Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo luat dan su 2005

Bo luat dan su 2005

Ratings:
(0)
|Views: 45|Likes:
Published by Van Dang
Bo luat dan su Viet Nam 2005
Bo luat dan su Viet Nam 2005

More info:

Published by: Van Dang on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
B
LUT
DÂN S
C
A QUC HI NƯC CNG HO
À XÃ H
I CHNGHĨA VIT NAM
S
33/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
n cứ v
ào Hi
ến pháp nưc Cng ho
à xã h
i chnghĩa Việt Nam năm 1992 đ 
ã 
đưc
s
a đổi, bsung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ng
ày 25 tháng 12 n
ăm 2001 của Quốc
h
i khoá X, khọp thứ 10;
 B
lut này quy định vn s.
PH
N THNHT
NH
NG QUY ĐNH
CHUNG
CHƯƠNG I
NHI
M VV
À HI
U LC
C
A
B
LUT DÂN SĐiu 1.
Nhi
m vv
à ph
m vi điều chỉnh của Blut dân sự
B
lut dân sự quy định địa vị ph
áp lý, chu
n mc pp lý cho ch ng xử của cá
nhân, pháp nhân, ch
thkhác; quyn, nga vcủa các chthvề nhân thân v
à tài s
n
trong các quan h
dân sự, hôn nhân và gia đ
 ình, kinh doanh, th
ương mại, lao đng (sau đây
g
i chung l
à quan h
dân sự).
B
lut dân scó nhim vbảo vquyền, li ích hợp pp ca cá nn, tổ chức, lợi
ích c
a Nhà c, li ích ng cộng; bảo đảm sự b
 ình
đẳng v
à an toàn pháp lý trong quanh
n s, góp phn to điều kiện đáp ng nhu cu vt chất v
à tinh th
n ca nn dân,
thúc
đẩy sự phát triển kinh tế
- xã h
i.
Điu 2.
Hi
u lc ca Blut dân s
1. B
lut dân sự đưc áp dng đi vi quan hdân sự đưc xác lp tng
ày B
lut
này có hi
u lc, trtrưng hp đưc Blut n
ày ho
c nghị quyết ca Quốc hi có quyđịnh khá
c.2. B
lut dân sự đưc áp dng tr
ên lãnh th
nưc Cng ho
à xã h
i chủ nga Việt
Nam.3. B
lut dân sđưc áp dng đi vi quan hdân sự có yếu tc ngo
ài, tr
trưng hp điuưc quc tế m
à C
ng ho
à xã h
i chủ nga Vit Nam l
à thành viên có quy
định khác.
Điu 3.
Áp d
ng tập qn, quy định tương tự của pp luậtTrong trưng hp pháp luật không quy định v
à các bên không có tho
thuận th
 ì có th
áp d
ng tp quán; nếu không có tp quán th
 ì áp d
ng quy định tương tca pp luật. Tập
quán và quy
định ơng tự của pp luật kng đưc ti vi những nguy
ên t
c quy định
trong B
lut n
ày.
 
