Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nr 9 (580) 2 Marca 2008 Cena

Nr 9 (580) 2 Marca 2008 Cena

Ratings:
(0)
|Views: 444|Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
   I   N   D   E   K   S   3   3   7   3   7   4   I   S   S   N    0   8   6   7  -   4   5   2   3
FORUM:
Podzielona jedność
str. 11
w w w . z o l n i e r z - p o l s k i . p l 
TYGODNIK
LOTNISKOWCE:
 100 TYSIĘCY TON DYPLOMACJI
str. 54
OBRONA TERYTORIALNA:
Partyzantka w partyzantce
str. 28
PODOFICEROWIE:
Zdobyć kolejny szczyt
str. 22
CENA 4,70 ZŁ
(W TYM 7% VAT)
NR
9
(580) 2 MARCA 2008
DOKĄDLECI PILOT?
 
 L O T N I C T  W O
 
2
 
Polska
Zbrojna
nr 9/2008
 AAAAAAA
 AAAAAAAA
 
NUMERZE
 
NASZYM OKIEM
Dyrektor Redakcji Wojskowej
Redaktor naczelnyArtur Bartkiewicz, tel.: (0-22) 684 53 65,684 56 85, faks: 684 55 03; CA MON 845365, 845 685, faks: 845 503;sekretariat@redakcjawojskowa.plAl. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Zastępca dyrektora Redakcji Wojskowej
sekretarz redakcji „Polski Zbrojnej”:Wojciech Kiss-Orski, tel.: (0-22) 684 02 22,CA MON 840 222;wko@redakcjawojskowa.pl
Redaktorzy prowadzący:
ppłk Artur Goławski , tel.: (0-22) 684 52 30,CA MON 845 230; Aneta Wiśniewska,(0-22) 684 52 13, CA MON 845213;polska-zbrojna@redakcjawojskowa.pl
Publicyści: Warszawa:
Norbert Bączyk,
 
Piotr Bernabiuk, tel.: (0-22) 684 52 29, CA MON845 229; Jakub Czermiński, AnnaDąbrowska, tel.: (0-22) 684 52 44,CA MON 845 244; Paulina Glińska,tel.: (0-22) 684 52 29, CA MON 845 229;Sylwia Guzowska, tel.: (0-22) 684 02 32,CA MON 840 232; kpt. Grzegorz Predel,tel.: (0-22) 684 08 68, CA MON 840 868;Roman Przeciszewski, tel.: (0-22) 684 5244, CA MON 845 244; Tadeusz Wróbel,tel.: (0-22) 684 52 44, CA MON 845 244;
Bydgoszcz:
Krzysztof Wilewski,tel. (0-52) 378 25 90, CA MON 415 200;
Gdynia:
Tomasz Gos, kmdr ppor. MariuszKonarski, tel.: (0-58) 626 62 07, CA MON266 207; Krzysztof Wygnał, tel.: (0-58)626 24 13, CA MON 262 413;
Kraków:
Magdalena Kowalska-Sendek, JacekSzustakowski, tel.: (0-12) 613 17 80,CA MON 131 780;
Poznań:
Piotr Laskowski,CA MON 572 446, mjr Tomasz Szulejko,tel.: (0-61) 857 23 59, CA MON 572 359;
 Wrocław: 
Bogusław Politowski,tel.: (0-71) 765 38 53, CA MON 653 853;
Fotoreporter:
 Jarosław Wiśniewski,tel.: (0-22) 684 52 29, CA MON 845 229;
Współpracownicy: 
Andrzej Jonas, Robert Czulda,Krzysztof Głowacki, Marcin Kaczmarski,Włodzimierz Kaleta, Damian Markowski, Jarosław Witkowski, Henryk Suchar 
Dział graficzny: 
tel.: (0-22) 684 51 70, CA MON 845 170;Marcin Dmowski (kierownik), MonikaKlekociuk, Paweł Kępka, Andrzej Witkowski
Opracowanie stylistyczne:
 tel.: (0-22) 684 03 55, CA MON 840 355;Renata Gromska (kierownik),Katarzyna Kocoń, Małgorzata Mielcarz,Aleksandra Ogłoza, Katarzyna Pietraszek, Joanna Rochowicz
Biuro Reklamy i Marketingu: 
Adam Niemczak (kierownik) ,tel. (0-22) 684 53 87, 684 51 80,684 55 03, faks: (0-22), CA MON 845 387; Joanna Brodowska, tel.: (0-22 ) 684 51 80;reklama@redakcjawojskowa.pl
w w w . p o l s k a - z b r o j n a . p l 
TYGODNIK
Egzemplarze czasopism dostępne w wewnętrznym kolportażu wojskowym są bezpłatne
DOKĄD LECI PILOT?
W najbliższych latach w SiłachPowietrznych planowanesą wielkie zmiany. Decyzjao profesjonalizacji to wielkiewyzwanie, podobnie jakkonieczność zakupu nowegowyposażenia
STR. 4
SZESNASTA NA POLIGONIE
Żołnierze 16 Pomorskiej DywizjiZmechanizowanej z Elbląga w styczniu i lutymuczestniczyli w ,,zimowej szkole ognia”
STR. 32
 TEMAT NUMERU 
FABRYKA RATOWNIKÓW 
Gdy we wrześniu 2002 r.rozwiązywano Wojskową AkademięMedyczną, wydawało się, że Łódźna zawsze przestanie byćośrodkiem kształcenia kadrmedycznych dla sił zbrojnych. Stałosię jednak inaczej
STR. 26
WOJSKO
PODZIELONA JEDNOŚĆ
Kosowo zdecydowało się na rozwódz Serbią. Dwieście tysięcymieszkańców Belgradu wyszłona ulicę stolicy, by protestowaćprzeciwko temu, co nazywająkolejnym rozbiorem swojegokraju
STR. 11
FORUM
BEZPIECZEŃSTWO
PARTYZANTKA  W PARTYZANTCE
Chociaż pseudobrygady,niedysponujące większą siłą bojowąi militarnym znaczeniem,przeformowano wreszciew bataliony, to pytań i wątpliwościwcale nie ubyło. Przybyło za to...przełożonych
STR. 28
KULISY 
OT 
 
NIEPEWNOŚĆ
 
STR. 18
Gdyby w armii przeprowadzićranking obaw żołnierzy, którenękały ich najdotkliwiej w ostatniejdekadzie, na pierwszym miejscuznalazłoby się poczucieciągłego zagrożeniazwolnieniem ze służby
 
nr 9/2008
Polska
Zbrojna
 
3
Nakład: 20 000 egz.Prenumerata: 
RUCH SA, KOLPORTER SA, Garmond PRESS, GLM.Informacja: (0-22) 684 04 00
Kolportaż i reklamacje:
 Bellona SA – (0-22) 457 04 37,6879 041, CA MON 879 041
Druk: 
Drukarnia Perfekt, ul. Połczyńska 99, Warszawa
Numer zamknięto:
26.02 .2008 r.
Zdjęcie na okładce: 
USAF 
Projekt graficzny: 
Łukasz Kaugan , CaStudio Treść zamieszczanych materiałów nie zawszeodzwierciedla stanowisko redakcji. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.Zastrzega sobie prawo do skrótów.
S
iedemnastego lutego na politycznej mapie Europy pojawił się nowy kraj – zamieszkanew większości przez Albańczyków Kosowo zdecydowało o odłączeniu się od Serbii. Na Bałkanach znów zawrzało – na ulice Belgradu wyszło 200 tysięcy Serbów protestujących przeciwko oderwaniu się Kosowa od ich kraju. Najbardziej wojowniczy demonstranci zaata- kowali ambasadę USA, a na pograniczu serbsko-kosowskim cały czas dochodzi do starć.Serbowie zamieszkujący federację Bośni i Hercegowiny zagrozili, że jeśli dojdzie do po-wszechnego uznania niepodległości Kosowa – wówczas jednostronnie zadecydują o secesji z federacji bośniackiej. Nie wiadomo, jak zachowają się wtedy pozostałe dwie grupy zamiesz- kujące Bośnię i Hercegowinę – Chorwaci i Bośniacy. Powoli zapominamy, a na pewno chce- my zapomnieć o tym, że w latach 90. w tym rejonie Europy byliśmy świadkami tak okrutnejwojny, jakiej nie spodziewaliśmy się po Starym Kontynencie mającym straszliwe wspomnie- nia z dwóch konfliktów światowych. Teraz wszyscy z niepokojem patrzymy w stronę Bałka- nów i gorąco wierzymy, że taka sytuacja już się nie powtórzy.Obecna sytuacja jest o tyle trudna, że ciężko znaleźć salomonowe rozwiązanie. Nieuznanie Kosowa jest moralnie trudne – zwłaszcza dla kraju takiego jak Polska, przez długie lata wal- czącego o prawo do własnej państwowości, którego to prawa konsekwentnie odmawiali mu sąsiedzi. Z drugiej strony można zrozumieć frustrację Serbów, którzy całą sprawę postrzega- ją w kategoriach rozczłonkowywania ich państwa. W tej sprawie zderzają się dwie kwestie: prawo do samostanowienia narodów i prawo do zachowania integralności terytorialnej państw. Każda decyzja będzie przez jedną ze stron postrzegana jako krzywdząca. Dla nas wszystkich sprawa jest o tyle istotna, że polscy żołnierze stacjonują zarówno w Koso-wie, jak i w Bośni i Hercegowinie. Dotychczas obie te misje uważane były za względnie bez- pieczne – i wciąż wszyscy liczymy, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Wierzą w to również pol- scy przeciwlotnicy przygotowujący się do wyjazdu na kolejną zmianę misji w Kosowie. Wia- domość o secesji Kosowa nie wpłynęła na ich przygotowania, o czym można przeczytać w ar- tykule redaktora Jakuba Czermińskiego („Przeciwlotniczy debiut”). Na pewno jednak choć- by z tego względu będziemy się baczniej przyglądać Bałkanom. Kazus Kosowa przypomniał nam wszystkim o tym, że na kontynencie europejskim wciąż tlą się jeszcze niewygaszone konflikty o charakterze narodowym rodem z XIX w. I nie jest to problem wyłącznie środkowej czy wschodniej Europy. W Europie Zachodniej, która, mogło- by się wydawać, lekcję nacjonalizmów ma już raczej za sobą, tendencje separatystyczne poja-wiają się w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy czy Belgia(patrz artykuł: „Podzielona jedność”). Polska znajduje się na tym tle w szczególnie dobrej sy- tuacji – granice, jakie ustalono po II wojnie światowej, zmniejszyły wprawdzie terytorium Rzeczypospolitej o prawie 50 tys. km kw., ale jednocześnie uczyniły z wielonarodowej II Rze- czypospolitej kraj w zasadzie „mononarodowy”. Dzięki temu nie borykamy się dzisiaj z na- cjonalizmami i separatyzmami. Ale ruchy odśrodkowe w Europie, której nasz kraj jest ważną częścią, muszą budzić niepokój. Każą też z zupełnie innego punktu widzenia spojrzeć na pro- ces integracji europejskiej, o której mówi się zazwyczaj z perspektywy korzyści ekonomicz- nych, jakie zapewnia swoim członkom. Integracja europejska ma jednak również inny wy- miar – dzięki łączeniu krajów europejskich silnymi zależnościami o charakterze ekonomicz- nym i politycznym – z jednej strony kanalizuje energię poświęcaną separatyzmom na wspól- ne bogacenie się Europejczyków, z drugiej strony łagodzi skutki wydarzeń takich, jak sprawa Kosowa. W zjednoczonej Europie, w której znikają granice między państwami, łatwiej będzie żyć Serbom bez Kosowa niż teraz – kiedy najprawdopodobniej oddzielą ich od dawnej pro-wincji umocnione zasieki graniczne. Kazus Kosowa pokazuje również, że przy jednoczeniu Europy nie można zapominać o silnej tożsamości narodowej tworzących ją państw. Dlatego proste przełożenie modelu amerykańskiego na Europę i stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy jest dziś trudne do wyobrażenia. Dużo łatwiej wyobrazić sobie zjednoczoną Europę ojczyzn. Taka Europa będzie miejscem bezpieczniejszym. W takiej Europie polscy żołnierze prawdopodobnie będą mogli opuścić i Kosowo, i Bośnię i Hercegowinę.
Lekcja z Kosowa
REDAKTORNACZELNY 
 Artur Bartkiewicz
MAGISTROMDZIĘKUJEMY 
Zawsze marzył o mundurze. Mówio sobie, że jest patriotą i pasjonatemswojego zawodu. Jednak kontaktz organem administracji wojskowejspowodował gwałtowne obniżeniesamooceny
STR. 24
WOJSKO
LUDZIE
ZDOBYĆKOLEJNY SZCZY
Jeśli projekt AkademiiPodoficerskiej wydaje się komuśszokujący, to przypomnijmysobie, jaki był śmiech i drwiny,gdy planowano utworzenie szkółpodoficerskich prowadzonychprzez podoficerów
 
STR. 22
WOJSKO
PODOFICEROWIE

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
niwattaer liked this
graszka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->