i , a t s a k a u . A b u d u n u t a r n e s a k y t i t v a m s , kad bt r a m i a u , n e s dar rusai daro krat pas k a i m y n Juoz Smail, kur yra s n u s Robertas. A l g i s man kia s a v o k a i l i n u k u s , o Birut n u b g u s i s l a p i a a t n e a butel k a r t o s a r b a t o s ir duonos su sriu. k a i l i n u k u s s i v y n i o j u k o j a s , bet p r a d j s m a r kiai alti ir kailinukai n e p a d e d a . A l g i s sako, kad dar m a n s paimti n e g a l i , v i s u r pilna k a r i u o m e n s . K a m p i k i kaime, prie V e i v e r i , b u v s s u s i a u d y m a s , yra u v u s i . uvo ir M a r i u l i o n i s - K a z o k a s , o ms v y r a i v i s i sveiki, bet m a n s j u d i n t i dar n e g a l i m a . A l g i s sako, kad s u m s v y r a i s p a d a r p l a n . Ten, kur r u s a i p e l u d j e ikas duob, dar p a k a s ir, u d j lentomis, m a n e ukas. e m j e b u s iliau. Taip A l g i s su Birute ir p a d a r . Per v a l a n d a j a u b u v a u g y v a s palaidotas, tiktai k a m p e palikta s k y l orui. Man p a d a v v a l g y t i , g e r t i ir kelet tablei n u r y t i . e m j e p a s i j u t a u iliau, man b u v o paklota ir uklota, greitai u m i g a u , nuo v a i s t n e j u t a u k o j o s s k a u s m o . Kiek m i e g o j a u , n e i n a u . J i e p a m a n , kad a n e g y v a s . Per oro s k y l a u k , bet a nieko n e g i r d j a u . P a b u d a u , kai per s k y l l a z d a p r a d j o judinti. T a d a s u p r a t a u , k a d m a n e kelia. Sako, kad a t v a i a v s m o g u s , nori m a n e paimti. Reikia vaiuoti per P a r u s , bet ten pilna k a r i u o m e n s . Man a i k i n a , kad k a r t v a i u o j a n t s u a k o m i s , nekrat. T a i g i ir d a b a r prikirto e g l i a k i ir b a n d y s veti. K l a u s i u , kas v e ? R u n d e i k o s J u o z a s , V a i t i l o s brolis. Taip ir p a d a r m a n e p a g u l d ant e g l i a k i , o kitomis uklojo. A t s i v e ir t a n k i n g r a n a t , jei r u s a i pradt krsti v e i m . Sut a r t a , k a d v e i k a s b g s , o a t r a u k s i u k a p s u l . P r i k r o v didel veim a k , o a v i d u j e guliu. Gerokai p a a l , kai p r a d j o vaiuoti, labai krato, ir koj n e m o n i k a i s k a u d a . J o n a s v i s m a n e r a m i n a , j a u netoli. P r a v a i a v o m P a r u s , keli briai k a r i u o m e n s p r a j o pro m u s , bet dmesio neatkreip. V e i k a s a p r e n g t a s m u i k i k a i , laikrat susis u k s rko, nors b u v o n e r k a n t i s . Taip mane, p u s i a u
.49

g y v , p a r v e m s s i r e n g t iemai s l p t u v K a m p i k i k a i m e pas On K a l v a i t i e n . Nuo k o j o s s u s i l a u y m o p r a j o d a u g i a u kaip penkiolika dien. Niekas j o s n e a t i t a i s , tik b u v o s u b i n t u o t a , g e r y n n j o . Kreiptis pas g y d y t o j ar l i g o n i n labai p a v o j i n g a , o m s c h i r u r g a s b e l a i s v i s vokietis j a u u v s . Visi. pas i t a r n u s p r e n d k r e i p t i s pas sen kaul s p e c i a l i s t S k u , k u r i s yra p a d j s m o n m s . e i m i n i n k s dukra M a r c e l n u j o pas to s e n u k o g i m i n a i t K a z M a k n a i t P a d a i n u p i o kaime ir p a p a s a k o j o v i s bd. Toji s u t i n k a v i s reikal s u t v a r k y t i . Skuui nesako, koks ligonis, bet j i s ir n e k l a u s , matyt, s u p r a t o . M a n e v y r a i i s l p t u v s ikl vir. S e n u k a s , a p i u p i n j s koj, sako, kad ls k a u l a s ir j a u p r i a u g s one ir dar i n a r i n t a kelio girnel. M a n e pasodina, p a i m a d v i e s e s t i p r i a i u r a n k , o dakt a r a s s i s p r a u d i a m a n o koj t a r p k o j ir r a n k o m i s steng i a s i a t s t a t y t i inirim ir l. Neinau, kiek taip m a n e miklino, tik dar ir d a b a r prisimenu, kaip Kaz M a k n a i t v e r k d a m a m a n d a v v a n d e n s a t s i g e r t i . Koj p a t v a r k i u s , po savaits pasijutau geriau. Buvo sakyta, pradedant v a i k i o t i , d a u g i a u j miklinti, m a n k t i n t i .

MS

SLPTUV RINKTINS

TABAS

u v u s r i n k t i n s v a d u i Mariulioniui-Kazokui, d a u g kas p a s i k e i t . D a u g kur r e n g t a s iemai s l p t u v e s i i f r a v o , n e b u v o kur g y v e n t i . m s s l p t u v p e r j o k u n i g a s L e l e i u s - G r a f a s , R y m a n t a s , Jasaitis-Naktel, J o n a s ieik a - S t e p a s ir kiti i Biruts rinktins. Ms s l p t u v j e s u s i b r v i s a s t a b a s . I t, k u r i e a n k s i a u r e n g m s k a r t u g y v e n t i , likau tik a v i e n a s . A i t v a r a s s u V a i t i l a b u v o paskirti r p i n t i s kio r e i k a l a i s . J i e d u t u o j a u pasid a r kit s l p t u v i k , nes v i s i ia netilpom. K a r e i v i a i su s t r i b a i s v i s laik e i d a v o pro al, bet n i e k a d a n e p a g a l v o d a v o , k a d tokioje v i e t o j e g a l i bti s l p t u v . ekistai s a k y d a v o , kad k a l n i u k u s j a u ibad, n u k a s ir nieko ner a d , beliko tik b a l o s i g r a i b y t i . Gyvename g a n a smagiai. Kunigas Leleius pasakoja d a u g nuotyki, kiekvien v a k a r m a l d a , o s e k m a d i e n i a i s v . Miios. Buvo r e n g t a s k i l n o j a m a s altorlis. A j a u p r a d j a u vaikioti su r a m e n t a i s ir po truput g a l j a u priminti koj.
.50

ms s l p t u v a t j o n a u j a i p a r t i z a n u s s t o j s v i e nas i Kauno, s l a p y v a r d i u Tiltas. P r i e vokiei j i s buvot a r n a v s k a r i u o m e n j e ir b u v s paskirtas J u g o s l a v i j g a u d y t i Tito. Todl m e s j a m ir d a v m tok s l a p y v a r d . A n k s i a u Titas dirbo Kauno b a z s e k s p e d i t o r i u m i . Kai p a j u t o , k a d s a u g u m a s j nori suimti, p r i s i k r o v piln m a i n m a i s t o ir kit preki ir s u t a r t o j e v i e t o j e Garl i a v o s v a l s . Poderiki k a i m e a t i d a v p a r t i z a n a m s . P a t s s t o j o p a r t i z a n g r e t a s , a t j o pas m u s g y v e n t i . Toks Tito p a s i d a r b a v i m a s labai p a l e n g v i n o ms briui t iem i g y v e n t i . Pilna m a i n a m a i s t o p r o d u k t b u v o didel p a r a m a , n e s iema b u v o l a b a i sunki. 1947 m.. iem ekistai s u r e n g labai didel m s k r a t o p u o l i m . N e p a v y k u s p r o v o k a t o r i a u s prof. M a r k u l i o s u s i t i k i m u i , K a u n e ekistai iaikino, k a d m s k r a t e y r a T a u r o " a p y g a r d o s p a r t i z a n t a b a s . S t e n g s i j kaip g a l i n t sunaikinti. Per iem s t e n g m s kiek g a l i m a m a i a u v a i k i o t i , niekur nesirodme, n e s b u v o labai a l t a ir gili iema. Kai p a r t i z a n a i aprimo, p a g y v j o ateiviai r u s a i , v i s d a n i a u m k u r t i s t u i u o s e p a k a u n s kiuose. B u v o g a u t a s s a k y m a s j u o s i v y t i . Kol a s i r g a u , tam k r a t u i v a d o v a v o A k s a v e r a s G y l y s - A i t v a r a s . R u s a i , kaip v i s a d a , buvo* ginkluoti. P a r t i z a n a i , n u j vien k, s u s i a u d s u g i n k l u o t a i s , ten s i k r u s i a i s r u s a i s . Nakt per kautynesA i t v a r u i p a t a i k k a k t . J, be s m o n s , i k a u t y n i p a r t i z a n a i p a r n e s l p t u v pas Dovydait A r m a n i k i kaime. Mir j i s 1947 n . p a v a s a r . Ilg laik b u v o palaidotas Dovydaiio sode. V l i a u p e r l a i d o t a s Digri kapinaites, kur iki i dien tebra k a u b u r l i s . 1947 m. b a l a n d i o 15 d. v i s i m a n e paliko. J a s a i t i s Naktel b u v o paskirtas dirbti a p y g a r d o s t a b e , bet t u o j a u b e e i d a m a s u S k r i a u d i uvo. K u n i g a s L e l e i u s - G r a f a s i j o m i k u s p a s k i t u s p a r t i z a n u s . R y m a n t a s , paskirtas Biruts r i n k t i n s v a d u , n e s k u b j o , t v a r k dokumentus,, s a k y d a m a s , k a d tokios v i e t e l s niekur kitur n e r a s i s . P r a d j a u vaikioti 1947 m. g e g u s mnes. R e i k j o a p s i r p i n t i m a i s t u ir g y v e n a m a vieta. S e n j viet nut a r i a m palikti, n e s i l g e s n i s g y v e n i m a s labai n u v a r g i n a m o n e s v i s laik tempti n e r v a i ir n u o l a t i n i s p a v o j u s . . Tas, kas laiko p a r t i z a n u s , taip pat r i z i k u o j a s a v o g y v y b e , kaip ir p a r t i z a n a i . V a i k i o d a v a u dar labai s u n k i a i , b e t tai b u v o n a u d i n g a . I k a r t o k o j a n e s i l a n k s t per keli, b u v o s u a u g u s i . Y p a kai nakt eini ir kur n o r s uklini, 51.

net a k y s e t a m s u p a s i d a r o . Bet po truput ji p r a d j o lankstytis, o b e v a i k i o d a m a s ir v i s a i i m i k l i n a u , tik ji liko trumpesn. Man s i k u r t i g a n a greitai p a v y k o . Keliose vietose pas m o n e s p a s i d a r i a u s l p t u v i k e s T v a r k i k i kaime pas Jon Povilait, Stanaii kaime pas Juoz Jakuion ir kitur. Tik i u o s e k r a t u o s e buvo kiek p a v o j i n g i a u , nes d a n a i l a n k y d a v o s i k a r i u o m e n ir s t r i b a i . Stribai Ant a n a s ir K a z y s S t a n i u l i a i buvo kil i T v a r k i k i kaimo, g e r a i paino to k r a t o mones, inojo j p a i r a s bolev i z m . V i s a d a tas k r a t a s d a u g i a u n u k e n t d a v o , i kur buvo kil s t r i b a i ar k o m u n i s t a i , n e s j a i s s a u g u m a s pasitikdavo.
SUGRO BROLIS

Kai ve ms e i m , broliui Jonukui buvo trylika mel. A t v e u s G a r l i a v o s ekist bstin, a n k s i a u buv u s v a l s i , brolis, p a m a t s baisi padt, b a n d bgti. K a r e i v i s , e i d a m a s s a r g y b , maai kreip dmesio. Kai brolis ilipo i m a i n o s , k a r e i v i u k a s dar n u s i s u k o , bet brolis b e e i d a m a s sutiko G a r l i a v o s v a l s i a u s pirminink uk, k u r i s j atpaino. u k y s s u l a i k s j a t v e d ir met m a i n , o k a r e i v i u k u i dar a t s k a i t m o r a l , k a d g e r i a u s a u g o t . u k y s dar p a k a r t o j o : Tu, nieke, d a u g i a u n e g r i ! O brolis a t s a k , kad tikrai g r i s . . . T r y l i k a m e t i s Garliavos m o k i n u k a s niekada nepamiro, kaip k o m u n i s t a s u k y s j p a v a d i n o nieku. Trmimui v a d o v a v o G a r l i a v o s NKVD g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Troinas, v a l s i a u s pirmininkas u k y s , o su j a i s visi G a r l i a v o s s t r i b a i ir komunistai. Jonukas, i b u v s K o m i j o s A S S R Peioros k r a t e dvej u s metus, p e r g y v e n s v i s u s i a u r u m u s , pasityiojimus, p a l a i d o j s tvuk ir p a t s liks v o s g y v a s , n u t a r 1947 m. v a s a r b g t i . S u v y r e s n i u o j u broliu V y t u p a d a r plan, kaip itrkti i paios vietos, nes r e i k d a v o vis laik r e g i s t r u o t i s . Kelion tik laivu, kito kelio nebuvo, o iki a r t i m i a u s i o s g e l e i n k e l i o s t o t e l s keli imtai kilometr. Nakt, p r i s i t a i k s , kai niekas nemato, lindo b a r , kuri p l a u k link tos stoties, p a l i n d o po tuia s t a t i n e ir it n o j o kelias p a r a s , kol a t p l a u k iki r e i k i a m o s v i e l o s . T r a u k i n y j e vl zuikiu, nieko n e t u r d a m a s v a l g y t i , tik k

r a s d a v o n u m e s t a , o tuo laiku ir v i s o j e R u s i j o j e b u v o badas.. Taip j i s pasiek Lietuv, b d a m a s penkiolikos met. A, dar s u n k i a i p a e i d a m a s , n u l u b i o j a u Stanaii km. pas Juoz Jakuion, kur a r v a s buvo p a s i d a r s slptuv. Jakuionien, a t n e u s i kluon m a n v a l g y t i , sako, k a d v a k a r e l g e t a u d a m a s a t j o k a k o k s r u s i u k a s ir d a b a r niekur neina. N u g i r d a u , kad j i s k a l b a l i e t u v i k a i . eiminink sako, kad j a u p r a m o k s . Man toks n u j a u t i m a s , o g a l i m a n o broli k u r i s p a r b g o . eiminink inojo, kad brolis, bet n o r j o sitikinti, ar a t p a i n s i u . P a a u k brol kluon. A t b g o v a i k a s , a p a u g s i l g a i s g y v p l a u k i a i s , tiek s u v a r g s , kad b a i s u pairti. A t p a i n a u tik i balso. Mudu a p s i k a b i n o m , o vis a k y s e pasirod a a r o s . eiminink broliui b u v o n u s t a i u s i diet r a m u n l i a r b a ta, g a b a l i u k a s duonos, p u s virtos b u l v s ir t r u p u t i s s r i o ar a u k t a s v a r k s , ir danai v a l g y d i n d a v o . Brolis sako, k a d taip n o r s v a l g y t i , kaip net R u s i j o j e n e n o r j s . Kai mes v a l g o m , jis, g a v s s a v o davin, eina lauk, k a d n e m a t y t . J a k u i o n i e n neileido jo tol, kol pilnai s u s t i p rjo. I b a d j u s i a m m o g u i , u v a l g i u s riebal a r d a u g i a u p r i s i v a l g i u s , mirtina nelaim. P a r b g i R u s i j o s , visi s a k y d a v o , kad ten d a u g i a u g y v o n e n u v e , g e r i a u ti s a v o k r a t e , n e g u n e k a l t a m b a d u mirti. M u m s su broliu didel problema. p a r t i z a n u s , toki met n e p r i i m a , o ekistai j a u jo ieko. P r a n e t a , kad toks v a i k a s p a b g o . P a b g u s tremtiniui ar politkaliniui, j perduoda s j u n g i n i a m p a i e k o j i m u i . J a k u i o n i a i p a r p i n o j a m p a g y v e n t i pas g i m i n e s , a l i a Ilauo. Vien o j e v i e t o j e ilgai bti n e g a l i m a , nes nipai tuoj p r a n e a , kur yra s v e t i m a s v a i k a s . ekistai t u o j a u tikrina. S k a i t y d a mi p r i s i m i n i m u s , j a u n e s n s k a r t o s m o n s n i e k a d a nepatiks, kad S t a l i n o nipai itaip p e r s e k i o j o s a v o tautieius, p a b g u s i u s nuo b a d o tiek v a i k , tiek senel, kurie niekam blogo nra p a d a r . Brolio p r a d j o s m a r k i a i iekoti, k l a u s i n t i pas g i m i n e s , k a i m y n u s ir net kituose r a j o n u o s e . Norom nenorom 1948 m. v a s a r j t u r j o m e priimti p a r t i z a n u s . Ms k u o p o j e b u v o t r y s Jonai, ir visi g r i R u s i j o s . M a n o brolis J o n a s - v a n g u t i s , p a b g s i trmimo, J o n a s Staiokas-Kovas, j a m b y l o s n e s u d a r , ir J o n a s Mariulionis-Gaisras, k u r i a m taip pat b y l o s n e s u d a r , Mariulioniui g r u s n a m u s , tikra m a m a s n a u s nepaino, d a v valgyti ir liep eiti toliau, nes tuo laiku p a v a r g l i a i j o be p e r s t o j o i V o k i e t i j o s , R u s i j o s ir kitokie. J o n a s s a k o : 53;

M a m a , priimk s a v o v a i k . O mama atsako: Mano vaik nra. Jonui pabiro a a r o s , k a d m a m a i n a m v a r o . T a d a m a m a , atidiai s i i r j u s i s a v o s n , p a i n o . A b u a p s i k a b i n p r a d j o verkti. Bolevik teroras taip n u a l i n a m o g , k a d net s a v i n e g a l i painti. V i s i g r u s i e j i , prii m d a m i p a r t i z a n p r i e s a i k , p a s i a d j o kovoti, kol us, dl s a v o k r a t o . Kovas u v o 1950 m. Kazl R d o s v a l s . A g u r k i k s k a i m e . G a i s r u i dar antr kart teko p a m a t y t i R u s i j o s l a g e r i u s . 1949 m. ties Z a p y k i u j u m i g d KGB a g e n t a s ir pam. M a n o brolis v a n g u t i s u v o 1951 m. Kazl Rdos mike, ties P a p i l v i o kaimu, per s u s i a u d y m su k a r i u o m e n e , kai b u v o imesti d e s a n t a i i V a k a r : B t n a s :ir K u k a u s k a s .
SUNKIOJI 1947-J VASARA

L a i m i n g a i p r a l e i d o m e iem, bet v a s a r a pilna v y k i . P r a d j s g e r i a u vaikioti, p a s i d a r i a u g e r e s n e s slpt u v e s ne tik s a u , bet ir kitiems. mons manimi pasitikjo, m u m s g e r i a u seksi. Kart Povilaiio J u z i k sako, k a d m a n s ieko J u o z a s V a l i u s - P u t i n a s , l y g tai e s s s m a r k i a i s u e i s t a s . Per r y s u s i t i n k u s u Putinu, sako, k a d s u e i d brol A n t a n - R o b i n z o n , k u r i s b u v o parbg s i k a r i u o m e n s ir s t o j o p a r t i z a n u s . P e r a u t o s abi k o j o s , n e g a l i v a i k i o t i . P a k l a u s i a u eimininko, a r g a l i u priimti dar vien s u e i s t ; nors ir p a t s v o s v a i k t a u . eimininkas a t s a k o s u e i s t v i s a d a " . Kit dien ir a t v e ant l a j p a g u l d y t Robinzon. Ms s l p t u v s l i n d i m a s b u v o i ulinio, r e i k j o labai a t s a r g i a i nusileisti, o paskui medinio ulinio vien rentinio r s t atsid a r y t i ir lsti g i l i a i on. B o l e v i k a i j a u inojo, kad bna s l p t u v i uliniuose, bet m a n o b u v o g e r a i p a d a r y t a , n o r s ir d a u y t , n e t a r t . Robinzon p r i s i r i virve, leidome ulin, o kitas t r a u k s l p t u v . V o s s p j o m v i s i s u l s t i , sako, k a d ateina d a u g k a r i k i . V i e n i pasuko pas k a i m y n u s , o kiti pas Juoz Povilait. K l a u s o m k a l b a su e i m i n i n k u apie b a n d i t u s " . Na, tikrai pasek, kai ve. L a u k i a m e , kas b u s toliau. J a u piets, bet m u m s niekas nieko n e s a k o . Girdim v a i k i o j a n t , bet neinom kas. S v a r b i a u s i a , dar tebestovi- a r k l y s , p a k i n k y t a s l a j a s , kur l a u k u s kininkai v e d a v o s i p a d a r g u s . e i m i n i n k a s , pa.54

m a t s r u s u s , u k r o v ant l a j a g r i r r e n g i a s i eiti l a u k o arti, bet a t j k a r e i v i a i neleidia. P a d a r didel k r a t , sulipo ant a u k t o ir per i r o n u s v i s dairosi. Nors k e l i s k a r t u s s m i ulinio v a n d e n , bet m u m s n e b u v o duotas, s u t a r t a s enklas. Kai kas nors e i d a v o semti v a n d e n s , lyd d a v o s a r g y b i n i s , a p s i v i l k s e i m i n i n k o d r a b u i a i s . Dar y d a m i k r a t a s , k a r e i v i a i d a n a i a p s i r e n g d a v o eiminink d r a b u i a i s , k a d niekas n e t a r t . Ms l i g o n i s p r a r a d o s m o n , g e r a i , k a d a t u r j a u v a i s t nuo s k a u s m o . P r a r i j s pora tablei, a t s i g a v o . Gydytojo, inoma, nebuvo. Kiti p a r t i z a n a i tuo metu t u r j o v a i r i r e i k a l . Buvor u o i a m a s T a u r o " a p y g a r d o s p u s k a r i n i n k apmokymas,, rinkosi didelis b r y s v y r . M o k y m a s v y k o Kazl R d o s m i k e prie Eerlio durpyno. P a b a i g t i n e s p j o , n e s buvo. nip s u s e k t a ir p e r m e s t a labai d a u g k a r i u o m e n s . P e r s u s i a u d y m du p a r t i z a n a i uvo, o R y m a n t u i s m a r k i a i s u e i d r a n k . Kitiems p a v y k o l a i m i n g a i pasiekti s a v o vietas. M s v i s a s b r y s b u v o i j s m o k y m u s , likom tik m u d u su Robinzonu, abu s u e i s t i . Kart u j s pas k a i m y n maisto, r a d a u brol J o n u k , kur i t r e m t i e s p a r b g s . A t j s k a i m y n a s p a s a k o j a , k a d kasdien i G a r l i a v o s kakokio s t r i b o t v a s a t v a i u o j a dirbti i v e t j em. Keturi arkliai, g e r a s v e i m a s ir v i s i kio p a d a r g a i . K a l b a , k a d reikia p r a d t i kurti kolchozus. M u m s su broliu i j u s ant kelio, ir a t v a i u o j a m o g u s su k e t v e r t u arkli. Du pakinkyti, o du p r i r i t i prie v e i m o b g a . A j s t a b d a u , bet i s nenori stoti. Nutveriu arkliui u p a v a d i o ir p a s u k u g r i o v . Kai pa: m a t pistolet, t u o j a u s u s t o j o ir p r a d j o aikintis, k a d j i s nekaltas, tiktai jo s n u s , kit s u v e d i o t a s , s t o j s s t r i b u s . Seniui liepiu ilipti i veimo, o b r o l i s s d a ir n u v a i u o j a link P r i e n . P a s i v e d u j toliau nuo kelio, pas i s o d i n u ant g r i o v i o k r a n t o ir liepiu p a s a k o t i v i s k , k ino apie G a r l i a v o s s t r i b u s . S a v o p a v a r d p a s i s a k a u , n e s m a n o n a m i k i a i itremti, neturiu ko s l p t i s . J i s p r i s i p a i n o g e r a i p a i n s m a n o t v u k , tai p r a d j o pasakoti nuo d i o s " ir g a n a domi dalyk. Man b u v o s v a r b u , kuo i l g i a u j s u l a i k y t i , k a d b r o l i s toliau n u v a i u o t nuo Garl i a v o s . Seniui liepiau p a t a r t i sunui, k a d m e s t s t r i b u s . P a i m t v a l d i k arkli niekas neiekojo, j o k a l b o s , k a d a t s i m mons, i kuri b u v o arkliai paimti. O mes, j u o s p a r d a v , g a v o m iek tiek p i n i g , kuri taip r e i k j o v a i s t a m s ir kitiems r e i k a l a m s .
55;

Netrukus s u i n o j o m e , kad m i k u o s e v y k o dideli sus i a u d y m a i . P a s i d a r m e a t s a r g e s n i , nes p o k a u t y n i bna didels k r a t o s ir m i k u o s e , ir k a i m u o s e . Greitai s u g r o v y r a i , b u v mokyme, ir Putinas, nes paliko brol kritik o j e p a d t y j e . Kai g a v o m e v a i s t , Robinzonas p r a d j o sveikti. J a u p r a d j o a t s i s s t i ir p a v a l g y t i . Ms s l p t u v i k m a a , v o s g a l i m e trise gulti. P u t i n a s s m u l k i a i papasakojo apie vis padt, kad yra sueist ir R y m a n t a s s m a r kiai s u e i s t a s s p r o g s t a m o s kulkos, s u d r a s k y t a r a n k a , bet kur j i s n u j s , neino. Tik tiek g i r d j s , k a d p r a s j n u v e s t i pas L a k t i n g a l , kol p a g i s . Kit dien s u t i k a u Uos ir aul, kurie buvo perm m a n o br, o paskui p e r d a v v a d o v a u t i V a i t i l a i . J i s p r i m s kelet n a u j p a r t i z a n i Kauno, t a r p j yra tarn a v u s i vokiei k a r i u o m e n j e . Mes toki n e n o r d a v o m priimti, nes n e p a s t a m i , s u j a i s bna d a u g n e m a l o n u m . Be to, prie vokiei j i e p a p r a t l a i s v a i e l g t i s , o ia j a u kitas g y v e n i m a s . a u l y s m a n e tikino, k a d jie g e r i v y r a i ir p a s i y m j k a u t y n s e Daina ir aibas. D a v i a u nurodym, kad pasilieku s a v o b r y j e , o kitus t r i s t e g u pasiima Uosis. Mes n u t a r m e p a d a r y t i s u s i t i k i m ir v i s k k a r t u aptarti. Susitikim pasirinkome Poderiki kaime. s u s i t i k i m a t j o ir n a u j a i priimti, kuri dar n e b u v a u m a t s . A t j o m e v i s a s b r y s s e n " p a r t i z a n , nors ir m e s dar visi j a u n i , tik j a u d a u g patyr, b u v s u e i s t i ir gyvenimo ivarginti. aulys perskait sakym, kuris ms n a u j o k a m s labai nepatiko. J i e p a k a u n j e j a u b u v o prad j v e s t i s a v o t v a r k , o m o n s m s k s t i s . Uosis duoda komand: R a m i a i ! K l a u s y t i m a n o s a k y m o ! Mes e s a m e g a lioti p a r t i z a n v a d o v y b s , kas n e k l a u s y s ms s a k y m o , b u s perduotas K a r o lauko teismui. P a r t i z a n a i Daina, Jrel ir A u d r a p r i k l a u s y s 6 0 - a j a m briui, v a d a s Uosis. aibas ir Titas 6 1 - a j a m briui L a k t i n g a l a i . s a k y m p a s i r a Biruts r i n k t i n s v a d a s R y m a n t a s . Kart aibas man sako, kad nori eiti K a u n , ten y r a padta ginkl ir d a u g i a u turi r e i k a l . P a s i t a r su Uosiu, leidiame. Kur m e s g y v e n a m e , jie neino, o be to, j i e ir apie kitus nieko d a u g i a u neino, nes vis laik g y v e n o mike. S l p t u v jie t u r j o pas p a s t a m Dovydait. P a s i i m a t r u m p u s g i n k l u s ir ieina Kaun Daina, aibas ir J r e l . A t l i k kai k u r i u o s r e i k a l u s , dar s u g a l v o j a ueiti ani r e s t o r a n p a v a l g y t i ir aluio igerti. Sut a r n e s s t i prie vieno stalo, bet visi atskirai, ir vieni kitus .56

s a u g o t i . aibas su J r e l e a t s i s d a ariau, o Daina v i e n a s . Kur b u v nebuv, r e s t o r a n s u v i r s t a keletas p a r t i n i , k u r i e tuo metu n e i o j o s i s e g Lenino e n k l i u k u s . V i s i s u s d a prie to stalo, kur sdi ir g u r k n o j a al Daina. V i e n a s partini sako, kad itas tipas e s s k a k u r m a t y t a s , o kitas kad reikia patikrinti d o k u m e n t u s . Daina k l a u s i a : O ar tu p a t s turi d o k u m e n t u s ? Kitas rodo Lenino enkliuk, kad tai jo dokumentas. Daina iumpa u v a r k o a t l a p o ir n u p l i a enkliuk, s u s i b a r a . P a r t i n i a i oka ant Dainos, ir tuo momentu pasipila v i a i . V i s a s r e s t o r a n a s veriasi, vieni oka per l a n g , kiti per duris. Kartu b g a ir p a r t i z a n a i , r k d a m i , k a d a u d o . B u v o keletas s u e i s t , o m s i k i a m s pasisek. P r i e Nemuno r a d o valt, p e r s i y r kit p u s ir p a r j o , n e b a i g gerti aluio.

KAS

IDAV?

Po Markulio idavysts neturjome ryio su Vakar pasauliu. Partizan vadovyb didelje paslaptyje stengsi a t s t a t y t i n a u j u s r y i u s s u V a k a r a i s , kur M a r k u l i s b u v o s u l u g d s . T uduot p a s k y r Juozui L u k a i - S k i r m a n t u i ir Kazimierui P y p l i u i - M a y l i u i , kurie j a u t u r j o p a t y r i m o , n e s p a l a i k ry per L e n k i j . T a u r o " a p y g a r d o s ir kitiems p a r t i z a n a m s buvo sak y t a surinkti s m u l k i a s inias, kiek y r a a r e t u o t a , itremta, kiek moni d i n g u s i be inios po A n t r o j o p a s a u l i n i o karo. 1947 m. v a s a r dar s u n k i a i v a i k i o j a u , s u l a u y t a k o j a n e b u v o g e r a i s u g i j u s i , bet, kiek p a j a u , tiek j a u . A t j o p a s m a n e n a u j a i paskirtas B i r u l s r i n k t i n s kuopos v a d a s J u r g i s R a y l a - S a r v a s ir sako, k a d m u d v i e m reikia nueiti V a i t i l o s s l p t u v , ten b u s Skirmantas, s u t v a r k y s i m reik a l u s , perduosim d o k u m e n t u s . V a i t i l a s u kitais partizan a i s b u v o p a s i d a r s ger s l p t u v A l n a r A r m a n i k i k a i m e pas Dovydait. Kai a s i r g a u , V a i t i l a j o mano par e i g a s . Su j u o k a r t u g y v e n a Daina, J r e l , aibas ir Urdas. t s l p t u v a t e i d a v o p e r n a k v o t i ir S t a s y s J a k t a s -Katinas, k u r i s jo Biruts r i n k t i n s t a b o v a d o p a r e i g a s . Taip pat k a r t a i s p e r n a k v o d a v o ir S k i r m a n t a s , k u r i s tuo m e t u buvo Biruts r i n k t i n s v a d u . Per nakt toliau kaip kokius k e t u r i s k i l o m e t r u s nueiti a n e g a l j a u , nes p r a d d a v o s k a u d t i k o j . Mudu s u .57

a r v u , a t j K a m p i k i kaim pas On Kalvaitien,. a p s i n a k v o j a m ms gerojoje slptuvje. 19461947 m. iem ia g y v e n a n t , a t e i d a v o ir S t a s y s J a k t a s - K a t i n a s . N u j pas Dovydait ir S k i r m a n t o n e r a d , n u t a r m e vien nakt p e r n a k v o t i , kol p a r e i s S k i r m a n t a s . P e r n a k v o j k a r t u su k i t a i s p a r t i z a n a i s , S k i r m a n t o n e s u l a u k m e . Kit dien Dovydaitien atne mums pusryius, o pats eimininkas kieme j o s a r g y b . P u s r y i u s v a l g m e ant s l p t u v s vir a u s , kluone. V a l g a n t V a i t i l a s a k o : Tas K a t i n a s ilgai i K a u n o n e g r t a . a r v a s k l a u s i a , ar K a t i n a s ia b u v s ? V a i t i l a .atsako: Taip, i Dovydaiio i j o Kaun su r e i k a l a i s . Sulauk vakaro, Vaitila su s a v o vyrais ijo pakaun, o mes t r i s e J u r g i s R a y l a - S a r v a s , J o n a s S t a n k u s - U r das ir a pasilikome kluone, dar v i s l a u k d a m i Skirmanto. a r v a s ijo, n e s j a m r e i k j o s u s i t i k t i s u Uosiu. M u d u su U r d u s u l e n d a m s l p t u v , a n u s i a u n u b a t u s , ir p r a d e d a m , kaip seni p a s t a m i , d a l y t i s p r a e i t i e s g y v e n i m o s p d i a i s . M u d u j a u nuo 1944 m. r u d e n s p a r t i z a n a i . Staiga atsidaro slptuvs anga, ir igirstu arvo b a l s : A u k i s g r e i t a i ir e i n a m . K l a u s i u , kas y r a ? Dar k a r t liepia kuo g r e i i a u a u t i s , n e s kit k a r t g a l j a u n e a t e i s i m a n s p a r s i v e s t i , o v i e n a s vaikioti j u k n e g a l i u . Greitai a p s i a u n u b a t u s , p a d u o d a a u t o m a t . A t s i s v e i k i n u su U r d u ir l a i p t a i s ilipu v i r . U s i k a b i n u a u t o m a t ant kaklo, lazd r a n k , ir m u d u per l a u k u s p a t r a u k i a m link b u v u s i o A l n d v a r o , o nuo ten j a u ne per t o l i a u s i a i K a l v a i t i e n s s o d y b a , kur n u m a t dienoti. B e e i n a n t a r v a s i r sako, k a d g r s m a n s paimti, n e s K a t i n a s i l g a i n e p a r e i n a i Kauno, d i o j e " n e r a m u . Ateinam prie Kalvaii s o d y b o s , j a u p r a d e d a v i s t i , kaip vis a d a , s u t a r t o j v i e t o j p a b e l d i a m . A t s i k l u s i M a r c e l Kalv a i t y t m u s greitai u d a r o s l p t u v . A p l i n k u i p r a d e d a s m a r k i a i loti u n y s . Mudu greitai u m i e g a m , bet s t a i g a pajuntam, kad atsidaro slptuvs anga ir Marcel klausia: Ar m i e g a t ? Kai j u s p a g u l d i a u , t u o j a u link A l n d v a r o n u v a i a v o dvi m a i n o s k a r e i v i , o d a b a r ten s m a r k u s a u d y m a s ir d e g a t r o b e s i a i . a r v a s g r e i t a i pasiima i r o n u s ir ulipa ant b u l v i n s a u k t o . Sako-, k a d d e g a Dovydaiio trobos, ten a u d o s i . Greitai imam g i n k l u s ir e i n a m i ia. Gal j a u K a t i n a s s u i m t a s , po Kaun b e s i v a l k i o d a m a s . J i s ino ir i s l p tuv. .58

Marcel mums paduoda po mai g i n k l a m s pasislpti, i r m u d u j a u p r a v i t u s n u s k u b a m e K a m p i k i mikel. Link A l n n u v a i a v o dar kelios m a i n o s , pilnos kareiv i . mikel, s u t a r t o j e v i e t o j e , a t j o M a r c e l ir p r a n e , k a d pas Dovydait u v o penki p a r t i z a n a i , o dar du i j ir n e g r . M u m s kilo t a r i m a s kas g a l j o matyti, nej a u g i nipai pasek? e i m i n i n k a s D o v y d a i t i s p a b g o , eim i n i n k s u i m t a . M a a m e m i k e l y j e m u m s nra k o laukti. Gali s m a r k i a i iekoti t d v i e j , k u r i e n e g r o . P e r e i n a m B i j n mikel ir l a u k i a m v a k a r o , reikia nuo to k r a t o kuo toliau p a s i t r a u k t i . V a k a r e m e s j a u netoli M a u r u i , T v a r k i k i k a i m e pas Dvareck, a p s i s t o j a m kluone. Mik u o s e j a u kelinta diena eina didels k r a t o s , p r i t r a u k t a d a u g k a r i u o m e n s . ryt pas D v a r e c k i u s ateina J u o z a s S k u a s - S a u l y s ir P r a n a s R i m a s - B e r e l i s . V i s i a p t a r i a m e p a d t , kas a t s i t i k o pas D o v y d a i t . M u m s b e k a l b a n t , a t b g a D v a r e c k a i t ir s a k o : irkit, kiek d a u g r u s eina link iln k a i m o emaiio s o d y b . P a i r i m pro i r o n u s , daro k r a t pas emait. M u m s pasislpti nra kur, v i s u r pilna k a r i u o m e n s . Kaip tik tuom e t Dvareckio s n u s A l g i s p a r v e a v e i m ieno i r p a s l e p i a m u s p o ienu, k a d n e b t u m e v i s a i v i r u j e . J e i g u utiks, tai duosim u g n i e s ir p a s i t r a u k s i m . Jei n e p a s k s t a , didels k r a t o s n e d a r y s . B e s i d a i r a n t pro i r o n u s , p a s i g i r s t a automat, k u l k o s v a i d i s e r i j o s , s m a r k u s g r a n a t s p r o g i m a s link V e i v e r i Kampini kaimo. a u d y m a s labai didelis, bet t r u m p a s . a u l y s sako, k a d ten laiksi S k r i a u d i n i v y r a i , b u v o Biruts r i n k t i n s t a b a s , bet p a s k neino. Nuo emaiio r u s a i p a t r a u k link m s . M u s po i e n u g e r a i u m a s k a v o , ir m e s p a s i r u o l a u k i a m e k r a t o s . Bet D v a r e c k i o k n e u s u k o , p r a j o pro a l . Per p i e t u s Birut D v a r e c k a i t , p a r j u s i i V e i v e r i g i m n a z i j o s , pap a s a k o j a , k a d pas Daunor r a d o p a r t i z a n s l p t u v , ten u v ei p a r t i z a n a i , t a r p j ir k u n i g a s L e l e i u s - G r a f a s . M o k i n i u s ekistai v a r pairti, g a l k u r i u o s a t p a i n s . P e t r u t g e r a i p a i n o kun. Lelei ir k i t u s u v u s i u s . Gird j u s i , k a d G a r l i a v o j e y r a n u m e s t i ne penki, o s e p t y n i . M u m s kilo k l a u s i m a s , kur dar du u v o ir kas. V e i v e r i u o s e s t r i b a i paleido g a n d , k a d s l p t u v i d a v p a t s Daunoras. Bet kas t a d a i d a v kitas s l p t u v e s ? M e s tuo netikim, t o k s ekist metodas, kuo d a u g i a u klaidinti. M u m s v i s i e m s k y l a k l a u s i m a s , kur y r a S t a s y s J a k t a s - K a tinas, ar j i s i n o j o s l p t u v pas D a u n o r , ar ne? Ten b u v o .59

Biruts r i n k t i n s t a b a s . V a k a r e n u t a r i a m e v i r u j e daug i a u nedienoti, eiti s l p t u v , kol v i s k a s p a a i k s . Beeidami T v a r k i k i kaime, netoli algirio mikelio, susitinkam n a u j a i paskirt Biruts r i n k t i n s v a d R y m a n t ir jo a d j u t a n t V y t M i k a l a u s k - A r . J i e ieko ms ir neino, kas atsitiko. P i r m i a u s i a a r v a s k l a u s i a Rymanto, ar K a t i n a s i n o j s s l p t u v pas Daunor. Taip, inojo. S t e p a s Katin buvo p a r s i v e d s , kelias dienas k a r t u g y v e no. M u m s j a u aiku, jei K a t i n a s pas ekistus, tai j i s i d a v s l p t u v e s pas Dovydait ir pas Daunor. Dar neaiku, kaip ir kur du uvo. Mudu su a r v u u e i n a m e T v a r k i k i k a i m e pas Juoz Povilait, kur yra s l p t u v ir g y d o s i Robinzonas. Kaz pasako, kad yra u v a b u d u Robinzono broliai: J u o z a s ir S t a s y s V a l i a i i V e i v e r i v a l s . D i e v o g a l o s kaimo. P a s Lencevii ekistai r a d o s l p t u v . P r a o n e s a k y t i Robinzonui, nes jo s v e i k a t a ir taip b l o g a . A pasilieku pas Povilait, o a r v a s eina kit s l p t u v pas Vinc S t r a l k P a d a i n u p i o kaime. P r a d e d u k l a u s i n t i Robinzono, ar jo broliai g y v e n o k a r t u su S t a s i u J a k t u - K a t i n u ? Man tas Katinas nepatinka, jo niekada s a v o k r a t n e s i v e d i a u , d a u g plepa, nors j i s man ir v i r i n i n k a s . Robinzonas sako, kad j Juozas per d a u g j a m p a t a i k a u j s . P a s i d a r n a u j s l p t u v , k a d niekas neinot, o j a u kelint dien p a r s i v e d Katin. Be to, per k a u t y n e s tas Katinas tiktai d a u g k a l b a , ir d a u g i a u nieko. M u m s j a u aiku, kad Putino ir Rieuto s l p t u v inojo tiktai Katinas. S t a s y s J a k t a s - K a t i n a s inojo ir s l p t u v G a r l i a v o s v a l s . A l n k a i m e pas Dovydait, kur u v o penki p a r t i z a n a i ir D i e v o g a l o s k a i m e pas Lencevii, kur u v o du broliai V a l i a i P u t i n a s ir Rieutas, ir Veiveri v a l s . Kampini k a i m e pas Daunor, kur b u v o Biruts r i n k t i n s t a b a s ir u v o ei p a r t i z a n a i . Taip pat buvo iduota s l p t u v V e i v e r i v a l s . P a r k a i m e pas Jon Smail, kur a n k s i a u g y v e n o m ir kelis k a r t u s buvo a t j s Katinas. Nors s l p t u v pas Smail seniai b u v o p a n a i k i n t a ir niekas j o j e n e g y v e n o , bet ekistai toje v i e t o j e ikas didiul duob ir a r e t a v o On S m a i l y t - B u t r i m i e n . Kauno s a u g u m e per t a r d y m j s m a r k i a i s u m u , v l i a u paleido. Kit k a r t , kaip b u v o s u t a r t a , susitikom T v a r k i k i k a i m e pas Jon al, kur buvo a p g y v e n d i n t a s R y m a n t a s ir A r a s . J i e d u tik atsitiktinai n e p a r j o pas Daunor, todl liko g y v i . S u s i r i n k o m e s e p t y n i e s e k a p i t o n a s R y m a n t a s , jo a d j u t a n t a s Aras, Uosis, a r v a s , B e r e l i s ir a, liks .60

g y v a s a r v o dka. Ms kovos d r a u g u v o t r y l i k a . Septyni g u l j o G a r l i a v o j e , prie s t r i b e l n y i o s " , ei Veiveriuose, prie b u v u s i o s k l e b o n i j o s . P a g a l s m u l k i a i s u r i n k t a s ir g e r a i p a t i k r i n t a s inias n u s t a t m e , kad j u v i m o kaltininkas yra S t a s y s J a k t a s - K a t i n a s . Kokiomis aplinkybm i s j i s buvo s u i m t a s , ini neturime. Kiek inome, K a u n e j i s s u s i t i k o s u s a v o g i m i n a i i a i s . Kiek v l i a u dar papildomai s u r i n k t a ini i u v i m o v i e t o s e likusi moni. Katin b u v o p a s t e b j t a r p k a r e i v i , a p s u p t r u s i k a palapine. P a r o d y m u s d a v Lenceviit, kaip u v o du broliai V a l i a i ir Dovydaiio eima. S u r i n k s inias, R y m a n t a s pas i u n t raport T a u r o " a p y g a r d o s v a d u i . Kiek prisimenu, T a u r o " a p y g a r d o s v a d o s a k y m u Stasiui J a k t u i - K a t i n u i u tiesiogin p a r t i z a n i d a v i m ir duotos p r i e s a i k o s sul a u y m buvo paskirta mirties b a u s m . Kiek v l i a u teko suinoti, tos s l p t u v s buvo iduotos k e l i o m i s dienomis a n k s i a u p r i e iuos, 1947 m. r u g s j o 2 3 2 4 dien v y k i u s . Bet ekistai n e s k u b j o pulti, b u v o p a s t a t stipr s e k i m , v i s lauk d a u g i a u s u s i r e n k a n t . Tuo metu p a d a r dideles k r a t a s Kazl R u d o s m i k u o s e , kad p a r t i z a n a i sueit s l p t u v e s . Katino b u v o n u r o d y t a , kad s l p t u v s yra g a n a e r d v i o s ir kas ten n a k v o j a . ekistai j a u inojo, kai m u d u su ernu n a k v o j o m e pas Dovydait, bet v i s dar lauk. Matyt, l a b i a u s i a i lauk Skirmanto, nes b u v o iduota, k a d ruoiasi eiti usien. D a u g kas m a n s k l a u s i a , a r b u v a u l a g e r y j e s u t i k s Katin. Taip, b u v a u . Kai 1952 m. m a n e per p r o v o k a c i j s u m , v l i a u per a n t r j teism mirties b a u s m pakeit l a g e r i o d a r b a m s , 1960 m. m a n e a t v e M o r d o v i j o s 385/11 l a g e r i o p u n k t . Ten r a d a u Stas J a k t - K a t i n . K a r t , p r i j s prie m a n s , p r a d j o a i k i n t i s , neva j i s nieko nein o j s . A j a m n u r o d i a u v i s k , kas m u m s b u v o inoma, k a d j i s i d a v s l p t u v e s , kur g y v e n o p a r t i z a n a i . Nors m e s e s a m e v i e n a m e l a g e r y j e , bet reikal s u j u o nenoriu turti. Kartu b u v o m e dar kelet met, bet j o k i o s k a l b o s su juo nebuvo. Kiek inau, S t a s y s J a k t a s - K a t i n a s , atbuv s 15 met, buvo p a l e i s t a s ir i v y k o K a r a g a n d o s k r a t. Tolimesnio jo likimo neinau.

BIRUTS

RINKTIN

GYVUOJA

Po tokios didels ties r e i k j o vl v i s k i n a u j o atkurti. Ryiai visi nutruk, kai k u r i e r y i n i n k a i suimti,

.61

kiti dar s l a p s t s i . V i s a s Biruts t a b a s s u n a i k i n t a s . R y m a n t a s dar s i r g d a m a s s t e n g s i kiek g a l d a m a s v i s k ats t a t y t i , nors ekist s i a u t j i m a s n e m a j o . J i e inojo, k a d dar n e v i s k a s s u n a i k i n t a , bet v i s u r v a r p r o p a g a n d , k a d j a u bandit b e v e i k neliko ir j i e neturi j o k i o s v a d o v y b s . Rymantas pirmiausia sudaro rinktins tab. tabo v a d u paskiria J u r g j R a y l - a r v . Ms b r y s priima k e l i s n a u j o k u s Gintar ir P a p a r t . J i e b u v mokiniai, pradti persekioti, k a d turi r y su p a r t i z a n a i s . aul ir B a r s u k paima rinktins tab. Lik keli g r t a m prie Kauno, nes t u i u o s e n a m u o s e vl p r a d j o a p s i g y v e n t i a t j n a i r u s a i . Mat b u v o skelbiama, k a d p a r t i z a n i a m e k r a t e j a u nra, g a l i m a r a m i a i kurti v a l d i k u s k i u s a r kolchozus. S u s i t a r v i s a m e k r a t e per vien nakt i a r d m e v i s u s t v e r i a m u s kolchozus. N a u j a i s t e i g t o s e r a t i n s e v i s u s d o k u m e n t u s s u n a i k i n a m , pirm i n i n k a m s p a l i k d a m i p e r s p j i m o r a t u s , k a d neit joki kolchoz p a r e i g . Kas n e k l a u s y s , b u s g r i e t a i b a u d i a m a s . P o o r g a n i z u o t o p e r s p j i m o t v r j a i s u s t o j o . Kas b u v o paskirtas pirmininku a r b r i g a d i n i n k u , v i s i a t s i s a k , s a k y dami g e r i a u v e k i t Sibir, ten g a l l i k s i m e g y v i " . Didesni a k t y v i s t a i p a s i t r a u k v a l s i u s prie g a r n i z o n , o dien su didele a p s a u g a v a i k i o d a v o po k a i m u s , d a r y d a v o susirinkimus,, v e r s d a v o k i n i n k u s stoti kolchozus.. Rajonuose bdavo sudaromos pyliav rinkimo grups. Tose g r u p s e d a l y v a u d a v o r a j o n a k t y v i s t a i , p a r t i n i a i , b e to, b u v o skiriami ir i n e u t r a l i moni m o k y t o j a i , kiti t a r n a u t o j a i . J i e t u r d a v o eiti per k a i m u s , s u r a y t i , k kininkas dar turi, kodl n e a t i d u o d a paskirtos pyliavos.. Grupei duota t e i s s u r a y t i akt, k a d k i n i n k a s nieko neturi a r b a , k a d turi, bet n e d u o d a kaip s a b o t a n i n k a s . " O tokio kininko l a u k i a k a l j i m a s . P y l i a v r i n k j g r u p e s l y d d a v o s t r i b a i s u k a r e i v i a i s . Stribai v i s a d a d a r y d a v o k r a t a s , k r a s d a v o paslpta, u r a y d a v o , o kas j i e m s p r i t i k d a v o , p a s i i m d a v o , p a s i v o g d a v o , n e p a i s y d a m i , a r liks eimai ir l a u k a m s apsti. K u r i s j a u nieko neturi, t a m s u r a o akt, s o d i n a k a l j i m . S v a r b u , koks t dien a t j o g r u p s pirmininkas. Jei m o n i k a s , k i n i n k a s dar liks iki kito karto, o jei tikras a k t y v i s t a s , esi u v s . P a r t i z a n a m s b u v o duotas s a k y m a s tokias g r u p e s n a i kinti, k u r i o s k i n i n k a m s r a o a k t u s , o t, kur akt n e r a o , neliesti. Kur ir kokie p y l i a v r i n k j a i p r a e i d a v o , m e s g e r a i inojome. Tiems, k u r i e y p a b u v o p a s i y m j akt. 62-

s u d a r y m u , i a u r u m u , v e d m e b y l a s perduoti Karo lauko teismui arba sunaikinti pasalose kartu su stribais. V l y v 1947 m . r u d e n , r u o i a n t i s iemai, g a u n u a r v o laikut, k a d n u m a t y t dien ateiiau S t a n a i i k a i m , p a s J. Jakuion p a s i t a r i m . S u s i r e n k a m p e n k i e s e : Uosis, a u l y s , a r v a s , B e r e l i s ir a L a k t i n g a l a . J a k u i o n i s sako, k a d t u r i m e n a u j a k u r Jono D a g i l i o k y j e . A t s i k r a u s t r u s a s ir v a i k i o j a po k a i m , k l a u s i n j a , ar nra p a r t i z a n . J i s n a k v o j a pas k a i m y n Stas D a u g l , k u r i s turi j a m duoti k a m b a r ir v a l g , o i s iveto Jono D a g i l i o k y j e k u r s kolchoz. Bet, s v a r b i a u s i a , eina per k a i m u s , u s i k a b i n s a u t u v , ir k l a u s i n j a , ar nra bandit. V i s i a t s a k o , k a d nra, kur j i e b u s prie plento, jei y r a , tai tik m i k u o s e . R u s a s j a u g a v s arkl, v e i m . Turi mon, irgi k a r i k b u v u s i . P a s D a u g l g y v e n s , ten b u s s a u g i a u , o k i t a m e k y j e t v e r s kolchoz. J a k u i o n i a i v a k a r e p a a u k i a D a u g l o s s u n Broni. J i s n u p a s a k o j a v i s padt, k a d r u s a s s u mona, kol dar n e a l t a , m i e g a kluone. M e s n u t a r i a m ateiti r y t o j a u s v a k a r , kai e r s g y v u l i u s . V a k a r e p a s i t i k r i n a m o v i n i u s , k a d nebt p a d e g a m , nes g a l i tekti s u s i a u d y t i , ir y g . P r i t e m u s p r i s i a r t i n a m prie kluono, o B r o n i u s sako, kad rusas ruoiasi miegoti. Mudu su auliu usidedam a n t g a l v o s po glb ieno ir dar p e a m , n e v a e i m i n i n k a s eriasi gyvulius. Kartu su ienu nutveriam ir jo autuv. R u s a s s u r i k o ir s t v r s i a u t u v o , o jo diras j a u pas m a n e . Tuo m o m e n t u a u l y s j a m kirto per s p r a n d , tas n u s i v e r t nuo ieno tiesiai a r v u i glb. a r v a s laiko j u baltini, i e p e r p l y o ir liko s a u j o j e . R u s a s v i e n o m b a l t o m kelnm p e r d u r i s kiauli g a r d , o tas u t v e r t a s s p y g l i u o t o m i s v i e l o m i s . Rkiu: Neaukit, jo a u t u v a s pas m a n e . L e n d a n t per v i e l a s , u s i k a b i n o j o a p a t i n s k e l n s . P r i b g s B e r e l i s g r i e b j s u l a i k y t i , bet liko tik v i e n a kelni k a l a k a vielose, o kita pas r u s . Taip j i s ir n u d m per l a u k u s . Nuo D a u g l o s a i k i a i m a t y t i L i n k s m a k a l n i o k a r i n i o o b j e k t o v i e s o s . R u s a s ten ir nulk, g a l v o d a m a s , k a d j a u G a r l i a v a . U j o pas m o g , v i s a i n u o g a s , kruvinas, s u s i d r a s k s v i e l a s , k l a u s i a , kur G a r l i a v a . m o g u s , p a m a t s tok s u t v r i m , l a z d a u p l o j o ir u d a r d u r i s . S u r a d s plent ties l l g a k i e m i u , n u o g a s p r i b u v o Garliav . Kit dien a t pilna m a i n a k a r e i v i , s u r a d o mon, i e n e s i k n i s u s i . Kolchozo t v r j a s kuo g r e i i a u g r i e b arkl su v e i m u ir, k a r e i v i lydimas, i b i l d j o , kelni kal a k ant s p y g l i u o t viel p a l i k s . 63-

19471948 m. iem g a u n a m e ini, kad b u v s labai i a u r u s G a r l i a v o s ekistas m a j o r a s A b r a k i n a s paskirtas A r m a n i k i kaim vieno kio v e d j u , kad pradt tame k r a t e kurti kolchozus. Neva u kak n u b a u s t a s . Mums netiktina, kad toks i a u r u s ekistas, ne vienam k a u l u s s u l a u s , dabar tapo kolchozninku. Gyvenome Jonui kaime pas Kaz Dagil, ten g y d s i Rymantas. A p t a r i a m e padt, kad p a v o j a u s neturt bti, nes prie G a r l i a v o s retai daromos kratos. Dar kart sitikiname, kad A b r a k i n a s ginkluotas ir dar j s a u g o Garliavos garnizono kareiviai. Mudu su auliu ieiname susitikti Uos ir kitus v y r u s , aptarti padt, paruoti plan. A b r a k i n o k atveta d a u g g y v u l i , matyti, kad kuriame nors k r a t e b u v s trmimas. S u r a n d u A u d r , kuris a p s i s t o j s A r m a n i k i kaime, s u r a n d a m , i kur g a l t u m e paimti pastot, o Uosio v y r a i pasirpina, kur reiks padti g y v u l i u s . Visk tursime p e r g a b e n t i mikus, kad kaimuose m a i a u kratyt. Visk paruo, p a d a r o m e v a l g y b paiame k y j e . A b r a k i n a s vis laik v a i k t o u s i k a b i n s a u t u v , net ir dien. Kariuomen ne v i s a d a s a u g o , matyt, A b r a k i n a s kariuomens nemaitina. Visk e s a m e pasiruo, n u t a r kur susitikti. Gintaras ir A u d r a to kio kluone a p s i n a k v o j a , kad g e r i a u matyt, kas kur v y k s t a . Kluonas didelis, pilnas iaud, jiems labai p a t o g u visk stebti. Dien a t v a i u o j a pilna maina kareivi, A b r a k i n a s su kareivi virininku dl kako pasig i n i j a , ir visi i v a i u o j a . Kuo anksiau i v a k a r o susirenk a m e s u t a r t o j e v i e t o j e atuoni partizanai, o p a g a l b i n i u s Uosis palieka toliau. Sutarme, kas k turim daryti. Pirm i a u s i a paimti A b r a k i n , o vliau g y v u l i u s . A pasimiau desantin kulkosvaid, jei A b r a k i n a s nepasiduos, tada rkysim. V i e n a m e namo g a l e g y v e n a A b r a k i n a s su mona. M u m s buvo p r a n e t a , kad ir mona ginkluota. Mudu su Uosiu pasirenkam ger pozicij, kad g a l t u m e a u d y t i . Per lang matom k a m b a r y j e A b r a k i n a s vaikto su a u t u v u . Gintaras gerai mokjo rusikai ir inojo Garliavos virinink v a r d u s ir p a v a r d e s . P r i j s prie dur, pasibelds pasako G a r l i a v o s strib virininko v a r d ir p a v a r d , sakosi a t j s eiti s a r g y b o s . A b r a k i n a s a t i d a r duris, o jam po nosimi pakio automat ir atm a u t u v . sivedme k a m b a r , ir tuo momentu u g e s o v i e s a . Pas i v i e s d a m a ibintuvliu, A b r a k i n o mona kirto Sauliui per rank ir per automat. Tada one s t o v j kiti parti-

64-

z a n a i paleido s e r i j a s i a u t o m a t , ir abu n u g r i u v o . Ud e g v i e s , dar r a d o m e po lova kakoki m e r g a i t i Kauno, kalbani l i e t u v i k a i . J n u v e d i a u kit n a m o g a l , kur g y v e n o A n d r i u k e v i i u s , ir liepiau iki ryto niekur neiti. V y r a i g r e i t a i i s i v a r g y v u l i u s link Kazl R d o s mik. Vien pastot p r i s i k r o v m e bekon. Bet kur j u o s dti? P a g a l b i n i s sako, kad reikia veti M a i s t " . Ten per dien p a s t o v s i s , o paskui dal p a t i k s i s mieste, o kitus p a r s i v e i s . Neva M a i s t a s " neprim. S u k r o v m e e i a s des bekon v e i m , p a g a l b i n i s k i n i n k a s " nuv a i a v o prie M a i s t o " . ekistai ieko po kaim bekon, o bekonai prie M a i s t o " . Ryt p r a n e , kad n u a u t i A b r a k i n a i . S u l k ne tik K a u n o ekistai, net ir i M a s k v o s . A b r a k i n a s , v i s laik b u v s u f r o n t s ekistas, a p d o v a n o t a s v i s o k i a i s m e d a l i a i s , o d a b a r taip p a p r a s t a i uvo. Po ito v y k i o v i s i r u s a i , nors ir prie pat K a u n o a p s i g y v e n , i v a i a v o R u s i j ar P r s i j . Nuo to laiko prie K a u n o liko d a u g tui sodyb. Po tokio v y k i o vl b u v o labai didels k r a t o s . A t v a i a v o G a r l i a v g e n e r o l a s , pakeit kai k u r i u o s g a r n i z o n o v i r i n i n k u s ir p a t s pro m u s p r a j o su v i s a kuopa k a r e i v i link A r m a n i k i kaimo d a r y t i k r a t . Pro D a g i l i o s o d y b net t a k a s b u v o ekist p r a m i n t a s link Digri, P o d e r i k i ir kitus k a i m u s . To v y k i o metu i p a r t i z a n niekas nenukentjo, ir niekur nieko nerado. ekistai, u j pas k i n i n k u s , s k u n d i a s i , kad paimti v i s i g y v u l i a i , k i a u l s , a r k l i a i s i v a i u o t a , ir niekur nieko nra. Tiktai k a r v s od k a b a n t ant a k o s r a d Kazl R d o s mike.

NEVYKS

VIS

P r a j u s didelms kratoms po Abrakino vykio, galv o j o m e iemos dal r a m i a i p r a l e i s t i s l p t u v s e . S l p t u v pas K. Dagil g e r a , turim net s l a p t a i s t u l p o s i v e d elektr, n o r s d a r b o t u r j o m e d a u g , kol s t u l p e i g r m e s k y l laidui umaskuoti. R y m a n t u i p r a d j o r a n k a g y t i , Gintaras Kaune parpino vaist. Kart e i m i n i n k a s sako, k a d t u r s dar vien p a r t i z a n . V a k a r nakt a t j s k a i m y n a s i r p a p a s a k o j s , k a d r y t pas j u o s stribai krat dar, k a d k a k a s atsitik. V y r u k p a g u l d s ant t v a r t o i a u d u o s e . J i s n o r s s u s i t i k t i A n t a n 65-

P u - G i n t a r , k u r i s neseniai s t o j s p a r t i z a n u s . Laik y d a m a s ry su Auktaitijos partizanais, buvs iduotas, t u r j s palikti moksl ir b g t i m i k . eimininkui s a k o m , k a d tas v y r u k a s t e g u l g u l i iki v a k a r o , o v a k a r e a t e i s i m p a s i k a l b t i . S u l a u k v a k a r o , a u l y s , G i n t a r a s ir a aps i r e n g i a m , n e v a a t e i n a m i toliau, g i r d j v y k . P e t r a s D a g i l i u k a s p a p a s a k o j a , kaip s u d r a u g u , eidami G a r l i a v o s m o k y k l o s 10 kl., n u t a r n u a u t i a r i a u s i Garl i a v o s s t r i b Kaz S t a n i u l . J d a u g kart p a r t i z a n a i ov, o j i s v i s g y v a s ir d a u o mones. I k a k u r g a v 7 k a l i b r o p i s t o l e t , bet nepatikrin, k a d j a u pistoletas nekoks, d a u g a u d y t a s . Kas ryt tuo paiu laiku s t r i b a s v a i u o j a dvir a i u . N u t a r plan v y k d y t i Jonui kaime. u k a u s k a s s t r i b ukalbino, o Petras, i s i t r a u k s pistolet, p a l e i d o t r i s v i u s . S t r i b a s ant plento n u g r i u v o , o j i e d u r a m i a u s i a i nueina G a r l i a v o s m o k y k l , m a n y d a m i , k a d d a b a r j a u tikrai n e a t s i k e l s . I m o k y t o j i g i r s t a , kad i a n d i e n k a k a s o v strib Staniul, bet a u t u v a s b u v s s e n a s , k u l k o s s t r i g o p l a u i u s . P a d a r i u s o p e r a c i j , s t r i b a s liko g y v a s . Laukti nra ko, nes s t r i b a s j u o s g e r a i p a i n s . Palik k n y g a s m o k y k l o j e , p r a d j o s l a p s t y t i s , kur k a t r a s s u g e b j o . I k l a u s v i s padt, n u t a r m e vaikin priimti. Petras Dagilis-Sakalas anksiau priklaus pasyviai pagalbinei g r u p e i , kuri platino a t s i a u k i m u s Kaune, G a r l i a v o j e ir kitur. S a k a l a s p a r t i z a n u o s e i b u v o n e i l g a i , v o s m n e s . Per pirmas k a u t y n e s 19471948 m. iem Kazl R d o s mike, ties Naudi km., k a r t u su i g o n u uvo. J i e palaidoti V e i v e r i s k a u s m o k a l n e l y j e .

TAURO"

APYGARDOS

VADAS

RYMANTAS

u v u s T a u r o " a p y g a r d o s v a d u i vejui, j u o b u v o pas k i r t a s R y m a n t a s , j s Biruts r i n k t i n s v a d o p a r e i g a s , o Biruts r i n k t i n s v a d u paskirtas M i n d a u g a s . Ms s l p t u v p a s i d a r T a u r o " a p y g a r d o s bstin. i o j e v i e t o j e l a i k y t i s labai n e p a t o g u , n e s pro D a g i l i o s o d y b j o takas, k u r i u o ekistai t r a u k d a v o k a i m u s . V a k a r e nueina, ryt g r t a , o s l p t u v u 100 metr. L a b i a u s i a i s a u g o j o m , k a d nebt girdti r a d i j o . Kai nakt kas n o r s p r a e i n a , e m j e l a b a i girdti. R y m a n t a s p r a d j o p e r t v a r k y t i T a u r o " apyg a r d o s t a b . P r i m kelet n a u j p a r t i z a n , k u r i e leido s p a u d i r t v a r k d o k u m e n t a c i j . aul p a s k y r t a b o v a d u . 66-

Po keli dien g a u n a m e ini, k a d netiktai u v o A r a s nuo s a v o s s a r g y b o s . B u v o t a m s i n a k t i s , labai pust, s a r g y b i n i o parol n e a t s a k ar i s n e i g i r d o jo, ir b u v o s m a r k i a i s u e i s t a s . V l i a u mir. Vl n e l a i m a p y g a r d a neturi a d j u t a n t o . V y t M i k a l a u s k - A r p a l a i d o j o m e D i g ri k a p i n a i t s e . 1948 m. p r a d i a Biruts rinktinei b u v o s k a u d i , v i e n a s po kito u v o seni p a r t i z a n a i . Nnius-Indinas su k e t u r i a i s p a r t i z a n a i s u v o Kazl R d o s mike, ties Naudi kaimu, s l p t u v j e . uvimo a p l i n k y b s n e a i k i o s . S a r v V e i v e r i s t r i b a m s i d a v P a r a i V e i v e r i v a l s . iln kaimo. J i s u v o netoli M a u r u i g y v e n v i e t s . N e p a i s a n t s u n k u m, T a u r o " a p y g a r d a b u v o a t s t a t y t a . B u v o p r a d t a ruot i n a u j bst a r i a u Kauno. P r i e miesto d a u g s a u g i a u , nes ekist d m e s y s l a b i a u n u k r e i p t a s m i k u s ir k a i m u s . Mieste ir apie miest dar n e b u v o i a i k i n t a , kad g a l i laik y t i s p a r t i z a n a i . Kai d a u g k a r i u o m e n s b d a v o permetama m i k u s ir k a i m u s , m e s v i s a d a s t e n g d a v o m s pereiti a p s u p i m ir sustoti a r i a u miesto, kol p r a e i s k r a t o s . V i s i e s a m e sitikin, k a d s i m e , nuo 1944 met j a u m s m a a i telik, t a i a u v i s i s t e n g i a m s suduoti kuo didesn smg okupantui. N a u j a s i s T a u r o " a p y g a r d o s v a d a s R y m a n t a s , dar bdamas sueistas ir negaldamas gerai valdyti rankos, p a t s v i s u r j o ir s t e n g s i , k a d bt t v a r k a ir d r a u s m . P a v o j niekas n e s k a i i a v o , j pilna kiekvien dien, g a r nizono daliniai s i a u i a be p e r s t o j o v i s o j e L i e t u v o j e . Rym a n t a s n i e k a d a n e n u s i m i n d a v o , n e d e j u o d a v o , net t a d a , kai labai s k a u d d a v o r a n k , kai i a i z d o s t r a u k m e s p r o g s t a m o s kulkos suskaldytus kaulus. P a g a l i a u jo r a n k a p r a d j o gyti. S e n j p a r t i z a n j a u b u v o m a a i belik, o s u n a u j a i s reikia bti a t s a r g i e m s , n e s ekistai s t e n g i a s i kaip g a l dami kiti s a v o a g e n t . Todl n u t a r i a m e p a d a r y t i s l a p t s e n j p a r t i z a n p a s i t a r i m ir n u m a t y t i , kur ir k o k i u s n a u j o k u s skirsime. Pasirinkome viet prie G a r l i a v o s , buv u s i o a d v o k a t o S a b a l i a u s k o k y j e . Ten g y v e n o s e n y v a , p a t i k i m a moterik. Nors tas k i s j a u b u v o a t i d u o t a s a k a d e m i j a i , bet v i s a t v a r k a , to kio r a k t a i dar b u v o p a s eiminink. S u s i r i n k o m e a t u o n i e s e : Uosis, a u l y s , Pap a r t i s , v a n g u t i s , Ulonas, B a r s u k a s , R y m a n t a s ir a, Lakt i n g a l a . A p t a r m e v i s u s r e i k a l u s , n u m a t m e , k u r i u o s nauj o k u s skirti t a b . S t a b o v a d u b u v o paskirtas a u l y s , o G i n t a r a s ir P a p a r t i s R y m a n t o a d j u t a n t a i s ir s p a u d o s
67-

r e i k a l a m s . A b u b a i g g i m n a z i j , t a m d a r b u i tinkami. Kiti pasilikome senose pareigose. Po s u s i t i k i m o i j o m e link T v a r k i k i kaimo, o Uosis, B a r s u k a s ir v a n g u t i s p a t r a u k link Kazl R u d o s miko. M u d u su Ulonu a t j o m e T v a r k i k i kaim pas Tor, s l p t u v . Piet metu e i m i n i n k p r a n e a , k a d y r a u v u s i d r a u g Jonui k a i m e pas Kaz Dagil. uv t r y s , o v i e n a s p r a s i m u s i a p s u p i m o . eiminink nesum, jie p a b g o , bet s m a r k i a i iekomi. A t s i t i k i m a s pas K. Dagil b u v o netiktas. Ryt e i m i n i n k Ona D a g i l i e n p a k l a u s , kur v a l g y s i m e . R y m a n t a s a t s a k j e i r a m u , v i r u j e " . V a s a r slpt u v j e v i s a d a oro t r k s t a . S l p t u v p o kltimi, v i s i s u j klt, l a u k i a m e e i m i n i n k s . S t a i g a kieme pasirodo d a u g k a r i u o m e n s , j a u pasislpti nra kur, daro k r a t . P a r t i z a nai s u l i p a ant klties a u k t o , o k a r e i v i a i j a u eina klt d a r y t i k r a t o s . K a r e i v i u s n u a u n a , p a i m a j g i n k l u s , puola lauk. aul n u k e r t a prie dur, R y m a n t a s su P a p a r i u t r a u k i a s i u trob. S a r g y b a nukerta ir j u o s . G i n t a r a s b g a link Jonui kapini, s m a r k i a i a p a u d o m a s . iaip taip p a s p r u k o , o R y m a n t a s , a u l y s ir P a p a r t i s uvo, D a g i l i o v i s a eima p a b g o . K a z y s D a g i l i s - D d i u s s t o j o partiz a n u s , bet v l i a u uvo t a m e p a i a m e kaime pas Kuzmick. D d i a u s u v i m o a p l i n k y b s liko n e a i k i o s , sklido g a n d a i , k a d b u v o i d u o t a s e i m i n i n k . Ona D a g i l i e n , kur laik p a s i s l a p s i u s i , v l i a u s u eima g y v e n o l a i s v a i .

TREMTINIAI

1947 m. m a n o brolis, p a r b g s i tremties, p a p a s a k o j o a p i e baisi tremtini padt K o m i j o s A S S R , Peioros Troicko k r a t e . ia b u v o i t r e m t a ir m s e i m a . I v e a n t nieko neleido pasiimti. O tuo metu v i s o j e R u s i j o j e b a d a s . S e n e s n i o a m i a u s mons, y p a v y r a i , t u o j a u imir b a d u , o kurie dar liko, v i s i tik lauk mirties. S u i n o j u s i apie b a i s i padt, M a r c e l K a l v a i t y t - M a i u t i e n r y o s i apl a n k y t i tremtinius, nuveti n o r s trupinl duonos. 1948 m. p a v a s a r M a r c e l leidosi kelion, k a l b o s n e m o k d a m a . Ji sak, k a d dar g e r i a u , kai nemoki, nereikia b o l e v i k u i a i k i n t i s , kur v a i u o j i ir ko nori. Jei ekistui reiks, s u r a s v e r t j . Marcel d a u g v a r g o po K o m i j o s t a i g , kol s u r a d o t r e m t i n i u s . ekistai tokias v i e t a s laik d i d e l j e p a s l a p t y j e . Per didel v a r g , i e k o j i m , pati i v a r g u s i , iaurs tai68-

g o s e p a g a l i a u s u r a d o miriai p a s m e r k t moni viet. ia b u v o nemaai j o s p a s t a m nuo G a r l i a v o s , K a u n o ir kit Lietuvos k r a t . Be to, d a u g tremtini i E s t i j o s , L a t v i j o s ir net usienio piliei, kurie, b o l e v i k a m s u m u s Balt i j o s k r a t u s , n e s p j o i v a i u o t i . Ten b u v o iveti ir m a n o n a m i k i a i m a m a , du broliai V y t a s ir Z i g m a s ir dvi ses e r y s Elyt i r K a z i m i e r a . T v u k a s j a u mirs t r e m t y j e . V i s i i b a d j , s u v a r g . Kiek M a r c e l t u r j o a t s i v e u s i maisto, pamaitino. Ji p a m a t , k a i p v a r g s t a ir mirta b a d u ms mons. Jei n u s i l p s n e p a j g i p a d a r y t i n o r m o s , neduoda duonos, laiko s a b o t a n i n k u " . I t r e m t u o s i u s vis a i p niekina, v a d i n a f a i s t a i s , g a l v a u d i a i s . V i e t i n i a i g y v e n t o j a i b u v o p r i g s d i n t i , kad ia atveti d i d i a u s i nus i k a l t l i a i , kad nesileist s a v o n a m u s , n e s u m u . Kai a t v a i a v o Marcel, t u o j a u s u i n o j o vietin v a l d i a . M a r c e l p a s i a u k ekistai, m k l a u s i n t i , pas k a t v a i a v u s i , kas a t s i u n t , ko jai ia reikia. P e r s p j o , k a d k u o g r e i i a u dingt i ia, nes ir j p a s o d i n s i . Tad s k u b a a t g a l . G r d a m a pasiima m a n o seser E l y t ir j u o d v i vienos per t a i g eina n u r o d y t u keliu apie 100 kilometr link g e l e i n k e l i o stoties. Upe plaukti b i j o j o , n e s seser g a l j o suimti. Po keli par abi v o s g y v o s p a s i e k stot. Nusiperka bilietus M a s k v . Po didelio v a r g o , a b i pasiekia Liet u v . Bet p a r b g u s i a m i Sibiro r a m a u s g y v e n i m o n r a . Vl reikia s l a p s t y t i s . Greitai L i e t u v o s ekistai s u i n o j o , kad i ms e i m o s du y r a p a b g . Vl s u j u d o , p r a d j o a u k t i k a i m y n u s , k l a u s i n t i , a r kurio nemat, s k y r prem i j a s tam, kas p r a n e . V i e n o j e v i e t o j e i l g i a u g y v e n t i neg a l i m a , nipai t u o j a u i n i p i n j a . Mudu s u broliu J o n u g r e i t a i s u i n o j o m e , kad E l y t p a b g o . Ir vl g a l v o s k i s , kur a p g y v e n d i n t i , reikia kuo toliau nuo s a v o k r a t o . B u v o g e r moni, kurie p a d j o p a b g l i a m s , i l g u s m e t u s riz i k u o d a m i s a v o eim likimu. Y p a su gilia p a g a r b a ir d k i n g u m u i a n d i e n p r i s i m e n u M a r c e l K a l v a i t y t - M a i u t i e n ir v i s j o s e i m . Ji k u o tik g a l d a m a p a d j o ne tik man, bet ir v i s i e m s p a r t i z a n a m s slp, s l a u g , maitino. I r kaip tikra L i e t u v o s A n t i g o n laidojo u v u s i u s . Tuo laiku L i e t u v o j e b u v o inoma, kad V a k a r a l p o s o r g a n i z a c i j o s siunia p a r a m l i e t u v i a m s Sibir. O V a k a r u o s e irgi buvo nip, s u l i n d u s i tas o r g a n i z a c i j a s , ir jie t p a r a m p a k r e i p i a ekist n a u d a i . Tuo metu Lietuv o j e buvo apie tai plaiai k a l b a m a , o d a b a r , p l a i a u atv r u s p r a e i t i e s p u s l a p i u s , d a u g kas pasitvirtino. I e i v i j o j e 69-

A n t a n a s S n i e k u s b u v o laikomas L i e t u v o s k r j u " , d a u g met i a l p o s o r g a n i z a c i j g a u d a v o L i e t u v o s tremtini v a r d u p a a l p , o j d a l i j o b u d e l i a m s , kurie a u d , trm, n a i k i n o L i e t u v o s mones. Po d a u g e l i o met apie tai kai kuri ir i e i v i j o s s p a u d a prabilo. 1948 m. p r a s i d j o n a u j i masiniai v e i m a i . Keletas p a r t i z a n b u v o m e a p s i n a k v o j T v a r k i k i km. pas Juoz Povilait. eimininkas, anksti ryt p a k l s , s a k o : Bkit a t s a r g s , pilnas k r a t a s k a r i u o m e n s , k a s nors negero bus. Nors e s a m e s l p t u v j e , bet pasiruo l a u k i a m . P r a d e d a loti uo, k l a u s o m k a l b a r u s i k a i . A t s i d a r o r s i o d u r y s , d a r o k r a t . S d i u prie ilindimo a n g o s , l a u k i u p a s i r u o s p o r a g r a n a t , o kiti p a s i r u o g i n k l u s . Jei rast, k a d spt u m e iokti vir. Krata p r a j o , k a r e i v i a i n u j o pas k a i m y n ekavii. P r a n e a , k a d p a v o j u s p r a j o , bet krat d a r o v i s a m e k r a t e . P r i t r a u k t a d a u g k a r i u o m e n s , v e a mones. Tai b u v o 1948 m. p a v a s a r i s . V e i m d a r o rinktin, a n k s i a u s a k y d a v o , k a d v e a b u o e s " , o d a b a r vea visai biedniokus su didelmis eimomis ir m a a i s v a i k a i s . Tik vien kit didesn kinink. S r a a i s u d a r y t i pagal pardavik nurodymus. Kiek v l i a u p a a i k j a , kad T v a r k i k i k a i m e S t a s y s R i m s k i s ir Rinkeviiai, t v a s su s n u m i , p a s i r a i n j o mon e s iveti. R i n k e v i i a u s s n u s J o n a s dirbo M a u r u i u o s e prie g e l e i n k e l i o d a r b , o t v a s b u v o tos a p y l i n k s pirm i n i n k u . T v a s v i s a s inias t e i k d a v o s n u i , o tas perduod a v o V e i v e r i MVD d a r b u o t o j a m s , nors jie p r i k l a u s G a r l i a v a i . P a g a l i asmen p r a n e i m u v o A l d o n a Rimait, kuri tuo metu b u v o P a d a i n u p i o k a i m e pas Vinc S t r a l k . P a g a l s u r i n k t a s inias, minti a s m e n y s perduoti Karo lauko teismui. O likusi R i n k e v i i a u s eima i b g o g y v e n t i V e i v e r i u s ir G a r l i a v , kur MVD a p r p i n o butais. Kai k u r i o s eimos p a b g o nuo iveimo, bet ekistai s u s t r i b a i s j a s s t e n g s i s u g a u d y t i . Kai t r a u k i n i a i s u m o n m i s i v a i u o d a v o , ekistai p a s k e l b i a a m n e s t i j , kad tiems, k u r i e liko neiveti, d o v a n o j a m a , j d a u g i a u nev e i . Bet ta d o v a n a tik iki kito k a r t o ; kol s u r u o i a n a u j v e i m . Kai k u r i e kininkai b u v o v e a m i po kelet k a r t . Kai k u r i o m s e i m o m s p a s i s e k i s i s l a p s t y t i nuo Sibiro. Ms krate Kazys idikis buvo veamas penkis kartus, bet v i s s p d a v o p a b g t i , n e s g a u d a v o inias i Kauno, k a d r u o i a m a s i veti. I s i s l a p s t v i s a j o e i m a . 70-

B u v ir toki a t s i t i k i m , k a d n e i n o d a m a s k a i m y n a s p a s i r a y d a v o iveti k a i m y n . K i e k v i e n a m i v e a m a j a m s u d a r y d a v o byl. Tam reikia liudinink. ekistai a u k i a k a i m y n s a u g u m , tardo, paskui neva n e s u d a r o b y l o s , duoda pasirayti keliose v i e t o s e ir p a l e i d i a . m o g u s pasirao, bet j i s neino, k a d p a s i r a dl s a v o k a i m y n o ar g i m i n a i i o iveimo. D a n i a u s i a i n a u d o j o t o k i u s m o n e s , kurie S m e t o n o s l a i k a i s t a r n a v o k a r i u o m e n j e , v a l s i a u s r a t i n j e ir kur kitur. Prie j g a l i m a p r i s i k a b i n t i , n e v a k a l t a s . Kiek inau, tokie p a r a a i b u v o i g a u t i G a r l i a v o s v a l s . K a m p i k i k a i m e i ibirkos, B i j n k a i m e i Kazio G l a m b i n s k o ir kit. m o g e l i s , s u i n o j s , k a d pasira s a v o kaimyno itrmimui, plaukus rovsi.

VA,

TAU

IR

UBAGAS

B a i g s i masiniai 1948 met trmimai, p a l i e t ir v i s a i n e t u r t i n g u s , ir p a s i t u r i n i u s . ekistai ir s t r i b a i , n e s p j v i s k p r a g e r t i , likusi dal s u v e n a u j a i s u l i p d y t u s v a l d i k u s k i u s . Toks k i s b u v o Stanaii k a i m e D r l i o s k y j e , prie pat plento, netoli G a r l i a v o s . Ten b u v o s u r i n k t a s i v e t j inventorius, g y v u l i a i ir d a l i s kiauli, v i s k u o n a u d o j a s i G a r l i a v o s v a l s i a u s p a r t i n i a i , g a r n i z o n o virininkai. inoma, i v e t j turt ne v i s u r a y d a v o , dal p a s i l i k d a v o vietin v a l d i a p r a g r i m u i . M e s s u r e n k a m e inias, kas t a m e k y j e y r a , kokia s a r g y b a . Jei stipri, d a r y s i m d i d e s n t a l k , kai b u s i l g e s n s n a k t y s . S u i n o j o m , kad a t v a i u o j a keletas k a r e i v i , p a b na ir vl i v a i u o j a . V a i k t o po kiem g i n k l u o t a s s a r g a s , one p r i s i k a b i n s raketin a u t u v , p a v o j u i e s a n t , i a u s raket, o Garliavos garnizonas visada atskubs p a g a l b . Visk gerai ivalg, pirmiausia numatom suimti s a r g be vio. N u t a r i a m p r a d t i kuo a n k s i a u i v a k a r o , kol e r i a m i g y v u l i a i ir dar n e b a i g t i d a r b a i lauke. v a n g u t i s j a u b u v o s t o j s p a r t i z a n u s , bet dar neb u v o g e r a i a t s i g a v s i t r e m t i e s p a b g i m o ir a t r o d daug i a u p a n a u s R u s i j o s u b a g l , kuri tuo metu b u v o pilna. A p r e n g i a m v a n g u t s u p l y u s i a i s d r a b u i a i s , j i s p a s i k i a po s k u d u r a i s g e r pistolet, ant peties terb ir ateina nuo plento p u s s . S a r g a s pasitinka kieme, vang u t i s r u s i k a i p r a o n a k v y n s . S a r g a s j v a r o , bet v i e n a m o t e r i k sako, kad v a i k a s s u v a r g s , t e g u l d a r i n j e pern a k v o j a . Ulonas s u Bereliu, v i e n a s p a s i m s d a l g , kitas 71-

g r b l , prie plento g r i o v i o p j a u n a ol, o g i n k l a i maie. K e t u r i e s e p r i l i a u i a m prie kluono, imam pozicijas ir k l a u s o m . v a n g u t i s kako g i n i j a s i s u s a r g u : Matai, dar j a m n e p a t i n k a gulti d a r i n j e ! K a l b a abu rusikai. S a r g a s m o t e r i k m s s k u n d i a s i koks tas u b a g a s ls. Tuo momentu m e s s u o k a m kiem, o v a n g u t i s remia s a r g u i pistolet ir j a u l i e t u v i k a i n e j u d k , a u s i u ! " A , p r i o k s prie s a r g o , n u k a b i n u raketin a u t u v . Ms s a r g y b a uima s a v o vietas. S a r g u i s a k o m s u r i t i k a r v e s vien prie kitos. P a s k e r d i a m bekonus, p r i s i k r a u n a m kik v e i m g r d ir bekon. D r a g n a s , r a d s ia s a v o tv Stasio D a u g l o s a r k l i u s , pasikinko ir, s d s v e i m , i v a i u o j a plent. Dar usirko, nors b u v o ner k a n t i s . U o s i s n u s i v a r o pulk k a r v i plentu, p a l i k s didel j a u t . Tas p a j u t s , k a d nra k a r v i , n u s i t r a u k s g r a n d i n ir m a u r o d a m a s p a s i v i j o k a r v e s j a u po keli kilometr. P a s i v i j s dar s m a r k i a u p r a d j o m a u r o t i . Turj o m e j n u a u t i ir palikti. Man, kaip tokiam j i k u i , teko d i d e l i s n u p e n t a s meitlis, koki 300 k i l o g r a m . N u t a r i a u v a r y t i s , kiek g a l s i u , o paskui palikti pas kok k i n i n k , kol v i s k a s a p r i m s . P a s i r i a u u k o j o s ir p r a d j a u y g i u o t i , p a s k u i s a v e p a s i l a i s t y d a m a s ibalu, k a d neuuost u n y s . V a r g o t u r j a u d a u g , bet tiksl p a s i e k i a u v i n t a n t a t v a r i a u s a v o tv s o d y b , kur tuomet g y v e n o J u o z a s Ket u r a k i s . S u t a r m e , k a d p a l a i k y s , kol a p r i m s . V i s k a s p r a j o g e r a i . Ryt a t v a i a v G a r l i a v o s ekistai r a d o tui k. S a r g i s i v e . Kiek v l i a u teko suinoti, k a d s a r g a s b u v s A u k t a i t i j o s s t r i b a s . Gal j a m ir kliuvo, kad taip lengvai visk atidav. Kai s a r g n u g i n k l a v o m , o v a n g u i u i p a d a v m jo d r a b u i u s ir a u t o m a t , i s t e p a s a k s ,,va, t a u ir u b a g a s ! " O persirengs vangutis atsaks: Terb p a l i e k u tau, o d a b a r atiduok turt, k u r i moni p a g r o b t . P a s i m g y v u l i i toki ki, k u r i a m laikui apsirp i n o m e m a i s t u . P a i m t o turto naudoti a s m e n i k i e m reikal a m s p a r t i z a n a m s n e l e i d i a m a . U p r o t o k o l u o j a m a , kiek p a i m t a g y v u l i ar kito m a i s t o ir s i u n i a m raport rinktin s v a d u i , n u r o d y d a m i , kaip v i s k a s paskirstyta ir kokia d a l i s palikta s a v o briui. U n u s t a t y t t a i s y k l i nesilaik y m g a l i bti p e r d u o t a s K a r o lauko teismui.

72-

ULONO

SILPNYB

IR

SUTARTI

PUSRYIAI

A l b i n a s Lenceviius-Ulonas s t o j o p a r t i z a n u s , kai jo t v i k j e , D i e v o g a l o s kaime, u v o du jo broliai V a l i a i Putinas ir Rieutas. Ulono v y r e s n i j seser a r e t a v o , o brolio Albino-Ulono p r a d j o s m a r k i a i iekoti. Per broli uvim j i s n e b u v o namie. Kai k u r i e p a r t i z a n a i su Ulonu nenorjo k a r t u g y v e n t i . J i s n e g a l j o pakelti krat, k u r i o s tuo metu j o be p e r s t o j o . P a j u t s k r a t , g r i e b i a pistolet n u s i a u t i , kad tik nepaimt g y v o . V i s i j r a m i n a m e , kad n u s i a u t i spsi, v i s a d a s t e n k i s dar n u a u t i p r i e , o paskui irk, kas bus. Kart b n a n t d r a u g e su Ulonu, e i m i n i n k a t n e kluone s l p t u v v a l g y t i . P a v a l g i u s e i m i n i n k s u s i d j o kibir indus, o m e s dar k a l b a m e s u dukra, kuri j o s a r g y b . e i m i n i n k e i d a m a pastebjo, kad link j nam b g a d a u g r u s . P a d j u s i indus, prad j o g a r s i a i rkti e i m i n i n k u i : irk, irk kiek d a u g k a r e i v i ! P a i r i u per dur ply, kad j a u kieme. Mudu su Ulonu s u l e n d a m s l p t u v , o dukra g r i e b i a glb ieno, neva g y v u l i u s eriasi. A s l p t u v s g e r a i u d a r y t i nespj a u . Atpjautas alins rsto galas graiai usidarydavo ir n e p a l i k d a v o jokio enklo. ekistai kluone k l a u s i n j a dukr, k ji ia v e i k i a n t i . Si aikinasi, k a d g y v u l i u s erianti. s i k i b s viena r a n k a l a i k a u r s t o g a l , k a d neats i v e r s t , o kitoj r a n k o j pistoletas, jei a t i t r a u k s , k a d spiau paleisti ekistui pilv. Ulonas tupi prie m a n s , pris i d j s pistolet s a u prie smilkinio ir zirzia, kad j a u ras, j a u a u s i u o s i . G r m o j u t y l k ! " ekistas v e r i a r s t o g a l , a v i s a j g a l a i k a u . P r a d j o lupti kit r s t , o a per ply v i s k m a t a u . Kiti ms r s t uveria i a u d a i s . Duodu Ulonui per r a n k , atimu pistolet, b a r u : Eik kamp ir sdk, s p s i dar n u s i a u t i ! Nuo to laiko ir a p r a d j a u v e n g t i k a r t u su Ulonu bti bet kokioje s l p t u v j e . M i k e Ulonas k a r y s g e r a s , g e r a i o r i e n t u o j a s i per a p s u p i m u s , k a u t y n s e laikose a l t a i , bet s l p t u v j e , kai eina k r a t o s , jo n e r v a i neilaiko, o j o s j o met m e t a i s be p e r s t o j o . 1948 m. v a s a r p r a d j a u d a u g i a u vaikioti, k o j a , v a i k i o j a n t n a k t i m i s per a r i m u s , isimiklino. P r a d j a u daryti i l g e s n e s keliones m i k u s ir s u s i t i k i m u s . M i k u o s e g y v e n a Kovo b r y s , i j d a u g uv, bet dar lik keli seni p a r t i z a n a i , su k u r i a i s a n k s i a u g y v e n o m e . Kazl Rud o s m i k u o s e p a s i l i k a u i l g e s n i a m laikui, n e s k a i m u o s e
73

k a s d i e n i n s k r a t o s j a u nusibodo. J a u ir m a n p r a d j o nerv a i n e b e a t l a i k y t i kaip Ulonui. M i k u o s e taip p a t s i a u i a be p e r s t o j o , bet kai laikoms d i d e s n i s b r y s , g e r a i ginkluoti, per d a u g n e b o j a m , tik s a u g o m s a p s u p i m o . V i e n o j e vietoje nestovyklaujame. V i e n g r a i dien n u t a r i a m e eiti M i n d a u g o k r a t link V i a k i o R d o s . Man tas k r a t a s ir m o n s maai inomi. M i n d a u g a s ueina pas s a v o g i m i n e s ir p a s t a m u s , o mes, k a i p p a l y d o v a i , g r t a m link P a p i l v i o k r a t o . M i n d a u g o g i m i n a i i a i p a a d a ryt atneti p u s r y i u s m i k , s u t a r t viet. A t e i n a m e ir m e s i viet, bet ji man kakodl n e p a t i n k a . T a d a p a e i n a m e kitur, o r y t vl ia s u s i r i n k s i m e . R a d g e r e s n vietel, s u g u l a m , vienas lieka s a r g y b o j . Ryt s a r g y b i n i s sako, k a d link K a z l i ki kaimo m a i n o s , bet d a u g i a u nieko negirdti. Ramiai e i n a m e s u t a r t viet p u s r y i . P r i e i n a m m i k o kirtim, Kovas s a k o eiti tiesiai, o A l g i r d a s S t a i o k a s kad g e r i a u v i s i neitume per kirtim. Mes k e t u r i e s e art j a m pro kirtimo g a l ir m a t o m Kov su M i n d a u g u kirtimo v i d u r y j e . Tik s t a i g a k u l k o s v a i d i o s e r i j a . J i e d u s u k r i n t a , o mes, p a o k priek, p a l e i d i a m s m a r k i u g n . Mes g e r a i m a t o m e k a r e i v i u s , o jie m s n e m a t o ir neino, k a s a u d o . Nukirtome j k u l k o s v a i d i n i n k , o kiti p a k i l p r a d e d a t r a u k t i s . Tuo momentu p a k y l a Kovas ir Mindaug a s , d a u g n e n u k e n t j . M i n d a u g u i nukirto p l a n e t , o Kovui a p d r a s k puon m u n d u r , kur b u v o p a d o v a n o j u s i mylimoji. Buvo praneta, kad buvo du partizanai, nes pardavikas nakt tik tiek temat. P a r d a v i k s u m , a p k a l t i n , k a d specialiai u v e d ant p a s a l . J o p a v a r d s neprisimenu, k a k o k s i Kazliki kaimo. B u v o n u t e i s t a s p a g a l 58 str.
REPEKLE, NE T BUTELIUK PADAVIAU

Mudu su Uosiu n u t a r m e iem praleisti r a m i a i , maiau vaikioti ir g y v e n t i d r a u g e . P a s i d a r o m s l p t u v P a d a i n u p i o kaime, Jono M a k n o k y j e . Tvai j a u mir, k t v a r k o dukra Kaz. S l p t u v s i r e n g i a m e prie tvarto,, bet v i s u r emos vietos. Trobose s l p t u v i daryti n e g a l i m a , n e s labai kreia ekistai. M a k n o k laik l y g ir buoi. Kol b u v o ruduo, s a u s a , g e r a i praleidom k r a t a s ir g a l v o j o m p r a l e i s i m e iem. Kaz p e r s p j a , k a d m a i s t o ne74-

i e k o t u m e , uteks, kiek t u r s i m . V l i a u a r a n k s i a u v i s v i e n reiks v i s k palikti, s a k o : Geriau m a i a u vaikiokit, m s n a m a i s e k a m i . P r i e p a t 1948 m. K a l d a s K a z m u s a u k i a , k a d ilstume, p a p a s a k o s , k i a n d i e n g i r d j u s i G a r l i a v o j e . Par e i d a m a s u t i k u s i P r a n D a u g l i B i j n kaimo. J i s ir s a k s , kad kai s u t i k s i Povil Peiulait, p a s a k y k , k a d j a m t u r s d a u g m a i s t o K a l d o m s p a r u o s . T e g u l ateina pasiimti. T u r s ir g e r o i g r i m o . Kaz a t s a k o , k a d Povilo j a u nra, kad j a u u m u t a s , p a t y s ekistai G a r l i a v o j e kalbj. Daugla atsako: Ne, ne, dar g y v a s , kai s u t i k s i p a s a k y k ir bekoniuk j a m n u r m . Uosis k l a u s y d a m a s i s ir s a k o : Tai j a u t u r b t kok bies u t a i s s turi, k a d taip vieai klausinja. V i s i p a s i j u o k m , k a d bekoniukas t e g u l dar p a a u g a , o p a s i i m s i m p a v a s a r . P r a n D a u g l t a r m , k a d j i s su T v a r k i k i kaimo A n t a n u M a r c i n k e v i i u m i (ar Marcinkum) dirbo s a u g u m u i . P a k a l b j vl s u l e n d a m s l p t u v , n e s vieta s e k a m a , i l g i a u bti v i r u j e n e g a l i m a . Taip slpt u v j e g y v i palaidoti s u l a u k m e v . Kald. Per K a l d a s p a r v a i a v o i V i l n i a u s K a z s s e s u o dailinink A l b i n a M a k n a i t . domu s u s i t i k t i , seniai nes i m a i u s . Kald r y t , p a r j u s i i b a n y i o s , Kaz ir kelia mus: Tu, Povilai, n e n u j a i pas P r a n D a u g l d o v a n atsiimti, tai a t i d a v k i t a m a d t j p o r c i j . Ir p a p a s a k o j o , kaip p r i e p a t K a l d a s , k a k u r i dien, pas D a u g l u j o k a i m y n a i i B i j n k a i m o P o v i l a s K e t u r a k i s ir M a s l e n i k a s ( v a r d o n e i n a u ) . D a u g l a , kaip m g j a s igerti, nutar kaimynus pavaiinti s a v o gamybos degtine, n e s tuo metu kitokios nebuvo. I g r u s vien butel, d e g t i n p a s i b a i g , o eil g e r t i Maslenikui. P a k i l s D a u g l a a t n e a kit butel ir i jo pripila M a s l e n i k u i . Sis, stikliuk p a k l s , u s v e i k i n a Keturak ir i g e r i a . I g r s k a k o i s i i o j o , g a l per s t i p r i degtin. P a s k u i M a s l e n i k a s s u r i k s ir s u k n i u b s ant s t a l o . T a d a Daug l a s t v r butel nuo stalo, s a k y d a m a s r e p e k l e ( j o buvo toks p r i e o d i s ) , ne t butel p a d a v i a u , tas b a n d i t a s P e i u l a i t i s neatjo, k a i m y n u i p a p u o l " . Maslenik prad j o t r a u k u l i a i t r a u k y t i . D a u g l a g r e i t a i p a k i n k arkl, a b u su mona s i m e t j v e i m ir n u v a i a v o link Garl i a v o s . K e t u r a k i s , p a j j s netoli s a v o n a m , l a u k s kas
75-

b u s toliau. Kit dien a t v a i a v o m a i n a k a r e i v i , v i s D a u g l o s turt s u s i k r o v m a i n ir i s i v e , liko tik tuios trobos. O Keturak p a s i a u k G a r l i a v o s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Rodinas ir p e r s p j o , kad, k m a t s , niekam nepasakot, nes v y k s apsirikimas. M a s l e n i k a s b e v e a n t mir. Lavon g r i n o eimai, s u v e r s d a m i k a l t j a m paiam, kad per d a u g p r i s i g r ir mir. V l i a u ekistai P r a n u i D a u g l a i d a v a u t u v , ir j i s s l a m p i n j o po M i k a l i n s , B i j n m i k e l i u s . Kelis k a r t u s s t e n g m s j p a g a u t i , bet n e p a v y k o . G r u s i l a g e r i o , teko i g i r s t i , kad D a u g l k a k a s u m u Kaune, s a v o bute. M u d v i e m su Uosiu taip ir n e p a v y k o r a m i a i p r a l e i s t i iem. iema b u v o lietinga, v i s a i n e p a a l , m s slpt u v usm, vien na,kt v o s s p j o m ilsti v i s a i lapi. e i m i n i n k K a z M a k n a i t 1948 m. per m a s i n i u s trm i m u s ive.
SALDIAI MIEGOKITE

Bolevikai, n e p a l a u d a m i p a r t i z a n i n s k o v o s p a g a l n u m a t y t p l a n , p r a d j o a n t a u o t i mones, verbuoti, skirti didiules p r e m i j a s , dalyti m i g d o m u o s i u s ir k i t o k i u s nuodus, kad dt p a r t i z a n a m s m a i s t ir g r i m . 1948 m. i partizan v a d o v y b s buvo gautas nurodymas su valgiu ar g r i m u bti v i s u r labai a t s a r g i e m s . Gauta ini, k a d plaiu m a s t u n a u d o j a m i nuodai a r m i g d o m i e j i v a i s t a i , pirkti u s i e n y j e , tik kokioje v a l s t y b j e , ini n e t u r j o m e . M u m s b u v o duotas n u r o d y m a s po vien nevaikioti, niekur n e v a l g y t i . Jei k d u o d a , pasiimti, o jei dviese, vienam v a l g y t i , o kitam pasiimti dal to maisto. M a n d a g u m o a r n e p a t o g u m o n e p a i s y t i , v y k d y t i t a r n y b i n p a r e i g , kad i v e n g t u m e prieo klastos. 1948 m. v a s a r T a u r o " a p y g a r d o s algirio" rinktin r e n g s u s i t i k i m s u k u n i g u , k u r i s l a i k y s v . Miias, k l a u s y s ipaini, d a l y s k o m u n i j . S u s i t i k i m a s t u r j o bti didelis. 1947 m. u v u s kun. J u s t i n u i Leleiui, k i t o k u n i g o T a u r o " a p y g a r d a neturjo. Neinojome, k a d s u sitikim r e n g V i l n i a u s s a u g u m a s . Saki g a r n i z o n o virininkas, s u i n o j s , kad u tai s k i r i a m a didel s u m a pin i g , p a s i u k v a t i j o " j u o s pasiimti. Per t a r d y m u s s u i n o j s , kad A g o t a K l i m a v i i t - A u d r e l turi ry su to k r a t o p a r t i z a n a i s , u v e r b a v o A u d r e l ir p a s a k jai v i s p l a n o paslapt. A u d r e l , g e r a i v i s k i k l a u s i u s i , p r a n e Taur o " a p y g a r d o s v a d u i Saidokui. Ji p a s a k ir tai, kad su 76-

-migdomaisiais n u o d a i s yra net ir c i g a r e t s . S a i d o k a s ig i r d s net u g a l v o s s u s i m j a u isiuntinti praneimai p a r t i z a n a m s , kur susirinkti. S k u b i a i g a v o m e ini, k a d s u s i t i k i m a s a t a u k t a s , bti a t s a r g i e m s . Kaip b u v o inoma, ekist r y i n i n k p a r t i z a nai sum, o p a r e n g t a s k u n i g a s n e a t v y k o . Po nepasisekusi v a i i Saki g a r n i z o n o v i r i n i n k a s b u v o a r e t u o t a s , o A g o t a K l i m a v i i t - A u d r e l p e r j o p o g r i n d . Kiek inau, d a b a r g y v e n a J u r b a r k e . Kart paskirt Biruts r i n k t i n s s u s i t i k i m n e a t j o keturi Kovo brio p a r t i z a n a i . Kur jie dingo, niekas neino. Ryinink ir r m j aret niekur negirdti, nors ekistai m i k u o s e s i a u i a , kaip i r v i s a d a . S u s i r i n k s u a p y g a r d o s v a d u Saidoku, a p t a r i a m e vis padt. Gal kur u m i g d y t i su m a i s t u ar g r i m u , nes ir piene bna pridta migdomj, nors su pienu nuodai s i l p n i a u veikia. N u t a r t a l a i k y t i s g r i e t o s a k y m o , niekur nieko n e v a l g y t i . Reikia iekoti prapuolusi p a r t i z a n : Jono Sendziko-Oio-, Jono Mariulionio-Gaisro, J u o z o V i l i m o - S a k a l o ir K a z l a u s k o . V i s i b u v o i j Z a p y k i o k r a t ir dingo. Paskirtas iekoti Doleris, g e r i a u s i a i i n a n t i s t k r a t . Suinome, k a d minti partizanai Z a p y k i o k r a t e b u v o u j pas kakok s i u v j , o d a b a r ir to s i u v j o j a u nra, k a k u r i s i k l s . Nuo to laiko d a u g i a u niekas j n e m a t ir joki ini apie j u o s neturjome. S u m Stas J a k t - K a t i n , ekistai i k a r t o vis ryinink n e a r e t a v o , sek su kuo jie s u s i t i n k a , kas ateina, nes inojo, k a d dar ne v i s i uv. Po kurio laiko upuol Kampiki k a i m e Onos K a l v a i t i e n s eim. P i r m i a u s i a a r e t a v o A g o t K a l v a i t y t , kuri per iaur t a r d y m pas a k vien kit r m j Bulot ir dukr On B u l o t a i t i T v a r k i k i kaimo, i to p a t i e s kaimo K a z P o v i l a i t y t , kurios irgi b u v o s u i m t o s . Kita K a l v a i t i e n s e i m a p r a d j o s l a p s t y t i s . V l i a u s u m M a r c e l ir Z a b e l K a l v a i t y t s ir j a u n i a u s i sn A n t a n K a l v a i t . A n t a n ekistai steng s i uverbuoti, kiti p a r t i z a n g r e t a s , kad, p r o g a i pas i t a i k i u s , n u a u t bent vien i sen p a r t i z a n , g a l Jon Par-Uos a r b a Povil P e i u l a i t - L a k t i n g a l . A n t a n a s K a l v a i t i s sutiko, s v a r b u , kad p a l e i s t . S u s a u g u m u s u t a r r y i o punkt, kur p a d s g e r a u t o m a t , ovini ir pinig k a s t o j d u t j a l i a K a m p i k i kaimo kelio. P a l e i s t a s A. K a l v a i t i s per i n o m u s m o n e s p i r m i a u s i a s u s i t i k o Uos ir p a p a s a k o j o , kok udavin s a u g u m a s u d a v . Nakt nu j s s u t a r t viet, g i n k l ir o v i n i u s rado, o pinig e-

77-

k i t a i n e d a v . Rado tik r a t e l , kai v y k d y s i uduot, t a d a g a u s i . A n t a n a s , s u r a d s s a v o v y r e s n j brol, j a u besis l a p s t a n t , ir a b u s t o j o p a r t i z a n u s . Broliai S t a s y s ir A n t a n a s K a l v a i i a i d a v priesaik k a r i a u t i prie okupant, nebti ekist s a m d i n i a i s . 1950 m. G a r l i a v o s v a l s . Kampiki k a i m e pas liumb n e a i k i o m i s i d a v i m o apl i n k y b m i s uvo: J o n a s P a r a - U o s i s , A n t a n a s V a l i u s Robinzonas ir du broliai S t a s y s ir A n t a n a s K a l v a i i a i . ekistai dirbo n a u j u metodu. S u s e k ar per t a r d y m u s i g a v r y i n i n k ar r m j , aretuoti jo n e s k u b a . Pirm i a u s i a s u i m a , k a d niekas n e m a t y t , o paskui v e r b u o j a , liepia atlikti n u r o d y t uduot. 1948 m. ekistai, i a i k i n r y i n i n k A n t a n P u , j v e r b a v o , d a v m i g d o m j nuod. A n t a n a s Puas-Gintaras s u t i k o e k i s t a m s dirbti. Gav s m i g d o m u o s i u s , s t o j o p a r t i z a n u s ir v i s e k i s t klast p a p a s a k o j o . V l i a u ekistai n u o d u s d u o d a v o tik: g e r a i p a t i k i m i e m s n i p a m s . B i j o j o , k a d j pai kur nors valgant neumigdyt. 1949 metai b u v o u m i g d y m o metai. V i s a m e k r a t e bd a v o u m i g d y t ir suimt p a r t i z a n . ekistai plaiai d a l i j o m i g d o m u o s i u s n u o d u s . Kai kurie mons, g a v m i g d o m j , i s i d a v , bet kas laik paslapt ir l a u k progos gauti premij, to niekada nesuinosime. Geleinio V i l k o " r i n k t i n s p a r t i z a n a s , s l a p y v a r d i u A n u p r a s , b d a m a s Prien mike, vien dien n u j o N a v a r kaim prie Nemuno pas kinink p a r s i n e t i pieno. M i k e liko laukti ilvinas. A n u p r a s i l g a i n e p a r e i n a . Kur jis dingo? Pasidairs pamat Anupr griuvinjant ir p a g a l i a u j i s v i s a i n u g r i u v o . ilvinas p r i j s p a s t e b j o , kad Anupras maai gyvas. Suprato, kad yra unuodytas ir t u o j a u a t s k u b s Prien ekistai jo pasiimti. ilvinas A n u p r u i nuima g i n k l u s , o j pat p a s l e p i a po s a m a n o m i s e m e s n j e vietoje, p a l a i s t o i b a l u ir p a b a r s t o t a b a k u , k a d u n y s n e u u o s t . S u s i r i s g i n k l u s , p a t s p e r p l a u k i a per Nemun. Kitoje p u s j e u s i m a s k a v s stebi, kas b u s toliau. N e t r u k u s a t v a i a v o i Prien kelios m a i n o s kareivi su u n i m i s ir p r a d j o krsti m i k . Krt iki v l y v o v a k a r o , bet nieko n e r a d o . Kit dien a t v a i a v o dar d a u g i a u kariuomens, p r a d j o iekoti s l p t u v s , bet ir tos nerado. Anupras, paguljs po samanomis, atsigavo, visas p u r v i n a s , s u s i d r a s k s p r a d j o vaikioti p o m i k . P r a e i n a pro k a r e i v i u s , ie jo nelieia. J i e m s s a k y t a iekoti ginkluoto; o itas m o g u s g a l n e p i l n a p r o t i s , g a l uo s u d r a s k s kelnes. 78-

P r i e m i k o k i n i n k a s m s a v o s k l y p . P r i e j o p r i j o A n u p r a s . m o g u s a t p a i n o ir s u p r a t o , kas atsitik, n e s k a r i u o m e n s v i s u r pilna. Nieko n e l a u k s , A n u p r veim ir, n u v e s kuo toliau nuo miko, k i o s l p t u v ir g e r a i u d a r . Nakt p a r t i z a n a m s p r a n e a , kas a t s i t i k o ir kur j i s y r a . P a r t i z a n a i p e r n e a j s a u g i s l p t u v . Kur laik teko A n u p r laikyti p r i r i t . Kai ueina priepuolis, atrodo v i s a i kaip i p r o t j s b g a , rkia. Taip t s s i kelis mnesius, prienuodi n e t u r j o m e . Ir paskui A n u p r a s liko j a u n e toks kaip b u v s . V i e n o n e g a l d a v o m e palikti, j a m ueidavo traukuliai. Medicinos d a r b u o t o j a i m u m s p a t a r , kad m s s l y g o m i s g e r i a u s i a ir p r i e i n a m i a u s i a priemon p r i e migd o m u o s i u s yra pienas. P a s i j u t u s a p n u o d y t a m , reikia kuo d a u g i a u gerti pieno. A n u p r u i nuodai b u v o supilti pien, todl j i s dar p a j g ateiti s u t a r t v i e t . P a g a l jo p a t i e s p a s a k o j i m kelis k a r t u s b u v o n u g r i u v s . J o s m o n dar veik, tad atsimin, kad reikia nueiti pas ilvin, k u r i s laukia. Atjs visai smon prarado.

KAIP

UVO

MINDAUGAS,

UOSIS

IR

KITI

1949 metai b u v o labai s u n k s , ekistai d j o v i s a s pas t a n g a s s u n a i k i n t i p a r t i z a n j u d j i m . Ms r i n k t i n neteko n e m a a i k o v o t o j , kur laik b u v o n u t r u k s r y y s su a p y g a r d a , suimta d a u g ryinink. Vasar mikuose g y v e n t i n e m a n o m a . Didelius m i k o plotus p r a d j o kirsti k a r i u o m e n s s u d a r y t i d a r b o b a t a l i o n a i . Kur jie p r a j o , liko tuia, tik plyns. Nors tai v a d i n a s i d a r b o b a t a l i o n a i , bet v i s i b u v o ginkluoti, o reikalui e s a n t , g i n k l p a n a u d o d a v o k r a t o m s . M i k u o s e g y v e n p a r t i z a n a i t u r j o pers i k e l t i k a i m u s ar m a e s n i u s m i k e l i u s , ten d a r s i slpt u v e s ir j o s e g y v e n o . 1949 m. iem V e i v e r i v a l s i a u s II Girnink kaime, J u r g i o N a u d i a u s s o d y b o j e , u v o keturi p a r t i z a n a i : Biruts rinktins vadas Stasys Jaloveckas-Mindaugas, Jonas S k u a s ir du broliai Naudiai. S l p t u v r a d o g y v e n a m a j a m e name. uvimo a p l i n k y b s liko n e a i k i o s . Gal ir iduota s u i m t j per t a r d y m u s . L a b i a u t a r i a m i per tardym u s b d a v o i a u r i a i k a n k i n a m i . Be to, t a r d o m j kam e r a s m e s d a v o kok nip a r b a kriminalin s a v o a g e n t p a r d a v i k . K a r t a i s toks v i e n a s kitas a t s i r a s d a v o ir i politkalini. Tokie ekist n i p a i a g e n t a i atlieka pat 79-

i a u r i a u s i d a r b , per juos u v o t k s t a n i a i p a r t i z a n ir t k s t a n i a i liko be s v e i k a t o s . 1950 m. iema b u v o labai sunki. M a s i k a i s i a u t j o kariuomen, kratas d a r y d a v o be p e r s t o j o , o g a m t o s s l y g o s y p a b l o g o s nakt s n i n g a , dien l y j a . Taip tssi v i s iem, slptuvi n e g a l j o m e s i r e n g t i . A u k t e s n s e v i e t o s e n u o l a t o s kreia, o kur e m e s n v i e t a , ten v a n d u o . Gyv e n o m e d a u g i a u s i a v i r u j e , laikinose s l p t u v l s e . Toki s l p t u v l t u r j o m e B i j n k a i m e pas A n t a n Gerv, ant t v a r t o i a u d u o s e . Per n e a t s a r g u m G e r v a r e t a v u s , p o didels k r a t o s t viet t u r j o m e palikti, nors ir iem. Dar n e s u t e m u s s u j o m e B i j n mikel Laibut ir t a r i a m s , kur eiti. Mikai pilni k a r i u o m e n s , ir dar aplinkui daro k r a t a s , m a i n o s su k a r e i v i a i s stovi ant Garliav o s Par viekelio, o mes k e t u r i e s e Uosis, v a n g u tis, D r a g n a s ir a l a u k i a m e pasiruo, k a d a ulips ekistai. Tuokart p r a j o l a i m i n g a i . Ir pas G e r v ant t v a r t o d u r t u v a i s i b a d i a u d u s , nieko nerado, ir b e l a u k i a n t vak a r o m i k e l y j e keli briai p r a j o pro al v o s u keleto metr pro m u s . S u l a u k v a k a r o , i s i s k i r s t o m : v a n g u t i s su D r a g n u nueina Jonui kaim pas S a m u o l , o m u d u su Uosiu n u t a r i a m e kur laik dienoti, niekam neinant, Kampiki k a i m e iveto J u r g i o Dulinsko kluone, ten s u k r a u t a d a u g v a l d i k o p a a r o . U j pas On P o d e r y t , p a v a l g o m i r kluon. T a r p s u k r a u t p a a r nusileidom emyn, k a d nebt enklo, u s i m a s k a v o m ir greitai s u m i g o m . Ryt igirdom kluone k e i k i a n t i s r u s i k a i daro k r a t . P a k e l i u Uos pasiruokim, t u r b t pasek mudu. U s i m a u n a m k r e p i u s s u o v i n i a i s ir l a u k i a m . Krt labai ilgai. P a v a k a r e k l u o n e igirdom k a l b a n t moterik b a l s . S u p r a t o m , kad kar i u o m e n j a u i j u s i . Vlai v a k a r e ieinam i kluono ir, p a j toliau nuo trob, t a r i a m s , kur d a b a r eiti. U o s i s sako, kad Kampiki k a i m e pas liumb, v a l d i k a m e kluone, Robinzonas turi p a s i d a r s s l p t u v , ten kai k a d a p e r n a k v o d a v s , bet liumbai neino. N u t a r i a m ueiti, g a l rasim Robinzon s u b r o l i a i s K a l v a i i a i s , n e s jie k a r t u gyveno. Beeidami m u d u s u t i n k a m Juoz Poder netoli liumbos s o d y b o s . P a k a l b a m e . P a l a u k , kol J u o z a s P o d e r y s nueina link s a v o nam, p a s u k a m link l i u m b o s kluono. P r i j prie kluono, p a b e l d i a m e s u t a r t u enklu, k l u o n o lenta p r a s i v e r i a ir ilenda Robinzonas, o K a l v a i i a i pasilieka s l p t u v j e . Robinzonas p a p a s a k o j a , k a d i a n d i e n 80-

kieme b u v o r u s a i , bet didels k r a t o s n e d a r . S a k o m e , k a d mes neturim kur p e r n a k v o t i , link P a r pilna kariuomens. Robinzonas a t s a k o , kad v i e n a s dar tilptumt, bet abiem per m a a i v i e t o s . Ne, m e s g e r i a u eisim toliau, n a k t i s g r a i . Robinzonas dar p r i d r , kad darosi ger s l p t u v , o ia tik p e r d i e n o j a , kai nra kur. A p e r s p j u , kad tokioje v i e t o j e ilgai n e s i l a i k y t , nes liumbai nra patikimi. S a k a u , k a d eitume pas v a n g u t , g a l i s i t e k s i m , o paskui irsim. Bet U o s i s a t s i s a k , e i s i s link Digri kaimo, o kai b u s p a t o g u s laikas, s u s i t i k s i m . P a j kiek toliau nuo l i u m b o s s o d y b o s , a t s i s k i r i a m . A p a s u k u link Jonui, o U o s i s link Aln k r a t o . Pas k einam, v i e n a s kitam n e s a k o m . P a r t i z a n u o s e nepriimta pasakoti, kur g y v e n i . A t j s p a s S a m u o l , D r a g n o ir v a n g u i o n e r a d a u , b u v o k a k u r i j . eimininkas m a n e n u v e d a s l p t u v , kluone po ienu. T u o j a u p a r j o v a n g u t i s su D r a g u n u , p a s i k a l b j s u m i n g a m . Gerai p r a v i t u s , eimininkas kelia ir s a k o : Kas b u s ? Pilna m a i n a ant Jonui viekelio, kur eina Kirkilikes, k a r e i v i a i eina link K a m p i k i kaimo. M u m s b e k a l b a n t , p a s i g i r s t a s m a r k u s a u d y m a s . Pasiimu i r o n u s ir pasilipu a u k i a u . M a t a u didel j u d j i m , pilnas laukas n u g u l s k a r e i v i link liumbos s o d y b o s . S a k a u , kad ten g y v e n o Robinzonas su K a l v a i i a i s . aud y m a s buvo labai s t i p r u s , bet n e i l g a s . eimininkas m u s g e r a i u m a s k a v o , k r a t a eina pas k a i m y n u s . S a m u o l i o dukra nueina G a r l i a v neva apsipirkti ir suinoti, k a s atsitiko. Pas l i u m b u v o keturi p a r t i z a n a i : J o n a s Para-Uosis, A n t a n a s V a l i u s - R o b i n z o n a s ir du broliai Kalvaiiai S t a s y s ir A n t a n a s . Dar v i e n a s t u r j o bti Peiul a i t i s - L a k t i n g a l a , bet jo n e r a d , k a k u r netoliese t u r s bti. D a r y s dideles k r a t a s , a p s t o t a s v i s a s K a m p i k i k r a tas. Liko msl. Kaip g r o U o s i s ? U o s i s b u v o n u j s link Digri k r a t o , t u r b t ten r a d s didel s i a u t j i m , g r o a t g a l pas Robinzon p e r n a k v o t i ir uvo. Taip pat k a r t u u v o k a i m y n a s J a n u a u s k a s , kur a t v e d ekistai p r i v e r t v e r s t i ien, kur buvo s l p t u v . A n t r a s k l a u s i m a s . Kas g a l j o inoti, k a d a ten tur j a u bti? Tiktai J u o z a s P o d e r y s , nes d a u g i a u niekas m a n s nemat. Kiek v l i a u s u i n o j o m , k a d s l p t u v pas liumb K a m p i k i k a i m e j a u b u v o iduota, bet i k a r t o j o s nepuol s u n a i k i n t i , lauk, kol s u s i r i n k s d a u g i a u . B u v o
81-

i s t a t y t i sekliai, kas t s l p t u v ateina. Tokiu a g e n t u n i p u dirbo J u o z a s P o d e r y s per s a v o monos g i m i n a i i u s J o n u i k a i m e J u s t i n u s , kurie b u v o G a r l i a v o s s t r i b a i . Kas i t i k r j i d a v i u m b o s kluone s l p t u v , liko n e a i k u . ekistai paleido kalbas, k a d K a l v a i t y t , kuri tuo metu b u v o s u i m t a . B u v o g a u t o s ir kitos inios, kad p r a n e e i m i n i n k liumbien, kad j kluone k a k a s y r a . liumb eima g e r a i neinojo, kad j kluone g y v e n a m e . Po i vyki l i u m b o s n a m u s s a u g u m a s dar ilgai s a u g o j o .

BENAMIAl

S u l a u k v a k a r o , visi v a n g u t i s , D r a g n a s ir a paliekam S a m u o l i o s o d y b , nes d a r y s didel k r a t , iekos m a n s . Likau j i e m s l a b i a u s i a i p a v o j i n g a s . N u t a r m e pas i t r a u k t i link P a k u o n i o k r a t o . M u m s beeinant, ties Jonui k a p i n m i s p r a d j o s n i g t i , lieka p d s a k a i , reikia nuo t o k r a t o p a s i t r a u k t i . P e r j K a u n o G a r l i a v o s plent, s u s t o j a m u krmo, laukiam, g a l a p s t o s s n i g . vang u t i s per i r o n u s dairosi. Sako, k a d link Jonui kapini n u v a i a v o kelios k a r i k o s m a i n o s . N e j a u g i m u s pastebjo, j u k sekli v i s u r pilna? Laukti nra k a d a . T a i k o m s eiti v i e n a pda, bet ji lieka n e n o r m a l i a i didel. A t j u s prie J i e s i o s upelio, s n i e g o neliko, p d s a k a i p r a n y k o . P a s i e k P a v y t s k a i m e J a s a i i o k, kluone d i e n o j a m . Toliau eiti n e m a n o m a , p a s e k s ekistai. Kluone r a d o m d a u g i a u d , D r a g n a s su v a n g u i u t u o j a u s u m i g o , o a lieku s a r g y boj, be to, neinom, kas d a b a r t a m e k y j e g y v e n a . Nut a r i a m nesirodyti, s u l a u k t i kito v a k a r o ir eiti toliau. Ryt p a m a i a u v a i k i o j a n t p o kiem s e n y v o a m i a u s v y r i k ir moter, k a k u r m a t y t . Ar tik n e b u s Jasaii K a t r i u k ? Gerai p a i l s j , u v a l g o m , k t u r j o m e k u p r i n s e , ir tar i a m s , kur tokiu o r u eiti. Dien kieme pasirodo v i s daug i a u moni. D r a g n a s sako, kad tie du v y r a i es i G a r l i a v o s , bet kam jie p r i k l a u s o , neino, kai b u v o l a i s v a s , m a t y d a v s j u o s v a l s i u j e . v a n g u t i s sako, kad prie mikelio g y v e n a n e d i d e l i s kininkas, kai k a d a ten nakvodavs. J a u s n i e g a s v i s u r i v a i n t a s , einam pas mint kinink. P r i e i n a m prie l a n g o , sdi keletas v y r , butelis ant stalo. Sakau: Geriau nesirodykim, e i n a m kluon, o ryt pasiauksim eiminink. <82

v a n g u t i s kluon ino, n u j s u l e n d a m giliai ien ir s u m i e g a m . iene miegoti ilta, kaip pas m a m pataluose. Ryt i g i r s t a m k a l b a n t r u s i k a i . N e j a u g i p a s e k ? V a k a r y k i p d s a k tikrai nebuvo. P a s i i m a m g i n k l u s , l a u k i a m kas bus. Girdim, a t s i d a r o kluono d u r y s , k a k a s rusikai kalba. vangutis mokjo rusikai, stukteljo koja man k o j , kad g e r a i . I j u s i kluono r u s a m s , vangutisiveria: Sako, k a d pilna girt ia, bandit nebus, g a l i t neiekoti. S u l a u k v a k a r o , niekam nesirod, t r a u k i a m toliau link L a u k i k i P a k u o n i o v i e k e l i o pas emait, ten yra g e r a s D r a g n o p a s t a m a s . M u s priima. S a k o t u r s p a d a r s s l p t u v i k kluone, tiktai nedidel. itam k r a t e dideli krat nebna, nes to k r a t o p a r t i z a n a i v i s i u v . Retkariais ateina S p e i g o brio v y r a i . P a g y v e n a m ia k e l i a s dienas, p a i l s i m , ramiai i s i m i e g a m . V i e n dien eimininkas sako, kad r y t o j i kluono turi veti p a a r a r k l i a m s erti. Reikia g r e i t a i panaikinti s l p t u v , k a d n e r a s t . V a kare, s l p t u v i k p a n a i k i n , i e i n a m . v a n g u t i s n u v e d a pas p a s t a m netoli Bakinink mikelio. m o g u s g y v e n a taip v a r g i n g a i , k a d nra odio a p s a k y t i . T a d a v i s g y v e n i m a s b u v o s u n k u s , bet ia m a t y t i ir d a u g a p s i l e i d i m o . Turi tik bulvi ir s e n a m e k a l i o e a u g i n a p a r i u k . eimin i n k giria, k a d labai g e r o s v e i s l s . Kiek t u r j o m e k u p r i n s e maisto, s u v i s a eima v i s k s u v a l g m e . v a n g u t i s s a k o , k a d taip m o n s g y v e n a tik K o m i j o s k r a t e , o ten dar turi ir dirbti. itie a n t k r o s n i e s guli, nors ir ta j a u kelios dienos n e k u r t a . P r a l e i d vien dien, ieinam V a l e n g i k i k a i m pas ali ir d i e n o j a m ant t v a r t o . Kit dien Geleinio. V i l k o " p a r t i z a n a i s u s i a u d o su P a k u o n i o s t r i b a i s . pav a k a r pasipila pilnas k r a t a s k a r e i v i , d a r o k r a t a s , o mes. s v e t i m a m e k r a t e laikoms v i r u j e . V i s a laim, kad p a s t kinink neujo. S n i e g nuleido, l y j a be p e r s t o j o , o m u m s reikia kuo g r e i i a u i to k r a t o p a s i a l i n t i . Nakt eidami g a l i m e s u s i a u d y t i s u s a v a i s i r liksime kalti, k a d neprane painiojams kitame krate. N u t a r i a m e g r t i Kazl R d o s m i k u s , p a s i d a r y t i em i n e s ir g y v e n t i iki p a v a s a r i o . a l i a u s s n u s p e r s p j a , k a d neitume per I l a u , ten a p s i s t o j o d a u g k a r i u o m e n s . O pro kur ieiti, k a d v i s u r u s e m t a ? Grtam link P a n e m u n s kelio, prie b u v u s i o K a u b o s malno. Tilto nra,, o v a n d u o a p a i o j e niokia kaip p a l s . Kitame o n e 83,

t v e n k i n i o , n a m u o s e , d e g a v i e s a ir girdti k a l b a n t rus i k a i . Taip, ir ia stovi k a r i u o m e n , bet pereiti reikia. B a n d o m bristi, bet labai didel s r o v n e i s i l a i k y s i m . V l g r t a m prie tilto. Tilto lik tik s k e r s i n i a i . S u r a d s lent, p r a d e d u eiti, o v a n d u o virte v e r d a , k u n k u l i u o j a , jei nukrisi, v i s k a s . A p e r s i k l i a u l a i m i n g a i . v a n g u t i s , viela pririt lent a t s i t r a u k s a t g a l , ir tas pereina. Did i a u s i a bda s u D r a g n u , j i s s t a m b u s . A r j a t l a i k y s p a p u v u s i lenta? Keliasi ir D r a g n a s . V i s u s t a r p u s p e r j o g e r a i , o prie pat k r a t o t a r p a s didesnis, ir lenta lo. Laim, kad s p j o n u s i t v e r t i u s k e r s i n i o , o a j nutvr i a u u p a k a r p o s . A p i e 90 k i l o g r a m s v e r i a n t ir dar vis l a p i ne juokai utraukti ant kranto. Per didel v a r g u s i k e p u r n o j o . Tuo momentu p l y k s t r a k e t a , tiesiai ant m s . P r i g u l a m prie kranto, girdim k a l b a r u s i k a i . Sarg y b a p a j u t o , kol m u r d m s , o m e s ne tik l a p i , bet ir p u r v i n i . Greitai p a s i t r a u k i a m u k r m o k n i o ir l a u k i a m kas bus. Ramu, p r a d e d a m eiti toliau. Greitai paeiti n e g a l i m , n e s batai pilni v a n d e n s . Vl i o v kelias r a k e t a s , bet nieko n e p a m a t , o lietus pila k a r t u su s n i e g u . D r a g n a s s a k o , kad taip l y j a , tai dar nieko, bet kad tas s n i e g a s a k i s ulipdo, tai j a u v i s a i b l o g a i . Kiek p a j i s i p i l a m i bat v a n d e n , o pasiek Juodgirs mikel, i s i g r i a m ir d r a b u i u s . Ueiti pas kin i n k s v e t i m a m e k r a t e p a v o j i n g a . Bet v i s tiek ueiti reikia. P e r j u s mikel, S u v a l k l i k a i m e p r a d j o drbti s n i e g dideliais u b a g o k s n i a i s , per kelias m i n u t e s v i s u r balta, o kur s t o j i didiul pda lieka. V i s i t r y s vl einam viena pda, o ta pda labai didel. P r i j kluon, n u t a r i a m nemiegoti, laukti ryto. Jei pasekt, m i e g a n i u s ikapot. Kelinta p a r a maai m i e g o j , a k y s lipte limpa, nors ir a l t a . D r a g n p r a d e d a krsti a l t i s , b e s i k a p s t y d a m a s prie tilto suildo, o paskui v i s a s l a p i a s s u a l o . P a g u l d o m ant ieno, ienu u k l o j a m , o m u d u liekam s a r g y b o j e . Gerai p r a v i t u s , e i m i n i n k a s a t j o e r t i s g y v u l i . v a n g u t i s pris i s t a t o , kas j i s toks, p a s i s a k o a n k s i a u n a k v o j s . e i m i n i n kas prisimin, t a d a pasako, kad yra dar du. eimininkas p a p a s a k o j a , k a d praeitom dienom j o k r a t o s , i e k o j o Peiulaii. Stribai porin, kad tik du lik. v a n g u t i s , iv e r t s akis, g i n a , kad dar d a u g i a u yra. P a s i r o d a u a ir s a k a u , kad turim ligon. V a k a r nakt s u l a p o ir p e r a l o . eimininkas, n u j s k a m b a r , a t n e a butel n a m i n s . S a k a u , kad m e s n e g e r i a m . T a d a j i s liepia ligoniui btinai

duoti nuo p e r a l i m o . P a p r a o m k a r t o s a r b a t o s . T u o j a u a t n e a i r k a r t o s a r b a t o s . D r a g n a s s u a r b a t a i g r nam i n s ir g e r a i usiklojo. Kiek p a g u l j s sako, k a d j a u g e r i a u . Kai ateis, dar p a p r a y k i t a r b a t o s . Po piet btinai m u s vedasi k a m b a r p a v a l g y t i ir a p s i p r a u s t i . Mes j a u kelios dienos n e s i p r a u s . Kai a t j o m , taip ms p d s a k a i ir liko. A s a k a u eimininkui, kad p r a v a i u o t , kad nebt tokio enklo. eimininkas labai r a m i a i a t s a k o , kad pas m u s vis laik k a i m y n a i v a i k t o . A t j k a m b a r , r a n d a m e kelis k a i m y n u s . M u m s labai n e g e r a i , kad d a u g kas a p i e m u s ino. moni n e p a s t a m , nors v i s i bna g e r i . Bet kur eiti? V i s u r p r i s n i g t a , o a p a i o j e v a n d u o . P a s i j u t o m e tokie benamiai... N u t a r i a m eiti link m i k , ten n o r s m o n s inomi. Eisim g e l e i n k e l i u iki M a u r u i , o paskui pat r a u k s i m per l a u k u s iki miko. A t j prie J i e s i o s upelio, n e r a n d a m e kur pereiti. U p e l i s u s m s v i s l y g u m , o pati v a g a net v e r d a , v a n d u o nea ledus. R a n d a m e nuvirtus med, bet v i s a s a p s e m t a s , tik a k o s kyo. A, k a i p v y r i a u s i a s , einu pirmas. J i e d u j u o k a u j a , k a d nieko, jei ir n u s k s i u , j a u v i s vien seni d r a u g a i uv. Pereinu laim i n g a i , nors ir labai s u n k i a i . P a s k u t i n i s eina v a n g u t i s . Netoli k r a t o ledas s u d u o d a per koj ir numeta j nuo medio. K r i s d a m a s u s i k a b i n a u a k o s , bet s r o v n e a . D r a g n a s n u t v e r i a j u p a k a r p o s , bet n e p a j g i a i t r a u k t i . T a d a sda ant medio v a n d e n , p r i t r a u k i a v a n g u t prie medio, g e r i a u s i k a b i n a . A greitai i p j o v s p a d u o d u lazd, ir taip j i s ilipa k r a n t . Vl lapi u e i n a m e R a n i a v o s k a i m e pas kinink Milin. eiminink p a i n a u , bet jie iveti, g y v e n a v a i k a i su 90 met moiute. Sunui A n t a n u i Miliunui p r i s i s t a t o m e , kas tokie. M u s p a v a l g y d i n a kuo turi, p r a s i d i o v i n a m drab u i u s . Ryt n u v e d a kluon, s i k a s a m po ienu ir sumiegam. Vakare Antanas sako: A j s n e p a l e i s i u , v i s u r s n i e g a s , k r a t o s , pilna k a r i u o m e n s . P a s m a n o giminait v a l d i k a s kluonas, pilnas i a u d , ten e i m i n i n k a s n e v a i k t o , p a l i n d g i l i a u , g a lsit r a m i a u s i a i bti, v i s g e r i a u kaip mike. V a l g y t i atneim. V a k a r e n u v e d a mint kluon, pasirink t i n k a m e s n viet, s i r a u s i a m g i l i a u po i a u d a i s ir s u m i e g a m . Drabuiai s a u s i , n e j a u i a m jokio alio. Po poros dien Drag n ibr v o t y s , l a b i a u s i a i ant kaklo, pakilo temperat r a . V i s a laim, kad ne lauke. Kiek t u r j o m e v a i s t nuo k r a u j o ukrtimo, s u n a u d o j o . V o t y s p r a t r k o , u g i j o , liko 85-

s v e i k a s , bet s a v a i t kit teko pakentti. Taip p r a g y v e n o m e iki p a v a s a r i o , n e m a t krat. nipai n e s u s e k , k u r i a m e k r a t e laikoms.

VASAROS

TRUMPOS

NAKTYS

1950 m. p a v a s a r Biruts r i n k t i n s g y v p a r t i z a n liko tik deimt. P a g a l n u s t a t y t punkt s u s i r e n k a m Kazl R d o s mike, netoli Runki kaimo. s u s i r i n k i m a t j o T a u r o " a p y g a r d o s v a d a s S a i d o k a s , Dmas, igonas, Ber a s . I ms d a l y v a v o B a r s u k a s , Doleris, K l e m e n s a s , Tigr a s , v a n g u t i s , D r a g n a s , Gintaras, K a r y s , Kovas ir a, Laktingala. Susirinkimui v a d o v a v o a p y g a r d o s vadas S a i d o k a s . P a g e r b m e p r a j u s i o s iemos u v u s i u s , kuri b u v o d a u g tiek i Biruts, tiek i algirio" rinktini. S a i d o k a s u v u s i j v i e t a s p a s k y r n a u j u s v a d o v u s , perskait partizan vadovybs sakym: Visomis galimyb m i s neleisti kurti kolchoz, neleisti .apsigyventi a t j n a m s r u s a m s , kurie m a s i k a i p l s t a Lietuv, ir v i s o m i s g a l i m y b m i s t r u k d y t i naikinti L i e t u v o s t u r t : m i k u s , durp y n u s ir kt." Ms r a j o n e y r a t r y s p a g r i n d i n i a i d u r p y n a i , pats centras Eerlio, t i e s i o g i a i p r i k l a u s M a s k v a i . P r i e jo priskirti K a j a c k ir R a u d o n p l y n i o d u r p y n a i . Eerlio durpyn privaiav d a u g darbinink i Rusijos, Baltarus i j o s , U k r a i n o s ir i kit k r a t , n e s d u r p y n d a r b i n i n k a i g e r i a u a p r p i n a m i m a i s t u , paskirta g a r n i z o n a p s a u g a . K a j a c k ir R a u d o n p l y n i o d u r p y n u s s a u g o Kazl R d o s garnizonas, EerlioKaergins garnizonas. J vedliais paskirti to k r a t o stribai, kurie g e r a i ino v i s aplink ir m i k u s . S a r g y b a b n a s u s t i p r i n t a , kai moka d a r b i n i n k a m s a t l y g i n i m u s a r b a kai a t v a i u o j a v i r i n i n k a i i Maskv o s . L i e t u v o s d u r p e s M a s k v a p a r d u o d a usieniui u valiut, todl b u v o s k i r i a m a s d i d e s n i s d m e s y s g a m y b a i , o d a r b i n i n k a i m a i s t u ir kitomis g y v e n i m o s l y g o m i s g e r i a u a p r p i n a m i n e g u kituose d a r b u o s e . Taip b e p a s i g a i l j i m o a t j n a s ir naikino L i e t u v o s b r a n g i a u s i t u r t . P o p a s i t a r i m o p r a d j o m e r e n g t i p l a n , kaip s u t r u k d y t i d u r p y n n a i k i n i m . Ms j g o s j a u l i k u s i o s m a o s , reikia s u s i o r g a n i z u o t i g e r e s n v a l g y b . Kai v i s k g e r a i inai, didels j g o s nereikia. Mudu su Kovu u v e r b u o j a m e pat i k i m u s mones, kurie g y v e n a ir dirba d u r p y n u o s e . M i k e p a d a r o m e r y i o punkt, ia j i e m u m s p a d e d a l a i k u s . Ap.86

r a y d a v o , kokia s a r g y b a , k a d a keiiasi, k o k i a i s ginklais; g i n k l u o t i ir kiek j b n a . A p r a o , kas prieina prie parduotuvi, ko j o s e y r a , ko y r a s a n d l i u o s e , kokias s u m a s p i n i g p a r v e a mokti a t l y g i n i m a m s ir k a s s a u g o , kai a t v a i u o j a v a d o v y b i M a s k v o s . inias p a t i k r i n a m i, keli a s m e n . S u n k i a u s i a i p r i e i n a m a s Eerlio centras, bet p a m a u s u r e n k a m inias ir i ia. P i r m i a u s i a nutar i a m paimti p a r d u o t u v ir s a n d l , n e s p r i e g e g u s , v e n t e s v i s k o d a u g p r i v e t a , o d a u g i a u s i a g r i m o . Mums. s v a r b i a u s i a apsirpinti m a i s t u v a s a r a i . V a s a r t r u m p o s n a k t y s ir v i s u r pilna k a r i u o m e n s , ne v i s a d a tai g a l i m a padaryti. S m u l k i a i s u r i n k inias, p r a d e d a m e r e n g t i s , kur v i s k p a m u s paslpti, n e s po to v i s a d a bna didels k r a t o s . P a s i d a r o m g e r a i u m a s k u o t a s s l p t u v e s netoli kelio, kur eina per m i k , k a d g a l t u m e v a i u o d a m i dal m a i s t o paslpti. S l p t u v e s a p l a i s t o m ibalu, t a b a k u , jei turime, ir pipirais, kad neuuost u n y s . I patikimo kininko p a i m a m ilg v e i m , k a d galtume d a u g i a u p r i s i k r a u t i . S u kininku s u s i t a r i a m e , kad, jei n e g i r d s s u s i a u d y m o , laukt p a r v a i u o j a n t . Kai parv a i u o s , g r e i t a i nulupti a r k l i a m s p a s a g a s , k a d nebt enklo. S a r g y b o j e stovi d a u g i a u s i a keturi penki s t r i b a i ir vienas du k a r e i v i a i . V i e n a i s s t r i b a i s nepatiki. P r i e dien m o k j u s a t l y g i n i m u s , bna girt. M e s t r i s e apsireng i a m e c i v i l i a i s kaip d a r b i n i n k a i . Ginklus u s i m a s k u o j a m e po lietpaliu ir, g e r d a m i i butelio al, einam Eerl iekoti s a r g y b o s , o kiti penki, p r i j v i s a i arti, u s i m a s k a v laukia, k a d a p r a s i d s k a u t y n s . P a s i e k u s Eerl, r y i n i n k a s p r a n e a , k a d s a r g y b a girta ir n u j o link Zapykio. P a s i s t a t o m e k u l k o s v a i d ant Z a p y k i o kelio, partizan s a r g y b a u s t o j a , k a d niekas neit. T u o j a u a t v a iuoja vangutis su veimu, atidarom parduotuv, barake surandam vyr prekms sukrauti. Su vyrais susitariam, kad m a i s t a s m u m s , o g r i m a s v y r a m s k r o v i k a m s . Per v a l a n d p a r d u o t u v tuia. Vieni k r a u n a , kiti g e r i a tiesiai i butelio, d a u g i a u s i a r u s a i . A t i d a r s a n d l , r a n d a m c u k r a u s , paklodi, bat ir kita. N u j su D r a g n u , suv a r o m v i s u s d a r b i n i n k u s , k a d visi d a l y t s i . Doleris n u n e a moter b a r a k d likerio ir v i s a s i v a r o s a n d l . V i s i turi imti, o kas p a s i p r i e i n a , g a u n a r y k t e per nug a r . S u s i k r o v , kas reikia, i v a i u o j a m , o lik darbininkai, visi girti, t r a u k i a dain. I k r o v m e v i s m a i s t par u o t a s vietas, j o m u m s p a k a k o v i s a i v a s a r a i . 87-

I v a i u o d a m i s a k m e , kad ryt, apie 9 val., p r a n e t K a e r g i n s g a r n i z o n u i . T u o j a u a t s k u b j o kelios m a i n o s k a r i u o m e n s . Rado v i s u s d a r b i n i n k u s g i r t u s . Mike, kur paspiria s a m a n a s , r a n d a paslpt butel ar kit daikt. K l a u s i a , kas m, a t s a k o , kad v i s i . Kas nem, tas g a v o muti. ekistai p a k l a u s i n j o , p a v a i k i o j o po m i k , prisirinko g l b i u s s a m a n o s e prikaiiot paklodi, muilo ir kitoki g r y b i . B a u s t i nra k. A t v a i a v o a u k t a s ekist v i r i n i n k a s i Kauno, pasidair, pasidair, ukeik visi j s b a n d i t a i " ir i v a i a v o . O mes v i s k s u t v a r k , p r i s i k r o v m k u p r i n e s m a i s t o ir p a s i t r a u k m link J r s k r a t o . Gerai inom, kad p a s i s kelet imt kareivi d a r y t i kratos. V i s k a s p r a j o l a i m i n g a i , nieko nerado. Nors -daugumos kinink a r k l i u s tikrino, bet nieko neiaikino.

ARDOME

KOLCHOZUS

Kiek a p r i m u s , p a s i s k i r s t o m e per vien v a k a r i a r d y t i kolchoz r a t i n e s . J o s e laikomi dokumentai, kas kam prik l a u s o , kas k a t i d a v ar dar n e a t i d a v , kiek pasta ir kiek kinink n e s t o j o kolchozus. I a r d r a t i n su v i s a i s dokumentais, sakom atsistatydinti visiems tarnautojams, o k i n i n k a m s v e t i s j a v u s , p a a r s a v o kluonus. N a u j v a d o v y b ne taip l e n g v a s u l i p d y t i . Komunistai vl i n a u j o a u k i a , d a r o s u s i r i n k i m u s s u s a r g y b a . V i s i e m s aikina, k a d j a u bandit nra ir nra ko bijoti, o kolchozuose b u s r o j a u s g y v e n i m a s . kininkai prieinasi, nori kuo toliau t bd n u s t u m t i , kuo d a u g i a u p a r s i v e t i s a v o k l u o n u s . Tuo metu g y v e n i m a s j a u buvo netoli bado. Nep a s i v o g s i , n e k o m b i n u o s i " , p a r i u k a u g i n s i kalioe. D a u g kas v e r t s i s a m a g o n o d a r y m u . N a m i n d e g t i n vea m i e s t , o d a u g i a u s i a perka r u s a i . U i r i n k t u s p i n i g u s perkasi maisto, g r d . I v a r y t o s a m a g o n o atliekom i s eria k i a u l e s . P a s a u l y j e d a b a r k a l b a m a , k a d Lietuv o j e labai d a u g girtuokli. Bet niekas n e p a g a l v o j a , kaip jie atsirado. Tik tas g e r a i g a l i s u p r a s t i , kas p a t s v i s o k u p a c i j p e r g y v e n o . D a u g kas, n a m i n g a m i n d a m a s , p a t s v i s a i negr, bet tokiu bdu g y n s i nuo okupanto, m o k j o duokles, p y l i a v a s , k u r i o s b u v o v i s laik didin a m o s . Beveik k i e k v i e n a s k i n i n k a s laik butel n a m i n s , kad turt k pakiti p y l i a v t i k r i n t o j a m s ir ekist g a u j o m s . O j e i g u tu j n e p r i g i r d y s i , n e p r i e r s i , bsi nubuoytas, a p i p l t a s a r b a ssi k a l j i m kaip s a b o t a n i n k a s . 88-

P a l a u k i a m , kol a p s j a l a u k u s , o t a d a s u n a i k i n a m Kazl Rdos, K a z l i k i , V e i v e r i v a l s . Kampini, Par, Girnink, G a r l i a v o s v a l s . P a d a i n u p i o , P o d e r i k i , T v a r k i k i t v e r i a m u s kolchozus. S u r e n k a m d o k u m e n t u s , p a l i e k a m p e r s p j a m u s r a t u s , kad a t s i s t a t y d i n t kolchoz pirmininkai. Kas n e v y k d y s s a k y m o , b u s p e r d u o t a s Karo lauko teismui. Komunistai s a v o plano n e a t s i s a k o , vl sur a n d a p a t i k i m u s p i r m i n i n k u s i v a l s i a u s p a r t i n i , kur i u o s dien s a u g o strib ir g a r n i z o n o daliniai, o nakiai v i s i i v a i u o j a miestelius, kur s t o v d a v o k a r i u o m e n . mones veria balsuoti, k a d p a t y s kininkai p r a o s i kolchozus, g e r a i inodami, kad u 10 ar 12 v a l a n d d a r b o g a u s tik kelet g r a m a n t r o s r i e s g r d . I ties taip ir g a u d a v o . V i s a kolchozninko laim, kad s u g e b j o pasiv o g t i , o kas n e s u g e b j o , to l a u k b a d a s , k a l j i m a s . Tok i o j e v e r g i j o j e p r a s i d j o g i r t a v i m a s , v a g y s t s i r kitokios n i e k y b s , kuri a n k s i a u pas m u s L i e t u v o j e nebuvo. Tai okupanto atneta dovana.

STRIB

PASALOS

IR

KOVO

UVIMAS

Per r y i o punkt g a u n u p r a n e i m 1950 m. g e g u s 14 d. a t v y k t i s u s i t i k i m su a p y g a r d o s v a d u S a i d o k u Kazl R d o s mike, ties A g u r k i k s k a i m u . N u v y k s t a m e Kovas, D r a g n a s , v a n g u t i s , Doleris, K l e m e n s a s ir a , L a k t i n g a l a . R a d o m e laukiant Saidok s u s a v o k e l i a i s v y r a i s . A p y g a r d o s v a d u i reikia eiti s u s i t i k i m su Piet s r i t i e s v a d u Litu A l y t a u s k r a t e , o m u m s reikia j palydti iki M a r i j a m p o l s plento t a r p S k r i a u d i V e i v e r i . T o l i a u l y d s Geleinio V i l k o " p a r t i z a n a i . Iki Kampini k a i m o per m i k u s a t j o m e dien ir prie p a l a u k s p a l a u k m , kol p r i t e m s . Kelion tolima, ilgai laukti n e g a l i m a . Atlyd j iki plento, r a d o m e l a u k i a n i u s m i n t u s p a r t i z a n u s . A p y g a r d o s v a d p e r d u o d a m j i e m s ir a t s i s v e i k i n , palink j g e r o s kelions, g r t a m e . Kampini kaime, ties B u n z o s s o d y b a , Kovas ir s a k o : Bkim a t s a r g s , nes i o j e v i e t o j e danai p a s a l a u ja Veiveri stribai. T u o j a u p r a s i s k i r s t o m . Mudu su Kovu einam pirmi, o k i l u s g e r a i m a t o m . Su Kovu n u s i l e i d i a m e nuo k a l n i u k o prie Kampini upeliuko. Kovas pereina per tiltel, o a ateinu iki tiltelio vidurio, ir s t a i g a v i s a i arti m a n s krm u o s e s u t r a t a k u l k o s v a i d i s . Mudu s t a i g i a i p a l e i d i a m 89-

s m a r k i automat ugr, ir m a n p a v y k s t a uokti ant kranto. Tuo momentu duoda s e r i j a s paskui m u s e i n a n t y s . Stribai, p a l e i d m u s kelias n e t a i k l i a s s e r i j a s , tik pasirod, kur jie y r a . V i s i m e s duodam j i e m s s m a r k i o s u g n i e s . J i e p r a d j o rkti ir bgti. Mes visi, s u j vien p o z i c i j , laukiam vi. D a u g audyti negalim, gaila ovini. M s v i s a s n u o s t o l i s Kovas b r z g y n e p a m e t kepur. V l i a u s u i n o j o m , k a d strib b u v o s u e i s t , o kiti, p a l i k g i n k l u s , p a r b g o V e i v e r i u s . ekist v i r i n i n k a s u tokias kautynes stribus nubaud, u numestus ginklus susodino dabokl. V e i v e r i v a l s . Kampini k a i m e vidutinioko k i n i n k o Staioko eima s l a p s t s i nuo p i r m j b o l e v i k s u g r i m o dien. S u n u s A l g i r d a s Staiokas-iogas j a u b u v o p a r t i z a nuose, o J o n a s i v e t a s V o r k u t . P r a l a i k y t a s ten p o r a met b a i s i a u s i o s e s l y g o s e , n e s u d a r i u s bylos, p a l e i s t a s . 1946 m. s u g r s tvik, nieko nerado, eima s l a p s t o s i . V e i v e r i k o m u n i s t a i , s u i n o j , k a d J o n a s g r o dar g y v a s , s t e n g s i s u j u o susidoroti. Jonas, s u i n o j s , kas vl j o l a u k i a , a t j o p a s p a r t i z a n u s ir p a r e i k : M a n s d a u g i a u g y v o Sibir n e i v e ! Tuo metu p a r t i z a n s t o v y k l a b u v o t a r p P a p i l v i o ir K a j a c k , kur i r a b u v a u . P a m a t m e b a i s i a u s i a i s u v a r g u s , jaun vyr, veidas visas mlynas, a p a u g s ilgais g y v p l a u k i a i s , vien tik k a u l a i ir oda, bet ir ta nuo m u i m per t a r d y m u s r a n d u o t a . Pirmaisiais, antraisiais okupacijos metais Lietuvoje v y k o labai dideli a r e t a i . Jei i kurio k a n k i n i m a i s n i e k o n e i g a u n a , t i v e a V o r k u t , kur y r a s p e c i a l u s nenuteist l a g e r i s , ten laiko iki d v e j met, l a u k d a m i papildom ini i Lietuvos. K u r i a m p a p i l d o ini, t teisia v a d i n a m o j i ,,trojka", o k u r i a m ne, t p a l e i d i a , jei lieka g y v a s per tuos d v e j u s m e t u s . P a l e i d i a m a s turi pasirayti,, k a d i j s n i e k a m n e p a s a k o s , k m a t ir k p e r g y v e n o . J o n a s S t a i o k a s pasirinko s l a p y v a r d Kovas, nes 1946 m. kovo p a b a i g o j e s t o j o p a r t i z a n g r e t a s . P a m a u K o v a s a t s i t a i s . Nors p a r t i z a n s l y g o s s u n k i o s , bet b a d o nebuvo. Kovas g e r a i inojo Kazl R d o s m i k u s , k i e k v i e n vietov, nors ir nakt. B u v o labai g e r o s o r i e n t a c i j o s , niek a d a n e p a k l y s d a v o . Kai labai t a m s i n a k t i s , nieko nematyti, mes Kov a p k r a u n a m j o n v a b a l i a i s ir p a t y s p r i s i g a u d a p s i d s t o m ant s a v s ir taip p a s i v i e i a m , nes kuo t a m s e s n n a k t i s , tuo j o n v a b a l i a i a i k i a u iba. 90-

1950 m. v a s a r g y v e n o m e mike, ties A g u r k i k s kaim u , kur ir b u v o a t j u s i o s a p l a n k y t i Kov jo s e s e r y s B i r u t ir J a n , taip pat ir Kovo p a n e l Jul. V a k a r e Kov a s s u keliais p a r t i z a n a i s i j o A g u r k i k s k a i m , u j o p a s kinink ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) . P a j u t o , k a d s u p a ekistai. P a s i t r a u k d a m i a t s i a u d , bet u v o Kovas ir v i e n a s i algirio" r i n k t i n s , k u r i o nei s l a p y v a r d i o , nei p a v a r d s n e p r i s i m e n u . Kovas, a t s i s v e i k i n s s u s a v o artim a i s i a i s , d a u g i a u n e g r o . J l a v o n a i b u v o nuveti Kazl R d . P a l a i d o j i m o vieta liko neinoma.
NELENGVA OPERACIJA

P r a j u s k u r i a m laikui po Eerlio p a r d u o t u v s tvark y m o " , ekistai p r a d j o m a i a u kreipti dmesio, n e s visoki v y k i v i s laik b n a be p e r s t o j o . M i k u o s e n u o l a t eina kratos, d a u g i a u g r u p i n s , i s t a t y t o s ekist p a s a l o s , l a u k i a , k a d a ueisim. Mes, p a r t i z a n a i , i n o d a m i ekist metodus, v e n g d a v o m e m i k o keliuk, k v a d r a t i n i l i n i j , n e s tokiose v i e t o s e ir b d a v o p a s a l o s . Dar t e b e s a n t g y v a m Kovui, p r a d j o m e t e i r a u t i s dl Eerlio g a l u t i n i o l i k v i d a v i m o . Gerai i v a l g , s u i n o j o me, k a d a Eerlio centrui a t v e a d i d e s n e s s u m a s p i n i g a t l y g i n i m a m s ir kitoms i l a i d o m s . S u r a n d a m e tok, k u r i s g e r a i v i s k ino tai u v u s i o p a r t i z a n o Musolinio b r o l i s J o n a s Kazlas. J i s E e r l y j e dirba r y i s k y r i u j e i r g a l i telefonu p a s i k l a u s y t i p a s i k a l b j i m s u m i n i s t e r i j a . Mes, g a v toki i n f o r m a c i j , p r i s i j u n g i a m s a v o telefon prie lauko telefono laid E e r l i s K a u n a s ir g i r d i m e v i s pokalb su Eerliu. Suinome, kokios s u m o s pinig skir i a m o s k u r i a m d u r p y n u i , k a d a jie a t v e a m i ir kokia sarg y b a lydi. D i d e s n s s u m o s veamos* seife. S a r g y b a pap r a s t a i bna nuo septyni iki d v i d e i m t a u t o m a t a i s ginkluot strib ir k a r e i v i . S e i f a s v e a m a s i K a u n o t r a u k i n u k u , k u r i s kelis k a r t u s per dien k u r s u o j a Eerl i s K a u n a s . T r a u k i n u k u v e a m o s ir e k s p o r t u i p a g a m i n t o s d u r p s , m i k o m e d i a g a ir kita. Ms p a j g o s j a u per m a o s tokiai o p e r a c i j a i . Seni p a r t i z a n a i uv, n a u j a i s per d a u g pasitikti n e g a l i m a visi d r s s , kol nra p a v o j a u s . P a s i t a r s u Doleriu, s a v o plan i d s t o m a p y g a r d o s v a d u i Saidokui. P a d a r o m s l a p t p a s i t a r i m , p a t i k r i n a m v i s padt. S a i d o k a s s u t i n k a s u ms planu ir toje operacijoje sutinka pats dalyvauti su savo tabo vyrais. 91-

v a n g u t paskiriam lydti A u d r e l ir Kovo seser S u v a l k l i k a i m , k a d t a m e k r a t e nebt, n e s po tokios o p e r a c i j o s b u s didels k r a t o s . 1950 m. liepos 11 d. g a u n a m e ini, kad n e t r u k u s Eerlio durpyn turi atveti didel sum p i n i g . Ir atv a i u o j a i M a s k v o s a u k t o r a n g o v i r i n i n k a s . Moks u ger d u r p y n o e k s p l o a t a c i j p r e m i j a s . Kit ryt s u e i n a m Poderiki k a i m , a p s i s t o j a m pas g e r a i p a s t a m Andri Mili, k u r i s g y v e n o v i s a i prie m i k o ir m u m s pat o g i o j e v i e t o j e t r a u k i n u k u i s u l a i k y t i ir pasiruoti g e r a i pozicijai k a u t y n m s . Ms i v i s o s e p t y n i : S a i d o k a s , ig o n a s i "algirio" rinktins, o m s K l e m e n s a s , D r a g nas, K a r y s , Doleris ir a, L a k t i n g a l a . S a i d o k a s p r i s i j u n g s a v o telefon prie lauko telefono laid ir n u s i v e d toliau m i k . K l a u s o Eerlio p a s i k a l b j i m . O m e s r u o i a m s ardyti bgius, kad galtume vis sstat atitraukti on. G a u n a m e ini, kad t r a u k i n u k a s i Kauno j a u i v a i a v s . Eerlio k a s i n i n k k l a u s i a , a r p i n i g u s p a r v e a ? P r a n e a , kad dar ne, a p s a u g a m e n k a , o s e i f o u r a k t a s n e v e i k i a . Reiks d i d e s n s a p s a u g o s . O seif s u g a d i n o ms r y i ninkas J o n a s Kazla, p r i p y l s m a v i n u k u r a k t . Pin i g u s v e su ekist a p s a u g a , ir a t v a i u o s a t s t o v a s i, Maskvos. Gauname praneim, kad traukinukas vaiuoja su s a r g y b a , tik be p i n i g , p a t i k r i n i m u i , ar niekas neupuls. P r a v a i u o j a t r a u k i n u k a s su pilna p l a t f o r m a prig l u d u s i ginkluot ekist. Niekas nepuola. T u o j a u trauk i n u k a s g r t a K a u n , o kitas j a u v e p i n i g u s . Duotas s a k y m a s , kad i K a e r g i n s Eerl ateit s u s t i p r i n t a s a r g y b a , b u s mokomos p r e m i j o s i r teikiami g a r b s r a t a i u ger d a r b . Mums pranea, kad jau traukinukas vaiuoja nuo K a u n o M a i s t o " f a b r i k o ir greitai bus. N u k e r t a m s u j u n g i m o v a r t u s ir vien bg n u k r e i p i a m on, p r i e a i s p r i k a l a m kelet basli t a r p b g i , kad pradt s t a b d y t i ir nenukentt civiliai m o n s keleiviai. S a i d o k a s duoda s a k y m , kaip g a l i n t s a u g o t i mones. Kiek s a r g y b o s , neinom, imam paskirtas pozicijas ir l a u k i a m t r a u k i n u k o . S a i d o k a s s u Doleriu pirmi p r a d s a u d y t i , k a d s a r g y b a s u o k t ms pus, o tada duosim s m a r k i o s u g n i e s . T r a u k i n u k a s , p r i v a i a v s prie s u k a l t basli, p r a d j o okinti ir, u v a i a v s ant n u s u k t o bgio, v i s a i n u s l y d o ir s u s t o j o . S a i d o k a s s u Doleriu, p a m a t g i n k l u o t u s , p r a d j o , a u d y t i , s a r g y b a puol m s pus. T a d a mes s m a r k i a u g n i m i p r a d j o m e kapoti. Kas s m a r k i a i prieinosi, buvo. 92-

v i e t o j e nukauti, o kiti m b g t i . B g a n i u s a p a u d m e , bet v y t i s n e g a l j o m e , n e s p a s i p y l d a u g keleivi, kuri n e s i t i k j o m e , k a d bus. O t a r p j neinom, kas tokie y r a . A t j s S a i d o k a s sako, kad Dolerj s u e i d per t r a u k i n u k o l a n g , paleido s e r i j i a u t o m a t o ir k o j a s nukirto. Klaus i a m keleivi, a r yra s u e i s t . Taip y r a . T u o j a u p r i s i s t a t o r u s i k a i k a l b a n t i s , rodo, kad j o r a n k a p e r a u t a . S a i d o k a s k l a u s i a kas tu t o k s ? " S a k o s i e s s Eerlio d a r b i n i n k a s . U r i s r a n k , p a s t a t o j prie kit keleivi. K l a u s i a m , kur k a s i n i n k a s ? P r i s i s t a t o moteris, pasako, kur k a s a . D r a g nas oka t r a u k i n u k , r a n d a m a i p i n i g , o s a r g y b o s j a u nra. V i e n a s s u e i s t a s , bet neinom, ar s a r g y b i n i s , ar civilis, ant g r i n d guli pistoletas. P a l i e k a m e j r a m y bje, einam s u e i s t Doler t v a r k y t i . V i e n a s i m s i k i a t v a i u o j a s u v e i m u , k u r i s buvo p a r e n g t a s i a n k s t o . M u d u su D r a g n u Doler p a g u l d o m v e i m e po ienu ir lekiam per l a u k u s T v a r k i k i kaim pas A n d r i J a n k , k u r po g r i n d i m i s ir b u v o m a n o laikina s l p t u v i k . Doleris ten p a g u l j o kelet dien, kol p r a j o k r a t o s , paskui pern e m pas Jon P a r . O v l i a u , kai j a u g a l j o joti ant arklio, perklm R a n i a v o s kaim pas Petr J u r k t . Ten p r a b u v o , kol g a l j o vaikioti. J a m b u v o p e r a u t i a b i e j koj keliai. S a i d o k a s s u k i t a i s p a r t i z a n a i s p a s i t r a u k m i k u s , ned a m i e s i 261.000 r u b l i . Dal pinig p a s l p iemkelio mike, o k i t u s paskirst s a k y m o t v a r k a . Po 10.000 tiems, kurie dalyvavo, dalis a p y g a r d o s rinktins spaudai, dalis Piet s r i t i e s v a d o v y b s r e i k a l a m s ir a l p a politini kalini ir tremtini e i m o m s . P i n i g a i b u v o paskirstyti p a g a l g r i e t a s t a i s y k l e s , n u r o d a n t , kur g a l i m a p a n a u d o t i kiek m a i s t u i , a p s i r e n g i m u i , v a i s t a m s a r kitiems r e i k a l a m s . V l i a u p a a i k j o , kad tas r u s a s , k u r i a m S a i d o k a s apr i o r a n k , ir b u v o i M a s k v o s m i n i s t e r i j o s a u k t a s par e i g n a s . Per s u s i a u d y m j i s s p j o paslpti s a v o dokum e n t u s ir pistolet. A n t r a s i s a t s t o v a s i M a s k v o s b u v o s u s i m a i s s u k e l e i v i a i s . V i s k a s p a a i k j o , kai jie g r o Eerlio d u r p y n . V i l n i u s a t s i u n t didel s a r g y b ir lktuvu juos nuskraidino Vilni. Kadangi mes turjome s u e i s t Doler, n e t u r j o m e laiko tikrinti dokument. Taip M a s k v o s m i n i s t r a s ir i n e kail, nors ir kiek a p d r a s k y t . Po i v y k i L i e t u v o s durpyn e k s p l o a t a c i j a k u r i a m laikui b u v o p r i s t a b d y t a , nes d a v d a u g i a u nuostolio n e g u pelno. Eerlio d u r p y n u i b u v o p a d a r y t a nuostoli per m i l i j o n to laiko r u b l i a i s . Kelis k a r t u s a p i p l t o s par93-

d u o t u v s ir du k a r t u s paimti p i n i g a i . T a i g i L i e t u v o s d u r ps buvo nepigios. L i d n e s n m i k p a d t i s . J i e n a i k i n a m i be a t o d a i r o s . B u v o a t s i s t i ginkluoti k a r i u o m e n s daliniai, v a d i n a m i e j i d a r b o b a t a l i o n a i . S u l a i k y t i mik naikinim p a r t i z a n a i b u v o b e j g i a i . iems d a r b a m s buvo p r i v e t a labai d a u g k a r i u o m e n s . K a r e i v i o r a n k o s e kirvis, o a u t u v a s ant nug a r o s . Taip d a i l i a u s i L i e t u v o s m i k a i k e l i a v o V o r k u t o s , K a r a g a n d o s ir kitas a n g l i , r d o s k a s y k l a s . D a u g i a u m i k o iliko, kur b u v o s u n k e s n i s p r i v a i a v i m a s ir m a e s n i plotai.
SKIRMANTAS NEGALJO LAUKTI

P o v i s v a s a r o s v y k i r u o m s r a m e s n i a m iemosg y v e n i m u i . Rudeniop s u s i t v a r k o m e r y i u s , k a d p a v a s a r g r e i i a u s u s i t i k t u m e kas dar lik g y v i . 1950 m. ruduolabai lietingas, v i s u r t e l k o v a n d u o , ir kiekvien dien l y j a . Per r y i o punkt g a u n a m e skub s a k y m lapkriio 9 d. p r i s i s t a t y t i Kazl R d o s mike, ties A g u r k i k s kaimu, a l i a Runki kaimo. A t v y k i m a s btinas. Pasirasa p y g a r d o s vadas Saidokas. V l n a u j a k o m e d i j a . Neseniai s u t a r m i iem maiau vaikioti, o d a b a r vl b t i n a . K gi, einam. L i e t u s pila kaip i kibiro, o m u m s reikia ateiti i R a n i a v o s kaimo. Tuomet g y v e n o m e pas V l a d erneck. E i n a m e t r i s e D r a g n a s , v a n g u t i s ir a, L a k t i n g a l a . Mik pasiekme dar n e p r a v i t u s . P e r l y t i k i a u r a i , v a n d u o b g a net per bat v i r . N u s i a v b a t u s , i s i p i l a m v a n d e n , a u t u s n u s i g r i a m ir l a u k i a m , k a d a p r a d s v i s t i , t a d a eisim toliau. P a s i e k i a m e iemkelio p e l k y n v i s a i usemtas, m a t y t i tik k u p s t a i . Tokio kelio reikia pereiti apie pora kilometr. Griovi n e m a t y t i , v i s u r v a n d u o . R a d nuvirtus med, b a n d o m e j u o eiti. P r a s i d e d a kelion nuo v i e n o k u p s t o ant kito. okinti irgi n e l e n g v a , k a r t a i s nuneri iki p a a s t . Per didel v a r g i s i k a p s t m ne tik l a p i , bet ir p u r v i n i . J a u piets, o (mes v o s p e r j pelk. I j M a c i j a u s k p a l a u k , p o e g l e i s i g r i a m d r a b u i u s , isip l a u n a m b a t u s , p i l n u s durpi. V a k a r e p a s i e k i a m e s u t a r t v i e t . O g i r a n d a m laikut, k a d b t a , bet ms i l g i a u laukti n e g a l j o . Tai t a u ! S m u l k e s n e s inias g a u s i m e per ry. V a k a r e p r a d e d a s n i g t i . S t a i g a taip p r i s n i n g a , k a d visur b a l t a , toliau eiti n e g a l i m a . V i s a i netoli e m j e y r a 94-

s l p t u v i k . N u t a r i a m p e r n a k v o t i , kiek n o r s a p s i d i o v i n t i , o toliau b u s m a t y t i . M a i s t o dar turime k u p r i n j e . A t s i d a rom s l p t u v i k , ir ten v a n d u o , tiktai g u l t a i n e a p s e m t i . Reikia gulti, n o r s lapi, brt u m i e g a m . J a u ryt atsikls a t i d a r a u d a n g t p a s i d a i r y t i , kokia p a d t i s . V i s u r s n i e g a s , o i m s s l p t u v s per oro a n g a s eina g a r a s kaip i d m t r a u k i o . P a k e l i u D r a g n s u v a n g u i u , s a kau, kad b t u m e pasiruo, eiti niekur n e g a l i m a . V i s laik v i e n a s t u r i m e budti a t s i d a r d a n g t , kol p r a t r a u k s g a r u s i r g e r a i a t v s . D r a g n a s sako, k a d j a u semia gultus, j a u j o o n a s l a p i a s . S a k a u , k a d a r d y t vieno ono g u l t u s ir pasikelt a u k i a u , nes l a u k e l a p i e m s b u s labai a l t a . S d i u a n g o j , g a l v i k i s , k a d m a t y i a u v i s aplink. Per didel v a r g s u l a u k i a m e v a k a r o . Nors ir lieka d i d i a u s i p d s a k a i , v i s vien p a t r a u k i a m e link P a p i l v i o kaimo, o paskui link V e i v e r i ir g e l e i n k e l i u , m a s k u o d a m i pdas, p a s i e k i a m e G a r l i a v o s m i k u s i r R a n i a v o s k a i m . T a m e k r a t e s n i e g o dar v i s a i n e b u v . P a r j r a n d a m S a i d o k o laik, k u r i a m e dta 20 doleri. Pasirodo su m u m i s n o r j o s u s i t i k t i i usienio g r s S k i r m a n t a s . M s n e s u l a u k , o S k i r m a n t p a l y d j o Gintaras, kur i s buvo a t j s s u Geleinio V i l k o " p a r t i z a n a i s . J i e v i s i n u s k u b j o D z k i j o s k r a t , kur l a u k R a m a n a u s k a s - V a n a g a s . Kiek v l i a u t u r j a u ini, V a n a g a s ir S k i r m a n t a s 19501951 met iem r a m i a i p r a g y v e n o pas Vinc Labanausk. Vliau Labanauskas buvo suimtas ir nuteistas 25-eriems m e t a m s . S u s i t i k o m e Taieto ir M o r d o v i j o s lag e r i u o s e , dirbo s i u v j u .

DRAGNO

DRSA

IR

NEAPDAIRUMAS

1950 m. v l y v ruden, kai n a k t y s t a m s i o s , n u t a r i a m e k i s t a m s neduoti r a m y b s p a i a m e G a r l i a v o s m i e s t e l y j e . Gerai s u i n o j v i s padt i M a r i j o n o s P a u l i u k e v i i e n s , p a r u o m e plan p a s i g a u t i g y v s t r i b , k a d i g a u t u m e daugiau pardavik. Ruduo p a l a n k u s , s n i e g o nra, jei r e i k s s u s i a u d y t i , p a s i t r a u k t i b u s p a t o g u , g a r n i z o n o k a r e i v i a i l a p i a i s keliais n e s p s a p s u p t i . O p e r a c i j n u t a r v y k d y t i D r a g n a s ir v a n g u t i s , a b u m o k j o r u s i k a i . D r a g n a s 1948 m. s t o j s p a r t i z a n u s po e i m o s iveimo, g e r a i i n o j o G a r l i a v o s padt ir d a u g u m ekist paino, bet ir D r a g n jie inojo p a g a l j o d i d u m .

A p s i r e n g i a abu r u s i k a i , po p a l a p i n e p a s i s l e p i a autom a t u s , pasiima g e r u s p i s t o l e t u s ir ieina G a r l i a v pas i v a i k i o t i . A t j pas M . P a u l i u k e v i i e n , p e r n a k v o j a a n t t v a r t o . I v a k a r o , kai m i e s t e l y j e d i d e s n i s j u d j i m a s , j i e d u y g i u o j a link b u v u s i o v a l s i a u s , k u r s i k r s s t r i b y n a s " . Toli eiti nereikjo, p a j j iki b u v u s i o m a l n o , s u s i t i n k a p r i e a i s ginkluot k a r i k . D r a g n a s a t p a i n o , k a d tai strib v i r i n i n k a s , j t a r d s , o i s a t p a i n o ir D r a g n . ekistas g r i e b s i nuo peties a u t o m a t , bet n e s p j o , trump a a u t o m a t o s e r i j a b u v o v i e t o j e n u k a u t a s . v a n g u t i s , pas i m ekisto a u t o m a t , ir abu, p e r j plent, p a t r a u k link Stanaii kaimo. Ger g a l p a j u s , G a r l i a v o j e pradjo a u d y t i r a k e t o s . Kiek p a j j p a s i l a i s t ibalu p a d u s , k a d ekist u n y s toliau nesekt. P e r j M a r i j a m p o l s plent, g r o R a n i a v o s kaim pas V l a d erneck, k u r buvo ms slptuv. G a r l i a v o j e kilo panika. V i s laik k o m u n i s t a i k a l b j o , k a d j a u bandit nra, o d a b a r tai dar v a i k i o j a po pai G a r l i a v . Po tokio v y k i o apie G a r l i a v p a s t a t s a r g y b ir kur laik g a r n i z o n o k a r e i v i a i s a u g o j o ne tik nakt, bet ir dien. 1950 m. v a s a r S u v a l k l i k a i m e pas kinink Gyl prisistat kakoks jo giminaitis ar pastamas, neva p e r s e k i o j a m a s ekist. Turi d o k u m e n t u s , bet g y v e n a s l a p s t y d a m a s i s , nes n a m u o s e n e g a l s g y v e n t i . Kart u j pas Gyl, j a p k l a u s i n j o m , nes tuomet b u v o pilna tikr b e s i s l a p s t a n i ir apsimetli p r o v o k a t o r i . Mintas pilietis p r a o s i p a r t i z a n g r e t a s , p a g a l jo p a s a k o j i m j a m kito kelio nra. T u r j s r y s u A u k t a i t i j o s p a r t i z a n a i s , bet ten iduotas, g r s a r e t a s . S a k a u , k a d kol kas nep r i i m s i m , o p a v a s a r p a i r s i m . iame k r a t e r a m u , tegul p a g y v e n a . P r a j u s s i a u t j i m a m s p o G a r l i a v o s v y k i , mes parj o m e s a v o sen v i e t . A p s i s t o j o m e B i j n k a i m e pas A n t a n Gerv. v a n g u t i s n u j s p a r s i v e d a Dagil-Ddi, n e s j i s g y v e n o v i e n a s . K a r t u p r a b n a m kelet s a v a i i . Bet v i e n a m e k r a t e v i s i e m s bti n e g e r a i . D r a g n a s , vang u t i s ir A l b i n a s K a m a r a u s k a s pasilieka pas Gerv, o a , K l e m e n s a s ir D d i u s i e i n a m e link P a v y t s k r a t o , nus p r e n d i iem didesni v y k i v e n g t i . A p s i s t o j a m e pas D d i a u s p a s t a m u s ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) , p r a b n a m e r a m i a i kelias s a v a i t e s . D r a g n a s , a t j s pas Gyl, r a n d a t m o g labai blog a i n u s i t e i k u s . Sako, k a d labai jo ieko, kad buvo k r a t a , 96-

v o s j o nerad. D r a g n a s a b e j o d a m a s pasiima j j s u s a v i mi. N a u j o k a s turi r u s i k n a g a n . J p a r s i v e d a pas Gerv s l p t u v , ten r a n d a v a n g u t ir A. K a m a r a u s k . Kart u p a g y v e n u s kelias dienas, n a u j o k a s k l a u s i a , kur L a k t i n g a l a , kad n e m a t y t i . v a n g u t i s a t s a k o , k a d b u s , kai reiks. N a u j o k u i duoda v o k i k k a r a b i n , bet j i s s a k o s i t u r s k a k u r ger a u t o m a t . P a g y v e n k a r t u kelet s a v a i i , p r i t r k s t a maisto. D r a g n a s sako, v a i u o k i m p a r s i v e t i Mastaii kaim pas Sidik, j i s turi p a r u o s duonai milt ir kito maisto. P a s i i m a e i m i n i n k o a r k l i u s ir i v a i u o j a . V a i u o t i netoli, bet dl a t s a r g u m o duoda n u r o d y m , k u r s u s i t i k s i m , jei r e i k s s u s i a u d y t i . Tam n a u j o k u i p a s a k o , kad jei kokios, ateiti S u v a l k l i kaim pas J u r g Naudi. V a i u o d a m i G a r l i a v o s P a r v i e k e l i u p r i e a i s sutiko v a i u o j a n i u s s t r i b u s ir s u s i a u d . N a u j o k a s pasiduoda, stribai s u r i t a t s i v e a G a r l i a v , bet g r e i t a i paa i k j a , k a d tai ekist a g e n t a s . v a n g u t i s , D r a g n a s ir K a m a r a u s k a s p a s i t r a u k i a G a r l i a v o s mikel ir nakt atsiskiria. D r a g n a s s u K a m a r a u s k u nueina pas J u r g Naudi. P a i m t a s n a u j o k a s p r o v o k a t o r i u s v i s k pasako, k a d j o s u s i t i k i m a s paskirtas S u v a l k l i k a i m e pas J u r g Naudi. P r i e pietus didelis G a r l i a v o s ekist b r y s a p s u p a Naudiaus sodyb. Dragnas su Kamarausku, pastebj, k a d j a u p a k l i u v o p r o v o k a c i j , a b u oka per l a n g ir a t s i a u d y d a m i t r a u k i a s i link mikelio. Deja, netoli mikelio abu B r o n i u s D a u g l a - D r a g n a s ir A l b i n a s K a m a r a u s k a s uvo. v a n g u t i s pas Naudi njo, n e s n a u j o k a s j a m liko n e a i k u s , kai p a k l a u s , kur L a k t i n g a l a . P a s i d a v s prov o k a t o r i u s i d a v ir s l p t u v . B i j n k a i m e pas A n t a n Gerv. T a d a b u v o a r e t u o t a G e r v i e n - D a u g l i e n ir s n u s Alfonsas Daugla. Vienas Dragno neapdairumas, nepaklausymas brangiai k a i n a v o . Per s u s i a u d y m eiminink Naudi nam u o s e nebuvo, jie b u v o i v a i a v K a u n . ekistai j a p k a l t i n t i n e t u r j o kuo, tai paleido p r o v o k a c i n e s k a l b a s , neva D a u g l ir K a m a r a u s k p a s k u n d Naudiai. T pai nakt v a n g u t i s a t j o pas Lenceviien, kur m e s b u v o m e a p s i s t o j . Po D r a g n o ir K a m a r a u s k o u v i m o ekistai aplinkui d a r dideles k r a t a s . Mes v o s s p j o m e pasislpti m a o j e s l p t u v i k j e , k u r i o s tuo metu n e r a d o . Kit dien b u v o d a r o m a p a k a r t o t i n a k r a t a ir t slptuv i k rado, bet, laimei, mes j a u b u v o m e ij. K l e m e n s a s , v a n g u t i s ir a a t j o m e T v a r k i k i kaim pas A n d r i 97-

J a n k . Ten p r a l e i d o m e dideles k r a t a s . Kitur eiti n e g a ljome, nes b u v o d a u g s n i e g o . P r a b u v o m e labai b l o g o j e s l p t u v i k j e l a i m i n g a i po g r i n d i m i s . Kol kolchozas nen u g r i o v to namo, niekas tos s l p t u v s n e r a d o . D r a g n u i u v u s , Ddius a t s i s k y r ir n u m a t iem p r a l e i s t i v i e n a s . Gro s a v o k a i m pas k a i m y n Kuzmick, ten ir uvo. uvimo a p l i n k y b s n e a i k i o s . t a r i a ma, kad e k i s t a m s p r a n e e i m o s n a r i a i . Mes, lik t r i s e v a n g u t i s , K l e m e n s a s ir a, L a k t i n g a l a , iem p r a g y v e n o m e labai s u n k i a i . Nuo a n k s t y v o p a v a s a r i o , tai y r a nuo v a s a r i o m n e s i o p e r j o m e m i k , g y v e n o m e p a l a pinje. Buvo d a u g sniego, negaljome vaikioti. Palap i n s i r e n g m e g e r a i , a p d j o m e s a m a n o m i s , egli akomis, o kai a p s n i g o , a p a l o , liko tik k u p s t a s . Maisto turj o m e a t s i n e , kiek b l o g i a u b u v o s u v a n d e n i u , teko naudoti s n i e g . Bet ir prie to p r i p r a t o m e .

MUDVIEM,

POVILAI, JAU

REIKS

SKIRTIS

1951 m. b a l a n d i o 16 d. per r y i o punkt g a u n u pran e i m btinai a t v y k t i ties Runki kaimu, kur b u v o m e s u s i t a r s u s i t i k t i s u algirio" r i n k t i n s p a r t i z a n a i s . J a u b u v o m e s u t i k Doler, B a r s u k . Pas m u s y r a n a u j o k V y t a s Kuzmickas, k u r i a m r e i k j o eiti k a r i u o m e n , jo t r y s broliai j a u uv. A t j o s a k y d a m a s u v o broliai, s i u ir a, bet o k u p a n t u i n e t a r n a u s i u " . P a s Doler n a u j a i s t o j o V y t a s P u k e l e v i i u s , k u r i a m taip pat r e i k j o eiti soviet kariuomen. N a u j o k a m s p a a i k i n o m , k a d p a r t i z a n g y v e n i m a s s u n k u s , ir nra v i l t i e s ilikti g y v i e m s , bet j a u n i m a s pasirys neiti o k u p a n t u i t a r n a u t i . P a r t i z a n v a d o v y b s s a k y m o , k a d nepriimtume, nebuvo. V i s i m a t o m , k a d V a k a r a i nieko n e p a d e d a ir n e p a d s , tiktai v i e n o s k a l b o s b r o l i a i , laikykits". O mes visi davme priesaik kovoti iki paskutinio. M a t a n t n a u j a i s t o j a n i u s , kai tokia p a d t i s , g a i l a d a r s i . Juo l a b i a u k a d p a d t i s k a s k a r t sunk j o . P a s i t i k j i m a s v i s u o m e n j e s m u k o , nes ekistai priv e r b a v o d a u g moni j i e m s dirbti, o patikimi d a u g u m a s j a u itremti a r aretuoti. P a n a u , k a d b o l e v i z m a s pasiliks i l g a m . D a u g e l i s p r a d j o t a i k y t i s prie g y v e n i m o aplinkybi. Partizaninis pasiprieinimas jau visai silpnjo. v y r a i : B a r s u k a s , Doleris, K a r y s , du n a u j o k a i V y t a s K u z m i c k a s ir V y t a s P u k e l e v i i u s ir a, L a k t i n g a l a . v a n 98-

g u t i s a t v y k o v l i a u i Geleinio V i l k o " rinktins, n e s b u v o i v y k s s u t v a r k y t i r y i o . I algirio" r i n k t i n s s u s i t i k i m a t j o Beras, Demonas, Dmas, K l e m e n s a s , i r v y s - S a k a l a s ir B e n e d i k t a s T r u m p i s - R y t i s , kurie b u v o imesti d e s a n t a i s k a r t u s u J u o z u L u k a - S k i r m a n t u . A p y g a r d o s v a d o Saidoko j a u nebuvo, j o d i n g i m o p r i e a s t i s n e b u v o n u s t a t y t a , g a l uvo, o g a l pateko kur p r o v o k a c i j . S u s i r i n k a p t a r m e r e i k a l u s , n u s t a t m e r y i o punktus. A a t n a u j i n a u ry su B e r u , Durnu ir Demonu. Sen m s r y i o punkt g e r a i i n o j o D m a s ir Demonas, n e s k a r t u g y v e n o su S a i d o k u . Kit dien v a n g u t i s atne r y j i Geleinio V i l k o " r i n k t i n s b u v o l a i k a s nuo S k i r m a n t o T r u m p i u i ir irviui. Po vis pasitarim naujokai dav priesaik, pagiedota M a r i j a , M a r i j a " . 1951 m. b a l a n d i o 17 d., s u s i t v a r k v i s u s r e i k a l u s , i s i s k i r s t o m tsti p r a d t kov prie okupant. Trumpis mane spja, kad btume a t s a r g s . p a v a s a r n u m a t y t a s v a r b i r e i k a l , bet v i s k a s turi bt d i d e l j e p a s l a p t y j e . A niekam nieko n e s a k a u , g a l v o j u , s u t v a r k v i s u s r e i k a l u s , g r i m kaim ir ten, p a s i r u o s l p t u v e s , p r a b s i m . A t s i s k i r i a n t Doleriui ir B a r s u k u i p a s a k a u , k a d m i k u o s e n e g y v e n t , n e s i v a s a r b u s daug neramum. Po s u s i t i k i m o v i s i i e i n a m link Naudi kaimo. V a k a r e a p s i s t o j a m prie J r s upelio p e r n a k v o t i , o ryt eisim toliau. K l e m e n s a s , v a n g u t i s , K a r y s ir du n a u j o k a i P u k e l e v i i u s ir Kuzmickas r u o i a s i eiti link P a p i l v i o kaimo, ten y r a ms s e n a s l p t u v , k u r i o j e laikomas p a g r i n dinis k u l k o s v a i d i s i r ovini a t s a r g o s . A s a k a u kulk o s v a i d g e r a i i v a l y t i ir itepti, n e s po k a u t y n i m a a i v a l y t a s , ir paimti k o k i u s 200 r u s i k ovini, n e s j a u m a a i lik. K l e m e n s a s a p s i d i a u g i a , kad ten g e r a didel s l p t u v , bent iltai i s i m i e g o s i . 1951 m. b a l a n d i o 18-osios r y t , dar g e r a i n e p r a v i tus, r u o i a m s s k i r s t y t i s . N a k t i s g a n a a l t a , kas s n a u d m prie lauo, dar d a u g i a u s u a l o m . v a n g u t i s b u v o j a u kelios p a r o s n e m i e g o j s , t a d p a s i m s kelias p a l a p i n e s u s i k l o j o ir g e r a i i s i m i e g o j o . Ar tikti s a p n a i s ? P r a b u d s vangutis sako: S a p n a v a u , kad m u d v i e m , Povilai, j a u reiks skirtis. O Klemensas juokauja: J a u laikas, v i s laik u o v m s g e r e s n i u s s r i u s s u g r a u i a t , o ento v i s n r a . Kiek j u d u g a l i t k a r t u kblinti ir g s d i n t i k o m u n i s t u s ? 99-

Po vis p a j u o k a v i m Doleris, B a r s u k a s ir a g r t a m e iemkelio mik s u t v a r k y t i a r c h y v , nes j a u d a u g i a u k a i p metai j i e n e t v a r k y t i . Mes v i s i t r y s seni p a r t i z a n a i nuo pat p i r m j dien, ir v i s i j a u lubi, o penki dar v i s i j a u n i einam link P a p i l v i o kaimo. vangutis atsisveik i n d a m a s dar p a j u o k a u j a , kad nors k a r t lubi netur s i m e . P a s i e k iemkelio pelkes, p a s i i e k o m e p a t o g e s n s v i e t o s dienoti. B a r s u k a s a t s i n e a d o k u m e n t u s , r a p o r t u s , ir p r a d e d a m e t v a r k y t i . S a k a u , kad s u t v a r k i l g i a u m i k e nepasilikim, nes duotas p e r s p j i m a s m a i a u m i k u o s e kur laik sukiotis. V i s i s u p r a t o m e r e i k a l . Doleris dar p r i t a r i a , kad t u r s ger s l p t u v kaime, d a u g k a r t j o j e nakvota. 1951 m. b a l a n d i o 19 d., a n k s t y v r y t , B a r s u k a s m u s kelia s a k y d a m a s , k a d k a k u r v i s nakt m a i n o s , atrodo, k a d K j a g a l v i k a i m e y r a r u s . A pirmas atsikeliu, prieinu prie p a l a u k s p a s i d a i r y t i per i r o n u s . O g i pilnas k a i m a s k a r i u o m e n s , ir dar v a i u o j a m a i n a po m a i n o s . G r s liepiu pasirinkti g e r e s n v i e t , b u s m i k o k r a t o s . M s pasekti n e g a l j o , a t j o m e v a k a r e . P a s i g i r s t a s t i p r u s a u d y m a s link P a p i l v i o , kur n u j o ms v y r a i . a u d y m a s s m a r k u s i r i l g a s . N e j a u g i j u o s a p s u p o ? N u t a r i a m laukti sutemos. Barsukas nunea dokumentus atgal slptuv, o m u d u su Doleriu n u s i p j a u n a m kelet eglaii usimask a v i m u i . Tuo momentu p r a s k r e n d a keli lktuvai k u k u r z ninkai labai emai miko. S u k a rat t o j e v i e t o j e , kur b u v o s u s i a u d y m a s . A t j s B a r s u k a s s a k o , k a d l i n i j a pra j o didelis b r y s r u s link K r u i n s k kaimo. L k t u v a i v a l g o vir medi, o mes, g e r a i u s i m a s k a v , laukiam, kol m s i k i a i s u g r . V i s i ti n e g a l j o , s u s i a u d y m a s b u v o i l g a s ir ne v i e n o j e v i e t o j e , v a d i n a s i , t r a u k i a n t i s . J a u p a v a k a r p a r e i n a K l e m e n s a s , K a r y s ir B a l t r u s . uvo v a n g u t i s . A i k i a i mat, kaip k r i t s a n t l i n i j o s , o Pukelevii nukirto per pirm s u s i a u d y m . Miko keliuku, k u r i s eina nuo P a p i l v i o link K a j a c k kaimo, v y r a i , s u t v a r k v i s u s r e i k a l u s , g r o pas m u s . Kiek p a j j ant p o s k i o s u s i d r s u briu k a r i u o m e n s . v a n g u t i s s u K l e m e n s u pirmieji paleido a u t o m a t ugn ir t r a u k s i o n . Tuo momentu p r a d j o a u d y t i k a r e i v i a i ir pirmiausia n u o v P u k e l e v i i . Kitame one bta dar d a u g i a u k a r i u o m e n s , ir j u o s p r a d j o supti. N o r d a m a s p r a s i v e r t i , v a n g u t i s u v o ant l i n i j o s , o Kar s u e i d r a n k . S u l a u k v a k a r o , Doleris, K a r y s ir B a r s u k a s per aps u p i m ieina i miko. Mes lik p a l a u k i a m , jei s u s i a u 100-

d y s su s a r g y b a , t a d a p a l e i s i m e ugn i miko, k a d jie g a l t p r a s i v e r t i . Kario s u e i s t r a n k reikia s u t v a r s t y t i J i e p r a e i n a l a i m i n g a i , nepastebti, o m e s t r i s e dar l i e k a m e mike. Man reikia s u t v a r k y t i r y i o punkt, kur b u v o m n u s t a t su Beru ir Demonu per Simon Rindeik. Aps i s t o j a m e r a i s t e prie p a l a u k s . Ryt Rindeikos s n u s J o n a s a t g e n a k a r v e s mik g a n y t i . P a m a t p a s i a u k i a m , j i s iporina apie v i s padt. Kur m e s v a k a r b u v o m e , ten pilna k a r i u o m e n s . M i k a i visi a p s u p t i . G a l v o j a u p e r j perduoti r y , bet n e p i l n a m e i a m s patikti grietai d r a u d i a m a , o dar tokiu momentu. Su J o n u s u t a r i a m , kad kai b u s k a r i u o m e n s , t a i s y t a g r , o m i k e l a b a i girdisi. P a r j s J o n a s a g r k a l a b e p e r s t o j o . P r a l e i d i a me nakt r a i s t e ant kupsto. Ryt dar p a s n i g o . M a i s t o v i s a i neturim, tik v a n d e n s u t e n k a . R i n d e i k o s J o n o a g r s k a m b a s u trumpom p e r t r a u k o m . P a s i j u d i n t i n e g a l i m a , netoliese m i k o keliuku k a r e i v i a i p r a e i n a kelis k a r t u s per dien, o kad m e s g u l i m r a i s t e u s i m a s k a v , n i e k a m n g a l v . Trei dien J o n a s vl a t g e n a k a r v e s , a t n e a riek duonos ir p a p a s a k o j a , k a d k a r i u o m e n s p r i v e t a t k s t a n i a i . R u o i a m e p l a n , kaip ieiti i a p s u p i m o . M i ke ant k v a d r a t i n i linij stovi s a r g y b a su u n i m i s . Prie, toki m a s m e s b e j g i a i , ir e s a m e tik trise. I p a t i r t i e s inome, k a d g e r i a u s i a s momentas, kai k e i i a m o s s a r g y bos. p a v a k a r keliuku v i s nueina didelis b r y s k a r e i v i , o v l i a u g r t a . T u r b t j t a b a s K j a g a l v i kaime. Daug i a u laukti nra ko, i a n d i e n v a k a r e turim ieiti i a p supimo. K l e m e n s a s p r a d j o kosti, p e r a l o . P a s i r u o i a m , kai n u e i s s a r g y b a , m i n u t p a l a u k , paskui j u o s e i s i m e ir mes. Ant Smaili l i n i j o s v i s laik loja u n y s . P r a j u s briui k a r e i v i , i r m e s pakilom, s a u l j a u n u s i l e i d u s i . J e i g u ir s u s i a u d y s i m , g a l koks p a s p r u k sim. P r i j u s prie linijos, i e g l y n o per i r o n u s p a s t e b j a u , kad k a r e i v i a i s u s i r i n k vien viet. L a i m i n g a i v i e n linij p e r l i a u m e . A t e i n a m prie P a r p a l a u k s ir s u g u l a m , k a r i u o m e n s pilna. A v i s per i r o n u s d a i r a u s i , kur s a r g y b a . K l e m e n s a s rikteli: irk, kas j u d a kininko s o d e . P a m a t a u Rug i e n i a u s sode s u j u s i s a r g y b a . S a k a u : V i s k a s g e r a i , l a u k s i m . Kai d a u g i a u p r i t e m s , l i a u im link P a r G i r n i n k viekelio. Eiti n e g a l i m , b e p e r s t o j o a u d o r a k e t a s . P r i l i a u viekel, girdim ateina k a r e i v i a i nuo P a r , o m e s g u l i m kaip p a m i n k l a i ant g r y n o s pievos. G i n k l u s pasiruo101-

l a u k i a m , kol p a s t e b s ir eis tikrinti. Duosim u g n i e s ir s t e n g s i m s p r a s i v e r t i priek. Kareivi p r a j o d a u g i a u k a i p p e n k i a s d e i m t su u n i m i s link Girnink km., o m e s likome nepastebti. P e r o k a m viekel, toliau p a j j nus i v a l o m e m e s ir a t s i p l i a m nuo m i k a p s u p i m o . Kodl m a s i k a i krt m i k u s ? Kazl R d o s m i k u s krt d a u g i a u kaip d e i m t i e s t k s t a n i k a r i u o m e n . Kareiviams buvo sakyta durtuvais ibadyti visas auktesnes vietas, per dien p e r e i n a n t po 25 kv. m. miko. M s s e n s i a s s l p t u v e s v i s a s rado. Kit ir mes neinojom, nes tie, kas j a s dar, j a u b u v o uv. Kas b u v o lik mike, v i s i uvo. I m s brio u v o T i g r a s ties G u d e l i J r s kaimais. M a s i n s k r a t o s m i k u s b u v o m e s t o s dl V a k a r v a l g y b o s . ekistai b u v o p a j u t , kad y r a imest desant, inojo ir k a s tokie. 1951 m. b a l a n d i o 19 d., kai b u v o i m e s t a s B t n a s ir K u k a u s k a s ties P a p i l v i o kaimu, k u r d a b a r k a r i n i s poligonas, ekistai r a d o p u y j e s t r i g u s p a r a i u t ir kit daikt. I to nustat, k a d v e i k i a V a k a r v a l g y b a . M a s k v o s s a k y m u tuos m i k u s b u v o m e s t o s didels pajgos. I ms netiktai u v o J o n a s P e i u l a i t i s - v a n g u t i s ir V y t a s P u k e l e v i i u s . v a l g y b o s l k t u v a s n u k r y p o nuo k u r s o , d e s a n t a s t u r j o bti i m e s t a s Leki m i k o ruoe, o n u m e t prie P a p i l v i o km., kelis i m t u s m e t r nuo m s b u v u s i o s s l p t u v s . A r m s s l p t u v r a d o ? Neinome. ekistai t viet v i s laik s a u g o j o , lauk, g a l m e s ateis i m . K r a t o s m i k u o s e j o nuo b a l a n d i o 18 d. iki birelio p a b a i g o s . K a r i u o m e n tikrino k i e k v i e n a m e k e l y j e kiekvien p r a e i n a n t ar p r a v a i u o j a n t . P a r j R a n i a v o s k a i m , J i e s i o s krante; k u r b u v o A n t a n o Milino p a d a r y t a s l p t u v i k , p r a g y v e n o m e r a m i a i . Nebuvo jokio t a r i m o , k a d t a m e k r a t e laikoms. V l i a u k a r i u o m e n s dal p e r m e t P r i e n ir i l a v o t o k r a t , ten pradjo kratas.
SUSITIKIMAS SU SKIRMANTU

G y v e n a n t J i e s i o s k r a n t e , per r y i o punkt g a u n u l a i k , k a d b t i n a s s u s i t i k i m a s s u Geleinio V i l k o " p a r t i z a n a i s G r a b a v o s mike, ties I l g a k i e m i o k a i m u . L a u k s J u o z a s iugdinis-Karys ir du n e p a s t a m i . s u s i t i k i m o viet a t v e s Leonas L u k o e v i i u s . P a v a k a r e ateinu s u t a r t 102-

viet, p r i s i s t a t o K a r y s . R y i n i n k a t l e i d i a m , o m u d u e i n a m e toliau m i k , ten r a n d a m ilvin ir kit, k a k u r matyt. Skirmantas sako: Ar n e p a s t i ? Atsakau: Matytas, bet n e p r i s i m e n u . Pasisako Skirmantas. Mudu kartai pasisveikiname ir p r a d e d a m e k a l b t i s . Domisi, kas dar lik i Biruts rinktins. I sen p a r t i z a n lik tik t r i s e Doleris, B a r s u k a s ir a, i p a s t a m Staioko b r o l i s K l e m e n s a s ir keli n a u j i , o kiti j a u uv. P a p a s a k o j u apie v i s padt Kazl R d o s m i k u o s e , k a s dedasi ir k b u v o m e a p t a r per susitikim. K l a u s i a m , a r turite kur g y v e n t i . ilvinas a t s a k o , kad n e l a b a i . K v i e i a m e eiti pas m u s , t u r i m e p a s i d a r n a u j s l p t u v , n o r s dar n e v i s i k a i s u t v a r k y t a , bet permiegoti g a l i m a . V i s i p a r e i n a m Milino lait prie J i e s i o s . K l e m e n s a s su B a l t r u m i Milino kluono a t n e a du m a i u s i e n o p a t a l u i . S l p t u v p a d a r y t a g e r a i , jokio enklo nra. D a r r y t o j a u s dien A n t a n a s M i l i n a s s u v a r o k a r v e s l a i t , kad v i s a i u m a s k u o t . ekist v i s u r pilna, v i s dokument u s tikrina, k a r i u o m e n i m i k n e p a s i t r a u k u s i . S v a r b i a u sia, m a n o r y y s pas Simon Rindeik n e s u t v a r k y t a s , neg a l j a u prieiti. S k i r m a n t a s p a t a r i a kol kas n e j u d t i , v i s laik taip n e b u s , d a b a r v i s u r tikrina, g a l i m a u s i t a i s y t i dar b l o g i a u . P a s d k i m kiek r a m i a u . P a i l s j kelias dienas, Geleinio V i l k o " K a r y s s u ilvinu i j o p a s i t a i s y t i s e n o s i o s s l p t u v s . Mudu, lik s u S k i r m a n t u , a p t a r i a m v i s u s v y k i u s . P a p a s a k o j u apie Biruts t a b o v a d o Rym a n t o ir kit u v i m o a p l i n k y b e s . S k i r m a n t a s tuo l a i k u b u v o V a k a r u o s e , o g r s r a d o vien kit dar n e u v u s . S k i r m a n t a s plaiai p a p a s a k o j o , kokia V a k a r n u o m o n dl L i e t u v o s ir kit P a b a l t i j o p a v e r g t k r a t . M s m i n t y s sutapo, Lietuva b u s l a i s v a , bet mes tos l a i s v s n e s u l a u k s i m . Man Dievas d a v s u l a u k t i . V a k a r a i ruoiasi atremti b o l e v i z m , k a d n e s i p l s t po p a s a u l , o m e s t u r i m e j i e m s padti. Taip s a k Skirmantas, grs i Vakar. Kartu gyvendami, su V a n a g u p a r u o m e plan s m u l k i a i s u r i n k t i inias i v i s o s Lietuv o s apie k a r i n i u s o b j e k t u s , kiek ir kur j y r a , paskui perduosim V a k a r u s . Po keli dien, g r u s Kariui ir ilvinui, S k i r m a n t a s i j o j s l p t u v , o mes pasilikome, nes n e t u r j o m e k u r eiti, v i s a s m s k r a t a s b u v o a p g u l t a s k a r e i v i . M i k a i 103-

pilni k a r i u o m e n s , k a i m u s k r a t o be p e r s t o j o . Pasiuniu m o g Mik K a z l a u s k pas Simon e k a v i i , kad nuv a i u o t pas Simon Rindeik, nes ten b u v o j r y y s . Grs p a s a k o j o , k a d b u v o ten tokia moteris, bet neprim, n e s nieko neinojo, p a s a k a t v a i u o s i a n t i kit k a r t . P e r d a v , kad y r a u v u s i , bet kas uv, neino. Reikia atstatyti ryius. Gaunu ratel i B a r s u k o , k a d d a u g u m a k a r i u o m e n s i mik p a s i t r a u k . Rao, k a d s u t a r t a s r y y s su Dmu ir T r u m p i u n u t r k s , j i e d u u v mike, ties P a p i k s kaimu, ir ten k a r i u o m e n dar s i a u i a . Mes t r i s e i e i n a m Kazl R d o s mik susitikti Doler ir B a r s u k . Neinau, kaip Kario r a n k a , nes b u v o s m a r k i a i s u e i s t a . iemkelio m i k e k a r i u o m e n s jau n r a , bet v i s u r pilna s l a p u k sekli, s e k a , kur kas pasirodys. S u t i k s Simon Rindeik, s u t v a r k a u v i s u s r e i k a l u s , pers p j u bti a t s a r g i a m . S u t i k s Doler, s u i n a u , kad Kario ranka g y j a sunkiai. Buvo a t v a i a v s g y d y t o j a s Kavaliauskas, s u t v a r k , a t v e v a i s t , d a b a r j a u g e r i a u . Bet v a i k ioti dar n e g a l i . Doleriui s a k a u patikrinti r y per A g u r kik, ten ino Demonas. Gal v i s i dar n e u v ? O a s i s i u r y Berui, per kur j o m s p a g r i n d i n i s r y y s . V i s k s u t v a r k ir s u i n o j kai k u r i u o s v y k i u s , g r t a m Ran i a v o s k a i m , p a j i e s i o s l p t u v . P a r j s r a n d u ilvino laikut. R a o l a u k i t , m e s g r e i t a i a t e i s i m " . S u t a r t u laiku a t j o ilvinas, S k i r m a n t a s ir V i l k o " K a r y s . J i e m s p r a n e i a u lidn ini, u v : B e n e d i k t a s T r u m p i s , Dmas ir a p y g a r d o s s i o j i Danut, o kas ketvirtasis, neinome. Dar g o n a s i algirio" rinktins. Geleinio kad tikrai t a b o nar u v s i-

A p t a r u s v i s u s r e i k a l u s , S k i r m a n t a s skiria s u s i t i k i m su Litu, o a siuniu m o g Bero r y i o p u n k t . V a iuoti s u t i n k a Elena K e t u r a k a i t . P a r a a u Berui s l a p t l a i k u t - i f r u o t , duodu a d r e s K u r a k a l n i o k a i m , Leki v a l s . ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) . Grusi p r a n e a , k a d B e r a s u v s ir joki r y i n e p r i i m a , n e s neturi k a m perduoti. s a k o g r e i i a u dingti i ia, n e s v y k s t a didelis ekist s e k i m a s . M a n o v i s i r y i a i nutrk, tik liks s e n a s S a i d o k o r y y s , kur ino Demonas tai P a g i r i k a i m e per O n u t U r b o n a v i i t , Girnink k a i m e per Simon Rindeik ir A g u r k i k s k a i m e per Onut. Kol kas v i s u r t y l a . L a u k i u S k i r m a n t o g r t a n t i Lito. Litas t u r j o tiesiogin r y s u T a u r o " a p y g a r d a . G r s S k i r m a n t a s p r a n e a , kad ir Lito v i s i r y i a i su T a u r o " a p y g a r d a nu104-

t r k ir niekaip n e g a l i a t s t a t y t i . N e j a u g i j a u v i s i u v ? Kiek inom, S p y g l y s turi tiesiogin ry su algirio" r i n k t i n s t a b u , bet kas i jo lik, niekas neino. J u o z a s L u k a - S k i r m a n t a s - D a u m a n t a s ino, k a d y r a d a u g i a u imest d e s a n t , kaip b u v o s u t a r t a V a k a r u o s e . Turi bti i m e s t a s Btnas ir dar kitas. S k i r m a n t a s joki ini neturi. Kur j i e d i n g ? Kodl tyli? Mes inome tuos r y i o p u n k t u s , k u r i u o s prie m e t u s b u v o m e d a v p e r s i s t i V a k a r u s . A b u v a u d a v s r y i n i n k G a r l i a v o s v a l s . Padainupio kaime Vinc S t r a l k , k u r i s mielai sutiko. M u m s reikia umaskuoti S k i r m a n t , k a d ekistai nei s i a i k i n t , k u r i a m e k r a t e j i s g y v e n a . Kai s u i n o s , b u s didiuls k r a t o s , sim visi. Kad S k i r m a n t a s y r a k a r t u su ilvinu ir Kariu, neino n Geleinio V i l k o " partizanai. Zino tik v i e n a s S p e i g a s . S k i r m a n t p e r k r i k t i j a m " J u r g i u , neva n a u j a i s t o j s p a r t i z a n a s . Kai u e i n a m pas kinink 1 , v i s i s u e i n a m vid, o J u r g i s lieka s a r g y b o j e . S a k y d a v o m e , k a d n a u j o k a s t e g u l pastovi, o B a l t r u s v i s eina patikrinti, k a d J u r g i s n e u m i g t . S k i r m a n t a s usia u g i n o b a r z d , k a d i pirmo v i l g s n i o jo n e p a i n t , nors ir i t k r a t kils. P r o v o k a t o r i u s i S p y g l i o brio kirviu s u e i d vien p a r t i z a n . Mes p a l e i d o m e g a n d , k a d L u k - S k i r m a n t kirto kirviu. Tos k a l b o s g r e i t a i pasiek ir e k i s t u s . O i ties S k i r m a n t a s , g r s i usienio, n i e k a d a n e b u v o sueistas, kol uvo, ir t a m e k r a t e , kur laiksi S p y g l i o brys, niekada negyveno. Skirmantas, grs i V a n a g o 1951 m. b a l a n d i o mnes ms k r a t , d a u g i a u s i a laiksi apie Ilau k a r t u su A l g i u e r m u k n i u - i l v i n u ir J u o z u iugdiniu-Kariu. J pagrindin slptuv padar Varkala-aliukas. aliukui u v u s , ilvinas su S k i r m a n t u ir toliau g y v e n o tose v i e t o s e . Danai d i e n o d a v o ir m s s l p t u v s e , d a n i a u s i a i k a r t u v a i k i o d a v o m e , laikydamiesi didelio a t s a r g u m o . Per t laik ekistai taip ir n e s u u o d , kur g y v e n o j d i d i a u s i a s p r i e a s J u o z a s Luk a - S k i r m a n t a s - D a u m a n t a s , net ir po jo uvimo.

KARINIAI

OBJEKTAI

Netoli Kauno, Biruts r i n k t i n s veikimo t e r i t o r i j o j e , p r i s t a t y t a n e m a a i s l a p t karini o b j e k t , k u r i u o s nieko neleidia. D a r b u s v y k d o specialiai atveti mons, apr e n g t i s e n o m i s r u s i k o m i s u n i f o r m o m i s , be enkl, dau105-

g u m a s p a g y v e n , labai s u v a r g , k a l b a r u s i k a i , ukrainiet i k a i i r kitomis, l i e t u v i a m s n e i n o m o m i s k a l b o m i s . D a r b i n i n k u s a t v e a labai s l a p t a ir su didele s a r g y b a , udar o m i s m a i n o m i s . V l i a u niekas j nemato. Tokias i n i a s m u m s s u t e i k vietiniai g y v e n t o j a i . N e l e n g v a rinkti inias, apie Kazl R d o s V i a k i o R d o s k a r i n i o poligono s t a t y b ir apie a l i a Ilauo, Prien r a j o n e , s t a t o m Linksm a k a l n i o r a d a r i n stot, n e s n e p a p r a s t a i s a u g o didiulsargyba. Ms u d a v i n y s b u v o k a r i n i a m e e m l a p y j e t i k s l i a i n u s t a t y t i t o b j e k t centr. L i n k s m a k a l n i o o b j e k t o plan paruome greitai. Pasigaminome dvimetrin matuokl, p a m m e t r i s k a m p u s : nuo K a u n o P r i e n plento, R o k Prien v i e k e l i o ir J u o d g i r s mikelio. A t m a t a v trikamp, r a d o m e centr. S u n k i a u b u v o s u V i a k i o K a z l R d o s o b j e k t u . Ten stovi s l a p t o s s a r g y b o s , a r i a u prieiti n e g a lima. Teko iekoti kitos ieities. P r i s i m i n i a u , kad turiu ger pastam kaimyn Antan Jankevii-Jank, kuris S m e t o n o s l a i k a i s t a r n a v s K a u n o a v i a c i j o j e liktiniu pusk a r i n i n k i u . U j u s r u s a m s , i v e t a s R u s i j ir vl p a t e k s a v i a c i j , per k a r tapo g a b i u l a k n u . K a r u i p a s i b a i g u s , pasiliko dirbti K a u n o c i v i l i n j e a v i a c i j o j e , l k t u v a i s t r kolchoz l a u k u s . U j s pas A n t a n o brol A n d r i ir r a d s A n t a n , p a p r a i a u , kad duot s m u l k karin e m l a p , n o r s i r r u s k a l b a . A n t a n a s p r i a d j o , jei p a v y k s g a u t i . P o k u r i o laiko u j s pas J a n k u s , i e i m i n i n k s M a g d s J a n k u v i e n s g a u n u n a u j a u s i o s laidos smulk karin emlap r u s k a l b a . J a m e s u y m t o s v i s o s L i e t u v o s i r d a l i e s P r s i j o s v i s i k a r i n i a i o b j e k t a i ir v i e t o v s . Skirmantas, p a t i k r i n s p a g a l i V a k a r p a r s i v e t emlap, kai kur r a d o p a p i l d y m . Kariniai emlapiai b u v o laikomi d i d e l j e p a s l a p t y j e ir a p s a u g o j e , o ia v i e n a s dingo. Kilo d i d i a u s i a s t r i u k m a s , K a u n o l a k n t a r d y m a s , bet g a l nesurado.

PASKUTINIS

PASIMATYMAS

M u m s v i s laik b u v o n e r a m u , k a d n e g a u n a m e j o k i o s inios i T a u r o " a p y g a r d o s . Kas uv, j a u inom, bet j u k liko g y v . Seni r y i a i ekist dar n e p a l i e s t i pas O n u t U r b o n a v i i t . T i k r i n a m kas s a v a i t , bet nieko nra. Su Litu r y t u r i m e n o r m a l , o su T a u r o " a p y g a r d a t y l a . V i e n a m e r y i o p u n k t e b u v o u v i m a s . uvo p a r t i z a n a s 106-

P a v a s a r i s , u v i m o p r i e a s t i s liko n e i a i k i n t a , g a l s u t a pimas, g a l i d a v y s t . V i e n dien ilvinas per r y g a u n a l a i k . Skirmant a s p e r s k a i t s sako, k a d a t s i l i e p i V a k a r i m e s t i e j i , e i n a m s u s i t i k t i S p y g l . S u s i t i k i m a s a l i a ilavoto, m a n tie k r a t a i nra g e r a i inomi. D a u g kart teko praeiti, b e t s u g y v e n t o j a i s paini n e t u r j a u . S p y g l r a d o m e laukiant sutartoje vietoje. Skirmantas sutvarko visus r e i k a l u s ir g r t a m s a v o k r a t . S p e i g a s s a k o : U e i n a m pas k i n i n k , v i s a i pakeliui, prie Garliav o s mikelio. U j m u d u su S k i r m a n t u p a s i l i e k a m lauke, o kiti sueina v i d . S p e i g a s i j s i k a m b a r i o s a k o : Juozai, y r a t a v o m a m a . S k i r m a n t a s p a i r j o per l a n g , n u b r a u k a a r ir sako: Geriau nesirodysiu, m a m a i b u s tik d a u g i a u s k a u s mo. S p e i g u i liep p a s a k y t i , k a d g y v a s ir s v e i k a s . I l g a i J u o z a s i r j o s a v o m a m , kuri s t o v j o prie a t i d e n g t o l a n g o ir n e p a g a l v o j o , k a d s n u s iri j paskutin k a r t . To kininko p a v a r d s neinau, tik inau, k a d netoliese b u v u s i S k i r m a n t o t v i k . Tai b u v o 1951 m. r u g p j i o mnes. J u o z a s a p s i d i a u g , k a d g a v o p a m a t y t i main po keleto met ir k a d g a l j o s u s i t i k t i su i m e s t a i s i a i s i V a k a r . Tik n e n u j a u t , k a d r y i o a t s i r a d i m a s j a m ne mirt nuo s a v o d r a u g o . Gr s a v o k r a t , i s i s k y r m e . J u o z a s iugdinisK a r y s , V y t a s K u z m i c k a s - B a l t r u s ir K l e m e n s a s S t a i o k a s n u j o netoliese kit s l p t u v . M e s t r i s e J u o z a s Luka-Skirmantas-Daumantas, Algis ermuknis-ilvinas ir a, P o v i l a s P e i u l a i t i s - L a k t i n g a l a p a j i e s i o s l p t u v . P a i l s j plaiai a p t a r m e p r a e i t i e s ir d a b a r t i e s p a r t i z a n g y v e n i m o r e i k a l u s . Mes v i s i t r y s nuo pat p i r m j dien p a r t i z a n u o s e , g e r a i i n o m e v i s padt. ilvinas i Geleinio V i l k o " , o a i Biruts rinktins, d a u g i a u reikal turjs su Tauro" apygardos vadovybe, su jais tekdavo k a r t u g y v e n t i , bet i a n d i e n j a u j nra, v i s i uv. Kiek p r i s i m e n u , 1947 m. p a v a s a r , k a r t u g y v e n a n t Kampiki k a i m e pas On K a l v a i t i e n a p y g a r d o s t a b o leitenantui R y m a n t u i , m a j o r u i kapelionui J u s t i n u i Lele i u i - G r a f u i ir T a u r o " a p y g a r d o s v a d u i vejui, b u v o ruo i a m i p a r t i z a n a t s t o v a i usien. J a u t a d a b u v o a p t a r t a , k a d g e r a i bt turti a t s t o v u s i e n y j e i p a r t i z a n g r e t , 107-

k u r i s inot v i s padt m s t v y n j e ir t v a r k y t v i s u s kovojanios Lietuvos reikalus, palaikyt ry su partizanais. Skirmantui su K a z i m i e r u P y p l i u - M a y l i u p a v y k o pasiekti V a k a r u s . K l a u s i u , kodl a b u d u g r o t ? J u k V a k a r u o s e k o v o j a n i o s L i e t u v o s a t s t o v o neliko, o L i e t u v o j e p a r t i z a n i n kova dar n e s i b a i g u s i . Skirmantas, matydamas,, k a d a v i s k inau, p r a d j o p l a i a u pasakoti apie kai kuri V a k a r o r g a n i z a c i j v a d o v nepriimtin v e i k l . Bnant Vakaruose, pavyko sudaryti ieivijos v y r i a u s y b d a r b u i dl Lietuvos i l a i s v i n i m o , bet ji t a r p u s a v y j e l a b a i n e s u t a r . I v y k d a m a s Lietuv, S k i r m a n t a s g a l i o j s asmen ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) , k u r i s t v a r k y t v i s u s p a r tizan r e i k a l u s . Kai g r s K. P y p l y - M a y l i s uvo, teko ir S k i r m a n t u i g r t i . Kai kuri i e i v i j o s o r g a n i z a c i j v a d o v a i p r a d j o j a m p r i e k a i t a u t i , skleisti kalbas, k a d j i s , p a l i k s kovojanius draugus, ramiai tns Vakaruose. T a i g i s u t v a r k v i s u s r e i k a l u s , vl i e k o s i m e keli, kaip p r a l a u t i g e l e i n u d a n g , m a n a u , r a s i m e i e i t , paskutin kart k a l b j o S k i r m a n t a s . Kaip teko patirti, jei J u o z a s L u k a - S k i r m a n t a s nebt g r s , i e i v i j o s r e i k a l a i bt p a k r y p g e r a linkme. Bt v e i k s ir i e i v i j o s b e n d r a s i l a i s v i n i m o komitetas, k a i p L i e t u v o j e veik L i e t u v o s L a i s v s Kovos S j d i s L L K S . B e n d r a s komitetas i e i v i j o j e k a k a m buvo n e n a u d i n g a s , r e i k j o terorizuoti ir s k a l d y t i . I e i v i j o s n e s u t a r i m a s tsiasi iki i dien. A t s k i r o s o r g a n i z a c i j o s , atskiri pareikimai, atskiros r e z o l i u c i j o s , atskiri usienio v y r i a u s y b i s v e i k i n i m a i ir taip toliau. Liks tiktai v i e n a s b e n d r a s r e i k a l a s auk r i n k i m a s v a r d a n tos k o v o j a n i o s Lietuv o s , kuri k o v o j o ir k o v o j a vien viena.

IDAVYST

1951 m. r u g p j i o p a b a i g o j e S k i r m a n t a s per S p y g l g a v o l a i k . R y i o punktas, n u s t a t y t a s V a k a r u o s e , b u v o pas M a i n s k . T r y t u r j o B t n a s ir K u k a u s k a s . Kas t a m e l a i k e b u v o r a y t a , neinau, desant r e i k a l u s t v a r k s i p a t s S k i r m a n t a s . Tik tiek t e p a s a k : Na, vien k a r t atsiliep, o d a b a r r e i k s susitikti. P a i l s j pora dien, i s i s k y r m e . A, B a l t r u s ir Klem e n s a s i j o m e s u s i t i k t i Doler prie ruden, o S k i r m a n 108-

tas, K a r y s ir ilvinas n u j o link I l a u o t v a r k y t i g a u t o ryio r e i k a l u s ir r u o t i s s u s i t i k i m u i . ekistai p a k e i t krat t a k t i k . m d a r y t i s k r a j o j a n ias k r a t a s , kaip m e s v a d i n o m e . B n a v i s a i r a m u , ir staiga pasipila po k a i m ar m i k kelios m a i n o s k a r e i v i , p a d a r o s m u l k i k r a t ir i v a i u o j a . Paskui k i t a m e k r a t e tokios pat k r a t o s k a r t o j a s i . Ir taip be p e r s t o j o . V i r u j e dienoti n e g a l i m a , neinia, k a d a t p a s a l p a t e k s i . Gyvenimas labai p a s u n k j o . D a u g u m a s kinink, pas k u r i u o s g y v e n o m e , iveti, kiti aretuoti. Kurie dar lik nepaliesti, taikosi prie g y v e n i m o . V a k a r k a l b o s k a d t u o j a u b s i t e laisvi, tik laikykits, j a u v i s i e m s g r i s o . Ir kaip l a i k y t i s ? Kazl R d o s m i k e r a d o m e laukiant B a r s u k , Kar ir Doler. Biruts r i n k t i n s i v i s o lik tik ei p a r t i z a n a i , kiti j a u u v . Jokio r y i o i T a u r o " a p y g a r d o s negirdti. N u t a r m e ruden d a u g i a u jo neiekoti. T u r i m e g e r r y su s r i t i e s v a d u Litu. algirieiai g y v i , t e g u l jie rpinasi, n u s t a t r y i o p u n k t u s , o mes a t s i l i e p s i m . A p t a r v i s u s r e i k a l u s , n u s t a t r y i o punktus, v a k a r e , p a s i m e l d u u v u s i u s , g r t a m s a v o b s t i n e s . P r a d s i m r u o t i s iemos gyvenimui. Raniavos kaime nutariam ilgai negyventi, nes V y t a s Kuzmickas i to k r a t o y r a s t o j s p a r t i z a n u s . Be to, ir taip per ilgai s u k i n j a m s i a m e k r a t e . S u r a n d a m viet P a k u o n i o v a l s . Girnink kaime. P r a d j o m r u o t i s s l p t u v iemai v i s a i lauke, b u v u s i o j e bulvi duobje, k a d nebt k a i m y n tarimo. Dirbame naktim i s . K r a t a s m u m s nra g e r a i inomas, o to k r a t o partizanai uv. Gaunu p r a n e i m nuo ilvino, k a d niekur n e i v y k i a u , n e s b s i u r e i k a l i n g a s . L i n k j i m a i nuo Lito. S u p r a t a u , k a d j i s b u v o s u s i t i k s Piet srities v a d Lit. Kaip b u v o p r a n e t a , k a d niekur n e i v y k i a u , kur laik l a i k i a u s i p a j i e s i o s l p t u v j e . 1951 m. r u g p j i o 4 d. g a u n u s l a p t u i f r u S k i r m a n t o r a y t laikut, k a d btinai turiu a t v y k t i s u t a r t viet prie Oio k v a r t a l o r u g p j i o 4 d., 16 val. Laiko l a b a i m a a i belik, o reikia eiti per P a g i r i ir I l g a k i e m i o k a i m u s . Dien ilg g i n k l n e t i s nra kaip, t a d n u t a r i a u eiti su t r u m p u . V y t a s Milinas sutiko paveti, v a i u o j a m kaip kolchozninkai. P e r v a i u o j a m K a u n o Prien plent, ir P a g i r i m i k e l y j e s u l t a v e i m a s . A , p a l i k s tok t r a n s p o r t , p a t r a u k i u per l a u k u s link Grab a v o s miko. A t j s s u t a r t v i e t , j a u r a d a u l a u k i a n i u s S k i r m a n t , Kar, ilvin, S p e i g , S p y g l ir Pipir. Skir109-

m a n t a s v i s i e m s p r a n e a , k a d i a n d i e n s u t a r t u laiku numatytas susitikimas su vienu i Vakar imestu desantu, k u r i s a t s i a u k per V a k a r u o s e j a m duot r y . Susitikim a s b u s a l i a M a u r u i , iln kaime, pas k i n i n k emait. Ten a t e i s r y i n i n k a s , ir e i s i m e s u s i t i k i m . jome k e t u r i e s e S k i r m a n t a s , L a k t i n g a l a , S p y g l y s ir Pipiras. A t j a u tik su pistoletu, tad pasiimu r u s i k a u t o m a t i ilvino. Iki v a k a r o dar laiko buvo. Pipiras n u s i v e d pas kinink, g y v e n a n t mike, prie I l g a k i e m i o ir G r a b a v o s kelio, kiek u v a l g y t i . J a u v a k a r a s , v i s i keturi p a t r a u k i a m m i k u link J u r a g i mokyklos. P e r j u s geleinkel ir K a u n o M a r i j a m p o l s plent, netoli ir emaiio s o d y b a . Man tos v i e t o v s g e r a i inomos nuo v a i k y s t s . A p lenkiam K e t u r a k i o s o d y b , kur g y v e n o ekist s a u g o m a s nuo p a r t i z a n m o k y t o j a s S t e p o n a v i i u s . J i s b u v o s k u n ds S t a n i s l o v A n d r i u , kur ekistai l a b a i kankino. Atj o m e prie emaiio s o d y b o s j a u g e r a i s u t e m u s , r a d o m e ryininkus. Vienas ryininkas buvo Spyglio gerai inomas M a i n s k a s , per kur b u v o s u t a r t a s usienio r y y s , o antr a s i s a t s i s t a s i m e s t o d e s a n t o K u k a u s k o , su kuriuo ir eisim susitikti. A lieku lauke, S p y g l y s s u S k i r m a n t u p a siima K u k a u s k o r y i n i n k , n u s i v e d a k a m b a r a p k l a u s i nti. Gerai a p k l a u s i n j , i t a r d , p a s i a u k i a m a n e . P a g a l emlap s u s i t i k i m o vieta n u s t a t y t a prie N a v y n o s m i kelio, nuo emaiio s o d y b o s m a d a u g keturi kilometrai. A k l a u s i u K u k a u s k o r y i n i n k o , kodl toje v i e t o j e susitikimas? R y i n i n k a s a t s a k o , k a d ia g e r i a u s i a s a t j i m a s per m i k u s . S k i r m a n t u i a t n e t a s l a i k a s nuo K u k a u s k o , kur p e r s k a i t s , S k i r m a n t a s kvieia m a n e kiem pasitarti. A s a k a u , k a d m a n ta vieta prie B a r t u p s upelio i n o m a , v i s laik pro ten e i d a v o m e Kazl R d o s m i k u s . Skirm a n t a s sako, k a d l a i k a s tikrai Dzyko, V a k a r u o s e j taip. v a d i n d a v o m , kitas taip p a r a y t i n e g a l j o , n e s t o v i s k o neino. Na, g e r a i , einam s u s i t i k i m . P a a u k i u i kambario Spygl su Kukausko ryininku. Klausiu ryininko, k u r i u o algirio m i k o k r a t u a t j s . S a k o , , n u o P a r " . Tai d a b a r ir v e s k , o jei u v e s i ant ekist, t a u pirma a u t o m a t o s e r i j a , p a g r a s i n u . A s a k a u pirma eiti r y i n i n k u i , o paskui m a n e e i n a S p y g l y s , Pipiras, o p a s k i a u s i a i S k i r m a n t a s su Mainsku.. Naktis labai t a m s i , d u l k n o j a s m u l k u s lietus. Einu v i s laik p a s i r u o s . P r i j o m e GarliavosPar viekel. S a k a u tam r y i n i n k u i : 110-

J a u B a r t u p s upelis, kur rodei e m l a p y j e . P a g a l t a v o n u r o d y m n u k r y p o m on, n e g e r a i vedi. R y i n i n k a s a t s a k o , k a d s u s i t i k i m a s u kininko, prie m i k o . K l a u s i u , ar u Kairaiio s o d y b o s , pro kurio sod eina B a r t u p s upelio v a g a . A t s i v a r a u j ties Kairaiio s o d y b a ir s a k a u : J e i g u dien jai, turi inoti. Sako, k a d d a b a r i n s a l i a griovio, prie mikelio. P r a e i n a m Kairaiio s o d y b ir p r i e i n a m n u g r i a u t b u v u s i Pauos sodyb. Kukausko ryininkas aikina, kad jau dabar gerai ins. Sustojam. Mane pasiaukia Skirmantas ir s a k o dar p a r a y s i s laikut, k a d bt tikrai. A nusiimu p a l a p i n , m u d u s u S k i r m a n t u a t s i t p u s i d e n g i a m , i b i n t u v l i u p a s v i e i u , o S k i r m a n t a s r a o laikut, apie k kalbj su Kukausku Vakaruose kakokiame restorane. S k i r m a n t a s p r a o K u k a u s k o a t s a k y t i t k a l b . P a d u o d u laikut K u k a u s k o r y i n i n k u i , k a d nunet p a i a m Kuk a u s k u i . Mes p r a s i s k i r s t l a u k i a m . Grta r y i n i n k a s s u Kukausko laiku. Vl usidengiam palapine, pavieiu, S k i r m a n t a s p e r s k a i t o ir s a k o : Atsak teisingai. Pagalvojs vl s a k o , eisim mudu, P o v i l a i . Jei j i s n e i d a v , tai s u s i t i k s i m , o jei iduoti, sim. S k i r m a n t a s u s i v e d a v o k i k a u t o m a t ir s a k o K u k a u s ko r y i n i n k u i : V e s k , j e i g u u v e s i ant ekist, p a t s pirmas g a u s i . K u k a u s k o r y i n i n k a s eina pirmas, o mudu paskui. S k i r m a n t a s , a t s i s u k s S p y g l ir Pipir, dar p r i d u r i a : J s likite ia pasiruo. S k i r m a n t a s m a n liepia d a u g i a u l a i k y t i s k a i r i a m e one, kad n e b t u m e kartu. P a s p a r t i n s i n g s n , paeinu kair on. V i e t o v labai n e l y g i , a r i m a s t r a k t o r i a u s i v a i n t a s , visur vanduo. P r i j s netoli miko, S k i r m a n t a s k l a u s i a : Dzykai, ar tu ia? A t s i l i e p k a k o k s n e p a s t a m a s b a l s a s . S k i r m a n t a s sur i k o u g n i e s ! " Ir pirmas paleido a u t o m a t o s e r i j . Ir tuo momentu pasipila k a r e i v i a u t o m a t s e r i j o s v i s a i prie m s . A , k r i s d a m a s ant ems, p a l e i d a u kelis v i u s , o vir m a n s j a u s p i e i u s kulk ir k a r t u k y l a r a k e t o s . Dar g u l i u p u r v y n e , laukiu n u s i l e i d i a n t r a k e t . R a k e t o m s nus i l e i d u s , oku t r a u k t i s a t g a l . P a b g u s vl r a k e t o s , ir a t i d e n g i a m a n e v i s u g n . Vl krintu p u r v y n , priges u s r a k e t o m s , vl k y l u . M a t a u m a n e v e j a s i . P a k i l s 111-

s p a u d i u a u t o m a t , tas klekt, neveikia, pilnas p u r v o . Kiek g a l d a m a s b g u per arim link Kairaiio s o d y b o s . m a n e a u d o ir keli k a r e i v i a i v e j a s i . Kai r a k e t o s apvieia, krintu a r i m , v i s a s p u r v i n a s , m a a i skiriuosi nuo arimo. A u t o m a t u s i k a b i n u ant peties, i s i t r a u k i u i k a b r o s pistolet. J a u netoli Kairaiio trobesiai, s u k a u p s v i s a s j g a s , s m u n k u kiem, o pro m a n e p r a b g a keletas k a r e i v i . A u k a m p o t v a r t o d a i r a u s i , raket n e a p v i e s tas. Tuo momentu b e s i v e j a n i u s k a r e i v i u s p r a d j o kiti a u d y t i . A Kairaiio kieme, o k a r e i v i a i t a r p u s a v y j e pilasi kaip reikiant. P r a d j o r a k e t a s leisti v i s a m e k r a t e , o i tos vietos, kur b u v o m u m s p a s a l a , v i s laik i a u n a vien ali, t r i s r a u d o n a s . S u p r a n t u , k a d v i e n a s u v o trys pabgo. Kiek t u r d a m a s j g , t r a u k i u o s i link G a r l i a v o s P a r viekelio, o v i e k e l i u v a i u o j a d a u g m a i n link Par. Nuo Kairaiio j a u niekas m a n s n e b e a p a u d o , pris i d e n g d a m a s medi e l i a i s , pasiekiu v i e k e l . Kai raketos a p v i e i a , m a t a u v i e k e l y j e ustatyta sargyba. P r i l i a u s viekel, g u l i u . Kad veikt a u t o m a t a s , bt s a u g i a u . O k a r e i v i a i dar t a r p s a v s a u d o s i , ir d i d e l i s t r i u k m a s . V i s a m e k r a t e b e p e r s t o j o raket s i e t y n a s . Nuo G a r l i a v o s link P a r a t v a i u o j a d a u g dengt m a i n , m a n e a p v i e i a . P a s i t r a u k i u truput a r i m , ten s u s i l y g i n a u s u eme, nes v i s a s p u r v i n a s . M a i n o s p r a v a i a v o , a p s t o j o a u d y m a s . S a r g y b i n i s , s t o v j s netoli m a n s , nu j o pas kit usirkyti. Tuo m o m e n t u p e r l i a u i u v i e k e l , dar kiek toliau p a l i a u s , nueinu link algirio mikelio. Raketos kyla, ir v i s viena alia ,trys r a u d o n o s . Kas u v s ? P a j s dar toliau, b a l o j e n u s i p l o v i a u a u t o m a t , a p s i p l o v i a u r a n k a s , a t s i g r i a u kelis g u r k n i u s . T u r d a m a s k i e n j e bonkut ibalo, p a s i t a k i a u bat p a d u s , k a d nesekt s u u n i m i s , ir t r a u k i u link T v a r k i k i kaimo su p a r u o t u pistoletu. P r i e m a n e k y l a r a k e t o s , bet eiti reikia, t a m e k r a t e nepasiliksi, ryt b u s didiuls k r a t o s . A t e i n u t i e s J u r a g i K a e r g i n s v i e k e l i u , ten p a s t a t y t a s a r g y b a , ir v i s laik r a k e t o s . Vl, p r i l i a u s prie viekelio, l a u k i u momento. M a t a u , k a d keli k a r e i v i a i stovi toliau, kai raketos u g s t a , p e r l i a u i u viekel ir p a k i l s n u s k u b u link Sidikio s o d y b o s . J a u e s u netoli K a u n o M a r i j a m p o l s plento. Ten vl pilna m a i n , v i e n o s stovi, kitos v a i u o j a link M a r i j a m pols. Vl sdiu netoli plento, prie s n i e g t v o r s k r v o s , ir laukiu momento. P r a d e d a s k a u d t i dein on, n o r s 112-

s u e i d i m o n e j a u i u . S k a u d a i v i d a u s . Matyt, b u v a u per d a u g u d u s s . P r i s i t a i k s p e r l i a u i u ir plent. R a k e t o s prie P a r b e p e r s t o j o v i s k y l a t r y s r a u d o n o s . A i k u , S k i r m a n t a s u v s , bet kain kaip S p y g l y s ir Pipiras. Pag a l raket enkl jie turt bti p a s i t r a u k . E i n a n t link R a n i a v o s kaimo, p r a d j o dar l a b i a u s k a u d t i on, net n e g a l i u kvpuoti. J a u ne t o l i a u s i a i rytas, i a i p taip pasiekiu R a n i a v o s k a i m , netoli V l a d o e r n e c k i o s o d y b o s . erneckis n e m i e g o j o , n e s inojo, k a d k a k u r esu i j s , o ia v i s a s k r a t a s n u s t a s r a k e t o m i s . erneckis, p a m a t s m a n e s u n k i a i einant link J i e s i o s , u k a l b i n o ir n u v e d s l p t u v . Kelias dienas l a b a i b l o g a i j a u i a u s i , a t s i k o s d a mas k r a u j u , bet p a m a u v i s k a s p r a j o . Greitai pasiuniau p r a n e i m Piet s r i t i e s v a d u i Litui apie v i s padt dl J u o z o L u k o s - S k i r m a n t o - D a u m a n t o uvimo. S u i n o j a u , k a d S p y g l y s ir Pipiras l a i m i n g a i paspruko, n e s i t r a u k a t g a l , bet b g o pirmyn N a v y n o s mikel. Nakt s u s i m a i s u k a r e i v i a i s , kuri b u v o v i s u r pilna. Kai k a r e i v i a i t a r p u s a v y j e s u s i a u d , v i s a s d m e s y s b u v o n u k r e i p t a s k a u t y n i viet. Liko p a s l a p t y j e , ar tuomet Demonas j a u dirbo ekist n a u d a i ar ne. Nuo p a v a s a r i o iki r u d e n s su Demonu neb u v o jokio ryio. Po S k i r m a n t o uvimo, s p a l i o mn, g a u nu p r a n e i m per O n u t U r b o n a v i i t , k a d m a n per r y i o punkt yra l a i k a s . K l e m e n s a s p a r n e a laikut nuo Demono, j i s n o r s greitai susitikti. Rao, k a d a n k s i a u s i u n t s r y i u s , bet i m s n e g a v s jokio a t s a k y m o . R a o , k a d bet kokiomis g a l i m y b m i s nori susitikti. V i s i nutariam, t e g u l a t v a i u o j a pas O n u t U r b o n a v i i t , o paskui p a s i i m s i m . O n u t Demonas j a u ino. P a r a a u Demonui laik ir n u r o d a u , kaip g a l i m e susitikti, p r a a u ateiti, n e s n e g a l i u , s e r g u . Demono r y i n i n k a s laik pasim. G a u n u ini, k a d Demonas a t v a i a v s l a u k i a . S u t a r i a m s u s i t i k t i per V l a d erneck. s u s i t i k i m Demonas a t j o vienas,, a t j o m ir m u d u su K l e m e n s u . P i r m i a u s i a Demono k l a u s i u : Kaip suprasti, kad nuo p a v a s a r i o n e g a v o m e jokios inios,o d a b a r , k a d a u v o S k i r m a n t a s , a t s i r a d a i ? Demonas n u s t e b s : Ar j s m a n e k a l t i n a t S k i r m a n t o u v i m u ? Mes jo nekaltinom; nes j i d a v K u k a u s k a s , bet j i s inojo, k a d K u k a u s k a s y r a d i n g s , ir n e d a v j o k i o s inios. Demonas s a k o s i u n t s kelis k a r t u s r y i n i n k u s , bet a t s a kymo n e g a v s . Taip ir liko n e a i k u . M a n o r y i a i su Beru, Dmu, igonu ir T r u m p i u nutrk, bet inom, kad jie 113-

uv. S l p t u v j e laukia ilvinas ir K a r y s , jie nesirodo Demonui. Demonui s a k a u , k a d v a k a r j a m reiks eiti pas s r i t i e s v a d Lit, btinai s a k y t a p r i s i s t a t y t i . V a k a r e i l v i n a s i s i v e d Demon pas Lit link P r i e n .

