Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Ve Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic Este

Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Ve Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic Este

Ratings: (0)|Views: 820|Likes:
Published by trungluoc

More info:

Published by: trungluoc on Jun 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc -
T¹p chÝ ho¸ häc & øngdông
Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn an®ehit-xetonaxit cacboxylic- este
A. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn nhí.
AN§EHIT
An®ehitTªn thay thÕTªn th«ng thêng
HCH=O metanal foman®ehit (an®ehit fomic)CH
3
CH=O etanal axetan®ehit (an®ehit axetic)CH
3
C H
2
CH=Opropanalpropionan®ehit (an®ehit propionic)(CH
3
)
2
CHCH
2
CH=O 3-metylbutanalisovaleran®ehit (aehit isovaleric)CH
3
CH=CHCH=Obut-2-en-1-alcrotonan®ehit (an®ehit crotonic)C
6
H
5
CH=Obenzan®ehitbenzan®ehit (an®ehit benzoic)
- HCHO, CH
3
CHO. KhÝ kh«ng mµu, mïi xèc, tan trong níc vµ dung m«i h÷u c¬- Dung dÞch 36-40% HCHO gäi lµ fomon hay fomalin
II. TÝnh chÊt ho¸ häc
1. Ph¶n øng céngA. Céng H
2
. RCHO + H
2
 
0
,
t Ni
 
RCH
2
OHB. Céng HCN. RCHO + HCN
R-CH(CN)-OH2. Ph¶n øng oxi ho¸.A. Víi O
2
. 2RCHO + O
2
 
2
Mn
+
 
2RCOOHB. Víi dung dÞch Br
2
. Lµm mÊt mµu dung dÞch Br
2
RCH = O + Br
2
+ H
2
O
R
COOH + 2HBrC. Víi dung dÞch KMnO
4
.Lµm mÊt mµu dung dÞch KMnO
4
 RCHO RCOOHD. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng
Chó ý.
HCHO khi tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng s¶n phÈm cuèi cïng thu®îc lµ axit v« c¬ hoÆc muèi cña axit v« c¬ víi tØ lÖ 1mol HCHO
4molAg.
3 . Ph¶n øng trïng hîp cña HCHO
NhÞ hîp.2HCHO
CH
2
OH-CHO Tam hîp.3HCHO
CH
2
OH-CHOH-CHO (an®ehit glyxerol)Lôc hîp.
10
 
dung dÞch KMnO
4
 
Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc -
T¹p chÝ ho¸ häc & øngdông
6HCHO
2
()
Ca OH 
 
C
6
H
12
O
6
(glucoz¬)Xeton
C«ng thøc tæng qu¸t 
: R-CO-R’
 
33
CHCCH||O
323
CHCCHCH||O
365
CHCCH||O
Tªn thay thÕ
Propan-2-on butan-2-on axetophenon
Tªn gèc -chøc
®imetyl xeton etyl metyl xeton metyl phenylxeton I. TÝnh chÊt ho¸ häc1. Ph¶n øng céng t¹o ancol.R-CO-R’ + H
2
 
0
 Ni,t
 
R-CH(OH)-R’
2.
Kh«ng tham gia ph¶n øng oxi hãa víi O
2
, dung dÞch Br
2
, dung dÞchKMnO
4
, dung dÞch AgNO
3
(NH
3
) vµ víi Cu(OH)
2
II. §iÒu chÕ xeton- Oxi ho¸ nhÑ ancol bËc 2 bëi O
2
cã xóc t¸c Cu (t
o
) hoÆc CuO (t
o
).- oxi ho¸ cumen råi chÕ ho¸ víi axit sunfuric thu ®îc axeton cïng víi phenol.(CH
3
)
2
CH
C
6
H
5
 
