You are on page 1of 12

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM Dengan menyebut nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha penyayang.

YAA SIIN. ALLAH s.w.t lebih mengetahui tentangnya.

WAL QUR-AA-NIL HAKIIM. Demi AL-QURAN yang penuh hikmah.

INNAKA LAMINAL MURSALIIN. Sesungguhnya kamu (MUHAMMAD) salah seorang dari rasul-rasul.

ALAA SIRAATIM MUSTAQIIM. (yang berada) di atas jalan yang lurus.

TANZIILAL-AZIIZIIR RAHIIM. (AL-QURAN itu) di turunkan oleh (ALLAH s.w.t) yang maha perkasa lagi maha penyayang.

LITUNNZIRA QAUMAM MAA UNNZIRA AABAA UHUM FAHUM GHAAFILUUN. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang peringatan itu belum di berikan kepada datuk nenek mereka, maka kerana itu mereka menjadi lalai.

LAQAD HAQQAL QAULU ALAAA AKTSARIHIM FAHUM LAA YU MINUUN. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan ALLAH s.w.t) terhadap kebanyakkan mereka, kerana mereka tidak beriman.

INNAA JA-ALNAA FII A-NAA QIHIM AGH-LAALAN FAHI YA ILAL AZQAANI FAHUM-MUQMAHUUN. Sesungguhnya kami telah memasang pada leher mereka belenggu, lalu tangan mereka (diangkat) kepada dagu, maka kerana itu mereka terngadah (terdongak)

WAJAALNAA MIM-BAINI AIDIIHIIM SADDAU WAMIN KHALFIHIM SADDAN FA-AGH SYAINAAHUM FAHUM LAA YUBSIRUUN. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat (kebenaran)

WASAWAA UN ALAIHIM A-ANN ZARTAHUM AM LAM TUNN-ZIRHUM LAA YU MINUUN. Dan sama sahaja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

INNAMAA TUNN-ZIRU MANIT TABA-AZZIKRA WA KHASYI-YAR RAHMAANA BILGHAIBI FABASYSYIRHU-BIMAGH FIRATIW WA AJ-RINN KARIIM. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan dan yang takut kepada tuhan yang maha pemurah walaupun dia tidak melihat-NYA.Maka berilah mereka khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia.

INNAA NAHNU NUHYIL MAUTAA WANAKTUBU MAA QADDAMUU WA-AA-TSAARAHUM WAKULLA SYAIN-IN AHSAINAA HU FII IMAAMIMM MUBIIN. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami menuliskan apa yang telah (mereka) kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (iaitu Luh Mahfuzh)

WADH-RIB LAHUM MA-TSALAN ASHAABAL QARYATI IZJAAA A-HAL MURSALUUN. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, iaitu penduduk suatu negeri ketika datang kepada mereka para utusan.

IZ-ARSALNAA ILAIHI-MUTS NAINI FAKAZ-ZABUU HUMAA FA AZ-ZAZ NAA BITSAA-LI-TSINN FAQAA LUUU INNAAA ILAIKUM MURSALUUN. (iaitu) ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan.Lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka (ketiga-tiga utusan itu) berkata : sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

QAALUU MAA-ANTUM ILLAA BASYARUM MITSLUNAA WAMAA ANNZALAR RAHMAANU MINN SYAIIN IN ANN-TUM ILLAA TAKZIBUUN. Mereka (penduduk negeri itu) menjawab: kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan tidaklah ALLAH yang maha pemurah menurunkan sesuatu pun, sesungguhnya kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.

QAALUU RABBUNAA YA LAMU INNAAA ILAIKUM LAMURSALUUN. Mereka (utusan itu) berkata: Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu

WAMAA ALAINAAA ILLAL BALAA-GHUL MUBIIN. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah ALLAH s.w.t) dengan jelas.