KAS

MUS

RM

IR

GLAUD

1951 m. lapkriio mnes, po Demono a p s i l a n k y m o R a n i a v o s kaime, p r a d j o s i a u s t i ekistai. Dienomis ir v a k a r a i s pas k i n i n k u s p r a d j o r o d y t i s n e m a t y t i m o n s n i p a i , y p a pas tuos, kurie m u s rm. V i e n i k l a u s i a kelio, kiti kokios n e g i r d t o s p a v a r d s , o dar kiti v a k a r a i s lenda t r o b e s i u s a p s i n a k v o t i . Po v i s v y k i m e s likome nep a s i r u o iemai. S l p t u v ioki toki t u r j o m e , bet m a i s t o iemai v i s a i nepasirpin. Kart p a v a s a r , p r i e i e i d a m i i to k r a t o , V y t a s Kuzm i c k a s su K l e m e n s u Staioku s u g a l v o j o nueiti s a v o t v i k . Geriau a p s i d a i r i J i e s i o s lait ir nieko n e m a t y dami, j i e d u i j o su t r u m p a i s g i n k l a i s . N e s p j o eiti k i e m , o j a u j u o s s u p a ekistai aplink t r o b e s i u s . Kuzmicko s o d y b a ant s t a t a u s kalniuko, kol ekistai a t b g o , jie s p j o p a s i t r a u k t i link R a n i a v o s kaimo. P r a d j o s m a r k i a i a u dyti ir K l e m e n s u i p e r o v k o j , bet k a u l o neliet. Pasitrauk laimingai. O a, sulauks vakaro, pasimiau s a v o ir j g i n k l u s ir p a s i t r a u k i a u J u o d g i r s mikel. V a k a r e s u s i t i k o m p a s k i r t o j e v i e t o j e . ekistai s m a r k i a i sek t k r a t , nes j a u iduota. P o io v y k i o p r a s i d j o a r e t a i K a n i a v o s kaime. B u v o suimti t r y s broliai A n t a n a s , A l g i s ir V y t a s Milinai, Elena K e t u r a k a i t , J a n Kuzmick a i t , Gen e r n i a u s k a i t ir r y i n i n k Ona U r b o n a v i i t . P e r t a r d y m u s i a i k j o , kad per d i d i s i a s k r a t a s m e s r a m i a i p r a l e i d o m e v a s a r J i e s i o s k r a n t u o s e . Tik s a u g u mas n e s u i n o j o , kas toks b u v o J u r g i s . Po S k i r m a n t o uvim o paskelbme, k a d J u r g i s b u v o B r a z a i t i s - B a r s u k a s , n e s ir tas kai k a d a n e i o j o b a r z d . P e r j g y v e n t i P a k u o n i o v a l s . Girnink k a i m , m u d u s u B a l t r u m i i P a d a i n u p i o k a i m o i iveto V i k t o r o Drlios v a l d i k o kio p a m m k e t u r i a s k a r v e s , taip a p s i r p i n o m m a i s t u iemai. 1952 m. iem p r a l e i d o m s u n k i a i , m a a i i e i d a v o m v i r , v i s laik l i n d j o m e s l p t u v j e . S n i e g o b u v o l a b a i d a u g , o ekistai s i a u t j o be p e r s t o j o , n u j a u t , k a d m e s p e r s i k l t k r a t , tik n e i n o j o kur. S u l a u k p a v a s a r i o , a n k s t i i j o m , bet s m a r k i a i apsirikom. Kovo p a b a i g o j e J 14

g e r a i p a s n i g o ir teko tnoti be m a i s t o G r a b a v o s m i k e kol g a l j o m b e p d s a k v a i k i o t i . P a j u d j p r a d j o m e s u s i s i e k t i per r y i o p u n k t u s , kas kur e s a m e . P a l i k o m e laikut ilvinui, k a d m e s j a u b u v o m ties Oio b s t i n e ir ijom Kazl R u d o s iemkelio m i k . Ten s u s i r i n k o m e i Biruts r i n k t i n s v o s e i : J u r g i s B r a z a i t i s - B a r s u k a s , K a z y s Ruseckas-Doleris, J u o z a s K n a y s - K a r y s , V y t a s Kuzm i c k a s - B a l t r u s , K l e m e n s a s S t a i o k a s ir a , P o v i l a s Peiul a i t i s - L a k t i n g a l a . O a n k s i a u iemkelio m i k e p a v a s a r s u s i r i n k d a v o m e keli d e i m t u k a i birutiei. D e j a , v i s i j a u uv. M i n t y s e p r i s i m i n m e , k a d v i e n a s po kito v a m u t v y n . O k o k s m s likimas dar l a u k i a ? Dievas teino. iemkelio p e l k y n a s nuo seno tv, protvi v a d i n a m a sukilli n a m a i s . Ten laiksi 1863 m. L i e t u v o s s u k i l l i a i . I sen moni p a s a k o j i m inome, k a d n e m a a i sukilli b u v o p a l a i d o t a k a l n e l y j e , v a d i n a m a m e R i e v u t s . Ir vl 1945 m. v a s a r i o mn. ia a t g u l A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o p a r t i z a n a i . 1944 m. r u s a m s g r u s Lietuv, iemkelio p e l k y n a s vl tapo lietuvio n a m a i s . Ten s u s i r i n k d a v o , i p l a t a u s k r a t o briai v y r , kuri lauk soviet kariuomen ir t a r y b i n i s teroras. Ten p r a d j o o r g a n i z u o t i s pirmieji p a r t i z a n briai p a s i p r i e i n i m u i p r i e r a u d o n j okup a n t . Ten b u v o duotos pirmosiosios p r i e s a i k o s ; p r a d t i leisti a t s i a u k i m a i p r i e o k u p a n t ir jo p a k a l i k u s , k a d mest p a r d a v i n j lietuvi t a u t . iemkelio pelkyne, a n t Rievui kalnelio, 1945 m. iem b u v o r e n g t o s t r y s didels emins, p u s i a u k a s t o s em, k u r i o s e laiksi per e i a s d e i m t p a r t i z a n . D a r a n t emines, k a s a n t k a l n i u k , keliose v i e t o s e b u v o rasti moni p a l a i k a i . V i s i k a i pasitvirtino sen moni p a s a k o j i m a i , k a d iemkelio p e l k y n a s n a m a i n e l a i m s itiktam lietuviui. 1945 m. v a s a r i o mn. iemkelio k a u t v n s buvo pirmosios S u v a l k i j o s k r a t e . T a d a u v o penkiolika p a r t i z a n . Tai buvo pirmasis k r i k t a s tiems, kas p a s i r u o s ginti Tv y n . iemkelio p e l k y n a s kiekvien to k r a t o p a r t i z a n iem a l d , p a v a s a r , ruden m a u d , o v a s a r uodaiskankino, bet p r i g l a u d ir s l p v i s u s nuo okupanto. iandien L i e t u v a turi bti d k i n g a t k r a t g y v e n t o j a m s u j d r s ir p a s i v e n t i m . J i e r m ginkluot, kov, r i z i k u o d a m i s a v o g y v y b e , n e m a i a u u k o v o j a n ius su g i n k l u . Niekada i j neteko igirsti, kad j a u p a v a r g o m , tik s a k y d a v o : O, Dieve, kiek j s maai jau. beliko!" 115-

Tie mik ir p a m i k i kininkai tada labai s u n k i a i g y v e n o , bet n e d e j a v o . V i s laik k r a t o s , v o g i m a i , a r e t a i ir visoki provokatori g a u j o s , bet mons nepalo, d a u g tviriau laiksi u tuos, kurie g y v e n o pasituriniai, a r i a u miest a r prie g e r e s n i o s u s i s i e k i m o . A t j n a s s t e n g s i g y v e n d i n t i s a v o k s l u s p a g a l k Lietuva b e l i e t u v i o ! " Bet Lietuva nepalo. mons v i s laik rm p a r t i z a n u s ir j i e m s p a d j o , kol tik tssi r e z i s t e n c i n kova.

TARIMAS

DIDJA

Gr i iemkelio miko, r a d o m ilvino l a i k , kad b t i n a s s u s i t i k i m a s G r a b a v o s mike. P e r n a k v o j pas Jon P a r ant t v a r t o , kur b u v o n u o l a t i n m s n a k v y n s u e i g a , v a k a r e i j o m e s u s i t i k i m . Ryt s u s i t i k o m e S p e i g , S p y g l , P r a n u k , ilvin, Kar, Pipir. Geleinio V i l k o " r i n k t i n s dar buvo d a u g i a u lik. ilvinas a t n e s r i t i e s v a d o Lito l a i k , kad kuo skubiau p a r p i n t u m e s p a u d a i p o p i e r i a u s ir da, nes neturi kuo leisti l a i k r a t u k o P a r t i z a n a s " . J i s b u v o l e i d i a m a s Piet s r i t i e s p a r t i z a n v a r d u . T a u r o " a p y g a r d o s laikratukas L a i s v s v a l g a s " , Saidokui d i n g u s , 1951 m e t a i s u s i d a r , leidjai v i s i uv. Liko v i e n a s p a g r i n d i n i s laikr a t u k a s Piet s r i t i e s P a r t i z a n a s " . Pas m a n e dar b u v o lik p o p i e r i a u s a t s a r g . J i s b u v o p a l i k t a s iveto kininko Jono Povilaiio n a m u o s e , sutiestas ant t v a r t o po i a u d a i s . Kit v a k a r p a t i k r i n a m e popieri, r a n d a m e j g e r a i i s i l a i k i u s , tik kai kur pels p a s i d a r b a v u s i o s , bet dar uteks Litui. iuo momentu labai s u n k u g a u t i r a o m o s m e d i a g o s , y p a ekistai labai k o n t r o l i u o j a . A t s a r g uteks pusei met, o v l i a u irs i m . A t s i n e G r a b a v o s m i k , popieri s u r i u o j a m e . P a s k u i s u t v a r k o m r y i u s , kad r e i k a l u i e s a n t , g r e i t a i susitiktume. I T a u r o " a p y g a r d o s dar n v i e n a s n e g a v o m e ryio. P e r n a i , kai b u v o m e s u s i t i k Demon, j i s man p a s a k s a v o r y i n i n k , bet nuo jo j o k i o s inios nra. Ir Litas j o k i o s inios neturi i T a u r o " a p y g a r d o s . P e r n a i per s u s i t i k i m Litas Demon p a s k y r laikinai eiti T a u r o " a p y g a r d o s v a d o p a r e i g a s . Bet nei v a d o , nei r y i o negirdti. Kai vad a i s b u v o T i g r a s ir S a i d o k a s , v i s k a s j o p u n k t u a l i a i , o d a b a r k a k a s n e a i k u . Bkime a t s a r g s . 116-

1952 m. birelio mn. g a u n a m e ini, k a d Kazl Rdos m i k u o s e vl didels k r a t o s , y r a k a k a s uv. N e j a u g i uvo B a r s u k a s ar Doleris, nes d a u g i a u tuose m i k u o s e j a u nieko neliko. Siuniu r y i n i n k Doleriui. Gaunu inia, kad Smaili mike, netoli P a r G i r n i n k , u v o B a r s u kas. K a r i u o m e n b u v o a p s t o j u s i iemkelio ir Smaili m i k u s . Aikiai m a t y t i , kad k a k a s b u v o nurods. aud y m a s su p e r t r a u k o m i s j o v i s dien, b a n d a n t prasilauti per linij B a r s u k nukirto. Doleris p e r s p j a , kad dar neitume, dar ten d a u g k a r i u o m e n s . P a s B a r s u k b u v o v i s i a r c h y v a i , s u s i r p i n a u n e j a u g i ir j u o s r a d o ? P a v a s a r j u o s r u o s i s u t v a r k y t i ir pas g e r a i inom kinink ukasti. P a s i t r a u k u s k a r i u o m e n e i , n u j iemkelio m i k , s u r a d o m e paslpt a r c h y v ir i n e m e k a p u s . V l i a u po m a n o a r e t o V y t a s K u z m i c k a s - B a l t r u s j paslp T v a r kiki k a i m e pas A n d r i - J a n k sode, nuo g y v e n a m o n a m o i a u r s pus. V i s a tai s u i n o j a u g r s i Sibiro po d v i d e i m t met. Kaip p a a i k j o , J u r g B r a z a i t - B a r s u k i d a v J u o z a s M a k a u s k a s i P a r kaimo, k u r i s tuomet b u v o S a l i k i g i r i n i n k i j o s e i g u l i u . inojau, k a d ir a n k s i a u J u o z a s Mak a u s k a s buvo n e p a t i k i m a s , p a r t i z a n a i j a m v e d b y l . Bet to k r a t o p a r t i z a n a i j utar, kaip p a s i t a i s i u s , taip pat ir B a r s u k a s . Per m a n o t a r d y m u s s u i n o j a u , k a d J u o z a s M a k a u s k a s b u v s s e n a s u s i m a s k a v s ekist a g e n t a s ir v i s laik j i e m s dirbo. B d a m a s eiguliu, g e r a i inojo v i s mik ir v i e t o v e s . Turime tikr ini, k a d j i s k a r t u su e k i s t a i s p a r i n k o S k i r m a n t o s u K u k a u s k u s u s i t i k i m o viet P a b a r t u p i o kaime. V i e t a tikrai p a r i n k t a p a g a l vietinio m o g a u s n u r o d y m . N e g y v e n d a m a s tokios v i e t o s neinosi. T i e s i o g s p s t a i i trij pusi dideli grioviai, gera a p s a u g a audymui, o pasitraukimui grynas, traktoriaus s u v e r s t a s arimas. ekistai ir p r o v o k a t o r i u s b u v o sitikin, kad kas l y d s S k i r m a n t , g y v a s neieis. V i s a tai p a a i kjo ir pasitvirtino per m a n o t a r d y m . L a i k y d a m i e s i Kazl R d o s m i k u o s e , nuolat t i k r i n a m e r y i o punkt, kur b u v o m e s u t a r su Demonu, bet j o k i o s inios v i s nra. Gaunu laikut nuo ilvino ir Klemenso, kad a t v y k i a u G r a b a v o s m i k , y r a s v a r b i r e i k a l . Paliekam Kar su Doleriu, o m u d u su B a l t r u m n u e i n a m G r a b a v o s m i k , Oio k v a r t a l , kur v i s a d a s u s i t i k d a v o m . Radom a t j u s i u s ilvin ir kitus. ilvinas k l a u s i a , ar turiu ry su Demonu? J a u a n t r a p u s birelio, o r y i o nra, nors sak anksti pavasar atsiusis.
117-

K l e m e n s a s sako, k a d Litas n o r s s u m a n i m s u s i t i k t i . K l e m e n s a s d e j u o j a , k a d s u j u o p a s i m a t y m a i n e l a b a i malons, v i s koki n a u j bd u k r a u n a . V i e n dien V a r n a , kit Kazl Rda, kiekvien k a r t v i s n a u j a s -kratas. Bet n u s i l e i d i a : Gerai, kol v e n t a s P e t r a s i r a y s leidim, dar eisiu. Kur b u v s n e b u v s , s i k i a B a l t r u s : Tau g e r a i , K l e m e n s a i , tu n e l u b u o j i , t a v o abi k o j o s p e r a u t o s , v a i k t a i l y g i a i . Bet k d a r y t i Povilui, kai j a m reikia keverzoti per D z k i j , o jo v i e n a k o j a trumpesn? Taip p a j u o k a v , toliau t a r i a m s . Reikia eiti pas Lit .link Prien miko. V a k a r e a t e i n a m G r a b a v o s kaim pas k i n i n k . is, mus p a m a t s , sako, k a d m u s nori m a t y t i S p e i g a s . Po gero pusvalandio prisistato Speigas ir sako, kad v a k a r p a r j i Prien miko. Ten p r i v a i a v d a u g r u s , v o s n e p a t e k s p s t u s . ilvinas siterp, k a d m e s turim ten e i t i . P e r j o m Klebikio m i k , ten t u r j o m - s u s i t i k t i -Spygl ir k a r t u eiti pas Lit, n e s r e i k j o p a s i r a y t i J u o z o L u k o s u v i m o akt r a p o r t . 1952 m. birelio 23 d. b u v o m e Prien mike, a l i a i l a v o t o . K r a t o s j a u b u v o p r a j u s i o s , bet s l a p u k nip d a r p a k a n k a m a i . Prien mike s u s i r e n k a m keturiolika part i z a n . S p y g l i o brio septyni v y r a i , d a u g i a u s i a n a u j o k a i . M u s a t j o pasitikti Lito t a b o d a r b u o t o j a i : Kelmas ir dar v i e n a s , kurio s l a p y v a r d i o n e p r i s i m e n u . Lito b u v o sak y t a , k a d s u s i t i k i m g a l i ateiti tik S p y g l y s , L a k t i n g a l a , ilvinas, K a r y s ir K l e m e n s a s . A p a s i m i a u B a l t r , k a d n e a t s i s k i r t u m e . Litas m s l a u k g a n a tolokai Prien m i k e , netoli N a v a r kaimo. Mes v i s i su Litu b u v o m e p a s t a m i , tai p i r m i a u s i a ir s u s i t i k o m . Litas sako, k a d n a u j o k v e n g i s , nes t u r s ini, j o g ekistai p a s k y r didel s u m u jo s k r a n d u t . B k i m e a t s a r g s . Litas pirm i a u s i a m a n s k l a u s i a , kaip r y y s s u T a u r o " a p y g a r d a . S a k a u t y l a " . Kaip b u v o m e s u t a r s u Demonu, dar j o k i o s inios n e g a v a u . Litas s a k o g a v s pora l a i k . Vien a m e rao, k a d b u v o a t j s m s iekoti, bet n e r a d s . S a k a u Litui, k a d m e s a t e i n a m i Kazl R d o s m i k , ten v i s laik g y v e n o m e ir i e i d a m i p a l i k o m e Doler. Tikrinom ry, bet niekas n e a t s i l i e p . Man labai keista, anks i a u su S a i d o k u ir k i t a i s v y r a i s j o k i o s p a i n i a v o s nebuvo, o d a b a r kaip u b u r t a . i r v y s g a l neino, bet Demonas t 118-

k r a t g e r a i ino, kaip ir m e s . Tiesa, pernai Demonas, usimin, k a d t u r s n a u j o k , bet a j n e m a i a u . Prie. L u k o s u v i m t y l j o a b u d u su irviu, Demonas prisis t a t tiktai po jo u v i m o . i r v y s r y i o su m u m i s n e t u r j o . Demono br 1951 m. p r i s t a t B t n a s su K u k a u s k u . V i s k g e r a i i n o d a m a s , Demonas j o k i o s inios n e p e r d a v n e i Litui, nei m u m s , kol s u r a d o ry ekistai, o d a b a r vl. tyla. M u m s kilo d a u g n e a i k u m . Litas s a k o : V y r a i , tik bkit a t s a r g s , bet i s i a i k i n t i reikia.

PASKUTINIS

LITO

SAKYMAS

IR

NAUJA

NETEKTIS;

1952 m. birelio 23 dien Piet srities v a d o Lito s a k y m u b u v o m e a t v y k Prien m i k s u s i t i k i m u i . M a j o r a s . Stanikis-Litas pasak kalb. N e l y g i o j e k o v o j e su o k u p a n t u mes j a u p a a u k o j o me apie k e t u r i a s d e i m t t k s t a n i g e r i a u s i L i e t u v o s sn. ir dukr. imtai t k s t a n i m s eim b a d a u j a ir mirta t r e m t y j e ir k a l j i m u o s e . Mes, d a v priesaik Dievui ir Tvynei, k o v o s i m e iki paskutinio k a r i o ir paskutinio ovinio. M u m s niekas n e p a d j o ir n e p a d s , mes t u r i m e v i s k : s u g e b t i , kaip s u g e b j o m e iki iol. B r i u s s u j u n g s i m , . v i e t o j t, k u r i e v a d o v a v o ir uvo, paskirsim n a u j u s , pat y r u s i u s , n o r s ir t m a a i belik. p a r t i z a n g r e t a s priimkit n a u j u s ; tik g e r a i i n o m u s ir p a t i k i m u s a s m e n i s , nes. ekistai v i s o k i a i s b d a i s s t e n g i a s i m s g r e t a s m a i y t i s a v o nip, o paskui m u s s u n a i k i n t i . Neleiskit a p s i g y v e n ti i v e t u o s e kiuose a t v y k u s i a m o k u p a n t u i . Pirmiausiaperspkit, o jei reiks, p a n a u d o k i t ir g i n k l . Taip pat neleiskit kurti kolchoz, n e s ia L i e t u v o s p r a t i s . M a i s t u s t e n k i t s apsirpinti i v a l d i k ki, p a r d u o t u v i . k i ninkai j a u p r i v a r y t i prie bado, d a u g u m a v o s s a v e imaitina. s a k a u i e m s k o v o t o j a m s perimti n u m a t y t a s p a r e i g a s , p a g a l L L K S r e i k a l a v i m nuo 1952 met birelio mn. 23 dienos. I. T a u r o " a p y g a r d o s Geleinio V i l k o " r i n k t i n s kovotoj ilvin skiriu T a u r o " a p y g a r d o s v a l g y b o s virininko p a r e i g o m s . II. T a u r o " a p y g a r d o s Biruts r i n k t i n s Dariaus-Girno t v o n i j o s kovotoj Klemens skiriu Piet s r i t i e s tabo, darbuotoju. 119-

III. T a u r o " a p y g a r d o s Biruts r i n k t i n s Dariaus-Girno t v o n i j o s kovotojui L a k t i n g a l a i s a k a u perimti algirio" r i n k t i n s v a d o p a r e i g a s , a t s t a t y t i r y i u s ir t v a r k . Taip pat v a d o v a u t i ir toliau D a r i a u s G i r n o tvonijai. IV. T a u r o " a p y g a r d o s Geleinio V i l k o " r i n k t i n s kov o t o j S p y g l skiriu T a u r o " a p y g a r d o s Geleinio V i l k o " rinktins vado pareigoms. L L K S Piet S r i t i e s v a d a s Litas 1952. V I . 23 Po s u s i t i k i m o su Litu v i s i g r t a m e s a v o k r a t u s . K l e m e n s a s g r o s u m u m i s , j a m r e i k j o s p a u d a i mediag o s , kuri b u v o pas m u s . P e r j Prien m i k , p r i a r t j o m e prie P r i e l a u k i o eero. S p y g l y s m u m s v i s i e m s k a l b j o , k a d pas j u o s br s t o j o du n a u j o k a i nuo S a s n a v o s , L i e t u v o s vokieiai. V i e n a s inomas, o kitas, jo d r a u g a s , i toliau. P r i t e m u s Prien m i k e a t s i s v e i k i n a m e s u v i s a i s . S p y g l y s su s a v o brio v y r a i s n u j o link ilavoto, o mes d a u g i a u link Ilauo. P r i j Klebikio m i k , n u t a r i a m perdienoti, nes j a u p r a d j o v i s t i ir toliau eiti n e b u v o g a l i m a . ilvinas, u j s pas to m i k o eigul, pasak, kur m e s aps i s t o s i m . Tai b u v o g e r a i inomas ir p a t i k i m a s m o g u s . Gerai p r a v i t u s , a t s i k l s j a u s a r g y b , nes k a i m u o s e lojo u n y s , o kiti dar m i e g o j o . N v i e n a s g e r a i n e i n o j o m io miko, s u g u l m prie didelio raisto. P a s t e b j s k i t a m e o n e r a i s t o e i n a n t br k a r e i v i , p a k e l i u d r a u g u s , s a k y d a m a s b e panikos, n e per t o l i a u s i a i y r a r u s " . V i s i s u k i l p a s i r u o m e k a u t y n m s . Toliau m i k t r a u k t i s nra kaip, n u t a r i a m laukti, kas bus. U keli imt metr v a i u o j a m a i n o s , o m e s to kelio n e i n o j o m . M u m s b e k a l b a n t , p a m a t a u , k a d per t a n k u m y n ateina moteris. A r i a u p r i j u s i painom, k a d tai e i g u l i o dukra, kur p r a j u s i nakt k a l b j o ilvinas. A t j o v e r k d a m a ir s a k o , k a d pilna r u s , pas j u o s n a m u o s e daro k r a t , v i s k v e r i a . Ryt i nam i b g u s i m i k . i n a k t J u o d r a i s t y j e s u a u d v i s m i e g a n t S p y g l i o br k a k o k i e n a u j a i s t o j p a r t i z a n u s L i e t u v o s vokieiai. V i s i e m s s u m i g u s , jie i automat v i s u s ir i k a p o j o , tiktai v i e n a m s u e i s t a m p a v y k o pasprukti, tas v i s k p a p a s a k o j o . M u m s liep toliau neiti, nes v i s u r pilna k a r i u o m e n s , kreia m i k , ir dar kelios m a i n o s n u v a i a v o . Tokia inia m u s labai s u k r t . V o s prie kelias val a n d a s S p y g l y s k a l b j o dl t n a u j o k . V i e n a s i m s
120-

b u v o u s i m i n s , k a d j i e tokie keisti. P r a g u l j o m e t o j e p a i o j e v i e t o j e iki v a k a r o . P r o m u s kelis k a r t u s p r a j o didels g r u p s k a r e i v i , bet k a d a n g i b u v o m e v i s a i prie p a l a u k s ir kelio, dien p r a l e i d o m e be k a u t y n i . Nieko n e r a d , kai kur p a d a r k r a t , p a v a k a r k a r e i v i a i ivaiavo. V a k a r e a t j u s i e i g u l i o dukra p a p a s a k o j o , k a d yra u v ei p a r t i z a n a i , m i n t a s i s , g e r a i inomas V y t a u t a s Menkev i i u s - S p y g l y s , labai t i n k a m a s P r a n u k a s Kiys, k i t u s maiau p a i n u s i A l b i n a s B a n i s l a u s k a s , V i n c a s B r a i n s k a s , V i n c a s N a v i k a , Kostas M a r i u l a i t i s ir S u k e v i i u s . P a b g u s i o ekistai labai iekojo. ekistai inojo, k a d b u v o s u j i m a s , tik neinojo, kuriuo k r a t u kiti_ nujo. Tie du n a u j o k a i vokieiai, kurie b u v o p a s i v a d i n kas ir H a s n e r i s (kokios p a v a r d s i ties n e a i k u ) , l a b a i n o r j o eiti s u s i t i k i m , bet S p y g l y s n e s i v e d . Matyt, j u d a v i n y s buvo s u n a i k i n t i Lit ir k i t u s s e n u s p a r t i z a n u s . G r d a m a s S p y g l y s j u o s v e d s i su s a v i m i , ir tie du vokieiai j u o s s u a u d 1952 m. birelio 2 3 2 4 nakt P r i e n m i k e J u o d r a i s t y j e . T o k r a t o s e n e s n i o a m i a u s m o n s turt g e r a i prisiminti t viet ir v y k , nes u v u s i e j i b u v o i to k r a t o . Mes, s u l a u k v a k a r o , d a u g i a u s i a l a u k a i s p a t r a u k m e link s a v o k r a t o . A t j prie P a j i e s i o kaimo, p a j u t o m e , k a d y r a r u s . S v a r b i a u s i a , pereiti J i e s i o s upel, nes perjim u o s e d a n i a u s i a i l a i k o m o s p a s a l o s . R a d n e g i l i viet ir perbrid, e n g i a m e link G a r l i a v o s miko. Netoli miko u e i n a m pas kinink p a v a l g y t i . m o g u s sako, k a d v a k a r v i s dien k r a t ir m i k o k a m p e m a i n o s s t o v j o . Duoda duonos, laini r a n k a s , ir s k u b a m m i k . Birelio nakt y s labai t r u m p o s , ir neinom, k S p y g l i o v y r a i k a l b j o p r i e u v i m . J e i g u m i n j o , kas b u v o m e susirink, tai ekistai n e n u t r a u k s k r a t . Galim nespti pareiti slptuv e s , o m i k e pasilikti p a v o j i n g a . ilvinas su Kariu atsis k i r d a m i sako, k a d g a l dar s p s i , v i s i e m s k a r t u eiti p a v o j i n g a . O m e s n u t a r i a m pereiti G a r l i a v o s mik ir apsistoti prie g e l e i n k e l i o e g l a i t s e , k u r i o s p a e m j e labai tankios. Kai k a d a p a s i n a u d o d a v o m e tokia n a k v y n e . Pasirinkome viet netoli b u v u s i o s G a r l i a v o s g i r i n i n k i j o s . Kelinta n a k t i s b e miego, p r a d j o m e s n a u s t i , s v a r b i a u s i a , n o r s kiek n u m i g t i . V i e n a s v i s laik budim. I g i r d s i a n t m a i n a s , p a k e l i u Klemens s u B a l t r u m . Pastebjome, k a d g i r i n i n k i j o j e d a u g k a r i k m a i n p r i v a i a v . Gal m u s s l a p u k a i p a s t e b j o . V i e n a m e one g e l e i n k e l i s ir laukai, o nuo m i k o p u s s pilna r u s . Per i r o n u s 121-

m a t a u , kad r u s a i eina m i k , t a d a m e s r a m i a i g a l i m ; ia tnoti. Gerai u s i m a s k a v , s u n k u net i arti pastebti. P r a d j o m p a s i k e i s d a m i s n a u s t i . S u l a u k v a k a r o , pasiekm e P a r o s t v a r t , kur v i s laik r a m i a i p a i l s d a v o m e . Nuo r a s o s permirk b a t a i n u t r y n kojas, toliau eiti j a u nebegaljom.
LEKI KRATE

A n k s i a u , kai p a l a i k i a u r y su S a i d o k u , Leki kratet u r j a u r y i n i n k . Per p a s i t a r i m su Litu n u t a r m e pas i s t i m o g , k a d suinot, kas tam k r a t e dar y r a g y v , k a d niekas n e a t s i l i e p i a . T uduot s u t i k o atlikti b u v s savanoris Simonas ekaviius i Garliavos vals. Bijn kaimo. P a r a i a u l a i k , a n k s t e s n s l a p t a o d . S. e k a v i ius s u r a d o m a n o duot m o g , pasitikrino, ar tikrai ten pateko. e i m i n i n k a s a t s a k t a i p , i a " . T a d a e k a v i i u s p a d a v m a n o l a i k . eimininkas p e r s k a i t ir sako, k a d . laik p r i i m s i s , bet j a u i t a m k r a t e nieko n r a . ekav i i u s n o r j o d a u g i a u suinoti, bet k a l b a s su j u o nesileido ir p a s a k , k a d g e r i a u i ito k r a t o i n y k i t . Tas k i n i n k a s g y v e n o netoli P l o k i L e k i v i e k e l i o (pavards neprisimenu). Kol b u v o p a r t i z a n , p a m i n k l , u d a r y t k o p l y t l i niekas nenaikino. A k t y v i s t a i g e r a i inojo, kad teks s k a u diai nukentti nuo p a r t i z a n . D a b a r p a k e l s e v i s i k r y i a i s u a u d y t i s t r i b , kaip taikiniai. E i d a m i a r v a i u o d a m i s t r i b a i v i s a u d , ir k i e k v i e n a s d i d i u o d a v o s i g e r a i pataiks. T u r b t L i e t u v o s k a i m u o s e neliko n vieno s v e i k o smtkelio, n e p e r a u t o ar n e n u m u t o . 1952 m. p a b a i g o j e j a u b u v o g i r d i m a , k a d kai kur naik i n a m o s u d a r y t o s k o p l y t l s ir p a m i n k l a i , nes t u o s e k r a t u o s e p a r t i z a n a i j a u b u v o uv. Naikintojai v i e a i nesireik, v i s k a s b u v o d a r o m a s l a p i a . V e i k d a n i a u s i a i a k t y v i s t , s t r i b , komunist e i m o s n a r i a i . B u v o apipl i a m o s u d a r y t o s b a n y i o s . P a r t i z a n j a u m a a i lik, n o r s ir g i r d d a v o m e tokius v y k i u s , bet j a u n e b u v o g a l i mybs sudrausti ar nubausti, nes buvo sakyta daugiau, p r i l a i k y t i k o l e k t y v i z a c i j ir r u s antpld, nors ir ia j a u n e b u v o kam, t o l i m e s n i u s y g i u s n e g a l j o m e leistis..

122-

DEMONAS

VEIKIA

Per r y i o punkt g a u n u laik nuo ilvino g r e i t a i a t v y k t i s u s i t i k i m u i G a r l i a v o s mike, Oio k v a r t a l e . Rud e n s n a k t y s ilgos, m u d u s u B a l t r u m l a i s v a i t viet pasiekm, n o r s a t s t u m a s n e v i s a i m a a s . A t j r a d o m ilvin, K l e m e n s , Kar ir n a u j a i s t o j u s i Leon Lukoevii, a n k s i a u b u v u s r y i n i n k . L u k o e v i i a u s a b u tvai a r e t u o t i , o j i s a u g o I l g a k i e m i o k a i m e pas J u r g l , prie P r i e n plento. Leonui j a u r e i k j o stoti soviet kariuomen, p a g a l a u k i a m dat n e p r i s i s t a t , t a d a ekistai prad j o jo iekoti. J i s n u s p r e n d g e r i a u ti, bet r u s a m s n e t a r n a u t i . ilvinas s a k o : Tau, Povilai, j i s b u s v i e t o j Klemenso. Leonas g e r a i inomas, labai t v a r k i n g a s v y r u k a s , y r a d a u g p a d j s . I r pas j o g i m i n a i t J u r g l d a u g k a r t e s a m e dienoj. B a l t r u s p r i d u r i a : P a i m k i m , dar v i e n a s mirtininkas bus. ilvinas p a d u o d a m a n nuo Lito labai g r i e t l a i k . Rao, k a d j i e su Demonu p a l a i k o g e r r y , ir joki abejoni nra. Demonas, m s b e i e k o d a m a s , p r a r a d s vien s a v o kovotoj Kazl R d o s m i k e , ties A g u r k i k s kaimu. U v i s a s p a s e k m e s a e s s a t s a k i n g a s . s a k o kuo g r e i i a u s u s i s i e k t i s u T a u r o " a p y g a r d o s v a d u Demonu i r p r a n e t i apie v i s a s p a s e k m e s . J a u ruduo, o m e s dar m a i s t o iemai neturime. Dejuoja ir ilvinas dl t n e v y k u s i r y i . Litas dar s i k i b s laikosi, kaip i l a i k y t i o r g a n i z a c i j , nors p a r t i z a n v i s u r m a a i belik. G r d a m i n u t a r i a m e a p s i r p i n t i maistu. M a s t a i i kaime, Lekecko s o d y b o j e , b u v o v a l d i k a kiauli f e r m a . B a l t r u s g a u n a v e i m , ilvinas p a d e d a , n u s i a u n a m kelis b e k o n u s ir n u s i v e a m M i k a l i n s mikel apdorojimui. Juozas Jakuionis su snumi Alfonsu paruo s t a t i n e s m s a i sudti. Nors kelias b u v o l a p i a s , bet v i s k a s p a v y k o g e r a i , per nakt a p d o r o j o m e ir s u s l p m e . Pasii m a m k u p r i n e s m s o s ir i e i n a m mik pas Doler. Likusi ms p a l i e k a m J a k u i o n i a m s . Doler r a d o m s u t a r t o j e v i e t o j e . J i s j a u b u v o s u s i t i k s Demon. J i e b u v o penkiese, v i s i n e p a s t a m i , i s k y r u s Demon. S a k s i m s b e i e k o d a m i t u r j k a u t y n e s ties A g u r k i k s k a i m u . P a d e j a v o , kad ir pas j u o s m a a i part i z a n lik. i r v y s dar laikosi, tiktai i v a s a r b u v s s u e i s t a s , m a a i v a i k t o . Demonas, a t j s pas Doler, pern a k v o j o , s u s i p a i n o s u n a u j a i s p a r t i z a n a i s . Doleris De123

monui p e r d a v dokument, r a p o r t , kurie b u v o pas j palikti, ir nutar, k a d a s u s i t i k s su m a n i m i . S u s i t i k s su Doleriu, s u i n o j a u maloni ini, kad prie iem susit v a r k y s visi r y i a i . Man p a l i k t a s Demono r a t e l i s s u s i t i k t i 1952 m. lapkriio 3 d. V a k a r e g a u n a m e ini, kad M i k a l i n s m i k e l y j e b u v o krata, privaiav d a u g karik main su kareiviais ir r a d kakoki ms p a s l p t . T a i g i m u s a p v a r i n o , v a dinasi, k a k a s t u r j o pasekti, kai nakt v i s k r u o m e . Suimt moni nra, ir pas k i n i n k u s k r a t o s b u v o tik p a s kai kuriuos, bet nieko nerado. M u m s labai r p j o , ar n e p a k l i u v J a k u i o n i a i . Tvirtino, k a d nieko n e s u m . ekistai, r a d ms p a r u o t , s u s i k r o v m a i n a s ir iv a i a v o , o m e s iemai lik be m a i s t o . Iki s u s i t i k i m o su Demonu d a u g i a u kaip s a v a i t , laukti nra k a d a . Doleriui p a v e d u s u t v a r k y t i , s u k a s t i s t a t i n e s , o po s u s i t i k i m o a t v a r y s i m k a r v i i v a l d i k o kio ir pasiruoim m s o s iemai. M u d u su B a l t r u m ir n a u j o k u Lukoeviiumi g r t a m kaim suinoti, kokia p a d t i s . Nueinam Oio k v a r t a l , s u t i n k a m ilvin, p a p a s a k o j a m apie n e s k m ir k a d a b u s s u s i t i k i m a s su Demonu. ilvinas atnes s p a u d o s P a r t i z a n " ir rusik atsiaukim, kad r u s a m s n e b u s leista a p s i g y v e n t i Lietuvoje. S u ilvinu sut a r i a m , kur l a i k y s i m r y . V i e n a s r y y s Oio k v a r t a l e , kur y r a k a s t a dut, o kitas T v a r k i k i kaime, prie S i d i k i o k r y i a u s , kur ino J o n a s P a r a ir K l e m e n s a s . Kiti r y i a i n e g a l i o j a , bkim a t s a r g s . Litui n u t a r i a m iuo k a r t u nieko n e p r a n e t i , paskui d a u g visoki r e i k a l a v i m , o iema v i s a i p a n o s j e . Litui p r a n e i m p a v a s a r , kai s a v o s k r a n d u t p a d s ant s k r u z d l y n o , t a d a b u s ger e s n nuotaika. A p t a r , kur kolchoz a r t i m i a u s i u metu buoysim", prisikrov spaudos kuprines, atsiskyrme su ilvinu ir Kariu. P a t r a u k m e link P a r tuo paiu keliu, kur j o m su D a u m a n t u s u s i t i k i m . T u r d a m i laiko, a p s i s t o j a m P a d a i n u p i o k a i m e pas Vinc S t r a l k . Ten dar b u v o nuo p i r m j p a r t i z a n a v i m o dien likusi slptuv, kurioje p a i l s d a v o m e po y g i . B u v o V i s v e n t j diena, daug u m a s j o a p l a n k y t i a r t i m j k a p , o m e s su giliu lidesiu p a k a l b j o m e apie u v u s i u s d r a u g u s . P a p a s a k o j a u , kas i o j e s l p t u v j e n a k v o d a v o , bet j a u j v i s nra. 1952 m. lapkriio 2 d., Vlini dien, pas Vinc S t r a l k b u v o p a s k u t i n ms v a k a r i e n . B u v o a t j u s i A l d o n a P a r a i t , o Leonas L u k o e v i i u s , r a d s a r m o n i k , l y g ;
124-

n u j a u s d a m a s m s nelaim, u t r a u k lietuvik m a r kad bt l a i m i n g a kelion. Gerai s u t e m u s , pasim kupr i n e s su s p a u d a , eiminink ir A l d o n o s ilydti, p a t r a u kme link P a r miko, o jie m o j u o d a m i ileido m u s , kol p r a d i n g o m e . A t j iemkelio m i k , r a d o m e l a u k i a n i u s Doler ir Kar, n e s jie m i k e g y v e n o , kol n e b u v o s n i e g o . A t j g a n a a n k s t i , j u o s j a u r a d o m e s u k i l u s i u s . Doleris p a p a s a k o j o v i s s u s i t i k i m su Demonu ir jo v y r a i s , k u r i e b u v o k a r t u a t j . S m u l k i a u s u i n o j o m e apie j s u s i a u d y m ties A g u r k i k s k a i m u . V i e n a s u v s , o ekistai v e d mones, k a d a t p a i n t , n o r d a m i g e r i a u tikinti p a r t i z a n u s ir mones, kad Demonas tikrai y r a p a r t i z a n g r e t o s e . Kas mat, v i s i s a k , kad u v s y r a n e p a s t a m a s , labai ivarg s j a u n a s v y r a s . B e k a l b a n t prie lauo, Doleris sako, kad p r i e m s a t j i m s a p n a v s keist s a p n . M a t s m a m , kuri 1945 m. s t r i b a i n u o v . M a m a g u l i n t i p a t a l e ir aukianti j: Kazeli, g u l k pas m a n e , t a u b u s ia r a m i a u . Atbuds pagalvojo, kad niekada mamos nesapnavs, turbt b u s kas n e g e r o .
KLASTA

Laiko n e d a u g teturim. S u s i t i k i m a s 1952 m. lapkriio 3 dien, 10 val. ryto, prie P i l v s kanalo, Kazl R d o s mike. V i s o k i kalb m a a i t e k l a u s a u , v i s g a l v o j u a p i e s u s i t i k i m , k a k a i p n e r a m u . V i s i e m s eiti n e g e r a i . S a k a u : Mes eisim, o tu, B a l t r a u , liki p r i e lauo, t a u palieku v i s u s d o k u m e n t u s , p i n i g u s , o r y i u s su K l e m e n s u inai. I s i k r a u s t a u p l a n e t , k i e n e s , kad nebt jokio ratelio, k inai, kas g a l i atsitikti. S t o v i u ir g a l v o j u , kodl a taip d a r a u . J i e buvo a t j ir n a k v o j o su Doleriu. Demon p a s t u nuo 1946 m., d a u g kart b u v o m e susitik, bet p a s k u t i n i u laiku jo t y l j i m a s s u k l a b e j o n i . Na, g e r a i , einam, o tu, B a l t r a u , lauk m s g r t a n t ia, prie lauo. P a k y l a m k e t u r i e s e a, P o v i l a s P e i u l a i t i s - L a k t i n g a la, K a z y s Ruseckas-Doleris, J u o z a s K n a y s - K a r y s ir Leonas L u k o e v i i u s , n a u j o k a s . Doleris s u t a r s u s i t i k i m prie P i l v s k a n a l o , nuo m s lauo keli imtai m e t r . Eidam a s p e r s p j u v y r u s , k a d nestovt v i s i k a r t u , b u k i m e i s i s k i r s t . D a u g i a u stebkite a t j u s i u s , nes seni p a r t i z a n a i
125-

u v , o n a u j o k visoki y r a . S a u g u m a s n a u d o j a v i s o k i u s b d u s . P r i e i n a m e prie k a n a l o , m a t o m ateina. K l a u s i u Dolerio, a r tie p a t y s ? S a k o t i e " . Demonas, u s i k a b i n s a u t u v , eina pirmas, o kiti paskui. Duodu enkl s u s t o t i , v i s i s u s t o j a . Mudu, kaip v i s a d a , pirma s u s i t i n k a m s u Demonu. P r i s i a r t i n s Demonas m a n e p a s v e i k i n a , dar pab u i u o j a , kaip seniai n e s i m a t . S u p a i n d i n a s u s a v o vyr a i s i r p r a d e d a m e k a l b . Demonas s a k o , k a d d a u g t u r j visoki bd, b u v o i r v y s s u e i s t a s , r e i k j o r p i n t i s , i r i a i p visoki n e s k l a n d u m . V i e n a s i j o v y r sako, k a d po dideli p a s t a n g p a g a l i a u s u s i t i k o m e . Demonas aikina, kad pas j u o s b u v a r e t , u v i m , y r a n a u j a i s t o j u si p a r t i z a n . Taip k a l b d a m i e i n a m II Girnink p a l a u k link Simono R i n d e i k o s s o d y b o s . J i e g y v e n o prie p a t miko. ia b u v o n u m a t y t a p a p u s r y i a u t i s k a n i k a i m i k b a r i . Rindeikos dukra S e v e r i n p r i a d j o atneti. Beeidami s u t i n k a m Rindeikos sn J o n u k , k u r i s ateina pas a k y t i , k a d t u o j a u a t n e p u s r y i u s . J o n u k a s ir pasilieka mike karvi ganyti. Demonas s a k o , k a d j a m dar btinai reikia p a s i m a t y t i s u Litu, y r a s v a r b i r e i k a l . A s a k a u , k a d ry t u r i u tik per ilvin, k u r i s d a b a r dirba pas Lit t a b e . Demon a s s a k o , kad g a i t i nra k a d a , reikia kuo g r e i i a u s u sitikti ilvin ir Lit. T a d a reikia s i s t i Rindeik, k a d nunet laik ilvino k r a t , a l i a Ilauo, pas J u r g Daugl. Doleris stovi ne per t o l i a u s i a i nuo m a n s , k a l b a s i su; Demono v y r a i s . K a r y s su Leonu laikosi kiek toliau, o a k a l b u o s i u s u Demonu. J o v y r a i stovi u m a n s , v i e n a s v i s l a b i a u laikosi prie Demono. A p a s i i m u p o p i e r i a u s i r r a a u ilvinui l a i k , p a s i d j s ant p l a n e t s . P a r a i a u , , k a d s u s i t i k a u su Demonu ir jo v y r a i s , j i s nori s u s i t i k t i Lit. Atvykti... K u r ? V i s a d a , kur s u s i t i k t i , v i e t o v r a y d a v o m e i f r u n u m e r i a i s . i f r reikia u r a y t i , k a d niekas n e m a t y t . M s i f r a s buvo i m a l d a k n y g i , d e i m t eilui V i s v e n t j l i t a n i j o s . i f r o r a k t a s pas m a n e i r p a s ilvin. Man tik dar r e i k j o p a r a y t i i f r u Oiok v a r t a l a s . Jie, p a m a t , k a d l a i k a s b a i g i a m a s r a y t i , tuo m o m e n t u d v i e s e s t v r m a n e u r a n k , o p r i e k y j e stov j s Demonas u k o j . A metu p l a n e t ir, vien r a n k i t r a u k s , kertu v i e n a m Demono v y r u i ekistui per s p r a n d. Tuo k a r t u pasipila a u t o m a t o s e r i j a . Doleris, g a v s , s e r i j , bet dar s p j a m s g r u m t y n e s p a l e i s t i s e r i j ir o n e m a n s n u v i r s t a , nukirts v i e n a m ekistui kojas, i r
126-

m a n p a t a i k o per a u t o m a t . A s p j u n u s i t v e r t i a u t o m a t , -spaudiu a k u t , bet n e v e i k i a . Tuomet g r i e b i u pistolet. Mes visi s u g r i u v . T a d a g a u n u s m g s p r a n d ir atsij u n g i u . A t s i g a u n u j a u s u r i t o m i s r a n k o m i s . alia guli dar truput g y v a s Leonas L u k o e v i i u s , o koj g a l e v o s k r u t a Doleris, kur e k i s t a s i a u t o m a t o p r i b a i g i a . Dem o n a s , one s t o v d a m a s , s a k o : Kaip j a u t i e s i ? Atsakau: O tu kaip, s v o l a i a u , p a r d a v i k e ? one s t o v d a m a s ekistas, a p s i v i l k s p a r t i z a n unif o r m a , m a n s p y r v e i d . P a s i d a r pilna b u r n a k r a u j o , i m u kelis d a n t i s . P r a d j o s p a r d y t i . Tuo momentu atb g o k a p i t o n a s s u keletu k a r e i v i . S a k o l i e t u v i k a i : ito n e n u a u k i t , jo m u m s reiks. A g u l i u a l i a n u a u t d r a u g , jie tikrai l a i m i n g e s n i . O kas m a n s l a u k i a ? S u e i n a d a u g k a r e i v i ir keli a u k t o r a n g o ekistai. V i e n a s r u d a odine i l g a s t r i u k e duoda nur o d y m u s . P r a d e d a m a n s k l a u s i n t i . A tyliu, nes pilna b u r n a k r a u j o i r dant. Rindeikos s n u s J o n u k a s , p a j j s k e l i s m e t r u s nuo v y k i o vietos, v i s k mat, d a b a r g y v e n a G a r l i a v o j e . ekistas, r u d a striuke, s a k o k a r e i v i a m s m a n e n u v e s t i m a i n , kuri s t o v j o K j a g a l v i k a i m o p a l a u k j e . V i s a s b r y s k a r e i v i t e m p m a n e ir v e r t m a i n . Kiti k a r e i v i a i ir ekistai pasiliko k a u t y n i v i e t o j e . Leitenantas, p a m a t s p a j u o d u s i a s , v i e l a s u v e r t a s r a n k a s , a t r i s udjo a m e r i k o n i k u s a n t r a n k i u s . Guldamas mainos kampe ir s a u g o m a s kareivi su u n i m i s , i g i r d a u stipr a u d y m . Girdti ir a u t o m a t o ats i a u d y m a s . T u r b t uklupo B a l t r , nes k a u t y n s v y k o l a m e k v a r t a l e , kur palikom B a l t r . Man labai r p j o , a r j i s s p j o p a s p r u k t i . Jei uvo, r a d o m a n o p a l i k t u s dokum e n t u s . V l i a u s u i n o j a u , kad B a l t r u s u j o a n t p a s a l , b e t p a b g o , o K a r y s a t s i a u d y d a m a s p a s p r u k o su s m a r k i a i sueista ranka. T e m s t a n t s u s i r i n k o visi k a r e i v i a i , ekistai, ir dar atv a i a v o m a i n . K a r e i v i a i k a k o s m a r k i a i keiksi, kiek s u p r a t a u , b u v o s u e i s t . t pai m a i n , kur a b u v a u , a t n e t s u e i s t j , kur Doleris p e r o v k o j a s . S u s i r i n k o v i s i Demono ekistai ir p a t s Demonas. V i s i s u l i p a main ir kapitonas, k a l b a n t i s l i e t u v i k a i . Demono ekistai, p a m a t , kad m a n udti a n t r a n k i a i , dar s u s p a u d ir s a k o a m e r i k o n i k i , a m e r i k o n i k i " . Nuo t a d a p r a d j a u p a i n t i a m e r i k o n i k a n t r a n k i s k o n . J u o s A m e r i k o s spe127-

k u l i a n t a i p a r d a v s t a l i n i s t a m s , k a d i m g i n t tie, k u r i e b a n d y s p r i e i n t i s S t a l i n o s a u l e i . L e i t e n a n t a s k a k o gin i j o s i su Demono e k i s t a i s ir prie m a n s neprileido. V i s i d a l i j o s i s p d i a i s . M a i n a p a j u d a , bet kur v a i u o j a , neinau. M a i n a d e n g t a , a m e r i k o n i k a , L i e t u v o j e v a d i n a m a s t u d e b e k e r i u . S a u g u m a s v i s laik tokias n a u d o j o . Antr a n k i a i ir s t u d e b e k e r i a i tai ir v i s a A m e r i k o s p a g a l b a kovojaniai Lietuvai. A t v a i a v u s i G a r l i a v , m a i n a s u s t o j o Cvirkos g a t v je Nr. 4, ikl s u e i s t . A t j o g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Rodinas pasiirti m a n e ir kako r e i k a l a v o , bet l e i t e n a n t a s nesutiko. ekistai, j u o k a u d a m i r u s i k a i ir l i e t u v i k a i , reik a l a v o i Rodino v a i i . Po kiek laiko Rodinas a t n e piln d k o n j a k o ir u k a n d o s . P r a s i d j o puota. K a r e i v i a m s n e d u o d a , o m a n s v i s k l a u s i n j a , koks a m e r i k o n i k a n t r a n k i s k o n i s . K a r t u g r ir Demonas. I v a i a v i G a r l i a v o s , p r a d j o traukti dain. A t v e m a n e K a u n o saugum. A t s i g a v s p o s u t r e n k i m o , p a g a l v o j a u : D r a u g neis i s a u g o j a u . O V i e p a t i e , a p s a u g o k m s t a u t , duok m a n j g j a p g i n t i , ji m a n tai p a t i k j o . A p r i e u i nepasidav i a u , bet k l i u v a u . O k u p a n t a s , s u t r y p s t a r p t a u t i n e s t e i s e s ir L i e t u v o s p a r d a v i k u s a p r e n g s l i e t u v i k a i s h e r b a i s , pan a u d o j o klastai ir a p g a u l e i . Dievui ir Tvynei duot priesaik l a i k a u t e b e g a l i o j a n i a . "

OBO

SPSTUOSE

1952 m. lapkriio 4 d. nakt b u v a u a t v e t a s K a u n o s a u g u m . R a n k o s taip n u v e r t o s , k a d n e j a u i a u pirt ir nieko suimti n e g a l j a u . R a n k a s a t r i o ir pasodino k a b i n e t o k a m p e , kur s t o v j o k a r e i v i s s u a t k i t u a u t o m a t u . P o g e r o s v a l a n d o s j o tas m o g u s r u d a odine striuke, kur m a i a u i e m k e l y j e per s u m i m . S u j u o j o pulkininkas, m a j o r a s ir kiti k a r i n i n k a i . J i e t a r p s a v s d a l i j o s i s p d i a i s , k a r t a i s v i s a t s i s u k d a m i pasiirti mane, k a m p e ant ono g u l i n t. Ger p u s v a l a n d k a l b j o s i . Kiti ijo, liko m a j o r a s , d a r v i e n a s k a r i k i s be antpei ir tas r u d a striuke, k u r i s vis u r v a d o v a v o . Liks m a j o r a s , y d i k o s i v a i z d o s , l i e t u v i k a i suriko: Stok, b a n d i t e ! Ar ia miegoti a t v a i a v a i ? A t a d a r u s k a l b o s n e m o k j a u ir n e s u p r a t a u , k j i e t a r p u s a v y j e k a l b j o s i , bet tas r u d a s t r i u k e liep k a r e i v i u i
128-

ieiti koridori. Man p a r o d k a m p , kur s t o v j o kd. N u j a u prie kds ir a t s i s t o j a u , bet y d a s s a k o : S s k ir a t s a k y k m u m s t r u m p a i v i s u s k l a u s i m u s . Taip ar ne. ekistas r u d a s t r i u k e pasiima a p l a n k , p o p i e r i a u s ir r u s i k a i k l a u s i a , kur g i m s , kur m o k i a u s i , dirbau, kur b u v a u prie vokiei, k o k i u s d r a u g u s i r k a i m y n u s t u r j a u , pas k u r i u o s d a b a r u e i d a v a u , kokius d r a u g u s s u t i k d a v a u b d a m a s mike ir taip toliau. Kai k l a u s i a k nors asmenikai, s a k a u n e i n a u " . T a d a y d a s p a o k a , bet tas r u d a s t r i u k e n u r a m i n a , t a d a toliau t s i a s a v o l i t a n i j . Treias sdi ir k l a u s o , niekur n e s i k i a . A sdiu, v o s a p v e r s d a m a s lieuv, d a n t y s i d a u y t i , b u r n a pilna k r a u j o , o v a n dens n e d u o d a . Rank p a j u d i n t i n e g a l i u , v i s o s p a j u o d o nuo s u r i i m o . K l a u s i n j o be p e r s t o j o ir g a n a ilgai, v i s d a u g i a u s i a t pat. J a u p a b a i g o j e k l a u s , kur t u r j a u susitikti ilvin. S a k a u , k a d prie lauo, j l a u k B a l t r u s ateinant. ydas s a k o s v o l a t i n a " , ir v i s i p a k i l ijo. O j v i e t o j j o k a r e i v i s ir vl r m a u t o m a t . Bet n e t r u k u s a t j o k a r i n i n k a s ir v i r i l a , j i e m a n e n u v e d emyn kamer. Ten p a d a r didel k r a t , bet s a g n e i p j a u s t . J a u b u v o v a k a r o laikas, n e s d a l i j o k a l i n i a m s m a i s t . Tai ir m a n p y l dubenl emtos s r i u b o s . a u k t o p a i m t i n e g a l i u , tai i v i s o truput n u g r i a u , nes b u r n a b u v o pridivusi kraujo. P a s d j u s n e i l g laik k a m e r o j e , a t i d a r o d u r i s tas p a t s y d a s ir s a k o e i n a m " . N u s i v e d a vir, s u r a k i n a r a n k a s , o paskui kiem, kur pilna k a r e i v i su u n i m i s . A t v e d prie d e n g t o s m a i n o s , k a r e i v i a i p a g r i e b m a n e i r v e r t ant g a l v o s m a i n , kitas k a r e i v i s u p a k a r p o s nutemp mainos kamp. Maina amerikonika, onuose suolai, ant j pilna p r i s d o v i d a u s s a u g u m o k a r e i v i , o pora v i l k u n i v i s laik t u p j o prie m a n s . M a i n a p a j u d j o nakt. I v a i a v u s u Kauno, i kareivi k a l b o s s u p r a t a u , k a d v a i u o j a m link V i l n i a u s , n e s v i s laik l i n k s n i a v o m i e s t u s , kur p r a v a i u o j a m . V i l n i u j e a t v e kakok kiem, i k l ir n u v e d n a m o v i r a u s k a m p , kur prie dur s t o v j o keli ginkluoti k a r e i v i a i . Tai ia ir y r a m a j o r o Sokolovo O B O ( O s o b i j B a n d i t s k i j Otdiel) perdirbimo s t a i g a , k a d p a r d u o t u m s a v o motin, tv, k i t u s ir s a v o k r a t . Sokolovo d a l i n y s s u d a r y t a s i MGB m o k y k l a s b a i g u s i r u s , lietuvi ir yd k i l m s piliei, p a p i l d o m a i s u p a i n d i n a n t su Sokolovo p a r e n g t o m i s i n s t r u k c i j o m i s , kaip p a n a u d o t i p r o v o k a c i j k o v o j a n t
129-

s u p a r t i z a n a i s . D a l i n i u o s e t a r n a v o i r v i e n a s kitas b u v s p a r t i z a n a s , k u r i s , p a s i n a u d o j s B e r t a i n o a m n e s t i j a , buvo p r i v e r s t a s eiti J u d o keliais. ie p r o v o k a t o r i a i d v j o p a r t i z a n u n i f o r m a s , v i s i buvo a p r p i n t i r e i k i a m o m i s kep u r m i s . U n i f o r m a s j i e s i t a i s , n u v i l k d a m i nuo n u k a u t p a r t i z a n l a v o n . Miesteli a i k t s e p a r t i z a n l a v o n u s daniausiai pamesdavo nuogus. Provokatoriai, apsilank p a s g y v e n t o j u s , b a n d y d a v o e l g t i s kaip p a r t i z a n a i . S t e n g d a v o s i bti d r a u s m i n g i , m a n d a g s , p a m a l d s . A t i d a r o duris, n u i m a a n t r a n k i u s , a p g a i l i , k a d l a b a i n u v e r r a n k a s ir sako, kad, jei bsi p r o t i n g a s , ia pai l s s i . V i s k a m v a d o v a v o lietuvis j a u n e s n y s i s leitenantas. A t s i d r i a u n e d i d e l i a m e k a m b a r y j e . i a b u v o dvi kds, r a o m a s i s s t a l a s , m e t a l i n lova su iuiniu, o u dur k a r e i v i s su a u t o m a t u , k u r i s v i s laik iri per dur a k u t . V i s u r labai m a l o n u , s a k y t u m , ne k a l j i m a s , o vieb u t i s . M a n e a t v e d s l e i t e n a n t a s v o s lovos n e p a k l o j o . Tiktai g a i l a , k a d j a u b u v o p a k l o t a . Nurods v i s a s t e i s e s , k a d g a l i u miegoti k a d a noriu, o jei ko reiks, tai p a b e l s t i d u r i s , ten m o g u s v i s a d a ateis. T u a l e t a s taip p a t kitur. L e i t e n a n t a s i e i d a m a s dar primin: M a t a i , m i k e toki s l y g n e t u r j a i kaip ia, o j s dar n e g a l i m a g y v p a i m t i ! A nieko n e a t s a k a u , tik g a l v o j u , kas b u s toliau. Leiten a n t a s palinki g e r o s n a k t i e s ir ieina, dar t a r p d u r y j e sustojs prisimena: O tu dar be v a k a r i e n s , m a t a i , a l k a n a s ir nieko n e s a k a i . Na, g e r a i , p a s a k y s i u , t u o j a u atne, o g a l e r k " nori. A t s a k a u , kad e r k o s " n e g e r i u . Na, n a ! I g e r d a v a i , tik ne su v i s a i s . Matai, a t a u ir lov g e r d a v i a u , o tu nenori su m a n i m n e r k o s " ig e r t i . Na, tiek to, priprasi, j s v i s i b n a t laukiniai, kai p a i n u , o paskui p r i p r a n t a t . S a k a u , k a d noriu t u a l e t . Po keletos minui a t j o t r y s g i n k l u o t i k a r e i v i a i ir, s u r m a u t o m a t a i s , n u v e d t u a l e t k o r i d o r i a u s g a l e . P a l a i k i a u r a n k a s po i a u p u bg a n i o v a n d e n s , kiek a t s i g a v o , ir d e i n s r a n k o s p i r t u s p r a d j a u judinti. K a r e i v i a i r a g i n a g r e i i a u eiti. K a m e r o j e r a d a u atnet m a i s t o d a v i n : b a l t o s duonos, deros, s v i e s t o g e r porcij, a r b a t o s . V i s k a s s u d t a ant s t a l o kaip s v e i u i . P a m a t k a r e i v i a i net a p s i l a i , bet n v i e n a s n e i d r s o p a r a g a u t i . A t v e s t a s i t u a l e t o a t s i s d a u ant lovos ir g a l v o j u , k a d a b a i g s i s i k o m e d i j a ir p r a s i d s tikri v e i k s m a i .
130-

A p i e tokias k o m e d i j a s m e s j a u b u v o m e g i r d j . P r i e m e t u s , dar b u v o g y v a s D a u m a n t a s , b u v o m e g a v i vieno s a u g u m i e i o kelet s a k o l o v n i k n u o t r a u k ir i n o j o m e jo verbavimo metodus. Visk prisiminiau ir gerai apgalvoj a u , kas toliau bus. V a l g y t i nieko nelieiau, b a t u s n u s i a v i a u ir a t s i g u l i a u . Nors labai i v a r g s , bet m i e g a s neima, g e r a i inau, k a d ia a i d i m a s , o v i s k a s dar ateity. Dar t a m s u , bet j a u p r i e pat ryt eina tas m a n d a g u s i s l e i t e n a n t a s ir s a k o : Tai k ? B a d o streik paskelbei, k a d nieko n e v a l g a i . M a n dar tokio laukinio neteko sutikti. Nieko, v a l g y s i ir dar k a i p ! Kit dien, p r i e pat pietus, s u v i r s t a m a n o k a m e r tas p a t s ekistas, kur b u v o odine s t r i u k e , bet d a b a r be jos, j a u m a t y t a s k a p i t o n a s ir keli, a p s i r e n g c i v i l i a i s . T a r p j ir K u k a u s k o r y i n i n k a s , kai u v o D a u m a n t a s . Tas ry i n i n k a s j i e m s p a s a k o j a , kaip a j a u t o m a t r m s laikiau ir s a k i a u , jei u v e s i ant r u s , g a u s i pirm s e r i j . Sako: j a u vis laik su didele baime. M a n s nieko n e k l a u s , m a t y t , s u s i r i n k o tiktai pasiirti. T a r p u s a v y k a l b a s i l i e t u v i k a i , kai k u r i u o s o d i u s iveria r u s k a l b . K a p i t o n a s p r a d j o pasakoti apie Daumanto uvim, sako: V i s a laim, kad D a u m a n t a s n e s p j o i t r a u k t i g r a n a t o s r i n k u t s , j i v o s v o s laiksi, tai bt v i s u s n u l a v , nes a m e r i k o n i k a g r a n a t a b u v o l a b a i stipri. E i d a m i pro duris ekistai kak r u s i k a i s a k t a m leitenantui, k u r i s m a n e a p t a r n a u j a , bet k a r t u ir tas ijo. Tiktai k a r e i v i s , s t o v d a m a s u dur, v i s laik be pers t o j o i r j o per dur l a n g e l . Kiek girdiu, u s i e n o s irgi y r a m o g u s , n e s labai kosi, ir kiekvien dien ten t a r d y m o s k a n d a l a s . Siena stora, kiek g e r i a u girdti prie r a d i a t o r i a u s . K a l b t i s negaliu, nes kareivis neatsitraukia. Dairausi po kamer, gal kur rasiu pro v a m z d p r a k r a p t y t i , k a d bt g e r i a u girdti. R a n d u b e r i n s l u o t o s a k u t ir, a t s i s d s prie stalo, kad nebt m a t y t i pro dur akut, p r a d e d u g r a m d y t i . Matyt, toki s p e c i a l i s t kaip a j a u b t a . Toliau p a g a l v a m z d eina s k y l , o ia duona su k a l k m i s u l i p d y t a . K l a u s i u , kas, i kur, bet n e a t s i l i e p i a . K l a u s a u m o g u s d e j u o j a . A i k u , s u m u t a s , ir m a n s tas pat l a u k i a . P a r , patikrino, s u p a i n d i n o , o d a b a r p r a s i d s c e r e m o n i j o s , apie kokias a n k s i a u b u v a u g i r d j s .
131-

J a u prie r e v o l i u c i j o s v e n t e s , a n k s t i r y t , s u v i r s t a m a n o k a m e r tas r u d a striuke, k u r i s ir b u v o m a j o r a s Sokokolovas, kapitonas, k u r i s k a l b j o apie D a u m a n t o u v i m , tai y r a k a p i t o n a s K a z y s Riepas. R i e p a s d a l y v a v o v i s o s e Sokolovo o p e r a c i j o s e ir b u v o p a t s p a g r i n d i n i s p r o v o k a c i j v y k d y t o j a s . L i e t u v i k a i k a l b a aikiai ir kai k u r i u o s od i u s iveria Sokolovui. P r a b y l a p a t s S o k o l o v a s : Tai k ! ? Ar mes t a v e g y v pasimm d e r o m s erti? inok, tu m u m s bsi r e i k a l i n g a s . K t a u n u r o d y s , t t u r s i d a r y t i . V a , t a v o t a r d y t o j a s , p a r o d one stovint j u o d b r u v , p a n a yd, v y r e s n j l e i t e n a n t . J a m tursi atsakyti klausimus teisingai, o viskas priklausys tik nuo t a v s paio. M a t a i . Demonas s u s i p r a t o ir j a u l a i s v a s , g u r k n o j a k o n j a k , o j s g y v n e g a l i m a paimti. M s mons s t a ir b n a s u e i s t , o s u i m t d a r erk, o j i e m s v i s dar t a r y b i n s a n t v a r k a n e g e r a . J s nematte, kaip t a r y b i n i a i mons g y v e n a ! A t s i s u k s t t a r d y t o j , s a k o : N u v e s k kin, t e g u p a m a t o , kaip g y v e n a t a r y b i n i a i pilieiai. Man R i e p a s v i s k iveria. Sokolovas, p a s k a i t s mor a l , ieina, ieina v i s i . Liks v i e n a s , g a l v o j u j a u prasids. Man p a r p o , koks likimas B a l t r a u s , n e s pas j d a u g s v a r b i dokument p a l i k t a . Gal j n u o v per sus i a u d y m , n e b u s k a m p a s a k y t i ilvinui, kas a t s i t i k o s u m a n i m . Demonas turi r y su Litu ir ilvinu ir j i e m s pan a u d o s p r o v o k a c i j . M a n o likimas j a u a i k u s i k a n k i n s ir n u u d y s . Per d a u g met turiu p r i s i r i n k s dokument, r a p o r t , liudinink, p a t y r s d a u g k a u t y n i , v i s u r m a n o b t a . Nuvirts a n t lovos g a l v o j u apie v i s padt ir k u r i u p l a n . Ne, a k a r y s , a pas j u s n e a t j a u m a l o n s p r a y t i , j s p a g a v o t , o a l a i k y s i u o s i s a v o iki g a l o , nes v l i a u ar a n k s i a u v i s vien s u n a i k i n t a s b s i u . M a n b e g a l v o j a n t , p r a s i v e r i a d u r y s ir eina k a m e r keturi f r a n t a i " , c i v i l i a i s a p s i r e n g , ir m a n o t a r d y t o j a s ydelis. Sako: Gana ia t a u gulti, renkis, eisim. Klausiu, k u r ? K, neinai, k a d v i r i n i n k a s s a k kin, p a m a t y t i moni, o d a b a r kaip laukinis, s u s i k a l b t i n e g a l i m a . S a k a u , k a d m a n ten nra ko irti, vieni Sibire mirta b a d u , kiti k a l j i m u o s e . Na, j a u tu nemirsi, p r i k r a u t a s pilnas s t a l a s , o j a m v i s , m a t a i , b a d u mirta. Na, g r e i i a u einam.
132-

K a r e i v i a i eina, v i e n a s pirma, kitas paskui, du i o n u ir a t v e d a k a k u r netoli kino s a l . S a l j e t a m s u ir, kiek p a s t e b j a u , p u s i a u t u i a , sdi d a u g i a u s i a k a r i k i a i . K rod, n e p r i s i m e n u , n e s m a n n e r p j o , tik r p j o , k a s b u s toliau. P r i e sumim p r a d t a s r a y t i ilvinui l a i k a s , kaip m e s t u r i m e susitikti. Man v i s g a l v o j e , koks B a l t r a u s likimas, jei uvo, ten pas j b u v o s v a r b i dokument ir p a d a r y t a k o p i j a D a u m a n t o r y i o s u V a k a r a i s , t a d a but v i s a i r i e s t a . Kinui p a s i b a i g u s , vl tokia paia t v a r k a p a r ved kamer. Beeinant vienas klausia: Na, kaip patiko? A t s a k a u , k a d T a r y b S j u n g o j e a r t i s t n e t r k s t a . Kitas s a k o : K tu jo k l a u s i , v i l k a s buvo, m i k ir iri. Taip, a n g e l a i Sibir s i u n i a . Tuo ms tos dienos p o k a l b i s b a i g s i , j a u p r a s i d e d a revoliucijos vents. Pirm veni dien, 1952 m. lapkriio 7 - j , pasib a i g u s p a r a d u i , p a v a k a r , a t s i d a r o d u r y s ir s u v i r s t a civiliais apsireng Vilniaus s a u g u m o pareignai ir p a t s Sokolovas. A s d j a u . T a r d y t o j a s s u r i n k a s t o k ! " I lto a t s i s t o j u ir iriu, kas b u s toliau. K a l b j o v i s i rus i k a i , tai n e s u p r a t a u , bet v i s i a p i r i n j o m a n e , n u o koj iki g a l v o s ir ijo. Kit dien a t e i n a t a r d y t o j a s ir R i e p a s ir p r a d e d a k l a u s i n t i , k a d a b u v a u s u t i k s Lit. A a t s a k a u t e i s i n g a i , n e s inau, k a d j a u Demono i d u o t a . 1952 m. v a s a r Prien mike, o t i k s l i a u kur, a n e i n a u , n e s to m i k o n e p a s t u ir vietovi n e i n a u . Liepia r a y t i ilvinui l a i k , k a d ateit s u s i t i k i m . S a k a u , k a d par a i a u , kai dar b u v a u n e s u i m t a s , o d a b a r g a l i u p a r a y t i tik tiek, kad j a u esu suimtas. P o a p k l a u s i n j i m o a b u d u i e i n a , bet po keli minui pasirodo dar keli ekistai ir n u v e d a pas kakok virinink r a u d o n a i iklot k a b i n e t , net s i e n o s ir tos r a u d o n o s . V i r i n i n k a s nedidelio gio, plikas, s t a l i n i s t i k a i a p s i r e n g s , b e antpei, tiktai k e l n s s u l a m p a s a i s , tai s u p r a t a u , k a d g e n e r o l a s . Generolas p e r m e t a koj ant k o j o s kelis k a r t u s ir k a l b a r u s i k a i , o m a n o t a r dytojas veria. Ar inai kur tu esi? A t s a k a u , k a d s u i m t a s , bet jie nepatenkinti. T a d a a tyliu. P r a d e d a skaityti s a k o l e k c i j : Jei tu e l g s i e s g e r a i , tai tau b u s g e r a i ir b u s atsi v e l g t a t a v o eim, kuri Sibire. Matai, kokie pas m u s m o n i k i s t a t y m a i ! Kas eina su m u m i s , tam v i s k a s at133-

leista, o tu m u m s tiek v i s k o p a d a r s ir dar d a b a r t s n e s i s k a i t a i . Tai p a g a l v o k , kol dar ne v l u . A tyliu, n e s koks bebt m a n o a t s a k y m a s , v i s tiek b u s b l o g a i . G a l v o j u plikis palos, a t s i b o s ir i v e s . Taip ir buvo. Dar p a k a l b j s s u r i k o : Ivesk bandit! M a n e vl a t v e d a k a m e r , bet j a u k a m e r a a p v a r i n t a . Kiek b u v o maisto, j a u s u r i n k t a s , n e p a l i k t a n trupinlio. Tiktai b a l t o s duonos liko ukita u lovos, n e s v i s u r ik a i i o j a u , i n o d a m a s , k a d t u o j a u taip b u s . Piet j a u nea t n e a , tiktai p a v a k a r ateina vl tie p a t y s , k u r b u v o r y t , ir vl i s i v e d a . V e d a ilgu koridoriumi ir p a s u k a l a i p t a i s v i r . Prie a i s didelis k a m b a r y s , ten s u s t o j a m . M a n e p a s t u m i a pirma, o p a l y d a s u e i n a paskui. S a l didiul, v i e n a m e j o s g a l e s t a l a s , a p s t a t y t a s kdmis, u j o s d i p a g y v e n s ekistas. S t a l o a b i e j u o s e g a l u o s e sdi c i v i l i a i s a p s i r e n g . S a l j e pilna p r i s d ekist. Man j u s s a l , v i s i su i u r o mane. Generolas pakilo ir kiti a t s i s t o j o , tiktai sdi civiliai. Man p a r o d s s t i s p r i e a i s s t a l , kur j a u s t o v j o kd. one m a n s a t s i s d o t a r d y t o j a s v e r t j a s , kurio p a v a r d s n e i n a u . Generolas a t s i s d a , s u s d a v i s i . A k i s s m e i g iri m a n e , o a j u o s . Po ilgo i r j i m o ir tyljimo, g e n e r o l a s p r a b y l a : Mes t a v e a t s i v e m ne b o v i n t i s " , v y k d y s i m a n o n u r o d y m u s . Iki iol a u d e i t a r y b i n i u s pilieius, b u v a i b a n d i t a s , o d a b a r t s bsi tikras p a r t i z a n a s . Duosiu savo v y r , g a u s i s a v o g i n k l , p a i m s i m ilvin, Lit ir kitus. Tau bus viskas dovanota, k tu taryb valdiai padarei per tuos metus. B u s p a l e i s t a t a v o eima i trmimo, jei g e r a i su m u m i s p a s i d a r b u o s i . Galsi v a i u o t i A m e r i k . M u m s A m e r i k a i a n d i e n nebaisi, t u o j a u ten b u s komunizmas. Matai, a t v a i a v i A m e r i k o s i k a r t ateina pas m u s ir p a d e d a j u m i s g a u d y t i , o j s lipat kaip v a r l s ant dalgio. Generolas i d r o ilg k a l b , o v e r t j a s p a o d i u i v i s k i v e r t . Po k a l b o s t y l a . P r a d e d u a i lto, s a k y d a m a s , kad iverst: S u p r a t a u j s n o r u s ir k s l u s . K i e k v i e n a s k a r e i v i s k a r i a u j a , kol s t a a r b a b n a p a i m t a s n e l a i s v . iandien a esu s u i m t a s b e l a i s v i s ir niekuomet s a v o tautieiui nemeluosiu. V i s a d a sakiau ir sakysiu, kad k a r i a u j u prie o k u p a n t u s ir niekuomet n e s i m a s k u o s i u s v e t i m a i s h e r b a i s taip, kaip j s darot.
134-

Generolas k l a u s k a n t r i a i , bet p a b a i g p r a d j o jo a n d i k a u l i a i drebti. Dar p a k a r t o j a u , k a d tautieiui niek a d a nemeluosiu, k i e k v i e n a m p a s a k y s i u , k a d e s u s u i m t a s . Generolas n e i k e n t s p a o k o ir a t s i s t o j s p r a d j o rkti: Mes t a v e s u a u d y s i m , p a k a r s i m ir t.t.! O d a u g i a u net n e i v e r t ir n e s u p r a t a u , k s a k . Dirst e l j a u on, v i s i stovi, tiktai a v i e n a s s d i u . ekistai g r i e b m a n e u r a n k ir itemp pro duris. N u v e d kamer, s u r a k i n o r a n k a s ir paliko. Nuvirstu ant lovos o n u ir s t e n g i u o s i n e j u d i n t i a n t r a n k i , n e s s a v a i m e u s i v e r i a . P o pokalbio s u g e n e r o l u g a l v o j u , k a d ateina kani v a landos, j a u s p e k t a k l i s b a i g s i . V i l n i a u s ekist p l a n a s b u v o paimti m a n e g y v , o paskui p a n a u d o t i p r o v o k a c i j a i prie Lietuvos g y v e n t o j u s ir likusius partizanus, nes jie g e r a i inojo, k a d m o n s m a n i m i pasitiki. Kai p a m a t , k a d j p l a n a i n e i d e g a " , msi s m u r t o i a u r u m o . Laukti ilgai nereikjo. J a u pro l a n g o p l y i u k m a t s i t a m s u m a , o n a k t i s k a n k i n i m o metas. P r a s i v e r i a d u r y s , ir eina keturi ekistai, v i s i uniformuoti, o v i e n a s l a i k o r a n k o j e kakok popieri. L i e t u v i k a i s a k o : Nu, g a n a su t a v i m terliotis, nenori kalbti monikai, d a b a r t s p a k a l b s i m kitaip. D v i e s e s u i m a m a n e u r a n k , v i e n a s eina paskui, o tas su popieriumi pirma. V e d a m a s p a g a l v o j a u Dieve, duok j g a t l a i k y t i kanias. V e d a koridoriumi, paskui p a s u k a m a k o r i d o r i u k . P r a v r u s duris, m a t y t i tas r a u d o n a s i s k a m b a r y s , t o l i a u m a a s k a m b a r i u k a s , k a m p e r a o m a s i s stalas, o ten s d i keturi ekistai. P o p i e r i a u s lap p a d u o d a s d i n i a m , o kurie atved, ijo. A stoviu. S d i n t y s k a k p a s i k a l b j o , ir v i s i p r i j o prie m a n s . L i e t u v i k a i t e p a s a k : Ar dar k a r i a u t i n e n u s i b o d o ? D a b a r p a k a r i a u s i m mes. Ir s t o v j s u m a n o n u g a r o s ekistas kirto m a n per s p r a n d . N u g r i u v a u ant g r i n d . V i e n a s p r i o k s p r a d j o m a n o g a l v s p a u s t i t a r p koj, kiti du ulipo ant k o j , o ketvirtas g u m i n e l a z d a m vanoti. V i e n a m i k r i n t a pistoletas v i s a i prie p a t m a n o nos, k a d s t v e r i a u . Mato, k a d n e s t v e r i u , p a t s p a s i i m a ir vl duoda su ta g u m i n e l a z d a . A j a u i n o j a u , k a d kas tokiu momentu n u s t v e r i a pistolet, tas i k a b i n e t o g y v a s n e i e i n a . V a n o j o , kol netekau smons. P a b u d a u sulietas vandeniu. Klausia, kur d j a u D a u m a n t o r y . A t s a k a u , k a d p a l i k a u prie l a u o B a l t r u i , kaip ir a n k s i a u s a k i a u . V l kitas k l a u s i a , k u r
135-

l a i k i a u ry s u ilvinu. A t s a k a u , kad T v a r k i k i kaime, vokiei k a p i n a i t s e ant a k m e n s . Suriko: Meluoji, niekas ten t a v o r y i o n e i m a ! Ir vl p r a d e d a muti, kol netenku s m o n s . Tik p a j u tau, k a d k a r e i v i a i v e l k a m a n e koridoriumi. P a m a t , k a d a t s i g a v a u , pasodino ir, p a m u r a n k , prikl. A t v e d k a m e r s t m . Po kiek laiko a t j o t a r d y t o j a s ir keli ek i s t a i . A t s i n e v i s pluot dokument, sako, k a d r a d p a s B a l t r , o jo j a u g y v o n e s . G a l v o j u d a b a r t s j a u p r a p u o l s . P r a d e d a s k a i t y t i , s u p r a n t u , kad a p g a u l . Matyti, k a d tai dokumentai, k u r i e b u v o Dolerio perduoti Demonui, o i s v i s k a t i d a v s e k i s t a m s . Man v i s laik r p j o , ar Doleris tuos d o k u m e n t u s tikrai p e r d a v Demonui. Ten b u v o keletas r a p o r t , likviduot a k t y v i s t akt, p o v i s a i s m a n o p a r a a s . S v a r b i a u s i a , y r a toki dokument, kur m o n s dar l a i s v i n e a r e t u o t i . Nors n i e k a d o s n e r a y d a v o m p a v a r d i , tik s l a p y v a r d i u s . Kit k a r t k a n k i n a m a s m i n k t a j a m e k a b i n e t e n u g r i u v a u , p a s i d a r labai b l o g a . Taip b u v a u s u d a u y t a s , k a d v o s v o s g a l j a u pastovti. P a b u d a u a t v i l k t a s k a m e r , p a m e s t a s prie lovos, ir prie m a n s p a s t a t y t a s d u b e n l i s s u v a n d e n i u . Matyt, k a r e i v i a i b u v o p a d j . Kai a t s i g r i a u , t u o j a u pasim. Tas p o p i e r g a l i s , kur nesi, kai m a n e v e d m i n k t k a b i n e t , b u v o s u v i d a u s r e i k a l s a u g u m o m i n i s t r o rez o l i u c i j a imtis g r i e i a u s i priemoni m a n o a t v i l g i u . M u p a g a l plan n e m u per g a l v , k a d nelikt ymi, taip pat n e m u per p a d u s , k a d dar g a l i a u paeiti, n e s dar m a n s j i e m s reikjo. Kit dien k a r e i v i s p a d a v dubenlio d u g n pilt kopst s k y s t i m o ir m a riek u t duonos. Tai b u v o treia p a r a , kaip v a l g y t i n e g a v s . Kiek t u r j a u p a s i s l p s duonos, a t s i g u l s s u i u l p i a u , n e s kramtyti n e g a l j a u dantys buvo idauyti. Kaip j a u a n k s i a u m i n j a u , m e s b u v o m e s u p a i n d i n t i s u t a r d y m o m e t o d a i s . Galima b u v o i a n k s t o n u m a t y t i , k ekistai r e n g i a s i a t e i t y j e d a r y t i . M a n s k a l j i m o sist e m a i n e r e n g , nekirpo p l a u k , n e p j a u s t s a g , laik tok, kok pam. Tik vien k a r t l e i t e n a n t a s M a r c i n k e v i i u s su p r i i r t o j a i s n u v e d pirt, o kitas netiktai p r a t a r jo pavard. Dienos n e p r i s i m e n u , bet j a u buvo po r e v o l i u c i j o s veni. A t e i n a k a m e r du s o k o l o v n i n k a i , kurie m a n e pam, M a r c i n k e v i i u s ir dar keli ekistai. S a k o : Pasiimk visus savo daiktus.
136-

A t s a k a u , k a d a j n e t u r i u ir m a n j n e r e i k i a . Rikteljo: Bet m u m s j r e i k i a ! Mano nieko ir nra, tik odin s t r i u k , k u r i a a p s i v i l k s n e s v i s laik a l t a , ir p a p r a s t a k e p u r . Bet kaip j pas m a n e pateko net neinau, nes m a n o k e p u r b u v o odin. P r o d u r i s ived, liep k a r e i v i u i pasilikti. G a l v o j u vl j minkt kabinet, na, d a b a r t s j a u n e g r i u . L a u k i u , kad tik g r e i i a u v i s k a s b a i g t s i . B g t i nra kur. K a d tik nuaut, kankinimas baisiau visko. Pasuko laiptais emyn ir a t s i d r m e kieme. S u r a k i n o r a n k a s ir m e t d e n g t main. Kareiviai, buv mainoje, pavilko mane k a m p , o p a t y s s u s d o ant s u o l . L a u k e v o s v o s p r a d e d a v i s t i . Kareivi prilipa pilna m a i n a ir keli u n y s . M a i n a dar nepajuda, kako laukia. Vienas i sokolovnink atnea m a n o planet, a u t o m a t , dir ir, l i p s m a i n , k l a u s i a , ar mano. A t s a k a u , kad man nereikia. Bet m u m s r e i k s ! s u r i k o s p i r d a m a s k o j . met v i s k a l i a m a n s ir ilipo.
PROVOKACIJ

Nu-

M a i n a p a j u d j o . J a u i u , k a d v a i u o j a link Kauno, paskui p a s u k a link G a r l i a v o s . G a l v o j u d a r y s k u r nors p r o v o k a c i j ir per s u s i a u d y m n u a u s . Taip k a i p b u v o prie m a n o s u m i m A g u r k i k s kaime. Norint tikinti, k a d ia tikrai b u v o p a r t i z a n a i , s u s i a u d , kakok s u i m t nuov. O paskui, kaip v i s a d a , n u m e t g a t v j e , k a d kuo d a u g i a u m a t y t m o n s ir p r a n e t p a r t i z a n a m s , k a d tikrai b u v o p a r t i z a n a i . A t v a i a v G a r l i a v , p a s u k o dein, kur y r a vokiei b a n y i a , u j o s i l g a s m r i n i s n a m a s Cvirkos 4. S u s t o j o , k a r e i v i a i ilipo, m a i n pris t m prie pat dur, k a d niekas n e m a t y t . M a n e ikl i m a i n o s , n u v e d vid ir p a g u l d k a m p . P r i e m a n s paliko un ir du k a r e i v i u s . Kur a g u l j a u , k a m b a r y s g a n a didokas ir v i e n a s l a n g a s kiem, bet ir tas su grotomis. N e t r u k u s a t v a i a v o kita m a i n a , s u s t o j o p r i e l a n g ir t k a m b a r j o p a t s Sokolovas, ta r u d a odine striuke, Riepas, u s i k a b i n s a u t o m a t , keli s o k o l o v n i n k a i su p a r t i z a n e n k l a i s ir l i e t u v i k o m i s k e p u r m i s . R i e p a s nuima m a n a n t r a n k i u s ir s a k o : M a t a i , ir ia tokie aliukai, kaip ir a n k s i a u , tiktai t u p r i s i g r s V a k a r p r o p a g a n d o s , dar v i s g a l v o j i k a r i a u 137-

ti. Ne, j a u tu s a v o k a r b a i g e i , o d a b a r t s , d a r y s i t a i p , kaip m e s s a k y s i m . N u s i m a u k k e l n e s ! S a k a u , k a d n e g a l i u , nes nuo a n t r a n k i pirtai nutirp. V i e n a s s o k o l o v n i n k a s n u m a u n a m a n kelnes, n u a u n a vien b a t , i s i t r a u k i a i k i e n s telefono laido g a l . V i e n g a l p r i r i a prie k o j o s , o kit u lytini o r g a n ir sulenk s dvilink i k i a per i p j a u t kien, kad g a l t usinerti ant r a n k o s . Man j a u aiku, kak p r o v o k u o s . K i t a m e k a m b a r y j e m a t a u , k a d s u s o k o l o v n i n k a i s m a i o s i Demonas. Matyti ten g u r k n o j a , ir. v i s i a p s i r e n g p a r t i z a n i kai. Man u t r a u k i a kelnes, a t n e a m a n o dir su pistoleto k a b r a , o v i n i n e s , kur b u v o ant diro, p l a n e t ir k a b i n a m a n . S a k a u , k a d m a n nereikia, n e s a p a i m t a s a r e t u o tas. A t s a k o m u m s r e i k i a " , dar a p k u m i u o j a g e r a i o n k a u l i u s ir p a b a l n o j a . A t e i n a i g r e t i m o k a m b a r i o sokolovninkai, p a r u o t i kaip p a r t i z a n a i , p a t s Sokolovas ir s u juo a u k t o r a n g o k a r i k i s , bet ant v i r a u s u s i v i l k s k a r i k v a t i n u k . Demonas a r i a u neina, stovi t a r p d u r y j e , u s i k a b i n s a u t u v . Sokolovas, tas k a r i k i s ir R i e p a s kak kalba rusikai, o vadinamieji partizanai-sokolovninkai l i e t u v i k a i su Demonu. M a n e s a u g o k a r e i v i a i . Pasik a l b j u s , R i e p a s v i s u s p a a u k i a vien viet netoli m a n s ir v e r i a Sokolovo k a l b . M u m s reikia s u s i t i k t i ilvin ir Kar. Mes j k i t a i p sutikti n e g a l i m , tik per Juozo iugdinio Kario tvikI l g a k i e m i o kaime, G a r l i a v o s v a l s . Ten y r a b u v s Demonas ir j p a s t a , m u m s j i s t a r p i n i n k a u s . Mes inom, k a d K a r i o eim p a s t a ir L a k t i n g a l a , bet j i s g i n a s i . M e s j p a r o d y s i m , k a d tikrai dar j i s l a i s v a s . Riepas sako sokolovninkams: Jei itas b a n d i t a s L a k t i n g a l a , rodo m a n e , p a s a k y s , k a d j i s s u i m t a s , i k a r t o likviduokite t asmen, k u r i s ateis s u s i t i k i m . Ms irgi s t a , g a i l t i nra ko. Riepas, r o d y d a m a s vien p a g y v e n u s s o k o l o v n i n k : Tu pasiimk s a v o inion it b a n d i t . P r i b g s prie m a n s , i t r a u k i k i e n s telefono vielos g a l , dar p a t r a u k i a , s a k y d a m a s buli reikia patikrinti, kaip e i s " . Dvilink v i e l o s g a l u s i m a u n a s a u a n t r a n k o s ir m a n e n u s i t e m p i a m a i n . Mainoje susdo visi aprengti partizanikai ekistai s o k o l o v n i n k a i , t a r p j ir Demonas. G a l v o j u , k d a r y t i . M a n e i u g d i n i o e i m a p a s t a , Demonas ten y r a b u v s , taip pat p r i s i m i n s , m a t y d a m i s u m a n i m i . Gal B a l t r u s tikrai uvo, kaip s a k o ekistai, g a l lik g y v i neino, k a d
138-

a s u i m t a s . Nors s u ilvinu s u t a r t a , k a d s u s i t i k s i m e Oio k v a r t a l e a r b a per Jon P. Oio k v a r t a l o ir Jono ekistai neino, taip pat neino r y i o punkto su K l e m e n s u T v a r kiki k a i m e prie Sidikio k r y i a u s . e k i s t a m s d a v i a u r y i o punkt n e t e i s i n g T v a r k i k i kaime, vokiei kapinse. Gals laukti k a d ir imt met, nieko n e s u l a u k s . M a i n o s v a i u o j a Prien plentu, o a v i s g a l v o j u , k d a r y t i . P a s a k y t i , k a d p a i m t a s , g a l i u , bet n u a u s t, kas ateis. B g t i n e g a l i u , p r i r i t a s . V i e n a ieitis tylti. A n k s iau v i s a d o s k a l b d a v a u , o d a b a r t s t y l s i u . A t v a i u o j a m ties I l g a k i e m i o k a m p o m i k o kelio, v i e n a m a i n a s u s t o j u s i , t a i s o p a d a n g , o v i d u j e pilna k a r e i v i . M a i n a , kuri m a n e atve, s u s t o j o v i s a i prie miko, k a d nebt matyti, k a d a nueisim, netoli i u g d i n i o s o d y b o s . Mane i m a i n o s ikelia tas p a t s s o k o l o v n i n k a s , k u r i s buvo prisiris, ir vis laik eina one. Jei neinotum, jokiu bdu n e s u p r a s t u m , kad v e d a . M i k u a t j o m e iki iugdinio s o d y b o s . A , e i d a m a s m i k u , m a t a u , kaip u s i m a s k a v g u l i k a r e i v i a i . M a n e a t v e d a netoli i u g d i n i o s o d y b o s , pasodina prie e g l a i t s ir one a t s i s d a tas p a t s sokolovninkas, k u r i s ved. Demonas su vienu s o k o l o v n i n k u a u kia, k a d kas i nam ateit. M a t a u ateina iugdinyt, Kario s e s u o . Padti nieko n e g a l i u , p a s a k y s i u , j likviduos, p a d a r y s s u s i a u d y m , ir bus viskas. Kalbos sklis, kad s u s i a u d p a r t i z a n a i ir uvo. P i r m i a u s i a j s u t i k o Demonas ir v i e n a s s o k o l o v n i n k a s , p a s k u i iugdinyt p a m a t ir mane, bet kad a n e k a l b j a u , ekistai pasak, k a d Lakt i n g a l a s e r g a . Demonas i u g d i n y t s k l a u s , kaip susitikti Kar. J i a t s a k , k a d d a b a r t s neinanti. Man p a s i d a r s m a g i a u . J o s p a p r a v a l g y t i , ir ji t u o j a u n u s k u b j o link n a m . O m a n e n u v e d m i k , kur b u v o pilna k a r e i v i . P a s k u i keli k a r e i v i lydim tas p a t s s o k o l o v n i n k a s nuv e d m a i n . T o j e d e n g t o j e m a i n o j e , kur t a i s p a d a n g , s d j o p a t s S o k o l o v a s ir per l a n g e l pro i r o n u s s t e b j o v i s padt. T o j e m a i n o j e buvo v i s o s r y i p r i e m o n s ir keletas k a r e i v i prie a p a r a t r o s . M a i n o j e m a n e pasodino k a m p ant g r i n d ir u d j o a n t r a n k i u s . Po kokios v a l a n d o s S o k o l o v a s ilipo ir n u j o prie kitos m a i n o s , kuri s t o v j o toliau. M a i n a p a j u d j o ir v a i a v o m e link Kauno. G a r l i a v o j e vl u s u k o t pat kiem Cvirkos 4, bet m a n s neikl. Dar p r i s d o pilna m a i n a k a r e i v i ir v i e n a s vyresnis karininkas, g a n a dailaus sudjimo. Kaune visai n e s u s t o j o , nors p r a v a i a v o m pro s a u g u m . J a u i v a i a v u s a l i a k a l n i o k a l n , tas k a r i n i n k a s p r i j o ir n u m ant139-

r a n k i u s nuo v i e n o s r a n k o s , k a d g a l i a u g e r i a u s d t i , n e s b u v a u v i s a s s u d a u y t a s , o ant g r i n d sdti l a b a i s u n k u . V a i u o j a n t link V i l n i a u s , tas k a r i n i n k a s kak pas a k o j o apie Lietuv ir tok didel lietuvi p a s i p r i e i n i m . A t v a i a v u s V i l n i , prie m i n i s t e r i j o s vl u d j o a n t r a n kius, kad v i r i n i n k a i n e p a m a t y t .

VL

VILNIUJE

A t v e Vilni, vl g r d o ten pat. V i e n u t s y r a tre i a m e a u k t e , keturios O B O s k y r i a u s , atskirtos nuo v i s k o . R y t o j a u s ankst ryt p r i s i s t a t o t a r d y t o j a s s u s t o r u apl a n k u surinkt dokument. Tiesa, v a k a r e , kai p a r v e V i l n i a u s O B O s k y r i , k a r e i v i s a t n e dubenl kruop s r i u b o s ir g a b a l i u k duonos, n e s j a u kelinta diena nieko n e g a v s . Kai n u v e d t u a l e t , i k r a n o .atsigeriu, kad v i s a i n e u d i u t b u r n a , ir v i s k a s . T a r d y t o j a s p r a d e d a k l a u s i n t i d a u g i a u s i a dl ilvino. Man yra kuo atsispirti, nes ilvinas p r i k l a u s ne m s rinktinei. S a k a u , k a d neinau, k u r j i s g y v e n a . P r i m e n a Kar ir B a l t r . Tuomet s u p r a t a u , k a d jie dar g y v i . Pas a k a u , k a d m e s g y v e n o m e Kazl R d o s mike, o kai m a n e sum, a j u o s ten p a l i k a u , o kur d a b a r j i e n e i n a u . T a r d y t o j a s p r a d e d a rkti: Tu, svolo, s u l u g d e i v i s u s p l a n u s . T a v e tiktai p a karti, t a v s g y v o n e r e i k j o imti. Tu p r i p s t a s i m p e r i a l i z mo. Matai, J a n k a u s k a s - D e m o n a s , K u k a u s k a s s u s i p r a t o , j i e j a u l a i s v i v a i k t o . O tau s l y g o s yra dar g e r e s n s . P a k a r sim, ir t a v o tas b u r u a z i n i s i m p e r i a l i z m a s b a i g s i s . M a t a i , kokia g a l i n g a t a r y b i n s a n t v a r k a ir j o s niekas n e n u g a l s . S u m u m i s eina K i n i j a . Mes t a v o tuos d r a u g u s V a k a r u o s e k e p u r m i s u s p a u s i m taip, kaip t a v e d a b a r t s . A atsakau: Kuo g r e i i a u , tuo g e r i a u . T a r d y t o j a s d a u g i a u nieko n e s a k o . S u s i i m a s a v o dokum e n t u s ir ieina. Laukiu, k a d a v e s minkt k a b i n e t . Kodl v a d i n a m i n k t u k a b i n e t u ? Jo sienos, lubos iklotos m i n k t a med i a g a , k a d s u g e r t g a r s , kai m o g u s k a n k i n a m a s , i r k a d n e u s i m u t g a l v a sien. Man i s metodas b u v o inomas i v a l g y b o s surinkt duomen, o d a b a r v i s a tai tenka patirti p a i a m . T dien m a n s d a u g i a u n i e k a s
140-

n e a u k e , bei i r v a l g y t i n e d a v . V a k a r e k a r e i v i s p a d a v v a n d e n s ir duonos m a g a b a l i u k . U b l o g e l g e s man paskirtas k a r c e r i o reimas. Kai esi s u d a u y t a s , v i s s k a u da, apie v a l g v i s a i n e g a l v o j i , g a l v o j i tik, kas toliau b u s . K a m e r o j e per s k y l ties r a d i a t o r i u m i , duona u k i t , i g r e t i m o s k a m e r o s g e r a i girdti i a u r u s t a r d y m a s . Tai b u v o 1952 met lapkriio p a b a i g a . T a r d kiekvien dien. Buvo girdti m u i m a i , k e i k s m a i . Man domu, kodl neveda m i n k t k a b i n e t , o t a r d o k a m e r o j e . Kai p r a s i d e d a d i d e s n i s r i k s m a s , k a r e i v i s nuo l a n g e l i o nueina ten irti i s m a l s u m o . T a d a a t s i k e m u s a v o s k y l ir k l a u s a u s i . T a r d y m a s v y k s t a r u s k a l b a b e v e r t j o , man n e s u p r a n t a m a , tik s u p r a n t u r u s i k a i minint p a v a r d e s ir s l a p y v a r dius. Nakt m o g u s l a b a i d e j u o j a , m a t y t , s m a r k i a i nukankintas. Ryt vl p r a s i d e d a t a r d y m a s ir r i k s m a s , ir taip per v i s dien iki v l y v o s n a k t i e s . T a r d y t o j a s ir m a n s ateina a p k l a u s i n t i i a n k s i a u paimt dokument a r b a k s u i n o j s i ms k r a t o a r e t u o t j u r y i u s ar p a r a m , o apie ilvin ir Lit daugiau neklausinja. Kelios dienos p r a j o r a m i a i , m a t y t , u s i e n o s turi n a u j auk, v i s a s d m e s y s d a b a r ten. V i s laik girdti r i k s m a s , k l a u s i n j i m a s , tik s u p r a s t i n e g a l i m a . V i e n nakt p r i j a u a r i a u prie r a d i a t o r i a u s p a s i k l a u s y t i . m o g u s d e j u o j a , a u k i a s i Dievo lietuvikai, s u p r a t a u lietuvis. B a n d i a u k l a u s t i , bet veltui. V i s laik m u s s e r g s t i k a r e i v i s , nuo dur n e a t s i t r a u k i a . Ryt p a s i p r a i a u t u a l e t , k u r i s p r i e p a t m a n o k a m e r o s duris. I j s koridori, p a m a i a u prie kiekvien dur s t o v i n t po k a r e i v ir dar k a m p e sdi v y r e s n y s i s . N u g i r d a u v y r e s n i o j o o d i u s b a n d i t naialnik". Tada supratau, kad yra paimtas kas svarbesnis. Todl v i s i p a s i m a i n y d a m i i r j o pro l a n g e l . A t v e d s k a m e r , k a r e i v i s p a d a v v a n d e n s ir k a m p f o r m i n s duonos. V o s p r a d j a u v a l g y t i , a t s i d a r o d u r y s ir m a n o kamer s u v i r s t a keli uniformuoti ekistai. E i n a m " v i e n a s s u r i n k a ir, kaip v i s a d a , du i on, v i e n a s pirma. Bet pas t e b j a u , k a d paskui eina k a r e i v i s , k u r i s stovi prie dur. A t v e d a t pat k a b i n e t , kur a n k s i a u b u v a u pas vir i n i n k . U s t a l o sdi tas p a t s plikas v i r i n i n k a s , keli pulkininkai ir p a t s Sokolovas. M a n e pasodina p r i e a i s s t a l , one a t s i s d a ekistas v e r t j a s , v y r e s n y s i s leitenantas, p a v a r d r u s i k a , bet k a l b a g e r a i lietuvikai, matyt, vietini r u s kilms. V i s i iri m a n e , o a j u o s , steng i u o s i net nemirktelti. i r j i m a s ir t y l a t s s i kelias
141-

m i n u t e s . S u p r a t a u padt n e p r a b i l k pirmas, n e s b s i p r a p u o l s , v i s u o m e t lauk, k tau pirma p a s a k y s . P r a k a l b a virininkas: Na k? A p s i g a l v o j a i ? A t s a k a u , k a d neturiu k o g a l v o t i , nes e s u s u i m t a s . Mes a p s i g a v o m , k a d t a v e g y v m m , p r a d j o rkti v i r i n i n k a s . Mes t a v e p a k a r s i m , o t a v o v i s u s ry i n i n k u s s u s o d i n s i m . V i s k i v e r i a lietuvi k a l b . P a tyljs atsakau: Kuo g r e i i a u , tuo g e r i a u . Suriko: V i v e d i svolo! Grieb v e r t j a s u r a n k o s ir i v e d koridori, o ten prisistat sargai, kad neparpuliau, nuved kamer. Tik a t v e d u s k a m e r , t u o j a u p r i s i s t a t t a r d y t o j a s ydelis ir dar v i e n a s r u s a s . A t s i n e pluot popieri b y l , m a n e pasodino one s t a l o ir p r a d j o k l a u s i n t i . Dokumentai s u r i n k t i nuo 1944 m . s u i m t j p a r o d y m a i , r a s t a s p a r t i z a n a r c h y v a s , nip p a r o d y m a i , perduota Demono, d a l i s dokument T a u r o " a p y g a r d o s . Didelis p l u o t a s nuot r a u k , p a s t a m i r n e p a s t a m . A v i s laik l a u k i a u , k a d a man t v i s k paki. Mano v i s u r p a s i r a y t a ir a n t v a i r i r a p o r t , ir ant k a u t y n i r a p o r t , ir p i n i g pamim a s i Eerlio, n u o t r a u k o s . T a i a u m a n s v i s a tai n e j a u dina, nes inau s a v o likim, j a u d i n a dar nesuimt m o n i likimai, n e s atiduotas r y i n i n k s r a a s , nors ir s l a p y v a r diais. P i r m i a u s i a p r a d e d a k l a u s t i , kas j i e m s s v a r b i a u s i a . Kas r u o p a s a l a s , kas n u o v m a j o r A b r a k i n , kas p a r u o plan paimti p i n i g u s ir kiek n u a u t a t a r y b i n i p i l i e i . Kautyni a n e s i g i n u , s a k a u , k a d k a r i a v a u kaip s u okup a n t a i s , jei a n e a u s i u , m a n e n u a u s . Civili moni neaudiau, tam buvo sudarytas baudiamasis brys. Pas j u s y r a paimti r a p o r t a i . Bylas, a k t u s r a i a u , ten v i s u r yra m a n o p a r a a s , aiku, kas ir u k n u b a u s t a s . R u s a s k l a u s i n j a , o t a r d y t o j a s v e r t j a s veria, p a v a r d i a b u nesisako. Tai k ? Tu m u s laikai o k u p a n t a i s ? Taip. Vokieiai i k a r t o a u d , o j s a l t a i , i a u r i a i nukankinai sikariavs vertjas prabilo: emaitis irgi taip k a l b j o , bet d a b a r k a l b a k i t a i p , k a l b s i ir tu.

142-

A b u pakilo ir ijo. Po g e r o s v a l a n d o s ateina budeliai i minktojo kambario. Nu, einam, dar v i s su t a v i m n e s u s i t v a r k o , mes sutvarkysim. T k a r t p r a l e i d a u g a n a l a i m i n g a i . Kai v e d minkt k a m b a r , v i e n a s kirto b a n a n u per s p r a n d , taip d a u g i a u ir n e j u t a u nieko. P a b u d a u , a t v i l k t a s k a m e r o j e ant g r i n d . Guliu l a p i a s , k r u v i n a s , s u d a u y t a s . Kiek g u l j a u , n e i n a u . Nuo g r i n d s t e n g i a u s i atsikelti, bet kai p a s i j u d i n u , v i s labai s k a u d a . P r i l i a u i a u prie g u l t , p a s i l a i k y d a m a s lip a u ir n u v i r t a u . P r a d e d u l u o s t y t i s r a n k o v k r a u j u s . P r a s i v e r i a d u r y s , k a r e i v i s p a d u o d a v a n d e n s , kai k rus i k a i pasako, n e s u p r a t a u . A t s i g r i a u , n e s labai trokino, o likus g r e i t a i p a m ir ine, matyt, b i j o j o , k a d kas nepamatyt. Kareiviai stovdavo ne juodukai. T nakt n e g a l j a u umigti, l a b a i s k a u d j o s p r a n d ir g a l v . J a u p r a v i t o , bet m a n o k a m e r niekas n e a t e i n a . P r a s i d a r o d u r y s , k a r e i v i s duoda g a b a l l duonos ir v a n dens, bet a n e g a l i u pasikelti. K a r e i v i s v i s k p a d e d a ant g r i n d ir, p a i r j s mane, ieina. L a b a i t r o k i n o g e r t i . P a s i i m u dubenl, a t s i g e r i u ir vl p a s i d a r o labai b l o g a , vl n u v i r s t u . Laukiu, kas toliau bus. R i k s m a s u sienos. A t i d i a i k l a u s a u , keikiasi r u s i k a i ir k a r t o j a b a n d i t a s emaitis, e m a i t i s " . G a l v o j u ir emaitis taip p a k l i u v o , kaip ir a . N e j a u g i ir j i s tapo Dem o n o auka, o g a l ir kito tokio p a r s i d a v l i o . T s s i riksmas, k l a u s i n j i m a s , v i s laik p a k e l t u tonu, kai k a d a girdti b i l d e s y s ir m o g a u s p r i s l o p i n t a s b a l s a s . K a r e i v i s n u o m a n o l a n g e l i o n e s i t r a u k i a , v i s laik s a u g o atidiai, net neleidia prieiti prie l a n g o , turiu sdti ant g u l t . Ta diena man p r a e i n a l a i m i n g a i niekas neateina, duoda a p s i g a l v o t i . A i k u , ekistai laiko turi, j i e m s niekas netrukdo, g a l i s a v o auk k a n k i n t i d a u g met, o a dar ia tik apie mnes, p a t s s u n k i a u s i a s laikas. J a u v a k a r a s , p r a a u s i t u a l e t . Po g e r o p u s v a l a n d i o a t i d a r o duris ir n u v e d a . I e i d a m a s i tualeto, p a m a t a u ieinant i emaiio k a m e r o s r u s d a k t a r s u s a v o v i s a a p a r a t r a . Matyt, r e i k j o medicinos p a g a l b o s . K a r e i v i a i m a n e g r e i t a i s t m kamer, kad nematyiau. P r a j o v i e n a diena, a n t r a , niekas pas m a n e n e s i l a n k o . P o s u m u i m o j a u p r a d j a u g e r i a u j a u s t i s , p r a d j a u daug i a u vaikioti po k a m e r ir per u d a r y t o l a n g o k r a t e l p a s t e b j a u , k a d l a u k e gili iema. Nors dienos b u v o susim a i i u s i o s , bet m a n a u , k a d b u v o p r a d i a g r u o d i o . Taip
143-

g a l j o ir bti. Tuo laiku ir kitose k a m e r o s e b u v o t y l u . Tiktai kur b u v o emaitis, v i s laik girdti d e j a v i m a s . G a l v o j u , kad m o g u s turi bti s m a r k i a i s u m u t a s ar sueistas. Nors ir a v i s a s s u d a u y t a s , p a j u o d s nuo sumuimo, bet dar g a l i u ksti. T u r b t emaiiui d a r b l o g i a u kaip man. Kitam o n e nuo k a m e r o s irgi yra m o g u s , bet jokio t r i u k m o negirdti, k a r t a i s tik girdti k a l b a n t . Po s u m u i m o treios dienos ryt ateina k a m e r tard y t o j a s ydelis, labai g e r o s nuotaikos, net k v e p a l a i s is i k v p i n s . P i r m i a u s i a k l a u s i a , kaip j a u t i e s i , s a k a u , kad b l o g a i , kaip y d a s prie vokieio. Nu kodl? yd n u o v , muil ivir, ir v i s k a s , o j s g y v a i s prausiats. Nu nu, dar ne v i s k a s , matai, jei taip toliau s a v e vesi, dar m a t y s i d a u g i a u . M a t a i , tu ia d y k a s sdi, o mike t a r y b i n i u s pilieius a u d e i , a k t u s statei, o d a b a r g a l v o j i , k a d m e s t a v e pasimm dyk erti. Ne, duosim d a r b o ir taip d a r y s i , kaip m e s l i e p s i m , s a k o , a t n e i a u j s s r a u s , m a i n l e r a y t u s , o d a b a r j u o s turi perrayti savo ranka. S a k a u , kad r a n k imut, n e g a l i u p a k e l t i . O kai k a r e i v i a i p a d u o d a v a l g y t i , mikliai a u k t u g a u d a i p o katil, a p a t s m a i a u . G a l v o j u na p a s i g a v o , kodl n e g a l j a u v a l g y t i k a i r e r a n k a , d a b a r turiau kaip gintis. P a l i e k a m a n s r a , k u r b u v o s u r a y t i r a p o r t a i . T a r p eilui ekist r a y t a viena kita p a v a r d , v a r d a s , kuri a v i s a i n e g i r d j s , o kai kurios p a v a r d s net g e r a i inomos. P a l i e k a du l a p u s popier i a u s , tuinuk ir e i d a m a s pasako, kad r y t o j ryt ateisi pasiimti. P e r s k a i t a u v i s , r a n d u vien kit p a v a r d , k u r i e dar g y v e n a l a i s v j e . G a l v o j u , k d a r y t i , p r a l e i s t i tas pav a r d e s a r v i s a i n e r a y t i , l a u y s k a u l u s . Kurie u v a r a n k s i a u aretuoti, t i e m s nieko, bet k u r i e dar g y v e n a laisv j , t i e m s p a k i , k a d a i d a v i a u . A v a n t i r a aiki, k o nori ir kodl man d a v pora dien r a m y b s . G a l v o j a u vis nakt, bet ieities n e r a d a u . N u t a r i a u delsti, bet kas i to, j i e m s laiko y r a , nors kelis m e t u s g a l i r a m y b s neduoti. A t s i s a k y s i u vl m i n k t k a m b a r , nors s a v a i t kit g a u i a u a t s i g a u t i . B g t i , k a d n u a u t , nra kur. Laim i n g e s n i tie, kurie uvo, o m u s g y v u s a l t a i m s i n j a . U s i e n o s v i s laik d e j u o j a , m a t y t , s u e i s t a s ar sul a u y t a s . T dien p r a l e i d i u r a m i a i , d a u g i a u niekas pas. m a n e n e a t e i n a . S r a u s kaip atne, taip ir stovi.
144-

J a u i pat ryto a t s i d a r o d u r y s , ir m a n o k a m e r s u v i r s t a b r y s ekist, t a r p j j a u m a t y t i per s u m i m , o kiti v i s a i nematyti. B u v s K u k a u s k o r y i n i n k a s - s o k o l o v ninkas p a s a k o j a D a u m a n t o u v i m o a p l i n k y b e s ir kaip a j v e d i a u s i po a u t o m a t u . Du c i v i l i a i s a p s i r e n g , m a t y t , gana aukti pareignai, jiems veria Riepas rus kalb. Kiek inau, jie i M a s k v o s . R i e p a s a p s i v i l k s n a u j a unif o r m a , b a r k a eil m e d a l i , kiek inoma, g a v s u Daum a n t o u v i m ir, be a b e j o , u m a n o s u m i m . ydelis t a r d y t o j a s , kur v i s laik m a n e k a m a n t i n j o , kai k pas a k o j a v i e n a m i a t v y k u s i . Kiti s o k o l o v n i n k a i stovi prie dur ir k a l b a s i . Po a p d o v a n o j i m o a t j o pasiirti s a v o a u k o s . P r i j s prie dur R i e p a s s a k o : Bandit v a d a s d e j u o j a , emaitis. A n k s i a u nekalbjo, o d a b a r j a u prabilo. T a r d y t o j a s ydelis, r o d y d a m a s m a n e , p a s a k v i e n a m civiliui, k a d a m a a i kalbu, nors j a u b u v a u k a l b i n a m a s . Kitas p r a d j o aikinti k a m tokius imti g y v u s , b n a d a u g i a u bdos, jie g y v i nepasiduoda 1 , tai k a m rizikuot. R i e p a s sako, kad m u m s taip b u v o n u r o d y t a . P a s i t a r nu v e l g m a n e ir ijo. K a r e i v i s u d a r ir u r a k i n o duris, o a k l a u s a u , k u r k i g i r s i u . P a s i g i r s t a k a l b a n t u sienos, kur d e j a v o . Kalba p a k e l t u tonu, net pereina r i k s m ir v i s k a r t o j a em a i t i s , e m a i t i s " ir kak toliau. V i s i k a i s i t i k i n a u , k a d u s i e n o s k a m e r o j e yra s u i m t a s ir tokio pat likimo Liet u v o s p a r t i z a n v a d a s V l a d a s M o n t v y d a s - e m a i t i s . Kaip s u p r a t a u , taip pat b u v o iduotas. ekistai k a l b d a m i m a n s n e s i s a u g o j o , nes b u v o num a t y t a i l g a i s u m a n i m nesiterlioti. A j i e m s b u v a u nen a u d i n g a s p a g a l j p l a n . Ras viet, k a d niekas ir neinos. Po sokolovnink a p s i l a n k y m o pora dien p r a j o r a m i a i , net t a r d y t o j a s n e a t j o .

SOKOLOVNINK

DARBAI

V i e n dien a t s i d a r o d u r y s ir eina du k a r i k i a i . S a k o e i n a m " . Kaip s t o v j a u n u p l y u s i o m i s k o j i n m i s , b a t a i buvo -atimti, taip ir einu koridori. K a r e i v i s iri, kodl a basas. G r i n a k a m e r ir a t n e a b a t u s , bet ne mano. Batai k a r e i v i k i , aulai i a r d y t i , bet d a r geri. S v a r b i a u s i a , b a t u o s e r a d a u g e r u s a u t u s . A p s i a u n u , g a n a dideli, bet v i s ne basas. V l v e d a koridoriumi ir l e i d i a m s laip145-

t a i s emyn. Ten r a d a u d a u g A z i j o s k r a t p a t i k i m e s n i " . M a n e atiduoda t k a r e i v i tas a z i j a t a s . P a s k u i p r i s t m m a i n prie r a n k a s ir kl m a i n . P a g u l d k a m p e du d i d i u l i u s u n i s , o k a r e i v i a i s u s d o ant pajudjo.

k a r e i v i , kurie v i r i n i n k u i , ir dur, s u r a k i n o ir dar p a t u p d suol. Maina

M a i n a d e n g t a , a m e r i k o n i k a , v i s a i n e m a t y t i kur va i u o j a m , tik i kareivi k a l b o s s u p r a t a u , k a d link Kauno. A n t r a n k i a i b a i s i a i n u v e r r a n k a s , n e j a u i u nieko. Nes k a u d a , tik m u a a l t a s p r a k a i t a s , ir neinau, kas darosi. K a r e i v i a i p r a d j o kalbti K a u n a s , K a u n a s " . M a i n a sus t o j o prie K a u n o s a u g u m o , a p r a d j a u p r a y t i s t u a l e t , g a l bent r a n k a s a t r a k i n t . K a r e i v i a i ikl i m a i n o s , n u v e d tualet ir p a m a t , k a d m a n o r a n k o s net j u o d o s . Num a n t r a n k i u s ir v e d s a u g u m o r s . P a l a i k koki v a l a n d , ir vl v i r . sodino kit m a i n , k u r i o j e sdjo keletas l i e t u v i k a i k a l b a n i ekist. I j k a l b o s s u p r a t a u , k a d j a u s u m a n i m i a t s i s k a i t y s , tik neinia kaip. L a u k e b u v o d a u g s n i e g o ir a l t a . Prilipa pilna m a i n a k a r e i v i . Mane, kaip v i s a d a , pas o d i n a ant g r i n d ir prie m a n s p a s t a t o pora m o n g o l k a r e i v l i ir du u n i s , k u r i e n e d u o d a n k r u s t e l t i . Rank n e r a k i n a , tai pirmas k a r t a s . A t v a i a v o m e G a r l i a v , ma i n a pasuko prie n a m o Cvirkos 4. Ten b u v o ir d a u g i a u m a i n ir d a u g ekist. M a n e n u v e d n a m ir vl pas o d i n o k a m p e s u t a paia s a r g y b a . N e t r u k u s pasirod p a t s S o k o l o v a s , R i e p a s ir dar keli, a p s i v i l k k a r i k o m i s v a tinukmis. V i s i u s i m a s k a v , kad n e s i m a t y t l a i p s n i , n e s k a l b a r u s i k a i , matyt, kai kam r e n g i a s i . J a u g e r a i s u t e m u s , p r i j s k a r i n i n k a s man liepia kelt i s . A t n e a k a r i k p a l a p i n ir m a n e a p s i a u i a , k a d atr o d y i a u p a n a u s k a r e i v , ir i v e d a kiem, kur stovi p a k i n k y t i arkliai dideles k i k a s r o g e s . Toliau dar dvej o s r o g s . D a u g s t r i b . V i s i s u s d a i r p a j u d a m link Pa r , m a n o k r a t o . Stribai v a i u o j a pirma. P r i v a i a v u s A l n krykel, v i s i s u s t o j a , tik v i e n o s r o g s p r i v a i a v o prie S t a n i u l i o s o d y b o s , bet g r e i t a i g r t a . Keli g i n k l u o t i e k i s t a i r e i k a l a u j a , k a d duot mane, bet k a r e i v i virininkas neduoda. Jie pradeda bartis. Visi ginijosi g a n a ilgai, paskui v i r i n i n k a s s a k n u v a r y t i a t j u s i u s . Stovj o m e ilgai ant kelio, o ekistai v i s l a k s t pas k i n i n k u s , bet, m a t y t , j niekas nesileido, nors aikiai g i r d j a u , k a i p s a k leisk, s a v i " . M a n e vl n u v e K a u n o s a u g u m .
.146

ekistai, s u m t a r t i n m o g , bet i jo n e i g a u d a m i " ini, d a n a i n a u d o j a p r o v o k a c i j a i s u s o k o l o v n i n k a i s S u i m t j v e a n u r o d y t viet, kur bna p a r u o t a p a s a l a . Ten n e v a s u s i a u d o , n e s u p u o l a " sokolovninkai, apr e n g t i p a r t i z a n a i s . Neva n u a u n a kelis ekistus, kiti p a b g a , o s u i m t j i g e l b s t i s o k o l o v n i n k a i t a r i a m i partiz a n a i ir p a i m a s a v o globon. Po k a u t y n i j, kaip s a v o d r a u g , vedasi specialiai r e n g t s l p t u v , v i s a i kaip p a r t i z a n , net k r y i u s p a k a b i n t a s . S l p t u v s e i m i n i n k a s g e r a i p a t i k i m a s s a u g u m o a g e n t a s . A t j u s i u s g e r a i um a s k u o j a , p r a n e a , kaip eina k r a t o s , ir m a i t i n a . S u i m t a s i s k a r t u b n a kelias p a r a s , kol v i s k i s i p a s a k o j a , k ino. Kai sokolovninkai p a r t i z a n a i " v i s k i g a u n a , t a d a v i s i ieina i s l p t u v s ir eina s u t a r t v i e t , kur l a u k i a s a u g u m a s ir vl s u s i a u d o . Sokolovninkai p a r t i z a n a i " pab g a , o t m o g p a i m a tikras s a u g u m a s . T a d a s a u g u m a s j a u v i s k ino, nes m o g e l i s , b d a m a s s l p t u v j e , v i s k i p a s a k o j s . Per p r o v o k a c i j n u a u n a politinius k a l i n i u s , k u r i e b n a nuteisti mirties b a u s m e , g a v u s i M a s k v o s p r a n e i m , k a d mirties b a u s m p a t v i r t i n t a . T kalin s a u gumas panaudoja provokacijoms ir suaudo. ios inios tikros. Man teko sutikti politini kalini,, kurie b u v o teisti u politik p a g a l 58 la str. ir tokias, provokacijas praj. O i d a v i k l a u k taip pat ne koks likimas. Man, p a t y r u s i a m O B O ( O s o b i j B a n d i t s k i j Otdiel) i a u r u m u s ir g e r a i s u p r a t u s i a m j p a a d u s , v i s k a s a i k u . J u o z a s J a n k a u s k a s - D e m o n a s , p a s i t i k j o j p a a d t a malone, laikinai j g a v o . Kiek turiu ini, J u o z a s J a n k a u s k a s Demonas u g e r p a s i t a r n a v i m g a v o l a i s v . V e d kakoki Maeikait, s u s i l a u k eimos, g y v e n o M a r i j a m p o l je. Bet v l i a u b u v o p a k v i e s t a s V i l n i a u s s a u g u m ir ten s u l a i k y t a s , Karinio tribunolo n u t e i s t a s mirties b a u s m e , s u a u d y t a s . mona, g a v u s i ini, k a d v y r a s s u a u d y t a s , , v e d s i su kitu. 1988 m. mona g y v e n o M a r i j a m p o l j e .

IURKI

KAMEROJE

Kauno s a u g u m e m a n e u d a r vienut, k u r i o j e galima tik stovti. Po keli v a l a n d a t j o du p r i i r t o j a i ir p r a t a r p p " . Tokio k v i e t i m o dar n e s u p r a t a u . Pasir o d o v i s i politiniai kaliniai taip k v i e i a m i s a u g u m e i r k a l j i m e . N u v e d p r i i r t o j k a m b a r , liep n u s i r e n g t i
147-

v i s a i n u o g a i . I p j a u s t v i s a s s a g a s , u t r a u k t u k i striuk s , i a r d bat a u l u s , ilupo bat p a d u s , p a d a r piln k r a t . M a n o s t r i u k liko s k y l t a , i a r d y t a , tik r a n k o v s dar laikosi. B a i s i a u s i a , kad k e l n e s reikia l a i k y t i s rankomis. Net k r i a u k l duonos per krat atm, s a k y d a m i , kad, kai bus laikas, v a l g y t i g a u s i u . P o k r a t o s n u v e d l a i p t a i s e m y n rs ir s t m k a m e r Nr. 1, prie tualeto. Pat a l y n s jokios. Liep a t s i v e r s t i lentyn ir gulti. Bet g r e i t a i atsikeliu, n e s l a n g a s be stiklo, tik g r o t o s , o prie s i e n o s didelis t r a u k i m a s . P r i e l a n g o y r a r a d i a t o r i u s , ia truput iliau, bet neleidia stovti, n e s m i e g o j i m o laikas, o s a u g u m i e i a m s p a t s d a r b a s t a r d y m a i . Vl a t s i g u l u . Nors labai a l t a ; bet p r a d e d u s n a u s t i . P a j u t a u , k a d k a k a s p l a u k u s r a u n a . P a k e l i u g a l v didiul i u r k j a u pradeda m a n e g y v peioti. T n u v e j u , p a k e l i u s a v o odin striuk, ogi iriu jau rankov apgrauta. Pasiiriu emyn ten k n i b d t e knibda ir m a n o p a s k u t i n n o s i n d a l i j a s i , o kitos oka kiek g a l d a m o s ant g u l t . Nusim a u n u bat ir p r a d e d u k a r i a u t i . Miegoti nra kaip, kai imu s n a u s t i , uoka ir ima g r a u t i b a t u s ar p a s k u t i n s u d r a s k y t striuk. Taip p r a v a r g a u v i s nakt. J a u r y t a s . P a d j o m " k e l k i s , rkia ir duoda d u r i s su r a k t a i s p r i i r t o j a s . iurks nelieka n v i e n o s . Girdiu d a l i j a duon ir v a n d e n . M a n o k a m e r o s niekas n e a t i d a r o ir nieko n e d u o d a . V a l g y t i nesinori, bet labai t r o k i n a gerti ir v i s s k a u d a nuo s u m u i m o . Piets. Taip p a t niekas nieko neduoda, tik v i s laik iri per dur akut. V a k a r a s vl nieko, tik o t b o j " g u l t i s . A t s i v e r i u g r y n lentyn ir a t s i g u l u , r a n k po g a l v a p a s i d j s . J a u i u o s i labai n u v a r g s , nors a l t a , bet k a k i e k u m i e g u . Vl paj u t a u , k a d g a l v k a k a s drasko. S t v e r i u u g a l v o s i u r k r a u n a p l a u k u s . M e l u j a n t g r i n d , bet j a i to tik ir t e r e i k j o , s u s i m a i su kitomis ir vl m a n e a t a k u o j a , o a s u batu k a r i a u j u toliau. Ryt vl prie m a n o k a m e r o s niekas neprieina, tiktai v i s laik iri per dur akut. P a b e l d i u duris, a t i d a r o l a n g e l , l i e t u v i k a i k l a u s i a , k o nori, s a k a u v a n d e n s " . A t s a k o , k a d man n e l e i s t a , kai b u s laikas, g a u s i . Vl utrenkia l a n g e l . V a d i n a s i , man paskirtas karcerio r e i m a s . M a n darosi labai b l o g a , j a u a n t r a p a r a n l a o v a n d e n s . J a u i u t e m p e r a t r , p r a d j o krsti a l t i s . A t s i s d u a r i a u r a d i a t o r i a u s ant g r i n d , l y g ir g e r i a u . Per l a n g taip n e t r a u k i a a l t i s . V o s p r a d e d u s n a u s t i , vl d u r i s beldia
148-

s u r a k t a i s n e s p i " n e m i e g o k . Turiu bti a r i a u d u r . Grindimis p a l i a u i u a r i a u dur, kad n e m a t y t priir t o j a s . S d i u ant g r i n d , nei m o n i k a i a t s i s s t i , nei a t s i g u l t i , v i s s k a u d a nuo m u i m o . V a k a r e vl niekas, n e a u k , tik girdti, kaip i kit kamer v e d i o j a t a r d y mui. m a n o kamer v i s laik be p e r s t o j o iri pro akut. M a n o n e r v a i tempti ko s u l a u k s i u Kauno s a u g u m e . P e r g a l v o j u labai atidiai v i s k , ko m a n s k l a u s ir k a a t s a k i a u . M a i a u s i a s s u k l y d i m a s yra d i d i a u s i a nelaim. P e r g a l v o j u , k p a s a k i a u ir k k a l b j a u su s o k o l o v n i n k a i s prie s u m i m , n e s v i s k a s y r a u r a y t a ir klausta, t pat kelis k a r t u s . Treios dienos ryt g a v a u r i e k u t duonos 200 g r a m ir puoduk v a n d e n s . O v a k a r e j a u ,,p p p a i d i o m " einam. K a m e r o j e s u r a k i n a r a n k a s , ir vir. Kabineto nep r i s i m e n u , bet p r i s i s t a t o v e r t j a s , p a v a r d e Kostikas, matyt, L i e t u v o s r u s a s ir t a r d y t o j a s P a v l o v a s . Vl k l a u s i n j i m a s i n a u j o , nuo g i m i m o dienos, kur n a m i k i a i , broliai, y p a tas brolis, k u r i s p a b g o i trmimo. Tik n e k l a u s i a s e s e r s Elenos, nors ir ta p a b g u s i i K o m i j o s A S S R . V i s i labai m a n d a g s , net r k y t i silo, o Kostikas v e r i a . Daug. n e k l a u s i n j o ir vl a t v e d a t pat i u r k y n . Ketvirt par g a u n u piln d a v i n : bakel v a n d e n s , p l y t e l c u k r a u s ir g a b a l i u k m i n k t o s duonos. S v a r b i a u s i a v a n d e n s , a t s i g r i a u i r a t s i g a v a u . Duonos p u s suv a l g i a u , o kit p a s i l i k a u p i e t u m s . Duon l a i k a u pas save,, p a d j s nerasiu, i u r k s s u t v a r k y s . P r a s i v e r i a langelis,, p p " e i n a m vir. Ten laukia G a r l i a v o s garnizono, v i r i n i n k a s Rodinas, P a n e m u n s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s K e r b e r i s , V e i v e r i ir kit g a r n i z o n virininkai. T a r p j ir Kauno s a u g u m o t a r d o m o j o s k y r i a u s v i r i n i n k a s y d a s Apikas, v e r t j a s Kostikas ir t a r d y t o j a s P a v l o v a s , k u r i a m a priskirtas. M a n e pasodina k a m p , o jie v i s i k a k k a l b a r u s i k a i , a n e s u p r a n t u , net g i n i j a s i s u t a r d y t o j u . P a v l o v u . D a u g i a u s i a k a l b a Rodinas pakeltu tonu. Na g a l v o j u d a b a r j a u k l i u v a u , b u s dar b l o g i a u kaip Viln i u j e . S u i a i s e k i s t a i s v i s laik k a r i a v a u , Rodinas kelis k a r t u s v o s kail ine, tik per a t s i t i k t i n u m prav a i a v o pro ms p a s t a t y t a s p a s a l a s . V i s i jie kriktyti",, ir v i s u r m a n o buta. Nekantriai laukiu, k k u r i s p i r m i a u s i a p a s a k y s . P i r m i a u s i a p r a b y l a Rodinas, p u s i a u lietuvikai, r o d y d a m a s m a n e k u m i u , t i mnie n e p a p a l ! " i r per d u r i s ieina. Kiti k a l b a su P a v l o v u . A t e i n a p r i i r t o j a i ir m a n e iveda vl i u r k y n .
149-

J a u v a k a r a s , v a n d e n s n a u j a i pilta, g a l v o j u , g a l iand i e n d a u g i a u n e a u k s , g a l s i u n o r s kiek n u s n a u s t i . D a v j a u ioki toki antklod, iuin, p u s i a u tui, bet v i s g e r i a u n e g u nieko. S a u g u m o k a m e r o s p r i g r s t o s , i r v i s v i e n o d a s likimas, tik kit l e n g v e s n i t a r d y m a i . P i r m i a u s i a a t s i g e r i u v a n d e n s , nes n e p a p r a s t a i trokina, s u v a l g a u , kiek t u r j a u prie s a v s , duonos. Ir vl g a l v o j u nuo ko v i s k a s p r a s i d s . V i l n i u j e buvo kitas p l a n a s , o koks b u s ia. D a u g g a l v o t i neteko, p r a s i v r l a n g e l i s , p p " einam. Vl s u r a k i n a r a n k a s , ir t a r d y m o k a b i n e t . Ten p u l k a s ek i s t ir Rodinas k l a u s i a , ar p a s t u Rindeikos eim. Sak a u , k a d ne. S a k o : Tavo ryininkas. Atsakau: Ne, ia j s r y i n i n k a s , j u m s p a d j o m a n e suimti. A t v e d a Rindeikos dukr S e v e r i n ir s a k o jai, rodydamas mane: Ar p a s t i L a k t i n g a l ? Ji a t s a k o ne". P a s k u i a t v e d a S e v e r i n o s brol Jon ir vl k l a u s i a , ar p a s t i . J o n a s s a k o ne". S a k a u : Piemen p r i s i g a u d t , o d a b a r k l a u s i n j a t . Rodinas oko l y g g e l t a s , bet P a v l o v a s s u d r a u d . V e d a kit k a b i n e t . Ten a t v e d a iugdinyt ir b u v u s i o kom u n i s t o S t a n i u l i o s n V i k t o r . Rodinas vl k l a u s i a , ar pastu. Sakau: Taip. Tvas lietuvius, s a v o k a i m y n u s , p a r d a v i n j o , o d a b a r ir s n u s k u p i a v o j a " lietuviais. Rodinas r k i a : Tu b u v a i , kai S t a n i u l i o tv n u o v 1945 m., pas m u s r a p o r t a s y r a , k a d ir tu d a l y v a v a i . S a k a u , k a d jei a b i a u d a l y v a v s , tai j o s n u s V i k toras d a b a r nesdt ia. G a r l i a v o s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Rodinas vl puola m a n e muti, bet t a r d y t o j a s P a v l o v a s s u d r a u d i a . Kak r u s i k a i g i n i j a s i . eina p r i i r t o j a s , ir liepia m a n e i v e s t i . K a m e r o j e nieko n e r a d a u n e i v a n d e n s ; nei p u s t u i o iuinio, v i s k a s i n e t a . V l penkios p a r o s k a r c e r i o reimo. Tik trei p a r g a u n u 200 g r a m duonos ir puoduk v a n d e n s . T a r d y m u i n e v e d a , nakt g a l i u a t s i g u l t i , n o r s ir ant plik lent. Tik i u r k s v i s a s n a k t i s n e d u o d a r a m y bs, kai u m i e g u , u o k a ant gult ir oka e m y n su p l u o t u p l a u k . Vl p r a e i n a v i s a n a k t i s k a r i a u j a n t s u i u r k m i s . eta v a l a n d a ryto. P a d j o m " k e l t i s , vl neduoda n a t s i s s t i . Turiu stovti ir irti duris. V i s a
150-

laim, kai a t s i s d i ant p a r a k s " , t a d a k o j o s p a i l s i Ketvirt p a r j a u g a u n u paskirt m a i s t o d a v i n : p u o d u k v a n d e n s , g a b a l i u k c u k r a u s ir truput duonos. Nors v a l g y t i j a u nesinori, v a n d e n s g e r i a u neinia kiek, l a b a i trokina. Penkt p a r g a u n u piln d a v i n : b a k i u k v a n d e n s , ir a u k t k o s , k a i p ir kiti s u i m t i e j i . Po v a k a r i e n s m a n o k a m e r s u v i r s t a b r y s ekist,, t a r p j ir Kauno k a l j i m o v i r i n i n k a s a r n a s , kur teko painti l a i s v j e . K a l b a s i v i s i r u s i k a i , tai j pokalbio, tuomet n e s u p r a t a u . Karcerio reimui p a s i b a i g u s , vl a u k i a t a r d y m u i . P i r m i a u s i a duoda k o m a n d a t b o j " g u l t i s , o paskui lang e l i s p r a s i d a r o , ir ekistas, g a l v k i s , k a d niekas negirdt p p p a i d i o m " . K a m e r o j e s u r a k i n a r a n k a s ir v e d a l a i p t a i s v i r . A t v e d pas t a r d y t o j , s o d i n a k a m p ant kds. R a n k o s u n u g a r o s , s u r a k i n t o s , tardo iki ryto. Ir taip kiekvien nakt. k a m e r a t v e d a v i s a d a p u s v a l a n d p r i e klim. Dien miegoti n e d u o d a . V i s k a s , taip n u a l i n a , k a d k a r t a i s net n e p r i s i m e n i , k a d a g i m s . Kai v e d a a k i s t a t o n , r a n k n e s u r a k i n a , tik v e d a du ar t r y s p r i i r t o j a i , nors esi taip n u s i l p s , kad ir p a t s niekur neitum. Treij tardymo savait Kauno s a u g u m e p r a d j o v e s t i l i u d i n i n k u s . Tai likviduot nip l i k u s i o s e i m o s , per k a u t y n e s lik g y v i s u e i s t i stribai, keletas k a r i k i , k u r i e b u v o s u e i s t i per k a u t y n e s . V i s i s t r i b a i ir nip e i m o s nariai s a k , k a d m a n e p a s t a , tiktai k a r i k i a i n v i e n a s nepaino. M a t y t , taip reikjo. Man d i d i a u s i rpest kelia tai, k a d kelinta s a v a i t laiko vien ir p l a u k n e k e r p a . V i s laik g a l v o j u , g a l vl d a r y s koki p r o v o k a c i j . iurks j a u m a n nekelia jokios bdos, jei g a u n u n u m i g t i bent koki minut. P a b u d s v i s i u p i n j u o s , ar turiu a u s i s , nos n e n u k s t . V l i a u , kiek teko girdti, t o j e k a m e r o j e , i u r k y n e , kur a bnu, kai k u r i o s m o t e r y s i p r o t j o . Ta k a m e r a y r a prie tualeto, tai ekistai s u i m t j pirmomis dienomis uleidia i u r k m i s . V i e n a s p r i i r t o j a s r u s a s , truput p r a m o k s lietuvikai, ryt d a l y d a m a s duon, m a n duoda dvi porc i j a s ir liepia vien g r e i t a i s u v a l g y t i , k a d nelikt. Greitai p r a r y j u , u s i g e r d a m a s v a n d e n i u , o kit p u s p a k a b i n u a u k t a i ant silo, k a d i u r k s nepasiekt.

151-

AKISTATOS

V i e n v a k a r m a n e vl i v e d a t a r d y m u i . V l sdi G a r l i a v o s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Rodinas ir p r a d e d a klaus i n t i , a r p a s t u R a n i a v o s kaimo mones. S a k a u ne". Rodinas sako, k a d 1951 m. ten b u v a u s u s i t i k s Demon pas erneck. S a k a u , k a d s u t i k s b u v a u , bet ne pas mog , o prie J i e s i o s upelio. A to k r a t o moni n e p a s t u ir j a i s nepasitikiu. S a k a u Rodinui: Tu j u o s v i s laik v e r b a v a i ir m i g d o m u s v a i s t u s dalijai, kad mane umigdyt. Rodinas s a k o : inom, k a d tu pasti, tu pas j u o s u e i d a v a i . A t s a k a u , k a d p a t s j u o s u v e r b a v s laukei, k a d a ue i s i u . Rodinas vl k l a u s i a : Ir N a u d i a u s n e p a s t i ? Ar ten, kur Broni D a u g l n u o v t ? Rodinas sako: Taip, ir A l b i n K a m a r a u s k . Tai tas p r a n e , k a d a t j o t n u a u t i ? Rodinas s a k o , k a d N a u d i u s n e p r a n e , j reikia aretuoti. S k u b u irti, k a d kiti g i r d t : D a b a r t a u v i s u s reikia a r e t u o t i : Naudi, J u r g D a u g l , Rindeik, erneck ir kitus. J i e v i s i b u v o t a v o uverbuoti, tu jiems premijas skyrei, kad mane paimt, o d a b a r j a u j nereikia, tai nori a r e t u o t i . Tu p r o v o k a t o r i u s ! s u r i k o Rodinas. A vl s a k a u : Tai k, ar tu S u v a l k l i kaimo B a l t r u a i i u i m i g d o m j v a i s t n e d a v e i ? Gal ir ia n e t e i s y b ? Rodinas oka m a n e muti, bet t a r d y t o j a s P a v l o v a s . s u d r a u d i a . K a l b a s i kak r u s i k a i . M a n e i v e d a dar pus i a u n a k t . T nakt g a u n u d a u g i a u p a m i e g o t i . Ryt g a l v o j u , ar p a s i s e k m a n o v e r s i j a , bet kito kelio nra. Naudiai B r o n i a u s D a u g l o s - D r a g n o ir A l b i n o K a m a r a u s k o tikrai n e i d a v . J u o s i d a v n a u j o k a s p a r t i z a n a s - p r o v o k a t o r i u s , kur B r o n i u s D a u g l a - D r a g n a s prim partizanus. Naudius, Vladas erneckis, J u r g i s Daugla, S i m a s Rindeika ir kiti bei j e i m o s b u v o ir liko tikrais, p a t i k i m a i s l i e t u v i a i s . Bet kitos ieities nebuvo, nes ek i s t a i j a u t u r j o ini. Man j u o s r e i k j o ginti, n o r s ir nepagarbiomis priemonmis. Kit nakt a t v e d a a k i s t a t o n R a n i a v o s k a i m o V l a d erneck. Rodino nebuvo, tik t a r d y t o j a s P a v l o v a s . P a v l o 152

v a s k l a u s i a , a r p a s t u . S a k a u ne". P a v l o v a s sako, k a d tai erneckis. S a k a u : Tai tas, kur Rodinas u v e r b a v s , lauk m a n s ? Klausia erneckio: Ar t a v e G a r l i a v o s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s v e r b a v o ? erneckis s a k o : Taip, v e r b a v o , k a d m i k i n i u s p a d i a u paimti ir dar premij adjo. M u d u su erneckiu g e r a i s u p r a t o m v i e n a s kit. Kiek v l i a u s u i n o j a u , k a d v i e n o j e k a m e r o j e b u v o e r n e c k i s ir Rindeika. G r s i t a r d y m o , erneckis p a s a k Rindeikai, k a d l a i k y t s i tokio metodo dirbom Rodinui, o d a b a r , k a d a p a r t i z a n nra, a r e t u o j a s a v o m o n e s . R y t o j a u s dien m a n e a u k i a t a r d y m u i . P a s t a r d y t o j P a v l o v s u s i r i n k keli ekistai, pulkininkai, p a p u l k i n i n k i a i ir v e r t j a s Kostikas. K l a u s i a , i kur inau, k a d G a r l i a v o s g a r n i z o n o v i r i n i n k a s Rodinas u v e r b a v o i u o s a s m e n i s . A s a k a u , kad t u r j a u g e r r y i n i n k Leon L u k o e v i i , k u r i s vis laik G a r l i a v o j e g i r t a v o s u s t r i b a i s . A p i e v i s k i p a s a k o j o , k Rodinas v e r b a v o ir kas i d u o d a v o , o paskui p a m a t , kad per d a u g i s i k a l b j o ir g a l i s t r i b a i n u a u t i , a t j o pas m u s m i k . Dar k l a u s i a , k d a u g i a u p a s a k Lukoeviius. Sakau: P a s a k , k a d K a m p i k i k a i m e pas liump b u v o pastatytas seklys Juozas Poderys, tada uvo Uosis-Jonas P a r a ir kiti. Kur tu t a d a b u v a i ? k l a u s i a v i e n a s . A s a k a u , k a d n u j a u Kazl R d o s m i k . ekistas g a l v p a k r a i p ir liep m a n e i v e s t i . T nakt g a v a u n u m i g t i , n o r s per tas i u r k e s nra ram y b s . V i e n a k a n d o r a n k , ir p a b u d a u . Ryt a t s i k l s g a l v o j u , k daryti. J e i g u i o j e k a m e r o j e ilgai l a i k y s , blog a i . A p i r i n j u g r i n d i s , prie l a n g o g r i n d y s e i g r a u t o s d i d i u l s s k y l s . P a d e d u g a b a l i u k duonos toliau, kai s i e k i a paimti, m u u . T a d a i u r k s g r a u i a skyl, kur padta duona. Taip, p l a n a s g e r a s . P a d e d u duon toliau nuo balkio. Kai lent n u g r a u , g a l s i u n u l a u t i . Kai s k y l ig r a u t a , duodu trupinl duonos, o kit g a b a l i u k vl toliau dedu. Nors p a t s a l k a n a s , bet ia s v a r b i a u . P o r a dien, ir lenta n u g r a u t a . V a k a r e , kai p r i i r t o j a i d a l i j a v a n d e n , m a i a u tikrina. T o j e v i e t o j e lent k o j a g e r a i s u d a v i a u ir lo. Laukiu, k a d a v e s t a r d y m u i , p o i v e d i m o v i s a d a d a r o k r a t . P r a n e a t b o j . " N e s p j u s a t s i g u l t i , a u k i a p p p a i d i o m " einam.
153-

P r i i r t o j a i a t v e d a t a r d y m o k a b i n e t , o ten b r y s ekist dsto bylas, n u o t r a u k a s . M a n e pasodina, k a i p visada, kamp surakintomis rankomis prieais. P a v l o v a s k a l b a , o Kostikas v e r i a : ia t a v o v i s i dokumentai, r a p o r t a i , kiek m s moni uvo, ia v i s k a s y r a . T a v e s u a u d y t i per g e r a i , v i e a i p a k a r t i ir tai per g e r a i ! p r a d j o s i k a r i a v s rkti. Kiti tyli, lik t a r d y t o j a s s k a i t o m o r a l . . A tyliu ir g a l v o j u , kuo v i s k a s b a i g s i s ir k tai a t s a k y t i . S t a i g a kilo m i n t i s s a k y t i tai, k a t s a k i a u g e n e r o l u i V i l n i u j e . P a v l o v a s suriko: Ko tyli? A sakau: Su v o k i e i a i s R u s i j k a r i a u t i n j o m . Kaip j s , u j Lietuv, e l g i a t s su m u m i s , taip m e s su j u m i s . Pavlovas rkia: - Mes j u s i v a d a v o m ir taip toliau. P a s k u i i r i n d a m a s pluot dokument ir n u o t r a u k , surinka visas irauds: Tu pamei Eerlio p i n i g u s 270. 000 r u b l i ! A atsakau: Ne a, o m e s . A n e p a s i m i a u n v i e n o s k a p e i k o s . Ms karin organizacija k a r i a u j a prie okupant, visur y r a r a p o r t a i , o j s j u o s turite. Pavlovas suriko: Js banditai! A atsakau, kad mes nebuvome vadinami banditais, kol n e g r d o t -kaljimus ir kol nevet Sibir, o d a b a r visus padarte banditais". Pavlovas sako: Tau paskirta 1 0 . 0 0 0 rb. p r e m i j a . S a k a u , kad ne m a n , o v i s i e m s . Kas p a s k y r ? k l a u s i a P a v l o v a s . Atsakau: A p y g a r d o s s a k y m u , pas j u s turi bti. Jei j s inot,, k a d paskirta, tai inot ir kas p a s k y r , kiek ir kam. Vl r i k t e l j o : Kur p i n i g u s djai, k a d p a s t a v e n e r a d o n r u b l i o ? A t s a k a u , kad e i d a m a s s u s i t i k i m V y t u i KuzmickuiB a l t r u i palikau, o kiek, n e s k a i i a v a u . Vl P a v l o v a s k l a u s i a , nuo k a d a paskirtas t v o n i j o s v a d u . S a k a u , k a d nuo 1950 m. P a v l o v a s rikteli: Mes inome, k a d tu paskirtas algirio" v a d u ir turi v i r i l o s l a i p s n !
154-

A a t s a k a u , k a d d a b a r s a k y m n e s k a i t a u ir neinau K l a u s i a , kiek t u r j a u r y i n i n k ir kokius. S a k a u , kad v i e n a L u k o e v i i , bet ir tas uvo, o d a b a r n e b e t u r i u jokio. M a j o r a s p r i o k s a p d a u o , s u k r u v i n a , ir s d i u k a m p e p r i t r e n k t a s , p a k l s r a n k a s , n u s i l u o s t a u k r a u j u s rankov . ekistai k a k t a r i a s i , a n e s u p r a n t u , tik Kostikas sako: Jei tu taip s a v e vesi, b u s b l o g a i . Atsakau: Koks skirtumas, ar i a n d i e n u m u , ar r y t o j nuaus! P u l k i n i n k a s k l a u s i a , kiek kart b u v a u s u e i s t a s . Ats a k a u n i e k a d o s " . T a d a uriko: Kaip g a l i bti? Tiek k a u t y n i , a p s u p i m ir per tiek met n e s u e i d ! M e l u o j i ! S a k a u ne". P a v l o v a s p r i d u r i a : J i s , svolo, g e r a i a u d o . Matai, m s v i s u r d a u g uv. ekistai p r a d j o v a r t y t i d o k u m e n t u s , o tuo t a r p u a t j o p r i i r t o j a s einam. L a i p t a i s n u s i l e i d i a m e emyn, a t r a k i n a r a n k a s ir liepia p a s i i m t i iuin. J a u b u v o i m e s t a s i iurki k a m e r o s . N u v e d k a m e r Nr. 6 p a i a m e g a l e . Ten iurki nra, b e t labai a l t a . G u l t u s a t s i v e r t s , a t s i g u l u ir u m i e g u . Ryt n e g i r d j a u , kai kl, tiktai p a j u t a u , k a d t r a u k i a m a n e nuo gult. K? V l karcerio nori, k a d n e s i k e l i , p r a b i l o liet u v i k a i senis, k r e i v u v e i d u . S a k a u , k a d n e g i r d j a u . Atsako: Kai p a b s i be duonos, t a d a i g i r s i ! Kaip bebt, bet v a l a n d kit r a m i a i n u m i g a u . Galv o j u n e j a u g i v i s laik r e i k s sdti v i e n a m , o j e i g u k nors ir a t k e l s , tai p i r m a s i s t u r s bti nipas. Kit dien p r a s i d a r o l a n g e l i s ir, kaip v i s a d a ; p p e i n a m " . A t i d a r o duris, stovi l e i t e n a n t a s ir t r y s priirtoj a i . Rank n e r a k i n a , s u p r a t a u , k a d k a k a m r o d y s . A t v e d a t a r d y m o k a b i n e t , o ten b r y s ekist ir stovi Rodinas. P a m a t s mane, p r a k a l b a l i e t u v i k a i : Dabar pakalbsim. Rodinas p a i m a m a n e u p a k a r p o s , s t u m i a g r e t i m k a b i n e t ir rikteli: it p a s t i ? A t s a k a u ne". Tai b u v o a k i s t a t a i a t v e s t i m a n g e r a i p a s t a m i m o n s : N a u d i u s , Lenceviien ir kita i Il155-

g a k i e m i o km. V i s i pasak, k a d m a n s n e p a s t a . Tik t r i j p a r t i z a n Staiok s e s u o J a n , m e r g a i t j a u a p m u t a , i g s d i n t a , sako, kad m a i u s i pas erneck ir kitur. Man net ilta pasidaro, bet k d a r y s i . S a k a u : Nepilnamei p r i s i g a u d t , p r i g s d i n o t , o d a b a r kalba nesmones. A jos nepastu. V l m a n e n u s i v e d a kit k a b i n e t . A t e i n a t a r d y t o j a s P a v l o v a s ir a t s i n e a kelet byl. S a k o : K tu m u s u n o s i e s v e d i o j i ! Tu inai, kad Gen e r n i a u s k a i t a r e t u o t a i R a n i a v o s kaimo ir Elena Ket u r a k a i t , t r y s broliai Milinai, ir v i s duoti p a r o d y m a i . Atsakau: Neinau, k j i e parod, g a l toki, kaip ta piemen, kur d a b a r k a m a n t i n j a t , a t s i v e d t . Dar p a k l a u s , koks s u m a n i m g y v e n o J u r g i s ? A t s a kau, k a d B r a z a i t i s J u r g i s , o kito a n e i n a u . P a s k u i Rodinas n u s i s t e b j o , k a i p m a n s n e n u o v , kai Luk m. Juk visi drabuiai buvo suaudyti. Atsakau: Nemokate a u d y t i . Man d i d i a u s i a bda su N a t a l i j a . P r i e p a m i m Demonui p a s a k i a u , k a d r a o m o j i m a i n l paslpta bulvi duobje, n o r s j o s ten j a u nebuvo. M a i n l b u v o n u n e t a pas Jon P., kur iliko iki i dien. Bet u tai teko nukentti N a t a l i j a i ir m a n . P o v i s t s y m a t v e d a m a n e P a v l o v o kabinet j a u v i d u r y n a k t i e s . Ten p r a d e d a k l a u s i n t i i dokument, k u r i u o s ekistai b u v o prisirink per a t u o n e r i u s m a n o p a r t i z a n a v i m o m e t u s . Kiek p a i m t a i kolki g y v u l i , kiek i v y t a r u s i ivet moni s o d y b , kiek p a i m t a p i n i g , kiek b u v k a u t y n i ? Kiek s u n a i k i n t a s t r i b e l n y i " , kiek ekist uvo, o s v a r b i a u s i a , kodl k a u t y n i metu n u a u t a s g e r i a u s i a s s a u g u m o u o ? A sutinku, k a d v i s u r m a n o bta, o kur m a i o kok m o g , s a k a u , k a d neinau, k l a u s k i t jo. e k i s t u s ima d i d i a u s i a s p a s i u t i m a s . P r a d e d a rkti: S a v o v i s k p r i s i p a s t a , o kit neino! V i s k r a o i dokument, kaip, kas buv, v y k i apl i n k y b e s . Kai m a n umena kok b u v u s v y k , a s u s i d a r a u s a v o i v a d ir j o s l a i k a u s i , n e s inau, k a d k l a u s to p a t i e s k e l i s k a r t u s . Dokument, p a r o d y m s u r i n k t a labai d a u g ir tiksli. Matyt, nip bta sen ir p a t y r u s i , kuri m e s neinojom, o jie s m u l k i a i v i s k s a u g u m u i p r a n e d a v o , u. tai g a u d a m i a t l y g i n i m u s .
156-

P o vis a k i s t a t p r a d e d a a p k l a u s i n t i labai s m u l k i a i . T a r d y m a i v y k s t a v i s laik n a k t i m i s . P i r m i a u s i a duoda k o m a n d gulti, n u s i r e n g t i , o paskui po keli minui ateina v e s t i t a r d y m . V i s a d a p a r v e d a p r i e e i a s , kad dar s p t u m a t s i g u l t i , ir vl reikia keltis. Jei kas n e s p j a atsikelti, tam duoda karcerio. Be m i e g o n e i p a s a k y t a s nuov a r g i s . M a i s t o kiek g a u n i , tiek utenka, kai n e r v a i tempti, v a l g y t i nesinori, tik norisi d a u g i a u poilsio, kurio neduoda. ekistai v i s a tai g e r a i ino. P i r m i a u s i a n e r v i k a i n u a l i n a , o paskui tuo n a u d o j a s i .

NIPAS

Laiko n e p r i s i m e n u , bet j a u po Kald 1953 m., apie s a u sio vidur, p a r v e s t a s i t a r d y m o r a n d u iuin prie dur i m e s t . P r i i r t o j a s liepia pasiimti ir n u v e d a k a m e r Nr. 4. K a m e r a m a a d v e j i g u l t a i v i e n i emai, kiti a u k t a i . emai guli m o g u s , plikas, j a u p a g y v e n s . Paj u t s , k a d kas jo, atsikl. Maloniai p r i m ir n o r j o leistis kalbas. Sakau: R y t o j p a k a l b s i m , d a b a r einu pailsti, t u o j kels. Gal tik v a l a n d a liko. V o s s p j a u u m i g t i , plikis m a n e j a u a d i n a , k a k o k l a u s i a . A piktai a t s a k a u , k a d p a k a l b s i m dien. Man o v m i n t i s jei tu tokiu momentu k l a u s i , tai t a u m i e g o u t e n k a . Ryt plikis m a n s k l a u s i a , ar a i m i k o paimtas. A t s a k a u : Taip, prie miko. P l i k i s p r a d e d a pasakoti, k a d ir j i s t u r j s reikal su m i k i n i a i s , net v a i n j s Kazl R d o s m i k u s su reikalais. G a l v o j u pliki, ne tok sutikai, Kazl R d o s mik u s niekas n e a t v a i a v o be m s inios, o jei kas ir va i a v o , tai tiktai su e k i s t a i s . M a n o n e a p s i r i k t a . P o ilgo laikymo v i e n u t j e ekistai tikjosi, k a d d a u g k i s i k a l b s i u , bet plikis J u d o d a r b u i b u v o per menkai p a r e n g t a s . Ryt, kaip v i s a d a , v e d a t u a l e t , d a l i j a duon, p l y t e l c u k r a u s , v a n d e n , o plikis m a n e priima g e r a i , a t s i d a r o spintel. Ten g e r a s g a b a l a s pirktos deros, b a l t o s duonos, o juoda duona, kur duoda k a l i n i a m s , j a u net apip e l i j u s i . Taip p a t pilnas s t a l i u s c i g a r e i . K l a u s i n t i n e s k u b a , net p a v a r d s n e k l a u s i a . A k a n t r i a i laukiu, k plikis s a k y s . Man duoda g a l d e r o s ; k a m p j u o d o s duon o s , u s a l d i n a puodel a r b a t o s . P a t s v a l g o kikai, vien
157-

g a b a l d e r o s s u t v a r k o , pasiima kit s u b a l t a duona. M a n d a u g i a u n e d u o d a . A p a t e n k i n t a s , k a d ir tiek g a v a u . Klausia, ar rkau. Atsakau, kad kaljime rkau. Paima dvi c i g a r e t e s , p e r p j a u n a p u s i a u ir sako, k a d vien g a l d a b a r , kit v a k a r e , o dar kit po t a r d y m o . P a t s usirko v i s ir dar g a l n u m e t a , n e b a i g t r k y t i . Man v i s i k a i aiku,, su kuo turiu r e i k a l . J a m s i u n t i n i u s duoda ekistai, o j i s s a k o , kad s e s u o K a u n e g y v e n a ir a t n e a kiekvien ketvirtadien, n e s tik k e t v i r t a d i e n i a i s priima s i u n t i n i u s . Kit dien m a n a t i d u o d a s a v o duonos davin, kur g a u n a s a u g u m e . Sako, k a d j u o d o s duonos v a l g y t i n e g a l s , s k a u d a s k r a n d . A tyliu ir g a l v o j u tau s k r a n d s k a u d a n u o der, kur s a u g u m a s duoda. P r a d e d a m a n s k l a u s i n t i , k v e i k i a m mike, t u r b t d a u g n u o v nip ir t.t. A daug i a u s i a tyliu j a m s a u g u m a s der veltui n e d a l i j a . M a n a u , kai nieko n e i g a u s i m a n s , p r a d s k a r i u o t i s , i m s k y r i a i k l a u s i n t i . K e t v i r t a d i e n i a i s d a l i j a s i u n t i n i u s . Ats i d a r o ir ms k a m e r o s l a n g e l i s , p r i i r t o j a s , , e e " . P l i k i s t u o j a u p r i o k o prie l a n g e l i o , a irgi, nieko nelaukd a m a s , p r i o k u padti. Man s v a r b u p a m a t y t i , kur pasirays,, ar ant p a r e i k i m o , ar k n y g . P a r e i k i m o nra, v i s k a s v i s i k a i a i k u . e p a u s k a s a r e p k a u s k a s y r a s e n a s ekist a g e n t a s . Bet kaip j i s pateko s a u g u m ? Siuntin g a v o g e r : g a b a l deros, s v i e s t o , c u k r a u s , b a l t o s duonos, cig a r e i , d e g t u k , v i s k a s pirkta k r a u t u v j e , ne kaimika.. Tuo laiku k r a u t u v s b u v o tuios, ne v i s k nupirksi. M a n a t l a u i a g a b a l i u k d e r o s , deda puoduk c u k r a u s s a v o norm, p a d u o d a j u o d o s duonos ir pora c i g a r e i . M a n g e r a i ir tai. Dieve, duok, kad g a u i a u n o r s kas antr dien tok d a v i n . P a v a l g o m p a g a l r a n g n i p a s v a l g o b a l t duon, a j u o d . P a v a l g i u s ima k l a u s i n t i , bet j a u k y r i a i . A dirbtinai i s i s u k i n j u , k a d kuo d a u g i a u nip i p r o v o kuoiau ir laukiu, kas b u s toliau. V a k a r e , kaip v i s a d a , ,,p p e i n a m " . P a r v e s t a s i t a r d y m o , v i s a d a r a n d u plik m i e g a n t , m a t y t , g e r a i n u m i g s . P r i e klim v i s a d a sug a l v o j a ko nors btinai k l a u s t i , kad tik prikelt. Taip ir r y t . V o s p r a d j a u migti, vl k l a u s i a , a r d a u g p i n i g l a i s v j e liko. S a k a u : Utli tai liko. Po keli minui j a u duoda r a k t a i s duris p r i i r t o j a s , r k d a m a s kelkits." A t s i k l s p a s i t r i n u n u v a r g u s i a s a k i s ir g a l v o j u i u r k s p a r a z i t a i s v a d i n o s , bet p l i k i s dar b a i s e s n i s . R y t , kaip v i s a d a , n u n e a m tualet par a k " , kiek s p j a m a p s i p r a u s i a m ir vl a t g a l kamer..
158-

P r i i r t o j o j a u p a d t a duona, p l y t e l c u k r a u s ir v a n d e n s b a k e l i s . S d a m p u s r y i , m a n plikis a t i d u o d a s a v o norm duonos ir plytel c u k r a u s , o p a t s , kaip v i s a d a , v a l g o d e r , balt duon, s v i e s t . V a l g a u ir m a n a u s a u kaip iurki a t s i k r a t y t i , s u g a l v o j a u , bet kaip a t s i k r a t y t i io p a r a z i t o ! Dien t a r d y t i n e v e d a . S d i u k a m e r o j e , o pri i r t o j a s iri, k a d n e u m i g t u m . P o p u s r y i e p k a u s k a s p r a d e d a v a i k i o t i p o k a m e r . A s d i u ant g r i n d . P r i j s prie m a n s , k l a u s i a , k o k i a m e m i k e m a n e pam. A t s a k a u L i e t u v o s " . J a u g a l u t i n a i s u s i n e r v i n s plikis sako: Tu m i k e b u v a i , esi laukinis, m a t y t , moni b i j a i , k p a m a t e i , t ir ovei. K a l j i m e m o n s p a s i n e k a , pas i t a r i a , o tu j a u ir kalbti nemoki, j a u v i s a i k a l b umirai. A nieko n e a t s a k a u , j a u laikas m a n o n a u d a i plikio n e r v a i nebeilaiko, ir j i s neturi k p a s a k y t i e k i s t a m s . A i k u , i jo r e i k a l a u j a m a , veltui d e r o m i s n e e r s . Galv o j u b a i g t i , idroti v i s k , k m a n a u , o jei reiks, dti s p r a n d . Bet vl p a g a l v o j u dar per a n k s t i . it nip j a u p a s t u , o paskui m e s pas m a n e kit. Kaip v i s a d a , v o s s p j i a t s i g u l t i , vl kelia t a r d y m u i . Ten specialiai laiko iki ryto. P a r v e s t a s , v o s s p j i a k i s s u m e r k t i , plikis p r a d e d a k l a u s i n t i . Taip ir kit r y t , v o s : s p j a u u m i g t i , plikis kelia. N e p a j u t a u , kaip d r o i a u s p r a n d , n u o k s nuo g u l t i r s t v r i a u p a r a k s " d u g n , s a k y d a m a s uteks, p a r a z i t e , t a u ekist d e r a s sti, sukiiu p a r a k ir a t i d u o s i u e k i s t a m s " . S e n i s i s i g a n d o , nori eiti prie dur. engsi i n g s n ir t r e n k s i u plik. S e n i s teisinasi, k a d s e s u o n e a s i u n t i n i u s . S a k a u : O kodl n e p a s i r a e i ant p a r e i k i m o ? Tu g a u n i prov o k a t o r i a u s p a k e t u s , p a s a k o j a i apie Kazl R d o s m i k , k tu apie j inai, a t a m e k r a t e v i s k i n o j a u , o t a u e k i s t a i n u r o d k k a l b t i . Tuo momentu r a k t a i s duoda d u r i s , e n k l a s neti p a r a k " t u a l e t . P l i k i s u s i d e g a c i g a r e t ir ieina rk y d a m a s , meta d e g a n i c i g a r e t p r i i r t o j u i p o k o j o m i s , duoda enkl, k a d p a a u k t . Grs k a m e r , laukiu k a s b u s . T u o j a u ateina k o r p u s i n i s ir p a s i a u k i a j. A , nieko n e l a u k d a m a s , a t s i d a r a u stali, s u s i d e d u k i e n e s v i s a s c i g a r e t e s , d e g t u k u s , imu g a b a l deros, puodel v a n d e n s ir v a l g a u . N e s p j a u g e r a i p a v a l g y t i , a t s i d a r o d u r y s e i n a m . Nuveda v i r , o ten sdi dar n e m a t y t a s e k i s t a s
159-

ir v e r t j a s . ekistas s k a m b i n a telefonu ir k a r t u k l a u s i a , kokioj k a m e r o j . S a k a u , kad n e i n a u numerio. Kas s u t a v i m b n a ? A t s a k a u , k a d k a k o k s p u s k v a i i s s e n i s . A t j o pri i r t o j a s ir m a n e ived. G r s prie k a m e r o s , r a d a u iuin n u m e s t prie dur. Vl u d a r o v i e n . Bet turiu g a l deros, k u r i o s n e s p j a u s u v a l g y t i , ir r k y t i . Po t a r d y m o labai g e r a i usirkyti. Dien ateina keli p r i i r t o j a i , p a d a r o k r a t , n u k e r p a p l a u k u s ir ieina. T dien kaip tik b u d j o tas l u b a s , truput p r a m o k s lietuvikai, k u r i s m a n d u o d a v o d a u g i a u duonos. A t i d a r o langel, p a d u o d a duonos norm ir n y k iu p a r o d o m a l a d i e c " . Kit nakt, kai p a s i a u k tard y t o j a s P a v l o v a s , g a l v o j a u , k a d s u d r a s k y s . Kai tik m a n e a t v e d , taip ir oko abu su v e r t j u Kostiku. T a v s su m o n m i s n e g a l i m a s u l e i s t i ! Tu b a n d i t a s ! T a v e vien k a m e r o j e reikia laikyti! A p d a u g e r a i , bet k d a r y s i , g e r i a u kentti, n e g u turti n i p . Kit dien n u v e d a k a m e r Nr. 9, r a n d u d a u g moni i v a i r i L i e t u v o s viet. P a p a s a k o j u apie 4- k a m e r , m a t y t , j a u d a u g u m a t p a r a z i t ino. Pasid a l i j a u ! c i g a r e t m i s , v i s i nori usirkyti. Kiti k l a u s i a , ar n e i s i k a l b j a u su tuo p a r a z i t u . S a k a u ,,ne". Jei k i s i t a r e i , tai b u s b l o g a i . B e n d r o j e k a m e r o j e d a u g g e r i a u , nors moni d a u g , k a d nra net kur a t s i g u l t i . Vieni guli ant g u l t , o kiti a n t g r i n d . Tuo laiku v y k o labai dideli a r e t a i . B u v o d u o t a s s a k y m a s i M a s k v o s imtis g r i e i a u s i priemoni ubaigti partizanin pasiprieinim. I r vl t a r d y m a s . P a v l o v a s p r a n e a , k a d e p k a u s k a s i i f r u o t a s . S u s i r e n k a keli ekistai ir p r o k u r o r a s . Man niek o nesako, k a l b a s i t a r p u s a v y j e . P r o k u r o r a s k l a u s i n j a , nuo k a d a b a n d o j e " . S a k a u , k a d p r i e s a i k p r i m i a u , kai i v e eim Sibir 1945 m. Ar t a v o t v a s t u r j o A m e r i k o s p a s ? Taip, t u r j o , kai j u s ivet, s u r i n k o t v i s u s dokumentus. Mes inom, k a d tvui a t j o dokumentai, ir tu j u o s pamei. A joki dokument neinau, v i s i dokumentai p a s jus. Kur dar v i e n a s b r o l i s ? k l a u s i a prokuroras. S a k a u , kad Amerikoje, j u m s padjo vokieius sumuti. Prokuroras rikteljo:
160-

Povilas Peiulaitis, g r s i lageri, s a v o s u m i m o vietoje prie Jono Rindeikos 1952 m. pasodinto uolo

Povilas Peiulaitis su mama, broliais ir seseria Elyte paskutin vakar prie i v y k s t a n t JAV, 1989 m.

Brolis Jonas Peiulaitis-vangutis, uvs 1951 m.

Povilo brolis Pranas Peiulaitis, J A V a r m i j o s karys, Belgijoje, 1944 m.

Partizanas Povilas Peiulaitis-Laktingala a p s u p t y j e

P. Peiulaitis-Laktingala taut Kuzmick-Baltr

sveikina partizano priesaik primus Vy-

Biruts rinktins partizanai

Tauro" a p y g a r d o s Biruts rinktins partizanai. Centre sdi P. iulaitis-Laktingala

Pe-

Klemensas Staiokas R a n i a v o s kaime, Garliavos vals., 1951 m.

Akseveras Gylys-Aitvaras, u v s 1947 m.

A l g i s Smailys, I Girinink kaime, Veiveri vals., 1946 m.

Kazys Ruseckas-Doleris, 1950 m.

Jonas Peiulaitis-vangutis, Povilas Peiulaitis-Laktingala ir Klemensas Staiokas, 1951 m.

Klemensas Staiokas, Juozas Knays-Karys, kiti n e i n o m i

Vytautas Kuzmickas-Baltrus, Povilas Peiulaitis-Laktingala ir Klemensas Staiokas, 1951 m.

A l b i n a s Lenceviius-Ulonas Jonas Para-Uosis

ir

A l b i n a s Lenceviius-Ulonas, Pranas Rimas-Berelis, treias neinomas

Paskutinieji partizanai Kazl Rdos mike, partizanav nuo 1944 m.: K a z y s Ruseckas-Dole-is, Povilas Peiulaitis-Laktingaia, 1952 m.

Paskutinis Biruts rinktins partizanas Vytautas Kuzmickas-Baltrus, u v s 1953 m.

Jonas Para-Uosis, 1950 m.

uvs

Partizanai ieina y g

Geleinio v i l k o " rinktins partizanai, vokiei" provokatori n u u d y t i b e m i e g a n t Prien mike. Susitikimas v o s kelios v a l a n d o s prie t

1952 m. birelio 23 nakt

Geleinio vilko" rinktins partizanas A l g i s ermuknis-ilvinas, 1951 m.

Lietuvos kariuomens n i n k i s J u r g i s Rayla,

puskari1939 m.

Jurgis Rayla-arvas, 1948 m. Gen V i z g a i t y t Digri kapinaitse prie A k s e v e r o Gylio-Aitvaro kapo, 1947 m.

uvs

V y t a u t a s Mikalauskas-Aras, paarvotas pas On Kalvaitien, 1948 m.

Digri kapinaitse per V l i n e s 1947 m. Trys j a u n i vaikinai Jonas Peiulaitis-vangutis ir broliai Stasys ir A n t a n a s Kalvaiiai, visi u v

E g l y n l i o kankini kapas Kazl R d o s mike, 1989 m.

Partizan kapai Digri kapinaitse, 1991 m.

Povilas Peiulaitis pasimato su seseria Elyte. V o l o g d a , e k n o s lageris, 1956 m.

Z i g m a s Peiulaitis K o m i j o j e , 1946 m.

Lietuviai politiniai kaliniai Taiete, Bratsko lageryje, 1957 m.

Lietuviai Bratsko l a g e r y j e , pirmasis i kairs Melnikas, g r s Lietuv ekist n u u d y t a s

Politiniai kaliniai ikataviius ir Juozas Matulaitis Bratsko lageryje, 1954 m.

Stali darbuose. P. 1957 m.

Peiulaitis obliuoja. Vologda,

eknos

lageris,

Po k o m i s i j o s paleisti eknos lagerio kaliniai, iskyrus P. Peiulait (stovi centre)

e k n o s lagerio kaliniai prie komisij, 1956 m.

Lietuviai ir keletas ukrainiei i u n o s 385/19 lageryje, 1957 m.

Povilas Peiulaitis 1959 m.

ir

Kazvs

uolaitis

Taiete,

iunos

lageryje,

Lietuviai iunos lageryje, 1957 m.

Politkaliniai lietuviai iunos lageryje, 1957 m.

Lietuviai politkaliniai iunos lageryje, antras i deins sdi Lietuvos aviacijos karininkas Kostas Lekys, 1957 m.

Povilas Peiulaitis Mordovijoje, Potma-Javas lageryje, 1960 m. i

Vasar iunoje, 1958 m.

Lietuvos politiniai kaliniai Mordovijoje, Javas lageryje, 1961 m.

Lietuvos karininkas Petras Paltarokas, g r s i M o r d o v i j o s lageri po 25 met, 1972 m.

Petro Paltaroko laidotuvs, 1988 m.

A n t a n a s Para, g r s i Vorkutos, 1950 m.

Paenklintas P. Peiulaiio pasas

ia b u v o partizan slptuv. ulinys Tvarkiki km. pas Juoz Povilait. I kairs: Kaz Povilaityt, Albina Baceviit

ioje vietoje klasta b u v o suimtas P. Peiulaitis ir u v o jo b e n d r a y giai K a z y s Ruseckas-Doleris ir Leonas Lukoeviius

Veiveri skausmo k a l n e l y j e P. Peiulaitis, jo mona Judita, Kazimiera Perednien ir j o s ,dukt Irmut, 1986 m.

sesuo

P. Peiulaitis po 20 met sumimo vietoje, prie II Girinink km. palauks, ties buvusia S. Rindeikos sodyba

Veiveri s k a u s m o kalnelyje, 1988 m.

P a m i n k l i n i s akmuo Jono Peiulaiio-vanguio Kazl Rdos mike, Papilvio km.

uvimo

vietoje,

Juozo Lukos-Skirmanto-Daumanto u v i m o vietoje, Kazl Rdos mike, Pabartupio km., P. Peiulaiio pastatytas kryelis

U pasiprieinim taryb valdiai J A V atstovas teikia P. Peiulaiiui A m e r i k o s vliav, 1989 m.

P. Peiulaitis Vaingtone, prie Lietuvos pasiuntinybs, 1990 m.

Povilas Peiulaitis pirm kart m i n j i m e Klivlende, 1989 m.

Vasario 16-osios dieno

Mes A m e r i k o s piliei n e p r i p a s t a m i D a b a r v i s i t a r y b i n i a i pilieiai. A atsakau: Taip, kai vokieiai j u s b u v o n u s t m iki M a s k v o s , t a d a pripainot i r v i s u r skelbt, k a d A m e r i k a s j u n g i n i n k, o d a b a r n e p r i p a s t a t . Prokuroras sako: M e s b a u d i a m e v i s u s p a g a l t a r y b i n s t a t y m , kas n u s i k a l s t a . P a v l o v a s p a k y l a ir ieina. Po kiek laiko atsin e a kakoki dokument, k u r i u o s p a d a v p r o k u r o r u i . Prokuroras visus pervert, kak rusikai pakalbjo ir klausia mans: Ar t v a s t u r j o b u r u a z i n p a s ? Kok b u r u a z i n ? Pataiso Lietuvos". Atsakau: Taip, t u r j o L i e t u v o s laikin pas, n e s A m e r i k o s p i l i e t y b s n e b u v o a t s i s a k s . J s tv ivet kaip Amerikos piliet ir b a d u n u m a r i n o t . Mes b a u d i a m , kas n u s i k a l s t a . T v a s t u r j o ry su n a c i o n a l i s t b a n d a , u tai j ive. Tuo laiku, kaip j s s a k o t , j o k i o s b a n d o s nebuvo. U k v a i k u s , m o t i n ? Prokuroras numyk kak. Taip, i a n d i e n v i s i lietuviai j u m s b a n d a . P a v l o v a s i m s p o k a l b i o k a k usirao. M a n e i v e d a . Kituose t a r d y m u o s e apie tv n i e k a d a n e u s i m i n , n o r s kai k a d a t a r d y d a v o ir kiti. Kiek p r i s i m e n u , Zaicev a s ir kitas, b j a u r i u , r a u p s u o t u v e i d u . V e r t j u b u v o Garl i a v o s i a u r u s i s s t r i b a s K a l v a i t i s . Tuo laiku s a u g u m e j i s b u v o inomas, kaip i a u r i a u s i a s s u i m t j k a n k i n t o j a s . Kiek v l i a u teko suinoti apie epkausk. epkauskas buvo V e l i u o n o s k r a t o k a i m o s i u v j a s . Kokiu laiku neinau, to k r a t o kinink G a u d i n s k ibuoino. A p v a i a v s k a k o k s pirmininkas k r o v s i s a v o v e i m G a u d i n s k o turt. G a u d i n s k a s p a m a t s , k a d j p l i k a s g r y n a i a p i p l i a , n e i k e n t s s t v r v e i m o r u n g ir kirto g a l v , u m u . Tuo m o m e n t u pas G a u d i n s k b u v o epkauskas ir kaimynai M i l e r i s su mona, t v i s k mat. U m u t plik nutemp lait ir ukas, k a r t u d a l y v a u j a n t v i s i e m s m a i u s i e m s . P o kurio laiko v i s k a s p a a i k j o e k i s t a m s . T a d a v i s u s a r e t a v o . G a u d i n s k , k a d u m u , o m i n t u s asmenis, k a d i n o j o ir n e p r a n e . Kiek b u v o g a u t a ini, epk a u s k a s j a u b u v o u v e r b u o t a s ekist dar b d a m a s laisv j e . V i s i e m s i e m s a s m e n i m s b u v o ikelta politin b y l a , 161*

n e s plikas buvo p a r t i n i s . P o k a r i o m e t a i s u p a r t i n i o n u u d y m t a i k y d a v o politin s t r a i p s n . P o v i s o t a r d y m o k a r i n i s t r i b u n o l a s G a u d i n s k n u t e i s mirties b a u s m e , bet p r e z i d i u m a s p a k e i t 25-erius m e t u s . e p k a u s k , Miler i u s u i n o j i m ir n e p r a n e i m n u t e i s po 10 met. epk a u s k a s , dar l a i s v j e b d a m a s ekist a g e n t u , ir s a u g u m e t s J u d o d a r b . T o l e s n i s j o likimas man neinomas.

PO

STALINO

MIRTIES

B d a m i b e n d r o j e k a m e r o j e , g e r a i inojome, kokios dienos, nors lauk neved. Per l a n g b u v o matyti, k a d j a u g a m t a pasuko p a v a s a r , dien per l a n g m a t y t i s a u ls s p i n d u l i a i . D i d i a u s i a b l o g y b m a a oro, moni d a u g , o v i s k a s u d a r y t a . V i s laik nra kuo kvpuoti, l a n g a t i d a r y t i neleidia. P r a o m priirtojo, k a d atid a r y t dur l a n g e l , bet n v i s i atidaro, kiti a t s a k o , k a d m u m s dar per d a u g oro. T a r p s u i m t j b u v o keletas student, kurie m o k j o r u s k a l b . Buvo toks J u k e v i i u s , ulcas, kit p a v a r d i n e p r i s i m e n u . I s e n e s n i o a m i a u s M a e i k a , Repeka, K a l i n a u s k a s nuo J o n a v o s ir d a u g kit. K a m e r o j e mons keiiasi: v i e n u s a t v e d a , k i t u s iveda. Toks ekist m e t o d a s kuo d a u g i a u m a i y t i , k a d ma i a u bt v i e n y b s , o t a d a g e r i a u g a l i m a kiti n i p , kuris visk prane ekistams. Ms k a m e r a K a u n o s a u g u m e y r a L a i s v s a. pus. Ten k a k u r b u v o p a k a b i n t a s g a r s i a k a l b i s , d e j a , v i s laik kalb j o tik r u s i k a i . Nors neaikiai, bet tie, kas m o k j o r u s k a l b , s u p r a s d a v o . V i e n r y t , kai v i s u s p a r v e d i tardymo, p a j u t o m , k a d M a s k v o j e darosi k a k a s n e g e r o . Par j s i t a r d y m o , Repeka s a k o aikiai s u p r a t s , kaip tardytojai kalbjosi, kad s e r g a Stalinas. Visiems buvo l a b a i didel n a u j i e n a . Kai tik kas g r t a i t a r d y m o , t u o j v i s i k l a u s i a m , k g i r d j s . Kart p a r e i n a i t a r d y m o ulcas ir sako, k a d y r a k a k a s d o m a u s , nes v i s i ekistai tiktai k l a u s o r a d i j o , m a a i tardo. Ms k a m e r a p r a d j o atidiau k l a u s y t i s , k p e r d u o d a L a i s v s a. g a r s i a k a l b i s , n o r s ne visk gerai galima suprasti. Jukeviius, stovdamas prie l a n g o , s u r i k o : Valio, S t a l i n a s n u s i b a i g , aikiai s u p r a t a u . Kas buvo i v e s t i t a r d y m u i , v i s u s g r i n o a n k s i a u laiko. V i s i pastebjo, k a d ekistai k a k o labai s u s i r p i n , s u n e r i m , bet laiko d i d e l j e p a s l a p t y j e .
162*

V a k a r e , kai d a l i j a v a n d e n , k l a u s i a m priirtojo, bet tas a t s a k o nieko n e i n s . Per g a r s i a k a l b vl n u g i r s t a m kad S t a l i n a s tikrai mir. V a k a r e nieko t a r d y m u i neveda, v i s i g u l i m ir k a l b a m , koks b u s pasikeitimas, kurio m o n i j a taip l a u k k a l j i m u o s e ir l a i s v j e . Kit dien k a m e r a t j o keli ekistai, v i s u s s u s t a t , p e r s p j o , k a d nebt koki n e s u s i p r a t i m , nes b u s p a n a u d o t a reimo priemons, bet k a d S t a l i n a s mir, nieko n e u s i m i n . Kelios dienos p r a j o r a m i a i . P o s a v a i t s s u l a u k m n a u j moni. T u o j po S t a l i n o mirties b u v o labai suaktyvjs saugumas. Visiems nipams, komjaunuoliams b u v o s a k y t a sekti v i s u o m e n . Jei kas p a s a k , k a d S t a l i nas b u v o toks ar a n o k s , t u o j a u t mogel s u i m d a v o ir s a u g u m . S u d a r o byl, k a d m e i i a t a r y b v a l d i ir j t v " S t a l i n i g a n y t o j " . K a u n o s a u g u m a s vl p r i s i p i l d n a u j s u i m t j . S a u g u m a s kiek g a l d a m a s m o n e s v e r b a v o j i e m s dirbti, o tuo laiku dar niekas to neinojo. D a u g u m a s tikjo, kad p o S t a l i n o mirties d a u g kas pasikeis. D a u g i a u s i a t i k j o politiniai kaliniai, k u r i e b u v o b a i s i o s e s l y g o s e . O i j o atvirkiai s a u g u m a s dar l a b i a u s u a k t y v j o , k a d koki sukilim nebt. Po S t a l i n o mirties, 1953 m. kovo p r a d i o j e , politinius k a l i n i u s i K a u n o IX forto s u v e K a u n o s a u g u m . ms k a m e r pateko du. V i e n a s p a s t a m a s nuo Raud o n d v a r i o L e o n a v i i u s , kur IX forte p a r a l y i a v o , o kito m o g a u s p a v a r d s n e p r i s i m e n u . Ms k a m e r o j e m o n s nuolat keitsi, v i e n u s i v e a , k i t u s a t v e a . I v e d a v o k a l j i m b a i g t i t a r d y m u s ir laukti teismo. Po t e i s m o v e d a v o V i l n i a u s Lukiki k a l j i m , o ten s k i r s t y d a v o kok k a p i n y n k u r i a m skirta. A s o b a t r o i k o s " t e i s m o tuo laiku j a u nebuvo. P a a u kia politkalin, p a s k a i t o kiek skirta, t r i s e s d d a m i u stalo, ir to a s m e n s likimas j a u n u s p r s t a s . iuo laiku, kas b u v o a p k a l t i n t a s p a g a l 58 la s t r a i p s n u p o k a r i o veikl ir p a g a l 58 lb u k a r o laik n u s i k a l t i m u s , tuos teis Karo t r i b u n o l a s a r b a R e s p u b l i k o s A u k i a u s i a s i s t e i s m a s p a g a l b y l o s sudt. Kas b u v o s u s i j s s u p a r t i z a n i n e v e i k l a , tuos teis P a b a l t i j o k a r i n i s tribunolas, kurio v y riausia bstin buvo Rygoje. 1953 m. kovo a n t r o j e p u s j e m a n e p e r v e i s a u g u m o Kauno k a l j i m . Laik b e n d r o j e k a m e r o j e . Nors kameros ir p e r p i l d y t o s , bet ia d a u g g e r i a u kaip s a u g u m e . Kiekvien dien v e d a lauk pasivaikioti. Nieko nematai, bet v i s g r y n a s oras. T a r d y m u i a u k d a v o tik dienomis,
163*

o nakt g a l d a v o m r a m i a i i s i m i e g o t i . B y l a j o p a b a i g , d a u g i a u s i a k l a u s d a v o i dokument, r a p o r t , kuri s a u g u m a s t u r j o apsiai prisirinks, kiti s u p l y t i , a p d e g . Kai p a r t i z a n a m s b d a v o t b t i n i s p a v o j u s , s t e n g d a v o m s d o k u m e n t u s s u n a i k i n t i , kad nepatekt s a u g u m o r a n k a s . Bet k a r t a i s dar l i k d a v o g a l u t i n a i n e s u d e g , o saug u m a s r i n k d a v o v i s k , kas tik s k a i t o m a . 1953 m. b a l a n d i o 1 d. k a l j i m o b e n d r o j e k a m e r o j e v i s i l a u k m e teismo. P r a s i d a r o l a n g e l i s , kaip v i s a d a ,,p p p a i d i o m " einam. P r i i r t o j a s n u v e d a budini k a m b a r , ten sdi keli ekistai, v i e n a s civilis ir dar nemat y t a s v e r t j a s . Man p e r s k a i t o byl, k a d e s u k a l t i n a m a s t v y n s i d a v i m u " 58 la s t r a i p s n i u ir g a l y b e p u n k t . T a r d y m e rasti k a l t a i s a s m e n y s , kurie t a l k i n i n k a v o partiz a n a m s i r v e i k prie t a r y b s a n t v a r k . J i e b u s b a u d i a mi m a n o b y l o j e : J u r g i s D a u g l a , P a k u o n i o vals., L a u k i k i km.; Nat a l i j a ( p a v a r d s n e i n a u ) , P a k u o n i o vals., Girnink km.; N a u d i u s , G a r l i a v o s v a l s . , S u v a l k l i km.; Lenceviien, G a r l i a v o s vals., P a v y t s km.; V l a d a s erneckis, Garliav o s vals., R a n i a v o s km.; V i e n a , v i s a i n e p a s t a m a , Garl i a v o s vals., l l g a k i e m i o km.; S i m a s Rindeika, V e i v e r i v a l s . , II Girnink km.; J a n Staiokait, V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km.; J u o z a s J u o d b a l y s , G a r l i a v o s v a l s . , P a d a i n u p i o km.; K a z l a u s k a s , P a k u o n i o vals., L a u k i k i km. P r o k u r o r a s k l a u s i a , a r s u p r a t a u . S a k a u , k a d ne, m a n p a v a r d s d a u g i a u s i a n e g i r d t o s . P r o k u r o r a s s a k o , kad t e i s m e i s i a i k i n s i t e . K a d a t e i s m a s , p r a n e , o byl perduod a P a b a l t i j o k a r i n i a m tribunolui. P r o k u r o r a s Striupko. Po vis c e r e m o n i j vl p a r v e d a k a m e r . P a p a s a k o j u , k man p r a n e . V i s i sako, k a d g a l i p a d a r y t i v i e teism . inoma, i bolevik nieko g e r o n e l a u k i u , inau, k a d a n k s i a u a r v l i a u v i s vien s u n a i k i n s . Kit s a v a i t m s k a m e r a p r a d j o tutti, v i s u s prad j o vesti t e i s m . Po t e i s m o t pai k a m e r n e g r ina. Kiek suinom, teisia labai g r i e t a i , d a u g i a u s i a 25-eriems m e t a m s . Per p a s i v a i k i o j i m g a u n a m ini. D a u g u m a s m a n m e , k a d po S t a l i n o mirties p a s i k e i s ger e s n pus, bet i j o a t v i r k i a i s t e n g d a m i e s i ilaikyti s a v o vergovin imperij, pradjo daugiau suiminti ir g r i e i a u teisti, s t e n g d a m i e s i g s d i n t i v i s u o m e n .

164*

TEISMAS Gal prie s a v a i t prane, kad 1953 m. g e g u s 10 d b u s mano teismas. Gynjas neleistinas, k a l t i n a m a s i s p a g a l 58 la str. t uri p a t s apsiginti. Ms k a m e r o j e liko maai nes kiekvien dien iveami teism n e g r t a t pai kamer. Kad k iteisint, negirdti, baudia grieiausiomis b a u s m m i s , n e p a i s y d a m i ar nepilnametis, ar senas. Laukimas n e s m a g u s , nors m a n o likimas a i k u s mirties b a u s m . Kito nieko nelaukiu, bet m a n o b y l o j e s u r i n k t a moni, kuri a n e p a s t u ir u j s niekada n e b u v a u . S v a r b u e k i s t a m s mones kuo d a u g i a u g s d i n t i . Gegus 10 d. ryt atjo p r i i r t o j a s ir p r a n e r u o k i s teismui. P r i e 8 val. ryto iveda vienut, v a d i nam boksu, ten u d a r o ir perduoda v i d a u s s a u g u m o kareivi specdaliniui, kuris a p t a r n a u j a t e i s i a m u s k a l i n i u s . Vienut tiktai stovti v i e n a m a r b a dviem s u s i s p a u d u s . P a d a r y t o s tokios m e t a l i n s ds, kur laikinai u d a r o kalin, kol a t v a i u o j a m a i n a , v a d i n a m a v a r o n o k u " . Taip ir k u r s u o j a be p e r s t o j o su r a g i n i m a i s , keiksmais. Moraliai v i s a tai labai veikia, j a u t i e s i kaip kokioje s k e r d y k l o j e , nors dar g y v a s , bet j a u n u r a y t a s . Teisme stovi atskira kareivi s a r g y b a , o p a s i b a i g u s teismui, tas p a t s specdalinys p a r v e a a t g a l k a l j i m . Kareiviai d a u g i a u s i a Azij o s tautybi, labiau patikimi". A t j o ir mano eil. Mongolas atidaro ds duris, pav a r d , einam. S u r a k i n a r a n k a s ir stumia m a i n , k u r i o j e dar m a e s n d, o r a n k o s s u r a k i n t o s u n u g a r o s . G r s t e g r d a ir utrenkia duris. Kaune toli nevea J. Gruodio g a t v . Ten stumia m a i n kiem ir pristumia main prie upakalini dur, kad niekas nematyt. Nors v i s k a s daroma labai slaptai, bet mons suinojo, kad b u s mano teismas. Prilipo ant balkon, ant stog, kad dar pamatyt, bet m a n e a p s t o j u s i ekist g a u j a , greitai laipteliais s t m pro duris ir n u v e d vir. Ten a t r a k i n a r a n k a s ir laukia s a k y m o , k a d a g a l s vesti teismo sal. A t i d a r o duris, v e d a teismo sal, ten j a u yra v i s i , kurie mano byloje kaltinami. Mane atveda paskutin. Kaltinamieji atitverti, ir stovi keli v i d a u s s a u g u m o k a r e i v i a i . Karinio tribunolo teism a p t a r n a u j a tiktai kareiviai. M a n e pasodino toliau nuo kit, kad n e g a l i a u kalbtis. M e s vieni kitiems pamerkiam. Pirm dien d a u g moni susirinko u dur, s t e n g d a miesi pamatyti mane. I ekist kalb buvo girdj, kad
165

m a n o dienos s u s k a i t y t o s . Nuteis mirties b a u s m e . M u m s besdint, per kitas d u r i s s u e i n a t e i s m a s : p u l k i n i n k a s teisjas ir patarjai. Vyresnis sargybinis surinka: Stoti t e i s m a s e i n a ! Mes v i s i p a m a u s u s t o j a m . Vl k o m a n d a ssti. Sekr e t o r i u s a t n e a didiul k r v byl ir s u k r a u n a ant stalo. P i r m i a u s i a t e i s j a s perskaito, u k k u r i s ir kokiu punktu k a l t i n a m i . V i s i k a l t i n a m i 58 la s t r a i p s n i u , tik s k i r t i n g a i s p u n k t a i s t v y n s i d a v i m u " . P a s k a i t o k i e k v i e n a m atskirai, v e r t j a v e r i a , o v i s a s p r o c e s a s v y k s t a r u s k a l b a , k u r i o s m e s n v i e n a s n e m o k j o m , o j a u t v y n i d a v " . V i s u s p e r m e t s a k i m i s , t e i s j a s sako, kad v i s b y l o s b u s k a r t u p e r i r i m o s s u b a n d o s " v a d o v u P o v i l u Peiulai i u - L a k t i n g a l a . T e i s j a s k l a u s i a m a n s , a r sutinku. A atsakau: Ne. J s t e i s i a t s a v o a g e n t u s ir kelias n e p i l n a m e t e s mergaites. T e i s j a s sako, k a d j i e b u v m a n o r y i n i n k a i ir m a n v a l g y t i dav. A t s a k a u : B u v a u g i n k l u o t a s , jei b i a u a t j s pas tave, ir tu btum davs. T e i s j a s liepia s s t i s . Pirm dien v i s u s tik a p k l a u s i n j o ir tuo b a i g s i pirmos dienos t e i s m o k o m e d i j a . Po t e i s m o vl v i s u s atskirai g r i n a k a l j i m . A n t r dien ta paia t v a r k a n u v e d a v i e n u t met a l i n d, v a d i n a m boksu, u d a r o ir ten laukia, kol a t e i s eil veti. M a i n o s k u r s u o j a be p e r s t o j o , nes teism a i v y k s t a keliose vietose, o Kauno k a l j i m a s p r i k i m t a s m o n i . Kiekvien s a v a i t n u t e i s t u s i v e a V i l n i a u s Lukiki k a l j i m ar p a s k i r s t y m o p u n k t , o i ten tolimos Rusijos lagerius. Bet v i s laik papildo n a u j a i s s u i m t a i s i a i s . ekistai d a r b u o j a s i labai l a i s v a i , b e jokio gailesio, s u y p s e n a l y g k o k i a m e s k e r d y k l o s punkte. A r kas v e r k i a , a r v a n d e n s p r a o , ar s e r g a , niekas nekreipia n m a i a u s i o dmesio. V i e n i v e a , kiti teisia, d a r b a s v y k s t a i peties. M a n e vl a t v e d a t e i s m per u p a k a l i n e s duris, k a d niekas n e p a m a t y t . A p l i n k teismo r m u s , kur tik g a l d a mi, s u l i p ant s t o g , balkon j a u n u o l i a i , p a m a t m a n e vedant, aukia: Laktingala, laikykis, laikykis! Tai e k i s t a m s labai n e p a t i n k a , s a l m a n e v e d a paskutin. S a l pilna moni, vieni civiliai, kiti k a r i k i a i . S u p r a t a u , kad ia liudininkai, per k a u t y n e s s u e i s t i s t r i b a i ,

166*

ivyti r u s a i , kurie b u v o a p s i g y v e n i v e t j k i u o s e i r s u a u d y t i d a v i k e i m o s n a r i a i . Mano d a u g kur pasir a y t a , nors ir s l a p y v a r d i u ant dokument, r a p o r t , o j i e d a u g toki dokument turi. Kaip v i s a d a , s a r g y b o s virininkas surinka: Stoti, t e i s m a s e i n a ! T e i s j a s p i r m i a u s i a p a a i k i n a s u a u k t i e m s liudinink a m s , dl ko y r a a u k i a m i . Nors aiku, k a d j a u k i e k v i e nas gerai informuotas, k turi kalbti. A g a l v o j u , k a d tik n e s u k l y s i a u , k k a l b j a u per t a r d y m u s ir per p a mim, ir v i s u s k l a u s i m u s a t s a k i n i a u labai t r u m p a i . S a v s neteisinsiu, nes m a n o likimas j a u a i k u s , s v a r b u gelbti kitus. Per t a r d y m s t e n g d a v a u s i v i s k s u v e r s t i tiems p a r t i z a n a m s , kurie y r a j a u uv. Tuo p a l e n g v i n d a v a u s a v o i r kit t a r d y m o e i g . T e i s j a s , s u p a i n d i n s s u visa byla, pradeda klausinti liudininkus p a g a l byl. P i r m i a u s i a p r a d e d a nuo s t r i b , kurie b u v o s u e i s t i . Tie visi, kaip s u s i t a r , sako, k a d a v i s u r tikrai b u v s i r mane siirj, o dabar atpasta. Kareiviai liudija, k a d tokiose k a u t y n s e yra buv, bet a r a b u v s , n e a t p a s t a . P o strib p a r o d y m duoda p a s i s a k y t i m a n . A s a k a u , kad tose k a u t y n s e a b u v a u , a u d i a u i t o ginklo, s u kuriuo m a n e pamt. T e i s j a s vl k l a u s i a , k g a l i u pasakyti apie l i u d i n i n k u s . S a k a u , k a d j s v i s i k a r i k i a i ir g e r a i s u p r a n t a t , kaip g a l i m a a t p a i n t i asmen per k a u tynes, vien k a r t s u t i k u s . T e i s j a s p r a d e d a i n a u j o k l a u s i n t i l i u d i n i n k u s . Stribai s u s i m t , p r a d j o a i k i n t i , kad g a l buvo p a n a u s . Kiti liudininkai, m a t y d a m i tok s u m i i m , p r a d j o painiotis. S a k o , k a d mat, bet g a l j s bti ir kitas. Taip s u s i d a r netvirti p a r o d y m a i . Toks t e i s mas v y k o penkias dienas. Teismo p a b a i g o j e t e i s j a s duoda k i e k v i e n a m t e i s i a m a j a m p a s a k y t i paskutin od. Gali g a i l t i s , g a l i p r a y t i , k a d s u v e l n i n t b a u s m , g a l i s a k y t i , k g a l v o j i . V i s vien likimas j a u n u s p r s t a s . Kas p r a o p a s i g a i l j i m o , dar blog i a u b n a , laiko, k a d tu tikrai n u s i k a l t s . Mane, k a i p v i s a d a , palieka paskutin p a s i s a k y t i . K l a u s i a , k o n o r i u k r e i p t i s t e i s m . A s a k a u , k a d nei su vokieiais, nei su r u s a i s s v e t i m u s k r a t u s k a r i a u t i n j a u . Mes k a r i a v o m e p r i e a t j n u s , k u r i e m u s naikino. A esu g i m s n e tar y b i n j e s a n t v a r k o j e , m a n a u tai t e i s m a s turi a t s i v e l g t i . P o paskutinio odio p r a b y l a p r o k u r o r a s , s i l y d a m a s p a g a l s a v o nuoir b a u s m e s . Po tokios c e r e m o n i j o s mot e r y s p r a d j o verkti, g e r a i i n o d a m o s , k a d o k u p a n t a i 167*

p a s i g a i l j i m o neino. K a l t a s vien baus. Karinis tribunolas t v a r k a , m a n e pirm i v e d a kas, i v e d j kiem, g r d a kaljimo bendr kamer.

a r n e k a l t a s , jei k l i u v a i , v i s p a l i e k a sal, o m u s po s e n a koridori, ten s u r a k i n a ran v a r o n o k " ir v e a a t g a l

1953 m. g e g u s 15 d., kiek v l i a u kaip v i s a d a , atsid a r o dur l a n g e l i s , p r i i r t o j a s s a k o r e n g t i s s u d a i k t a i s , n e s po teismo nieko n e g r i n a n u t e i s t j k a m e r . M a n b a u s m j a u aiki, v a k a r p r o k u r o r a s p a r e i k a l a v o a u k i a u s i o s b a u s m s mirties, net su p a s i g a r d i a v i m o iron i j a . M a n e p r i i r t o j a s a t v e d a koridori. Ten j a u laukia ne k a r e i v i a i , o k a r i n i n k a i . V i e n a s turi kakok dokument ir k l a u s i a p a v a r d s . A t s a k a u . T u o j a u kitas u d e d a g r a n d i n e s ant r a n k ir n u s i v e d a e m y n l a i p t a i s vad i n a m j b o k s , o i ten m a i n a s . J a u l a u k i a keli kar e i v i a i su u n i m i s . M a n s boks n e u d a r o , tiesiai s o d i n a m a i n . S u p r a t a u , k a d m a n j a u tikrai mirties b a u s m paskirta, bet kokios b a u s m s kitiems, kurie mano b y l o j e , d a r n e i n a u . A t v e t e i s m , kaip ir v i s a d a , v e d a per u p a k a l i n e s duris, k a d tik m a i a u m a t y t . Prie t e i s m o s a l s a n t r a n k i u s nuima, o s a l j e j a u y r a v i s i m a n o bend r a b y l i a i . S a l tuia, tiktai p r i s d k a r i k i , kuri anksiau nebuvo. A t j s p a s i s v e i k i n u mirkteljimu, k a l b t i s n e g a l i m a . Vl s e n a t v a r k a . T e i s j a s s a k o v i s i e m s stoti, s k a i t y s teismo s p r e n d i m . P i r m i a u s i a p e r s k a i t o S. Rindeikai, p a s k i a u J. D a u g l a i , J. Staiokaitei, Lenceviienei ir Naudiui v i s i e m s po 25-erius m e t u s l a i s v s atmimo. Kitiems K a z l a u s k u i , N a t a l i j a i ( p a v a r d s n e i n a u ) , erneckiui, J u o d b a l i u i ir kitai m e r g i n a i p o 10 met. Mane, kaip v i s a d a , p a l i e k a g a l e . T e i s j a s p e r s k a i t o v i s kalt i n a m j i v a d , ir b a n d o s " v a d u i P o v i l u i PeiulaiiuiL a k t i n g a l a i s k i r i a m a pati a u k i a u s i a b a u s m mirties s u a u d a n t , be a p s i s k u n d i m o . S a r g y b o s v i r i n i n k a s tuoj a u m a n u d e d a g r a n d i n e s ant r a n k ir p a s o d i n a toliau nuo kit n u t e i s t j . M o t e r y s p r a d j o verkti, p a s i d a r t r i u k m a s . M u m s besdint, ateina s e k r e t o r i u s , v e r t j a s ir d a r pora ekist r u s ir p r a n e a , kad m a n leista p a r a y t i m a l o n s p r a y m . A s a k a u , k a d j o k i o s m a l o n s nelauk i a u ir n e l a u k i u . P r i s i s p y r p r a o , k a d reikia p a r a y t i . A t r a k i n a r a n k a s , duoda lap p o p i e r i a u s . P a r a i a u , k a d m e s n e g i m m ir n e a u g o m T a r y b S j u n g o j e , neinom to k r a t o nei s t a t y m , nei g y v e n i m o , o m u s taip i a u r i a i t e i s i a . S e k r e t o r i u s t m a n o p a r a y m p a s i i m a , ir v i s i ie i n a . Liko tiktai k a r e i v i a i , kurie m u s s a u g o j a .
168*

MIRTININK KAMEROJE
P o teismo m a n e i v e d a . sodina v a r o n o k " . P a s k u i m a n e a t v e d a Rindeik ir D a u g l , s o d i n a t pai m a i n , mes dar g a u n a m e a t s i s v e i k i n t i . M u s g r i n o Kauno k a l j i m . M a n e ikelia pirm ir n u v e d a antr a u k t , s p e c k a m e r be numerio. Ten laiko su d i d i a u s i a a p s a u g a . V i e n a s p r i i r t o j a s b e k o r p u s i n i o neturi t e i s s a t i d a r y t i me tik dur, bet ir langelio, o kai v e d a tualet k a r t per p a r , tai s u e i n a keli p r i i r t o j a i ir s a r g y b o s v i r i n i n k a s . Bent tuo g e r a i , k a d duoda gulti kiek nori. P a s i m e l d s g u l u ant g u l t ir s t e n g i u o s i u m i g t i . T a d a g e r i a u pailsi n e r v a i . Danai p a g a l v o j u , k a d a g e r e s n p a d t i s ar kai bni a p s u p t a s m i k e ir reikia p r a s i v e r t i i a p s u p i m o , ar ia, mirtinink k a m e r o j e . A p s u p i m a s tikrai g e r i a u , jei p a t a i k y s krisi i karto, o ia lauki ,ir neinai, k a d a u b a i g s t a v o g y v e n i m . Po t e i s m o kit dien a t s i d a r o d u r y s ir s u e i n a k a l j i m o v i r i n i n k a s arnas ir keli ekistai. arnas m a n l i e t u v i k a i s a k o : Tau reikia p a r a y t i m a l o n s p r a y m , g a l A u k iausiasis prezidiumas pasigails. S a k a u , kad p a r a i a u teisme. arnas sako, k a d to per m a a i , ten nieko n e p a r a e i . S a k a u , k a d a d a u g i a u neturiu k r a y t i ir d a u g i a u n e r a y s i u . N u s i s u k u k a m p ir s t o v i u . arnas dar k l a u s i a , ar n e r a y s i u . Ne. V i s i pro d u r i s i j o ir d a u g i a u Kauno k a l j i m e niekas nieko m a n s n e k l a u s i n j o . Ketvirt par po teismo a t s i d a r o d u r y s ir eina j a u n a s v y r i k i s . P r i i r t o j a s greitai u d a r o d u r i s ir u r a k i n a . K l a u s i u , ar n u t e i s t a s . Tyli. Turi po p a a s t i m m a r y u ll, stovi v i d u r y k a m e r o s ir n odio. Vl k l a u s i u , ar po teismo. Linkteli g a l v a . S u p r a t a u , k a d mirtininkas. Sakau, k a d tik d a u g i a u m i e g o t , ia miegoti duoda, kiek nori. A t s i g a u s i , p a i l s s i , o koks likimas bus, dar b u s m a t y t i . V l k l a u s i u , nuo kurio k r a t o . Tyli. Kaip s t o v j o v i d u r y k a m e r o s , taip ir stovi. G a l v o j u nepilno proto, t u r s i u bdos, o g a l s p e c i a l i a i pas m a n e tok met. V y r a s j a u n a s , n e s u b l o g s . D a u g i a u n e k a l b i n u , a t s i g u l u ant g u l t , susirieiu ir g u l i u , o jis, kaip s t o v j o , taip ir stovi. Man p a s i d a r domu, p l a u k a i nukirpti, bet j a u p a a u g , ir visi stati. Tokio k a l j i m e neteko m a t y t i . K a k a s n e n o r m a l a u s su juo. Girdiu d a l i j a v a k a r i e n . A t i d a r o langel ir k l a u s i a k e l i ? " S a k a u du". P a d u o d a po aliumin du169

benl s r i u b o s , a u k t o neduoda, kaip v i s a d a . P a m s j o p o r c i j , p a d e d u p r i e a i s j ant g u l t . S a k a u : P a r a g a u k , g e r i a u b u s . " A i g e r i u , o j i s dar stovi. Mato, r a m i a i suv a l g i a u , kiek dav. P r a b y l a : Ar tu t e i s t a s ? S a k a u , kad teistas mirties b a u s m e . A irgi mirties. Vl k l a u s i a , ar seniai ia. A t s a k a u , kad j a u k e t u r i o s paros. Neaudo? S a k a u , k a d kol kas ne. Liepiu paimti dubenl ir ig e r t i s r i u b , nes t u o j a u a t e i s paimti ind. M a n s p a k l a u s , i g r sriub ir a t s i s d o ant g u l t . Kit dien vl m s k a m e r s u v i r s t a ekistai ir k a l j i m o v i r i n i n k a s a r n a s . M a n o k a m e r o s d r a u g u i liepia rayti malons praym. Jis tuojau prao popieriaus ir r a o . Man domu jo p a v a r d , prieinu a r i a u ir g e r a i pers k a i t a u V y t a s M a r t i i u s nuo aki, kaimo n e p r i s i m e n u . Man g e r a i inoma ta p a v a r d ir u k M a r t i i u s g a v o mirties b a u s m . B u v a u g i r d j s , dar b d a m a s l a i s v j e ir k a l j i m e , to k r a t o moni p a s a k o j i m u s . M a r t i i u i paraius malons praym, arnas man sako: Gal j a u a p s i g a l v o j a i , m a t a i , t a v o d r a u g a s p a r a . Sakau: Ne, a g a l v o t neturiu ko. A s v e t i m u s k r a t u s kariauti njau, jums t paraiau. K a l j i m o v i r i n i n k a s a r n a s man s a k o : Gal ir t e i s i n g a i g a l v o j i , ir visi ijo pro duris. V y t a s M a r t i i u s buvo a k t y v u s aki r a j o n o k o m j a u nuolis, g i n k l u o t a s ekist a k t y v i s t a s , kurio b i j o j o v i s a s k r a t a s . B d a m a s girtas, i p r i e v a r t a v o kakokio e k i s t o v i r i n i n k o mon. U tai buvo s u i m t a s . a k i u o s e per tardym, p r i t a i k s moment, d a v t a r d y t o j u i s m a k r , nus t v r t a r d y t o j o a u t o m a t , n u o v t a r d y t o j ir p a b g o . P r a d j o s l a p s t y t i s . ekistai po tokio v y k i o p r a d j o j g a u d y t i . Taip pat g a u d ir k r a t o p a r t i z a n a i , nes b u v o p a s i y m j s i a u r u m u . 1952 m. iem k a k u r p a s i d a r s l p t u v , a p i p l p a r d u o t u v , t a r y b i n k, pasirpino iemai m a i s t o ir v i e n a s l i n d s g y v e n o . P a s i d a r S t a l i n a s ir jo s a u l " n e g e r a , ir t u r d a m a s d a u g n u o b o d a u s laiko p r a d j o pieti Stalin v i s o k i o m i s pozomis. Kiek g i r d j a u , g e r i a u s i a i b u v o i p a i y t a s S t a l i n a s velnio i v a i z d a oka per v a n d e n y n A m e r i k o s k r a n t u s . 1953 m. p a v a s a r Mart i i u s ilindo i s l p t u v s , n u j o prie Nemuno k r a n t o ir 170*

u m i g o . K a k a s p a s t e b j s p r a n e e k i s t a m s . G a v ini a p s u p o t viet ir r a d o Martii dar b e m i e g a n t . Nuginkl a v o ir sum. T a r d y m o metu p a s i s a k , kur g y v e n o , parod s a v o s l p t u v . ekistai s u r i n k o v i s u s M a r t i i a u s p i e i n i u s . d o m i a u s i a s ir l a b i a u s i a i e i d i a n t i s t a r y b i n roj ir jo t v " S t a l i n ir b u v o tas velnio i v a i z d a . Pie i n i u s p r i d j o prie b y l o s ir M a r t i i p a d a r politiniu nus i k a l t l i u . K a d a n g i dar b u v o n u o v s t a r d y t o j , einant t a r n y b i n e s p a r e i g a s , tai n u t e i s j a u k i a u s i a b a u s m e suaudyti. Kai tik ateina n a k t i s , M a r t i i u s p r a d e d a kalbti, k a d j a u i n a k t a u d y s . J o k a l b o s m a n labai g r i s d a v o , j u k ir a to p a t i e s laukiu. Imu j r a m i n t i v i s o k i a i s b d a i s , o j i s v i s s a v o . Vien dien p a s t e b j a u , k a d j o p l a u k a i , kaip b u v o v i s i stati, taip d a b a r b y r a . J a m s a k a u , ar ir a n k s i a u tokie p l a u k a i buvo. S a k o ne". Liko tik tokios pliks ir kupstai. V i e n u r dar lopas y r a , o kitur v i s a i tuia. Po s a v a i t s plaukai v i s a i ikrito. Liko v i s a i plika g a l v a .

