PENGURUSAN KAUNSELING ORGANISASI PENDIDIKAN (NPQH

)

MOHD DAWI ITHNIN JABATAN HAL EHWAL MURID & KAUNSELING

OBJEKTIF
• Memahami perbezaan antara nasihat, bimbingan dan kaunseling. • Berpengetahuan menggunakan pendekatan kaunseling dalam pengurusan organisasi. • Membantu Guru Bimbingan & Kaunseling bagi menyelia keberkesanan perkhidmatannya dan peranannya mengikut SPI. • Dapat membezakan antara Kaunselor Profesional dan Guru Bimbingan

PERANAN GURU BESAR
• Menyediakan kepemimpinan untuk program B & K. • Menyediakan personel kepada Jawatankuasa B & K. • Menyediakan sokongan dan galakan pentadbir. • Mengambil bahagian secara aktif dalam menentu dan menjelaskan tugas dan peranan B & K. • Memberi masa yang cukup, tempat, kemudahan dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan program.

• Berunding dengan jawatankuasa B & K tentang pengelolaan, pengawalan dan penilaian program. • Memastikan perkhidmatan B & K dilaksanakan dan dinilai. • Membantu mengenal pasti keperluan B & K di sekolah dan mencadangkan kewujudan unit kaunseling atau intervensi kaunseling yang beretika. • Membina perhubungan tugas yang menyokong dan bekerjasama dengan pentadbir, guru-guru dan pakar.

• Membantu dalam pembinaan perancangan dan struktur bimbingan yang komprehensif, termasuk program guru-penasihat yang boleh dilaksanakan dalam jadual sekolah. • Menyampaikan falsafah dan struktur program kepada ibu bapa dan masyarakat umum. • Berunding dengan jawatankuasa bimbingan tentang isu yang istimewa, kebimbangan, atau masalah yang terdapat di kalangan pelajar dan personel sekolah.

PENASIHAT

“Orang yang memberi tunjuk ajar”

PEMBIMBING

“Orang yang memandu dan memimpin”

BIMBINGAN
Bimbingan ialah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat-matlamat jangka pendek dan panjang, merancang cara-cara bertindak dan memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang dirasakan perlu oleh individu itu. Alice Crow (1964)

KAUNSELING
“Proses teratur yang melibatkan perbincangan yang rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang”

KAUNSELING
“…. counseling, like kissing, is so intrinsically interesting and satisfying that few bother to critically examine it.” “….kaunseling, umpama suatu kucupan yang memberikan kepuasan dan kesan dalaman, walau bagaimanapun tidak ramai yang mengamatinya secara kritikal.” Thoresen, 1969

ORGANISASI
Kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian atau orang dalam sesuatu pertubuhan atau kumpulan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan bersama.

STRUKTUR ORGANISASI
TERDAPAT 6 ELEMEN UTAMA PERLU DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUS SEMASA MEREKABENTUK STRUKTUR ORGANISASI UNIT KAUNSELING

ENAM ELEMEN TERSEBUT
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengkhususan kerja. Pembentukan jabatan. Rantaian arahan. Jarak kawalan kuasa. Pemusatan dan pengagihan kuasa. Formalisasi.

PENGKHUSUSAN KERJA

Pembahagian GBKSM untuk merujuk kepada darjah pembahagian tugas organisasi kepada kerja-kerja berasingan.

PEMBENTUKAN JABATAN

Dasar yang membahagikan kerja mengikut kumpulan dipanggil pembentukan jabatan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM
SPI 19 Ogos 2002 PEMBERITAHU PELANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH/ BUKAN SISWAZAH …14 SENARAI TUGAS GBKSM

RANTAIAN ARAHAN

Satu hubungan yang tidak terputus daripada kekuasaan pihak atasan terhadap GBKSM mereka. Ia juga menjelaskan siapa melaporkan kepada siapa.

SURAT PEKELILING IKHTISAS GBKSM
SPI Bil 3/1996 (11 Julai 1996) PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH Pengetua/Guru Besar Pen. Kanan Akademik Kaunselor Pen. Kanan HEM

JARAK KAWALAN KUASA

Berapakah bilangan pekerja yang membolehkan seseorang pengurus mengarah dengan berkesan dan cekap. (1:500)

PEMUSATAN DAN PENGAGIHAN KUASA
Merujuk kepada darjah di mana segala keputusan organisasi berpusat di suatu titik di dalam organisasi. Konsep ini meliputi kekuasaan rasmi sahaja. Jika keputusan organisasi dibuat tanpa mengambil kira pendapat pekerja peringkat rendah, organisasi tersebut mengamalkan pemusatan kuasa. Jika sebaliknya semakin banyaklah pengagihan kuasa yang berlaku.