QAA LUUU IN-NAA TATAY-YARNAA BIKUM LA-IL-LAM TANN-TAHUU LANAR JUMANNAKUM WALAYAMAS-SANNAKUM MINNAA AZAABUN ALIIM. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), nescaya kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan mendapat seksa yang pedih dari kami.

QAALUU TAAA IRUKUM MA AKUM A-IN ZUKKIRTUM BAL ANN-TUM QAUMUM MUSRIFUUN. Utusan-utusan itu berkata: Kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri.Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

WAJAAA A-MIN AQSAL MADIINATI RAJULUY YAS AA QAALA YAA QAUMIT TABI-UL MURSALIIN. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, dengan bergegas-gegas dia berkata: Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.

IT TABI UU MAL-LAA YAS-ALUKUM AJRAU WAHUM MUHTADUUN. Ikutilah oleh kamu orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

WAMAALIYA LAA A-BUDUL LAZII FATARANII WA ILAIHI TURJA-UUN. Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakan dan yang hanya kepada-NYA kamu (semua) akan dikembalikan?

A-AT-TAKHIZU MIN DUUNIHII AA-LIHATAN IY YURIDNIR RAHMAANU BIDHUR-RIL LAA TUGHNI ANNII SYAFAA A-TUHUM SYAI AU WALAA YUNG QIZUUN. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-NYA, jika (ALLAH s.w.t) yang maha pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, nescaya tidak memberi manfaat syafaat mereka sedikit pun bagi diriku dan tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

INN-NII IZAL LAFII DHALAA LIMM MUBIN. Sesungguhnya aku (jika demikian) pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

INN-NII AA-MANNTU BIRABBIKUM FASMA UUN. Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

QIILAD KHULIL JAN-NATA QAALA YAA LAITA QAUMII YALAMUUN. Dikatakan (kepadanya): Masuklah kamu kedalam syurga. Dia berkata: Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.

BIMAA GHAFARALII RABBII WAJA A-LANII MINAL MUKRAMIIN. Apa yang menyebabkan keampunan bagiku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk di kalangan orang-orang yang di muliakan.

WAMAAA ANN ZALNAA ALAA QAUMIHII MIMBA DIHII MINN JUNDIMM MINAS-SAMAA-I WAMAA KUN-NAA MUNNZILIIN. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan (tentera) pun di langit dan tidak layak bagi kami menurunkannya.

INN KAANAT ILLAA SAIHATAU WAAHIDATANN FA-IZAAHUM KHAA-MIDUUN.

Tidak ada (seksaan) ke atas mereka selain daripada teriakan yang sekali sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

YAA HASRATAN ALAL IBAADI MAAYA TIIHIM MIR-RASUULIN IL-LAA KAANU BIHII YASTAH-ZI UUN. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba (yang mendustakan rasul) itu, tiada datang kepada mereka seorang rasul pun melainkan mereka selalu memperolok-olokannya.

ALAM YARAU KAM AHLAKNAA QABLAHUM MINALQURUUNI AN-NA-HUM ILAIHIM LAA YARJI UUN. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak yang telah kami binasakan mereka, (iaitu) umat-umat sebelum mereka, bahawasanya orang-orang (yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

WA-INN KUL-LUL-LAMM-MAA JAMII UL LADAINAA MUH-DHARUUN. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan, kepada kami (mereka) dihadirkan.

WA AA-YATUL LAHUMUL AR-DHUL MAI-TATU AHYAI-NAAHAA WA-AKH-RAJNAA MINHAA HABBANN FAMINHU YA KULUUN. Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati.Kami hidupkan (bumi itu) dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

WAJA-ALNAA FIIHAA JAN-NAATIM MIN-NAKHII LIW-WA A-NAABIW WAFAJ-JARNAA FIIHAAA MINAL U-YUUN. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun (terdiri) daripada kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

LIYA KULUU MIN TSAMARIHII WAMAA AMILAT-HU AIDIIHIIM AFALAA YASY-KURUUN. Supaya mereka dapat makan buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

SUBHAANAL LAZII KHALAQAL AZ-WAAJA KULLAHAA MIMMAA TUMM-BITUL AR-DHU WAMIN AMFUSIHIM WA MIM-MAA LAA YA-LAMUUN.