LUKIKI

KALJIME

Dienos n e p r i s i m e n u , bet b u v o 1953 m. birelio pirmos i o s dienos. A t v e m u s Vilni j a u g e r o k a i s u t e m u s . Lukiki kaljime atrakino rankas, padar smulki krat, ipraus ir n u v e d atskir k o r p u s , 374 k a m e r . Tai mirtinink k o r p u s a s . V i e n o j e p u s j e laikomi p a s m e r k t i mirti, o k i t o j e d i d i a b a u s m i a i , nuteisti 25-eriems m e t a m s a r b a tie, k u r i e m s mirties b a u s m p a k e i s t a 25 m e t u s . L a b a i didel s a r g y b a . Mirtinink k a m e r o s u r a k i n t o s k e l i o m i s spynomis. K o r p u s o v a r t a i m e t a l i n s g r o t o s , u j stovi budintis k o r p u s i n i s . P r i i r t o j a i k o r p u s e irgi u r a k i n t i . Mirtinink k a m e r o s m a o s , v o s t r i m s m o n m s . Yra t r y s labai s u n k s mediniai g u l t a i , a p k a u s t y t i m e t a l u . V i e n a s v i d u j e , du prie sien. iuiniai prikimti a u d e k l a t k a r p , seni, s u p l y uklotai. Oro v e n t i l i a c i j o s v i s a i n r a . L a n g a s i r s i o a p m r y t a s stiklo blokeliais, v i e s a v o s eina. Ant l a n g o t r i g u b o s g r o t o s . Lempa l e i s t a v i r dur sien, v o s v i e i a . Dur l a n g e l i o p r i i r t o j a s neg a l i a t i d a r y t i b e korpusinio, nes j i s u r a k i n t a s . A t i d a r o , tik kai d a l i j a m a i s t . M a i s t o d a v i n y s kaip ir v i s o k a l j i m o : 550 g r a m duonos, p l y t e l c u k r a u s , b a k e l i s v a n d e n s , kur leidia laikyti, g a l i a t s i g e r t i , k a d a nori. P i e t u m s s k y s t a
171*

s r i u b a , a u k t a s kos, v a k a r i e n e i a u k t a s kos, g a b a liukas p a s m i r d u s i o s u v i e s . V i e n kart per p a r , v a k a r e , v e d a t u a l e t ir tai tik p a r a k s " i n e i m u i , o k a m e r o j e ji p r i r a k i n t a . T u a l e t e g a l i n u s i p r a u s t i , bet visk turi atlikti g r e i t a i . Pirtis kas deimt dien, v i s a malon, k a d g a u n i g r y n o oro, n e s pirt vien mirtinink v e d a per kiem keturi k a l j i m o v y r e s n i e j i p r i i r t o j a i . P i r t y j e p a keiia b a l t i n i u s , ir vl tokia pat t v a r k a a t g a l . Mirtininkai ir kiti kaliniai turi ry su v i s u k o r p u s u . V i s a d a ino, k a t v e ir k i v e s u a u d y m u i a r b a neini. P a g a l l a n g eina s t o r a s i l d y m o v a m z d i s , per t v a m z d s u s i k a l b a m a Morze, kuri m o k j o m g e r a i . T u o laiku, 1953 m. birelio mn., mirtinink b u v o nuo 25 iki 16 a n t r a m e k o r p u s e . K a l b d a v o , k a d ir k i t a m e k o r p u s e dar y r a . Su tais r y i o n e t u r j o m e . Man b e b n a n t su Martiiumi, kakelint dien atkl trei, p a v a r d e K a v o l i n a s nuo Duset k r a t o . P a i m t a s i miko, n u t e i s t a s m i r t i e s b a u s m e u p a r t i z a n i n v e i k l . m o g u s labai t i n k a m a s , kantrus. Tada man buvo geriau, nes Martiius buvo visai i k v a i s . S u M a r t i i u m i t u r j o m e d a u g bdos, p r a d d a v o b l a k y t i s , r u o d a v o s i n u s i u d y t i . Matyt, n e d a v r a m y b s sin. Anksiau buvs aktyvus komjaunuolis, o dabar p a d a r y t a s politinis mirtininkas. K a l j i m o a d m i n i s t r a c i j a irgi labai jo nekent. S a k y d a v o j a m : Tu tikras n i e k a s " . P i r t v j e a K a v o l i n u i p a p a s a k o j a u , kok m e s t u r i m e d r a u g " . Mudu n u t a r m e nieko j a m n e s a k y t i , nes p a s k u i t u r s i m e d a u g i a u bdos. Dien m u m s b e m i e g a n t , j i s sug a l v o j o n u s i u d y t i , kad j u m u t e l e k t r a . U s i k o r ant dur ir prie l e m p u t s p a d a r trump s u j u n g i m . P a s i d a r s p r o g i m a s , lemput p e r d e g , pirtus j a m a p d e g i n o , o j i s p a t s nuo dur n u s i v e r t . P r i i r t o j a s , i g i r d s t r e n k s m , a t b g o , ir v o s n e g a v o m karcerio, bet p a v y k o i s i g i n t i . Lempa b u v o s p r o g u s i . S a k m , kad s p r o g o savaime. Morz yra kalinio r y y s . Kokia bebt s t o r u m o s i e n a ar d i d i a u s i a a p s a u g a , jei moki g e r a i M o r z perduoti ir priimti, v i s a d a s u s i k a l b s i , s u i n o s i , kur kas y r a . K a l i n i a i labai a t i d s , m a i a u s i t a r i m t u o j a u pastebi ir, p r o g a i p a s i t a i k i u s , k a l a sien ar i l d y m o v a m z d . Nors pri i r t o j a i labai s a u g o , p a g a v s o d i n a karcer. Bet tai nieko n e p a d e d a , vien pasodina, kitas t u o j a u p r a n e a , k a d toks ir toks g a v o karcerio. Mirtininkai v i s i m o k j o M o r z s abcl. R y y s j o ne tik su paiu k o r p u s u , bet ir su pirmu a u k t u . Mirtinink k o r p u s a s b u v o r s y j e . S u i n o d a v o m , k a s 172*

i kur a r e t u o t a s , kas i d a v ir v i s a s kitas s m u l k m e n a s . Kiek p r i s i m e n u , d a u g A u k t a i t i j o s p a r t i z a n yra i d a v s vienas, s l a p y v a r d i u S i a u b a s . J i s b u v o l i n d s p a r t i z a n v a d o v y b ir dirbo e k i s t a m s . Jo b u v o iduoti ir s u a u d y t i : Zaveckas, K a v a l i a u s k a s , Urbonas, V a l i n a s , K a v o l i n a s ir kiti, kuri p a v a r d i n e p r i s i m e n u . Kai k a m M a s k v o s A u k i a u s i o s i o s T a r y b o s Prezidium a s mirties b a u s m p a k e i s d a v o 25-erius m e t u s l a g e r i . Taip mirties b a u s m b u v o p a k e i s t a t r i m s b r o l i a m s Gur i a m s Juozui, Teofiliui ir Jonui, Stasiui G a u d i n s k u i ir kitiems, kurie m a i a u b u v o p r i s i d j prie bolevikini nip l i k v i d a v i m o . Sdti mirtinink k a m e r o j e ir laukti mirties y r a siaub i n g a . M a i s t a s b l o g a s , oro nra, k i e k v i e n u momentu lauki, k a d a t a v e p a a u k s . J a u t i e s i dar g y v a s , bet j a u p a l a i d o t a s . K a r t a i s , b e l a u k i a n t tenka p r a g y v e n t i mnesi m n e s i a i s , kai i v e d p a s a k y s j a u t a v o v a l a n d o s s u s k a i i u o t o s . Tikr lietuvi mirtinink m o r a l stipri, k i e k v i e n a s s a k y d a v o , kad a t i d a v s kas p r i k l a u s o Dievui ir Tvynei, d a b a r g a l i mirti. V i s i b u v o m e s u r i n k t i i k o v o s lauko, o ir ten i n o j o m , k a d a n k s i a u ar v l i a u s i m . Tik v i s i labai bij o j o m patekti ekist r a n k a s , bet kad likimo taip b u v o skirta, t u r j o m priprasti ir prie to. Tiems b u v o b l o g i a u , kuri s v e i k a t a s i l p n a ar paimti s u e i s t i . Medicinos pag a l b o s jokios. Jei k u r i s p a p r a y d a v o medicinos p a g a l b o s , langel atsidar su paaipa s a k y d a v o t u o j a u pagydys i m " , i r vl u d a r y d a v o l a n g e l . P r i i r t o j a i d a u g i a u sia rinktiniai s t r i b a i , kiti r u s a i b u v k a r i k i a i . Tie monikesni. Virininkai daugiausia rusai. Po S t a l i n o mirties k o m u n i z m a s tiktai s u b r a k j o . Saug u m o s i s t e m a liko n e p a k e i s t a , ant t pai p a m a t ir d a r d a u g i a u s u a k t y v j o , kad v i s u o m e n nepult p a n i k . P a s i p y l s t a i g s a r e t a i , dar s m a r k i a u ir g r i e i a u teis p a v i e n i u s a s m e n i s . T a i a u Lietuvai didiul laim a t n e S t a l i n o mirtis. L i e t u v a i s i g e l b j o nuo d i d i a u s i o masinio trmimo, n e s K r e m l i a u s s u b r a k j i m a s p a j u d i n o ir Lietuv o s b u d e l i u s . Dar b d a m a s l a i s v j e , t u r j a u ini, k a d r u o i a m i masiniai t r m i m a i . O po S t a l i n o mirties b u v o tik p a v i e n i a i trmimai, g a u d o m i d a u g i a u s i a p a b g nuo a n k s t e s n i trmim. B e r i j o s a r e t p a j u t o m , n o r s ir b u v o m nuo v i s k o atskirti. P i r m i a u s i a Morze p e r d a v , k a d k a k a s v y k o Maskv o s v i r n s e . P r i i r t o j a i p a s i d a r v e l n e s n i , vien dien y d t a u t y b s d a k t a r net p r a d j o vizuoti k a m e r a s , per 173*

l a n g e l k l a u s , kas kuo s k u n d i a s i , d u o d a v o po por tablei nuo v i s n e g a l a v i m . P i e t u m s p r a d j o m g a u t i tirt e s n s s r i u b o s , o kai k a d a p a s i l y d a v o d a b a v k s " pakartoti dar a u k t kos. Kaip a n k s i a u m i n j a u , pirt v e s d a v o keli priirt o j a i su v y r e s n i u o j u , i m d a v o u r a n k , e i d a v o i upakalio ir i priekio. D a b a r einam l a i s v a i . Ir p i r t y j e p a l i e k a v i e n u s . K a v o l i n a s sako, k a d y r a k a k a s s v a r b a u s . A n k s iau to niekuomet nebuvo. A n t r dien i v i r a u s Morze p e r d u o d a , kad M a s k v o j e b u v o s u k i l i m a s , a r e t u o t a s S t a l i n o b u d e l i s B e r i j a . Nors e s a m e g y v i k a p i n y n e , bet nuotaika p a g e r j o , g a l v o j a m , g a l v i s kas pasikeis. Bet, d e j a , saug u m o p a m a t a i n e s u g r i u v o , tik s u b r a k j o . 1953 m. r u g p j i o p r a d i o j e vien dien a t s i d a r o kam e r o s d u r y s ir s u e i n a a u k t o r a n g o k a r i n i n k a i ir keli pri i r t o j a i . V i e n a s turi kakok d o k u m e n t . M u s visust r i s M a r t i i , Kavolin ir m a n e permeta vilgsniu, a u k i a p a v a r d m i s , o m a n e i s i v e d a . V i e n a s a t j u s i liepia pasiimti iuin. A t s a k a u , k a d k a p i n y n e iuinio nereiks. M a n e n u v e d a p r i i r t o j k a m b a r . V i s i s u s d a u stalo, o a stoviu. V i e n a s p a i m a i a p l a n k o r a t ir sako, kad a t j o i M a s k v o s a t s a k y m a s , k a d mirties b a u s m p a t v i r t i n t a . Didel p a u z tylos. A t s a k a u : Greiiau v i s k a s p a s i b a i g s . V l sako, k a d dar ne, k a d paskirtas dar n a u j a s tardymas. Dar k a r t p a k a r t o j a ; k a d mirties b a u s m patvirtinta, bet paskirtas n a u j a s t a r d y m a s , matyt, dar yra koki n e a i k u m . Liep pasiimti iuin ir eiti t a r d o m j kamer. Ten r a n d u m o g , p a v a r d e M a c i j a u s k a s , p a g a l j o p a s a k o j i m g y v e n s P r a n c z i j o j e , bet kokiu b d u j i s ia pateko, taip ir n e s u p r a t a u . Matyti, k a d m o g u s p a m i s . Kit dien a t i d a r o dur l a n g e l ta pati d a k t a r , kur m a i a u mirtinink korpuse, l i e t u v i k a i k l a u s i a p a v a r d s , u k teistas. S a k a u , k a d u p a r t i z a n i n v e i k l . V l klausia, kuo s k u n d i u o s i . S a k a u : Skausmai krtinje. Gerai, r y t o j p a t i k r i n s i m e . R y t o j a u s dien a u k i a m a n e pas g y d y t o j . V e d a j a u v i e n a s p r i i r t o j a s . K a b i n e t e r a n d u sdint t pai yd k i l m s moter ir kit j a u n . J o s p a k a l b j u s i o s m a n s a k o , k a d r y t o j p r a n e i m . Kit dien b u v a u paskirtas ligonin. I ties l i g o s jokios n e j a u i a u , tik b u v a u l a b a i n u s i l p s . L i g o n i n j e p r a b u v a u s a v a i t , truput a t k u t a u . L i g o n i a i , n e g a l d a m i v a l g y t i , m a n a t i d u o d a v o s a v o m a i s t o davin, 174*

o a tik v e i i a u s v e i k a t . Kiti dar i n a m g a u d a v o maisto, tai ir man d a u g i a u t e k d a v o . Tok ilg laik i b u v u s r s y j e be oro, be s a u l s , be dienos v i e s o s l i g o n i n m a n b u v o k u r o r t a s . Nors ant l a n g taip pat g r o t o s , bet m a t y t i r a y t o j r m a i , a l u m a ant kalno. Ligoniai v i s i j a u n i v y r a i , d a n i a u s i a i medicinos paskirti p a s i t a i s y m u i , k a d g a u t pailsti. Beveik v i s i teisti po 25-erius m e t u s . Tuo laiku t e i s m u i tai b u v o s m a g i a u s i a b a u s m . Trei par g a v s v i e i o oro ir daug i a u maisto, a p r a d j a u a t s i g a u t i . L i g o n i n j e m a i s t o uteko, t a d t a r a u kiek g a l d a m a s ir v i s dar noriu, bet turiu l a i k y t i s , k a d n e s u s i r g i a u . Tik neduoda r a m y b s n a u j a s t a r d y m a s . Gal r a d o a r c h y v u s , g a l B a l t r u s kam p a s a k ? Mini k y l a v i s o k i a u s i . Vl s a v e r a m i n u , k a d nereikia pirma laiko g a l v o t i , kas bus, b u s m a t y t i . S v a r b i a u s i a , lig o n i n j e p a s i j u t a u s t i p r i a u ir vl g a l s i u ksti ekist iaurumus.
NAUJAS TARDYMAS

A t e i n a k o r p u s i n i s ir liepia r u o t i s ivaiuoti. A j a u .bagotas", turiu maiel duonos, l i g o n i n j e kaliniai m a n s u d o v a n o j o . Kit ryt n u v e d a m a n e emyn, ten laukia i Kauno a t v a i a v s l e i t e n a n t a s M o r k e v i i u s , m a n g e r a i p a s t a m a s . J o tetnas K a z y s i d i k i s g y v e n o netoli m a n o t v i k s , tai j dar v a i k m a t y d a v a u , o d a b a r j a u j i s g e r a s s a u g u m o d a r b u o t o j a s , ekist p a k a l i k a s . Morkeviius s a k o : Matai, t a v s K a u n a s vl pasiilgo, tu ten prisimel a v a i , kad n g a l n e s u r a n d a . Atsakau: V i s a R u s i j a melu g y v e n a . T a i g i vl v e a K a u n o s a u g u m . K r a t a . I m a n o duonos p a d a r o t r u p i n i u s . Po k r a t o s l a i p t a i s e m y n ir vl K a u n o s a u g u m o poem. E i d a m a s g a l v o j u n e j a u g i vl pas iurkes. P a t e k a u tui k a m e r . j s k a m e r , m a t a u tie p a t y s g u l t a i , t a pati p a r a k " , s u k u r i a t a d a n i p u i e p k a u s k u i n o r j a u duoti plik. Kas m a n s laukia, nea i k u . V i s k p e r g a l v o j u , dl k o p a r v e m a n e n a u j a m t a r d y m u i , s v a r s t a u , kokius d o k u m e n t u s t u r j o s u r i n k ekistai. K dar g a l j o rasti? Niekur man n e b u v o m i n j nei V i l n i u j e , nei K a u n e s t r a t e g i n i vietovi r e n g i m o plan. L i n k s m a k a l n i o , V i a k i o R d o s ir kit o b j e k t , k u r i e 175*

l a b a i slepiami. J i e b u v o m a n o p a d a r y t i ir perduoti s r i t i e s v a d u i Litui. N e j a u g i j u o s g a l j o rasti? Kito s v a r b e s n i o d a l y k o n e s u g a l v o j a u , dl ko d a r y t n a u j t a r d y m . Ra o m o s i o s m a i n l s , kuria b u v o r a y t a , ekistai neturi, tik g e r a i n e p r i s i m e n u , kaip m a n o p a s i r a y t a r a n k a ar m a i n l e . Jei p a r a a s r a n k a , j a u n e i s i g i n s i u , o jei m a i nle, b l o g u m o nra. V i s laik s u k a s i tos paios m i n t y s . L a u k i u vien dien, laukiu kit, niekas nei a u k i a , nei k l a u s i a . G r e t i m o j e k a m e r o j e y r a m o g u s . V i s p e r d u o d a M o r z e a l i o , alio." A tyliu, tik stukteliu sien, k a d y r a g y v a s daiktas, kaip k a l j i m e priimta. P r i d j s aliumin puodel prie sienos, k l a u s a u girdisi, k a d y r a , bet nekalba, v a d i n a s i , vienas. J a u ketvirta p a r a m a n s niekas ne a u k i a . A v i s atsiliepiu, o man v i s Morze k a l a , bet a nieko n e a t s a k a u . V i e n v a k a r g i r d i u k a l b a . Per puoduk g e r a i p a k l a u s s , iskiriu d v i e j moni k a l b . Taip, t r e i o j e k a m e r o j e yra du mons, o p e n k t o j e k a m e r o j e nieko nra. Penkt dien p r i e pietus a t i d a r o d u r i s ir v e d a m a n e v i r . K a b i n e t e keletas ekist, bet v i s a i nematyti, tik vl tas p a t s n u e p s v e r t j a s Kostikas, k u r i s a n k s i a u per t a r d y m u s m a n e d a u y d a v o . Kostikas sako, k a d turi m a n e i n a u j o t a r d y t i . S u r a d n a u j o s m e d i a g o s , kuri b u v a u n u s l p s . Kostikas s k a i t o m o r a l . P a g a l i a u sako, k a d mano p a d a r y t i L i n k s m a k a l n i o , V i a k i o R d o s ir kiti p l a n a i . S a k a u , k a d nieko n e i n a u apie p l a n u s . Dar g a r s i a u rikteli: Pasirayta slapyvardiu Laktingala, irk! Man tik to ir tereikjo. iriu p a s i r a y t a m a i n l e . M a n o p a r a o nra, o r a o m o j i m a i n l paslpta p a s Jon P. A j i e m s p r a d e d u aikinti, kad tuoj b u s m e t a i , kai e s u s u i m t a s , o m a n o s l a p y v a r d i u g a l i p r i r a y t i , k a s kiek nori. S a k a u , a nieko n e i n a u ir inoti nenoriu. ekistai t kaip n i e k a d a . Muti n e s i g r i e b i a , tik p r i s i s p y r k l a u s i a , kas p a d a r L i n k s m a k a l n i o trikamp ir kit karini o b j e k t p l a n u s . Kur r a o m o j i m a i n l ? A t s a k a u , k a d j a u a n k s i a u s a k i a u , k a d b u v o pas J u r g B r a z a u s k - B a r s u k. J i s b u v o t a b o v i r i n i n k a s , r a v i s u s r a p o r t u s , o kai uvo, a neinau, kur m a i n l y r a . Vl k l a u s i a ekistai, a r a j a m leids rayti s a v o s l a p y v a r d . S a k a u , k a d ne, a v i s u r s a v o r a n k a p a s i r a y d a v a u . M a n o p a s i r a y t i raportai y r a . P u l k i n i n k a s rkia, k a d turi tikr r o d y m , k a d planai mano padaryti. A ginuosiu, kad plan nedariau ir 176*

n e g a l i bti joki r o d y m . Toks i l g a s k l a u s i n j i m a s p e r v i s dien labai n u v a r g i n o . Ko taip s u j u d o e k i s t a i ? K a k u r s u r a d o m a i n l e r a y t dokument, k u r i a m e n u r o d y t o s s l a p t karini o b j e k t v i e t o v s , o p a s i r a y t a m a i n l e L a k t i n g a l a . Kur tok dokument a t r a d o , m a n neinoma, nes per pirm t a r d y m ekistai tokio dokumento n e t u r j o . Kad toks d o k u m e n t a s buvo, inau, nes 1 9 5 0 1951 m. p a r t i z a n v a d o v y b b u v o d a v u s i s a k y m s u r i n k t i s m u l k i a s inias apie s l a p t karini o b j e k t r u o i m s a v o veiklos rajone. Biruts r i n k t i n s v e i k l o s z o n o j e b u v o dvi tokios viet o v s : v i e n a , v a i u o j a n t nuo K a u n o link P r i e n L i n k s m a k a l n i o r a d a r i n stotis, a n t r a V i a k i o Kazl Rdos, k a r i n i s a e r o d r o m a s , k u r i s ir iuo laiku uima labai didel plot Kazl R d o s m i k u o s e . A p s t a t y t a draudiamais, e n k l a i s . P a r t i z a n a m s b u v o duotas n u r o d y m a s s u r i n k t i s m u l k i a s inias, kas tuos ir k i t u s o b j e k t u s s t a t o . Suinojome, k a d civili d a r b i n i n k net a r t y n n e p r i s i l e i d i a . . Vokiei k a r o b e l a i s v i taip pat n e m a t y t i . R u s a i d a r b a m s , naudojo belaisvius ar kalinius, aprengtus senomis rus k a r e i v i u n i f o r m o m i s , l a i k y d a v o s u labai didele a p s a u g a . Tuos d a r b i n i n k u s a t v e d a v o n a k t i m i s d e n g t o m i s m a i n o mis. Taip p a s a k o j o vietiniai g y v e n t o j a i . Ms b u v o nus t a t y t a , k a d tie d a r b i n i n k a i yra V l a s o v o a r m i j o s k a r i k i a i , , kuriuos Vakar valstybs grino r u s a m s po Antrojo, p a s a u l i n i o karo. R u s a i j u o s n a u d o j o s u n k i e m s , s l a p t i e m s d a r b a m s ir ltai miriai. P a g a l tuo laiku s u r i n k t u s duomenis, b u v o s u s i d o m t a , kodl b e l a i s v i a i a p r e n g t i r u s i komis u n i f o r m o m i s . V l i a u p a a i k j o , k a d taip m a e s n i s t a r i m a s . Neva dirba d a r b o b a t a l i o n a s , o jei k o k s p a b g a ir bna didiuls k r a t o s , v i s u r i s t a t y t i p a t r u l i a i g a u d o p a b g l k a r e i v , ir niekas nieko n e t a r i a . G a u d y d a v o r e g u l i a r i o s a r m i j o s daliniai i r v i d a u s s a u g u m o kariuomen. Be to, m i k u o s e d i r b d a v o ir tikro d a r b o b a t a l i o n o kareiviai. J i e kirto m i k u s , ties s l a p t u s k a r i n i u s k a b e l i u s po e m e ir kita, bet j niekas n e s a u g o j o . L a b a i s t r o p i a i d a r b o b a t a l i o n o kariai t i e s s l a p t karin kabel one,, m a d a u g 100 m i a u r s p u s nuo G a r l i a v o s M a r i j a m pols plento. Kiek b u v o g a u t a ini, minti b e l a i s v i a i k a l b j o neinoma k a l b a . P a r t i z a n a i labai rpinosi, k a d s u r i n k t o s inios bt t e i s i n g o s , g e r a i p a t i k r i n t o s , n e s j a s D a u m a n t a s t u r j o perduoti V a k a r u s 1951 m. D a u m a n t u i u v u s , v i s i p l a n a i liko n e v y k d y t i . Kiek v l i a u , l a g e r i u o s e ir s u s i t i k u s su d a u g e l i o k r a t b u v u s i a i s t r e m t i n i a i s , toki

177*

belaisvi neteko aptikti. Taip pat neteko s u s i t i k t i ir V l a sovo armijos kari, kurie buvo grinti rusams. Viena t r e m t i n p a s a k o j o , kad apie 1954 m. toki a s m e n b u v o a t v e t a K o m i j o s A S S R P e r m s srit, bet greitai b u v o s u r i n k t i ir k a k u r iveti. V l i a u buvo plaiai k a l b a m a , k a d tokius s l a p t u s k a r i n i u s o b j e k t u s P a b a l t i j o k r a t u o s e i r P r s i j o j e s t a t v a i r i t a u t y b i b e l a i s v i a i mirtininkai. P o vis k l a u s i n j i m , j a u nakt, pulkininkas p a r o d o n e sdint r a u p s u o t u v e i d u ekist b u s n a u j a s tard y t o j a s . V i s i ieina, lieka t a r d y t o j a s k a p i t o n a s K a p n e n k o ir v e r t j a s Kostikas. V e r t j a s p r a d e d a skaityti m o r a l : Jei tu ir toliau taip l a i k y s i e s i per t a r d y m , tai t a v e tikrai s u a u d y s , v i s u r m e l u o j i . A t s a k a u , k a d laukiu, kad tik g r e i i a u a u d y t . Vert j a s iveria, o tas n e m o n i k a i s u r i k s b a n d i t a s ! " , liepia p r i i r t o j u i m a n e i v e s t i . Nuveda poem. K a m e r o j e ant gult s u d t a piets, v a k a r i e n . Net n u s t e b a u , k a d v i s a s m a i s t o d a v i n y s paliktas. Taip n i e k a d a n e b d a v o per pirmj tardym. Dar n e s p j u s p a v a l g y t i , k a i m y n a s Morze a u k i a . A neatsiliepiu, s t u k t e l i u sien ir tyliu. Kiek p a l a u k s , vl b e l d i a , girdiu a u k i a net per p u o d u k . Nueinu kit k a m e r o s on ir toliau v a l g a u a t s i s d s ant g r i n d . Galv o j u , ,ar i a m k a i m y n u i reikia usidirbti ekisto siuntinio, kad taip k y r i a i beldia. Kit dien t a r d y m u i n e a u k i a , n e a u k i a dar kelias dienas, bet k a i m y n a s r a m y b s neduoda. Po keli dien n u v e d a pas t a r d y t o j Kapnenko. P r a d e d a k l a u s i n t i vl v i s k i n a u j o , kokius r e i k a l u s t u r j a u su S. Rindeika, J. D a u g l a , V. erneckiu, J. Juodb a l i u , Naudiumi ir kitais, kurie b u v o m a n o b y l o j e . A v l s a k a u , kaip ir a n k s i a u , kad jie b u v o G a r l i a v o s g a r nizono v i r i n i n k o Rodino uverbuoti, a s u j a i s joki reikal n e t u r j a u . V e r t j a s v i s k iveria. Tardytojas K a p n e n k o n e r v i n a s i , rao, drasko, vl r a o . Taip tssi k e l i a s dienas, kol v i s k p e r r a , kas b u v o a n k s i a u s a k y t a per t a r d y m . Kaip ir a n k s i a u , kas per t a r d y m u s liet m a n e , ir d a b a r n e s i g i n u , l a i k a u s i pirmojo t a r d y m o taktikos. N a k t i m i s j a u netardo, dien taip pat p r i t r k s t a k a n t r y b s . T a r d y t o j a s p r a d e d a rkti, kad reikia per n a u j a v i s k ra y t i ir a u k i a p r i i r t o j , k a d i v e s t m a n e k a m e r . Vien dien, p a r v e s t a s i t a r d y m o , r a d a u s a v o iuin, m a i e l , g a b a l l duonos, kur b u v a u pasiliks v a k a r u i , padta prie treios k a m e r o s dur. A t i d a r o d u r i s k a m e r a tuia, m a t y t , m o g u s i v e s t a s t a r d y m u i . A t s i d a r a u spin178*

tels stali pilna c i g a r e i , p a i r i u p a r a k " guli ilgi g a l a i n u o r k . A p i r i u v i s k . S p i n t e l j e b a l t o s duonos, c u k r a u s , d e r o s g a l a s . Nieko nelieiu. Man j a u v i s k a s aiku, laukiu, kas p a r e i s . Ilgai laukti nereikjo. A t s i d a r o d u r y s , eina j a u n a s , a u k t o gio, dar 30 met n e t u r i n t i s v y r i k i s . P a s i s v e i k i n a m , p a s i d a l i j a m pirmais s p d i a i s , kaip ia patekom, kur a n k s i a u buvom ir ar seniai ia v i e n a s sdi. Sako, k a d j a u seniai i o j e k a m e r o j e ir v i s v i e n a s . A s a k a u , k a d j a u dvi s a v a i t s kaip g r e t i m o j e kameroje buvau. Sako: Tai kodl neatsiliepi, s e n a s k a l i n y s Morz turi mokti, a v i s t a v e a u k i a u . Atsakau: Morz mokt moku, bet aus s k a u d a , g e r a i negirdiu, p e r a l a u V i l n i u j e , niekas n e g y d , ir p r a d j a u negirdti. Man j a u aiku, k a d tikrai t u v i e n a s n e b u v a i . A i k i a i g i r d j a u , kad i o j e k a m e r o j e b u v o du mons, tik n e i l g a i . M a i s t o likuiai tokie, kaip nipo epkausko pirkta dera, b a l t a duona, cigarei pilnas s t a l i u s ir kelios porc i j o s a p i p e l i j u s i o s duonos, kuri y r a s a u g u m o d a v i n y s . P a v a r d s nesisako ir mano neklausia. A klausiu, nuo kurio k r a t o , s a k o s i e s s i K a u n o miesto. S a k a u : Tai k a i m y n a i , a nuo G a r l i a v o s . Tai g a l P e i u l a i t i s ? Taip. Girdjau, b u v o didel b y l a , m a t y t , d a u g p r i a u d e i t a r y b i n i piliei. Neinau, a k a r i a v a u , o v e n t a s P e t r a s r e g i s t r a v o , kam domu, g a l s j o p a s i k l a u s t i . P o k a l b i s p a k r y p s t a kita tema. Man s v a r b u suinoti jo pavard. Jau antra para p a v a r d s nesisako. Mane rytais aukia tardymui, j vakare visada randu kameroje, n o r s s a k o s i , k a d ir j b u v o ived, neseniai g r s . M a n e j a u p r a d e d a kai ko k l a u s i n t i . Gerai ino P a v y t s , R a n i a v o s , S u v a l k l i , Girnink ir k i t u s to k r a t o g y v e n t o j u s . . A s a k a u , k a d ten nieko n e p a s t u , tik kai k a d a p r a e i d a v a u P a k u o n i o m i k u s . M a n s k l a u s i a , a r n i e k a d a neteko eiti pro L i n k s m a k a l n . S a k a u , k a d ten ne m a n o kratas,, ten Geleinio V i l k o " r i n k t i n s ribos, m a n neteko ten vaikioti. J i s sako, k a d ten labai dideli k a r i n i a i r e n g i mai. Toliau p a s a k o j a , kad ten b u v s , bet v o s s k u d u r u s i n e s , bt n u o v , ten labai s a u g o . A s a k a u , k a d m a n neteko ten bti, ne m a n o k r a t a s . 179*

Treios p a r o s ryt p r i i r t o j a s a t i d a r o l a n g e l ir, k i s galv, sako: Drieas, eisi t u a l e t ? Jis paoka: Taip, taip, eisim. Man t a p a v a r d j a u b u v o girdta V i l n i u j e , Lukiki l i g o n i n j e . I K a u n o kaliniai k a l b d a v o , k a d Kauno s a u g u m e y r a k a k o k s p a r d a v i k a s Drieas, g a l i m a s daiktas, k a d p a v a r d i g a l v o t a . J i s d a u g moni i p r o v o k a v o . P o keli minui iriu tas p a t s p r i i r t o j a s , k u r i s pernai m a n d u o d a v o duonos. O j a m tikrai i s Drieas g e r a i inomas. A nieko n e s a k a u , laukiu ketvirtadienio, a r g a u s tas Drieas siuntin. S u l a u k t i n e p a v y k o , m a n e ketvirtadienio ryt p a a u k t a r d y m u i . A t v e d labai v l a i , d a l i j a n t vak a r i e n . Mintas Drieas v a k a r i e n s neima, matyt, v i s a i s o t u s , bet ir m a n n e p a l i e k a . Man p a d u o d a vien porcij ir u d a r o l a n g e l . Drieas v a k a r e p r a d e d a m a n e k l a u s i n t i a p i e Naudi i S u v a l k l i kaimo. S a k a u , k a d neinau, toki p a v a r d i d a u g y r a . G a l v o j u , g a n a s u t a v i m i terliotis, ryt a t a u a t s k a i t y s i u m o r a l . Ryt, i d a l i j u s rytin d a v i n , s d a m v a l g y t i . A s u s i l u a t s i p j a u n u duonos, v a l g a u su v a n d e n i u . O Drieas i s i t r a u k i a deros, b a l t o s duonos, s v i e s t o ir kerta. Man nepasilo, a r a m i a i v a l g a u duon su v a n d e n i u ir laukiu, k j i s s a k y s . O pav a l g s j i s v i s k s u s i d e d a s p i n t e l ir sako, k a d v a k a r m o n a a t n e u s i siuntin. A k l a u s i u : Kas, kas, m o n a ? Ne mona, o s a u g u m a s tau atne. V i l n i a u s v i s o k a l j i m o m o n s k a l b a , k a d K a u n o s a u g u m e tok Drie d e r o m e r i a , k a d g e r a i s a u g u m u i dirba. A t i d a r a u s p i n t e l ir r o d a u j a m , kad toki siuntini monos n e n e a . P e r n a i taip r ketvirtos k a m e r o s e p k a u s k . Drieas p r a d e d a rkti. P r a s i v e r i a l a n g e l i s p p e i n a m " , v e d a t a r d y m u i . T a r d y t o j a s k l a u s i n j a i a n k s t e s n s b y l o s . Tuo t a r p u telefono s k a m b u t i s . T a r d y t o j a s K a p n e n k o p a k e l i a r a g e l , p a k l a u s s ir oka a n t m a n s , o v e r t j a s Kostikas iveria: T a v s su m o n m i s n e g a l i m a laikyti, t a v e s u a u dyti per g e r a i ir p a k a r t i per g e r a i ! P r i o k s K a p n e n k o p r a d e d a duoti per g a l v su k u m iu, o Kostikas rkia p a k a r t i , ir tiek". Tuo momentu eina kitas k a r i k i s , nuo m a n s v a r n a i a t o k a , kak k a l b a s i r u s i k a i . M a a i s u p r a t a u , bet k a l b a j o apie mane. T a r d y t o j a s K a p n e n k o a p s i r a m i n a , vl p r a d e d a k l a u s i n t i , 180*

r a y t i . Kiek p a r a s s u d r a s k o , p r a d e d a keiktis, k u m i a i s ; dauyti s t a l . M a n s d a u g i a u n e m u a , o Kostikas v i s k a r t o j a , k a d m a n s n e g a l i m a s u m o n m i s laikyti. A s a k a u , k a d su m o n m i s g a l i m a , tiktai su s a v o n i p a i s nelaikykit. Vl t a r d y t o j a s oka, bet j a u k a n t r y b b a i g s i , p a s k a m b i n o , kad m a n e i v e s t . A t j s a p a i , r a d a u iuin ir s a v o maiel i m e s t po laiptais. V i r i l a liepia pasiimti ir v e d a 9 k a m e r , o a s a k a u , k a d m a n o duona liko k a m e r o j e . Tuo laiku b u d j o l i e t u v i k a i k a l b a n t i moteris, k l a u s i a , kas dar liko. S a k a u , kad c i g a r e t s , degtukai; ir d e r o s g a l a s . G a l v o j u , k s a k y s , t s a k y s . A t i d a r o langel ir p a d u o d a v i s k , k s a k i a u , ir dar j u o d o s duonos,, s a k y d a m a , kad j a m uteks. D a v s u p r a s t i , k a d priirtojai p a r d a v i k irgi n e m g s t a , n e s ir j u o s p a r d u o d a . Trei s a v a i t a t v e d a m a n e pas t a r d y t o j Kapnenko.. R a n d u kelis n e m a t y t u s ekistus, ant s t a l o p r i k r a u t a k r v a byl. Mane, kaip v i s a d a , s o d i n a k a m p . V i e n a s e k i s t a s su didelm v a i g d m rodo t k r v byl ir s a k o : ia v i s o s t a v o bylos. Tau reikia pasirayti, k a d i e a s m e n y s paleisti ir t a v o bylai n e p r i k l a u s y s . Na, g a l v o j u , vl n a u j a a v a n t i r a . S a k a u , k a d a j n e p a s o d i n a u ir u j u o s n e s i r a a u , j s pasodinot, j s ir p a s i r a y k i t . Vl tas p a t s p u l k i n i n k a s k l a u s i a , b e s i r a y s i ? " S a k a u ne". Rikteli: I v e s k i t t b a n d i t ! A t v e s t a s k a m e r , v a i k t a u ir g a l v o j u , kok velni v l ekistai s u g a l v o j o , d a r p a r a o r e i k a l a u j a . R y t o j a u s dien tardytojas Kapnenko pranea, kad mano tardymas baigtas ir m a n o b y l o j e lieka tik J a n Staiokait, o kiti v i s i paleisti l a i s v . A v i s netikiu, k l a u s i u , kokie kiti. S. Rindeika, J. D a u g l a , V. erneckis, J. J u o d b a l y s , K a z l a u s k a i , Naudius, Lenceviien, N a t a l i j a ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) ir i l l g a k i e m i o kaimo m e r g a i t , k u r i o s irgi p a v a r d s n e p r i s i m e n u . V e r t j a s Kostikas p e r s k a i t o v i s u s , j i e m s t e i s m a s p a n a i k i n t a s , ir v i s i paleisti, o tu dar p a s i r a y t i n e n o r i " . A s a k a u , k a d j n e p a s o d i n a u ir j n e p a l e i d i u . Kostikas s a k o : Tiek to, m e s su t a v i m b a i g s i m . K t e i s m a s n u s p r s , mes neinom. Po t a r d y m s a u g u m e nelaiko, v e a k a l j i m , ten lauki teismo. T a r d y m v e d v i e n a s t a r d y t o j a s K a p n e n k o ir kai k a d a a p k l a u s i n d a v o leitenantas Morkeviius. T t a r d y toj, kurie buvo per pirm t a r d y m neteko sutikti. 1953 m. p a v a s a r , v i z i t u o d a v o stora, s t a m b i r u s d a k t a r , o d a b a r
181*

ir j o s nesimato. J o s vietoje v a i k t o i l a i s v o s ligonins lietuv Bron, p a v a r d s neinau. Mans k l a u s i a kuo s k u n d i u o s i u , s a k a u , kaip v i s a d a , krtins s k a u s m a i s . Ur a o patikrinimui. Kit dien veda rentgen ta pati Bron. Man kakur m a t y t a . P a s i t a i k i u s progai, klausiu a , kai vokieiai trauksi, ar ji nebuvusi Tvarkiki kaime pas Jon Bacevii. A t s a k o b u v u s i ir m a n e inanti, bet padti nieko negalinti. Klausiu, kur t a r d y t o j a i , kodl tiek m a a i y r a ? Ji atsako, kad po B e r i j o s areto visi ibgo, o d a b a r j a u p r a d e d a kai kurie grti. Ms pokalbis baigtas, nes atjo priirtojas. Po vis tyrim p a g u l d o mane k a l j i m o ligonin neva n u s t a t diovos pradi. Ten r a n d u dar tris, kuriuos Bron g e l b s t i : Stas Skinul, Maeik ir J a n k a u s k nuo Rumiki su p e r a u t a koja. Visi s u s i j su partizanine veikla. Kai Bron ateina J a n k a u s k u i leisti v a i s t , J a n k a u s k a s v o s nelenda po lova, nes taip b u v o r u s s d a k t a r s ikankintas, kad v o s vos n e n u p j o v kojos. Koja liko Brons dka, laik kol p a g i j o . Gaila, kad Brons p a v a r d s neinau. Kiek inau, 1953 m. ruden ir iem j k v i e s d a v o i l a i s v o s ligonins, nes nebuvo kaljimo g y d y t o j o . Kaljimo ligonins s l y g o s g e r e s n s , g a u n i geresn maist, v a l a n d a i ileidia pasivaikioti, l e n g v e s n i s reimas. Be to, Bron, pasitaikius progai, pila puoduk uv i e s tauk a r b a paduoda vitamin.
NUOSPRENDIS PAKEISTAS

1953 m. lapkriio p r a d i o j e perskait man k a l t i n a m j i v a d , kaip ir per pirmj t e i s m . S t r a i p s n i a i palikti tie p a t y s . Nauj kaltinim nesurado, byla bus peririma i n a u j o dviej asmen J a n s Staiokaits ir Povilo-Peiulaiio-Laktingalos. Liudininkai bus a u k i a m i tie patys, kurie buvo p i r m a j a m e teisme ir turs bti liudininkais tie, kurie p i r m a j a m e teisme buvo nuteisti, o d a b a r paleisti, nes rasti v i s a i nekaltais. S v a r b e s n i u s p r a n e i m u s v i s a d a veda perskaityti v y r e s n i o j o budiniojo k a m b a r . Ten sutikau g y d y t o j Bron, prisitaikiusi pasak, kad man mirties b a u s m s j a u nebus. Matyt, kakur buvo g i r d j u s i . Grs prie kameros, g a u n u pirm siuntin. A t n e Pauliukeviien. P a v a i i n u k a m e r o s d r a u g u s ir perspju, kad v a l g y d a m i bt a t s a r g s , nes gali bti dtas laikutis. Laim, man paiam laikelis pateko. Prie kumpio 182*

kauliuko, p a u k i o p l u n k s n o s g a l v u t , o v i d u j e , r k o m a m e p o p i e r i u k y j e p a r a y t a s l a i k u t i s : Mes v i s i n a m u o s e , t u l a i k y k i s . Dieve, tau padk. V l a d a s ir kiti." D a b a r j a u tikrai sitikinau, kad visi p a l e i s t i . Ms v i e n i n g a laikys e n a p a d j o j i e m s itrkti i ekist n a g . Niekada nereikia parnirti, k a d b u s s m u r t a s ar d a i l u s odiai, bet v i s a d a bus o k u p a n t o a p g a u l . Kaip v i s a d a , p r i e s a v a i t p r a n e a , k a d 1953 m. lapkriio 19 d. b u s t e i s m a s , p a g a l tokius ir tokius straipsniusK a r i n i s t r i b u n o l a s p e r i r s byl s u v i s a i s a n k s t e s n i a i s , liudininkais. Likus porai dien p r i e t e i s m , g y d y t o j a Bron v i s u s l i g o n i u s a u k i a r e n t g e n s v e i k a t a i patikrinti. P r o g a i p a s i t a i k i u s , man pasako, k a d n a u j k a l t i nim nerado, mirties b a u s m s nebus. D a u g i a u kalbti neg a l j o m , nes v i s laik s a u g o j a p r i i r t o j a s . Man labai s v a r b u suinoti, k k a l b a ekistai. S v a r b i a u s i a , visi, k u r i e buvo m a n o byloje, d a b a r j a u l a i s v j e . J a n s S t a i o k a i t s , aiku, n e i t e i s i n s . J o s t r y s broliai b u v o p a r t i z a n a i , o Klem e n s a s dar g y v a s . Be to, pas j r a d o j o s paios n u o t r a u k s u a u t o m a t u . A i k u , b u v o aidimas, j i p a r t i z a n nebuvo, bet kaip e k i s t a m s r o d y s i , j e i g u yra n u o t r a u k a . 1953 m. lapkriio 19 d. ryt p r i i r t o j a s p r a n e a r u o t i s teismui. Kaip ir a n k s i a u , n u v e d a b o k s . Ten j a u perima v i d a u s s a u g u m o k a r i u o m e n , pasodina main, r a n k n e s u r a k i n a , matyt, p a s i d a r i a u ne toks pavojingas, kaip a n k s i a u , ir a t v e a t e i s m . T e i s m e r a n d u J a n Staiokait, k e l i a i s o d i a i s p a s i d a l i j a m . D a u g i a u k a l b t i s neleidia. Teismas, kaip ir a n k s i a u , be g y n j o , a p s i g i n t i turi pats. Pirm dien i k l a u s i n j o l i u d i n i n k u s , tuos p a i u s , kurie b u v o per p i r m j t e i s m , tik j d a u g m a i a u . D a b a r d a u g u m a sako, k a d n e p a s t a a r b a isis u k i n j a . L i u d i n i n k a i s t u r j o bti m a n o b u v b e n d r a b y liai. A t v y k o tik vienas. Gerai p a g y v e n s S i m o n a s Rindeika, k u r i s per p i r m j teism b u v o n u t e i s t a s 25 m., per a n t r j t a r d y m p a l e i s t a s . T e i s j o Simono Rindeikos. k l a u s i a , a r j i s d a v s b a n d i t a m s " v a l g y t i , kai a t e i d a v o . S. Rindeika s a k o : Taip, d a v i a u ir duosiu. Kas duos, jei l i e t u v i s lietuviui neduos. V e r t j a s i v e r t Rindeikos odius. T e i s m a s s u s i v a l g. A i s i g a n d a u g y n m , g y n m ir vl a r e t u o s . Neikents sakau: Kam j s taip s a k o t ? Rindeika a t s a k o : 183*

Kuo a g e r e s n i s u kitus? Rindeikai liepia ieiti koridori, o t e i s m a s ieina p a s i t a r t i . Nekantriai laukiu, k a d a p a s o d i n s trei S. Rindeik k a l t i n a m j suol. Po t r u m p o s p e r t r a u k o s t e i s m a s susirinko, paskelb, k a d r y t o j t e i s m a s b u s t s i a m a s i r p a s k e l b i a m a s nuosprend i s . K a r e i v i a m s p r a v r u s duris, s p j a u p a m a t y t i , kaip Rindeika p a m o j a v o . T a d a s u p r a t a u , k a d j a m a r e t u i rezoliucijos neudjo. Trei dien, 1953 m. lapkriio 2 1 - j d., po t r u m p o a p k l a u s i n j i m o p a s k y r b a u s m e s : J a n e i Staiokaitei 10 m e t l a g e r i o ir 5 m e t u s be teisi, Povilui P e i u l a i i u i - L a k t i n g a l a i 25 m e t u s l a g e r i o ir 5 m e t u s be teisi. Nuosprend i s teisingas, galutinis ir neapskundiamas. Po a n t r o j o t e i s m o m a n e g r i n o t pai K a u n o kal j i m o ligonin, k u r i o j e b u v o liks S. S k i n u l i s , M a e i k a ir Jankauskas. Pamat mane, visi suriko valio!", nes s u p r a t o , k a d mirties b a u s m p a k e i s t a . Nors p o teismo k a l j i m e ilgai nelaiko, bet g y d y t o j a B r o n m u s i l a i k iki 1954 m. p a v a s a r i o . Per Kauno k a l j i m o l i g o n i n s l a n g g e r a i b u v o matyti, kaip dauomi. P r i s i k l i m o b a n y i o s k r y i a i . J u o s d a u v i s s a v a i t . Matyt, b u v o labai s t i p r i a i p a s t a t y t a . Nuo to laiko L i e t u v o j e p r a s i d j o istorini paminkl n a i k i n i m a s . 1954 m. p a v a s a r m u s p r a d j o s k i r s t y t i . P i r m i a u s i a iv e J a n k a u s k , j o k o j a j a u b u v o s u g i j u s i , paskui m a n e V i l n i a u s Lukiki k a l j i m . A t s i d r i a u a n t r a m e k o r p u s e , tik k i t a m e one nuo mirtinink. K a m e r o j e r a d a u du j a u n u s v y r u s , n u t e i s t u s po 25-erius m e t u s , Beni Rekai ir kit ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) . Lukiki k a l j i m o s l y g o s b l o g o s , d i d i a b a u s m i ir mirtinink k a m e r o s y r a r s i u o s e , d r g n o s . 25-kiameiamsi g e r i a u kaip m i r t i n i n k a m s . Kiekv i e n dien v e d a lauk p a s i v a i k i o t i po 30 minui, n o r s ir a t s k i r u s u t v a r u s . M a t y t i d a n g u s ir k a r e i v i pri i r t o j b d e l s . Lukiki k a l j i m e m u s laik iki r u g p j i o mnesio.
ATSISVEIKINU SU LIETUVA

1954 m. r u g p j i o mn. (dienos n e p r i s i m e n u ) m a n e p a a u k s p r i i r t o j a s s a k r u o t i s s u d a i k t a i s . P o gero p u s v a l a n d i o i v e d k a l j i m o kiem. Ten pilna j a u n v y r , bet j i e l a b a i s k i r t i n g i nuo b u v u s i politini kalini. S u p r a t a u , k a d tai k r i m i n a l i n i a i : vieni k a l b a lietuvikai, 184*

kiti r u s i k a i , joki daikt niekas neturi. M a n o daiktai m a i e l i s , k u r i a m e y r a r a n k l u o s t i s , muilo g a b a l i u k a s ir v i e n a pora v a r i baltini, k u r i u o s d a v k a l j i m o d r a u g a i . V i e n a s p r i j s j a u p r a o ko nors i maielio. S a k a u muil ar g r a u i ? " Nujo. V i s u s s u r i a v o p a g a l byl s p a l v . M a n o byla perbraukta raudonu brkniu vadinasi, pavojingas. Mane p a s t a t o atskirai k a m p e . V i s u s s u s o d i n a m a i n a s varon o k u s " , o ant m a i n o s ono u r a y t a Chleb". M a n e palieka paskutin. L e i t e n a n t a s laiko m a n o byl ir rkia paimkit raudon." Kareivis, pams mano byl, sako: 58 s t r a i p s n i s , b a n d i t a s " . M a n e u d a r o atskirai, g a l e m a i n o s , vienut, v a d i n a m a spec. k a m e r a . V i l n i a u s geleinkelio s t o t y j e s u v a r o specialiai p a r u o t u s S t o l y p i n o v a g o n u s , ant kuri u r a y t a P o t a " . v a g o n u s g r d i a ne kiek telpa, o kiek reikia. Kai netelpa, t a d a du k a r e i v i a i s p a r d o k o j o m i s , k a d lipt v i e n a s ant kito. S u g r d v i s u s , keli k a r e i v i a i , peiais s u r m , u d a r o duris. P r i g r s t a s v a g o n a s s t o t y j e stovi g a n a i l g a i , oras k a r t a s , v a g o n a s kaits, sdim kaip o r k a i t j e . K r i m i n a l i n i a i k a l i n i a i pradeda rkti, keikti, p a s i d a r o d i d i u l i s s k a n d a l a s . K a r e i v i a i p r a d e d a m u t i r k i a n i u s , a p r a m i n a . Taip pat b u v o v e a m o s ir m o t e r y s , net su k tik g i m u s i a i s v a i k a i s , bet tai niekas nekreip n m a i a u s i o dmesio. Kalini p r i g r s t v a g o n V i l n i u j e p r i k a b i n o prie keleivinio t r a u k i n i o M a s k v a K a l i n i n g r a d a s ( K a r a l i a u i u s ) . V a k a r e i v a i a v o m e , o kit ryt b u v o m e M a s k v o j e . Vl tokia pat t v a r k a s u g r d o v a r o n o k u s " . M a n s j a u nes k y r nuo k r i m i n a l i n i , tik b u v a u p a s k u t i n i s , todl teko g a u t i kelet s p y r i nuo k a r e i v i , kol u l i p a u kitiems a n t g a l v . M a i n taip p r i g r d o , k a d n r a n k n e p a j u d i n s i . Atve Maskvos kaljimo persiuntimo punkt, v i s u s n u v e d pirt. Nukirpo, i s i p r a u s m , ir v i s u s s u g r d o vien k a m e r . T a d a p r a s i d j o n a u j i s p e k t a k l i a i . m veikti v a d i n a m i e j i b l a t n i e j i k r i m i n a l i n i a i . I j a t s i r a d o v a d i n a m a s i s a t a m a n a s " , k u r i s duoda n u r o d y m u s . T u o j a u prasidjo atiminjimai, nurenginjimai, mainai. Svarbiaus i a maisto, jei k u r i s dar turi. Kriminalini irgi y r a visoki. Vieni p a k l i u v u t r k u m u s , kiti u s p e k u l i a c i j , n o r s didiul d a l i s u p l i k a v i m . B e s i d a i r y d a m a s igirdau k a l b a n t l i e t u v i k a i d u j a u n u s v y r u s . U k a l b i n a u , sakosi es i Kauno. V i e n a s b u v s b u h a l t e r i s , t e i s t a s u t r k u m u s , a p s i r e n g s g e r a i ir dar m a i e l y j e turi m a i s t o . Mes k a l b a m s , o m u s iri v a g i v a d a s a t a m a n a s " . 185*

T u o j a u vien atsiunia apirti kostiumo. B u h a l t e r i s s a k o : a t s i t r a u k ! " A v a g p a s t u m i u . D a u g i a u prie ms nelindo. 1954 m. n a u j a i teist politini kalini b u v o m a a i . Po S t a l i n o mirties tie, kurie b u v o nuteisti, j a u b u v o iveioti l a g e r i u s , o n a u j a i suimt b u v o n e d a u g . A n t r a s i s lietuv i s , i s i m s i m a i e l i o diovinto srio, m u m s p a d a l i j o . N e s p j u s pasikalbti, a t s i d a r o d u r y s ir a u k i a m a n o pav a r d . A t s i s v e i k i n u ir ieinu, m a n e n u v e d a tui kamer. Nuo to laiko p r a d j a u painti k r i m i n a l i n i u s k a l i n i u s , kuri per pora met L i e t u v o s k a l j i m u o s e neteko sutikti. P e r s i u n t i m o p u n k t u o s e t e k d a v o ibti po kelias p a r a s ar s a v a i t e s , kol i v e d a v o . P a t a l y n s jokios, g u l i ant g r y n lent, kiek a p s i r e n g s , n u s i a u t i bat n e g a l i , nes p r a b u d s g a l i nerasti. K r i m i n a l i n i a i v a g i a v i e n a s nuo kito be perstojo. M a s k v o s k a l j i m e p e r s i u n t i m o k a m e r o s labai didels. V i e n u s i v e a , k i t u s a t v e a . M a n e a t v e d t u i , o p o v a l a n d o s j a u buvo pilna k a m e r a . D a u g kriminalini n u s i k a l t i m b u v o p a d a r y t a k a r i k i , paleist i kariuom e n s . R u s i j o j e politini kalini m a j o , o kriminalini n u s i k a l t l i d a u g j o . K a l j i m a i v i s laik b u v o pilni. Trei par nakt p a a u k i a su d a i k t a i s . Nuveda labai didel p a t a l p , o ten r i u o j a , tikrina. M u s p a a u k i a k a r t u , bet a t v e u s , p a t e k a u atskir ma k u p e su dviem kaz a c h a i s ir v i e n u estu. Niekas n e m o k a m r u s k a l b o s , v a iuojam tyldami. Estas gana stambus vyras, paioj jgoj. Mans klausia pusiau rusikai, ar 58 straipsnis. S a k a u taip, o kur v e a , n e i n a u . " Kiek pavaiavus., kriminaliniai p r a d j o rkti V o l g a , V o l g a " , o paskui Bak i r i j a . " Tada s u p r a t o m , k a d v e a link piet Uralo. V i s laik g a l v o j a u , k a d K a r a g a n d o s l a g e r i u s . J a u s u t e m u s , t r a u k i n y s v i n g i u o j a Uralo k a l n u o s e , ms paskutin v a g o n mto l a b i a u s i a i . Maai kur s u s t o j a m . V a i u o j a m m a a i g y v e n a m o m i s v i e t o m i s . ryt ms vagon atkabina kakokioje stotyje. Tuojau prisistato d a u g ekist, a t i d a r o v a g o n o duris ir p r a d e d a aukti p a v a r d mis. K r i m i n a l i n i a i kaliniai k a l b a , k a d tai C e l i a b i n s k a s . I ms kupe pirmus p a a u k i a k a z a c h u s , m u d u su e s t u k u l i e k a m e paskutiniai. Mano d r a u g a s e s t u k a s turi m a i ant pei ir dar r a n k o j e neasi, m a t y t , maisto. V a g o n e m u s a p d a l i j o d i v s i a i s ir cukrumi. A nieko neturiu. M a i n o j e mudu vea atskirai. K a l j i m o k o r i d o r i u j e , k a i p v i s a d a , p r i i r t o j a i p a d a r o krat p a s k u t i n i a m s . P o kratos v i s u s s u v e d a vien k a m e r su k r i m i n a l i n i a i s . P a m a t 186*

e s t u k o tok m a i , p r a d j o iupinti ir kalbti, k a d reikia p a v a l g y t i . Mudu, p a m a t toki padt, d a i k t u s p a s i d e d a m ant virutini gult ir p a t y s s u l i p a m , o k r i m i n a l i n i a i p l a n u o j a , kaip paimti. T u o j du u o k a ant virutini gult ir kak s a k o r u s i k a i , bet m u d u n e s u p r a n t a m , o v i e n a s ima e s t u k o m a i . A i t r a u k i u m a i , o e s t u k a s , nieko n e l a u k s , kerta a n d i k a u l . Tas kaip s v i e d i n y s nulekia nuo gult ant e m s ir n e s i k e l i a . Kiti puola mudu, e s t a s oka ant ems ir paleidia s a v o d i d i u l i u s k u m i u s d a r b . Kur palieia, tas krinta ir n e s i k e l i a . A n u s i m a u n u b a t . K u r i s nori s t v e r t i m a i , tam g a l v . P r i m u t i prad j o rkti. P r i i r t o j a s a t i d a r o duris, k a m e r a k r u v i n a , keli guli ant g r i n d , pirmutinio a n d i k a u l i s i n a r i n t a s , kito n o s i s k r e i v a , a u s i s n u m u t a . E s t a s uoka pas m a n e ant virutini g u l t , ir a b u d u irim. P r i b g a p r i i r t o j , k l a u s i a kas y r a , v i s i rodo m u s . Mes k a l b o s n e m o k a m , a p a s a k o j u lietuvikai, estas e s t i k a i . P r i i r t o j a i k r a i p o g a l v a s , k a d per 40 k r i m i n a l i n i a r i kalini g a l j o d v i e s e i m u t i . V y r e s n y s i s ir p r i i r t o j a s liepia nulipti, pasiimti d a i k t u s , ir m u s i v e d a koridori. A t s i n e a m u d v i e j bylas ir p r a d e d a k l a u s i n t i , bet mes n e s u s i k a l b a m . T a d a n u v e d tui k a m e r . M a n e a u k i a k a b i n e t , ten sdi keli ekistai ir moteris, kuri k a l b a l i e t u v i k a i . P r a d j o k l a u s i n t i , kas atsitiko. A s a k a u , kaip buvo, kad n o r j o atimti m a i s t , o m e s g y n ms. Sako, k a d labai s u e i d t kelis mones. Su kuo m u e i ? Su r a n k a , a t s a k a u . Yra p a r o d y m , k a d su p a g a l i u . Kur k a l j i m e g a u s i u p a g a l ? M a n e a t v e d a a t g a l k a m e r , tik nra esto. Ir tas iv e s t a s a p k l a u s i n j i m u i . Po g e r o s v a l a n d o s g r i n o ir j, k s a k , neinau, bet d a u g i a u niekas m u d v i e j n e a u k ir n e k l a u s i n j o . Kelias dienas p r a l e i d o m e d v i e s e e l i a b i n s k o k a l j i m o p e r s i u n t i m o k a m e r o j e . Nors ant g r y n g u l t , bet r a m i a i g a v o m e pailsti. Man e s t a s d a v c u k r a u s , d i v s i , g a bal r k y t o s m s o s . Matyt, j o e i m a dar l a i s v j e g y v e n a . Gaila, k a d g e r a i p a v a r d s n e p r i s i m e n u , l y g tai Rekonas ar Relsonas. Nors ir t a d a n e i n o j a u , tiktai inojom, kad a b u d u teisti p a g a l 58-la s t r a i p s n ir 25-eriems m e t a m s . Trei par nakt m u s p a a u k i a su d a i k t a i s paskirst y m o k a m e r , vl r u o i a veti toliau. Kiek a u k i a , 58 s t r . negirdti, v i s i k r i m i n a l i n i a i . Taip pat negirdti ir lietuvik p a v a r d i . Kol v i s u s p e r a u k , ir p r a d j o v i s t i . M u d u 187*

su estu laikoms daikte. K r i m i n a l i n i a i k a k k a l b a ir i r i m u s , bet a r t y n neina. P r i i r t o j a i d a r b u o j a s i i p e t i e s , vl v i s u s i k r a t o ir u d a r o k a m e r . Mudu palieka paskutinius, b y l a s p a i m a k a p i t o n a s ir v a r t o . P a m s m a n o byl, pavarts, sako pusiau lietuvikai: A b u v a u Lietuvoje. Tu i m i k o p a i m t a s ? S a k a u t a i p " . Kak k i t a m p a s a k ir mudu n u v e d kiem, kur j a u s t o v j o m a i n a . P a s o d i n o vienut, nuv e stot ir s u s o d i n o S t o l y p i n o v a g o n , net k r a t o s n e d a r . Mudu vl a t s k y r . S u s o d i n o k r i m i n a l i n i u s kalin i u s ir v a g o n p r i k a b i n o prie traukinio. G a l v o j u , k a d tikrai K a r a g a n d v a i u o j a m . T r a u k i n y s kai kur s u s t o j a , bet neinom, kokios s t o t y s . Per l a n g nieko n e m a t y t i , ms v a g o n a s p a s k u t i n i s , kai p r a n e a s u s t o j i m o v i e t , g e r a i negirdti. V e a kaip m a i e , nei matai, nei p a k l a u s i . V a i u o j a m j a u a n t r a p a r a . V a k a r e i r r y t , kai k a r e i v i a i veda tualet, kriminaliniai mums grasina. Mes rusikai n e s u p r a s d a m i , n e k r e i p i a m jokio dmesio. V i e n o j e k u p e vea moteris s u m a a i s v a i k a i s . Nakt k a r e i v i s e i d a m a s s a r g y b , ms p r a o c u k r a u s , r o d y d a m a s t kupe. S u p r a t o m ir p a d a v m , m o t e r y s p r a d j o dkoti. K a k o k i o j e s t o t y j e t r a u k i n i u i s u s t o j u s , k a r e i v i s p a a u k i a estuk s u daiktais. Paspaud vienas kitam rank, atsiskiriam. T r a u k i n y s vl p a j u d a , v a i u o j u v i e n a s ir g a l v o j u d a b a r tai j a u tikrai v a g y s p r i s i k a b i n s . A t s i g u l s ant g u l t u m i g a u . P r a b u d a u , i g i r d s d u r i s r a k i n a n t . leidia sen mog mongol kilms. Mane kalbina, a atsakau, kad n e k a l b u r u s i k a i , j a u tuos o d i u s m o k j a u . M a n s daug i a u ir n e k a l b i n a . J i s ulipa ant virutini g u l t , a irgi u m i e g u . J a u ryt vl girdiu r a k i n a duris, v e d a d u j a u n u s v y r u s . A b u d u g e r o s nuotaikos. V i e n a s sako. lietuvikai: P a k e l k , t e g u l lipa miegoti ant v i r a u s . A atsakau: Visi isiteksim. O, l i e t u v i s ! J i e p a s i s a k o , k a d v a i u o j a i K a r a g a n d o s sukilimo k a l j i m . A p a p a s a k o j u apie L i e t u v o s padt, kaip pak l i u v a u , o man p a p a s a k o j a apie l a g e r i padt, apie Dezk a z g a n o s u k i l i m . ekistai paleido t a n k u s g y v e n a m j zon, t r i u k i n d a m i n e k a l t u s mones. Tokiems v e i k s m a m s v a d o v a v o a u k t i KGB v i r i n i n k a i i M a s k v o s . V i e n a s p a n e k o v b u v o J o n a s V a l e n t a , k u r i s iuo laiku g y v e n a . Kaune, o kito p a v a r d s n e p r i s i m e n u . 188*

Nuo to laiko p r a d j a u g e r a i s u p r a s t i , kas y r a krimin a l i n i a i n u s i k a l t l i a i . Tuo laiku d a u g i a u s i a k r i m i n a l i n i u n u s i k a l t l i b u v o i k a r i k i , k u r i e n u s i a u b ryt Europ, p a s k u i buvo p a l e i s t i i k a r i u o m e n s l a i s v a i g y v e n t i . Tokie m o n s j a u n e n o r j o dirbti, p r a d j o plikauti, u m u i n t i , p r i e v a r t a u t i moteris. J s u s i d a r d i d i u l s g r u p s . J o s v e i k ir Kaune, p a s i v a d i n u s i o s Juoda k a t " , P a n t e r a " ir k i t a i s v a r d a i s . 1946 m. m a n p a i a m teko d a l y v a u t i l i k v i d u o j a n t plik g a u j prie K a u n o A r m a n i k i kaime. Per m a n o t a r d y m p a a i k j o , k a d t a g r u p v e i k p a g a l e k i s t n u r o d y m , k a d kuo d a u g i a u terorizuot L i e t u v o s gyventojus. S u t i k u s s a v o t a u t i e i u s , d a u g s m a g i a u p a s i d a r , nors i r a p k a u s t y t a m n a r v e . K r i m i n a l i n i a i v i s m a n g r a s i n a , bet a k a l b o s nemoku, tai neinau, k s a k o . K a r t m u s vedant t u a l e t , p r a d j o rkti, k a d p a p j a u s i m . Tautieiai k l a u s i a , kas y r a . A j i e m s p a p a s a k o j a u e l i a b i n s k o kal j i m o a t s i t i k i m , kaip m e s m u m s . V a l e n t a ir kitas tautietis jau mokjo rus kalbos. Jie v a g i m s gerai atsak k a d bus dar b l o g i a u , kaip t a d a . P o t o j a u m a n negrasina. Nakt p a s i e k m e N o v o s i b i r s k . V a g o n a t k a b i n o ir n u s t m p a r u o t viet. Ten l a u k labai didel s a r g y b a su u n i m i s , v i s u s patikrino, s u s o d i n o m a i n a s ir kal j i m . P i r t y j e v a g i s t a t y m a i . P e t u c h a i " , pederast a i " , s u k o s " p r a u s i a s i atskirai p a g a l m e i l s t r a d i c i j a s . P r i i r t o j a i n e s i k i a , n o r s kai k a d a b n a s u e i s t a r u m u t . Tik t a d a p r i i r t o j a i daro t v a r k , skirsto p a g a l m o s t " v a g y s , sukos ir t.t. Tiesiog komaras. Mus visad a a t v e d a p a s k u t i n i u s , nes laikomi p a v o j i n g a i s . A n t m a n o b y l o s r a u d o n a j u o s t a , o d a b a r t s j a u m e s tokie t r y s . Nuveda m u s n e d i d e l k a m e r , piln moni, bet pastebim, k a d tai n e k r i m i n a l i n i a i . D a u g u m a p a g y v e n u s i , l a b a i s u v a r g . P a a i k j o , k a d tai vokieiai, italai, b e l g a i , pranc z a i , j a p o n a i ir kit t a u t y b i m o n s . J u o s k a k u r perv e a , vokieiai tikisi, k a d vea V o k i e t i j ir paleis. Ar j i e m s p a v y k o pasiekti s a v o k r a t , ini neturiu. Tai b u v o 1954 m. r u g p j t y j e . Neilgai ia b u v a u . M a n e vl p a a u k i a k a r t u s u krimin a l i n i a i s , v e a stot. A t s k i r i a , u d a r o m a kupe. V e a tolyn r y t u s . V a i u o j u ir n e i n a u kur, nes niekas nieko nesako. P r i e ryt t r a u k i n y s pasiekia K r a s n o j a r s k . V l tokia p a t t v a r k a vieni a t v e a , kiti p r i i m a . L a u k e j a u a l t a . 189*

Keturios s a v a i t s k e l y j e . P r a d j o veti 1954 m. rugpjiomn., o j a u d a b a r r u g s j o mn., s n i e g a s , a l t a . A apsir e n g s labai menkai, baltiniai ir s u d r a s k y t a odin s t r i u k . K a l j i m e p a t e n k u didel k a m e r , k u r i o j e vien politiniai kaliniai, v a i r i t a u t y b i k a r o d a l y v i a i . V i e n a s kitas pabaltietis, r a d a u kelet lietuvi, kurie S m e t o n o s l a i k a i s b u v o policijos t a r n a u t o j a i s . D a b a r j i e m s paskelbta amn e s t i j a , bet dar v e a su s a r g y b a . Kita d a l i s politini v e a m i kitas v i e t a s po sukilim i Norilsko, V o r k u t o s , K a r a g a n d o s ir kt. Kai kurie sueisti, ekistai a u d b e g i n k l i u s ir t a n k a i s t r a i k . Nakt ir vl v a g o n . P a t e k a u su k e l i a i s mongol kilm s k a l i n i a i s , u k teisti n e s u s i k a l b j o m , nes, nei jie, nei a r u s k a l b o s n e m o k j o m . Ant v a g o n o b u v o u r a y t a V l a d i v o s t o k , s u p r a t a u , k a d v e a T o l i m u o s i u s R y t u s . Piln v a g o n p r i g r d a k r i m i n a l i n i . Kako jie l a b a i triukm a u j a , bet j niekas n e k l a u s o . S t e n g i u o s i a t s i g u l t i ant antr g u l t , ten bna r a m i a u . V i s o s e k e l i o n s e b l o g i a u sia su v a n d e n i u . K a r e i v i a i jo duoda labai m a a i , o maistas s a u s a s d a v i n y s : f o r m i n s j u o d o s duonos, pasmirdusios u v i e s ir p l y t e l c u k r a u s . uvies n i e k a d o s n e i m u , s t e n g i u o s i p r a g y v e n t i s u duona. U v a l g i u s u v i e s , darosi labai b l o g a , o v a n d e n s neinai, g a u s i ar ne, n e s s v a r b u , kokios t a u t y b s k a r e i v i p a l y d a . D a n i a u s i a i b d a v o A z i j o s k r a t j a u n u o l i a i , kalini v a d i n a m i j u o d a i k n i a i s " . J i e neino jokios m a l o n s , m a i a u s i a s n u k r y p i m a s b s i n u a u t a s . Be to, j i e ne v i s i m o k j o rus k a l b o s . Taip b u v o d a r p a t o g i a u laikyti po d u r t u v a i s m i l i j o n u s kalini ir tremtini, nes s u v e r g u n e s u s i k a l b s .

TAIETE

Taieto g e l e i n k e l i o stotis y r a d i d i a u s i a prie I r k u t s k, nuo k u r i o s viena g e l e i n k e l i o a k a nutiesta link B r a t s k o , kuri d a u g e l met niekur e m l a p i u o s e n e b u v o p a y m t a , nes a l i a g e l e i n k e l i o vieni l a g e r i a i . Prie l a g e ri g e r a i r e n g t i , s u t v a r k y t i p a s t a t a i l a g e r i o v a l d i a i gyventi. Kiek toliau m a t y t i viena kita lnel, k u r i o j e gyv e n a tremtiniai net ir nuo caro laik. M i e s t a s labai n i r u s , n e s u t v a r k y t a s . T a i e t o s t o t y j e m a n e ilaipino v i e n , l a u k t r y s ginkluoti k a r e i v i a i , v i e n a s b a l t a r u s i s , iek tiek kalb j s lietuvikai. 190*

P a t e k a u T a i e t o 385/25 p e r s i u n t i m o - r i a v i m o punkP i r m i a u s i a keli dien k a r a n t i n a s . Man ilgai ilstis neleidia, j a u trei dien a u k i a s p e c d a l j . M a n o b y l o j e u r a y t a , k a d moku s t a l i a u s d a r b u s , tad paskiria m a n e g y v e n a m o j e z o n o j e t a i s y t i vitr i n a s v a i r i e m s k i a m s . I r a kalinio u n i f o r m , bet laim, numeri j a u neteko neioti, nes po S t a l i n o mirties, 1954 m., b u v o i l e i s t a s s a k y m a s nuimti n u m e r i u s . is p u n k t a s man b u v o tikras p o i l s i s po a t u o n e r i met part i z a n a v i m o ir d v i e j met t a r d y m o . M a i s t a s b l o g a s , bet kiek buvo, tiek uteko. D a r b o v a l a n d o s a t u o n i o s , kitos l a i s v o s m i e g o k . Lietuvi r a d a u d a u g , bet j i e v i s i keitsi, v i e n u s i v e a , k i t u s a t v e a . D a u g i a u s i a b u v o j a p o n , v i s i teisti u k a r o laikus, bet jie laiksi v i s o s s a v o k a r i n s disciplinos. V e d a n t j a p o n b r i g a d d a r b , ekistai visada tariasi su buvusiu japon kariniu virininku. is duoda k o m a n d j a p o n k a l b a , ir tik t a d a b r i g a d a p a j u d a darb. Po Japonijos kapituliacijos rusai iaud d a u g j a p o n b e l a i s v i , nes ie n e k l a u s r u s n u r o d y m . Japonai s a k y d a v o , k a d d a v s p r i e s a i k s a v o v y r i a u s y b e i , j o s l a i k y s i s , kol g y v a s . 1954 m. ruden d a u g vokiei ir japon b e l a i s v i buvo p a l e i s t a . t. P e r s i u n t i m o p u n k t e d a u g v i s k o s u i n o j a u i kalini g y v e n i m o . Seni kaliniai p a s a k o d a v o , k a d geleinkelio r u o a s T a i e t a s B r a t s k a s yra n u t i e s t a s ant moni kaul, o d a u g i a u s i a p a l a i d o t a j a p o n . J a p o n a i , ieidami l a i s v , l a g e r i o virininkui J e r m e j e v u i s a k , k a d ateis laikas, kai tu ikasi m s moni k a u l u s , kur po geleinkelio b g i a i s sumetei. Po s a v a i t s m a n e perkl s t a t y b i n i n k b r i g a d . T a d a j a u p r a d j o k a l i n i a m s mokti v a r g a n a s k a p e i k a s u darb, o l a g e r i o p a r d u o t u v j e a t s i r a d o c u k r a u s , m a r g a r i n o , d a n t i m s v a l y t i milteli, muilo ir kit s m u l k m e n . Kas t u r j o p i n i g , g a l j o nusipirkti. Ir ia i l g a i n e p a b u v a u . V i e n ryt m u s keliese v e a 6 - j l a g e r , v a d i n a m N a u j o j i iuna. Ten y r a didiul plytin, vokiei belaisvi s t a t y t a . D a r b a i n e p a p r a s t a i s u n k s , m a i s t a s labai b l o g a s . Seni k a l i n i a i v i s i k a i nualinti. D i d i a u s i a m e k a r t y j e reikia imti i k r o s n i e s plytas. Be veltini n e m a n o m a pastovti, o jei n o r m o s n e p a d a r a i , s o d i n a karcer. Ms keletas j a u n v y r p a t e k o m e prie plyt ikrovimo, p a i a m s u n k i a u s i a m d a r b u i . Dav v e l t i n i u s , v a t i n e s pirtines ir kit a p r a n g , nes k a r t i s siekia 8 0 1 0 0 laipsni. Turi a p s i r e n g t i kaip nuo alio. G a l v o j a m , k d a r y t i . K a r c e r y j e 191*

g e r i a u n o r s a l k a n a s , s u a l s , bet n e t o k i a m e k a r t y j e . i a dirb liko i n v a l i d a i s . V i e n a s v y r e s n i o a m i a u s u k r a i n i e t i s s u g a l v o j o ieit. N a k t i n j e p a m a i n o j e m e s p r i k r e n o m e k e l i s k a r t u s daug i a u n e g u n o r m a . D a u g plyt s u d e g , kilo t r i u k m a s . Saukia virininkai, tardo, kas taip padar. Isigynm. Man p a v y k o g e r a i , n e s n e m o k j a u k a l b o s , tai p a a u k v e r t j kalin lietuv, k u r i s dirbo b u h a l t e r i j o j e . Tai b u v o k a u n i e t i s M i k a s I l g n a s , b u v s S m e t o n o s laik u r n a l i s t a s . J i s m a n p a d j o i s i s u k t i . Po to m a n e p e r v e d s t a l i dirbtuv e s . Ten r a d a u p a s t a m tautiet J u o z M a t u l a i t n u o Prien N a r a v k a i m o . S t a l i a u s d a r b u o s e b d a v o d a u g lengviau. 1955 m . T a i e t o i e m a b u v o l a b a i a l t a , k a r t a i s n a k t i m i s a l t i s s i e k d a v o net iki 5 5 l a i p s n i . D a r b a s n e s u s t o davo, nes dirbama po stogu. Plytoms molis kasamas po dideliu k a l n u ir v e a m a s t r a u k i n u k u t u n e l i u p l y t i n . T iem a t v e d a u g kalini i K a r a g a n d o s , N o r i l s k o ir kit l a g e r i , kur b u v k a l i n i s u k i l i m a i . D a u g i a u s i a j a u n i vyrai, vairi tautybi. Buvo laikoma, kad Taieto lager i u o s e g e r i a u s i a d i s c i p l i n a , n e s d a r s u k i l i m n e b u v . Virininkai tiesiog suvrj, su niekuo nesiskait. Maistas l a b a i b l o g a s l a u k e s u p i l t o s s u a l u s i o s b u l v s ir pas m i r d u s i u v i s . J e i kas k p a s a k o , t u o j a u v e d a k a r c e r arba ivea Bratsko br, kuris pastatytas k a l i n i a m s k a n k i n t i . Jei k a l i n y s k o k r e i p i a s i a r p a s i s k u n d i a , v i r i ninkas s a k y d a v o taiga statymas, meka prokuroras". Kur kreipsiesi ar sksiesi, niekur utarimo nerasi. V i s u r j a u s k i s , k a d esi a t v e t a s ltai miriai. K a l i n i a i , i l g u s m e t u s kalinami Taieto lageriuose, visai nusilp, ivarg, kur j u o s s i u n i a , ten ir eina. Y p a tie, k u r i e met m e t a i s ima plytas i krosnies. Sunku sivaizduoti, kad tokiame kart y j e g a l i m a dirbti. Pirm k a r t a t j s imti i k r o s n i e s p l y t, a s u s t i r a u n u o k a r i o , o s e n i a i d i r b a n t y s k a l i n i a i r a miai velka t j u n g , k r a u n a plytas ir sako, kad bna d a r kariau.
SUKILIMAS

Kart p a r j i d a r b o , r a n d a m e a t v e t u s k e l i s i m t u s Kalini, b a u g i a u s i a j a u n i v y r a i , n o r s i v a r g , bet v i s i d a r e n e r g i n g i . N a r i a d i k a s " a u k i a p a v a r d m i s , o keli ek i s t a i s k i r s t o d a r b u s . D a u g u m p a s k y r p l y t i n . I a t v e t j y r a keli l i e t u v i a i i K a r a g a n d o s l a g e r i , i s u 192*

kilimo. J i e m s p a p a s a k o j a m e , kokie d a r b a i , kokia t v a r k a . A t v a i a v p a d a r o s u j i m , kak n u t a r i a . Kit dien v i s u s i v e d a d a r b , bet a t v e t i e j i dirbti n e s k u b a . Kai k u r i e ateina pas m u s stali d i r b t u v e s p a s i i l d y t i , p a s i k a l b t i . Stali d i r b t u v s e k a r t u dirbo keli lenkai ir b a l t a r u s i a i , matyt, b u v ekist p a t a i k n a i , nes p a r j u s i darbo, t u o j a u Juoz Matulait a u k i a politinio s k y r i a u s v i r i n i n k a s . J p e r s p j a , kad su a t v e t a i s i a i s n e t u r t u m e joki reikal, g r a s i n a karceriu. J u o z a s g a n a drsus vyras, grs v i s k p a p a s a k o j a . P a r j i darbo, e i n a m e v a l g y k l vak a r i e n i a u t i . Gauni dubenl s r i u b o s , ivirtos i s u a l d y t , s u p u v u s i bulvi, ir p a s m i r d u s i o s u v i e s g a b a l i u k . A t v e t i kaliniai p r a d j o t e i r a u t i s , kodl taip b l o g a i m a i t i n a . Tuoj a u p r i s i s t a t o reimo v i r i n i n k a s ir g r i e t u tonu u r k i a : Kas kelia p a n i k , b u s n u b a u s t a s ! L a g e r i o reimo v i r i n i n k a s b u v o dabita, nors d i d i u l i s a l t i s , v i s a d a n e i o j o n u b l i z g i n t u s a u l i n i u s b a t u s . Kaliniai, p a r i n k p a l a n k m o m e n t , kai l a u k e b u v o didelis a l t i s , a p s t o j o v i r i n i n k ir v i e n a s po kito p r a d j o uduoti k l a u s i m u s , kol n e i s i a i k i n a g a l u t i n a i . A p s i a v s b a t a i s v i r i n i n k a s p r a d j o net okti ir v e r t i s i minios. Tok moni r a t pereiti n e l e n g v a , o v i s i duoda v i s n a u j u s klausimus. Matydamas, kad padtis bloga, kojos visikai l a , p r a d j o rkti, bet niekas p a g a l b neina. Priirtojai, b u d j v a l g y k l o j e , kit kalini k l a u s i n j a m i , niekas nieko negirdi. Po vis k l a u s i n j i m b u v o p a d a r y t a s pra j i m a s , v i r i n i n k a s n u a l u s i o m i s k o j o m i s n u b g o tiesiai b u d i n i j bdel. D a u g i a u minto v i r i n i n k o neteko matyti. Kit dien ekistai p r a d j o a u k t i , k l a u s i n t i , kas v i s a tai o r g a n i z a v o . Kalto nerado, k a l b t i s s u l a g e r i o v i r i n i n k a i s leista, o k a d a l t a i a u r j e , tai v i s i e m s a l t a . P o v i r i n i n k o s u a l d y m o . iek tiek p a g e r j o m a i s t a s , p r a d j o l a n k y t i s k o m i s i j o s . J o s b d a v o v i e t i n s , i t pai ekist. N a u j a i atveti kaliniai p r a d j o r e i k a l a u t i pagerinti s l y g a s . Plytinje plytos pradjo vis daniau degti, a t s i r a d o d i d i u l s k r v o s broko. ekistai p r a d j o a u k t i , k a s v i s a tai o r g a n i z u o j a , o k a l i n i a i p r a d j o reik a l a u t i , k a s kaliniui p r i k l a u s o p a g a l s t a t y m . V i e n ankst r y t , dar m i e g a n t , keli kaliniai u s i r i v e i d u s , k a d n e p a i n t , pereina per b a r a k u s ir sako, kad i a n d i e n d a r b niekas neit, o kas b a n d y s eiti, tam b u s b l o g a i , u g y v y b n e a t s a k o m a . Ryt, kai kaliniai turi r i n k t i s d a r b , prie v a c h t o s " , niekas n e s u s i r e n k a . V i r i n i n k a i s u b g a g y v e n a m j zon, p r a d t a r a g i n t i d a r b , bet 193*

niekas n n e s i r e n g i a eiti d a r b . Kaliniai r e i k a l a u j a pag e r i n t i s l y g a s taip, kaip v a l s t y b s skirta, o ne p a g a l ekist norus. ekistai nieko n e a d a , bet g s d i n a , k a d bsit baudiami. iema a l t a , per 50 laipsni alio. Nors b a r a k a i moni prikimti, bet v i s tiek d a r o s i a l t a . Medi k r e n i m u i p r i v e t a d a u g , bet neduoda nei p j k l o , nei kirvio, tenka v i s med kiti krosn. Nuostabiai g e r a i d e g a , tiktai danai reikia pastumti. inoma, p r i y l a ne taip g e r a i kaip monikai krenant. ekistai s u s t i p r i n o s a r g y b , l a g e r i o s a r g y b o s boktel i u o s e p a s t a t k u l k o s v a i d i u s , g y v e n a m j ir d a r b o zon apstat arvuoiais su kulkosvaidiais. Lagerio viduje ekistai nesirodo, tiktai per g a r s i a k a l b be p e r s t o j o g r a s i n a , k a d eit d a r b , nes b u s n a u d o j a m a j g a . M a i s t a t v e a , nra tokio s t a t y m o v i s a i nemaitinti. J a u a n t r a p a r a niek a s darb neina, ekistai be p e r s t o j o g s d i n a . Nekantriai laukiam, k a d a p r a d s a u d y t i , n e s Norilsko, V o r k u tos, K a r a g a n d o s l a g e r i u o s e i a u d . D a u g atvet i t l a g e r i , kiti sueisti. monms nusibodo tokios b a i s i o s g y v e n i m o s l y g o s , jie p a s i r e n g mirti ar kiek g e r i a u gyventi. ekist p e r s p j i m u s per g a r s i a k a l b i u s niekas n e k r e i p i a jokio dmesio. Gal kas ir g a l v o t eiti d a r b , bet ino vis kalini n u s i s t a t y m . Treios p a r o s r y t , dar t a m s o j e , b u d i n t y s k a l i n i a i p r a n e a , kad g y v e n a m j zon prijo d a u g k a r e i v i , a p s u p o b a r a k u s ir nieko neileidia ir neleidia. V i s i , kuo turim, g e r a i a p s i r e n g i a m , p a s i i m a m k i e n e s kiek turim duonos ir laukiam, kas b u s toliau. zon prieina n e m a t y t ekist visokio r a n g o , net pulkininkai ir kiti. K a r e i v i a i p r a d e d a v e r t i s b a r a k u s , bet neginkluoti, tik l a z d o m i s ima v a r i n t i v i s u s lauk. Lauke a p s t o j a ginkluoti k a r e i v i a i ir v i s u s v a r o d a r b o zon. a l t i s didelis, l a u k e laiko v a l a n d , kit. N u m a t y d a m i , k a d m u s a l d y s , b u v o m e pasiruo. I a n k s i a u i n o j o m e ekist m e t o d u s . D a r b o z o n o j e b u v o d a u g m i k o m e d i a g o s , t u o j a u a t s i r a d o but e l i s kitas benzino, ir k r v a malk s u l i e p s n o j o . ekistai g r i e b s i gesinti, bet t u o j a u ir a n t r a , dar didesn, usid e g . K a k a s i kalini p a s a k : Jei l a i k y s i t e lauke, s u l i e p s n o s medi s a n d l i s ir viskas sudegs. ekistai, p a m a t , kad n e juokai, p r a d j o g r u p m i s g r i n t i g y v e n a m j zon ir p r i a d j o p a g e r i n t i s l y g a s . M a i s t a s trupuiuk p a g e r j o , bet d a u g i a u s k y r dmesio 194*

ir s a u g u m a s . P r a d j o aukti, tardyti, kas s u r u o sukilim. P a r d a v i k v i s u r pilna, vien kit, kas d a u g i a u pakalbjo, g r d o karcer. Kas mokjo tylti, nors o r g a nizavo, tas liko teisus, neinomas. Po v i s o triukmo vl d a r b . Darbo zona prie lagerio, toli eiti nereikia. Ms, stali, d a r b u o s e g y v e n i m a s nepasikeit. P a g a l kit d a r b u s , ms darbai ymiai l e n g v e s n i . Laisvas ininierius, p a m a t s , kad m e s mokam medio darbus, atve medio ploki, ir p r a d j o m dirbti b a l d u s . Ger bald n e g a l j o m e p a d a r y t i , nes geros m e d i a g o s nebuvo. Sibire bald v i s i k a i nebuvo. P a p r a s t a i s u k a l t a spinta ir d a a i s n u d a y t a didiausia p r a b a n g a . Ms b e n d r a d a r b i a i , keli lenkai ir b a l t a r u s i a i labai p a v y d j o , kad mudu su Juozu p a s k y r prie bald. A, tik a t v a i a v s , o j a u g a v a u ger d a r b . Juozas j a u mokjo kalb, tad j i e m s ir sako: Mokkit nors kuol gerai nutayti, ir j u s paskirs. 1955 m. b a l a n d i o mn. Taiete buvo s t a i g u s atilimas. Nuleido s n i e g , pakilo vanduo. Vien nakt s m a r k i a i paalo. Netoli 6-ojo l a g e r i o teka didokas upelis Nova iuna. Po s t a i g a u s a t a l i m o prie geleinkelio tilto s u s i d a r led k a m t i s . Gelbdami tilt, p r a d j o ledus s p r o g d i n t i , bet s t i p r u s altis dar b l o g i a u padar. V a n d e n s s r o v prasim u per geleinkel T a i e t a s B r a t s k a s . Nuplov geleinkelio pylim, m a d a u g ger kilometr. A t s l g u s vandeniui, k a l i n i u s v a r taisyti geleinkelio. Tuose d a r b u o s e b u v a u ir a. R e g i n y s b a i s u s v a n d e n s iplautos moni kaukols, kaulai b a l t u o j a didiuliame plote. Tuos, kurie buvo uversti po geleinkelio b g i a i s , d a b a r g a m t a atskleid. M u m s kareiviai s a k surinkti k a u l u s ir vl po geleinkeliu ukasti. Ant j v i r a u s ve v y r , ir vl pylme n a u j pylim, vl nutiesme b g i u s ant t pai kaul, umaskuodami v e r g p a l a i k u s . Per j u o s ir iandien traukiniai rieda T a i e t a s B a m a s . Bdami Taieto lageriuose, m a t m e ir d a u g i a u keist dalyk. K i n i j o s K o r j o s k r a t u o s e tradicinis p a t i e k a l a s y r a u n s k e p s n y s , be jo n e a p s i e i n a m a vestuvi ar kit ikilmi pokyliuose. Mums esant Taieto l a g e r i u o s e , kinai s u v a l g v i s u s unis. L a i s v i v a i r u o t o j a i , v e d a m i mik lager, danai a t v e d a v o ir kok p a v o g t un, u tai g a u d a v o kokius 25 rublius. un darbo zonoje paleidia, o s u t i k s pirm kiniet pasako, kad a t v e i a u b a r a n " . Per kur laik ne 195*

tik neliko v a l k a t a u j a n i u n , bet ir m o n s s a v o u n i s prie bd m rakinti, kad n e p a v o g t . Kart v a i r u o t o j a s prie d a r b o zonos v a r t r a d o pririt k a r e i v i un ir paleido. Kinieiui pasak, kad n u b g o b a r a n " . uo t u o j buvo p a g a u t a s . Per kelet minui u n s k a i l i s n u n e r t a s , ir j a u kibire v e r d a . O kin didiulis r a t a s l a u k i a patiekalo. K a r e i v i a i , n e r a d u n s , p r a n e , kad prapuol. S u b g o d a r b o zon v i s a s b r y s kareivi iekoti d r a u g o . Su kit un p a g a l b a r a d o po m e d i a i s p a k i t tiktai kail. Daug i a u unelio n enklo. Garnizono v i r i n i n k a s s u r i n k o br kin, g a l v o d a m a s , g a l m o k y t a s uo s u r a s k a l t i n i n k , bet k u r tau. Garnizono uo n n e p r i j s a r t y n , p r a d j o cypti, s l p t i s t a r p k a r e i v i . Mat uo s u u o d i a , k a d jo g i m i n v a l g o , i k a r t o un p a r a l y i u o j a , j i s n e p a b g a , p r a d e d a cypti. Nemats n i e k a d a nepatiktum. Mes, m a t y d a m i v i s c e r e m o n i j , tik j u o k m s .

IR

VL

VAGONE

P a r j i darbo, r a n d a m ant m u d v i e j su J u o z u Matulaiiu gult a t s i s k a i t y m o l a p e l i u s . V a d i n a s i , ir vl kit v i e t . M u s p e r v e a a r i a u B r a t s k o , A n d i o b o s 51 pers i u n t i m o l a g e r . ia s u v e t a d a u g kalini i visoki lag e r i . Kur toliau ve, niekas neino, d a r b n e v a r o . Balandio p a b a i g a , v i s i d i a u g i a m s , kad a t o s t o g o s , m a i s t a s iek tiek g e r e s n i s n e g u 6 - a j a m e l a g e r y j e , ir g a l i g a u t i kiek nori. Kaliniai v i s i politiniai, j a u n i v y r a i , tik v i e n a s kitas p a g y v e n s . P o poros s a v a i i p r a n e a r u o t i s ivaiavimui. Su didiule s a r g y b a v e d a t r a u k i n . V a g o n a i g y v u l i n i a i , l a n g a i v i e l o m s a p r a i z g y t i , lentoms u k a l i n t a . P r i g r d i a v a g o n iki 60 moni, net atsistoti nra kur. M a i s t o i d a v d e i m t i e s dien norm. S u p r a t o m e , k a d v e toli. T r a u k i n y s p a j u d j o link Taieto, paskui v a k a r u s . Ms v a g o n e yra visoki t a u t y b i : pabaltiei, ukrainiei, r u s , kiniei ir kit. V a g o n a s didelis, dar vieni g u l t a i per v a g o n o v i d u r . V a g o n e labai t v a n k u , t r k s t a v a n d e n s . D i d e s n s e s t o t y s e p a t i k r i n i m a i , m e d i n i a i s plakt u k a i s s m g i u o j a n t per n u g a r . Tik k e t v i r t j dien pradjo duoti vien k a r t per par dubenl s r i u b o s . V a i u o d a m i link v a k a r , s u t i k o m e d a u g traukini s u K i n i j o s enklais, v l i a v o m i s , k u r i u o s e v a i a v o K i n i j o s turistai. Keleiviniai s s t a t a i ipuoti, iblizginti, o per lan196*

g u s m a t y t kin m o t e r y s , p a s i p u o u s i o s m a r g a i s a p d a r a i s . Ant v a g o n u r a a s M a s k v a V l a d i v o s t o k ir d i d e l m i s r a i d m i s u r a y t a D r u b a " ir t.t. P a i r j u s per g y v u linio v a g o n o v i e l o m i s a p r a i z g y t plyel, s k a u d u d a r o s i . Kai kurie kaliniai v i s a i neiri g a m t , guli k a m p e susiriet, s a k y d a m i , kad kai n e m a t a i , r a m i a u ant d i o s " . Mudu su ukrainieiu I v a n u Krisa g u l i m prie l a n g e l i o ir vis pasikeisdami stebime pralekiani aplink. A jau p r a d j a u kalbti r u s i k a i , nors dar ne v i s k g e r a i s u p r a s d a v a u , bet m e s s u s i k a l b a m . I v a n a s Krisa s d j o u pokario Ukrainos pogrindio organizacij. Buvo studentas, n u t e i s t a s 2 5 m., g a n a r a m u s , t a k t i k a s v y r a s . Ms v a g o n e v a i a v o keletas kin, v e d r u s moteris, k u r i o s j u o s a p v o g ir p a b g o . D a b a r jie nuteisti, k a d p a s i s k u n d m a t m e i i a " t a r y b i n e s moteris. B u v o student, kurie l a i s v a i k a l b j o r u s i k a i . Ms s s t a t stot y s e beveik v i s a d a n u s t u m i a o n , k a d m a i a u m a t y t ir nesirinkt mons. K a r e i v i a i su k u l k o s v a i d i a i s a p s t o j a vis traukin. V a i u o j a n t nuo K r a s n o j a r s k o link Novosibirsko m s s s t a t a s s u s t o j o netoli stoties. Po keletos minui i paskos a t v a i a v o k e l e i v i n i s t r a u k i n y s M a s k v a V l a d i v o s t o kas su kin t u r i s t a i s ir s u s t o j o g r e t a ms ant kito kelio. P r a s i d j o tikras s p e k t a k l i s . Kinai a t s i d a r t r a u k i n i o lang u s ir p r a d j o ms s s t a t f o t o g r a f u o t i . I ms v a g o n o kinai prioko prie l a n g e l i ir p r a d j o kinikai k a l b t i s . ekistai d a u v a g o n o o n u s , k a d kaliniai nurimt, bet niekas nekreip dmesio. Taip t s s i apie v a l a n d , m a t y t , b u v o uimtas kelias. Kin t u r i s t a i , s u r a d l a z d , per langel m s i k i a m s k i n a m s kio c i g a r e i , maisto. M s i k i a i kinai buvo labai patenkinti tokiu p a s i m a t y m u , bet p a s a k , kad Pekino ir M a s k v o s d r a u g y s t j a u n e i l g a . P e k i n a s nep a t e n k i n t a s M a s k v o s diktatu. Novosibirske ms s s t a t n u s t m v i s a i miesto p a k r a t , k a d niekas n e m a t y t . S t o v j o m e v i s dien. ekistai k l a u s i n j o , kas k a l b j o s u kinais. Mes p r a d j o m e rkti, kad kin k a l b o s nemokam, taip kinai ir liko neiaikinti. P a g a l i a u m s s s t a t a p r p i n o v a n d e n i u , j a u dvi p a r o s , b u v o m e b e v a n d e n s . V a k a r e t r a u k i n y s p a j u d jo, seni kaliniai, p r a v a i a v d a u g l a g e r i , labai b i j o j o Mord o v i j o s l a g e r i . Ten laikomi m o n s net nuo r e v o l i u c i j o s laik. Ten p a l a i d o t a caro laik i n t e l i g e n t i j a . K ten nuv e a , niekas n e g r t a . 197*

J a u t r y l i k a dien mes kelionje. S i l p n e s n i e j i p r a d j o sirgti, o y p a tie, kurie v a l g uv. P r a d j o s m a r k i a i viduriuoti. Mudu s u ukrainieiu v i s a i u v i e s n e v a l g m e , s t e n g m s kuo d a u g i a u g a u t i oro. V a l g m e kiek t u r j o m e duonos, o kai k a d a dar v a n d e n s , dubenl s r i u b o s . Labai s k a u d o o n u s b e s i v a r t a n t ant g r y n lent, bet dl to nebda, b u v o ir s u n k e s n i dien. T r a u k i n y s s t o t y j e ilgai n e s t o v j o . Nakt r u s a i p r a d j o aukti U r a l a s " . P a j u t o m , k a d j a u per tunel v a i u o j a m . V l s e n a s k a l i n y s a u k i a j a u E u r o p a " . Tas odis t a r t u m a t g a i v i n o . S e n u k a s rus i k a i p a s a k o j a , kad iuo keliu v a i u o j a j a u kelint k a r t , n e s nuo r e v o l i u c i j o s laik dar n e m a t s l a i s v s . A t b n a deimt met, p a a u k p r a n e a , kad pridta dar deimt met. Taip v e i o j a i vienos v i e t o s kit. S e n u k a s s a k o , k a d ant jo b y l o s r a u d o n a j u o s t a , tai su tokiomis j u o s t o m i s r a m y b s nra. A g a l v o j u n e j a u g i ir m a n o tokia dalia, j u k ir ant m a n o b y l o s r a u d o n a j u o s t a . Mes laikomi labai pavojingais. Penkioliktos p a r o s ryt t r a u k i n y s s u s t o j a V o l o g d o s s t o t y j e . V i s m i n t y s , k a d v e a V o r k u t . Ms panekov a s p a s a k o j a apie io k r a t o l a g e r i u s , V o l o g d o s k o n v o j u s s a r g y b i n i u s . J i e p a t y s b a i s i a u s i v i s o j e R u s i j o j e . Maiausias nukrypimas, auna vietoje be perspjimo. Vologodsk i j k o n v o j " n u s k a m b j s per v i s u s l a g e r i u s . S e n u k a s p e r s p j a , kad lipdami i traukinio, b t u m e a t s a r g s . Vol o g d o j e ir M o r d o v i j o j e , s a k o , es palaidoti jo g i m i n s ir d r a u g a i . Tsia s e n u k a s k a l b . Nuo V o l o g d o s i a u r s vak a r u s yra Karlo Libknechto r a j o n a s ir B i e l o j e eeras, vad i n a m a s Petuok, Gaidio s a l a , b u v s v i e n u o l y n a s . P o revoliucijos jis pertvarkytas katorginink lager. Dabar s t e i g t a s m u z i e j u s . Kas ten pateko, to d a u g i a u niekas n e m a t . T r a u k i n y s , p r a d j s vaiuoti, n e s u k o i a u r , vaiuoja vakarus. Nuo V o l o g d o s apie 30 kilometr v a k a r u s , prie ups eknos, yra g e l e i n k e l i o s t o t i s , o nuo stoties keli imtai metr e k n o s l a g e r i s , kur ir a t v e v i s ms politkalini s s t a t . L a g e r i s didelis, p e r t v e r t a s p u s i a u . Vien o j e p u s j e k r i m i n a l i n i a i , k i t o j e politiniai. Politini kalini r a d o m e a t v e t a n k s i a u . Nors ir atskirti, bet krimin a l i n i a i danai j u o s a p i p l d a v o , nes j b u v o d a u g u m a . Ms a t v e labai d a u g , tai v i s k a s pasikeit. M u s apg y v e n d i n o s e n u o s e b a r a k u o s e , kurie s t a t y t i dar revoliucij o s l a i k a i s . Niekas d a r b n e v a r , nors ir darb nra. 198*

L a g e r i o v i r i n i n k a s , g a n a k a l b u s , v i s laik k a l b d a v o s i s u k a l i n i a i s . J i s s a k o , n e i n s kodl m u s ia a t v e . s a k priimti, p r i m i a u , s a k y s i v e t i ar p a l e i s t i , paleisiu. 1955 m . v a s a r e k n o s l a g e r y j e tikrai p r a l e i d o m e l a g e r i o a t o s t o g a s . Tuo m o m e n t u M a s k v o j e b u v o v a l d i p a s i k e i t i m a i ir p o l i t i n i u s k a l i n i u s p r a d t a k i t a i p irti. Antroje vasaros pusje pradjo skirstyti brigadas. Zonoje d a r b n e b u v o , o u z o n o s k a l i n i su d i d e l m i s b a u s m m i s neleido.
GAIDIO SALOJE

1955 m. l a p k r i i o 3 d. p r a n e p a s i r u o t i i v a i a v i m u i . I v e a per pora i m t , d a u g u m j a u n u s , s u d i d e l m i s bausmmis. A j a u senas kalinys. Turiu pasidars lagam i n , be to, j a u t u r i u i o k i o s t o k i o s a p r a n g o s , o s v a r b i a u s i a , i m t a s i l . Vl g a l v o s k i s kur v e , g a l v o j e sukasi senuko pasakojimas. Sutinku Ivan Kris, klausiu ar v a i u o j i , a t s a k o , kad taip. ,,O k a i p m s s e n u k a s ? " S a k o l i g o n i n j e " . I v a n a s l y g g i r d j s , k a d v e a Pet u o k a r e r e p o v e c , i t a m e k r a t e politini l a g e r i daug i a u n r a . V a k a r e p r a n e a per r a d i j , k a s p a s k i r t a s i v a iuoti, ryt turi r i n k t i s su d a i k t a i s prie v a c h t o s " . Ten j a u laukia Vologodskij konvoj" su unimis. Susodino k a r i k a s m a i n a s ir p r i e p l a u k , kur j a u p a r u o t o s b a r os. M u s n u l e i d i a e m y n m e t a l i n b a r . P r i g r d a piln, o a n g a s udaro. Ant v i r a u s kareiviai su unimis. P r i k a b i n o g a r l a i v , p a j u t o m e , k a d t e m p i a . Kur n e i n o m , n r a j o k i o p l y i o orui eiti. m t r k t i oro. P r a d j o m e vir d a u y t i . K a r e i v i a i a t s i d a r k l a u s i a , k o n o r i m . S a kom oro. A t s a k o : Kai n u v e P e t u o k , ten tikrai oro u t e k s , ir udaro. J a u i a m e , k a d b a r o s o n u s ledai r a i o . L a p k r i i o m n . V o l o g d o s k r a t e j a u g e r a i p a l a . V a k a r e m u s v i s u s ilaipina krant, g a r l a i v i s toliau plaukti negali, k a n a l a s visas uals. Pritraukia daugiau kariuomens, mus varo p s i u s per m i k , per p e l k e s kelet k i l o m e t r . S e n e s n i o a m i a u s k a l i n i a i n e b e p g e i n a , reikia j u o s v e s t i . D a i k t u s , d r a b u i u s d a u g u m a imet, k a d tik g a l t p a s i e k t i v i e t . S u t e m u s a t v a r prie e e r o V o l o g d o s s r i t i s , K a r l o Libknechto r a j o n a s , B i e l a o z e r - P e t u o k . E e r a s d a r v i s a i neu a l s , bet p i l n a s led. U p o r o s kilometr e e r e m a t y t i vl 199*

dvi s a l e l s , v i e n a d i d e s n , kita o n e v i s a i m a a s u pastatais. Krato eero nematyti. Tolumoje vos irimai link m s a r t j a kelios v a l t e l s : dvi didels, k i t o s m a o s . E e r a s n e r a m u s , b a n g o s mto led lytis, p l a u k t i l a b a i p a v o j i n g a . d i d e l e s v a l t i s s u s o d i n a po 10 kalini, o maose i on s a r g y b a . S a r g y b o s v i r i n i n k a s p e r s p j a , jei kas oks i valties, a u n a m a vietoj, o jeigu valtis apvirs, l a i k o m a , k a d o k a i i v a l t i e s . V i e n u s n u v e a , v a l t y s vl g r t a , p a i m a k i t u s . A p a t e k a u treiu k a r t u v l a i v a k a r e . P r i p l a u k u s prie P e t u o k o , v a r t a i p a s i k e l i a , p l a u k i a m l a g e r i o zon. Z o n o j e p r i i m a l a g e r i o p r i i r t o j a i , nurengia visai nuogai, padaro smulki krat. Nustvrs s a v o d a i k t u s , eini n e k r e n a m p a i r . P r i s i m i n i a u s e n u k o p a s a k o j i m u s , neduok, Dieve, ten patekti. Taip, j a u patekom, reikia laukti, k a s b u s t o l i a u . A p s i r e n g u s i u s pri i r t o j a s v e d a pat l a g e r . A t i d a r o k e l i s g e l e i n i u s v a r t u s ir v e d a m a k i e m , k u r i s a p s t a t y t a s l y g v i e n u p a s t a t u , o k i t a m e o n e a u k t a s , b a n y i o s i v a i z d o s pastatas. Ms g r u p nuveda banyi", a n t r a m e aukte. Gultai i t i s i , v i e t o s l a b a i d a u g , b a n y i a p a v e r s t a b a r a k u . P a s k u t i n v a l t i s v o s n e n u s k e n d o , ledas p r a m u o n , bet j a u b u v o netoli v a r t , tai i a i p taip a t s i k r a p t . Sen kalini radome labai maai. Buvo vienas lietuvis, kurio p a v a r d s n e p r i s i m e n u . K l a u s i a m , a r taip m a a i v i s laik buvo. Atsak: P a g y v e n s i t , p a m a t y s i t , kiek liks. M u d u s u J u o z u D e l t u v a nuo V i l k a v i k i o Ziri-Gudeli kaimo norjome i minto lietuvio d a u g i a u suinoti. J i s tik tiek p a s a k : Kai i v e eer u v a u t i , t a d a p a t y s s u i n o s i t . Kitos dienos r y t po p a t i k r i n i m o i j o m e kiem pas i d a i r y t i , kur e s a m e . V a i z d a s l i d n a s , k a l i n i s a l a , k a i p k a l b j o , 1 ha d i d u m o , kita u k e l i o l i k o s m e t r dar m a e s n, k u r i o j e g y v e n a a p s a u g a i r v i r i n i n k a i . Nuo tos s a l e l s n u t s t a s virvi tiltas v i r v a n d e n s . A p l i n k u i m r i n s i e n a , a p i e 4 metr a u k i o , ant k u r i o s v a i k t o s a r g y b a . S i e n a a p i e p u s a n t r o d v i e j metr s t o r i o . T o l i a u nuo s i e n o s trij aukt pastatai, suskirstyti maomis celmis. Visa zona p a d a l y t a dvi d a l i s v i e n a g y v e n a m a , kita d a r b o . Darbo zonoje yra lentpjv, kuri atplukdo medius, p j a u n a lentas, d a r o des. D a r b o z o n o j e k a r c e r i s p o s a r g y b i n i o b o k t e l i u , prie k u r i o n i e k a s i k a l i n i n e p r i e i n a . P a s i l i p u s b a n y i o s " v i r , m a t y t i v i s a s v a i z d a s . Ar i a u s i a s k r a n t a s u p o r o s k i l o m e t r , o kit k r a n t n ne200*

matyti. Tvirtov s t a t y t a J e k a t e r i n o s laikais. ia ji laik n u s i k a l t u s i a s v i e n u o l e s . Kitoje b a n y i o s p u s j e dar buvo matyti kap y m s ir lik akmeniniai k r y i a i , p r i m e n a n t y s iauri R u s i j o s vienuoli praeit. Po keletos dien p r a d j o m u s skirstyti. K a l i n i u s su d i d e l m i s b a u s m m i s paskirst m a a s k a m e r a s p o 3 - 4 k a l i n i u s . V a k a r e k o r i d o r i u s u r a k i n a . Dl d a r b o dar nieko nesako, bet v i s skirsto, r i u o j a . P o S t a l i n o mirties v i d a u s s a u g u m e p a s i d a r sutrikimas, m a i a l y n , nes S t a l i n a s d a u g s u a u d , d a u g s u s o d i n o l a g e r i u s a u k t o r a n g o p a r t i n i . J didel d a l i s yra k a r t u su m u m i s , o j d r a u g a i ir g i m i n s dar uima a u k t u s p o s t u s KGB t a r n y b o j e M a s k v o j e ir k i t u o s e miestuose. L a g e r i v a d o v y b dar laikosi S t a l i n o B e r i j o s paproi jei prieas, j reikia s u n a i k i n t i . Girdti, k a d kai k u r i e virininkai j a u kitokie. L a g e r i u o s e k a l b o s eina, kad kak n e p a p r a s t o turi daryti su politkaliniais. Y p a su tais, kurie teisti p a g a l 58-1 a ir 58-1 b str. Bet rimt ini nra.
STAIGMENA

1956 m. iema t a m e k r a t e ir p a v a s a r i s b u v o labai n o r i n g i . Tai s m a r k i a i atleidia, tai vl p a l a . Eere ledo neliko. Kai p a k y l a v j a s , b a n g o s p e r o k a net per 4 metr J e k a t e r i n o s p a s t a t y t s i e n . Jei tokios s i e n o s nebt, tos s a l e l s seniai bt n u p l a u t o s eero b a n g . Vien dien kelet j a u n kalini a u k i a d a r b o zon pas v i r i n i n k . Led eere j a u nra, m e s j a u i a m , k a d ruoia miko m e d i a g o s p l u k d y m . K u r i s p a s l y s i , tai j a u tikrai n e g r i i eero dugno, ten toki d r a u g d a u g nus k e n d o . Pasitarti nra su kuo. I lietuvi a vienas, daug u m a ukrainieiai, bet ir tie s u v e t i i visoki l a g e r i . P a s virinink a u k i a po tris. A p k l a u s t j a u nematom, i v e d a pro kitas duris, kad n e p a s i k a l b t u m e . A p a t e k a u su ukrainieiais Deminiuku, su kuriuo v l i a u k a r t u keliavom, ir kitu ( p a v a r d s n e p r i s i m e n u ) . K a b i n e t e sdi keli v i r i n i n k a i ir k l a u s i n j a p a v a r d s , kokiu s t r a i p s n i u ir kiek teistas. A t s a k a u , k a d e s u Peiulaitis. ekistas trenkia m a n o byl ant s t a l o ir, l u b u o d a m a s p r i o k s prie m a n s , p r a d e d a m a n e dauyti. U s i d e n g i u veid r a n k o m i s . Kiti ekistai s u s t o j a ir iri, o l u b i s s u r i n k a : Kazl R d o j tu m a n e a u d e i ! Kitas ekistas liepia p r i i r t o j u i m a n e ivesti. Kori201*

d o r i u j e kiti kaliniai k l a u s i a , k a s buvo per t r i u k m a s . Sakau, k a d neinau, p a s a k i u s p a v a r d , p r a d j o d a u y t i per v e i d . Kaliniai sako, kad l u b i s y r a reimo v i r i n i n k a s , kiek g i r d j o m , k a d j i s b u v s L i e t u v o j e ir v o s g y v a s liks. ia m a n b u s b l o g a i . A t j s p r i i r t o j a s m a n e n u v e d a karcer. Penkias p a r a s i r a . K a r c e r i s a l t a s , n e k r e n a m a s , v i s a laim, kad eidamas gerai apsirengiau. A p s i a v i a u veltiniais, nors buvo ne taip labai a l t a . K a r c e r y j e s d i u ir g a l v o j u , kok ton s u t i k a u i Kazl Rdos. A n t r par pas m a n e a t v e d a Dem i n i u k . Karcer prikio piln, nes n a u j a i a t v e t i e j i nesutiko plaukti eer p l u k d y t i medi. ekistai s u p r a t o , k a d a t v e t i e j i i s u k i l u s i j l a g e r i eis v i e n a s ant vieno, bet eer n e p l a u k s . Kai kurie, p a a u k t i pas v i r i n i n k , pasak: Maai dar p r i s k a n d i n o t ! D a b a r m s tai l a u k i a ! Mes p l a u k s i m , bet p l a u k s i t ir j s . Trei p a r a t v e d latv, k u r i s taip pat a t s i s a k medi plukdyti. D a u g i a u g e r i a u , ne taip a l t a . V i e n k a r t per par g a u n a m dubenl s r i u b o s , dar nra taip labai b l o g a i . A t b u v a u penkias p a r a s , paleido. Grs b a r a k , n u s i p r a u s i a u , p a v a l g i a u , ir vl a u k i a pas v i r i n i n k . Aps i r e n g i a u , kiek t u r j a u , n e s i n a u - k a r c e r i s l a u k i a . V e d a pas tuos p a i u s ekistus, k l a u s i a , ar eisiu medi plukdyti. S a k a u , k a d ne. T a d a 15 par karcerio. Vl a t g a l , u d a r o v i e n . E i d a m a s dar s p j a u pasiimti duonos norm ir k a k a s p a d a v g a b a l i u k m s o s kien. K r a t o s nedar, v i s k s i n e i a u , n e s pirmomis dienomis v a l g y t i neduoda. A n k s i a u s d d a m i a p t a r m e vis padt. Jei p l a u k s i eer, tikrai n e g r i , kaip y r a n e g r t k s t a n i a i . Ger i a u sdti k a l j i m e , p r i m u t i kok v i r i n i n k , o t a d a grei i a u s i a i pasodins, ia m a r i n a ir n u s k a n d i n a . Kol dar turiu j g o s , reikia p r i b a i g t i lub, kitos ieities nra. Guliu k a m p e v i e n a s s u s i r i e t s , kad nebt taip a l t a , ir g a l v o j u . Septintos paros v a k a r e atjs priirtojas klausia, kas mano yra sandlyje. Sakau, kad lagaminas, tada paidiom" einam. A t v e d a b a r a k , pasiimu d a i k t u s ir greitai v e d a prie v a c h t o s " . Ten r a n d u kelis ukrainieius, kurie s d j o k a r c e r y j e . E e r a s u a l s , g a l i v a i u o t i mainos. M u s s u s o d i n a m a i n , s u s d a keli k a r e i v i a i ir v e a . K l a u s i a m , kur d a b a r m u s v e a , k a r e i v i s s a k o : Diaukits, kad v e a . D a b a r v e a m erepovec, o paskui neinom.
202*

A t v e e e r e p o v e c , ten politini k a l i n i l i g o n i n . K i e k v i e n a m e l a g e r y j e , kai a t v e a n a u j , v i s a d a seni kaliniai eina p a i r t i , g a l r a s p a s t a m . M u s l e i d o p a s k i t u s k a l i n i u s . A k a r c e r y j e s u a l s , o d a b a r r a d s iltesn viet, tuoj pat umigau. Jauiu, kad kakas mane kelia, bet n e g a l i u p r a b u s t i . A t m e r k i u a k i s o g i s t o v i J u o z a s M a t u l a i t i s . J u o z a s dirbo l i g o n i n j e . L a i s v i d a k t a r a i kai k p a p a s a k o j a , n u g i r d i e k i s t . J u o z a s p a p a s a k o j o , k a i p m a n e a t v e i P e t u o k o erepovec, n e s tas l u b i s e k i s t a s bt m a n e n u m a r i n s . l u b i s b u v s Kazl Rdos g a r n i z o n e , o liko g y v a s , p a s i s l p s m i k e po s a m a n o mis. P e t u o k o ir erepoveco l a g e r i o v i r i n i n k a i i k v i e s t i M a s k v . P a s i n a u d o d a m a ta p r o g a , l i g o n i n s v i r i n i n k d a k t a r m u s a t v e ia. Taip m a n p a s a k o j o J u o z a s , o j a m v i s a tai p a s a k e r e p o v e c o c e n t r i n s l a g e r i l i g o n i n s daktar.
EKNOS LAGERYJE

J u o z a s g e r a i p a m a i t i n o , nes d i r b a n t l i g o n i n j e m a i s t o u t e n k a . L i g o n i n s v i r i n i n k s a k per k a r b u v u s i Lietuvoje ir gerai suprantanti dabartin Lietuvos padt. Daktar, pasikvietusi mane, paklaus, ar a Peiulaitis ir p a s i s a k e s a n t i d e i m t i e s l a g e r i l i g o n i n s v i r i n i n k . Tai ji m u s a t v e l i g o n i n . J a i n u o i r d i a i p a d k o j a u . J u o z a s s a k , k a d j i y r a l a b a i g e r a , t a k t i k a m o t e r i s . Pab u v u s kelias dienas, vl g a u n u p r a n e i m p a s i r e n g t i s u d a i k t a i s . N a r i a d i k a s " s a k o , k a d g r e i i a u m a n e reikia i s i s t i kit l a g e r , n e s i l i g o n i n s g a l i v l a t s i i m t i P e t u o k . O ten m a n j a u v i s k a s . S u g r s eknos l a g e r , r a n d u sen p a s t a m , kurie b u v o a t v e t i i T a i e t o l a g e r i . Kalini t a r p e n u o t a i k o s g e r o s , eina k a l b o s , k a d p o l i t i n i u s p a l e i s , kiti k a l b a , k a d b u s g e r e s n s s l y g o s . D a u g u m a g a n d ateina i M a s k v o s per p a s i m a t y m u s , n e s kai kuri kalini a r t i m i e j i s d i auktuose postuose. Po Taryb S j u n g o s vidaus saugumo ministro Berijos a r e t o 1953 m . k a r t u b u v o n u t e i s t v a i r a u s r a n g o v i d a u s s a u g u m o d a r b u o t o j , d a u g u m a p o 2 5 m . P o teismo, k a i p ir v i s u s p o l i t i n i u s , v e d a r b o l a g e r i u s . Tuo laiku politini kalini s r a u t a s b u v o s u m a j s . V e a n t i r p e r s i u n timo p u n k t u o s e j u o s s u m a i y d a v o s u k r i m i n a l i n i a i s kaliniais, kuri s k a i i u s d i d j o . K r i m i n a l i n i a i , s u i n o j , kad j t a r p e y r a B e r i j o s d a r b u o t o j , i m d a v o s i s m u r t o metod 203*

i n i e k i n d a v o , s u m u d a v o , p a d a r y d a v o s a v o panelm i s " . Kol berieiai" p a s i e k d a v o politinius l a g e r i u s , krim i n a l i n i a i s u j a i s i d i r b i n d a v o v i s o k i a s n i e k y b e s . Polit i n u o s e l a g e r i u o s e j niekas neliet, l a g e r i o v a d o v y b j i e m s d u o d a v o l e n g v e s n i u s d a r b u s ir kitas l e n g v a t a s , nes inojo, kad j a r t i m i e j i ir d r a u g a i uima a u k t a s v i e t a s Kremliuje. e k n o s l a g e r y j e 1956 m . v i s p l a i a u s k l i d o g a n d a i , k a d b u s paleisti politiniai kaliniai. C h r u i o v u i p a m u s K r e m l i a u s v a i r , s p a u d o j e b u v o plaiai k o m e n t u o j a m a , k a d paskutin politin kalin m a t y s i t e tik per t e l e v i z i j . D a u g kas n e t i k j o C h r u i o v o odiais, nors ir j i s pasakojo, k a d b u v s S t a l i n o a u k a . Bet S t a l i n a s j a m lieps ieiti. Kam S t a l i n a s p a s a k y d a v o i v e s t i " , tas d a u g i a u n e g r d a v o a m i n a i . Taip p a s a k o j o b u v B e r i j o s a p a r a t o darbuotojai, kurie b u v o k a r t u s u m u m i s . e k n o s l a g e r y j e v i s d a u g j o n a u j kalini. L a g e r i o v i r i n i n k a s p r a n e , k a d i a m e l a g e r y j e b u s p e r i r t o s politini kalini bylos, n e s d a u g y r a n e t e i s i n g a i nuteist. P o m a n o a t v e i m o ia a t v e v i s u s i Petuoko, erepoveco, A r c h a n g e l s k o ir kit lageri.
PIRMOSIOS KOMISIJOS IR PASIMATYMAS

1956 m . birelio p a b a i g o j e l a g e r y j e p r a d j o l a n k y t i s n e m a t y t i civiliai a s m e n y s , k u r i e nieko n e s a k y d a v o , tik d a i r y d a v o s i . V l i a u s u i n o j o m e , k a d tai i M a s k v o s par u o i a m o j i k o m i s i j a , kuri tikrina, r i u o j a b y l a s . N e t r u k u s turi a t v a i u o t i A u k i a u s i o s i o s T a r y b o s P r e z i d i u m o komis i j a , kuri s p r s kiekvieno kalinio likim. Tuo laiku j a u b u v o leista s u s i r a i n t i ir su k i t a i s l a g e r i a i s . ini g a u davome, k a d k i t u o s e l a g e r i u o s e tokia k o m i s i j a j a u v e i k i a . D a u g p a l e i d i a , kitiems b a u s m e s s u m a i n a . Bet tiems, k u r i e paimti su g i n k l u , jokios m a l o n s nra. A tuo tik j a u , n e s ekist s i s t e m a nepasikeit, pasikeit tiktai p a s i d a l i j i m a s K r e m l i a u s v a l d i a . Bet keiiasi ir l a g e r i sistema. V i r i n i n k a s p r a n e , k a d p r a d s veikti n u m a t y t a kom i s i j a , d a u g b u s p a l e i s t , bet b u s ir n e p a l e i s t . Kit dien p r a d j o vesti u l a g e r i o zonos k o m i s i j po t r i s k a l i n i u s . P i r m u s v i s u s paleido. Per dien p a l e i s d a v o apie 20 moni. P a s k u i k u r i a m laikui k o m i s i j a n u t r a u k s a v o darb, b u v o k a k u r i k v i e s t a . G r u s i j a u n e v i s u s paleisdavo, kai k u r i e m s tik s u m a i n d a v o b a u s m e s . A p a t e k a u
204*

p a s k u t i n m i s d i e n o m i s , m a t y t , taip r e i k j o . M u s t r i s n u v e d k o m i s i j ir v i s i e m s t r i m s a t s a k . Du u k r a i n i e i a i i r a , v i s i t r y s p o k a r i n i a i politiniai. M a n e p a a u k pat pirm. Pasimiau vertj Juoz Matulait, jis gerai kalbj o r u s i k a i . K o m i s i j o s p i r m i n i n k a s k l a u s i a , k o a noriu i ios komisijos. Sakau: O ko j s n o r j o t i vokiei, kai b u v o u m Rus i j o s dal? J u o z a s v e r i a . K o m i s i j o s n a r i a i v i e n a s kit p a s i i r j o i r m u m s liepia ieiti. P r a n e a , k a d b a u s m p a l i k t a p a g a l s e n s p r e n d i m . P o k o m i s i j o s m a n s d a u g i a u n i e k a s neauk. Po v i s k o m i s i j d a u g politini kalini paleido, o k u r i u o s paliko, n u v e eknos l a g e r . Komisija paleido ir Juoz Matulait. Jis buvo teistas u partizan ry 25 metams. Juozas, ieidamas i lagerio, mane perspjo, kad biau a t s a r g u s . ekistams darant k r a t j o n a m u o s e s u P a k u o n i o s t r i b a i s l y g tai m a t s i r it ( p a r o d ) j a u n , g a r b i n u o t v y r u k A l b i n Morkevii. k o m i s i j j a t v e d r a u g e su k i t a i s k a l i n i a i s . Vl i a u a d j o p a r a y t i d a u g i a u . L a i k o i J u o z o s k a i t y t i neteko, n o r s b u v o r a s kelet k a r t . P o k o m i s i j o s likusi n e p a l e i s t k a l i n i n u o t a i k o s blog o s , b e v e i k v i s d i d i u l s b a u s m s , o kitos k o m i s i j o s j a u nra k o laukti. L a g e r i o v a l d i a s u d a r b r i g a d a s , p r a d j o v a r y t i d a r b . D a r b o zona nuo g y v e n a m o s i o s keli i m t a i m e t r , bet v e d a d a r b ir p a r v e d a v i s a d a su d i d i u l e s a r g y b a . m s b r i g a d p a s k i r i a ir A l b i n M o r k e v i i , o l a i s v a s cecho m e i s t r a s m a n e paskiria p a m o k y t i j stal i a u s d a r b . I k a r t o v e r s i j a a i k i , tyliu, n r a s u k u o pas i k a l b t i . L i e t u v i y r a n e m a a i , bet v i s i n e p a s t a m i . Morkeviius, padirbs mnes, padaro provokacij, s u s i m u a s u b r i g a d i n i n k u . N o r j o v e l t i i r m a n e , bet v e r s i j a nepav y k o . Dl v i s a ko M o r k e v i i p a s o d i n a k a r c e r , d u o d a piln m a i s t ir p a t a l y n , ko n i e k a m n e d u o d a . Kit m n e s pasodina ir mane, kad n e p a d a r i a u normos, nes mano darb d a l i j o su M o r k e v i i u m i . Dl d a r b o k r e i p i a u s i l a i s v cecho m e i s t r . Sis a t s a k , k a d j a m b u v o taip s a k y t a . D a b a r ma n viskas aiku. Morkeviius man labai geras, kad gaut a r i a u s u s i d r a u g a u t i . A v i s g a l v o j u , k a i p nuo j o a t s i k r a tyti, bet n r a k a i p ir k u r . Kit m n e s cecho m e i s t r u i sak a u , k a d j o d a u g i a u a n e m o k y s i u , n e s vl k a r c e r pasodins, kad normos nepadarau. Atsako: Ne, d a b a r n e s o d i n s , tu g e r a i dirbi, t a u d u o s i u n a u j d a r b . Dirbsi v i e n a s v i r i n i n k u i b a l d u s . 205*

Kit dien a t n e a b r i n i u s d v i e j s o f , r a o m o j o s t a l o ir keli foteli. Na, g a l j a u a t s i k r a t y s i u p r i m e s t o P a k u o n i o s t r i b o . P o l i t i n i a i k a l i n i a i dirbo d i e n o m i s , o naktimis kriminaliniai. A sofas padariau, aptraukiau labai graia mediaga. Ryt, atj darb, pamatme sofose v a t b a l t u o j a n t , v i s a m e d i a g a i p j a u t a . A r t y n neinu, k a d n e b i a u k a l t a s . ekistai . s u r a a k t , k a d tai politini kalini s m o k s l a s . K r i m i n a l i n i a i t o n e g a l j p a d a r y t i . Dirbu s o f a s i r s t a i g a g a u n u p r a n e i m , k a d a t v a i a v k a k a s p a s i m a t y m u i , bet k a s e k i s t a i n e s a k o . L a i s v a s m e i s t r a s p a s a k o , k a d s e s u o . P a s i m a t y m u i r e i k i a r a y t i par e i k i m . P a r a i a u p a r e i k i m v i r i n i n k u i , k a d duot pas i m a t y m s u s e s e r i a E l y t e P e i u l a i t y t e , Miko. P a d a v i a u cecho m e i s t r u i , tas n u n e pas v i r i n i n k ir a t j s p r a n e , k a d p a s i m a t y m a s p a s k i r t a s . S e s u o irgi b u v o t e i s t a 5 8 s t r . d e i m i a i met. 1947 m., b d a m a d v y l i k o s m e t , p a r b g o i trmimo Komijos k r a t e ir vairiose Lietuvos vietose g y v e n o nelegaliai. Tarpininkavo partizanams, nes jau mokjo rus kalb. Prisidengusi baltarusi pavargle, v i s u r p r a e i d a v o . Nors k e l i s k a r t u s b u v o ekist s u l a i k y t a , bet v i s i s i s u k d a v o . S l a p y v a r d i s Moiut. 1952 m. lapkriio mn. R a n i a v o s k a i m e p a s u k a u s k Moiut b u v o ekist s u i m t a . Kiek b u v o g a u t a ini, e k i s t a m s p r a n e p a t y s e i m i n i n k a i u k a u s k a i . G a r l i a v o s g a r n i z o n a s aps u p o u k a u s k s o d y b i r ten E l y t r a d o . B u v o n e m a n o m a isisukti. 19521953 m. mes abu buvome s a u g u m o naguose, bet per t a r d y m u s n v i e n a m e k i s t a i n e u s i m i n d a v o , k a d s u i m t i . M u d u s u s i i n o j o m e j a u b d a m i l a g e r y j e per Lietuv. Pirmu laiku m u m s p r a n e M. Pauliukeviien i Garliavos, kad Elyt yra A r c h a n g e l s k o l a g e r y j e ir teista 10 met, o jai p r a n e , k a d m a n o m i r t i e s b a u s m p a k e i s t a 25 m. ir e s u T a i e t o l a g e r i u o s e . 1955 m. n e p i l n a m e i a m s p r a d j o m a i n t i b a u s m e s . E l y t e i s u m a i n o iki t r e j m e t . A t b u v u s i bausm, n u v a i a v o pas namikius trmim K o m i j o s A S S R . Ten dar b u v o n e p a l e i s t a m a m a , s e s u o i r du b r o l i a i . J u o s a p l a n k i u s i , a p l a n k ir m a n e , g r d a m a Lietuv. Lietuvoje taip pat niekas jos nelauk, nes jai buvo neleista gyventi Lietuvoje.