2
CHƯƠ
NG IINH
NG NGUY
ÊN T
C CƠ BNĐiu 4.
Nguyên t
c tdo, tnguyn cam kết, thoả thuận
Quy
n tự do cam kết, thothuận trong việc xác lập quyền, nghĩa v
dân s
đưc pháp
lu
t bảo đảm, nếu cam kết, thoả thuận đó kng vi phm điều cm ca pp luật, khôngtrái đạo đc x
ã h
i.
Trong quan h
n s, các b
ên hoàn toàn t
nguyn, không bên o đưc áp đt, cấmđoán, cưng ép, đe doạ, nn cn b
ên nào.Cam k
ết,
tho
thuận hp pp có hiệu lc bt buc thực hiện đi vi các b
ên và ph
iđưc cá nhân, pháp nn, chủ thkhác n trng.
Điu 5.
Nguyên t
c b
 ình
đẳng
Trong quan h
n s, các n đu b
 ình
đẳng, kng đưc ly lý do kc biệt vn
t
c, gii tính, th
ành ph
n x
ã h
i, ho
àn c
nh kinh tế, tín ngưng, tôn giáo, tr
 ình
độ n hoá,
ngh
nghip đđối xkhông b
 ình
đẳng với nhau.
Điu 6.
Nguyên t
c thin c, trung thực
Trong quan h
n s, các b
ên ph
i thin c, trung thực trong vic xác lập, thc hiện
quy
n, nga vn s, kng n nào đưc la di b
ên nào.
Điu 7.
Nguyên t
c chịu trách nhim dân s
Các bên ph
i nghi
êm ch
ỉnh thực hiện nghĩa vụ n sự của m
 ình t
chịu tch
nhi
m vvic kng thc hiện hoặc thực hiện kng đúng nghĩa vụ, nếu k
ng t
nguyn
th
c hin th
 ì có th
bị ng chế thc hiện theo quy định của pp luật.
Điu 8.
Nguyên t
c tôn trng đạo đc, truyn thống tốt đp
Vi
c xác lập, thc hin quyn, nga vn sphi bo đm gig
 ìn b
n sc dân tộc,
tôn tr
ng v
à phát huy phong t
c, tập qn, truyn thống tốt đp, t
 ình
đoàn kết, ơng thân,tương ái, mi ngưi v
 ì c
ng đồng, cộng đồng v
 ì m
i ngưi v
à các giá tr
ị đo đc cao đẹp
c
a các n tc c
ùng sinh s
ng trên đt nưc Vit Nam.Đng b
ào các dân t
c thiu sđưc to điu
ki
n thun li trong quan hệ n sđể
t
ng c ng cao đời sống vật cht v
à tinh th
n ca m
 ình.Vi
c giúp đngưi gi
à, tr
em, ngưi t
àn t
t trong vic thực hiện quyn, nghĩa vụ
dân s
đưc khuyến khích.
 
3
Điu 9.
Nguyên t
c tôn trng, bo vquyền dân
s
1. T
t cc quyền dân scủa cá nn, pháp nhân, chủ thkhác đưc tôn trng v
à
đưc pháp lut bo v.
2. Khi quy
n dân sự của mt chủ thbị m phạm th
 ì ch
thđó quyền tự bảo vệtheo quy định của Blut n
ày ho
c y
êu c
u cơ quan, tchc có
th
m quyền:
a) Công nh
n quyền n sự ca m
 ình;b) Bu
c chm dt h
ành vi vi ph
m;
c) Bu
c xin li, ci chính công khai;
d) Bu
c thực hiện nghĩa vụ dân sự;đ) Buc bi thưng thiệt hại.
Điều 10.
Nguyên t
c tôn trng lợi ích của Nc, li ích công cn
g, quy
n, li
ích h
p pháp ca ni khác
Vi
c xác lập, thc hiện quyn, nga vn skhông đưc xâm phm đến li ích củaNhà nưc, lợi ích ng cộng, quyn, lợi ích hợp pp ca ni kc.
Điều 11.
Nguyên t
c tn thủ pháp lut
Vi
c xác lập, thc h
i
n quyn, nghĩa vụ n sphi tn theo quy định ca Blutnày và quy định khác của pháp luật.
Điều 12.
Nguyên t
c ho
à gi
i
Trong quan h
n s, việc ho
à gi
i giữa các b
ên phù h
p vi quy định của pp luậtđưc khuyến khích.Không ai đưc d
ùng v
ũ
l
c hoc đe da d
ùng v
ũ lực khi tham gia quan hn s,
gi
i quyết các tranh chấp dân sự.
Điều 13.
n cc lp quyn, nghĩa vn sự
Quy
n, nga vn sđưc xác lp tc căn csau đây:
1. Giao d
ịch n shợp pp;
2. Quy
ết định ca To
à án,
quan nhà nưc có thẩm quyn kc;
3. S
kiện pháp lý do pháp luật quy định;
4. Sáng t
o giá trị tinh thn đối ng thuộc quyền sở hữu ttu;
5. Chi
ếm hu t
ài s
n có căn cứ pháp lut;
6. Gây thi
t hi do h
ành vi trái pháp lu
t;
7. Th
c hiện công việc kng uỷ quyền;
8. Chi
ếm hu, sdng t
ài s
n, đưc li vt
ài s
n không có căn cpháp luật;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->