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

WA AA-YATUL LAHUMUL LAYLU NASLA-KHU MIN HUN NAHAARA FA-IZAA HUM MUZH LIMUUN. Dan suatu tanda (kekuasaan ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan daripada (malam itu) siang, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.

WASY SYAMSU TAJRII LIMUS TAQARRIL LAHAA ZAALIKA TAQDIIRUL AZII-ZIL ALIIM. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.

WAL QAMARA QAD DARNAAHU MANAA-ZILA HATTAA AA-DAKAL URJUUNIL QADIIM. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah ia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang kuat.

LASY-SYAMSU YAMM-BAGHII LAHAA AN TUDRIKAL QAMARA WALAL-LAY-LU SAABIQUN NAHAARI WAKUL-LUUN FII FALAKIY YASHBAHUUN. Tidaklah mungkin bagi matahari itu mudah mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

WA AA-YATUL LAHUM AN-NAA HAMALNAA ZUR-RIY-YATAHUM FIL FULKIL MASY-HUUN. Dan suatu tanda (kebesaran ALLAH s.w.t yang besar) bagi mereka adalah bahawa kami angkat keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

WA KHALAQ NAA LAHUM MIMM-MITS LIHII MAA YARKABUUN. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kenderai seperti bahtera itu.

WA INN-NASYA NUGH-RIQ-HUM FALAA SARII-KHA LAHUM WALAAHUM YUNN-QAZUUN. Dan jika kami menghendaki, nescaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

IL-LAA RAHMATAM MIN-NAA WAMATAA AN I-LAA HIIN. Melainkan (kami selamatkan mereka) kerana rahmat (yang besar) dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika (ajal)

WA IZAA QII-LA LAHUMUT TAQUU MAA-BAYNA AY-DIIKUM WAMAA KHAL-FAKUM LA AL-LAKUM TURHAMUUN. Dan apabila dikatakan kepada mereka: takutlah kamu (akan seksa) yang di hadapanmu (iaitu sengsara di dunia) dan seksa yang akan datang (azab akhirat) supaya kamu mendapat rahmat, (tetapi nescaya mereka berpaling)

WAMAA TA TIIHIM MIN AA-YATIM MIN AA-YAATI RABBIHIM IL-LAA KAANUU ANHAA MU-RIDHIIN. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda (dari tanda-tanda kekuasaan) tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

WA IZAA QILLA LAHUM ANN-FIQUU MIMMAA RAZAQA KUMUL-LAA HU QAALAL LAZIINA KAFARUU LIL-LAZII NA-AA MANUUU ANUT-IMU MALLAU YA-SYAAA-UL LAA-HU AT-AMAHUUU IN ANNTUM ILLAA FII DHALAALIMM MUBIN. Dan apabila dikatakan kepada mereka: nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang di berikan ALLAH s.w.t kepadamu maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman Apakah kami akan memberi makan (orang yang) jika (ALLAH s.w.t) menghendaki tentulah ALLAH s.w.t akan memberinya makan, sesungguhnya tiadalah kamu melainkan kesesatan yang nyata.

WAYAQUU-LUUNA MATAA HAAZAL WADU INN-KUNNTUM SAADIQIIN. Dan mereka berkata: Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?

MAA YANN ZHURUUNA ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN TA KHUZUHUM WAHUM YA-KHISSIMUUN. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakkan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

FALAA YASTATII-UUNA TAW-SIYATAW WALAA ILLAAA AH-LIHIM YARJI-UUN. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

WANUFI-KHA FIS-SUURI FA-IZAA HUM MINAL AJ-DAA-TSII-LAA RABBIHIM YANN-SILUUN. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar daripada kubur mereka (menuju) kepada tuhan mereka dengan segera.