FORMALISASI
Sejauh mana sesuatu tugas mengikut piawaian. Dalam organisasi yang mengamalkan formalisasi, terdapat huraian kerja yang terperinci, banyak peraturan organisasi dan prosedur kerja yang banyak dinyatakan dengan jelas sekali.

REALITI RAKYAT MALAYSIA (Membina matlamat yang selari)
• • • • • • Penduduk berbilang kaum Latar belakang masyarakat Aspek budayanya Sistem kepercayaan Latar belakang ekonomi Sistem politik

PERKEMBANGAN TERKINI SEMAKIN MENCABAR
• Ibubapa/penjaga celik huruf • Peluang dan ruang banyak • Pembangunan Industri (ICT,VCD,INTERNET) • Program dan aktiviti semakin banyak • Masyarakat Perihatin

REALITI GBKSM

• MEMAHAMI KONSEP • MEMBINA IMEJ • MEMBINA HUBUNGAN

SEBAB-SEBAB KAUNSELOR TIDAK DAPAT MAKLUMAT PERMASALAHAN PELAJAR
• Kaunselor di anggap tidak cekap • Aduan tidak dibuat kerana urusan peribadi • Mengambil tindakan sendiri di luar peraturan/undang-undang.

• Takut, malu, atau tidak rela untuk menghadapi risiko. • Takut disoal siasat dengan begitu teruk • Menjaga nama baik • Takut terguguat kebolehan • Masalah tidak pasti

PERSONALITI GURU (SAE)
• SOSIAL • ARTISTIK • ENTERPRISING

PERKEMBANGAN TERKINI
• • • • • • • • • Pencegahan dadah Pencegahan rasuah Sekolah selamat Patriotik pelajar Akta, peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas Masalah sosial Integrasi Pembangunan Insan Media

PEKELILING-PEKELILING BERKAIATAN
• Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia • Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam • Akta Pendidikan

PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN
• • • • Pekeliling dari mula hingga sekarang Pekeliling Ko-kurikulum Pekeliling Disiplin Pekeliling Bimbingan & Kaunseling

PERHUBUNGAN
• • • • • • • • Balai polis ADK Daerah Kebajikan Masyarakat IPTA/IPTS Kementerian (Bahagian berkaitan) Jabatan (JPN Negeri) PPD dll

RASIONAL KEDUDUKAN KAUNSELOR
Bukan sahaja menerima arahan pengetua tetapi bekerjasama dengan PK 1 dan PK HEM mahupun Penyelia Petang

RASIONAL MENGAPA GBKSM TIDAK DIBENARKAN MENGAJAR

SENARAI TUGAS
(BIMBINGAN & KAUNSELING 18 MAC 1996) 1. Menyelia rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan pelajar, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas pelajar. 3. Merancang, mengawalselia dan mengemaskinikan rekod dan inventori pelajar.

Sambungan

4. Mengumpul, menyelia, dan menyebar maklumat Bim. & Kaun. kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 5. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bim. & Kaun. kelompok dan tunjuk ajar yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 6. Merancang, melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara profesional.

Sambungan 7. Merancang, melaksana dan mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 8. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti UPSR 9. Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok dan alkohol. 10. Merancang, menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi dalam dan luar negara.

Sambungan 11. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung Bim. & Kaun. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. 12. Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

Sambungan 13. Membuat penilaian aktiviti, modul, model, instrumen, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bim. & Kaunseling Sekolah. 14. Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bim. & Kaun. Sekolah. 15. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bim. & Kaun.

Sambungan 16. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan Bim. & Kaun. di sekolah. 17. Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukannya. 18. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Sambungan 19. Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 20. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah. 21. Menjadi penyelaras dalam program mentormantee sekolah. 22. Menjadi penyelaras dalam programprogram pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus ketatanegaraan dan sebagainya.

SENARAI TUGAS
(BIMBINGAN & KAUNSELING 19 OGOS 2002)

1. Meneliti, mengkaji dan mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah berasaskan kepada pendekatan perkembangan, pencegahan, pemulihan dan krisis dalam bidang akademik, kerjaya, psikososial & kesejahteraan mental, keibubapaan dan masalah murid.

Apa yang hendak diteliti ? Bagaimana mengkajinya ? Cara untuk mengenalpasti ?

Melalui soal-selidik ? Melalui pemerhatian ? Melalui perbincangan ? Melalui kajian pembacaan ? Melalui sumbangsaran ? Melalui kajian rambang ?