NRA

RAMYBS

G r u s i d a r b o , prie v a r t l a u k i a l a g e r i o v i r i n i n k a i i r keli b r i a i s u u n i m i s . S a u k i a p a v a r d m i s , v i e n u s v e d a 206*

g y v e n a m j zon, k i t u s a l . P r i e i n a m s b r i g a d a , v i s u s p a l e i d i a , o m a n e a l . M s a t s k y r 12 k a l i n i : v i e n a s l a t v i s , a , du v o k i e i a i nuo V o l g o s , o kiti ukrainieiai. A p s u p a k a r e i v i a i s u u n i m i s , n a k t per l a u k u s v a r o link g e l e i n k e l i o . K a r e i v i a i , a u t u v u s a t s t a t , b e l i e k a tik p a s p a u s t i . Taip a t v a r o ketvirt k r i m i n a l i n i l a g e r . Lag e r i o v i r i n i n k a s n e p r i i m a . S a k o , k a d j i e politiniai, a u j u o s n e a t s a k y s i u . Ginas k y l a t a r p m s . V i s u s s u v a r o k a r c e r . Kit dien a t v a i u o j a p r o k u r o r a s i V o l o g d o s a p k l a u s i n j i m u i . M u m s n i e k a s nieko n e s a k , u k m u s ia a t v a r t i e s i a i i d a r b o . A k t n e s u d a r , kuo k a l t i n a m i . M u s p a l i k o k a r c e r y j e , ir n i e k a s d a u g i a u nei k l a u s i a , nei a t e i n a . a u k i a m l a g e r i o v i r i n i n k , s a k o m , duokit dokum e n t , dl k o m u s ia laikot. V i s i p a r a m p a r e i k i m u s r e s p u b l i k i n i a m p r o k u r o r u i , k a d n e n u s i k a l t , o laikomi karc e r y j e j a u treia s a v a i t . A t i d a v m e l a g e r i o v i r i n i n k u i . V i r i n i n k a s s a k o n u s i u s i s M a s k v . Kit dien a t v a i a vo to paio eknos l a g e r i o v i r i n i n k a s ir p a r v e m u s s a v o lager. Mes r e i k a l a u j a m , kad pranet, u k mus n u b a u d . Reimo v i r i n i n k a s a t r : K a d reikia, tai ir b a u d i a m . Po keli p a r v l v e a V o l o g d , u d a r o d i d e l j e V o l o g d o s k a l j i m o k a m e r o j e , p a t a l y n s j o k i o s , g u l i m ant g r y n lent. P r a o m p r o k u r o r o , k a d p r a n e t , dl k o m u s dar b a u d i a , m e s i r taip n u b a u s t i . K a l j i m o v i r i n i n k a s atjs visus apklausinjo, dav popieriaus ir sako: R a y k i t M a s k v , a be M a s k v o s j u m s nieko n e g a l i u padti. Js pareikimus nusisiu. Nuo p a r a y m o p r a j o mnuo. V l v i s u s g r i n a e k n o s l a g e r . L a g e r y j e v l u d a r o k a r c e r , bet m a i s t o d a v i n duoda piln ir iek tiek p a t a l y n s . I s i r e i k a l a v o m , k a d dien leist g y v e n a m j zon p a s i v a i k i o t i . R e i m o v i r i n i n k a s n e n o r j o leisti, t a d a m e s p a g r a s i n o m e , k a d u d e g s i m k a r c e r . M u m s g e r i a u b u s k a l j i m e , ten bent v a l a n d leidia k i e m . T a d a v i r i n i n k a s leido v a i k i o t i po g y v e n a m j zon ir s u s i t i k i n t i su k i t a i s k a l i n i a i s . karcer p a s o d i n o A l b i n M o r k e v i i u k a k o k n u s i k a l tim, o v l i a u p r i s k y r p r i e m s g r u p s . A v i s l a u k i a u ini i J u o z o dl M o r k e v i i a u s , bet l a i k o n e g a u n u . O tikr ini n e t u r j a u , a r j i s tikrai b u v s P a k u o n i o s t r i b a s . M o r k e v i i u s s a k y d a v o , kad p a d a r s politin n u s i k a l t i m , t a r n a u d a m a s t a r y b i n j e k a r i u o m e n j e , todl g a v o 1 0 met. 1957 m. b a l a n d i o p r a d i o j e v l v i s u s v e a V o l o g d , o po keli dien M a s k v . M a s k v o j e u d a r o k a k o k i a m e 207*

k a l j i m e , ten p e r s k a i t o s u d a r y t a s b y l a s . M e s k a l t i n a m i p a e i d l a g e r i o t a i s y k l e s , n u b a u s t i n e r i b o t a m laikui specl a g e r i u . Kai b u s g a u t a s s a k y m a s , p e r k e l s i n u r o d y t v i e t . P a s i r a y t i v i s i a t s i s a k o m e . M a s k v o j e m u s laiko atskirai nuo k r i m i n a l i n i , d i d e l j e k a m e r o j e . P a t a l y n s jokios, g u l i m ant g r y n lent, m a i s t a s k a l j i m o i r p u s val a n d o s p a s i v a i k i o t i . J a u a n t r a s mnuo, n i e k a s n e u e i n a . V l p r a d j o m r a y t i p r o k u r o r u i , a t s a k y m o jokio. Virin i n k a s s a k o , k a d kai b u s laikas, i v e i m . B a l a n d i o mn. m u s v e a link U k r a i n o s . V l a i v a k a r e p a s i e k i a m e K a l u g o s m i e s t , p r i e m i e s t Medine. R a n d a m e d a u g i a u toki k a i p m e s i M o r d o v i j o s ir kit l a g e r i . Tarp j keletas lietuvi: Alfonsas Stankauskas, Kktas, K a r v e l i s , K u r t i n a i t i s , E d v a r d a s S m i t a s , a, P o v i l a s Peiulaitis, A l g i s P e t r u e v i i u s , A n t a n a s ( p a v a r d s n e p r i s i m e nu) ir Albinas Morkeviius. Medins kaljimo virininkas perskait, u k mes esame nubausti reimo kaljimu. Siame kaljime gyvenimo s l y g o s d a u g geresns kaip k u r i a m e n o r s k i t a m e l a g e r y j e . Nuo 6 val. r y t o iki 8 val. v a k a r o l e i d i a m a v a i k i o t i po k i e m . Nakt u r a k i n a koridori. Maistas geresnis kaip l a g e r y j e , nors norma ta pati. A d m i n i s t r a c i j a l a b a i g e r a i e l g i a s i s u p o l i t i n i a i s . D a u g u m a virinink, mainant kariuomen, buvo pervesti vidaus s a u g u m o tarnybas. Virininkai patys juokdavosi, kad pakeit antpeius tam, kad V a k a r a i ramesni bt. Atseit Taryb S j u n g a sumaino kariuomen. Mes sakyd a v o m , k a d i v a s a r a ms a t o s t o g o s , o k a l j i m o vir i n i n k a s a d j o m u m s kiek g a l s p a d t i , n e s i r j o a r t i m i e j i p r a j t o k i u s k e l i u s . 1957 m . r u g s j o p r a d i o j e p r a n e a , kad atjs s a k y m a s i Maskvos mus iveti. A t o s t o g o s baigsi.
VL TAIETASBRATSKAS

Po keli dien pirm g r u p i v e V o r k u t , n e s ten d a r b u v o lik politini l a g e r i . A n t r o s g r u p s , a p i e 100 k a l i n i , l a u k i a tolima k e l i o n I r k u t s k , taip p r a n e v i r i n i n k a s . P i r m i a u s i a n u v e M a s k v . P a s k u i pasiekme Taiet. Taieto paskirstymo punkte suskirst maesn m i s g r u p m i s ir p r a d j o v e t i p a s k i r t a s v i e t a s . M s g r u p j e d a u g u m a buvome lietuviai. Prisimenu A. Stank a u s k , K u r t i n a i t ir kt. M u s n u v e A n d i o b , netoli B r a t s k o , k r i m i n a l i n i o l a g e r i o Nr. 3 k a r c e r . K a r c e r y j e p a l a i k k e l i a s p a r a s , n u v e spec. karcer B r a t s k o b r . 208*

Bralsko bras p a g a r s j s v i s o j e Rusijoje. Dar statytas S t a l i n o l a i k a i s , v i d u r y t a i g o s , nuo B r a t s k o T a i e t o geleinkelio apie 50 k i l o m e t r . B e t o n i n i s , su b e t o n i n i u apv a l i u s t o g u , per i m t m e t r ilgio. M s a p s k a i i a v i m u , k a m e r o s plotis 5 m e t r a i , o k o r i d o r i a u s 3 4 m e t r a i . K i t a s pastatas vidaus s a u g u m o kareivi, kurie mus s a u g o s . K a m e r o j e i t i s i n i a i g u l t a i i m a a i t a y t r s t . Sutvirt i n i m u i g a l u o s e ir per v i d u r s t o r a g e l e i s , per k u r i niekaip negali atsigulti, kad nespaust. P a t a l y n s jokios, l a u k n e v e d a . P a t a l p o s d r g n o s , n u o lub v i s laik v a r va v a n d u o ir v i s laik l a p i a . iem iek tiek k r e n a , r a d i a t o r i a i truput d r u n g n i . moni p i l n a k a m e r a , n u o g a r i r d r g m s s u s i d a r o r k a s . L a n g e l i s p r i e p a t lub, m a t i n i o stiklo, n e a t i d a r o m a s , tik g a l i m a skirti, a r d i e n a , ar naktis. Susirainjimas joks neleistas. V i s a s virinink a s vidaus saugumo kareivis. Jam sakyta tokiomis s l y g o m i s aptarnauti, saugoti ir auti savo nuoira, a t s a k o m y b s j o k i o s n r a . Kai k u r i e k a l i n i a i j a u d a u g i a u k a i p m e t a i ia b n a . A p i e j ino tik T a i e t o g u l a g o ekistai. B r e m u s i l a i k dvi s a v a i t e s . P e r t laik n k a r t o n e d a v v a n d e n s a p s i p r a u s t i . G a u d a v o m e tik r y t k a r t o v a n d e n s a r b a t a i . N e i n a u , a r tie, k u r i e sdi i l g e s n l a i k , n u v e d a m i pirt, t o k i o s net k a l b o s n e b u v o girdti. Po d v i e j s a v a i i m u s i v e 307 l a g e r . Ten r a d o m e d a u g i a u politini. B a r a k a i pilni b l a k i . Nors d i d i a u s i a s a l t i s , b l a k s n e s u l a , kiek a t i l u s , j o s dar a k t y v e s n s . M e s b a r a k u s n e i n a m , r e i k a l a u j a m , k a d b l a k s bt i n a i k i n t o s , o jei ne, d e g a m b a r a k u s . V i r i n i n k a i , m a t y dami tok kalini n u s i s t a t y m , a t v e s i e r o s ir b l a k e s i d u s i n o , o m e s t laik g y v e n o m e v a l g y k l o j e . m i k o kirtimui, s u d a r b r i g a d a s ir p r a d j o v e s t i m i k o d a r b u s . Tas m i k o r u o a s p r i k l a u s B r a t s k o e l e k t r i n s t v e n k i n i u i . Kirtom s t o r i a u s i u s m a u m e d i u s , p u i s i r k i t u s Sibiro m e d i u s , k u r i e n i e k a d n e b u v o m a t m o g a u s r a n kos. N u k i r s t u s m e d i u s t r a k t o r i a i s v i l k i k a i s t r a u k v i e n viet. Tada valydavo, riuodavo pagal medienos kokyb ir k r a u d a v o d i d i u l e s r i e t u v e s . J o s s i e k d a v o k e l i s i m t u s metr i l g i o ir kelet d e i m i m e t r a u k i o . M a u m e d i a i l a b a i stori, t k s t a n i m e t . M i k o d a r b a i j o s m a r k i u t e m p u . T o l i a u nuo politini dirbo k r i m i n a l i n i a i . Nukirsto m i k o n e v e , b u v o n u m a t y t a , kai u l i e s v a n d e n i u , s t a t a n t Bratsko HES, bus lengva iplukdyti. 209*

Kart, p a r j u s i m i k o d a r b , m a n e a u k i a pas virinink. Mano b y l o j e p a m i n t a , k a d esu g e r a s medio d a r b s p e c i a l i s t a s . Todl paskiria m a n e prie s t a t y b o s d a r b . Brig a d i n i n k a s ukrainietis B o n d e r e n k a , j a u p a g y v e n s mog u s , labai g e r a s i r g a b u s m o g u s . S a u g o j o s a v o b r i g a d o s mones, g e r a i n u s i m a n s t a t y b o s ir k i t u o s e medio apdirbimo d a r b u o s e . S t a t m e labai dideles k a r e i v i n e s . 1957 1958 m. iemos B r a t s k o r u o e buvo labai a l t o s , per 50 l a i p s n i , o d a r b v i s tiek v a r y d a v o . Tokiame a l t y j e ilgai ibti n e g a l i m a . S u n k i a u s i a dengti s t o g . Dvi lentas prikali ir eini i l d y t i s . Bet n e m o k d a m a s n e p r i k a l s i , lentos l a p i o s , s u a l u s i o s led. Vin, nors ir g e r i a u s i , nekalsi, o j o s p a d a r y t o s i vielos. Bni labai l a i m i n g a s , kai greitai p a v y k s t a kalti, t a d a leidiesi emyn ir eini i l d y t i s prie k r e n a m o s s t a t i n s , k a i t u s i o s iki r a u d o n u m o . Per didel v a r g , s t o g u d e n g m . Paskui m a n e s u keliais v y r a i s p a s k y r daryti duris, l a n g u s . R a d s kreiv elektrin p j k l , s u s i t a i s i a u , b r i g a d i n i n k a s i r e i k a l a v o , kad v e s t elektr. G e r i a u s i a dirbti su kedro mediena, ji kad ir l a p i a , maiau kraiposi.

IUNOS LAGERYJE

1958 m. p a v a s a r i s , kovo p a b a i g a . V i s i , kas g y v a s , i a u r j e laukia p a v a s a r i o . Nors dar bna dideli ali, bet j a u m a t y t i s a u l ir j a u i a m a , kad a r t j a p a v a s a r i s . S i a u r s m a a s pilkas p a u k t e l i s p r a d e d a skelbti p a v a s a r i o a r t j i m , o j a m kai k a d a p r i t a r i a zyl, i l i k u s i g y v a po didij ali. Neinome, kodl nieko d a r b u s n e v a r o ir nieko i gyv e n a m o s i o s zonos neileidia. Mes p a l i k o m e nebaigt s t a t y b , kiti kitus n e b a i g t u s d a r b u s . D i a u g m s , kad nev e d a d a r b . M a i s t a s g e r e s n i s kaip kituose l a g e r i u o s e . G a u d a v o m n e b l o g o s u v i e s ir bulvi kiek nori. B l o g i a u s i a tik su v a n d e n i u , v e d a v o i toliau. Pirtis kas deimt dien, v a n d e n s g a u n i d u d u b e n i u s , kaip s u g e b i , taip p r a u s k i s . Kol su j a u i u a t v e a s t a t i n v a n d e n s , ji p a s i d a r o v i e n a s ledas, vl reikia ikapoti. Bet dl to didels bdos nebuvo, v i s i j a u m o k j o m e p r a u s t i s , s v a r b u , kad n e a l k a n i . Vien dien p r a n e v i s i e m s pasiimti d a i k t u s ir prie v a r t . Tuo laiku j a u b u v o leista turti l a g a m i n u s , pasikeitimui d r a b u i u s , p r i s i r i n k d a v o ir iaip v i s k o . S u v a r
210*

m u s prekinius v a g o n u s ir n u v e p a g r i n d i n keli B r a t s kasTaietas. L a g e r i s Nr. 307 u s i d a r , l a g e r i o p a s t a t a i ir ms neb a i g t a s t a t y b a liko s u n y k i m u i , n e s t a i g o j e niekas d a u g i a u n e g y v e n o . K a l i n i u s ive, o paskui ir lager s a u g o j u s i k a r i u o m e n isikl. Ms b u v s b r i g a d i n i n k a s B o n d e r e n k a b u v o g i r d j s , k a d t plot su p a r u o t a mediena ulies v a n d e n i u ir m e d i u s i p l u k d y s . B o n d e r e n k a g e r a i s u p r a t o , kad m i k o d a r b a m s v a d o v a v o n e p a t y r m o n s . M a u m e d i s y r a skst a n t i s m e d i s , u l i e j u s v a n d e n i u , j i s ne tik n e p a k i l s , bet ir k i t u s m e d i u s p r i s p a u s po v a n d e n i u . T e i s i n g a i j i s pas a k beproiai naikina g a m t . Kaip b u v o k a l b t a , taip ir p a d a r . U l i e j o vis m i k o m e d i a g , v i s a s r i e t u v e s , n e i v a l tvenkinio d u g n o . P a v e r t j mirtinu t v e n k i n i u . Im i r k u s m a u m e d i o ievei, s u s i d a r o n u o d i n g i t a m s i a i rudos s p a l v o s daai. 1986 m. R u s i j o s s p a u d a r a ir tel e v i z i j a rod B r a t s k o h i d r o e l e k t r i n s mirtin b a s e i n . Ms t r a u k i n y s p a j u d j o link Taieto, bet d a u g u m a inojom, kad vea iun. ekistai tai nelaik d i d e l j e p a s l a p t y j e , kaip a n k s i a u . T a m e k r a t e politini l a g e r i d a u g i a u nebuvo. Ilaipino m u s prie l a g e r i o . Ten r a d o m e didel suirut, b u v u s i o s didels m u t y n s s u enais. Keletas en u m u t a , d a u g s u e i s t . M s l a g e r neleidia, laiko prie v a r t . A t v a i a v o kelios k a r i k o s ma i n o s ir kak s u s i k r o v , tik v l i a u s u i n o j o m e , k a d n e g y v u s . T a d a m u s s u l e i d o zon. Kodl kaliniai m u k a l i n i u s ? Vieni ir kiti teisti u politik. Kam teko g y v e n t i su enais, n i e k a d a n e t u r j o r a m y b s . Gim, u a u g k a l n u o s e , b e j o k i o s c i v i l i z a c i j o s , v i s laik jie s t e n g i a s i s i l p n e s n i a m p a d a r y t i k n o r s b l o g a . ekistai, t u r d a m i tok moni element, v i s a d a j pan a u d o d a v o kirinimui, s k a l d y m u i ir v i s o k i o m s provokac i j o m s , k a d nebt k a l i n i a m s r a m y b s , e n a i l a g e r i u o se v i s laik kl v a i r i a s r i a u e s , n e s u g y v e n i m su kit t a u t y b i k a l i n i a i s . O kai a p s i s t u m d o m a , t a d a enai p r a d e d a g i n k l u o t i s . Darosi peilius, i e m u s , neasi gyv e n a m zon ir s k l e i d i a k a l b a s , kad, p r o g a i p a s i t a i k i u s , i p j a u s i v i s u s . ekistai tuo n a u d o j a s i , nes j i e m s l e n g v i a u t v a r k y t i s , kai kaliniai y r a t a r p a k i p l . Neteko girdti, k a d enai bt n u b a u s t i l a g e r i o a d m i n i s t r a c i j o s u rast peil ar metalin iem, n o r s l a g e r i o t a i s y k l s tai g r i e t a i draudia.
211*

Tai v y k o 1958 m. p a v a s a r . Kaliniai s t o v j o e i l j e prie p a r d u o t u v s . A t j keli enai b a n d j u o s n u s t u m t i ir eiti be eils. Ten b u v keli lietuviai j neleido. enai i s i t r a u k peilius ir p r a d j o j u o s pulti. Bet enai b u v o nublokti. T u o j l a g e r y j e pasklido g a n d a s , k a d enai j a u p j a u n a mones. S u j u d o v i s a s l a g e r i s , kas k n u s t v r s s t a l o k o j , p a g a l , p l y t g a l , butel p r a d j o v i s u o s e b a r a k u o s e muti enus. Kurie b u v o p r i m u t i , tuos v i s a i u m u , kurie dar s p j o pasprukti, s u o k o d r a u d i a m zon. Tik tie liko g y v i , prie kuri b o k t e l i u o s e s t o v j k a r e i v i a i neprileido prieiti. T a d a l a g e r i o ekistai s u r i n k o u m u t j l a v o n u s i r v i s u s dar l i k u s i u s g y v u s enus i v e i lagerio. e k i s t a m s n e b u v o k kaitinti, nes m u v i s a s l a g e r i s . Umut b u v o per deimt ir kelios d e i m t y s s u e i s t . Kit dien p r i v a i a v o i Irkutsko aukto r a n g o ekist tirti padt. P i r m i a u s i a a u k i a lietuvius, nuo kuri p i r m i a u s i a p r a s i d j o . Bet jie nieko n e u m u , t a i g i kalt ir nerado. D i d i a u s i a k a l t b u v o skirta Urbonui, kad s u t r a m d enus, b e s i v e r i a n i u s parduotuv. J a m teko d a u g i a u kaip m e t u s pasdti u d a r a m e kaljime. Po en isiokim d a u g i a u l a g e r i u o s e j nebdavo. Mane paskyr statybos brigad. Statybai v a d o v a v o kaliniai. S t a t y b o s v i r i n i n k u b u v o V y t a s Krikinas, ininieriumi P e t r a s Bilinkeviius, s s k a i t i n i n k a s G a i d y s ir jo p a d j j a s Brokas. Man i pirm dien V. Krikino v e i k l a nepatiko, j i s labai a r t i m a i b e n d r a v o s u l a g e r i o v a d o v y b e . Vien k a r t Krikinui ir p a s a k i a u s a v o nuomon. Po to m a n e n e t r u k u s perkl s t a l i a u s d i r b t u v e s dirbti b a l d . S t a l i a u s d i r b t u v s e d a u g g e r i a u , d a r b a s inomas, i l t o j e p a t a l p o j e . ia dirba v a i r i t a u t y b i mon s : keli m o l d a v a i , p r i k l a u s a n t y s kakokiai sektai. A d a n i a u s i a i d i r b d a v a u n a k t i n j e p a m a i n o j e . dirbtuv sus i r i n k d a v o s e k t a n t a i , s k a i t y d a v o m a l d a s , paskaitas, slpd a v o s a v o v e n t u s r a t u s . I r m a n e p r a d j o kalbinti, k a d s t o i a u j t i k j i m . A a t s i s a k i a u , nes esu k a t a l i k a s ir jokias s e k t a s stoti n e g a l v o j u . Bet j i e m s n e b u v a u prie i k a s . Po kurio laiko l a g e r i o ekistai p a j u t o , kad nakt i m i s v y k s t a sekt s u e i g o s , o j i e visi u s a v o tikjim sdi, kai kurie net po 25 m. g a v . Kart m a n e p a s i a u k l a g e r i o ,,operas" politini reikal v i r i n i n k a s , kaip k a r t u dirbant. Ms p o k a l b i s b u v o t r u m p a s , a t s a k i a u , kad man nedomu nei k o m u n i s t i n s , nei kitos sektos. A t s a k i a u , kad m a n o protviai ir tvai k a t a l i k a i ir v i s a Lietuva kata212*

lik k r a t a s . A p s i s u k s pro d u r i s i j a u , bet o p e r a s " mans ir n e g r i n o . D a r b e p a s i d a r n e r a m u , kiekvien nakt ir dien ekistai d a r y d a v o k r a t a s , i e k o d a v o s e k t a n t s p a u d o s , kuri jie taip g u d r i a i p a s l p d a v o , k a d ekistai niekados nerasdavo. Stali d a r b a i b u v o pleiami. Cecho m e i s t r a s b u v s kalinys, o d a b a r t r e m t i n y s . Mes dirbome d v i e s e su e s t u A d a m Muda, k u r i s labai g e r a i m o k j o v i s u s s t a l i a u s darbus. P r a d j o m e g a m i n t i b a l d u s , s u s i r i n k o m e iokias tokias m a i n a s . Mat nuo A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o b u v o lik p r i v e t a a m e r i k o n i k medio apdirbimo m a i n . V i s o s j o s i a r d y t o s b u v o s u m e s t o s s a n d l i u o s e , m a t y t , v i s i k a i nenaudotos.
MIINO KARSTAS

V a k a r e , p a r j i darbo, r u o m s poilsiui. moni b a r a k e d a u g , vieni skaito, kiti r a o , o kiti d a l i j a s i g y v e n i m o s p d i a i s . J u o z a s Gurius a u k i a m a n e : T a v s ieko cecho m e i s t r a s , y r a k a k a s s v a r b a u s . L a i s v a s i s m e i s t r a s sako, k a d reikia g r e i t a i p a d a r y t i k a r s t . ada duoti ieigin, k a d a norsiu. Pasirodo, mir 385/4 l a g e r i o v i r i n i n k a s M i i n a s . J u o z a s s a k o : J i s buvo a u k t a s , r e i k s d v i e j metr k a r s t o , n e s s u r i e s t o n e p r i i m s pekl. M e i s t r a s man liepia pasiimti vien p a d j j . Tai ig i r d s ant virutini g u l t g u l j s j a u p a g y v e n s l a t v i s , p a v a r d s n e p r i s i m e n u , p a t s p a s i s i l padti. S a k a u gerai", nes buvau pastebjs, kad jis gerai staliaus darb dirba, labai t y l u s m o g u s , sdi nuo 1945 m. Cecho meistr a s p a d u o d a r a k t u s nuo dirbtuvi ir s a n d l i o . Priirtojai m u s n u v e d a d a r b o zon. Naktis l a b a i a l t a , m e s s k u b a m d i r b t u v e s . Lentas p e r l e i d i a m per m a i n a s , greitai s u k a l a m k a r s t . K a r s t p a d a r o m e kaip reikia, v a r i a i n u o b l i a v lentas, s k i e d r a s , kaip v i s a d a , s u d e d a m k a r s t . M a n o p a d j j a s l a t v i s pam, i k a r s t o s k i e d r a s ivert, k a r s t apvert. P a s i m s s a u j vini, p r a d j o k a r s t o d u g n kalti. S u k a l v i s a s , g a l a i ilindo v i d . T a d a sudjo i m e s t a s s k i e d r a s . T a i s y d a m a s s k i e d r a s , s a k o : Nors j a u mirs, bet s v o l o i u s " t e g u l nors n e g y v a s guli ant vini. L a t v i s s a k o p r i s i p a i n s i s v i e n a s taip p a d a r s , jei u i u p s ekistai. B a i g d a r b , u r a k i n o m e dirbtuves, atj o m e prie v a r t , k a d leist g y v e n a m zon, n e s dar 213*

n a k t i s . V a c h t o j e " r a d o m e reimo v i r i n i n k , kalini vadinam k a m b a l a " , nes e k i s t a s su viena akim, Miino d r a u g a s . Reimo v i r i n i n k a s k l a u s i a , a r p a d a r m , s a k a u taip". Bgit d a b a r m i e g o t i " , p a s a k v i r i n i n k a s . Parj s a t i d a v i a u r a k t u s J. Guriui ir p a s a k i a u , kas yra k a r s t e , kai kels m a i n , k a d niekas n e m a t y t . J u o z a s b u v o patikimas m o g u s , L i e t u v o s laik k a r i u o m e n s virila. Guri s d j o t r y s broliai: J u o z a s , T e o f i l i u s ir Jonas, v i s i teisti mirties b a u s m e , bet p a s k i a u p a k e i s t a 25 m. iuo laiku g y v a s tebra Teofilius, g y v e n a prie Kauno, D o m e i k a v o s k y j e . D a u g met ekistai L i e t u v o j e jo n e r e g i s t r a v o ir n e d a v paso. Miin T a i e t o l a g e r i kaliniai v a d i n d a v o b u l d o g u " . Tai S t a l i n o laik s a d i s t a s . Miino v a d o v a u j a m a m e lager y j e s i a u t d i z e n t e r i j a , o kaliniai taip b u v o nusilp, k a d n e g a l j o paeiti. M i i n a s p r i r i d a v o kalin u k o j o s ir su j a u i u v i l k d a v o d a r b o zon. Taip b u v o ir m i n t a m latviui. J i s j a u n e g a l j o paeiti, t a d a Miinas, u n r s kilp ant k o j , n u v i l k o d a r b o zon. D a r b o z o n o j e k a k o k s vokietis, b u v s b e l a i s v i s , p r i t r y n medio a n g l i e s s u pu s p y g l i a i s ir, su duona s u m i n k s , j a m d a v v a l g y t i . Po to p r a d j o gerti jo s v e i k a t a , taip liko g y v a s . Kai Miin p a l a i d o j o ant prikalt vini, ms n e r v a i a t s l g o , nes jei bt rad, t i k r i a u s i a i bt pasodin karcer. L a t v i s sako, k a d net ant d i o s " l e n g v i a u nors ir n e g y v a s , bet ant vini p a g u l d y t a s u moni kanias. Miinas, b u v s 385/4 l a g e r i o v i r i n i n k a s , nes po 1956 m. k o m i s i j o s T a i e t o k r a t e b u v o lik tik du politini kalini l a g e r i a i 385/19 ir 385/4. Miino mona dirbusi 4-ame l a g e r y j e g y d y t o j a . L a g e r i l i g o n i n s e danai dirbo kaliniai g y d y t o j a i ar b u v m e d i c i n o s s t u d e n t a i . Miino mona b u v o labai s i m p a t i n g a ir daili moteris, o p a t s M i i n a s labai i a u r u s , tikras b u l d o g a s " . L a g e r i o l i g o n i n j e sanit a r u dirbo u k r a i n i e t i s S t e p a n a s , su kuriuo Miino mona s u s i d r a u g a v o . Kai j d r a u g y s t p a a i k j o l a g e r i o ekist a m s , S t e p a n perkl kit l a g e r . Po k o m i s i j o s S t e p a n u i s u m a i n o b a u s m ir su kitais k a l i n i a i s g r i n o vl 4- l a g e r . S t e p a n a s , t u r d a m a s m a b a u s m , pateko dirbti u zonos. Ryt, v e d a n t d a r b , l a g e r i o v i r i n i n k a s Mi i n a s p a m a t e i n a n t pro v a r t u s S t e p a n . S u r i k o : Vl tu i a ! " ir n u g r i u v o . Kol a t s k u b j o mdicinos p a g a l b a , Mi i n a s j a u b u v o a t a l s , j itiko i n f a r k t a s .

214*

KALDOS KARCERYJE
Po kiek laiko man p r a n e a , kad a perkeltas lentp j v s b r i g a d . V a k a r e pereinu tos b r i g a d o s b a r a k , ten r a n d u d a u g i a u lietuvi. D a r b a i v i s u r s u n k u s , n o r m o s didiuls, ir dar v i s didina. D a u g u m a i k o m i s i j a s u m a i n o b a u s m e s ir buvo duodami uskaitai (dvi dienos u v i e n ) . M u m s , su 25 m. b a u s m m i s , kai dar lik apie 20 met, uskait nra. Darb pasirenku prie medi ridenimo. D a r b a s s u n k u s ir p a v o j i n g a s , bet ten dirba v i s i lietuviai: J o n a s Kaionis, J o n a s Budnikas, A n t a n a s K a z a k e v i i u s , B r o n i u s V i l k a i t i s , B e n i u i s ir V a c y s K r i l a v i i u s paskirtas b r i g a d i n i n k u . J e i g u g e r a i d a r b i n i n k a i s u t a r i a , nra per d a u g s u n k u , bet reikia v i s k g e r a i p a r u o t i . P r a d j u s dirbti, m a n labai patiko, net g e r i a u kaip s t a l i a u s ceche oras v a r u s , laisvo laiko d a u g i a u . T u o j a u a t i d a r m e s a v o p r a m o n prad j o m e d a r y t i dutes ir p a r d a v i n t i l a i s v i e s i e m s u cukr, a r b a t . Dutes u b a i g i a u k r a i n o s s p e c i a l i s t a i , a p l i p d o d a y t a i s i a u d e l i a i s . Medi p r i r a i t ant e s t a k a d o s , turime laiko. Kol i p j a u n a , mes d a r b u o j a m s su s a v o u s a k y m a i s . S t a l i a u s r a n k i u s e i d a m a s pasimiau, nes v i s u s buvau pats pasidars. D i r b d a m a s s t a l i a u s dirbtuvse, t u r j a u u s i d i r b s ieigini dien, m a n j a s a d j o atiduoti, k a d a p a n o r s i u . B e to, v i e n a i e i g i n b u v o a d t a u M i i n o k a r s t o padirbim. N a r i a d i k u i " s a k a u , k a d a a g a u s i u s a v o udirbtas i e i g i n e s , v i s a d a t e , o n e d u o d a t . B e l a u k i a n t a t j o ir v e n t o s Kaldos. P a s a k i a u m e i s t r u i , k a d yra m a n o ieigini ir a j a s p a s i i m s i u per Kald v e n t e s , nes v i s o p a s a u l i o k a t a l i k a i K a l d a s v e n i a . Pirm dien Kald neinu d a r b . J a u p r i e pietus a u k i a m a n e reimo vir i n i n k a s k a m b a l a " ir k l a u s i a , kodl n j a u d a r b . S a k a u , kad turiu u s i d i r b s kelias i e i g i n e s , tai vien p a s i m i a u . Reimo v i r i n i n k a s r a o raport ir s a k o : Mes tau p r i d s i m dar dvi i e i g i n e s . Ir tai t r y s p a r o s karcerio, kia p a s i r a y t i , k a d sup r a t a u . A a t s a k a u , k a d s u p r a n t u j a u nuo 1940-j met, o d a b a r j s p a s i r a y k i t e . Nuveda karcer. Nra labai b l o g a i , a p t a r n a u j a p a t y s kaliniai, p r o g a i p a s i t a i k i u s , paduoda duonos g a b a l l . P o g e r o s v a l a n d o s a t v e d a Jon Kadion. Ir tas a t s i s a k eiti darb per Kaldas. D v i e s e s m a g i a u , p a s i m e l d u g y v u s ir mirusius, v. K a l d a s laimingai praleidome karceryje.

215

Po t r i j par i karcerio p a l e i d i a . P a r j b a r a k su Jonu Kadioniu, n u s i p r a u s i a m , p a v a l g o m ir j u o k a u jam. Sakau: Tu v a l s t y b e i t r i s p a r a s s k o l i n g a s likai, a tai nors u s i d i r b s buvau... N e s p j o m e v i e n a s i kito g r a i a i p a s i a i p y t i , vl m a n e a u k i a pas v i r i n i n k u s . Sako, k a d a specialiai n j s d a r b , k a d m a n e pasodint karcer, kad bt d a u g i a u t r i u k m o . A t s a k a u , kad neinau, ko j u m s reikia.

BAIKALAS"

Kit dien n u j s d a r b , i ukrainieio P a v l o suinau, kad per K a l d a s , kai b u v o m e k a r c e r y j e , V a k a r rad i j a s p r a n e , k a d mudu s u Kadioniu K a l d a s v e n i a m e su l a i s v u p a s a u l i u . Mat tuo laiku Irkutsko k r a t e v e i k k a k o k i a B a i k a l o " stotis. B a i k a l a s " p e r d u o d a v i s a s inias V a k a r u s , o i ten V a k a r r a d i j a s v i s k labai s m u l k i a i s k e l b i a . Eina didels k r a t o s , a t v y k s i M a s k v o s s p e c i a l u s d a l i n y s ieko B a i k a l o " stoties. V i s u s laisvuos i u s a u k i a , a d a p r e m i j a s , kas p a d s s u r a s t i . T a stotis labai s m u l k i a i p a s a k o j a apie l a g e r i o g y v e n i m : kiek kalini p a g a l t a u t y b e s , kurie kaliniai p a t a i k a u j a e k i s t a m s . P a v l o sako, k a d a u k ir j, bet j i s nieko n e i n o j s . Klaus i n j o , g a l a, Peiulaitis, kaip t u r j s ry s u V a k a r v a l g y b a , ir d a b a r tuo n a u d o j u o s i . P a v l o m a n e p e r s p j o , kad biau a t s a r g u s . Kart d a r b o z o n o j e m s emin, kuri buvo r e n g t a p a s i i l d y m u i , s u v i r s t a b r y s k a r e i v i . P a t s reimo virininkas daro s m u l k i k r a t , s u r e n k a ms d a r o m a s dutes, v i s u s m a n o r a n k i u s s u l a g a m i n u . P a l i e k a tiktai k a b l , su kuriuo r i t a m medius. S i l a u ir kabl. Po d a r b o a u k i a a b u su J. Kadioniu pas l a g e r i o vir i n i n k . Bet nieko n e i a i k i n a . P o k o m i s i j o s kai k u r i e m s p o l i t i n i a m s s u m a i n a b a u s mes, kitiems likusi b a u s m s dal leidia atbti u lagerio. J i e net g a l j o a t s i k v i e s t i s a v o e i m a s ir k a r t u g y v e n t i , bet turi p r i k l a u s y t i l a g e r i u i ir j a m e dirbti. K a l i n i a m s b u v o d u o d a m o s u s k a i t o s , diena u dien ar dvi, p a g a l d a r b o s u n k u m . Kai kurie, s t e n g d a m i e s i g r e i i a u ieiti, dirbo s u n k i a u s i u s d a r b u s , p r a r a d o s v e i k a t , k a d tik g r e i i a u itrkt.

216*

L a g e r i o ekist v a d o v y b p a d a r v i s o l a g e r i o kalini s u s i r i n k i m ir p r a n e , k a d v i s i duoti u s k a i t y m a i n u s t o j a g a l i o s . Kiek kas turi b a u s m s , turi atbti pilnai, o k u r i e b u v o ileisti g y v e n t i u l a g e r i o rib, g r i n a m i l a g e r . Nepaisant, k a d kai k u r i e j a u b u v o a t s i k v i e t s a v o eimas. O tie, kurie j a u buvo k o m i s i j o s paleisti ir g r o s a v o k r a t , danai b d a v o vl a p s k u n d i a m i . Tai d a n i a u s i a i b u v o taikoma P a b a l t i j o k r a t a m s , o y p a l i e t u v i a m s . T a d a s a u g u m a s t asmen s u i m a , g r i n a l a g e r atbti likusi bausm, paskelbiant, kad komisijos paleidimo teismas n e g a l i o j a . D a u g i a u s i a g r i n o tuos, kurie b u v o teisti osoba t r o j k o s " . Taip po k o m i s i j o s p a l e i d i m o b u v o g r i n t a s su 25 m. b a u s m e M e i s l o v a s K y b a r t a s , k u r i s pirm a s i s i g r i n t P e r m o s l a g e r y j e mir. Kas b u v o kom i s i j o s p a l e i s t i ir n e g r o s a v o k r a t , t niekas ne s k u n d ir t n e g r i n o . L a i s v i d a r b u o t o j a i , a t j l a g e r , p a s a k o j a , k a d pas j u o s eina didiuls k r a t o s . S p e c i a l s ekist daliniai daro k r a t a s , lupa g r i n d i s , kai kur net k r o s n i s i g r i a u n a , i e k o s i s t u v o , k u r i s p e r d u o d a v i s a s io k r a t o inias, o s v a r b i a u s i a , v i s k apie l a g e r i o g y v e n i m . A t s k r i d net keli lktuvai, L i e t u v o j e v a d i n a m i k u k u r z n i n k a i s , su lokatoriais valgo vis krat. Vakar radijas rus kalba d u o d a be p e r s t o j o labai t e i s i n g a s inias. Kiekvien dien e k i s t a i daro k r a t a s , tik nesako, ko ieko. Nors l a g e r y j e s e r g a m a dizenterija, vestas karantinas ir paaliniams j i m a s d r a u d i a m a s , bet to niekas nepaiso. Kai kuri kalini b k l labai b l o g a , g e r v a i s t n e d u o d a . Kaliniai d a n a i taip n u s i l p s t a , k a d n e g a l i pasikelti. I lietuvi sunk i a u s i a i sirgo A l f o n s a s Gaidys, b u v s V a r n o s k r a t o part i z a n a s . V i s tautiei p a s t a n g o m i s pasveiko. G r u s j a m neleido g y v e n t i Lietuvoje, t a d a p s i g y v e n o K a l i n i n g r a d o s r i t y j e , Gusevo mieste. ekist d a l i n y s n e a p l e n k ir l a g e r i o . I lktuvo b u v o n u s t a t y t a , k a d inias p e r d u o d a i l a g e r i o g y v e n a m o s i o s zonos. V e r i a v i s l a g e r a u k t y n k o j o m i s , net virinink k a b i n e t u s . L a u o g r i n d i s , sienas, spintas. D a r y d a m i toki s m u l k i k r a t , bibliotekos k n y g o s e r a d o s e n , i a r d y t r a d i j o a p a r a t . Bibliotekos v e d j s u m i r k a k u r ive. Nustat, k a d tuo a p a r a t u b u v o p e r d u o d a m o s inios. Apar a t o d a l y s b u v o s u n a i k i n t o s . Bibliotekos v e d j a s b u v o m a s k v i e t i s r a d i j o technikas, k u r i s s u g e b j o i seno apar a t o p a s i d a r y t i s i s t u v . Per t a r d y m j i s v i s k p a n e i g ,

217*

o ekistai r o d y m o neturjo. N u v e M a s k v o s k a l j i m , apie m e t u s j t a r d . N e s u d a r bylos, a t v e Mordov i j o s l a g e r , kur vl teko susitikti.


MORDOVIJ

1960 m. kovo mn. v i e a i paskelb, k a d 385/19 ir 385/4 l a g e r i a i p a n a i k i n a m i , o k a l i n i u s v e M o r d o v i j o s lager i u s . Toks v i e a s ekist p a s k e l b i m a s b u v o s t a i g m e n a , a n k s i a u niekuomet n e s a k y d a v o , kur v e a . 385/19 l a g e r i s b u v o g e r a i r e n g t a s . B u v o p a s t a t y t i dideli medio apdirbimo cechai, p a g a l V a k a r t e c h n o l o g i j v i s k a s mechanizuota, r e n g i m a i g a u t i i V o k i e t i j o s , e k o s l o v a k i j o s , o j u o s m o n t a v o t r y s lietuviai elektrikai: Kraponas, P e t r a s Paltarokas ir Zigmas Laugalaitis. Statybai vadovavo Vytas Krikinas, v y r i a u s i a s i s ininierius l a i s v a s L a t v i j o s y d a s , kurio p a v a r d s n e p r i s i m e n u . P r i e m u s i v e a n t , s u t i k a u Albin Morkevii, kur kai k a d a a t v e s d a v o i 4-ojo lag e r i o 19-t dirbti. M u d v i e j s a n t y k i a i b u v o alti, n e s a inojau, kad j i s buvs Pakuonio stribas, ir nesileisd a v a u su j u o k a l b a s . S u s i t i k s v a l g y k l o j e sako, k a d tuoj a u b s i s l a i s v a s , o m a n l a i s v s nematyti. Ir v i s a d a su tokia ironija, l y g a l a i s v s n e v e r t a s . A j a m a t s a k a u : Tai kur v a i u o s i i j s l a i s v ? P a k u o n y j e strib j a u nra. A. Morkeviius, n e b a i g s b a l a n d o s " v a l g y t i , pakilo ir ijo. D a u g i a u jo neteko sutikti, nors, g r i l a g e r i , a b u g y v e n o m e K a u n o mieste. Kiek turiu ini, A l b i n a s M o r k e v i i u s ir r a y t o j a s V y t a u t a s P e t k e v i i u s buvo b j a u rs Pakuonio stribai. I v e politinius k a l i n i u s , iunos 385/19 lager atv e k r i m i n a l i n i u s . Kiek t u r j o m ini, k r i m i n a l i n i a i kaliniai p r a l o ir s u d e g i n o ne tik r e n g i m u s , bet ir v i s l a g e r . J i e m s b u v o taip s k i e p y t a , k a d kas f a i s t , v i s k naikinti. Politinius k a l i n i u s ekistai ir v i s a t a m s i o j i Rus i j o s v i s u o m e n laik f a i s t a i s . O, be to, v i s u r ekistai v a r p r o p a g a n d , kad T a r y b S j u n g o j e politini kalini nra, tiktai kai kur laikomi f a i z m o likuiai. 1960 m. kovo mnes v i s u s s u g r d o p r e k i n i u s v a g o n u s iunos s t o t y j e ir p a j u d j o m e link Taieto. A t s k y r tuos, kurie t u r j o usienio pilietyb kinus, k o r j i e i u s , iranieius ir kitus. Kelion, l y g i n a n t su kitomis, b u v o d a u g l e n g v e s n . Vien kart per par d u o d a v o s r i u b o s , dau218*

giau gaudavome vandens. O svarbiausia tikrindami jau n e m u d a v o . M o r d o v i j o s l a g e r i u s p a s i e k m e kovo pabaig o j e , p r a d i o j e p a v a s a r i o . I toki dideli ali itrkti m u m s buvo didiulis m a l o n u m a s . M o r d o v i j o j e politini l a g e r i b u v o k e l e t a s 3 8 5 / 7 , 11, 17, 4 ir 10 s p e c l a g e r i s p a v o j i n g a m elementui. I ms s s t a t o d a u g u m a pateko 385/11 J a v o s l a g e r . Tuo laiku M o r d o v i j o s l a g e r i a i j a u n e b u v o u d a r i , kaip anksiau. J a u g a l j o a t v a i u o t i n a m i k i a i p a s i m a t y m , leido siuntinius, galima buvo rayti laikus. A t v e t u o j a u p r a d j o skirstyti d a r b u s . A u s i r a i a u remonto b r i g a d , kuri taiso l a g e r i o d r a u d i a m j zon. S t e n g i u o s i d a u g i a u pabti g r y n a m e ore. Taip p r a d i r b u s a v a i t , a u k i a l a g e r i o v i r i n i n k a s , sako, k a d n e s a v o viet o j e dirbu. R y t o j kad biau stali b r i g a d o j e . Nieko nep a d a r y s i , m a n o poilsis b a i g s i . L a g e r y j e d a u g lietuvi, r a n d u dar i l a i s v s p a s t a m Klemens irv, k u r i s b u v o s u L u k a d e s a n t a i s imesti i V a k a r . P a s i d a l i j a m s p d i a i s . K. i r v y s p a i m t a s s u n k i a i s u e i s t a s , kelios k u l k o s p e r j o per v i d u r i u s . Matyt, g e r a s c h i r u r g a s g e r a i p a d a r o p e r a c i j , ir liko g y v a s . K. i r v y s man pasak, kad iame l a g e r y j e buvo mano gerai pastamas A l g i s e r m u k n i s - i l v i n a s , bet p r i e p a t m a n o a t v e i m j i v e . J i s n u l e i s t a s mirties b a u s m e ir b u v o laikomas s l a p t u o s e mirtinink l a g e r i u o s e . A l g i s e r m u k n i s pasaks, k a d tie l a g e r i a i y r a piet U r a l e . Kaliniai net p a r o d 385/11 l a g e r i o b r i g a d o s lentoje A l g i o n u o t r a u k s u brig a d a . Tautieiai p a s a k o j o , k a d i a m e l a g e r y j e j i s i b u v s 6 mn. Kokiam tikslui b u v o a t v e t a s , niekas neinojo. A l g i s k a l i n i a m s buvo s a k s : Jei kas s u t i k s i t e Povil Peiulait, p a s a k y k i t e , kad mirtinink l a g e r y j e yra j a m inom asmen, taip pat usienio piliei." A l g i s e r m u k n i s 1944 m. s t o j o p a r t i z a n g r e t a s , o k a d a j sum, neturiu ini. A j dar p a l i k a u l a i s v j e . M o r d o v i j o s l a g e r i u o s e s m a r k i a i v e i k b o l e v i k i n kalini p e r a u k l j i m o s i s t e m a . S u d a r y t i briai, k i e k v i e n a m briui paskirtas v a i r a u s r a n g o ekistas, v a d i n a m a s brio v i r i n i n k a s . K a l i n y s v i s a i s r e i k a l a i s turi kreiptis s a v o brio v i r i n i n k , i s r a o ant kalinio p a r e i k i m o rezoliuc i j , tik t a d a turi teis kreiptis a u k i a u . Kiekvien ketvirtadien s k a i t o m o s politins p a s k a i t o s : m a r k s i z m a s - l e n i n i z m a s ir t a r y b i n i s r o j u s . K l a u s y t i s labai n u s i b o s t a , bet turi sdti kelias v a l a n d a s . Brio v i r i n i n k a s u m a i a u si n e p a k l u s n u m turi teis nuimti skirtas l e n g v a t a s . Nuo 219*

1S60 m. politini kalini g y v e n i m labai s u v a r . A p r i b o j o laik r a y m , b u v o l e i d i a m a g a u t i tik vien siuntin per metus, jei neturi p r a a n g , ir vien b a n d e r o l per p u s met. G a l j o m e r a y t i tik du l a i k u s per m e t u s ir tai, jei nebsi s k s t a s brio v i r i n i n k u i , k a d t a u nusibodo j o p a s k a i t o s apie tarybin r o j . P a s i m a t y m a s s u a r t i m a i s i a i s kart per m e t u s . D i d i a b a u s m i a m s , k u r i e teisti 25 m., b a u s m g a l i sumainti tik K a r i n i s t r i b u n o l a s . Teismui kalin p r i s t a t o t a m tikros k o m i s i j o s . Pirmoji l a g e r i o k o m i s i j a . S u s i r e n k a v i s a l a g e r i o v a d o v y b , kalinio brio v i r i n i n k a s kalin apibdina, kaip j i s elgiasi, kaip dirba, kokius turi d r a u g u s l a g e r y j e , kokia jo p a i r a t a r y b i n roj ir t.t. K a l i n y s stovi prie dur ir turi a t s a k i n t i k l a u s i m u s . Jei s u g e b i a t s a k y t i v i s u s k l a u s i m u s , tada to brio v i r i n i n k a s kaliniui p r a n e a , k a d i k o m i s i j a praleido. Lauki v a d i n a m o s i o s s t e b j i m o k o m i s i j o s . i k o m i s i j j a u bna suv a i a v d a u g i a u seni ekistai, i j p e n s i j , kurie vl i n a u j o s u l a g e r i o v a d o v y b e k a m a n t i n j a v i s o k i a i s bdais. i k o m i s i j a g a l i neprileisti prie teismo. U t e n k a vieno odio. P a l i k t a s kitiems m e t a m s , vl lauki tos p a i o s k o m i s i j o s . Jei kalin k o m i s i j o s praleido, lauki t e i s m o . T e i s m a s b n a k a r t ar du k a r t u s per m e t u s . M o r d o v i j o j e teismai b d a v o tik P r i e v o l g i o k r a t o Karinio tribunolo. T e i s i a m o j o likimas j a u bna n u s p r s t a s a t s k i r a m e posd y j e , o ia v y k s t a tik t e i s m o s p e k t a k l i s . V i e n kit paleidia, kai k u r i e m s s u m a i n a b a u s m iki 15 m., o k i t u s p a l i e k a dar m e t a m s p e r s i a u k l j i m u i . Po met vl t o s paios c e r e m o n i j o s . Tai t s i a s i met m e t a i s . Gali p a l e i s t i , bet g a l i i r nepaleisti. P a g a l n a u j kodeks T a r y b S j u n g o j e d i d i a u s i a b a u s m tik 15 m. Su a n k s i a u t e i s t a i s 2 5 m e t a m s v y k s t a e k s p e r i m e n t i n i s aidimas, kaip politinius n u t e i s t u o s i u s perauklti t a r y b i n e d v a s i a . Didiabausmiai teismo ceremonij r e a g u o j a vairiai, d a n i a u s i a i a l t a i , kas turi k a n t r y b s , r a o p a r e i k i m u s , kad perirt b y l . P r i s t a t y s teismui g e r a i , n e p r i s t a t y s irgi g e r a i . G e r i a u s i a i laikosi lietuviai, n e s i s t e n g i a niekur d a l y v a u t i ir e k i s t a m s p a t a i k a u t i . Gerai laiksi ir estai, bet tik s a v o tarpe, p a a l i n i nesileido. E s t i j o s s a u g u m a s s a v o t a u t i e i u s i r j o labai p a l a n k i a i . Jei atv y k d a v o kokia k o m i s i j a i Talino, v i s a d a s u s i t i k d a v o s u s a v o tautieiais, s a k y d a v o ms t a u t a , m s r e i k a l a i , m e s s p r s i m e p a t y s " . I Lietuvos ir L a t v i j o s s a u g u m o p u s s to nebuvo. Jei a t v a i u o d a v o KGB p a r e i g n a i i V i l n i a u s
220*

p a t i k r i n t i , kaip dar k v p u o j a m e " , n i e k a d a atviro pokalbio nebuvo. Nors l a n k y d a v o s i g a n d a n a i : p a p u l k i n i n k i s J u l i u s e s n a v i i u s , m a j o r a s T r a k i m a s . Kapitonas Butrimas net g y v e n o prie l a g e r i o . L a g e r i o ekistai b u v o visoki p a i r . Tie, kurie b u v o perkelti v i d a u s s a u g u m i k a r i u o m e n s p a g a l 1957 m. s u m a i n i m , tie i r j o v i s a i kitaip. Man teko sutikti 385/11 l a g e r y j e brio v i r i n i n k m a j o r L a g a n i n , k u r i s b u v o ia perkeltas i a r m i j o s . L a g a n i n a s s a k y d a v o , k a d k a r i u o m e n s s u m a i n i m a s y r a tik p a s a u l i o a p g a v y s t , nes v i d a u s s a u g u m a s v i s komunizm laiko. B d a m i L a g a nino b r y j e , kelis k a r t u s b u v o m e p r i s t a t y t i teismui, kad s u m a i n t b a u s m e s . Kart m a j o r a s L a g a n i n a s , m a n e pas i a u k s s a v o k a b i n e t , sako, kad p r i s t a t y s i s teismui, bet p a t s n e b s i s . M a n o es s u n k u s p o k a r i n i s nusikaltimas, v i l t i e s m a a i . Teismui m a n e p r i s t a t 1968 m., bet teismas atsisak sumainti bausm. ekistai, po k a r o b u v L i e t u v o j e ir k o v o j su partizan a i s , l i e t u v i a m s b u v o labai b j a u r s , toks b u v o k a p i t o n a s S u k o v a s , P a m i n a s ir kiti. Nesikreipk jokiu reikalu. Kelet met m a n teko bti Sukovo b r y j e . Nors stengdavausi jo i arti n e m a t y t i , bet v i s a d a u k l i d a v a u . T bri vir i n i n k n e a p y k a n t i n o j o 385/11 l a g e r i o v i r i n i n k a s pap u l k i n i n k i s Pipkinas, taip pat atkeltas i k a r i u o m e n s , ir e l g s i v i s a i kitaip. T a i a u ia tik vienetai ekistai m o n i k u v e i d u i d a u g e l i o . Mordovijos lageriuose darbai buvo lengvesni negu i a u r j e . D a u g u m a dirbo stali dirbtuvse, r u o d a v o stat y b i n m e d i a g , o su m a e s n m i s b a u s m m i s prie stat y b o s u zonos rib. Mordovijos lageriuose buvo nemaai buvusi Berijos KGB d a r b u o t o j . D a u g u m a B e r i j o s talkinink b u v o yd kilms. Po A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o yd pilieiai t u r j o d i d e l e s teises, niekas n e g a l j o j p a v a d i n t i t i e s i o g ydu. Kai B e r i j a r e t a v o ir a p k a l t i n o b o l e v i z m o i d a v i m u , k a r t u su juo s u m ir didel dal v i d a u s s a u g u m o KGB d a r b u o t o j , k u r i u o s kaltino t a l k i n i n k a u j a n t B e r i j a i . Per j r a n k a s p e r j o t k s t a n i a i p a r t i j o s v a i r a u s r a n g o tarn a u t o j , kuri didel d a l i s n e g r o . B d a m i k a r t u lageriuose, kai k s u i n o j o m e apie to laiko K r e m l i a u s iaurum u s , nors v i s a tai b u v o laikoma d i d e l j e p a s l a p t y j e . Bet kai kurie t a l k i n i n k a i l a g e r y j e t a r p s a v s labai n e s u g y v e no, vieni kitus niekino ir i s i p a s a k o d a v o .
221*

A n k s i a u l a g e r i o ekistai b u v o p a v a l d s d a b a r sdint i e m s b e r i j i e i a m s , o d a b a r ie nuteisti, d a n i a u s i a i po 25 m. Bet j a r t i m i e j i tebra M a s k v o j e , a u k t o s e vietose. Todl l a g e r i o v a l d i a j i e m s d a u g i a u n u o l a i d i a u d a v o . 385/11 l a g e r i o v i r i n i n k a s P i p k i n a s s a k y d a v o g e r i a u toliau nuo j . " J i e m s b u v o duodami l e n g v e s n i d a r b a i s a n d l i n i n k a i s , s s k a i t i n i n k a i s , s a r g a i s ir kt. B u v o leidiama g a u t i s i u n t i n i u s ir lankyti. L a g e r i o v a l d i a pasiprieinti b i j o d a v o , s a k y d a v o , kad tie, kurie a t v a i u o j a lankyti, yra j v i r i n i n k a i . B e r i j i e i u s v i s a d a p r i s t a t y d a v o teismui, o K a r i n i s trib u n o l a s v i s a d a b a u s m s u m a i n d a v o a r b a v i s a i paleisdavo.
PRIEPUOLIS

M o r d o v i j o j e , 385/11 l a g e r y j e , dirbau b a l d u s . U s a k y m a i b d a v o vietini virinink ir M a s k v o s ekist, su didiule kontrole, k a d n e p a d a r y t u m kok b a l d be v i r i n i n k o inios. O mes, inoma, s t e n g m s kok bald p a d a r y t i ir be usakymo. Laisvai dirbantys l a g e r y j e praydavo, o mums, s v a r b i a u s i a , turti platesn r y s u m e d i k a i s s u k i t a i s l a i s v a i s i a i s . L a i s v a s i s cecho v i r i n i n k a s S a b a k i n a s u tai m u m s nieko n e s a k y d a v o , dar p a d d a v o , nes ir j a m v i s k o reikia. Taip m e s g i j o m e didesn p a s i t i k j i m t a r p l a i s v j ir d a r b u o t o j . Dirbome dviese, a ir S a v i c k a s , o v l i a u primm Kazimier Sutk nuo R a u d o n d v a r i o . Bald us a k y m o cechas b u v o nedidelis, nes trko g e r s t a k l i . B a l d u s d a r y d a v o m e labai g r a i u s , p a g a l suomi k a t a l o g u s , f a n e r u o t u s A l b a n r i e u t u . Kai kurie l a g e r i o ekistai p r a d j o b a l d a i s spekuliuoti. Net 385/11 l a g e r i o reimo virinink K a t a n o v , k u r i s b u v o d i d i a u s i a s s p e k u l i a n tas, u tai atleido i t a r n y b o s . I v y k u s estui A . Mudai, m a n e p a s k y r d a r y t i b a l d a b l o n u s masinei g a m y b a i . Tai s u i n o j s 6-ojo brio vir i n i n k a s S u k o v a s k a t e g o r i k a i prieinosi, s a k y d a m a s , kad ia s u s i r i n k s v i s i L i e t u v o s n a c i o n a l i s t a i . J i s labai lietuvi nekent. S u k o v a s b u v o L i e t u v o s g a r n i z o n o ek i s t a s ir p a r t i z a n k r i k t y t a s " . Kart p a r j s i darbo, p a j u t a u didel s k a u s m dein i a j a m e one. K r e i p i a u s i g y d y t o j , d a v tablei, ir v i s k a s . Per v i s nakt n e i n a u n k daryti, o medikai nedirba. Dedu k o m p r e s u s , t u o k a r t l y g ir g e r i a u , bet vl t u o j didelis s k a u s m a s . S u l a u k s ryto, vl einu pas gy222*

dytojus. Prie ligonins ambulatorijos sutinku gydytoj Rudakov, p a s a k a u kas atsitik. Patikrinusi sako, kad m u s apendicitas, reikia skubios operacijos. G y d y t o j o s v y r a s buvo garnizono virininkas, t u o j a u duoda m a i n , s a r g y b a ir n u v e a m a n e c e n t r i n k a l i n i l i g o n i n 385/4. P a d a r o v i s u s tyrimus, reikia daryti operacij. Bet c h i r u r g a s Z a b o r o v s k i s i k v i e s t a s M a s k v . J o v i e t o j tik p r a k t i k a n t a i i r tos l i g o n i n s v i r i n i n k L a t v i j o s yd. A t j u s i pirmiausia klausia, u k teistas, s a k a u pokarinis. T u o j a u p r a d j o r u o t i o p e r a c i j a i . N u s k a u s m i n o tik t viet i r p r a d e d a m s i n t i " . I k a r t o d a r b u v o p a k e n i a m a , bet j a u v a l a n d a kita, kai a p l i n k u i s u s t o j p o p i l v n a r o . M a n p r a d j o a k y s i s k a u s m o v i r okti. Po poros valand msinjimo usiuvo ir p a g u l d palat. Duoda g e r t i v a i s t k i e k v i e n dien i r v i s k l a u s i n j a a r g e r i a u . M a n s k a u d a v i s p i l v , o k u r i t i k r j s k a u d a , ir p a t s n e i n a u . A t e i n a ten d i r b a n t i s k a l i n y s J o n a s B u d n i n k a s m a n s l a n k y t i ir s a k o : B l o g a i , P o v i l a i , t a u nieko n e d a r , p a i r j o ir us i u v o . Gali bti v y s . M a n n i e k a s nieko n e s a k o , tiktai p o d v i e j s a v a i i ir a o t pat l a g e r . Kit dien a u k i a m a n e g y d y t o j a Rudakova, kuri v a d i n d a v o m kalini motina. Ji b u v o gera g y d y t o j a ir geras mogus. Ji man sako: P e i u l a i t i , t a u o p e r a c i j o s n e p a d a r , a p e n d i c i t o ner a d o . Kai g r c h i r u r g a s Z a b o r o v s k i s , t a d a i r s i m . Z a b o r o v s k i s m e d i c i n b a i g s V i l n i u j e . P r a m o k s liet u v i k a i , p a l a n k i a i iri l i e t u v i u s . Po p o r o s m n e s i m a n e vl v e a c e n t r i n l i g o n i n . C h i r u r g a s Z a b o r o v s k i s p a d a r o p e r a c i j , s a k y d a m a s ne ten p r a p j o v i r i e k o j o ne tam gale, gerai, kad ilaikei". Po operacijos i b u v a u s a v a i t . Kartu g u l j o vienas lietuvis, jau silpnas, nuteistas k a l t i n a n t p r i s i d j u s p r i e y d n a i k i n i m o . Bnant Vilniuje, Lukiki kaljime, yd kilms gydytoja j a m ir jo d r a u g u i d a v u s i v a i s t nuo g a l v o s skaud j i m o . D r a u g a s po keli s a v a i i mir, o j i s , p r i m s tik v i e n t a b l e t , d a r a t v a i a v o M o r d o v i j . C h i r u r g a s Zab o r o v s k i s p a d a r j a m o p e r a c i j , bet r a d o v i s u s v i d u r i u s s u t r a u k t u s ir p a g a l b o s suteikti j a u negaljo. B d a m a s l a g e r i u o s e , s u t i k a u m o n i , k u r i e b u v o kalt i n a m i , es p r i s i d j p r i e y d t a u t y b s moni n a i k i n i m o v o k i e i l a i k a i s . Niekas n e a t s i v e l g a p l i n k y b e s , n i e k a s nepateisino. Mano geras pastamas, Lietuvos pilietis K a z y s u o l a i t i s , g i m s 1917 m . J u r a g i k a i m e , G a r l i a v o s
223*

v a l s i u j e , Kauno a p s k r i t y j e , 1939 m. buvo p a a u k t a s L i e t u v o s k a r i u o m e n btinai t a r n y b a i . T a r n a v o K a u n e a v i a c i j o s d a l i n y j e v a i r u o t o j u . 1940 m. L i e t u v o s kariuomen perm r u s a i . P e r r e n g v i s u s r u s i k o m i s u n i f o r m o m i s , p e r v e d r u s d a l i n i u s . Taip pat K. u o l a i t p e r k l rus dalin vl v a i r u o t o j u . 1941 m. birelio 22 dien, p r a s i d j u s karui su V o k i e t i j a , j dalin n u g i n k l a v o , ten b u v o d a u g lietuvi, s u s o d i n o m a i n a s ir v e R u s i j . Kas b a n d o bgti, politrukas n u a u n a v i e t o j e . V i e n o s m a i n o s v a i r u o t o j u b u v o K. u o l a i t i s . V a i u o j a n t link V i l n i a u s , ties V i e v i u , politrukas n u o v du l i e t u v i u s . u o laitis, m a t y d a m a s tok r e i k a l , p a s a k o politrukui, k a d ukaito m a i n a , reikia pakeisti v a n d e n . S u s t o j u s prie v a n dens tvenkinio, u o l a i t i s p r a d j o t v a r k y t i m a i n , o politrukas, a t s t a t s n a g a n , s d i n i u s m a i n o j e l i e t u v i u s saugo. Rusams, nuginkluojant Lietuvos kariuomen, uolaitis s a v o m a i n o j e b u v o pasiliks pistolet. P r i s i t a i k s moment, i po p a s o s t s j i s i t r a u k , politruk n u o v ir i v a d a v o v i s m a i n lietuvi k a r e i v i . P a l i k m a i n i r n u a u t politruk, visi, per m i k u s g r d a m i link Kauno, sutiko p i r m u o s i u s vokieius. Vokieiai j u o s p a m k a i p r u s b e l a i s v i u s , nes v i s i buvo a p r e n g t i r u s u n i f o r m o m i s . V i s a laim, k a d u o l a i t i s m o k j o vokiei k a l b , tai nes u a u d . N e l a i s v j e p r a l a i k kur laik, vokieiai s a k stoti vokiei k a r i u o m e n . Keli a t s i s a k , tuos a p k a l t i n o k o m u n i s t a i s ir v i e t o j e s u a u d , o l i k u s i e j i t u r j o p a k l u s t i . P a i m t a s vokiei k a r i u o m e n , u o l a i t i s vl b u v o paskirtas v a i r u o t o j u prie K a u n o k o m e n d a n t r o s . Ten veiojo, kas b u v o s a k y t a . V e i o j o rus b e l a i s v i u s , y d u s , vokiei k a r e i v i u s ir kitus. K a z y s u o l a i t i s , t r a u k i a n t i s v o k i e i a m s , pasiliko Lietuvoje. U j u s r u s a m s , 1948 m. j a r e t a v o , a p k a l t i n d a m i , k a d d a l y v a v s yd ir t a r y b i n i piliei naikinime. B u v o n u b a u s t a s 58 lb str. 25 m., kur i u o s pilnai a t b u v o . G r u s i a m Lietuv g y v e n t i neleido, ilg laik buvo n e r e g i s t r u o t a s . Po kurio laiko v e d ir g y v e n o a l i a II V a r n o s . 1985 m. s t a i g a mir. Toki n u s i k a l t l i " , p a d a r y t n e s a v o noru, d a u g teko sutikti. Bet niekas ir i a n d i e n dmesio nekreipia, ir v i s a m e p a s a u l y j e s k l e i d i a m a p r o p a g a n d a , k a d lietuviai yd t a u t y b naikino. N e g a l i m a pamirti, k a d dar b d a m a l a i s v a L i e t u v a 1 9 3 5 1 9 3 6 - a i s i a i s ir k i t a i s m e t a i s prim d a u g yd taut y b s moni, kurie b g o nuo f a i z m o . J u o s p r i m Lie224*

t u v o s v y r i a u s y b ir L i e t u v o s m o n s su u u o j a u t a . Atbg u s i e m s b u v o p a r u o t o s s t o v y k l o s , r e n g i a m a s e m s kio darb m o k y m a s , jie, nieko n e v a r o m i , g a l j o i v a i u o t i P a l e s t i n ar kit p a s a u l i o k r a t . Toki s t o v y k l g e r a i prisimenu, ji buvo Lietuvos v y r i a u s y b s steigta Kauno apskr., G a r l i a v o s v a l s . , Mastaii kaime, l i u r s k y j e . Ten b u v o a t b g t k s t a n i a i y d t a u t y b s moni, ir v i s u s prim. Taip pat n e t e n k a j o k i o j e s p a u d o j e rasti, kiek lietuvi per A n t r j pasaulin k a r , r i z i k u o d a m i savo g y v y b e , i l a i k yd t a u t y b s moni. Ir kiek j, pas i b a i g u s k a r u i , p e r j o dirbti KGB d a l i n i u s t i e s i o g i a i s darbuotojais ar nipais prie lietuvius, kuriuos aretavo, kankino, trm. tai, k a d ir j v e i k l a t o k i a m e m a a m e k a m p e l y j e : b u v s P a n e m u n s KGB y d a s k a p i t o n a s Kerb e r i s n u s i a u b v i s k r a t , a r e t a v o , i t r m didiul skaii K a u n o r a j . P a n e m u n s k r a t o g y v e n t o j . Toliau K a u n o r a j . G a r l i a v o s y d a s , KGB d a r b u o t o j a s m a j o r a s A p i k a s , p a s i y m j s i a u r i u lietuvi k a n k i n i m u t a r d y m u o s e . Kauno s a u g u m e d i r b a n t y s y d a i d u S l a z i n a i , Liepa, Litvinas, P r a n s k e v i i a i ir kiti, s u s i l i e t u v i n p a v a r des, i v y k o Izrael. V e i v e r i u o s e MVD g a r n i z o n v i r i n i n k a i s b u v o yd kilm s Mociikas, B a r a b a i n ir kiti. L i e t u v o j e po A n t r o j o pas a u l i n i o k a r o didiul v a i d m e n S u s l o v o p l a n e palikti Lietuv be lietuvi v y k d d a u g i a u s i a yd k i l m s pilieiai, k a r o metu i s a u g o t i pai lietuvi a r b a g r i Rusijos. P r i e A n t r j p a s a u l i n k a r yd t a u t y b s a s m e n y s g a l j o l a i s v a i i v y k t i i P a b a l t i j o k r a t . Bet didel dalis, p a n o r t a r y b i n i o r o j a u s , r u o s i a t n e t i P a b a l t i j o k r a t u s S t a l i n o s a u l i r s u s i g u n d likti L i e t u v o j e . J a u s d a m i e s i b s i L i e t u v o j e t i k r a i s e i m i n i n k a i s , o lietuviai l y g ir a t e i v i a i , didel d a l i s yd b u v o p a r t i j o s n a r i a i s ir p a l a n k s k o m u n i z m u i . J v e r s i j a , n o r s t r u m p a m , pasitvirtino 19401941 m . d a u g u m o s L i e t u v o s b a n y i rakt u s b u v o p a m y d a i , s a k y d a m i b e m s leidimo nepasimelsite." Faktai be ikraipym. C e n t r i n j e M o r d o v i j o s l i g o n i n j e 385/4 g y d s i dan i a u s i a i k r i m i n a l i n i a i k a l i n i a i , tik l i g o n i n s a p t a r n a u j a m a s p e r s o n a l a s b u v o politiniai tai feleriai, s a n i t a r a i ir pan. K r i m i n a l i n i kalini l i g o n i n j e l a b a i d a u g . V i e n i sup j a u s t y t i , prasilo, kiti p a t y s s u s i p j a u s t , dar kiti p r i r i j v i s o k i viel, v i n i , nori p a b t i l i g o n i n j e . C h i r u r g a s Zab o r o v s k i s v i s u s p j a u s t o i r vl s i u v a . 225*

Man bnant ligoninje, atvea du j a u n u s kriminalinius. Vienas kak p r a r i j s , kitas v a r p o s kanal v r s u l e n k t v i e l , k a d l e n g v a i n e i t r a u k t . K a n a l a s utino, n e g a l i n u s i l a p i n t i , b a i s u s s k a u s m a s r k i a , s t a u g i a , baisu klausytis. Sanitarai estai i mano lagerio rengia abu operacijai. Man leidia irti. Pirmiausia operacij d a r o t a m , k u r i s r k i a , net s k a m b a v i s a s k o r p u s a s . P r a p j a u n a , iima viel, sutvarko, riksmas nutyla. Svarbiausia, g a v o narkotik. Daro antram, kuris visko pririjs. S a n i t a r a s p r i k r a u n a l k t v a i r i daikt keli a u k t e liai, t e r m o m e t r a s , v a i r a u s d y d i o v i n i , m o t e r i k p l a u k , segtuk. S v a r b i a u s i a , to lagerio virininko kabineto raktai. V i s k i m i s k r a n d i o . J a m o p e r a c i j a d a r o m a j a u n e pirm k a r t , a n k s i a u irgi b u v o t a s p a t . 1965 m . b u v o i l e i s t a s T a r y b S j u n g o s s a k y m a s , k a d i s i t a t u i r a v ant kno v a l s t y b meiianius kius bus b a u d i a m i m i r t i e s b a u s m e . Kitos d i e n o s r y t r u o oper a c i j o m s tokius kalinius. Kriminaliniai tokius k i u s is i t a t u i r a v ant kaktos, veido, ant rank, j a u nekalbant a p i e k i t a s k n o d a l i s . P r i e s a k o b u v o p r i e r a a s , k a d pasinaikin ant kno meiianius kius, nebus baudiami. Tokiai o p e r a c i j a i i M a s k v o s b u v o a t s i s t a s p e c i a l i m a i n a , k u r i s u k a p o j a od iki k r a u j o . P a s k u i u s i d e d a a a s , o kai n u g y j a , n i e k o n e g a l i m a s k a i t y t i , lieka tik t a m s i o s d m s . Tokiai o p e r a c i j a i b u v o a t v e t a kelios deimtys k r i m i n a l i n i n u s i k a l t l i s u v a i r i a i s , b j a u r i a u s i a i s k i a i s , k u r i n e s i n o r i n r a y t i C h u j S S S R , K G B = S S D ir p a n . Yra ir toki, k u r i e , n u s i p j a u s t a u s i s , p a s i u n i a prokurorui. Visi kiai padaryti labai menikai, aikiai, jokiomis kitomis priemonmis nemanoma panaikinti. Kaip chirurgas Zaborovskis aikino, daus g a m i n a deginant g u m , d m u s r k i n a ant stiklo, p a s k u i m a i o s u k a k o k i a rgtimi. Paskui keliomis suritomis adatomis bado kn. Vienas bdas p a n a i k i n t i i p j a u t i su msa arba itarkuoti. Kit dien s a n i t a r a i , f e l e r i a i p r a d j o t a t u i r u o i naik i n i m o o p e r a c i j a s . O p e r a c i n s v i d u r y j e m e t a l i n kd. ia a t j u s i a m priria rankas, kojas, o kuris labai rkia, k i a b u r n k a m t , n e s t o k i e m s narkozei duoti g r i e t a i draudiama. Paskui minta maina v a i n j a po ipaiyt a s v i e t a s , k u r i l a b a i d i d e l i a i s a p s i s u k i m a i s d r a s k o od su m s a . Nudraskius, deda specialius v a i s t u s , apria. Ir v a i k t o t o k s l y g b a i d y k l , kol n u p u o l a a a i . Jei d a r g a lima s k a i t y t i , vl t pat k a r t o j a .
226*

Gal m a n o a p r a y m kai k u r i s s k a i t y t o j a s p a l a i k y s n e s m o n e . Bet tai tikra tiesa. Ir tai ia a p r a i a u tik labai m a dal i to n u m o g i n t o k r a t o g y v e n i m o . Kas p a t s n e m a t s , tam tikrai s u n k u tuo patikti.

BERIJIEIO

TEISMAS

Po apendicito o p e r a c i j o s g r i n o m a n e vl t pat l a g e r . C h i r u r g a s liep apie mnes nieko s u n k i a i nekelti, o b r i o v i r i n i n k a s S u k o v a s j a u trei dien v a r d a r b . T a d a k r e i p i a u s i g y d y t o j R u d a k o v , ji i r a t r i m s dienoms atleidim ir liep niekur neiti, kol ateis i ligonins l i g o s i s t o r i j a , ten b u s g y d y t o j o n u r o d y m a s . Kit dien g a v a u p r a n e i m , kad a t l e i s t a s nuo d a r b o v i e n a m mnesiui, v l i a u l e n g v a s d a r b a s pusei met. P o m n e s i o g r i n o m a n e s e n j d a r b , n o r s brio v i r i n i n k a s Sukovas labai p r i e t a r v o . L a i s v a s i s ininierius pasak, k a d d a r b t v a r k o p a t y s , kur reikia, ten skiriam. O l a i s v a s i s cecho v i r i n i n k a s m a n e p e r s p j o , kad b i a u a t s a r g u s , nes tursi d a u g reikal s u s a n d l i n i n k u Libinzonu, s u k t a s ydas. M i n t a s i s Libinzonas y r a b u v s B e r i j o s b y l o s KGB pulkininkas. P a s j danai a t v a i u o j a p a s i m a t y m u i a u k t i p a r e i g n a i i M a s k v o s . S a b a k i n u i s a k a u , kodl jo nepaleidia, juk d a u g u m b e r e i c " j a u paleido. S a b a k i n a s a t s a k , kad j o labai i a u r s n u s i k a l t i m a i , t e i s m a s paliko dar m e t a m s . Po p a s i k a l b j i m o su cecho v i r i n i n k u S a b a k i n u a t j o mintis d a u g i a u suinoti, u k k a l t i n a m i bereicai". Kalb d a u g , bet tiesos niekas neino. P r a d e d u kurti p l a n u s , k a i p p a s i k l a u s y t i j teismo, kuo jie k a l t i n a m i . Nieko neleidia, prie dur stovi keli p r i i r t o j a i , o k a r t a i s net k a r e i v i a i , nes nepasitiki net p r i i r t o j a i s . T e i s m a s v i s a d a v y k s t a prie v a l g y k l o s , bibliotekos s c e n o j e . Ten v i e n o s dur y s , nuo v i s k o atskirta, ir dar p a s t a t o m a s a r g y b a . P a r j s i darbo, p r a d e d u v a l g y b , kur g a l i m a bt pasislpti ir p a s i k l a u s y t i . Kitame one virtuv. S u g a l v o j a u ueiti pasiirti. V i r t u v j e dirbo v i e n a s l i e t u v i s , u j a u neva j o i e k o d a m a s , n i e k a d a v i r t u v j e n e b u v a u b u v s . U j s p a s t e b j a u , kad po bibliotekos s c e n a , i kitos p u s s , yra durels, kur s u d e d a m o s luotos, s k u d u r a i ir kt. P r i s i t a i k s p r o g , kai nieko nra, p r a d a r a u d u r e l e s ir a p i r i u v i e t o s g a n a d a u g po paia s c e n a . V i e t a
227*

g e r a , niekas net n e p a g a l v o s , bet kaip reiks p a l s t i , k a d niekas n e m a t y t ! N e t r u k u s brio v i r i n i n k a s p r a n e a , k a d b u s k o m i s i j o s t e i s m o p r i s t a t y m u i . Cecho l a i s v a s i s m e i s t r a s Lipkinas sako, k a d p r i s t a t teismui dar vien B e r i j o s talkinink Libinzon ir lietuv irv, j i s buvo p a r a s s t r a i p s n s p a u d . P a r j u s i darbo, ateina K l e m e n s a s i r v y s pas m a n e ir sako, k a d j k a k u r i v e a . Greiiausiai Vilni smeg e n .plauti". Toki iveim b d a v o g a n a d a u g . O v a i a v i m a s labai n e m a l o n u s . ekistai s u s i r e n k a s u s a v o k o r e s p o n d e n t a i s ir g a u d o kiekvien t a v o od, o paskui p r i s k a l d o p a g a l i a n k s t o p a r e n g t p l a n . Klemensui s a kau: Tiktai d a u g nekalbk, tu j i e m s bsi m a s a l a s propagandoje. Po poros mnesi K. irv g r i n a vl lager i Viln i a u s . Po kiek laiko pasirodo d i d i a u s i a s s t r a i p s n i s Viln i a u s T i e s o j e " ir kituose l i e t u v i k u o s e l a i k r a i u o s e K l e m e n s o irvio p o k a l b i s . Kaliniai, y p a lietuviai, b u v o labai p a s i p i k t i n dl tokio irvio s t r a i p s n i o . Tuo laiku ir a s m e r k i a u K. irv, k a d p a s i d a v bolevik propag a n d a i . Kai kur T i e s o j e " b u v o p a s i s a k y t a dl V a k a r i e i v i j o s n e v y k u s i o s veiklos, kuri v i s laik iki i dien n e r a n d a , kaip prie bendro s t a l o s u s s t i . Per teism K. irv paleido p r o p a g a n d i n i a i s tikslais, g a l v o d a m i , k a d ir kiti p r a d s r a y t i s t r a i p s n i u s , s v a r b i a u s i a , lietuviai. Po kurio laiko a t v a i a v s i V i l n i a u s ekistas, p a v a r d s neinau, a u k i a m a n e ir k a r i n i n k Petr P a l t a r o k , s a k y d a m a ? m a t o t , irv paleido, o j s v i s laik neinot, k c norit. V i s laukiat i V a k a r l a i s v s . " s i k a r i a v s ekistas, net p r a d e d a rkti v i s a g e r k l e . V i s a laim, kai n u s i j u o k i , tada greitai i v a r o ir b a i g i a s i v i s o s k a l b o s . Cecho v i r i n i n k a s S a b a k i n a s man sako, k a d r y t o j Libinzono t e i s m a s . Libinzonas labai g e r o s nuotaikos, bet k a d b u s teismas, nieko nesako, n e s a k a u ir a, k a d inau. V i s laik g a l v o j u , kaip man .iklausyti jo teism ir kaip is i s u k t i nuo darbo. Neieisiu d a r b , iekos, b u s t r i u k m a s . M a n o i n i o j e v i s i bald g a m y b o s briniai, m a i n o s . Cecho virininkui S a b a k i n u i p a s a k y t i s a v o p l a n o n e g a l i u . V i s a ieitis medicina, jei atleis, tada nors ir m a t y s kas i kalini, v i s tiek lsiu po g r i n d i m i s , kur t e i s m a s eina. P a r v e d u s i darbo, neinu v a l g y t i , o tiesiai l i g o n i n pas g y d y t o j R u d a k o v . S a k a u , kad n e s v e i k u o j u , noriu koki

228*

dien p a i l s t i . Medicina t u r j o g a l i . G y d y t o j a R u d a k o v a m a n e atleidia nuo d a r b o d v i e m dienoms. G y v e n a m o j e z o n o j e pasirenku v i e t , k a d m a t y i a u , kada a t e i s t e i s m a s , ir g a l i a u s u s p t i p a l s t i po s c e n a , kur v y k s t e i s m a s . Kaliniai p r a d j o k a l b t i , k a d t e i s m a s a t e i n a . A einu i kitos p u s s v a l g y k l o s , k a d niekas n e m a t y t . T e i s m a s s u j o s a l , o prie dur p a s t a t k a r e i v i u s s a r g y b a i . Laukti nra k a d a , net p a m i r a u pasiimti p o p i e r i a u s u s i r a y t i . A t j s ties v i r t u v s d u r i m i s , s u t i n k u kalin ukrainiet Anton, k u r i s dirbo v i r t u v j e v y r e s n i u . M a n g e r a i p a s t a m a s , d a u g kart b u v o m e v e a m i . J a m p a s a k a u s a v o p l a n . I r j a m seniai rpi s u i n o t i b e r e i c " g r i e k u s . A sakau: U d a r y k mane, kur stovi matyt. l u o t o s , k a d n i e k a s ne-

Greitai n u s i p l t u k a r t o t i n s d s d a n g t ir k a i p u o s u s i r i e t s lendu. A n t o n i s u d a r o , g i r d i u n e b l o g a i . Bet kai v a i k t o , n e v i s k g a l i m a s u p r a s t i . P a s i d a r o tyla, p r a n e a t e i s m a s eina. S k a i t o p a v a r d a p a r a i k o " Libinzono ir kuo k a l t i n a m a s . P i r m i a u s i a perskaito, k a d k a l t i n a m a s k a r t u s u b u v u s i u s a u g u m o m i n i s t r u Berija, j o g buvs suokalbyje ugrobti taryb valdi. K a l t i n a m a s dl a u k t o r a n g o p a r t i n i d a r b u o t o j a r e t ir s u n a i k i n i m o , dl s t u d e n i p a g r o b i m o B e r i j o s ,,aparaik" malonumui. Paskui jos bdavo sunaikinamos, kad neikilt aiktn. L i b i n z o n a s a i k i n a s i , k a d v y k d s min i s t r o B e r i j o s s a k y m . Nors t a m s o j e , bet kas s v a r b i a u , u s i r a i a u ant ds d a n g i o . Girdiu, k a i p p r o k u r o r a s t e i s i n a Libinzon, a i k u , k a d j a u p a l e i s , jei p r o k u r o r a s k a l b a k a l i n i o n a u d a i . Man d a u g i a u nra ko laukti, ko reikjo, p a s i e k i a u . P r a s i v r s d u r e l e s , a p s i d a i r a u , ar niekas n e m a t o , i l e n d u . N e s p j u s g e r a i a t s i t i e s t i , eina v i r j a s . Sako: K tu ia v e i k i ? Atsakau: Man reikia g a b a l o kartono. L a i k a u j r a n k o j e , p a t a m s y j e p r i k e v e r z o t . Dar p a k l a u s i u , a r nra Antonio. V i r j a s a t s a k o , k a d ten s m a k s o prie bibliotekos. G r s b a r a k , v i s k p e r s i r a a u s a v o k n y g u t ir dar atskirai ant p o p i e r i a u s lapo, k a d k a r t a i s n e d i n g t . B a r a k e p a s i g i r s t a b a l s , k a d Libinzon paleido. Kiekv i e n a s t e i r a u j a s i , k d a u g i a u paleido. Nieko. Kiek b u v o p r i s t a t y t a teismui, v i s i e m s a t s a k dl s u n k i n u s i k a l t i m . 229*

Libinzono n u s i k a l t i m a s b u v o n e s u n k u s " , nes v i s u s nusik a l t i m u s j i s p a d a r s u ekisto a n t p e i a i s i r a p d o v a n o j i m a i s . e k i s t a s ekistui a k i e s n e k e r t a .

TOLIAU

NUO

AKI

N e t r u k u s po Libinzono t e i s m o pasklido g a n d a i , k a d n a i k i n a m a s l a g e r i s . P o l i t i n i u s k a l i n i u s k a k u r i v e . Nors l a g e r i a i v i s u r vienodi, bet i a m e l a g e r y j e d a u g u m a g a v o m e p a s i m a t y t i s u s a v a i s i a i s , kai kurie b u v o m e n e s i m a t po 20 met ir d a u g i a u . Gal n u v e vl kur kok k r a t , kur n i e k a s n e g a l s a t v a i u o t i a p l a n k y t i . ekistai v i s a d a b i j o , k a d d a u g kas l a g e r i u s p a m a t o . P a s a u l i u i j i e s k e l b i a , pilna g e r k l e r k d a m i , k a d politini kalini t a r y b i n i a m e r o j u j e " n r a , tiktai v a l s t y b i n i a i n u s i k a l t l i a i . Kart l a g e r i o vir i n i n k a s p r a n e a , k a d b s i m e p e r v e t i toliau m i k u s , o ia b u s k r i m i n a l i n i a i . P r i v a i u o j a visoki k o r e s p o n d e n t, f o t o g r a f u o j a , s a k o , kad g e r i a u toliau nuo aki, t o k s sakymas i Maskvos. Po keli dien ms d a r b n e v e d a , net n e d u o d a ne: r a n k i pasiimti, sako, kur n u v e , ten g a u s i t . P a d a r o s m u l k i k r a t , d a n i a u s i a i a t i m a r a n k r a i u s , u r a knyg u t e s , net l a i k u s , k a d nieko n e t u r t u m e u s i r a . Ats t u m i a v a g o n u s tiesiai d a r b o zon, v i s u s s u v a r o ir nuv e a 10 kilometr toliau m i k u s . V i e n u s i l a i p i n a 385/17 l a g e r , o d i d e s n dal 19-j, kur b u v k r i m i n a liniai. Ten l a g e r i o v i r i n i n k a s m a j o r a s U s o v a s , d a u g u m a i g e r a i inomas, nors ekistas, bet m o n i k u m o dar turi. Kit dien s k i r s t o b r i g a d a s , b r i u s , p r i s t a t o bri v i r i n i n k u i . Kelet p a a u k i a pas l a g e r i o v i r i n i n k U s o v . Sdi i n i n i e r i u s ir dar keli l a i s v i . M u s priima l a b a i mand a g i a i , taip l a g e r y j e pirm k a r t . P a s i l o a t s i s s t i , Usov a s p r i s t a t o l a i s v i e s i e m s , s a k y d a m a s , k a d itie m o n s y r a g e r i bald s p e c i a l i s t a i . S a k o ininieriui, kad j a m reiks s u j a i s b e n d r a u t i , a t i d a r y t i bald g a m y b . U s o v a s ada kiek galdamas padti, leis siuntinius, pasim a t y m u s , r y i u s s u n a m i k i a i s . P o t o pokalbio n u v e d m u s d a r b o zon, kur a n k s i a u dirbo k r i m i n a l i n i a i . Pamaius baisu, viskas sulauyta, sudauyta, suversta. ranki joki, stovi e l e k t r i n i s oblis, bet ir ten tik g e l e i s k i t a . Duoda m u m s p a t a l p a s , o d a u g i a u nieko. Antr dien v i s a s b r i g a d a s a t v e d a d a r b . M u s penk i e s e p r i s k y r prie kitos b r i g a d o s , kurie dirbs l a i k r o d i a m s 230*

f u t l i a r u s . A t j s a v o viet, k a l b a m s , nuo ko pradti. Mes v i s i skirting t a u t y b i , d u broliai ukrainieiai V a inkos, J a n i s S i n k e v i l a t v i s , Diminiuk b a l t a r u s i s ir a lietuvis. A n t a n a s V a i n k a ms v i s v y r i a u s i a s ir g e r i a u s i a i ino r u s i k g y v e n i m . J i s sako, kad kriminaliniai t u r j o dirbti, tai turi bti ir kokie nors r a n k i a i , reikia iekoti. P a g a l i a u r a d o m e s k i e d r y n e s u k i t , i d a u y t kirvi, p j k l , obli, bet v i s k a s s u g a d i n t a . S u s i t a i s rankius, vl p r a d j o m e bald g a m y b . Po keli d a r b o mnesi p r i s i s t a t u s a k o v a i i Maskv o s v i d a u s s a u g u m o . V i s u r didel kontrol, k a d be us a k y m o niekam nebt d a r o m a . T a i g o s s t a t y m a s : Jei kaul g r a u i a didesnis, tai m a e s n i s tupi ir iri." M u m s g e r i a u , kai lankosi a u k t e s n i p a r e i g n a i , p r o g a i pasitaikius, r e i k a l a u j a m e b a u s m i s u m a i n i m o . G a u d o m e moment, kur tik prieidami, kai tik kas a t v a i u o j a i Maskvos, ir v i s r e i k a l a u j a m , nes d i d i a u s i a b a u s m p a g a l Taryb S j u n g o s s t a t y m 15 met, o m s v i s 25 m. M u m s duoda atkirt, k a d m s s u n k s n u s i k a l t i m a i . M e s j i e m s p r i k i a m , a r g i bereic" l e n g v e s n i , o j i e j a u visi l a i s v j e . e k i s t a m s tokie p a s a k y m a i nepatinka, jie stengiasi i s i s u k i n t i . L a g e r i o v i r i n i n k a s U s o v a s a d a m u s p r i s t a t y t i k o m i s i j a i . Kart p r a n e a , k a d m u s p r i s t a t kom i s i j a i . Ms v i s a i n e a u k , tik p r a n e laukti teismo. 1971 m. p a v a s a r t e i s m a s m a n o ir A. V a i n k o b y l a s atmet. Dl s u n k a u s n u s i k a l t i m o p a l i e k a m i dar m e t a m s .

SKUNDAS Tie, kuri didels b a u s m s , b a n d o m e r a y t i s k u n d u s , p a r e i k i m u s , bet a t s a k y m a s v i e n a s t e i s i n g a i teistas. P a s mus darb danai ateina spec. politins d a l i e s virininkas, b a i g s teis, o l a g e r paskirtas atlikti p r a k t i k . Labai v i s k u o domisi, o mes j a m duodam visoki klausim, y p a dl B e r i j o s a p a r a i k " , kurie j a u visi l a i s v j e . J i s m u m s p a t a r i a r a y t i ir r a y t i be p e r s t o j o . T u r d a m a s v a l a n d r a m e s n i o laiko, kuriu s k u n d . Kiek b u v a u g i r d j s i Libinzono teismo, r a a u s k u n d . Klausiu spec. d a l i e s virininko, kur g e r i a u r a y t i . J i s man sako, k a d j i e m s d r a u d i a m a p a s a k y t i , bet p a s a k o r a y t i M a s k v , Kremli, P r e z i d i u m o Kontrolinei k o m i s i j a i . T a d a visi s k u n d a i patenka tiesiai k o m i s i j a i , be s e k r e t o r s . Ta 231*

k o m i s i j a s u s i r e n k a k e l i s k a r t u s per m e t u s i r v i s u s s k u n dus, p a r e i k i m u s n a g r i n j a . i k o m i s i j m a a i k a s ino. Pareikime nurodiau, kad pagal Taryb Sjungos B a u d i a m j kodeks didiausia b a u s m 15 met, o m u m s k o m i s i j o s ir Karinio tribunolo teismai io kodekso netaiko, motyvuodami sunkiu nusikaltimu. Raau, kad mes nebuvome gim ir a u g Taryb Sj u n g o j e , n e i n o j o m e t o k r a t o nei p a p r o i , nei s t a t y m i r d a u g u m a s net k a l b o s . P a g a l t o l a i k o p o l i t i n padt m s k r a t v i e n a v a l s t y b d a l i j o s i s u k i t a . Dl t o k i o s politins padties ir pasidar s u n k i n a n t y s nusikaltimai. B e to, r a a u , k a d kai k u r i e pilieiai, k a r t u a t b v a n t y s bausmes, gim ir a u g Taryb S j u n g o j e , baig teisinius isilavinimus, um auktus valstybinius postus kartu s u T a r y b S j u n g o s m i n i s t r u B e r i j a , a p g a l v o t a i d a r nusikaltimus. Paminiu Libinzon ir kitus. Jie g a u d j a u n a s s t u d e n t e s , s u n a i k i n o d a u g y b a u k t o r a n g o v a l s t y b s par e i g n ir j i e v i s i , a t b u v 15 m e t , y r a p a l e i d i a m i , o mums vis taikoma sunkus nusikaltimas. Kaip s u p r a s t i b a u s m i s u m a i n i m o statym ir sunki bausmi aplinkybes? P a r a s p a r e i k i m , m e t u l a g e r i o s k u n d dut. Kit dien spec. d a l i e s v i r i n i n k a s , p a m a t s m a n e p a s a k , kad m a n o pasistas. Laukim rezultat. Kalba trumpa, parod nykt. Naujame l a g e r y j e jau pradjome apsiprasti, pamatme, k a d i t a s l a g e r i s net g e r e s n i s u k i t u s . D a u g u m a k a l i n i , t u r d a m i l a i s v o laiko, d a r o v i s o k i r a n k d a r b i achm a t u s , d u t e s , p o r t r e t u s s u m e d i o i n k r u s t a c i j a , o ekistas, p a m a t s tok dail d a i k i u k , s t e n g i a s i s i g y t i . Kaliniai t a i p p a t k e l i a s a v o s l y g a s : r e i k a l a u j a a t n e t i a r b a t o s ar maisto produkt. Geriausias biznis eidavo su achmat a i s . Kai k u r i e j a u n e s n s k a r t o s e k i s t a i net p r a d j o spekuliuoti. I l g u s m e t u s p r o d u k c i j e k i s t a m s m a i n a i s t e i k kalin y s M e i s l o v a s S t a a i t i s , E d v a r d a s S m i t a s i r kiti. N o r s v i r i n i n k a s b i j o j o M a s k v o s , bet j i s n e i n o j o , k a d i r p a t s A n d r o p o v o p a s i u n t i n y s , k u r i s u s a k y d a v o b a l d u s Maskv a i , v i s a d a a t v e d a v o p i l n p o r t f e l a r b a t o s i r kit m a i s t o p r o d u k t . I e i d a m a s v i s a d a i s i n e d a v o k e l i a s l e n t a s achm a t a r kit d i r b i n i . e k i s t v a l d y b a , m a t y d a m a toki k o m e r c i j , p a g a l i a u leido p a r d u o t u v j e l a i s v a i p r e k i a u t i arbata.
232*

P r a n e a , kad didel d a l i s kalini p e r k e l i a m a i a u r s k r a t , Molotovo srit. I v e a m i politiniai i 17 l a g e r i o ir i 4 l i g o n i n s . V l p r a d e d a m r u o t i s , bet i a u r vaiuoti n e s m a g u . A t j s l a g e r i o v i r i n i n k a s p r a n e a , kad s t a l i u s ir kit s p e c i a l y b i dar palieka. M a s k v a i reikia v a i r i u s a k y m . M e s dar p a l i e k a m i , o k i t u s vl i v e a i a u r . Vl p r a s i d e d a s k i r s t y m a s . V i e n u s v e a , k i t u s palieka. Tai d a r o m a , k a d kaliniai neturt r a m y b s . Po kurio laiko, i v e u s politinius i M o r d o v i j o s iaur, 1971 m. a p s i l a n k i V i l n i a u s KGB p u l k i n i n k a s e s n a v i i u s , kaip s a k y d a v o m s m e g e n p l o v i k a s " . J i s laikas nuo laiko v i s a p l a n k y d a v o l i e t u v i u s . P r i e l a g e r i o g y v e n o ekistas B u t r i m a s ir s e k d a v o lietuvi politin kvp a v i m . E i d a m a s pro m s d i r b t u v s l a n g , P e t r a s Palt a r o k a s man s a k o : Povilai, b u v a u s m e g e n p r a p l a u t i , r u o k i s . Kai a t v a i u o j a i V i l n i a u s KGB d a r b u o t o j a s , v i s a d a pirma a u k i a Petr, paskui mane, Bal G a j a u s k , Jon Petkevii ir kitus lietuvius. N e s p j o P e t r a s nueiti, j a u ieko m a n s . E i d a m a s g a l v o j u , g a l a t j o m a n o p a r e i k i mas i M a s k v o s , tai b u s riksmo, g s d i n i m o . Na, g a l v o j u , p i r m i a u s i a reikia g e r a i j i e m s ukirsti, t a d a g r e i t a i b a i g s i s k a l b a . e s n a v i i u s , p e r m e t s m a n e nuo koj iki g a l v o s , sako: Kaip g y v e n i ? Sakau: B l o g i a u kaip y d a s prie vokieio. Kodl? Sakau: V o k i e t i s yd n u o v , muil ivir, ir v i s k a s , o j s v i s laik g y v a i s p r a u s i a t s . esnaviius surinka: Koks tu b u v a i b a n d i t a s , toks ir likai! T a u s k a m b u b u t i s (reikia p r o v a i s i a n k s i a u ieiti n r a ) . Salia s d j s ekistas B u t r i m a s s a k o : Ieik. E i d a m a s pro d u r i s s a k a u : ia a u k , ia v a r o , j a u v i s a i sumiot, b e s i v y d a m i Amerik. Nuo to laiko e s n a v i i a u s m a t y t i neteko. S u p r a t a u , kad m a n o p a r e i k i m o pas e k i s t u s dar nra. Po d a r b o Petras klausia: K s a k M a s k v o s p i e m e n y s ? J i s j u o s taip v a d i n d a v o . S a k a u :
233*

P r a n e , kad man s k a m b u t i s b a u s m s iki 25 met galo. Petras sako: Tok ilg keli e s n a v i i u s v a i a v o dl keli odi! P e t r a s P a l t a r o k a s , B a l y s G a j a u s k a s ir kiti j a u b a i g i a 2 5 m . b a u s m , j i e m s l a g e r i o s k a m b u t i s j a u t r u m p a s , bet, i j u s laisv, kelelis pilkas. J a u i a n k s t o KGB pina v o r a t i n k l , kur v a i u o s i , k v e i k s i , kad p a l e i s t a s k a l i n y s neitrkt i KGB tinklo.

LENINAS

BE

KOJ

Po vis s m e g e n p l o v i m o " vl prievartin d a r b . D a u g visoki u s a k y m i M a s k v o s b a l d a m s , medio i n k r u s t a c i j a i ir kt. Ateina vis M o r d o v i j o s l a g e r i ininier i u s m a j o r a s A r l o v a s ir sako, kad reikia p a d a r y t i Lenino portreto i n k r u s t a c i j . U s a k y m a s i M a s k v o s , i v i d a u s s a u g u m o m i n i s t e r i j o s . B r i n y s g e r a s , tiktai k o j o s u b a i g tos z i g z a g u . P o r t r e t a s d i d e l i s 9 0 X 1 2 0 centimetr. Inkrustuoti man g e r a i seksi, to d a r b o i m o k a u i j a p o n , bdamas Taieto lageriuose. A r l o v a s portret paskiria daryti man, o a labai nenoriu. A r l o v a s palieka brin ir ieina t a r t i s pas l a g e r i o virinink U s o v . S k a m b i n a i M a s k v o s , k a d a bus. Turiu d a r y t i . V i s k p a d a r i a u p a g a l brin. P r a j u s k e l i o m s dienoms, atlekia cecho m e i s t r a s ir kalinys K o n d r a t e n k a ir s a k o : Ar tu turi t Lenino brin? Sakau: Turiu. Laikyk, nes didelis t r i u k m a s Leninas be koj. S u j u d o v i s a v a l d y b a , k l a u s i n j a , kas tok p a d a r . Po d a r b o einam g y v e n a m j zon. N a r i a d i k a s " , k u r i s tikrina e i n a n i u s pro v a r t u s , sako, kad v a l d y b o s virininko Gromovo s a k y t a m a n s neileisti i d a r b o zonos. A Leninui k o j a s nukirts. G r t a n t a t g a l d a r b , p a s i v e j a m a n e l a g e r i o .ininierius ir k l a u s i a , kas d a v brin, s a k a u , kad v a l d y b o s ininierius A r l o v a s . P r a o n e s a k y t i Gromovui, k a d A r l o v a s d a v s . V i s i b i j o j o Gromovo. O j i s a t j s p i r m i a u s i a ir k l a u s i a , kas d a r portret ir kas d a v brin. Isiaikino, kad tok brin a t v e i M a s k v o s v a l d y b o s . T a d a Gromovas nurimo. Na gerai, a a t s i s i u brin, o ia d u r n y s t .
234*

LAISV
Kit dien ateina cecho m e i s t r a s Kondretenko prie m a n o v a r s t o t o ir sako, kok b i e s " tu vl ikrtei. A t v a i a v o i M a s k v o s p r o k u r a t r o s k o m i s i j a ir daro posd dl t a v s . S u p r a t a u , kad dl m a n o p a r e i k i m o . Kvieia mane. Virininkas sako: Kodl tok nepriimtin s k u n d p a r a e i ? S a k a u , kad p a r a i a u kaip y r a , nieko n e u g a u d a m a s , nieko n e p r i d e d a m a s . V i r i n i n k a s s a k o : D a u g i a u toki p a r e i k i m n e r a y k ir niekam nepasakok. Mes t a v e teismui p r i s t a t y s i m , bet t e i s m o m e s negalime priversti, kad tave paleist. Sakau: Gerai, l a u k s i u teismo, o jei n e p a l e i s , r a y s i u ir toliau. Kit dien s u t i n k u spec. d a l i e s v i r i n i n k , man j a u i tolo rodo nykt, s a k o g e r a i , taip ir reikia r a y t i . " s a k y t a m a n e p r i s t a t y t i pirmam teismui. Po m n e s i o brio v i r i n i n k a s p r a n e a , kad l a g e r i o k o m i s i j a mudu su V a i n k a praleido. Matyt, visi s t a t y m a i tiktai p r o p a g a n dai, k nori pristato, k nori p r a l e i d i a . V i s k a s p r i k l a u s o nuo l a g e r i o v a d o v y b s , juk m a n dar met nra nuo ankst e s n s k o m i s i j o s . Po keli s a v a i i brio v i r i n i n k a s p a a u k i a m u s kelis s a v o kabinet ir p r a n e a , k a d b u s k o m i s i j a , jei reiks, p a a u k s i s . S a k o : Peiulaiti, tik tu d a u g i a u n e r a y k . 1972 m. r u g p j i o p a b a i g o j e brio v i r i n i n k a s a u k i a A. V a i n k ir m a n e k o m i s i j . P i r m i a u s i a a u k i a V a ink, laiko ilgai, k a k o k a m a n t i n j a , jo byla k a r o laik. J i s b u v s karininkas, o karui p a s i b a i g u s , b u v o p e r j s B e r l y n e V a k a r pus. N u j s su d r a u g a i s kakok b a r , o po to p r a b u d s r u s zonoje, p a r v e t a s Ukrain ir nut e i s t a s 2 5 m e t a m s . M a n s k o m i s i j a nieko n e k a m a n t i n j o , tik p a k l a u s , kur g i m s ir kur b u v a u per k a r . K o m i s i j o s pirmininkas sako, k a d r e z u l t a t u s p r a n e . P r a n e a , k a d k o m i s i j a praleido, reikia laukti teismo. Jei n e p a l e i s , g a l v o j u , r a y s i u toliau, g a l kas p r i s i d s i lietuvi, s u d a r y s i m e grupin r a y m . S t a l i n o l a i k a i s toksai r a y m a s nieko n e p a d t , tik d a u g i a u b l o g o p a d a r y t . O iuo laiku K r e m l i a u s v a l d i a s u s k i l u s i g r u p e s , vieni kitus teisia, audo, sodina kal j i m u s , todl tokiu momentu kai kam p a v y k s t a itrkti i KGB g n i a u t . 235

1972 m. s p a l i o 18 d. brio v i r i n i n k a s l e i t e n a n t a s Kuznecovas i v a k a r o prane man ir Vainkai, kad rytoj a t v a i u o j a P r i e v o l g i o K a r i n i o tribunolo t e i s m a s ir b u s p e r i r t o s m s b y l o s . I v i s o p r i s t a t 7 k a l i n i u s , v a i r i t a u t y b i , i lietuvi a v i e n a s . S p a l i o 19 d. p r a s i d e d a t e i s m a s . P i r m i a u s i a p a a u k i a latv ( p a v a r d s neprisimen u ) , k u r i s j a u b a i g i a 25 m. b a u s m . Lik tik keli mnesiai, t p a l e i d i a . S a u k i a V a i n k , tam a t s a k o , k a d sunk u s n u s i k a l t i m a s . S a u k i a m a n e . Brio v i r i n i n k a s Kuzn e c o v a s m a n e t e i s m u i a p i b u d i n a , kad g e r a i dirbu ir t a i p toliau. T e i s m a s k l a u s i a m a n s , kodl p a d a r i a u n u s i k a l t i m . S a k a u , k a d tokia tema j a u b u v a u p a r a s p a r e i k i m e . Negyvenau Taryb S j u n g o j e , viena valstyb periminjo Lietuv i kitos. P r o k u r o r a s p a l a i k o m a n o p a s a k o j i m , k a d vokiei l a i k a i s n j a u k a r i a u t i , n e i n o j a u t a r y b i n s s a n t v a r k o s . P r o k u r o r a s p a s i l m a n , Peiulaiiui, s u m a i n t i b a u s m iki a t b t o laiko. T e i s m a s ieina p a s i t a r t i . G r s p e r s k a i t o n u t a r i m p a g a l prokuroro reikalavim sumainti b a u s m Povilui Peiulaiiui iki a t b t o laiko. N u o s p r e n d i s n e a p s k u n d i a mas. K o r i d o r i u j e spec. d a l i e s v i r i n i n k a s p a s p a u d i a m a n r a n k ir liepia ateiti k a b i n e t t v a r k y t i s d o k u m e n t . Lietuv neleidia, bet p a t a r i a v a i u o t i a r i a u s a v . Sutinka leisti K a l i n i n g r a d o srit. Duodu A n t a n o M a k s e l o s adres, kuris, anksiau paleistas, g y v e n a erniachovskio (Tils) mieste. Pagal lagerio tradicij paleistas padaro ileistuves. I v e r d a k a v o s a r a r b a t o s i r p a v a i i n a v i s b a r a k , kur i a m e g y v e n a . Kit dien ekistai d a r o k r a t ir ileidia laisv. M a n e ikrt p a g a l v i s a s t a i s y k l e s . A t m v i s u s ur a u s , a d r e s u s , p a l i k o tiktai v i e n n a m i k i ir kur vaiuoju. V i s u s p a i m t u s u r a u s , dal laik p r i i r t o j a s m e t krosn ir s u d e g i n o . Taip pat ir dal n u o t r a u k . D v i d e i m t met p r a l e i d s Soviet l a g e r i u o s e , ieinu laisv! U v a r t a t i d a v p a l e i d i m o p a y m , v a d i n a m kalinio pas, biliet, o J a v o s l a g e r i v a l d y b o j e a t s i s k a i t u d a r b . M u d u su l a t v i u n u t a r m e eiti psti tiesiai geleinkeliu iki J a v a s (10 k i l o m e t r ) , p a s i v a l g y d a m i po M o r d o v i j o s k r a t . Per deimt met i l a g e r i o n e b u v o m e ij. A r t d a m i J a v a s , j a u i tolo p a m a t m e a t e i n a n t du vyrus, apsirengusius nemordovikai. Vienas man kakur 236*

m a t y t a s , labai p a n a u s m a n o brol V y t . S u s t o j a m dar tolokai ir irim v i e n a s kit. A k l a u s i m Ar tu, V y t a i ? S a k o a " . N u s t e b s k l a u s i a , o i kur a einu. Sakau, k a d m a n e paleido. Ir b r o l i s Z i g m a s a l i a , kurio nemats d v i d e i m t s e p t y n e r i u s m e t u s . P a s i s v e i k i n a m , pasid a l i j a m v i s a i s v a r g a i s . K l a u s i u , kodl j s a t v a i a v o t ? Broliai a t s a k o , kad v i s i nutar, j o g m a n s n e p a l e i s , tai per s a v o a t o s t o g a s p a n o r o m a n e a p l a n k y t i . P r i s i k r o v maisto, tad mes t r y s broliai ir k a i m y n a s l a t v i s gerai p a p i e t a v o m e ir a t v a i a v o m e P o t m o s stot. I ten per didel v a r g g a v o m e bilietus M a s k v . M a s k v o j e su k a i m y n u l a t v i u p a s p a u d m e v i e n a s kitam r a n k , palinkdami l a i m i n g o g y v e n i m o ir n u j o m e s a v a i s keliais. O a su b r o l i a i s l a i m i n g a i pasiekiau Lietuv, mylim K a u n , kuriame sutikau mam, seseris ir d a u g draug, su kuriais sunkiai kovojome prie okupant.