2
1)O
 
 
24
2)HSO20%
 
3365
CHCOCHCHOH
− +
Axit cacboxylic
TÝnh chÊt vËt lÝ 
ë ®iÒu kiÖn thêng, tÊt c¶ c¸c axit cacboxylic ®Òu lµ nh÷ng chÊt lánghoÆc r¾n. §iÓm s«i cña c¸c axit cacboxylic cao h¬n cña an®ehit, xeton vµc¶ ancol cã cïng sè nguyªn tö cacbon. Nguyªn nh©n lµ do sù ph©n cùc ënhãm cacboxyl vµ sù t¹o thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö ë axit cacboxyliC.Axit cacboxylic còng t¹o liªn kÕt hi®ro víi níc vµ nhiÒu chÊt kh¸c. C¸c axitfomic, axetic, propionic tan v« h¹n trong níc. Khi sè nguyªn tö C t¨ng lªn th×®é tan trong níc gi¶m, do tÝnh chÊt kÞ níc cña gèc hi®rocacbon.EsteEste cña axit cacboxylic lµ s¶n phÈm cña sù thay thÕ nhãm OH cña axitb»ng nhãm -OR’. R vµ R’ lµ c¸c gèc hi®rocacbon.Este cã nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n axit t¬ng øng, v× trong ph©n tö kh«ng conhi®ro linh ®éng nªn kh«ng h×nh thµnh liªn kÕt hi®ro liªn ph©n tö.
11
 
Dành cho học sinh yêu thích môn Hoá h ọc -
T¹p chÝ ho¸ häc & øngdông
Este kh«ng tan trong níc vµ nhÑ h¬n níc, lµ nh÷ng chÊt láng dÔ bay h¬i,®a sè cã mïi th¬m. TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng cña c¸c este lµ ph¶n øng thuû ph©n (trongm«i trêng kiÒm gäi lµ ph¶n øng xµ phßng ho¸).Este cña glixerol víi axit bÐo (C
17
H
35
COOH, C
17
H
33
COOH,...) gäi lµ chÊt bÐo(lipit) mét lo¹i thùc phÈm cña con ngêi. §Ó tr¸nh bÖnh x¬ v÷a ®éng m¹ch,c¸c nhµ khoa häc khuyÕn c¸o nªn Ýt sö dông mì ®éng vËt, thay vµo ®ã södông c¸c dÇu thùc vËt nh dÇu l¹c, dÇu võng, dÇu nµnh...
B. Bµi tËp tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i1.
An®ehit cã thÓ bÞ oxi ho¸ bëi chÊt nµo sau ®©y?A. Dung dÞch brom B. Cu(OH)
2
/ OH
-
, t
0
C. K 
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
D. A, B, C ®Òu ®óng.§¸p ¸n D
2
. Chia m(g) an®ehit thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1: ®èt ch¸y hoµn toµn,thu ®îc sè mol CO
2
b»ng sè mol H
2
O. PhÇn 2:c ng hoµn toµn iAgNO
3
/NH
3
d t¹o ra 4mol Ag/ 1mol an®ehit. VËy ®ã lµ.A. an®ehit no ®¬n chøc B. an®ehit no 2 chøcC. an®ehit focmic D. Kh«ng x¸c ®Þnh®¸p ¸n C
22
CO H O
n n
=
 
an®ehit lµ no ®¬n chøc, do ®ã lo¹i ph¬ng ¸n B.MÆt kh¸c, tû lÖ 1 mol an®ehit t¹o ra 4 mol Ag. VËy ®ã lµ HCHO.
3.
Hçn hîp X gåm HCHO vµ CH
3
CHO. Khi oxi ho¸ (H=100%) m(gam) X thu ®îchçn hîp Y gåm 2 axit t¬ng øng cã d
 Y/X
= a th× gi¸ trÞ cña a lµ:A. 1,45 < a <1,50 B. 1,26 <a <1,47C. 1,62 <a <1,75 D. 1,36 <a <1,53®¸p ¸n DNÕu X chØ cã HCHO
Y chØ cã HCOOH th× d
 Y/X
= 46/30 = 1,53NÕu X chØ cã CH
3
CHO
Y chØ cã CH
3
COOH th× d
 Y/X
= 60/44 = 1,36V× X cã 2 an®ehit nªn Y cã 2 axit.VËy 1,36 < a < 1,53
4.
Cho 0,94 gam hçn hîp 2 an®ehit no, ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau, cã sè molb»ng nhau, t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO
3
(NH
3
) t¹o 3,24g Ag. C«ng thøcph©n tö cña 2 an®ehit lµ.A. CH
3
CHO HCHO B. CH
3
CHO vµ C
2
H
5
CHOC. C
2
H
5
CHO vµ C
3
H
7
CHO D. A hoÆc B
12

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oxybx Oxnbxnl liked this
Xì Trum liked this
Tam Duong Tran liked this
kieuphuonggvb liked this
anhchien94 liked this
anhchien94 liked this
anhchien94 liked this
Thái Hoài Minh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->