Maklumat daripada pelajar. Maklumat daripada guru-guru. Maklumat daripada ibu bapa. Maklumat daripada masyarakat setempat dan lain-lain.

PENDEKATAN UMUM BIMBINGAN & KAUNSELING
• KRISIS • PEMULIHAN • PENCEGAHAN • PERKEMBANGAN

PENDEKATAN KRISIS
Tiap individu mempunyai masalah. Bimbingan apabila seseorang itu menemui keadaan yang menggugat kebajikan diri atau kebajikan orang lain atau apabila sesuatu keputusan segera harus diambil, intervensi krisis boleh digunakan.

Misalnya; Seorang guru dan seorang pelajar sedang bertegang leher. Seorang pelajar lelaki datang ke sekolah dan tiba-tiba ia menangis kerana terharu memikirkan penceraian ibu bapanya.

PENDEKATAN PEMULIHAN
Memberi fokus kepada kekurangan yang telah dikenal pasti. Penyelesaian dicadangkan atau dilaksanakan dengan harapan agar individu berupaya memajukan diri dan mengelakkan situasi krisis.

Misalnya; Sesetengah pelajar, atas sebabsebab yang berbeza, tidak belajar beberapa kemahiran asas tatkala mereka belajar di sekolah. Maka melalui ujian pelajar dan intervensi bimbingan dan kaunseling khas. Pelajar ini boleh mengambil bahagian dalam kelompok supaya kemahiran-kemahiran tertentu boleh di bincang dan dipraktikan.

PENDEKATAN PENCEGAHAN
Mencuba meramalkan masalah dan menghalangnya daripada berlaku. Pendekatan ini perlu merangka senarai perkaraperkara untuk dicegah atau dielakkan.

PERKARA YANG CUBA DIHALANG
• • • • • • • Seks rambang Mengandung tanpa nikah Menyalah guna dadah Ponteng terlalu kerap Tabiat belajar yang buruk Kerosakan akhlak juvana Menghisap rokok

• • • • • • • •

Makan berlebihan Malas Tidak cermat memandu Salah guna hak harta benda Tidak bekerja HIV/AIDS Tingkahlaku lucah Disiplin

PENDEKATAN PERKEMBANGAN
Percubaan untuk mengenal pasti kemahiran tertentu dan pengalaman yang diperlukan oleh tiap individu sebagai sebahagian daripada kehidupan dalam mencapai kejayaan.

Individu yang gagal belajar tentang tugas perkembangan dalam satu peringkat hidupnya, berkemungkinan mengalami kesukaran dalam tugas yang akan datang, penolakan dan tidak disetujui oleh masyarakat, dan menjadi kecewa dan gusar.

PERINGKAT/TUGAS PERKEMBANGAN
• • • • • • Bayi dan awal kanak-kanak (0-5 tahun) Pertengahan kanak-kanak (6-11 tahun) Remaja (12-18 tahun) Awal dewasa (19-30 tahun) Pertengahan umur Kematangan lanjut

KESAN DARIPADA PERINGKAT PERKEMBANGAN YANG TIDAK TERCAPAI
• • • • • Tidak percaya Keraguan dan malu Rasa bersalah Rendah diri Kekeliruan

• Mengasing diri • Tidak berkembang • Putus asa

PROSES PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
PRAKONVENSIONAL: Berasaskan kepada menemui keperluan peribadi. Peringkat 1: Hukuman dan kepatuhan “Saya akan buat supaya saya tidak dihukum.”

Peringkat 2: Instrumental-relativis “Saya akan buat, jika anda buat sesuatu untuk saya.”

KONVENSIONAL:
Berasaskan menemui keperluan norma kelompok Peringkat 3: Orientasi budak lelaki atau perempuan baik. “Saya akan buat untuk menyukakan hati anda.” Peringkat 4: Undang-undang dan peraturan. “Saya akan lakukan itu sebab itu tugas saya.”

PASCAKONVENSIONAL:
Berasaskan prinsip moral. Peringkat 5: Kontrak - sosial. “Saya akan lakukan kerana ini yang paling baik untuk ramai.” Peringkat 6: Etika sejagat. “Saya akan lakukan kerana kata hati saya mengatakan saya betul.”