VAIUOK,

KUR

NORI

1972 m. s p a l i o 23 d. p a s i e k m e K a u n . Per tok ilg laikotarp d a u g kas n e a t p a s t a m a i pasikeit. P i r m i a u s i a s u t i k a u m a m , kuriai buvo d i d i a u s i a s t a i g m e n a , kad taip netiktai g r a u . Kitus e i m o s n a r i u s j a u a n k s i a u b u v a u m a t s M o r d o v i j o s l a g e r y j e per p a s i m a t y m u s . Tik nepa i n o j a u broli, s e s e r neseniai s u k u r t eim. A p s i l a n k s pas vien kit p a s t a m , s k u b j a u Kal i n i n g r a d o srit, e r n i a c h o v s k i o (Tils) m i e s t , kur esu n u k r e i p t a s p a g a l p a y m Nr. 049912, t v a r k y t i s dokument. Ten turiu g a u t i pas, karin biliet ir, t a m e m i e s t e r a d s g y v e n a m j plot, p r i s i r e g i s t r u o t i . A t v a i a v s neinom m i e s t , s u s i r a n d u m i l i c i j o s vald y b , kuriai t u r j a u p r i k l a u s y t i , bet n e r a n d u , kur g y v e n a A n t a n a s M a k s e l a , n to namo, kur d o k u m e n t u o s e urayta. M i l i c i j o s p a r e i g n a s J a u d a k i m a s paima m a n o pa y m , a p k l a u s i n j a , a p i b a r a , k a d ilgai n e p r i s i s t a i a u . P r a n e i m i M o r d o v i j o s j a u g a v , kad toks turi a t v a iuoti. K l a u s i a , pas k a t v a i a v a u . S a k a u , kad pas Jon Simonyt a r b a pas A n t a n M a k s e l . Bet m i l i c i j o s leiten a n t a s irgi neino, kur jie d a b a r g y v e n a . S u r a n d u t g a t v , t s u l u s n a m u k , bet minti a s m e n y s j a u seniai i ia isikl. Niekas neino kur. J a u v a k a r a s , d a u g i a u p a s t a m neturiu, tad n u j s geleinkelio stot, atsis237*

ds ant suolo, s n a u d i u . Naktj p r i s i s t a t o budintys kareiviai ir prao dokument, o a nieko neturiu. Nusiveda bstin. Ten paaikinu, kur mano dokumentai. P a s k a m bina, paleidia. Leidia s t o t y j e sdti, tik nemiegoti. Ryt einu milicijos v a l d y b , g a l j a u g a u s i u dokumentus. Vl p a a u k i a tas p a t s leitenantas J a u d a k i m a s , visk i k l a u s i n j a nuo gimimo dienos. Stengiuosi a t s a k y t i taip, kaip s a k i a u prie 20 met per t a r d y m , kad nebt nukrypim. Tik d a b a r namikiai j a u g r i trmimo, g y v e n a Kaune, bet g a t v s n e s a k a u , sakau, kad g y v e n a u tas dvi s a v a i t e s tvikje, pas mam Tvarkiki kaime, Garliavos v a l s i u j e . Ten dar buvo liks bulvi r s y s ir ulinys. Visk s u r a s , leitenantas p r a n e a , kad pas g a u siu rytoj, sako, kad reikia visk patikrinti. Sakau, kad mane vl gali sulaikyti. Leitenantas duoda telefono numer, kai s u l a i k y s , tegul p a s k a m b i n a . Vl einu iekoti Antano Makselos. Sukiojuosi aplink t nam, g a l i g i r s i u lietuvikai kalbant. Matau toliau stovi b r y s vaik, ir visi iri mane. P r i j s pirmiausia klausiu, ar lietuvi nra, s a k o n r a " . Vl klausiu, ar ia g y v e n o tokie du v y r a i ? Sako, kad g y v e n o Anton ir Ivan, bet j a u seniai ia n e g y v e n a . Kitas sako, kad Jon ins, bet reikia vaiuoti toli u miesto autobusu, j i s g y v e n a prie geleinkelio p e r v a o s . Duodu 10 rubli, s a kau: Nuveski autobus stot." A u t o b u s a s t u o j a u ivaiavo ir mudu atve prie pat Jono Simonyio namo. V a i kikiui padkoju, j i s nuuoliuoja s a v a i s keliais. S u t i k u s Jon, j a u l e n g v i a u pasidaro. A n t a n a s Maksela, J o n a s Simonytis ir A l f o n s a s Gaidys, b u v Dzkijos k r a t o partizanai, visi p r o v o k a t o r i a u s u m i g d y t i su maistu. B u v o dar nepilnameiai, kai ijo p a r t i z a n u s . Komisija j i e m s sumaino b a u s m e s , bet Lietuv neleido. T pat v a k a r su Jonu a t v a i a v o m pas Antan M a k s e l , kuris j a u buvo r a d s g y v e n i m o d r a u g A n e l Rait ir g y v e n o alia miesto. R y t o j a u s dien g a v a u pas, liep susiiekoti g y v e n a m j plot. Mudu su Anele p r a d j o m iekoti, kur g a l i a u prisiregistruoti. Perjom vis priemiest ir miest, niekur nepriima. P a s a k i u s , kad lietuvis, s d j s u politik, v i s a kalba baigiasi. Radom kelet vokiei, tie sutikt, bet ruoiasi ivaiuoti V o k i e t i j . Vietini vokiei nra n vieno, visi a t v y k i R u s i j o s . Kiti per kar paimti rus kariuomen, karui p a s i b a i g u s , liko P r s i j o j e , o dabar pag a l vokiei pilietyb turi teis ivaiuoti V o k i e t i j . 238*

j o m kelias dienas, r a d o m n e m a a i lietuvi, bet d a u g u m a buv Lietuvos stribai arba aktyvistai. D a u g u m a g y v e n a b l o g a i , p r a s i g r , g y v e n a tik ta diena. Vien ryt A n e l sako: Kombinuokim rusikai." Pasiimam du butelius d e g t i n s ir vl e i n a m iekoti buto p r i s i r e g i s t r a v i m u i . Ue i n a m pas B e r i n s k ar B e r u l i o n j , g e r a i n e i n a u , pirm i a u s i a A n e l s t a t o bonk ant stalo, o p a s k u i s a k o m , ko a t j . T u o j a u p o k a l b i s u s i m e z g a , but k v a d r a t r g a u n a m . S a k o m , kai p r i s i r e g i s t r u o s i u , b u s d i d e l s m a g a ryios. Kit dien a ir e i m i n i n k a s su n a m k n y g a ein a m r e g i s t r a c i j o s s k y r i . Ten p a t i k r i n a , a r y r a r e i k i a m o ploto p r i s i r e g i s t r a v i m u i . V i s k a s a t i t i n k a p a g a l r e i k a l a v i m. Upildome registracijos blankus, paduodam pas stalo valdybai. P r a s i d e d a r e g i s t r a v i m a s . Rus p r i v a i a v g a n a d a u g , vieni a t v y k s t a , kiti i v y k s t a . A lieku p a s k u t i n i s . A t j dar keli s a u g u m o d a r b u o t o j a i p a g a l i a u a u k i a i r m a n o p a v a r d . K l a u s i a , k o noriu, s a k a u , k a d p r i s i r e g i s t r u o t i , dirbti ir g y v e n t i . K l a u s i a , ar d a r b turiu. S a k a u , k a d turiu b a l d g a m y k l o j e , bet kol n e r e g i s t r u o t a s , n e p r i i m a . V i e n a s s a u g u m i e t i s s a k o , k a d e r n i a c h o v s k i o m i e s t e man s n e r e g i s t r u o s . N a m i k i a i g y v e n a L i e t u v o j e , ten p a d a r s n u s i k a l t i m p r i e t a r y b v a l d i , ten ir t u r i u v a i u o t i . P r a d j a u a i k i n t i s , k a d m a n o l a g e r i o n u k r e i p i m a s duotas m i e s t . S a u g u m i e t i s g r i e t u tonu liepia ieiti. Leiten a n t a s J a u d a k i m a s s a k o e i n a m " . P r i s i s t a t o dar d u milicininkai ir n u v e d a m a n e kit g a t v pas m i e s t o komend a n t , kakok g e n e r o l . Ten p a k v i e i a k a b i n e t ir l a b a i m a n d a g i a i k l a u s i n j a nuo g i m i m o dienos. P o t o liepia k o r i d o r i u j e p a l a u k t i . Po kurio laiko vl p a a u k i a kabinet tas p a t s g e n e r o l a s ir dar keli KGB d a r b u o t o j a i . Generolas s a k o : Prie sumim buvai bandoj, js banda turjo r y i u s su imperialistais. Mes ir dabar tavim nepasitikim, prie t a v s r e i k s s t a t y t i m o n e s , k a d s a u g o t . M u m s toki n e r e i k i a , pas m u s k a r i n s b a z s . Paaukta i koridoriaus Jaudakim, paduoda jam mano pas ir sako, k a d i a n d i e n i n y k i a u i K a l i n i n g r a d o k r a to. Vl visi t r y s su m i l i c i n i n k a i s g r t a m e m i l i c i j o s v a l dyb, ant paso u d e d a i r e g i s t r a v i m o a n t s p a u d . S a k a u , k a d dar neturiu k a r i n i o bilieto, kur a d j o t iduoti, kai priregistruos. Sako: M e s nieko neinom, s a k y t a t a u g r e i t a i a p l e i s t i m i e s t , o k a r i n i o bilieto a t v a i u o s i kit k a r t . 239*

Ateinu g e l e i n k e l i o stot, n u s i p e r k u biliet K a u n . G a l v o j u L i e t u v o j e dar b l o g i a u bus, bet kur v a i u o t i ! Grs Kaun pas seser Elen J a n u a u s k i e n , g a l v o j u , nuo ko pradti. Nutariu v a i u o t i Vilni, s a u g u m o min i s t e r i j pas m a j o r T r a k i m , kalini v a d i n a m negr k a r a l i u m i " , nes jo i n i o j e v i s i paleisti politiniai kaliniai. A t v a i a v s V i l n i a u s s a u g u m o m i n i s t e r i j , KGB budiniam s a k a u , k a d noriau patekti pas n e g r k a r a l i " m a j o r T r a k i m . Sis, a t i d a r s langel, p a s i i r j o m a n e ir nujo. Grs sako, k a d ia n e g r k a r a l i a u s " nra, o m a j o r a s T r a k i m a s i v a i a v s . P o poros s a v a i i vl vaiuoju. A t j s prie t pai dur, p r a a u atstovo, k u r i s t v a r k o g r u s i i politini l a g e r i r e i k a l u s . U s i r a o pav a r d ir nueina. L a u k i u ilgai, bet niekas neateina, po kurio laiko m a n e p a a u k i a . A t v e d k a b i n e t , ten sdi dar du s a u g u m i e i a i . P a s a k a u , ko a t v a i a v s . V i s i t r y s i j o pasitarti. L a u k i u ger p u s v a l a n d . S u g r m a n sako: Tu m u m s p a d s i , tada mes t a u p a d s i m . Atsakau: J s s u p r a t o t mane, a s u p r a t a u j u s . V i s o g e r o Ir i j a u pro duris. Grtu K a u n pas n a m i k i u s , p a t a r i m d a u g , bet v i s i beveriai. T r u m p o pokalbio s a u g u m e niekam nepas a k o j u , nes nieko n e p a d s . P r a g y v e n i m o altini teks iekoti tyliai ir k a n t r i a i . L a g e r y j e b d a m a s , t u r j a u specialyb, o t a r y b i n j e l a i s v j e ir ta n e p a d e d a . V i e n u r kitur k r e i p i a u s i b a l d g a m y b , bet v i s u r g a u d a v a u vienod a t s a k y m p r i s i r e g i s t r u o t i . Bet k u r ? Tiktai pas v e n t P e t r , bet ir ten k o m u n i s t leidimo reikia. Pradedu mokytis naujo amato mezgimo. Juodojoje r i n k o j e tai g e r a s b i z n i s . G y v e n d a m a s pas seser Elyt, n u m e z g u vien kit m e g z t i n . Taip p r a d j a u a t s i k r a t y t i f i n a n s i n i s u n k u m . I l a g e r i o p a r s i v e t o s k a p e i k o s byrte b y r a . I r L i e t u v o j e j a u p r i g i j s r u s i k a s velnio p a p r o t y s , k a d be i g r i m o k a l b o s nra, o reikal g a l y b s . Steng i u o s i , jei n e p r i s i r e g i s t r u o t i , tai bent s i t a i s y t i v a l d i k d a r b . Kai dirbi, j a u didesn atspirtis, o nedirbant g a l i g r e i t vl pasodinti. A p v a i n j a u Kaiiador ir kitas v i e t o v e s , kad r a s i a u bent kok d a r b . Gal p a v y k t nors laikinai p r i s i r e g i s t r u o t i . V i s u r sekasi g e r a i , kol n e p a r o d a u p a y m o s ir paso. P a m a to, kad t e i s t a s 58 la s t r a i p s n i u , k a l b a b a i g i a s i . V a i u o k , k u r nori ir kuo g r e i i a u . O jei dar kur p a t a i k a u ant b u v u s i o
240*

ekisto ar stribo, k u r i s a u k t e s n post per l a v o n u s kops, tai to net a k y s i o k s t a ir i v e j a , k e i k d a m a s r u s i k o m m a t u k o m " . Toksai likimas ne m a n o vieno, v i s a tai p e r g y v e n o d a u g u m a s g r u s i i politini l a g e r i ir trmim. kai k u r i u o s ne taip g r i e t a i r e a g a v o KGB, vien kit p r i r e g i s t r u o j a . Kai kurie d a r b u o t o j a i buvo m o n i k u veidu, bet kol tok a t r a n d i , k a n t r y b s p r i t r k s t a . Danai p a g a l v o j u n e j a u g i j a u tautai esu n e r e i k a l i n g a s , met m e t a i s v a i k o m a s , s t u m d o m a s , ir dar g a l o n e m a t y t i . J u k tautai v i s k a t i d a v i a u , kad tik m a i a u o k u p a n t a s mindiot t ms ma e m s g a b a l l . Kiek p a i l s j u s , vl a t s i r a n d a e n e r g i j o s , vl r a m i n u s a v e . Kart Kaune, e i d a m a s i brolio V i i n s k i o g a t v e , g a l v o j u , kur k r a t d a b a r v a i u o t i . S t a i g a p r i e m a n e pasirodo k a k u r m a t y t a s m o g u s . Tai V a c y s K r i l a v i i u s . Vacys keliais mnesiais anksiau paleistas i Mordovijos 19 lagerio, bet, kur g y v e n o , n e i n o j a u . K l a u s i a , ar dirbu. S a k a u , kad niekas nepriima, n e r e g i s t r u o t a s . Sako, k a d j a u d i r b s Kauno s t a t y b o s remonto v a l d y b o j e Nr. 3. Ten d a u g toki. J i s man a i k i n a , k a d a i k t e l s v i r i n i n k a s A l g i s R z g y s , o b r i g a d i n i n k a s J o n a s Mockeviius, a b u b u v politiniai kaliniai. S a k o r y t o j ateiti, g a l priims. Dirba prie K a u n o pilies, r e s t a u r u o j a s e n a m i e s t . Ryt, nieko n e l a u k s , einu iekoti d a r b o v i e t s . S u r a d s p r i s i s t a t a u a i k t e l s virininkui A . R u z g u i . Nieko m a n s neklausinjo, sako: R a y k p a r e i k i m , irsim. P i r m i a u s i a p r a d k dirbti, o v l i a u p r a d s i m v i s k t v a r k y t i p a l a i p s n i u i . Po keli d a r b o dien v i r i n i n k a s P l e k a i t i s a u k i a m a n e v a l d y b . Ten r a n d u ininieri K a s p a r a v i i , patikrina pas, p a k l a u s i n j a , kiek a t s d j a u , o k a d b u v a u p a r t i z a n u o s e , j a u jie ino. P l e k a i t i s s a k o K a s p a r a v i i u i : Priimkim, tegul dirba, o toliau b u s matyti. ekistai j a m per tiek met s p r a n d o nenusuko, g a l n e n u s u k s ir mudviem. Ant m a n o p a r e i k i m o pasira, k a d darb priimtas. G a l v o j u geri v y r u k a i . Kadr v i r i n i n k nepatenkinta m a n o primimu. P r a d j o klausinti, kabintis. S a k a u : P a s i t e i r a u k i t l a g e r i o v a d o v y b s ir d a v i a u Mord o v i j o s J a v a s 385/11 a d r e s . Kiek inau, ji u k l a u s i m siunt, bet po keleto s a v a i i d a r b o k n y g e l i r a . P r a d e d u dirbti kaip tikras d a r b u o t o j a s , p a g a l v i s u s s t a t y m u s . Tik v i s laik g a l v o j u , kad m a n o d a r b a s laikinas, s a u g u m a s r a m y b j e n e p a l i k s . V i s V i l n i a u s p o k a l b i o

241*

n e p a m i r t u t u m u m s , mes t a u " . D a r b a s sekasi g e r a i , dirbu s t a l i a u s d a r b u s . Darb v y k d y t o j a s A . R z g y s r a o p a g y r i m u s . S a k o t a u j reikia, g a l p a d s . " B r i g a d o s d a r b i n i n k a i keiiasi, d a r b a s n e l e n g v a s . S e n u s p a s t a t u s reikia n u g r i a u t i ir n a u j u s p a s t a t y t i . Didel d a l i s K a u n o senamiesio perstatyta, restauruota daugiausia grusi politkalini ir tremtini. D i r b d a m a s prie a u t o b u s s u s t o j i m o stotels, m a t a u , k a i p piet laiku ateina KGB m a j o r a s T r a k i m a s , kalini v a d i n a m a s negr karaliumi", j a u gerai igrs. Pamats mane, sako: Tau p r i s i r e g i s t r u o t i reiks b a k o s k o n j a k o . A t s a k a u , k a d turiu dar p a l i k s Kazl R d o s m i k e s m a l o s b a k . Negr k a r a l i u s " , nieko n e s a k s , a p s i s u k o ir nujo. Tuo m s p o k a l b i s b a i g s i . Negr k a r a l i u s " v i s laik l a n k y d a v o s i pas politkalinius, k a d g a u t ig e r t i , tik taip r e g i s t r a v o . P a g a l i a u nuo g r i m o ir g a l gavo. D i r b d a m a s s t a t y b o j e , p a s t e b j a u , kad esu s m a r k i a i sek a m a s net d a r b i n i n k ir t i e s i o g i a i s a u g u m o . Kart J o n a s M a l i n a u s k a s p e r s p j a , kad m a n e s m a r k i a i k o n t r o l i u o j a s a u g u m a s , k a d biau a t s a r g u s , y p a l a i s v o m i s dienom i s . J . M a l i n a u s k a s b u v o p a r t i n i s , taiau m o n i k u veidu. A t j s M a l i n a u s k a s sako, kad i a n d i e n a t j s n a u j a s m r i n i n k a s Jonas, j a u n a s s o l i d u s v y r a s , bet tu, Povilai, s u p r a s k . Tuo ms k a l b a b a i g s i . N a u j a s i s J o n a s , kurio p a v a r d s neinau, p r i s i s t a t o kaip m r i n i n k a s . Bet m a n k a k u r m a t y t a s . Gerai p a g a l v o j s , p r i s i m i n i a u , kad j m a i a u Kauno m. Lenino r a j . m i l i c i j o s pas s k y r i u j e . Po keli mnesi s t a t y b o s v i r i n i n k a s k l a u s i a , ar p r i s i r e g i s t r a v a u . S a k a u , kad dar ne, neturiu g y v e n a m o ploto. S a k o d u o s i m b e n d r a b u t . " Kit dien k a d r s k y r i a u s s e k r e t o r t v a r k o b e n d r a b u i u i d o k u m e n t u s ir sako, k a d b a i g i a m a s s t a t y t i i n y b i n i s n a m a s Taikos p r o s p e k t e Nr. 39. S e k r e t o r Genut, g a i l a , p a v a r d s n e p r i s i m e n u , s u t v a r k o d o k u m e n t u s b e n d r a b u i u i ir i n y b i n i a m butui. J a u kit dien a p s i g y v e n u b e n d r a b u t y j e , LTSR 25meio g a t v j e . Kelias dienas p a g y v e n s , p a d u o d u pas prisiregistruoti bendrabuio komendantui. Kit dien k o m e n d a n t a s p r a n e a , kad p a s a s p r i r e g i s t r u o t a s , v i s k a s t v a r k o j . A t s i d u s t u l e n g v i a u , ai Dievui, vl g a u s i u r a m i a i p a g y v e n t i . Kit dien, v o s p a r j u s i darbo, k o m e n d a n t a s a u k i a s a v o kabinet ir s a k o r u s i k a i :
242*

Tu inai, k a d t a u neleista L i e t u v o j e g y v e n t i ! T a v o r e g i s t r a c i j Lenino r a j . pas s t a l o v i r i n i n k V e r a Ba i n s k i e n s u b r a u k . V a , t a v o pasas, p a s i i m k ir a p l e i s k b e n d r a b u t , m e s t a v s laikyti n e g a l i m . V a i u o k , kur nori. R u s a s s u b r a u k y t pas t r e n k i r i v a r m a n e . J a m g y venti L i e t u v o j e g a l i m a , o m a n , kaip lietuviui, ne. N u j s d a r b , v i s c e r e m o n i j p a p a s a k o j u A. Rzgiui. S a k o : Eik, t e g u l i r e g i s t r u o j a taip, kaip p r i k l a u s o , o paso b r a u k y t i niekas neturi t e i s s . E i n u Lenino r a j . pas s k y r i pas v i r i n i n k V. B a i n s kien. V o s s p j a u p a s i s a k y t i p a v a r d V . B a i n s k i e n pradjo rkti: Tau n e g a l i m a L i e t u v o j e g y v e n t i , tu b u v a i b a n d i t a s tai ko dar ia m a i a i s i ! S a k a u , k a d p r a a u m a n o pas i r e g i s t r u o t i , k a i p prik l a u s o , o ne b r a u k y t i . Vl V. B a i n s k i e n p r a d j o net i s t e r i k a i rkti: Ieik, ieik, o jei ne, p a a u k s i u m i l i c i j ! M a t y d a m a s toki padt s u b r a u k y t pas k i u k i e n ir per d u r i s . G r s d a r b s u t i n k u A. R z g , j i s t u o j k l a u s i a , kaip v i s k a s . S a k a u , k a d i v i j o . Na, k , s a k o , t y l k ir dirbk, s t e n g s i u o s i p a d t i . Kad tokia p a d t i s , n i e k a m n e s a k y k . irsim toliau.

LIETUVOS

KARININKO

PETRO

PALTAROKO

LIKIMAS

P e t r a s g r o i l a g e r i o pilnai a t b u v s 25-erius m e t u s . A p s i s t o j o pas m a n o s e s e r K a z i m i e r P e r e d n i e n . M e s j a m p a d j o m e a p s i r e n g t i , kelet rubli dar b u v o p a r s i v e s i l a g e r i o , kaip ir v i s i k a l i n i a i , n e s ten j i s b u v o dirbs elektriku. P e t r a s g r o m n e s i u v l i a u u m a n e . A jau inojau g r u s i j bdas. Perspjau, kad veltui pinig n e m t y t , nes n i e k a s n e p a d s , o p r i s i r e g i s t r a v i m o keli r e i k s iekoti tik ne L i e t u v o j e . B d a m a s l a g e r y j e , P e t r a s v i s laik g a l v o j o , k a d , a t l i k s b a u s m , g a l s iv a i u o t i pas s a v o eim V a k a r V o k i e t i j , kur k a r o a u d r a j n u b l o k . mona su d u k r e l e p a t e k o V a k a r pus, o P e t r a s pasiliko R y t u o s e . G r s i l a g e r i o , kiek g e r i a u a p s i r e n g s , P e t r a s iv a i a v o a p l a n k y t i s a v o i r m o n o s a r t i m j , kuri n e m a t s d a u g i a u kaip 25-erius m e t u s . N u v a i a v s pas m o n o s giminaiius, g a v o praneim, neva paraiusi Petro mona 243*

i V a k a r V o k i e t i j o s , kad P e t r a s monai ir dukrai net r u k d y t g y v e n i m o . Tegul n e r a s laik, ir nieko d a u g i a u apie j inoti nenorinios. P e t r a s labai i g y v e n o . Jo v i s a v i l t i s buvo susitikti mon ir dukrel ir r a m i a i g y v e n t i . A t j s pas mane, P e t r a s s u a a r o m i s p a s a k o j a p r a r a d s p a s k u t i n s a v o g y v e n i n i o vilt ir d i a u g s m susitikti su s a v o eima. D a b a r j a u nieko nebeliko. B a n d a u r a m i n t i , s a k a u , g a l ia dar ekist i g a l v o t a a v a n t i r a . P e t r a s s a k o , kad s a k i u s i pati monos s e s u o , kad mona v e d u s i g y v e n a su kitu tu j o m s n e d r u m s k r a m y b s . P a s i d a r s k a u d u . Tiek met v a i a v o m k a r t u per l a g e r i u s , per karcerius, p e r g y v e n o m v i s o k i u s s u n k u m u s , ir niekada nemaiau Petro n u s i m i n u s i o , moraliai p a l a u t o . O d a b a r kalb a m s , ir Petrui per veid rieda a a r o s . I m o g a u s j a u v i s k a s atimta, liks kaip p k e l i s ore, kur v j a s p a p s , ten s k r i s i . Nors ir m a n o toksai likimas, bet a d a u g j a u n e s n i s , m a n o s v e i k a t a dar g e r e s n . P e r b g u mintimis, kaip j a m padti. Petrai, kur tu buvai i v a i a v s ? Sakei greitai gri? Sako: B u v a u pas g i m i n e s , pas kun. A. S v a r i n s k kur laik p r a l e i d a u . Klausiu: Ar turi p i n i g , reiks d a u g v a i n t i ? A duosiu, j a u d u mnesiai, kaip g a u n u a t l y g i n i m . P e t r a s i v a i u o j a P r s i j pas V y t P e t r u a i t , k u r i s j a u ten g y v e n a , a n k s i a u g r s ir p r i s i r e g i s t r a v s . Po kurio laiko, 1973 m. v a s a r , P e t r a s ateina pas m a n e ir sako: M a n e p r i r e g i s t r a v o K a l i n i n g r a d o s r i t y j e , Krasnoznamensko rajone. Klausiu: O ar d a r b a turi? Ne. P a k a l b j a u su A l g i u R u z g i u , ir n e t r u k u s P e t r a s b u v o p r i i m t a s d a r b . Kelet met dirbo Kauno Statybos-remonto v a l d y b o j e Nr. 3 elektriku. Buvo labai g e r b i a m a s ir v i s m y l i m a s m o g u s , kur v i s a v a l d y b a u s t o j o p r i e ekistus. Petras, g a v s tok p r a n e i m dl s a v o eimos, p r a d j o kurti n a u j g y v e n i m , n e t u r d a m a s kur g y v e n t i . Gauti b e n d r a b u t j a m n e p a t a r i u , nes b u s kaip man. R e g i s t r u o tas P r s i j o j e , ir tegul taip b n a . S u s i r a d o sen p a s t a m
244*

t r e m t i n Elenut, p a d a r m e t r i k a c i j . Elenut j a u t u r j o kooperatin but ir dirbo K a u n o k l i n i k o s e m e d i c i n o s sesele. ekistai, m a t y d a m i , k a d politinius k a l i n i u s p a l a i k o v i s u o m e n , p r a d j o kurti v i s o k i a s a b a n g a s , a u k i n t i , k a b i n t i s , k a d P r s i j o j e r e g i s t r u o t i , o L i e t u v o j e dirba. V i e n dien p a a u k i a Petr s a u g u m V i l n i a u s s a u g u m i e t i s J . e s n a v i i u s . Duoda n u r o d y m , k a d reikia vaiuoti K a l u g liudininku, k a k o k s ten y r a m o g u s , su k u r i u o j i s s d j s M o r d o v i j o s l a g e r y j e . P e t r a s neino, k daryti. Sakau: Jei s a u g u m a s p r i s i k a b i n o , n e a t l e i s . G e r i a u v a i u o k . Vl r u o i a m o s p i n k l s , j u k l a g e r y j e d a u g moni b u v o . N u v a i a v s K a l u g , p r i s i s t a t s a u g u m u i , k u r i s tik pak l a u s , ar toksai k a r t u dirbo, ir v i s a k a l b a . P r a j u s kiek laiko, Petr vl a u k i a K a u n o s a u g u m a v a n t i r kr j a s KGB p u l k i n i n k a s J . e s n a v i i u s . Liepia p a r a y t i s t r a i p s n s p a u d apie b u v u s i L i e t u v o s k a r i u o m e n ir Lietuvos buruazin gyvenim. Petras atsisako. Po kurio laiko P e t r a s po d a r b o u v a i u o j a pas m a n e . Sako, kad j a u k i a V y t a s P e t r u a i t i s P r s i j , kur p a s j p r i s i r e g i s t r a v s . K a k o k i u s d o k u m e n t u s reikia t v a r k y t i . Sakau: B l o g a i , p a i m s t a v o pas ir i r e g i s t r u o s , g e r i a u neik, nesirodyk, s a k y k pas p a m e i a u " . Bet P e t r a s taip n e g a l j o , nes kvieia m o g u s , k u r i s jam padjs. Grs i Prsijos, nusimins sako, kad visai b l o g a i pas i r e g i s t r a v o ir pasak, k a d i a m e k r a t e j a m v i e t o s nra. V a i u o k , kur nori. Bet kur v a i u o t i t o k i a m e a m i u j e , k u r ? Petro i d a r b o neatleido, n o r s s a u g u m o s a k y t a . J p a l a i k k a d r i n s p e k t o r ir kiti v i r i n i n k a i . Po kurio laiko nuo v i s i g y v e n i m Petr i t i n k a irdies priepuolis, m o n o s E l e n u t s dka b u v o i g e l b t a s , bet toliau dirbti n e g a l j o . P a s mon g y v e n o s l a p t a . Jei kas p a s k a m b i n a , P e t r a s v i s a d a p a s i s l p d a v o , k a d nerast m i l i c i j a , nes jo p a s a s taip ir liko niekur n e r e g i s t r u o t a s , o L i e t u v o j e j a m b u v o g y v e n t i n e l e i s t a . 1988 m. r u g p j i o 18 d., a t j s pas m u s n a m u s , P e t r a s s a k o a t j s a t s i s v e i k i n t i . S a k a u , k a d dar A m e r i k n e v a i u o j a m e , s a u g u m a s dar v i s a i p t r u k d o , neinia kaip bus. P a k a l b j u s , pasivaiinus, ieidamas sako: Poviliuk, m e s a t s i s v e i k i n k i m . M a n e a p s i k a b i n s p a b u i u o j a , p a b u i u o j a ir J u d i t ir sako, k a d g a l i m daugiau nebesusitikti. 245*

P r a j u s s a v a i t e i p o m s a t s i s v e i k i n i m o , a t e i n a Kazimieras S u t k u s ir s a k o : A t n e i a u lidn ini. V a k a r laidojant Petruko b r o l , d a r p a s a k a t s i s v e i k i n i m o od i r p a t s s u k n i u b o a n t brolio k a p o . P a s k u t i n i s j o o d i s b u v o : M y l k i m Tvyn." Petr, niekur neregistruot, Kauno komunistin valdia n e n o r j o leisti p a l a i d o t i . Tik p o g r i e t o politini k a l i n i r e i k a l a v i m o K a u n o V y k d o m a s i s k o m i t e t a s d a v leidim palaidoti K a r m l a v o s kapinse. Nepaprastai didel minia d r a u g su pirmomis lietuvikomis vliavomis palydjo a m i n o j o poilsio v i e t s a v o g i m t o j e T v y n j e L i e t u v o j e . O kiek P e t r a s p a l i k o s a v o likimo d r a u g Sibiro t a i g o s e , k u r i e irgi t i k j o s i b e n t k a u l u s p a r n e t i s a v o v e n t em e l ! D e j a , j k a p k a u b u r l i a i n e b u s net a t r a s t i . P o m a l d o s i r s k a u d i a t s i s v e i k i n i m o odi d r a u g a i p a l i k o n a u j ems kauburl, skendint glse.

BUTO RAKTAI

Darbas man sekasi gerai, mane darbovietje palaiko. J a u p r a d j a u p r a s i g y v e n t i , bet v i s laik j a u i u o s i u neramiai, nes inau, kad s a u g u m a s ramiai gyventi neleis. Atjs darb vykdytojas A. Rzgys sako: D a r y s i m s i u r p r i z . T u g e r a i dirbi, m e s n u t a r m e t a v e apdovanoti medaliu u ger darb. V i s bus iokia tokia a t s p i r t i s , k a d dirbi ir d a r g e r a i . A atsakau: Dar to b e t r k o , r u s i k m e d a l i ! P o k u r i o laiko v y k s t a v i s d a r b o v i e i s u v a i a v i m a s i r d a r b u o t o j a p d o v a n o j i m a s . A t v a i a v o i V i l n i a u s min i s t e r i j o s a t s t o v a s teikti g e r i e m s d a r b u o t o j a m s a p d o v a n o j i m . M a n e i n i n i e r i u s K a s p a r a v i i u s p e r s p j a , k a d nep a b g i a u , n e s y r a p a s k i r t a s m e d a l i s , kur t e i k s m i n i s t e r i j o s a t s t o v a s . Gal k u r r e i k s a t s i s p i r t i p r i e s a u g u m . T i k r a k o m e d i j a , v i e n i v a i k o , kiti m e d a l i a i s , p a g y r i m o ratais apdovanoja. Po vis a p d o v a n o j i m m a n e paskiria s t a l i a u s d a r b a m s T a i k o s p r o s p e k t . ia s t a t o m a s d e v y n i a u k t i n y b i n i s n a m a s d a r b i n i n k a m s . D a r b a s , k a i p v i s u r , s k u b o t a s , norm o s , p l a n a s , jei n e p a d a r y s i , n e b u s p r e m i j . S i e n o s j a u i m r y t o s , liko r e n g i m a s . M e d i e n a g r y n a i l a p i a , l a n g a i , d u r y s i r v i s a kita i a l i o s m e d i a g o s . Niekas n e i r i ,
246*

s v a r b u , kad bt p a d a r y t a . Mums, d a r b i n i n k a m s , irgi nes v a r b u , dirbam, kad bt p a d a r y t a . Kas a p s i g y v e n s , t a s i karto t a i s y s i s . Lietuvoje miko m e d i a g o s nra. Po A n t r o j o p a s a u l i n i o karo, 19461947 m. buvo didiausias Lietuvos mik naikinimas. m i k u s buvo priveta kariuomens dalini, kurie be atodairos kirto g r a i a u s i u s m i k u s , krov traukinius, l a i v u s ir ve R u s i j . D a u g i a u s i a ms medienos p a t e k d a v o angli, geleies r d o s ir kitas achtas. Tuo laiku v i s a s dmesys buvo nukreiptas s u n k i j pramon, kur d a u g i a u s i a dirbo politiniai kaliniai. Kaliniai i Vorkutos, Norilsko, K a r a g a n d o s ir kit acht k a l b d a v o , kad dailiausios Lietuvos p u y s n a u d o j a m o s acht atramoms. O paskui i R u s i j o s Lietuv m veti kreiv, akot, pripuvusi medien s t a t y b o s d a r b a m s . A n k s i a u Lietuvoje toki medien n a u d o j o tik kurui. O jei pasit a i k y d a v o g e r e s n s medienos, ta n u p l a u k d a v o on. P r i e kiekvieno statomo v a l d i k o objekto, v i s a d a kartu i d y g s t a ir kokio virininko namelis. Ten medienos kiek reikia ir daug geresns. Darbinink n a m u o s e g y v e n a m o j o ploto k v a d r a t r a labai maa, 17 kv. m k a m b a r y s ir maa, 5 6 kv. m virtuvl, koridoriukas, tualetas kartu su staia vonia (kur g a l i m a p r a u s t i s tik s t a i a m ) . Tok nam r e n g i a u Taikos pr. 39. B a i g u s r a n g o s d a r b u s , p r a d j o veikti i l d y m o s i s t e m a ir p r a s i d j o didiuliai rpesiai. L a n g a i , d u r y s neusidaro, v i s k a s m kraipytis. S t a t y b o s virininkai stengiasi, kad nam kaip g a l i m a greiiau priimt k o m i s i j a , nes kuo ilgiau n a m a s stovs, tuo d a u g i a u atsiras t r k u m . O k o m i s i j a ino, kad akt pasira, g a u s p a g e r t i . Komisijai nam primus, S t a t y b o s remonto tresto virininkai p r a d j o skirstyti d a r b i n i n k a m s butus. Per skirstym pasikl ir mano paduoti dokumentai butui g a u t i , i g i r d s mano p a v a r d , A. R z g y s pirmiausia m a n e us t o j a , kad reikia duoti but. Tam pritaria ir ininierius Kasparaitis, be to; pritar dar keli ir tresto v i r i n i n k a s B r a z a i t i s urao man inybin but Kaune, Taikos pr. 3980. Kit ryt p a s i a u k m a n e A. R z g y s ir sako, k a d pirmiausia p r i r e g i s t r u o i a u pensinink m a m . Yra v a l s tybinis s t a t y m a s , kad pensininko n e g a l i imesti i jokio buto. Nueinu pas sekretor, ji upildo blank, kad k a r t u g y v e n s mama. Ji usimena, kad reikia iekoti monos, matyt, ir pati netekjusi. A d a u g nekalbu, kad nepradt klausinti, o s v a r b i a u s i a , kad n e p a p r a y t paso. B a i g u s i
247*

t v a r k y t i d o k u m e n t u s , s e k r e t o r k l a u s i a , a r turiu pas. S a k a u turiu, tik ne su s a v i m , nes tiesiai i d a r b o . Reikia r a y t i paso numer. S a k a u , k a d pas j u s d o k u m e n t u o s e y r a r a y t a s n u m e r i s . Sekretor, a t v e r t u s i kit lap, rado. P a s k u i n u e i n a m pas virinink B r a z a i t . Tas p a s i r a o ir teikia r a k t u s nuo buto, palinkdamas susirasti ger mon ir l a i m i n g a i dirbti. P a d k o j u u v i s k ir ieinu. D a r b i n i n k a i , g a v butus, p i r m i a u s i a t v a r k o s i p a t y s . L a n g a i , d u r y s n e u s i d a r o , g r i n d lentos s u s i m e t , didiuliai p l y i a i . mons s a v o l o m i s r e m o n t u o j a s i kaip man y d a m i . S t a t y b o s e didel d a l i s g e r i a u s i m e d i a g nup l a u k i a on virinink s t a t y b o m s . A i k t e l s v i r i n i n k a s a r b r i g a d i n i n k a s neduoti n e g a l i , nes tokia t v a r k a v i s o j e T a r y b S j u n g o j e . L i e t u v o j e dar l a b i a u . P a r t i j o s grietinl s t e n g i a s i s i g y t i n u o s a v u s n a m u s i r k o l e k t y v i n i u s sodus, kuriuose a u g a pilaits i t mediag, kurios buvo s k i r t o s g y v e n a m j nam s t a t y b a i . D a r b i n i n k a i t pilaii d a r b a m s taip pat s k i r i a m i i s t a t y b i n i b r i g a d . Paskambina i v a l d y b o s statybos aiktels virininkui, kad r e i k a l i n g i keli m r i n i n k a i ar r a n g o v a i . Niekas nieko nes a k o kur, a t v a i u o j a m a i n a ir pasiima, v i s k a s be odi. U d a r b m o k a m a i b e n d r o limito, s t a t a n t v a l d i k nam. Man teko dirbti pas kakok Kauno m i e s t o V y k d o m o j o komiteto v i r i n i n k 1974 m., l y g tai P o p o v a s , Kstuio g a t v j e , prie m i l i c i j o s . V i e n a m e s a v o buto k a m b a r y j e j i s r e n g s i m a u d y m o s i b a s e i n . Man p a d i r b u s kelias dienas, suinojo mano p a v a r d ir pasak aiktels virininkui, kad toki asmen pas j d a u g i a u n e s i s t . M i n t a s e k i s t a s K a u n e t u r j o k e l i s v a l d i k u s b u t u s ir Lietuv i R u s i j o s susikviets s a v o vis gimin. V i s u s aprpino geriausiais b u t a i s . Tuo laiku L i e t u v o j e , p a s t a i u s v a l d i k g y v e n a m j n a m , dal to n a m o but p a i m d a v o to m i e s t o V y k d o m a s i s k o m i t e t a s s a v o inion ir p a s k i r d a v o kam norjo. Niekas n e t u r j o t e i s s p r i e t a r a u t i . D a r b i n i n k a i , idirb s t a t y b o s e po 1 0 2 0 met, n e g a u n a g y v e n a m o j o ploto, o ikviesti i Rusijos g a u d a v o raktus i karto,

SAUGUMAS

NESNAUDIA

Kai tremtiniai ir politiniai k a l i n i a i p r a d j o g r t i L i e t u v , k o m u n i s t a i ir j n i p a i labai s u j u d o , nes b u v o s i t i k i n , k a d ie n i e k a d a n e g r . Kuri dar b u v o lik 248*

trobesiai, j u o s p r a d j o g r i a u t i , g a l u t i n a i naikinti, kad g r s t r e m t i n y s neturt kur a p s i g y v e n t i . B u v s t u r t a s i s i d a l y t a s su s t r i b a i s ir v i e t i n e v a l d i a . O kit dal isid r a s k g o b u o l i a i . Ms k r a t o kolkio pirmininku buvo V i k t o r a s S t a n i u l i s i B i j n km., G a r l i a v o s v a l s . , b u v u s i o s e n o k o m u n i s t o p a r d a v i k o J o n o S t a n i u l i o s n u s . Jon Staniul 1945 m. p a r t i z a n a i p a a l i n o u moni i d a v i m . Tuo laiku s n u s V i k t o r a s , t u r d a m a s didel g a l i , steng s i s u n a i k i n t i l i k u s i a s tremtini s o d y b a s , k a d nelikt a k m e n s ant a k m e n s . M a n o t v i k j e , tv s o d y b o j e T v a r k i k i km., nuo 1945 m. g y v e n o J u o z a s K e t u r a k i s su didele e i m a . Gyv e n a m a s i s n a m a s dar n e b u v o s u n a i k i n t a s . Bet kai Stan i u l i s igirdo, k a d g r t a M. Peiulaiio e i m a i K o m i j o s A S S R , t u o j a u Keturak i k l i Peiulaiio s o d y b o s ir, v i s k n u g r i o v s , n u v e P a d a i n u p i o km. pas J u o z Kalausk ir p a t v o r y s u k r o v . Liko tiktai m r i n b u l v i n ir u l i n y s , kuriuo a p y l i n k s g y v e n t o j a i n a u d o j o s i . N e r a d trobesi, g r u s i e j i ieko kas p r i i m s bent p e r n a k v o t i . Dar d i d e s n i s v a r g a s s u paso r e g i s t r a c i j a . P i r m i a u s i a k l a u s i a , i kur a t v a i a v a i , n o r d a m i kuo d a u g i a u m o g u g a u t i . P a s a k i u s , k a d i Sibiro, t u o j a t k e r t a , v a i u o k , kur b u v a i , ko ia m a i a i s i . T r e m t i n y s ar p o l i t k a l i n y s , n e t u r d a m a s k d a r y t i , ieko paini, u t a r j , duoda k y i u s i paskutini kapeik tam p a i a m niekui, k u r i s i jo v i s k atm, n u g r i o v . T a r y b i n j e s a n t v a r k o j e n e g a l i o j a j o k s s t a t y m a s . V i e n a t a i s y k l , kuo d a u g i a u atimti, kuo d a u g i a u i g e r t i . G r u s i e m s p a d j o vietiniai g y v e n t o j a i , k a i m y n a i , k u r i e liko n e i t r e m t i . P r i m p a g y v e n t i , p a d j o s i k u r t i . K o m u n i s t a i , m a t y d a m i , k a d d a u g kas g r t a ir j u o s kaltina dl trobesi s u n a i k i n i m o , p r a d j o i s i s u k i n t i ir s a v e teisinti. A t s e i t , jei v i s u o m e n p r i i m s , tai g y v e n k i t , j i e niekuo dti. Jei tremtin reikia priimti s a v o b u v u s i sod y b , v i e t i n k o m u n i s t v a l d i a d a r o s u s i r i n k i m , liepia b a l s u o t i , duoda p a s i l y m u s , ar tok g r u s priimti kol e k t y v . V i s u o m e n p a l a i k o g r u s . Tik po toki ceremon i j j a u p r i r e g i s t r u o j a , atseit, k a d l i a u d i s p r a o . T o k i u s k r y i a u s k e l i u s r e i k j o praeiti ir m s e i m a i , kol leido a p s i g y v e n t i s a v o s o d y b o j e , k u r i o j e b u v o lik tik m r i n b u l v i n ir u l i n y s . Kart p a a u k i a m a n e k a d r i n s p e k t o r ir p r a n e a : J a u v i s i b e n d r a b u t y j e p r i s i r e g i s t r a v , tik j s k a k o laukiate. Visi diaugiasi g a v butus, mam jau priregistravo. 249*

Bet ar ji ten g y v e n a ? k l a u s i a m a n s t r e s t o direkt o r i u s . S a k a u , k a d g y v e n a , bet p r a d i o j e g y v e n i m o visoki s u n k u m y r a . M a m i k a i m o p e r r e g i s t r a v o m m a n o g a u t a m e bute, g a l v o d a m i , k a d g a l i r m a n b u s l e n g v i a u s u s i t v a r k y t i . Bet, deja. Vl k a d r i n s p e k t o r k l a u s i a , a r m e s g r i R u s i j o s . Sakau: Taip, m e s v i s i n e s e n i a i g r o m . Bet j s t u r i t e but, ir m a m a j a u p r i r e g i s t r u o t a , manau, j u m s sunkum nebus. S a k a u t a i p " , bet g a l v o j u t u o j a u p a m a t y s i m . Negr k a r a l i u s " m a j o r a s T r a k i m a s , kai tik b n a Kaune, t u o j p a s i m a i o s t a t y b o s e , kur a dirbu. V i s a d a , m a n e p a m a t s , s t e n g i a s i n u s i s u k t i a r b a s u k a on. Gerai s u p r a n t u , a t v a i u o j a pasirinkti ini, kaip kas k v p u o j a . K a u n o s t a t y b o s e r e m o n t o d a r b u o s e dirba d a u g politini k a l i n i , o dar d i r b a m e m u d u s u P e t r u P a l t a r o k u , n o r s m u d v i e m n e l e i s t a L i e t u v o j e g y v e n t i . S a u g u m u i l a b a i domu, kas m u d u p a l a i k o , kas tokius priima d a r b . M o r d o v i j o s ir k i t u o s e l a g e r i u o s e , tie p a t y s s a u g u m i e i a i v i s u r t r y n s i , a u k i n j o , k l a u s i n j o , o kai g r o m , d a b a r ir vl po darb o v i e t e s z u j a , n o r s ini i m s n e g a u n a joki. S u niekuo n e k a l b a m apie politik, net v e n g i u kalbti, k a i p g y v e n u ir kur g y v e n u . Tik p r a d j s dirbti, p a s t e b j a u , k a d miesto statybose ir kituose darbuose s a u g u m a s prikis d a u g s a v o a g e n t . Tie s t e n g i a s i suinoti, k m o g u s g a l v o j a . D a r b i n i n k a i apie m a n e s a k , k a d a nieko nek a l b u , net p r i e t a r a u j a , k a d v i s a i u s i d a r s . K a r t m a n dirbant K a u n o s e n a m i e s t y j e , Laukaityts g., ateina B a l y s G a j a u s k a s , k u r i s irgi dirba k a k u r e l e k t r i k u . N e r e g i s t r u o t a s ir j a m n e l e i s t a g y v e n t i Lietuv o j e , n o r s m a m a turi b u t . B a l y s g r o 1973 m. i Mordovijos lageri. N u j n u o a l e s n v i e t , t o l i a u nuo d a r b i n i n k , m u d u a p t a r i a m A m e r i k o s piliei padt, t, k u r i e b u v o lik Liet u v o j e p o A n t r o j o p a s a u l i n i o karo. I m a m o s s u i n o j a u , k a d j i turi p a s i s l p u s i A m e r i k o s p i l i e t y b s d o k u m e n t u s . B a l i u i p a p a s a k o j u , k a d turiu p a s i d a r s k o p i j a s . M u d u nutariam juos pristatyti Amerikos pasiuntinybei Maskvoje. B a l y s p a l a i k o ry su M a s k v o s d i s i d e n t a i s , o jie turi r y su A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e . Tuo laiku patekti pas i u n t i n y b b u v o n e m a n o m a . J a m n u n e u n a m u s tv p i l i e t y b s k o p i j , k a d perduot A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e i . 250*

Kit dien v i e n a s i d a r b i n i n k j a u k l a u s i a m a n s , kas ten m a n o per d r a u g a s , kur v a k a r k a l b j a u . Sakau elektrikas, t a i s e l e k t r " . inau, kad tas m o g u s , kur k l a u s , n i e k a d a l a g e r y j e n e b u v s , Balio n e p a s t a . V i s k a s a i k u s a u g u m o n u r o d y t a m u s sekti ir s u i n o t i , su kuo susitinkam, 1973 m. g r u o d i o 24 d. r y t , a t j s d a r b , p a s i s v e i k i n u su a r t j a n i o m i s v . K a l d o m i s . iandien Ki diena. P r i j s prie s a v o spintels, p r a d e d u r e n g t i s . Tokia mint i s a i Dievui, g a l a t v s i u K a l d a s b e ekist. alia m a n s r e n g i a s i J o n a s m r i n i n k a s , p a v a r d s neinau, ir kiek j i s j turi, niekas neino. J o n a s s a k o : K a l d o s pras i d e d a ! " Taip, r y t o j Kaldos. Girdiu k i t a m e k a m b a r y j e k a k a s k l a u s i a m a n o p a v a r d s . A t s i d a r s k a m b a r i o duris, k o r i d o r i u j e m a t a u matyt v e i d , r u d a striuke. Pri j s prie m a n s k l a u s i a P e i u l a i t i s ? " Taip". Kaip vis a d a , parodo s a u g u m i e i o k n y g u t , s a k y d a m a s eisim s u m a n i m . " Mano k a i m y n a s J o n a s k l a u s i a , kur v e d a . S a k a u , n e i n a u . R e n g i u o s i ir g a l v o j u na ir r a m i a i p r a l e i d a u K a l d a s ! A t v e d a ties V i l n i a u s g a t v s k a m p u , stovi Volg a " . Pasodino V o l g " ir s a k o : Dar j s n e n u r i m s t a t . T a i p , s a k a u , s e n a m i e s i o plytas k a p o j u ir n a u j u s l a n g u s s t a t a u . ekistas m a n e p a s i i r j o ir d a u g i a u nieko nesak. A t v e a L a i s v s a. s a u g u m . G a l v o j u kokio velnio d a b a r prireik, n e j a u r a d o m a n o tv p i l i e t y b s kopij pas B a l ? Kyla mintis s a k y t i , k a d p r a i a u B a l i o i v e r s t i dok u m e n t u s lietuvi k a l b , nes B a l y s moka a n g l k a l b . V e d a t a i s p a i a i s koridoriais, kur prie 20 met s u r a k i n t , p r i m u t v e d i o j o . K a b i n e t e l a u k i a koks 10 ekist. V i s i p r a d e d a duoti k l a u s i m u s , k s u g r s s u t i n k u , kur susitinku Bal G a j a u s k ir kitus. V i s i e m s a t s a k i n t i n e s p j u , tik d a i r a u s i v i s u s . S a k a u , k a d a t s a k y s i u v i e n a m , bet ne v i s i e m s . A r g i m u m s , g r u s i e m s i lagerio, y r a draud i a m a susitikti su m o n m i s ? Sako, kad ne. Bet kokius d o k u m e n t u s a d a v s B. G a j a u s k u i , dl ko d a v s tv A m e r i k o s p i l i e t y b s d o k u m e n t u s . S a k a u i v e r s t i lietuvi k a l b " . Kelis k a r t u s k l a u s i a t o p a t i e s . A s a k a u v i s t pat i v e r s t i . K l a u s i a : O kur o r i g i n a l a s ? M u m s reikia patikrinti. Atsakau: P a s mane, o j s j a u patikrinot A m e r i k o s pilieius, kai vet Sibir bado miriai. A j s eim dokument u s nelendu, j s neturit t e i s s lsti m s eimos.

251*

R u s i k a i n u s i k e i k , s a k y d a m a s b a n d i t a s b u v o ir liko". P e r d u r i s v i s i i j o . Liko tik tas, k u r i s m a n e p a r s i v e m a j o r a s V i k t o r S a v i u k i r kitas s a u g u m i e t i s , rodos, G r i g a s . S a v i u k a s k l a u s i a , su kuo dirbu ir koks ten v y r a s k a r t u rengsi? Sakau: A r j s neinot s a v o d a r b u o t o j ? P a v a r d s n e i n a u , bei tai j s t a r n a u t o j a s J o n a s . Vl k l a u s i a t pat, dl ko d a v i a u p i l i e t y b s k o p i j . Vl a t s a k a u t pat d a v i a u i v e r s t i . P r i r a v i s lap, duoda m a n p a s i r a y t i . S a k a u , k a d p e r s k a i t y t g a r s i a i . P r a d e d a s k a i t y t i , k a d tv p i l i e t y b s k o p i j a duota neaikiems t i k s l a m s , kuri P e i u l a i t i s n e s a k o . A a n t toki j s i g a l v o t p a r g a l k n e s i r a a u . A j u m s s a k a u k a i p y r a , bet n e kaip j s norit. S a v i u k a s p r a d j o rkti, net p a j u o d o ir k u m t i m i trenk s t a l . Su t a v i m per pirm t a r d y m t e r l i o j o m s ir d a b a r dar r e i k i a , rkia p u s i a u l i e t u v i k a i , p u s i a u r u s i k a i . T a v e n u a u t i r e i k j o . S k a m b i n a k a k a m telefonu, k a d P e i u l a i t i s n e s i r a o . Vl r a o kit akt, k a d r a s t a per k r a t pas B. G a j a u s k A m e r i k o s pilieio k o p i j a , duota i v e r s t i . M a n duoda p e r s k a i t y t i . A p e r s k a i t s k l a u s i u : Tai kokio pilieio? Piliei keli imtai m i l i j o n . Vl oka a b u e k i s t a i : K tu m u s m o k y s i r a y t i ! ekistai k a k k a l b a si telefonu. P a s i i r i u laikrod j a u 2 val. po piet, o a t s i v e 8 val. ryto. S a u g u m i e t i s , p a k a l b j s t e l e f o n u , atjs sudrask vis raym ir pradjo rayti i naujo. P a r a s visk, perskait, p a d a v man. A gerai perskaiiau, k a d nebt kas n o r s s u f a b r i k u o t a , ir v i s a i arti suraymo pasiraiau. Saviukas sako: Kol kas l a i s v a s . Kai s u g r a u d a r b , d a r b i n i n k a i j a u b u v o isiskirst, tik l a u k i a m a n s d a r b v i r i n i n k a s A. R z g y s ir b r i g a d i n i n k a s J . Mockeviius. Kokia b u v o k a l b a , n e s a k a u , tik p a s a k i a u , k a d t u o j a u n e t u r s i m m r i n i n k o Jono. Rytoj a u s dien b r i g a d i n i n k a s J. M o c k e v i i u s ir s a k o , k a d Jonas j a u p a d a v s p a r e i k i m atleisti i d a r b o . V i s v i e n u nipu bus maiau.

252*

NEPRIEINAMOJI PASIUNTINYB

P r a j u s porai dien, s u s i t i n k u B. G a j a u s k ir a p t a r i a m v i s k . Pas Bal n a m u o s e ekistai d a r s m u l k i krat ir s t a l i u j e r a d o m a n o p i l i e t y b s k o p i j . B a l y s r e n g s i Vaiuoti M a s k v . Kaip tik tuo metu b u v o s p r e n d i a m a A m e r i k o s pilieio j r i n i n k o Simo Kudirkos b y l a . J i s dar s d j o k a l j i m e . Tuo r e i k a l u d a u g i a u s i a rpinosi B. Gaj a u s k a s . D i r b d a m a s Kazl R d o j e , g a l d a v o prieiti prie telefono ir p a k a l b t i su A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e . Mat Kazl R d o j e usienieiai s t a t didel medio a p d i r b i m o kombinat ir t u r j o tiesiogin ry su M a s k v a , ne taip s m a r k i a i ekist k o n t r o l i u o j a m . Baliui p a d a v i a u J A V g y v e n a n i o brolio a d r e s , brolio i A m e r i k o s k a r i u o m e n s n u o t r a u k , tvuko M. Peiulaiio p i l i e t y b s kopij ir dat, k a d a j i s kreipsi dl i v a i a v i m o . Po keli dien a t j s , B a l y s sako, kad v i s k a s t v a r k o j , tik reiksi v a i u o t i M a s k v p a s i m a t y t i su p a s i u n t i n y b e . Man duoda Hodorovi a d r e s ir s u t a r t u s e n k l u s , kad mane paint. Ji irgi r e n g i a s i i v a i u o t i usien kaip yd kilms piliet ir s l a p t a p a l a i k o r y i u s su A m e r i k o s pasiuntinybe. A, g a v s tok n u r o d y m , v a i u o j u M a s k v . M a s k v o j e s u s i s t a b d a u t a k s i s t , tas a p s u k s kelis r a t u s apie M a s k v , p a g a l i a u s u s t o j a prie n u r o d y t o namo. Keliuosi keltu. Kartu su manimi keliasi du v y r a i . V i e n a s m a n s r u s i k a i k l a u s i a , pas k einu. A t s a k a u k u r m a n reikia, ten ir einu." kelt lipa d a u g i a u moni, bet tie p a l y d o v a i s e r g s t i mane. Ilipu n u r o d y t a m e a u k t e , paskui ilipo ir jie. M a t a u , kad m a n e s e k a . Tuo momentu a t s i d a r o Hodorovi d u r y s , ji ileidia kakoki moter. P a m a i u s i tuos du tipus, ji p r a d e d a j u o s plsti. Tuo momentu ir a p r i s i s t a t a u . M a n e s i v e d a vid, o tipai lieka. K a m b a r y j e k a l b a m s tik r a t u . Ji p a r a o , kad v i s k a s perduota Amerikos pasiuntinybei, kad m u m s i s i u n t ikvietim su gar a n t i j a , k a d g a l i u eiti p a s i u n t i n y b . M u m s b e k a l b a n t , p r a d j o belsti duris. P r a d a r i u s duris, v i e n a s t tip liai veriasi v i d . eiminink i s t m j ir u t r e n k duris. J a u t a m s u , n u s i l e i d i u keltu emyn. V i e n a s i t tip p r i b g s k l a u s i a , k k a l b j o m . A t s i k e r t u . Dar ir t a k s i b a n d ssti. Bet p a v y k o n u v a i u o t i B a l t a r u s i j o s g e l e i n k e l i o stot ir a t g a l K a u n . S u g r s Kaun, r a d a u a t s i s t i k v i e t i m , r a y t a n g l ir rus k a l b o m i s ir g a r a n t i j , duot T a r y b S j u n g o s usienio reikal ministro, kad pilietis toks ir toks turi 253

teis, niekieno n e t r u k d o m a s , eiti A m e r i k o s p a s i u n t i n y b . N u r o d y t a s d a r b o laikas ir t e l e f o n a i . S u l a u k s p e n k t a d i e n i o , k a d nebt d a r b e p r a v a i k t o s , vl v a i u o j u M a s k v . V l imu t a k s i , n u r o d a u vien n a m t o l i a u nuo p a s i u n t i n y b s , k a d g a l i a u a p s i d a i r y t i . A t j s prie telefono, s k a m b i n u , p r i s i s t a t a u , k v i e i a eiti. Einu. P r i e dur stovi du milicininkai. M a n e p a m a t , i tolo s u s t a b d o ir p r a o paso. Paduodu pas, g a l v a s p a k r a i p , dar tokio n e m a t m priregistruota ir perbraukta. Paduodu ikvietim su g a r a n t i j a , k a d niekas neturi t e i s s m a n s s u l a i k y t i . T u o j a u p r i s i s t a t o dar keli milicininkai ir k v i e i a eiti p a s k u i j u o s b u d i n i j bdel. Du pirma, du paskui, a v i d u r y . P a s ir i k v i e t i m p a d u o d a ten s d i n i a m p u l k i n i n k u i . P a v a r t s pas, ik v i e t i m , k l a u s i a , k o a t v a i a v a u . S a k a u , k a d tv pilietybs reikalais pagal ikvietim. Vl pradeda klausinti, dl ko, kur t v a s ir t.t. P u l k i n i n k a s s k a m b i n a t e l e f o n u , v a r t o m a n o d o k u m e n t u s . T u o j a u p r i v a i a v o V o l g a " , ilipa du k a r i k i a i , p a s i i m a m a n o p a s , i k v i e t i m ir m a n d a g i a i p r a o eiti V o l g " , v a i u o s i m i s i a i k i n t i . A vl kartoj u , k a d y r a u s i e n i o reikal m i n i s t r o g a r a n t i j a . M a n e s t u m i a m a i n ir v e a s i g a n a toli. v a i u o j a kiem, a j a u m a t a u , kur p a t e k a u . K a b i n e t e j a u l a u k i a keli ekistai. Vl k l a u s i n j a v i s k i n a u j o , ko a t v a i a v a u ir t a i p toliau. A t v a i a v a u dl tv p i l i e t y b s . A t e i n a e k i s t a s i kito k a b i n e t o su m a n o p a s u ir s a k o p u l k i n i n k u i : J i s n e s e n i a i g r s i l a g e r i o , b u v o t e i s t a s 58 str., o d a b a r lenda p a s i u n t i n y b . Matyt, susiskambino su Lietuvos s a u g u m u . Sddamas p a s t e b j a u , k a d per v i e n a s d u r i s g a l i m a ieiti t i e s i o g l a u k . J a u p a v a k a r , t u o j a u 1 7 v a l . , p a s i u n t i n y b dirba iki 18 val. M a n o p a s a s ir i k v i e t i m a s ia p a t ant s t a l o . Pakylu, pasiimu pas, ikvietim ir sakau, kad a atva i a v a u n e pas j u s , bet a t v y k a u p a g a l v a l s t y b s g a r a n t i j ir pro duris. M a n nieko n e s a k o . Stovi l a i s v a s t a k s i , lekiu B a l t a r u s i j o s stot! Netoliese s t o t i e s , prie t e l e f o n o bdels, p r a a u sustoti. S k a m b i n u p a s i u n t i n y b e i . A t s i l i e p i a p a t s v y r i a u s i a s pas i u n t i n y s S t a s e n , g e r a i k a l b a n t i s r u s i k a i . S a k o , k a d buv s i v a i a v s , o a t s i l i e p u s i sekretor, n e i j o pasitikti. S a k o p a r e i k s p r o t e s t dl m a n o s u l a i k y m o . D o k u m e n t u s g a v s tvo p i l i e t y b s k o p i j , brolio n u o t r a u k ir a d r e s . Yra t v o p a r e i k i m a s g r t i J A V . P a s a k , k a d b u s g r i n t o s p i l i e t y b s , visi d o k u m e n t a i y r a . Tiktai iuo mom e n t u b l o g i s a n t y k i a i s u T a r y b S j u n g a , todl r e i k s 254*

kiek p a l a u k t i . P a a d j o i s i s t i kit i k v i e t i m . A t j s stot, prie biliet k a s o s m a t a u o n e s t o v i n t t pat s a u g u m i e t , k u r i s m a n e v e s u V o l g a " . N u s i p e r k u biliet ir g r t u K a u n .

SULAIKYTAS

Kilo didelis r p e s t i s dl m e t r i k a c i j o s . J u d i t a G y l y t g y v e n a p r i r e g i s t r u o t a Kaune, turi s a v o b u t , o m a n o pasas iduotas erniachovskio mieste, Kaune r e g i s t r a c i j a s u b r a u k y t a . K i e k v i e n a s t a i g a , p a m a i u s i m a n e s u tokiu pasu, v e j a kuo toliau nuo s a v s . K a u n e k r e i p t i s m e t r i k a c i j o s biur b e v i l t i k a . V i s u r s a u g u m o p i n k l s . Kart a t j s P e t r a s P a l t a r o k a s p a p a s a k o j o , k a d m o n a s u d u k r a j o a t s i s a k . J i s , s u r a d s Elenut, p a d a r metrik a c i j P r s i j o j e , K r a s n o z n a m e n s k e . P e t r a s p a a d j o padti. Po kurio laiko g a u n a m p r a n e i m a t v y k t i Kalining r a d o srit, K r a s n o z n a m e n s k . Ten s u t a r t a s u m e t r i k a c i j o s b i u r o v i r i n i n k e . V i s m e t r i k a c i j o s c e r e m o n i j j i atliko sirgdama guldama ligoninje. D a r b e kiek g a l d a m a s s t e n g i u o s i nesusitikti tresto virininko Brazaiio ir kadr s k y r i a u s inspektors, nes v i s laik k l a u s i n j a , a r j a u s u s i t v a r k i a u d o k u m e n t u s . D a r b v y k d y t o j a s A. R z g y s liepia eiti irti dl r e g i s t racijos. V i e n dien, a t j s d a r b , p r a n e u , k a d einu Lenino r a j . pas pas s t a l o v i r i n i n k V e r B a i n s k i e n dl pris i r e g i s t r a v i m o . A t j s p r i s i s t a t a u , p a d u o d u p a s . Minta virinink, a t v e r t u s i pas, s u r i k o : P e i u l a i t i s ! Tu j a u m u s vien k a r t a p g a v a i , m e s per k l a i d t a v o pas p r i r e g i s t r a v o m . S a k a u , k a d paso b r a u k y t i j s n e t u r i t e t e i s s . J e i g u j s taip p a d a r t e , tai t u r i t e iduoti n a u j . V . B a i n s k i e n r a o a k t , k a d a neturiu t e i s s g y v e n t i ne tik K a u n o m i e s t e , bet ir L i e t u v o j e , ir duoda p a s i r a y t i . S a k a u , k a d a n t toki akt n e s i r a a u . Vl p r a d j o rkti net u d u s d a m a : P a a u k s i u m i l i c i j , ieik i e i k ! P a l i k s pas, i j a u . 1974 m. s p a l i o 11 d. g a u n u a u k i m pas Lenino r a j . milicijos darbuotoj B. Zavadsk. Prisistaius B. Z a v a d s kas p r a d j o p l s t i , k a d g y v e n u L i e t u v o j e n e r e g i s t r u o t a s . V l r a o akt, a a n t akto p a s i r a y t i a t s i s a k a u . Tuomet, 255*

k e i k d a m a s r u s i k o m m a t i u k o m " , p r a d j o iekoti liudinink. A t s i v e d k a k u r r a d s tok j a u n u o l . Tas k l a u s i a , u k m a n e k a l t i n a . Nustebo jei g i m s L i e t u v o j e , turi t e i s ir g y v e n t i . N e p a s i r a ir per d u r i s ijo. S u r a d o kit, k u r i s pasira. 1974 m. s p a l i o 16 d. K a u n o V y k d o m o j o komiteto atstov a s Mikelionis u d j o 5 rubli b a u d . 1974 m. lapkriio 14 d. vl e s u a u k i a m a s Lenino r a j . pas P a u l i n K r v e l i e n , kuri vl r a o a k t . A p r a a u a t i t a i s y t i s u b r a u k y t pas. O j i e visi man s a k o v i e n a neturi t e i s s g y v e n t i L i e t u v o j e , v a i u o k , kur n o r i " . Ant akto n e s i r a a u . Vl V y k d o m o j o komiteto a t s t o v a s udeda 10 rub. b a u d . 1975 m. v a s a r i o 19 d. vl a u k i a t pai m i l i c i j p a s J a n i n M a t i j o a i t , kuri vl r a o akt, kad n e t u r i u t e i s s g y v e n t i . Nuo p a r a o a t s i s a k a u n e s i r a a u . Ir vl g a u n u b a u d 10 r u b . P r a d j o spausti darboviets virininkus, reikalauti, kad m a n e atleist i d a r b o . 1975 m. b a l a n d i o 25 d. g a u n u a u k i m per d a r b o v i e t a t v y k t i Lenino r a j . m i l i c i j o s s k y r i pas t a r d y t o j A. Rapol. Kaip v i s a d a , n u j s p r i s i s t a t a u . T a r d y t o j a s p a i m a pas, paskiria milicinink m a n e s a u g o t i , o p a t s ieina pro duris. G r s p r a n e a , k a d t u r s i u pokalb s u p r o k u r o r u L. D a b k e v i i u m i , k u r i s s p r s m a n o likim. A t e i n a ir v a dinamasis prokuroras, su popieriais saujoje. Permeta mane v i l g s n i u nuo koj iki g a l v o s k e l i s k a r t u s ir a t s i s d s u s t a l o p r a d e d a pilti r u s i k a s m a t i u k a s " . Tu b u v a i b a n d i t a s , t a u vieta k a l j i m e , tu d a u g i a u niekur n e t i n k a m a s . A r a m i a i k l a u s a u , k l a u s a u , k a i p j i s r u s i k i a i keikiasi. O u kit stal sdi dar t r y s j a u n i milicininkai ir t a r p j tardytojas Rapolas. Dabar a kalbu: A t s i p r a a u , bet a noriu inoti su kuo turiu r e i k a l . G a l v o j a u , k a d j a u iuo laiku p r o k u r o r a i y r a i s i l a v i n , k u l t r i n g i d a r b u o t o j a i , bet, m a t y t , t a m s t a , nesiskiri nuo t piliei, k u r i e S e n a m i e s t y j e r e n k a k a p e i k a s r a a l i u k u i " , nei k a l b a , nei e l g e s i u . V a d i n a m a s i s p r o k u r o r a s p a r a u d o , odio n e i t a r i a , o s d i n t y s a l i a p r a d j o y p s o t i s k u m t . Kiek a t s i k v o j s t u s u l a i k y t a s ! " Tuo m o m e n t u eina m i l i c i j o s virininkas p a p u l k i n i n k i s V. P e t r a u s k a s ir vl k r e i v a i m a n e permeta a k i m i s , k a i p d i d i a u s i n u s i k a l t l . P a s i r a o s u m i m o 256*

protokol, ir abu c a r a i " ieina. O m a n e s a k o p r i s t a t y t i k a l j i m , kol b u s t e i s m a s . V i r i n i n k a m s i j u s , milicininkai kalbasi, kad prokuroras dar tokios replikos n e g i r d j s . J i s labai a u k t u dedasi, o a j p a l y g i n s su S e n a m i e s i o k a n d i u l n i n k a i s " . O v i e n a s j a u n a s m i l i c i n i n k i u k a s s a k o u toki d r s esi vertas g e r piet. Kai n u v e k a l j i m , juk greitai n e g a u s i u . Dar n u v e d a p a r d u o t u v nusipirkti maisto, kol mona atne. T a r d y t o j a s A. Rapolas ir dar du milicininkai n u s i v e d a m a n e v a l g y k l , u s a k o g e r u s pietus. S u g r u s m i l i c i j o s s k y r i , r a d o m laukiani m a i n veti k a l j i m kaip didi d i d i a u s i n u s i k a l t l , k u r i a m p a g a l b a u d i a m j kodeks g r e s i a d i d i a u s i a b a u s m vieneri metai. Vl Kauno s a u g u m o r s i a i . P r i e 20 met i a m e rs y j e vediojo mane surakint, o dabar varinja drauge su k r i m i n a l i n i a i s . U d a r 9 k a m e r , kur a n k s i a u teko sdti su politiniais, tik d a b a r ne tiek p r i g r s t a . A n k s tesni kaliniai ir d a b a r t i n i a i labai skiriasi. D a b a r kaliniai p r i i r t o j u s net v a r d a i s v a d i n a . Matyt, b d a m i l a i s v j e , b u v geri d r a u g a i . D a l i j a s i v a g y s i s p d i a i s i r k i t a i s nuotykiais. Mano a k i m i s irint vienodi. V i e n i j a u ud a r y t i , o kiti tik p a s a u g o . V a k a r e , keiiantis p a m a i n a i , p r a s i v e r i a l a n g e l i s ir puola p a k e l i s kitas a r b a t o s ar kito maisto. P r i i r t o j a s p a t y l i u k a i s s a k o : V a l o d i a , Ivan, beri. Yra v i e n a s kitas m o g u s , p a t e k s u a v a r i j , kitas u v a l d i k v a g y s t ar kitus n u s i k a l t i m u s . Tie m o n s nustumti k a m p , o v i e p a t a u j a v a g y s . V i s i j a u n i , d a u g u m a d a b a r t i n i ir b u v u s i virinink v a i k a i . V i e n i b u t u s sib r o v , kiti mog a p i p l ar u m u , i a g i n ar pan. P a b u v u s kelias dienas s a u g u m o p o e m y j e , priirtoj a s v e d a m a n e vir. Ten r a n d u sdint milicinink ir civil, m a t y t s a u g u m i e t i s . Civilis m a n s a k o : Matai, tu monikai n e g a l i g y v e n t i . T a v e vl reikia teisti, u d a r y t laikyti. A sakau: Kaip s u p r a s t i t j s m o n i k u m . P r i r e g i s t r u o t i u t r u n k a kelet minui, o j s m a n e t s o t j a u d v e j i metai. R e g i s t r u o j a t , b r a u k o t pas, r a o t a k t u s , dedat b a u d a s , a l i n a n t i darbo. Kaip tai s u p r a s t i ? Matai, kitiems neleido g y v e n t i , tai jie i v a i a v o . O j s toki u s i s p y r u s i a t s i r a d o keletas, net j a u ir u s i e n i s ino, kad n e r e g i s t r u o j a , kad j s s k r i a u d i a m i . Atsakau:

257*

Matyt, vieni darot s k a n d a l , o kiti perduodat usien. Jei taip s a v e vesi bus blogai. Jiems sakau: Nuo to laiko, kai Hitleris su Stalinu p a s i d a l i j o Lietuv, jokio gero nemaiau. A t s i d a r o d u r y s ir priirtojas iveda m a n e kamer. Kokio velnio norjo s a u g u m i e t i s , liko neaiku. Bnant s a u g u m o rsiuose, m a n s p r a d j o iekoti mona, nordama paduoti maisto, suinoti, kuo kaltinamas. V i s i e m s buvo neaiku, kodl taip s t a i g i a i sulaik. Pas brolio Zigmo monos g i m i n e s prisistato Kauno miesto v a l d y b o s milicijos t a r d y t o j a s A n t a n a s Beresneviius, neva p a d s i s iteisinti, tik monai reiks patepti. A. Beresneviius, kaip senas a v a n t i r specialistas, p r a d j o veikti dviem frontais. monai p a s a k o j a viena, o n a m i k i a m s kita, kad tik sukirint. O a k a l j i m e nieko neinau, pasim a t y m o su mona neduoda, sako, kad ivetas Vilni. G e r a d a r i s " Beresneviius monai visk pataria daryti p r i e i n g a i ir v i s patepti. mona, s u i n o j u s i , kad a dar Kaune, per didel reikalavim g a u n a trump pasimatym, d r a u g e su broliu Zigmu. P a s a k a u , kad niekam nieko neduot. P a s i m a t y m e d a l y v a v o ir A. Beresneviius, kurdamas n a u j v a r i a n t , kad mane reikia apklausinti dl kakokios a v a r i j o s , kurios a niekada n e g i r d j s . Po pasimatymo mona p r a d j o v e n g t i su juo susitikti ir nieko neduoti. Tada jis paleido paskalas, kad mona m a n e skund, d a b a r nenori rpintis. Kart p a a u k i a mane t a r d y m u i . Sdi A. Beresneviius. P r a d j o aikinti, kad veda kakokios a v a r i j o s byl,, o a l y g mats. B e p a s a k o d a m a s apie a v a r i j o s v e r s i j , terpia vien klausim apie ekisto A b r a k i n o ir jo monos uvim. P a g a l v o j s a t s a k a u , kad v i s a tai prie 20 met m a n o b y l o j e a p r a y t a . J e i g u domina, pasiimkit byl, ten rasit v i s k . B e r e s n e v i i u s sako, kad iaip sau n o r j s pasiteirauti. A t s a k a u : Mane teis Karinis tribunolas ir paleido Karinis tribunolas, man jus klausimai nepriimtini, p r a a u vesti k a m e r . Grino kamer. Nuo 1952 m. pirmojo sumimo s a u g u m u i buvo s v a r biausi t r y s dalykai: L i n k s m a k a l n i o karinio objekto planas, Biruts rinktins partizan a r c h y v a i ir ekisto m a j o r o A b r a k i n o ir jo monos likimas. 258*

Antanas Beresneviius spjo i 690 r u b . n e v a b y l o s p a n a i k i n i m u i .

monos

itraukti

TEISMAS

Nors d a u g met p r a j o po didelio p a r t i z a n pasiprieinimo, bet b o l e v i k a i dar v i s b i j o j o p a t y s s a v s . P r i e v e n t e s v i s a d a b d a v o labai s u s t i p r i n a m a a p s a u g a . Taip ir d a b a r , p r i e g e g u s v e n t didel dal kalini i v e V i l n i a u s Lukiki k a l j i m , n o r s po keli dien vl g r ino K a u n . I v e ir m a n e . Vl tie p a t y s v a r o n o k a i " , tos p a i o s k r a t o s , tik n e s u r a k i n t a s ir kitokie k a l i n i a i . D a b a r pradedu pamatyti tikrov, k bolevizmas atne ms k r a t u i per tuos t r i s d e i m t s u v i r u m met. Lukiki k a l j i m e , kol paskirst, s u l e i d o b e n d r kam e r . Per t r u m p laik v y k o v a g i r i a v i m a s . M u i k a i " tai k u l t r i n g e s n i m o n s , p a t e k u a v a r i j a s , v a l d i k o t u r t o g r o b s t y m , t r k u m u s , t a r p j ir a . P e t u c h a i " vagi panels. B l a t n i e j i " patys b j a u r i a u s i narkomanai, girtuokliai ir p a n . Didiul d a l i s b l a t n j " virinink s n e l i a i , j a u kelint k a r t ipirkti ir vl pasodinti. O dar d i d e s n d a l i s n u m o g i n t k a l i n i , a t j i m a a m e i s t o v y k l , toki k a i p prie Kauno, P e t r a i n u o s e , kur nepilnamei a u k l j i m o s t o v y k l o s v i r i n i n k a s b u v o y d a s K e r b e r i s . P o A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o j i s n u s i a u b Panemuns krat itremdamas, aretuodamas ir a u d y d a m a s n e k a l t u s mones, o p a s k u i buvo p a s k i r t a s auklti j a u n u s n u s i k a l t l i u s . V i s o k i moni p a t e k k a l j i m . V i e n a s kitas g e r i a u a p s i r e n g s , dar turi m a i s t o m a i e l y j e . I keli vagi susidariusi grup stveria i rank, atima ir isidal i j a . mogeliui lieka tik t u i a s m a i a s . D a u g met praleidau p o l i t i n i u o s e l a g e r i u o s e , bet tokio v a i z d o neteko matyti. P r a s i d j o s k i r s t y m a s . A i r dar t r y s p a t e n k a m ned i d e l k a m e r . V i e n a s nuo M a r i j a m p o l s , kitas nuo P r i e n u v a l d i k turt ir v i e n a s n e p i l n a m e t i s u k o l e k t y v i n i o sodo a p i p l i m . P o keli dien a u k i a m a n e s a u g u m i e t i s m a j o r a s Trakimas, negr k a r a l i u s " . Saugumietis pradeda sakyti, kad n e g e r a i , k a d m a n e pasodino, j a u kilo d a u g t r i u k m o . Jei a g e r i a u e l g i a u s i , v i s k g a l i m a bt i t a i s y t i . S a k a u : Ar ir tv i n u m i r u s i prikelti, kur Sibire n u m a rinot? 259*

Tai n-e, ne-e, mikioja s a u g u m i e t i s . k l a u s i m u s atsakyti atsisakau, praau ivesti. Grino kamer. Po 1975 m. g e g u s veni vl g r i n a Kaun teismui. Kauno s a u g u m o r s i u o s e leidia didel k a m e r , v i s i l a u k i a m e teismo. Kiekvien dien kaliniai keiiasi, nuteisti n e g r t a , bet a t v e d a n a u j u s . V a g i s , e i d a m a s t e i s m , n u s i s k u t a , a p s i r e n g i a kuo v a r i a u . Jei neturi s a v o g e r e s n i d r a b u i , atima i kit p a t s ar d r a u g a i ir apsir e n g i a kaip koks f r a n t a s . Atseit eina t e i s m , turi g e r a i atrodyti, kad v i s u o m e n m a t y t , kaip k a l j i m e g e r a i gyv e n a . Kad d r a b u i a i atimti i kit, to niekas neino. Kal j i m o v a d o v y b v i s k iri a l t a i , l y g taip ir turi bti. Didel d a l i s k a l j i m o t a r n a u t o j yra Stalino laik stribai, p a r t i z a n ivyti p a r d a v i k a i ir kiti t a r y b i n s s a u l s g a r b i n tojai. Dabar visi sulind vidaus s a u g u m . S a v a i t prie teism p e r s k a i t o k a l t i n a m j i v a d . A k a l t i n a m a s p a g a l L i e t u v o s b a u d i a m o j o kodekso 212 str. 1 dal u pas t a i s y k l i p a e i d i m . O kas i ties p a e i d pas t a i s y k l e s , r a a k t u s , b u v o liudininkai? J u k pas b r a u k y t i s t a t y m i k a i g r i e t a i d r a u d i a m a . Taiau tarybiniam ekistui leista v i s k a s . K nori teisia, k nori paleidia. 1975 m. g e g u s 20 d. v y k o teismo s p e k t a k l i s , pirmin i n k a u j a n t l i a u d i e s " t e i s j u i K. S t e p o n a v i i u i ir liaud i e s " t a r j a m s V. Lukenskienei, N. elvienei, s e k r e t o r i a u j a n t A. Duobienei. P a s k e l b nuosprend vieneri metai l a i s v s atmimo g r i e t o reimo l a g e r y j e . Po t e i s m o leido t r u m p a m pasikalbti su mona ir kitais n a m i k i a i s , jie p e r d a v maisto. G r i n o s a u g u m o rs, bendr k a m e r . Ji j a u b u v o pilna p r i g r s t a nuteist u v a i r i u s n u s i k a l t i m u s . N e s p j u s eiti k a m e r , p r i i r t o j a s vl a u k i a m a n e ir veda pas Kauno s a u g u m o major V. Saviuk. Sako: Patvirtink p a r o d y m u s ant Balio G a j a u s k o , paleisim. N a u j a a v a n t i r a . A p s i s u k u , per duris ir laiptais emyn r s . ekistas stovi v i r u j e ir iri. P r a d j a u belsti m e t a l i n e s duris, kad leist. P r i i r t o j a s , per l a n g e l p a m a t s , kad a vienas, n u b g o s k a m b i n t i telefonu. Nuo v i r a u s a t b g o keli p r i i r t o j a i . Ko tau reikia? S a k a u l e i s k i t " . Tie p r a d j o j u o k t i s . S a k o : V i s i b g a i k a l j i m o , o tu p r a a i s i .

260*

K a m e r o j e k r i m i n a l i n i a i m a n o m a i s t j a u i s i d a l i j ir s u v a l g . A t s i s d s ant g u l t , g a l v o j u , kiek j a u v i s k o p r a l e i s t a ir kas dar laukia. P r a l e i d a u 6 K a r i n i u s tribunolus, o d a b a r dar p a d a r y t a s k r i m i n a l i n i u . G y v e n i m a s kaip d a i n o j : Dar ne g a l a s , dar ne v i s k a s , dar ne p a b a i g a . . . " P o s a v a i t s a t n e a k a l t i n a m j i v a d . Paskui v e a V i l n i , Lukiki k a l j i m . O i ten skirsto l a g e r i u s . Lukiki k a l j i m e tos paios t a i s y k l s , kaip ir K a u n e n u m o g i n t d i u n g l i t a i s y k l s . Kas s t i p r e s n i s , kas lesnis, to v i r u s . Vieni nuo kit v a g i a , k tik g a l i . M a i s t o n e p a s i d s i , v i s vien p a i m s . B l a t n i e j i " p r a d j o tikrinti, k u r i a m pila d a u g i a u tiri. P r i j o ir m a n o eil. P r i j s blatnasis" sako: Tvai, tu per tirtai g a u n i , ir p r a d j o m a i y t i po m a n o ind. A, nieko n e l a u k s , s u v i s u dubeniu k a r t o s b a l a n d o s j a m snuk. P a s i d a r didelis t r i u k m a s . Priir t o j a s , k i s g a l v pro l a n g e l , k l a u s i a , kas y r a . K a k a s atsak: Norjo b u l v atimti, o g a v o v i s blid. Taip ir r e i k i a , u d a r l a n g e l . V i e n a s v a g i s pri j s k l a u s i a , a r a s d j s Sibire l a g e r y j e . Taip, s d j a u 20 met. S a k o : Man p a s a k o d a v o dd, kaip Sibire v a g i s m u d a v o . Gerai it p a r e i . Nuo to laiko m a n e p r a d j o v a d i n t i s i b i r i a k u " ir daug i a u n i e k a d a nekibo.
RAS LAGERIS

P r a n e a , kad v e l a g e r , o kur, neinia. Man skirtas g r i e t o reimo l a g e r i s , ir esu antr kart b a u s t a s . L a g e riai y r a A l y t u j e , M a r i j a m p o l j e , P r a v i e n i k s e ir V i l n i u j e . Kaliniai k a l b a , k a d V i l n i u j e g e r i a u s i a , bet ten d a n i a u s i a i p a t e n k a tik virinink v a i k a i ir teisti m a o m i s b a u s m m i s . P a g a l i a u m u m s pasako, kad b s i m e V i l n i a u s Ras l a g e ryje. Ras l a g e r i s tai b u v s v i e n u o l y n a s . M a n e p a s k y r s t a l i a u s d a r b a m s g y v e n a m o j o j e zonoje. D a r b o v i e t r s y j e po Ras b a n y i a su numirliais, kaip k a l b a kaliniai. Didiuliai b a n y i o s ir v i e n u o l y n o poemiai p a v e r s t i l a g e r i o s a n d l i a i s , kiti u m r y t i a r b a u g r i u v . Lik tik keli geleiniai v a r t a i , kur poemis ieina m i e s t . Kiek laiko p a d i r b u s , man p a r p o suinoti, kas tuose poemiuose. I

261*

v i e n o s e n y v o m o g a u s s u i n o j a u vis i s t o r i j nuo sen laik ir net nuo lenkmeio. Ras p o e m i u o s e b u v o laidoj a m i vienuoliai ir kiti v e n t i k a i labai p u o n i u o s e karstuose, net su b r a n g e n y b m i s . O kai 1944 m. u j o r u s a i , i v e n t o v p e r m MVD daliniai. Ten r a d k a r s t u s ir dar b r a n g e n y b i , p r a d j o k r a u s t y t i l a v o n u s i k a r s t . Liko k r v o s k a u l , kaukoli, o d a i l i u s k a r s t u s imta p a r d a v i n t i u butel v o d k o s " . Kai i v i e n u o l y n o p a d a r l a g e r , tuos moni k a u l u s s u k i o nias ir u m r i j o . V i e n a toki ni b u v o ten, kur a dirbau. Kieme, prie v a r t , b u v o vienuoli kapai, dar m a t y t i i po ems g a l a i n u d a u y t kryi. Nusileids rs, s u r a d a u t ni, k j u p a s t u k s e n a u tuia, viena plyta j u d a , tinkas a t o k s . Matyt, m r y t a iuo laiku. Su manimi dirba kitas k a l i n y s , p a v a r d e V y s , l a g e r i o reimo v i r i n i n k o patiktinis. O reimo v i r i n i n k a s , d a b a r j a u pulkininkas Mockeviius, man g e r a i inomas i p a r t i z a n a v i m o dien, b u v s P a k u o n i o strib v i r i n i n k a s , d a b a r v a g i a u k l t o j a s . Matyt, Mockeviius v i s k g e r a i ino ir apie mane, nes m a n e p a m a t s s u k a on. K a d a nra Vio, v i s p r i e i d a m a s p a d a u a u plyt, k a d l e n g v i a u i s i i m t . Kart V y s sako, k a d numirliai sien ardo. A , l y g nieko n e i n o d a m a s , k l a u s i u , kokie numirliai. Sako, k a d ten y r a u m r y t i moni k a u l a i nuo seniai. Taip ir j i s g i r d j s . J a m aikinu, k a d ant v i r a u s t r a n k o s i , todl b l o g a s tinkas ir b y r a . Vien s e k m a d i e n v i s i n u j o kin, o a, p a s i d a r s i v i e l o s kabl, i t r a u k i u plyt, a t s i n e s kabel s u lempa pasivieiu. Tikrai s u m e s t i moni k a u l a i ir u m r y t a , k a r s t nematyti. L a g e r y j e d a u g i a u s i a j a u n i v y r a i , tik v i e n a s kitas vyr e s n i o a m i a u s . Nra dienos, kad nebt koki nutikim. Tai v i e n a s kit pralo, kit peiliu s u b a d ar p r i m u . S u s i d a r i u s i o s a t s k i r o s g r u p s a p t a r i a v a g y s i , apiplim v e i k l . S v a r b i a u s i a , kad tie, kurie sdi u v a g y s t e s j a u kelint k a r t , turi plat tinkl s a v i k i ne tik Lietuv o s k r a t e , bet R u s i j o j e , U k r a i n o j e ir kitose r e s p u b l i k o s e , n e s k a i t a n t P r s i j o s , ten tikras v a g i k r a t a s . V i e n a s j a u n a s v y r a s j a u kelint kart sdi u but a p i p l i m , v a g y s t e s . Kils l y g tai i iauli, o jo d r a u g a i i Viln i a u s , A l y t a u s , M a r i j a m p o l s , o i g o n a s i M o l d a v i j o s . V i s i s u s i t i k a p t a r i a ateities p l a n u s . Kiek p a m a i a u per tuos m e t u s v a i r i v a g y s i v a r i a n t , to neteko n pastebti per 20 met politiniuose l a g e r i u o s e . V i s i k a l b d a -

262*

vo, kaip i j l a i s v p r a d s g y v e n t i , dirbti. O k r i m i n a lini g a l v o s e n a kita kaip p a v o g t i , a p i p l t i , k a d nepag a u t . L a g e r y j e g y j a m a dar d a u g i a u p r a k t i k o s , s u s i d a r o d i d e s n i s paini r a t a s . Vieni k i t i e m s teikia inias, kur kas g y v e n a , kaip g y v e n a i r koks g e r i a u s i a s a p v o g i m o v a r i a n t a s . L a g e r i o v a d o v y b tai ir kaip j i e e l g s i s laisv j e v i s a i n e k r e i p i a dmesio. S v a r b u , k a d v y k d o d a r b o p l a n u s , o u tai v i r i n i n k a i g a u n a p r e m i j a s . Niekas nes i d o m i , kokias g r u p e s s u s i d a r o v a g y s . Vieni ieina, kiti a t e i n a . L a g e r y j e pilnu t e m p u klesti n a r k o m a n i j a tabletes m e t a i l a i s v s per t v o r . P r i i r t o j a i g a u d o , vieni a t i m a , kiti vl p a r d u o d a . Kasdien m a i a u s i a i b n a a p i e deimt, p e r m e t i m , n e m a dal n u t v e r i a ir k a l i n i a i . Narkotikais, p i n i g a i s k a l i n i a i a p r p i n t i pilnai. Nors u d a r b p i n i g r a n k a s n e d u o d a , bet g a l i m a p e r v e s t i s a v o nam i k i a m s a r d r a u g a m s . K i e k v i e n a g r u p v a g i turi s a v o grupes laisvje, kurie jais rpinasi. B a i g i a n t atlikti b a u s m , a u k i a m a n e r a t i n , d a r o n u o t r a u k a s , u r a o kur v a i u o s i u . U s i r a a u K a u n pas mon. Praeina savait, aukia pasimatym. Galvoju, k a d n e s e n i a i b u v o m o n a , k o j i vl a t v a i a v o . P a m a t a u sdint m a j o r T r a k i m . A t j s p a s i k a l b t i , kaip t o l i a u g a l v o j u g y v e n t i . A t s a k i a u , k a d v a i u o j u pas mon K a u n , s u s i r a s i u d a r b ir dirbsiu. N e j a u g i per t u o s m e t u s i m o k t m a n e v o g t i , n o r s itas lageris yra vagi mokykla. e k i s t a s k l a u s i a , kodl a t a i p g a l v o j u ? S a k a u , k a d ia y r a visos g a l i m y b s imokti p a s i g a m i n t i v i s o k i u s r a k t u s , s u s i d a r y t i v a g i tinkl net v i s o j e T a r y b S j u n g o j e , o c h u l i g a n i r s a d i s t p r i a u g i n t a utektinai. e k i s t a s v i s kartoja: N e g e r a i , n e g e r a i , k a d t a v e pasodino. S a k a u , k a d parodt, k i a u k l j o t per t 30 met. ek i s t a s u v e d a k a l b dl r e g i s t r a c i j o s L i e t u v o j e : Kad tu b t u m kitoks, s u t i k t u m su m s p l a n a i s , g a l t u m usien v a i u o t i pas g i m i n e s . Ai, t v a s J A V pilietis, j a u n u v a i a v o ne t a i s bgiais, atsakau. T r a k i m a s , n e g r k a r a l i u s " , p o m s p o k a l b i o atsis v e i k i n o net p a d u o d a m a s r a n k ir p a l i n k d a m a s l a i m s . D a u g i a u j o sutikti neteko. V l i a u i d r a u g teko i g i r s t i , k a d nuo g r i m o g a l g a v o . 1976 m. b a l a n d i o 24 d., b a i g s met b a u s m , e s u i l e i d i a m a s l a i s v . P a d a r o s m u l k i k r a t , k a d neisi263*

n e i a u joki u r a . G a u n u p a y m , k u r i o j e n u r o d y t a , kur v a i u o j u . U vart laukia mona, atveusi drabuius, nes mano buvo v a g y s pavog.

VL

KRYIAUS

KELIAI

G r s K a u n , kit dien p r i s i s t a t a u K a u n o m i e s t o P o l o s r a j . m i l i c i j . Ten v i s k s u r a o , kiek k a r t b u v a u t e i s t a s , u k, p a i m a pirt a n t s p a u d u s ir s i u n i a pas s k y r i . P o p o r o s dien g a u n u p a s . T a i a u pas s t a l o virinink Rudakova pranea, kad Kauno mieste neregistr u o s . P a s n u t r e n k i a a n t s t a l o v a i u o k , k u r nori, reg i s t r u o k i s r a j o n e . S u s i r a n d u but P r i e n raj. Ilauo g y v e n v i e t j e p a s B r o n i S k u . V a i u o j u P r i e n pas s k y r i . Ten s a k o , k a d n e ia d u o t a s n u k r e i p i m a s . V a i u o j u vl V i l n i p a s k a p i t o n N a d e i k , k u r i s r p i n a s i k a l i n i p r i r e g i s t r a v i m u ir d a r b i n i m u . Kit dien k a p i t o n a s Nadeika a t v a i u o j a K a u n o P o l o s r a j . m i l i c i j ir k a l b a s i dl m a n o p r i r e g i s t r a v i m o . P o i l g o p o k a l b i o p r a n e a , k a d r e i k i a p a k e i s t i n u k r e i p i m P r i e n u s , liepia vl a t v a i u o t i Vilni. Kapitonas Nadeika nusikeiks sako, kad Rudakova turjo priregistruoti. G r u s i l a g e r i o , a t j o m a n s a p l a n k y t i B a l y s Gaj a u s k a s . P a p a s a k o j u apie vis padt, k g i r d j a u i saugumiei. Perspju, kad s a u g u m a s ruoia j a m byl, renka m e d i a g . N a m i e b u v o m tik m u d u d v i e s e , p o k a l b i s b u v o l a b a i t r u m p a s . B a l y s irgi n i e k u r n e r e g i s t r u o t a s , bet v i s d a r dirba e l e k t r i k u . P o k u r i o laiko, a j a u b u v a u g r s i P r s i j o s , a t e i n a vl B a l y s p a s m a n e . N u s i m i n s s a k o , k a d p a s j vl b u v u s i d i d e l k r a t a , a u k i a V i l n i a u s s a u gum. Blogai, gali nepaleisti. Mama ligoninje, prao p r i i r t i , kol s u s t i p r s . Kit dien s u i n o j a u , k a d B a l y s s u l a i k y t a s . S u m o n a n u j pas j o m a m , r a d o m j l a b a i n u s i m i n u s i . J i s u p r a t o , k a d i l g a i l a u k t a s s n u s vl suimtas. V l i a u ja rpinosi Balio mona Irena. Po k u r i o laiko p a a u k i a m a n e K a u n o s a u g u m ir pakartoja visk, k mudu su Baliu namuose kalbjoms. Pasirodo, ms ir Balio n a m u o s e buvo vesti k l a u s y m o aparatai. N u v a i a v s V i l n i a u s l a g e r p a s d a r b i n i m o ir r e g i s t r a c i j o s v i r i n i n k k a p i t o n J u o z N a d e i k , g a v a u nuk r e i p i m r e g i s t r u o t i s P r i e n r a j o n e . Kit dien v a i u o j u P r i e n pas s k y r i . P i r m i a u s i a p a s i u n t m i l i c i j o s s k y 264*

ri pas b u v u s s t r i b e p a i l . P a s a k i u s p a v a r d ir dl ko a t v y k a u , e p a i l a g r i e b telefono ragel s k a m b i n t i mil i c i n i n k a m s , kad m a n e i v e s t . P r i s i s t a t o du m i l i c i n i n k a i , n u v e d a pas s k y r i pas v i r i n i n k . Ji liepia palikti dok u m e n t u s , kol p a s i t i k r i n s k p r a n e V i l n i u s . G a u n u p r a n e i m s k u b i a i a t v y k t i . Pas s k y r i a u s vir i n i n k p r a n e a , k a d m a n n e l e i s t a g y v e n t i L i e t u v o j e ir d a u g i a u Prien r a j o n e n e s i m a i y t i . Kas p r i i m s g y v e n t i , tam asmeniui ds b a u d a s . V a i u o k , kur nori. G r s i P r i e n , vl v a i u o j u V i l n i , s a k a u , k a d ir ten nereg i s t r u o j a . J. Nadeika p a s a k , o j i e g a v o p r a n e i m , k a d man Lietuvoje neleista gyventi. Dabar iduoda paymos d u b l i k a t su n u k r e i p i m u K a l i n i n g r a d o srit, erniachovskio miest. G a v s tok n u k r e i p i m , v a i u o j u e r n i a c h o v s k pas b u v u s politkalin Jon K a r a l i , k u r i s irgi i v y t a s i Liet u v o s . G a u n u g y v e n a m j plot n u o s a v a m e n a m e . P a g a l n u k r e i p i m kreipiuosi pas s t a l o s k y r i dl p r i r e g i s t r a vimo. M a n o d o k u m e n t u s pam, liepia p a l a u k t i . Po k u r i o laiko v e d a s i pas e r n i a c h o v s k i o m i l i c i j o s v i r i n i n k . Ten r a n d u civil ir pat v i r i n i n k p a p u l k i n i n k Me. V l v i s k p r a d e d a k l a u s i n t i i p r a d i nuo g i m i m o dienos ir sako: Tu j a u vien k a r t b u v a i i v a r y t a s ir vl g r t i . A a i k i n u , k a d m a n o n u k r e i p i m a s ia duotas. M u m s n e s v a r b u jokie n u k r e i p i m a i , L i e t u v o j e g i m s , n u s i k a l t i m p a d a r e i L i e t u v o j e , ir pasas i d u o t a s ten, ir turi r e g i s t r u o t i s ir ten turi g y v e n t i . Ant m a n o r e g i s t r a c i j o s b l a n k o u d j o r e z o l i u c i j , k a d per 12 val. i a m e k r a t e n e b i a u . Nieko n e l a i m j s , ra a u K a r a l i a m s l a i k u t . N u n e s u k i u u dur, g r t u Kaun pas mon. Kiek b u v o m e s u s i t a u p p r i e a r e t , j a u b a i g i a m e ileisti. monos a t l y g i n i m a s m a a s , o ilaid d a u g y b . Petras Paltarokas supaindina mane su geru savo draugu, k u r i s dirba g e l e i n k e l i o r e m o n t o v a l d y b o j e NGC-5 kranininku. J i s n u v e d a m a n e pas d a r b v y k d y t o j J o n . Nors d a r b o v i e t e s m e i s t r a s Velika b a n d o p r i e t a r a u t i , J o n a s m a n e priima, n o r s ir n e r e g i s t r u o t . Nuo tos dienos pradedu dirbti NGC-5 v a l d y b o j e s t a l i u m i . Ten d a r b i n i n k s u s i r i n k v a i r i . Vieni a t e i n a padirbti, kiti p a g e r t i , o treti tik pasirodyti, k a d dar g y v i . A dirbu itikimai, nes kai tokie d a r b i n i n k a i , v i s k a s a p l e i s t a . Kiek p a d i r b s , g a u n u pagyrimus, apdovanojimus u ger darb. Jonas klausia, 265*

k a i p r e i k a l a i s u r e g i s t r a c i j a . S a u g u m a s per t e l e f o n v i s k l a u s i a . J o n a s a t s a k o , k a d dirbu g e r a i , k a d toki d a r b i nink j i e m s r e i k i a . Kart p a r v a i a v s i darbo, randu kvietim prisistatyti s a u g u m , einu, o g i i r i u b u d i u n i f o r m u o t a s , m a n gerai pastamas, 3 valdyboje buvs mrininkas Jonas. P a m a t s m a n e klausia, kas a u k i a . P a d u o d u ikvietim ,,a-a, V i k t o r a s . " A t e i n a m a t y t a s e k i s t a s , n u s i v e d a kabinet. P r a d e d a k l a u s i n t i a p i e B a j G a j a u s k . J i e ino, k a d Balys G a j a u s k a s turjs ry su Amerikos pasiuntinybe. Sakau: J e i inot, tai ko m a n s k l a u s i a t . K j s p e r d a v t A m e r i k o s pasiuntinybei M a s k v o j e ? Nieko. I t r a u k i a b r o l i o n u o t r a u k , a d r e s , t v p i l i e t y b s kop i j ir r a t e l , k a d a t v a i k r e i p s i i v y k i m u i A m e r i k . Atsakau: Kai m a n s s a u g u m a s n e l e i d o p a s i u n t i n y b , v i s k p a s i u n i a u p a t u . S a v i u k a s net p a j u o d s o k o : Meluoji, mes visk inom! R a m i a i a t s a k a u , k a d s a v o e i m o s r e i k a l u s t u r i u teistvarkyti. Saviukas rkia, kad ikvietim atiduoiau. Ne. J e i j u m s r e i k a l i n g a s , p r a y k i t , k a d p r i s i s t . S a v i u k a s p r a d j o s k a i t y t i m o r a l dirbu n e r e g i s t r u o tas i r t . t . K i t a s s a u g u m i e t i s j s u d r a u d , k a d ia n e m s r e i k a l a s . Kiek s u p r a t a u , t a s s a u g u m i e t i s b u v o a t v a i a v s i V i l n i a u s dl B . G a j a u s k o b y l o s , o m a n e n o r j o a p k l a u s t i k a i p l i u d i n i n k . P o v i s p o k a l b i p a s i r a l e i d i m ieiti. Gerai i n a u , k a d m a n o g y v e n i m o k e l e l i s p i l k a s . e k i s t a i r a m y b s n e d u o s . Kaip b e d i r b s i u , d a u g i a u k a i p 200 r u b . n e u d i r b s i u . P a d t i n i e k a s n e p a d e d a , o d a u g u m a tik laukia g a u t i . P e r v i s p o k a r i o laik a t j o d u s i u n t i n i a i i R a u d o n o j o K r y i a u s m a m o s v a r d u , b e t i r tie i d r a s k y t i . D a u g u m a s g r u s i k a l i n i , n o r s g y v e n a l a i s v a i , bet nep a j g i a p r a g y v e n t i dl a m i a u s a r s v e i k a t o s . Kai kur n o r s s u t i n k u , v i s a d a d u o d u . N e i t u r j i m o , bet k a d reikia. G r s i l a g e r i o , p a m a i a u , k a d d a b a r t a s g y v e n a , k u r i s s u g e b a u s i d i r b t i rubl i o n o " . S e s e r i a i E l e n a i padedant, pramokau mezgimo. Darbas seksi gerai. Parj s i d a r b o , s s d a v a u prie m e z g i m o m a i n o s iki g i l i o s n a k t i e s . M e g z d a v a u m e g z t u k u s , k u r i u o s l a b a i pirko igonai i r m o t e r y s , a t v a i a v u s i o s i R u s i j o s . T u r d a m i laisv e s n i o laiko, v a i u o d a v o m R y g pirkti s i l , j b u v o
266*

g a l i m a g a u t i l a i s v a i p a r d u o t u v s e . M a n o b a l d i n i n k o spec i a l y b but n a u d i n g e s n , bet n e r e g i s t r u o t padoresn d a r b n e p r i i m a . S u k a u p v i s a s j g a s , a b u s u mona stumiam n e r a m i dien g y v e n i m . P r a j u s kelioms s a v a i t m s p o pokalbio s u e k i s t a i s , kvieia m a n e Kauno g e l e i n k e l i o NG-5 kadr s k y r i . S u i n o j a u , kad neturiu t e i s s dirbti Kauno geleinkelio d a r b u o s e , nes tai s u k a r i n t a o r g a n i z a c i j a . Grs namo, r a n d u kvietim a t v y k t i Kauno P o l o s r a j . milicij pas p a r e i g n B a l a n d . P a d t i s aiki, kodl n e r e g i s t r u o t a s g y v e n i ir dirbi. V l n a u j akt r a y m a s , n a u j o s b a u d o s . Kit ryt n u v a i u o j u d a r b ir v i s k p a p a s a k o j u Jonui. S a k o , kad ir j j a u p r a d j b a u d o m i s g s d i n t i , k a d m a n e l a i k s . Kai p r i s i r e g i s t r u o s i u , vl m a n e p r i i m s i s d a r b . Kito kelio neturiu, reikia v a i u o t i K a l i n i n g r a d o srit, S l a v s k i j r a j . , kolchoz B e r i o z k a " pas Jon S e n d z i k O, k u r i s taip pat i L i e t u v o s i v y t a s , ten j a u keli metai g y v e n a , g r s i M o r d o v i j o s l a g e r i o . Jon g e r a i p a s t u i k o v o s laik. Nuo 1944 m. b u v o p a r t i z a n a s , o 1949 m. ties Z a p y k i u u m i g d y t a s s u m a i s t u k a r t u s u k i t a i s partizanais. Prsijos krate susisiekimas blogas, mainos ne v i s u r v a i n j a , tenka po 10 km eiti psiomis. mona deda maisto, ir vl k e l i a u j u l a i m s iekoti. A t v a i u o j u S l a v s k , p r a d e d u k l a u s i n t i , kokia m a i n a v a i u o j a B e r i o z k o s " kolchoz. R u s e l i s sako, kad j a u i v a i a v o . Per didel v a r g s u s i r a d a u Jon S e n d z i k , a p s i g y v e nus s u g r i a u t a m e vokieio n a m e , tuiuose, d i d i a u s i u o s e lauk plotuose. Kaip b u v s L i e t u v o s kininkas, ir P r s i j o j e u v e d s g y v u l i n i n k y s t . Kolchozo B e r i o z k o s " dir e k t o r i u s Novikov, po k a r o b u v s k a k u r L i e t u v o j e g a r nizono v i r i n i n k u . Su J o n u a p t a r i a m , kaip s i d a r b i n t i , k a d g a l i a u p r i s i r e g i s t r u o t i . J o n a s v i s laik direktori Nov i k o v girdo, v a i i n a l i e t u v i k a i s l a i n i a i s , k a d duot g y v u l i a m s g a n y k l , nes v i s k a s nuo j o p r i k l a u s o . Nutaikm dien, kai direktorius b u v o g e r a i u g r s ir g e r o s nuotaikos. P a r a i a u p a r e i k i m stoti d a r b s t a l i u m i . A t e i n a m pas direktori n a m u s . J o n a s t u o j a u bonk ant stalo, mona a t n e a stiklines. Po poros stiklini p r a d j o m k a l b . Pasirodo s t a l i u s j a m labai r e i k a l i n g a s . P a d u o d u s a v o p a r e i k i m , direktorius pasirao. Ryt s k u b a m buh a l t e r i j , kad priimtas d a r b ir nuo ryto p r a d e d u dirbti. V i s k a s eina labai g e r a i , direktorius p a t e n k i n t a s . L a n g a i d y g s t a kaip g r y b a i , tik m u d v i e m s u J o n u n e r a m u .

267*

P a d i r b u s s a v a i t , k o m e n d a n t e r e i k a l a u j a pas p r i r e gistruoti. S a k a u , kad pirmiau man reikia isiregistruoti. M a n o p a s a s i d u o t a s K a u n e , nei p r i r e g i s t r u o t a s , nei ir e g i s t r u o t a s . D a r b o v i e t d u o d a dvi l a i s v a s d i e n a s d o k u mentams sutvarkyti. Grs Kaun, kreipiuosi Polos r a j . pas s t a l o v i r i n i n k G r i n e v i i e n , k a d u d t ireg i s t r a v i m o a n t s p a u d , jei n e g a l i p r i r e g i s t r u o t i . M a n o p a s pamusi, po ilgo laukimo j g r i n a su i r e g i s t r a v i m o antspaudu, o ant a n t s p a u d o kampo u r a y t a s numeris 26 ( s a u g u m o a t y m a ) . G r s P r s i j , p a d u o d u p a s kom e n d a n t e i . P o keli dien a u k i a m a n e S l a v s k i o m i l i c i j pas virinink. Kas leido g y v e n t i ? Dirbu j a u dvi s a v a i t s . Kas p r i m d a r b ? B e r i o z k o s " kolchozo d i r e k t o r i u s N o v i k o v . Milicijos virininkas kakur skambina, girdiu sako, k a d j i s j a u d i r b a . " T a d a v i r i n i n k a s liepia eiti d a r b . G r s p a s J o n , v i s k p a s a k a u . O d i r e k t o r i u s l a b a i piktas, n l a b a s " n e s a k o . Kit dien k o m e n d a n t e a t n e a p a s , p r i r e g i s t r u o t 1976 m. l a p k r i i o 23 d. P a s a s p r i r e g i s t r u o t a s , d a b a r g a l s i u dirbti a r i a u Liet u v o s , d a n i a u p a r v a i u o s i u K a u n . A n t r m n e s dirbdamas, g a v a u kambar prie paios darboviets. 1977 m . v a s a r i o 2 8 d . b e s i t v a r k a n t p r i e s a v o n a m , p r i v a i u o j a karika m a i n a , ilipa du civiliai ir r u s i k a i klausia: Peiulaitis? T a i p . V i e n a t p a i n a u tai e r n i a c h o v s k i o milic i j o s v i r i n i n k a s , p a p u l k i n i n k i s Me. U s i p u o l a , k a d g y v e n u neturdamas teiss gyventi iame krate. Tuojau turiu i v a i u o t i , [ s d o m a i n ir n u v a i a v o . Kit d i e n , pasit a r s s u J o n u , r e n g i u o s i i v a i u o t i . Tokie p e r s p j i m a i g e r o neada. P a r a a u pareikim atleisti i darbo, greitai pasirao, atiduoda darbo knygel. Stengiasi kuo greiiau manimi atsikratyti. Paso neduodu iregistruoti, nors komendante pra. Kaune prisistatau Polos r a j . milicijos rajoniniui Balandiui, kad esu priregistruotas Kaliningrado krate, tik p a r v a i u o j u p a s m o n . A t s a k o , k a d d a u g i a u n i e k o n e r e i k i a . Kaip b u v o m e s u t a r s u J o n u , g r t u d a r b NG-5, k u r a n k s i a u d i r b a u . N o r s m e i s t r a s V e l i k a priet a r a u j a , bet J o n a s , K s t a s R u g i e n i u s , S o d o v s k i s i r kiti m a n e p a l a i k o . P r a d e d u dirbti. Kol k a s r a m u , n i e k a s n e 268*

a u k i a , l y g ir v i s k a s g e r a i . P r i k l a u s a u m e i s t r u i K. Rug i e n i u i , k u r i s y r a s u k a l b a m a s . Kai n e b n a m e d i a g o s a r a n k s i a u u b a i g i u paskirt d a r b , g a l i u a n k s i a u p a r v a iuoti n a m o , k u r u s i d i r b u k e l i s k a r t u s d a u g i a u . P e r g a n a t r u m p laik p r a d j o m e m a t e r i a l i a i a t s i g a u t i . NGC-5 v a l d y b o j e p a s t o v u m o n r a . V i e n i a t e i n a , kiti ieina, darbas maai apmokamas ir ne vienoje vietoje. D a n a i t e n k a v a i n t i t r a u k i n i u net k i t u s m i e s t u s . Darb virininkas Jonas, g a b u s vyras, d a u g kam nepatinka, kad draugikas su darbininkais. Tarybinje s a n t v a r k o j e t o k s v a d o v a s n e t i n k a , be to, b u v s t r e m t i n y s . T a i p ir pradjo plaukti visokie skundai, komisijos, ir jis i darbo t u r j o ieiti. P o J o n o a t k l v i r i n i n k u A r v y d M o c k e v i i , kuris msi s a v o iniciatyvos visk luoti. Pirmas b o t a g a s man. Po dienos kitos Mockeviius aukia mane kabinet. P r i s i s t a t o kaip i o s v a l d y b o s v i e p a t s i r p a r e i k i a , k a d a n e t u r i u t e i s s ia dirbti. A t s a k a u , k a d j s n e t u r i t t e i s s mans atleisti. A. Mockeviius stveria telefono ragel, s k a m b i n a Vilni respublikiniam prokurorui. Prokuroras a t s a k o , k a d toki a s m e n d a r b t u r j o t t e i s n e p r i i m t i , o jei n r a p a d a r s n u s i k a l t i m o , d a b a r n e t u r i t t e i s s atleisti. M o c k e v i i u s p a d e d a r a g e l ir i r i m a n e . P a s k u i s a k o e i k d a r b " . A t s i s u k u o g i i r i u m s pokalbio klausosi kadr inspektor Ona. Eidamas g a l v o j u d a u g b r u d o s u t i k a u , bet tok pirm k a r t . S d i m u v i e n o s t a l o , o j i v i e a i k a s a duob. P a s i v e j a m e i s t r a s V e l i k a , j a u p a r u o s m a n d a r b kirkuoti s u a l u s i em, k u r e k s k a v a t o r i u s g a l t per p u s v a l a n d i k a s t i . K e r t u i r g a l v o j u , k a d a n u o n i e k a t s i k r a t y s i u . Kit dien m a n e pamaiusi kadr inspektor sako: P e i u l a i t i , p a s i i e k o k k u r n o r s d a r b , inok, gele i n k e l i s y r a p u s i a u k a r i n i s o b j e k t a s , jei k a s a t s i t i k t , t u btum kaltas. T pai dien p a r a a u p a r e i k i m nuo 1978 m. g r u o dio 1 d. a t l e i s t i i d a r b o . P r a s i d e d a n a u j a s g a l v o s k i s , k u r rasti d a r b . J e i g u greitai nesusirasiu, s a u g u m a s prisikabins, kad nedirbu, perduos milicijai, g a l s aretuoti ir bausti kaip valkatauj a n t . V a i u o j u pas J o n K e n a i t , s u k u r i u o a n k s i a u d i r b a u NGC-5. J i s p e r j s dirbti m e n o g a m i n i m o n D o v a n a " . S a k o , k a d s t a l i a u s j i e m s l a b a i r e i k i a . Ryt v a i u o j u . Ten d i r e k t o r i u s J u o z a s M i c k u s , m a n k a k u r girdtas i sen l a i k . D i r e k t o r i u s d a r b p r i i m a , tik r e i k a l a u j a d a r b i n i m o
269*

biuro n u k r e i p i m o . Ir vl g a l v o s k i s , kaip g a u t i t nuk r e i p i m . V i e n a ieitis n e r o d y t i paso. N u v a i u o j u d a r b i n i m o b i u r . Pas u s i s e g u k i e n j e , k a d netyia n e i s i t r a u k i a u . K a b i n e t e sdi dvi s o l i d i o s m o t e r i k s . V i e n a k l a u s i a d o k u m e n t . Greitai i t r a u k i u d a r b o k n y g e l su NGC-5 p a y m j i m u , kur a n k s i a u dirb a u . K l a u s i a , a r pas turiu. S a k a u , k a d n e p a s i m i a u , j a u n u s i b o d o t pas ant k a k l o p a s i k a b i n u s n e i o t i s . K l a u s i a , kodl i j s i g e l e i n k e l i o v a l d y b o s . Nubodo v a i n t i k i t u s m i e s t u s , b e to, v a d o v y b nuolat keiiasi, v i s a i t v a r k a pairo. M o t e r i k upildo n u k r e i p i m o b l a n k i d a r b o k n y g e l s , u d e d a a n t s p a u d . Dar p a l i n k j o s k m s nauj a m e d a r b e . O a, kaip n a u j a i g i m s , s k u b u ieiti pro duris, k a d koksai t o n a s n e p a s k a m b i n t , k a d m a n neleista L i e t u v o j e g y v e n t i .