QAALUU YAA WAYLANAA MAMM-BA-A-TSANAA MIM-MARQADINAA HAAZA MAA WA-ADAR RAHMAANU WASADAQAL MURSALUUN. Mereka berkata : Aduhai celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)? Inilah yang di janjikan (tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasul (NYA)

INN KAANAT ILLAA SAIHATAW WAAHIDATANN FA-I-ZAA HUM JAMI UL LADAI-NAA MUH-DHARUUN. Sesungguhnya tidaklah (teriakkan itu) melainkan hanya sekali teriakan sahaja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan, dihadirkan kepada sisi kami.

FALYAW MA LAA TUZH-LAMU NAFSUN SYAI-AW WALAA TUJZAU-NA IL-LAA MAA KUNN-TUM TA MALUUN. Maka pada hari itu tidaklah seseorang akan dirugikan (dizalimi) sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

INN-NA AS-HAABAL JAN-NATIL YAWMA FI SYU-GHULINN FAA KIHUUN. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu dalam (syurga) bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

HUM WA-AZ WAAJUHUM FII ZHILAALIN ALAL A-RAAA IKI MUT-TAKI-UUN. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas sofa-sofa.

LAHUM FIIHAA FAAKIHATUW WALA HUM-MAA YADDA-UUN. (Di syurga itu) mereka memperoleh buah-buahan dan apa yang mereka inginkan akan di perolehi.

SALAAMUNN QAULAMM-MIR RAB-BIR RAHIIM.

(Kepada mereka dikatakan): Salam sebagai ucapan selamat daripada tuhan yang maha penyayang.

WAMTAAZUL YAUMA AY-YUHAL MUJRIMUUN. Dan (dikatakan kepada orang kafir): Berpisah kamu (dari orang mukmin) pada hari ini, hai orangorang yang berbuat jahat.

ALAM A-AHAD I-LAYKUM YAABANII AA-DAMA AL-LAA TA-BUDUSY-SYAITAANA IN-NAHUU LAKUM A-DUW WUMM-MUBIIN. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya (syaitan itu) bagi kamu adalah musuh yang nyata.

WA A-NI BUDUUNII HAZAA SIRAATUM MUSTAQIIM. Dan hendaklah kamu menyembah aku.Inilah jalan yang lurus.

WALAQAD A-DHALLA MINN-KUM JIBILLANN KA-TSIIRAN AFALAM TAKUU-NUU TAQILUUN. Dan sesungguhnya (syaitan itu) telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu.Maka apakah kamu tidak memikirkan?

HAAZIHII JAHAN-NAMUL-LATII KUNNTUM TUU ADUUN. Inilah (neraka) Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya)

IS-LAWHAL YAWMA BIMAA KUNNTUM TAKFURRUN. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

AL-YAW MA-NAKH-TIMU A-LAAA AFWAA HIHIM WATUKALLIMUNAAA AY-DIIHIIM WATASY-HADU AR-JULUHUM BIMAA KAANUU YAKSIBUUN. Pada hari ini kami metrikan (tutup) ke atas mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

WALAU NASYAAA-U LATAMASNAA A-LAAA A-YUNIHIM FAS-TABAQUS SIRAATA FA-AN-NAA YUBSIRUUN. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan penglihatan atas mata mereka; lalu mereka berlumba-lumba (mencari) jalan.Maka betapakah mereka dapat melihat (NYA)

WALAU NASYAAA-U LAMASAKH-NAAHUM ALAA MAKAANATIHIM FAMAS TATAA-UU MU-DHIYYAW WALAA YARJI-UUN. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami ubah mereka dari tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup lagi berjalan (pergi) dan tidak (pula sanggup) kembali.

WAMANN NU-AM-MIRHU NUNAK-KISHU FIL KHALQI AFALAA YA-QILUUN. Dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadia (NYA). Maka apakah mereka tidak memikirkan?