PERINGKAT YANG HENDAK DIBIMBING
• 7 TAHUN PERTAMA Kasih Sayang • 7 TAHUN KEDUA Pembentukan • 7 TAHUN KETIGA Bersahabat

KEPERLUAN KASIH SAYANG
• • • • • • • Memberi perhatian Luangkan masa untuknya Berikan peluang kepadanya Berikan dorongan Berikan tanggungjawab Berikan hak dirinya Berikan pujian

Sambungan

• Berikan pemahaman • Berikan keyakinan • Berikan segala yang diperlukan

CARA/MASA PEMBENTUKAN
• • • • • • Memberi ganjaran kepada mereka Boleh menghukumnya Melaksanakan kedua-dua kaedah Merasai apa yang mereka rasakan Tentukan had kebebasan haknya Tanggapan mereka kita pakar atau berkemahiran • Bertingkahlaku dan bertindak secara “consistent”

PERSAHABATAN
(Maksud Persahabatan)

“Untuk sama-sama memperhalus tujuan hidup, memperdekatkan di antara satu jiwa dengan jiwa yang lain yang telah terdapat kecocokan di dalam satu perkara, sehingga dapat didamaikan di dalam perkara yang belum cocok”

CIRI-CIRI REMAJA
(UNTUK BERSAHABAT)
• • • • • • • Terlalu egoistik Bekorban dan memberi kesetiaan Cepat jatuh cinta dan cepat putus cinta Memperhambakan diri kepada pemimpin Memberontak menentang pihak berkuasa Mementingkan diri sendiri Emosi berubah-rubah

AKADEMIK
(Krisis,pemulihan,pencegahan & perkembangan) • Pemilihan Mata Pelajaran - Mata Pelajaran Teras - Pemilihan Mata Pelajaran Elektif - Pemilihan Mata Pelajaran mengikut minat kerjaya.

• Kemahiran Belajar - Kemahiran membaca - Kemahiran mencatat/mengambil nota - Kemahiran pengurusan masa - Kemahiran pengurusan diri - Kemahiran mendengar - Kemahiran mengingat - Kemahiran mengulangkaji - Kemahiran menjawab soalan peperiksaan - Kemahiran menghadapi peperiksaan - Kemahiran berfikir

• Penempatan - Penempatan selepas UPSR - Penempatan selepas PMR - Penempatan selepas SPM - Penempatan selepas STPM - Penempatan selepas Sijil Politeknik - Penempatan selepasa Matrikulasi - Penempatan selepas Diploma/Ijazah dan seterusnya. - Penempatan ke alam pekerjaan

KERJAYA
(Krisis, pemulihan, pencegahan & perkembangan)

• Ujian-ujian Psikologi - Mengenalpasti minat - Mengenalpasti personaliti - Mengenalpasti nilai

• Pendidikan Perkembangan Kerjaya - Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya. - Kesepadanan pemilihan mata pelajaran, minat personaliti dan nilai dengan kerjaya. - Perkembangan Pasaran Kerjaya di dalam dan luar negara. - Matlamat mengenai bekerja secara bersendirian, kerajaan dan korporat. - Peluang pendidikan dan latihan kerjaya. - Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya.

PSIKOSOSIAL & KESIHATAN MENTAL
(Krisis, pemulihan, pencegahan & perkembangan) • Pembentukan Sahsiah - Mengenal sahsiah diri - Membentuk sahsiah cemerlang - Penerimaan kendiri

• Kemahiran Psikososial - Kemahiran komunikasi - Membentuk sifat tegas diri/asertif - Pengurusan tekanan - Membentuk rohani - Kemahiran pengawalan diri - Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal - Kefahaman norma dan nilai masyarakat

• Kemahiran Sosial - Kemahiran menyesuaikan diri. - Kemahiran penampilan diri. - Kemahiran mengendalikan tekanan. Perasaan Kewangan Keluarga Rakan Sebaya Pembelajaran - Kemahiran melingdungi diri.

KEIBUBAPAAN
(Krisis, pemulihan, pencegahan & perkembangan)

• Komunikasi. • Perkembangan individu • Isu-isu Kekeluargaan - Kepimpinan - Perkembangan Remaja masa kini dan akan datang - Kerukunan dan kesejahteraan keluarga

KAEDAH
• • • • • • • • Ceramah Seminar Forum Bengkel Hari Keluarga Home Visit Kaunseling Keluarga Khidmat Konsultasi

FASA PERANCANGAN PROGRAM PELAJAR
• • • • • Kenal diri Motivasi Kemahiran belajar Teknik Menjawab Resume

MASALAH MURID/PELAJAR
(Krisis, pemulihan, pencegahan & perkembangan)
• • • • • • Kemahiran Komunikasi Kemahiran Penyelesaian Masalah Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Kemahiran Sosial Kemahiran Pemilihan Aktiviti Keutamaan

1. Merancang, melaksana, dan menyediakan rancangan tahunan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. - Membuat program tahunan dan bersesuaian dengan takwin sekolah. - Lengkap dengan aktiviti, sasaran dan objektif yang hendak dicapai. - Program perlu lengkap dengan kertas kerja, pengurus kursus/program dan aktiviti yang berlaku tiap program. - Penilaian kursus/program.

1. Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid. i. Buku Rekod Kaunselor ii.Maklumat/Latar belakang tiap pelajar. iii. Maklumat dari ujian-ujian psikologi. iv. Maklumat pencapaian akademik

1. Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat serta resos Bimbingan dan Kaunseling dalam bidang akademik, kerjaya, psikososial & kesejahteraan mental, keibubapaan dan kemahiran mengatasi masalah kepada murid melalui sebarang media yang sesuai bertujuan untuk meningkatkan potensi murid secara optimum. i. Bahan bercetak mengenai Bim. & Kaunseling (Kerjaya) ii. Papan kenyataan untuk B & K iii. Pamplet dan ucapan di tapak perhimpunan iv. Edaran mingguan/bulanan v. Dapatkan bahan dari agensi yang berkaitan.

5. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling Individu secara profesional dan beretika. - Kad Rekod Kaunseling - Borang Temujanji Kaunseling Individu - Surat Kebenaran Keluar Kelas - Laporan sesi kaunseling individu - Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua)

6. Memberi perkhidmatan bimbingan/kaunseling kelompok secara profesional dan beretika. - Kad Rekod Kaunseling - Borang Temujanji kaunseling kelompok - Surat Kebenaran Keluar Kelas - Laporan sesi kaunseling kelompok - Buku rekod pertemuan (di semak oleh Pengetua)

SISTEM REKOD SESI KAUNSELING
• • • • • • • • • • Borang tinjauan keperluan khidmat kaunseling. Borang temujanji kaunseling individu. Borang rujukan khidmat kaunseling. Borang sesi kaunseling kelompok. Borang sesi kaunseling individu. Kad Rekod Kaunseling. Rekod sesi kaunseling individu. Rekod sesi kaunseling kelompok. Borang pengakuan pelajar. Laporan sesi kaunseling (Jika diambil tindakan).

1. Memberi khidmat bimbingan/kaunseling krisis kepada murid dan individu-individu yang berkaitan dengan kes. - Borang untuk di isi oleh guru-guru - Rujukan Pengetua - Rujukan PK HEM - Rujukan PK Akademik - Klien yang dikenalpasti oleh Guru B&K

1. Merancang, menyediakan dan mengurus pendidikan perkembangan kerjaya. i. Ujian-ujian psikologi yang berkaitan. ii. Maklumat Biasiswa/Pinjaman. iii. Maklumat IPTA/IPTS/Luar Negara. iv. Siri Pendidikan Kerjaya Jilid 1-6. v. Kit Maklumat Kerjaya (40). vi. Pita Kerjaya Sains & Teknologi. vii. Pita Bimbingan Kerjaya ANSARA. viii. Pita ke Abad 21 Sains & Teknologi. ix. Lawatan kerjaya x. Pameran Kerjaya/Hari Kerjaya. xi. Buku Skrap Kerjaya

 Merancang, melaksana, mengawalselia program dan aktiviti bimbingan murid termasuk program pendidikan pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol, bimbingan/kaunseling HIV/AIDs dan disiplin murid. i. Pendidikan pencegahan dadah dalam KBSM. ii. Kenali dan perangi dadah. iii. Tatacara tindakan ke atas kes-kes penggunaan dadah di kalangan pelajar. iv. Maklumat ADK, PEMADAM, PPD/JPN, PENGASIH/NGO v. Pameran/Ceramah

10. Merancang, melaksana, mengawalselia program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan, berhubung bidang-bidang di bawah perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. - Guru-guru - Ibu bapa - Masyarakat sekitar - Badan-badan berkanun

Sambungan 11. Merancang, melaksana, mengawalselia program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid. 12. Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling, Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib; Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa Penempatan (Kemasukan) murid di sekolah.

Sambungan

13. Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling di sekolah dan mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.

Senarai Tugas

12 Kerja-kerja Bimbingan 2 Kerja-kerja Kaunseling

SENARAI SEMAK KEPERLUAN PERKHIDMATAN
• • • • • • • • • Maklumat Kaunselor Buku Rekod Kaunselor Sistem Fail/Rekod Borang/Buku Rekod Buku Panduan/Rujukan Pendidikan Kerjaya/Ujian Psikologi Penglibatan/Kepakaran Kelengkapan Bilik Kaunseling Perbelanjaan (Kewangan)

MASA BERTUGAS DICADANGKAN 8 - 4 500 PELAJAR – SEORANG GBKSM

Questions? Thank you!
MOHD DAWI ITHNIN
JABATAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN KAUNSELING