Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHDT QLMVT

NHDT QLMVT

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Hiệp Lê

More info:

Published by: Hiệp Lê on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
1
 NGÂN HÀNG
ĐỀ
THI H
T H
C PH
N
H
C PH
N: QU
N LÝ M
NG VI
N THÔNG(45 ti
ế
t – 3 tín ch
)
LO
I 1
Đ
I
M:
Câu 1N
hi
m v
c
a h
th
ng qu
n lý m
ng là gì?
Câu 2
Theo quan
đ
i
m chung, có m
y mi
n qu
n lý?
Đ
ó là nh
ng mi
n nào?
Câu 3
Phân bi
t khái ni
m h
th
ng qu
n lý trong b
ă
ng và ngoài b
ă
ng. Cho ví d
.
Câu 4
QA là gì? Trình b
y các c
u hình khác nhau c
a thành ph
n
đ
áp
ng QA.
Câu 5
SMI là gì? Trình b
y 5 tr 
ườ 
ng
để
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a các lo
i
đố
i t
ượ 
ng trong SMI.
Câu 6
Trình b
y c
ơ 
ch
ế
liên l
c gi
a manager và agent trong SNMP.
Câu 7
Trình b
y các
đặ
c
đ
i
m m
ớ 
i c
a SNMPv3 so v
ớ 
i SNMPv2.
Câu 8
T
ớ 
i th
ờ 
i
đ
i
m hi
n nay, SNMP có m
y phiên b
n,
đ
ó là nh
ng phiên b
n nào? Gi
ớ 
ithi
u chung v
nh
ng phiên b
n
đ
ó.
LO
I 2
Đ
I
M:
Câu 1
Trình b
y khái ni
m v
h
th
ng qu
n lý m
ng.
Câu 2
Trình b
y mô hình truy
n thông manager- agent và các có ch
ế
truy
n thông trong môhình này.
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
 Km10
 Đườ 
ng Nguy
ễ 
n Trãi, Hà
 Đ
ông-Hà TâyTel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 
 
Website:http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail:dhtx@e-ptit.edu.vn 
 
2
Câu 3
Th
ế
nào g
i là mô hình qu
n lý h
th
ng m
ở 
?
Câu 4
Trình b
y khái ni
m v
m
ng qu
n lý TMN và m
t s
ví d
v
các m
ng, các d
ch v
 vi
n thông và m
t s
thi
ế
t b
chính có th
 
đượ 
c qu
n lý b
ở 
i TMN.
Câu 5
Trình b
y ch
c n
ă
ng qu
n lý s
c
và v
l
ư
u
đồ
giám sát m
ng c
a ch
c n
ă
ng qu
nlý s
c
trong TMN.
Câu 6
SNMP là gì? Trình b
y các
đặ
c tính c
a SNMP.
Câu 7
V
trí c
a SNMP trong mô hình TCP/IP.
Câu 8
MIB là gì? Trình b
y c
u trúc c
a MIB.
LO
I 3
Đ
I
M
Câu 1
Trình b
y ki
ế
n trúc ch
c n
ă
ng c
a TMN.
Câu 2
Trình b
y m
i quan h
gi
a kh
i v
t lý và kh
i ch
c n
ă
ng trong TMN.
Câu 3
Phân bi
t khái ni
m
đ
i
m tham chi
ế
u và giao di
n trong TMN.
Câu 4
Trình b
y các chéc n
ă
ng qu
n lý trong TMN.
Câu 5
Trình b
y các nhóm
đố
i t
ượ 
ng trong MIB II.
Câu 6
Các thành ph
n c
a SNMP và m
i quan h
gi
a các thành ph
n
đ
ó.
Câu 7
Trình b
y c
u trúc d
ng b
n tin SNMPv2.
Câu 8
Trình b
y nguyên t
c nh
n và g
i m
t b
n tin SNMP.
LO
I 4
Đ
I
M

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->