Kaunseling Kelompok

RANJIT SINGH

Kaunseling Kelompok
Tujuan KK
 

 

ialah pencegahan dan juga pengubatan. KK mempunyai satu matlamat/fokus yang tertentu sepenti pembelajaran, kerjaya, masalah peribadi atau sosial. Ia mementingkan perhubungan individu yang menekankan tentang kelakuan, fikiran dan perasaan secara sedar. Biasanya KK berputar di sekeliling menyelesaikan masalah. Isi dan fokus perbincangan ditentukan oleh peserta yang terdiri daripada individu yang normal.
Corey, G. Theory and Practice of Group Counseling

Sambung…

 

beri sokongan dan simpati, yang perlu bagi membina suasana percaya-mempercayai untuk menggalakkan peserta secara sukarela berkongsi pengalaman dan pendapat. KK dijalankan di tempat yang tententu seperti sekolah, universiti, klinik dan lain-lain. Fungsinya ialah perkembangan peserta dan fokusnya pada usaha mencari kekuatan dalam diri tiap-tiap peserta (internal resources of strength).

Gazda, Ducan, Meadowas(1967)
 KK

ialah satu unti yang berusaha membawa ahli kepada realiti sebenar.  KK ialah satu-satunya proses perhubungan individu yang dinamik berfokuskan fikiran dan kelakuan secara sedar  Nilai terapinya terletak pada suasana percayamempercayai penenimaan, faham-memahami, sokongan yang benpandukan pada kebenaran.  Fungsi terapi timbul dalam satu kumpulan yang kecii di mana pesenta-pensenta secara rela berkongsi masalah peribadi dengan kaunselor dan pesenta lain yang sebaya.

Peser biasanya terdiri daripada individu yang normal yang tidak memerlukan pertukaran personaliti yang mendesak.  Peserta boleh menggunakan interaksi dengan individu lain dalam kumpulan itu untuk meninggikan rasa faham dan penerimaan nilai dan matlamat hidup serta menerima atau membuang sikap dan kelakuan yang tidak di-ingini.

Hansen & Rakan-rakan
( 1980)

Satu perhubungan antara kaunselor dengan beberapa orang klien Fokus utama: pencegahan / rawatan dimana kaunseling beretindak menolong ahli hadapi masalah sebelum dia bertambah parah.

Jenis-jenis Kelompok
  

Kelompok Bimbingan Kelompok Kaunseling Kelompok Psikoterapi

Kelompok Kaunseling
 Kaunseling

Kelompok dipandang sebagai proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam kelompok sebagai penggalak penkembangan din ahli-ahli.  Kaunseling Kelompok memfokuskan kepada menolong ahli untuk mengatasi kebimbangan yang dihadapi sehari-hari.  Aktiviti mungkin bertumpu kepada pembetulan tingkah laku, membina kemahiran perhubungan di ántara individu, membuat keputusan, membina sikap atau nilai yang sihat dan lainlain.

Kelompok Bimbingan

 

Kelompok ini dipandang sebagai aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebarkan maklumat melalui aktiviti kumpulan yang terancang. Contohnya, orientasi pelajar, penjelajahan kerjaya, melawat institusi dan lain-lain. Mengikut Gazda, Kelompok Bimbingan adalah diatur untuk mengelakkan timbulnya berbagai-bagai masalah. Tujuannya boleh benbentuk pendidikan, vokasional, penibadi dan lain-lain dengan tujuan untuk memberi mak-lumat yang tepat supaya ahli dapat membuat rancangan dan keputusan yang wajar.

Kelompok Terapi
 Kelompok

terapi menyediakan pengalaman-pengalaman yang dalam untuk individu yang menghadapi masalah penyesuaian din, emosi dan masalah-masalah perkembangan diri yang tenat.  Ia berbeza dengan Kaunseling Kelompok dan segi jangka masa yang panjang dan perkongsian tahap masalah peribadi yang mendesak dan tenat.

Kenapa perlu KK?
Tidak ada manusia yang boleh hidup berasingan, bersendirian dan tersisih daripada manusia lain. Keperluan-keperluan fizikal dan mental Seseorang individu perlu dipenuhi oleh individu lain. Semenjak zaman dahulu, manusia hidup berkelompok kerana beberapa tujuan tertentu. Hidup berkelompok terutamanya memberi perlindungan fizikal kepada ahli kelompok. • Keperluan psikologis dipenuhi pula oleh adanya rasa dipunyai oleh kelompok dan seseorang itu mendapat perlindungan dan sebarang ancaman. Oleh itu manusia saling perlu-memerlu-kan. Dengan ini adalah didapati untuk membolehkan se-seorang individu itu berfungsi dengan berkesan dia harus hidup berkelompok atau pada masa ini, hidup dalam satu masyarakat.

• Manusia dijadikan oleh Tuhan untuk berinteraksi di antara satu dengan lain. Manusia juga memenuhi keperluan peribadi dan emosi melalui kelompok seperti keperluan perkembangan diri yang berkesan akan dipelajari melalui interaksi dengan ahli-ahli dalam masyarakat,

• keperluan menyambung zuriat melalui perkahwinan dan lain-lain. OIeh sebab itu kelompok adalah satu faktor yang paling ber­pengaruh untuk perkembangan diri individu, untuk membentuk perlakuan, nilai dan norma hidup, potensi dan lain-lain.

Kelebihan/ Kekurangan
• Sifat-sifat manusia berkait rapat dengan perhubungan manusia dalam masyarakat. • Timbulnya personaliti seseorang adalah hasil dani interaksi dengan orang lain, lebih-lebih lagi dengan mereka yang bermakna dalam hidupnya. • Manusia perlukan seseorang itu dirapati dan ini menjadi satu asas untuk dia terus hidup.

• Dalam proses berinteraksi dengan ahli--ahli masyarakat, seseorang itu akan menghadapi persepsi yang bercanggah iaitu di antara persepsi orang lain terhadap diri dan pensepsinya terhadap dirinya sendiri. • Tiap-tiap individu harus berkeupayaan menyedari, memahami dan mengatasi masalahmasalah yang timbul hasil dan persepsi yang bercanggah tadi.

 individu

berpeluang membincangkan tentang pensepsi mereka terhadap diri sendiri dan mendapat maklum balas yang semerta mengenai persepsi ahli-ahli kelompok itu terhadap dirinya.  Ini akan dapat dilakukan dengan mudah hasil timbulnya suasana diterima dan dipunyai di kalangan ahli-ahli kelompok dan ini menggalakkan perkongsian perasaan dan maklum balas yang jujur.

 menyediakan

ruang-ruang bagi ahli untuk penkembangan diri.  Tiap-tiap ahli terdiri daripada individu yang berlainan pendirian, personaliti, latar belakang, bangsa dan lain-lain yang bersetuju menjadi ahli kelompok.  Masing-masing bertujuan untuk mencapai matlamat diri melalui pembinaan konsep-kendiri yang teguh, memperbaiki hubungan individu dan lain-lain supaya hidup mereka lebih bererti lagi.

 dibenarkan

menjelajah diri untuk mencapai keperluan psikologikal mereka seperti mem-bina rasa diterima dan dipunyai, melepaskan perasaan negatif dan mendapat galakan untuk memeriksa kekuatan dan kelemahan diri.  menyediakan suasana yang selamat dan ahliahli berani mengambil risiko dengan mengetepikan keinginan mempertahankan diri dan mula menjelajah aspek-aspek yang dahulunya ditutup rapat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful