Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozvijajuci Program

Rozvijajuci Program

Ratings:
(0)
|Views: 434|Likes:
Published by wladick

More info:

Published by: wladick on Feb 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2010

pdf

text

original

 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
ROZVÍJAJÚCI PROGRAM VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍS ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOUV MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
Vypracoval Štátny pedagogický ústav v BratislaveZodpovedriešiteľka:PaedDr. Katarína GuziováLektoroval za MŠ SR:PhDr. Elena PajdlhauserováSchválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 23. marca 2005 pod číslomCD-2005-5750/9051-1:091 „Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detís odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách“ ako podporný program k Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách
 
2
OBSAH
1. Úvod 32. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v perceptuálno-motorickej oblasti 73. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v kognitívnej oblasti 224. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa v sociálno-emocionálnej oblasti 495. Záver 66Použitá a odporúčaná literatúra 67
 
3
1. ÚVOD
Takmer vo všetkých materských školách sa každoročne nachádzajú detis odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o deti, ktoré zotrvávajúv materských školách aj po zavŕšení 6. roku veku buď na základe rozhodnutiarodičov, alebo o deti, u ktorých bola diagnostikovaná školská nezrelosť. Najviac ideo deti s nerovnomerným vývinom. Na jednej strane sú to deti mierne zaostávajúce zavývinovou úrovňou iných detí v niektorej oblasti rozvoja. Na druhej strane sú to ajdeti, ktoré v jednej oblasti rozvoja zaostávajú a v inej, naopak vynikajú.Celá takáto skupina detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou si však spravidla vyžaduje zvýšený individuálny prístup. Najúčinnejšie je, ak sú dieťaťuzadávané úlohy mierne nad hranice jeho vlastných rozvojových možností, vtedy priaznivo podnecujú jeho individuálny vývin. Na výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi s odloženou povinnou školskoudochádzkou sa zameriava predkladaný rozvíjajúci výchovno-vzdelávací program.Vzhľadom na potreby praxe má rozvíjajúci program prevažne odborno-metodickýcharakter. Sústreďuje sa na oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa. V každej z nichvymedzuje schopnosti dieťaťa, ktoré dieťa môže, prípadne aj má na elementárnejúrovni dosiahnuť. Uvádza ciele výchovy a vzdelávania a ponúka súbor modelovýchaktivít, hier a cvičení. Veľký dôraz sa v programe kladie na rozvíjanie tvorivosti, prakticko-umeleckej, kognitívnej a v rámci nej aj verbálnej tvorivosti. Široký priestor sa vytvára pre rozvíjanie estetickej tvorivosti.Program je spracovaný v rámcovej a otvorenej podobe. Možno ho rozširovať oďalšie tvorivé nápady, ktoré sa budú orientovať na modelové príklady aktivít, hier acvičení určených na stimuláciu rôznych oblastí osobnostného rozvoja dieťaťa.Zásadným spoločným menovateľom aktivít a hier by malo byť však ichsmerovanie k dosiahnutiu školskej pripravenosti dieťaťa s odloženou povinnouškolskou dochádzkou alebo aj tých detí, ktorých fyzický vek sa práve blíži do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Tieto aktivity sú využiteľné aj v práci soskupinou detí mladších ako šesť rokov, ktoré dokážu dané úlohy už zvládnuťvzhľadom na všeobecnú mentálnu úroveň alebo na určitý druh nadania v niektorej zuvedených oblastí.Program je spracovaný v troch oblastiach: v perceptuálno-motorickej, kognitívnej,sociálno-emocionálnej, pričom každá z nich obsahuje niekoľko vzájomne sa prelínajúcich podoblastí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj štvrtá – pracovno-motivačná oblasť. Tá však nie je spracovaná osobitne, ale premieta sa do všetkýchsúčastí rozvíjajúceho výchovno-vzdelávacieho programu a bezprostredne súvisí srozvíjaním rôznych psychických funkcií, najmä nadobúdaním žiaducich vôľovýchvlastností.Možno konštatovať, že prostredníctvom uvedených oblastí rozvoja osobnosti sautvárajú rôzne spôsobilosti dieťaťa. Tento jav je zrejmý na príklade rečovejschopnosti dieťaťa, ktorá sa dosahuje nielen v perceptuálno-motorickej a kognitívnej,ale aj v sociálno-emocionálnej oblasti.Ciele výchovy a vzdelávania sa primárne sústreďujú na rozvíjanie nejakej funkcie,napríklad na rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, vizuomotoriky a grafomotoriky,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->