WAMAA AL-LAMNAA HUSY-SYI-RAA WAMAA YAMM-BA-GHII LAHUU INHUWA ILLAA ZIKRUW WAQUR-AA-NUMM MUBIIN. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (MUHAMMAD s.a.w) dan (bersyair itu) tidaklah layak baginya. Sesungguhnya tidak (AL-QURAN itu) selain dan peringatan (pelajaran), dan AL-QURAN (kitab) yang memberi (penerangan) yang jelas.

LIYUNN-ZIRA MANN KAANA HAY-YAW WAYA-HIQQAL QAULU ALAL KAAFIRIIN. Supaya dia (MUHAMMAD s.a.w) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

AWALAM YARAW ANN-NAA KHALAQNAA LAHUM MIMMAA A-MILAT AI-DIINAAA AN-AA-MANN FAHUM LAHAA MAA-LIKUUN. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka dengan tangan (kekuasaan) kami binatang ternak, lalu mereka menguasainya?

WAZALLAL NAAHAA LAHUM FAMINHAA RAKUU-BUHUM WAMINHAA YA KULUUN. Dan kami tundukkan (binatang-binatang itu) untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.

WALAHUM FIIHAA MANAA-FI-U WAMA-SYAARIBU AFALAA YASY-KURUUN. Dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

WATTA-KHAZUU MIN DUUNIL-LAAHI AA-LIHATAL LA-AL-LAHUM YUNN-SARUUN. Mereka mengambil selain daripada ALLAH s.w.t sembahan-sembahan, agar mereka mendapat pertolongan (darinya)

LAAYASTATII-UUNA NAS-RAHUM WAHUM LAHUM JUNDUM-MUH-DHARUUN. Sembahan-sembahan itu tiada kuasa menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang dihadirkan (untuk menjaga mereka)

FALAA YAH-ZUNN-KA QAULUHUM. IN-NAA NA-LAMU MAA YUSIR-RUU NA WAMAA YU-LINUUN. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.Bahawa sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan.

AWALAM YARAL INN-SAANU AN-NAA KHALAQNAA HU MIN NUTFATIN FA-I-ZAA HUWA KHASIIMUM-MUBIIN. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahawa kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata.

WA-DHARABA LANAA MA-TSALAW WANASIYA KHALQA-HUU QAALA MAY-YUHYIL I-ZHAA-MA WAHIYA RAMIIM. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya; dia berkata: Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?

QUL YUHYII HAL-LAZIII ANN-SYA-A-HAAA AW-WALA MARRA-TIW WAHUWA BIKULLI KHALQIN ALIIM. Katakanlah: Ia akan dihidupkan oleh tuhan yang menciptakannya pada awalnya.Dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk.

AL-LAZII JA-A-LA LAKUM MINASY SYAJARIL AKH-DHARI NAARAN FA I-ZAAA ANN-TUM MINHU TUUQIDUUN. Iaitu tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.

AWALAY SALLA-ZI KHALAQAS-SAMAA WAATI WAL AR-DHA BI QAA-DIRIN A-LAA AY-YAKH-LUQA MITS-LAHUM BALAA WAHUWAL KHAL-LAAQUL A-LIIM. Dan tidakkah tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Bahkan (benar dia berkuasa) dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui.

INN-NAMAAA AMRUHUUU I-ZAAA A-RAADA SYAI-AN AY-YAQUULA LAHUU KUNN FAYAKUUN. Sesungguhnya keadaan-NYA apabila DIA menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya : JADILAH ! maka terjadilah ia.

FASUB-HAA NAL LAZII BIYADIHII MALAKUU-TU KULLI SYAI-INW-WA I-LAY-HI TURJA UUN. Maka maha suci (ALLAH s.w.t) yang di tangan-NYA kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadaNYAlah kamu akan dikembalikan.