TYLA

PRIE

AUDR

G a v s d a r b i n i m o n u k r e i p i m , kit ryt s k u b u paduoti d o k u m e n t u s k a d r s k y r i a u s sekretorei A u r a i (pav a r d s n e p r i s i m e n u ) . U r e g i s t r u o j a . P a i m a d a r b o knygel, pas p a m u s i , p a v a r t ir k l a u s i a , kur g y v e n s i u . S a k a u pas mon, K a u n a s , L a m p d i 132. P r a j u s k e l i o m s dienoms, k i e m e s u t i n k u direktori. Per p i e t u s kvieia ueiti k a b i n e t . P a m a t s m a n e , atsis t o j a , p a d u o d a r a n k , p r a d e d a kalbti. P i r m i a u s i a k l a u s i a , nuo kur k i l s ? S a k a u , k a d nuo G a r l i a v o s . O d i r e k t o r i u s nuo P a k u o n i o , dirbs K a z l R d o s , A g u r k i k s girinink i j o j e . S a k a u , k a d g e r a i i n a u tuos k r a t u s . M a n j a u a i k u , kur J . M i c k u s s u k a . A p i e m a n e j i s ino g e r a i , bet j a m rpi inoti, k a i n a u . G a l v o j u p a l a u k s i u , k t o l i a u kalbti. J u o z a s M i c k u s K a u n e moksi k a r t u s u A n t a n u P u u , s l a p y v a r d i u Gintaras, kuris vliau u partizan ry buvo i a i k i n t a s ir t u r j o stoti p a r t i z a n u s . 1948 m. ruden Kazl Rdos A g u r k i k s girininkijoje buvo paimti pinigai. V i s a s inias apie p i n i g u s P u u i - G i n t a r u i s u t e i k J u o z a s Mickus. Pinigus girininkij atve s a u g a n t kokiems d e i m t strib s u k a r e i v i a i s . A t v e p i n i g u s , s a u g o t o j a i pan o r j o p a v a l g y t i ir n u j o pas A g u r k i k s k i n i n k u s . O m e s laukme pamikje, pasistat du kulkosvaidius. Gintaras s u B r o n i u m D a u g l a - D r a g n u n u j o paimti p i n i g . S a u g o t o j a i p a v a l g p i n i g j a u n e r a d o . Mickui p a r p o sui270*

noti, ar a tai inau, bet a n i e k a d a j o k i a s k a l b a s nesil e i s d a v a u . V i s a d a k l a u s y d a v a u s i , k kas k a l b a . Meno g a m i n i m o n j e yra labai v a i r i d a r b u o t o j . Kai k u r i e cechai skirti i n v a l i d a m s . J i e pina pintinles glms, k i t u o s e cechuose n a m u d i n i n k a i g a m i n a n e b l o g prod u k c i j , k u r i o s L i e t u v o s p a r d u o t u v s e net n e m a t y t i . Yra v i s o k i nuo n e p r i b a i g t o s t r i b o iki p r a s i g r u s i o partinio, v i s i ia s u r a d r a m i a s g t e l e s , ir a t l y g i n i m a i n e b l o g i . 2 m o n a j u o k a u d a v o , k a d tik m a n s ten b e t r k s t a , bet ir a lindau. Kelet met dirbau ramiai, be jokio t r u k d y m o . Nors direktorius J. Mickus, kur nors vien s u t i k s v i s pasako, k a d s a u g u m a s t e i r a u j a s i , bet a d i d e s n e s k a l b a s nesileidiu. Kart direktoriaus k a b i n e t e d a r i a u s i e n i n e s spintas. Direktorius liepia man ir ininieriui pasilikti po darbo, p e r d a r y s i m kabineto a p s t a t y m o b r i n i u s , p a s i t a r s i m . Pirm i a u s i a p a s t a t o k o n j a k o bonk, o i g r s vien kit stikliuk, p r a d e d a pasakoti A g u r k i k s n u o t y k i u s . A , nut a i k s moment, s a k a u , kad pinig p a m i m u i v a d o v a v o n a u j a i p a r t i z a n u s s t o j s A n t a n a s Puas. Direktorius i k a r t o pasikeit, net ininierius p a s t e b j o . T u o j a u p r a d j o kit k a l b . Kit dien direktorius m a n s k l a u s i a , ar a tame krate partizanavs. A jam atsakau, kad mano b r y s tuos p i n i g u s pam, apie t reikal g e r i a u nekalbkim. Nuo to laiko direktorius J. Mickus g e r a i s u p r a t o , k a d a v i s k inau. A n k s i a u J . Mickus t a l k i n i n k a v o part i z a n a m s , o d a b a r sdi direktoriaus p a r e i g o s e su p a r t i j o s bilietu.
ISTORIKAI"

Meno g a m i n i m o n j e dirbau e e r i u s m e t u s r a m i a i be joki t r u k d y m . Tik n a m u o s e v i s o k i e i s t o r i k a i " lindo be p e r s t o j o , kad k nors suinot. e k i s t a m s d a u g kas d a r liko n e i a i k i n t a . V i s laik jie r a n k nenuleido. S v a r b i a u s i a j i e m s b u v o suinoti, kur yra io k r a t o partizan a r c h y v a i . S a u g u m a s j a u t , k a d a turiu inoti. Arc h y v a i liko nepaimti Biruts r i n k t i n s . A r c h y v a i 1947 m. b u v o paslpti V e i v e r i vals., iln km., o Dariaus-Girno t v o n i j o s a r c h y v u s 19441952 m. po m a n o s u m i m o pas l p K l e m e n s a s S t a i o k a s ir V y t a s Kuznickas G a r l i a v o s v a l s . , T v a r k i k i km. Nors ir b u v o n u p a s a k o t a kur, bet v i s k a s pasikeit, d a b a r s u n k u s u r a s t i .
271*

Istorikai" d a u g teiravosi, d a u g lakst, norjo suinoti, k u r v i s k a s p a s l p t a . P a s m u s n a m u o s e kelet m e t l a n k s i iauli g y d y t o j a s V i n c a s P i l i p a v i i u s , i a u l i k i v a d i n a m a s entu, r i n k s B a l t a r u s i j o s l i e t u v i g y v e n i m o i r L i e t u v o s p o k a r i o i s t o r i j , bet n i e k u r v i e a i n e p a s i r o d s nei u s i e n y j e , nei L i e t u v o j e . A n k s i a u entas k a l b d a v o a p i e p r o f e s o r i K a z l a u s k , k u r i s b u v o ekist k l a s t i n g a i n u u d y t a s . V l i a u entas i s i g y n , k a d v i s i k a i j o n e p a i n o j s . M u m s tas j o i s i g y n i m a s liko n e a i k u s . Kiek tur j o m e ini, prof. K a z l a u s k a s r i n k o i n i a s a p i e p o k a r i o r e z i s t e n c i j o s v e i k l , moni a r e t u s , i t r m i m u s . K a r t s u m o n a a p l a n k i u s ligon politkalin G e m b d , P r i e n r a j . Bakinink km. pas Buz, Vincas Pilipaviius ties Ilauu p a p r a monos atiduoti j a m autobuso bilietus. T i e s I l a u u i l i p s i r e i n s p a s prof. K a z l a u s k o t v u s . K a m tie bilietai j a m b u v o r e i k a l i n g i ? Po 25 m. Balio G a j a u s k o mama sulauk snaus, kurio l a u k v i s g y v e n i m . Ir vl po p o r o s met p r a r a d o . Ji gerai inojo, kad itas a t s i s k y r i m a s j a u d a u g i a u j i o j e e m j e n e s u v e s . Kai n u e i d a v o m s u m o n a j o s a p l a n k y t i , v i s a d a s a k y d a v o , k a d d a u g i a u B a l i o n e m a t y s i a n t i . Neb u v o k a i p ir r a m i n t i . P e n k i o l i k a met p r i e a k i s tokiame mamos amiuje vilties maa. Tarp nevilties bna ir v i l t i s . S p j o B a l y s v e s t i . M o t i n a s u l a u k a n k s , kuri atstojo jai gal nemaiau kaip tikrj sn. Taiau toks g a m t o s s t a t y m a s v i e n a k a s d i e n a u g a , o kita s i l p n j a , kol a t j o a t s i s k y r i m o d i e n a . S u s i r i n k o d i d e l m i n i a t r e m tini, p o l i t k a l i n i , t a u r i l i e t u v i p a l y d t i B a l i o motin a m i n o j o poilsio viet. Su lidesiu skirstms, jom prie v a r t B. Pupeikis, Jonas Protuseviius i Vilniaus ir a. S t a i g a prieina n e p a s t a m a moteris ir klausia, ar itas t i k r a i P. P e i u l a i t i s . B. P u p e i k i s p a t v i r t i n a . M a n e pasitraukusi al, ji pradeda pasakoti, kad j V i l n i a u s saug u m a s labai sumu, jai vis kalt suvert, kad visk i d a v u s i , udar psichiatrin ligonin, p a d a r j psichikai n e s v e i k , bet j i n i e k a m b l o g o n r a p a d a r i u s i , n i e k o n e i d a v u s i , tik v i s k a s j o s v a r d u p a d a r y t a , s k u n d s i moterik. J raminau, kad s a u g u m o rankose visko bna. A tos m o t e r s n e p a s t u , n e i n a u nei p a v a r d s , nei v a r d o , pirm k a r t m a t a u . Tik v l i a u s u i n o j a u j o s p a v a r d tai buvo Angel Pakauskien. Mums tebeeinant ir bekalbant, j a u netoli v a r t m o t e r i s , a t s i g r u s i a t g a l , s u d r e b j o i r s u r i k o : V a j z a u , vl j i s i a . " e n g i a s m a r k i n g s n i r n e r i a pro v a r t u s , d i n g s t a moni m i n i o j e . Kai m o t e r i s
272*

suriko, a irgi a t s i s u k a u ogi u ms n u g a r o s eina entas. S u l t i n u i n g s n , laukiu k s a k y s , nes r i k s m aikiai t u r j o girdti. Bet j i s nieko n e s a k , ir a n u t y l j a u . V l i a u k l a u s i a u B. Pupeikio, kas ta m o t e r i k ? P u p e i k i s sako, k a d ji b u v u s i s a u g u m o s u i m t a , labai s u m u t a , o paskui u d a r y t a p s i c h i a t r i n . N e t r u k u s po G a j a u s k i e n s laidotuvi i g i r d a u , k a d ta moteris s t a i g a mir. Vinco Pilipaviiaus apsilankymus ms namuose labai s i d m d a v a u . S v a r b i a u s i a , per kiekvien a p s i l a n k y m s t e n g d a v o s i , kad j p a l y d i a u , ir v i s a d a kur n o r s g a t v s one s t o v d a v o m a i n a , pilna v y r . A e i d a v a u l a b a i ats a r g i a i ir p a s i r u o s . 1984 m. v . V e l y k d i d j e t a d i e n , g r i b a n y i o s , r a d o m n a m u o s e k a k i e n o bta, bet nieko n e p a i m t a . T a d a s u p r a t o m e , k a d m s n a m r a k t u s turi s a u g u m a s . P a k e i i a u s p y n a s ir laukiu, k a d a a t v a i u o s i s t o r i k a s " entas, k a i p tai r e a g u o s . A t v a i a v s g r e i t a i s u r e a g a v o , k a d dta n a u j a s p y n a . Kai p r a o p a l y d t i , jei b n u v i e n a s n a m u o s e , n e l y d i u , o kai b n a mona ar j o s s e s u o K a s t a n c i j a , lydiu. Bet kai i e i n a m lauk, nieko k o n k r e t a u s n e p a s a k o . Kart per ilg k a l b j i m j i s i s i t a r , k a d kai P o k i e n i iauli g u l j u s i iauli l i g o n i n j e ir p r i e mirt atv y k s k u n i g a s k l a u s j o s i p a i n t i e s , j i s , V i n c a s Pilipaviius-entas, v i s ipaint i k l a u s . T m s pokalb g i r d j u s i mona ir K a s t a n c i j a s a k , k a d u t e k s t o k i e m s s v e i a m s pas m u s l a n k y t i s . A j a s r a m i n u , s t e b d a m a s , kuo v i s k a s b a i g s i s . K i e k v i e n a s ento a p s i l a n k y m a s m a n kuo n o r s n a u d i n g a s . Kiek a n k s i a u t u r j a u ini, k a d P i l i p a v i i u s r e n k a p o k a r i o inias k a r t u s u Pieteriu. Piet e r y s y r a kils i V e i v e r i vals., P a k e k l i o km. A b u k a r t u l a n k V e i v e r i g i m n a z i j , nuo v a i k y s t s d r a u g a i . Kelet met a l a u k i a u , k a d a entas p a s i s a k y s , k a d iauliuose turi d r a u g Pieter. Deja, to n e s u l a u k i a u , o j i s v i s m a l ir m a l g a l i t r a u k s i m a n s kok od, s a u g u m u i r e i k a l i n g . Taip m u d u l e n k t y n i a v o m e kelet met, k u r i s i kurio n a u d i n g e s n i ini i t r a u k s i m . Galiu p a s a k y t i , kad a . S u i n o j a u kai kuri u v u s i p a r t i z a n p a v a r d e s , kuri m s k r a t e niekas n e i n o j o . Kai kuri ir a nein o j a u , n o r s k a r t u g y v e n d a m a s . O i s t o r i k a s " entas inojo, tos p a v a r d s tikrai g a l j o bti u r a y t o s tik s a u g u m o lapuose. T a i a u vien lieting r u d e n s v a k a r p a p r a m d a u g i a u m s nam dur n e v a r s t y t i . entui um a d , j i s ito nesitikjo.
273*

1984 m. g r u o d i o 11 d. kvieia m a n e Kauno L a i s v s a. 9, 1 kab. pas P e t r u n i n . P r a s i d e d a vl n a u j a s r p e s t i s , k a b i n a s i , kad dirbu Kaune. V y k s t a m k a r t u s u mona, n e s gali sulaikyti. Prisistatau virininkui A. Baranauskui. I k a r t o p r a d e d a rkti, kodl g y v e n u K a u n e ir dirbu, j u k i n a u , kad man neleista L i e t u v o j e g y v e n t i . ,,Vaiuok, k u r nori, kad K a u n e d a u g i a u n e m a t y t u m e ! " P a i m a m a n o p a s , p a d u o d a P e t r u n i n u i ir s a k o s u r a y t i akt. S a k a u , k a d ant j s akto n e p a s i r a y s i u , nes pas mon turiu t e i s parv a i u o t i . Po didelio gino P e t r u n i n a s v i s tiek s u r a o a k t , B a r a n a u s k a s pasirao, a t i d u o d a man pas, ir ieinu. mon a laukia k o r i d o r i u j e . R a m u s g y v e n i m a s b a i g s i , vl v a iuok, kur nori. Kit dien, n u j u s d a r b , kvieia direkt o r i u s i r sako, kad j a u p r a d j o k a b i n t i s s a u g u m a s . P a t a r i a r a y t i LTSR Ministr T a r y b o s pirmininkui S o n g a i l a i . Direktorius p a t s v a i u o j a V i l n i dl m a n s . S u g r s s a k o , k a d g a v s a t s a k y m a r b a p a t s ieik, a r b a a t l e i s k P e i u l a i t " . S a k a u direktoriui: Juozai, sdk, a ieinu. R a a u p a r e i k i m K a u n o meno g a m i n i monei Dovan a " p a g a l s a u g u m o r e i k a l a v i m nuo 1985 m. s a u s i o 2 d. atleisti m a n e i darbo. A n t tokio p a r e i k i m o m e i s t r a s b i j o j o p a s i r a y t i , bet direktorius a t s a k , k a d m e s jo nev a r o m , jei s a u g u m a s r e i k a l a u j a , t e g u l taip ir b n a . Ud j o rezoliucij atleisti. Po e e r i met r a m a u s d a r b o teko a t s i s v e i k i n t i . P a g a l t a r y b i n s t a t y m a j a u esu p e n s i j i n i o a m i a u s , bet p e n s i j o s niekas neskiria. Meno m o n s k a d r s k y r i a u s d a r b u o t o j o s s u t v a r k p e n s i j a i g a u t i r e i k i a m u s dokument u s , m a n y d a m o s , k a d s k i r s bent dalin. T a i a u v i s u r vaikomas, n e s u d a r i a u s t a o n p u s s r e i k i a m o t. y. 12,5 met, l a g e r i o laik n e p r i s k a i t o . T a r y b i n i a i s t a t y m a i rodo, k a d jei b u v a i n e g r a s " t a u p e n s i j o s nereikia. Socialiniam e s k y r i u j e v i s a i net n e p r i m dokument. G y v e n k k a i p nori, t a r y b i n j e s i s t e m o j e esu n u r a y t a s .
SPIRK KOJA

Ms e i m o s v y r i a u s i a s i s brolis P r a n a s , g i m s 1917 m. A m e r i k o j e , 1938 m. i L i e t u v o s g r o J A V , o d a b a r gyv e n a Klivlendo mieste. J a u n i a u s i a m s s e s u o K a z i m i e r a , g i m u s i L i e t u v o j e 1942 m., su v y r i a u s i u o j u broliu v i s a i n e s i m a t . 1983 m. brolis P r a n a s a t s i u n t i k v i e t i m ses e r i a i Kazimierai Peiulaitytei-Perednienei a t v y k t i s v e 274*

ius. G a v u s i i k v i e t i m , s u t v a r k i u s i d o k u m e n t u s , p a d a v K a u n o viz s k y r i . P r a j u s d a u g i a u kaip k e t u r i e m s mn e s i a m s , g a u n a n e i g i a m a t s a k y m . T a d a kreipiasi V i l n i a u s Centro Komitet, kur s p r e n d i a m a s i v y k i m a s k a p i t a l i s t i n i u s k r a t u s . P r i m i m a s kart per mnes. S a u g u m i e t i s e k a n a v i i u s p a r e i k , kad i toki eim dar niekas n e i v a i a v o , n e i v a i u o s i t ir j s . S a d o v s k i s dar p r i d r : Ko gi, P e r e d n i e n e , v a i k i o j a t , j u k net m e s dar s u d r a u g u Paleckiu n e b u v A m e r i k o j e . D a u g i a u pas m u s nesilankykit. Kazimiera j i e m s a t s a k : Esu u a u g u s i R u s i j o j e , nes, kaip d i d i a u s i a nusikaltl, t r e j metuk b u v a u i t r e m t a , todl j s s i s t e m labai g e r a i p a s t u . S a k o m a b e l s k ir a t i d a r y s , o j e i g u n e a t i d a r o , tada spirk k o j a . V i s i p r a d j o j u o k t i s . S e s u o i j o s u y p s e n a . U dur l a u k i a n i j b r y s net n u s t e b ai Dievui, i a n d i e n vien ileido. Deja, taip pat liep d a u g i a u neateiti. Po mnesio, t. y. 1984 m. g e g u s mn., s e s u o vl eina primim Centro Komitete, t u r d a m a tv p i l i e t y b s kop i j ir A m e r i k o s pasiuntinio S t e s e n o ikvietim m a n atvykti Amerikos pasiuntinyb Maskvoje. Prim Justas Paleckis. Sesuo sako: J e i g u neleisit a p l a n k y t i brolio, a r e i k a l a u s i u g r inti tv pilietyb. J. P a l e c k i s pasak, k a d ileis s v e i u s , o po kiek laiko j i g a u n a p r a n e i m , k a d neleidia. Po to s e s u o K a z i m i e r a su dukra Rasa v a i u o j a A m e r i k o s p a s i u n t i n y b M a s k v o j e s u p a s i u n t i n s Zuzen Levli k v i e t i m u . N u v a i a v u s i s e s u o p a s k a m b i n o pasiuntinei ir p a p r a , k a d pasitikt. S e s e r i a i , dar n e p r i j u s prie dur, p r i s i s t a t o keturi milicininkai ir, p a m u p a a s t , tempia s a v o bstin, n e v a i s i a i k i n t i . B e s i t s a n t p r i j o pasiuntin ir p a r e i k a l a v o milicinink seser p a l e i s t i . P r a s i d j o didelis ginas, milicininkas net s t m pasiuntin, bet i p a g r a s i n o p a r a y s i a n t i v a l s t y b i n p r o t e s t . T a d a milicininkai j a u leido eiti p a s i u n t i n y b . I j u s i p a s i u n t i n y bs ir g e r o k a i p a j u s , dukra p a s t e b j o , k a d j a s a t s i v e j a A u k t o r a n g o milicininkas, s u s i n e r v i n s , u d u s s k l a u s i a , k j o s ten k a l b j o s i . S e s u o a t s a k , k a d tik p r a t s m v i z JAV. Po kiek laiko v a i u o j a m a b u su s e s e r i a K a z i m i e r a p a s i u n t i n y b g a l u t i n a i i s i a i k i n t i dl p i l i e t y b s . M a n o

275*

i k v i e t i m a s senas, a n u t a r i a u jo nerodyti, jei btinai reiks, tik t a d a . D a b a r b s i u kaip p a l y d o v a s , n e s i k v i e t i m e n u r o d y t a , k a d g a l i m a turti p a l y d o v . Netoli p a s i u n t i n y b s p a s k a m b i n a m , k a d ateit pasitikti. Kitaip eiti n e m a n o m a . B e s i a r t i n d a m i prie pasiunt i n y b s , j a u m a t o m e pasiuntin d a i r a n t i s . S e s u o p r i s t a t o m a n e , k a d tai brolis, apie kur p r a j u s k a r t k a l b t a . T u o j a u p r i s i s t a t o m i l i c i j a , p r a o pas. P a d u o d a m , s e s u o p a d u o d a i k v i e t i m , o a neduodu. P a t i k r i n seser leidia, o m a n s ne, k a d neturiu ikvietimo. S e s u o be m a n s n e i n a . T a d a p a s i u n t i n y s p a i m a m a n e u r a n k o s , s a k o e i n a m " . M i l i c i j a j a u n e s i p r i e i n a , g r i n a m a n o p a s . Laim i n g a i j u s , i r a o i r man n a u j i k v i e t i m . M u s p r a d e d a k l a u s i n t i , k a d a t v a s p r i m A m e r i k o s pilietyb, k a d a r e n g s i v a i u o t i ir t.t. S a k a u , k a d pas j u s y r a dokumentai, p a r e i k i m a s , k a d a kreipsi dl i v y k i m o , tik r u s a i neileido. P a s i u n t i n y s u s i r a o p a v a r d , eina iekoti dok u m e n t . A t j s sako, k a d joki m s dokument arc h y v e nra. Stebiuosi, kaip g a l i bti, j u k 1974 m. k a l b j a u t e l e f o n u s u S t e s e n u . T a d a j i s pasak, k a d v i s k a s y r a . It r a u k i a u sen i k v i e t i m , p a s i r a y t Steseno, ir p a p a s a k o j u v i s padt, kaip m a n s s a u g u m a s neprileido. T a d a pas i u n t i n y s pasak, k a d per Hodorovi g a v s tvo p i l i e t y b s k o p i j , brolio n u o t r a u k , a d r e s J A V i r m a n o r a t e l , k a d a t v a i kreipsi i v y k i m u i . V i s k s u r a s , vl ieina, lauk i a m g a n a ilgai. A t e i n a keli p a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j a i , d a r kart v i s k i k l a u s i n j a , s a k y d a m i , k a d ia l a b a i s v a r b u s r e i k a l a s . Man taip p a t p a s i d a r labai domu. Tuos d o k u m e n t u s , k u r i u o s d a v i a u Hodorovi perduoti pasiuntin y b e i 1976 m. v a s a r , Kauno s a u g u m a s man p a r o d ir k l a u s i n j o , k a d a u g i a u p a d a v s A m e r i k o s pasiuntinybei. T a d a p a g a l v o j a u , k a d t a moteris d o k u m e n t u s a t i d a v s a u g u m u i , bet p a s i u n t i n y s aikiai p a s a k telefonu, k a d v i s k g a v s . P a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j a i vl paliko m u s v i e n u s k e l i o m s v a l a n d o m s . V i e n a s a t j s sako, k a d m e s i a i k i n o m e j i e m s didel paslapt. Dokumentai tikrai buvo, p a t v i r t i n o S t e s e n a s , bet d a b a r nra. T a i g i pas j u o s irgi bna v i s k o . A t j s p a s i u n t i n y s pasako, k a d p i l i e t y b m e s g a u s i m e , tik reikia p a l a u k t i , kol s u v a i k i o s dokumentai i V a i n g t o n o . J i e p r a n e i , o dar g e r i a u pasis k a m b i n t i . Duoda kit telefono numer, nes tuos, k u r i e urayti ikvietimuose, klauso saugumas. P r a j u s trims mnesiams, skambina seseriai n a m u s i p a s i u n t i n y b s , k a d dokumentai t v a r k o j e , a t v y k t i .

276*

B i l i e t u s n u p e r k a kiti, i r m u d u k i t o s d i e n o s v a k a r e iv a i u o j a m t r a u k i n i u M a s k v g a u t i A m e r i k o s piliei p a s . P r i e p a s i u n t i n y b s p a s i s k a m b i n a m , k a d ateit p a s i tikti. M u d u e i n a m l y g tai p r o a l , i r tuo m o m e n t u i e i n a moteris su pasiuntinio ymekliu. Mes pasisukam prie jos, bet s t a i g a prie m s prioka keturi milicininkai, p r a o p a s . P a d u o d a m p a s u s i r s e n u s i k v i e t i m u s . M s dokum e n t u s pasiima ir nueina bdel. T u o j a u prisistato d a r keli a u k t e s n i o r a n g o m i l i c i j o s p a r e i g n a i . S e s u o k a l b a s i rusikai su pasiuntine, a visk stebiu. Matau, milicininkai l a b a i s u j u d o dl m s n e t i k t o a t v a i a v i m o . L a p k r i i o mnes Maskvoje jau alta, o mes laukiam jau d a u g i a u kaip pus v a l a n d o s . Pasiuntin prieina prie milicijos papulkininkio, pradeda ginytis. Pasiuntin ms nepalieka, a u k i a pro d u r i s r a n k o s m o s t u kit t a r n a u t o j i r s a k o , kad pareikiu valstybin protest. Milicijos papulkininkis, nujs bdel, s k a m b i n a telefonu. Susirink didelis b r y s m i l i c i n i n k ir c i v i l i , k a k k a l b a ir i r i m u s . P a g a l i a u pakalbjs, papulkininkis atiduoda pasus ir leidia m u s pasiuntinyb. j u s mums pranea, kad iandien iduos Amerikos piliei p a s u s . P a g a l A m e r i k o s k o n s t i t u c i j , jei t v a i y r a A m e r i k o s pilieiai, i r j v a i k a i y r a pilieiai, n e s v a r b u , k u r gim. Pasiuntin Mare m u s sived, upild blankus, pad a r n u o t r a u k a s p a s a m s , per kelias v a l a n d a s p a r u o p a s u s , d a v p a s i r a y t i ir i v a i a v o t a r y b i n u s i e n i o reikal ministerij patvirtinti. Grusi atiduoda pasus ir sako, kad dar tokios ceremonijos neturj. A t v y k d a m i p a s j u o s , t u r s i m e p a r o d y t i tik A m e r i k o s p a s , i r n i e k a s j a u neturi teiss sulaikyti. Mes, g a v Amerikos p a s u s 1985 m. l a p k r i i o 18 d., p a s i j u t o m l a i m j .

TAI

DAR

NE

VISKAS

G a v u s Amerikos pilietyb ir pas, s a u g u m a s dar labiau suaktyvjo. Be perstojo namuose lankosi Kauno Polos r a j . milicijos pareignai su draugovininkais ir v a i r s s a u g u m o a g e n t a i . S t e n g i u o s i n e s i r o d y t i . Kai r a n d a m o n a r s e s e r K a s t a n c i j , j o s s a k o , k a d j i s ia n e g y v e n a , t i k parvaiuoja, ruoia dokumentus ivaiavimui i Taryb S j u n g o s . Daniausiai milicininkai l y g ir teisinasi, sak y d a m i , k a d j u o s s i u n i a , tai turi eiti. O a v i s l a i k tnau kampe ir klausau, k kalba.
277*

Kreiptis j a u nra kur. V i s u r b u v o kreiptasi a u k t e s n e s ir paias a u k i a u s i a s i n s t a n c i j a s . R a y t a , p r a y t a , k a d leist r a m i a i g y v e n t i ir dirbti. Kai p a r a a i M a s k v o s M i n i s t r T a r y b , P r e z i d i u m ar kur kitur, v i s a d a persiunia V i l n i a u s s a u g u m , ir g a u n i vienod a t s a k y m , neleista Lietuvoje gyventi arba visikai nutylima. P a g a l i a u r a a u p a r e i k i m Gorbaiovui, p r a y d a m a s leidimo i v y k t i i T a r y b S j u n g o s n u o l a t i n i a m g y v e n i m u i J A V pas brol. N e t r u k u s g a u n a m p r a n e i m per K a u n o v i z s k y r i , k a d m u d u su s e s e r i a kvieia V i l n i a u s vidaus s a u g u m o ministerij. Ministro pavaduotojas emg u l i s p r a n e a , k a d m s p a r e i k i m a s a t m e s t a s ir m e s daug i a u n e t u r i m e t e i s s niekur kreiptis. S e s u o dar n o r j o k a k p a k l a u s t i , bet e m g u l i s a t s a k , , b e d e b a t " . S e s u o labai nusimin, k a d p a t s a u k i a u s i a s taip a t s a k. A s a k a u : Dar ne v i s k a s . Pirkim bilietus, v a i u o j a m pas i u n t i n y b , g a l sutiks, k a d r a y t u m e p a r e i k i m pasiunt i n y b s a t g a l i n i u a d r e s u . J u k a neturiu g y v e n a m o s i o s vietos. M a s k v o j e A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e i n a m e d r s i a i . Mil i c i j o s p a r e i g n a m s p a d u o d a m a m e r i k o n i k u s p a s u s , pav a r t o , a t i d u o d a , a t i d u o d a p a g a r b ir p a s i t r a u k i a on, o m u d u ididiai e i n a m e p a s i u n t i n y b . S u t i n k a m pas i u n t i n P a r k e r , p a s a k o m , ko m e s norim. P a s i t a r s s a k o : Taip, j s A m e r i k o s pilieiai, turite teis r a y t i . Raykit. S u g r i p a s i u n t i n y b s B a l t a r u s i j o s stot, p a r a o m G o r b a i o v u i p a r e i k i m ir a t g a l i n a d r e s u r a o m Amer i k o s p a s i u n t i n y b s M a s k v a , a i k o v s k i o 19/21. Uraom, k a d n u o r a a s p a s i s t a s A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e i M a s k v o j e , ir r e g i s t r u o t i s i u n i a m . P r a j u s kelioms s a v a i t m s , a u k i a K a u n o viz v i r i n i n k J a n u l a i t i e n . P r a n e a , k a d g a v u s i p r a n e i m , k a d r a y t a Gorbaiovui. J a me n u r o d y t a , k a d t a r y b i n i s pilietis turi teis i v y k t i kap i t a l i s t i n e s a l i s p a g a l tos a l i e s g y v e n a n i a r t i m j g i m i n i i k v i e t i m u s . G a v u s tok p r a n e i m , vl g a l v o s kis, kaip s u s i s i e k t i su broliu P r a n u . Kiek r a m laik, jokio a t s a k y m o nra, kiek b a n d m s k a m b i n t i K a u n e ir M a s k v o j e i centrini p a t , a t s a k y m a s v i e n o d a s n e a t s a ko a r b a kalbti nenori. M a t y t , s a u g u m a s n u t r a u k s ry.. P a s i e k u s A m e r i k , p a a i k j o , k a d brolis joki laik neg a v s ir niekas i Lietuvos j a m n e s k a m b i n s . Vl v a i u o j a m pasiuntinyb, gal kuris tarnautoj

278*

sutiks tarpininkauti, o gal bus galima paskambinti i pasiuntinybs. jimas pasiuntinyb mums jau laisvas. moni l a n k o s i labai m a a i : v i e n a s kitas yd a r a r m n tautybs. P a m a t s mus, pasiuntinys Parker klausia, kokios vl b d o s . Sakom, k a d s a u g u m a s n u t r a u k r y s u broliu. P a r k e r p a i m a brolio a d r e s i r t e l e f o n o n u m e r . J i s k a i p tik b a i g i a t a r n y b o s laik ir g r t a V a i n g t o n , a d a visk sutvarkyti. Amerikos pasiuntinybje rus darbuotoj jau nematyti. V i s u s r u o o s d a r b u s atlieka p a t y s p a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j a i . V i e n a v a l i m e r g i n a , g e r a i k a l b a n t i r u s i k a i , juokiasi, k a d R e a g a n a s v i s u s r u s u s i v a i k , reikia p a i o m s tvarkytis. Parker mums pristat nauj pasiuntin Jean McKenzie. M a t p a s i u n t i n y b s d a r b u o t o j a i keiiasi kas d v e j i metai. J i patenkinta, kad su mumis susipaino. Sako: Lauim gelein rus udang. 1986 m. lapkriio mn. v i s i g a u n a m i k v i e t i m u s s e s e r s K a z i m i e r o s P e r e d n i e n s v i s a keturi asmen e i m a ir mudu su mona. Gav ikvietimus, p r a d e d a m e t v a r k y t i s tolimesnius dokumentus Kauno viz skyriuje. K a r t p a r e i n a i d a r b o ( K a u n o r a d i j o ir t e l e v i z i j o s p a r d u o t u v s ) s e s e r s dukra Rasa i r l a b a i s u n e r i m u s i s a k o , k a d b u v o a t j du v a i g d t i ekistai ir s i l p e n k i s imtus rubli, kad pavogiau t v a m s a t s i s t u s ikvietimus. Rasa atkirto, k a d j u o d a i s d a r b a i s n e u s i i m a . P a s k a i t moral, isinedino. P r a j u s kelioms s a v a i t m s po ikvietim gavimo, m u s a u k i a V i l n i a u s r e s p u b l i k i n v i z s k y r i pas v i r i n i n k V e l i k . P i r m i a u s i a p a p r a o pas. P a d u o d a m pirma t a r y binius, o v l i a u i t r a u k i a m a m e r i k o n i k u s , V e l i k a s a k o , k a d A m e r i k o s pas n e p r i p a s t a i r p r a d j o rkti, k a d m a n s v i s tiek n e i l e i s i v a i u o t i . I l g o k a i g i n i j a m s . V e l i k a t a i p s u s i n e r v i n s , k a d t i e s i o g neino, kas d a r o s i s d a , s t o j a , vl s d a , vl s t o j a . Liepia r a y t i p a r e i k i m , kaip m e s j o m A m e r i k o s p a s i u n t i n y b . A t s i s a k o m e , nes m e s t u r i m e i k v i e t i m u s s u V y r i a u s y b s g a r a n t i j a u a s m e n s s a u g u m . A i i m u i k v i e t i m i r paduodu V e l i k a i , p r a a u sitikinti. V e l i k a s k a i t o r u s i k a i g a r s i a i , kai a t s k a i t iki g a r a n t i j o s u a s m e n s s a u g u m " ir s u s t o j o . S e s u o s a k o : Ar t a m s t a i oro p r i t r k o dl g a r a n t i j o s ? Net milicininkas, a l i a s t o v d a m a s , p r a d j o a i p y t i s . V e l i k a ir a u d s , s i n e r v i n s , net s t a u g i a : 279*

Mes jus penkerius metus neileisim! Atsakau: Nieko b a i s a u s , u s i e n i o p a s a i g a l i o j a d e i m t met. O jei reiks, dar p r a t s . Po a t r i gin, s u s i r e n k a m s a v o d o k u m e n t u s , ir v i s o gero. 1987 m. k o v o mnes v a i u o j a m V i l n i a u s Centro Komiteto p r i i m a m j s u i n o t i , kodl t a i p i l g a i nieko nep r a n e a dl p a d u o t i k v i e t i m o d o k u m e n t . A t v a i a v o m trise: sesuo Kazimiera, A l g i s Perednis ir a. Priiminjo J u s t a s P a l e c k i s . P r i i m a m a l o n i a i , a l i a sdi s a u g u m o darb u o t o j a s , bet tas m s pokalb n e s i k i a . J. P a l e c k i s pasako, kad Peredniens visa eima jau ileista, ruokits, t u o j g a u s i t p r a n e i m . O P e i u l a i t i s dar d a u g t u r s reik a l s u s a u g u m u . P a l e c k i s p r i d u r i a , k a d d a u g i a u padti n e g a l i . P a d k o j i e i n a m l a u k i a m j . Ten l a u k s v a i n i s A l g i s i r v i s k g i r d j o , k a d reikia r u o t i s i v a i a v i m u i . J i s v i s laik g a l v o j o , k a d m u s p a t a m p y s ir tuo b a i g s i s , o d a b a r reikia v a i u o t i . K a l b i n u , bet m a n o s v a i n i s n e i t a r i a n odio, s t o v i kaip p r i k a l t a s . S t a i g m e n a j p r i t r e n k , o m u d u su s e s e r i a , m a t v i s o k i o s i b i r i e t i k o g y v e n i m o , n e i m a m g a l v . S u n k u m o g u i vl v i s g y v e n i m p r a d t i i n a u j o , bet m u m s kito kelio neliko, v i d u r y kelio nesustosi. Sesuo sako: A s u v a i k a i s v a i u o j u , ten n u v a i a v u s i s t e n g s i u o s i , Povilai, tave itraukti. M u d u s u m o n a n e i l e i d i a m i , m o t y v u o j a n t tuo, k a d m o n a r e g i s t r u o t a Kaune, o a P r s i j o j e , todl n e g a l i s u t v a r k y t i ivykimo dokument. Pareikimu kreipiuosi Taryb S j u n g o s usienio reikal ministr evardnadz. Nuora paduodam Amerikos pasiuntinybei. Pasiuntin McKenzie, p e r s k a i i u s i p a r e i k i m , p a t a r i a s i s t i v i s a s T a r y b S j u n g o s i n s t a n c i j a s . V l i a u a r a n k s i a u ileisti t u r s , j a u t a r y b i n u d a n g a b r a k a . P o k u r i o laiko a t j o atsakymas i Vilniaus, kad pareikimas nepatenkintas. 1987 m. v a s a r i o mn. a u k i a m a n e V i l n i , V i d a u s s a u g u m o m i n i s t e r i j . Ten p r a n e a , kol n e i s i r e g i s t r u o s i u i K a l i n i n g r a d o s r i t i e s , n e g a l s i s u t v a r k y t i dokument ivykimui. 1987 m. v a s a r i o 24 d. su s v a i n i u Rimu J a n u a u s k u v a i u o j a m P r s i j i s i r e g i s t r u o t i . A t v a i a v o m iki miestelio J a s n a , v i s k a s kitaip. P r i e d e i m t met dar s t o v j o m r i n i a i p a s t a t a i , d a b a r ir t j a u n r a . V i s k a s taip pasikeit, k a d net s u n k i a i s u r a d o m keli kolchoz , , B e r i o z k a " . 280*

R a d a u dar m a n p a s t a m k o m e n d a n t , j i v a i u o j a s u m u m i s vl J a s n . M i l i c i j o s d a r b u o t o j a i p r a d e d a rkti a n t m a n s , kad a v a l k a t a , niekur nedirbu, p a s o d i n s i k a l j i m . A t s a k a u , kad ne dirbti, ne pasodinti a t v a i a v a u , o i s i r e g i s t r u o t i . P a d u o d u d a r b o k n y g e l , ten s u r a yti pagyrimai, apdovanojimai. Vart, vart, sako: Negali bti! P a s m u s b u v o p r i s i r e g i s t r a v s , o dirba ir u d a r b a p d o v a n o t a s ! A t j u s i s e k r e t o r s u m a n o pasu s a k o , ant paso y r a a t y m a 2 6 n u m e r i s , bet v i r i n i n k a s liepia i r e g i s t r u o t i , b u s m a i a u bdos. G r i n a i r e g i s t r u o t pas. D a b a r , jei n e i l e i s ivaiuoti, tikrai k a b o s i u ore. Tik tiek g e r a i , k a d turiu A m e r i k o s pas, j u o ir n a u d o j u o s i . Jei p a r o d y i a u t a r y b i n pas ir dar i r e g i s t r u o t , vl s u d a r y t b y l , kaip ir a n k s i a u . N u v a i a v s V i l n i a u s s a u g u m o m i n i s t e r i j , p r a a u p r i r e g i s t r u o t i . J i e a t s a k o , k a d man n e s a k isireg i s t r u o t i , a p a t s i s i r e g i s t r a v s . Tokia t a r y b i n i o pareig n o moral. KAZIMIERA IVYKSTA 1987 m. b a l a n d i o mn. s e s u o K a z i m i e r a su eima iv a i u o j a nuolatiniam gyvenimui J A V . Ivaiuojant mes a b u ueinam A m e r i k o s p a s i u n t i n y b a t s i s v e i k i n t i . J i e t i e k d a u g p a d j o , ir dar reiks padti. P a s i u n t i n y b j e apt a r i a m e t o l e s n i u s m a n o r e i k a l u s . P a s i u n t i n sako, k a d A m e r i k o s v y r i a u s y b ino, j o g t a r y b i n i s s a u g u m a s deda d i d i u l e s p a s t a n g a s , k a d tik neileist Peiulaiio. Bet t u r i n t A m e r i k o s pilietyb, b u s g a l i m a i r e i k a l a u t i . S v a r bu, k a d v i s p a r e i k i m n u o r a a i bt p a l i e k a m i pasiuntinybje. S e s u o K a z i m i e r a v a i u o j a labai n u s i m i n u s i , kad m u s a t s k y r . P a s i u n t i n j r a m i n a , p a t a r i n j a , kur k r e i p t i s A m e r i k o j e dl visoki r e i k a l . A m e r i k o s v y r i a u s y b s a v o pilieiais rpinasi. K i e k v i e n a m e d i d e s n i a m e m i e s t e y r a paskirti v a i r i t a u t y b i mons, k u r i e t v a r k o d o k u m e n t u s , bna v e r t j a i s . P o v i s pokalbi a t s i s v e i k i n a m . M u d u s k u b a m S e r e m e t j e v o a e r o u o s t , kur j a u l a u k i a kiti e i m o s n a r i a i ir v i s i l y d i n t i e j i . Po didels kratos, net po vien nusived irenginjo nuogai, viskas laimingai baigsi, nors b u v o v e a m i Biruts r i n k t i n s u v u s i p a r t i z a n s r a a i . J nerado. S a u g u m a s tikjosi, m u s a t s k y r u s , d a u g i a u laimti, bet ijo atvirkiai. Sesuo Kazimiera, a t v a i a v u s i J A V , k r e i p s i A m e r i k o s prezident, s e n a t o r i u s , k o n g r e s m e n u s .
281*

J a i d a u g p a d j o A l g i s R u k n a s i r kiti l i e t u v i a i . Dl mud v i e j s u m o n a i v y k i m o kilo d i d e l i s t r i u k m a s A m e rikos spaudoje. Paaikjo, kaip buvo elgiamasi su Amer i k o s ir kit k r a t p i l i e i a i s , k u r i e g y v e n o L i e t u v o j e po Antrojo pasaulinio karo.
NAUJOS PROVOKACIJOS

1986 m . r u g p j i o mn. v i e n v a k a r n e t i k t a i m a n e r a d o n a m u o s e d u m i l i c i n i n k a i . P i r m i a u s i a k l a u s i a pav a r d s , p a s k u i p r a o paso. P a d a v i a u a m e r i k o n i k p a s , r e i k a l a u j a tarybinio. Sako, k a d Amerikos paso nepripasta. V i e n a s milicininkas p r a d j o rkti: T u inai, k a d t a u n e g a l i m a L i e t u v o j e g y v e n t i ? T a v e r e i k i a k a l j i m p a s o d i n t i ir p a s o d i n s i m . Kitas j r a m i n a . S u r a o a k t , k a d g y v e n u K a u n e pas mon su A m e r i k o s pasu, neregistruotas. Duoda man p a s i r a y t i . Nuo p a r a o a t s i s a k a u . P r a j u s s a v a i t e i , a u k i a m a n e Kauno Polos r a j . V y k d o m j komitet. U m a n e eina m o n a . V . S t e l m o k a s p a s k y r d e i m t i e s r u b . b a u d . P a r a a u pareikim teismui, kad patys neregistruoja ir p a t y s d e d a b a u d a s . 1986 m. r u g s j o 11 d. k v i e i a teism. Susirinko d a u g stebtoj, gimins. Sekretor mane a u k i a p a s i t a r i m u i k a b i n e t . E i n u a , m o n a ir kiti. Reikalauju, kad teism visi matyt. Teisjas sutinka su mano reikalavimu. Teismas v y k s t a salje, kuri pilna moni. T e i s j a s p a p r a o paso, p a d u o d u A m e r i k o s pilieio p a s . P r o k u r o r K m i e l i a u s k i e n p r a d j o n e s i v a r y d a m a rkti, k a d r e i k i a t a r y b i n i o paso. T a i a u t e i s j a s , p a m s m a n o pas, parodo visiems sakydamas, kad mes neturime teiss nepripainti, pasai iduoti p a g a l tarptautin sutart. Nors p r o k u r o r K m i e l i a u s k i e n g a r s i a i rk, bet p o t e i s j o tokio p a s a k y m o n u l e i d o r a u d o n nos. S u s i r i n k u s i e j i p r a d j o ploti. T e i s m a s p r i t e i s m a n mokti d e i m t r u b . b a u d . B y l o s Nr. 2-1026/86. T u r d a m a s teis, k r e i p i u o s i Liet u v o s A u k i a u s i j t e i s m , bet i r ten p a l i k o g a l i o t i P o los teisimo s p r e n d i m . P o t e i s m t u o j p r a d j o r a g i n t i sumokti b a u d . A i d a r b o i v a r y t a s , p e n s i j o s n e g a u n u , b a u d o s mokti n e s k u b u . P o kiek l a i k o net a t j o n a m u s prayti baudos, sakydami, kad sumokiau, daugiau baud n e d s i . T a d a m o n a a t i d a v d e i m t r u b l i dl v e n t o s ramybs. P o s e s e r s i v a i a v i m o kur laik b u v o r a m u . M a t y t , s a u g u m a s kuria plan, kaip pradti antauoti, pastatyti
282*

prie visuomen, o svarbiausia, kad neivaiuoiau. Jau v i e a i p r a d j o i s i r e i k t i , k a d a d a u g i n a u i r g y v a s neivaiuosiu. Vienas vainti ar po miest vaikioti veng i u , n e s j a u i u , k a d e s u v i s laik s e k l i l y d i m a s . Kaimyn Juozukas sako, kad j a u nusibodo s a u g u m o klausinjimai. Klausia ir klausia, kas pas Peiulaiius atvaiuoja ar ateina. 1987 m. liepos 2 d. a u k i a p a s K a u n o v i z s k y r i a u s v i r i n i n k J a n u l a i t i e n . V y k s t a m k a r t u u m o n a . S u mum i s nori p a k a l b t i K a u n o m i e s t o v a l d y b o s pas s k y r i a u s v i r i n i n k a s P a t o n a s . P a s j r a n d a m d a r v i e n piliet, tai k o r e s p o n d e n t a s S v e t l a n a s S m o l e n s k i s . J i s s a k o n o r s apr a y t i p o k a r i o l a i k u s nuo 1944 m . A j o k l a u s i u , a r j s r a y s i t i r a p i e t u o s g y v u l i n i u s v a g o n u s , p r i g r s t u s moni s u v a i k a i s i r s e n e l i a i s , k u r i e s t o v j o K a u n o a n i rampoj. Smolenskis i karto usipliesk: T a r y b i n i u s pilieius audt, dabar nenorit prisiminti! O k a s j u o s a u d 1940 m., k a n k i n o , t r m b a d o miriai? I r m o n a p r i d u r i a , k a d v o s s p j k o j kelti, p r a d jote terorizuoti m o k s l e i v i j . Ir pati atbuvusi t a r y b i n i a m e r o j u j e d e i m t met. V o s k o j a s p a r v i l k o L i e t u v . P a l i k mikiojant korespondent, ieinam. 1987 m. l a p k r i i o 15 d. p a s i r o d o i l g a s p r o v o k a c i n i s S. Smolenskio straipsnis laikratyje Sovetskaja Litva." I s a u g u m o a r c h y v p a i m t a i k r a i p y t a m e d i a g a . Niekur nepamintos partizan kautyns su kariuomene, MVD daliniais. Skaitytojui p e r a m a mintis, kad Lietuvoje MVD i r k a r i u o m e n s n e b u v o . Tik p a r t i z a n a i k o v o j o s u n e k a l t a i s p a r d a v i k a i s " ir stribais. T a i a u i n o m e , k a d 1944 m . v a s a r , d a r f r o n t u i e s a n t ties P r s i j o s siena, Lietuvoje j a u v y k o didiuliai aretai, k a n k i n i m a i , pilni r s i a i b u v o p r i g r s t i n e tik m i e s t u o s e , b e t i r k a i m u o s e . K a i m d e g i n i m a s , m o n i g y v ukasimas em, kad prisipaint nebtus dalykus. Lietuva liko s i a u b o ir l a v o n k r a t u . S . S m o l e n s k i o s t r a i p s n i s b u v o p e r s p a u s d i n t a s s u visokiais pardavik ir komunist p a s i s a k y m a i s beveik v i s o j e lietuvikoje spaudoje. Kiekvienai eimai yra skaudi savo artim netektis. U ekistams teikiamas inias m o k y t o j o s Antaninos Balinaitiens t v a m s Antanui ir Kastutei M i k n e v i i a m s p a r t i z a n b u v o p a s k e l b t a s k a r o l a u k o teism a s . T a i a u k o r e s p o n d e n t a s S . S m o l e n s k i s s u s a v o liudininkais s p a u d o j e nuo skaitytojo nuslepia t i k r j ties.
283*

Jie nemini idavik ir p a r d a v i k . Leonas l a p k a u s k a s i B i j n km., b u v s P a d a i n u p i o p r a d i n s m o k y k l o s mokytojas, p a r d a v i n j o s a v o kaimynus, o L. l a p k a u s k o m o n a A g o t a n i e k u r n e s a k t i e s o s , tik s k u n d s i . Kazys Palubinskas, Padainupio kaimo pirmininkas, ginkluotas vaikiojo po kaimus, dar kratas, atimindavo i m o n i m a i s t , g r d u s . I r d a u g kit n e k a l t a i " u v u s i . Nei v i e n a s e k i s t k o r e s p o n d e n t a s , nei v i e n a t a r y b i n s p a u d a n e s k e l b i r n e s k e l b s , kodl p a r t i z a n a i b a u d p a r davikus. A stengiuosi nesirodyti nepastamiems, taiau v i s d a n i a u p r a d j o l a n k y t i s n e p a s t a m i a s m e n y s i r v i s nori su m a n i m k a l b t i s . 1987 m. l a p k r i i o 30 d. v a k a r e paskambina nepastamas mogus, js neprisistato. Po t r u m p o s k a l b o s u s i m e n a , k a d j i s g i r d j s dl m a n o i v y kimo, e s s m s d r a u g d r a u g a s . A t e i v i s p r a d j o a t k a l binti n u o i v a i a v i m o , p a g a l i a u m g r a s i n t i , k a d v i s tiek n e i v a i u o s i u . P a s k u i p r i s i s t a t o e s s E d v a r d a s Burneika. Igirdusi svain Kastancija Gylyt sako: A r tai t u tas p a t s s t r i b a s , k u r i s m a n e G a r l i a v o s daboklje dauei? Sakau, kad su stribais neturiu jokios kalbos ir pakils i e i n u kit k a m b a r . m o n a , s e s u o E l y t ir K a s t a n c i j a grietai pareikalavo apleisti ms namus. Po kurio laiko mintas E d v a r d a s Burneika vl a t j o s u k a k o k i u a p e p u s i u s t r i b u . mona n e n o r j o s i l e i s t i , tada j i s mon nustm, abu jo. Matyt, ruo didesn p r o v o k a c i j . T a i a u , kai j k a m b a r , p a m a t s v e i u s Kunick su mona ir G. Jukevii, a p s i s u k ijo. A buvau pasislps. 1987 m. g r u o d i o 4 d. p e r d u o d a V a k a r r a d i j a s , k a d p o dideli g i n P e i u l a i i a i i l e i d i a m i . R y t o j a u s d i e n gaunam telegram i Maskvos Amerikos pasiuntinybs, k a d m e s j a u i l e i s t i . O kit dien v l V a k a r r a d i j a s pranea, kad buvo apsirikimas, s a u g u m a s neileidia, nes P e i u l a i t i s i n o d a u g politini p a s l a p i . Nei a , nei mon a n i e k u o m e t t politini p a s l a p i n e i n o j o m . I g i r d t o k i a s inias, n e i n o m e , k o k l a u s y t i . V a i u o j u A m e r i k o s p a s i u n t i n y b . P a s i u n t i n y b s d a r b u o t o j a i s t e b i s i d a r tok i o s k o m e d i j o s n e t u r j . V i e n dien p r a n e a , k a d ileidia, o kit dien ne. J e a n M c K e n z i e s a k o , k a d j p a i buvo isikviets Taryb S j u n g o s usienio reikal ministr a s e v a r n a d z i r a i k i a i p a s a k , k a d P e i u l a i i a i ileid i a m i . G e r a i , k a d n e v i e n a b u v u s i , o tai s a k y t , k a d
284*

Isigalvoju. K galima sutarti su Taryb S j u n g o s valdia, jei dl vieno m o g a u s taip daro. I v a k a r o k a l b a v i e n a , o ryt g i n a s i , k a d n e k a l b j o m . 1987 m. g r u o d i o 23 d. ryt su mona J u d i t a k a l b a m , kain k a s i a n d i e n v y k s , nes nra tos dienos, kad nebt kokio netiktumo. S t a i g a s k a m b u t i s , mona l a i p t a i s nusileidia emyn prie dur, o a iriu i v i r a u s . M a t a u , stovi keturi v y r a i su k a k o k i a a p a r a t r a . Kai tik d u r i s p r a v r , mon n u f i l m a v o . P a s i s v e i k i n p r i s i s t a t o es i t e l e k o m p a n i j o s En-Bi-Si London k o r e s p o n d e n t a i . S u e i n a k a m b a r , o a n u j s virtuv, monai s a k a u , k a d ia k a k a s ne taip, ar tik n e b u s p r o v o k a t o r i a i . L a i k y k i m s a l t a i , r u o k k a v u t , p a i r s i m , k jie k a l b s . Man a t j u s , v i e n a s k l a u s i a a n g l i k a i , kitas v e r i a . K a d a n g i s p a u d o j e e s a t e labai k a l t i n a m i , tai norime s u i n o t i apie j s p a r t i z a n i n praeit. S a k a u j i e m s , k a d L i e t u v o s p a r t i z a n i n p r a e i t i s tokia, k a i p d a b a r A f g a n i s t a n e . P r a a u parodyti d o k u m e n t u s . V e r t j a s v i s k i v e r i a . J i e turi tik v i z i t i n kortel, ura y t a Art-Moort En-Bi-Si London. S a k a u : Gerai, a p a s i t i k r i n s i u M a s k v o j e A m e r i k o s pasiunt i n y b j e , p a r o d a u A m e r i k o s pilieio p a s . Minti a n g l a i " susivalgo. O j e i g u j s norit d a u g i a u s u i n o t i , tai s a u g u m a s turi m a n o byl, ten g a l i t e t i k r i n t i . P a s t e b j a u , k a d kai mano kalba jiems nepatinka, aparat i j u n g i a . mona a t n e a k a v u t . N e s p j u s paimti p u o d u k u s , vl s k a m b u t i s . V e r t j a s g r i e b i a u d a r y t i duris. Bet mona leidia b u v u s ilgamet politin kalin A l g i r d Zybr. S a k a u , k a d ia a n g l k o r e s p o n d e n t a i . O Z y b r s a k o : Taip, taip, p r a j u s k a r t , kai V i l n i u j e b u v o Laisv s " l y g o s m i t i n g a s , itie a n g l a i " k a r t u s u e k i s t a i s l a k s t ir f i l m a v o . Z y b r s a k o : J a k u b n a i , tu ten b u v a i , o d a b a r pas Peiulait v e r t j u . A n g l k a l b o s v e r t j a s J a k u b n a s , i g i r d s , tok p a s a k y m , pirmas n r pro duris, o paskui j ir Londono En-Bi-Si e k i s t a i " provokatoriai, su savo visa a p a r a t r a , net n e s p j i g e r t i k a v u t s . G a t v j e s t o v j o televizijos maina. R y t o j a u s dien v a i u o j u A m e r i k o s p a s i u n t i n y b , pasiuntinei v i s k p a p a s a k o j u . Ji p a s k a m b i n a angl p a s i u n t i n y b . A t s a k o , k a d i j nei t a r n a u t o j , nei korespondent L i e t u v o j e nebuvo. Jei taip v y k s t a , y r a pa e i d i a m o s t a r p t a u t i n s s u t a r t y s . P a s i u n t i n liepia m a n parayti pareikim TSRS Aukiausiajai Tarybai, o

n u o r a s i s t i p a s i u n t i n y b e i . Niekas n e t u r i t e i s s usienio korespondent v a r d u imtis provokacini veiksm. 1988 m. v a s a r i o 9 d. per L i e t u v o s t e l e v i z i j b u v o rodomas mane meiiantis dokumentinis" f i l m a s , suk u r t a s L i e t u v o s t e l e v i z i j o s , a u t o r i u s A . B a u b l y s . irdamas film, gerai supratau, kad televizijos darbuotojai b u v o s u p a i n d i n t i s u m a n o b y l a . M a t 1952 m . s u i m t a s e k i s t a m s nurodiau netikr ry G a r l i a v o s vals., Tvarkiki kaime, Pirmojo pasaulinio karo metu u v u s i j vokiei kapinaitse. Ms tikrasis r y y s buvo t a m e paiame kaime, prie K a z i o i d i k i o k r y i a u s . T e l e v i z i j o s e k r a n e p l a i a i rekl a m a v o G a r l i a v o s strib Juoz Poder, kuris n u s i a u b vis Stanaii, Mastaii krat, a r e t u o d a m a s , tremdamas, p l d a m a s ivetj turt. O vliau, b a i g s Viln i u j e s p e c . ekist m o k y k l , dirbo p r o v o k a t o r i u m i Sokolovo dalinyje. Lietuvos komunistai stengsi apjuodinti partizan pas i p r i e i n i m ne tik L i e t u v o j e , bet ir u s i e n y j e . t e k i s t a i 1988 m. g e g u s 12 d. p a k a r t o t i n a i per t e l e v i z i j r o d i r s p a u d o j e r a , k a d b u v o m e s u s i tik M a s k v o j e s u A m e r i k o s v a l s t y b s d e p a r t a m e n t o sekretoriumi George Shultzu. ekistai neinojo, kas b u v o kalbta dl Lietuvos padties. Visokie provokatoriai s t e n g s i , k a i p n o r s s u i n o t i , k a s b u v o k a l b t a , bet v i s k a s buvo veltui. ekistai, matydami, kad j p a s t a n g o s veltui, pradjo grasinti, kad g y v a s neivaiuosiu. Tai buvo kartojama daug kart. I v a i u o t i V a k a r u s b u v o i l e i d i a m i tik s a u g u m o n u o i r a . Kas j i e m s b u v o n e n a u d i n g a s , t i e m s d u r y s utrenktos. Po ms a p s i l a n k y m ir po ilg pokalbi su A m e r i k o s p a s i u n t i n y b e j i e m s d a u g k a s p a a i k j o . Prisimenu vien vyk. Du lietuviai labai ididiai kreipsi Amerikos pasiuntin vizos laikinam ivykimui. Pasiuntinys klausia, ar partinis? Ididiai atsako, kad taip. Kvieia kit. Ir i s p a r t i n i s . P a s i u n t i n y s p a s t u m i a a b i e j dok u m e n t u s s a k y d a m a s , k a d A m e r i k a i p a r t i n i n e r e i k i a . Sako, k a d k o m u n i s t p r o p a g a n d o s j a u u t e n k a . P a r t i n i a i keiksnodami ijo. Mudu su seseria kalbams, gal nors kart Amerika supras, kas pas juos lankosi. P o k u r i o laiko l i e t u v i k o j e s p a u d o j e p a s i r o d o s t r a i p s n i s , k a d A m e r i k a n e s i l e i d i a t a r y b i n i m o k s l i n i n k , ra y t o j , bet nori s i l e i s t i P o v i l P e i u l a i t , k u r i s a r d o v i s tarybin santvark.
286*

SUSITIKIMAS SU GEOGE SHULTZU


S u A m e r i k o s p a s i u n t i n i a i s d a u g kart b u v o m e k a l b j apie L i e t u v o s padt po A n t r o j o p a s a u l i n i o karo. Dan i a u s i a i jie t e i r a u d a v o s i apie A m e r i k o s piliei likim, nes rusai vis laik m e l a v o , k a d toki nra. D a b a r Amerikos diplomatai p a m a t , kaip i j s e i f dokumentai pereina rus s a u g u m o r a n k a s . P a s i u n t i n y b j e l a i s v o pas i k a l b j i m o nra. V i s u r prikita k l a u s y m o a p a r a t , jei kas s v a r b e s n i o , r a o r a t e l . Kai v i s k a s p a a i k j o , Amer i k o s v y r i a u s y b p r a d j o v i s k tikrinti. Dl to b u v o nut r a u k t a n a u j o s a m b a s a d o s s t a t y b a . Per pirm p a t i k r i n i m r a d o prikaiiota apie 70 k l a u s y m o a p a r a t , o kiek dar n e r a s t a . Man j u s p a s i u n t i n y b s miestel, pasiuntin L a u r a Guinn p a r o d n a u j , keleto -aukt dar n e b a i g t s t a t y t i n a m , kur p r e z i d e n t a s R e a g a n a s s a k k l a u s y m o b s t i n n u g r i a u t i . A m e r i k o s s e k r e t o r i u s G. S h u l t z a s nori a s m e n i k a i susitikti kuo d a u g i a u moni, pasikalbti. G a u n u ini per A l g i r d S t a t k e v i i , k a d 1988 m. bal a n d i o 28 d. biau M a s k v o j e . B u s A m e r i k o s v a l s t y b s d e p a r t a m e n t o s e k r e t o r i a u s G. S h u l t z o s u s i t i k i m a s su tar y b i n i a i s monmis. B k i m e a t s a r g s , k a d neinot s a u gumas. Vaiuoju pusiau slaptai Maskv. Prisistatau Amerikos p a s i u n t i n y b e i . P a s i u n t i n J e a n MeKenzie liepia laukti, k a d s a u g u m a s n e s u l a i k y t . Yra a t v a i a v s S h u l t z a s , ruoiam a s moni s u s i t i k i m a s . P e r d u o s m a n o p a r e i k i m , r a y t G r o m y k a i . Eisim visi k a r t u , nes labai s u a k t y v j s t a r y b i nis s a u g u m a s , net p a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j u s tikrina. Turime pasiruoti k l a u s i m u s . I L i e t u v o s b s i m e trise: P. Puknas, A l g i r d a s S t a t k e v i i u s ir a. p a v a k a r v i s i e i n a m pasiuntin man liepia eiti pirma, o ji i paskos, k a d n e s u l a i k y t . V i s u r liepia rodyti A m e r i k o s p a s . P r i e v a r t pasitinka pasiuntinybs tarnautojai su s r a u . A t e i n a m didel s a l . Ten r a n d u kitus. P a s i s k i r s t o m k l a u s i m a i s , P. P u k n a s k a l b s dl e m i g r a c i j o s , a Amerikos piliei likimu L i e t u v o j e po A n t r o j o p a s a u l i n i o karo, o A. S t a t k e v i i u s dl m o g a u s teisi ir sveik moni l a i k y m o p s i c h i a t r i n s e ligoninse. S u t a r i a m pasilikti paskutiniai. Visk iklaus, geriau orientuosims. Ms v e r t j a , pasiuntin J e a n MeKenzie p r a n e a , k a d ateina valstybs sekretorius. Visi sustojam pusraiu, kad g a l t kiekvien p a n e k o v g e r a i filmuoti. G. S h u l t z a s k i e k v i e n o atidiai iklauso, p a s i u n t i n v e r i a . I k l a u s s
287

p a s p a u d i a r a n k , p r i e i n a p r i e kito. T a i p p e r j o v i s u s _ A t j o m s eil. V e r t j a m u s p r i s t a t o , k a d m e s i Lietuvos, A m e r i k o s pilieiai. A apibdinu vis Lietuvos padt p o A n t r o j o p a s a u l i n i o k a r o , k a i p trm, a r e t a v o , k o k s l i k i m a s i t i k o A m e r i k o s i r kit p a s a u l i o v a l s t y b i p i l i e i u s , k u r i e b u v o lik L i e t u v o j e . N u r o d a u kai k u r i p a v a r d e s , b e t j i e v i s i S i b i r e imir. P o m a n s A . S t a t k e v i i u s apib d i n a p s i c h i a t r i n i l i g o n i n i v e i k l ir k a i p ten monspatenka. Po vis apklausinjim padkojo u labai svarbias inias. Po Amerikos v a l s t y b s sekretoriaus G. Shultzo susitik i m o b u v o s u r e n g t a s k i t a s s u s i t i k i m a s s u A m e r i k o s prezidentu Ronaldu Reaganu, kuriame d a l y v a v o Nijol Sad n a i t i r kiti l i e t u v i a i . P o toki s u s i t i k i m A m e r i k o s v y r i a u s y b e i d a u g k a s p a a i k j o . P a a i k j o , k a d A m e r i k o s pilieiai, k u r i e g y v e n o P a b a l t i j o k r a t u o s e , b u v o d i s k r i m i n u o j a m i , t e r o r i z u o j a m i ir s i u n i a m i Sibir ltai miriai, n o r s per A n t r j p a s a u l i n k a r A m e r i k a T a r y b S j u n g i g e l b j o nuo praties. 1988 m . p a v a s a r A m e r i k o s p a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j a i b u v o p a s i s t i P a b a l t i j o k r a t u s iekoti d a r l i k u s i s a v o piliei. T a l i n ir R y g b u v o p a s i s t a L a u r a Guinn, o Lietuv Stephen W a l k e r su s r a u . Pirmiausia atvaiuoja pas m u s susipainti su padtimi. S r a e b u v o p a v a r d i i R a u d o n d v a r i o , P a n e v i o , K a u n o ir kit L i e t u v o s vietovi. P a g a l pasiuntinio t a r n a u t o j o pasakojim daugumas, b u v Sibire, j a u s e n y v o a m i a u s m o n s . K l a u s i n j o , g a l k a s d a r ino d a u g i a u A m e r i k o s piliei L i e t u v o j e .

NEIVAIUOSI

V i s laik s t e n g i u o s i k u o m a i a u r o d y t i s v i e a i , nesAmerikos pasiuntinybs buvau persptas. Tarybinis saug u m a s d e d a v i s a s p a s t a n g a s , k a d n e i v a i u o i a u . 1988 m . s a u s i o 2 8 d . i l g a s s k a m b u t i s . A n e s i r o d a u . Girdiu, k a i p mona kalba su kakuo svetimu. Pokalbis atrus, pakeltu t o n u i v i e n o s i r i k i t o s p u s s . P r a d e d a net g a r s i a i g i n y t i s . Gerai g i r d i u , v y r i k i s s a k o : O jei p r i r e g i s t r u o s i m , g a l n e v a i u o s ? mona a t s a k o , k a d j a u v a i u o s : Kiek r a m , kiek p r a m leisti r a m i a i g y v e n t i i r dirbti, bet ne. V a i u o k , kur nori. Tai d a b a r ir v a i u o s , k u r nori A m e r i k .
288*

Laukiu, k a d a n u s t o s g i n y t i s ir ieis. P a l a u k vl g r t a prie to p a t i e s g a l n e v a i u o s . mona s u p r a t o , k a d m a n nusibodo laukti ir s a k o : D r a u g a s S a d o v s k i , p a r v a i a v s V i l n i , perduokit s a u g u m u i , kad mes d a b a r j a u v a i u o s i m . T pat v a k a r a t j o P o l o s r a j . pas s t a l o v i r i n i n k su i n s p e k t o r e sitikinti, ar tikrai P e i u l a i t i s v a i u o s . Ir joms atsakiau: Taip, d a b a r j a u v a i u o s i u , k u r a noriu. Dar b a n d atkalbti, s a k a u : Veltui j s v a i k i o j i m a i ir k a l b o s . 1988 m. r u g s j o 17 d. r a n d a m a u k i m K a u n o s a u g u m pas t a r d y t o j M a r c i n k e v i i . N e j a u tas p a t s Marc i n k e v i i u s vl kvieia, kur m a n e v e d i o j o , kai b u v a u 1952 m. s u i m t a s . T a d a j i s t a l k i n i n k a v o s o k o l o v n i n k a m s , b u v o j a u n a s leitenaniukas, p a k l u s n u s sokolovnink unelis, per lietuvi k a n k i n i m u s kop dideles v a i g d e s . T u r b t s a u g u m a s vl koki a v a n t i r s u k r . Reikia g e r a i p a g a l v o t i , k o s a u g u m u i i m a n s g a l i reikti. A p t a r v i s k s u mona J u d i t a , n u t a r i a m i k a r t o neiti. N u j u s i mona p r a n e , kad m a n s nra n a m u o s e , g a l s a u g u m i e t i s p r a s i t a r s nors vien od, kam a r e i k a l i n g a s . R y t o j a u s dien u m a n e nueina mona. A l a u k i u namuose. S u g r u s i mona sako, k a d jei i a n d i e n n e a t e i s i , t a d a tursi v a i u o t i V i l n i . mona M a r c i n k e v i i a u s k l a u s , a r l a b a i s v a r b u s r e i k a l a s , n e s reikia v a i u o t i parveti i kaimo. M a r c i n k e v i i u s s a k b s i s Kauno s a u g u m e iki 16 val., kitaip r e i k s v a i u o t i V i l n i . Reikia eiti. A t v a i u o j a m , mona pasilieka laukti v i z skyriuje, kitoje g a t v s pusje. Sargybiniui parodau aukim, p a s k a m b i n a , ateina p a t s M a r c i n k e v i i u s . N u s i v e d a k a b i n e t . P a i m a stor byl ir p r a d e d a k l a u s i n t i apie k a i m y n u s , kurie 1944 m. n j o k a r i u o m e n . A t s a k a u , k a d t a m e k r a t e n e b u v s d a u g i a u kaip 4 0 met, n e p r i s i m e n u . V i s tiek toliau k l a u s i n j a , a r p a v a r d s g i r d t o s ? K o k i a m e m i k e b u v a u , koks b r y s b u v o ? S a k a u , k a d d a u g v i s k o buvo, esu p a m i r s , g e r i a u m a n o b y l o j e pasitikrinkit. V l k l a u s i a p a v a r d i i ilgo s r a o . A tyliu. Gal p a s t u Leon emait i J u r g i n i k i km. Dar k a r t p a k a r t o j u , kad p a v a r d s girdtos, bet kur tie mons, neinau, g a l Sibire, g a l k a p i n y n e . S a u g u m i e t i s kak r a o , paskui duoda paskaityti, liepia p a s i r a y t i . A t s a k a u , k a d p a s i r a i a u paskutin k a r t , kai a t s i s a k i a u t a r y b i n s p i l i e t y b s . Saug u m i e t i s net i r a u d s p r a d j o g a r s i a i rkti: Mes n e p r i p a s t a m t a v o A m e r i k o s p i l i e t y b s ! Ne-

289

g a l v o k , t u g y v a s n e i v a i u o s i . inai, k a d b u v a i t e i s t a s mirties b a u s m e . D a u g r i z i k a v a u ir dar kart r i z i k u o s i u , a t s a k a u . S a u g u m i e t i s a t s i i m a s a v o p o p i e r g a l . O man i r a o leidim ieiti. S a u g u m i e t i s M a r c i n k e v i i u s d a r p a k a r t o j a : Gerai p a g a l v o k , tu n e i v a i u o s i ! Nuo to laiko d a u g i a u su s a u g u m u reikal n e t u r j a u . Kas tas Leonas emaitis? L. emait g e r a i p a i n a u nuo m o k y k l o s laik. Kiek inau, b u v s Geleinio V i l k o " rinkt i n j e p a r t i z a n u . Paskui g y v a s p a s i d a v e k i s t a m s . Dab a r g y v e n a prie G a r l i a v o s . Kiek t u r j a u ini i G a r l i a v o s g y v e n t o j , Leonas emaitis yra didelis s a u g u m o talkininkas. Matyt, s a u g u m i e i u i Marcinkeviiui r e i k j o m a n o par a o , k a d a emait p a s t u , o p a s k i a u k a l t bt s u d a r , liudinink s a u g u m a s turi. S a u g u m u i r e i k j o uvesti man b y l , k a d b i a u s u l a i k y t a s nuo i v a i a v i m o A m e r i k .
EKIST VILTYS LUGO

Irena G a j a u s k i e n s u eima j a u g a v o leidim ivaiuoti A m e r i k o n s v e i u s . Grusi i V i l n i a u s viz skyr i a u s , ir m u m s p r a n e , k a d reikia v a i u o t i Vilni pas v i z v i r i n i n k o p a v a d u o t o j Michelevii. Paskirt dien p r i s i s t a t o m a b u s u mona. M u m s p r a n e a , kad T a r y b S j u n g o s v y r i a u s y b m u s ileidia n u o l a t i n i a m g y v e n i m u i J A V . O Kauno viz v i r i n i n k p r a n e s m u l k i a u . P o k a l b i s keli odi, vl g r t a m K a u n . R y t o j a u s dien g a u n a m p r a n e i m i K a u n o viz s k y r i a u s v i r i n i n k s J a n u l a i t i e n s a t v y k t i dl dokument t v a r k y m o . A n k s i a u J a n u l a i t i e n r e i k a l a v o n a u j o brolio ikvietim o , nes tas j a u n e g a l i o j a pasens. O d a b a r v i r i n i n k p r i p a s t a , k a d ikvietimai kokie y r a , tokie geri, nors ir n u o r a a i . Nereikia n sutikim, nei broli, nei s e s e r , tik mamos. Virininkei sakau: Kas p a s i d a r , ar t a r y b v a l d i a pasikeit? Virinink sako: Taip atrodo. Kit dien g a u n u p r a n e i m a t v y k t i pas Kauno m i e s t o v a l d y b o s pas s t a l o virinink P a t o n , s u s a v i m i turti t a r y b i n pas. P r a n e a , kad g a u t a s s a k y m a s i a u k i a u , kuo g r e i i a u m a n e p r i r e g i s t r u o t i . Polos pas s k y r i u j e j a u l a u k v i r i n i n k Grineviien, kuri a n k s i a u buvo ud j u s i a t y m 26 numer a n t paso i r e g i s t r a v i m o ants p a u d o . O d a b a r su y p s e n a p r i r e g i s t r a v o per kelias m i n u t e s . P r i s i r e g i s t r a v s t pai dien p a d u o d u doku:290

m e n t u s Kauno viz skyriui, k a d ekistai n e g a l v o t , g a l j a u n e v a i u o s i m . 1988 m. r u g s j o 19 d. paskutin k a r t paduodam dokumentus ivaiavimui J A V . 1988 m. lapkriio 14 d. Kauno viz s k y r i a u s v i r i n i n k p r a n e a , kad mes ileisti. S a v o v a r d u turim n e k i l n o j a m t u r t , m a i n g a l i m a parduoti a r p a d o v a n o t i a r t i m i e m s giminms. Pagal tarybin statym ivykstanio i Taryb S j u n g o s v a r d u neturi likti jokio turto. Ms v i s a s turtas b u v o monos v a r d u , ir mona v i s k p a d o v a n o j o s a v o s e s e r i a i K a s t a n c i j a i . G a v dokument, k a d j a u nieko neturime, g a l i m e a b u i s i r e g i s t r u o t i ir v a i u o t i V i l n i a u s viz s k y r i g a u t i i v y k i m o p a s u s . V i l n i u j e viz s k y r i a u s v i r i n i n k o p a v a d u o t o j a s Micheleviius, p e r i r j s dokumentus, prie monos p r i s i k a b i n o , k a d V y k d o m o j o komiteto a n t s p a u d a s ne t o j e v i e t o j e udtas. Man pas p a s t m labai piktai, o monai p a s a k o : Kai b u s v i s k a s t v a r k o j , t a d a g a u s i p a s . Vl einam K a u n o v y k d o m j komitet. Ten stebisi, ko ten jie nori. V i s k p e r t v a r k o p a g a l n u r o d y t nor. Po s a v a i t s vl v a i u o j a m Vilni g a u t i pas. moni l a u k i a d a u g , d a u g u m a s v y k s t a L e n k i j . mon p a a u k i a pirm. Girdti p a k e l t a s tonas, l a u k i a n t y s sako, g a l ten m u a s i . Ne, s a k a u , mona v a i u o j a A m e r i k . G a v u s i pas, mona p a k l a u s i a , k a d a g a l s i m a p l a n k y t i Lietuv. Micheleviius ir u s i v e d : Tu g a l s i , bet t a v o v y r a s n i e k a d a , j i s t a r y b i n i u s , m o n e s a u d , j a m v a l d i a n e p a t i n k a ir t.t. mona primin Raini mikel ir t.t. Dl to ir kilo triukmas. G a v i v y k i m o p a s u s , g a l i m e u s i s a k y t i b i l i e t u s ia n k s t i n j e V i l n i a u s a e r o u o s t o k a s o j e . Bet kai p a s i t i k r i n a m , v i s a t s a k o , k a d dar nra. P a s t e b j o m , k a d tie, k u r i e b u v o vliau usisak, bilietus Amerik jau gavo, o m u m s v i s nra. S t e n g m s , kaip priimta, g a u t i d a u g i a u s u m o k a n t , po b l a t u " . I k a r t o s u t i n k a , bet kai tik i g i r s t a p a v a r d e s , v i s o s k a l b o s b a i g i a s i . V a i u o j a m M a s k v , ir ten v i s k a s veltui. Vl v a i u o j a m V i l n i a u s i a n k s t i n k a s . P a s a k i u s p a v a r d , k a s i n i n k a t s a k o , kad j s biliet n e g a u s i t , iekokit k i t a i s keliais, kitaip n e i v a i u o s i t . S u p r a t o m , k a d m s p a v a r d e i yra n u r o d y t a biliet n e p a r d u o t i . I v y k i m o laikas ribotas, p a s k u t i n diena 1989 m. g e g u s 9 d. R a a u laik i k a g a n k s i a u i v y k u s i a m A l g i r d u i Statkeviiui, n u r o d y d a m a s padt. Po kurio laiko g a u n a m i A m e r i k o s p a s i u n t i n y b s ini, kad p i n i g a i dl biliet -atj i A m e r i k o s tik vien g a l . O i v a i u o j a n t i T a r y 291*

b S j u n g o s , bilietus turi pirkti abu g a l u s , nors ir neg r i . G a v tok p r a n e i m , vl s k a m b i n a m e A m e r i k . Tada lietuvi B a l f ' o o r g a n i z a c i j a atsiunt bilietams pinig u s abu g a l u s . Grimo bilietai taip ir liko nepanaudoti. M a s k v o s i a n k s t i n j e -aerouosto kasoje g a v bilietus, uj o m e Amerikos pasiuntinyb praneti, kad j a u v i s k a s t v a r k o j . P a s i u n t i n y b s t a r n a u t o j a i sako, kad i v a i u o j a t e tik js s e s e r s Kazimieros dideli p a s t a n g dka, nes ji t e i s i n g a i v y r i a u s y b e i nurod vis padt. Buvo imta akt y v i a i reikalauti A m e r i k o s piliei ivykimo, nes T a r y b S j u n g o j e jie buvo nuslpti. Taigi po didelio t r i u k m o m e s laimjome. Gaila palikti s a v o k r a t , bet pasiuntin Laura Guinn r a m i n a , kad b u s gerai, ji pati g i m u s i ir a u g u s i Klivlendo mieste. Ten g y v e n a d a u g lietuvi, yra paskirti mons, kurie a t v y k u s i e m s padeda t v a r k y t i dokumentus, bna v e r t j a i s . A t s i s v e i k i n a m , linkdami vieni kitiems laims. Sako, kad tokios i l e i s t u v s pas juos pirmos. Gr Kaun, p r a d e d a m e k r a u t i s pora l a g a m i n , nes i T a r y b S j u n g o s g a l i m a isiveti tik po 20 kg vienam mogui. 1989 m. kovo 24 d. susirenka s a v ir pa s t a m brelis ileisti m u s neinom g y v e n i m , kur v i s k reiks pradti i n a u j o . S u n k i a u s i a s a t s i s k y r i m a s s u m a m a , kuriai j a u per 9 2 metus. V a r g u a r p a s i m a t y s i m , vienas Dievas teino. A t s i s v e i k i n a m su didele minia palydov, b r a n g i u Kaunu. Keli artimieji palydi M a s k v . M a s k v o j e po didels l y g l a g e r i k o s kratos einam Amerikos lktuv N i u j o r k a s M a s k v a . Mane, p r i e leid i a n t lktuv, dar pakartotinai smulkiai perkrato, in a r o v i s a s kienes. Randa paleidimo i l a g e r i o p a y m . P a i m a , toki dokument n e g a l i m a isiveti. P a l i e k a m kyrjusi Maskv. Niujorko aerouost pasiekm pavluotai, pavluotai pasiekm ir Klivlend. Aerouoste pasitiko brolis Pranas, kurio b u v a u nemats 50 met, s e s u o Kazimiera su eima ir brelis tautiei. Klivlendo lietuviai, o r g a n i z a c i j o s maloniai mus prim, parod pirmus laisvo k r a t o g y v e n i m o i n g s n i u s . V i s i e m s lietuvikas ai. Bet teko sutikti ir toki l a i s v i n t o j " , kurie s a k : Gerai, kad a t v a i a v o t , bet g e r i a u btumt neva i a v . J s kovojot ir kovokit, o mes dar p a v a l d y s i m ! Senovs lietuvi p a t a r l s a k o viltis durni motina. Bet laikas m o n i j o s t e i s j a s . K l i v l e n d a s , 1991 08 01

(Priedas)

TAURO"

APYGARDOS

BIRUTES

RINKTINES

DARIAUS-GIRNO

TVONIJOS SRAAS

UVUSI PARTIZAN

e m e , o eme, kodl tu Tiek neymt kap Leidai ukst sau ant veido, Tiek, kad net dangui kraupu?.. B. BRAZDIONIS.

A D O M A V I I U S Petras, kininkas, G a r l i a v o s vals.,. Poderiki km., uvo 1945 m. Veiveri vals., II Girnink km. A L E S I K A S Jonas-Rymantas, g. 1916 m., Lietuvoskarininkas, nuo 1947 m. Biruts rinktins v a d a s , i Kauno, uvo 1948 m. G a r l i a v o s vals., Jonui km. A R L A U S K A S Alfonsas-Vilkas, policijos t a r n a u t o j a s , G a r l i a v o s vals., Pagiri km , uvo 1945 m. Kazl Rdos mike. AUDRA (sl.), t a r n a v s vokiei kariuomenje, i Kauno, uvo 1948 m. G a r l i a v o s vals., Poderiki km. BACEVIIUS, kininkas, Veiveri vals., K a m p i n i km., uvo 1945 m. Kazl Rdos mike. B A L A S E V I I U S Antanas-igonas, kininkas, Veiveri, vals., D i e v o g a l o s km., uvo 1947 m. Kazl Rdos mike. B A L I N A S Juozas, g. 1925 m. Prien vals., Jiestrakio km., uvo 1945 m. Veiveri vals., P a j i e s i o km. BALTRUKONIS Vincas, kininkas, Veiveri vals., II Girnink km., uvo 1946 m. t a r p Z a p y k i o K u o d i k s . B A L T R U A I T I S , kininkas, G a r l i a v o s vals., P a v y t s . km., uvo 1945 m. Pakuonio vals., M a r g i n i n k km. B A N I S L A U S K A S A l b i n a s - K l a j n a s , g. 1929 m. ilavoto vals., S a r g i n s km., Geleinio v i l k o " rinkt., uvo 1952 m. Prien mike, J u o d r a i s t y j e . B A N I S L A U S K A S Antanas-Neptnas, g. 1924 m., ilavoto vals., S a r g i n s km., uvo 1945 m. Veiveri vals.,. P a j i e s i o km. B A U R A S (sl.), b e l a i s v i s , i Vokietijos, uvo 1946 m. Kazl Rdos mike.
293.

B I L S K I S J u o z a s , k i n i n k a s , V e i v e r i v a l s . , I Girn i n k km., u v o 1945 m . K a z l R d o s m i k e . BRAZAITIS J u r g i s - B a r s u k a s , Lietuvos s a u g u m o tarn a u t o j a s , V e i v e r i v a l s . , II Girnink km., u v o 1952 m. K a z l R d o s m i k e , prie Girnink km. B R A I N S K A S V i n c a s - S m a u g l y s , g . 1930 m . G e l e i n i o v i l k o " rinkt., u v o 1952 m . P r i e n m i k e , J u o d r a i s t y j e . B R U N Z A - P a p a r t i s , m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , Kampini km., u v o 1948 m. G a r l i a v o s v a l s . , J o n u i k m . B R Z G A P o v i l a s , G a r l i a v o s v a l s . , R a e l i km. B U L O T A J o n a s - A n b o , g. 1919 m., l a k n a s , i K a u n o , u v o 1947 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km. E P L I A U S K A S A n t a n a s - M e k a , g . 1921 m . V e i v e r i v a l s . , P a b a l i k i km., u v o 1947 m . V e i v e r i u o s e . I E I K A J o n a s - S t e p a s , g. 1925 m , v o k i e i d e s a n t a s , u v o 1947 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i k m . D A B R I I U S L i u d v i k a s - K a r e i v i s , g . 1912 m., L i e t u v o s k a r i n i n k a s , P r i e n v a l s . , J i e s t r a k i o km., u v o 1945 m . V e i v e r i v a l s . , P a j i e s i o km. D A G I L I S K a z y s - D d i u s , kininkas 1 , G a r l i a v o s v a l s . , J o n u i km., u v o 1950 m . G a r l i a v o s ! v a l s . , J o n u i km. D A G I L I S P e t r a s - S a k a l a s , g . 1929 m., s t u d e n t a s , G a r l i a v o s v a l s . , J o n u i km., G e l e i n i o v i l k o " rinkt., u v o 1947 m . K a z l R d o s m i k e . D A K T A R A S ( s i . ) , g y d y t o j a s i K a u n o , u v o 1946 m . Kazl Rdos mike. D A N I E L I U S , k i n i n k a s , V e i v e r i v a l s . , II Girnink km., u v o 1945 m K a z l R d o s m i k e . DANUTE, moksleiv, nuo unsk, M a r i j a m p o l s apsk., u v o 1951 m . K a z l R d o s m i k e ;prie P a p i k i o k m . D A P K E V I I U S Alfonsas, Garliavos vals., Suvalkli k m . D A U G L A B r o n i u s - D r a g n a s , g . 1927 m., G a r l i a v o s v a l s . , S t a n a i i km., u v o 1950 m . G a r l i a v o s v a l s . , Raeli km. DRLIA Antanas, kininkas, Garliavos vals., Pavyt s km., 1946 m u m u t a s K a u n o s a u g u m e . DRLIA Jonas, kininkas, Garliavos vals., P a v y t s km., u v o 1946 m . G a r l i a v o s v a l s . , R i n k n k m . D R L I A J u o z a s , g . 1917 m., k i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , P a v y t s km., u v o 1945 m . G a r l i a v o s v a l s . , R i n k n k m . D R L I A V i k t o r a s , g . 1915 m., L i e t u v o s p u s k a r i n i n k i s , G a r l i a v o s v a l s . , P a v y t s km., u v o 1946 m . G a r l i a v o s vals., Rinkn km.
294*

DMAS (sl.), m o k s l e i v i s , unskai, M a r i j a m p o l s a p s k r . , u v o 1951 m. Kazl R d o s m i k e prie P a p i k i o km. G Y L Y S A k s e v e r a s - A i t v a r a s , g. 1919 m., G a r l i a v o s vals.,. S t a n a i i km., u v o 1947 m. G a r l i a v o s v a l s . , A r m a n i ki km. G U D A I T I S K a z i m i e r a s - M a k s i m a s , g. 1919 m., i l a v o t o v a l s , S a r g i n s km., u v o 1945 m . V e i v e r i v a l s . , Paj i e s i o km. GULBINAS, kininkas, Garliavos vals., Ilgakiemio km., u v o 1946 m. P a k u o n i o v a l s . J A L O V E C K A S S t a s y s - M i n d a u g a s , m o k s l e i v i s , nuo Vi a k i o R d o s , u v o 1949 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km.. J A N K A U S K A S - V a i d i l a , kininkas, i Jank, uvo 1946 m. J A N K U N A S - D a i n a , t a r n a v s vokiei k a r i u o m e n j e , i Kauno, u v o 1947 m. G a r l i a v o s v a l s . , A r m a n i k i km. J A N K U S P e t r a s - V a n a g a s 1 , k i n i n k a s , V e i v e r i vals.,. II Girnink k m , a l g i r i o " rinkt., u v o 1949 m. Kazl Rdos mike. J A N K U S , V e i v e r i v a l s . , u v o 1945 m . Kazl R u d o s . Rdos mike. J A S A I T I S - N a k t i s , L i e t u v o s k a r i n i n k a s , i Kauno, u v o 1947 m. S k r i a u d i u o s e . J O N A S (sl.), b e l a i s v i s , i V o k i e t i j o s , u v o 1946 m. Kazl R d o s m i k e . J U O D S N U K I S Benas, G a r l i a v o s v a l s . , Raeli km. JUODBALYS Jurgis, vargonininkas i Garliavos, u v o 1945 m. Kazl R d o s m i k e . J R E L E , m o k s l e i v i s , u v o 1945 m . Kazl R d o s v a l s . , Runki km. J R E L E - N a u j o k a s , t a r n a v s vokiei k a r i u o m e n j e , i Geleinio v i l k o " r i n k t i n s , i Kauno, u v o 1947 m. Garl i a v o s v a l s . , P o d e r i k i km. K A B I I U S J u r g i s , kininkas, V e i v e r i v a l s . , P a r km., u v o 1945 m. G a r l i a v o s v a l s . , P a d a i n u p i o km. K A L A U S K A S A n t a n a s , k i n i n k a s , V e i v e r i v a l s . , Padrei km., u v o 1949 m. Kazl R d o s m i k e . K A L A U S K A S Bronius 1 , kininkas, V e i v e r i v a l s . , Par km., u v o 1945 m. Kazl R d o s m i k e . K A L A U S K A S J o n a s , t a r n a v s vokiei k a r i u o m e n j e , V e i v e r i v a l s . , P a r km., u v o 1945 m. Kazl R d o s mike. K A L V A I T I S A n t a n a s , s t a l i u s , G a r l i a v o s v a l s . , Kampiki km., u v o 1950 m. G a r l i a v o s vals., K a m p i k i km. 295*

K A L V A I T I S Stasys, mrininkas, Garliavos vals., Kamp i k i km., u v o 1950 m . G a r l i a v o s v a l s . , K a m p i k i k m K A M A R A U S K A S A l b i n a s , g . 1925 m., k i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , J u r a g i km., u v o 1950 m . G a r l i a v o s v a l s . , ^Raeli k m . K A S P A R A V I I U S , kininkas, Garliavos vals., Ilgak i e m i o km., u v o 1946 m . P r i e n v a l s . , P r i e n l a u k i o k m . K A V A L I A U S K A S Zenonas, t a r n a u t o j a s i Zapykio, u v o 1946 m . p r i e Z a p y k i o , K u o d i k s k m . KAZAKEVIIUS Bronius-Tigras, moksleivis, Veiveri v a l s . , G y v i km., u v o 1950 m . K a z l R d o s E g l y n l i o .mike. K A Z A K E V I I U S Jonas-Auksabarzdis, g. 1922 m., m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , G y v i km., u v o 1948 m . V e i v e r i v a l s . , G y v i km. KAZAKEVIIUS Vytautas-Kregd, kininkas, Veiveri v a l s . , G y v i km., u v o 1948 m . K a z l R d o s m i k e . KAZLA Jonas-Musolinis, g. 1919 m., t a r n a u t o j a s , V e i v e r i v a l s . , K a z l i k i km., a l g i r i o " rinkt., uvo 1946 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i k m . K A Z L A U S K A S , t a r n a u t o j a s , i Z a p y k i o , 1949 m . Kau:no s a u g u m e u m u t a s . K I Z Y S P r a n a s - P r a n e l i s , g . 1930 m., P r i e n v a l s . , M o g i k s km., u v o 1952 m . P r i e n m i k e , J u o d r a i s t y j e . KLIMAVIIUS, kininkas, Garliavos vals., Digri km., u v o 1946 m . K a z l R u d o s v a l s . , A g u r k i k s k m . K N A Y S J u o z a s - K a r y s , g . 1932 m., k i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , P o d e r i k i km., u v o 1953 m . G a r l i a v o s v a l s . , Poderiki km. K R A S N O D E M S K I S A l e k s a n d r a s - V o v e r i s , g . 1922 m., i P u n s k o , u v o 1948 m . V e i v e r i v a l s . , G y v i k m . K R U S I N S K A S V y t a u t a s , u v o 1946 m . K r u i n s k km. KUNIGONIS Benediktas, Veiveri vals., Par km. KUZMICKAS Jonas, kalvis, Garliavos vals., Raniav o s km., u v o 1946 m . i l a v o t e . KUZMICKAS Kazys, kalvis, Garliavos vals., Raniav o s km., u v o 1945 m . P a k u o n i o v a l s . , V a i v y d a v o s k m . K U Z M I C K A S Stasys, G a r l i a v o s vals., R a n i a v o s km. KUZMICKAS Vytautas-Baltrus, Garliavos vals., Ran i a v o s km., u v o <1953 m . G a r l i a v o s v a l s . , S t a n a i i k m . L A U K A I T I S Jonas, moksleivis, Veiveri vals., Kampini km., u v o 1945 m . Kazl R d o s i e m k e l i o m i k e . LENCEVIIUS Albinas-Ulonas, kininkas, Veiveri
296*

v a l s . , D i e v o g a l o s km., u v o 1949 on. G a r l i a v o s v a l s . , T v a r k i k i km. L E L E I U S J u s t i n a s - G r a f a s , g . 1914 m., k u n i g a s , n u o I g l i a u k o s , M a r i j a m p o l s a p s k . , u v o 1947 m . V e i v e r i v a l s . , Kampini km. LIAUKUS Kazys-Stumbras, kininkas, Veiveri vals., G y v i km., u v o 1945 m . K a z l R d o s m i k e . L I O R E N T A J o n a s , g . 1926 m . V e i v e r i v a l s . , G y v i km., u v o 1949 m . V e i v e r i v a l s . , P a p i l v i o k m . L U K O E V I I U S Leonas, moksleivis, G a r l i a v o s vals., I l g a k i e m i o km., u v o 1952 m. K a z l R d o s m i k e , P. Peiulaiio sumimo metu. L U K A Juozas-Skirmantas-Daumantas, g. 1922 m., d e s a n t a s i V a k a r , V e i v e r i v a l s . , J u o d b u d i o km., u v o 1951 m . V e i v e r i v a l s . , P a b a r t u p i o k m . L U K A J u r g i s - P i r l y s , g . 1921 m., s t u d e n t a s , V e i v e r i v a l s . , J u o d b u d i o km., u v o 1947 m . L U K A S t a s y s - J u o d v a r n i s , g . 1925 m., s t u d e n t a s , V e i v e r i v a l s . , J u o d b u d i o km., u v o 1947 m . K a z l R d o s mike. MACEINA Algirdas-arka, Garliavos vals., Raeli km., u v o 1945 m . P a k u o n i o v a l s . , Girnink k m . M A C E I N A , k i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , R a e l i km., i u v o 1945 m . G a r l i a v o s v a l s . , R i n g a u d k m . M A C K E V I C I U S A l f o n s a s , g . 1924 m., k i n i n k a s , Garl i a v o s v a l s . , S t a n a i i km., u v o 1946 m . G r a b a v o s mike. M A R I U L A I T I S K o s t a s - S l a n k a , g . 1935 m., u v o 1952 m. Prien mike, J u o d r a i s t y j e . MARIULIONIS-Kazokas, nuo Jank krato, uvo 1947 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i k m . M A R T I N A I T I S A n t a n a s , g . 1928 m., m o k i n y s , M a r i j a m p o l s a p s k r . , S u b a i k i km., u v o 1946 m . K a m p i n i km.. V e i s j v a l s . M E K A I T I S Leonas, G a r l i a v a . M E N K E V I C I U S V y t a u t a s - S p y g l y s , g . 1930 m . I g l i a u k o s v a l s . , S a k a l i k i km., p a s k u t i n i s Geleinio V i l k o " r i n k t , v a d a s , u v o 1952 m . P r i e n m i k e , J u o d r a i s t y j e . M I K A L A U S K A S Vytautas-Aras, moksleivis, Veiveri v a l s . , B i e l e v i i km., u v o 1948 m . V e i v e r i v a l s . , Bielevii km. M I L I A U S K A S Vytautas, kininkas, Veiveri vals., P a p i l v i o km., u v o 1949 m . s a v o n a m u o s e P a p i l v i o k m . MISINAS Martynas, Garliavos vals., Raeli km.
297*

N A G I N I O N I S Jonas, V e i v e r i v a l s . , P a r km. NAUDIUS, m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , II Girnink km., u v o 1949 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km. NAUDIUS A n d r i u s - B e r a s , m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , II Girnink km., u v o 1949 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km. N A V I K A Vincas-Dd, g. 1912 m., i l a v o t o v a l s . , Skinki km., Geleinio v i l k o " rinkt., u v o 1952 m. Prien v a l s . , J u o d r a i s t y j e . N N I U S - I n d i n a s , kininkas, V e i v e r i v a l s . , II Girnink km., u v o 1948 m. Kazl R d o s m i k e ties Naudi km. P A L T A N A V I I U S , d a r b i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , Mastaii km., u v o 1945 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink k m . P A U L I U S M o t i e j u s , g. 1923 m., kininkas, G a r l i a v o s v a l s . , P a d a i n u p i o km., u v o 1945 m. G a r l i a v o s v a l s . , K a m p i k i km. P A R A J o n a s - U o s i s , g. 1921 m. kininkas, G a r l i a v o s v a l s . , Digri km., u v o 1950 m. G a r l i a v o s v a l s . , Kampiki km. P A R A J o n a s , g. 1924 m., V e i v e r i v a l s . , S m a i l i km., u v o 1948 m. S m a i l i km. P A R A J u o z a s , kininkas", V e i v e r i v a l s . , P a d r e i km., u v o 1945 m. Kazl R d o s m i k e . P A R A K a z y s , kininkas, V e i v e r i v a l s . , P a d r e i km., u v o 1945 m. Kazl R d o s m i k e . P E I U L A I T I S Jonas, g. 1931 m., p a r b g s i t r e m t i e s , G a r l i a v o s v a l s . , T v a r k i k i km., u v o 1951 m. K a z l R d o s m i k e prie P a p i l v i o km. P E I U L A I T I S J u r g i s - P r s a s , g. 1912 m., k i n i n k a s , G a r l i a v o s v a l s . , T v a r k i k i km., u v o 1945 m. G a r l i a v o s v a l s . , T v a r k i k i kaime, s a v o kieme. P E K Y S V y t a u t a s , G a r l i a v o s v a l s . , Rinkn km. P E T K E V I I U S A d o l f a s - v y t u r y s , g. 1928 m., m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , Gyvi km., u v o 1947 m. V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km. P U K E L E V I C I U S V y t a s , g. 1934 m., G a r l i a v o s v a l s . , P o d e r i k i km., u v o 1951 m. Kazl R d o s m i k e . PUAS Antanas-Gintaras, moksleivis, Garliavos vals., Jonui km., u v o 1950 m. G a r l i a v o s v a l s . , I l g a k i e m i o km. RAYLA Jurgis-arvas, puskarininkis, Veiveri vals., P a d r e i km., u v o 1948 m. V e i v e r i v a l s . , iln km. 298*

R A K A U S K A S Antanas, moksleivis, Garliavos vals., P a v y t s km., u v o 1945 m . P a k u o n i o v a l s . , Girnink k m . R A K A U S K A S , kininkas, Garliavos vals., P a v y t s k m . , u v o 1945 m . P a k u o n i o v a l s . , Girnink k m . R I M A S P r a n a s - B e r e l i s , g . 1925 m., k i n i n k a s , Garl i a v o s v a l s . , P a d a i n u p i o km., Geleinio v i l k o " rinkt., u v o 1947 m . G a r l i a v o s v a l s . , J u r a g i km. RINKEVIIUS Aloyzas-Ledas, moksleivis, Garliavos v a l s . , R i n k n km., u v o 1945 m. V e i v e r i v a l s . , II Girn i n k km. RINKEVIIUS Kazys, kininkas, Garliavos vals., D i g r i km., u v o 1945 m . G a r l i a v o s v a l s . , D i g r i k m . R U N D I N A S A n t a n a s - V a i t i l a , g . 1926 m., p o l i c i j o s t a r n a u t o j a s , G a r l i a v o s v a l s . , K a m p i k i km., u v o 1947 m . G a r l i a v o s v a l s . , A r m a n i k i km. R U S E C K A S K a z y s - D o l e r i s , g . 1924 m., k i n i n k a s , Garl i a v o s v a l s . , P o d e r i k i km., u v o 1952 m . K a z l R d o s m i k e P. Peiulaiio sumimo metu. S A P I J A N S K A S , kininkas, Garliavos vals., Raniav o s km., u v o 1945 m . P a k u o n i o v a l s . , Girnink k m . S A P I J A N S K A S , kininkas, Garliavos vals., v o s km., u v o 1946 m . i l a v o t e . Rania-

S E N I N A S , m o k s l e i v i s , V e i v e r i v a l s . , K a z l i k i km., u v o 1946 m . K a z l R d o s m i k e . S K U A S J o n a s , k i n i n k a s , V e i v e r i v a l s . , I I Girnink km., u v o 1949 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km. SKUAS Juozas-aulys, moksleivis, Veiveri vals., P a b a r t u p i o km., u v o 1948 m . G a r l i a v o s v a l s . , J o n u i km. S L A V I N S K A S A l b i n a s - L i n a s , g . 1923 m., G a r l i a v o s v a l s . , I l g a k i e m i o km., Geleinio v i l k o " rinkt., uvo 1946 m. G a r m u c i k s m i k e . S L A V I N S K A S J o n a s , g . 1924 m., i l a v o t o v a l s . , il a v o t o km., u v o 1945 m . V e i v e r i v a l s . , P a j i e s i o k m . S A M U O L I S A l e k s a s - V a s a r i s , g . 1922 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km., u v o 1946 m . V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km. S M A U G L Y S ( s l . ) , u v o 1947 m . K a z l R d o s m i k e . S T A I O K A S A l g i r d a s - i o g a s - K r e g d , m o k s l e i v i s , Veiv e r i v a l s . , K a m p i n i km., u v o 1948 m . K a z l R u d o s mike. S T A I O K A S J o n a s - K o v a s , g . 1925 m., k i n i n k a s , V e i v e r i v a l s . , K a m p i n i km., u v o 1950 m . A g u r k i k s k m .
299*

S T A I O K A S K l e m e n s a s , m o k s l e i v i s , Veiveri v a l s . . Kampini km., u v o 1953 m. Prien P u n i o s mike. S T A N K U S Jonas-Urdas, t a r n a u t o j a s , Veiveri vals., II Girnink km., u v o 1947 m. G a r l i a v o s vals., P o d e r i ki km. S T A N K U S , m o k s l e i v i s , V e i v e r i vals., II Girnink km., u v o 1946 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km. S T A N K U S , kininkas, V e i v e r i vals., II Girnink km., u v o 1945 m. V e i v e r i v a l s . , II Girnink km. SUBAIUS, policijos tarnautojas, i Galiavos, uvo 1945 m. V e i v e r i vals., II Girnink km. A L I U S , t a r n a v s vokiei k a r i u o m e n j e , i Kauno, u v o 1947 m. G a r l i a v o s vals., Poderiki km. IDIKIS Bonifacas, Garliavos vals. I M A N S K I S A l g i s - K i r s t u k a s , g. 1925 m., m o k s l e i v i s ; V e i v e r i vals., Mozriki km., u v o 1948 m. Kazl R d o s m i k e prie J a n k . IUGDINIS J u o z a s - K a r y s , kininkas, i Geleinio vilko" rinktins, G a r l i a v o s vals., I l g a k i e m i o km., u v o 1953 m. Prien mike. U K E V I C I U S , u v o 1952 m. Prien mike, J u o d r a i s t y je. TIGRO (sl.) mona, m o k y t o j a , nuo Leki, aki, apskr., u v o 1951 m. Kazl R d o s mike, prie P a p i kio km. T I T A S (sl.), t a r n a v s vokiei k a r i u o m e n j e , i Kauno, u v o 1947 m. G a r l i a v o s vals., R i n g a u d km. T R U M P I S B e n e d i k t a s - R y t i s - S a k a l a s , 1950 m. i m e s t a s d e s a n t u i V a k a r , u v o 1951 m. A l t o n i k i mike, Leki vals., Saki a p s k r . V A I T K N A S Vincas, kininkas, V e i v e r i vals., P a d rei km., u v o 1945 m. Kazl R d o s mike. V A I T K O N A S Ceslovas-Kolumbas, g. 1922 m., kininkas, V e i v e r i vals., P a d r e i km., u v o 1947 m. Kazl R d o s mike. V A L G I U S A n t a n a s - R o b i n z o n a s , g. 1924 m., k a l v i s , Garl i a v o s vals., Digri km., uvo 1950 m. G a r l i a v o s v a l s . , K a m p i k i km. V A L G I U S J u o z a s - P u t i n a s , g. 1923 m., k a l v i s , G a r l i a v o s vals., Digri km., u v o 1947 m. V e i v e r i vals., Diev o g a l o s km. V A L G I U S S t a s y s - R i e u t a s , g. 1929 m., m o k s l e i v i s , Garl i a v o s vals., Digri km., u v o 1947 m. G a r l i a v o s v a l s . , D i e v o g a l o s km.
300*

V A L E N T A , m o k s l e i v i s , V e i v e r i vals., Kampini km., :uvo 1945 m. V e i v e r i vals., P a p i l v i o km. V A R K A L A K a z i m i e r a s , A l g i r d a s - a l i u k a s , g. 1924 m., I l a u o vals., altupio km., Geleinio v i l k o " rinkt., u v o 1948 m. I l a u o vals., Graui km. V A S I L I A U S K A S B e r n a r d a s , G a r l i a v o s vals., Raeli Ton. V A S I L I A U S K A S Jonas, G a r l i a v o s vals., Raeli km. V A S I L I A U S K A S V l a d a s , G a r l i a v o s vals., Raeli km. V A S I L I A U S K A S V y t a u t a s - M e k e l , g. 1931 m., moksleivis, V e i v e r i vals., V e i v e r i km., u v o 1948 m. Veiveri vals., P a p i l v i o km. V I L I M A S J u l i u s , nuo J a n k k r a t o , u v o 1945 m. Kazl R d o s mike. V I N C U K A S (sl.), m o k s l e i v i s , i Kauno, u v o 1950 m. G a r l i a v o s v a l s . , I l g a k i e m i o km. VIZGIRDA A n t a n a s , V e i v e r i v a l s . , Kampini km., u v o 1945 m. Kazl R d o s m i k e . VOKIETIS belaisvis, chirurgas, i Vokietijos, uvo 1946 m. Kazl R d o s mike. I L I N S K A S V y t a u t a s , m o k s l e i v i s , Veiveri vals., II Girnink km., u v o 1948 m. Kazl R d o s mike.

STRIB

NUUDYTOS MERGINOS

J A K U I O N Y T , G a r l i a v o s v a l s . , P a j i e s i o km., 1946 m . nuov Garliavos stribas Staniulis. K A B I I T E Ona, V e i v e r i vals., P a r km., 1948m. p a b g u s i i Sibiro n u o v s t r i b a s A l b i n a s D o v y d o n i s . M A R K A U S K A I T - S u b a t i e n , G a r l i a v o s vals., Ilgakiemio km., 1945 m. n u o v G a r l i a v o s s t r i b a s P a c e v i i u s . Jos vyras buvo partizanas. NAUDIT-Brazaitien, V e i v e r i vals., II Girnink km., 1945 m. n u o v V e i v e r i stribai. J o s v y r a s p a r t i z a n a s . N A V I C K A I T , G a r l i a v o s v a l s . , D i g r i km., 1947 m. n u o v s t r i b a s B u r n e i k a . Strib i a g i n t a . P A R A I T , G a r l i a v o s v a l s . , Digri km., 1946 m.. nuov Garliavos stribai. P E T K E V I I T , V e i v e r i vals., Petkeliki km., 1946 m. n u o v s t r i b a s A l b i n a s D o v y d o n i s . RIMAIT A l d o n a , G a r l i a v o s v a l s . , P a d a i n u p i o km., 1948 m. n u o v A l b i n a s Dovydonis. Motina s u i m t a , b r o l i s partizanas. ALIT A g o t a , G a r l i a v o s vals., Stanaii km., 1945 m. n u o v s t r i b a s B u r n e i k a b e g a n a n i g y v u l i u s . NAUDIAI, V e i v e r i vals., II Girnink km., 1945 m. iemos n a k t j s t r i b a i s u a u d v i s eim.

P A S T A B A . Kai kurie Biruts r i n k t i n j e u v p a r t i z a n a i b u v o a t j i kit rinktini. A t s i p r a o m e , jei ko nors nepam i n j o m e , ir u g a l i m u s n e t i k s l u m u s ar n e p i l n u s duomenis. Turinius d a u g i a u ini p r a o m e p a p i l d y t i .

TURINYS
Pratarm 3 Bolevizmo mkla artja 5 1944-j Kaldos 8 V i s u r buvo nip 10 iemkelio k a u t y n s 14 algirio" rinktin 17 Strib k e r t a s 19 Siaubo diena ir a m n e s t i j a 20 Nepaspruko 22 Lietuva be lietuvio 23 Susitikimas su vokieiais" 27 Ugnies v a g i m s 29 Balsavimai 30 Dvejopa eima 31 N e p a v a l g m e bari .... 32 I g e l b j o pelk 33 U p a r t i z a n u s premija .............. 38 Turime atsilyginti 39 Ujome duonos 41 Vl v a g y s ir stribai ................... 42 iemai a r t j a n t 44 Nelaim 46 Ms slptuv rinktins tabas 50 S u g r o brolis 52 Sunkioji 1947-j v a s a r a .. 54 Kas i d a v ? 57 Biruts rinktin g y v u o j a .. 61 Nevyks v i s 65 Tauro" apygardos vadas Rymantas 66 Tremtiniai 68 Va, tau ir u b a g a s 71 Ulono s i l p n y b ir sutarti pusryiai 73 Repekle, ne t buteliuk padaviau 74 Saldiai miegokite 76 Kaip uvo Mindaugas, Uosis ir kiti 79 Benamiai 82 "Vasaros trumpos n a k t y s .. 86 Ardome kolchozus 88 Strib pasalos ir Kovo uvimas 89 Nelengva operacija 91 Skirmantas n e g a l j o laukti 94 D r a g n o d r s a ir neapdairumas 95 Mudviem, Povilai, j a u reiks skirtis Susitikimas su Skirmantu .. Kariniai objektai Paskutinis pasimatymas .. Idavyst Kas m u s rm ir g l a u d .. tarimas didja Paskutinis Lito s a k y m a s ir n a u j a netektis Leki k r a t e Demonas veikia Klasta OBO s p s t u o s e provokacij Vl V i l n i u j e Sokolovnink darbai .... iurki k a m e r o j e Akistatos nipas Po Stalino mirties Teismas Mirtinink k a m e r o j e ............ Lukiki k a l j i m e Naujas tardymas Nuosprendis pakeistas .... Atsisveikinu su Lietuva .. Taiete Sukilimas Ir vl v a g o n e Gaidio s a l o j e Staigmena eknos l a g e r y j e Pirmosios k o m i s i j o s ir pasimatymas Nra r a m y b s Vl T a i e t a s B r a t s k a s .. iunos l a g e r y j e Miino k a r s t a s Kaldos k a r c e r y j e Baikalas" Mordovij Priepuolis Berijieio teismas Toliau nuo aki Skundas Leninas be koj I laisv Vaiuok, kur nori 98 102 105 106 108 114 116 119 122 123 125 128 137 140 145 147 152 157 162 165 169 171 175 182 184 19,0 192 196 199 201 203 204 206 208 210 213 215 216 218 222 227 230 231 234 235 237

303

Lietuvos karininko Petro Paltaroko likimas Buto raktai S a u g u m a s nesnaudia Neprieinamoji p a s i u n t i n y b Sulaikytas Teismas Ras l a g e r i s Vl k r y i a u s keliai Tyla prie audr

Istorikai" 243 Spirk koja 246 Tai dar ne v i s k a s 248 Kazimiera i v y k s t a 253 N a u j o s p r o v o k a c i j o s su George 255 Susitikimas 259 Shultzu 261 Neivaiuosi 264 ekist v i l t y s l u g o 270

271 274 277 281 282 287 288 290

Peiulaitis Povilas IT PAIMKITE G Y V Atsiminimai Redaktor O. Balytien Technin redaktor B. Oksait SL. 290. 1993 06 09. 15,96 sl. sp. L Tir. 5000 egz. U s a k y m a s 287. Lietuvos politini kalini ir tremtini s j u n g a . Donelaiio 70b, 3000 Kaunas V a l s t y b i n A u r o s " spaustuv, V y t a u t o pr. 23, 3000 Kaunas. Sutartin kaina

P e 22

Virelis VANDOS PODERYTS

Pe 22

Peiulaitis P. it p a i m k i t e g y v : A t s i m i n i m a i . K . : Lietuv o s polit. kalini ir tremtini s - g a , 1 9 9 3 . 3 0 4 p., iliustr.


Lietuvos pasiprieinimo kov nio, J A V pilieio atsiminimai. partizano, politinio kali-

LDK

947.45.08 1993

Povilas Peiulaitis,

You might also like